ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 23

ณ อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 223 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชพร  ประกอบเกื้อ
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
2
เด็กหญิงกชพรรณ  โสภาพ
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
3
เด็กชายกฏษฎา  จันทร์แสง
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
4
เด็กหญิงกนกกานต์  นามวงค์ชัย
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
5
เด็กหญิงกนกนิธี  มณีนารถ
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
6
เด็กหญิงกนกพร  ตงศิริ
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
7
เด็กหญิงกนกพิชญ์  แก้วมะ
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
8
เด็กหญิงกนกรชฎา  บุญคำ
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
9
เด็กหญิงกนกวรรณ  โก๊ะเค้า
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
10
เด็กหญิงกนกวรรณ  ไก่สระแก้ว
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
11
เด็กหญิงกนกวรรณ  ชัยอามาตย์
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
12
เด็กหญิงกนกวรรณ  ชาปากดี
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
13
เด็กหญิงกนกวรรณ  ราชนา
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
14
เด็กหญิงกนกวรรณ  สุขะ
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
15
เด็กหญิงกนกวรรณ  หาญชัยศรี
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
16
เด็กหญิงกมลชนก  งอยแพง
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
17
เด็กหญิงกมลชนก  เชื่อมชุมพล
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
18
เด็กหญิงกมลชนก  ประทุม
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
19
เด็กหญิงกมลนัทธ์  จุดตะโน
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
20
เด็กหญิงกมลรัตน์  จันทรังษี
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
21
เด็กชายกมลวัฒน์  เพชรเฟื่องฟ้า
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
22
เด็กหญิงกรณิศ  คำชมภู
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
23
เด็กหญิงกรพิน  เพียลาดใหล
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
24
เด็กหญิงกรรณิกา  กรพันธ์
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
25
เด็กหญิงกรรณิกา  สารีนันท์
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
26
เด็กหญิงกรวิภา  เรืองวงษ์
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
27
เด็กหญิงกรองกาญจน์  นารินรักษ์
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
28
เด็กหญิงกฤตพร  ชัยยะ
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
29
เด็กหญิงกฤติกา  กอโคตร
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
30
เด็กชายกฤษฎา  แก้วสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
31
เด็กชายกฤษฎา  คำภูษา
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
32
เด็กชายกฤษฎิ์ภวิญ์  แดงทัน
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
33
เด็กชายกฤษณ  งิ้วสุภา
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
34
เด็กชายกฤษณะ  พิชัยคำ
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
35
เด็กชายกฤษดนัย  คำสงค์
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 23

ณ อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 224 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายกวิน  ไวทยวรรณ
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
37
เด็กชายกวี  อินธิแสง
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
38
เด็กชายก้องภพ  คำชมภู
ป.6
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
39
เด็กชายก้องภพ  แสงสิงแก้ว
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
40
เด็กหญิงกัญญานัฐ  ดาบพลอ่อน
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
41
เด็กหญิงกัญญาพัชร  โคตรธรรม
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
42
เด็กหญิงกัญญารัตน์  งอยภูธร
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
43
เด็กหญิงกัญญารัตน์  รักษ์ชน
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
44
เด็กหญิงกัญญาวีร์  แสนปาก
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
45
เด็กหญิงกันต์กมล  คำชมภู
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
46
เด็กชายกันตภูมิ  วงศ์เครือศร
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
47
เด็กชายกันต์  ใครนุ่มสิงห์
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
48
เด็กหญิงกันยา  ประภาวนัง
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
49
เด็กหญิงกันยากานต์  อันทะเกตุ
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
50
เด็กหญิงกัลยา  เชื้อดวงผุย
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
51
เด็กหญิงกัลยา  นนฤทัย
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
52
เด็กหญิงกานติมา  จูงกลาง
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
53
เด็กชายกายสิทธิ์  สอนระวัตร
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
54
เด็กชายการัณยภาส  สังคาน
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
55
เด็กหญิงกิตติกา  นูหาร
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
56
เด็กชายกิตติขจร  สิทธิผล
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
57
เด็กชายกิตติเทพ  สพานกลาง
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
58
เด็กชายกิตติธัช  จันทรเสนา
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
59
เด็กชายกิตติพันธ์  พรมสุพรรณ
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
60
เด็กชายกิตติภพ  อุปพงษ์
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
61
เด็กชายกิตติศักดิ์  พิทักษ์กุล
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
62
เด็กชายกิตินันท์  กอราช
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
63
เด็กชายกิติภูมิ  ศิริมาศ
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
64
เด็กหญิงกิริตา  ตองกิ่งแดง
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
65
เด็กหญิงกีรตา  คุณปัญญา
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
66
เด็กหญิงกุลนัดดา  อันโนนจารย์
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
67
เด็กหญิงกุลภาภร  นามสอน
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
68
เด็กหญิงกุลย์นัทดา  ป้องทอง
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
69
เด็กหญิงเกร็ดมณี  วงค์เตชะ
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
70
เด็กชายเกริกเกียรติ  อ่อนจงไกร
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 23

ณ อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 225 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงเกวลิน  คำสงค์
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
72
เด็กหญิงเกศกนก  สุริยะภา
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
73
เด็กหญิงเกศราภรณ์  ผาใต้
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
74
เด็กชายเกียรติขจร  นนท์ไพรวัลย์
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
75
เด็กชายเกียรติภูมิ  วงศ์วัฒนชัย
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
76
เด็กชายเกียรติศักดิ์  ถาปันนา
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
77
เด็กชายเกียรติศักดิ์  เรืองวงศ์
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
78
เด็กหญิงแก้วกัลยา  คำอ้อ
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
79
เด็กชายขจรยศพล  ศิลปษา
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
80
เด็กชายคฑายุทธ์  ชัชวาลย์
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
81
เด็กชายคณาธิป  ศรีนา
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
82
เด็กชายคิมหันต์  จุ่นสน
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
83
เด็กชายจักรพัฒน์  ริกำแง
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
84
เด็กชายจักรภัทร  แสงโคตรมา
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
85
เด็กชายจักรินทร์  สีดาวงษ์
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
86
เด็กชายจักรี  หาญจำปา
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
87
เด็กหญิงจันทกานต์  พลวิชัย
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
88
เด็กหญิงจันทการต์  ลาดมุณี
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
89
เด็กหญิงจันทร์จีรา  ธุระธรรม
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
90
เด็กชายจารุวัฒน์  คุ้มพงษ์
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
91
เด็กชายจิตติพัฒน์  เชียรโคกกรวด
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
92
เด็กหญิงจิตรตา  ลาวงศ์เกิด
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
93
เด็กหญิงจิรัชญา  ไวทยวรรณ
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
94
เด็กหญิงจิรัชธิดา  ธุระกิจ
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
95
เด็กชายจิรันธนิน  ภูต้ายผา
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
96
เด็กชายจิรา  นามวงศ์ชัย
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
97
เด็กชายจิรายุส  งอยจันทร์ศรี
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
98
เด็กหญิงจิรารัตน์  พังแสงสุ
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
99
เด็กชายจุฑาภัทร  วงศ์งาม
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
100
เด็กหญิงจุฑามาศ  ตะประชุม
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
101
เด็กหญิงจุฑามาศ  พังแสงสุ
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
102
เด็กชายเจตน์สฤษฎิ์  สัมพะวงศ์
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
103
เด็กชายเจษฎา  งอยหล้า
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
104
เด็กหญิงฉัตรชนก  ชมชื่น
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
105
เด็กหญิงฉัตรเพชร  รมย์รื่น
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 23

ณ อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 226 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงฉัตรศิริ  เวียงสิมา
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
107
เด็กหญิงชญาดา  คุณน้อย
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
108
เด็กชายชญานนท์  วงศ์เตชะ
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
109
เด็กหญิงชญาน์นันท์  รักษาขันธ์
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
110
เด็กหญิงชญานี  ช่างแก้ว
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
111
เด็กหญิงชฎาพร  คนหาญ
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
112
เด็กหญิงชฎาพร  ชมชายผล
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
113
เด็กหญิงชฎาภรณ์  เนื่องกันยา
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
114
เด็กชายชตุยพงศ์  แก้วมะ
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
115
เด็กหญิงชนกวนันท์  ชินะโปดก
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
116
เด็กหญิงชนกวนันท์  ม่อมพะเนาว์
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
117
เด็กหญิงชนกานต์  คำสงค์
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
118
เด็กหญิงชนนันท์  ดีเหมาะ
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
119
เด็กชายชนม์ชนก  ทองเรือง
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
120
เด็กหญิงชนันภรณ์  คำชมภู
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
121
เด็กหญิงชนากานต์  พิมล
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
122
เด็กชายชนาธิป  มูลคองตะ
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
123
เด็กชายชนาธิป  หาญชัยศรี
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
124
เด็กหญิงชนาภา  รองเมือง
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
125
เด็กหญิงชนารัตน์  ชมชายผล
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
126
เด็กหญิงชนิดา  พลราชม
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
127
เด็กหญิงชนิดา  วงศ์อินทร์อยู่
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
128
เด็กชายชนินทร์  จันทะศรี
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
129
เด็กชายชนินธร  สุริยันต์
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
130
เด็กหญิงชนิสรา  ฤทธิธรรม
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
131
เด็กชายชยากร  เทียนไชย
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
132
เด็กหญิงชโยรส  อ่อนจงไกร
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
133
เด็กหญิงชรินรัตน์  นะรินรัมย์
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
134
เด็กหญิงชลดา  กิตติธรรม
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
135
เด็กหญิงชลดา  บรรจง
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
136
เด็กหญิงชลธิชา  ขันทอง
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
137
เด็กหญิงชลธิชา  ปัญญาวัน
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
138
เด็กหญิงชลธิชา  วิพรหมหา
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
139
เด็กหญิงชลลดา  จันทะโข
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
140
เด็กหญิงชโลทร  ทิพวงค์
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 23

ณ อาคาร2 ชั้น 3 ห้อง 231 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายชวิศ  เชื้อวงศ์พรหม
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
142
เด็กหญิงช่อทิพย์  คำชมภู
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
143
เด็กชายชัชนะกร  โคตรธรรม์
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
144
เด็กชายชัชพล  ซองศิริ
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
145
เด็กหญิงชัญญา  โพสาวัง
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
146
เด็กชายชัยชนะ  วงนาเรือง
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
147
เด็กชายชัยชนะ  สร้อยมาลัย
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
148
เด็กชายชัยณรงค์  โพธิ์โคตร
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
149
เด็กชายชัยนิวัฒน์  ต่ายเนาดง
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
150
เด็กชายชัยพฤกษ์  ชวดกลางลา
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
151
เด็กชายชัยฤทธิ์  ใหม่คามิ
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
152
เด็กชายชาตรี  ธารสว่าง
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
153
เด็กชายชาติชาย  พรมไพสน
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
154
เด็กชายชาติดนัย  ชวดกลางลา
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
155
เด็กชายชานนท์  วัดแผ่นลำ
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
156
เด็กหญิงชานิตา  อุทัยวัฒน์
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
157
เด็กหญิงชาริสา  ฤทธิ์ศรีบุญ
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
158
เด็กชายชิตพล  กองโพธิ์ชัย
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
159
เด็กชายชินวัฒน์  พงศ์กิตติกวิน
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
160
เด็กชายชินวุฒิ  ทวีวัน
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
161
เด็กชายชิรวิทย์  พันธ์เหล็ก
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
162
เด็กชายชิษณุชา  สิทธิสาท
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
163
นายชิษณุพงษ์  ขาวประภา
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
164
เด็กหญิงชิสาพัชร์  แสนทม
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
165
เด็กหญิงชีวานันท์  มงคลดี
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
166
เด็กหญิงชุติกาญน์  บัวระบัด
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
167
เด็กหญิงชุติมา  คึ้มยะราช
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
168
เด็กชายชุมพล  พิมพิเศษสาร
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
169
เด็กชายชูศักดิ์  ซิมังค์
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
170
เด็กชายเชษฐวุฒิ  คำชมภู
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
171
เด็กชายโชคชัย  เสนสุข
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
172
เด็กชายโชคอนันต์  จันทกล
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
173
เด็กหญิงเฌอกาญจน์  เชิดชู
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
174
เด็กหญิงญาณิศา  บาลโคตรคุณ
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
175
เด็กหญิงญาดา  ปาละรีย์
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 23

ณ อาคาร2 ชั้น 3 ห้อง 232 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงญาธิชา  อ่อนก้อน
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
177
เด็กหญิงฐิดารัตน์  พรมเมือง
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
178
เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ไชยบุญ
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
179
เด็กหญิงฐิติกาญจน์  พรหมโคตร
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
180
เด็กหญิงฐิติชญาญ์  โคตพรม
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
181
เด็กชายฐิตินันท์  กระดานราช
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
182
เด็กหญิงฐิติพร  โสมภรีย์
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
183
เด็กหญิงฑิคัมพร  นาลงพรม
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
184
เด็กหญิงณฐพรรณ  วรราช
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
185
เด็กหญิงณดาปนีย์  ดวงปากดี
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
186
เด็กชายณพชร  ไขแสง
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
187
เด็กชายณภัทร  แก้วสมโรง
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
188
เด็กชายณภัทร  ปิติแก่นทราย
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
189
เด็กชายณรงค์ชัย  ชารินัน
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
190
เด็กหญิงณริสสา  สุริยะธนัง
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
191
เด็กชายณวรา  ท้าวใคร
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
192
เด็กหญิงณหทัย  นามวงศ์
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
193
เด็กหญิงณัชชา  คำชมภู
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
194
เด็กหญิงณัชชา  โคตรธรรม
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
195
เด็กหญิงณัชชา  จันทร์แสง
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
196
เด็กหญิงณัชชา  นันทะแพง
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
197
เด็กหญิงณัชชา  ยาทองไชย
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
198
เด็กหญิงณัชญา  ศรีจูมลาย
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
199
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ขันขะ
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
200
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  บุตรโท
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
201
เด็กหญิงณัฎฐนิชา  ผิวขำ
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
202
เด็กชายณัฏฐกิตติคุณ  กุลสอนนาน
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
203
เด็กหญิงณัฏฐนิชา  พรหมบุรมย์
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
204
เด็กชายณัฏฐวิชญ์  วันนาพ่อ
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
205
เด็กชายณัฐกฤต  เกษแก้ว
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
206
เด็กหญิงณัฐกานต์  การุณ
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
207
เด็กชายณัฐกานต์  ศรีสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
208
เด็กชายณัฐกุล  พรมไพสน
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
209
เด็กหญิงณัฐชพร  นนสะเกตุ
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
210
เด็กหญิงณัฐชานันท์  บุตรดีวีระวงค์
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 23

ณ อาคาร2 ชั้น 3 ห้อง 233 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงณัฐณิชา  นีละสมิต
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
212
เด็กหญิงณัฐณิชา  ปาพรม
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
213
เด็กหญิงณัฐณิชา  วิรมย์รัตน์
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
214
เด็กหญิงณัฐณิชา  เห็มบุรุษ
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
215
เด็กชายณัฐดนัย  นนท์คำวงศ์
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
216
เด็กหญิงณัฐธัญญา  มุเขวา
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
217
เด็กหญิงณัฐธิดา  แก้วมะ
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
218
เด็กหญิงณัฐธิดา  คำทะเนตร์
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
219
เด็กชายณัฐพงษ์  แก่งกงไว
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
220
เด็กชายณัฐพงษ์  นนท์ไพวัน
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
221
เด็กหญิงณัฐพร  การุณ
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
222
เด็กชายณัฐพรชัย  โคตรศรี
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
223
เด็กชายณัฐพล  ตระกูลมา
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
224
เด็กชายณัฐพล  วงค์ประชา
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
225
เด็กชายณัฐพล  ศรีคำดอน
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
226
เด็กชายณัฐพัชร์  ห้วยหงษ์ทอง
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
227
เด็กหญิงณัฐรดา  ลมออน
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
228
เด็กหญิงณัฐรดา  หม่อมไหล
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
229
เด็กหญิงณัฐริกา  ชัยวินิจ
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
230
เด็กหญิงณัฐริกา  ศิริชมภู
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
231
เด็กชายณัฐวุฒิ  ชัยสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
232
เด็กชายณัฐวุฒิ  ดวงกุลสา
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
233
เด็กชายณัฐวุฒิ  นันชนะ
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
234
เด็กชายณัฐวุฒิ  วังคะฮาต
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
235
เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีภา
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
236
เด็กชายณัฐสรรค์  ยันนี
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
237
เด็กหญิงณัฐสุดา  ชุ่มเย็น
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
238
เด็กหญิงณัฐิกา  ดวงศร
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
239
เด็กหญิงณิชากร  แง่ธรรม
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
240
เด็กหญิงณิชานันท์  หดทะเสน
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
241
เด็กหญิงณิชาภัทร  ชาชุมวงศ์
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
242
เด็กหญิงณีรนุช  คำชมภู
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
243
เด็กหญิงดลญา  ลาดสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
244
เด็กหญิงดวงฤดี  กัลยาบาล
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
245
เด็กชายดาราวุฒิ  สารเชื้อ
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 23

ณ อาคาร2 ชั้น 3 ห้อง 234 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กชายเดโชชัย  ทวีวัน
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
247
เด็กชายต้นตระกานต์  พิชัยคำ
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
248
เด็กชายตั้งปณิธาน  โมสกุล
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
249
เด็กชายเตวิช  รักมิตร
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
250
เด็กชายเตวิทย์  ซ้ายสุพรรณ
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
251
เด็กหญิงถนอมจิต  กุลตังธนานนท์
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
252
เด็กชายถิรวัฒน์  จุ่นสน
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
253
เด็กชายทฤษฎีสยาม  พลสา
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
254
เด็กชายทวีทรัพย์  หาดทวายกาญจน์
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
255
เด็กชายทักษิณ  ปัดพา
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
256
เด็กหญิงทัดดาว  วงศ์สีดา
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
257
เด็กหญิงทิฆัมพร  โคตรธรรม
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
258
เด็กหญิงทิฆัมพร  น้อยววงศ์
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
259
เด็กหญิงทิพย์ภาภรณ์  งิ้วสุภา
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
260
เด็กหญิงทิพรัตน์  โคตรธรรม
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
261
เด็กหญิงทิพอักษร  ดงภูยาว
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
262
เด็กชายทิพากร  จันทรังษี
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
263
เด็กชายทิวัตถ์  ไตรยพันธ์
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
264
เด็กหญิงเทพรัตน์  ประทุมศรี
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
265
เด็กชายแทนคุณ  โคตรผาย
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
266
เด็กชายธนกร  ชมภูบุตร
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
267
เด็กชายธนกฤต  ด่านลาพล
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
268
เด็กชายธนกฤต  พรหมสาขา ณ สกลนคร
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
269
เด็กชายธนกฤต  พระสุรัตน์
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
270
เด็กชายธนโชติ  บุตรชาติ
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
271
เด็กหญิงธนพล  ปลัดศรีช่วย
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
272
เด็กชายธนพล  เพ็งสว่าง
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
273
เด็กชายธนพัฒน์  นิตย์สุภาพ
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
274
เด็กชายธนพัฒน์  เนื่องสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
275
เด็กชายธนพัฒน์  บุษมงคล
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
276
เด็กชายธนภูมิ  สมปาง
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
277
เด็กชายธนรัฐ  พิมพ์ภูคำ
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
278
เด็กชายธนวัฒน์  แซ่ฉั่ว
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
279
เด็กชายธนวัฒน์  เทเสนา
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
280
เด็กชายธนวิชญ์  ศรีบุญแปลง
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 23

ณ อาคาร2 ชั้น 3 ห้อง 235 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กชายธนะชัย  โคตรธรรม
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
282
เด็กหญิงธนัญชา  ทิพย์จร
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
283
เด็กชายธนากร  กอโคตร
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
284
เด็กชายธนากร  จันทรังษี
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
285
เด็กชายธนากร  โทอาสา
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
286
เด็กชายธนากร  พลธิราช
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
287
เด็กชายธนากร  พังคา
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
288
เด็กชายธนากรณ์  ไคลจันทร์เศรษฐ์
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
289
เด็กชายธนาคาร  นามเสนา
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
290
เด็กชายธนาธิป  ศรีพลภา
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
291
เด็กชายธนาธิป  อุรารส
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
292
เด็กหญิงธนาพร  สมปาง
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
293
เด็กชายธนารักษ์  หมื่นคำ
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
294
เด็กชายธนาลักษณ์  ยะวงษ์ศรี
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
295
เด็กชายธนิก  โยสุยะ
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
296
เด็กชายธนิสร  กองพิมพ์
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
297
เด็กหญิงธมลวรรณ  จูมสีสิงห์
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
298
เด็กหญิงธมลวรรณ  แสนภูวา
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
299
เด็กชายธรรมราช  ศรีจางวาง
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
300
เด็กชายธรีพัฒน์  มุงคุณ
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
301
เด็กชายธวัชชัย  จรกรรณ์
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
302
เด็กชายธวัชชัย  มุ่งเอื้อมกลาง
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
303
เด็กชายธวัชชัย  หาญภูบาล
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
304
เด็กชายธวัฒน์ชัย  เมือยไพร
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
305
เด็กหญิงธวัลรัตน์  เขียวสมบูรณ์
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
306
เด็กหญิงธัญชนก  สีหาราช
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
307
เด็กหญิงธัญญจิรา  ทองห่อ
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
308
เด็กหญิงธัญญารัตน์  สุรินทร์
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
309
เด็กหญิงธัญพิชชา  ไขประกาย
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
310
เด็กหญิงธัญลักษณ์  เสนาไชย
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
311
เด็กหญิงธันยกาญจน์  สุวรรณนิคม
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
312
เด็กชายธาดา  ศรีพลพา
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
313
เด็กชายธาวิน  บัวชุม
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
314
เด็กหญิงธิญาดา  ชะนะเคน
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
315
เด็กหญิงธิดาทิพย์  ไชยหาญ
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 23

ณ อาคาร2 ชั้น 3 ห้อง 236 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กหญิงธิดาทิพย์  ลาดโพธิ์ทาย
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
317
เด็กหญิงธิดาพร  พุทธจร
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
318
เด็กหญิงธิดารัตน์  คุณปัญญา
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
319
เด็กหญิงธิดารัตน์  งอยแพง
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
320
เด็กหญิงธิดารัตน์  นาคเอก
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
321
เด็กหญิงธิติสุดารัตน์  อ่อนเภา
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
322
เด็กชายธีรเดช  ทิพย์สุวรรณ
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
323
เด็กชายธีรเดช  ภูผาลา
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
324
เด็กชายธีรภทร์  ศรีนารัตน์
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
325
เด็กชายธีรภัทร  กุมแก้ว
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
326
เด็กชายธีรภัทร  มหาวงค์
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
327
เด็กชายธีรภัทร์  แก้วศรีไตรย์
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
328
นายธีรเมธ  อรุณรัตน์
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
329
เด็กชายธีระโชติ  บญครอบ
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
330
เด็กชายธีระยุทธิ์  บุตรโสม
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
331
เด็กชายธีระศักดิ์  ภูจิกมั่น
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
332
เด็กชายนครินทร์  พรหมโคตร
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
333
เด็กชายนที  วรรณพัฒน์
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
334
เด็กชายนนทวัฒน์  ทาวะลุน
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
335
เด็กชายนพรัตน์  มงคลทรัพย์
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
336
เด็กหญิงนพรัตน์  ใยวังหน้า
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
337
เด็กชายนพรัตน์  รอบคอบ
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
338
เด็กหญิงนภชนก  โอฬารพฤกษ์
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
339
เด็กชายนภสินธุ์  เจริญรส
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
340
เด็กชายนภัทร  ติกขะปัญโญ
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
341
เด็กหญิงนภัสร  อุปชิต
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
342
นางสาวนภาพร  วงศ์สกล
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
343
เด็กหญิงนภาพร  สกลธวัฒน์
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
344
เด็กชายนรบดี  เติมสุข
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
345
เด็กชายนราธิป  ชัยศรี
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
346
เด็กหญิงนราวดี  แสนภูวา
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
347
เด็กชายนราวิชญ์  สายอำไพ
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
348
เด็กหญิงนรีกานต์  แก้วมุงคุณ
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
349
เด็กชายนรุตม์ชัย  สิงห์คำ
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
350
เด็กชายนฤเบศ  กิตติธรรม
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 23

ณ อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง 422 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กหญิงนฤมล  ภูละคร
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
352
เด็กหญิงนวนันท์  ผาลือคำ
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
353
เด็กหญิงนวพร  สมรฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
354
เด็กชายนวพล  กาละพันธ์
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
355
เด็กหญิงนัฏฐกานต์  หลักหาญ
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
356
เด็กหญิงนัฐชยา  ช่างกุดเวียน
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
357
เด็กชายนัฐพงศ์  พรหมบุรมย์
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
358
เด็กหญิงนัทชา  ชาวุฒิ
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
359
เด็กหญิงนัทริกา  วรนิตย์
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
360
เด็กชายนันทกร  แสวงจิตร
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
361
เด็กหญิงนันทิชา  หนูสกุล
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
362
เด็กหญิงนันทิยา  เสนจันตะ
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
363
นายนันธวัต  พรหมสาขา ณ สกลนคร
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
364
เด็กหญิงนันธิยา  วงศ์กาฬสินธ์ุ
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
365
เด็กหญิงน้ำผึ้ง  กรพันธ์
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
366
เด็กหญิงน้ำฝน  สอนสมนึก
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
367
เด็กหญิงน้ำเพชร  คุณระวงค์
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
368
เด็กหญิงนิตยา  ผาดีนวล
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
369
เด็กชายนิติกร  พรประทุม
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
370
เด็กชายนิติภูมิ  บุพศิริ
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
371
เด็กชายนิธิโรจน์  เสือโนนม่วง
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
372
เด็กหญิงนิภาพร  ภูพรหมมา
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
373
เด็กหญิงนิรชา  คุณปัญญา
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
374
เด็กหญิงนิรชา  ศรีจูมลาย
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
375
เด็กหญิงนิรมล  มุลน้อยสุ
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
376
เด็กหญิงนิโลบล  สีทนทา
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
377
เด็กหญิงนุชจิรา  งิ้วสีดา
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
378
เด็กหญิงนุชนาฏ  ชำนาญมาก
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
379
เด็กหญิงเนฐิตา  ไชโย
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
380
เด็กหญิงเนตรชนก  ใยสิงสอน
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
381
เด็กหญิงเนตรดาว  คำชมพู
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
382
เด็กหญิงเนตรนภา  เสื้อก่านคำ
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
383
เด็กหญิงบัณฑิตา  ขันทีท้าว
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
384
เด็กหญิงบัณฑิตา  เพ็งสว่าง
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
385
เด็กหญิงบัณฑิตา  วงค์เตชะ
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 23

ณ อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง 423 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
เด็กหญิงบัณฑิตา  เหง่านางาม
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
387
เด็กชายบุญญฤทธิ์  จันทร์ลคร
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
388
เด็กชายบุญยวัฒน์  แพงคำฮัก
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
389
เด็กชายบุริศร์  ศรีเมืองขุน
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
390
เด็กหญิงบุษบา  ดาบสีพาย
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
391
เด็กชายบูรพา  พรพุทธคุณรักษา
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
392
เด็กหญิงเบญจมาศ  สุพรรณ
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
393
เด็กหญิงเบญจวรรณ  จันทรังษี
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
394
เด็กหญิงเบญจวรรณ  วงศเตชะ
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
395
เด็กชายเบิกฤทธิ์  สุวรรณชัยรบ
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
396
เด็กชายปกรณ์  ใยสิงห์สอน
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
397
เด็กชายปกรณ์  เสาว์มนตรี
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
398
เด็กหญิงปฎิพร  ศรีนัครินทร์
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
399
เด็กชายปฎิภาผร  บัวแยง
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
400
เด็กชายปฏิพันธ์  ลีลาไชย
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
401
เด็กชายปฏิภาณ  โคตรธรรม
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
402
เด็กชายปฐมพร  ศรีสุพรรณ
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
403
เด็กชายปฐวีพงษ์  ธัญญางค์
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
404
เด็กหญิงปณิตา  เอี่ยมสะอาด
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
405
เด็กชายปณิธาน  สุวรรณพันธ์
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
406
เด็กหญิงปนัดชา  โพธิโคตร์
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
407
เด็กหญิงปนัดดา  คุณปัญญา
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
408
เด็กหญิงปนัดดา  ดงภูยาว
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
409
เด็กหญิงปนัดดา  ต่ายเนาว์ดง
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
410
เด็กหญิงปนัดดา  พองพรม
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
411
เด็กหญิงปนัดดา  พัศคร
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
412
เด็กหญิงปนัดดา  สุราชวงค์
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
413
เด็กหญิงปพิชญา  อนุวรรณ
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
414
เด็กหญิงปภัสสริริย์  พันธุ์ทอง
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
415
เด็กหญิงปภาพิชญ์  วิทยาพิสุทธิ์
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
416
เด็กชายปภาวิน  วงวันศรี
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
417
เด็กชายปภาสุต  นิยะนุช
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
418
เด็กหญิงปภิณทิพย์  สมสมัย
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
419
เด็กชายปรมินท์  บุตรศรีภูมิ
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
420
เด็กชายปรเมษฐ์  พรหมโคตร
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 23

ณ อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง 424 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
421
เด็กชายปรวรรตน์  ใยสิงห์สอน
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
422
เด็กชายประชาธิปไตย  หลุ่มโสม
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
423
เด็กชายประดิพัทธ์  โล่ห์คำ
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
424
เด็กชายประภวิษณ์ุ  ปาทา
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
425
เด็กชายประภังกร  เคนไชยวงค์
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
426
เด็กชายประภานิช  คุณปัญญา
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
427
เด็กชายประวันวิทย์  หัวบุญสาร
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
428
เด็กหญิงประวีณา  ดากาวงค์
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
429
เด็กชายปรัชญา  วงค์ลือชา
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
430
เด็กชายปรัญชา  ประกอบสุข
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
431
เด็กหญิงปรางศ์ทิพย์  ทุมแก้ว
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
432
เด็กหญิงปราณปรียา  อุปพงษ์
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
433
เด็กหญิงปรานทิพย์  โคตรธรรม
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
434
เด็กชายปริญญา  วงศ์ลือชา
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
435
เด็กชายปริญญา  เสนจันตะ
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
436
เด็กชายปริพล  โคตรผาย
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
437
เด็กหญิงปวีณา  ภารดิลก
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
438
เด็กหญิงปวีณา  มุงธิสาร
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
439
เด็กชายปัญญา  เสนาไชย
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
440
เด็กชายปัญญา  เหล่าหาโคตร
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
441
เด็กชายปัญญากร  วงค์เตชะ
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
442
เด็กชายปัญญาชัย  มหาวงค์
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
443
เด็กหญิงปัญญาพร  คุณปัญญา
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
444
เด็กชายปัญญาฤทธิ์  โคตรผาย
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
445
เด็กหญิงปัญฑิตา  ปราณี
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
446
เด็กชายปัฐยาวัต  วงค์คำหาญ
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
447
เด็กหญิงปัณฑิตา  ท้าวนาง
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
448
เด็กชายปัณณพัฒน์  เตชโรจนกิตติ์
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
449
เด็กชายปัณณวัฒน์  วรรณทอง
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
450
เด็กหญิงปานดาว  สิงห์โสด
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
451
เด็กหญิงปานระพี  ศรีแสน
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
452
เด็กชายปาระมี  ปาระคะ
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
453
เด็กหญิงปาริชตรา  ทิพจร
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
454
เด็กหญิงปาริชาติ  โคตรวิชัย
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
455
เด็กหญิงปาริตา  ปิระนันท์
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 23

ณ อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง 425 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
456
เด็กหญิงปาลิดา  มีทรัพย์
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
457
เด็กชายปิติธรรม  ชูลักษณ์
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
458
เด็กหญิงปิ่นมุก  นามเพ็ง
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
459
เด็กหญิงปิยะธิดา  พวาศิริ
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
460
เด็กหญิงปิยะธิดา  อินธิแสง
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
461
เด็กหญิงปุณยภา  ปุมสันเทียะ
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
462
เด็กชายปุรณินทร์  คำสงค์
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
463
เด็กชายเป็นหนึ่ง  เทียมทัน
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
464
เด็กหญิงไปรยา  ศรีสาวรรณ
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
465
เด็กหญิงผกากาญจน์  คำชมภู
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
466
เด็กหญิงผกามาศ  วงศรีชู
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
467
เด็กชายผลิตโชค  ม่อมพะเนาว์
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
468
เด็กชายผลิตโชค  วงษ์ษาพาน
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
469
เด็กชายพงศกร  โคตรธรรม
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
470
เด็กชายพงศกร  ทัศคร
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
471
เด็กชายพงศธร  แก้วดี
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
472
เด็กชายพงษ์ฤทธิ์  จันทะคูณ
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
473
เด็กชายพงษ์ศกร  งิ้วคำออน
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
474
เด็กชายพงษ์ศักดิ์  เกวใจ
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
475
เด็กชายพชรพล  ก้องกงไกว
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
476
เด็กชายพชรพล  โถบำรุง
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
477
เด็กหญิงพนิดา  วาดเมือง
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
478
เด็กชายพรเทพ  ศิลาพจน์
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
479
เด็กหญิงพรธิตา  ศรีจันทึก
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
480
เด็กหญิงพรธีรา  ศรวรสาร
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
481
เด็กหญิงพรนภา  ไขลายหงษ์
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
482
เด็กหญิงพรนภา  อินทสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
483
เด็กหญิงพรนิภา  ตอนสุข
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
484
เด็กหญิงพรพิมล  มงคล
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
485
เด็กชายพรภวิษย์  ภูสาคร
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
486
เด็กหญิงพรภิมล  พองพรหม
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
487
เด็กหญิงพรรณทิพา  มุงคุณ
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
488
เด็กหญิงพรรวษา  คุณปัญญา
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
489
เด็กหญิงพรลภัส  ศรีจันทร์
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
490
เด็กชายพลาธิป  อ่อนจงไกร
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 23

ณ อาคาร4 ชั้น 3 ห้อง 431 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
491
เด็กชายพศิน  มูลตองคะ
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
492
เด็กหญิงพัชราภรณ์  คำชมภู
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
493
เด็กหญิงพัชราภรณ์  จันคำเข้ม
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
494
เด็กหญิงพัชราภา  งอยผาลา
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
495
เด็กหญิงพัชราภา  มุ่งชัย
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
496
เด็กหญิงพัชริฎา  คำสงค์
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
497
เด็กหญิงพัชริดา  หอมแสนสี
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
498
เด็กหญิงพัชรินทร์  มันยะรัตน์
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
499
เด็กหญิงพัชรินทร์  สมสายผล
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
500
เด็กหญิงพัชริวรรณ์  จันทร์คูณ
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
501
เด็กหญิงพัชรี  แสงทับ
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
502
เด็กหญิงพัชรี  อวนวัง
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
503
เด็กหญิงพัดชาณันท์  มูลทองสุก
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
504
เด็กหญิงพัตรพิมล  ไชยวังราช
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
505
เด็กหญิงพิชชาพร  วงศ์กาฬสินธุ์
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
506
เด็กหญิงพิชญา  สุขรี
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
507
เด็กชายพิเชฐไชย  พรมไพสน
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
508
เด็กชายพิเชษฐ์ไชย  ภูขุมดิน
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
509
เด็กชายพิเชษฐ์  พิมพ์ภูคำ
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
510
เด็กชายพิพัฒน์  ไชยมัชฌิม
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
511
เด็กหญิงพิมประภา  อาจเเสน
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
512
เด็กหญิงพิมพ์ขวัญ  พรหมโคตร
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
513
เด็กหญิงพิมพ์นิภา  กรีวงษ์จรัส
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
514
เด็กหญิงพิมพ์ภาวดี  แก้วระคุณ
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
515
เด็กหญิงพิมพ์วิภา  รามคำ
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
516
เด็กหญิงพิมพิกา  ตีขะ
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
517
เด็กหญิงพิมพิกา  ศรีสงคราม
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
518
เด็กหญิงพิยดา  ศรีเพียชัย
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
519
เด็กหญิงพิลัยพร  ภารประดิษฐ์
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
520
เด็กชายพิษณุ  วงษ์เจริญ
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
521
เด็กชายพิสิษฐ์  ดากาวงค์
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
522
เด็กชายพีรกานต์  บัวชุม
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
523
เด็กชายพีรเดช  คำเมือง
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
524
เด็กชายพีรภัทร  คุณรักษ์
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
525
เด็กชายพีรภัทร  อ่อนชื่นชม
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 23

ณ อาคาร4 ชั้น 3 ห้อง 432 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
526
เด็กชายพีระพล  ศิหิริญ
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
527
เด็กชายพีระพัฒน์  บาลวงศา
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
528
เด็กชายพีระยากร  วรราช
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
529
เด็กชายพีระศักดิ์  หาญมนตรี
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
530
เด็กชายพีรายุพงษ์  ไชยรบ
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
531
เด็กชายพุฒิธร  อุ่นวิเศษ
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
532
เด็กชายพุฒิพงษ์  คำชมภู
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
533
เด็กชายพุทธประทีปต์  แสนศรี
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
534
เด็กชายพุทธินันท์  ล่ำสัน
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
535
เด็กชายพูนทรัพย์  ชมชายผล
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
536
เด็กชายเพชรเอก  สมเพชร
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
537
เด็กหญิงแพรวา  หาญมนตรี
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
538
เด็กหญิงโพธิ์ลดา  โพธิ์์ละคร
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
539
เด็กชายภควัตร  แพงศรี
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
540
เด็กหญิงภรณ์ธิญา  อ่อนก้อน
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
541
เด็กหญิงภรภัทรปวิตรา  โคตรขวา
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
542
เด็กหญิงภัคคินีย์  สุทธิวาลย์สวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
543
เด็กหญิงภัคจิรา  เทพเสนา
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
544
เด็กชายภัทรกร  วงศ์มีแก้ว
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
545
เด็กชายภัทรกฤต  เชื้อสำราญ
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
546
เด็กชายภัทรดนัย  คึมยะราช
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
547
เด็กชายภัทรธร  ฒุณฑวุฒิ
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
548
เด็กหญิงภัทรธิดา  ไตรธิเลน
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
549
เด็กหญิงภัทรธิดา  แสงพรหมสาลี
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
550
เด็กชายภัทรนันท์  ม่อมพะเนาว์
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
551
เด็กชายภัทรพงษ์  นวยฮา
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
552
เด็กชายภัทรพงษ์  พานจรรยามี
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
553
เด็กชายภัทรพล  หาญมนตรี
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
554
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  พิมพ์มีลาย
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
555
เด็กหญิงภัทราวดี  ชาภิรมย์
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
556
เด็กชายภาคิน  ดากาวงค์
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
557
เด็กชายภาณิน  ขวัญทอง
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
558
เด็กชายภาณุพงศ์  บุญประดับ
ป.6
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
559
เด็กชายภานุพงศ์  ตุ่นคุ้ย
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
560
เด็กชายภานุพงษ์  วงศ์เตชะ
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 23

ณ อาคาร4 ชั้น 3 ห้อง 433 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
561
เด็กชายภานุพล  จาเพียราช
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
562
เด็กชายภานุวัฒน์  คำสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
563
เด็กชายภานุวัฒน์  คำสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
564
เด็กชายภานุวัฒน์  โคตรธรรม
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
565
เด็กหญิงภาวิณี  เชื้อวังคำ
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
566
เด็กหญิงภาวิตา  ชาภูคำ
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
567
เด็กชายภูชิช  สุดดี
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
568
เด็กชายภูตะวัน  แสงวงค์
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
569
เด็กชายภูตะวัน  แสงอ่อน
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
570
นายภูผา  โคตรธรรม
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
571
เด็กชายภูผาสุข  ผาสุข
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
572
เด็กชายภูมิธนะ  สินทวีสิริศักดิ์
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
573
เด็กชายภูรินท์  ไชยปัญหา
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
574
เด็กชายภูริภัทธ์  พิมพ์มีลาย
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
575
เด็กชายภูริภัทร  คำผิว
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
576
เด็กชายภูริวัฒน์  ดากาวงค์
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
577
เด็กชายภูวดล  นนท์ไพรวัลย์
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
578
เด็กชายภูวดล  สีทนทา
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
579
เด็กชายภูวเนศวร์  กลิ่นน้อย
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
580
เด็กหญิงภูษิตา  จันทร์โพธิ์
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
581
เด็กชายมงคล  เติมสันเที๊ยะ
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
582
เด็กหญิงมณีรัตน์  คำคนซื่อ
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
583
เด็กหญิงมนธิชา  ดวนขันธ์
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
584
เด็กหญิงมนัสชนก  กลิ่นสุบรรณ
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
585
เด็กหญิงมนัสนันท์  ไตรวิเชียร
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
586
เด็กชายมนัสวิน  งิ้วฝ้าย
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
587
เด็กชายมัฆวาฬ  ปัดนา
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
588
เด็กหญิงมัญชุภา  ศักดิ์สิทธิการ
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
589
เด็กหญิงมัลลิกา  ชินมาตร
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
590
เด็กหญิงมัลลิการ์  ปิระนัน
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
591
เด็กชายมานะ  ชาแสน
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
592
เด็กหญิงมิ่งมาตา  กงลีมา
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
593
เด็กหญิงมินตรา  วงศรีลา
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
594
เด็กหญิงมีนลดา  นนท์ไพวัลย์
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
595
นางสาวมุกดาวรรณ  เศษมาตร
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 23

ณ อาคาร4 ชั้น 3 ห้อง 434 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
596
เด็กชายเมธาสิทธิ์  คำตลบ
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
597
เด็กหญิงเมธิกา  จิตรเจริญวรกิจ
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
598
เด็กชายเมธี  เที่ยงแท้
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
599
เด็กหญิงยลดา  ใยวังหน้า
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
600
เด็กชายยลินธร  ผมหงษ์
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
601
เด็กชายยุทธศักดิ์  พรมเมือง
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
602
เด็กหญิงยุวดา  ศรศูนย์
ป.6
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
603
เด็กหญิงยุวรินดา  ญาติเจริญ
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
604
เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ศิริฟอง
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
605
เด็กหญิงโยษิตา  คำชมภู
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
606
เด็กชายรชฏ  นอบไทย
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
607
เด็กชายรชตะ  วงศ์ษาสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
608
เด็กชายรณกร  แก้วพรม
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
609
เด็กชายรณกฤต  ศิระรุ่งเรือง
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
610
เด็กหญิงรวิสรา  บุญยก
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
611
เด็กชายรัชชานนท์  วิชัยผิน
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
612
เด็กหญิงรัชชานนท์  อ้วนอินทร์
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
613
เด็กหญิงรัญชิดา  มีลาดคำ
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
614
เด็กชายรัฏชานนท์  แสงศรี
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
615
เด็กชายรัฐธรรมนูญ  ชำนินอก
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
616
เด็กชายรัฐภูมิ  กัลยาบาล
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
617
เด็กชายรัฐภูมิ  เจริญคร
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
618
เด็กชายรัฐภูมิ  ชาแสน
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
619
เด็กชายรัฐภูมิ  ดาบลาอำ
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
620
เด็กชายรัฐภูมิ  รถสพงศ์
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
621
เด็กชายรัตธพงศ์  ร่มโพธิ์ชัย
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
622
เด็กชายรัตนภูมิ  กรมชะวา
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
623
เด็กชายรัตนสิริทิพย์  สุพินิจ
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
624
เด็กหญิงรัตษะดาพร  เภาโพธิ์
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
625
เด็กหญิงรัศนีกร  เมืองแสน
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
626
เด็กชายราฐศักดิ์  นาศิริ
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
627
เด็กหญิงรุ่งทิวา  ศรีตระการ
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
628
เด็กหญิงรุ่งรัศมี  หินอ่อน
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
629
เด็กหญิงลลิตา  สายสิม
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
630
เด็กหญิงลลิตา  สุทธสิน
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 23

ณ อาคาร4 ชั้น 3 ห้อง 435 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
631
เด็กชายลีโอ  อุ่มมะดี
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
632
เด็กชายวงศ์ระพี  มุระชีวะ
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
633
เด็กชายวชิรวิทย์  โยลัย
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
634
เด็กชายวชิระ  งอยภูธร
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
635
เด็กหญิงวชิราภรณ์  สองเมือง
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
636
เด็กหญิงวณิชชา  โคตะ
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
637
เด็กชายวทัญญู  ผลบุตร
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
638
เด็กหญิงวนิดา  มหาวงศ์
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
639
เด็กหญิงวนิดา  ไม่โศก
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
640
นางสาววนิดา  วงศ์เตชะ
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
641
เด็กหญิงวนุตตา  มาลีปา
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
642
เด็กหญิงวรดา  ขวาธิจักร
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
643
เด็กชายวรภัทร  นามเสนา
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
644
เด็กหญิงวรรณนิสา  ภูวงศ์ษา
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
645
เด็กหญิงวรรณภาพร  วงศ์เตชะ
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
646
เด็กหญิงวรรณวิสา  ชาภูคำ
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
647
เด็กหญิงวรรณษา  พิชัยคำ
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
648
เด็กหญิงวรรณิดา  ผิวอ่อน
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
649
เด็กชายวรวิทย์  ปัสวัน
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
650
เด็กชายวรวุฒิ  แก้วสนิท
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
651
เด็กหญิงวรัญญา  ดวงเคน
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
652
เด็กหญิงวรัญญา  นวนมะณี
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
653
เด็กหญิงวรัณรัตน์  วงศ์เครือศร
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
654
เด็กหญิงวรัษฎาพร  มิลา
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
655
เด็กชายวรากร  ไฝเครือ
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
656
เด็กชายวรายุต  กุเลา
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
657
เด็กหญิงวรารัตน์  แสนแพง
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
658
เด็กชายวัชระ  บุตรแสง
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
659
เด็กชายวัชรากร  คำผาย
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
660
เด็กหญิงวันวิษา  วารี
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
661
เด็กหญิงวัลย์วิภา  ลือแก้วมา
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
662
เด็กหญิงวาณี  สุทธิดี
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
663
เด็กชายวายุ  นนท์ไพรวัลย์
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
664
เด็กชายวายุ  ผลมะลี
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
665
เด็กชายวายุภัทร์  กรพันธ์
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 23

ณ อาคาร4 ชั้น 3 ห้อง 436 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
666
เด็กหญิงวารุณี  จันทร์มล
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
667
เด็กหญิงวารุณี  สูนย์สอน
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
668
เด็กชายวาเลนไทน์  ศรีบตรดี
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
669
เด็กหญิงวิชญาดา  ศิริฟอง
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
670
เด็กหญิงวิชุดา  แงวอ่อง
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
671
เด็กชายวิเชียร  ก้านสันเทียะ
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
672
เด็กหญิงวิภาภรณ์  เทพเสนา
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
673
เด็กหญิงวิภารัตน์  กุลตังธนานนท์
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
674
เด็กหญิงวิมลพรรณ  วงศ์เตชะ
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
675
เด็กหญิงวิลัยพร  ใครนุ่นสิงห์
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
676
เด็กชายวิศวกร  คชธานี
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
677
เด็กชายวิศวรุตดิ์  ผาอินทร์
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
678
เด็กชายวิษณุ  ยกเส้ง
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
679
เด็กชายวีรชน  แสนสุริวงศ์
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
680
เด็กชายวีรบุรุษ  กุกำกัด
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
681
เด็กชายวีรพันธ์  วงศ์เตชะ
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
682
เด็กชายวีรภาพ  ศรีบุญเรือง
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
683
เด็กชายวีรภาพ  ศรีลาราช
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
684
เด็กชายวีระพงษ์  ร่วมกลาง
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
685
เด็กชายวีระยุทธ  คำแก้ว
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
686
เด็กชายวุฒิชัย  บัวทะราช
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
687
เด็กชายวุฒิชัย  ใยพันธ์
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
688
เด็กชายวุฒิพงษ์  ประเสริฐพรม
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
689
เด็กชายวุฒิศักดิ์  คุณปัญญา
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
690
เด็กหญิงศดานันท์  พรหมพันธ์ุใจ
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
691
เด็กชายศรัณย์  คึมยะราช
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
692
เด็กหญิงศรัยฉัตร  หงษ์เกตุ
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
693
เด็กชายศรายุทธ  แพงพิมพ์โล้
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
694
เด็กชายศราวุธ  ชาสงวน
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
695
เด็กหญิงศรีสุข  ทานาศิลป์
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
696
เด็กหญิงศศิกาญจน์  ไชยรักษา
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
697
เด็กหญิงศศิชา  จำเริญ
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
698
เด็กหญิงศศิธร  งอยภูธร
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
699
เด็กหญิงศศิประภา  ภูมี
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
700
เด็กหญิงศศิวิมล  คำภูษา
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 23

ณ อาคาร4 ชั้น 4 ห้อง 441 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
701
เด็กหญิงศศิวิมล  สุวรรณไตร
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
702
เด็กชายศาสตราวุธ  กลัดกันแสง
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
703
เด็กหญิงศินิทรา  มาหริน
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
704
เด็กหญิงศิรดา  ต่ายเนาว์ดง
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
705
เด็กหญิงศิรภัสสร  มาตรสงคราม
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
706
เด็กชายศิรสิทธิ์  อุ่มภูธร
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
707
เด็กหญิงศิริกานต์  อิ่มเจือ
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
708
เด็กหญิงศิรินทิพย์  จันทาศรี
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
709
เด็กหญิงศิริรัตน์  โทอาสา
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
710
เด็กหญิงศิริลักษณ์  จันทร์อ่อน
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
711
เด็กหญิงศิริลักษณ์  ศรีบุญแปลง
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
712
เด็กหญิงศิริวรรณ  สุขภูวงศ์
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
713
เด็กหญิงศิโรรัตน์  เสนาไชย
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
714
เด็กชายศิวพงศ์  ไกรยะสา
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
715
เด็กชายศิวัฒน์  จันทรังษี
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
716
เด็กชายศิวาวุธ  ชื่นกลิ่น
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
717
เด็กชายศิวาวุธ  บัวทะราช
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
718
เด็กชายศุกลวัฒน์  นาคช้างแดง
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
719
เด็กชายศุภกร  ลาแสง
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
720
เด็กชายศุภเชษฐ์  พรมลี
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
721
เด็กหญิงศุภนิดา  พลชา
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
722
เด็กหญิงศุภนุช  ผาลม
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
723
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  บัวภาคำ
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
724
เด็กหญิงศุภาวรรณ  แสนบรรดิษฐ์
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
725
เด็กชายศุวัฒน์ชัย  เกษมสานต์
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
726
เด็กหญิงสกลทิพย์  ศรีเพียชัย
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
727
เด็กหญิงสกุลกาญจน์  สิงห์สุพรรณ
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
728
เด็กหญิงสใบทิพย์  หลานเศษฐา
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
729
เด็กหญิงสภัสตรา  พรมไพสน
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
730
เด็กชายสมบัติ  พรมพัณฑิต
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
731
เด็กชายสมยุพร  คำชมภู
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
732
เด็กชายสมร  ดอนถวิล
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
733
เด็กชายสมรรถวัฒน์  ศรีหนองห้าง
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
734
เด็กชายสยมภู  ดากาวงค์
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
735
เด็กชายสรยุทธ  ลีลาไชย
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 23

ณ อาคาร4 ชั้น 4 ห้อง 442 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
736
เด็กชายสรยุทธ  อักฮาดศรี
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
737
เด็กหญิงสรวงสุดา  ทองมินทร์
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
738
เด็กชายสรวิชญ์  คำทอง
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
739
เด็กชายสรวิศ  พรมบุตร
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
740
เด็กหญิงสรัญญา  จุ้ยศิริ
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
741
เด็กชายสราวุฒิ  แสงวงศ์
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
742
เด็กหญิงสรินญา  ยิ่งถาวรสุข
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
743
เด็กหญิงสโรชา  นันตะสุข
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
744
เด็กหญิงสโรชินี  คุณปัญญา
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
745
เด็กหญิงสลุตา  นงค์แสน
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
746
เด็กหญิงสศิกานต์  ซ้ายสุพรรณ
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
747
เด็กชายสัตติยา  เสือก่านคำ
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
748
เด็กหญิงสารินทร์  พิชัยคำ
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
749
เด็กชายสิทธิกร  เสนจันตะ
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
750
เด็กชายสิทธิชัย  โพธิ์งาม
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
751
เด็กชายสิทธิโชค  โคตรภูเขียว
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
752
เด็กชายสิทธิพงษ์  หงิมกระโทก
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
753
เด็กชายสิทธิศักดิ์  ไกยะษา
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
754
เด็กชายสิทธิศักดิ์  ดากาวงค์
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
755
เด็กชายสิปปกร  เพียสา
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
756
เด็กหญิงสิปาง  นึกกระฎานน
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
757
เด็กชายสิรภัทร  พลราชม
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
758
เด็กหญิงสิริธาร  โถชาลี
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
759
เด็กหญิงสิรินญา  รันศรี
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
760
เด็กหญิงสิรินทรา  ขันหวาน
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
761
เด็กหญิงสิรินทรา  ราชัย
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
762
เด็กหญิงสิรินภา  ไชยมงค์
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
763
เด็กหญิงสิริประภา  อินทร์พิมพ์
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
764
เด็กหญิงสิริลดา  พงษ์สิทธิศักดิ์
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
765
เด็กชายสืบสกุล  มีเทพ
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
766
เด็กหญิงสุกัญญา  ดวงกุลสา
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
767
เด็กหญิงสุกัญญา  อุทัย
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
768
นางสาวสุจิรา  วงค์นาตาล
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
769
เด็กหญิงสุชาดา  วงค์เตชะ
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
770
เด็กหญิงสุชานันท์  เอี้ยงรักขะ
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 23

ณ อาคาร4 ชั้น 4 ห้อง 443 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
771
เด็กหญิงสุชานาฏ  เคนไชยวงศ์
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
772
เด็กหญิงสุดารัตน์  บูคะธรรม
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
773
เด็กหญิงสุตาภัญ  มีทองเหลา
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
774
เด็กหญิงสุถาวดี  เภาโพธิ์
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
775
เด็กหญิงสุทธิดา  แก้วดารา
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
776
เด็กชายสุทธิพงศ์  ชัยศิลป์
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
777
เด็กหญิงสุธาทิพย์  ผาด่านแก้ว
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
778
เด็กหญิงสุธิมา  โคตรธรรม
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
779
เด็กหญิงสุนิตรา  ดากาวงค์
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
780
เด็กหญิงสุนิษา  สพานกลาง
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
781
เด็กหญิงสุนิสา  เดือยพิมพ์
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
782
เด็กหญิงสุนิสา  ลมดวง
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
783
เด็กหญิงสุนิสา  สุกกระจ่าง
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
784
เด็กหญิงสุประภาดา  อุตมูล
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
785
เด็กหญิงสุพัตรา  จันทร์ส่อง
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
786
เด็กหญิงสุพัตรา  ผิวผ่องศรี
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
787
เด็กหญิงสุพิทธยา  บัวพรม
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
788
เด็กหญิงสุภมาศ  ภูมิรัง
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
789
เด็กหญิงสุภัคภร  เภารังค์
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
790
เด็กหญิงสุภัทรา  อุปพงษ์
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
791
เด็กหญิงสุภัสสร  บุตรแสง
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
792
เด็กหญิงสุภาวดี  คานสี
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
793
เด็กหญิงสุภาวิตา  คงมาลัย
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
794
เด็กชายสุรชัย  ชินบุตร
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
795
เด็กชายสุรทิน  นารถโคษา
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
796
เด็กชายสุรธัช  พรมบุตร
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
797
เด็กชายสุรวิทย์  อินทรชื่น
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
798
เด็กหญิงสุรัชญา  ชาชุมวงศ์
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
799
เด็กหญิงสุรางคณา  สังฆะมณี
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
800
เด็กชายสุริยะ  เสนาชัย
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
801
เด็กชายสุริโย  หลุ่มโสม
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
802
เด็กหญิงสุวนันท์  ศิริฟอง
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
803
เด็กหญิงสุุภิศรา  ชาชุมวงศ์
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
804
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สุวรรณเจริญ
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
805
เด็กชายโสภณวิชญ์  อินธิเสน
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 23

ณ อาคาร4 ชั้น 4 ห้อง 444 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
806
เด็กหญิงโสภิตา  ยงคำสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
807
เด็กชายอชิตพล  คำชมภู
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
808
เด็กชายอชิระ  ยาทองไชย
ป.6
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
809
เด็กชายอชิระ  สุประการ
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
810
เด็กชายอดิเทพ  อุมิตะ
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
811
เด็กชายอดิรุจ  ทองแพง
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
812
เด็กชายอดิศร  วงศ์กาฬสินธุ์
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
813
เด็กชายอติชาต  พรมกาวงค์
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
814
เด็กชายอตินันณ์  จินดาเพิ่ม
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
815
เด็กชายอตินันธ์  พันลำภักดิ์
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
816
เด็กหญิงอธิชนัน  คุณปัญญา
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
817
เด็กชายอธิป  คำถา
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
818
เด็กชายอธิป  บุตรแสนคม
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
819
เด็กชายอธิป  แผงนาวิน
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
820
เด็กชายอธิราช  ช้างต่อ
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
821
เด็กชายอนวัช  คำสงค์
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
822
เด็กชายอนันดา  คุณปัญญา
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
823
เด็กชายอนันดา  จันทร์ลอยนภา
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
824
เด็กหญิงอนันต์ธินี  โคตรแสนลี
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
825
เด็กหญิงอนิลธิตา  นนท์ไพวัลย์
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
826
เด็กชายอนุชา  พรมน้อย
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
827
นายอนุชา  โยธานัก
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
828
เด็กชายอนุชา  อังมีพิษ
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
829
เด็กชายอนุชิต  ละครกัน
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
830
เด็กชายอนุชิต  หาญจำปา
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
831
เด็กชายอนุพงศ์  นาลาดทา
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
832
เด็กชายอนุวัฒน์  แผ่ประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
833
เด็กชายอนุวัฒิ  เอกพันธ์
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
834
เด็กหญิงอนุศรา  ปานพูล
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
835
เด็กหญิงอภัชรา  จักรพิมพ์
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
836
เด็กหญิงอภิชญา  คณะเมือง
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
837
เด็กหญิงอภิญญา  บุตรทน
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
838
เด็กชายอภิเดช  นวลตา
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
839
เด็กชายอภิเดช  พิทักษ์ชัยสกุล
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
840
เด็กชายอภิเทพ  ชมภูราษฎร์
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 23

ณ อาคาร4 ชั้น 4 ห้อง 445 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
841
เด็กชายอภินันท์  บุตตัสสะ
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
842
เด็กชายอภิรักษ์  กัลยาบาล
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
843
เด็กชายอภิรักษ์  คำสงค์
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
844
เด็กชายอภิรักษ์  เจ๊ะวงศ์
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
845
เด็กชายอภิรักษ์  ธนชัยภิวัฒนกุล
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
846
เด็กชายอภิรักษ์  พรหมสาขา ณ สกลนคร
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
847
เด็กชายอภิรักษ์  สำราญใจ
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
848
เด็กชายอภิรักษ์  สีล้านมี
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
849
เด็กชายอภิวัฒน์  ยตะโคตร
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
850
เด็กหญิงอภิสรา  คำเกาะ
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
851
เด็กชายอภิสิทธิ์  พันวุฒิ
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
852
เด็กชายอมรเทพ  อินธิบาล
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
853
เด็กหญิงอรจิตตรา  พรมพิลาด
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
854
เด็กหญิงอรทัย  ขมิ้นผง
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
855
เด็กหญิงอรนุช  อุปพงษ์
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
856
เด็กหญิงอรปรีญา  คุณธรรมมงคล
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
857
เด็กหญิงอรปรีญา  สุวรรณา
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
858
เด็กหญิงอรปรียา  พงษ์สิทธิศักดิ์
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
859
เด็กหญิงอรพรรณ  ประคำ
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
860
เด็กชายอรรถพร  วงศ์สีดา
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
861
เด็กชายอรรถพล  คำสงค์
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
862
เด็กชายอรรถพล  แดงมี
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
863
เด็กชายอรรถพล  สร้อยวิไล
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
864
เด็กหญิงอรรธิกา  วิทยา
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
865
เด็กหญิงอรวรรณ  ไชยรักษา
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
866
เด็กหญิงอรวรา  เชิงดอย
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
867
เด็กหญิงอรัญญา  แทนสง่า
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
868
เด็กหญิงอรัญญา  บุญหา
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
869
เด็กหญิงอรัญญา  พวงทอง
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
870
เด็กชายอริญชัย  ปุ่มเป้า
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
871
เด็กหญิงอรินดา  เพียสา
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
872
เด็กหญิงอริยา  นนท์สะเกตุ
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
873
เด็กชายอลงกรณ์  วงค์สีดา
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
874
เด็กหญิงอลิชศรา  วงศ์เตชะ
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
875
เด็กหญิงอลิลลดา  ยอดนารี
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 23

ณ อาคาร4 ชั้น 4 ห้อง 446 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
876
เด็กหญิงอลิสา  เจริญธนกุล
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
877
เด็กชายออมทรัพย์  อังมีพิษ
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
878
เด็กชายอัครพล  อัคเสริญ
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
879
เด็กหญิงอังสุมา  ชัยนามล
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
880
เด็กชายอัฏฐวัช  รถหานาม
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
881
เด็กชายอัมรินทร์  ทองชัย
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
882
เด็กชายอัมรินท์  เนาว์ศรีสอน
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
883
เด็กชายอัศนี  พรหมโคตร
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
884
เด็กชายอัสนี  เกษมสานต์
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
885
เด็กชายอานนท์  ละครกัน
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
886
เด็กชายอานัด  เพ็ชรฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
887
เด็กหญิงอาภาศิริ  สังวาลย์
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
888
เด็กชายอามาซ  อาลี
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
889
เด็กหญิงอารดา  ดาบสีพาย
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
890
เด็กหญิงอารยา  งอยจันทร์ศรี
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
891
เด็กหญิงอารีญา  โคตรธรรม
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
892
เด็กหญิงอารียา  โคตรธรรม
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
893
เด็กหญิงอารียา  เหี่ยมี
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
894
เด็กหญิงอิงอร  เสนามนตรี
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
895
เด็กชายอิทธิกร  พรายแก้ว
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
896
เด็กชายอิทธิเชษฐ์  อัชพฤกษ์
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
897
เด็กชายอิทธิพัทธ์  ทัศคร
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
898
เด็กชายอิทธิศักดิ์  สารการ
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
899
เด็กหญิงอินทิรา  เภาโพธิ์
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
900
เด็กชายอินทุกร  สุวรรณ์
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
901
เด็กหญิงอินธิกา  ภูเงินช่อ
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
902
เด็กหญิงอิษยา  บุตราช
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
903
เด็กหญิงอุมากร  เปลี่ยนเอก
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
904
เด็กหญิงอุมาพร  แก้วคำสอน
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
905
เด็กหญิงอุมาพร  ถิ่นนาวัน
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
906
เด็กชายเอกชัย  ไพจันทร์
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
907
เด็กชายเอกตะวัน  คำสงค์
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
908
เด็กหญิงเอกนุตตรีย์  กุลสอนนาน
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
909
เด็กชายเอกพล  กงอินทะ
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
910
เด็กชายเอกภพ  วงศ์สกล
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 23

ณ อาคาร4 ชั้น 4 ห้อง 446 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
911
เด็กชายเอกรินทร์  ไชยวงศ์ษา
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
912
เด็กหญิงไอริน  ประทุมชาติ
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 23

ณ อาคาร5 ชั้น 2 ห้อง 521 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
913
นางสาวกชพรรณ  สรศิลป์
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
914
เด็กหญิงกนกพร  นาคน้ำ
ม.1
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
915
เด็กหญิงกนกพร  พรหมพิทักษ์
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
916
เด็กหญิงกมลชนก  ดวงจินดา
ม.1
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
917
เด็กหญิงกมลชนก  วรรณภักดี
ม.2
โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
คณิต ม.ต้น
918
เด็กหญิงกมลรัตน์  สืบผาง
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
919
เด็กหญิงกมลลักษณ์  ไชยตะมาตร์
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
920
นางสาวกมลวรรณ  ซีมูล
ม.3
โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา
คณิต ม.ต้น
921
นางสาวกมลวรรณ  สิมศรี
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
922
เด็กหญิงกรกนก  หล้าเพ็ง
ม.2
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
923
เด็กหญิงกรนันท์  พรหมคำบุตร
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
924
นางสาวกรพินธุ์  ชัยสิน
ม.3
โรงเรียนดงมะไฟวิทยา
คณิต ม.ต้น
925
เด็กหญิงกรรณิกา  แสนอาจ
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
926
เด็กชายกรวีร์  นวนทอง
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
927
เด็กหญิงกฤตธีรา  สุดตาภักดี
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
928
เด็กชายกฤตภัค  โพธิ์ชัย
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
929
เด็กชายกฤตภาส  เมฆราช
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
930
เด็กชายกฤตเมธ  นิลทะราช
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
931
นายกฤติน  กมลสินธุ์
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
932
นายกฤษฎา  ศรีคิลิน
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
933
เด็กชายกฤษณะ  ราชรี
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
934
นายกฤษดา  แร่ถ่าย
ม.3
โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
คณิต ม.ต้น
935
เด็กชายกวีณภัทร  อุปพงษ์
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
936
เด็กหญิงกัญจนพร  สิงห์เชื้อ
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
937
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แสนสุข
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
938
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อินจินดา
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
939
เด็กหญิงกัญญาณี  เทพไชย
ม.2
โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
คณิต ม.ต้น
940
เด็กหญิงกัญญาพัชร  ธงศรี
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
941
เด็กหญิงกัญญาภัค  เชื้อคมตา
ม.2
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
942
เด็กหญิงกัญญามาศ  ปราบศัตรู
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
943
เด็กหญิงกัญญารัตน์  งอยภูธร
ม.2
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
944
นางสาวกัญญารัตน์  ประเทพา
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
945
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศรีชัย
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
946
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ไสยศาสตร์
ม.2
โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา
คณิต ม.ต้น
947
เด็กหญิงกัณฐิกา  พองดวง
ม.2
โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 23

ณ อาคาร5 ชั้น 2 ห้อง 522 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
948
เด็กหญิงกัณฑามาศ  อินโพชน
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
949
เด็กหญิงกันยาพร  อินต๊ะวัน
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
950
นางสาวกัลญา  พรหมมหากุล
ม.3
โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา
คณิต ม.ต้น
951
เด็กหญิงกัลยาณัฐ  อาจวิชัย
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
952
เด็กชายกิตติกร  วันโท
ม.3
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
953
เด็กชายกิตติคุณ  อุปฌาย์
ม.1
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
954
เด็กชายกิตติพงษ์  ละดาดาษ
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
955
เด็กชายกิตติพงษ์  เหยิบไธสง
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
956
เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  ปะระทัง
ม.1
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
957
เด็กหญิงกุลปริยา  คันธะโฮม
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
958
นางสาวกุลภรณ์  จาดเพ็ง
ม.3
โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
คณิต ม.ต้น
959
นางสาวกุลภัสสร์  โชตแสง
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
960
เด็กหญิงกุลภัสสร์  ดลรุ่ง
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
961
เด็กหญิงกุลสตรี  ภูละคร
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
962
เด็กหญิงเก็จมณี  พรมลี
ม.2
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
963
เด็กหญิงเกตน์สิริ  หว่อวัน
ม.2
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
964
นางสาวเกวริน  พลอินสา
ม.3
โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
คณิต ม.ต้น
965
นางสาวเกวรินทร์  กงแก่นทา
ม.3
โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
คณิต ม.ต้น
966
นางสาวเกวรินทร์  ศรีเภา
ม.3
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
967
นางสาวเกสรา  เพชรนิล
ม.3
โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา
คณิต ม.ต้น
968
เด็กชายเกียรติเมธา  ชาสงวน
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
969
เด็กชายไกรวิชญ์  ขาวสุริจันทร์
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
970
เด็กชายขจรเดช  ศศิวัฒนพงษ์
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
971
เด็กชายขจรยศ  ประจันทร์
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
972
เด็กหญิงขนิษฐา  ศรัทธาคลัง
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร
คณิต ม.ต้น
973
นางสาวขนิษฐา  เเสนภูวา
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
974
นางสาวขวัญกมล  หารเขมร
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
975
เด็กหญิงขวัญข้าว  ศิริฟอง
ม.2
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
976
นางสาวขวัญชนก  เครือบุตรดี
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
977
นางสาวขวัญชนก  จันทร์พิพัฒน์
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
978
นางสาวขวัญทิพย์  อนันติ
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
979
เด็กหญิงขวัญภิรมพร  แพงดวงแก้ว
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
980
เด็กหญิงเขมจิรา  ม่วงศรี
ม.2
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
981
เด็กชายเขมเทพ  แต่งงาม
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
982
เด็กหญิงเข็มอัปสร  พองดวง
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 23

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 523 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
983
เด็กชายคฑาวุธ  พรหมหากุล
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
984
เด็กหญิงคณิตรา  ศรีสาวรรณ
ม.2
โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
คณิต ม.ต้น
985
นายคณิศร  หนังไทยสงค์
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
986
เด็กชายคุณกร  เลิศสงคราม
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
987
นายคุณัชญ์  อภิวุฒิโสภณ
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
988
เด็กหญิงจงกนนี  แสนเสน
ม.2
โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
คณิต ม.ต้น
989
เด็กหญิงจณิสตา  ซ้ายขวา
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
990
เด็กหญิงจตุพร  สิมลี
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
991
เด็กหญิงจตุรพร  สอนสมนึก
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
992
เด็กชายจตุรวิทย์  เดชไพรศิลป์
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
993
เด็กหญิงจริยาภรณ์  สมรื่น
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
994
เด็กชายจรูญโรจน์  ต้นศรี
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
995
เด็กชายจักรกริช  เชียนพลแสน
ม.2
โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
คณิต ม.ต้น
996
เด็กชายจักรพันธ์  ไชยตะมาตย์
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
997
เด็กชายจักรวุฒิ  แสนมะฮุง
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
998
เด็กหญิงจันทกานต์  สอนสมนึก
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
999
นางสาวจันทิมา  ดวงภูเมฆ
ม.3
โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา
คณิต ม.ต้น
1000
เด็กหญิงจันทิมาพร  บาแก้ว
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1001
นางสาวจันธิตา  จันทร์แก้ว
ม.3
โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา
คณิต ม.ต้น
1002
เด็กหญิงจารุวรรณ  คำสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1003
เด็กหญิงจารุวรรณ  เศรษฐี
ม.2
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
1004
เด็กหญิงจิณห์นิภา  ประมวลเจริญกิจ
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
1005
เด็กหญิงจิณห์นิภา  มั่นดี
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
1006
เด็กหญิงจิตติมา  เงินนาม
ม.2
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
1007
เด็กหญิงจิตรทิวา  แสนบรรดิษฐ์
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1008
เด็กหญิงจินดามณี  แก้ววิหาร
ม.2
โรงเรียนร่มเกล้า
คณิต ม.ต้น
1009
เด็กหญิงจิรนันท์  เนื้อนา
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1010
นางสาวจิรประภา  นรสาร
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1011
เด็กชายจิรภัทร์  คันทะสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1012
เด็กชายจิรเมธ  วงค์กระโซ่
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1013
นางสาวจิรัชญา  จิตจำนงค์
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
1014
เด็กหญิงจิราพร  อินทรีย์
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1015
เด็กหญิงจิราภรณ์  พิลารักษ์
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1016
เด็กหญิงจิราภรณ์  ระแสนพรหม
ม.1
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1017
นางสาวจิราภรณ์  เสนาคำ
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 23

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 524 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1018
เด็กหญิงจิราภรณ์  หลอดเงิน
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1019
เด็กหญิงจิราภา  จันไตรรัตน์
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร
คณิต ม.ต้น
1020
นายจิรายุทธ  ศรีสุทัศน์
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1021
นายจิรายุทธ  ศิลารักษ์
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1022
เด็กหญิงจีรนันท์  แก้วอ่อน
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1023
นางสาวจีรพรรณ  ปาทะวงค์
ม.3
โรงเรียนดงมะไฟวิทยา
คณิต ม.ต้น
1024
เด็กชายจีรายุ  นำนาผล
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1025
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  สอนสมนึก
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1026
นางสาวจุฑาภรณ์  ประกิ่ง
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1027
เด็กหญิงจุฑามาศ  เสนาคำ
ม.2
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1028
เด็กหญิงจุฑารัตน์  กองโพธิ์ชัย
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1029
นางสาวจุฑารัตน์  มิ่งกุล
ม.3
โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
คณิต ม.ต้น
1030
นายเจตน์ชฎา  ลงเรียง
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1031
เด็กชายเจษฎากร  ไชยวาน
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1032
เด็กชายเจษฏากร  จีรังกูล
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1033
นางสาวฉัตรแก้ว  โยคะสิงห์
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร
คณิต ม.ต้น
1034
เด็กหญิงชญาดา  แก้วมุกดา
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1035
เด็กหญิงชญานิศ  แถมสมดี
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1036
เด็กหญิงชญานิษฐ์  แสนภูวา
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1037
เด็กหญิงชฎากาญจน์  ขุนศรี
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1038
เด็กหญิงชฎานันท์  อินกอง
ม.2
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
1039
เด็กชายชติพงษ์  กิมเตียว
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
1040
นางสาวชนกนันท์  สกุลโพน
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1041
เด็กหญิงชนกนันท์  แสงฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1042
เด็กหญิงชนกวนันท์  โลหะสาร
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1043
เด็กหญิงชนท์ฤดี  โยตะศรี
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
1044
เด็กหญิงชนม์นิภา  อนุสนธิ์
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1045
เด็กชายชนะเทพ  ธุระนนท์
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
1046
เด็กชายชนะศักดิ์  นาโควงค์
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1047
เด็กหญิงชนันญา  ปฏิโชติ
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1048
เด็กหญิงชนากานต์  ทิพมณี
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1049
นางสาวชนากานต์  พิศสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนดงมะไฟวิทยา
คณิต ม.ต้น
1050
เด็กชายชนาธิป  ซ้ายขวา
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
1051
เด็กหญิงชนาพร  วิดีสา
ม.2
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
1052
เด็กหญิงชนิตา  รัตนะ
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 23

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 525 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1053
นางสาวชมพูนุช  เเสนบรรดิษฐ์
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1054
นายชยานันท์  รวยทรัพย์
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1055
นางสาวชลดา  แก้วอินธิ
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1056
เด็กหญิงชลดา  วันสวัสด์
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1057
เด็กหญิงชลดา  วันสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1058
เด็กหญิงชลธิชา  เรืองฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร
คณิต ม.ต้น
1059
เด็กหญิงชลนิภา  คนเพียร
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1060
นางสาวชลิดา  ผิวยะเมือง
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
1061
เด็กหญิงชโลธร  บุตรแสง
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1062
นายชัยธวัช  บาลไพร
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1063
นายชานน  ทรงหาคำ
ม.3
โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
คณิต ม.ต้น
1064
เด็กชายชิณณวรรธน์  บุตราช
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1065
นายชินวัฒน์  ไวยาประโคน
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1066
เด็กหญิงชื่นกมล  คึมยะราช
ม.2
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
1067
เด็กหญิงชุดาภา  เต้าป้อม
ม.2
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
1068
นางสาวชุติกาญจน์  คำทะเนตร
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1069
เด็กหญิงชุติกาญจน์  มาตราช
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1070
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ศรีภูธร
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
1071
เด็กหญิงญาณกร  ศักดิ์วิเศษ
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1072
เด็กชายญาณภัทร  สุขวัน
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1073
เด็กหญิงญาณสิริ  สมภาร
ม.1
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1074
เด็กหญิงญาณิศา  ทินรัตน์
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1075
เด็กหญิงญาณิศา  พรหมเชษฐา
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
1076
นางสาวญาณิศา  พูนเม็ง
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
1077
นางสาวญาณิศา  ศรีคราม
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1078
เด็กหญิงญาณิศา  ศักดิ์ดา
ม.2
โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา
คณิต ม.ต้น
1079
เด็กหญิงญาณิศา  เสริมแก้ว
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1080
เด็กหญิงญาณิศากานต์  แสนสุข
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1081
เด็กหญิงญาดา  พิทักษ์ศฤงคาร
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
1082
นางสาวญาดา  สุวรรณา
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1083
เด็กหญิงฐิตาพร  ทองผลา
ม.1
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1084
เด็กหญิงฐิตาพร  ศรีวงษา
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
1085
นางสาวฐิติรัตน์  ใจโชติ
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
1086
เด็กหญิงฐิติรัตน์  ลอยหา
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1087
นางสาวฑิฆัมพร  ผงธุลี
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 23

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 526 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1088
เด็กหญิงฑิฆัมพร  สระแจ้งตูม
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1089
เด็กชายณฐพงศ์  อาจลา
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
1090
นางสาวณฐพร  ศรีผุย
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1091
เด็กชายณเดชน์  วงศ์บาตร์
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1092
เด็กหญิงณพรัตน์  แก้วฝ่าย
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
1093
เด็กชายณพวิทย์  ต้นเชื้อ
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
1094
เด็กหญิงณภัทร  ช่วยรักษา
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1095
เด็กหญิงณภัทร  ท้าวฤทธิ์
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
1096
เด็กหญิงณภัทรา  เพชรเฟื่องฟ้า
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
1097
เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  บุญแพง
ม.1
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1098
นายณษพนธ์  พิฑูรมานิต
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
1099
เด็กหญิงณัชชา  ฮาดคะดี
ม.1
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1100
เด็กหญิงณัฏฐนิชา  อุทัยสา
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
1101
เด็กหญิงณัฐชา  ชมชื่น
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1102
เด็กหญิงณัฐชา  พันสุข
ม.1
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1103
นางสาวณัฐฌา  ปทุมเพชร
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
1104
เด็กหญิงณัฐฑิยา  ถาระสา
ม.2
โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา
คณิต ม.ต้น
1105
เด็กหญิงณัฐณิชฌา  เพิ่มจัตุรัส
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1106
เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญลี
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1107
เด็กหญิงณัฐณิชา  ภาคพานิช
ม.2
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
1108
นายณัฐดนัย  นาโควงค์
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1109
เด็กหญิงณัฐธญา  หนูสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
1110
นางสาวณัฐธพัฒน์  เอี่ยมศรี
ม.3
โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา
คณิต ม.ต้น
1111
เด็กหญิงณัฐธิดา  งอยภูธร
ม.2
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
1112
เด็กหญิงณัฐธิดา  พงศ์สุขเกษม
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
1113
เด็กหญิงณัฐธิดา  สอดศรี
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
1114
เด็กหญิงณัฐนันท์  หลงทอน
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1115
นางสาวณัฐนิชา  อุตตะวงค์สา
ม.3
โรงเรียนร่มเกล้า
คณิต ม.ต้น
1116
นายณัฐพงศ์  ไชยราช
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1117
เด็กหญิงณัฐพร  ตันวาณิชกุล
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
1118
เด็กชายณัฐพล  ติงมหาอินทร์
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1119
เด็กชายณัฐพันธุ์  โพธิ์นะ
ม.2
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1120
นายณัฐภัทร  วงษ์รักษ์
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
1121
เด็กหญิงณัฐมน  กิขุนทด
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1122
เด็กหญิงณัฐวดี  มะอินทร์
ม.2
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 23

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 531 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1123
นางสาวณัฐวดี  รัตนประยูร
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1124
เด็กชายณัฐวัตร  พิศสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1125
เด็กชายณัฐวุฒิ  โคตรวงค์
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1126
เด็กชายณัฐวุฒิ  ตะนัน
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1127
เด็กชายณัฐวุฒิ  นนทิจันทร์
ม.2
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1128
เด็กชายณัฐวุฒิ  แสงแก้ว
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1129
นายณัฐวุฒิ  แสนภูวา
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1130
เด็กหญิงณัฐสรัลพร  ปานอินทร์
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
1131
เด็กชายณัฐสิทธิ์  ศักดิ์สิทธิการ
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
1132
เด็กหญิงณัฐหทัย  บุตรโคษา
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1133
เด็กหญิงณัฐิกา  แร่ถ่าย
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1134
นางสาวณัธฐริณี  แมดมิ้งเหง้า
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1135
นางสาวณิชาพัชร์  ทรายมูล
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1136
เด็กหญิงณิศรา  ไชยศรีหา
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1137
เด็กชายด.ช.ภูวิชัย  ขันบรรจง
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1138
เด็กชายดนัย  พนาพรสกุล
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1139
เด็กชายดนุเดช  สายสร้อย
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1140
นางสาวดวงฤทัย  ราชคำ
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1141
เด็กหญิงดาอนุพร  กุลวงษ์
ม.3
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1142
เด็กชายเดชอดุลย์  นาดประนิล
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1143
นายเดชาชาญ  นรรัตน์
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1144
เด็กชายต้นตระการ  ประสิทธินาวา
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1145
เด็กชายต้นตระกูล  ไชยประเทศ
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1146
เด็กชายตระการ  คำตา
ม.2
โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
คณิต ม.ต้น
1147
เด็กหญิงตรีศยา  งันปัญญา
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1148
เด็กหญิงตรีสุคนธ์  ยศแก้ว
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
1149
เด็กชายเตชิน  ศรีวิเชียร
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1150
นายเตชินท์  อินดา
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1151
เด็กชายทยากร  ราชัย
ม.2
โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
คณิต ม.ต้น
1152
เด็กชายทศธรรม  ไชยศรี
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1153
เด็กชายทศน์พล  พลธิราช
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1154
เด็กหญิงทักษพร  เจริญชัย
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1155
เด็กชายทัพไทย  เพ็ชราชัย
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1156
เด็กชายทัพพสาร  ทิพวงศ์ษา
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1157
นายทัศนะ  บุตรดีด้วง
ม.3
โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 23

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 532 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ห้องสอบที่
 35
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1158
เด็กหญิงทิพย์นภา  นีอำมาตย์
ม.2
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
1159
เด็กหญิงทิพย์สุดา  ภักดิ์ชัยภูมิ
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1160
เด็กหญิงทิพยาภรณ์  แข็งแรง
ม.1
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1161
เด็กหญิงทิพามณี  จันดารัตน์
ม.2
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1162
เด็กหญิงทิภาพร  รมจันทร์อินทร์
ม.2
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1163
นายเทพนรินทร์  ทานาลาด
ม.3
โรงเรียนร่มเกล้า
คณิต ม.ต้น
1164
เด็กชายธนกฤต  มะลิหอม
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1165
เด็กชายธนดล  ล้นหลาม
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1166
เด็กชายธนบดี  งิ้วพรหม
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
1167
เด็กชายธนพงศ์  โพชะโน
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
1168
เด็กหญิงธนพร  พรหมพินิจ
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1169
เด็กหญิงธนพร  ใยพันธ์
ม.2
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
1170
เด็กหญิงธนพร  สิมพานดง
ม.2
โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
คณิต ม.ต้น
1171
นายธนพล  คุณปัญญา
ม.3
โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
คณิต ม.ต้น
1172
เด็กชายธนพล  ภูบึงดำ
ม.1
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
1173
นายธนพล  วันดี
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1174
เด็กชายธนภัทร  บุญชัย
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1175
เด็กชายธนภัทร  โมตา
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1176
นายธนรักษ์  บุพศิริ
ม.3
โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
คณิต ม.ต้น
1177
เด็กหญิงธนวรรณณ์  วงศ์จิรัฐิติ
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
1178
นายธนวัฒน์  เมฆตั้ง
ม.3
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1179
เด็กชายธนวิชญ์  ศรีลาราช
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1180
เด็กชายธนเสฏฐ์  ตั้งสมบูรณ์
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
1181
นายธนัญชัย  บลลา
ม.3
โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
คณิต ม.ต้น
1182
เด็กหญิงธนัยชนก  ขันเงิน
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
1183
เด็กชายธนากร  เกตวงษา
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1184
เด็กชายธนากร  ไชยเสนา
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1185
เด็กชายธนากร  เที่ยงจิตร
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร
คณิต ม.ต้น
1186
นายธนาธร  แสงวงศ์
ม.3
โรงเรียนร่มเกล้า
คณิต ม.ต้น
1187
เด็กหญิงธนาภรณ์  บุญพาเกิด
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
1188
เด็กหญิงธนาภา  ฮังโยธา
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
1189
นายธนาวุฒิ  เสมอพิทักษ์
ม.3
โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
คณิต ม.ต้น
1190
เด็กชายธนาศักดิ์  ขันติยู
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
1191
เด็กชายธฤตวัน  โล้วทรัพย์ธนา
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1192
เด็กหญิงธฤษวรรณ  ศรีสอาด
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา