ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 22

ณ อาคารกันเกรา ห้อง 1431 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  หอมกลิ่น
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
2
เด็กชายกณวรรธน์  ภูมิชัย
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
3
เด็กหญิงกนกนภัส  สว่างใจ
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
4
เด็กหญิงกนกนารถ  เครือเย็น
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
5
เด็กหญิงกนกวรรณ  ดีโย
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
6
เด็กหญิงกมลทิพย์  อุดมกิจโอฬาร
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
7
เด็กชายกฤตณกร  โลกเลื่อง
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
8
เด็กชายกฤตเมธ  วิชิตธนบดี
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
9
เด็กชายกฤตยชญ์  ศรีวรขาน
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
10
เด็กชายกฤตยชญ์  หอมอ่อน
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
11
เด็กหญิงกฤตยา  ศุขวัฒน์
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
12
เด็กหญิงกวิตานันท์  ภัทรมณีโชติ
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
13
เด็กหญิงกวินธิดา  เบ้าคันที
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
14
เด็กชายก้องเกียรติ  รักษ์พงษ์สิริ
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
15
เด็กหญิงกัญญาภัค  บัวเคน
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
16
เด็กหญิงกันตา  ไชยสาร
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
17
นางสาวกานต์รวี  ทวีกุล
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
18
นายกิตติชัย  วรรณพฤกษ์
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
19
เด็กชายกิตติพศ  วรพันธ์
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
20
นางสาวกุลธิดา  ยะโส
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
21
เด็กหญิงขจิตกาญจน์  โพธิ์ปัดชา
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
22
นางสาวขวัญชีวา  มั่นจิตต์
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
23
เด็กหญิงขวัญรัตน์  สีสุนทร
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
24
เด็กหญิงขวัญหทัย  มูลราช
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
25
เด็กชายคชาชีวะ  แก้วพระทอน
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
26
เด็กชายคริษฐ์เศรษฐ์  ศิริสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
27
เด็กชายจักรภัทร  วงศ์ธรรม
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
28
เด็กชายจารุพัจน์  ประภาแก้ว
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
29
เด็กหญิงจิดาภา  พรรณวงศ์
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
30
เด็กชายจิรโรจน์  วงศ์พนารัตน์
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
31
เด็กหญิงจิรสุดา  กิ่งบุตรโคตร
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
32
เด็กชายจิราพงษ์  หงษามนุษย์
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
33
นางสาวจิราพรรณ  เพียมา
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
34
เด็กหญิงจิราภรณ์  ยศไชยวิบูลณ์
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
35
เด็กชายจีรพัฒณ์  ธนาเจริญชัย
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 22

ณ อาคารกันเกรา ห้อง 1432 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงจุฑามาศ  พลจารย์
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
37
เด็กชายเจษฎาภรณ์  จาบบุญมา
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
38
นายเจษนัยษ์  วงศ์เลิศ
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
39
เด็กหญิงฉัตรชนก  อุณาภาค
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
40
เด็กหญิงฉัตรฑริกา  สายอุราช
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
41
เด็กชายฉัตรวัฒน์  ค่ำคูณ
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
42
เด็กหญิงชญาดา  ศิริภัทระกุล
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
43
เด็กหญิงชนรดา  ทองแก้ว
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
44
เด็กชายชนวีร์  แย้มขยาย
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
45
เด็กหญิงชนัดดา  ศิริสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
46
เด็กชายชโยดม  ภัทรมณีโชติ
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
47
นายชวกร  ศักดาพิทักษ์
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
48
เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ศรีสมพงษ์
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
49
นางสาวชัญญานุช  ยอแสง
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
50
เด็กหญิงชาลิสา  พานอนันต์
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
51
นายชินกฤต  พนมอุปถัมภ์
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
52
นายชินวัตร  แก้วทองสุข
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
53
นายชินวัตร  เหล่าเกียรติ
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
54
เด็กหญิงฌริญญา  ไชยสุข
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
55
เด็กหญิงญาณันธร  เลิศสงคราม
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
56
เด็กหญิงญาณิศา  สมยา
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
57
เด็กหญิงญาดา  พิริยพงศ์ศักดิ์
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
58
นางสาวญาสุมินทร์  คำหา
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
59
นางสาวฐาณิญา  ธนาธนัยภัทร
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
60
เด็กชายฐานทัต  แสงจันทร์
ม.2
โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา
คณิต ม.ต้น
61
เด็กหญิงฐิติกานต์  ศรีชื่น
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
62
เด็กหญิงณพรรษ  ใจแข็ง
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
63
เด็กชายณภัทร  ติธรรม
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
64
เด็กชายณภัทร  แสงมะณี
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
65
เด็กชายณรงศักดิ์  สวัสดี
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
66
เด็กหญิงณัชชา  อินทรักษา
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
67
เด็กหญิงณัฏฐ์นิชค์  กัลยาเขียว
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
68
นางสาวณัฐณิชา  รัตโน
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
69
เด็กหญิงณัฐธยาน์  หลาซุน
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
70
นายณัฐธัญ  เสนาศรี
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 22

ณ อาคารกันเกรา ห้อง 1433 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายณัฐพงศ์  กรธนกิจ
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
72
เด็กหญิงณัฐภรณ์  วงศ์บุดดี
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
73
เด็กชายณัฐภาส  ศรีอารักษ์
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
74
เด็กหญิงณัฐมน  มายเจริญชัยกุล
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
75
เด็กหญิงณัฐวรา  มีชาลี
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
76
นายณัฐวุฒิ  คนใจบุญ
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
77
เด็กหญิงณิชนันทน์  ไชยรบ
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
78
เด็กหญิงณิชาภา  แสนอุบล
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
79
นายถิรวุฒิ  สิมตะมะ
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
80
นายทักษธร  นอริสาร
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
81
เด็กหญิงทักษพร  ไชยพงษ์
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
82
เด็กชายธนกร  ชัยมงคล
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
83
เด็กชายธนกร  ถาวรพิศาลเกษม
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
84
เด็กชายธนดล  อย่างสวย
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
85
เด็กชายธนรัตน์  ประไชโย
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
86
เด็กชายธนวรรธน์วรดร  โกพลรัตน์
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
87
นางสาวธนัชชา  มหิกุล
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
88
เด็กชายธนาธิป  ศรีแก่น
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
89
เด็กชายธัชพงศ์  ถนอมธรรม
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
90
เด็กหญิงธัญชนก  ชนินทร์วณิชย์
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
91
เด็กหญิงธัญวรัตน์  กิติศรีวรพันธุ์
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
92
เด็กหญิงธันย์ชนก  สิมลี
ม.3
โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
93
เด็กชายธันยบูรณ์  ยุบลศรี
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
94
เด็กหญิงธันยพร  ก้อนสิน
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
95
เด็กหญิงธันยพร  อินรักษา
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
96
เด็กหญิงธันยพัฒน์  ศิรินพกุล
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
97
เด็กหญิงธาวิณี  จำปา
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
98
นายธีทัต  คำพระรัตนตรัย
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
99
เด็กชายธีรกานต์  ศรีวรขาน
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
100
นายธีรชัย  มังคละคีรี
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
101
เด็กชายธีระเชษฐ์  เจริญราษฎร์
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
102
เด็กชายธีระดนย์  ดุงศรีแก้ว
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
103
เด็กชายนนท์ปวิช  คำบัว
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
104
เด็กหญิงนภสร  กุโบลา
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
105
นายนภสินธุ์  อาษาวัง
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 22

ณ อาคารกันเกรา ห้อง 1434 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงนรินลักษณ์  ข้ามประเทศ
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
107
นางสาวนวพรรษ  คำลี
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
108
เด็กชายนันทกร  โนนกลาง
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
109
นายนันทะกูล  ศรีลาศักดิ์
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
110
เด็กหญิงนันทิภา  ธีระกำจาย
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
111
เด็กหญิงนิธินันท์  ดาราสว่าง
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
112
เด็กหญิงนิรชร  มนต์เหลา
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
113
นายนิรวิทธ์  เมธีผาติกุล
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
114
เด็กชายบวรทัต  อินธิโส
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
115
เด็กหญิงบวรรัตน์  บุญมาวงษา
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
116
นางสาวบัณฑิตา  สุทธิอาจ
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
117
เด็กชายบุญญพัฒน์  บุญชวลิต
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
118
นางสาวบุญนิษา  สมตน
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
119
นางสาวบุษบา  ทองยาน
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
120
เด็กหญิงเบญญาภา  ธงวิชัย
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
121
เด็กหญิงเบญญาภา  เรืองวีระยุทธ
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
122
เด็กชายปฐวีย์  สิรภัทรธนาลัภย์
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
123
เด็กหญิงปณิดา  กวานปรัชชา
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
124
เด็กหญิงปภาวดี  ชาดา
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
125
เด็กหญิงปภาวดี  ทิพยศรี
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
126
เด็กหญิงปภาวี  พูลกิจวัฒนา
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
127
เด็กหญิงปภาวี  โรจน์กิจวิมล
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
128
นางสาวปภาวี  อัครพินท์
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
129
เด็กชายปรมัตถ์  สาวงค์
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
130
เด็กหญิงประวิชญา  ไพรวัลย์
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
131
เด็กชายปวริศ  มาธรรม
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
132
เด็กชายปวริศร์  พันธุโพธิ์
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
133
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  อินทร์เกษา
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
134
เด็กชายปัญญากร  สิทธิ์เสรี
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
135
เด็กหญิงปัณฑารีย์  ปั้นงาม
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
136
เด็กชายปัณณทัต  อยู่ยงวัฒนา
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
137
เด็กชายปัณณธร  โยไทธะแสง
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
138
เด็กหญิงปันดารี  พานิชกิจ
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
139
เด็กหญิงปาริชาติ  สีหาพรหม
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
140
นายปิยะวัฒน์  สวัสกุล
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 22

ณ อาคารกันเกรา ห้อง 1435 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงปิยาพัชร  ปิยะวิริยะกุล
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
142
เด็กหญิงปิยาภรณ์  นามศรี
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
143
เด็กชายเปรม  แสนสวาท
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
144
นายพชร  นึกชม
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
145
เด็กชายพชรดนัย  พิลากุล
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
146
เด็กหญิงพชรพร  พุทธาผา
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
147
นางสาวพรกมล  จันทร์ชนะ
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
148
เด็กหญิงพรนภัส  จันทร์สว่าง
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
149
เด็กหญิงพรปวีณ์  ทัศนไพร
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
150
เด็กหญิงพรพิมทา  วณีชศิโรรัตน์
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
151
เด็กหญิงพรโยษิตา  ไชยโอชะ
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
152
เด็กหญิงพรลภัส  ศรีสว่าง
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
153
เด็กหญิงพฤกษาธาร  สุริยนต์
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
154
เด็กหญิงพลอยชมพู  แก้วบุดตา
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
155
เด็กชายพศุตม์  สัมพันธ์
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
156
เด็กชายพัชรพล  หลาซุน
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
157
เด็กหญิงพัชรากร  สุพร
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
158
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ราชชูแสน
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
159
เด็กหญิงพิชชาภา  พรรณะ
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
160
เด็กชายพิชญะ  นึกชม
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
161
เด็กหญิงพิชญา  พูลกิจวัฒนา
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
162
นางสาวพิชญาภัค  สวนงาม
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
163
เด็กชายพิชญุตม์  ธนาไสย
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
164
เด็กหญิงพิชามญธ์  บรรจง
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
165
เด็กหญิงพิมชนก  เสนศรี
ม.1
โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
166
เด็กหญิงพิมปฏิภาณ  ตั้งอุปละ
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
167
เด็กหญิงพิมพ์พิศา  ศิลปสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
168
เด็กหญิงพิริษา  โพธิ์เสนา
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
169
นายพีรณัฐ  บุนนาค
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
170
เด็กชายพีรยุตม์  วัฒนนวลสกุล
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
171
เด็กหญิงพุทธชาติ  วงศ์ศรีชา
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
172
เด็กหญิงภควลักษณ์  โทนทา
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
173
เด็กชายภควา  วงศ์เดโช
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
174
เด็กหญิงภรปวีณ์  บุรชาติ
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
175
นางสาวภัณฑิรา  สารรัตน์
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 22

ณ อาคารกันเกรา ห้อง 1436 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายภัทรพล  นพเคราะห์
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
177
เด็กชายภัทรพีร์  สมเทพ
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
178
นายภัสกร  ปานเพชร
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
179
นางสาวภาสินี  อยู่ยงวัฒนา
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
180
เด็กหญิงภุมรินรัตน์  นิธิธรรมธร
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
181
เด็กชายภูผา  ธนบูรณ์วาณิช
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
182
เด็กชายภูริเดช  ไชยสุระ
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
183
เด็กชายภูรินทร์  ดวงสีจันทร์
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
184
เด็กชายภูริวิชญ์  อิ่มเต็ม
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
185
เด็กชายภูริเวศม์  เมธเมาลี
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
186
เด็กชายภูรีภัทร  ไวแสน
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
187
เด็กหญิงมุกดา  โหนขุนทด
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
188
เด็กหญิงยมลภัทร  สินไชย
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
189
เด็กหญิงยามีรา  ดวงดีแก้ว
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
190
เด็กชายยุทธวีร์  ปาละนันท์
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
191
เด็กหญิงรณิดา  รักษาวงศ์
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
192
นายรพีพัทธ์  รัชอินทร์
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
193
นางสาวรวิสรา  ศรีมันตะ
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
194
เด็กหญิงลักษณารีย์  หมอจีต
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
195
เด็กหญิงลักษิกา  วรปัสส
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
196
เด็กหญิงวณัชพร  กุลยะ
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
197
นางสาววณิชยา  ตันสาย
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
198
เด็กหญิงวรวรรณ  กิติศรีวรพันธุ์
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
199
เด็กหญิงวรันธร  พลสมัคร
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
200
เด็กชายวรากร  โสภา
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
201
เด็กหญิงวรารัตน์  อุ่นอาจ
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
202
เด็กหญิงวริศรา  กิ่งน้อย
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
203
เด็กชายวสุพล  พาณิชย์กิจเจริญ
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
204
เด็กหญิงวาชิตา  สายทอง
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
205
เด็กชายวิชรวิทย์  แก่นจันทร์
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
206
เด็กหญิงวิรดา  ศาลางาม
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
207
เด็กชายวีรภัทร  พิรุฬห์ธรรม
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
208
เด็กหญิงวีรยา  ใสส่อง
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
209
เด็กชายศตวรรษพร  ศรีวรสาร
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
210
นายศรัณยพงศ์  สานุศิษย์
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 22

ณ อาคารกันเกรา ห้อง 1437 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
นางสาวศริษฐา  ไขลายหงษ์
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
212
เด็กหญิงศรีพัชพันธ์  วงษ์แก้ว
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
213
เด็กชายศศธร  ล้ำเลิศ
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
214
เด็กหญิงศศิวิมล  ป้องหลักคำ
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
215
เด็กหญิงศิรประภา  บัวลาวัณย์
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
216
เด็กหญิงศิรภัสสร  ธนากรจักร์
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
217
นางสาวศิริจิรัศยา  ชมศรีหาราช
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
218
เด็กชายศิวัฒน์  อินาลา
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
219
เด็กชายศุภกฤต  ชนะเคน
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
220
เด็กชายศุภกฤต  ไชยมงค์
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
221
เด็กหญิงศุภดา  แสนสุริวงศ์
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
222
เด็กชายศุภพล  ไชยสุระ
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
223
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  แสนสุริวงศ์
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
224
เด็กหญิงศุภิสรา  สังข์เกิด
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
225
เด็กชายสมกมล  นิลพันธุ์
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
226
เด็กหญิงสลิลทิพย์  อินทา
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
227
เด็กหญิงสวิชญา  พันธุ์โพธิ์
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
228
เด็กหญิงสิตานันท์  พิมพ์พงษ์
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
229
เด็กหญิงสิรญาภรณ์  ขวัญเพชร
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
230
เด็กชายสิรภพ  ใจศิริ
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
231
เด็กชายสิรวิชญ์  บุญคืน
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
232
เด็กชายสิริโชค  จงธนโชติ
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
233
เด็กหญิงสิริมา  ถาพร
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
234
เด็กหญิงสิริยากร  เอกสะพัง
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
235
เด็กหญิงสิริรัตน์  ดีขุนทด
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
236
เด็กหญิงสิริวรรณพร  ยอดสง่า
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
237
นางสาวสิริวัฒนา  สุทธะมา
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
238
นางสาวสุธินันท์  เต็มอุดม
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
239
เด็กหญิงสุธิมา  ด่างเกษี
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
240
เด็กหญิงสุพรรษา  ประวิทย์สิทธิกุล
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
241
เด็กหญิงสุพิชญา  ชาลีกุล
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
242
เด็กหญิงสุพิชญา  มันทะ
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
243
เด็กหญิงสุภนิดา  สมเทพ
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
244
เด็กหญิงสุภนิดา  อินทร์คูณ
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
245
เด็กชายเสกชัย  สุขดี
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 22

ณ อาคารกันเกรา ห้อง 1438 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กหญิงเสาวคล  ส่งคุณธรรม
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
247
นางสาวเสาวณิต  แก่นมั่น
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
248
เด็กหญิงหนึ่งตะวัน  สำเภา
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
249
นางสาวอชิรญา  แก้วไหล
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
250
เด็กหญิงอฐิติญา  ฐานะวงค์
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
251
นางสาวอทิตยา  ลุนลาน
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
252
เด็กหญิงอธิชนันท์  ปัญญาชนวัฒน์
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
253
เด็กหญิงอภิชญา  แสนสุภา
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
254
เด็กหญิงอมรรัตน์  ศรีษะ
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
255
เด็กหญิงอมันดา  นิรัมย์
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
256
นางสาวอรจิรา  เขียวขำ
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
257
นายอรรณพ  อินทะชัย
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
258
เด็กหญิงอรัญญา  พ่อบำรุง
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
259
เด็กชายอัครวัฒน์  ม่วงคำหมื่น
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
260
เด็กหญิงอาทิตยา  ไพรี
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
261
เด็กหญิงอารยา  ยศธิสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
262
นางสาวอินทิรา  ป่าไม้ทอง
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
263
เด็กหญิงแอกเนส  ริมเมอร์
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 22

ณ อาคารไทรแก้ว ห้อง 223 โรงเรียนปลาปากวิทยา
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
264
เด็กหญิงกนกวรรณ  วงศ์บุญยัง
ม.1
โรงเรียนปลาปากวิทยา
คณิต ม.ต้น
265
เด็กหญิงกัญญาภัค  ละม้าย
ม.1
โรงเรียนปลาปากวิทยา
คณิต ม.ต้น
266
เด็กชายการัณยภาส  สารีพร
ม.1
โรงเรียนปลาปากวิทยา
คณิต ม.ต้น
267
เด็กหญิงคีตภัทร  เหลากุล
ม.2
โรงเรียนปลาปากวิทยา
คณิต ม.ต้น
268
เด็กชายจักรภัทร  หามวงศ์
ม.1
โรงเรียนปลาปากวิทยา
คณิต ม.ต้น
269
เด็กหญิงจิดาภา  คึมยะราช
ม.2
โรงเรียนปลาปากวิทยา
คณิต ม.ต้น
270
เด็กหญิงจิดาภา  ปุราตะโน
ม.1
โรงเรียนปลาปากวิทยา
คณิต ม.ต้น
271
เด็กชายจิรวัฒน์  สังวรดี
ม.1
โรงเรียนปลาปากวิทยา
คณิต ม.ต้น
272
เด็กหญิงจิราพร  แก่นนา
ม.1
โรงเรียนปลาปากวิทยา
คณิต ม.ต้น
273
เด็กหญิงฉัตรสุดา  ข่าขันมะลี
ม.1
โรงเรียนปลาปากวิทยา
คณิต ม.ต้น
274
เด็กหญิงชไมพร  กระวานธง
ม.1
โรงเรียนปลาปากวิทยา
คณิต ม.ต้น
275
เด็กหญิงชลธร  พ่อมูล
ม.1
โรงเรียนปลาปากวิทยา
คณิต ม.ต้น
276
เด็กชายชลสิทธิ์  มุ่งอ้อมกลาง
ม.1
โรงเรียนปลาปากวิทยา
คณิต ม.ต้น
277
เด็กหญิงชัญญาลักษณ์  ศรีสุวะ
ม.1
โรงเรียนปลาปากวิทยา
คณิต ม.ต้น
278
เด็กชายชิษณุพงศ์  พรหมวงศ์
ม.1
โรงเรียนปลาปากวิทยา
คณิต ม.ต้น
279
เด็กหญิงณภัทรพร  นานาไพร
ม.1
โรงเรียนปลาปากวิทยา
คณิต ม.ต้น
280
เด็กชายณรงค์ศักดิ์  อุดม
ม.1
โรงเรียนปลาปากวิทยา
คณิต ม.ต้น
281
เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  เดชป้องหา
ม.1
โรงเรียนปลาปากวิทยา
คณิต ม.ต้น
282
เด็กชายณัฐชนน  แก้วสินค้า
ม.1
โรงเรียนปลาปากวิทยา
คณิต ม.ต้น
283
เด็กชายณัฐพงศ์  วงค์ญาพ่อ
ม.1
โรงเรียนปลาปากวิทยา
คณิต ม.ต้น
284
เด็กชายณัฐภาส  วังทะพันธ์
ม.1
โรงเรียนปลาปากวิทยา
คณิต ม.ต้น
285
เด็กหญิงณัฐวดี  อุสันสาห์
ม.1
โรงเรียนปลาปากวิทยา
คณิต ม.ต้น
286
เด็กหญิงณัฐวรดา  ละม้าย
ม.1
โรงเรียนปลาปากวิทยา
คณิต ม.ต้น
287
เด็กหญิงณัฐวิภา  วินาโล
ม.1
โรงเรียนปลาปากวิทยา
คณิต ม.ต้น
288
เด็กหญิงณิชาภัทร์  ดีปาน
ม.1
โรงเรียนปลาปากวิทยา
คณิต ม.ต้น
289
เด็กหญิงทักษพร  นามเพราะ
ม.1
โรงเรียนปลาปากวิทยา
คณิต ม.ต้น
290
เด็กหญิงทิพปภา  อินไชยยา
ม.1
โรงเรียนปลาปากวิทยา
คณิต ม.ต้น
291
เด็กชายธนภัทร  นาพันธ์
ม.1
โรงเรียนปลาปากวิทยา
คณิต ม.ต้น
292
เด็กหญิงธัญญารัตน์  ธนะดี
ม.1
โรงเรียนปลาปากวิทยา
คณิต ม.ต้น
293
เด็กชายนวพล  ช่วงโชติ
ม.1
โรงเรียนปลาปากวิทยา
คณิต ม.ต้น
294
เด็กชายนวพล  นามวงศ์
ม.1
โรงเรียนปลาปากวิทยา
คณิต ม.ต้น
295
เด็กชายนัฐพงศ์  พ่อแง่เขา
ม.1
โรงเรียนปลาปากวิทยา
คณิต ม.ต้น
296
เด็กหญิงนิภาพร  แซงเกตุ
ม.1
โรงเรียนปลาปากวิทยา
คณิต ม.ต้น
297
เด็กหญิงเนตรนภา  เข็มสุข
ม.1
โรงเรียนปลาปากวิทยา
คณิต ม.ต้น
298
เด็กหญิงปนัดดา  ไก่สระแก้ว
ม.1
โรงเรียนปลาปากวิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 22

ณ อาคารไทรแก้ว ห้อง 224 โรงเรียนปลาปากวิทยา
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
299
เด็กหญิงปรียารัตน์  ภูมิประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนปลาปากวิทยา
คณิต ม.ต้น
300
เด็กหญิงปัญญาทิพย์  แพงคำฮัก
ม.1
โรงเรียนปลาปากวิทยา
คณิต ม.ต้น
301
เด็กชายปิติกร  จันทร์สว่าง
ม.1
โรงเรียนปลาปากวิทยา
คณิต ม.ต้น
302
เด็กหญิงเปรมศิริ  เกิดสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนปลาปากวิทยา
คณิต ม.ต้น
303
เด็กหญิงพรลดา  ตรงดี
ม.1
โรงเรียนปลาปากวิทยา
คณิต ม.ต้น
304
เด็กหญิงพรสุดา  ละครชัย
ม.1
โรงเรียนปลาปากวิทยา
คณิต ม.ต้น
305
เด็กหญิงพัชรมัย  วงศ์คำจันทร์
ม.1
โรงเรียนปลาปากวิทยา
คณิต ม.ต้น
306
เด็กชายพัชรวัฒน์  ดีหนู
ม.1
โรงเรียนปลาปากวิทยา
คณิต ม.ต้น
307
เด็กหญิงพัดชากร  จวงจันทร์
ม.1
โรงเรียนปลาปากวิทยา
คณิต ม.ต้น
308
เด็กชายพิพัฒน์  คำวัน
ม.1
โรงเรียนปลาปากวิทยา
คณิต ม.ต้น
309
เด็กหญิงพีรดา  กำคำ
ม.1
โรงเรียนปลาปากวิทยา
คณิต ม.ต้น
310
เด็กชายพุทธคุณ  ครโสภา
ม.1
โรงเรียนปลาปากวิทยา
คณิต ม.ต้น
311
เด็กหญิงพุทธิดา  คำหารพล
ม.1
โรงเรียนปลาปากวิทยา
คณิต ม.ต้น
312
เด็กชายพูลอักษิภัทร  คำถา
ม.1
โรงเรียนปลาปากวิทยา
คณิต ม.ต้น
313
เด็กหญิงฟาริดา  คำวงค์
ม.1
โรงเรียนปลาปากวิทยา
คณิต ม.ต้น
314
เด็กชายภัคพงษ์  ใจหวาน
ม.1
โรงเรียนปลาปากวิทยา
คณิต ม.ต้น
315
เด็กชายภูตะวัน  ปารีพันธ์
ม.1
โรงเรียนปลาปากวิทยา
คณิต ม.ต้น
316
เด็กหญิงมณฑิตา  สารเสริฐ
ม.1
โรงเรียนปลาปากวิทยา
คณิต ม.ต้น
317
เด็กหญิงมินญารภัทร  เชื้อพระซอง
ม.1
โรงเรียนปลาปากวิทยา
คณิต ม.ต้น
318
เด็กชายยศกฤต  โคตรตา
ม.1
โรงเรียนปลาปากวิทยา
คณิต ม.ต้น
319
เด็กหญิงรดามณี  สมสุขเจริญ
ม.1
โรงเรียนปลาปากวิทยา
คณิต ม.ต้น
320
เด็กชายรพีพัฒน์  ดิถีกุล
ม.1
โรงเรียนปลาปากวิทยา
คณิต ม.ต้น
321
เด็กหญิงรัตนมน  ปวงศรี
ม.1
โรงเรียนปลาปากวิทยา
คณิต ม.ต้น
322
เด็กชายวรชิต  นานนท์
ม.1
โรงเรียนปลาปากวิทยา
คณิต ม.ต้น
323
เด็กหญิงศิริพร  บุพศิริ
ม.1
โรงเรียนปลาปากวิทยา
คณิต ม.ต้น
324
เด็กชายศุภวิชญ์  ศรีวารินทร์
ม.1
โรงเรียนปลาปากวิทยา
คณิต ม.ต้น
325
เด็กหญิงสมฤทัย  อบเชย
ม.1
โรงเรียนปลาปากวิทยา
คณิต ม.ต้น
326
เด็กหญิงสิริมาภรณ์  สมใจ
ม.1
โรงเรียนปลาปากวิทยา
คณิต ม.ต้น
327
เด็กหญิงสิริลักษณ์  อุสาห์
ม.1
โรงเรียนปลาปากวิทยา
คณิต ม.ต้น
328
เด็กหญิงสุชาตา  ดีผาง
ม.1
โรงเรียนปลาปากวิทยา
คณิต ม.ต้น
329
เด็กหญิงสุตราภัทร  บุตรดี
ม.1
โรงเรียนปลาปากวิทยา
คณิต ม.ต้น
330
เด็กหญิงสุพัชรินทร์  ชาเครือ
ม.1
โรงเรียนปลาปากวิทยา
คณิต ม.ต้น
331
เด็กชายสุรยุทธ  สว่างใจ
ม.1
โรงเรียนปลาปากวิทยา
คณิต ม.ต้น
332
เด็กหญิงอรุณรัตน์  นรชาญ
ม.1
โรงเรียนปลาปากวิทยา
คณิต ม.ต้น
333
เด็กหญิงอัจฉรา  ศรีสุธรรม
ม.1
โรงเรียนปลาปากวิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 22

ณ อาคารไทรแก้ว ห้อง 225 โรงเรียนปลาปากวิทยา
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
334
เด็กหญิงอัญชิษฐา  คำมี
ม.1
โรงเรียนปลาปากวิทยา
คณิต ม.ต้น
335
เด็กหญิงอาชิตา  เหลากุล
ม.1
โรงเรียนปลาปากวิทยา
คณิต ม.ต้น
336
เด็กหญิงอารียา  แสนพรม
ม.1
โรงเรียนปลาปากวิทยา
คณิต ม.ต้น
337
เด็กชายอิทธิกร  นกแก้ว
ม.1
โรงเรียนปลาปากวิทยา
คณิต ม.ต้น
338
เด็กหญิงอินทราณี  หมู่แสนกอ
ม.1
โรงเรียนปลาปากวิทยา
คณิต ม.ต้น
339
เด็กหญิงอินออน  สุวรรณธร
ม.1
โรงเรียนปลาปากวิทยา
คณิต ม.ต้น
340
เด็กหญิงอุษาวดี  พรมเมือง
ม.1
โรงเรียนปลาปากวิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 22

ณ อาคาร 3 ห้อง 331 โรงเรียนธาตุพนม
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
341
เด็กหญิงกนกพรรณ  กองสิมมะ
ม.2
โรงเรียนธาตุพนม
คณิต ม.ต้น
342
เด็กหญิงกนกวรรณ  สร้อยทอง
ม.1
โรงเรียนธาตุพนม
คณิต ม.ต้น
343
เด็กชายกรพัส  พงศ์ปิยะไพร
ม.1
โรงเรียนธาตุพนม
คณิต ม.ต้น
344
นายกฤษณพจน์  พรหมขุนทอง
ม.3
โรงเรียนธาตุพนม
คณิต ม.ต้น
345
เด็กชายก้องภพ  วาณะวงค์
ม.2
โรงเรียนธาตุพนม
คณิต ม.ต้น
346
เด็กชายก้องภพ  อินธิแสน
ม.2
โรงเรียนธาตุพนม
คณิต ม.ต้น
347
เด็กหญิงกัญญ์วรา  ไชยเพชร
ม.2
โรงเรียนธาตุพนม
คณิต ม.ต้น
348
เด็กหญิงกันเกรา  กีฬา
ม.3
โรงเรียนธาตุพนม
คณิต ม.ต้น
349
เด็กหญิงกันติชา  จิรายุนรากูร
ม.2
โรงเรียนธาตุพนม
คณิต ม.ต้น
350
เด็กหญิงกานต์ธิดา  ไผ่โสภา
ม.1
โรงเรียนธาตุพนม
คณิต ม.ต้น
351
นายกำแพงเพชร  ไชยพร
ม.3
โรงเรียนธาตุพนม
คณิต ม.ต้น
352
เด็กชายกิตติธัช  หนูห่วง
ม.1
โรงเรียนธาตุพนม
คณิต ม.ต้น
353
เด็กชายกิตตินันท์  จันทร์หลอด
ม.3
โรงเรียนธาตุพนม
คณิต ม.ต้น
354
เด็กชายกิตติพจน์  พรมอินทร์
ม.2
โรงเรียนธาตุพนม
คณิต ม.ต้น
355
เด็กชายกิตติภณ  ศรีวรขาน
ม.2
โรงเรียนธาตุพนม
คณิต ม.ต้น
356
เด็กชายกิตติภน  พ่อไชยราช
ม.2
โรงเรียนธาตุพนม
คณิต ม.ต้น
357
เด็กชายกิตติภพ  หาญณรงค์
ม.1
โรงเรียนธาตุพนม
คณิต ม.ต้น
358
เด็กหญิงเกสรา  สังข์รัมย์
ม.2
โรงเรียนธาตุพนม
คณิต ม.ต้น
359
เด็กชายครสวรรค์  สุพรรณคำ
ม.1
โรงเรียนธาตุพนม
คณิต ม.ต้น
360
เด็กชายจักรี  ศรีนอ
ม.1
โรงเรียนธาตุพนม
คณิต ม.ต้น
361
เด็กหญิงจิดาภา  เจริญศรีสกุล
ม.3
โรงเรียนธาตุพนม
คณิต ม.ต้น
362
เด็กหญิงจิราพร  ไชโย
ม.1
โรงเรียนธาตุพนม
คณิต ม.ต้น
363
เด็กชายจิราเมธ  สุขวัน
ม.1
โรงเรียนธาตุพนม
คณิต ม.ต้น
364
เด็กชายจีรพัฒน์  ศรีสุขโข
ม.3
โรงเรียนธาตุพนม
คณิต ม.ต้น
365
เด็กหญิงจุฑามาศ  ไชยสาร
ม.2
โรงเรียนธาตุพนม
คณิต ม.ต้น
366
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  โชคชัย
ม.3
โรงเรียนธาตุพนม
คณิต ม.ต้น
367
เด็กชายเจษฎา  เอกจีน
ม.1
โรงเรียนธาตุพนม
คณิต ม.ต้น
368
เด็กหญิงชฎาภรณ์  ซุยลุย
ม.2
โรงเรียนธาตุพนม
คณิต ม.ต้น
369
เด็กหญิงชนันดา  ตีรพงศ์ธนา
ม.3
โรงเรียนธาตุพนม
คณิต ม.ต้น
370
เด็กหญิงชนิชา  นุสาจุฬา
ม.1
โรงเรียนธาตุพนม
คณิต ม.ต้น
371
เด็กหญิงชนิดาภา  กฤตภัทร์ชูลาภ
ม.1
โรงเรียนธาตุพนม
คณิต ม.ต้น
372
เด็กชายชโยดม  ชนยุทธ
ม.3
โรงเรียนธาตุพนม
คณิต ม.ต้น
373
เด็กหญิงชลนันท์  นิยมธรรม
ม.2
โรงเรียนธาตุพนม
คณิต ม.ต้น
374
เด็กชายชลวัฒน์  หนูดี
ม.1
โรงเรียนธาตุพนม
คณิต ม.ต้น
375
เด็กหญิงช่อฟ้า  ชอบสูงเนิน
ม.1
โรงเรียนธาตุพนม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 22

ณ อาคาร 3 ห้อง 332 โรงเรียนธาตุพนม
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
376
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทองชัย
ม.2
โรงเรียนธาตุพนม
คณิต ม.ต้น
377
เด็กหญิงชุติกาญจน์  อุติลา
ม.2
โรงเรียนธาตุพนม
คณิต ม.ต้น
378
นางสาวชุติมา  ไชยสาร
ม.3
โรงเรียนธาตุพนม
คณิต ม.ต้น
379
เด็กชายญาณวรุตฆ์  ดีจันทร์
ม.1
โรงเรียนธาตุพนม
คณิต ม.ต้น
380
เด็กหญิงญาณัจฉรา  วงศ์ศรีแก้ว
ม.3
โรงเรียนธาตุพนม
คณิต ม.ต้น
381
เด็กหญิงญาณิสา  ปองชัยภูมิ
ม.2
โรงเรียนธาตุพนม
คณิต ม.ต้น
382
เด็กหญิงณฐพร  เกษแก้ว
ม.2
โรงเรียนธาตุพนม
คณิต ม.ต้น
383
เด็กหญิงณปภา  จีนบุตร
ม.2
โรงเรียนธาตุพนม
คณิต ม.ต้น
384
เด็กชายณพลพัทธ์  รามางกูร
ม.1
โรงเรียนธาตุพนม
คณิต ม.ต้น
385
นางสาวณัชชา  ทอนใจ
ม.3
โรงเรียนธาตุพนม
คณิต ม.ต้น
386
เด็กหญิงณัชชา  สันติพจน์
ม.2
โรงเรียนธาตุพนม
คณิต ม.ต้น
387
เด็กหญิงณัฐกฤตา  เหล่าแสนแก้ว
ม.2
โรงเรียนธาตุพนม
คณิต ม.ต้น
388
เด็กหญิงณัฐกาญจน์  ทิวากรศศิธร
ม.2
โรงเรียนธาตุพนม
คณิต ม.ต้น
389
เด็กหญิงณัฐชยา  เจนวิชา
ม.2
โรงเรียนธาตุพนม
คณิต ม.ต้น
390
นายณัฐชัย  ฤาแรง
ม.3
โรงเรียนธาตุพนม
คณิต ม.ต้น
391
เด็กหญิงณัฐฐิชา  แก้วมาลา
ม.3
โรงเรียนธาตุพนม
คณิต ม.ต้น
392
เด็กชายณัฐภูมิ  สุริยะวงค์
ม.2
โรงเรียนธาตุพนม
คณิต ม.ต้น
393
เด็กหญิงณัฐวดี  เพชรมา
ม.3
โรงเรียนธาตุพนม
คณิต ม.ต้น
394
เด็กหญิงณิชชาภัทร์  ไชโย
ม.2
โรงเรียนธาตุพนม
คณิต ม.ต้น
395
เด็กหญิงดลชิดา  คงเจริญ
ม.2
โรงเรียนธาตุพนม
คณิต ม.ต้น
396
เด็กชายทรงพล  ฉิมพาลี
ม.2
โรงเรียนธาตุพนม
คณิต ม.ต้น
397
เด็กหญิงทิพยเนตา  ศรีจันทร์
ม.1
โรงเรียนธาตุพนม
คณิต ม.ต้น
398
เด็กชายธนัชชัย  หิงไธสง
ม.1
โรงเรียนธาตุพนม
คณิต ม.ต้น
399
เด็กชายธนัตถ์  ตรีพงศ์ธนา
ม.1
โรงเรียนธาตุพนม
คณิต ม.ต้น
400
เด็กหญิงธนาภา  จันทนะ
ม.1
โรงเรียนธาตุพนม
คณิต ม.ต้น
401
เด็กหญิงธัญชนก  กินรา
ม.3
โรงเรียนธาตุพนม
คณิต ม.ต้น
402
เด็กหญิงธันยพร  วงค์กระโซ่
ม.3
โรงเรียนธาตุพนม
คณิต ม.ต้น
403
เด็กชายธิติวุฒิ  ศรีอมรรัตน์
ม.3
โรงเรียนธาตุพนม
คณิต ม.ต้น
404
นายธีรภัทร  สารินทร์
ม.3
โรงเรียนธาตุพนม
คณิต ม.ต้น
405
เด็กชายนคพล  มหาผล
ม.1
โรงเรียนธาตุพนม
คณิต ม.ต้น
406
เด็กชายนชรินทร์  บัวศรี
ม.3
โรงเรียนธาตุพนม
คณิต ม.ต้น
407
เด็กหญิงนพมาศ  สาดมะเริง
ม.3
โรงเรียนธาตุพนม
คณิต ม.ต้น
408
เด็กชายนภสินธุ์  เพิ่มจรัส
ม.1
โรงเรียนธาตุพนม
คณิต ม.ต้น
409
เด็กหญิงนภัสสร  อรุณอมรไพศาล
ม.2
โรงเรียนธาตุพนม
คณิต ม.ต้น
410
เด็กหญิงนลพรรณ  ทวีวงศ์เจริญ
ม.2
โรงเรียนธาตุพนม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 22

ณ อาคาร 3 ห้อง 333 โรงเรียนธาตุพนม
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
411
เด็กหญิงนวพร  จันทะเพชร
ม.2
โรงเรียนธาตุพนม
คณิต ม.ต้น
412
เด็กชายนัชรินทร์  ศรีปาน
ม.1
โรงเรียนธาตุพนม
คณิต ม.ต้น
413
เด็กชายนัฐพงษ์  อรรคนิตย์
ม.1
โรงเรียนธาตุพนม
คณิต ม.ต้น
414
เด็กหญิงนันทิดา  คำมุก
ม.1
โรงเรียนธาตุพนม
คณิต ม.ต้น
415
เด็กหญิงนิชากร  กาดำดวน
ม.1
โรงเรียนธาตุพนม
คณิต ม.ต้น
416
เด็กชายนิติพล  คำมุงคุณ
ม.3
โรงเรียนธาตุพนม
คณิต ม.ต้น
417
เด็กหญิงนุสรินทร์  ชามาตย์
ม.3
โรงเรียนธาตุพนม
คณิต ม.ต้น
418
เด็กชายนุสิทธิ์  ลอยโนรี
ม.2
โรงเรียนธาตุพนม
คณิต ม.ต้น
419
เด็กชายบุญญพัฒน์  คำมุงคุณ
ม.3
โรงเรียนธาตุพนม
คณิต ม.ต้น
420
เด็กชายปณวัฒน์  สุนา
ม.2
โรงเรียนธาตุพนม
คณิต ม.ต้น
421
เด็กหญิงปณิตา  ศรีปัญญา
ม.3
โรงเรียนธาตุพนม
คณิต ม.ต้น
422
เด็กหญิงปนัดดา  สิงห์ทอง
ม.2
โรงเรียนธาตุพนม
คณิต ม.ต้น
423
เด็กหญิงประภาสิริวรรณ  สมิตร
ม.2
โรงเรียนธาตุพนม
คณิต ม.ต้น
424
เด็กหญิงปราณปริยา  โสดาลี
ม.2
โรงเรียนธาตุพนม
คณิต ม.ต้น
425
เด็กหญิงปราณปรียา  แสงดาว
ม.1
โรงเรียนธาตุพนม
คณิต ม.ต้น
426
เด็กหญิงปราณิสา  งากิ่ง
ม.2
โรงเรียนธาตุพนม
คณิต ม.ต้น
427
เด็กชายปริวิทธิ์  ร้อยเพีย
ม.2
โรงเรียนธาตุพนม
คณิต ม.ต้น
428
เด็กหญิงปรียาภัทร  ประกายเพชร
ม.2
โรงเรียนธาตุพนม
คณิต ม.ต้น
429
เด็กหญิงปวริศา  พิมพ์มหา
ม.2
โรงเรียนธาตุพนม
คณิต ม.ต้น
430
เด็กหญิงปวิชญา  จันทร์งาม
ม.3
โรงเรียนธาตุพนม
คณิต ม.ต้น
431
เด็กชายปิติยากร  บุรีพิพิธ
ม.1
โรงเรียนธาตุพนม
คณิต ม.ต้น
432
เด็กชายปิยพันธ์  บาดตาสาว
ม.1
โรงเรียนธาตุพนม
คณิต ม.ต้น
433
เด็กหญิงปุณิกา  บุญเรืองธนทัต
ม.2
โรงเรียนธาตุพนม
คณิต ม.ต้น
434
เด็กหญิงเปมิกา  อินนะระ
ม.2
โรงเรียนธาตุพนม
คณิต ม.ต้น
435
เด็กหญิงผการัตน์  พรหมขุนทอง
ม.2
โรงเรียนธาตุพนม
คณิต ม.ต้น
436
เด็กชายพงศพัศ  กุมลา
ม.2
โรงเรียนธาตุพนม
คณิต ม.ต้น
437
เด็กชายพงศ์วิทย์  บาคำ
ม.1
โรงเรียนธาตุพนม
คณิต ม.ต้น
438
เด็กหญิงพรทิพา  กวนสี
ม.2
โรงเรียนธาตุพนม
คณิต ม.ต้น
439
เด็กหญิงพรรณวรินทร์  ศิริธนดล
ม.1
โรงเรียนธาตุพนม
คณิต ม.ต้น
440
เด็กหญิงพริมา  ทองเลิศ
ม.2
โรงเรียนธาตุพนม
คณิต ม.ต้น
441
นางสาวพัสตราภรณ์  มั่นสากเหล็ก
ม.3
โรงเรียนธาตุพนม
คณิต ม.ต้น
442
เด็กหญิงพิชญา  มาติยา
ม.1
โรงเรียนธาตุพนม
คณิต ม.ต้น
443
เด็กหญิงพิชญา  หิมพานต์
ม.2
โรงเรียนธาตุพนม
คณิต ม.ต้น
444
เด็กหญิงพิมพ์ไทย  อุดมเลิศปรีชา
ม.2
โรงเรียนธาตุพนม
คณิต ม.ต้น
445
เด็กชายพีรพัฒน์  สาริกรรณ์
ม.2
โรงเรียนธาตุพนม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 22

ณ อาคาร 3 ห้อง 334 โรงเรียนธาตุพนม
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
446
เด็กชายพีรพัตร  เหลาซือ
ม.1
โรงเรียนธาตุพนม
คณิต ม.ต้น
447
เด็กหญิงเพลงพิณ  ประคำ
ม.2
โรงเรียนธาตุพนม
คณิต ม.ต้น
448
เด็กหญิงแพรไหม  ชื่นใจ
ม.1
โรงเรียนธาตุพนม
คณิต ม.ต้น
449
เด็กหญิงโพธิวรรณ  ทิศแดง
ม.1
โรงเรียนธาตุพนม
คณิต ม.ต้น
450
เด็กหญิงภคพร  พรหมอารักษ์
ม.1
โรงเรียนธาตุพนม
คณิต ม.ต้น
451
เด็กชายภราดา  สว่างไพศาลกุล
ม.2
โรงเรียนธาตุพนม
คณิต ม.ต้น
452
เด็กหญิงภัณฑิรา  โสมสุข
ม.3
โรงเรียนธาตุพนม
คณิต ม.ต้น
453
เด็กหญิงภัทรธิดา  ราชวัตร
ม.1
โรงเรียนธาตุพนม
คณิต ม.ต้น
454
เด็กชายภานุ  ชุ่มพิมาย
ม.2
โรงเรียนธาตุพนม
คณิต ม.ต้น
455
เด็กหญิงภานุมาศ  ยาคำ
ม.2
โรงเรียนธาตุพนม
คณิต ม.ต้น
456
เด็กชายภูตะวัน  เพชรรัตน์อุดม
ม.1
โรงเรียนธาตุพนม
คณิต ม.ต้น
457
เด็กชายภูวิศ  หงคงคา
ม.3
โรงเรียนธาตุพนม
คณิต ม.ต้น
458
เด็กหญิงภูษณิศา  วจนะศิริ
ม.3
โรงเรียนธาตุพนม
คณิต ม.ต้น
459
เด็กหญิงไมนา  มาลาพัฒน์
ม.2
โรงเรียนธาตุพนม
คณิต ม.ต้น
460
เด็กหญิงยุพาภรณ์  อุดมมาลี
ม.3
โรงเรียนธาตุพนม
คณิต ม.ต้น
461
เด็กชายรพินทร์  นะราช
ม.3
โรงเรียนธาตุพนม
คณิต ม.ต้น
462
เด็กหญิงรวงข้าว  รัตนกาฬ
ม.2
โรงเรียนธาตุพนม
คณิต ม.ต้น
463
เด็กหญิงรสิกานต์  แสงวงศ์
ม.2
โรงเรียนธาตุพนม
คณิต ม.ต้น
464
เด็กชายรัฐพงษ์  คะนองแค
ม.2
โรงเรียนธาตุพนม
คณิต ม.ต้น
465
เด็กหญิงรันร์ทีรา  เสโนฤทธิ์
ม.1
โรงเรียนธาตุพนม
คณิต ม.ต้น
466
เด็กชายโรจนพร  มั่งสิน
ม.2
โรงเรียนธาตุพนม
คณิต ม.ต้น
467
เด็กหญิงลลิน  คำขันธ์
ม.2
โรงเรียนธาตุพนม
คณิต ม.ต้น
468
เด็กหญิงวณิศา  พงษ์เสถียรศักดิ์
ม.2
โรงเรียนธาตุพนม
คณิต ม.ต้น
469
เด็กหญิงวรรณพร  กุมลา
ม.3
โรงเรียนธาตุพนม
คณิต ม.ต้น
470
เด็กหญิงวรรณพร  พัศโน
ม.2
โรงเรียนธาตุพนม
คณิต ม.ต้น
471
เด็กชายวรัญญู  ลาดนอก
ม.3
โรงเรียนธาตุพนม
คณิต ม.ต้น
472
เด็กชายวรากรณ์  บุญรักษา
ม.3
โรงเรียนธาตุพนม
คณิต ม.ต้น
473
เด็กหญิงวราภรณ์  ท้าวพา
ม.3
โรงเรียนธาตุพนม
คณิต ม.ต้น
474
เด็กชายวัชระ  ตะวังทัน
ม.3
โรงเรียนธาตุพนม
คณิต ม.ต้น
475
นางสาววิชญาพร  ไชยมาตย์
ม.3
โรงเรียนธาตุพนม
คณิต ม.ต้น
476
เด็กหญิงวิภาวี  ว่องไว
ม.1
โรงเรียนธาตุพนม
คณิต ม.ต้น
477
เด็กหญิงวิมลณัฐ  แสงสุวรรณ์
ม.2
โรงเรียนธาตุพนม
คณิต ม.ต้น
478
เด็กชายวุฒิภัทร  หงษ์ชุมแพ
ม.3
โรงเรียนธาตุพนม
คณิต ม.ต้น
479
นายศรายุทธ  บัวชน
ม.3
โรงเรียนธาตุพนม
คณิต ม.ต้น
480
เด็กหญิงศศิกานต์  แสนจันทะ
ม.3
โรงเรียนธาตุพนม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 22

ณ อาคาร 3 ห้อง 335 โรงเรียนธาตุพนม
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
481
เด็กชายศักรินทร์  ทองดี
ม.1
โรงเรียนธาตุพนม
คณิต ม.ต้น
482
เด็กชายศิวเรศ  นากรณ์
ม.2
โรงเรียนธาตุพนม
คณิต ม.ต้น
483
เด็กหญิงศุภัสสรา  มณีรัตน์
ม.2
โรงเรียนธาตุพนม
คณิต ม.ต้น
484
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ปานทอง
ม.2
โรงเรียนธาตุพนม
คณิต ม.ต้น
485
เด็กชายสยมภู  จันใด
ม.1
โรงเรียนธาตุพนม
คณิต ม.ต้น
486
เด็กชายสรวิชญ์  โสมแพง
ม.1
โรงเรียนธาตุพนม
คณิต ม.ต้น
487
เด็กหญิงสิตา  มุจรินทร์
ม.3
โรงเรียนธาตุพนม
คณิต ม.ต้น
488
เด็กหญิงสิริกมล  อุ่นชัย
ม.1
โรงเรียนธาตุพนม
คณิต ม.ต้น
489
เด็กหญิงสิริญาดา  ส่งเสริม
ม.1
โรงเรียนธาตุพนม
คณิต ม.ต้น
490
เด็กหญิงสิริมา  มะนาตย์
ม.1
โรงเรียนธาตุพนม
คณิต ม.ต้น
491
เด็กหญิงหทัยชนก  คำมุงคุณ
ม.2
โรงเรียนธาตุพนม
คณิต ม.ต้น
492
เด็กหญิงอติกานต์  สีกาลัง
ม.2
โรงเรียนธาตุพนม
คณิต ม.ต้น
493
เด็กหญิงอนัญญา  งิ้วสีดา
ม.1
โรงเรียนธาตุพนม
คณิต ม.ต้น
494
เด็กหญิงอนันดา  เอี่ยมจิตร
ม.2
โรงเรียนธาตุพนม
คณิต ม.ต้น
495
เด็กหญิงอภิชญา  คำเตือนใจ
ม.2
โรงเรียนธาตุพนม
คณิต ม.ต้น
496
เด็กหญิงอภิชฎา  คนคล่อง
ม.1
โรงเรียนธาตุพนม
คณิต ม.ต้น
497
เด็กหญิงอภิญญา  ถาวร
ม.2
โรงเรียนธาตุพนม
คณิต ม.ต้น
498
เด็กหญิงอมลธิรา  เขาวงษ์
ม.3
โรงเรียนธาตุพนม
คณิต ม.ต้น
499
เด็กหญิงอรปรียา  สายสินธุ์
ม.2
โรงเรียนธาตุพนม
คณิต ม.ต้น
500
นางสาวอรพินทร์  ดอนสิงห์
ม.3
โรงเรียนธาตุพนม
คณิต ม.ต้น
501
เด็กหญิงอริสรา  ทิพเสนา
ม.1
โรงเรียนธาตุพนม
คณิต ม.ต้น
502
เด็กชายอัครเดช  หนูรุ่ง
ม.2
โรงเรียนธาตุพนม
คณิต ม.ต้น
503
เด็กหญิงอัญชิสา  ชูดวง
ม.2
โรงเรียนธาตุพนม
คณิต ม.ต้น
504
เด็กหญิงอาภัสรา  หนูห่วง
ม.3
โรงเรียนธาตุพนม
คณิต ม.ต้น
505
เด็กหญิงอารยา  บุญเยื่อง
ม.2
โรงเรียนธาตุพนม
คณิต ม.ต้น
506
เด็กชายอุดมโชค  คำป้อง
ม.3
โรงเรียนธาตุพนม
คณิต ม.ต้น
507
เด็กชายอุดมโชค  ไชยพร
ม.1
โรงเรียนธาตุพนม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 22

ณ อาคารเจ้าเพชรเจ้าสาย ห้อง 521 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
508
เด็กหญิงกนกพร  ชิณจักร์
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
509
นางสาวกนกวรรณ  โพธิ์ชัย
ม.3
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
510
เด็กหญิงกนิษฐา  แนวประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
511
เด็กหญิงกมลลักษณ์  สงบ
ม.1
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
512
เด็กหญิงกรณ์ทิพย์  พลหาญ
ม.1
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
513
นางสาวกรรณิการ์  คำระกาย
ม.3
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
514
นายกรวิชญ์  ลำทอง
ม.3
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
515
เด็กชายกฤติยะ  บวมขุนทศ
ม.1
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
516
เด็กหญิงกฤติยา  นพอาจ
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
517
เด็กหญิงกัญญารัตน์  คำตั้งหน้า
ม.1
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
518
เด็กหญิงกันยรัตน์  เสนคะ
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
519
เด็กชายกิตติภณ  เผือดผุด
ม.1
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
520
เด็กหญิงกิตติมา  โพธิน
ม.3
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
521
เด็กหญิงกุลธิดา  ชิณจักร์
ม.3
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
522
นายเกริกเกียรติ  เอกสวรรค์
ม.3
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
523
เด็กชายแก่นเพรช  แก่นจันทร์
ม.1
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
524
เด็กหญิงขัตติยา  ปิดตะ
ม.1
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
525
นางสาวคณิศร  ดาทุมมา
ม.3
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
526
นายคมชาญณ์  เชื้อสิงห์
ม.3
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
527
เด็กหญิงจันทร์จิรา  นามตระการ
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
528
เด็กหญิงจิดาภา  พ่อบุตรดี
ม.1
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
529
เด็กหญิงจิดาภา  แสงกระจ่าง
ม.3
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
530
นางสาวจินตนา  คำบุตร
ม.3
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
531
เด็กชายจิรเดช  ชมภูนิมิตร
ม.1
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
532
เด็กชายจิรเมธ  เพิ่มไพศาลสกุล
ม.1
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
533
เด็กหญิงจิรัชญา  ผลโยน
ม.1
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
534
เด็กหญิงจุราลักษณ์  เรืองฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
535
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  จิตมาตย์
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
536
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ราชสินธ์
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
537
นางสาวชฎาภรณ์  แพงวาปี
ม.3
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
538
นางสาวชนกนันท์  สิงห์คะ
ม.3
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
539
เด็กหญิงชนญ์นิภา  ปิดตะ
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
540
เด็กหญิงชนม์นิภา  อรรคศรีวร
ม.3
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
541
เด็กหญิงชนันภรณ์  ไชยราช
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
542
เด็กหญิงชไมภรณ์  คำไพ
ม.1
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 22

ณ อาคารเจ้าเพชรเจ้าสาย ห้อง 522 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
543
เด็กหญิงชลธิชา  เทพคำราม
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
544
นางสาวชลธิดา  คำภาพันธ์
ม.3
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
545
เด็กหญิงชลลดา  บัวสาย
ม.3
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
546
เด็กหญิงชลลดา  มะรุคะ
ม.1
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
547
นางสาวชลลดา  หงษาวงศ์
ม.3
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
548
นางสาวชลลดารัตน์  มาลี
ม.3
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
549
เด็กชายชวกร  อักขระ
ม.1
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
550
เด็กชายชวนากร  ศรีชาหลวง
ม.1
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
551
เด็กชายชวัลวิทย์  ธนต้น
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
552
เด็กชายชัชรินทร์  แก้วมณีชัย
ม.1
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
553
เด็กหญิงชัญญานุช  พลเชียงขวาง
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
554
เด็กชายชัยพัฒน์  ทิพวัจนา
ม.1
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
555
เด็กชายชัยศิริ  คณานันท์
ม.3
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
556
เด็กชายช่างปั้น  โสวงษ์
ม.3
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
557
เด็กหญิงชุติกาญจน์  แสนคำ
ม.1
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
558
เด็กหญิงเชนเทวร์  ฟิชเชอร์
ม.1
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
559
เด็กชายไชยวัฒน์  สมยา
ม.1
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
560
เด็กหญิงญาณิศา  ยะสะกะ
ม.1
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
561
เด็กหญิงญาดา  โคตะมะ
ม.1
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
562
เด็กหญิงญาดา  เชื้อแวงดี
ม.3
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
563
เด็กหญิงญาตาวี  ใต้ศรีโคตร
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
564
เด็กหญิงญานภัทร  บัวสาย
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
565
เด็กหญิงฐิดาภา  อินาลา
ม.1
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
566
เด็กหญิงฐิตาภัทร์  กิ่งชัยวงค์
ม.1
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
567
เด็กหญิงฐิติมา  ซาซุม
ม.1
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
568
นางสาวฐิติรัตน์  นนท์ศิริ
ม.3
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
569
เด็กชายณธีพัฒน์  ฐิติเจริญภัทร
ม.1
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
570
เด็กหญิงณภัสนันท์  อันชำนาญ
ม.1
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
571
เด็กชายณรงค์ศักดิ์  คณานันท์
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
572
นางสาวณัฏฐนิชา  แสงสว่าง
ม.3
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
573
นายณัฐชนน  ใจขาน
ม.3
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
574
นางสาวณัฐชยา  สุนะเทพ
ม.3
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
575
นางสาวณัฐฑินันท์  นามพลแสน
ม.3
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
576
นางสาวณัฐธิดา  เจริญทัศน์
ม.3
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
577
เด็กหญิงณัฐธิดา  เตโช
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 22

ณ อาคารเจ้าเพชรเจ้าสาย ห้อง 523 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
578
เด็กหญิงณัฐธิดา  สุทธิจักร์
ม.1
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
579
เด็กชายณัฐพล  ยะพลหา
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
580
เด็กหญิงณัฐวิภา  ด้วงโต้ด
ม.3
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
581
เด็กชายณัฐสิทธิ์  เขจรฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
582
เด็กหญิงณัทธิดา  กาวน
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
583
เด็กหญิงณิชมน  ธงยศ
ม.1
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
584
นางสาวณีรนุช  จิตมาตย์
ม.3
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
585
นายเดชาธร  สานุศิษย์
ม.3
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
586
เด็กชายเตชิต  แสนคำ
ม.1
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
587
เด็กชายเตชินท์  แสงฉาย
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
588
เด็กชายทศพร  เสนาช่วย
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
589
เด็กหญิงทักษอร  แสนเขื่อน
ม.1
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
590
เด็กหญิงทักษิณาพร  หงษาวงค์
ม.1
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
591
เด็กชายทัชชวิญญ์  ไชยมาตย์
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
592
เด็กหญิงทิฆัมพร  สีเม้า
ม.3
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
593
เด็กชายทีปกร  เจริญโลก
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
594
เด็กชายธนโชติ  ดีนัก
ม.1
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
595
เด็กชายธนดล  ทองสว่าง
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
596
เด็กชายธนพนธ์  อรรคสังข์
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
597
เด็กหญิงธนพร  ใจหาญ
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
598
นายธนวัฒน์  มุงคะวงษ์
ม.3
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
599
เด็กชายธนวัติ  บุญก้อน
ม.1
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
600
เด็กชายธนานันท์  สินธุชัย
ม.1
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
601
เด็กชายธราดล  อินทร์ห้างหว้า
ม.1
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
602
เด็กชายธราธร  โกพลรัตน์
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
603
เด็กหญิงธัญชนก  ธนะอุตร
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
604
เด็กหญิงธัญพร  แก้วมณีชัย
ม.1
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
605
เด็กหญิงธัญลักษณ์  พุทธศาวงษ์
ม.1
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
606
เด็กหญิงธัญวรัตน์  แสนเสร็จ
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
607
เด็กหญิงธันยพร  แขวงเมือง
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
608
นางสาวธันยพร  รัชโน
ม.3
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
609
เด็กหญิงธีรนาฎ  พนาจันทร์
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
610
เด็กชายธีรภัทธ์  วงศ์ศรีชา
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
611
เด็กชายธีรภัทร  พิกุลสรี
ม.1
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
612
เด็กชายธีรเมธ  สายคำ
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 22

ณ อาคารเจ้าเพชรเจ้าสาย ห้อง 524 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
613
เด็กชายธีวสุ  สุรพินิจ
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
614
เด็กหญิงนฤมล  ธงยศ
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
615
เด็กชายนฤสรณ์  อึ้งอุปละชัย
ม.3
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
616
เด็กหญิงนลินนิภา  หงษาวงค์
ม.1
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
617
เด็กชายนันทวัช  คำมุงคุณ
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
618
เด็กหญิงบวรลักษณ์  พลโลก
ม.3
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
619
เด็กชายบัวทองคำ  บัวสาย
ม.1
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
620
นางสาวบุษยมาศ  แวดล้อม
ม.3
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
621
นายปฏิพัทธ์  สุวรรณไตรย์
ม.3
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
622
เด็กชายปฏิวัติ  ชนะเคน
ม.1
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
623
เด็กชายปฐวกานต์  คัดทะจันทร์
ม.1
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
624
นางสาวปณิดา  สุขรี
ม.3
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
625
เด็กหญิงปนัดดา  เพ็ชรรัตน์
ม.3
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
626
เด็กหญิงปนัดดา  หงษ์ไชย
ม.3
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
627
เด็กหญิงปภาวรินท์  อภัยโส
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
628
นางสาวประกายฟ้า  ยงยันต์
ม.3
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
629
เด็กชายปรัชญา  ธนแสงสว่าง
ม.1
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
630
เด็กหญิงปรางค์ทิพย์  พลโลก
ม.1
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
631
นางสาวปริญญา  ศรีเรือง
ม.3
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
632
เด็กชายปวรุตม์  ไชโย
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
633
เด็กหญิงปวีณา  โคตรโยธี
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
634
เด็กชายปัณณธร  สุนนท์ชัย
ม.1
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
635
นางสาวปัณณพร  ศรีสิงหเดช
ม.3
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
636
เด็กหญิงปัณณภรณ์  น้อยเมืองโพน
ม.1
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
637
เด็กหญิงปัณณ์ศิกา  แสนเวียน
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
638
เด็กหญิงปาณิสรา  วิโย
ม.3
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
639
เด็กหญิงปิยธิดา  เชาวนปรีชา
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
640
เด็กชายปิยพงศ์  โพธิสาขา
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
641
เด็กหญิงปีย์รดา  แสวงสาย
ม.1
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
642
เด็กชายปุญณวัฒน์  จิตมาตย์
ม.1
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
643
นางสาวพนิตนันท์  สุขรี
ม.3
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
644
เด็กหญิงพรทิพย์  ดวงมาลัย
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
645
เด็กหญิงพรรณพัสสา  คำหยุก
ม.1
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
646
นายพลเทพ  สีกานิล
ม.3
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
647
นางสาวพัชรพร  จันทร์พิทักษ์
ม.3
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 22

ณ อาคารเจ้าเพชรเจ้าสาย ห้อง 525 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
648
เด็กหญิงพัชรพร  ดันงา
ม.1
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
649
นางสาวพัชราภรณ์  ทำมาน
ม.3
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
650
นางสาวพาณิณี  ขุนละมอ
ม.3
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
651
นางสาวพิชญ์พิชา  ยงยันต์
ม.3
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
652
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  โกพลรัตน์
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
653
เด็กหญิงพีรดา  ใจช่วง
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
654
เด็กชายพีรภัทร  บุตรชัย
ม.1
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
655
เด็กหญิงพีริยา  มะรุขขะ
ม.3
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
656
เด็กหญิงพุทธิดา  สมภาร
ม.1
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
657
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  แป้นงาม
ม.1
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
658
นางสาวฟ้าฝัน  ฟองแก้ว
ม.3
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
659
เด็กหญิงฟ้าใส  ธน.ทอง
ม.3
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
660
เด็กหญิงภคพร  แสงสีทา
ม.1
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
661
เด็กหญิงภัคภิญญา  แก้วมณีชัย
ม.3
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
662
เด็กหญิงภัณฑิรา  ธงยศ
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
663
นางสาวภัทรญา  บัวชุม
ม.3
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
664
นางสาวภัทรธีรา  ละมุนมอญ
ม.3
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
665
นายภัทรภณ  โคตะมะ
ม.3
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
666
เด็กหญิงภัทราพร  จันทะวงษ์
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
667
เด็กหญิงภัทราพร  หนันลี
ม.1
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
668
เด็กหญิงภัทราภรณ์  แก้วกุล
ม.1
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
669
เด็กชายภูมิพิพัฒน์  บัวชุม
ม.1
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
670
เด็กชายภูริต  โสพสิงห์
ม.1
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
671
เด็กชายภูรินท์  แก่นท้าว
ม.1
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
672
นางสาวเมทิกา  วราทวีธำรง
ม.3
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
673
เด็กหญิงเมทินี  บุญศรี
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
674
เด็กหญิงระพีมาศ  ทองโพธิ์กลาง
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
675
เด็กหญิงรัตติกาล  หงษ์สมดี
ม.1
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
676
เด็กหญิงรินลมณี  น้อยวัน
ม.1
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
677
เด็กชายวชินันท์  พลหาญ
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
678
นางสาววยุรีณ์  บุพศิริ
ม.3
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
679
เด็กหญิงวรรณภา  โคตรสุวรรณ์
ม.1
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
680
เด็กหญิงวราพร  บุพศิริ
ม.1
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
681
เด็กหญิงวราลี  ศรีขว่าง
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
682
เด็กชายวศิน  โล้นพรม
ม.1
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 22

ณ อาคารเจ้าเพชรเจ้าสาย ห้อง 526 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
683
นางสาววิชญาพร  สุนนท์ชัย
ม.3
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
684
เด็กหญิงวิชญาพร  ไสวารี
ม.1
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
685
นางสาววิมพ์วิภา  บัวสาย
ม.3
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
686
นางสาววิรกานต์  ไชยภักดี
ม.3
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
687
เด็กหญิงวิสุตา  สุคม
ม.3
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
688
เด็กชายศตายุ  เตโช
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
689
เด็กชายศรุดา  พลเชียงขวาง
ม.1
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
690
เด็กหญิงศรุตา  พรมอารักษ์
ม.1
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
691
เด็กหญิงศิรประภา  บุตรติลา
ม.1
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
692
เด็กหญิงศิริพร  มีพรหม
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
693
เด็กหญิงศิริพรรณ  โพธิชาเนตร
ม.1
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
694
นางสาวศุภลักษณา  มหาโคตร
ม.3
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
695
เด็กหญิงศุภษร  จิตประมูล
ม.1
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
696
นางสาวศุภิสรา  ธาตุวิสัย
ม.3
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
697
เด็กหญิงสกาวรัตน์  วรติยะ
ม.1
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
698
นางสาวสโชินี  อุสังหาร
ม.3
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
699
เด็กชายสรวิชญ์  กิ่งแก้ว
ม.3
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
700
เด็กหญิงสรัลนุช  แสนเขื่อน
ม.1
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
701
เด็กหญิงสโรชา  เพ็ชรทะเล
ม.1
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
702
เด็กชายสวพล  เลี้ยงเสรี
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
703
เด็กชายสันติภพ  นาดี
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
704
นางสาวสิรภัทร  สมสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
705
นางสาวสิริกร  โคตรพรม
ม.3
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
706
เด็กหญิงสุจิณณา  วิสาขะสิมพลี
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
707
เด็กหญิงสุจิตรา  อินทรบุตร
ม.3
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
708
เด็กหญิงสุธาทินี  แสนลัง
ม.1
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
709
เด็กหญิงสุพรทิพย์  ศรีคันชัย
ม.3
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
710
เด็กหญิงสุพรรษา  เกษรราช
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
711
เด็กชายสุภัสสร  วิริยะพันธ์
ม.1
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
712
เด็กหญิงสุภาศิณี  โคตะบิน
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
713
เด็กหญิงเสาร์วณี  วรติยะ
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
714
เด็กชายอภิวิชญ์  หงษ์สมดี
ม.1
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
715
เด็กหญิงอรณิช  อ้วนอ่อน
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
716
เด็กหญิงอริศรา  ชัยมาตย์
ม.1
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
717
เด็กหญิงอริศรา   ชัยมาตย์
ม.1
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 22

ณ อาคารเจ้าเพชรเจ้าสาย ห้อง 527 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
718
เด็กหญิงอรุชา  ยะสะกะ
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
719
เด็กหญิงอะเซโรลา  พ่อบำรุง
ม.3
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
720
เด็กหญิงอัยย์  ทนงหาญ
ม.1
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
721
เด็กชายอัษฏาวุธ  ศรีสุธรรม
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
722
เด็กหญิงอาทิตยาพร  ถานัน
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
723
เด็กหญิงอาภัสรา  แสนเขื่อน
ม.3
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
724
เด็กหญิงอาภาศิริ  พลเหี้ยมหาญ
ม.1
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
725
เด็กหญิงอาภาศิริ  ศรีพรวรรณ
ม.1
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
726
นางสาวอุดมทรัพย์  ฉำ่ตระกูล
ม.3
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
727
เด็กหญิงอุมากร  วังวร
ม.1
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 22

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 132 โรงเรียนมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
728
เด็กหญิงกนกวรรณ  ถานะ
ม.1
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
729
เด็กหญิงกนกวิลัย  ราชิวงศ์
ม.2
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
730
เด็กหญิงกมลวรรณ  ตรงเที่ยง
ม.2
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
731
เด็กหญิงกัญญณัช  พลชนะธารี
ม.1
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
732
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คนไว
ม.2
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
733
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ซาเสน
ม.1
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
734
เด็กหญิงกัญญานัฏ  พิกุลศรี
ม.1
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
735
เด็กหญิงกัญญาวีร์  เจริญจิต
ม.2
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
736
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ปัททุม
ม.2
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
737
เด็กหญิงกัลยกร  แสนโสม
ม.2
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
738
เด็กหญิงกัลยา  มูลพรม
ม.2
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
739
เด็กหญิงกานต์ธิดา  ฟักเขียว
ม.2
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
740
เด็กหญิงกำไลเพชร  ขวัญศรี
ม.3
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
741
เด็กหญิงกุลนิดา  รัตเนตร
ม.2
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
742
เด็กหญิงเกตน์นิภา  เหงียนถิ
ม.1
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
743
เด็กหญิงเกตน์สิริ  เธียนชัยวัฒนา
ม.2
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
744
เด็กชายคณพัฒน์  นาจาน
ม.1
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
745
เด็กหญิงคัชรินทร์  แสนคนึง
ม.2
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
746
เด็กหญิงคัฐศวรรณ  แข็งแรง
ม.3
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
747
เด็กหญิงจรรยพร  ตันตีบ
ม.2
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
748
เด็กหญิงจารวี  คงอยู่
ม.3
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
749
เด็กหญิงจิดาภา  สุวรรณศรี
ม.1
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
750
เด็กชายจิตติพล  แสนโคตร
ม.1
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
751
เด็กหญิงจิรัชยา  อิ่มทรัพย์
ม.2
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
752
เด็กหญิงจิรัสยาภา  เขมะปัญญา
ม.2
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
753
เด็กหญิงจุฑามาศ  พันพั่ว
ม.3
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
754
เด็กหญิงชฎาพร  ดีดวงพันธ์
ม.2
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
755
เด็กหญิงชมพูนุช  ทองเพ็ง
ม.2
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
756
เด็กหญิงชริดา  สมมิตร
ม.2
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
757
เด็กหญิงชัญญา  คำหมอก
ม.2
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
758
เด็กหญิงชัญญา  ปลายด่วน
ม.3
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
759
เด็กชายชัยชาญ  จำนรรจ์สิริ
ม.2
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
760
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ศิริวงษ์ชัย
ม.2
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
761
เด็กชายญาญวัฒน์  สิทธิปุญญโรจน์
ม.2
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
762
เด็กหญิงฐนิดา  กล้กทองคำ
ม.2
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 22

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 133 โรงเรียนมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
763
เด็กชายณัฎฐกร  อินปาว
ม.1
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
764
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อุทกิจ
ม.2
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
765
เด็กหญิงณัฏฐนันท์  จำปาพันธ์
ม.2
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
766
เด็กหญิงณัฐนิชา  กิ่งเกษ
ม.2
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
767
เด็กหญิงณัฐนิชา  บุญเลิศ
ม.2
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
768
เด็กหญิงถาวรีย์  อาจหาญ
ม.2
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
769
เด็กชายทบดินทร์  วังคะฮาต
ม.1
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
770
เด็กชายเทพฤทธิ์  แสนวิเศษ
ม.1
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
771
เด็กชายธนบดี  สดใสสิน
ม.2
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
772
เด็กชายธนพล  แก้วสอนทะเล
ม.1
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
773
เด็กชายธนพล  นามบุตร
ม.2
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
774
เด็กหญิงธัญยานันท์  โชติรักษวงศ์
ม.1
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
775
เด็กชายธีรเทพ  คำปาน
ม.2
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
776
เด็กหญิงธีรนาฎ  บุญรักษ์
ม.1
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
777
เด็กหญิงธีรนาฏ  บุญรักษ์
ม.1
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
778
นางสาวนภษร  วัฒนธรรม
ม.3
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
779
เด็กหญิงนภัสกร  คล่องดี
ม.1
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
780
เด็กชายนราธิป  สมศักดิ์สิริวัฒน์
ม.1
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
781
เด็กหญิงนริศรา  ไชยสระ
ม.2
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
782
เด็กหญิงนลินนิภา  ท้าวพรหม
ม.2
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
783
เด็กชายนวันธร  นามคง
ม.1
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
784
เด็กชายบุญชนะ  ขันธุลา
ม.1
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
785
เด็กหญิงปนัดดา  พรหมมา
ม.3
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
786
เด็กหญิงปภาสิริ  เจริญวงค์
ม.1
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
787
เด็กหญิงปรียนันท์  กองพิลา
ม.1
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
788
เด็กชายปัญญพนต์  เพียซ้าย
ม.1
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
789
เด็กหญิงปาณิสรา  โทนแก้ว
ม.1
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
790
เด็กชายปิยะวัฒน์  จันทพันธ์
ม.1
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
791
เด็กหญิงปุณยาพร  พันคูณ
ม.2
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
792
เด็กชายพงศธร  ภูมิวงค์
ม.2
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
793
เด็กหญิงพนิดา  พิกุลศรี
ม.2
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
794
เด็กหญิงพรประเสริฐ  สุริวงค์
ม.2
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
795
เด็กชายพสธร  ธีรพงษกร
ม.2
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
796
เด็กหญิงพอเพียง  ใจดี
ม.1
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
797
เด็กหญิงพัชราพรรณ  ธรรมปัญญา
ม.2
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 22

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 134 โรงเรียนมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
798
เด็กหญิงพัชรีพร  ศรีสุข
ม.2
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
799
เด็กหญิงพัทธนันท์  จันทพันธ์
ม.2
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
800
เด็กหญิงพิชญาพร  อยู่ทอง
ม.2
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
801
เด็กหญิงพิมพิษา  พันระนา
ม.2
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
802
เด็กหญิงพิยดา  เดชกุญชร
ม.2
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
803
เด็กชายพุฒิพงศ์  แป้นหมื่นไวย
ม.2
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
804
เด็กชายภัคพล  ทองน้อย
ม.1
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
805
เด็กชายภัทรดนัย  อ่อนศรี
ม.1
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
806
เด็กชายภาคิน  ขวัญเจริญ
ม.1
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
807
เด็กหญิงมธุรดา  วุฒิปราณี
ม.1
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
808
เด็กหญิงเยาวพา  แก้งวัง
ม.2
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
809
เด็กหญิงรจนา  ว่องไว
ม.2
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
810
เด็กหญิงรชดา  ปัททุม
ม.2
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
811
เด็กหญิงรติมา  จำปางาม
ม.2
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
812
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ผดาวงค์
ม.2
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
813
เด็กชายรัชพล  สุพร
ม.1
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
814
เด็กชายรัฐภาค  เซียมขุนทด
ม.2
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
815
เด็กหญิงวชิรญาณ์  มั่นธรรมมงคล
ม.2
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
816
เด็กชายวรปรัชญ์  พูลศรี
ม.2
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
817
เด็กหญิงวรรณชนก  ชนะขันธ์
ม.2
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
818
เด็กหญิงวรรณวิสา  หลิมสกุล
ม.2
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
819
เด็กหญิงวรัญชญา  บุทธิจักร์
ม.1
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
820
เด็กหญิงวรัญญา  กิ่งวัน
ม.2
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
821
เด็กหญิงวรารัตน์  คนดี
ม.2
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
822
เด็กหญิงวิจิตรา  อุระ
ม.2
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
823
เด็กชายวิชชากร  ประกุมมากร
ม.2
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
824
เด็กชายวิชานน์  พลลาภ
ม.1
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
825
เด็กหญิงวิศรุตา  มลาวาสน์
ม.3
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
826
เด็กหญิงศตพร  สีสุข
ม.2
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
827
เด็กหญิงศรินยา  จารุกิตติการต์
ม.2
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
828
เด็กหญิงศิรภัสสร  พลสงคราม
ม.2
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
829
เด็กหญิงศิรินญาภรณ์  ยืนยง
ม.2
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
830
เด็กหญิงศิรินดา  ชาวนา
ม.1
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
831
เด็กหญิงศิริมา  ไหลหลั่ง
ม.1
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
832
เด็กหญิงศุภิสรา  อินทร์กง
ม.2
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 22

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 135 โรงเรียนมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
833
เด็กชายสิทธิกร  ล่องสินธู
ม.3
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
834
เด็กหญิงสุขวัญ  สุขกมลศิริ
ม.2
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
835
เด็กหญิงสุขาวดี  นามแสง
ม.1
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
836
เด็กหญิงสุฐิตา  สิริสุขทรัพย์
ม.2
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
837
เด็กหญิงสุพรรณิการ์  วังคะฮาต
ม.2
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
838
นางสาวสุพัฒตรา  จันดีสาร
ม.3
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
839
เด็กหญิงสุพิชญา  มีทานนท์
ม.1
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
840
เด็กหญิงสุภัทราภรณ์  ใจสุข
ม.2
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
841
เด็กหญิงหทัยรัตน์  วงศ์ศรีทา
ม.3
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
842
เด็กหญิงหวันยิหวา  สุวรรณไตรย์
ม.2
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
843
เด็กหญิงอธิษฐาน  เนยการุณ
ม.1
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
844
เด็กชายอนุวิทย์  ปัตสาลี
ม.2
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
845
เด็กหญิงอพัชนิภา  ขำเปรื่องเดช
ม.1
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
846
เด็กชายอภิเชษฐ์  ไชยสัจ
ม.2
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
847
เด็กหญิงอภิสรา  ประดิษฐ์
ม.2
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
848
เด็กชายอัษฎางค์กูร  ธนกุลทวีสิริ
ม.2
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
849
เด็กชายอามิน  วินทะสร้อย
ม.1
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 22

ณ อาคาร 1 ห้อง 113 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
850
เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรชัย
ม.3
โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
คณิต ม.ต้น
851
เด็กหญิงกนกวรรณ  อาจวิชัย
ม.2
โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
คณิต ม.ต้น
852
เด็กหญิงกนกวรรณ  อินอ่อน
ม.2
โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
คณิต ม.ต้น
853
เด็กหญิงกรกมล  โพธิสาร
ม.1
โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
คณิต ม.ต้น
854
เด็กชายกฤตณัฐ  เข็มกำเหนิด
ม.2
โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
คณิต ม.ต้น
855
เด็กชายกฤตภาส  แสนขาว
ม.2
โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
คณิต ม.ต้น
856
เด็กชายก้องเกียรติ  วังคะฮาต
ม.1
โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
คณิต ม.ต้น
857
เด็กชายกิตติกรณ์  นาคแก้ว
ม.1
โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
คณิต ม.ต้น
858
เด็กหญิงเกวลิน  ปัททุม
ม.2
โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
คณิต ม.ต้น
859
เด็กหญิงเกษรา  วังคะฮาต
ม.3
โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
คณิต ม.ต้น
860
เด็กหญิงเกสรา  รัตนวงค์
ม.2
โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
คณิต ม.ต้น
861
เด็กชายเกียรติคุณ  อนุชาติ
ม.1
โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
คณิต ม.ต้น
862
เด็กชายคณธัช  แสงเมฆ
ม.1
โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
คณิต ม.ต้น
863
เด็กชายคณุตม์  ศรีชัย
ม.2
โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
คณิต ม.ต้น
864
เด็กหญิงจริยาภรณ์  เบ็ญมาศ
ม.2
โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
คณิต ม.ต้น
865
เด็กหญิงจิรชยา  จันทราโคตร
ม.3
โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
คณิต ม.ต้น
866
เด็กหญิงจิรัชญา  วงค์ปราณี
ม.2
โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
คณิต ม.ต้น
867
เด็กหญิงจิรัฐฺิพร  พามโพธิ์
ม.3
โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
คณิต ม.ต้น
868
เด็กหญิงจุฑามณี  ปัททุม
ม.2
โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
คณิต ม.ต้น
869
เด็กหญิงจุรีรัตน์  เสียงเย็น
ม.2
โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
คณิต ม.ต้น
870
เด็กหญิงชญาดา  แสนโคตร
ม.3
โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
คณิต ม.ต้น
871
เด็กหญิงชญานี  อินอ่อน
ม.1
โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
คณิต ม.ต้น
872
เด็กชายชนะชัย  ศรีโยหะ
ม.3
โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
คณิต ม.ต้น
873
เด็กหญิงชนันธร  เอกธนกฤตกุล
ม.1
โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
คณิต ม.ต้น
874
เด็กชายชยธร  อาจวิชัย
ม.3
โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
คณิต ม.ต้น
875
เด็กชายชลันธร  น้อยทรง
ม.1
โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
คณิต ม.ต้น
876
เด็กชายชัยรัตน์  ดับโศก
ม.1
โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
คณิต ม.ต้น
877
เด็กหญิงชุติกาญจน์  อ่อนแก้ว
ม.2
โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
คณิต ม.ต้น
878
เด็กหญิงณัชชา  มักมะยม
ม.2
โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
คณิต ม.ต้น
879
เด็กชายณัชพล  แสนสุข
ม.3
โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
คณิต ม.ต้น
880
เด็กหญิงณัฐฉัตรา  สุขตน
ม.1
โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
คณิต ม.ต้น
881
เด็กชายณัฐชพงศ์  คนซื่อ
ม.1
โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
คณิต ม.ต้น
882
เด็กหญิงณัฐญาดา  คำบุ่ง
ม.1
โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
คณิต ม.ต้น
883
เด็กหญิงณัฐฐินันท์  บรรเทิง
ม.2
โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
คณิต ม.ต้น
884
เด็กชายณัฐดนัย  จันปุ่ม
ม.3
โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 22

ณ อาคาร 1 ห้อง 114 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
885
เด็กหญิงณัฐธยาน์  นามเหลา
ม.2
โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
คณิต ม.ต้น
886
เด็กชายณัฐนนท์  เมืองฮาม
ม.3
โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
คณิต ม.ต้น
887
เด็กหญิงณัฐพร  ปัททุม
ม.1
โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
คณิต ม.ต้น
888
เด็กชายดลรที  แก่นจันทร์
ม.3
โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
คณิต ม.ต้น
889
เด็กชายเดชาชัย  วังวงค์
ม.1
โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
คณิต ม.ต้น
890
เด็กชายต้นไผ่ทอง  แก้วชูพอง
ม.1
โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
คณิต ม.ต้น
891
เด็กชายทนงศักดิ์  พลศรี
ม.2
โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
คณิต ม.ต้น
892
เด็กชายทศวรรษ  ราชชมภู
ม.3
โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
คณิต ม.ต้น
893
เด็กชายทิมมี่  มิเชล
ม.2
โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
คณิต ม.ต้น
894
เด็กชายธนกฤต  กิติอาษา
ม.2
โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
คณิต ม.ต้น
895
เด็กหญิงธนพร  แก้วศรีนวม
ม.3
โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
คณิต ม.ต้น
896
เด็กชายธนพล  นครชัย
ม.1
โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
คณิต ม.ต้น
897
เด็กหญิงธนัชญา  น้อยทรง
ม.2
โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
คณิต ม.ต้น
898
เด็กหญิงธนัชญา  อินอ่อน
ม.1
โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
คณิต ม.ต้น
899
เด็กชายธนากร  คำบุ่ง
ม.3
โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
คณิต ม.ต้น
900
เด็กหญิงธีรดา  แสนสุข
ม.2
โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
คณิต ม.ต้น
901
เด็กหญิงนฤมล  สุบันเทาว์
ม.3
โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
คณิต ม.ต้น
902
เด็กหญิงนิจสรา  ศรีสุภาพ
ม.3
โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
คณิต ม.ต้น
903
เด็กชายนิติภูมิ  ่ผ่องแผ้ว
ม.1
โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
คณิต ม.ต้น
904
เด็กหญิงนิพัทธา  พลวงค์
ม.3
โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
คณิต ม.ต้น
905
เด็กหญิงเนตรดารา  มหาอุป
ม.1
โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
คณิต ม.ต้น
906
เด็กหญิงปภาวรินทร์  ปัททุม
ม.2
โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
คณิต ม.ต้น
907
เด็กหญิงปวริศา  ยอดคีรี
ม.2
โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
คณิต ม.ต้น
908
เด็กหญิงปาลิตา  แสนโคตร
ม.1
โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
คณิต ม.ต้น
909
เด็กหญิงปุญญิศา  แสนโคตร
ม.2
โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
คณิต ม.ต้น
910
เด็กหญิงพรธิดา  ปัททุม
ม.1
โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
คณิต ม.ต้น
911
เด็กหญิงพรหมพร  กลางประพันธ์
ม.3
โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
คณิต ม.ต้น
912
เด็กหญิงพลอยชมพู  สลางสิงห์
ม.2
โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
คณิต ม.ต้น
913
เด็กหญิงพลอยชมพู  แสนสุข
ม.1
โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
คณิต ม.ต้น
914
เด็กชายพิเชียร  สุวรรณไตรย์
ม.1
โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
คณิต ม.ต้น
915
เด็กหญิงพิทยารัตน์  ไชยดี
ม.1
โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
คณิต ม.ต้น
916
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เชตะวัน
ม.1
โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
คณิต ม.ต้น
917
เด็กหญิงพิยดา  จำปา
ม.3
โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
คณิต ม.ต้น
918
เด็กหญิงภัคจิรา  แสนโคตร
ม.3
โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
คณิต ม.ต้น
919
เด็กหญิงภัทราพร  แสนสุข
ม.1
โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 22

ณ อาคาร 1 ห้อง 115 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
920
เด็กหญิงภัทราภรณ์  อุคำ
ม.2
โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
คณิต ม.ต้น
921
เด็กชายภากร  บรรจง
ม.1
โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
คณิต ม.ต้น
922
เด็กชายภิรวัฒน์  สุวะศรี
ม.2
โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
คณิต ม.ต้น
923
เด็กชายภุชงค์  ไชยคำพา
ม.1
โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
คณิต ม.ต้น
924
เด็กชายภูริภัทร  ใคร่นุ่นนา
ม.1
โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
คณิต ม.ต้น
925
เด็กหญิงมิ่งขวัญ  คนหาญ
ม.1
โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
คณิต ม.ต้น
926
เด็กหญิงมุกดามณี  พุ่มไสว
ม.2
โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
คณิต ม.ต้น
927
เด็กหญิงระดาดวง  ทองดี
ม.2
โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
คณิต ม.ต้น
928
เด็กชายรัชโยธิน  จ๋ายเจริญ
ม.3
โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
คณิต ม.ต้น
929
เด็กชายรัฐวรรณ  ดอนทองจุย
ม.1
โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
คณิต ม.ต้น
930
เด็กหญิงรัตนากร  พุทธเสน
ม.3
โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
คณิต ม.ต้น
931
เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์  โต้สาลี
ม.3
โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
คณิต ม.ต้น
932
เด็กหญิงลลิดา  วังหมื่น
ม.3
โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
คณิต ม.ต้น
933
เด็กหญิงวรรณธิรา  วังคะฮาต
ม.2
โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
คณิต ม.ต้น
934
เด็กหญิงวรัทยา  นามอุทัย
ม.1
โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
คณิต ม.ต้น
935
เด็กหญิงวัชชฎาทิพย์  นามเหลา
ม.3
โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
คณิต ม.ต้น
936
เด็กหญิงวิชญาดา  แสนขาว
ม.3
โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
คณิต ม.ต้น
937
เด็กหญิงวิภา  คนหาญ
ม.2
โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
คณิต ม.ต้น
938
เด็กหญิงวิราณี  วังวงษ์
ม.1
โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
คณิต ม.ต้น
939
เด็กหญิงเวธนี  ใคร่นุ่นนา
ม.2
โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
คณิต ม.ต้น
940
เด็กหญิงศลินา  บัวหลวง
ม.3
โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
คณิต ม.ต้น
941
เด็กหญิงศศิปรียา  น้อยทรง
ม.3
โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
คณิต ม.ต้น
942
เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ไตรยวงค์
ม.3
โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
คณิต ม.ต้น
943
เด็กชายศิรวิทย์  เหมหาญ
ม.2
โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
คณิต ม.ต้น
944
เด็กชายศุภกร  ผ่องโอภาส
ม.2
โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
คณิต ม.ต้น
945
เด็กชายสหรัฐ  หมื่นวงษ์
ม.2
โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
คณิต ม.ต้น
946
เด็กหญิงสุประวีณ์  เสียงเย็น
ม.2
โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
คณิต ม.ต้น
947
เด็กหญิงอนันตญา  ชัยปัตถา
ม.2
โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
คณิต ม.ต้น
948
เด็กหญิงอภิชญา  วงค์นารี
ม.3
โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
คณิต ม.ต้น
949
เด็กหญิงอมรรัตน์  จันเต็ม
ม.2
โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
คณิต ม.ต้น
950
เด็กหญิงอรปรียา  วงษาโท
ม.1
โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
คณิต ม.ต้น
951
เด็กชายอรรถเชษ  แข็งแรง
ม.3
โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
คณิต ม.ต้น
952
เด็กหญิงอัญรัตน์  ทองดี
ม.1
โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
คณิต ม.ต้น
953
เด็กหญิงอุสรา  แสนโคตร
ม.2
โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
คณิต ม.ต้น
954
เด็กชายเอื้ออังกูร  แสนโคตร
ม.3
โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 22

ณ อาคาร 1 ห้อง 116 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
955
เด็กหญิงไอรินดา  กลางประพันธ์
ม.1
โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 22

ณ อาคารเรียนรวมราชวิทย์ ้ห้อง 344 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
956
เด็กหญิงกชกร  โกมลเมธชัย
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
957
เด็กหญิงกชกร  คล่องแคล่ว
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
958
เด็กหญิงกรเกศ  จิรัปปภา
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
959
นายกฤต  สิงหศิริ
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
960
เด็กชายกฤตย์  สุนทร
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
961
เด็กหญิงกวินธิดา  ศรีสำอางค์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
962
เด็กชายกวินภพ  จันเจือ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
963
เด็กหญิงกอบัว  ศุภรัชชานนท์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
964
นางสาวกัญญณัฐ  คำภีระ
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
965
นางสาวกัญญาณัฐ  วิลัยรัตน์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
966
เด็กหญิงกานต์รวี  ตรงดี
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
967
เด็กชายกิตติภพ  กุมภิโร
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
968
เด็กหญิงกุลปภา  จิรัปปภา
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
969
นางสาวขวัญชีวา  ลาโกน
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
970
เด็กชายคฑาวุธ  อ้วนแก้ว
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
971
เด็กหญิงจิดาภา  จันทะรัง
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
972
เด็กชายจิรันธนิน  เกษียร
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
973
เด็กหญิงฉัตรชนก  สิมาพันธ์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
974
เด็กหญิงชนนิกานต์  บุทธิจักร
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
975
เด็กชายชลธิศ  ศรีโยธี
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
976
เด็กชายชัยพัฒน์  แสนสุภา
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
977
เด็กชายชินาธิป  ทิวากรศศิธร
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
978
เด็กชายไชยกร  พงศ์ชินฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
979
เด็กชายไชยวัศ  ปัททุม
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
980
เด็กหญิงญริดา  รัตนวรรณี
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
981
เด็กหญิงญาณภัทร  วงศ์สุรเกียรติ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
982
เด็กชายฐปนรรฆ์  เทพสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
983
เด็กหญิงฐิดาภา  มหานุภาพ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
984
เด็กหญิงฐิติภา  สิมตะมะ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
985
เด็กชายณฐพงศ์  สาระบาล
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
986
เด็กชายณัฐกรณ์  ทบแก้ว
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
987
เด็กหญิงณัฐธิดา  สุยะ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
988
เด็กชายณัฐพล  พลราชม
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
989
เด็กชายณัฐภัทร  ตั้งดำรงวัฒน์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
990
เด็กหญิงณัฐวรา  คำสร้าง
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 22

ณ อาคารเรียนรวมราชวิทย์ ้ห้อง 345 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
991
เด็กชายณัฐวิชญ์  สุภักดิ์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
992
เด็กชายณัฐิวุฒิ  แสงสารพันธ์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
993
เด็กหญิงณิชารัศม์  ธีระลักขณาภัสร์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
994
นายถิรายุ  ศรีแก้ว
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
995
เด็กหญิงทรงภรณ์  ภูประทาน
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
996
เด็กชายทฤษฎี  พงษ์ประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
997
เด็กชายทีปกร  จรบุรมย์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
998
เด็กชายธชาดล  วงศ์พนิตกฤต
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
999
เด็กชายธนวิชญ์  จันปุ่ม
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
1000
เด็กหญิงธัญกร  พ้นภัย
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
1001
เด็กหญิงธัญชนก  สุนทรพิธ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
1002
เด็กหญิงธัญรดา  แสงพิศาล
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
1003
เด็กหญิงธัญลักษณ์  สิถิระบุตร
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
1004
นางสาวธันยาภัทร์  แสนศรีมหาชัย
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
1005
เด็กชายธีรดล  ศรีอ่อนจันทร์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
1006
นายนพณัฐ  ขันธุแสง
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
1007
เด็กหญิงนพรัตน์  เส
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
1008
เด็กหญิงนภัสวรรณ  ธงวิชัย
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
1009
เด็กหญิงนลินนิภา  บุญสอน
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
1010
เด็กหญิงนลินรัตน์  บุญเลิศ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
1011
เด็กหญิงนวลณหทัย  ไท้ทอง
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
1012
เด็กหญิงนันท์นภัส  จรูญรัตนา
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
1013
เด็กหญิงนันท์นภัส  ดลภักดี
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
1014
เด็กหญิงนันท์พนิตา  ไชยดิลก
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
1015
เด็กหญิงนิติวดี  ศรีนวล
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
1016
เด็กชายบวรชัย  สุขชัยบวร
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
1017
เด็กหญิงบุญญอร  จันทร์นนท์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
1018
เด็กหญิงบุณยาพร  แฝงอาวุธ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
1019
เด็กหญิงเบญญทิพ  ดอนสนธิ์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
1020
เด็กหญิงเบญญาภา  สุวรรณมาโจ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
1021
นางสาวปภาดา  ถิตย์รัศมี
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
1022
นางสาวปราถนา  เล
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
1023
เด็กหญิงปรายฟ้า  บุรีศรี
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
1024
เด็กหญิงปวริศา  เกษโกมล
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
1025
เด็กหญิงปวริศา  หนาดคำ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 22

ณ อาคารเรียนรวมราชวิทย์ ้ห้อง 346 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1026
เด็กชายปองคุณ  เพ็ชรภา
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
1027
เด็กหญิงปิติพร  สินทรัพย์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
1028
เด็กหญิงปิยะฉัตร  สิมาพันธ์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
1029
เด็กชายผลิตโชค  พนมวงศ์ตะวัน
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
1030
เด็กชายพงศกร  แสงแก้ว
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
1031
เด็กหญิงพรทิพย์  บูรรุ่งโรจน์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
1032
เด็กหญิงพรนัชชา  ก้อนกลิ่น
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
1033
เด็กหญิงพร้อมพักตร์  ฤกษ์ใหญ่
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
1034
นางสาวพัชราภรณ์  สนิทนวล
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
1035
เด็กชายพันธวัช  ถิตย์รัศมี
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
1036
เด็กหญิงพิชญาภัทร  ไชยสุระ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
1037
นายพิสิษฐ์  ธำรงวิไลเนตร
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
1038
เด็กชายพีรชัช  กัลลาปี
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
1039
นายพีรพัฒ  อินพรมมา
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
1040
เด็กชายพีระวิชญ์  ทะรารัมย์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
1041
เด็กหญิงแพรวา  ดวงตา
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
1042
เด็กชายภานุวัฒน์  วงศ์พัฒนวุฒิ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
1043
เด็กชายภูเบศ  ทองประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
1044
เด็กชายภูเบศ  ลิ้มวัฒนา
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
1045
เด็กชายภูมินทร์  สิทธิเสนา
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
1046
เด็กชายภูมิภัทร  รักจันทร์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
1047
เด็กหญิงเมย์ฐิตา  ศรีหลิ่ง
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
1048
เด็กชายยศสรัล  ไชยภักดี
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
1049
เด็กหญิงเรข์ณพัศ  สุวรรณปริสุทธิ์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
1050
เด็กชายวรดล  ห้วยทราย
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
1051
เด็กชายวรเมธ  ไชยเพ็ชร
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
1052
เด็กหญิงวรัชยา  พวงศรี
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
1053
เด็กหญิงวรัทยา  ปัญญา
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
1054
นายวรายุทธ  วุฒิพรหม
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
1055
เด็กหญิงศรุดา  นะรินยา
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
1056
นายศิรชัช  พรมภาพ
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
1057
เด็กหญิงศิราสินี  ธงยศ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
1058
เด็กชายศุภกิตติ  เพียรชนะ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
1059
เด็กชายศุภมงคล  สายสมบัติ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
1060
เด็กชายสกลธร  คงอ่อน
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 22

ณ อาคารเรียนรวมราชวิทย์ ้ห้อง 347 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 35
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1061
เด็กหญิงสุพิชชา  สุรินทร์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
1062
เด็กหญิงสุพิชญา  ฤทธิ์มนตรี
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
1063
เด็กชายอชิรวัฒน์  สลางสิงห์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
1064
เด็กชายอนรรฆ  ชวติ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
1065
เด็กชายอมรชัย  สิเนหะวัฒนะ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
1066
เด็กหญิงอรปรียา  บุพศิริ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
1067
เด็กหญิงอัญชิษฐา  พัฒนประสิทธิชัย
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 22

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 135 ห้องสอบพิเศษ
ห้องสอบที่
 502
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1068
เด็กชายชาญชัย  จำนรรค์สิริ
ม.2
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น