ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 17

ณ อาคาร 3 ห้อง 321 โรงเรียนศรียานุสรณ์
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกมล  บ้านเนิน
ม.2
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
2
เด็กหญิงกชกร  วงศ์สีใส
ม.2
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
3
เด็กหญิงกชพร  บ้านเนิน
ม.2
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
4
เด็กหญิงกชพร  สุมิตร
ม.2
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
5
เด็กหญิงกนกกร  ประทุมวี
ม.1
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
6
เด็กหญิงกนกณัฐ  ตองอ่อน
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คณิต ม.ต้น
7
เด็กหญิงกนกพร  ไตรภูมิ
ม.3
โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
8
เด็กหญิงกนกรัตน์  โพธิ์ศรี
ม.1
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
9
เด็กหญิงกมลภัทร  ธรรมเจริญ
ม.1
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
10
นายกรณ์พงศ์  ชวิทย์ฤทัยกุล
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คณิต ม.ต้น
11
เด็กหญิงกรณิศ  เพช็รคง
ม.1
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
12
เด็กชายกฤตณัฐ  นามสาร
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คณิต ม.ต้น
13
เด็กหญิงกฤตพร  บุษบงษ์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คณิต ม.ต้น
14
เด็กหญิงกฤติกา  พิทยาวิริยะพันธ์
ม.3
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
15
นางสาวกฤติมา  สละชั่ว
ม.3
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
16
เด็กหญิงกฤติยากร  สามิภักดิ์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คณิต ม.ต้น
17
เด็กชายกฤษพัชร  วงค์ขวัญ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คณิต ม.ต้น
18
เด็กหญิงกษมาภรณ์  สุวรรณโชติ
ม.2
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
19
เด็กหญิงกัญจิรา  สุทธิเจริญ
ม.1
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
20
เด็กหญิงกัญญาพัชร  กุศลศิลป์
ม.1
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
21
เด็กหญิงกัญณิภา  เทือกขันตี
ม.1
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
22
เด็กหญิงกัญธิชา  ศิริเมฆา
ม.1
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
23
เด็กหญิงกันตธีร์  แซมหิรัญ
ม.2
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
24
เด็กหญิงกันตนันท  หงษาชาติ
ม.1
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
25
เด็กหญิงกัลยกร  วัฒนกูล
ม.1
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
26
เด็กหญิงกัลยากร  คุณเจตน์
ม.1
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
27
เด็กหญิงกัลยากร  ยุติวงษ์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คณิต ม.ต้น
28
นางสาวกัลยากร  ลี้ไพโรจน์กุล
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คณิต ม.ต้น
29
เด็กหญิงกานต์สินี  พบสุขธนทรัพย์
ม.2
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
30
เด็กหญิงกานต์สิริ  โฉมเฉลา
ม.2
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
31
เด็กหญิงกิตติกาน  เพิ่มพูล
ม.2
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
32
เด็กชายกิตติภณ  แสงมุกดา
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คณิต ม.ต้น
33
เด็กชายกิตติภพ  เจริญพร
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คณิต ม.ต้น
34
นายกิตติภพ  แสดงผล
ม.3
โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
35
นางสาวขรินทร์ทิพย์  วรัญญูรัฐ
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 17

ณ อาคาร 3 ห้อง 322 โรงเรียนศรียานุสรณ์
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายคณิศร  สว่างไสว
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คณิต ม.ต้น
37
เด็กชายจักรเพชร  ไชยวรรณ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คณิต ม.ต้น
38
เด็กหญิงจันทรัตน์  กนกรัตนไพศาล
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คณิต ม.ต้น
39
เด็กหญิงจารุวรรณ  มีทิพย์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คณิต ม.ต้น
40
นางสาวจิณห์ณพัจน์  อนันตกฤษณ์
ม.3
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
41
เด็กหญิงจิณัฐสิกา  มนต์ชัยสิงห์
ม.3
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
42
นางสาวจิดาภา  เซี่ยงว่อง
ม.3
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
43
เด็กหญิงจิดาภา  ทองนบ
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คณิต ม.ต้น
44
เด็กหญิงจิดาภา  เทียนเงิน
ม.3
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
45
เด็กหญิงจิดาภา  แย้มงามเหลือ
ม.1
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
46
เด็กหญิงจิรชยา  นิลชาติ
ม.1
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
47
เด็กหญิงจิรนันท์  วัลลิสุต
ม.1
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
48
เด็กหญิงจิรปรียา  ยังเหลือ
ม.1
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
49
เด็กชายจิรภัทร  ชวนฤทัย
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คณิต ม.ต้น
50
เด็กหญิงจิรภิญญา  บุญทะการ
ม.1
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
51
นางสาวจิรัชญา  เจริญวงค์
ม.3
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
52
เด็กหญิงจิรัชญา  สยามประโคน
ม.2
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
53
เด็กหญิงจิรัชยา  จิระพงศ์
ม.3
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
54
เด็กหญิงจิราภา  บูรพาพาณิช
ม.3
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
55
เด็กหญิงจิราวดี  แววดี
ม.1
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
56
นางสาวจุฑามาศ  เงินมูล
ม.3
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
57
นางสาวจุติมน  บานเย็น
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คณิต ม.ต้น
58
นางสาวเจตนิพิฐ  สุรนันท์
ม.3
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
59
นายเจ้าพระยา  บรรจงการ
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คณิต ม.ต้น
60
เด็กหญิงชญาดา  วุฒิ
ม.1
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
61
เด็กหญิงชณาภัช  ชวศิริกุลฑล
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คณิต ม.ต้น
62
เด็กหญิงชนณัทชา  สินสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คณิต ม.ต้น
63
เด็กชายชนะชล  มรกต
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คณิต ม.ต้น
64
เด็กหญิงชนัญชิดา  ทะประสพ
ม.1
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
65
เด็กหญิงชนัญชิดา  ภุมรากูล
ม.3
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
66
เด็กหญิงชนาณัติ  หัสรังค์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คณิต ม.ต้น
67
เด็กหญิงชนารดี  บุญตา
ม.2
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
68
เด็กหญิงชนิกานต์  จาดแจ่ม
ม.2
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
69
เด็กหญิงชนิกานต์  สืบวงษ์รุ่ง
ม.2
โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
70
นายชยกร  อุณหศิริกุล
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 17

ณ อาคาร 3 ห้อง 323 โรงเรียนศรียานุสรณ์
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
นางสาวชัชชนันท์  โตมีศิลป์
ม.3
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
72
เด็กหญิงชัญญนัท  ชำนาญชล
ม.1
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
73
เด็กหญิงชาลิศา  สุขเจริญ
ม.1
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
74
นางสาวชาลิสา  ปัจจุสานนท์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คณิต ม.ต้น
75
เด็กหญิงชาลิสา  ศรีทองคำ
ม.1
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
76
เด็กหญิงชาลิสา  สุขสุโฉม
ม.1
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
77
เด็กหญิงชุติกาญจน์  อามพัฒน์
ม.1
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
78
เด็กหญิงชุตินันท์  สุวรรณเปิ้น
ม.3
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
79
เด็กหญิงชุติภา  บำเพ็ญผล
ม.2
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
80
เด็กหญิงชุติภา  สมารักษ์
ม.2
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
81
เด็กหญิงเชอรี่  ทอง
ม.2
โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
82
เด็กหญิงโชติกา  ชัยเจริญพงศ์
ม.1
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
83
นางสาวโชติกา  อ่อนโพธิ์
ม.3
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
84
เด็กหญิงโชติชนิดา  สุสมวงค์
ม.1
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
85
เด็กชายโชติพัฒน์  ทรงเจริญ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คณิต ม.ต้น
86
เด็กหญิงโชษิตา  ริมท่าม่วง
ม.3
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
87
เด็กหญิงญาณศิริ  ถิ่นชีลอง
ม.2
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
88
นางสาวญาณิกา  แซ่จง
ม.3
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
89
เด็กหญิงญาณิศา  ตั๊นงาม
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คณิต ม.ต้น
90
เด็กหญิงญาณิศา  ศรีทองคำ
ม.1
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
91
เด็กหญิงญาดา  พฤกษ์เจริญ
ม.1
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
92
เด็กหญิงฎาร์วินทร์  สุขสวาสดิ์
ม.1
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
93
เด็กหญิงฐิติวรดา  สังฆวัตร
ม.1
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
94
เด็กหญิงณกมล  คนมีเก่า
ม.3
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
95
เด็กหญิงณภัทร  เจตน์มงคล
ม.1
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
96
เด็กชายณภัทร  พบสมัย
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คณิต ม.ต้น
97
เด็กหญิงณภัทร  พันธ์เมือง
ม.2
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
98
นางสาวณัชชา  จิราษฎร์
ม.3
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
99
เด็กหญิงณัชชา  เจริญชาติ
ม.2
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
100
เด็กหญิงณัชชา  ตาหน่วย
ม.2
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
101
เด็กหญิงณัชชา  ปรียานนท์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คณิต ม.ต้น
102
เด็กหญิงณัชยาภา  สุพรชัยวิวัฒน์
ม.2
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
103
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  คำอาจ
ม.1
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
104
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  นันทะชัย
ม.1
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
105
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พูลสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 17

ณ อาคาร 3 ห้อง 324 โรงเรียนศรียานุสรณ์
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
นางสาวณัฏฐิมา  สารเจริญ
ม.3
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
107
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ขวัญเย็น
ม.2
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
108
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ปีเจริญ
ม.2
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
109
นางสาวณัฐกานต์  โซ่เงิน
ม.3
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
110
เด็กหญิงณัฐชยา  แสงสว่าง
ม.1
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
111
เด็กหญิงณัฐชา  พินผล
ม.2
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
112
เด็กหญิงณัฐณิชา  ศิริเมฆา
ม.3
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
113
นางสาวณัฐนิชา  ชยางคานนท์
ม.3
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
114
เด็กหญิงณัฐพร  ทองใบ
ม.3
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
115
นางสาวณัฐวดี  โตศิริ
ม.3
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
116
นางสาวณัฐวดี  อ่อนตา
ม.3
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
117
เด็กหญิงณัตฐนันท์  เกตรา
ม.1
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
118
นางสาวณัตฐวัลย์  สร้อยระย้า
ม.3
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
119
เด็กหญิงณิชกานต์  หอมอุทัย
ม.2
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
120
นางสาวณิชา  รัตนะ
ม.3
โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
121
นางสาวณิชาดา  วงค์สุทธิ์
ม.3
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
122
เด็กหญิงณิชานันท์  เดิมกะยอม
ม.3
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
123
เด็กหญิงดารารัตน์  สมผล
ม.2
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
124
เด็กชายดุสิต  เจียมโฆสิต
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คณิต ม.ต้น
125
เด็กหญิงทรรศยา  อังคะณา
ม.1
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
126
เด็กหญิงทิพย์ธาดา  ยศคำลือ
ม.2
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
127
นางสาวทิพย์วารี  อุตรชน
ม.3
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
128
เด็กหญิงแทนพร  ตาตะคุ
ม.1
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
129
เด็กหญิงธนพร  เสนะกูล
ม.1
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
130
เด็กหญิงธนภรณ์  มีไชย
ม.1
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
131
เด็กหญิงธนัชญา  พิทักษ์โกศล
ม.1
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
132
เด็กหญิงธนัชพร  กูลนา
ม.1
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
133
เด็กชายธรรมธร  น้อยสง่า
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คณิต ม.ต้น
134
เด็กหญิงธวัลรัตน์  สมัย
ม.1
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
135
เด็กหญิงธัญชนก  วัฒนะวิรุณ
ม.1
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
136
เด็กหญิงธัญญาวรรณ  ทศานนท์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คณิต ม.ต้น
137
เด็กหญิงธัญธิชา  อูปปรี
ม.2
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
138
นางสาวธัญพิมล  สังข์ทอง
ม.3
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
139
เด็กหญิงธันยพร  ภิบาลวงษ์
ม.2
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
140
เด็กหญิงธิญาดา  วงษ์ภักดี
ม.3
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 17

ณ อาคาร 3 ห้อง 325 โรงเรียนศรียานุสรณ์
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงธิติสุดา  สีทอง
ม.2
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
142
เด็กหญิงธีริศรา  เลาหุไรกุล
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คณิต ม.ต้น
143
เด็กหญิงนณี  อนุศัพท์
ม.2
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
144
นางสาวนนรวรรณ  พยัฆวิเชียร
ม.3
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
145
เด็กชายนพฤทธิ์  หรูเจริญ
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คณิต ม.ต้น
146
เด็กหญิงนภสกร  การพานิช
ม.1
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
147
เด็กหญิงนรมน  ผดุงสัตย์
ม.1
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
148
เด็กหญิงนรมน  รอดปรีชา
ม.1
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
149
เด็กชายนรเศรษฐ์  วัฒนะฐิติภัค
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คณิต ม.ต้น
150
เด็กหญิงนลัทพร  บาศรี
ม.2
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
151
เด็กหญิงนัทธมน  แถวเนิน
ม.1
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
152
เด็กหญิงนัทร์วรินทร์  มั่นศิลป์
ม.2
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
153
นางสาวนันทกร  ดีวงกิจ
ม.2
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
154
เด็กหญิงนันท์นภัส  แซ่อ๊วก
ม.1
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
155
เด็กหญิงนิภาภรณ์  ริมสันเทียะ
ม.2
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
156
เด็กหญิงนิรุชา  ด้วงมาก
ม.3
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
157
นางสาวบัณพร  ดีเกตุ
ม.3
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
158
เด็กหญิงบัวบูชา  บุตรอุดม
ม.1
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
159
นางสาวบุญณิสา  ป้อมอาษา
ม.3
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
160
เด็กหญิงบุณยานุช  บุญเสริม
ม.1
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
161
นางสาวบุรัสกร  ตั๊นงาม
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คณิต ม.ต้น
162
เด็กหญิงบุษญาวดี  วงศิริ
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คณิต ม.ต้น
163
เด็กหญิงบุษบาภิเศก  กระจ่างศรี
ม.1
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
164
เด็กหญิงบุษบาวรรณ  รมรื่น
ม.1
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
165
นางสาวเบญญาภา  แก้วขาว
ม.3
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
166
เด็กหญิงเบญญาภา  อาลัย
ม.2
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
167
เด็กหญิงปณิดา  นิตย์จินต์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คณิต ม.ต้น
168
เด็กหญิงปทิตตา  ดำรงกิจอุดม
ม.1
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
169
เด็กหญิงปนัสชยา  ศรีไพรินทร์
ม.3
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
170
นางสาวปพิชญา  ปริญโญกุล
ม.3
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
171
เด็กหญิงปพิชญา  เสงี่ยมงาม
ม.1
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
172
เด็กหญิงปภณิสา  บุญณัทน์นท์
ม.2
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
173
เด็กหญิงปภัตพิดา  แซ่ตั้ง
ม.2
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
174
เด็กหญิงปภัทรสรญ์  ยมยิ่ง
ม.2
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
175
เด็กหญิงปภัสรา  จอมหงษ์
ม.2
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 17

ณ อาคาร 3 ห้อง 326 โรงเรียนศรียานุสรณ์
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงปภาวรินทร์  วัฒนพฤกาชาติ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คณิต ม.ต้น
177
เด็กหญิงปภาสินี  ประจงการ
ม.1
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
178
นางสาวประภาพร  ภู่จำศิลป์
ม.3
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
179
นางสาวประภาพร  สูงสุด
ม.3
โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
180
เด็กหญิงประภาวีร์  จันทิบุตร
ม.2
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
181
เด็กหญิงปริชญา  ชำนาญชล
ม.3
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
182
เด็กหญิงปริชญา  เล็กวงษ์
ม.1
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
183
เด็กหญิงปริณดา  กอบศิลป์
ม.2
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
184
เด็กหญิงปวริศา  สุริยวงษ์
ม.1
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
185
เด็กหญิงปวีณวัชร์  สัมเภาพันธ์
ม.3
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
186
เด็กหญิงปัญจรีย์  เทพวรสุข
ม.3
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
187
เด็กหญิงปัญญาดา  วิชัยคำจร
ม.2
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
188
เด็กชายปัณณวัฒน์  กุญแจกล
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คณิต ม.ต้น
189
เด็กหญิงปาณิศา  นิจสุข
ม.1
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
190
นางสาวปานฤทัย  ศรีสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
191
เด็กหญิงปาริชาต  เอกปัจชา
ป.6
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
192
เด็กหญิงปิ่นมนัส  กุลพาณิชย์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คณิต ม.ต้น
193
เด็กหญิงปิยะธิดา  ประชุมสาร
ม.1
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
194
เด็กหญิงปิยากร  เทพภิบาล
ม.1
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
195
เด็กหญิงปุญยวีร์  บุญช่วย
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คณิต ม.ต้น
196
เด็กชายปุณณวิชญ์  สุทธิพานิช
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คณิต ม.ต้น
197
เด็กชายปูรณ์  ประภาโส
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คณิต ม.ต้น
198
เด็กชายเปนเอก  สุขสุดา
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คณิต ม.ต้น
199
เด็กหญิงเปมิกา  เจรฺญพรรค
ม.2
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
200
เด็กหญิงฝนทิพย์  อินสอน
ม.2
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
201
เด็กหญิงพรธีรา  งามการ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คณิต ม.ต้น
202
เด็กหญิงพรปวีณ์  ธรรมจริยา
ม.1
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
203
เด็กหญิงพรพรหม  พงงษิขจร
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คณิต ม.ต้น
204
เด็กหญิงพรมณี  กลมเกลี้ยง
ม.1
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
205
เด็กหญิงพรรณวลี  ร่วมญาติ
ม.3
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
206
เด็กหญิงพรรวินท์  ศรีประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
207
เด็กชายพรรษวุฒิ  นพกูลวงศ์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คณิต ม.ต้น
208
เด็กหญิงพลอยชมพู  ชินนาหอม
ม.1
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
209
เด็กหญิงพลอยเพทาย  พทคิด
ม.2
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
210
เด็กชายพลัฏฐ์  พึ่งบารมีอุปถัมภ์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 17

ณ อาคาร 3 ห้อง 331 โรงเรียนศรียานุสรณ์
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงพัชนิดา  ธรรมลิขิต
ม.1
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
212
เด็กหญิงพัชรีรัตน์  กุลวงศ์
ม.1
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
213
เด็กหญิงพัดชา  ผดุงนาม
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คณิต ม.ต้น
214
เด็กหญิงพัทธนันท์  ชูเลิศ
ม.2
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
215
เด็กหญิงพัทธนันท์  ปฐมพฤกษ์วงษ์
ม.1
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
216
นางสาวพัทธนันท์  เสือแพร
ม.3
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
217
เด็กหญิงพัทธ์นันท์  รำพึงพงษ์
ม.2
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
218
เด็กหญิงพิชชาพลอย  ชัยทวีมงคล
ม.2
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
219
เด็กหญิงพิชญ์สราธีร์  จันทนกุล
ม.2
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
220
เด็กหญิงพิชญา  เข็มทอง
ม.1
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
221
เด็กหญิงพิชญา  ปราชญ์เปรื่อง
ม.3
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
222
เด็กหญิงพิชญาภา  บำรุงสวน
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คณิต ม.ต้น
223
เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ตางาม
ม.1
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
224
เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  แถวกลาง
ม.2
โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
225
เด็กหญิงพิรญาณ์  พร้อมมูล
ม.3
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
226
เด็กชายพีรพัฒน์  เฉลยไข
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คณิต ม.ต้น
227
นายพีรวัส  เที่ยงทางธรรม
ม.3
โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
228
นางสาวแพรวพรรณ  ปานจันดี
ม.2
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
229
เด็กหญิงฟ้าใส  บุญนธิกุล
ม.1
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
230
เด็กหญิงภคพร  กุศลส่ง
ม.1
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
231
นางสาวภทรพรรณ  พลอยประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คณิต ม.ต้น
232
เด็กหญิงภรภัทร  บุญช่วยเหลือ
ม.1
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
233
เด็กหญิงภวิษย์พร  สุคนธรัตน์
ม.2
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
234
เด็กหญิงภัคจิรา  เวชสรรเสริญ
ม.3
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
235
เด็กหญิงภัฏชภรณ์  อยู่พิทักษ์
ม.2
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
236
เด็กหญิงภัทรดา  บุตรทะสุ
ม.1
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
237
เด็กหญิงภัทรวดี  หมื่นศรี
ม.3
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
238
เด็กหญิงภัทรียา  สรศักดิ์
ม.1
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
239
เด็กหญิงภาวนา  ศิริพงษ์
ม.1
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
240
เด็กชายภาสวีร  บุญเลิศ
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คณิต ม.ต้น
241
นางสาวภิญญดา  ประมาณพล
ม.3
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
242
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ทุมทอง
ม.1
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
243
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ไพบูลย์
ม.1
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
244
เด็กหญิงภินันดา  คุรุปราการกิจ
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คณิต ม.ต้น
245
เด็กชายภูณภัษฐ์  สิงขร
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 17

ณ อาคาร 3 ห้อง 332 โรงเรียนศรียานุสรณ์
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กชายภูเบศ  พงษ์เจริญ
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คณิต ม.ต้น
247
เด็กชายภูผา  มูลผล
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คณิต ม.ต้น
248
เด็กชายภูมิภัทร  อภัย
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คณิต ม.ต้น
249
เด็กหญิงภูริชญา  ถิติปัญญา
ม.1
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
250
เด็กชายมงคล  ปั้นแบ่ง
ม.1
โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
251
เด็กหญิงมนชนก  ยุติธรรม
ม.2
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
252
เด็กหญิงมนพร  คงสำราญ
ม.2
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
253
เด็กหญิงมนสิชา  กอร์ปไพบูลย์
ม.1
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
254
เด็กหญิงมนัสนันท์  วัชรินทร์รัตน์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คณิต ม.ต้น
255
เด็กหญิงมโนชา  บุญเรือง
ม.1
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
256
เด็กหญิงมลิสา  ปิดตานัง
ม.3
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
257
เด็กหญิงมีวรา  พงษ์คุณาวุฒิ
ม.1
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
258
เด็กหญิงมุกดา  หนองน้ำเย็น
ม.3
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
259
เด็กหญิงเมธาวี  วิไลพัฒน์
ม.1
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
260
เด็กหญิงเมธินี  ทับทิม
ม.1
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
261
เด็กหญิงยุวรินทร  ใจสุทธิ
ม.1
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
262
เด็กหญิงรพีพร  ภาพสิงห์
ม.1
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
263
เด็กหญิงรมิดา  นิลพัฒน์
ม.3
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
264
เด็กหญิงรมิดา  รำพึงกุล
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คณิต ม.ต้น
265
เด็กหญิงรมิตา  รัตนสัจะรรม
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คณิต ม.ต้น
266
เด็กหญิงรสสุคนธ์  วงศ์อยู่
ม.2
โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
267
นายรัชตพล  คติทองเอก
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คณิต ม.ต้น
268
เด็กหญิงรัตติยาพร  ญานี
ม.3
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
269
นางสาวรัศมีจันทร์  หอมสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
270
เด็กหญิงรัษฎากร  สีเผือก
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คณิต ม.ต้น
271
เด็กหญิงรินรดา  รุ่งอร่ามศิริ
ม.1
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
272
เด็กหญิงรุ้งชาดา  มามีไชย
ม.3
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
273
เด็กหญิงรุ่งนภา  ชูคำ
ม.3
โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
274
เด็กหญิงรุ่งไพลิน  กูรุ่ง
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คณิต ม.ต้น
275
เด็กหญิงเรืองริน  คูหากาญจน์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คณิต ม.ต้น
276
เด็กหญิงลภัสนันท์  โรจวิรัลรัตน์
ม.1
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
277
เด็กหญิงลภัสรดา  ใจตรง
ม.2
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
278
เด็กหญิงลลิตา  ศิลสังวรณ์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คณิต ม.ต้น
279
เด็กหญิงลัลนา  ภูมิพัฒน์โยธิน
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คณิต ม.ต้น
280
เด็กหญิงวชิรญาณ์  อุ่นเรือน
ม.1
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 17

ณ อาคาร 3 ห้อง 333 โรงเรียนศรียานุสรณ์
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กหญิงวนัชญา  บุญแก้ว
ม.1
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
282
เด็กหญิงวรณัน  ปะญาติ
ม.1
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
283
เด็กหญิงวรนิษฐ์  แสงสุธา
ม.3
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
284
เด็กหญิงวรรณพร  แก้วละมุล
ม.1
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
285
เด็กหญิงวรรณวริน  นาแถมนาค
ม.1
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
286
เด็กหญิงวรัชยา  ปุริเส
ม.1
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
287
เด็กหญิงวรัชยา  สายทอง
ม.1
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
288
เด็กหญิงวรัทยา  สิทธิพาชัยกุล
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คณิต ม.ต้น
289
เด็กหญิงวรางคณา  คูณสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
290
เด็กหญิงวรางคณา  บุญเรือง
ม.3
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
291
เด็กชายวราวัฒก์  ปานมีสี
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คณิต ม.ต้น
292
เด็กหญิงวริทธิ์นันท์  โหตรภวานนท์
ม.2
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
293
เด็กหญิงวรินญา  ชาวประมง
ม.1
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
294
เด็กหญิงวรินทร  เฉิดฉิ้ม
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คณิต ม.ต้น
295
เด็กหญิงวรินยุพา  รักษา
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คณิต ม.ต้น
296
เด็กหญิงวริยา  เกิดผล
ม.1
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
297
เด็กหญิงวริศรา  บำรุงศาสตร์
ม.1
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
298
เด็กหญิงวริสรา  บุญคงมาก
ม.1
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
299
เด็กหญิงวลัยพรรณ  ทองม้วน
ม.1
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
300
เด็กหญิงวสิพร  ศฤงคารเพิ่มพูน
ม.3
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
301
เด็กหญิงวาชนก  เพ็งผ่อง
ม.1
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
302
เด็กชายวารวัต  บัณฑูรรังษี
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คณิต ม.ต้น
303
เด็กหญิงวาสิตา  วิทูธีรศานต์
ม.2
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
304
เด็กหญิงวินยาวดี  ผิวบาง
ม.1
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
305
เด็กหญิงวิรัทธา  วิรประพร
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คณิต ม.ต้น
306
เด็กหญิงวิไลลักษณ์  แก้วขาว
ม.2
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
307
เด็กหญิงวิศรุตา  ผลอำพันธ์
ม.3
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
308
เด็กหญิงวิศัลย์ศยา  สนสูงเนิน
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คณิต ม.ต้น
309
เด็กชายเวโรจน์  บุญราช
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คณิต ม.ต้น
310
เด็กหญิงศยามล  แก้วทรัพย์
ม.2
โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
311
เด็กหญิงศรุตา  ต้นแผ้ว
ม.1
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
312
เด็กหญิงศลิษา  แก้วทรัพย์
ม.2
โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
313
เด็กหญิงศลิษา  ธัญญกรรม
ม.1
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
314
เด็กหญิงศศิณา  ปัจจัยโก
ม.1
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
315
นางสาวศศินภา  โสพรม
ม.3
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 17

ณ อาคาร 3 ห้อง 334 โรงเรียนศรียานุสรณ์
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กชายศิรสิทธิ์  ดอกไม้เทียม
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คณิต ม.ต้น
317
เด็กหญิงศิริญญา  รอดดำพันธ์
ม.2
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
318
เด็กหญิงศิริลักษณ์  สมบูรณ์ศักดิ์
ม.2
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
319
เด็กหญิงศิริวรรณ  รสฟุ้ง
ม.3
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
320
เด็กหญิงศิริวรรณ  อาษาพา
ม.1
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
321
เด็กหญิงศุกลิน  อินนก
ม.2
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
322
เด็กชายศุภกร  ถนอมวงศ์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คณิต ม.ต้น
323
นายศุภณัฐ  ขุมโมกข์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คณิต ม.ต้น
324
เด็กหญิงศุภมาศ  กาญจนวิจิตร
ม.2
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
325
เด็กหญิงศุภรางค์  วารีนพฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
326
เด็กหญิงศุภิสรา  กันทะบุตร
ม.1
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
327
เด็กชายเศรษฐ์  พรรณมณีลักษณ์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คณิต ม.ต้น
328
เด็กหญิงสรวีย์  กิจสุวรรณรัตน์
ม.1
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
329
เด็กหญิงสรัลดา  บุตรหนัน
ม.1
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
330
นางสาวสรัลพร  คลังสิน
ม.3
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
331
เด็กหญิงสโรชา  โฉมเฉลา
ม.2
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
332
นางสาวสวิชญา  เครือทอง
ม.3
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
333
เด็กหญิงสาริศา  อย่างสง่า
ม.2
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
334
นางสาวสาวิณี  แสงทอง
ม.3
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
335
เด็กหญิงสิตากาญจน์  เขียวอ่อน
ม.1
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
336
เด็กชายสิทธิพล  คลองคต
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คณิต ม.ต้น
337
เด็กหญิงสิริพร  ธัญญาหาร
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คณิต ม.ต้น
338
เด็กหญิงสิริรัตน์  ราชวัฒน์
ม.1
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
339
นางสาวสิริรัตน์  สาคเรศ
ม.3
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
340
นางสาวสิริลักษณ์  รอดอำพันธ์
ม.3
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
341
เด็กหญิงสุชญา  จิรฐิติโชติ
ม.3
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
342
นางสาวสุชารัตน์  เพไร
ม.3
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
343
เด็กหญิงสุณัฏฐา  แสงมี
ม.2
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
344
นางสาวสุทธิดา  ปู่โท
ม.3
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
345
เด็กหญิงสุธาสินี  อิ่มกมล
ม.3
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
346
เด็กหญิงสุนิสา  แช่มล้วน
ม.2
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
347
นางสาวสุปวีณ์  พัฒนผล
ม.3
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
348
เด็กหญิงสุพิชญา  ยอดมาลี
ม.2
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
349
เด็กหญิงสุภัทรา  อนันตสุข
ม.2
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
350
เด็กหญิงสุภัสรา  ธงไชย
ม.2
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 17

ณ อาคาร 3 ห้อง 335 โรงเรียนศรียานุสรณ์
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กหญิงสุวพิชญ์  สมบูรณ์
ม.3
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
352
เด็กหญิงสุวภาพ  เพชรแพ
ม.2
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
353
เด็กหญิงสุวรี  นภาลัย
ม.2
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
354
เด็กหญิงฬุริยา  ชูวา
ม.2
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
355
เด็กหญิงอชิรญา  ชาวนา
ม.1
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
356
เด็กหญิงอชิรญา  อุทัยรัศมี
ม.2
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
357
เด็กหญิงอติพร  ไตรสุทธิ์
ม.1
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
358
เด็กหญิงอธิติยา  ชาวพิมาย
ม.3
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
359
เด็กหญิงอนันดา  นามวงษ์
ม.2
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
360
เด็กหญิงอนันตพร  มาสกุล
ม.2
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
361
เด็กหญิงอนุสรา  ยศคำลือ
ม.1
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
362
เด็กหญิงอภิชญา  คุ้มทรัพย์
ม.1
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
363
นางสาวอภิญญา  อินธิราช
ม.3
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
364
เด็กหญิงอรกมล  หลายกนก
ม.1
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
365
เด็กหญิงอรจิรา  หมอยาดี
ม.1
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
366
เด็กหญิงอรชพร  ทิพย์อุทัย
ม.1
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
367
เด็กหญิงอรนลิน  เรือนดี
ม.2
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
368
เด็กหญิงอรปรียา  ค้าผล
ม.2
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
369
เด็กหญิงอรปรียา  วงษ์กำปั่น
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คณิต ม.ต้น
370
เด็กหญิงอรปรียา  หวังผล
ม.1
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
371
นางสาวอรปรียา  อรัญวงศ์
ม.3
โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
372
เด็กหญิงอรไพลิน  ทับสีรักษ์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คณิต ม.ต้น
373
เด็กหญิงอัญชุลี  ประชุมวงศ์
ม.3
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
374
เด็กหญิงอินทุอร  อัญชลิสังกาศ
ม.2
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
375
เด็กหญิงอิสราภรณ์  วามะกัน
ม.2
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
376
เด็กหญิงอุทุมพร  ฉวนฉิน
ม.2
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 17

ณ อาคาร 4 ห้อง 432 โรงเรียนตราษตระการคุณ
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
377
นายกรฤทธ์  สูญทุกข์
ม.3
โรงเรียนตราษตระการคุณ
คณิต ม.ต้น
378
นายกฤษณะ  สงวนหงษ์
ม.3
โรงเรียนตราษตระการคุณ
คณิต ม.ต้น
379
นายก้องภพ  ประทุมเมศร์
ม.3
โรงเรียนตราษตระการคุณ
คณิต ม.ต้น
380
เด็กชายกิตติ์วิวัตติ์  เรือนงาม
ม.1
โรงเรียนตราษตระการคุณ
คณิต ม.ต้น
381
นางสาวกุญชริกา  บุญญทลัง
ม.3
โรงเรียนตราษตระการคุณ
คณิต ม.ต้น
382
เด็กหญิงเขมิสรา  ศิริ
ม.1
โรงเรียนตราษตระการคุณ
คณิต ม.ต้น
383
นายจตุพล  มงคลนาค
ม.3
โรงเรียนตราษตระการคุณ
คณิต ม.ต้น
384
เด็กหญิงจารวี  ไหลพิริยกุล
ม.3
โรงเรียนตราษตระการคุณ
คณิต ม.ต้น
385
เด็กชายจิรเดช  สิกบุตร
ม.1
โรงเรียนตราษตระการคุณ
คณิต ม.ต้น
386
เด็กชายจิระนันท์  ชำปฏิ
ม.2
โรงเรียนตราษตระการคุณ
คณิต ม.ต้น
387
เด็กหญิงจุฑารัตน์  ปันสา
ม.1
โรงเรียนตราษตระการคุณ
คณิต ม.ต้น
388
เด็กชายเจริญพิภัช  เจริญผล
ม.1
โรงเรียนตราษตระการคุณ
คณิต ม.ต้น
389
เด็กหญิงชญานิศ  เจริญสุข
ม.2
โรงเรียนตราษตระการคุณ
คณิต ม.ต้น
390
เด็กหญิงชนชนก  สวัสดิชัย
ม.3
โรงเรียนตราษตระการคุณ
คณิต ม.ต้น
391
เด็กชายชนนันท์  เสียงเสนาะ
ม.1
โรงเรียนตราษตระการคุณ
คณิต ม.ต้น
392
เด็กหญิงชนมน  ทัตภิรมย์
ม.2
โรงเรียนตราษตระการคุณ
คณิต ม.ต้น
393
นางสาวชมภูศิลา  เขียวขจร
ม.3
โรงเรียนตราษตระการคุณ
คณิต ม.ต้น
394
นายชยุต  กิจเถกิง
ม.3
โรงเรียนตราษตระการคุณ
คณิต ม.ต้น
395
เด็กชายชวิศ  เวชประสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนตราษตระการคุณ
คณิต ม.ต้น
396
นายชัยวัฒน์  ชาครโกวิทย์
ม.3
โรงเรียนตราษตระการคุณ
คณิต ม.ต้น
397
นายญาณวรุตม์  บำรุง
ม.3
โรงเรียนตราษตระการคุณ
คณิต ม.ต้น
398
เด็กหญิงญาณิศา  ขุยขำ
ม.3
โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
399
เด็กหญิงฐิติภัค  วงษ์ธนไพศาล
ม.1
โรงเรียนตราษตระการคุณ
คณิต ม.ต้น
400
เด็กหญิงฑิตยา  สุนทวนิค
ม.1
โรงเรียนตราษตระการคุณ
คณิต ม.ต้น
401
เด็กชายณธรรศ  จันทร์แสนโรจน์
ม.1
โรงเรียนตราษตระการคุณ
คณิต ม.ต้น
402
เด็กชายณัชพล  อำภา
ม.1
โรงเรียนตราษตระการคุณ
คณิต ม.ต้น
403
เด็กหญิงณุวดา  เนืองนิตย์
ม.2
โรงเรียนตราษตระการคุณ
คณิต ม.ต้น
404
เด็กชายดนตรี  เต็งสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนตราษตระการคุณ
คณิต ม.ต้น
405
เด็กชายทักดนัย  แก่นพิทักษ์
ม.1
โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
406
เด็กหญิงทิฆัมพร  เพิ่มเจริญ
ม.2
โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
407
เด็กหญิงธวัลหทัย  แสงศรีจันทร์รัตน์
ม.3
โรงเรียนตราษตระการคุณ
คณิต ม.ต้น
408
เด็กหญิงธัญชนก  ช่างเก็บ
ม.1
โรงเรียนตราษตระการคุณ
คณิต ม.ต้น
409
เด็กหญิงนภัสกร  สร้อยศรี
ม.2
โรงเรียนตราษตระการคุณ
คณิต ม.ต้น
410
เด็กชายนราวิชญ์  วงศ์ส้มจีน
ม.3
โรงเรียนตราษตระการคุณ
คณิต ม.ต้น
411
เด็กหญิงนฤกันยา  ทองปาน
ม.1
โรงเรียนตราษตระการคุณ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 17

ณ อาคาร 4 ห้อง 433 โรงเรียนตราษตระการคุณ
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
412
เด็กหญิงนันท์นภัส  ไกรทองสุข
ม.2
โรงเรียนตราษตระการคุณ
คณิต ม.ต้น
413
เด็กหญิงนาตาลี  เขียวขจี
ม.2
โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
414
เด็กหญิงนิธิมา  สุเนตร
ม.1
โรงเรียนตราษตระการคุณ
คณิต ม.ต้น
415
เด็กชายนิธิวุฒิ  แสงแข
ม.2
โรงเรียนตราษตระการคุณ
คณิต ม.ต้น
416
เด็กหญิงนุจรี  ฉุยฉาย
ม.2
โรงเรียนตราษตระการคุณ
คณิต ม.ต้น
417
เด็กหญิงเบญจพร  สร้อยระย้า
ม.3
โรงเรียนตราษตระการคุณ
คณิต ม.ต้น
418
เด็กหญิงเบญญาภา  มณีนาวา
ม.2
โรงเรียนตราษตระการคุณ
คณิต ม.ต้น
419
นายปภัส  นุกูลกิจ
ม.3
โรงเรียนตราษตระการคุณ
คณิต ม.ต้น
420
เด็กชายปราชญ์  พร้อมวงศ์
ม.1
โรงเรียนตราษตระการคุณ
คณิต ม.ต้น
421
นางสาวปริยากร  ยั่งยืน
ม.3
โรงเรียนตราษตระการคุณ
คณิต ม.ต้น
422
เด็กหญิงปัณฑ์ชนิต  ประจักษานนท์
ม.2
โรงเรียนตราษตระการคุณ
คณิต ม.ต้น
423
เด็กชายปัณณทัต  กิจเถกิง
ม.1
โรงเรียนตราษตระการคุณ
คณิต ม.ต้น
424
เด็กชายปัณณวิชญ์  รัตนธรรม
ม.1
โรงเรียนตราษตระการคุณ
คณิต ม.ต้น
425
เด็กหญิงปาริชาต  หรรษาพันธ์
ม.3
โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
426
เด็กหญิงปิ่นมณี  เข้งนุเคราะห์
ม.2
โรงเรียนตราษตระการคุณ
คณิต ม.ต้น
427
นายปิยพัทธ์  ลิขิตสถาพร
ม.2
โรงเรียนตราษตระการคุณ
คณิต ม.ต้น
428
เด็กชายปีติภัทร  หัตถแพทย์
ม.3
โรงเรียนตราษตระการคุณ
คณิต ม.ต้น
429
เด็กชายเปมทัต  วงศ์เฉลิมสุข
ม.1
โรงเรียนตราษตระการคุณ
คณิต ม.ต้น
430
เด็กหญิงโปรดปราน  เข้งนุเคราะห์
ม.1
โรงเรียนตราษตระการคุณ
คณิต ม.ต้น
431
เด็กชายพชร  สุขกสิ
ม.3
โรงเรียนตราษตระการคุณ
คณิต ม.ต้น
432
เด็กหญิงพรรษชล  จิวชะลา
ม.2
โรงเรียนตราษตระการคุณ
คณิต ม.ต้น
433
เด็กชายพฤฒพงศ์  งาเจือ
ม.1
โรงเรียนตราษตระการคุณ
คณิต ม.ต้น
434
เด็กชายพศิน  พรหมสัมฤทธิ์
ม.1
โรงเรียนตราษตระการคุณ
คณิต ม.ต้น
435
เด็กหญิงพัชญา  หอยสังข์
ม.3
โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
436
นายพัทธดนย์  ปิยทัศสึ
ม.3
โรงเรียนตราษตระการคุณ
คณิต ม.ต้น
437
เด็กชายพัสกร  มิดชิด
ม.2
โรงเรียนตราษตระการคุณ
คณิต ม.ต้น
438
เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  ชีวะสุขะ
ม.1
โรงเรียนตราษตระการคุณ
คณิต ม.ต้น
439
เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  ขันนาค
ม.1
โรงเรียนตราษตระการคุณ
คณิต ม.ต้น
440
เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  พูลเกษม
ม.3
โรงเรียนตราษตระการคุณ
คณิต ม.ต้น
441
เด็กหญิงพิรญาณ์  แก้วตาด
ม.2
โรงเรียนตราษตระการคุณ
คณิต ม.ต้น
442
เด็กชายพีรพัฒน์  เดชกล้า
ม.1
โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
443
นายพีรพันธุ์  สถิตวิภารวงศ์
ม.3
โรงเรียนตราษตระการคุณ
คณิต ม.ต้น
444
เด็กชายพุทธิพล  วิมุกตานนท์
ม.1
โรงเรียนตราษตระการคุณ
คณิต ม.ต้น
445
เด็กหญิงเพ็ญนภา  มณีวงษ์
ม.3
โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
446
เด็กหญิงเพรียวรินย์  เมธีพันธพงษ์
ม.2
โรงเรียนตราษตระการคุณ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 17

ณ อาคาร 4 ห้อง 434 โรงเรียนตราษตระการคุณ
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
447
เด็กหญิงภัทรมน  รักร่วม
ม.1
โรงเรียนตราษตระการคุณ
คณิต ม.ต้น
448
เด็กหญิงภัษราภรณ์  พิกุล
ม.1
โรงเรียนตราษตระการคุณ
คณิต ม.ต้น
449
เด็กชายภูริณัฐ  กาบสลับ
ม.2
โรงเรียนตราษตระการคุณ
คณิต ม.ต้น
450
เด็กหญิงรวีพร  สิทธิถาวร
ม.1
โรงเรียนตราษตระการคุณ
คณิต ม.ต้น
451
นางสาวรุ่งฤดี  ยี่หวา
ม.3
โรงเรียนตราษตระการคุณ
คณิต ม.ต้น
452
เด็กชายฤทธิชัย  ฉุยฉาย
ม.1
โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
453
เด็กหญิงวราภรณ์  ถวิล
ม.1
โรงเรียนตราษตระการคุณ
คณิต ม.ต้น
454
เด็กชายวิชชกร  เจริญสมบัติ
ม.1
โรงเรียนตราษตระการคุณ
คณิต ม.ต้น
455
เด็กชายวีรภัทร  เทศสิงห์
ม.2
โรงเรียนตราษตระการคุณ
คณิต ม.ต้น
456
นายศรายุท  ศิลปแพทย์
ม.3
โรงเรียนตราษตระการคุณ
คณิต ม.ต้น
457
เด็กหญิงศศิประภา  ศิริภูธร
ม.1
โรงเรียนตราษตระการคุณ
คณิต ม.ต้น
458
เด็กชายศักดิิ์นฤน  สิมลา
ม.3
โรงเรียนตราษตระการคุณ
คณิต ม.ต้น
459
เด็กหญิงศิขริน  ธนากิจ
ม.2
โรงเรียนตราษตระการคุณ
คณิต ม.ต้น
460
นางสาวศิริภัคสร  พรมพิราม
ม.3
โรงเรียนตราษตระการคุณ
คณิต ม.ต้น
461
เด็กชายศุภกร  ถาวะโร
ม.2
โรงเรียนตราษตระการคุณ
คณิต ม.ต้น
462
เด็กหญิงศุภนุช  โชคสมุทร์
ม.2
โรงเรียนตราษตระการคุณ
คณิต ม.ต้น
463
นายศุภสัณห์  เพ็งกระจ่าง
ม.3
โรงเรียนตราษตระการคุณ
คณิต ม.ต้น
464
เด็กหญิงสราญจิตร  พุ่มสุข
ม.2
โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
465
นางสาวสริตา  วิจิตธรรมภาณี
ม.3
โรงเรียนตราษตระการคุณ
คณิต ม.ต้น
466
เด็กชายสิร์รัฐ  แสงแก้ว
ม.1
โรงเรียนตราษตระการคุณ
คณิต ม.ต้น
467
เด็กชายสิริภัทร  ทัศวิล
ม.2
โรงเรียนตราษตระการคุณ
คณิต ม.ต้น
468
เด็กหญิงสุพัชชา  เวชานนท์
ม.1
โรงเรียนตราษตระการคุณ
คณิต ม.ต้น
469
เด็กชายสุรวุฒิ  ไชยพิณ
ม.3
โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
470
นางสาวโสสุวรรณ  สังข์ทอง
ม.3
โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
471
เด็กหญิงหัฐยาพร  แสวงศิลป์
ม.2
โรงเรียนตราษตระการคุณ
คณิต ม.ต้น
472
นายอชิระ  ตรีวงษ์
ม.3
โรงเรียนตราษตระการคุณ
คณิต ม.ต้น
473
เด็กชายอธิษฐ์  ธรรมวงศ์ผล
ม.3
โรงเรียนตราษตระการคุณ
คณิต ม.ต้น
474
เด็กหญิงอภิรดี  เหม็งหยิม
ม.2
โรงเรียนตราษตระการคุณ
คณิต ม.ต้น
475
นายอรรถพร  สัมมา
ม.3
โรงเรียนตราษตระการคุณ
คณิต ม.ต้น
476
เด็กชายอรรถพล  ยอดพรหม
ม.1
โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
477
เด็กหญิงอลิสรา  คำใส
ม.2
โรงเรียนตราษตระการคุณ
คณิต ม.ต้น
478
เด็กหญิงอัจฉราวรรณ  ปิดทอง
ม.1
โรงเรียนตราษตระการคุณ
คณิต ม.ต้น
479
เด็กหญิงอัยริน  รัตนพลที
ม.2
โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
480
เด็กชายอานันท์  กล้าหาญ
ม.1
โรงเรียนตราษตระการคุณ
คณิต ม.ต้น