ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 18

ณ อาคาร 3 ห้อง 311 โรงเรียนชลกันยานุกูล
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชพร  ติวสร้อย
ม.1
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกชศร  ปิยะกิตกำธร
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกณัฐชญา  เส้งสุ้น
ม.1
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงกนกญาดา  ไหมศรี
ม.1
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงกมลรัตน์  เชษฐรตานนท์
ม.3
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงกรกมล  วงษ์ชู
ม.2
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กหญิงกรทิพย์  หมอยา
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กชายกฤตัชญ์  กวดวงศ์ษา
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กชายกฤติน  จ้อยลี
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กชายกษิดิ์เดช  ประทุมสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กชายก้องภพ  มโนวรรณา
ม.2
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กหญิงกัญชพร  แจ้งโห้
ม.2
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วัฒนไกวัลวงศ์
ม.1
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
นางสาวกัญญาพัชร  ด้วงเงิน
ม.3
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
นางสาวกันตา  วีระพงษ์
ม.3
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กหญิงกันติชา  สุวรรณ
ม.3
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กชายกันตินันท์  หุตะจูฑะ
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กชายกัลชาญ  หอมเสียง
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กชายกิตติธัช  กันตอนันตพร
ม.3
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กชายกิตติธัช  สุรัตนชัยบุญเลิศ
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กชายกิตติพงศ์  สมคิด
ม.1
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กชายกิรัชภาส  ถาวร
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กหญิงกุลประภัสสร์  ริยะศานต์
ม.3
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กหญิงเกณิกา  ละอองศรี
ม.1
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กหญิงขวัญชนก  จุ้ยสกุล
ม.1
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กหญิงเขมิกา  เตชะมา
ม.1
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กชายเขษมศักดิ์  ประทีปเสถียรกุล
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กชายคณพศ  ราชบุรณะ
ม.2
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กชายคมกริช  สง่างาม
ม.1
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กหญิงคุณัญญา  อิสรายุวพร
ม.3
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กชายคุณานนต์  ทองมานะเสถียร
ม.2
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กชายคุณานนต์  นาใจคง
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กชายคุณาสิน  เจริญวานิช
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กหญิงจณิตรา  กิจบำรุงลาภ
ม.3
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กหญิงจรรยาพร  ประสพโชคอำนวย
ม.3
โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 18

ณ อาคาร 3 ห้อง 312 โรงเรียนชลกันยานุกูล
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายจรัสกร  จิตเป็นธม
ม.2
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กชายจักรวุธ  ภัทราวุธ
ม.2
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กชายจักริน  ก๊กศรี
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กหญิงจันท์สนันตน์  มีสมบัติ
ม.3
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กหญิงจิญาดา  จึงเจริญรัตน์
ม.3
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กหญิงจิดาภา  วราสินธุ์
ม.3
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
นางสาวจิตต์เทพ  ปุ้งข้อ
ม.3
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กหญิงจินตนา  กลิ่นคำหอม
ม.2
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กชายจิรกิตติ์  จิระเจริญรัตน์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กชายจิรภัทร  ติยะแสงทอง
ม.1
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กหญิงจิรัชยา  ตั้งนามประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กหญิงจิรัชยา  ประยูรทอง
ม.2
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
นายจิรันธนิน  โชติธนอธิวัฒน์
ม.3
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กหญิงจิราภา  เกียรติกูลขจร
ม.2
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กหญิงจุฑาทิพ  เจริญกนกชัย
ม.2
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กหญิงจุไรพร  สิงหา
ม.3
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กหญิงเจตนิพิฐ  ไกลกลาง
ม.2
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กชายเจตนิพิฐ  ตุงคสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กหญิงฉัตรนภา  สมคิด
ม.2
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กหญิงฉันชนก  โกสินทรจิตต์
ม.2
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
นางสาวชญาณ์นันท์  ปิยะบวรกฤษฏิ์
ม.3
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กหญิงชญาดา  โรจน์อมรรัตน์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กหญิงชญาน์นันท์  ปราชญ์พิริยะ
ม.1
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
นางสาวชญานันท์  วรชัยยุทธ
ม.3
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กหญิงชญานิษฐ์  โอทอง
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กหญิงชนกนันท์  ชูสนุก
ม.1
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กชายชนทัต  ถิรสุนทรากุล
ม.2
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กชายชนสิษฏ์  แพทอง
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กหญิงชนัญชิดา  ละม่อม
ม.2
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กหญิงชนัญดา  ถมเขียว
ม.3
โรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กหญิงชนาพร  กำจัด
ม.1
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กชายชนาวีร์  พุ่มไม้
ม.2
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กหญิงชนิกานต์  พุทธรักษา
ม.1
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
นางสาวชมชนก  พูลเจริญ
ม.3
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กหญิงชมพูนุท  ชินะโยธิน
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 18

ณ อาคาร 3 ห้อง 313 โรงเรียนชลกันยานุกูล
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายชยพัทธ์  มิกขุนทด
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กหญิงชยากร  แก้วนิรมิตร์
ม.2
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กชายชยุตม์  วรรณบุตร
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กชายชลชาติ  อาษาสนา
ม.2
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
นางสาวชลธาร  ปานพายัพ
ม.3
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กหญิงชัญญา  ไชยอาดูล
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
นางสาวชัญญานุช  อังศรวณีย์
ม.3
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กชายชาคริณ  เสมอพงษ์
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
นายชาคริต  หลวงจันทร์
ม.3
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กหญิงชาคริยา  ไชยวงษ์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กหญิงชาคริยา  อนุทรงศักดิ์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กชายชาติภัทร  มาสุข
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กชายชานนท์  เชาวน์ชะตา
ม.2
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กหญิงชินัญญา  ภูรีวัฒนะ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กหญิงชุติกาญจน์  กนกธร
ม.2
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กหญิงชุติพร  ศรีชาติ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กหญิงโชติกา  แนบพลกรัง
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กหญิงโชธิพัฒน์  พื้นผา
ม.1
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
นางสาวฌัชชา  อัญชลี
ม.3
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กชายฌาณธิส  อภิมงคล
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กหญิงญฎา  สิงห์เขตต์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กหญิงญาชินัญ  สุนทราภัย
ม.1
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กหญิงญาณกร  พูลเพิ่ม
ม.2
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กชายญาณภัทร  อิทธิเทพพนา
ม.3
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กหญิงญาณสินี  อังคณาวิศัลย์
ม.2
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กหญิงญาณาธิป  เฮงอุดมทรัพย์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กชายญาณิน  กูรมะสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กหญิงญาณิศา  อัศวไมตรี
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กหญิงญานิษฐ์ศา  หอมสินธ์ุ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กชายฐปนรรฆ์  พลับไพล
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กหญิงฐะนิดา  นามคำ
ม.3
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กหญิงฐาปนีย์  สีตลพฤกษ์
ม.2
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กหญิงฐิติมา  ทรัพย์ถาวร
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กหญิงฑิตฐิตา  เมฆวัฒนากาญจน์
ม.1
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กหญิงณดา  ไกรชิต
ม.1
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 18

ณ อาคาร 3 ห้อง 314 โรงเรียนชลกันยานุกูล
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายณธีทัต  พุทธรสุ
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กหญิงณปภา  บริบูรณ์
ม.2
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
นายณภัทร  ทองศรี
ม.3
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กชายณภัทร  นุไชยรัมย์
ม.1
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กชายณภัทษร  สุกใส
ม.2
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กหญิงณัชชา  จุลวงษ์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กหญิงณัชชา  ฮึ้งเบี้ยว
ม.2
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กหญิงณัชฐกิติภรณ์  ดวงเพียอ้ม
ม.3
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กชายณัฏฐพัชร  ปัญญา
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
นางสาวณัฏนรี  สืบแก้ว
ม.3
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กชายณัฐกร  นุโชยรัมย์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กหญิงณัฐกฤตา  วิจิตรปิยะกุล
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กหญิงณัฐชญา  จารุขจรรัตน์
ม.1
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กหญิงณัฐชนากานต์  เนื่องจำนงค์
ม.3
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กหญิงณัฐชา  ปิ่นวัฒนากุล
ม.3
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กชายณัฐฏ์กฤศ  กองแก้ว
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กหญิงณัฐณิชาช์  หอมปลื้ม
ม.1
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กชายณัฐดนย์  พราหมณ์พุฒิคุณ
ม.3
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กหญิงณัฐติญา  บุญรอด
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กหญิงณัฐธิดา  มงคล
ม.3
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กชายณัฐนันท์  จึงธนศิริกูล
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กหญิงณัฐนันท์  สุนทราวิฑูร
ม.2
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กชายณัฐพงศ์  จิตรประเวศน์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กหญิงณัฐพร  ตันทอง
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กชายณัฐภัทร  เตชะทวิกุล
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กชายณัฐภัทร  พรพัฒนะสกุลชัย
ม.3
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กชายณัฐวรรธน์  ราษฎร์เจริญดี
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กชายณัฐวรรธน์  อุษาฟ้าพนัส
ม.3
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กชายณัฐวัฒน์  กาญจนนิธิ
ม.1
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
นางสาวณิชา  พรหมมิ
ม.3
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กหญิงณิชาภา  สิงห์ขาว
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
นางสาวณิชารีย์  รวีไพฑูรย์
ม.3
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กชายณุรัตน์  สุวรรณเสน
ม.3
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กชายดนยกร  จันทร์พิทักษ์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
นายดิดดนัย  เมฆวัฒนากาญจน์
ม.3
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 18

ณ อาคาร 3 ห้อง 321 โรงเรียนชลกันยานุกูล
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายแดนบดินทร์  วงศ์ผดุงธรรม
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กชายตฤณ  ผลถาวรสุข
ม.2
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กชายเตชนิธิ  แก่นพรมสุภัช
ม.3
โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กชายเตชินพิพัฒน์  ทานสุพรรณ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กหญิงถิรนัทธ์  เจริญวงษ์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กชายทรัพย์ตะวัน  โสมบ้านกวย
ม.2
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กหญิงทักษพร  จันทร์อุปละ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กหญิงทัสดา  แก้วนิรมิตร์
ม.3
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
นางสาวทิพยวารี  ธวัชชัยไพศาล
ม.3
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กชายแทนคุณ  ศิษย์สิงห์ไพโรจน์
ม.2
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
นายธนกร  ศิริสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กชายธนกฤต  จิตต์บรรจง
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กชายธนกฤต  ทองเพ็ง
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กชายธนชล  วงศ์ทิม
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
นายธนโชติ  ผลไพบูลย์
ม.3
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กหญิงธนเณจฉ์  อุดมก้านตรง
ม.1
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กชายธนดล  เหล่าเคน
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
นายธนทร  วงษ์ธนากร
ม.3
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กหญิงธนพร  คล้ายพันปี
ม.1
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กหญิงธนพร  พรหมบัณฑิต
ม.1
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กหญิงธนภรณ์  ถมปัด
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กชายธนภัทร  ธนะนพรัตน์
ม.3
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กหญิงธนัชชิญา  อุระเกต
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กหญิงธนัชพร  พานทอง
ม.3
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กชายธนัท  ชีวางกูร
ม.2
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กชายธนากร  เธียรเอี่ยมอนันต์
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กชายธนิก  วรรณเสวต
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
นางสาวธนิดา  วงษ์ภัทรกร
ม.3
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กชายธวัชนนท์  พูลสาทรกูล
ม.2
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กหญิงธวัลรัตน์  ขวัญตน
ม.3
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กหญิงธวัลรัตน์  ชุ่มศรี
ม.2
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กหญิงธวัลรัตน์  อุดมธนกูลชัย
ม.1
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กหญิงธัญชนก  คงมั่น
ม.3
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กหญิงธัญชนก  จิราก้องวานิช
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กหญิงธัญชนก  ธัญจิรสกุล
ม.3
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 18

ณ อาคาร 3 ห้อง 322 โรงเรียนชลกันยานุกูล
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงธัญญ์ชยา  ธนันท์หิรัญสุข
ม.1
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กหญิงธัญญรัตน์  พานทอง
ม.1
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กหญิงธัญญรัตน์  รุ่งสิทธิ์เมธีกุล
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กหญิงธัญญรัตน์  วรรณปิยะรัตน์
ม.1
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กหญิงธัญธิตา  ประดิษฐผลเลิศ
ม.2
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กหญิงธัญพิชชา  ฤทธิกุลสิทธิชัย
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  โยคะวัฒน์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กหญิงธัญวรรณ  วุฒิสารวรากรณ์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กชายธันวา  รุจาคม
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
นางสาวธารารัตน์  ทองพันชั่ง
ม.3
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กชายธาวิน  เทพณรงค์
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กชายธิติภัทร  ฤทธิกุลสิทธิชัย
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กหญิงธีญจิรา  ประชุมแพทย์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กชายธีร์กวิน  คำภักดี
ม.2
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กชายธีรภัทร  เนินปลอด
ม.2
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กชายธีรภัทร  สินเธาว์
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กชายธีรภัทร  เหล็กบังวัน
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กชายธีรเมธ  เพิ่มพานิชเดช
ม.2
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
นายธีรัตม์  แก่นแสง
ม.3
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
นางสาวธีราภรณ์  รุ่งรัศมีวิริยะ
ม.3
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กหญิงธีริศรา  ตันสกุล
ม.2
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
นางสาวธีริศรา  ลิมป์รุ่งโรจน์
ม.3
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กหญิงนงนภัส  ภูแม่นเขียน
ม.1
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กชายนนท์ปวิธ  กีรติเจริญวงศ์
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
นายนพรัตน์  สุวิสุทธิมนตรี
ม.3
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กหญิงนภสร  น้อยคงคา
ม.1
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กชายนภสินธุ์  รุ่งเรือง
ม.3
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กหญิงนภัทร  ทองสกุล
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
นางสาวนภัสนันท์  อ่อนจันทร์
ม.3
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กหญิงนภาดา  ประสงค์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กหญิงนรนรร  กุลจิตติพิพัฒน์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
นางสาวนริศรา  อยู่เจริญ
ม.3
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
นางสาวนฤนาท  แย้มบุปผา
ม.3
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กชายนฤเบศวร์  ผ่องสุข
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กหญิงนลิน  แผ่เกียรติวงศ์
ม.1
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 18

ณ อาคาร 3 ห้อง 323 โรงเรียนชลกันยานุกูล
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กชายนวชาต  องค์เจริญ
ม.3
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กชายนวปฎล  ศิริพรม
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
นางสาวนัทธ์หทัย  ชุ่มศรี
ม.3
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กหญิงนันท์นภัส  คำแก้ว
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กหญิงนันท์นภัส  พรมเฮียง
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กหญิงนาบุญ  เกษี
ม.3
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กชายน้ำมนต์  ชัยปัน
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กหญิงนิธัชกัญญ์  จันทร์ทิพย์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กชายนิธิกร  จุฬารัชศิลป์
ม.3
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กชายนิธิกร  พลประชุม
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กชายนิพิฐพนธ์  ตุงคสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กหญิงบวรนันท์  เผือกวัด
ม.1
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กหญิงบัณฑิตา  ส่องแสงจันทร์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กชายบุญญฤทธิ์  วรรณศิริ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กหญิงบุญญิสา  เพ็ชรเก่า
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กหญิงบุญพิทักษ์  ดำรงค์พิวัฒน์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กหญิงบุศยรินทร์  พงศ์พิเชฐกุล
ม.3
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กชายบูรพา  ธนทวีรัตน์
ม.2
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กชายบูรพา  ภวินทุ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กหญิงเบญจรัตน์  แสนอุ่น
ม.1
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กหญิงเบญจวรรณ  ศรีรัตน์
ม.3
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กชายปฏิภาณ  แก้วพิทักษ์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กชายปฐมพงศ์  แสงซอน
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กชายปฐวี  เฉลิมพานิช
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กหญิงปพิชญา  ธนะนพรัตน์
ม.2
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กหญิงปพิชญา  หวังไพฑูรย์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กชายปภังกร  ว่องไว
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กชายประภากร  ทรัพย์พิพัฒนา
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กชายประเสริฐศักดิ์  มุ่งหาทรัพย์
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กชายปรัชญ์ธณัชกร  สังข์ทอง
ม.1
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กชายปรัตดกร  ธนพงศ์พัฒน์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กชายปรินทร  เด่นดำรงกุล
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กชายปวริศ  ลัดลอย
ม.2
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กหญิงปวริศา  รัตนะ
ม.1
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กหญิงปวีณภัทท์  จำปาทอง
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 18

ณ อาคาร 3 ห้อง 324 โรงเรียนชลกันยานุกูล
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กชายปวีณวัช  คำศรี
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กชายปวีร์  จันทรขจรรัตน์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
นางสาวปัฐนิช  วิบูลสวัสดิ์วัฒนา
ม.3
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กชายปัณณธร  จิรากูลสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กชายปัณณวิชญ์  สินค้ำ
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กชายปางธรรม  สวนเจริญ
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
นางสาวปาณิสรา  ธรรมศรีสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กหญิงปาณิสรา  ศรีนพรัตนกุล
ม.1
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กหญิงปานชนก  โฉมเฉลา
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กชายปิยทัศน์  ทิมแก้ว
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กชายปิยภัทธ์  ธนูถนัด
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กชายปิยวัฒน์  ไชยวงค์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กชายปิยะวัฒน์  เลิศงามมงคลกุล
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กชายปิยะวัตน์  แก้วประสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กชายปีดี  ประทุมเมศ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  ลัภนะก่อเกียรติ
ม.3
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กหญิงเปมิกา  ชัยปราการ
ม.2
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กหญิงเปมิกา  วิรเศรษฐ์
ม.3
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กหญิงเปรมภัสสร  แซ่ตั๊ง
ม.2
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กหญิงเปรมยุดา  สุรินทร์ศักดิ์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กหญิงเปรมยุตา  วีรทัตประภา
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กหญิงผาณิต  จารุกาญจน์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กชายพชร  บุญทา
ม.1
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กชายพชร  สรรพเศรษฐ
ม.3
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กหญิงพชรพร  เหรียญทอง
ม.2
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กชายพบธรรม  อายุวัฒน์
ม.3
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กหญิงพรนัชชา  สุภาผล
ม.1
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กหญิงพรปวีณ์  เรืองสุริยกิจ
ม.2
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กชายพรภวิษย์  เรืองสุริยกิจ
ม.2
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
นางสาวพลอยชมพู  สินทรัพท์
ม.3
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กหญิงพลอยนภัส  บวรชัยศิริ
ม.2
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กชายพสธร  โฉมอินทร์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กหญิงพัชชาอร  เกียรติณัฐกร
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กหญิงพัชรนันท์  ลิ้มประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กชายพัฒนเดช  สังขรัตน์
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 18

ณ อาคาร 3 ห้อง 325 โรงเรียนชลกันยานุกูล
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กหญิงพัทธนันท์  เจริญงามวงศ์วาน
ม.1
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กหญิงพัทธนันท์  ปฐมพรพงศ์
ม.3
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กชายพัทธนันท์  ยีหมัดอาหลี
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กชายพันธวรรณ  ผสมทรัพย์
ม.3
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กชายพันธวัสส์  จุลละมณฑล
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กชายพิชชากร  ตังเจริญ
ม.1
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กชายพิชชากร  โพธิ์ทอง
ม.2
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กหญิงพิชชาพร  ทวีพันธุ์สานต์
ม.1
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กหญิงพิชฌาย์กาญจน์  วิเชียรเทียบ
ม.2
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กหญิงพิชญา  ศรีอุทัยศิริวงศ์
ม.2
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กหญิงพิชญาภา  แก้วเจริญรุ่งเรือง
ม.1
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กหญิงพิชามญช์ุ  ญาวงศ์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กชายพิตตินันท์  คุ้มหินลาด
ม.2
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กชายพิพิธพล  สุทธิสา
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กชายพิภัทร  บุญมั่น
ม.2
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ศิริประจักษ์
ม.2
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กหญิงพิมพรรษา  แพงมา
ม.1
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กหญิงพิรญาณ์  โกสัจจะ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กชายพิริยกร  เต็งการณ์กิจ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กชายพิสิษฐ์  สมใจ
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กชายพิสิษพงษ์  ชลพิพัฒธนานน
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กชายพีรณัฐ  จำเนียรศิลป์
ม.2
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
นางสาวพีรยา  สุวรรณกุมาร
ม.3
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กชายพีรวัศ  สุพัฒนวาณิชกุล
ม.2
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กชายพีรวิชญ์  ตันหยงมาสกุล
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กชายพุฒิปัณณ์  เทพเลื่อน
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กชายพุฒิพงศ์  วงษ์พงษ์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  นันทโก
ม.1
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กหญิงเพ็ญพิมพ์  อัปมะให
ม.1
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กหญิงแพรพลอย  พิกุล
ม.3
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กหญิงภรัณณภร  แก้วพิกุล
ม.1
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กชายภวัต  จึงรัตนะประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กหญิงภวิกา  ฉิมประดิษฐ
ม.1
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กหญิงภัคพร  ศุภวาที
ม.1
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
นายภัคพล  โพธิสรณ์
ม.3
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 18

ณ อาคาร 3 ห้อง 331 โรงเรียนชลกันยานุกูล
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กหญิงภัควลัญช์  พุทธมงคล
ม.1
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
นายภัทรกร  พาตน
ม.3
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กชายภัทรดนัย  เนื้อทอง
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กชายภัทรพงศ์  วิสุทธิศักดิ์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กชายภัทรพงษ์  น้ำลึก
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กชายภัทรพล  กิ่วแก้ว
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กชายภัทรพล  ศิริฉัตรนันท์
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กหญิงภัทรพิชชา  ยอดนาม
ม.2
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กหญิงภัทรภร  ฉิมมา
ม.2
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กหญิงภัทรวรรณ  เตียววณิชกุล
ม.2
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
นางสาวภัทรหทัย  ยศปัญญา
ม.3
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กชายภาคิน  เดือดสันเทียะ
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
นายภาคิน  อุดมมงคล
ม.3
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กชายภาสวิชญ์  วงค์เมฆ
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กชายภูดิศ  เจนรักมาตุภูมิ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กชายภูดิศ  ทองนพเก้า
ม.3
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
นายภูธน  นามวงษ์
ม.3
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กชายภูบดินทร์  โพธิวรรณ์
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กชายภูริทัศน์  สว่างมงคล
ม.2
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กชายภูวดล  กล่ำใย
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กชายภูวรินทร์  วัฒนาชัยยงกุล
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
นางสาวภูษณิศา  อนันต์สิทธิพร
ม.3
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
นางสาวมติมนต์  ฉัตรทวีรุ่งโรจน์
ม.3
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กหญิงมทินา  บุญเต็ม
ม.2
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กหญิงมนัสชนก  อุตรวณิช
ม.3
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กหญิงมีนา  เรืองศิลป์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กหญิงมุกดาวรรณ  เสมราช
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กหญิงโมณีก้า  หลิน
ม.2
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กหญิงยสุตมา  บรรดาศักดิ์
ม.1
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กหญิงโยษิตา  จักกระหวัด
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กชายรชต  รัตนเทวมาตย์
ม.2
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กหญิงรมยกานต์  วรวุฒิ
ม.3
โรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
นางสาวรมิตา  ศรีพนมธนากร
ม.3
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กชายรวินท์  โกศล
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กชายรวิพล  เกียรติเดชาวิทย์
ม.2
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 18

ณ อาคาร 3 ห้อง 332 โรงเรียนชลกันยานุกูล
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กหญิงรสริน  ลายอักษร
ม.3
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กชายรักษิต  จิตสิรไพศาล
ม.2
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กหญิงรัชต์ชลิดา  บู่ทอง
ม.2
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กหญิงรัชภร  สถาพร
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กชายรัชวิน  กาญจนบัตร
ม.1
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กชายรัตนิน  มินธารา
ม.2
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กหญิงรินรดา  ณรงค์วณิชย์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กหญิงรินรดา  ศักดาเพชรศิริ
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กหญิงรุ่งรวี  เนตรพิศาลวนิช
ม.2
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
นายฤทธิพร  แกมไทย
ม.3
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กหญิงลลิตา  เสรีศุภโภคานนท์
ม.1
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กหญิงวงศ์นภา  เลิศเสริมสุข
ม.1
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กหญิงวชิรญาณ์  ตราชู
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กชายวชิรวิชญ์  ตันติภูมิมร
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กชายวชิรวิชญ์  พิทักษานนท์กุล
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กหญิงวทัญญา  บัวลบ
ม.1
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กหญิงวทัญธร  วทัญญสกุล
ม.3
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กชายวรชิต  งามโชคชัย
ม.2
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กหญิงวรดา  อัศวจารุวรรณ
ม.2
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กชายวรธนา  กันตอนันตพร
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กชายวรภณ  พันธมิตร
ม.1
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กหญิงวรรณปรัชญ์  อภิปิติอนันต์
ม.2
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กหญิงวรรณพร  ธีราทรง
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กหญิงวรรณวนัช  บุญพรานชุ
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กหญิงวรรณวิสาข์  พาณิชยูปการนันท์
ม.2
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กชายวรวรรธน์  อรรถพรพิทักษ์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กหญิงวรวลัญช์  เมตตา
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กหญิงวรวลัญช์  อภิสุทธิสาร
ม.1
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กหญิงวรัชยา  จิตต์สุขสำราญ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กหญิงวรัชยา  อุดมดิเรกวรกุล
ม.2
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กหญิงวราลี  อาษาสิงห์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กชายวริทธิ์นันท์  สกุลกลาง
ม.2
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
นางสาววริยา  รุ่งเรืองสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กหญิงวริศรา  จันทรประยูร
ม.1
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กหญิงวลัยพรรณ  ธรรมนิยมกุล
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 18

ณ อาคาร 3 ห้อง 333 โรงเรียนชลกันยานุกูล
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
นายวศิน  รุ่งทรัพย์วารี
ม.3
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
นายวศิน  อินทโสติ
ม.3
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กชายวสุรันย์  คงกิติมานนท์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กชายวฬัสพล  โหระโช
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กชายวัชรธร  กระจ่างมล
ม.2
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
นายวัชรพล  แสงพลอยสุข
ม.3
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กชายวัชรวิชญ์  หนูสลุง
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กชายวัชระวิชญ์  หมื่นเมือง
ม.2
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กชายวัชริศพล  ยงยุทธ
ม.1
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กชายวัฒนศิลป์  อัศวนนท์วิวัฒน์
ม.2
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
นางสาววัลศิริน  เปี่ยมศรี
ม.3
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กหญิงวาสิตา  โพธิ์เงิน
ม.3
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กหญิงวิชญาดา  พึ่งบัว
ม.2
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กหญิงวิรัลพัชร  จิรัฐิติเจริญ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
นายวิศรุต  ก่อเลิศรัศมี
ม.3
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กชายวีรศิลป์  สินาวงศ์
ม.2
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กชายวีระภัทร์  ประภาสมณเฑียร
ม.1
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กหญิงวีรินทร์  วุฒิเจริญกิจ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กชายศตพล  นิธิโรจน์ภักดี
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
นายศตวรรษ  วรสายัณห์
ม.3
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กชายศรัญญ  เสม็ง
ม.2
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กชายศรัณย์  นิลสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กหญิงศรีสวัสดิ์  แซ่เช้า
ม.1
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
นางสาวศรุดา  นางาม
ม.3
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กหญิงศรุตา  ศรีเจริญ
ม.2
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กหญิงศศิปัญญ์  ธนาโสภณ
ม.3
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กชายศักดิธัช  วโนทยาน
ม.1
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กชายศักดิพงศ์  หล่ออุดมพันธ์
ม.3
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กชายศิรวิชญ์  กรกชมาศ
ม.2
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กหญิงศิระกานต์  เลี่ยมใข่ต่วน
ม.1
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กหญิงศิริพัธร์ทรา  วงษ์ศรีแก้ว
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กหญิงศิริมาพร  รัตนศรี
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กชายศิวกร  โพธิ์ทอง
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กชายศิวาภณ  นิธิศบุญกลาง
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กชายศุภกร  สาระรัมย์
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 18

ณ อาคาร 3 ห้อง 334 โรงเรียนชลกันยานุกูล
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
421
เด็กชายศุภกร  เสียงเย็น
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กชายศุภกฤต  ปลายเนตร
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
เด็กชายศุภณัฐ  ระจิตดำรงค์
ม.3
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กหญิงศุภธิดา  ยิ่งแก้ว
ม.3
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กชายศุภวิชญ์  คงธีรภัทร
ม.2
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กชายศุภวิชญ์  พิทักษานนท์กุล
ม.3
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กชายศุภวิฎ  เสริมสุขสัมฤทธิ์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
เด็กหญิงศุภิสรา  แสนเจียม
ม.1
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กหญิงโศภิษฐา  ประกอบการ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กหญิงสขิลา  โมกขะเวส
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
นางสาวสมิตา  ตลิ่งทอง
ม.3
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
เด็กชายสมิทธ์  ทรงธรรมบวร
ม.3
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กชายสรวิชญ์  แตงแก้ว
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กชายสรวิศ  ธารานิธิ
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กชายสรสิช  กังอี้
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กหญิงสรัลชนาพร  เชิดชู
ม.3
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
437
เด็กหญิงสวรรยา  ดิษฐ์ปรีชา
ม.1
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กหญิงสวิตตา  หิรัญญากร
ม.1
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กชายสหรรษภูมิ  บุญช่วยเหลือ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
เด็กหญิงสารินี  ขันติธรรมกุล
ม.1
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
441
เด็กหญิงสาวิตรี  สุนทรวิวัฒน์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
นายสิทธิกร  วิชกิจ
ม.3
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
443
เด็กชายสิรพัชร์  ลลิตเลิศล้ำ
ม.2
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กชายสิรภพ  จึงประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
เด็กชายสิรภพ  แพรสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กชายสิรภพ  ยอดปิ่นไกร
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
เด็กชายสิรวิชญ์  สีม่วง
ม.2
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
448
เด็กหญิงสิริกร  บุญสำเร็จ
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
เด็กหญิงสุกฤตา  ทีหอคำ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กหญิงสุกฤตา  ประเสริฐโชค
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
เด็กหญิงสุกัชญา  โสภณภิรมย์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
เด็กหญิงสุกัญญา  สุขประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
453
เด็กหญิงสุชัญญา  เกาะมั่น
ม.1
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
เด็กหญิงสุธีกานต์  ปอกะเจา
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
455
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  พุฒศิริ
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 18

ณ อาคาร 3 ห้อง 335 โรงเรียนชลกันยานุกูล
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
456
เด็กหญิงสุพิชญา  ทองจินดา
ม.1
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
457
เด็กหญิงสุพิชญา  ธีรกันทรากร
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
458
เด็กหญิงสุวพิชญ์  โลหณุต
ม.2
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
459
เด็กชายสุวิจักขณ์  เจริญศิริโสภาคย์
ม.2
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
460
เด็กชายสุวิจักขณ์  บัวตูม
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
461
เด็กชายสุวิจักขณ์  ศิลธรรม
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
462
เด็กชายสุวิจักขณ์  พงศ์จรัส
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
463
เด็กชายเสฏฐกานต์  สกุลคุณสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
464
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  จันทสาร
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
465
นางสาวหทัยชนก  กาญจนานนท์
ม.3
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
466
เด็กหญิงหทัยภัทร์  เผือกพูลผล
ม.1
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
467
เด็กหญิงอจลญา  แสงกล้า
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
468
เด็กหญิงอชินี  โกศล
ม.1
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
469
เด็กหญิงอชิรญา  แก้วกระจ่าง
ม.1
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
470
เด็กหญิงอชิรญา  ภักดีงาม
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
471
เด็กชายอชิรญา  สมใจ
ม.2
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
472
นางสาวอชิรญา  อึ้งตระกูล
ม.3
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
473
เด็กหญิงอธิชญา  พึ่งรุ่ง
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
474
เด็กหญิงอนุตตรีย์  กิจรังสรรค์
ม.1
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
475
เด็กหญิงอภิชญา  ก้องเวหา
ม.3
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
476
นายอภินันท์  สุภาผล
ม.3
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
477
เด็กหญิงอภิรดี  พฤกษ์เพิ่มพูล
ม.2
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
478
นายอภิสร  ยิ่งเจริญนาน
ม.3
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
479
เด็กหญิงอมลวรรณ  ณ สงขลา
ม.3
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
480
นางสาวอรกมล  ชลารักษ์
ม.3
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
481
เด็กชายอรรถเศรษฐ์  โต๊ะวิเศษกุล
ม.3
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
482
เด็กหญิงอรรัมภาส์  สิตนา
ม.2
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
483
เด็กหญิงอริสรา  ณ นคร
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
484
เด็กหญิงอลีนา  หมัดชา
ม.1
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
485
นายอัคคดิฐ  ณ ป้อมเพชร
ม.3
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
486
เด็กชายอัครชัย  กาญจนางกูรพันธุ์
ม.2
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
487
นายอัครชัย  มั่นเจริญพร
ม.3
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
488
เด็กหญิงอัญชิสา  บุญแฟง
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
489
นายอัศวัศ  บัวจงกล
ม.3
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
490
เด็กหญิงอาคิรา  เชี่ยวพานิช
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 18

ณ อาคาร 3 ห้อง 336 โรงเรียนชลกันยานุกูล
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
491
เด็กหญิงอารยา  โยชูวานนท์
ม.2
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
492
นางสาวอารยา  สุขศิริบวรกุล
ม.3
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
493
เด็กชายอิทธิดุล  ณ ป้อมเพชร
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
494
นางสาวอิสราภรณ์  พุทธโธทา
ม.3
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
495
นางสาวอุปริมา  อิทธิอนันตเกษม
ม.3
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
496
เด็กชายเอกนฤน  ฉิมมณี
ม.2
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
497
เด็กหญิงไอรดา  กีรติเสนีย์
ม.1
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
498
เด็กหญิงไอริณ  อินทรทัต
ม.1
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 18

ณ อาคาร 2 ห้อง 222 โรงเรียนวัดป่าประดู่
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
499
นางสาวกชกร  พลอยโตนด
ม.3
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
500
เด็กชายกตัญญ์  พลรัตน์
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
501
เด็กหญิงกมลพร  สุวรรณสว่าง
ม.2
โรงเรียนวัดป่าประดู่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
502
เด็กหญิงกมลพรรณ  หินทอง
ม.3
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
503
เด็กหญิงกรธันวา  วงษ์ภักดี
ม.3
โรงเรียนวัดป่าประดู่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
504
เด็กชายกรวิชญ์  หลีล้วน
ม.1
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
505
เด็กหญิงกรองกนก  ทรัพย์แสง
ม.2
โรงเรียนวัดป่าประดู่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
506
เด็กชายกริชเพชร  โคตรหลักคำ
ม.2
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
507
เด็กหญิงกฤตพร  ปิ่นเกตุ
ม.2
โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
508
เด็กชายกฤตภาส  ธงชัยชยากร
ม.2
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
509
เด็กชายกฤตภาส  เพียรอนันต์สกุล
ม.1
โรงเรียนวัดป่าประดู่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
510
เด็กชายกฤตวีร์  ชัยประเสริฐสุด
ม.2
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
511
เด็กชายกฤติน  ภู่สรีสลับ
ม.3
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
512
เด็กหญิงกฤติพัชร์  รัตตะรมย์
ม.3
โรงเรียนวัดป่าประดู่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
513
เด็กชายกฤษณะ  มณีรัมย์
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
514
เด็กชายกษิดิ์เดช  อิ้วศรีสกุล
ม.2
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
515
เด็กชายก่ออิชย์กรณ์  จันทร์ฉาย
ม.1
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
516
เด็กหญิงกานต์ธิดา  สิทธิโชค
ม.2
โรงเรียนวัดป่าประดู่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
517
เด็กหญิงการเกตุ  กล่อมแก้ว
ม.2
โรงเรียนวัดป่าประดู่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
518
เด็กชายกิตติชัย  พรหมสุภา
ม.3
โรงเรียนวัดป่าประดู่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
519
เด็กชายกีรติภูมิ  หอประยูร
ม.1
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
520
เด็กชายกุณวัชร  จันทะนะ
ม.2
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
521
เด็กหญิงกุลจิรา  สุขแก้ว
ม.3
โรงเรียนวัดป่าประดู่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
522
เด็กหญิงกุลชญา  ไพพินิจ
ม.2
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
523
เด็กหญิงเกษพิชญา  รจนา
ม.1
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
524
เด็กหญิงเขมจิรา  อินทร์สุวรรณ์
ม.2
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
525
นายฆนัท  บุญจง
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
526
เด็กชายจักรภัทร  โคตรนารา
ม.1
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
527
เด็กหญิงจันทกานต์  วรอินทร์
ม.3
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
528
เด็กชายจิตติพัฒน์  ฤาชัย
ม.3
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
529
เด็กหญิงจิตาภา  นามวงศ์
ม.2
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
530
เด็กหญิงจิรชยา  วงศ์คงสัน
ม.2
โรงเรียนวัดป่าประดู่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
531
เด็กชายจิรวัฒน์  พรานนท์สถิตย์
ม.2
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
532
เด็กชายจิรัฏฐ์  ธรรมลีลากุล
ม.1
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
533
เด็กหญิงจิรัฐิติกาล  โพธิราช
ม.2
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 18

ณ อาคาร 2 ห้อง 223 โรงเรียนวัดป่าประดู่
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
534
เด็กหญิงจีรนันท์  สีม่วง
ม.2
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
535
เด็กหญิงเจนจิรา  มิตรสนิท
ม.2
โรงเรียนวัดป่าประดู่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
536
เด็กชายฉัตรดนัย  ประเสริฐวัฒนะ
ม.2
โรงเรียนวัดป่าประดู่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
537
เด็กชายชนธัญ  น้อยคำ
ม.2
โรงเรียนวัดป่าประดู่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
538
เด็กชายชนวีร์  จันทรักษา
ม.2
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
539
เด็กหญิงชนัญธิดา  สายบุตร
ม.2
โรงเรียนวัดป่าประดู่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
540
เด็กหญิงชนันรัตน์  ตีรณัมพงศ์วนิช
ม.1
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
541
เด็กหญิงชนิดาภา  บรรจงอักษร
ม.1
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
542
นางสาวชลทิพย์  ชูแก้ว
ม.3
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
543
เด็กหญิงชลิภา  เขมวัฒน์เดชา
ม.1
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
544
เด็กหญิงชลีวรรณ  ชาวผ้าขาว
ม.2
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
545
นายชัชพงศ์  คงภิบาล
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
546
เด็กชายชัยธวัช  เอี่ยมชม
ม.2
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
547
เด็กหญิงชาลิสา  บุยเต็ม
ม.3
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
548
เด็กหญิงชาลิสา  แสนสุข
ม.2
โรงเรียนวัดป่าประดู่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
549
เด็กชายชินาธิป  ชาญนคร
ม.3
โรงเรียนวัดป่าประดู่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
550
เด็กชายชิษณุชา  ทนศิริ
ม.3
โรงเรียนวัดป่าประดู่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
551
นางสาวชุติกาญจน์  ศรีคลหนู
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
552
เด็กหญิงชุติกาญจน์  สมบูรณ์
ม.3
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
553
เด็กหญิงฐมน  จุมพรม
ม.2
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
554
นางสาวฐานิตา  ปิตาลีมาพร
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
555
นายณดล  ปัญญานาม
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
556
เด็กชายณภพ  คงสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
557
นายณภัทร  แป้นเนียม
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
558
เด็กชายณภัทรชนนม์  นามสนธิ์
ม.2
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
559
เด็กหญิงณวินดา  นามสนธิ์
ม.1
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
560
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  เรืองสาคร
ม.2
โรงเรียนวัดป่าประดู่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
561
เด็กหญิงณัฏฐ์ชุดา  ดวงจิตร
ม.2
โรงเรียนวัดป่าประดู่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
562
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แย้มคร้าม
ม.1
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
563
เด็กชายณัฐชนน  ถิรประกอบกิจ
ม.3
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
564
เด็กชายณัฐชานนท์  รองเดช
ม.2
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
565
นายณัฐดนัย  บุราณสุข
ม.3
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
566
นายณัฐนนท์  บุรีนอก
ม.3
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
567
นายณัฐนันท์  บุรีนอก
ม.3
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
568
เด็กหญิงณัฐนิชา  สาระธนะ
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 18

ณ อาคาร 2 ห้อง 224 โรงเรียนวัดป่าประดู่
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
569
เด็กชายณัฐปภัสร์  เอกอัครพรพล
ม.2
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
570
เด็กชายณัฐภัทร  จิตต์ถาวร
ม.2
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
571
เด็กชายณัฐภัทร  วิศิษฎ์วรณัฐ
ม.1
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
572
เด็กชายณัฐภัทร  สุวรรณวัต
ม.2
โรงเรียนวัดป่าประดู่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
573
เด็กหญิงณิชากร  สุวรรณพยัคฆ์
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
574
เด็กชายติณภัทร  เนียมเตียง
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
575
เด็กชายเตชสิทธิ์  แก้วสมุทร
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
576
เด็กชายเตชสิทธิ์  ชาติพจน์
ม.3
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
577
เด็กชายไตรรัตน์  มะลาด
ม.2
โรงเรียนวัดป่าประดู่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
578
เด็กหญิงถิรดา  ศิริคำ
ม.2
โรงเรียนวัดป่าประดู่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
579
เด็กชายเทพประวิณ  พฤกษชาติ
ม.3
โรงเรียนวัดป่าประดู่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
580
เด็กชายแทนวงศ์  ปัทมมงคลชัย
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
581
เด็กชายธณกร  ทิวาวัลย์
ม.2
โรงเรียนวัดป่าประดู่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
582
เด็กชายธณกฤต  รุ่งแจ้ง
ม.2
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
583
นายธณพัทร  ชาญยุทธกุล
ม.3
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
584
เด็กชายธนกฤต  มีสังข์
ม.3
โรงเรียนวัดป่าประดู่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
585
เด็กชายธนกฤต  สุนทรเวชพงษ์
ม.1
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
586
เด็กชายธนทรัพย์  วรวงศ์
ม.3
โรงเรียนวัดป่าประดู่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
587
นายธนพรรณ  กรูพิศไตรย์
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
588
เด็กชายธนพล  เพ็งปาน
ม.2
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
589
เด็กชายธนภูมิ  ทองจันทร์นาม
ม.3
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
590
เด็กชายธนภูมิ  สันติกันต์
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
591
เด็กหญิงธนวรรณ  ละมัย
ม.2
โรงเรียนวัดป่าประดู่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
592
เด็กหญิงธนวรรณ  เอี่ยมอนันต์
ม.3
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
593
เด็กชายธนวัฒน์  ตันสุธิกุล
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
594
เด็กหญิงธนัญญา  ทองดี
ม.2
โรงเรียนวัดป่าประดู่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
595
เด็กหญิงธนัญญา  บุตดาพวง
ม.2
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
596
เด็กชายธนากร  ศรีสุขโข
ม.2
โรงเรียนวัดป่าประดู่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
597
เด็กหญิงธนาภรณ์  นาควิจิตร
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
598
เด็กชายธนิต  เพ็ชรอินทร์
ม.3
โรงเรียนวัดป่าประดู่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
599
เด็กชายธรรมมณฑล  แสงมา
ม.3
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
600
เด็กชายธรรมวรุตม์  วรรณเชฐอิสรา
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
601
เด็กหญิงธวัลกร  มั่นแก้ว
ม.2
โรงเรียนวัดป่าประดู่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
602
เด็กหญิงธวัลรัตน์  บูรณกิจ
ม.2
โรงเรียนวัดป่าประดู่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
603
เด็กหญิงธวัลรัตน์  สุขศิริมัช
ม.3
โรงเรียนวัดป่าประดู่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 18

ณ อาคาร 2 ห้อง 225 โรงเรียนวัดป่าประดู่
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
604
เด็กหญิงธัญชนก  สุวรรณสว่าง
ม.2
โรงเรียนวัดป่าประดู่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
605
เด็กชายธาวิน  อยู่แจ่ม
ม.1
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
606
เด็กหญิงธิญาดา  คชสาร
ม.2
โรงเรียนวัดป่าประดู่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
607
นายนนทกร  เตชะบัญ
ม.3
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
608
เด็กชายนนทัช  ลาชโรจน์
ม.2
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
609
เด็กชายนพณัช  วงศ์อนันต์นนท์
ม.2
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
610
เด็กหญิงนภกร  กลิ่นเกษร
ม.3
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
611
เด็กชายนรวิชญ์  วงศ์เดือน
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
612
เด็กชายนลธวัชร  สกุลสุรารักษ์
ม.2
โรงเรียนวัดป่าประดู่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
613
เด็กหญิงนวพร  ดอกไม้เพ็ง
ม.2
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
614
เด็กหญิงนวพร  อ่ำน้อย
ม.1
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
615
เด็กหญิงนัชชา  สาริการินทร์
ม.2
โรงเรียนวัดป่าประดู่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
616
เด็กหญิงนันท์นภัส  นุชธิสาร
ม.1
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
617
เด็กชายนาธาน  แจ้งจิตร
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
618
เด็กชายนาวิน  เขจรไข
ม.2
โรงเรียนวัดป่าประดู่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
619
เด็กหญิงพิชญาณี  รจนา
ม.2
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
620
เด็กหญิงนิชานันท์  กิจประยูร
ม.1
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
621
นายนิธิ  ภาณุทัต
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
622
เด็กหญิงนิธิพร  ภูคำไพร
ม.2
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
623
เด็กชายนิธิสรณ์  ศรีโอฬาร์
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
624
เด็กชายนิพนธ์  พึ่งพรหม
ม.3
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
625
เด็กหญิงนุตประวีณ์  โพธิ์บางหวาย
ม.2
โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
626
เด็กหญิงบัณฑิตา  อุทา
ม.2
โรงเรียนวัดป่าประดู่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
627
เด็กหญิงบุณยานุช  พวงเขียว
ม.2
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
628
เด็กหญิงเบญญทิพย์  หอมรื่น
ม.2
โรงเรียนวัดป่าประดู่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
629
นายปฏิญญา  สุขพรหม
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
630
เด็กหญิงปฐมวรรณสุดา  เกื้อหนุน
ม.3
โรงเรียนวัดป่าประดู่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
631
นางสาวปณาลี  ทองเต็ม
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
632
เด็กหญิงปทิตตา  สุขมหา
ม.2
โรงเรียนวัดป่าประดู่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
633
เด็กหญิงปพิชญา  มหมาศ
ม.1
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
634
เด็กชายปภังกร  ธีรปิติกุล
ม.1
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
635
เด็กหญิงประวีณ์นุช  เจริญหิรัญ
ม.1
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
636
เด็กหญิงปราณปริยา  เปลี่ยนศรี
ม.2
โรงเรียนวัดป่าประดู่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
637
เด็กหญิงปรานปรียา  บุสดี
ม.2
โรงเรียนวัดป่าประดู่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
638
เด็กหญิงปริยาภัทร  เข็มเพชร
ม.3
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 18

ณ อาคาร 2 ห้อง 226 โรงเรียนวัดป่าประดู่
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
639
เด็กหญิงปรียากรณ์  เอกอัจฉริยกุล
ม.2
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
640
เด็กหญิงปรียาภรณ์  ศรีโกศล
ม.2
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
641
เด็กหญิงปวรรณรัตน์  คงศักดิ์
ม.2
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
642
เด็กหญิงปวริศา  รนที
ม.1
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
643
เด็กชายปองภพ  ลี้ไพโรจน์กุล
ม.3
โรงเรียนวัดป่าประดู่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
644
เด็กชายปัญญ์นที  วิจารณาญาณ
ม.2
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
645
เด็กหญิงปัณฑารีย์  แก้ววิเชียร
ม.1
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
646
เด็กชายปัณณวัชญ์  เอี่ยมพันธ์
ม.1
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
647
เด็กหญิงปาณิสรา  พรหมหรรษ์
ม.2
โรงเรียนวัดป่าประดู่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
648
เด็กหญิงปานชีวา  ทุมมากรณ์
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
649
นางสาวปานฤทัย  ไชยสัจ
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
650
เด็กชายปารวิญ  ปิตาลีมาพร
ม.1
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
651
เด็กหญิงปาริตา  สโมสร
ม.3
โรงเรียนวัดป่าประดู่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
652
เด็กชายปิยวัฒน์  ปิยวรเดช
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
653
เด็กชายปิยะพัชร  ต้นแก้ว
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
654
เด็กหญิงปุณยวีร์  นิติสัมพันธ์
ม.2
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
655
นางสาวเปมิกา  เนตรเกื้อกูล
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
656
เด็กหญิงไปรยารัตน์  มะริด
ม.2
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
657
เด็กหญิงพชรพรรณ  ดีมาก
ม.3
โรงเรียนวัดป่าประดู่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
658
นายพชรพล  คล้ายทอง
ม.3
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
659
เด็กหญิงพรชิตา  ตระหง่านศรี
ม.2
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
660
นางสาวพรปวีณ์  พรมฮวด
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
661
เด็กชายพรหมพิริยะ  ยังคง
ม.2
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
662
เด็กชายพลวัต  ภูวรัตนกุล
ม.1
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
663
เด็กชายพันษพัฒน์  พุฒิธนะสุนทร
ม.1
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
664
เด็กหญิงพิชชาพร  สมสาย
ม.2
โรงเรียนวัดป่าประดู่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
665
เด็กหญิงพิชญาภา  ขวัญเมือง
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
666
เด็กหญิงพิณนารายณ์  กันตะกนิษฐ์
ม.2
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
667
เด็กหญิงพิพพ์มาดา  นิ่มเจริญ
ม.1
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
668
เด็กชายพิศณุพงศ์  ภูเดช
ม.1
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
669
เด็กหญิงพิสินี  สังข์สุวรรณ
ม.2
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
670
เด็กชายพิสิษฐ์  เสงี่ยมวงษ์
ม.3
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
671
เด็กชายพีรณัฐ  ศรีเจริญประมง
ม.2
โรงเรียนวัดป่าประดู่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
672
เด็กชายพีรพล  ท่าเสม็ด
ม.3
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
673
เด็กหญิงเพ็ญพิชชาพร  ช่วยเพ็ญ
ม.2
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 18

ณ อาคาร 2 ห้อง 227 โรงเรียนวัดป่าประดู่
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
674
เด็กหญิงเพียงขวัญ  กระจ่างโยธิน
ม.2
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
675
เด็กหญิงแพรวแพรวา  จันทร์สอน
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
676
เด็กหญิงภควดี  ยิ้มเจริญ
ม.2
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
677
เด็กหญิงภัททิยา  ทิพย์มาตร์
ม.2
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
678
เด็กชายภัทรดนัย  ถนอมสิทธิกุล
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
679
เด็กหญิงภัทรธาดา  สิทธิชัยฤชา
ม.2
โรงเรียนวัดป่าประดู่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
680
เด็กชายภานุกร  สุนทรประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนวัดป่าประดู่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
681
เด็กชายภานุพันธ์  วงษ์สมุทร
ม.3
โรงเรียนวัดป่าประดู่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
682
เด็กชายภูริณัฐ  ศรทณะวงค์
ม.2
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
683
เด็กชายภูวิศ  พึ่งแผ่นดิน
ม.2
โรงเรียนบ้านพึ่งแผ่นดิน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
684
เด็กหญิงมัธยา  หุ่นศรีสกุล
ม.1
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
685
เด็กหญิงมาติกา  รอดพ้น
ม.2
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
686
เด็กหญิงยลรดี  ศรีแว่นแก้ว
ม.2
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
687
เด็กหญิงยศกมล  ฉายอรุณ
ม.3
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
688
เด็กหญิงรมย์ณิชา  สารวงค์
ม.2
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
689
เด็กหญิงรสมาลิน  ปิ่นเกตุ
ม.2
โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
690
นายรัชชานนท์  ขะพินิจ
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
691
เด็กชายรัชชานนท์  คำตา
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
692
เด็กชายรัฐธนนท์  อริยรัฐรังสี
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
693
เด็กหญิงรัดเกล้า  ละอองดี
ม.2
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
694
เด็กหญิงริณรดา  จีนโน
ม.2
โรงเรียนวัดป่าประดู่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
695
นางสาวรินรตา  พรหมทอง
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
696
เด็กชายลัญฉกร  ตั้งศรีไพโรจน์
ม.2
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
697
เด็กชายวรชัย  วัฒนะกิจ
ม.2
โรงเรียนวัดป่าประดู่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
698
เด็กชายวรินทร  ทรงศรีสง่า
ม.3
โรงเรียนวัดป่าประดู่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
699
เด็กหญิงวรินธร  พูลผล
ม.3
โรงเรียนวัดป่าประดู่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
700
เด็กชายวริศนวัช  รัชพงษ์ไทย
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
701
เด็กหญิงวาสนา  ปานทอง
ม.1
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
702
เด็กหญิงวาสิตา  กล้าหาญ
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
703
เด็กหญิงวิชญาดา  เชื้อชาติ
ม.2
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
704
เด็กหญิงวินิธา  สุขเกษม
ม.3
โรงเรียนวัดป่าประดู่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
705
เด็กหญิงวิรัลพัชร  ศรีโอฬาร์
ม.1
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
706
เด็กหญิงวิรากานต์  บุญฟ้าประทาน
ม.1
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
707
เด็กหญิงวีธรา  เสียงใส
ม.2
โรงเรียนวัดป่าประดู่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
708
เด็กชายวีรภัทร  เลิศเจริญวรกุล
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 18

ณ อาคาร 2 ห้อง 228 โรงเรียนวัดป่าประดู่
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
709
เด็กชายวุฒิภัทร  ประสพชิงชนะ
ม.1
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
710
เด็กหญิงศริญรักษ์  รตินันทกร
ม.2
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
711
เด็กชายศิรสิทธิ์  หวังผล
ม.1
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
712
เด็กชายศิระ  อันพิมพา
ม.2
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
713
เด็กชายศุภจิรัฐ  ทองกอบ
ม.1
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
714
เด็กชายศุภณัฐ  อัมพรมหา
ม.1
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
715
เด็กชายศุภวิชญ์  นิศาพฤกษาชาติ
ม.2
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
716
เด็กชายศุภิณัฐ  หาญวงศ์
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
717
เด็กชายเศรษฐพงษ์  แก้วนอก
ม.2
โรงเรียนวัดป่าประดู่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
718
เด็กหญิงสพิชญา  พิมพ์ไทยสง
ม.2
โรงเรียนวัดป่าประดู่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
719
นายสมรักษ์  สาเหม
ม.3
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
720
นายสักสรณ์  สิงหเสนี
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
721
เด็กหญิงสานิกุล  พฤกษานิตย์
ม.2
โรงเรียนวัดป่าประดู่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
722
เด็กชายสิงห์คาร  พรพัฒนาพงศ์
ม.1
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
723
นายสิทธิกร  ฤกษ์ดี
ม.3
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
724
เด็กชายสิทธิพล  พลเมือง
ม.2
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
725
เด็กหญิงสิมิลัน  ประจงจิตร
ม.2
โรงเรียนวัดป่าประดู่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
726
เด็กชายสิรวิชญ์  เกิดโต
ม.2
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
727
เด็กหญิงสิริกร  กมล
ม.2
โรงเรียนวัดป่าประดู่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
728
เด็กหญิงสิริรัตน์  ศรีมันตะ
ม.2
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
729
เด็กหญิงสิริวิมล  คิดละเอียด
ม.2
โรงเรียนวัดป่าประดู่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
730
เด็กหญิงสิรีธร  ตัณฑเกียรติ
ม.3
โรงเรียนวัดป่าประดู่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
731
นางสาวสุจิรา  หอมหวน
ม.3
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
732
เด็กหญิงสุชัญญา  คำสุข
ม.3
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
733
เด็กหญิงสุชานาถ  ทองทวน
ม.1
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
734
เด็กชายสุนิรุตติ์  ภาวงศ์กาฬสินธุ์
ม.1
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
735
เด็กหญิงสุนิสา  โพธิ์กลาง
ม.2
โรงเรียนวัดป่าประดู่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
736
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  สุดสาคร
ม.2
โรงเรียนวัดป่าประดู่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
737
เด็กหญิงสุภัสสร  หวังข้อกลาง
ม.2
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
738
เด็กชายสุรพัศ  จิตรชื่น
ม.2
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
739
เด็กชายสุรพัศ  วันเพ็ญ
ม.2
โรงเรียนวัดป่าประดู่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
740
เด็กชายโสภณ  ศึกษา
ม.3
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
741
เด็กหญิงหทัยทัติ  ิพิณเขียว
ม.2
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
742
เด็กหญิงหทัยพร  จิตรชื่น
ม.1
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
743
เด็กหญิงหัทยา  ห่อเพชร
ม.2
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 18

ณ อาคาร 2 ห้อง 229 โรงเรียนวัดป่าประดู่
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
744
นายอชิตะ  สุริยาประชานันท์
ม.3
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
745
เด็กหญิงอติกานต์  ไชยะสุ
ม.1
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
746
เด็กหญิงอนงค์นาฏ  นิตยพล
ม.2
โรงเรียนวัดป่าประดู่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
747
เด็กชายอนพัทย์  เยื่อทองเทศ
ม.3
โรงเรียนวัดป่าประดู่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
748
เด็กหญิงอนันดา  บุญสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนวัดป่าประดู่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
749
เด็กหญิงอภิชญา  เจิมดี
ม.2
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
750
เด็กหญิงอภิชญา  ชูสุวรรณ์
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
751
เด็กชายอภิสิทธิ์  พูลเวช
ม.3
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์