ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 21

ณ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชามาส  ปลื้มรุ่งโรจน์
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
2
เด็กหญิงกนกกร  ชัยเนตร
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
3
เด็กหญิงกนกพร   คำลือ
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
4
เด็กหญิงกนกพิชญ์    แก้วรินทร์
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
5
เด็กหญิงกนกรัศมี  มณีแสน
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
6
เด็กหญิงกนกวรรณ  หงษ์โสภา
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
7
เด็กหญิงกมลชนก  โหรานิตร
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
8
เด็กหญิงกมลวรรณ  โหราฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
9
เด็กชายกรกด  ไชยวงศ์
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
10
เด็กหญิงกรกนก  คำสุนันท์
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
11
เด็กหญิงกรกวรรษ  สุทวิ
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
12
เด็กชายกรพจน์  สิทธิภาพ
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
13
เด็กหญิงกรพิน  หงษ์อาจ
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
14
เด็กหญิงกรวรรณ  ทองพูลพัฒนกุล
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
15
เด็กชายกรวิชญ์  ลบแย้ม
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
16
เด็กชายกฤตธนโชติ  กำหัวเรือ
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
17
เด็กชายกฤตนัน  คุรุอังกูร
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
18
เด็กชายกฤตภาส  ฐิติธนสุนทร
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
19
เด็กหญิงกฤติมา  เรียงลาด
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
20
เด็กชายกฤษฎา  บุตรสีทัด
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
21
เด็กชายกฤษฏิศักดิ์  เลิศธนาปรีชา
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
22
เด็กชายกฤษณกัณฑ์  แสนแก้ว
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
23
เด็กชายกอบกฤต  เจริญภาณุพงษ์
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
24
เด็กหญิงกัญญ์วรา  คำสุนัน
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
25
เด็กหญิงกัญญาพัชญ์  หาญศักดิ์ดา
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
26
เด็กชายกันตินันท์  ประทุมชาติ
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
27
เด็กหญิงกัลญา    มั่งมีไพศาล
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
28
เด็กหญิงกัลย์ธีรา  รุ่งเรืองวรโชติ
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
29
เด็กหญิงกัลยาณี  มิสักขะ
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
30
เด็กหญิงกานต์ชนก  ปู่วัง
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
31
เด็กหญิงกานติมา    สุวรรณรงค์
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
32
เด็กหญิงกิ่งแก้ว  ศรีวงษ์
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
33
เด็กชายกิตติโชติ    มนัสทิพารมณ์
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
34
เด็กหญิงกิตติญา  จิตประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
35
เด็กชายกิตติธัช  บุตรแสน
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 21

ณ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายกิติกร  อาคม
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
37
เด็กหญิงกีรติ โรสแมรี่  เวสท์เกท
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
38
เด็กหญิงกีรติกา  จันโท
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
39
เด็กหญิงกุญช์ญาณ์  เดชะคุณ
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
40
เด็กหญิงกุลณพฤกษ์  อาจสม
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
41
เด็กชายเกริกฤทธิ์  พัฒนภูทอง
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
42
เด็กหญิงเกวลิน  งามเหลือ
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
43
เด็กชายเกียรติศักดิ์  สกุลวันธนพัฒน์
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
44
เด็กหญิงขวัญจิรา  กูลาสัย
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
45
เด็กหญิงขวัญจิรา  ดาราวรรณ
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
46
เด็กหญิงขวัญพร  อาจเดช
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
47
เด็กหญิงเขมจิรา  สมิทธิ์ภากร
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
48
เด็กชายคณน   เจริญภาณุพงษ์
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
49
เด็กชายคณพศ  อุณาพรหม
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
50
เด็กชายคณาธิป  ไกรยะราช
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
51
เด็กชายคณาธิป  วงษ์แสนชัย
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
52
เด็กชายคมชาญ  หาริกุล
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
53
เด็กหญิงจงกลพรรณ  วงศ์โสภา
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
54
เด็กหญิงจรรยพร  แก้วรอด
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
55
เด็กชายจักรพรรดิ์  เยือกเย็น
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
56
เด็กหญิงจารวี  สีหาสุทธื์
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
57
เด็กหญิงจารุวรรณ  ศิริธร
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
58
เด็กหญิงจิดาภา  โชติกานต์
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
59
เด็กหญิงจิดาภา  ปิ่นกมล
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
60
เด็กหญิงจิตรทิวา  แสงรัตน์
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
61
เด็กหญิงจิตรานันท์  ศรีนุกูล
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
62
เด็กหญิงจินดามณี  สีพันธ์
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
63
เด็กชายจิรวิทย์  แสนพาน
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
64
เด็กหญิงจิรัชญา     เลืองยวี
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
65
เด็กหญิงจิรัฏฐ์  หารวรวิรุฬห์
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
66
เด็กชายจิรายุ  สุวรรณทรัพย์
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
67
เด็กหญิงจีรนันท์  ศรีชุม
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
68
เด็กชายจีรภัทร  สนิทกลาง
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
69
เด็กชายจีรศักดิ์  สวนเสน่ห์
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
70
เด็กหญิงจีอู  คิม
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 21

ณ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายจุฑาภัทร   พรมวงษา
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
72
เด็กหญิงจุฑามาศ  โสภาพิมพ์
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
73
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  อนันตกิจโสภณ
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
74
เด็กหญิงเจนจิรา  เที่ยงภักดี
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
75
เด็กชายฉัตรณรงค์  แสงศิลา
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
76
เด็กหญิงชญาดา  จันทะสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
77
เด็กหญิงชญาดา  ภาษาเวทย์
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
78
เด็กชายชญานนท์  ศรีสุข
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
79
เด็กหญิงชญานินท์  ตันนารัตน์
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
80
เด็กหญิงชญานิษฐ์  อินทรเกษม
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
81
เด็กหญิงชนกนันท์  จำปาสิม
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
82
เด็กชายชนันวิทย์  บุญกว้าง
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
83
เด็กชายชนาธิป  ขุนศักดิ์ณรงค์
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
84
เด็กชายชนาธิป  อินมะตูม
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
85
เด็กชายชนาธิป    ลำพุทธา
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
86
เด็กหญิงชนาภัทร  จันทะโคต
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
87
เด็กหญิงชนาภัทร  แสงวรรณา
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
88
เด็กหญิงชนาภา  สิงหศิริ
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
89
เด็กหญิงชนิตา  วรสิษฐ์
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
90
เด็กหญิงชนิสรา  ทิพย์สุทธิ์
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
91
เด็กหญิงชนิสรา  แสนสุข
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
92
เด็กหญิงชมพูนุท  อรรคราช
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
93
เด็กหญิงชลธิชา  พัดบุผา
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
94
เด็กหญิงชลิตา  สุประพนธ์
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
95
เด็กหญิงชวัลลักษณ์  รักษา
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
96
เด็กหญิงชวิศา  ติยะพิพัฒน์
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
97
เด็กหญิงชวิศา  ผาณิบุศย์
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
98
เด็กชายชาติรุ่ง  แสงจันทร์
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
99
เด็กชายชินดนัย  พิชาลี
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
100
เด็กชายชิษณุพงศ์  วงทองคำ
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
101
เด็กหญิงชุติมา  มงคลสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
102
เด็กชายโชคปริวัฒน์    บุญพรหม
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
103
เด็กชายไชยพงศ์  อธิคุณวงษ์
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
104
เด็กชายฌานณัช  เคหฐาน
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
105
เด็กหญิงญดา  สิทธิบดีกุล
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 21

ณ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงญาณภัทร  เทศศรีเมือง
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
107
เด็กหญิงญาณิศา  ชัยวงค์
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
108
เด็กหญิงญาณิศา  วรวงษ์
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
109
เด็กหญิงญาณิศา  สะวิสัย
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
110
เด็กหญิงฐนิดา  ฉวีวรรณภักดี
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
111
เด็กหญิงฐานิดา  สีสวยหูต
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
112
เด็กหญิงฐานิดา  เหวย
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
113
เด็กหญิงฐิตาภา  ต้นนารัตน์
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
114
เด็กหญิงฐิติยา  กุลคำแดง
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
115
เด็กหญิงฐิติรัตน์  ธรรมจารีรัตน์
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
116
เด็กชายฑีฆทรรศน์    สุวรรณสินธุ์
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
117
เด็กหญิงณญาดา  สอนกุลภักดี
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
118
เด็กหญิงณฐนนท์  แก้วสาร
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
119
เด็กชายณฐวัฒน์  ปานมีศรี
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
120
เด็กชายณภัทร  คลังเงิน
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
121
เด็กชายณภัทร  ดวงสิมมา
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
122
เด็กหญิงณภัทร  เสาวภาคย์ไพบูลย์
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
123
เด็กหญิงณภัทรกาญจน์  ผานิจ
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
124
เด็กชายณรงค์  อักษราภักดี
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
125
เด็กหญิงณัชชา  ตั้งตระกูล
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
126
เด็กหญิงณัชชา  สาศิริ
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
127
เด็กหญิงณัชชา  สิทธิผล
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
128
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ขำดวง
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
129
เด็กหญิงณัฏฐา  มาตะวงษ์
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
130
เด็กหญิงณัฐกฤตา  จินตนานันท์
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
131
เด็กหญิงณัฐกฤตา  เอี่ยมขัน
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
132
เด็กหญิงณัฐกานต์  จันเทพา
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
133
เด็กหญิงณัฐธยาน์  โยธาทัย
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
134
เด็กหญิงณัฐธิดา  ทักษิโน
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
135
เด็กชายณัฐนนท์  โฆษิตธัญญ์นนท์
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
136
เด็กชายณัฐนนท์  วรแสง
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
137
เด็กหญิงณัฐนันท์  ทะแพงพันธ์
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
138
เด็กหญิงณัฐพร  ทิพยธร
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
139
เด็กหญิงณัฐพร    นันทโพธิ์เดช
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
140
เด็กหญิงณัฐมน  ลักขณากรกุล
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 21

ณ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงณัฐริกา  ชัยทองคำ
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
142
เด็กหญิงณัฐริกา  สารีรัตน์
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
143
เด็กหญิงณัฐรินีย์  เมธาสิทธิกุล
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
144
เด็กหญิงณัฐวลัย  ลี้สมบัติวัฒนะ
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
145
เด็กชายณัฐวัฒน์  จันทร์เทศ
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
146
เด็กชายณัฐวัตร  นันทะศรี
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
147
เด็กชายณัฐวุฒิ  สุวรรณรินทร์
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
148
เด็กหญิงณัถถาศีรี  ภมรศิริ
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
149
เด็กหญิงณิชกานต์  ทุริสุทธิ์
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
150
เด็กหญิงณิชารัตน์  มูลมานัส
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
151
เด็กหญิงดนยา  ศรีตะบุตร
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
152
เด็กชายดนัยวิชญ์  ศรีตะบุตร
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
153
เด็กชายดนุเดช  ศรีตะบุตร
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
154
เด็กหญิงดลนภา  บุผาสน
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
155
เด็กหญิงดวงกมล  คำชาย
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
156
เด็กชายดิลก  อุณารัตน์
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
157
เด็กหญิงตวงภาณัช  อินมี
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
158
เด็กหญิงติชิลา  เรืองกิจพิสัยกุล
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
159
เด็กชายเตชทัช  โสรมรรค
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
160
เด็กชายถิรเดช  ปิ่นกมล
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
161
เด็กชายทยากร  พันชุรัตน์
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
162
เด็กหญิงทองประภา  พรรณะ
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
163
เด็กหญิงทัตพิชา  ผาทอง
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
164
เด็กชายทิวเมฆ  สิทธิโชคกิจสกุล
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
165
เด็กชายเทพทัต  ไชยชิน
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
166
เด็กชายเทวา   เรืองเดช
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
167
เด็กชายธนกร  ทองธิราช
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
168
เด็กชายธนกร    พงศ์มานะชัย
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
169
เด็กชายธนกฤต  ช่างเหล็ก
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
170
เด็กชายธนกฤต  โยธิกุล
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
171
เด็กชายธนเกียรติ  อุดมโรจน์รุ่งเรือง
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
172
เด็กชายธนชาติ  ขวกเขียว
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
173
เด็กชายธนดล  เพ็ญกุลกิจ
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
174
เด็กชายธนทัต  กาสกูล
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
175
เด็กชายธนพนธ์  เวชเดช
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 21

ณ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายธนพล  พรหมมา
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
177
เด็กชายธนพล    วงศ์จันทร์
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
178
เด็กชายธนพัฒน์  เสนะบุตร
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
179
เด็กชายธนภัทร  ทิพยสุทธิ์
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
180
เด็กชายธนภูมิ  ไตรยะวงศ์
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
181
เด็กหญิงธนัชญา  แซ่ตั้ง
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
182
เด็กหญิงธนัชญา  ศรีสมบัติ
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
183
เด็กชายธนาธิป  ฉัตรมี
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
184
เด็กหญิงธนาภรณ์  ปทุมสาครกุล
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
185
เด็กหญิงธนิดา  เฉยเมล์
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
186
เด็กหญิงธมลวรรณ  โพธิจินดา
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
187
เด็กชายธราเทพ  โสภาเวทย์
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
188
เด็กหญิงธัญชนก  พรหมกูล
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
189
เด็กหญิงธัญญพัทธ์  สินสืบวงศ์ธาดา
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
190
เด็กหญิงธัญญรัตน์  แหยมตุ้ย
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
191
เด็กหญิงธัญญานันท์  ประเสริฐทวีพร
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
192
เด็กหญิงธัญญารัตน์      อัคราช
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
193
เด็กหญิงธัญพร    เถื่อนโยธา
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
194
เด็กหญิงธัญพิชชา    คงเจริญ
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
195
เด็กหญิงธัญลักษณ์  บุญการี
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
196
เด็กหญิงธันญาพร  มณีศิริรัตน์
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
197
เด็กชายธันวา  วันงามวิเศษ
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
198
เด็กหญิงธาราธาร  สิมมา
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
199
เด็กหญิงธิญาดา  ธนาสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
200
เด็กหญิงธิดารัตน์  คุ้มเดช
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
201
เด็กหญิงธีรดา  พรมสูตร
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
202
เด็กชายธีรภัทร  พิทักเขต
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
203
เด็กชายธีรวิชธนิน  ธนิกศุขนิธิพัชร
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
204
เด็กหญิงธีราพร  ตันนารัตน์
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
205
เด็กชายนนท์ธรัฐ  ธีระพัฒน์ธัชกร
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
206
เด็กหญิงนรมน  ถมพลกรัง
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
207
เด็กชายนราวิชญ์  ทิพย์สุทธิ์
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
208
เด็กหญิงนฤนาถ  วิเศษ
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
209
เด็กหญิงนลิน  สินโพธิ์
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
210
เด็กชายนวพล  ชุมพล
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 21

ณ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงนวินทร์ดา  ดีมาก
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
212
เด็กหญิงนัชชา  ถาวร
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
213
เด็กหญิงนัฎฐา  เนาวเพ็ชร์
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
214
เด็กหญิงนัฐนันท์  เธียรธนเกียรติ
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
215
เด็กชายนัทธพงศ์  สุนทรชัย
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
216
เด็กหญิงนันทิยา  อุ้ยอั้ง
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
217
เด็กชายนิติ  ตรีดำรง
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
218
เด็กหญิงนิติชญา  กลางคาร
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
219
เด็กชายนิติศาสตร์  ศรีจุลโพธิ์
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
220
เด็กหญิงนิภา  แก้วศรีสังข์
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
221
เด็กหญิงนิรชา  นิยะนุช
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
222
เด็กหญิงนิรัชชา  หินะสุทธิ์
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
223
เด็กหญิงนิศมา  ยาพรหม
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
224
เด็กหญิงนิศานาฏ  แก้วหิน
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
225
เด็กหญิงนิศารัตน์    ชมโลก
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
226
เด็กหญิงนุชวรา  สมศรี
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
227
เด็กหญิงนุศรา  สิมมาหลวง
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
228
เด็กหญิงนุษบา  นิลเกตุ
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
229
เด็กชายบรรณวัชร  เอกภพธนนันท์
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
230
เด็กหญิงบัณฑิตา  เพียรภายลุน
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
231
เด็กหญิงบัณฑิตา  ศรีวรษา
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
232
เด็กหญิงบัวชมพู  วงศ์ไชยา
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
233
เด็กหญิงเบญญทิพย์  อุณาสิงห์
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
234
เด็กชายปฏิวัติ  ไชยจันทร์
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
235
เด็กหญิงปฑิตตา  เตินเตือน
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
236
เด็กหญิงปณดา  กิจวัตร
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
237
เด็กหญิงปณิชา  แสงอาวุธ
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
238
เด็กหญิงปณิตา  สุระคาย
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
239
เด็กหญิงปณิตา  เสมอสมัย
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
240
เด็กหญิงปดิวรดา  สะวิสัย
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
241
เด็กหญิงปทิตตา  ชาวชายโขง
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
242
เด็กหญิงปทิตตา  บัวใหญ่รักษา
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
243
เด็กหญิงปนัดดา  พระประเสน
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
244
เด็กชายปพนวิตร     จังคศิริ
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
245
เด็กหญิงปพิชญา  หอมขจร
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 21

ณ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กชายปภังกร   บวรศักดิ์
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
247
เด็กหญิงปภาวรินท์  ชมภูนิมิตร
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
248
เด็กหญิงปภาวรินทร์  เป็นพร้อม
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
249
เด็กหญิงประภัสรา  ศรีสร้างคอม
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
250
เด็กหญิงประภัสสร  แสงทอง
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
251
เด็กหญิงปราณปรียา  นวลสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
252
เด็กหญิงปราณปรียา  เย็นเหลือ
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
253
เด็กชายปรินทร  สงวนบุญ
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
254
เด็กหญิงปรีดาวรรณ  กงนาง
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
255
เด็กชายปรุฬห์  แสงโชติ
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
256
เด็กชายปวเรศ  ทรงเกียรติศักดิ์
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
257
เด็กชายปองภพ  ศรีสูงเนิน
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
258
เด็กหญิงปัญญาพร  รุดพิมาย
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
259
เด็กหญิงปัณฑารีย์  ดอนโพธิ์ก้อม
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
260
เด็กหญิงปัณณธร  ศิริกิจ
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
261
เด็กหญิงปาณิศา  ปานิเสน
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
262
เด็กหญิงปาณิสรา     พุทธามาตย์
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
263
เด็กหญิงปารีวา  อามาตย์มนตรี
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
264
เด็กหญิงปาลิตา  โชติทุม
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
265
เด็กหญิงปินภาฎา  ไศลบาท
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
266
เด็กหญิงปิ่นหยก  แสงหาร
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
267
เด็กหญิงปิยนุช  อนันตกิจโสภณ
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
268
เด็กหญิงปิยวรรณ  เคหฐาน
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
269
เด็กหญิงปิยะฉัตร  ปิตะสุทธิ์
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
270
เด็กหญิงปิยะธิดา  กาหวาย
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
271
เด็กหญิงปิยะพร  อัฆะรา
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
272
เด็กชายปิยังกูร วิชิต  ปิยังกูร วิชิต
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
273
เด็กหญิงปิยาภัสร์   รัตนะ
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
274
เด็กชายปุริต  กันโสม
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
275
เด็กหญิงไปรยา  สุทธากรณ์
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
276
เด็กหญิงผกากาญจน์  ณ สุนทร
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
277
เด็กชายพงศ์วสิษฏ์  สิงหานิล
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
278
เด็กชายพชรพล  จันทร์ดี
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
279
เด็กหญิงพนิตนันท์  เกิดสุขตระกูล
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
280
เด็กหญิงพรชนก   พ่อบาน
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 21

ณ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กหญิงพรชิตา  หัสสา
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
282
เด็กหญิงพรตระการ  วิภักดิ์
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
283
เด็กหญิงพรทิพ  เตนากุล
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
284
เด็กหญิงพรทิพย์  เหมาะชาติ
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
285
เด็กหญิงพรนภัส  ชัยอาวุธ
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
286
เด็กหญิงพรพรรณ  พัวตนะ
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
287
เด็กชายพรภวิษย์  ขำสมบัติ
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
288
เด็กชายพรภวิษย์  สกุลคู
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
289
เด็กหญิงพรรัชดา  สุทธิ
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
290
เด็กหญิงพรลภัส  ชัยอาวุธ
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
291
เด็กหญิงพรสินี  หาริกุล
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
292
เด็กชายพรหมมินทร์  บัวพันธ์
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
293
เด็กหญิงพลอยชนก  ทองสัมฤทธิ์
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
294
เด็กหญิงพลอยสวย  บุบผาสังข์
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
295
เด็กหญิงพศิกา  วิเศษสุนทร
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
296
เด็กหญิงพัชญาภา  ตาดำดวน
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
297
เด็กชายพัชรชัย  บุญทรัพย์
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
298
เด็กหญิงพัชรพร  อัมภวา
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
299
เด็กหญิงพัชรากร  อาจสม
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
300
เด็กหญิงพัชราภา  สมัยงามสิน
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
301
เด็กหญิงพัชรินทร์  เตนากุล
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
302
เด็กหญิงพัณณิตา  จันธิราช
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
303
เด็กชายพัทธดนย์  ปัดสาแก้ว
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
304
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  สาวะรีพล
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
305
เด็กชายพัสกร  พรชนะรัตน์
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
306
เด็กชายพาทิศ  ชวนชูใจ
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
307
เด็กหญิงพิชชาพร  เจริญศิริ
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
308
เด็กหญิงพิชญา  ศรีสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
309
เด็กหญิงพิชญาลักษณ์  เทียงมา
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
310
เด็กหญิงพิชาญาภา  แสงฟ้าม่วง
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
311
เด็กชายพิเชษฐ์  สิงหัส
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
312
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ประสงค์เสรีนนท์
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
313
เด็กหญิงพิมพ์พิมล  พุทธมนตรี
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
314
เด็กหญิงพิมพ์ลลิตภัทร  เกตุกันท์
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
315
เด็กหญิงพิมมาดา  คิดเห็น
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 21

ณ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กหญิงพิยดา  คะณะโท
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
317
เด็กหญิงพิยะดา  แข็งแรง
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
318
เด็กหญิงพิริศา  โสภิณธิ์
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
319
เด็กหญิงพิสินี  ยางสุด
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
320
เด็กชายพิสิษฐ์  อิงไธสง
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
321
เด็กชายพิสุทธิกมล  จ่าพันธ์นา
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
322
เด็กชายพีรณัฐ  รัชตเมธี
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
323
เด็กชายพีรพัฒน์    อินทะวงษ์
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
324
เด็กชายพุฒิพงศ์  กลัดณรงค์
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
325
เด็กหญิงเพ็ญศิริ  ฤทธิ์นายม
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
326
เด็กชายฟาฮัท  มัสโอดี
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
327
เด็กหญิงภคพร  แก้วรินทร์
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
328
เด็กชายภคพล  สีหานนท์
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
329
เด็กชายภรัณยู  ใสมรรคา
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
330
เด็กหญิงภัททิยา  กลัดเพชร
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
331
เด็กหญิงภัทรดา  ลือดี
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
332
เด็กหญิงภัทรธิดา  จอดนอก
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
333
เด็กหญิงภัทรธิดา  รังษา
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
334
เด็กหญิงภัทรภร แอนจี้  อินทะวงศ์
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
335
เด็กหญิงภัทรวดี  จุลปาน
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
336
เด็กหญิงภัทรวรินทร์  ราชบุตร
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
337
เด็กชายภัทรากร  สมดี
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
338
เด็กชายภากร  อนันตคำนึง
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
339
เด็กชายภานุวุฒิ  พิมโยธา
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
340
เด็กชายภิญทิพย์ภากร  ทุริสุทษ์
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
341
เด็กชายภีศเดช  วลีพิทักษ์เดช
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
342
เด็กชายภูดิท  สหัชพงษ์
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
343
เด็กชายภูมิพัฒน์  รุ่งศรีศรัณย์
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
344
เด็กชายภูริณัฐ  ยุพา
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
345
เด็กชายภูริณัฐ  หงษา
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
346
เด็กหญิงภูวศา   เกษมสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
347
เด็กหญิงมณีทิพย์  มหาพงศ์ไพศาล
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
348
เด็กหญิงมณีรัตน์  แก้วอุ่น
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
349
เด็กหญิงมนต์นภา  วงศ์พรม
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
350
เด็กชายมนทกานต์    วีระคุณาพร
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 21

ณ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กหญิงมนัสนันท์  ช่วยชัย
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
352
เด็กหญิงมนัสนันท์  ตุลยวรรธน์
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
353
เด็กหญิงมนัสนันท์  บุญณัฐรัตน์
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
354
เด็กชายมัฆวัน  พลศรี
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
355
เด็กชายมังกรทอง  ปัทธรรมราช
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
356
เด็กหญิงมิ่งขวัญ  ชาวชายโขง
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
357
เด็กชายเมธาสิทธิ์    ป้องคำสิงห์
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
358
เด็กหญิงโมนัย  เชื้อสาวะถี
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
359
เด็กชายยศกร  วิไลพันธ์
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
360
เด็กหญิงเยาวพา  รัตนสุรินทร์
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
361
เด็กหญิงโยษิตา  วิจารณรงค์
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
362
เด็กชายรชต  นันทา
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
363
เด็กหญิงรตินาต  มีเคลือบ
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
364
เด็กหญิงรวิภา  ปุริวัฒน์
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
365
เด็กหญิงรสมินันท์  วงหาจักษ์
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
366
เด็กหญิงรสิตา  อนุการสกุล
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
367
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  นนท์ไทย
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
368
เด็กชายรัฐชานนท์  ขุนใหญ่
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
369
เด็กชายรัฐภูมิ  พิมพ์ภากรณ์
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
370
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  จันเทพา
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
371
เด็กชายราเมศวร์  แก้วเมือง
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
372
เด็กหญิงริรัลดา  นภาสกุลคู
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
373
เด็กหญิงลักษมี  จุลละสุภา
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
374
เด็กชายลัทธพล  เปรมประสพโชค
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
375
เด็กหญิงวชิรญาณ์  พุทธามาตย์
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
376
เด็กหญิงวรดนู  มงคลสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
377
เด็กชายวรพจณ์  พรหมมาศ
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
378
เด็กหญิงวรวีร์  สิทธิภาพ
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
379
เด็กหญิงวรัชยา    เบ้านู
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
380
เด็กหญิงวรัญณัฏฐ์  แข็งแรง
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
381
เด็กหญิงวรัตรา  สารีรัตน์
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
382
เด็กหญิงวรินทรา  ชัยจันทร์
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
383
เด็กหญิงวริศรา  ชลันบุรึธรรม
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
384
เด็กหญิงวริศรา  อารยะรังษี
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
385
เด็กหญิงวริศรา  สุทธจรรยา
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 21

ณ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
เด็กหญิงวริษา  นันทพรสิริพงศ์
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
387
เด็กหญิงวริสรา  แสงจันทร์
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
388
เด็กชายวายุพัฒน์    บรรณารักษ์
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
389
เด็กหญิงวาสิษฐี  ศรีสุข
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
390
เด็กหญิงวิจิตรา  บรรณารักษ์
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
391
เด็กหญิงวิจิตรา  พันธ์เพชร
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
392
เด็กหญิงวิชญาดา  ไตรยางค์
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
393
เด็กหญิงวิชญาพร  แสนสุข
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
394
เด็กหญิงวิรัตติญา  สว่างโสดา
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
395
เด็กหญิงวิลาสินี  กิตติศักดิ์ตระกูล
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
396
เด็กชายวิษณุ  ถันชนนาง
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
397
เด็กหญิงศจี  ตั้งสมบัติสันติ
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
398
เด็กชายศตวรรษ  ตรีรัตน์
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
399
เด็กหญิงศรัญยา  สีหไตร
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
400
เด็กชายศรัณย์  พรมแก้วสี
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
401
เด็กหญิงศรันญา  เรืองฤาหาร
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
402
เด็กหญิงศรุตา  นาตาล
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
403
เด็กหญิงศศิตา  เตโช
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
404
เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ศรีดารักษ์
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
405
เด็กหญิงศิรดา  จันทรัตน์
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
406
เด็กหญิงศิรประภา  สินไชย
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
407
เด็กหญิงศิรภัสสร  โหราฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
408
เด็กหญิงศิริญาภรณ์  บูชากุล
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
409
เด็กหญิงศิริภิญญา  คำแพงศรี
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
410
เด็กหญิงศิริลักษณ์  นามบุรี
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
411
เด็กชายศิวกร  วงศ์นุกูล
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
412
เด็กชายศุภกร  ฝ้ายขาว
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
413
เด็กชายศุภกิจ  สุกทน
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
414
เด็กชายศุภกิตติ์  อิทริฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
415
เด็กชายศุภณัฐ  แก้วเต็มคำ
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
416
เด็กหญิงศุภนุช  สิงสีทา
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
417
เด็กชายศุภเมธ  เครือวัฒนเวช
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
418
เด็กชายศุภฤกษ์  เศษรักษา
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
419
เด็กหญิงศุภลักษณ์  โสภาพิมพ์
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
420
เด็กหญิงศุภาพิชญ์    ศรีเชียงสา
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 21

ณ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
421
เด็กหญิงศุภิสรา  โพธิ์ชัยศรี
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
422
เด็กชายสรณัฐ  ไกรยราช
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
423
เด็กชายสรยุทธ  โคศรีเพชร
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
424
เด็กชายสรายุทธ  บุญชม
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
425
เด็กหญิงสรินภา  เห็มสมัคร
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
426
เด็กชายสหรัฐ  ศิริศักดา
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
427
เด็กหญิงสายสวรรค์  กันชะนะ
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
428
เด็กชายสิรภัทร  ลิมโพธิ์ทอง
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
429
เด็กชายสิริไชย  เร่งศิริกุล
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
430
เด็กหญิงสิริยุพา  รัตนคุณ
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
431
เด็กหญิงสิริวิมล  ศรีนารักษ์
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
432
เด็กหญิงสิริสารามา  พุดนอก
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
433
เด็กหญิงสุคนธวา  สุนารัตน์
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
434
เด็กหญิงสุจิตรา  บรรณารักษ์
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
435
เด็กหญิงสุชาดา  มินะสิงค์
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
436
เด็กหญิงสุชาวดี  เทพพิทักษ์
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
437
เด็กชายสุชิน  บุตรแสน
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
438
เด็กหญิงสุดาทิพย์  ด่านระหาร
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
439
เด็กหญิงสุดาวรรณ  พรหมกุล
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
440
เด็กหญิงสุทัตตา  รุ่งโรจน์รังสิกุล
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
441
เด็กชายสุธรรมมา  แสนยีน
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
442
เด็กหญิงสุธารัตน์  เตียวศิริชัยสกุล
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
443
เด็กหญิงสุธาสินี  ชัยสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
444
เด็กหญิงสุธาสินี  ทิพย์มะณี
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
445
เด็กหญิงสุปรียา  ภัทรชนน
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
446
เด็กหญิงสุปรียา  หงษี
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
447
เด็กหญิงสุพรรณี  หงษี
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
448
เด็กหญิงสุพิชญา   แก้วลา
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
449
เด็กหญิงสุพิชญา  ชัยจันทร์
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
450
เด็กชายสุภกิจ  ศิลธรรม
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
451
เด็กหญิงสุภพัชร์  ธรรมวงศา
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
452
เด็กหญิงสุภัสสรา  นันท์โพธิ์เดช
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
453
เด็กหญิงสุภาวดี  มาลีหวล
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
454
เด็กชายสุรวิศ  นิลเกตุ
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
455
เด็กชายสุรวีร์  ราชกิจ
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 21

ณ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
456
เด็กหญิงสุลลิตา  ทองขันธ์
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
457
เด็กหญิงสุวพิชญ์  คู่เรืองรัมย์
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
458
เด็กชายสุวิจักษ์  ธีรกุลชัยกิจ
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
459
เด็กหญิงสุวิชาดา  คำภูษา
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
460
เด็กหญิงสุวิดา  เจริญทรง
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
461
เด็กชายเสฎฐวุฒิ  กลัดเพชร
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
462
เด็กชายเสฏวุฒิ  อุทุม
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
463
เด็กชายโสภณ    บุระเนตร
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
464
เด็กหญิงหทัยชนก  นามโบราณ
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
465
เด็กหญิงอณิสร  โคติเวทย์
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
466
เด็กชายอดิศักดิ์  ชัยจิต
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
467
เด็กชายอธิษฐาน  โกมิล
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
468
เด็กหญิงอนันตญา  สุโพธิ์
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
469
เด็กหญิงอนันตญา  อุปวงค์
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
470
เด็กหญิงอภิชญา  สุไลมาน
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
471
เด็กหญิงอภิชาดา  พลภักดี
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
472
เด็กชายอภิวัฒน์  ราชาดี
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
473
เด็กชายอภิสิทธิ์  กิจประเสิรฐ์
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
474
เด็กหญิงอรกานต์    พึ่งโสภา
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
475
เด็กชายอรชุน  รัชตเมธี
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
476
เด็กหญิงอรณิช  หัสสา
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
477
เด็กหญิงอรณียาพร  โลจันทร์ต๊ะ
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
478
เด็กหญิงอรปรียา  ไชยปัญญา
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
479
เด็กหญิงอรพินท์  แสงเอก
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
480
เด็กหญิงอรวรรยา  สำราญชื่น
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
481
เด็กชายอรัณย์  วัชรชันย์
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
482
เด็กชายอริย์ธัช  คุณวิศรุต
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
483
เด็กหญิงอริยา  โพธิเสน
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
484
เด็กหญิงอลิศรา  ฤทธิ์จรูญ
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
485
เด็กชายอเสข  ปัญญาวงค์
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
486
เด็กหญิงอัมภิกา  ภูมิภักดิ์
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
487
เด็กหญิงอาคิรา  เนาวรัตน์
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
488
เด็กชายอาณัติ  บุญยืน
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
489
เด็กชายอาทิตย์  ดวงมณี
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
490
เด็กหญิงอาทิมา  ไพวงศา
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 21

ณ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
491
เด็กชายอามีนทร์  มหาศิริพันธ์
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
492
เด็กหญิงอารดา  มหาพงศ์ไพศาล
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
493
เด็กหญิงอำพร  สีอ่อน
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
494
เด็กชายอิรวัฒน์  สุดจริง
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
495
เด็กชายอิศรานุวัฒน์  ปัตทะนนท์
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
496
เด็กหญิงอุมากร  ชัยไพร
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
497
เด็กหญิงอุศณิษา  ชมภูนาวัฒน์
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
498
เด็กชายเอกเพชร  เอกอุ
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
499
เด็กชายเอกมงคล  มีดี
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
500
เด็กชายเอกรัฐ  แต้สุวรรณ
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
501
เด็กชายเอกศิษฐ์  จุมพฏสุนทร
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
502
เด็กหญิงเอมอร  กิ่งคาร
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
503
เด็กหญิงเอื้อมพร  วาปีสิน
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
504
เด็กชายไอยรา  สุคนธรังสรรค์
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
505
เด็กหญิงุอุมาภรณ์  บับพิบูลย์
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 21

ณ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
506
เด็กหญิงกชกร  ประเทศสิงห์
ม.2
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
507
เด็กชายกณวรรธน์  วิภักดิ์
ม.1
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
508
เด็กหญิงกนกพร  ลาสา
ม.2
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
509
เด็กหญิงกนกพิชญ์  นนทะเสน
ม.1
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
510
เด็กหญิงกนกวรรณ  ไชยโคตร
ม.3
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
511
เด็กหญิงกนกวรรณ  ด้วงมะลี
ม.1
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
512
เด็กหญิงกนกวัลย์  จันทะผล
ม.1
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
513
เด็กหญิงกรรณิการ์  ชาติทุ่ง
ม.3
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
514
เด็กหญิงกรรณิการ์  ศิริภูวงษ์
ม.1
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
515
เด็กชายกริชนพคุณ  กองแก้ว
ม.1
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
516
เด็กชายกฤตวิทย์  คำฉ่ำ
ม.1
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
517
นายกฤษฎา  พลสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
518
เด็กชายกฤษฎา  วิชาชัย
ม.1
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
519
เด็กชายกฤษฏา  อำนวยการ
ม.3
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
520
เด็กชายกฤษณพงศ์  แก้วกำ
ม.2
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
521
เด็กหญิงกฤษณาพรรณ  วรรณหินทร์
ม.3
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
522
นายกฤษพล  พิมพาศรี
ม.3
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
523
เด็กชายกวีวัฒน์  ดรน้อยโม้
ม.2
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
524
เด็กชายกษิติ  สมาขันธ์
ม.3
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
525
เด็กชายก้องภพ  ทันเยี่ยม
ม.1
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
526
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สิมมากุล
ม.1
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
527
เด็กหญิงกัณฐกรณ์  อุตส่าห์
ม.3
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
528
เด็กหญิงกัณฐิกา  ชาติดี
ม.1
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
529
เด็กชายกันต์นภัทร  แก้วม่วง
ม.2
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
530
เด็กหญิงกาญจน์ณอร  ผสมประโยชน์
ม.2
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
531
นายกายภัทร  แสงเพชร
ม.3
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
532
เด็กชายกิตตินันท์  ขันตี
ม.1
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
533
เด็กชายกิตติภพ  ประดิษฐ์ศิลป์
ม.2
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
534
เด็กชายกิตติศักดิ์  นพเก้า
ม.2
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
535
เด็กชายกิตินันท์  จรเสถียร
ม.3
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
536
เด็กหญิงเกสรา  กาสังข์
ม.1
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
537
เด็กหญิงแก้วกัลยา  ไหวดี
ม.2
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
538
เด็กหญิงแก้วเก้า  เพ็งเก่ง
ม.1
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
539
เด็กหญิงเขมิกา  มุสิกา
ม.3
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
540
เด็กชายคงกระพัน  ลือชา
ม.2
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 21

ณ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
541
เด็กชายคมสัน  อยู่ทุ่ง
ม.3
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
542
เด็กหญิงครองขวัญ  ช่วยสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
543
เด็กหญิงจณิสตา  สุวรรณวงศ์
ม.3
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
544
เด็กชายจตุรภัทร  พรมบุบผา
ม.1
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
545
นายจักรพันธ์  มาศรี
ม.3
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
546
เด็กหญิงจัสมิน  ทร็อทมัน
ม.2
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
547
เด็กชายจาฏิพัศย์  วังสีคุณ
ม.1
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
548
เด็กหญิงจารุพร  ธรรมสนอง
ม.3
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
549
เด็กหญิงจิรนารถ  แสนอุบล
ม.2
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
550
เด็กหญิงจิรประภา  สารธิราช
ม.1
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
551
เด็กหญิงจิรภัทร  ยอดแก้วพิสัย
ม.3
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
552
เด็กหญิงจิรภิญญา  ฉาไธสง
ม.1
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
553
เด็กหญิงจิรภิญญา  มาตนาคุณ
ม.3
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
554
เด็กหญิงจิราพัชร  หลอดทอง
ม.3
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
555
เด็กชายจิรายุ  นะที
ม.2
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
556
เด็กหญิงจีรนันท์  ศรีสร้อย
ม.1
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
557
เด็กชายจีรภัทร  ปานแก้ว
ม.2
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
558
เด็กหญิงจีรวรรณ  กมล
ม.1
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
559
เด็กหญิงจุฑารัตน์  เนียมสกุล
ม.3
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
560
เด็กชายเจริญชัย  รัตนพันธ์
ม.1
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
561
เด็กชายเจษฎา  ชาวยศ
ม.3
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
562
เด็กหญิงเจียระไน  อภัยภักดิ์
ม.3
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
563
เด็กหญิงฉัตรญาภรณ์  ชารีวัน
ม.2
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
564
เด็กชายฉัตรพล  เอิบกมล
ม.3
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
565
เด็กชายฉัตรมงคล  กมุทศรี
ม.1
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
566
เด็กหญิงชญาดา  สิงหอำไพ
ม.3
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
567
เด็กชายชญานนท์  พะหา
ม.1
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
568
เด็กหญิงชญานิน  สุขา
ม.1
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
569
เด็กหญิงชญานิศ  ชื่นใจ
ม.2
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
570
เด็กหญิงชฎิลดา  ภักดีเจริญ
ม.2
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
571
เด็กหญิงชนัญญา  ค้าขาย
ม.1
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
572
เด็กหญิงชนาพร  พันลำภักดิ์
ม.2
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
573
เด็กหญิงชนิตาภา  รูปขันธ์
ม.1
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
574
เด็กหญิงชรัญญา  คนล้ำ
ม.1
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
575
เด็กหญิงชลธิดา  ประเสริฐสังข์
ม.1
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 21

ณ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
576
เด็กชายชลสิทธิ์  จิตมาตย์
ม.3
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
577
เด็กหญิงชลิตา  อุดมทรัพย์
ม.3
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
578
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  คงศรี
ม.2
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
579
เด็กชายชิตวัน  ชำนาญมะเริง
ม.2
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
580
เด็กชายชิษณุพงศ์  โพนพุธ
ม.1
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
581
เด็กหญิงชุรีย์ทร  สายทอง
ม.3
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
582
เด็กหญิงโชติกา  มูลสาร
ม.2
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
583
เด็กชายญาณภัทรชวกร  ผาทอง
ม.3
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
584
เด็กหญิงฐานิดา  น้อยมงคล
ม.1
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
585
เด็กหญิงฐิตาพร  ภูครองจิตร
ม.2
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
586
นางสาวฐิติมา  โคตพันธ์
ม.3
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
587
เด็กหญิงฑิฆัมพร  ธินาธุวงษ์
ม.1
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
588
เด็กชายณฐกฤต  แพงแสนทรัพย์
ม.3
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
589
นายณฐพล  ภารจรัส
ม.3
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
590
เด็กหญิงณทนน  แก้วกระจ่าง
ม.2
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
591
เด็กหญิงณัชชา  พลอยสดใส
ม.1
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
592
เด็กหญิงณัฏฐรินีย์  สุพมาตร์
ม.1
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
593
เด็กชายณัฐ  แก้วละคร
ม.2
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
594
นางสาวณัฐชยา  จันหล่น
ม.3
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
595
เด็กหญิงณัฐชยา  เนาวสี
ม.2
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
596
เด็กหญิงณัฐฐาพร  บรรณบดี
ม.3
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
597
เด็กหญิงณัฐฐินันท์  เจ็ดกลาง
ม.3
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
598
นางสาวณัฐณิชา  ศรีหาบุตร
ม.3
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
599
เด็กชายณัฐดนัย  ไชยหงษา
ม.2
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
600
เด็กหญิงณัฐธิชา  ฝ้ายขาว
ม.2
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
601
เด็กหญิงณัฐนันท์  จินะไชย
ม.2
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
602
นายณัฐนันท์  พันธ์พิมพ์
ม.3
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
603
เด็กหญิงณัฐพร  ตระกูลพริษฐ์
ม.1
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
604
เด็กหญิงณัฐพร  พงศ์ษากลาง
ม.3
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
605
เด็กชายณัฐพล  แซ่เอี้ย
ม.1
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
606
เด็กชายณัฐภัทร  จันทร์แก้ว
ม.2
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
607
เด็กชายณัฐภัทร  เหล่าพุทธา
ม.3
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
608
เด็กหญิงณัฐวดี  อ้วนแก้ว
ม.3
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
609
เด็กชายณัฐวัชร  อินทร์กา
ม.1
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
610
เด็กชายณัฐวุฒิ  พิมทพงษ์
ม.3
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 21

ณ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
611
เด็กหญิงณัฐสิชา  คำสอน
ม.2
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
612
เด็กหญิงณิชารีย์  ภูอกิจ
ม.1
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
613
เด็กหญิงณิชาวีร์  ม่วงจันทึก
ม.2
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
614
เด็กหญิงดวงตะวัน  ขันคำ
ม.1
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
615
เด็กหญิงดวงฤทัย  ออระศรี
ม.2
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
616
เด็กหญิงดาวนภา  ภูวงษ์
ม.2
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
617
เด็กหญิงตรีรัตน์  เรืองรงณ์
ม.2
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
618
เด็กชายตะวัน  นาคทัศน์
ม.2
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
619
เด็กชายตันติยาวัฒน์  มูลหอม
ม.3
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
620
เด็กหญิงทัณฑิกา  เจริญธรรม
ม.2
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
621
เด็กหญิงทิพรัตน์  แก้วรอด
ม.2
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
622
เด็กหญิงทิวาพร  พลราช
ม.3
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
623
เด็กหญิงทีรยา  สุขมา
ม.1
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
624
เด็กชายธนกฤต  กินเสน
ม.3
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
625
เด็กชายธนบดี  ภูจอมดาว
ม.2
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
626
เด็กชายธนพงษ์  สะภูทิพย์
ม.2
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
627
นางสาวธนพร  ปัจจิมพฤกษ์
ม.3
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
628
เด็กหญิงธนพร  โยธะวงศ์
ม.1
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
629
นายธนพล  กมล
ม.3
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
630
เด็กชายธนพล  แซ่แต้
ม.2
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
631
เด็กชายธนภัทร  อัคฮาด
ม.1
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
632
เด็กชายธนภูมิ  สีชมภู
ม.2
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
633
เด็กชายธนัช  ใจทัศน์
ม.2
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
634
เด็กชายธนากร  สนิท
ม.2
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
635
เด็กชายธนาทร  โพธิจร
ม.3
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
636
เด็กหญิงธนิสร  สุขา
ม.1
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
637
เด็กชายธเนศ  สุริสา
ม.2
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
638
เด็กหญิงธมนวรรณ  ดงนอก
ม.3
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
639
เด็กหญิงธรรมพร  สงวนพฤกษ์
ม.1
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
640
เด็กชายธราดล  สุขสำราญ
ม.3
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
641
เด็กหญิงธัญชนก  ประชุม
ม.1
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
642
เด็กหญิงธัญญา  เทศศรีเมือง
ม.2
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
643
เด็กหญิงธัญธร  คันธนู
ม.2
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
644
เด็กหญิงธัญลักษณ์  ปัญญาวงศ์
ม.1
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
645
นายธันวา  ฝ้ายขาว
ม.3
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 21

ณ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
646
เด็กชายธานัท  นุชนางชูสิน
ม.1
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
647
เด็กหญิงธิดานันท์  ผิวเงิน
ม.1
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
648
เด็กหญิงธิดาพร  ศรีสร้างคอม
ม.2
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
649
เด็กหญิงธิดารัตน์  บุตรราช
ม.2
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
650
เด็กหญิงธิติยาพร  ปักขะพล
ม.1
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
651
เด็กชายธีรดนย์  ชานุบาล
ม.1
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
652
เด็กหญิงธีรนาฎ  รัตนมงคล
ม.1
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
653
เด็กชายธีรพงษ์  สีเสมอ
ม.1
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
654
เด็กชายธีรวัฒน์  เมืองหลวง
ม.1
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
655
เด็กชายนครินทร์  อินทรเนตร
ม.3
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
656
เด็กชายนนทพันธ์  พิมพา
ม.2
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
657
เด็กชายนพวิชญ์  สมบูรณ์
ม.1
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
658
เด็กชายนภัส  โถแก้วเขียว
ม.2
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
659
เด็กหญิงนภัส  นามกุล
ม.3
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
660
เด็กหญิงนภาโชค  โคกสถาน
ม.1
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
661
เด็กหญิงนมัสญา  บุตรสาระ
ม.1
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
662
เด็กชายนราธิป  พรหมประกาย
ม.3
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
663
เด็กหญิงนริศรา  วุฒิชาติ
ม.1
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
664
เด็กหญิงนฤมล  นนทะแสง
ม.3
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
665
เด็กหญิงน้องนภัส  รงค์โสภณ
ม.1
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
666
นายนัฐพล  ลัทธิรมย์
ม.3
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
667
เด็กชายนันทเดช  วงศ์ไชยา
ม.1
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
668
เด็กชายนันทพงศ์  ชุมศร
ม.2
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
669
เด็กหญิงนาราญา  ยอดประดิษฐ์
ม.3
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
670
เด็กชายเนติวุฒิ  มณีมนต์
ม.3
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
671
เด็กชายเนธาน  นอร์ดควิสท์
ม.3
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
672
เด็กหญิงบัณฑิตา  จันทร์ศิริ
ม.2
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
673
เด็กหญิงบุณยวีร์  คำมันตรี
ม.2
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
674
เด็กหญิงบุบผา  แก้วเชียงหวาง
ม.3
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
675
เด็กชายเบนจามิน  กรีนเวล
ม.3
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
676
เด็กหญิงปฎิมากร  พลศรี
ม.3
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
677
นางสาวปฏิพร  หงษ์ทอง
ม.3
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
678
เด็กชายปฏิพัทธ์  ศิลาคม
ม.3
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
679
เด็กชายปฏิภาณ  วังคะฮาด
ม.2
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
680
เด็กหญิงปทิตตา  แฝงวงคำ
ม.2
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 21

ณ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
681
เด็กหญิงปนัดดา  ธรรมขันธ์
ม.3
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
682
เด็กหญิงปพิชญา  เคหฐาน
ม.1
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
683
เด็กชายปภังกร  แก้วจันทร์
ม.1
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
684
เด็กหญิงปภัสรา  นิบรรพต
ม.1
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
685
เด็กหญิงปภาวรินทร์  อินกง
ม.1
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
686
เด็กชายปรเมษฐ์  ศรีใจ
ม.3
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
687
เด็กชายปรวีร์  คุ้มไทย
ม.1
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
688
เด็กหญิงประภัสสร  ประยงค์
ม.3
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
689
เด็กหญิงปริชญา  ทระทึก
ม.1
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
690
เด็กหญิงปริชญา  นาศฤงคาร
ม.1
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
691
เด็กชายปริญญา  มะละเว
ม.2
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
692
เด็กหญิงปริศนนันท์  ลาภคุณ
ม.2
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
693
เด็กหญิงปวีณ์ลดา  เวียงคำ
ม.2
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
694
เด็กชายปองพล  วงศ์ศรีชา
ม.1
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
695
นางสาวปัฐทิชา  พาสุข
ม.3
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
696
เด็กหญิงปัณฑวรรณ  สุวรรณชาติกุล
ม.2
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
697
เด็กหญิงปัณณพร  สีสาร
ม.1
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
698
เด็กชายปัณณวิชญ์  พิมพ์พันธ์
ม.3
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
699
เด็กหญิงปาณิศา  ชูบุตรี
ม.2
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
700
เด็กหญิงปานอรุณ  ศรีภักดี
ม.3
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
701
เด็กหญิงปาริฉัตร  ศรีนิล
ม.1
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
702
เด็กหญิงปาริษา  อนงค์ชัย
ม.2
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
703
เด็กหญิงปิ่นมุก  แก้วนามเมือง
ม.1
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
704
เด็กหญิงปิยฉัตร  บุญกลาง
ม.1
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
705
นางสาวปิยธิดา  บัวบาน
ม.3
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
706
เด็กชายปิยพัทธ์  พรมภักดิ์
ม.3
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
707
เด็กหญิงปิยะดา  บุญกลาง
ม.3
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
708
เด็กหญิงปิยะวรรณ  ดวงแก้ว
ม.1
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
709
นายพงศธร  สูฝน
ม.3
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
710
นายพงษ์พิสุทธิ์  กับบุญ
ม.3
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
711
เด็กชายพชรพล  ชนประทาน
ม.3
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
712
เด็กหญิงพนิดา  งามวงษ์
ม.1
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
713
เด็กชายพรจักรี  โสภาจร
ม.2
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
714
เด็กหญิงพรชนก  สิงห์ดี
ม.2
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
715
เด็กหญิงพรทิพา  คูจินดา
ม.2
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 21

ณ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
716
นางสาวพรประภา  พิมพ์พันธ์
ม.3
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
717
เด็กหญิงพรรรณกาญจน์  อุทัยแสง
ม.3
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
718
เด็กหญิงพรลภัส  อ่อนโคกสูง
ม.2
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
719
เด็กหญิงพรศิริ  บุสุวะ
ม.1
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
720
นางสาวพัชรนันท์  บัวคอม
ม.3
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
721
เด็กหญิงพัชราภา  สมสา
ม.3
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
722
เด็กหญิงพัชรินทร์  เคนาอุประ
ม.1
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
723
เด็กชายพัทธนันท์  พรมแพงดี
ม.2
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
724
เด็กหญิงพัทธมน  สิงหศิริ
ม.3
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
725
เด็กชายพานุกร  ยามดี
ม.3
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
726
นางสาวพาราพร  ปาละสาร
ม.3
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
727
เด็กหญิงพิชญธิดา  จันทรัสสะ
ม.3
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
728
เด็กหญิงพิชญาดา  ภักดีวุฒิ
ม.1
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
729
เด็กหญิงพิชญาภา  คำปัญญา
ม.2
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
730
เด็กหญิงพิณพาทย์  อาจหาญ
ม.3
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
731
เด็กหญิงพิยดา  นามกิจ
ม.2
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
732
นางสาวพิยดา  ริ้วทอง
ม.3
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
733
เด็กชายพิรัตร์  ศรีอุดร
ม.1
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
734
เด็กหญิงพิราภรณ์  ทันศรี
ม.3
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
735
เด็กหญิงพิราวัลย์  สวาทวงค์
ม.1
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
736
เด็กชายพีรพัฒน์  ประจันนวล
ม.1
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
737
เด็กชายพีระพล  พิมพา
ม.3
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
738
เด็กชายพีระภัทร์  พิรักษา
ม.2
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
739
นางสาวเพ็ญนภา  คุณปัญญา
ม.3
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
740
เด็กหญิงภณิดา  สระโสม
ม.3
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
741
เด็กหญิงภักณิภา  แก้วอุดม
ม.2
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
742
เด็กหญิงภัคธีมา  หมื่นคำแปง
ม.3
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
743
เด็กหญิงภัทรณิษฐ์  ภามัง
ม.1
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
744
เด็กหญิงภัทรนิชา  สมจิตพิจารณ์
ม.3
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
745
นายภัทรพล  โพนทัน
ม.3
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
746
เด็กหญิงภัทราภรณ์  ทองเจริญ
ม.1
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
747
เด็กชายภาคิน  ดาสา
ม.2
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
748
เด็กชายภาคิไณ  มุระดา
ม.1
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
749
เด็กชายภาณุพงศ์  นามวิเศษ
ม.2
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
750
นายภาณุพงศ์  เมืองแสน
ม.3
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 21

ณ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
751
เด็กชายภานุพงษ์  พรมกัลย์
ม.3
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
752
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  แสงศิลา
ม.1
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
753
เด็กชายภูมิพัฒน์  กะตะศิลา
ม.3
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
754
เด็กชายภูมิพัฒน์  จินโจ
ม.1
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
755
เด็กชายภูมิภัทร  เหมืองทอง
ม.2
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
756
เด็กชายภูมิรพี  สิงห์สถิตย์
ม.2
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
757
เด็กชายภูรินท์  จันทร์หล่น
ม.1
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
758
เด็กชายภูรินท์  บุญพา
ม.1
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
759
เด็กชายภูริพัฒน์  เกิดกลาง
ม.3
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
760
เด็กชายภูวนากร  อ่อนนอ
ม.3
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
761
เด็กชายมงคล  โคตะวงค์
ม.2
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
762
เด็กหญิงมณฑกานท์  เรืองโสภา
ม.3
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
763
เด็กหญิงมณีรัตน์  สีแก้ว
ม.1
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
764
เด็กหญิงมนัสวี  ศรีจันทร์
ม.3
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
765
เด็กหญิงมาลาชาติ  แก้วสิมมา
ม.1
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
766
เด็กหญิงมาลิษา  ทัศนัส
ม.2
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
767
เด็กชายเมธัส  ฟองสารี
ม.2
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
768
เด็กชายแมก  บิกเคิร์ท
ม.3
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
769
เด็กชายยงยุทธ  เวียงคำ
ม.2
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
770
เด็กหญิงยุพารัตน์  จันทร์ศิริ
ม.1
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
771
เด็กหญิงยุวดี  มางิ้ว
ม.2
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
772
เด็กหญิงยุวธิดา  โคตรธิสาร
ม.1
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
773
เด็กชายรวิสุต  วงษ์คำซาว
ม.3
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
774
เด็กชายรังสิมันต์  พลาหาญ
ม.3
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
775
เด็กหญิงลลิตา  กนมทำมา
ม.2
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
776
เด็กหญิงลวิตา  ทองดอนเปรียง
ม.3
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
777
เด็กชายวงศธร  ธรรมขันธ์
ม.2
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
778
เด็กชายวชิรวิทย์  มะลิลา
ม.3
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
779
เด็กหญิงวรดา  นันทขันธ์
ม.2
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
780
เด็กหญิงวรนุช  บุรัตน์
ม.3
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
781
เด็กชายวรพงศ์  พฤกษา
ม.2
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
782
เด็กหญิงวรรณวรี  โสนาเรือ
ม.1
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
783
เด็กหญิงวราภรณ์  สุทธิโสกเชือก
ม.3
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
784
เด็กหญิงวรินดา  อินธิยา
ม.1
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
785
เด็กหญิงวริศรา  บุญยะรัง
ม.3
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 21

ณ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
786
นางสาววันวิสา  โคตะวงค์
ม.3
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
787
เด็กหญิงวิภาวดี  ศรีศิลป์
ม.2
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
788
เด็กชายวิริยะ  บัวบาล
ม.2
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
789
เด็กชายวิศรุต  แสนบึง
ม.3
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
790
เด็กชายวีรภัทร  สุวรรณรอด
ม.3
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
791
เด็กชายวีระภัทร  ฐานะ
ม.2
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
792
เด็กชายวุฒิชัย  แพงโคตร
ม.1
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
793
เด็กชายศรัณยู  เวชสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
794
เด็กหญิงศรีวราภรณ์  อินทพาษ
ม.1
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
795
เด็กหญิงศศิกาญจน์  ถุงแก้ว
ม.3
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
796
เด็กหญิงศศิธร  ใจสุข
ม.1
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
797
เด็กหญิงศศิธร  ลีระบุตร
ม.2
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
798
เด็กหญิงศศิธร  ศรีสุระ
ม.1
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
799
เด็กหญิงศิริดนยา  กุนเสน
ม.3
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
800
เด็กหญิงศิริรัตน์  แสนบุตร
ม.2
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
801
เด็กชายศิริวัฒน์  โลหะปาน
ม.2
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
802
เด็กหญิงศิริอาภา  พิสัยพันธ์
ม.1
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
803
เด็กชายศุภกร  หอมทอง
ม.2
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
804
เด็กชายศุภโชค  ชัยชาติ
ม.2
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
805
เด็กชายศุภโชค  ลือคำหาญ
ม.1
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
806
เด็กหญิงศุภรัตน์  รัตนติสร้อย
ม.2
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
807
เด็กชายศุภวิชญ์  ไชยเพ็ชร
ม.2
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
808
เด็กหญิงศุภานัน  เบ้ารักษา
ม.2
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
809
เด็กหญิงศุภิสรา  หงษ์ภูมี
ม.2
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
810
เด็กชายสรยุทธ์  พรพิรุณโรจน์
ม.1
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
811
เด็กชายสรวิชญ์  ดาวยัญ
ม.2
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
812
เด็กหญิงสริดาพร  อัคฮาด
ม.3
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
813
เด็กหญิงสลิลทิพย์  วรรณสาร
ม.1
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
814
เด็กชายสหรัฐ  ศาตสมบูรณ์
ม.3
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
815
เด็กชายสิทธิกร  ฉาไธสง
ม.3
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
816
เด็กชายสิรภัทร  แสงดี
ม.2
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
817
เด็กชายสิรวิชญ์  พิสัยพันธ์
ม.3
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
818
เด็กหญิงสิรินทิพย์  บุญสา
ม.2
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
819
เด็กหญิงสิริมาพร  สมวงษ์
ม.1
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
820
เด็กหญิงสิริยากรณ์  เหล่าชัย
ม.2
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 21

ณ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
821
เด็กหญิงสิริวิมล  จอมทิพย์
ม.1
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
822
เด็กหญิงสิรีธร  แก้วรอด
ม.2
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
823
เด็กชายสิฬายุ  เคหะฐาน
ม.1
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
824
เด็กหญิงสุกัลยา  บุญจันที
ม.3
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
825
เด็กหญิงสุทัตตา  กองธรรม
ม.2
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
826
เด็กหญิงสุนิสา  ธิมาชัย
ม.2
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
827
เด็กหญิงสุพินญา  งามลุน
ม.3
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
828
เด็กหญิงสุภาพร  สอนบุญมี
ม.3
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
829
เด็กหญิงสุมนรัตน์  เหรียญทอง
ม.3
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
830
เด็กชายสุวรรณชาด  เศษสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
831
เด็กหญิงสุวรรณรอด  สระโสม
ม.3
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
832
เด็กชายสุวลักษณ์  ศรีสุภะ
ม.2
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
833
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  สุวจันทร์
ม.2
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
834
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สารศรี
ม.3
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
835
เด็กหญิงหทัยทิพย์  เคนาพิมพ์
ม.2
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
836
เด็กหญิงอจิรวดี  รางศรี
ม.1
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
837
นายอดิศักดิ์  สามา
ม.3
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
838
เด็กหญิงอธิตยา  งามประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
839
เด็กหญิงอนัญญา  ศรีพุทธา
ม.1
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
840
เด็กหญิงอนัญญา  สิงทิศ
ม.3
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
841
เด็กหญิงอนันตญา  นามดวง
ม.1
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
842
นางสาวอนันตญา  สกุลพงค์
ม.3
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
843
เด็กหญิงอนิสา  อินทชาติ
ม.2
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
844
เด็กชายอนุชา  กันธิมา
ม.1
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
845
เด็กชายอนุชิต  เคหะฐาน
ม.1
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
846
เด็กหญิงอนุธิดา  แซ่โง้ว
ม.3
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
847
เด็กหญิงอภิญญา  สิมสา
ม.2
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
848
เด็กชายอภิรักษ์  สังข์เมื่อง
ม.2
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
849
เด็กชายอภิวิชญ์  หงษ์ษา
ม.1
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
850
เด็กหญิงอภิสรา  พิมพ์ภักดี
ม.1
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
851
นางสาวอมรรัตน์  เจริญวัย
ม.3
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
852
เด็กหญิงอรณิชา  มิตรภาพ
ม.2
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
853
เด็กหญิงอรณิชา  สูฝน
ม.1
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
854
เด็กหญิงอรนุช  ศรีสุขจิตร์
ม.1
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
855
เด็กหญิงอรปรียา  โทบุตร
ม.1
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 21

ณ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
856
เด็กหญิงอรพรรณ  แท่นหิน
ม.1
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
857
เด็กชายอรรถพล  แดงบุดดี
ม.1
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
858
เด็กหญิงอริศรา  อนุสรณ์ประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
859
เด็กหญิงอริสา  บุญมีประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
860
เด็กชายอลงกรณ์  ต้อนโสกรี
ม.2
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
861
เด็กชายอัครพล  นาเจิมทอง
ม.1
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
862
เด็กหญิงอัจฉรา  สรรพวิเศษ
ม.1
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
863
เด็กหญิงอัญมณี  สังข์เขียว
ม.3
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
864
เด็กชายอัธรพล  เครือสาร
ม.3
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
865
เด็กชายอานุภาพ  สุวรรณรอด
ม.1
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
866
เด็กหญิงอาภรณ์  ศรีจักร
ม.2
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
867
เด็กหญิงอารียา  ดงแสนสุข
ม.1
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
868
เด็กหญิงอารีรัตน์  บุญทัน
ม.2
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
869
เด็กชายเอกรัฐ  ทับชา
ม.3
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
870
เด็กชายเอกสิทธิ์  สุววรณวงษ์
ม.2
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
871
เด็กหญิงเอมี่ วีเวี่ยน  นีดแฮม
ม.1
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
872
เด็กชายเอื้ออังกูร  สุวรรณพันธุ์
ม.2
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 21

ณ โรงเรียนบึงกาฬ
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
873
เด็กหญิงกชกร  จันทะนนตรี
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
874
เด็กหญิงกนกพร  บัวถนอม
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
875
เด็กหญิงกนกภรณ์  กิ่งคำ
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
876
เด็กหญิงกนกรัตน์  ยอดใสย์
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
877
เด็กหญิงกมลพรรณ  คงสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
878
เด็กชายกฤษกร  ดวงจันทร์ดี
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
879
เด็กหญิงกฤษณา  ชมภูเขา
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
880
เด็กชายกวิลพล  พิลาอาจ
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
881
เด็กชายกันตชา  ธรรมดา
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
882
เด็กหญิงกันยาวี  ทีหอคำ
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
883
เด็กชายกัมปนาท  พรรัตน์
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
884
เด็กชายกานตพงศ์  บัวละคร
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
885
เด็กชายกิจเกษม  มาตจุฬา
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
886
เด็กชายกิตติกร  แซ่อึ้ง
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
887
เด็กชายกิตตินันท์  จันทร์อ้วน
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
888
เด็กหญิงกุลจิรา  รักษาศรี
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
889
เด็กชายเก่งกาจ  เลิศวิชชุหัตถ์
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
890
เด็กชายเกียรติก้อง  เลิศวิชชุหัตถ์
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
891
เด็กหญิงขวัญชนก  ทันใจ
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
892
เด็กหญิงคกิรา  เศรษฐมวกุล
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
893
เด็กชายคณิศร  ศรีหาบุตร
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
894
เด็กหญิงคีฏาณภัสส์  หอมสมบัติ
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
895
เด็กหญิงงามแสงเดือน  สายสุวรรณ์
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
896
เด็กหญิงจณิสตา  เกตุพันธ์
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
897
เด็กชายจักรภัทร  โทสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
898
เด็กหญิงจันทร์รยา  อุปเสน
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
899
เด็กหญิงจิกะพร  ทวีลาภ
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
900
เด็กชายจิตริน  บำรุงศรี
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
901
เด็กหญิงจิรฐา  วารุกะ
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
902
เด็กหญิงจิรภรณ์  บุญศรี
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
903
เด็กชายจิรวัฒน์  ทองโสม
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
904
เด็กชายจิรวัฒน์  อะโคตมี
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
905
เด็กชายเจริญชัย  พลคราม
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
906
เด็กหญิงฉัตรฑริตา  ปานทอง
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
907
เด็กหญิงชญานี  อัมไพ
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 21

ณ โรงเรียนบึงกาฬ
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
908
เด็กหญิงชนกนันท์  ปุนนา
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
909
เด็กหญิงชมพูนิกส์  พิมพ์กรม
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
910
เด็กชายชรัลยวัฒน์  ใจดี
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
911
เด็กหญิงชลธิชา  ผิวขำ
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
912
เด็กหญิงช่อเอื้อง  เภ้าสร้อย
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
913
เด็กหญิงชัญญานุช  ไชยโภค
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
914
เด็กหญิงชิชา  มาปังโม
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
915
เด็กหญิงชิญญานุช  บรรณบดี
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
916
เด็กหญิงชุติกาญจน์  จำรูญรัตนากุล
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
917
เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุขโสม
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
918
เด็กหญิงซาล่าฟิน  อุ่นวิเศษ
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
919
เด็กหญิงญาณภัทร  นนยะโส
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
920
เด็กชายฐากร  ผิวผ่อง
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
921
เด็กหญิงฐิตินัดดา  ประภาธรรม
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
922
เด็กหญิงฐิติภรณ์  แก้วสะอาด
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
923
เด็กหญิงฐิติมา  แก้วแสนชัย
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
924
เด็กหญิงฐิติรัตน์  บุญภา
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
925
เด็กชายณธพล  แสนเทพ
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
926
เด็กชายณภัทร  ผดาเวช
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
927
เด็กหญิงณรัตมน  องอาจ
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
928
เด็กชายณัชชนก  พลชัยยา
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
929
เด็กหญิงณัชชา  พรหมมา
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
930
เด็กหญิงณัชชา  ัจันทร์ศรีนวล
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
931
เด็กชายณัฐกฤต  ศรีคร่ำ
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
932
เด็กชายณัฐกิตต์  ใจหาญ
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
933
เด็กหญิงณัฐจิตกานต์  ศรีสด
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
934
เด็กหญิงณัฐณิชา  ราชหาด
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
935
เด็กชายณัฐดนัย  ไชยรถ
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
936
เด็กชายณัฐดนัย  อุทัยเรือง
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
937
เด็กชายณัฐพัฒน์  เพชรคง
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
938
เด็กหญิงณัฐพิชยา  ภูพันนา
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
939
เด็กชายณัฐภพ  อึ้งตระกูล
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
940
เด็กชายณัฐภัทร  ไชยโภค
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
941
เด็กหญิงณัฐรดา  สุธรรมป๋า
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
942
เด็กชายณัฐวัฒน์  บ่อสุข
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 21

ณ โรงเรียนบึงกาฬ
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
943
เด็กหญิงณัฐวิภา  ไพรนาทม
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
944
เด็กหญิงณิชกานต์  พระสว่าง
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
945
เด็กชายเด่นดนัย  แก้วนิล
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
946
เด็กชายตะวัน  วันตา
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
947
เด็กหญิงตะวัน  อ่อนโก้ก
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
948
เด็กชายไตรภพ  สุวรรณธาดา
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
949
เด็กหญิงทัศวรรณ  จำเริญใจ
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
950
เด็กหญิงทิตาธร  กอบุตร
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
951
เด็กหญิงทิพากร  เทศประสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
952
เด็กชายทีปกร  รุ่งจินดารัตน์
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
953
เด็กชายธนกร  วันตา
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
954
เด็กชายธนดล  รันนันท์
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
955
เด็กชายธนดล  วงษ์ปัญญา
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
956
เด็กหญิงธนพร  แก้วใส
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
957
เด็กหญิงธนพร  เคหะนันท์
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
958
เด็กหญิงธนพร  ศรฤทธิ์
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
959
เด็กหญิงธนภรณ์  ประเสริฐผล
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
960
เด็กชายธนวัฒน์  อ่อนผึ้ง
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
961
เด็กชายธนากร  เนื่องแก้ว
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
962
เด็กหญิงธนาพร  ดีท่าโพธิ์
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
963
เด็กหญิงธัญญาเรศ  อินทา
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
964
เด็กหญิงธัญยพร  เชื้อเวียง
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
965
เด็กหญิงธัญวรัตม์  แก่นโสม
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
966
เด็กหญิงธันยธรณ์  บุญธะรา
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
967
เด็กหญิงธิดารัตน์  กุลรัตน์
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
968
เด็กหญิงธิดารัตน์  บรรพต
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
969
เด็กชายธีรดนย์  กวนพา
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
970
เด็กชายธีรวัฒน์  พลเยี่ยม
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
971
เด็กชายธีรศักดิ์  สมบัติตรา
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
972
เด็กหญิงนภัสวรรณ  สมขาว
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
973
เด็กหญิงนภาพร  สุขรี
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
974
เด็กหญิงนวนันท์  เลือดขุนทด
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
975
เด็กหญิงนัฐกุล  ศรีพึ่งจั่น
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
976
เด็กหญิงนัทธกานต์  พิมพา
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
977
เด็กชายนันทภพ  ระหารนอก
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 21

ณ โรงเรียนบึงกาฬ
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
978
เด็กหญิงนันทภัค  ระหารนอก
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
979
เด็กหญิงนิโลบล  กมลเก่งเรียน
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
980
เด็กหญิงบัณฑิตา  บัวเรียน
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
981
เด็กหญิงบัณฑิตา  มูลโต
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
982
เด็กหญิงบุญธิชา  จันทร์ละคร
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
983
เด็กชายปฎิพล  ทักษิณ
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
984
เด็กหญิงปฏิญญา  ไกยสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
985
เด็กชายปฏิภาณ  ปานทะเล
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
986
เด็กชายปฐพี  บึงกาญจนา
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
987
เด็กหญิงปณิศรา  จินาวรณ์
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
988
เด็กหญิงปภาวรินทร์  ราชาทุม
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
989
เด็กหญิงปภาวรินท์  ไชยสุระ
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
990
เด็กหญิงปภาวรินท์  ปึวันนา
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
991
เด็กหญิงปรมาภรณ์  ปัญโญกิจ
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
992
เด็กหญิงปรวิศา  กัญญาจิตต์
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
993
เด็กชายปรีชาพร  สุขสมบูรณ์
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
994
เด็กหญิงปวริศา  ป้องนาทราย
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
995
เด็กชายปัญญพนต์  สุขรี่
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
996
เด็กหญิงปัญญารัตน์  อภัยโส
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
997
เด็กหญิงปิ่มประภา  สุจันศรี
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
998
เด็กหญิงปิยนุช  คำพิลา
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
999
เด็กชายพงศพัฒน์  สุพร
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
1000
เด็กชายพงศภัค  เกตุพันธ์
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
1001
เด็กหญิงพรชนก  วงค์พิพัฒน์
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
1002
เด็กชายพรพัชร์  หันดี
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
1003
เด็กหญิงพรรณชนิดา  สามาจักร์
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
1004
เด็กหญิงพรรณภา  กตสุริย์
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
1005
เด็กหญิงพรรวษา  สุภาสัย
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
1006
เด็กหญิงพรรษนันท์  จันทร์เมือง
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
1007
เด็กหญิงพราวพุธธ์  สิงห์ลี
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
1008
เด็กหญิงพลอยชมพู  ศรีลาพัฒน์
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
1009
เด็กหญิงพัชรมัย  นิลวัลย์
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
1010
เด็กหญิงพัชราภรณ์  พันธ์หล้า
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
1011
เด็กหญิงพัชราภา  พร้อมสมุทร
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
1012
เด็กหญิงพัฒนาวดี  แสงเงินยอด
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 21

ณ โรงเรียนบึงกาฬ
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1013
เด็กหญิงพัณณิตา  แสงคีรีเขต
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
1014
เด็กชายพัทธดนย์  โพธิ์ศรีน้อย
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
1015
เด็กหญิงพิชญา  เชียงคำ
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
1016
เด็กชายพิทวัส  รัตนติสร้อย
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
1017
เด็กชายพินธคุปต์  ต้นหา
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
1018
เด็กหญิงพิมณภัทร  ติดทอง
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
1019
เด็กหญิงพิมผกานต์  พุทธาอามาตย์
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
1020
เด็กหญิงพิยดา  ขันอาษา
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
1021
เด็กหญิงพิรดา  ทักษิณ
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
1022
เด็กหญิงพิรดา  สันติวิวัฒนพงศ์
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
1023
เด็กชายพีรณัฐ  วรรัตน์
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
1024
เด็กหญิงพีรดา  สีดาน้อย
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
1025
เด็กชายพีรภาส  คำลัยวงค์
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
1026
เด็กชายพีรวัส  พรมแดง
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
1027
เด็กหญิงเพชราภรณ์  ทองมหา
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
1028
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  คำสีลา
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
1029
เด็กหญิงภวรัญชน์  ปานิเสน
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
1030
เด็กหญิงภัคจิรา  ธงชัยธีรเดช
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
1031
เด็กชายภัคพล  ศรีหลง
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
1032
เด็กหญิงภัทติมา  ทองแดง
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
1033
เด็กหญิงภัทรดา  ทองแดง
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
1034
เด็กหญิงภัทรพร  เพ็งคำ
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
1035
เด็กหญิงภัทราพร  ธรรดาชัย
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
1036
เด็กชายภัทราวุธ  โพธื์คำ
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
1037
เด็กหญิงภาณิศา  สุวะศรี
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
1038
เด็กชายภาณุพงศ์  อุตรธิยางค์
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
1039
เด็กชายภาณุวัฒน์  กองเงินนอก
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
1040
เด็กชายภูณพัชร  ศรีลาวรรณ์
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
1041
เด็กชายภูตะวัน  ศรีทัพไทย
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
1042
เด็กชายภูวเดช  ภูไชยแสง
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
1043
เด็กชายภูสิทธิ์  ชื่นชม
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
1044
เด็กหญิงมนทกานต์  แท่นประทุม
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
1045
เด็กหญิงมนันญา  พิทักษ์วงษ์
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
1046
เด็กหญิงมัญชพร  ชมภูพาน
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
1047
เด็กหญิงมุฐิตา  คำมูล
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 21

ณ โรงเรียนบึงกาฬ
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1048
เด็กหญิงเมขลา  สอนโพธิ์
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
1049
เด็กชายยศพล  โสภา
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
1050
เด็กหญิงยุพารัตน์  ปัญญาวรรณ
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
1051
เด็กชายรชต  มาพลาย
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
1052
เด็กชายรณกร  เบื้องสูง
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
1053
เด็กชายรวิพล  ธงชัยยศ
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
1054
เด็กหญิงรสธร  ปีวันนา
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
1055
เด็กหญิงรักชนก  แซ่โค้ว
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
1056
เด็กชายรัชชานนท์  บุปผา
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
1057
เด็กหญิงรินทร์ญดา  โมงขุนทด
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
1058
เด็กหญิงรินลดา  ผดาเวช
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
1059
เด็กหญิงลักษณารีย์  เนตรภักดี
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
1060
เด็กหญิงวนิชชา  แสนหมื่น
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
1061
เด็กชายวรกิจ  สมหวัง
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
1062
เด็กชายวรชิต  ศรีเกษตร
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
1063
เด็กชายวรวัส  วัลลา
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
1064
เด็กหญิงวันวิสา  จันทร์ละคร
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
1065
เด็กชายวิชญะ  ศรีสว่าง
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
1066
เด็กชายวิทวัต  แก้วคำสอน
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
1067
เด็กหญิงวิรดา  สายตำลึง
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
1068
เด็กหญิงวิรากร  บุตรพรม
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
1069
เด็กหญิงวิลาวัลย์  นาทอง
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
1070
เด็กหญิงศรีสุรัตน์ทัศพรณ์  บุติมูลตรี
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
1071
เด็กหญิงศศิวิมล  อินภิรมย์
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
1072
เด็กหญิงศิริลักษณ์  รุ่งโรจน์
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
1073
เด็กหญิงศุภกานต์  เชื้อชม
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
1074
เด็กชายศุภชีพ  โดนโยธา
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
1075
เด็กชายศุภณัฐ  หลักชัย
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
1076
เด็กหญิงศุภธิดา  บรรเทา
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
1077
เด็กชายศุภเสกข์  ล่าฟองคำ
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
1078
เด็กชายสกลกร  กองแก้ว
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
1079
เด็กหญิงสมิตา  กลิ่นศรีสุข
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
1080
เด็กหญิงสรัญญา  นางาม
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
1081
เด็กหญิงสลิลทิพย์  นิตยาชิต
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
1082
เด็กหญิงสวรรยา  ปานทองสี
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 21

ณ โรงเรียนบึงกาฬ
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1083
เด็กหญิงสวรรยา  หาญคำหล้า
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
1084
เด็กชายสหภพ  คำชู
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
1085
เด็กหญิงสายธาร  ผายพิมพ์
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
1086
เด็กชายสิรภพ  คำพิลา
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
1087
เด็กชายสิรภัทร  สวนบ้านไผ่
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
1088
เด็กหญิงสิริกันยา  วงศ์ก่อ
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
1089
เด็กหญิงสิรินาถ  อภิบูลย์
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
1090
เด็กหญิงสิริยากร  ทัพซ่ายขวา
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
1091
เด็กหญิงสิริยากร  เพชรวิสัย
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
1092
เด็กหญิงสุชาวดี  เสาะสมบูรณ์
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
1093
เด็กชายสุทิวัส  สุรเกตุกิจ
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
1094
เด็กหญิงสุนิตา  นามวงศ์
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
1095
เด็กหญิงสุพัตรา  คะนะวาปี
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
1096
เด็กหญิงสุภานันท์  โดนโยธา
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
1097
เด็กหญิงสุภาพร  ไตรนิคม
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
1098
เด็กชายสุรนาถ  นาใจคง
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
1099
เด็กหญิงโสภิดา  ผูพงษ์
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
1100
เด็กหญิงหทัยกาญจน์  วิชา
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
1101
เด็กหญิงหยาดพิรุณ  ผาสุข
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
1102
เด็กชายอชิตพล  ตรีศาสตร์
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
1103
เด็กชายอดิเดช  ต้นเงิน
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
1104
เด็กหญิงอติกานต์  สมัญญา
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
1105
เด็กชายอติเทพ  ศักดิ์แสงโสภา
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
1106
เด็กหญิงอธิชา  พระไตรราช
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
1107
เด็กหญิงอนินธิตา  เรียมแสน
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
1108
เด็กหญิงอภิชญา  แสนสีมนต์
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
1109
เด็กชายอภิวัฒน์  มีแก้ว
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
1110
เด็กหญิงอรกัญญา  ผ่องใส
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
1111
เด็กหญิงอรปรียา  ทุมสา
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
1112
เด็กหญิงอรปรียา  รินทา
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
1113
เด็กหญิงอริชรา  คมขำ
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
1114
เด็กหญิงอัญชัน  สอดเสน
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
1115
เด็กหญิงอัญชิษฐา  พนมเริงศักดิ์
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
1116
เด็กชายอาจอง  วงศ์หาบุศย์
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
1117
เด็กหญิงอาชิรญาณ์  จันดาแสง
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 21

ณ โรงเรียนบึงกาฬ
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1118
เด็กหญิงอิดศดา  ศรีเภ้า
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
1119
เด็กหญิงอินทุอร  แย้มยวน
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
1120
เด็กชายเอกพันธ์  เสนสาย
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 21

ณ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
ห้องสอบที่
 35
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1121
เด็กหญิงกชกนก  นวรัตนากร
ม.1
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1122
เด็กหญิงกมลชนก  เทพอุดร
ม.2
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1123
เด็กหญิงกรรณิการ์  เวียงวิเศษ
ม.3
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1124
เด็กชายกฤษณะ  บัวชาบาล
ม.2
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1125
เด็กหญิงกัญญาพัชร  รัฐนิยม
ม.1
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1126
เด็กชายกาวินรัตน์  งามดี
ม.3
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1127
เด็กหญิงกุลจิรา  ศรีประสงค์
ม.3
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1128
เด็กหญิงกุลณัฐ  คำแหล่
ม.1
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1129
เด็กหญิงกุลธิดา  คำแหล่
ม.3
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1130
เด็กหญิงแก้วดวงพร  ชัยวงค์
ม.1
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1131
เด็กหญิงขวัญจิรา  อามาตมนตรี
ม.1
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1132
เด็กหญิงคณัสนันท์  คงทัน
ม.3
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1133
เด็กหญิงจารุวรรณ  ทศศะ
ม.1
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1134
เด็กหญิงจิรสุดา  คลังแสง
ม.3
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1135
เด็กหญิงชฎาพร  โพธิ์หล้า
ม.1
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1136
เด็กหญิงชฎาภา  ธรรมสุนา
ม.1
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1137
เด็กหญิงชนมณี  ตรีธรรมกุล
ม.2
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1138
เด็กหญิงชนันธร  หมั่นคง
ม.3
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1139
เด็กหญิงชลิตา  ศรีวงษา
ม.2
โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1140
เด็กหญิงชาลิสา  มาคล้าย
ม.3
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1141
เด็กหญิงชิตาพัณณ์  ภูวศรุตประสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1142
เด็กหญิงซาร่า  คอตแดนติ
ม.3
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1143
เด็กหญิงฐิติกานต์  เรืองจันดา
ม.1
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1144
เด็กหญิงณกัญญา  ศรีเชียงหวาง
ม.2
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1145
เด็กหญิงณัชฐิณี  โสดารัตน์
ม.3
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1146
เด็กหญิงณัฐกฤตา  กุตเสนา
ม.1
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1147
เด็กหญิงณัฐณิชา  ศิลเขียว
ม.2
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1148
เด็กหญิงณัฐนันท์  คำสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1149
เด็กหญิงณัฐนิชา  โทสาลี
ม.2
โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1150
เด็กชายณัฐวุติ  ภาคภูมิ
ม.2
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1151
เด็กชายเดชดนัย  วรรณคำโกฏิ์
ม.1
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1152
เด็กชายตนุภัทร  จันทร์ประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1153
เด็กหญิงทนัชชา  พลแสน
ม.2
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1154
เด็กหญิงธณัสญา  เครือทองศรี
ม.1
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1155
เด็กชายธนริศ  สว่างศรี
ม.1
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 21

ณ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
ห้องสอบที่
 36
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1156
เด็กชายธนวัฒน์  ผือฮีเขวา
ม.1
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1157
เด็กชายธนากร  สุทธิประภา
ม.3
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1158
เด็กหญิงธัญชนก  ดงราษี
ม.2
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1159
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  บัณฑิต
ม.2
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1160
เด็กหญิงธัญลักษณ์  พัฒน์ปภพชัย
ม.3
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1161
เด็กหญิงธัณฒิกา  อาละพล
ม.3
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1162
เด็กหญิงธิตาภา  ประวิเศษ
ม.2
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1163
เด็กชายธีรธร  ยี่เข่ง
ม.1
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1164
เด็กชายธีร์รัชต์  ไชยคำภา
ม.2
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1165
เด็กชายธีรวัฒน์  คงทัน
ม.2
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1166
เด็กชายนราธิป  ชมเสียง
ม.3
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1167
เด็กหญิงบุษกร  บุปผา
ม.1
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1168
เด็กหญิงปรมาภรณ์  คำกุลมี
ม.3
โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1169
เด็กหญิงปวรา  จันทร์สว่าง
ม.1
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1170
เด็กหญิงปัณชญา  พิเภก
ม.1
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1171
เด็กชายปิยะโรจน์  ดอนละคร
ม.2
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1172
เด็กหญิงเปรมมณี  คารมย์
ม.3
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1173
เด็กหญิงเปรมิกา  บุญปก
ม.2
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1174
เด็กชายพชรพล  แสงสุด
ม.1
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1175
เด็กหญิงพรทิพย์  เว้นบาป
ม.1
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1176
เด็กหญิงพรทิพา  งอกทรัพย์
ม.3
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1177
เด็กหญิงพรธีรา  พ่วงนาง
ม.3
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1178
เด็กหญิงพรรณผกา  พึ่งกลาง
ม.3
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1179
เด็กหญิงพรสินี  บัวพรมมา
ม.1
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1180
เด็กหญิงพรสุดา  ทองแท้
ม.2
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1181
เด็กหญิงพันณ์ชิตา  ญาติสมบูรณ์
ม.2
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1182
เด็กชายพาณาสน์  อุ่นจิต
ม.2
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1183
เด็กหญิงพิชชาพร  นาคอ่อนโพธิ์
ม.1
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1184
เด็กหญิงพิชญา  นาใจนึก
ม.3
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1185
เด็กหญิงพิทยาภรณ์  นิกรเทศ
ม.2
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1186
เด็กหญิงพิมพ์กนก  จันทร์โยธา
ม.1
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1187
เด็กหญิงพิมพ์นภา  ไสยศาสตร์
ม.2
โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1188
เด็กชายภคพล  เพชรศิริธำรง
ม.3
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1189
เด็กหญิงมัณทนา  สุขแสวง
ม.2
โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1190
เด็กชายยศพล  ศรีพุทธา
ม.1
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 21

ณ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
ห้องสอบที่
 37
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1191
เด็กหญิงยสุตมา  วาระเนตร
ม.2
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1192
เด็กชายรชต  คงทัน
ม.2
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1193
เด็กชายรัฐศาสตร์  สมเพ็ชร
ม.3
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1194
เด็กหญิงรัตดาวรรณ  บาดาล
ม.1
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1195
เด็กหญิงรุ่งนภา  สงวนรัตน์
ม.3
โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1196
เด็กหญิงรุจี  บุตรนนท์
ม.2
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1197
นางสาวลลิตา  เทพสุริย์
ม.3
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1198
เด็กหญิงลลิตา  วรรณวงค์
ม.2
โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1199
เด็กหญิงลักษิกา  คำจันทร์
ม.1
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1200
เด็กหญิงวนิดา  จำเนียรผล
ม.2
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1201
เด็กชายวราเทพ  คำศรี
ม.3
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
คณิต ม.ต้น