ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 19

ณ ห้อง 413 อาคาร 4 (ปาริชาต) โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกตัญญุตา  ทองแย้ม
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
2
เด็กหญิงกนกพร  สอนสุภาพ
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
3
เด็กหญิงกนกพร  สีทอนสุด
ม.2
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
4
เด็กหญิงกนกพิชญ์  สัจจรักษ์
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
5
เด็กหญิงกนกอร  ยนต์ดัน
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
6
เด็กหญิงกนิษฐา  มั่นเพ็ชร
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
7
เด็กหญิงกนิษฐา  ศรีพล
ม.2
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
8
เด็กหญิงกมลลักษณ์  อุ่นแก้ว
ม.2
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
9
นายกฤชชานนท์  เหล่าลาภะ
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
10
เด็กชายกฤษติธี  โสกัณทัต
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
11
เด็กชายกวีวัธน์  ชาติโสม
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
12
เด็กชายก้องกิตติ  วงษ์ศิริ
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
13
เด็กหญิงกัญจนภรณ์  จันทริมา
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
14
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศรีแก้ว
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
15
เด็กหญิงกัญญาพัชร  ตรีนิธิรัตน์
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
16
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ศรีราชอินทร์
ม.2
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
17
เด็กหญิงกัลยาณี  บุญมีวิเศษ
ม.2
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
18
เด็กหญิงกานดาภร  แก้วระเวีย
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
19
เด็กหญิงกิตติกานต์  โสกัณทัต
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
20
เด็กชายกิตติพัทธ์  มีแก้ว
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
21
เด็กหญิงกีรติกา  ชินบุตร
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
22
เด็กหญิงกีรติรัฐ  ระยัน
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
23
เด็กหญิงกุลญาดา  มาตราคิด
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
24
เด็กหญิงกุลธิดา  สุขเกษม
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
25
เด็กชายขวัญแก้ว  กันยายาว
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
26
เด็กหญิงขวัญชนก  ใจวงค์
ม.2
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
27
เด็กหญิงขวัญณภัทร  พาภักดี
ม.2
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
28
เด็กหญิงเขมจิรา  ลิภา
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
29
เด็กหญิงเขมลักษณาจ์  เขมะประสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
30
นางสาวเขมิสรา  วัฒนราช
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
31
เด็กชายคาร์ล เฟรดเดอริค  บาห์น
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
32
เด็กชายคุณธรรม  เหล่าเจริญ
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
33
นายจตุรพิธ  ดวงแสนพุด
ม.3
โรงเรียนเอราวัณวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
34
เด็กชายจักรภัทร  รัตนวาสนา
ม.2
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
35
เด็กชายจักริน  จบดี
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 19

ณ ห้อง 415 อาคาร 4 (ปาริชาต) โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายจาระภิญญา  ต้นก่อหลวง
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
37
เด็กหญิงจารุภา  ทองภู
ม.2
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
38
เด็กหญิงจิดาภา  ทองมาก
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
39
เด็กหญิงจิดาภา  วางอภัย
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
40
เด็กหญิงจิตรลดา  กรีกุล
ม.2
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
41
เด็กชายจิรกิตต์  นามกอง
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
42
เด็กชายจิรโชติ  จันตะนี
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
43
เด็กชายจิรภัทร  จันทร์นาม
ม.2
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
44
เด็กหญิงจุฬารัตน์  คำบูชา
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
45
นายเจษฎา  บุตรทา
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
46
เด็กหญิงชญาณ์นันท์  ปาระ
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
47
เด็กหญิงชญาภา  วงศ์มีฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
48
เด็กหญิงชนกานต์  ขำชู
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
49
เด็กหญิงชนสรณ์  ดวงดี
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
50
นางสาวชมพูนุท  บุตรโคตร
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
51
เด็กหญิงชวิศา  โชติพิชญกานต์
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
52
เด็กหญิงชัชชฎาพร  สันพันธ์
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
53
นางสาวชันม์ชุดา  อาจแก้ว
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
54
เด็กชายชัยชนก  วังคีรี
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
55
เด็กชายช้างเอก  ฉัตรวงศ์ทอง
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
56
เด็กชายชินาธิป  มีวันคำ
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
57
เด็กชายชิษณุชา  แพนไธสง
ม.2
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
58
เด็กชายชิษณุพงศ์  ศรีเพ็ง
ม.2
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
59
เด็กหญิงชุติกาญจน์  โปร่งมณี
ม.2
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
60
เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุคนธทรัพย์
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
61
เด็กหญิงฌิโนทัย  ไชยยันต์
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
62
เด็กหญิงญาณิศา  ชัยจันทร์
ม.2
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
63
เด็กหญิงญาดา  ดวงไพชุม
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
64
เด็กหญิงญาตาวี  ชาวกระลึม
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
65
เด็กหญิงฐิติมา  สัตยานุรักษ์วงศ์
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
66
เด็กหญิงฐิติวรดา  อะโน
ม.2
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
67
เด็กหญิงณหทัย  ใฝ่ชำนาญ
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
68
เด็กหญิงณัชชา  ศิลารัตนพันธ์
ม.2
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
69
เด็กหญิงณัญดา  บ่อน้ำร้อน
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
70
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ศุภวงศ์วรรธนะ
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 19

ณ ห้อง 416 อาคาร 4 (ปาริชาต) โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  โอนแก้ว
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
72
เด็กชายณัฏฐภัทร  ยึนประโคน
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
73
เด็กชายณัฏฐ์รพี  ศรีนาราง
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
74
เด็กหญิงณัฐกาญจน์  สอนสุภาพ
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
75
เด็กหญิงณัฐชยา  สุชาดา
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
76
เด็กหญิงณัฐฑริกา  สุขราช
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
77
นางสาวณัฐณิชา  เดชขันธ์
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
78
เด็กหญิงณัฐณิชา  เลิศเกียรติคุณ
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
79
เด็กหญิงณัฐนันท์  สำราญเจริญพงศ์
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
80
เด็กหญิงณัฐนิชาช์  ลีทอง
ม.2
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
81
เด็กหญิงณัฐนิชาพร  ปินปัด
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
82
เด็กหญิงณัฐพร  สุวรรณเกษม
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
83
เด็กหญิงณัฐพิชญาณ์  บุตรทา
ม.2
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
84
เด็กชายณัฐภัทร  สิงห์สุพรรณ
ม.2
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
85
เด็กหญิงณัฐวดี  นามโคตร
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
86
เด็กหญิงณัฐวิภา  รบไพรินทร์
ม.2
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
87
เด็กหญิงณิพิชญา  สุนา
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
88
เด็กชายแดนไท  สุนทองห้าว
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
89
นายติณณ์  อุสาพรหม
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
90
เด็กหญิงเต็มศิริ  อัมพาผล
ม.2
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
91
เด็กชายถิรวัฒน์  เหลืองสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
92
นายทวีโชค  วิจิตรชัย
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
93
เด็กชายทวีทรัพย์  วัฒนะ
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
94
นายทัตธน  มณฑา
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
95
เด็กหญิงทัศนีย์  ทองอินทร์
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
96
เด็กชายธนกร  แสนกิตตะ
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
97
เด็กชายธนโชติ  นันทะ
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
98
เด็กชายธนทร  อังคปัทมากุล
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
99
เด็กหญิงธนพร  แซ่เติ๋น
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
100
เด็กหญิงธนพัชร  เสมอเชื้อ
ม.2
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
101
เด็กชายธนพัฒน์  บุญเทพ
ม.2
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
102
เด็กชายธนภัทร  ชลาชัย
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
103
เด็กชายธนภัทร  อักษรประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
104
เด็กชายธนภูมิ  กล้าขยัน
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
105
เด็กหญิงธนวรรณ  เยรบุตร
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 19

ณ ห้อง 417 อาคาร 4 (ปาริชาต) โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
นายธนัชชา  รัตนวุฒิชัย
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
107
เด็กหญิงธนัชธร  จำปาอ่อน
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
108
เด็กหญิงธนัชพร  จำปีกาง
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
109
เด็กหญิงธนัญชนก  กงภูธร
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
110
เด็กชายธรรมนูญ  ปัดถม
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
111
เด็กชายธรรศธรรม  นพรัตน์
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
112
เด็กชายธัชพล  คำกำจร
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
113
เด็กชายธัญกร  อาศัย
ม.2
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
114
เด็กหญิงธัญวรัตม์  ภักมี
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
115
เด็กชายธีร์ธวัช  คำยิ่ง
ม.2
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
116
เด็กหญิงธีราพร  แสนมหาชัย
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
117
เด็กชายธีร์  ม้าทอง
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
118
เด็กชายนนท์ฐกานต์  บุตรเต
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
119
เด็กชายนนท์ปวิธ  เชื้อบุญมี
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
120
เด็กหญิงนพจุฑา  เทียนสว่าง
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
121
เด็กชายนพฤทธิ์  ฤกษนอก
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
122
เด็กชายนวพรรษ  จันทร์อ้วน
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
123
เด็กหญิงนัชชานันต์  สาวิสัย
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
124
เด็กหญิงนัทธมน  สันติวรากร
ม.2
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
125
เด็กหญิงนันท์นภัส  วทัญญคุณากร
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
126
เด็กหญิงนาดาว  พรหมมี
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
127
นายนารถนที  จิตมั่น
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
128
เด็กหญิงนารีรัตน์  อินทนาม
ม.2
โรงเรียนเอราวัณวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
129
เด็กหญิงนิชาพัชน์  ศรีบุรินทร์
ม.2
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
130
เด็กชายนิธิกร  อินทมาตย์
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
131
เด็กหญิงนิรมล  โสดวิลัย
ม.2
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
132
นางสาวนุชนาถ  ชาภักดี
ม.3
โรงเรียนเอราวัณวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
133
เด็กหญิงเนตรดาว  ทองปลิว
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
134
เด็กหญิงเนตรนภา  เกษทองมา
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
135
นางสาวบรรธิตา  บรรพลา
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
136
เด็กหญิงปพิชญา  ลาวัณย์ศิริ
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
137
นางสาวปภานัน  สิงห์สถิตย์
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
138
เด็กชายปรัตถกร  สุขวรรณ
ม.2
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
139
เด็กหญิงปรีญาภรณ์  เมธาชัยกรกุล
ม.2
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
140
นางสาวปรีดารา  ผุยแสงพันธ์
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 19

ณ ห้อง 418 อาคาร 4 (ปาริชาต) โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงปรียาภาสุ์  สารทัศนานันท์
ม.2
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
142
เด็กหญิงปลายฝน  กุลวงษ์
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
143
เด็กหญิงปวริศา  ปานันท์
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
144
เด็กหญิงปวิชญาพร  ไชยอุตม์
ม.2
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
145
เด็กหญิงปัญชิกา  โคตรบัว
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
146
เด็กหญิงปานตะวัน  วรินทรา
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
147
เด็กหญิงปานตะวัน  หว่างกลาง
ม.2
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
148
เด็กหญิงปานระพี  ปิตตุลา
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
149
นางสาวปานวาด  แก้วสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนเอราวัณวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
150
เด็กหญิงปาลิตา  นามเขต
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
151
เด็กหญิงปิ่นปวรรณ  ลิ้มสุวัฒน์
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
152
เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  บุญเรือง
ม.2
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
153
เด็กหญิงพชรอาภา  ศรีแก้ว
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
154
เด็กชายพณภัทร  ไมตรี
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
155
เด็กหญิงพรนภา  ไชยเดช
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
156
นางสาวพรนัชชา  สอนสุภาพ
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
157
เด็กหญิงพรรพี  ศรไชย
ม.2
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
158
เด็กหญิงพรรษา  เหลืองสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
159
เด็กหญิงพอเพียง  วุฒิอุดมพงศ์
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
160
เด็กชายพัฒน์ธวัช  ไกรศรีวรรธนะ
ม.2
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
161
เด็กชายพัทธดนย์  อึ้งธนาธิป
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
162
เด็กหญิงพาขวัญ  สาวิยะ
ม.2
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
163
เด็กหญิงพิชชาภา  ป้องนาลา
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
164
เด็กหญิงพิชญา  พวงจำปา
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
165
เด็กหญิงพิชญา  สารมะโน
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
166
เด็กหญิงพิชญาภรณ์  โคตรชัย
ม.2
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
167
เด็กหญิงพิชญาภา  จำปา
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
168
เด็กหญิงพิชญาภา  อาจปาสา
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
169
เด็กหญิงพิมพ์ปวีณ์  ลีกระจ่าง
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
170
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สวนมาลี
ม.2
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
171
เด็กหญิงพิมพ์รพี  ผลสลัด
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
172
นางสาวพิมพ์ลดา  จันทะทูน
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
173
เด็กหญิงพีรญา  จันทนา
ม.2
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
174
เด็กชายพีรธร  สอนสุภาพ
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
175
เด็กชายพีรพัฒน์  กุตัน
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 19

ณ ห้อง 422 อาคาร 4 (ปาริชาต) โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายพีรพัฒน์  พิมพ์พัฒน์
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
177
เด็กหญิงพีรยา  ดวงวงษา
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
178
เด็กชายพีรวัฒน์  สวนสุรัตน์
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
179
เด็กชายพีรวิชญ์  กิตติอัมพรกุล
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
180
เด็กชายพีรวิชญ์  บรรเทาพิษ
ม.2
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
181
เด็กหญิงพุดธชา  ศรีจำปา
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
182
เด็กหญิงแพรวา  นามเข็ม
ม.2
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
183
นางสาวแพรวา  บุตรดีศักดิ์
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
184
เด็กหญิงภกาวรรณ  จำเริญทรัพย์
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
185
เด็กชายภคนนท์  กาศมณี
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
186
เด็กหญิงภรณ์รพี  แก้วผ่าน
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
187
เด็กหญิงภรภัทร  เลิศอุดมโชค
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
188
เด็กชายภวัต  โขเจริญผล
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
189
เด็กชายภัคพล  กาญจนเรืองกิตต์
ม.2
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
190
เด็กหญิงภัณฑิลา  อุทธังชายา
ม.2
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
191
เด็กหญิงภัททิยา  หิรัญพรหม
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
192
เด็กหญิงภัทรธีรา  สิมสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
193
เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  ธนสิริกาญจน์
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
194
เด็กชายภาณุพงศ์  คำผิว
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
195
เด็กหญิงภานุชนารถ  สุจิมงคล
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
196
เด็กชายภานุพงศ์  จิรเกษมสุข
ม.2
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
197
เด็กหญิงภิริษา  จันทร์พุทธา
ม.2
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
198
นายภูบดินทร์  รามศิริ
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
199
เด็กชายภูเบศ  แก้วธรรมชัย
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
200
เด็กชายภูริชพัฒน์  รูปสอาด
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
201
เด็กชายภูริณัฐ  ศรีบุรินทร์
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
202
เด็กชายภูริภัทร  แก้วทอง
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
203
เด็กชายภูวดล  ธาดาอิสราพานิช
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
204
เด็กชายภูวเดช  เป็นสุข
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
205
เด็กหญิงมณฑิกานต์  เฉวียงวาศน์
ม.3
โรงเรียนเอราวัณวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
206
เด็กหญิงมนปริยา  ปิ่นโสภณ
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
207
นางสาวมนัสนันท์  จิตไธสง
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
208
เด็กหญิงมนัสนันท์  ดิ่งวัน
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
209
เด็กหญิงมาริสา  ร่องชาติ
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
210
เด็กหญิงรติมา  อุทานนท์
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 19

ณ ห้อง 423 อาคาร 4 (ปาริชาต) โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงรวิภา  จันทวงษ์
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
212
เด็กหญิงรวิสรา  โตพันธ์
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
213
เด็กหญิงรัชดาภรณ์  บัวบาล
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
214
นางสาวรัญชิดา  พลซา
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
215
เด็กหญิงรัญญาภัสร์  ปลัดนู
ม.2
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
216
เด็กหญิงรัฐญา  ผุยขันธ์
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
217
เด็กหญิงรัตติกาล  ทองแก้ว
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
218
เด็กชายรัตน์วิโรจน์  จันทะศร
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
219
เด็กหญิงรุริยาพร  แก้วกัณหา
ม.2
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
220
เด็กหญิงลภัสรดา  ผกากรอง
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
221
เด็กหญิงลลิตตะวัน  สิงห์สถิตย์
ม.2
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
222
เด็กหญิงลลิภัทร  แถลงกัณฑ์
ม.2
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
223
นางสาวลัดดาวัลย์  สมรัก
ม.3
โรงเรียนเอราวัณวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
224
เด็กหญิงวชิรดา  สุขมารมย์
ม.2
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
225
เด็กชายวชิรวิทย์  อุดจันทร์
ม.2
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
226
เด็กหญิงวนิดา  อุปฮาด
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
227
นายวรเมธ  อ่วมจันทะ
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
228
เด็กชายวรรณกฤต  ผาระพรหม
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
229
เด็กหญิงวรรธนัญท์  สิริโพธินันท์
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
230
นางสาววรลักษณ์  หวดชัยภูมิ
ม.3
โรงเรียนเอราวัณวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
231
เด็กหญิงวรางคณา  ศรีไตรภพ
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
232
เด็กหญิงวราทิมา  ศรีสันต์
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
233
เด็กชายวราวิชญ์  ขอบทอง
ม.2
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
234
เด็กชายวริทธิ์  คุรุวาสี
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
235
เด็กหญิงวริศรา  ชัยพร
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
236
เด็กหญิงวริสา  สิงห์มณี
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
237
นางสาววารุณี  อิ่มเอิบ
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
238
เด็กหญิงวิชยา  แก้วโบราณ
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
239
เด็กหญิงวิรัลยุพา  สุภามา
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
240
เด็กชายวิษณุ  วุฒิจักร์
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
241
เด็กชายวีรภัทร  พิลาออน
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
242
เด็กหญิงวีรยา  โสวรรณ์
ม.2
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
243
เด็กชายวุฒิพงษ์  ใบบ้ง
ม.2
โรงเรียนเอราวัณวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
244
เด็กชายวุฒิภัทร  ยังพึ่ง
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
245
เด็กหญิงเวฬุริยาวดี  ยศสูงเนิน
ม.2
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 19

ณ ห้อง 424 อาคาร 4 (ปาริชาต) โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กหญิงศตรัศมี  แสงแก้ว
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
247
เด็กชายศรัณย์  วิรัญจะ
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
248
เด็กหญิงศศิภา  ชอบดี
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
249
เด็กชายศาสตรา  พีรกมล
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
250
เด็กหญิงศิรษร  จันทร์พาณิชย์
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
251
เด็กหญิงศิริกาญจน์  จันทร์สม
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
252
เด็กหญิงศิริพันธ์  ครองดี
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
253
เด็กชายศุภณัฐ  น้อยศิริ
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
254
เด็กชายศุภพล  ภักมี
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
255
เด็กหญิงศุภาวรรณ  พิศาลอัครวรากุล
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
256
เด็กชายสมประสงค์  วรรณชัย
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
257
เด็กหญิงสมฤทัย  มาตรกลาง
ม.2
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
258
นายสรยุทธ์  บุญมีวิเศษ
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
259
นางสาวสโรชา  แก้วสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนเอราวัณวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
260
เด็กหญิงสลิลทิพย์  ศุภวงศ์วรรธนะ
ม.2
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
261
เด็กชายสหสวรรธน์  หอมตระกูลขจร
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
262
นายสานตวัน  แก้วมณี
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
263
นางสาวสายรุ้ง  วิจิตรจันทร์
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
264
เด็กชายสิทธินันท์  สิงห์สุวรรณ
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
265
เด็กชายสิรวิชญ์  สถิตชาญวุฒิ
ม.2
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
266
เด็กชายสิรวิชญ์  สุโนภักดิ์
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
267
เด็กหญิงสิริกร  บัวเวียง
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
268
เด็กหญิงสิริกร  บัวอ่อน
ม.2
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
269
เด็กหญิงสิริกาญจน์  บุญทะวงศ์
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
270
เด็กหญิงสิริภัทร  นาพรม
ม.2
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
271
เด็กหญิงสิริยากร  นิคมภักดิ์
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
272
เด็กหญิงสิริวรรณ  สอนสุภาพ
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
273
เด็กหญิงสุกฤตา  เลขวิสุทธิ์
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
274
เด็กหญิงสุกิตรา  เรืองจิตร
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
275
เด็กหญิงสุชัญญา  อาจศัตรู
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
276
เด็กหญิงสุดารัตน์  รัตนภักดี
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
277
เด็กหญิงสุทธิดา  อุธิโท
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
278
เด็กหญิงสุธาศิณี  จิรมงคลไทย
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
279
เด็กหญิงสุธิมนต์  ลครพล
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
280
เด็กหญิงสุปรียา  อำไพกุล
ม.2
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 19

ณ ห้อง 425 อาคาร 4 (ปาริชาต) โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กหญิงสุปวีณ์  เหง่าศรี
ม.2
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
282
เด็กชายสุพรหมพล  สร้อยพรม
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
283
เด็กหญิงสุพิชชา  นาราศรี
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
284
เด็กหญิงสุพิชญา  ขันทะคีรี
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
285
เด็กหญิงสุพิชา  ศรีวิวัฒน์
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
286
เด็กชายสุรจักร  ระเบียบบนาวีนุรักษ์
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
287
เด็กชายสุรพัฒน์  บุษบา
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
288
เด็กหญิงหทัยชนก  บาลลา
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
289
เด็กหญิงหทัยชนก  พรหมอินทร์
ม.2
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
290
เด็กหญิงอจลญา  จันทนา
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
291
เด็กชายอชิรวัฒน์  พนมผา
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
292
เด็กชายอดิศร  เวศมะโน
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
293
นางสาวอธิชา  วิไลลักษณ์
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
294
เด็กหญิงอนันตญา  สุจิมงคล
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
295
เด็กหญิงอนุธิดา  โพธิ์มา
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
296
นางสาวอภัสรา  จำปาตา
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
297
เด็กหญิงอภิษฎา  แสนใจวุฒิ
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
298
เด็กหญิงอภิสรา  ขนะทอง
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
299
นางสาวอมราพร  ชนาราษฎร์
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
300
เด็กหญิงอรปรีญา  จันทร์ชนะ
ม.2
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
301
เด็กหญิงอรวี  ศรีหริ่ง
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
302
นายอเล็กซ์ซันเดอร์  ไรยะเซน
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
303
เด็กหญิงอังค์วรา  ภูดานุ
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
304
เด็กหญิงอัจฉริยา  สง่าทรัพย์
ม.2
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
305
เด็กหญิงอาทิตยา  กชวงศกร
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
306
เด็กหญิงอารดา  ฟอลเล็ต
ม.2
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
307
เด็กชายอิทธิกร  เจริญ
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
308
เด็กหญิงอินทิยา  ขจรกิตติยุทธ
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
309
เด็กหญิงอินทิรา  มาตมูล
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
310
เด็กหญิงอุมากร  มะแสงสม
ม.2
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
311
เด็กชายเอกภวิษย์  นิติกรไกรพจน์
ม.2
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
312
เด็กหญิงไอริณ  อินทร์มณี
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
313
เด็กหญิงไอลดา  ก้อมมะณี
ม.2
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น