ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 16

ณ อาคาร 7 ชั้น 7 ห้อง 7701 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
นางสาวกชกมล  ขุนทิพย์
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
คณิต ม.ต้น
2
เด็กหญิงกชกร  บุญราศรี
ม.3
โรงเรียนรัตภูมิวิทยา
คณิต ม.ต้น
3
เด็กหญิงกชกร  รัตนโกสม
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
คณิต ม.ต้น
4
เด็กชายกชนัช  ยกศิริ
ม.2
โรงเรียนธรรมโฆสิต
คณิต ม.ต้น
5
เด็กหญิงกชพรรณ  ฉิมเมือง
ม.2
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา
คณิต ม.ต้น
6
เด็กหญิงกชพรรณ  ภูมิอภิรดี
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
7
เด็กหญิงกชภัส  รัตนวงศ์
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
8
เด็กชายกนกพล  ลูกเล็ก
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
คณิต ม.ต้น
9
เด็กหญิงกนกพิชญ์  แสงเกตุ
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
10
นางสาวกนกวรรณ  ธรรมราช
ม.3
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา
คณิต ม.ต้น
11
เด็กหญิงกนิษฐา  ปานแก้ว
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
คณิต ม.ต้น
12
เด็กหญิงกรกนก  พูลแก้ว
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
คณิต ม.ต้น
13
นางสาวกรกมล  แก้วตาทิพย์
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
14
เด็กหญิงกรกัญญา  เกื้อเส้ง
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
15
เด็กหญิงกรจิรา  จิตรหลัง
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
16
เด็กชายกรวัฒน์  แก้วสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
17
เด็กชายกรวิชญ์  เทพธรรมรักษ์
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
18
เด็กหญิงกฤตติกา  รังสฤษฏ์พิพัฒน์
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
19
นางสาวกฤติมนต์  พรหมเสนา
ม.3
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
คณิต ม.ต้น
20
นางสาวกฤติมา  เทพสุวรรณ์
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
คณิต ม.ต้น
21
นายกฤษฎา  จุ๋ยมณี
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
คณิต ม.ต้น
22
เด็กชายกฤษฏิ์พงษ์  ตรังคานนท์
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
23
เด็กชายกฤษณ  เจ๊ะโส๊ะ
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
24
เด็กชายกฤษณ์ฐิพงศ์  อ่อนทอง
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
25
เด็กชายกฤษณบดินทร์  เหล็มสะ
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
26
เด็กหญิงกฤษณา  สงวนหงษ์
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
คณิต ม.ต้น
27
นายกฤษดา  ไชยสงคราม
ม.3
โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
28
นางสาวกลอยตา  สุขพงค์
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
29
เด็กหญิงกวิ​ณ​ตรา​  ตันท​โอภาส​
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
30
เด็กหญิงกวินนาฏ  ปัญญานุกิจ
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
31
เด็กหญิงกวิสรา  รอดทรัพย์
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
คณิต ม.ต้น
32
นายก้องภพ  ชูคลี่
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
33
เด็กชายก้องภพ  พรหมจิตร
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
คณิต ม.ต้น
34
เด็กชายกัญจนจักก์  สุขประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
35
เด็กหญิงกัญชพร  วัฒนพงศ์กิตติ
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 16

ณ อาคาร 7 ชั้น 7 ห้อง 7702 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงกัญชสรณ์  หยู
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
คณิต ม.ต้น
37
เด็กหญิงกัญญ์ภัทธ์  เหล่าเท้ง
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
38
เด็กหญิงกัญญภา  หนุนหะหยาด
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
คณิต ม.ต้น
39
นางสาวกัญญา  หลุดหละ
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา
คณิต ม.ต้น
40
นางสาวกัญญาพัชร  บัวเนี้ยว
ม.3
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา
คณิต ม.ต้น
41
นางสาวกัญญาภรณ์  ชิตวัน
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
คณิต ม.ต้น
42
เด็กหญิงกัญญาภัค  บุญเมือง
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
43
นางสาวกัญญาภัค  โสตถิพันธุ์
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
44
เด็กหญิงกัญญาภัทร  ยูระวงค์
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
45
เด็กชายกัณฑพงศ์  คงเคว็จ
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
46
นางสาวกันตสิริ  เฟื่องฟ้า
ม.3
โรงเรียนธรรมโฆสิต
คณิต ม.ต้น
47
นางสาวกันตินันท์  มนตรี
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
คณิต ม.ต้น
48
เด็กชายกันต์  เพชรสกุล
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
49
นางสาวกัลย์สุดา  เต่แก้ว
ม.3
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา
คณิต ม.ต้น
50
เด็กหญิงกัลย์สุดา  ปัญญาเถิง
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
51
เด็กหญิงกาญจนสุดา  มีแก้ว
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
52
เด็กหญิงกาญจนา  วัฒนพรหม
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
คณิต ม.ต้น
53
เด็กหญิงกานต์ชนก  ทองเสนอ
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
คณิต ม.ต้น
54
นายกานต์นภัส  จินดารัตน์
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
55
เด็กหญิงกานต์มณี  เลปนะสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
56
เด็กหญิงกานตรัตน์  ปานแก้ว
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
57
เด็กหญิงกานติมา  ตันเวชกุล
ม.3
โรงเรียนรัตภูมิวิทยา
คณิต ม.ต้น
58
เด็กชายกานต์  กูลเกื้อ
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
59
เด็กหญิงกายแก้ว  นุ้ยหมัน
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
คณิต ม.ต้น
60
เด็กชายกายสิทธิ์  อุทัยรังษี
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
61
เด็กชายกิตติกานต์  เพชรคงสินธ์
ม.1
โรงเรียนปากจ่าวิทยา
คณิต ม.ต้น
62
เด็กชายกิตติธัช  กลับส่ง
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
คณิต ม.ต้น
63
นายกิตติพงศ์  มีทอง
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
64
เด็กชายกิตติภณ  พรหมแก้ว
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
คณิต ม.ต้น
65
เด็กชายกิรวิชญ์  ประสาทแก้ว
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
66
เด็กหญิงกุมภา  จุลจันทร์
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
67
นางสาวกุลนิตา  นวลละออง
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
คณิต ม.ต้น
68
เด็กหญิงเกรซ  วงศ์เทศ
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
69
เด็กหญิงเกวลี  พรหมจรรย์
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
70
เด็กหญิงเกวลีน  ราชนุ้ย
ม.2
โรงเรียนธรรมโฆสิต
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 16

ณ อาคาร 7 ชั้น 7 ห้อง 7703 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงเกศกนก  สวัสดี
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
คณิต ม.ต้น
72
เด็กหญิงเกศพัชร  ลัภกิตโร
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
73
เด็กหญิงเกศเพชร  ลัภกิตโร
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
74
เด็กชายเกียรติศักดิ์  เก็มเบ็นหมาด
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
75
นางสาวขนิษฐา  ชายเกตุ
ม.3
โรงเรียนปากจ่าวิทยา
คณิต ม.ต้น
76
นางสาวขนิษฐา  สายสะโร
ม.3
โรงเรียนรัตภูมิวิทยา
คณิต ม.ต้น
77
เด็กหญิงขวัญข้าว  แสดงมณี
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
78
เด็กหญิงขวัญพัฒน์  ศรีวะปะ
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
79
เด็กหญิงขวัญฤทัย  อึ้งรังษี
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
80
เด็กหญิงข้าวทิพย์  ประดิษฐ์อำนวย
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
81
นางสาวเขมรินทร์  สุขมาก
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
คณิต ม.ต้น
82
เด็กหญิงเขมิสร  พรหมยาน
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
83
นายคณบดี  ศรีนคร
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
84
เด็กชายคณิติณณ์  เกิดทิพย์
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
85
เด็กชายคณิน  ชูเหล็ก
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
86
เด็กชายคณิศร  แก้วเจริญ
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
87
เด็กชายคามิน  ลิมป์กันเอง
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
88
เด็กชายคามิน  อัตตาสิริ
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
89
เด็กหญิงคินดา  หมะจิ
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
90
เด็กหญิงงามตา  นววิธากาญจน์
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
91
เด็กหญิงจรรยพร  เจือบุญ
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
92
เด็กชายจักรกริช  ดำสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
คณิต ม.ต้น
93
นายจักรภัทร  อรุณทัต
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
94
เด็กหญิงจันทิมา  เซ่งยิ้ม
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
95
เด็กหญิงจัยด้า  เหมหีม
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
คณิต ม.ต้น
96
เด็กหญิงจัสมิน  ปีโฮต
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
97
เด็กหญิงจาฏุพัจนี  ประดับ
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
คณิต ม.ต้น
98
เด็กหญิงจามจุรี  ลิ่มเฮ่า
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
คณิต ม.ต้น
99
เด็กชายจารุกิตติ์  หิรัณยรัศมีวงศ์
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
100
เด็กชายจารุวิทย์  ชูปล้อง
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
คณิต ม.ต้น
101
นายจิณากร  จิตณรงค์
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
102
เด็กหญิงจิดาภา  มั่นศรีจันทร์
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
103
เด็กหญิงจิตรลดา  สันเจริญ
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
คณิต ม.ต้น
104
นายจิรทิปต์  หอมกลิ่น
ม.3
โรงเรียนรัตภูมิวิทยา
คณิต ม.ต้น
105
เด็กหญิงจิรนันท์  ศิริ
ม.2
โรงเรียนปากจ่าวิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 16

ณ อาคาร 7 ชั้น 7 ห้อง 7704 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงจิรนันท์  อนุสาร
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
107
เด็กหญิงจิรวรรณ  สุขศิริ
ม.2
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา
คณิต ม.ต้น
108
เด็กหญิงจิรัชญา  กู้วรกุล
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
109
เด็กชายจิรัชธรณ์  สิงหพันธ์
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
110
นางสาวจิรัชยา  อุปพงศ์
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
คณิต ม.ต้น
111
เด็กหญิงจิราพร  ปะทะโม
ม.1
โรงเรียนปากจ่าวิทยา
คณิต ม.ต้น
112
เด็กหญิงจิราภรณ์  ฟูเต็มวงค์
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
คณิต ม.ต้น
113
เด็กหญิงจีน่า เจีย เจ้น  เต้
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
คณิต ม.ต้น
114
เด็กหญิงจีรณา  กัลยา
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
115
นายจีราวัฒน์  พงศ์ธนาเอก
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
116
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  คงคะพันธ์
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
คณิต ม.ต้น
117
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  หอมแก้ว
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
118
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เดชภิบาล
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
119
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  วิไลรัตน์
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
120
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  หนูสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
คณิต ม.ต้น
121
นางสาวเจริญศรี  รักเงิน
ม.3
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา
คณิต ม.ต้น
122
นายเจษฎา  แก้วมณี
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
คณิต ม.ต้น
123
นายเจษฎา  ชูแก้ว
ม.3
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา
คณิต ม.ต้น
124
เด็กชายเจษฎากร  แซ่ลี่
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
125
เด็กชายฉัตรเมธา  ฉันทวิบูลย์
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
126
นายเฉลิมเกียรติ  ศิริบูรณ์
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
127
เด็กหญิงเฉลิมลักษณ์  พลิกหิน
ม.3
โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์"
คณิต ม.ต้น
128
เด็กหญิงชญาดา  ปัญญธรณ์
ม.3
โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์"
คณิต ม.ต้น
129
เด็กหญิงชญานิน  แก้วขำ
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
130
เด็กหญิงชญานิศ  จันทมณี
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
คณิต ม.ต้น
131
เด็กหญิงชญานิษฐ์  ลิ้มเฉลิมพันธ์
ม.3
โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์"
คณิต ม.ต้น
132
เด็กหญิงชฎาพร  สุวรรณรัตน์
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
133
เด็กหญิงชณัญญา  พัชรพิสุทธิ์สิน
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
คณิต ม.ต้น
134
เด็กชายชนกนันทน์  แซ่เฮง
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
135
เด็กหญิงชนกานต์  คังคะโร
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
136
เด็กหญิงชนม์ชนะนันท์  สุวรรณมนี
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
คณิต ม.ต้น
137
เด็กหญิงชนัญชิดา  ถีราวุฒิ
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
138
เด็กหญิงชนัญชิดา  หนูฤทธิ์
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
139
นางสาวชนัญธิดา  คูแก้ว
ม.3
โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
140
เด็กหญิงชนัฐกานต์  บุญนาค
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 16

ณ อาคาร 7 ชั้น 7 ห้อง 7705 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงชนิกานต์  ประสิทธิ์เจริญพร
ม.3
โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์"
คณิต ม.ต้น
142
เด็กหญิงชนิดาภา  ขาวทอง
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
143
เด็กหญิงชนิตร์นันท์  เผื่อคง
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
144
เด็กหญิงชนิภรณ์  ปะทะโม
ม.2
โรงเรียนปากจ่าวิทยา
คณิต ม.ต้น
145
เด็กหญิงชนิภรณ์  ฤทธิเกษม
ม.3
โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์"
คณิต ม.ต้น
146
เด็กหญิงชนิษฐา  ทองไฝ
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
147
เด็กหญิงชมพูนุท  ซิ่วห้วน
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
148
นายชยากร  สุวรรณ์
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
149
เด็กชายชยาวัชร  มะโนสนีย์
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
150
เด็กชายชยุตพงศ์  วิธธีระ
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
151
เด็กหญิงชรินรัตน์  ทองศรีนวล
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
คณิต ม.ต้น
152
นางสาวชลทิชา  ไชยสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
153
เด็กหญิงชลธิชา  คนธภักด์
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
คณิต ม.ต้น
154
เด็กหญิงชลธิชา  ยงสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา
คณิต ม.ต้น
155
เด็กชายชวกร  ทองเลี่ยมนาค
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
156
เด็กชายชวภณ  ทองสั้น
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
157
เด็กชายชวัลวิทย์  จรูญศักดิ์
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
158
เด็กชายชวินธร  แสงเพชร
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
159
เด็กชายชวิศ  ตันติพงษ์
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
160
นางสาวชัชชญา  เลิศไกร
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
161
เด็กหญิงชัญญาณัฐ  ทิพย์รองพล
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
162
เด็กชายชัยกฤต  ศุกลรัตน์
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
163
เด็กชายชัยนฤทธิ์  ปรางอ่อน
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
164
เด็กชายชัยฤทธิ์  แก้วพิบูลย์
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
คณิต ม.ต้น
165
เด็กชายชัยวรรธน์  มงคลพิทักษ์สุข
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
166
เด็กชายชาญ  เมฆพิรุณ
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
167
นายชานนท์  เหมนะ
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
168
เด็กหญิงชุฐิตา  แสงสุวรรณ์
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
คณิต ม.ต้น
169
เด็กชายชุติเทพ  อ๋อง
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
170
เด็กหญิงชุติมณฑน์  แสงสงวน
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
171
เด็กหญิงชุติมา  จิตระพันธุ์
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
คณิต ม.ต้น
172
เด็กชายโชค  เมฆพิรุณ
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
173
นางสาวโชติกา  แก้วพิชัย
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
174
เด็กหญิงโชติญา  ช่างสาร
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
175
เด็กชายไชยวัฒน์  ริสกุล
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 16

ณ อาคาร 7 ชั้น 6 ห้อง 7601 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายแซมลี  เศวตโกเมศ
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
คณิต ม.ต้น
177
เด็กชายฌานประเวศน์  สุวรรณรัตน์
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
คณิต ม.ต้น
178
นางสาวเฌอกาญจน  ยอดแก้ว
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
179
เด็กชายญาณภัทร  ปรีชา
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
คณิต ม.ต้น
180
นางสาวญาณัจฉรา  แก้วเมือง
ม.3
โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
181
เด็กหญิงญาณิศา  เฟื่องไพบูลย์
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
182
เด็กหญิงญาตา  ศรีระสันต์
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
คณิต ม.ต้น
183
เด็กหญิงญาน์ฐิตา  เรืองแก้วสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
184
เด็กชายฐปกร  จินดากุล
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
185
เด็กหญิงฐาณิชญาณ์  รักษาแก้ว
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
คณิต ม.ต้น
186
เด็กหญิงฐานิตชญา  สิทธิโยธา
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
187
นายฐาปกรณ์  ไชยรักษ์
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
188
เด็กชายฐาปนพงค์  กองแก้ว
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
คณิต ม.ต้น
189
นางสาวฐิตาภรณ์  ดำแก้ว
ม.3
โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
190
นายฐิติณัฐ  ตรีรัตน์
ม.3
โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
191
เด็กหญิงฐิติพร  เรืองแก้ว
ม.3
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา
คณิต ม.ต้น
192
เด็กชายฐิติภัทร  ปูเต๊ะ
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
193
เด็กชายฐิติวิช  เอกกะยอ
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
194
เด็กชายฐิติศักดิ์  ฉัตรเรืองเลิศ
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
195
เด็กหญิงฐิมาภรณ์  ศิริรัตน์
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
196
นางสาวฐิมินันท์  วันสี
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
คณิต ม.ต้น
197
เด็กชายฑริฆายุ  สุริยะชัยกุลพงศ์
ม.3
โรงเรียนรัตภูมิวิทยา
คณิต ม.ต้น
198
นางสาวฑิฆัมพร  สิงห์กลาง
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
199
เด็กชายณฐกร  จันทรัตน์
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
200
เด็กชายณฐกร  จารง
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
201
เด็กชายณฐกร  หนูเจริญ
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
202
เด็กหญิงณฐมน  แซ่หลี
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
203
เด็กหญิงณภัค  สินธทียากร
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
204
เด็กชายณภัทร  ณพิชญ์กุล
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
205
เด็กชายณภัทร  มุสิกะศิริ
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
206
นางสาวณภัสนันท์  บุณยสิทธิ์เศวต
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
207
เด็กชายณรงค์  เฆยะกุล
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
คณิต ม.ต้น
208
เด็กหญิงณะกมล  มโนวรณ์
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
คณิต ม.ต้น
209
เด็กหญิงณัชชา  โกวิทวนาวงษ์
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
210
เด็กหญิงณัชชา  วรกุลชัยวัฒน์
ม.3
โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์"
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 16

ณ อาคาร 7 ชั้น 6 ห้อง 7602 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กชายณัชพล  แซ่ลิ่ม
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
212
เด็กชายณัชพล  พานิช
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
213
เด็กหญิงณัฎฐกานต์  จันทภาโส
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
214
นางสาวณัฎฐณิชา  ดิสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
215
เด็กหญิงณัฎฐ์ณิศา  สันจร
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
216
เด็กชายณัฎฐากรณ์  พิมลรัตน์
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
คณิต ม.ต้น
217
เด็กหญิงณัฏฐณิชชา  ทองส่ง
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
218
นางสาวณัฏฐณิชา  เมืองจันทร์
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
คณิต ม.ต้น
219
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ภาคภูมิ
ม.2
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา
คณิต ม.ต้น
220
เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  วันแก้ว
ม.3
โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์"
คณิต ม.ต้น
221
เด็กชายณัฏฐพัฒน์  มนัสวานิช
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
222
นางสาวณัฏฐภัทร  กอมณี
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
223
เด็กหญิงณัฐกมล  ทองผสม
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
คณิต ม.ต้น
224
เด็กชายณัฐกร  เพ็ชรมณี
ม.3
โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
225
นายณัฐกฤตน์  สังข์ทอง
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
คณิต ม.ต้น
226
เด็กหญิงณัฐกฤตา  พัศระ
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
คณิต ม.ต้น
227
เด็กหญิงณัฐกาญจน์  เกียรติโสภณ
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
228
นางสาวณัฐกานต์  ฆังคะมะโน
ม.3
โรงเรียนรัตภูมิวิทยา
คณิต ม.ต้น
229
เด็กหญิงณัฐชยา  นิลภักดี
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
230
เด็กชายณัฐชัย  เดชดี
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
คณิต ม.ต้น
231
นางสาวณัฐชา  ไชยโยธา
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
232
เด็กหญิงณัฐชา  ทองแป้น
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
233
เด็กหญิงณัฐชา  รักษ์วงศ์
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
คณิต ม.ต้น
234
เด็กหญิงณัฐณิชา  นิภากุล
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
235
เด็กหญิงณัฐณิชา  พุทธานุกูล
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
คณิต ม.ต้น
236
นางสาวณัฐณิชา  รอดเพ็ง
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
คณิต ม.ต้น
237
เด็กหญิงณัฐณิชา  ลีลาสวัสดิ์มงคล
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
คณิต ม.ต้น
238
เด็กหญิงณัฐทิชา  โลพะกูล
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
239
เด็กหญิงณัฐธิดา  แก้วประดิษฐ์
ม.2
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา
คณิต ม.ต้น
240
เด็กหญิงณัฐธิดา  ชูมาก
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
241
เด็กชายณัฐนนท์​  สุขเกษม​
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
242
เด็กชายณัฐนนท์  มั่นคง
ม.3
โรงเรียนธรรมโฆสิต
คณิต ม.ต้น
243
เด็กชายณัฐนนท์  เอียดทอง
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
คณิต ม.ต้น
244
เด็กชายณัฐนันท์  กิตติเจริญสกุล
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
245
เด็กหญิงณัฐนันท์  คงคำขวัญ
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 16

ณ อาคาร 7 ชั้น 6 ห้อง 7603 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กหญิงณัฐนันท์  เตชะวัชรานนท์
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
247
เด็กหญิงณัฐนันท์  วรรละออ
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
248
เด็กหญิงณัฐนิชา  อินทมะโน
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
249
เด็กหญิงณัฐปภัสร์  ปานมงคล
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
250
เด็กหญิงณัฐปภัสร์  อุ่นนวน
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
251
เด็กชายณัฐพงศ์  พาณิชย์สงเคราะห์
ม.3
โรงเรียนรัตภูมิวิทยา
คณิต ม.ต้น
252
เด็กชายณัฐพงษ์  วงศ์อ่อนหวาน
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
คณิต ม.ต้น
253
นายณัฐพัชร์  ลีลารุจิเจริญ
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
254
นางสาวณัฐพัฒน์  ทองลูกแก้ว
ม.3
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา
คณิต ม.ต้น
255
เด็กชายณัฐภัทร  แก้วทอง
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
256
นางสาวณัฐมน  สมบูรณ์
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
257
เด็กชายณัฐวงศ์  จุทอง
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
258
นางสาวณัฐวดี  ลิมสกุล
ม.3
โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
259
เด็กหญิงณัฐวรา  จันทวดี
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
260
เด็กหญิงณัฐวรา  พรหมจรรย์
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
261
นายณัฐวัฒน์  นนทกาญจน์
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
262
เด็กชายณัฐวัตร์  ชัยโมห์
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
คณิต ม.ต้น
263
เด็กชายณัฐสุต  สังข์ทอง
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
คณิต ม.ต้น
264
เด็กหญิงณัฐหทัย  หลงหีม
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
คณิต ม.ต้น
265
นางสาวณิชกานต์  สิงหบุญ
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
266
เด็กหญิงณิชกุล  ศรีเทียม
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
267
เด็กหญิงณิชชา  สวัสดิกานนท์
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
268
เด็กหญิงณิชโชติภา  พิมลรัตน์
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
คณิต ม.ต้น
269
เด็กหญิงณิชนาฎ  แก้วคงบุญ
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
270
เด็กหญิงณิชากร  แก้วงาม
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
คณิต ม.ต้น
271
เด็กหญิงณิชากร  คชรัตน์
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
272
เด็กหญิงณิชากร  จันทวงศ์
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
273
นางสาวณิชากร  ธรางกูรรัตต์
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
274
เด็กหญิงณิชาดา  ศิลปธีรธร
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
275
เด็กหญิงณิชาดี  นันทพุฒ
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
คณิต ม.ต้น
276
เด็กหญิงณิชาพร  อินทรลี
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
277
เด็กหญิงณิชาภัทร  เค้าเปี่ยมจิต
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
278
เด็กหญิงณิชาภัทร  ทวียุจันทร์
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
279
เด็กหญิงณิชาภัทร  อุยยะพัฒน์
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
280
เด็กหญิงณิชาภา  พิชญังกูร
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 16

ณ อาคาร 7 ชั้น 6 ห้อง 7604 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กหญิงณิชาภา  ลออวงศ์
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
282
เด็กชายณิพพาน  จันทร์กิ่งทอง
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
283
เด็กชายณิภัทรพงศ์  เด่นศรีเสรีกุล
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
284
เด็กชายดนยวรรธน์  อุณาตระการ
ม.3
โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์"
คณิต ม.ต้น
285
เด็กหญิงดนุภา  ธัญภักดิโชติ
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
286
เด็กหญิงดลุนดา  เกษมคณิตกุล
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
คณิต ม.ต้น
287
นางสาวดวงกมล  เจริญจิต
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
คณิต ม.ต้น
288
นางสาวไดฮานา  ยีหวังกอง
ม.3
โรงเรียนรัตภูมิวิทยา
คณิต ม.ต้น
289
เด็กชายต้นปี  รุ่งคุณากิจ
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
290
เด็กชายตนุภัทร  ภูริวัฒนกุล
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
291
เด็กชายตรีเทพ  เทพกุล
ม.2
โรงเรียนธรรมโฆสิต
คณิต ม.ต้น
292
เด็กชายต่วนอีลฟาน  จอหลง
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
คณิต ม.ต้น
293
เด็กชายติณณภพ  รักสันติวงศ์
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
คณิต ม.ต้น
294
เด็กหญิงติมาพร  คงสีพันธ์
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
คณิต ม.ต้น
295
เด็กชายตุลธร  แก้วบรรดาล
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
คณิต ม.ต้น
296
เด็กชายเตชทัต  ทัศญาณ
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
297
เด็กหญิงเตชินี  อนังคพันธ์
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
298
เด็กชายเต็มฟ้า  ชัชวาลสระน้อย
ม.3
โรงเรียนธรรมโฆสิต
คณิต ม.ต้น
299
เด็กชายเตรัตน์  ชูรัตน์
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
300
เด็กหญิงทนิศฐา  ใฝดำ
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
คณิต ม.ต้น
301
เด็กหญิงทยาพร  นวลศรี
ม.3
โรงเรียนรัตภูมิวิทยา
คณิต ม.ต้น
302
นายทยาวัต  พุทธจักจันทร์
ม.3
โรงเรียนปากจ่าวิทยา
คณิต ม.ต้น
303
นายทรงทรัพย์  แก้วพรหม
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
304
นางสาวทรรศนีย์  นุ่นเอียด
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
คณิต ม.ต้น
305
เด็กชายทวีทรัพย์  อังคณาวิจิตร
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
คณิต ม.ต้น
306
เด็กชายทศพล  บุญยก
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
คณิต ม.ต้น
307
เด็กชายทศวรรษ  ทองมา
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
308
เด็กชายทักษ์ดนัย  เถาถวิล
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
309
เด็กชายทัตเทพ  หลักเมือง
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
310
เด็กชายทาธฤษ  วรวรรณเศรษฐ์
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
311
เด็กหญิงทิฆัมพร  เหล็มแล๊ะ
ม.3
โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์"
คณิต ม.ต้น
312
เด็กหญิงทิชาฎา  ทิชินพงศ์
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
313
เด็กชายทินกร  ปานแก้ว
ม.1
โรงเรียนปากจ่าวิทยา
คณิต ม.ต้น
314
เด็กหญิงทิพยาภรณ์  แซ่หลี
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
315
นายทีฆทัศน์  กาฬสินธ์ุ
ม.3
โรงเรียนปากจ่าวิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 16

ณ อาคาร 7 ชั้น 6 ห้อง 7607 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กหญิงเทียนกมล  ทองคง
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
317
เด็กชายไท  ถาวรลัญฉ์
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
318
เด็กชายธณชนม์  มณีรัตน์
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
319
เด็กหญิงธนกร  แก้วมณี
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
คณิต ม.ต้น
320
เด็กชายธนกร  ไชยรัตน์
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
321
เด็กชายธนกร  ประกอบวณิชกุล
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
322
เด็กชายธนกฤต  ขวัญนิมิตร
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
323
เด็กชายธนกฤต  คูแก้วเจริญ
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
คณิต ม.ต้น
324
เด็กชายธนกฤต  เฟื่องฟ้า
ม.2
โรงเรียนธรรมโฆสิต
คณิต ม.ต้น
325
เด็กชายธนกฤต  สวนทอง
ม.3
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา
คณิต ม.ต้น
326
เด็กชายธนกฤต  สังข์จีน
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
327
นายธนกฤต​  วชิรอนันต์​
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
328
เด็กชายธนดล  สุวรรณชาตรี
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
คณิต ม.ต้น
329
เด็กชายธนเดช  นิราประวัติ
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
คณิต ม.ต้น
330
นายธนเดช  หนูชัยแก้ว
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
331
เด็กชายธนธรณ์  เทพกูล
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
คณิต ม.ต้น
332
เด็กหญิงธนนันท์  ขาวทอง
ม.3
โรงเรียนรัตภูมิวิทยา
คณิต ม.ต้น
333
เด็กชายธนบดี  ชัยจักร
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
คณิต ม.ต้น
334
เด็กหญิงธนพร  ชีวะหิตานนท์
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
335
เด็กหญิงธนพร  แซ่เจียง
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
336
เด็กหญิงธนพร  เศรษฐเสรีกุล
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
337
เด็กหญิงธนพร  สุวรรณชวลิต
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
338
นายธนพัฒน์  คุปต์ธรรมสาร
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
339
เด็กชายธนภัทร  จันทร์อินทร์
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
คณิต ม.ต้น
340
เด็กชายธนภัทร  มธุรพันธ์
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
341
เด็กชายธนภัทร  เอียดเหลือ
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
342
เด็กชายธนเมศฐ์  เลิศหิรัญสหกิจ
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
343
นางสาวธนรัตน์  สังขกุล
ม.3
โรงเรียนรัตภูมิวิทยา
คณิต ม.ต้น
344
เด็กชายธนวิชญ์  สุวรรณวงศ์
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
345
เด็กชายธนัชกฤศ  คล้ายแก้ว
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
346
เด็กหญิงธนัชพร  ปะลาวัน
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
คณิต ม.ต้น
347
เด็กหญิงธนัญญา  แก้วสมบูรณ์
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
348
เด็กหญิงธนัญญาภรณ์  วรกรกิรวัจน์
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
349
เด็กหญิงธนัตดา  ชนะศรี
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
350
เด็กหญิงธนันดา  แซ่เฮง
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 16

ณ อาคาร 7 ชั้น 5 ห้อง 7502 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กชายธนากร  ชูสอน
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
352
เด็กชายธนาธร  ทองบัว
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
353
เด็กชายธนายุทธ  ไชยจิตร
ม.2
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา
คณิต ม.ต้น
354
เด็กหญิงธนิดา  คภะสุวรรณ์
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
355
เด็กหญิงธนิษฐา  สันติปิยกุล
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
คณิต ม.ต้น
356
เด็กหญิงธภัคดา  ธนชัชศิริ
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
357
เด็กชายธรณ์เทพ  แสงเกตุ
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
358
เด็กชายธราดล  จิตซื่อ
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
359
เด็กหญิงธัญกมล  โพธิ์มน
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
360
เด็กหญิงธัญชนก  กาญจนะวงศ์
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
361
เด็กหญิงธัญชนิต  บุญวรรโณ
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
คณิต ม.ต้น
362
เด็กหญิงธัญญภรณ์  เดชาภิบาล
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
363
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  สุยบางดำ
ม.2
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา
คณิต ม.ต้น
364
เด็กหญิงธัญญารัตน์  เยี่ยมพานิช
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
365
นางสาวธัญธร  วัฒนะถาวรวงศ์
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
366
เด็กหญิงธัญพร  กอบเกื้อ
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
367
เด็กหญิงธัญพร  เดชายนต์บัญชา
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
368
นางสาวธัญเรศ  ขาวเป็นคง
ม.3
โรงเรียนธรรมโฆสิต
คณิต ม.ต้น
369
เด็กหญิงธัญวรัตม์  ธารารักษ์
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
370
เด็กหญิงธัญวัลภ์  สุนทรชีวิน
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
371
เด็กหญิงธันชนก  สุวรรณจินดา
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
คณิต ม.ต้น
372
เด็กหญิงธันยชนก  สร้อยนาค
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
คณิต ม.ต้น
373
เด็กหญิงธามีม  สมุทรจินดา
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
คณิต ม.ต้น
374
เด็กชายธารไท  ประชุมทอง
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
คณิต ม.ต้น
375
เด็กหญิงธารนลิน  จิตซื่อ
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
376
เด็กชายธารา  เกียรติคีรี
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
377
เด็กหญิงธารารัตน์  พันธการ
ม.3
โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
378
เด็กหญิงธิดา  เก้าเอี้ยน
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
379
นางสาวธิดา  จิท้ายเส้ง
ม.3
โรงเรียนปากจ่าวิทยา
คณิต ม.ต้น
380
เด็กหญิงธิดารัตน์  มยุระเป็นชะ
ม.3
โรงเรียนรัตนพลวิทยา
คณิต ม.ต้น
381
เด็กชายธิติ  ขุนเนียม
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
คณิต ม.ต้น
382
เด็กชายธิติวัฒน์  บุณยพิพัฒน์
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
383
เด็กชายธีรโชติ  อินทอง
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
คณิต ม.ต้น
384
เด็กชายธีร์ธวัช  พิมพา
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
385
เด็กชายธีรภัทร  ช่วยฉิม
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 16

ณ อาคาร 7 ชั้น 5 ห้อง 7503 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
เด็กชายธีรเมธ  อุมา
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
คณิต ม.ต้น
387
เด็กชายธีรยุทธ  อุเมนดิรัน
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
388
นายธีรศักดิ์  รักเงิน
ม.3
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา
คณิต ม.ต้น
389
เด็กชายธีระดนย์  ธาระหาญ
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
390
เด็กชายธีราทัต  ฟูพงศ์ศิริพันธ์
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
391
เด็กหญิงธีริศรา  คงลิขิต
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
392
เด็กหญิงนงนภัส  ศรีสุข
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
393
เด็กหญิงนฒพร  จันทบุรี
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
คณิต ม.ต้น
394
เด็กชายนนทกร  จำปาสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
395
เด็กชายนนทพัทธ์  ศรีคุณ
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
396
นางสาวนนทรมย์  ทวีรัตน์
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
397
เด็กหญิงนพรดา  ชูเหล็ก
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
398
นายนพรุจ  รัตนวงศ์
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
399
เด็กหญิงนพสร  เลนุกูล
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
คณิต ม.ต้น
400
เด็กหญิงนภสร  ชนะนนทกานต์
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
401
นางสาวนภสร  ย่องลั่น
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
คณิต ม.ต้น
402
เด็กหญิงนภัสนันท์  สุวรรณศรี
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
403
เด็กหญิงนภัสสร  เทพฉิม
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
คณิต ม.ต้น
404
นางสาวนภัสสร  วิพลชัย
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
405
เด็กชายนราทร  โต๊ะลาวัลย์
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
คณิต ม.ต้น
406
เด็กชายนราวิชญ์  บุญพรม
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
คณิต ม.ต้น
407
นางสาวนฤมล  ทวีรัตน์
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
คณิต ม.ต้น
408
เด็กหญิงนวพรรษ  ติ๋วตระกูล
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
409
นางสาวนวภัต  แสงประดับ
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
410
นางสาวนัจ  รุจิระศิริกุล
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
411
เด็กหญิงนัชชา  บุญชูมณี
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
412
เด็กหญิงนัซรีน  เตะจิ
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
คณิต ม.ต้น
413
เด็กชายนัฐณดล  เทียนแสง
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
คณิต ม.ต้น
414
เด็กชายนัดวีย์  หมัดยูโส๊ะ
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
415
เด็กหญิงนัทธมน  อ่อนเกตุพล
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
416
เด็กชายนัธทวัฒน์  ปองผล
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
คณิต ม.ต้น
417
เด็กหญิงนันท์นภัส  ทองใส
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
418
นางสาวนันท์นภัส  ปิ่นสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
คณิต ม.ต้น
419
เด็กชายนันทน์  ตัง
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
420
เด็กหญิงนันท์ลภัส  โป๊เล็ก
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 16

ณ อาคาร 7 ชั้น 5 ห้อง 7504 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
421
เด็กหญิงนันทิตา  เอียดเพชร
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
คณิต ม.ต้น
422
เด็กหญิงนันธิชา  ชุมทอง
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
คณิต ม.ต้น
423
นางสาวนางสาวจิดาภา  ประทุมวรรณ
ม.3
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา
คณิต ม.ต้น
424
นางสาวนาตาชา  หมัดอะด้ำ
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
425
เด็กหญิงนาตาลี  รักดี
ม.2
โรงเรียนคูเต่าวิทยา
คณิต ม.ต้น
426
เด็กชายนาราภัทร  ดำแสงสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
427
เด็กหญิงนารีมาน  อุณาตระการ
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
428
เด็กชายนาอิฟ  จิงา
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
429
นางสาวน่า  เจิ้ง
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
430
เด็กหญิงนิชนันท์  จิตวิมาศ
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
431
นางสาวนิชนันท์  วารีสาร
ม.3
โรงเรียนธรรมโฆสิต
คณิต ม.ต้น
432
เด็กหญิงนิชา  สิกะพงค์
ม.3
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา
คณิต ม.ต้น
433
นางสาวนิชานันท์  เตี้ยวเจริญ
ม.3
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา
คณิต ม.ต้น
434
เด็กหญิงนิชานันท์  สุนทรากร
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
435
เด็กหญิงนิชาภา  จันทสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
436
เด็กหญิงนิตา  จงไกรจักร
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
437
เด็กหญิงนิติกาญจน์  สุคนธมาศ
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
438
เด็กชายนิติภูมิ  องศ์สุริยะ
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
439
เด็กชายนิธิพัส  สุวลักษณ์
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
440
นางสาวนิราวรรณ  บุญศรี
ม.3
โรงเรียนรัตภูมิวิทยา
คณิต ม.ต้น
441
เด็กหญิงนิศาชล  บุญมาก
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
คณิต ม.ต้น
442
นางสาวเนตรชนก  จารุวรรณกุล
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
443
เด็กหญิงเนตรดาว  อนุสาร
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
444
เด็กหญิงเนตรนภา  จันทนะสร
ม.2
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา
คณิต ม.ต้น
445
เด็กหญิงบงกชกร  จันทกาญจน์
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
คณิต ม.ต้น
446
นางสาวบรรณสรณ์  สุขธร
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
447
เด็กชายบัญญพนต์  รัตน์บุญโณ
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
คณิต ม.ต้น
448
เด็กชายบุท์ริศร์  ดีจำเนียร
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
449
เด็กหญิงบุษปภัทร  เกียรติโสภณ
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
450
เด็กหญิงบุษยพรรณ  นิเวศวงษ์
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
451
นางสาวบุษยมาศ  ขาวคง
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
452
เด็กชายบูรณศักดิ์  สอนสงวนวงษ์
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
453
เด็กหญิงเบญจพร  แซ่หลี
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
454
เด็กหญิงเบญญาภา  แก้วสุวรรณ์
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
คณิต ม.ต้น
455
เด็กหญิงเบญญาภา  รอดสาย
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 16

ณ อาคาร 7 ชั้น 5 ห้อง 7505 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
456
เด็กชายปกป้อง  สท้านวงศ์
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
457
นางสาวปณัฐนันท์  เศรษฐอารักษ์
ม.3
โรงเรียนรัตภูมิวิทยา
คณิต ม.ต้น
458
เด็กหญิงปณิตตรา  กาญจนแก้ว
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
คณิต ม.ต้น
459
เด็กหญิงปณิตตรา  กิจเจริญเกียรติ
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
คณิต ม.ต้น
460
นางสาวปณิสรา  อินอาภรณ์
ม.3
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา
คณิต ม.ต้น
461
เด็กหญิงปนัดดา  เพชรแก้ว
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
คณิต ม.ต้น
462
เด็กหญิงปภาวริณท์  ศิริสงคราม
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
463
เด็กหญิงปภาวรินท์  นามวงศ์
ม.3
โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
464
เด็กหญิงปภาวรินท์  วั่นเส้ง
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
คณิต ม.ต้น
465
เด็กชายปรมี  ชอบธรรม
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
466
เด็กชายปรเมศวร์  ทิพย์รักษ์
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
467
เด็กชายปรเมศวร์  แสงแก้วสุข
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
468
เด็กชายปรเมษฐ์  ขุนเจริญ
ม.2
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา
คณิต ม.ต้น
469
นายปรวีร์  สายสระสรง
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
470
นายประกฤษฏิ์  สันตจิตร
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
471
นางสาวประกายดาว  พิทักษ์นิระพันธ์
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
472
เด็กหญิงประริชญา  ประสิทธิ์พรม
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
473
นางสาวปรารถนา  ศรีมาลา
ม.3
โรงเรียนปากจ่าวิทยา
คณิต ม.ต้น
474
นายปริญญา  ศิริสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนควนเนียงวิทยา
คณิต ม.ต้น
475
นางสาวปริณดา  สุวรรณเรืองศรี
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
476
เด็กหญิงปริยากร  นวนทอง
ม.2
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา
คณิต ม.ต้น
477
เด็กหญิงปวณิสรา  สิงห์แก้ว
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
478
เด็กหญิงปวรวรรณ  ไชยวงศ์
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
479
เด็กหญิงปวริศา  ดำอำภัย
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
คณิต ม.ต้น
480
เด็กหญิงปวริศา  ปานุกูล
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
คณิต ม.ต้น
481
นางสาวปวริศา  มั่นคงพิทักษ์กุล
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
482
เด็กหญิงปวริศา  แสงแก้ว
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
483
เด็กหญิงปวันรัตน์  วิไลรัตน์
ม.3
โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์"
คณิต ม.ต้น
484
เด็กชายปวินท์วิทย์  ไพโรจน์
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
485
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ณัฐสุข
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
คณิต ม.ต้น
486
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  หมวดเพชร
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
คณิต ม.ต้น
487
เด็กหญิงปสุตา  คำสุข
ม.3
โรงเรียนรัตภูมิวิทยา
คณิต ม.ต้น
488
เด็กหญิงปัญชรัศมิ์  ไตรเวทย์
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
489
เด็กชายปัญญพัฒน์  ศรีสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
490
เด็กหญิงปัญญาพร  ศรียา
ม.3
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 16

ณ อาคาร 7 ชั้น 5 ห้อง 7510 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
491
เด็กหญิงปัญญาศิริ  นวลศรี
ม.3
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
คณิต ม.ต้น
492
เด็กหญิงปัณฑารีย์  กลับกลาย
ม.3
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
คณิต ม.ต้น
493
เด็กหญิงปัณฑิกา  มุนินทรวงศ์
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
494
เด็กหญิงปัณฑิตา  สุวรรณจันทร์
ม.3
โรงเรียนรัตภูมิวิทยา
คณิต ม.ต้น
495
นางสาวปัณฑิตาช์  ผลึกเพชร
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
496
เด็กชายปัณณวิชญ์  ผาติวิทยาภรณ์
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
497
นายปัณณวิชญ์  สุดถนอม
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
498
เด็กหญิงปัณณ์ศีดา  ทองชูช่วย
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
499
เด็กชายปาณัสม์  หอมบุตร
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
500
เด็กหญิงปานแก้วตา  ย้ายตั้ง
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
501
เด็กหญิงปานชนก  นิคมรัตน
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
502
เด็กชายปานนท์  สุนทรวงศ์
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
503
นางสาวปาริชาติ  คงเพ็ชร
ม.3
โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
504
นางสาวปาริดา  พูลเเก้ว
ม.3
โรงเรียนรัตภูมิวิทยา
คณิต ม.ต้น
505
เด็กหญิงปิญชาน์  เกื้อสกุล
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
คณิต ม.ต้น
506
เด็กหญิงปิญชาน์  ชูทอง
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
507
เด็กหญิงปิติรัตน์  จุ่งรุ่งเรือง
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
508
เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  ชีวรุ่งเรืองสกุล
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
509
เด็กหญิงปิ่นมนัส  แก้วสุกกระ
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
คณิต ม.ต้น
510
นางสาวปิยฉัตร  ณ น่าน
ม.3
โรงเรียนรัตภูมิวิทยา
คณิต ม.ต้น
511
เด็กหญิงปิยฉัตร  ละเลิง
ม.3
โรงเรียนปากจ่าวิทยา
คณิต ม.ต้น
512
เด็กหญิงปิยธิดา  แก้วปาน
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
513
เด็กหญิงปิยะธิดา  ทันตสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
514
เด็กชายปิยังกูร  ล้อประเสริฐกุล
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
515
เด็กหญิงปิยาพัชร  วุ่นซิ้ว
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
516
เด็กหญิงปุญชิดา  ธิติธำรงเวช
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
517
เด็กชายปุญญพัฒน์  ฉุ้นประดับ
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
คณิต ม.ต้น
518
เด็กหญิงปุญญิศา  ฉุ้นประดับ
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
คณิต ม.ต้น
519
นางสาวปุณณภา  คงดำเนิน
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
520
เด็กชายปุณณวิทย์  สุวรรณนิตย์
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
521
เด็กหญิงปุณณาภา  ช่อผกา
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
522
เด็กหญิงปุณยนุช  จิรัฐวุฒินันท์
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
523
เด็กหญิงปุณยาพร  เพ็ชร์สุวรรณ
ม.3
โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์"
คณิต ม.ต้น
524
เด็กหญิงปุณิกา  แก่นเดียว
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
525
นางสาวเปรมธิดา  รัตนพรหมเมศ
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 16

ณ อาคาร 7 ชั้น 5 ห้อง 7511 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
526
เด็กหญิงเปรมวดี  สุวรรณกาญจน์
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
527
เด็กหญิงเปรมิกา  เกตุแก้ว
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
528
เด็กหญิงไปรยา  เทพหัสดิน ณ อยุธยา
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
529
เด็กชายพงศกร  เฉี้ยงเฉี้ยน
ม.2
โรงเรียนปากจ่าวิทยา
คณิต ม.ต้น
530
เด็กชายพงศกร  เบญจปัญญาวงศ์
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
531
นายพงศธร  พุทธสอน
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
532
เด็กชายพงศ์ธร  ทิพย์บุญทรัพย์
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
533
เด็กชายพงศภัค  จิตณรงค์
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
534
นายพงษ์พิพัฒน์  แซ่ซั่ว
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
535
เด็กชายพชร  ลิ่มไตรรัตน์
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
536
เด็กชายพชรดนัย  พวงมาลัย
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
537
เด็กชายพธนพนธ์  มีสุข
ม.1
โรงเรียนรัตนพลวิทยา
คณิต ม.ต้น
538
นายพนธกร  ศรอินทร์
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
539
เด็กชายพรชัย  จอนสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
คณิต ม.ต้น
540
นางสาวพรชิตา  แก้วสุก
ม.3
โรงเรียนบางกล่ำวิทยา รัชมังคลาภิเษก
คณิต ม.ต้น
541
เด็กหญิงพรชิตา  ตันติพุฒิกุล
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
542
เด็กหญิงพรทิพา  บุญมี
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
คณิต ม.ต้น
543
เด็กชายพรประเสริฐ  โคตรหลงมา
ม.2
โรงเรียนธรรมโฆสิต
คณิต ม.ต้น
544
เด็กหญิงพรปวีณ์  เจริญเพ็ง
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
คณิต ม.ต้น
545
เด็กหญิงพรปวีณ์  พีรสุขประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
546
เด็กหญิงพรปวีณ์  ลาภพงศ์ธร
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
547
นางสาวพรพิมล  ชูนาวา
ม.3
โรงเรียนรัตภูมิวิทยา
คณิต ม.ต้น
548
เด็กหญิงพรพิมล  หนูเพชร
ม.3
โรงเรียนธรรมโฆสิต
คณิต ม.ต้น
549
เด็กหญิงพรไพลิน  วักจันทร์
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
คณิต ม.ต้น
550
เด็กหญิงพรรณกร  เตโชชะ
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
551
เด็กหญิงพรรภษา  แก้วรุย
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
คณิต ม.ต้น
552
เด็กหญิงพรรวษา  ช่วยชูชาติ
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
คณิต ม.ต้น
553
เด็กหญิงพรลภัส  ชิตวัน
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
คณิต ม.ต้น
554
เด็กหญิงพรลภัส  แซ่ซั่ว
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
555
เด็กชายพรหมคุณานนต์  พรหมสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
556
เด็กชายพรหมสกุล  เดชบุญญาภิชาติ
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
557
เด็กชายพลกฤต  จงไกรจักร
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
558
เด็กชายพลธร  รัตนะ
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
559
เด็กชายพลพรรค  หิรัณยรัศมีวงศ์
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
560
เด็กหญิงพลอยชมพู  สุวรรณ์
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 16

ณ อาคาร 7 ชั้น 5 ห้อง 7512 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
561
เด็กหญิงพลอยชมพู  หงษ์ทอง
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
562
เด็กหญิงพลอยณภัทร  ใหม่น้อย
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
563
เด็กชายพศ​วีร์​  แก้วทัศน์
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
564
เด็กชายพศวัต  ด้วงเขียว
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
565
เด็กชายพศิน  สมพงษ์
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
566
เด็กชายพสธร  จินดาวงศ์
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
567
เด็กชายพสิษฐ์  ชีวเพชรมงคล
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
คณิต ม.ต้น
568
เด็กหญิงพัชชราภรณ์  เเหวนเพชร
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
569
เด็กหญิงพัชรพร  เกิดแก้ว
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
570
เด็กหญิงพัชรากร  วงค์ไชย
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
571
เด็กหญิงพัชรีรัชต์  สุวรรณชาตรี
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
572
เด็กหญิงพัฑฒิดา  เผื่อคง
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
573
เด็กหญิงพัฒน์นรี  สังแก้ว
ม.3
โรงเรียนควนเนียงวิทยา
คณิต ม.ต้น
574
เด็กหญิงพัทชนันท์  นวลปาน
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
คณิต ม.ต้น
575
นายพัทธนันท์  เตชะวรรโต
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
คณิต ม.ต้น
576
เด็กหญิงพาขวัญ  จิรวัฒน์
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
577
เด็กชายพาสกุลวงศ์  สุภาพร
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
578
เด็กหญิงพิงกาย  เที่ยงธรรม
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
579
เด็กหญิงพิชชาภา  กาญจนมุกดา
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
580
เด็กหญิงพิชชาภา  ทองเลิศ
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
คณิต ม.ต้น
581
เด็กหญิงพิชชาภา  โอทองคำ
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
582
เด็กหญิงพิชญธิดา  โปทอง
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
583
เด็กหญิงพิชญาฎา  ปฐมาภรณ์
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
584
นางสาวพิชญานิน  บุตเอก
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
585
เด็กหญิงพิชญาวี  ฉัตรเรืองเลิศ
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
586
นางสาวพิชามญชุ์  บุญฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
587
เด็กหญิงพิมพกานต์  แซ่ว่อง
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
588
นางสาวพิมพ์ชนก  อิทธิฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
589
เด็กหญิงพิมพ์ตะวัน  มะเดื่อ
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
คณิต ม.ต้น
590
นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์  พูลสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
591
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  สุวรรณรัตน์
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
คณิต ม.ต้น
592
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  หนูผุด
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
593
เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  จินดาพันธ์
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
594
เด็กหญิงพิมพ์วิภา  แซ่จือ
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
คณิต ม.ต้น
595
เด็กหญิงพิรดา  บัวจันทร์
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 16

ณ อาคาร 7 ชั้น 5 ห้อง 7513 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
596
เด็กหญิงพิริสา  คงอ่อน
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา
คณิต ม.ต้น
597
เด็กหญิงพีรญา  จันทรัตน์
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
598
เด็กชายพีรดนย์  เพชรเรือนทอง
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
599
เด็กชายพีรดนย์  ศรีสัมพุทธ
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
600
เด็กหญิงพีรดา  รักษาพล
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
601
เด็กชายพีรพัฒ  ชัยชฏา
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
602
เด็กชายพุฒิกร  สีสุข
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
603
เด็กชายพุฒิพงศ์  คงนคร
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
604
เด็กชายพุฒิพงศ์  หยดย้อย
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
605
เด็กหญิงเพชรดาว  คงจันทร์
ม.3
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
คณิต ม.ต้น
606
เด็กหญิงเพชรพบู  สมหานึก
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
คณิต ม.ต้น
607
เด็กหญิงเพ็ญพร  ธรรมโชติ
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
คณิต ม.ต้น
608
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เพชรกาญจน์
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
609
เด็กหญิงเพทาย  เต๊ะหนิหม๊ะ
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
คณิต ม.ต้น
610
เด็กหญิงแพรทอง  เภสัชเวชการ
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
611
เด็กหญิงแพรบุหงา  นกแก้ว
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
612
เด็กหญิงฟาติน  วงค์สุวรรณ
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
คณิต ม.ต้น
613
นางสาวฟ้าสร้าง  ธีรธรรมวงศ์
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
614
นางสาวเฟื่องฟ้า  อินสุวรรณ์
ม.3
โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
615
เด็กชายภคพล  นาคมุสิก
ม.2
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา
คณิต ม.ต้น
616
เด็กชายภคพล  ลัดดาวงศ์
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
617
เด็กชายภทรภณ  ขวัญแก้ว
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
618
เด็กหญิงภราดา  หล้ำเบ็นสะ
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
619
เด็กหญิงภริตพร  วรรณชาติ
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
620
เด็กชายภฤ​ศ​  กุลอภิรักษ์​
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
621
เด็กหญิงภวิภา  อ่องพัฒนกุล
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
622
เด็กชายภวิศ  บูรพัฒน์
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
623
เด็กหญิงภัค​ธิ​มา​  โรจน์​กิจจา​นุ​รักษ์​
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
624
เด็กหญิงภัคคมล  องค์เทียมสัคค์
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
625
นายภัครพล  ยูงทอง
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
626
เด็กหญิงภัครมัย  ยูงทอง
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
627
เด็กหญิงภัณฑิรา  ขุนภิบาล
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
628
เด็กหญิงภัททิยา  แก้วใจจง
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
629
เด็กหญิงภัทธีรา  ช่วยชนะ
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
630
เด็กหญิงภัทรธิดา  ขุนทอง
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 16

ณ อาคาร 7 ชั้น 5 ห้อง 7515 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
631
เด็กหญิงภัทรธิดา  เสนาจิตต์
ม.2
โรงเรียนธรรมโฆสิต
คณิต ม.ต้น
632
เด็กหญิงภัทรา  หนูอุไร
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
633
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  หวังวโรดม
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
634
เด็กหญิงภัทราพร  พุดทอง
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
คณิต ม.ต้น
635
เด็กหญิงภัทราภรณ์  พิชญเวทย์วงศา
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
636
เด็กหญิงภัสส์ศา  หวันเก
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
637
เด็กชายภาคพิริยะ  พิริยกิจกำจร
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
638
เด็กชายภาคภูมิ  ชื่นเจริญ
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
639
เด็กชายภาวัต  คันธฬิกา
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
640
เด็กหญิงภาศิริ  ศรีไพบูลย์
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
คณิต ม.ต้น
641
เด็กหญิงภาสพร  แก้วสมวงศ์
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
642
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ซิมธวัธชัย
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
643
เด็กชายภีมเดช  จูห้อง
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
644
นายภูตะวัน  ศรีสุขใส
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
645
เด็กชายภูธนะ  หงษ์มณี
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
646
เด็กชายภูธี  แสงจันทร์ท
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
647
เด็กชายภูผา  นาคฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
648
เด็กชายภูมินทร์  ดิษสุวรรณ์
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
649
เด็กชายภูมิพิริยะ  พิริยกิจกำจร
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
650
เด็กชายภูมิรพี  อยู่พูนทรัพย์
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
651
เด็กหญิงภูริชญา  พรหมอินทร์
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
652
เด็กชายภูรินทร์  มุกสง
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
653
เด็กชายภูรินท์  พรหมทอง
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
คณิต ม.ต้น
654
เด็กชายภูริภัทร  ไทยบูรณ์
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
คณิต ม.ต้น
655
นายภูริรัฐ  ศิริรังษี
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
คณิต ม.ต้น
656
เด็กชายภูวดล  แซ่โหล่
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
657
เด็กชายภูวิชญ์  ชุ่มสนิท
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
658
เด็กชายภูวิศ  พุฒิไพโรจน์
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
659
เด็กหญิงภูษณิศา  ยูโซะ
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
660
เด็กหญิงมณีวรรณ  ไชยคีรี
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
คณิต ม.ต้น
661
เด็กหญิงมติมนต์  พรหมปลอด
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
662
เด็กหญิงมนัจฉรา  นิลโมจน์
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
663
นางสาวมนัสชนก  คงคำแก้ว
ม.3
โรงเรียนปากจ่าวิทยา
คณิต ม.ต้น
664
เด็กหญิงมนัสนันท์  จันทร์หอม
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
665
เด็กหญิงมนัสนันท์  มูลสังข์
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 16

ณ อาคาร 7 ชั้น 5 ห้อง 7506 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
666
นางสาวมนัสริน  ทองชุมนุม
ม.3
โรงเรียนควนเนียงวิทยา
คณิต ม.ต้น
667
เด็กหญิงมนัสวรรณ  ว่องจิรกิตติ์
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
668
นางสาวมลฤดี  สังพาลี
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
คณิต ม.ต้น
669
นางสาวมัณฑิรา  ชูจินดา
ม.3
โรงเรียนปากจ่าวิทยา
คณิต ม.ต้น
670
นางสาวมานิตา  กิ่งเเก้ว
ม.3
โรงเรียนรัตภูมิวิทยา
คณิต ม.ต้น
671
เด็กชายเมธากรณ์  เกิดสุวรรณ์
ม.3
โรงเรียนคูเต่าวิทยา
คณิต ม.ต้น
672
เด็กหญิงเมธาพร  ใหม่แก้ว
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
673
เด็กชายเมธาสิทธิ์  ไชยชนะ
ม.2
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา
คณิต ม.ต้น
674
นายยศพัฒน์  ศิริพัฒน์
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
675
นางสาวยศวดี  ย่องลั่น
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
คณิต ม.ต้น
676
เด็กชายยศวินทร์  นิลสุรัตน์
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
คณิต ม.ต้น
677
เด็กชายยสินทร  จุลานนท์
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
678
เด็กหญิงยัสมิน  ชุมรักษา
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
679
เด็กชายยุทธพิชัย  กลการประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
คณิต ม.ต้น
680
เด็กหญิงโยศิญา  เทพศรี
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
คณิต ม.ต้น
681
เด็กชายรณกร  สุวรรณชาตรี
ม.2
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา
คณิต ม.ต้น
682
เด็กหญิงรดา  รักเกียรติสกุล
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
683
เด็กหญิงรดาดาว  จันทสุรัส
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
684
เด็กหญิงรมิดา  เวชสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
685
เด็กหญิงรมิดา  อรชุน
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
686
นางสาวรมิตา  จันทร์สว่าง
ม.3
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา
คณิต ม.ต้น
687
เด็กหญิงรวิภา  แซ่อึ้ง
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
คณิต ม.ต้น
688
เด็กหญิงรสิตา  หมันหลี
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
689
เด็กชายรักกันต์  คงชีพ
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
คณิต ม.ต้น
690
เด็กชายรักเขตต์  ยุพยงค์
ม.2
โรงเรียนบางกล่ำวิทยา รัชมังคลาภิเษก
คณิต ม.ต้น
691
เด็กชายรัชพล  พฤกษ์ธนากุล
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
692
เด็กหญิงรัญชิดา  ธนัชรุจิกร
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
693
นางสาวรัญชิตา  แสงอรุณ
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
694
เด็กหญิงรุ่งฤดี  บิลพัสด์
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
695
เด็กชายรุ่ง  แสงทอง
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
696
เด็กหญิงรุจิกร  ทองศรีแก้ว
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
คณิต ม.ต้น
697
เด็กชายเรืองศักดิ์  มีชู
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
698
นางสาวโรซนารี  ละกะเต็บ
ม.3
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
คณิต ม.ต้น
699
นางสาวลดามณี  ศิปิพงศ์
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
700
เด็กหญิงลภัสรดา  ศรีวิสุทธยานนท์
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 16

ณ อาคาร 7 ชั้น 5 ห้อง 7507 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
701
เด็กหญิงลลิตภัทร  ทองชุม
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
702
เด็กหญิงลลิตภัทร  มณีกุล
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
703
นางสาวลลิตา  ธนะโชโต
ม.3
โรงเรียนบางกล่ำวิทยา รัชมังคลาภิเษก
คณิต ม.ต้น
704
เด็กชายลียง  หรูจินดา
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
คณิต ม.ต้น
705
เด็กชายวงศกร  สมัคร
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
คณิต ม.ต้น
706
เด็กชายวงศธร  เทอดสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
707
เด็กชายวงศพัทธ์  อภิวัฒน์กิจธนา
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
708
นายวงศ์วิทย์  ติวงศ์
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
คณิต ม.ต้น
709
เด็กชายวชิรวิทย์  วีระสกุล
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
710
เด็กหญิงวธิดา  แก้วประดับเพชร
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
คณิต ม.ต้น
711
เด็กหญิงวนัชพร  สมพร
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
712
เด็กหญิงวนาลี  ทองศรีจันทร์
ม.2
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา
คณิต ม.ต้น
713
เด็กชายวรกฤต  ชีวรัชชานนท์
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
คณิต ม.ต้น
714
เด็กชายวรชน  พรหมชัยศรี
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
715
เด็กชายวรโชติ  ทองกำเหนิด
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
คณิต ม.ต้น
716
เด็กชายวรเดช  พู่วาทีรักษ์
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
คณิต ม.ต้น
717
เด็กหญิงวรพิชา  หนูจรเพ็ชร
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
718
นายวรภัทร  อินทะมณี
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
719
เด็กหญิงวรรณพร  อานนท์
ม.2
โรงเรียนธรรมโฆสิต
คณิต ม.ต้น
720
นางสาววรรณภา  วงศ์จันทร์
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
721
นางสาววรรณวษา  สมบูรณ์
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
722
เด็กหญิงวรรณา  สินเกา
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
723
เด็กหญิงวรรณิษา  ทัพพะ
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
724
เด็กหญิงวรวลัญช์  มูสิกะ
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
725
เด็กหญิงวรัชญา  พิเชฎฐ์แพทย์ศรี
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
726
เด็กหญิงวรัชยา  บุญสะอาด
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
727
นางสาววรัญญา  ชูบัวทอง
ม.3
โรงเรียนธรรมโฆสิต
คณิต ม.ต้น
728
เด็กหญิงวรัญญา  เพชรวงษ์
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
729
เด็กชายวรัญญู  สุวรรณโชติ
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
730
เด็กหญิงวรัมพร  แซ่เฮ่า
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
คณิต ม.ต้น
731
เด็กชายวริทธิ์นันท์  สุดถนอม
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
732
นางสาววรินรำไพ  ขวัญคง
ม.3
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา
คณิต ม.ต้น
733
เด็กชายวริศ  เพชรแก้ว
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
คณิต ม.ต้น
734
เด็กหญิงวริศรา  แซ่ก้วย
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
735
เด็กหญิงวริศรา  เพ็ชรรัตน์
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 16

ณ อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 546 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
736
เด็กหญิงวริศษา  ลีลาไพบูลย์
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
737
นางสาววริษา  เพชรัตน์
ม.3
โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
738
เด็กหญิงวฤทัย  ชัยชนะ
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
คณิต ม.ต้น
739
เด็กชายวสวัตติ์  เหมือนขาว
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
740
นายวสุพล  เคี่ยมการ
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
741
เด็กชายวัชรพงษ์  ธรรมโชติ
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
742
เด็กชายวัชรวิศว์  เทพวิลัย
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
743
นางสาววาณัฐสา  ดำชื่น
ม.3
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา
คณิต ม.ต้น
744
นางสาววาสินี  พันเงิน
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
745
เด็กชายวิชภูมิ  หนูเจริญ
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
746
เด็กชายวิธิสรรค์  ผสมพงษ์
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
747
เด็กหญิงวิภาดา  นทีทวีโชคชัยกุล
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
748
นางสาววิภาดา  เย็นใจ
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
749
เด็กหญิงวิภาวี  เอกไพรัตน์
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
750
เด็กหญิงวิมลศิริ  โสมตีบ
ม.3
โรงเรียนธรรมโฆสิต
คณิต ม.ต้น
751
เด็กหญิงวิรัชญาณ์  จันทวดี
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
คณิต ม.ต้น
752
เด็กหญิงวิรัลพัชร์กุล  วัชระชุติมานนท์
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
753
เด็กหญิงวิรากร  จันทร์ชนะ
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
754
เด็กหญิงวิไล  แซ่ลี้
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
คณิต ม.ต้น
755
เด็กหญิงวีรดา  ยัฆพันธ์
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
756
เด็กหญิงวีรดา  เลิศสันติวงศ์
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
คณิต ม.ต้น
757
นายวีระพัตร  บุญรัตน์
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
คณิต ม.ต้น
758
นายวีฤทธิ์  กาฬสินธุ์
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
759
เด็กชายวุฒิชัย  ศิริสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนรัตนพลวิทยา
คณิต ม.ต้น
760
นายศตวรรษ  เจะพงค์
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
761
เด็กชายศตวรรษ  แซ่ลิ่ม
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
762
เด็กชายศรีภูมิ  มาแฮ
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
คณิต ม.ต้น
763
เด็กชายศฤงคาร  บุญรอด
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
764
เด็กหญิงศลิษา  นวลพลับ
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
765
เด็กชายศวัสกร  โรจนวานิชกิจ
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
766
นางสาวศศิกาญจน์  อัทชนมุณี
ม.3
โรงเรียนควนเนียงวิทยา
คณิต ม.ต้น
767
เด็กหญิงศศิกานต์  ศรีทองฉิม
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
768
เด็กหญิงศศิณัฏฐ์  จันทพันธ์
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
769
เด็กหญิงศศิธร  มากหลง
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
770
เด็กหญิงศศินา  ชะนะโก
ม.3
โรงเรียนควนเนียงวิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 16

ณ อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 547 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
771
เด็กหญิงศิรดา  เพชรเจริญ
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
772
เด็กหญิงศิรดา  สมิทธิ์เยาวกุล
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
773
เด็กหญิงศิรภัสสร  ชนะกาญ
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
774
นายศิรวิทย์  ดำจันทร์
ม.3
โรงเรียนปากจ่าวิทยา
คณิต ม.ต้น
775
เด็กชายศิระ  เฉลียวเกรียงไกร
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
776
เด็กหญิงศิริมล  ศรีมุกข์
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
คณิต ม.ต้น
777
นางสาวศิริรัตน์  แก่นแก้ว
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
778
เด็กชายศิลา  มั่งคั่ง
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
คณิต ม.ต้น
779
นางสาวศิลารัตน์  ศรีศักดิ์
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
คณิต ม.ต้น
780
เด็กชายศิวกร  หมัดอะหิน
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
781
เด็กหญิงศิวาภรณ์  รวมพงศ์
ม.2
โรงเรียนธรรมโฆสิต
คณิต ม.ต้น
782
นางสาวศีรภัสร  ขุนนุ้ย
ม.3
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา
คณิต ม.ต้น
783
นายศุกพล  ยิ้มสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
784
เด็กหญิงศุจินธรา  เพ็งรักษ์
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
คณิต ม.ต้น
785
เด็กหญิงศุปัญญดา  พุทธรักษ์
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
786
เด็กชายศุภกร  คำนึงคุณากร
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
787
นายศุภกิจ  ทองยัง
ม.3
โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
788
เด็กชายศุภกิตติ์  ปุยริพันธ์
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
คณิต ม.ต้น
789
เด็กหญิงศุภญา  แก้วสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
790
เด็กหญิงศุภนิดา  ผลบุญ
ม.1
โรงเรียนปากจ่าวิทยา
คณิต ม.ต้น
791
นายศุภรัตน์  ติ้นตะรัตน์
ม.3
โรงเรียนธรรมโฆสิต
คณิต ม.ต้น
792
เด็กชายศุภวิชญ์  ถือแก้ว
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
793
เด็กชายศุภวิชญ์  อุไรรัตน์
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
794
เด็กชายศุภวิญ์  เกียรติศีรี
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
795
เด็กชายศุภสัณห์  ไชยอาจ
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
คณิต ม.ต้น
796
นางสาวศุภสุตา  อุนทรีจันทร์
ม.3
โรงเรียนรัตภูมิวิทยา
คณิต ม.ต้น
797
เด็กหญิงศุภากร  มุสิกวงส์
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
798
เด็กหญิงศุภิสรา  โกฏิรัตน์
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
799
นางสาวศุภิสรา  วารีบ่อ
ม.3
โรงเรียนธรรมโฆสิต
คณิต ม.ต้น
800
เด็กหญิงสถลัชนันท์  พรหมแก้ว
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
801
เด็กชายสรณัฐ  วิไลรัตน์
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
802
เด็กชายสรรเพชร  สุขอนันต์
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
803
เด็กชายสรวิศ  นามพรชัยสกุล
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
804
เด็กชายสรสิช  รักษ์วงศ์
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
805
เด็กหญิงสริตา  สงแก้ว
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 16

ณ อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 241 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
806
เด็กหญิงสลิลทิพย์  คูนิอาจ
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
คณิต ม.ต้น
807
นางสาวสลิลทิพย์  ศิริ
ม.3
โรงเรียนควนเนียงวิทยา
คณิต ม.ต้น
808
เด็กหญิงสวิชญา  โสะเบ็ญอาหลี
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
809
เด็กหญิงสวิตตา  สมัครเขตรกิจ
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
810
เด็กหญิงสศิวรรณ  ชัยชนะ
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
คณิต ม.ต้น
811
เด็กชายสหัสา  ธรังสฤษติกุล
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
812
เด็กชายสัณห์พิชญ์  สุวรรณรัตน์
ม.2
โรงเรียนบางกล่ำวิทยา รัชมังคลาภิเษก
คณิต ม.ต้น
813
เด็กชายสันทัศน์  รังสฤษดิ์
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
คณิต ม.ต้น
814
เด็กหญิงสาธิกา  ไซยเสนะ
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
คณิต ม.ต้น
815
นายสายเพชร  รามวงศ์
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
816
เด็กชายสายฟ้า  นิรันดรรักษ์
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
817
เด็กหญิงสายสวรรค์  แก้วมี
ม.2
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา
คณิต ม.ต้น
818
เด็กหญิงสาริต้า  บินหยา
ม.3
โรงเรียนคูเต่าวิทยา
คณิต ม.ต้น
819
เด็กหญิงสาวินี  หีมเจริญ
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
820
เด็กชายสิงหา  จุลจันทร์
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
821
เด็กชายสิงหา  หวันสะแหละ
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
822
นางสาวสิตานันท์  ทองจีน
ม.3
โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
823
นายสิทธิศักดิ์  ชูประสูตร
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
824
เด็กชายสิรภพ  ชัยเอก
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
825
เด็กชายสิรภพ  ศรีรัตนโชติ
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
826
เด็กชายสิรวิชญ์  แก้วเพ็ง
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
827
นายสิรวิชญ์  จันทศิริ
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
828
เด็กชายสิรวิชญ์  ยอดมุณี
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
คณิต ม.ต้น
829
เด็กหญิงสิริกร  วงศ์พายัพไพบูลย์
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
830
เด็กชายสิริเชษฐ์  วรรัชต์จงสิริ
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
831
เด็กหญิงสิรินทรา  รุ่งเรือง
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
832
เด็กหญิงสิรินุช  วรรณพันธุ์
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
คณิต ม.ต้น
833
เด็กหญิงสิริยากร  จุลแพทย์
ม.2
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา
คณิต ม.ต้น
834
เด็กหญิงสิริวรา  ส่งวิสุทธิ์
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
835
เด็กหญิงสิริวิมล  แสงอุดม
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
836
นางสาวสีลวตี  บุตรดำรง
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
837
เด็กหญิงสุชญา  แซ่อึ่ง
ม.2
โรงเรียนธรรมโฆสิต
คณิต ม.ต้น
838
เด็กหญิงสุชาดา  มากสอน
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
คณิต ม.ต้น
839
เด็กหญิงสุชานันท์  อ่อนแก้ว
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
840
นางสาวสุชาวดี  สกุลหรัง
ม.3
โรงเรียนธรรมโฆสิต
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 16

ณ อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 242 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
841
เด็กหญิงสุดารัตน์  สุวรรณกำเนิด
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
คณิต ม.ต้น
842
นางสาวสุดารัตน์  หมวดดำ
ม.3
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา
คณิต ม.ต้น
843
เด็กหญิงสุดารัตน์  อัชชนะ
ม.2
โรงเรียนปากจ่าวิทยา
คณิต ม.ต้น
844
เด็กหญิงสุธาวี  จันทร์เศรษฐี
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
845
เด็กหญิงสุธิมา  อิสระทะ
ม.2
โรงเรียนปากจ่าวิทยา
คณิต ม.ต้น
846
เด็กหญิงสุธีรา  หอยเเก้ว
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
847
เด็กหญิงสุนิสา  คงแก้ว
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
848
นางสาวสุพรรณิการ์  บุญศรี
ม.3
โรงเรียนควนเนียงวิทยา
คณิต ม.ต้น
849
นางสาวสุพรรณิการ์  สกูลหรัง
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
คณิต ม.ต้น
850
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ไชยเสนะ
ม.3
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
คณิต ม.ต้น
851
เด็กหญิงสุพิชญ์ชญา  พิทักษ์ธรรม
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
852
นายสุภโชค  อาสากิจ
ม.3
โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
853
เด็กชายสุภพล  แก้วสว่าง
ม.3
โรงเรียนรัตภูมิวิทยา
คณิต ม.ต้น
854
เด็กหญิงสุภัสสรา  ปิยนันท์จรัสศรี
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
855
นางสาวสุภาวดี  เพชรประคอง
ม.3
โรงเรียนธรรมโฆสิต
คณิต ม.ต้น
856
เด็กหญิงสุภาวดี  รัตนพันธ์
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
คณิต ม.ต้น
857
เด็กหญิงสุภิชยา  หอยเเก้ว
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
858
เด็กหญิงสุเมธินี  เดือนจำรูญ
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
859
เด็กชายสุวิจักขณ์  สุขเอียด
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
คณิต ม.ต้น
860
เด็กหญิงโสภิตา  รัตนพันธ์
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
คณิต ม.ต้น
861
เด็กหญิงหทัยภัทร  รัชดาชาน
ม.2
โรงเรียนธรรมโฆสิต
คณิต ม.ต้น
862
เด็กชายหัสฒิสรร  สถิรพันธุ์
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
863
เด็กหญิงอชิรญา  บุญธรักษา
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
864
เด็กหญิงอชิรญาณ์  คงสีพันธ์
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
865
เด็กหญิงอชิรญาณ์  รัตนโอภา
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
866
เด็กชายอชิระ  หนูรอด
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
867
เด็กหญิงอณัณญาสร  ลิ่วเฉลิมวงศ์
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
868
นายอดิเทพ  อ้นแดง
ม.3
โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
869
เด็กหญิงอติมา  สว่างวงค์
ม.2
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา
คณิต ม.ต้น
870
เด็กชายอธิษฐ์  สุวรรณขำ
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
871
เด็กชายอนวัช  ศรีโชติ
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
872
เด็กชายอนวิช  สร้างอำไพ
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
873
เด็กหญิงอนัญญา  รามณี
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
874
นางสาวอนัญญา  ศรสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนปากจ่าวิทยา
คณิต ม.ต้น
875
นางสาวอนัญญา  สุวรรณชาตรี
ม.3
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 16

ณ อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 243 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
876
เด็กหญิงอนันตญา  อินทชัย
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
คณิต ม.ต้น
877
นายอนันต์  คงฉิม
ม.3
โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
878
เด็กหญิงอภิชญา  พรมชูแก้ว
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
คณิต ม.ต้น
879
นางสาวอภิชญา  ยอดแก้ว
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
คณิต ม.ต้น
880
เด็กหญิงอภิชญา  หนูแดง
ม.2
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา
คณิต ม.ต้น
881
นายอภิชา  ว่องเจริญไพสาน
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
882
นายอภิชาติ  ไชยรัตน์
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
883
เด็กหญิงอภิญญา  ชุมทอง
ม.2
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา
คณิต ม.ต้น
884
นางสาวอภินันท์  พรุเพ็ชรแก้ว
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
คณิต ม.ต้น
885
เด็กชายอภินันธร  ตันติวิวัฒน์กุล
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
886
เด็กชายอภิฤกษ์  พรหมนวล
ม.2
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา
คณิต ม.ต้น
887
เด็กชายอภิลักษณ์  จันทร์แก้วเดช
ม.3
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
คณิต ม.ต้น
888
นายอภิวัช  รักเพชร
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
คณิต ม.ต้น
889
เด็กหญิงอภิสมัย  สุวรรณชาตรี
ม.3
โรงเรียนรัตภูมิวิทยา
คณิต ม.ต้น
890
เด็กหญิงอภิสรา  ไวยนาค
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
891
เด็กหญิงอมลิน  พิชญังกูร
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
892
เด็กหญิงอรกัญญา  หงษ์มณี
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
893
เด็กหญิงอรณัญช์  ทองสลับล้วน
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
คณิต ม.ต้น
894
นายอรรฆพล  พละไชย
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
895
เด็กชายอรรณพ  แก้วคง
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
คณิต ม.ต้น
896
เด็กชายอรรถพันธ์  พนาโยธากุล
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
897
เด็กหญิงอรวดี  ศรประสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
คณิต ม.ต้น
898
เด็กหญิงอรวรรยา  ผดุงศักดิ์
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
899
เด็กหญิงอรอินทุ์  จันทบุรี
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
900
เด็กหญิงอรัญญา  ไชยภูมิ
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
901
เด็กหญิงอริสา  หฤทัยบริรักษ์
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
902
เด็กหญิงอลิสา  สาหมาน
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
คณิต ม.ต้น
903
เด็กหญิงอวัสดา  จรูญวงศ์
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
คณิต ม.ต้น
904
เด็กชายอัคนี  ทัดมาลัย
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
คณิต ม.ต้น
905
เด็กชายอัครวุฒิ  ธรรมประดิษฐ์
ม.2
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา
คณิต ม.ต้น
906
เด็กชายอังควัตร  แซ่หว่อง
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
907
เด็กหญิงอังศิกานต์  แก้วสมทอง
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
908
เด็กหญิงอัญจิรา  สุวรรณชาตรี
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
909
เด็กชายอัฏฐผล  ด้วงมี
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา
คณิต ม.ต้น
910
เด็กชายอัฑฒวิชญ์  พิชญังกูร
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 16

ณ อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 244 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
911
เด็กชายอันดา  จันทร
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
คณิต ม.ต้น
912
เด็กหญิงอันนา  แสงแก้ว
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
913
เด็กชายอัยย์  อัยยกานต์
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
914
เด็กหญิงอัยเรศ  บุญหาญ
ม.2
โรงเรียนธรรมโฆสิต
คณิต ม.ต้น
915
นางสาวอัลลิเซียห์  ฤทธิพลเดช
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
916
เด็กหญิงอัศว​รัตน์​  ฆังคะมะโน
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
917
เด็กชายอัสรี  มูหาหมัด
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
918
นางสาวอาซานา  แหละหละ
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
919
นางสาวอาซินีย์  แหละหละ
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
920
เด็กหญิงอาทิตยา  ดิษโสภา
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
921
นางสาวอาทิตยา  สุขไข่
ม.3
โรงเรียนรัตภูมิวิทยา
คณิต ม.ต้น
922
นางสาวอาทิมา  เพ็ชรเจริญ
ม.3
โรงเรียนธรรมโฆสิต
คณิต ม.ต้น
923
เด็กหญิงอาภัสรา  สุวรรณชาตรี
ม.3
โรงเรียนรัตภูมิวิทยา
คณิต ม.ต้น
924
เด็กหญิงอาภาพิชญ์  พรหมหิตาทร
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
925
เด็กหญิงอารดา  หมานหมอควาย
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
926
นายอารยธรรม  สุดรัก
ม.3
โรงเรียนรัตภูมิวิทยา
คณิต ม.ต้น
927
เด็กหญิงอารยา  นาระจิตต์
ม.2
โรงเรียนธรรมโฆสิต
คณิต ม.ต้น
928
เด็กหญิงอารีญา  อรัญดร
ม.3
โรงเรียนธรรมโฆสิต
คณิต ม.ต้น
929
เด็กหญิงอารียา  หมูชินะ
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
930
เด็กชายอิทธิพงศ์  หวังสวาสดิ์
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
คณิต ม.ต้น
931
เด็กชายอิสรภาพ  แซ่เท่ง
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
932
เด็กหญิงอิสริยา  ทองแก้ว
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
933
เด็กหญิงอิสรีย์  ลีลาสินเจริญ
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
934
เด็กหญิงอิสรีย์  สังขพันธ์
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
935
นางสาวอีสรีนา  สายสลำ
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
คณิต ม.ต้น
936
นางสาวอุมารินทร์  อนุชาญ
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
937
เด็กชายเอกรินทร์  ชูขจร
ม.1
โรงเรียนปากจ่าวิทยา
คณิต ม.ต้น
938
เด็กชายเอกวิทย์  ขุนชำนาญ
ม.2
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา
คณิต ม.ต้น
939
นางสาวเอเชีย  ทองคง
ม.3
โรงเรียนควนเนียงวิทยา
คณิต ม.ต้น
940
เด็กชายฮันนาน  หลีสหัด
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
941
นายฮาซาล  และตี
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 16

ณ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 212 โรงเรียนสตูลวิทยา
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
942
เด็กชายกณวรรธน์  ศรีสุขใส
ม.3
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
943
เด็กหญิงกมลรัตน์  ทองคำชู
ม.2
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
944
นายกรณ์ดนัย  ยีบิลัง
ม.3
โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์
คณิต ม.ต้น
945
เด็กหญิงกรรณิการ์  จงไกรจักร
ม.3
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
946
เด็กหญิงกรวรรณ  สุยสุทธิ์
ม.1
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
947
เด็กหญิงกรวินท์  ภูมิรัตน์พงศ์
ม.2
โรงเรียนกำแพงวิทยา
คณิต ม.ต้น
948
เด็กชายกฤตยชญ์  ติ้นสั้น
ม.2
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
949
เด็กชายกฤติน  ตันติพยัคฆ์
ม.2
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
950
นางสาวกัซมา  สันนุ่ม
ม.3
โรงเรียนควนโดนวิทยา
คณิต ม.ต้น
951
เด็กหญิงกัญญ์นลิน  ไกรเทพ
ม.2
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
952
นางสาวกัญญา  เล๊ะสัน
ม.3
โรงเรียนควนโดนวิทยา
คณิต ม.ต้น
953
นางสาวกัญญาวีร์  คงแสง
ม.3
โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
954
นางสาวกัญนิภา  ชูยัง
ม.3
โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์
คณิต ม.ต้น
955
เด็กชายกัณตพงศ์  เตพิริยะกุล
ม.3
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
956
เด็กชายกันตภณ  ทองคำชู
ม.3
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
957
เด็กหญิงกาญจนา  นิกาเส็ม
ม.3
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
958
เด็กชายกานต์กวิน  กายรัตน์
ม.2
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
959
เด็กชายกามิน  หมัดหลีเจริญ
ม.2
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
960
เด็กชายกิตตินันท์  เกตุแก้ว
ม.3
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
961
เด็กหญิงกีรติ  สมบูรณ์ประสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
962
เด็กชายเกริกชัย  สุวรรคีรี
ม.1
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
963
เด็กหญิงเกศราภรณ์  อ่อนปาน
ม.3
โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์
คณิต ม.ต้น
964
นางสาวเกศสุดา  เหาะหาด
ม.3
โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์
คณิต ม.ต้น
965
เด็กหญิงเขมจิรา  นวลละออง
ม.3
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
966
เด็กชายเขมชาติ  กาฬวงค์
ม.2
โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
967
เด็กหญิงเขมมิสรา  อนุพงค์
ม.2
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
968
เด็กหญิงเขมิสรา  พูลรัตน์
ม.2
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
969
เด็กหญิงคชาภรณ์  ชุมประยูร
ม.2
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
970
เด็กชายคฑาวุธ  หนูบูรณ์
ม.3
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
971
เด็กชายคฑาวุธ  เอกวิหก
ม.2
โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์
คณิต ม.ต้น
972
เด็กหญิงคอดีย๊ะ  หมาดง๊ะ
ม.3
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
973
เด็กหญิงคัทลียา  ปังหลีเส็น
ม.3
โรงเรียนควนโดนวิทยา
คณิต ม.ต้น
974
เด็กหญิงฆอดีย๊ะ  พันกาแด
ม.2
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
975
เด็กหญิงจันทร์จิรา  แสงมณี
ม.2
โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์
คณิต ม.ต้น
976
เด็กหญิงจัยดาอ์  หมันหย่อง
ม.3
โรงเรียนกำแพงวิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 16

ณ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 213 โรงเรียนสตูลวิทยา
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
977
เด็กหญิงจิดาภา  ตุกังหัน
ม.1
โรงเรียนละงูพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
978
เด็กชายจิรภัทร  คงช่วย
ม.3
โรงเรียนกำแพงวิทยา
คณิต ม.ต้น
979
เด็กชายจิรวุฒิ  เทพนรินทร์
ม.3
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
980
เด็กหญิงจิรา  อินรัศมี
ม.2
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
981
เด็กหญิงจิราพร  แดหวามาลัย
ม.1
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
982
เด็กหญิงจุฑามณี  เดชณรงค์
ม.2
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
983
เด็กหญิงจุฑามาศ  รักษ์หนู
ม.2
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
984
เด็กชายเจียรนัย  บิลหมัด
ม.3
โรงเรียนกำแพงวิทยา
คณิต ม.ต้น
985
เด็กชายเฉลิมพรรษา  วรเดช
ม.3
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
986
เด็กหญิงชญายน  หนูเนตร
ม.3
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
987
นายชนกันต์  สาวินา
ม.3
โรงเรียนกำแพงวิทยา
คณิต ม.ต้น
988
เด็กชายชนนท์วัธ  เมฆตรง
ม.3
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
989
เด็กชายชนวีร์  ณ สงขลา
ม.2
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
990
เด็กหญิงชนิตา  ลอยประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
991
นางสาวชนิภา  สอนไตรแก้ว
ม.3
โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
992
เด็กชายชยางกูร  สุวิชญางกูร
ม.1
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
993
เด็กหญิงชลดา  พรหมเมศร์
ม.1
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
994
เด็กหญิงชัญญานุช  บำรุง
ม.3
โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
คณิต ม.ต้น
995
เด็กชายชัยณรงค์  ประญัติวงศ์
ม.3
โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์
คณิต ม.ต้น
996
นายชาญวิทย์  เลิศประสบสุข
ม.3
โรงเรียนกำแพงวิทยา
คณิต ม.ต้น
997
เด็กหญิงชาลิสา  เกปัน
ม.3
โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
คณิต ม.ต้น
998
นางสาวชิดชนก  หยู่ทิพย์
ม.3
โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์
คณิต ม.ต้น
999
นายชินภัทร  พัชโรภาส
ม.3
โรงเรียนกำแพงวิทยา
คณิต ม.ต้น
1000
เด็กชายโชติวัฒน์  ลัสมาน
ม.3
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
1001
เด็กหญิงซอลีฮะห์  บาโห้ย
ม.2
โรงเรียนกำแพงวิทยา
คณิต ม.ต้น
1002
นางสาวฌนกานต์  หวันตาหลา
ม.3
โรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฎร์
คณิต ม.ต้น
1003
นางสาวญาณิกา  นิมิสวิง
ม.3
โรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฎร์
คณิต ม.ต้น
1004
เด็กหญิงญาณินท์  ผลมาก
ม.1
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
1005
เด็กหญิงฐิติยา  ศรีเงิน
ม.3
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
1006
เด็กชายฐิติวัสส์  ชุ่มจำรัส
ม.2
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
1007
นายณฐพงศ์  เกลี้ยงกลม
ม.3
โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์
คณิต ม.ต้น
1008
นางสาวณัฏฐณิชา  ลามุน
ม.3
โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์
คณิต ม.ต้น
1009
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ถึงมุสิก
ม.3
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
1010
เด็กหญิงณัฐชา  บัวผุด
ม.2
โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1011
เด็กหญิงณัฐฐาวีรนุช  วีระทวีวิทย์
ม.3
โรงเรียนกำแพงวิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 16

ณ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 214 โรงเรียนสตูลวิทยา
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1012
นางสาวณัฐณิชา  โสยดี
ม.3
โรงเรียนกำแพงวิทยา
คณิต ม.ต้น
1013
เด็กชายณัฐนันท์  บัววัด
ม.2
โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์
คณิต ม.ต้น
1014
เด็กหญิงณัฐวดี  แก้วทองมา
ม.2
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
1015
เด็กหญิงณัฐวดี  นาคเล็ก
ม.3
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
1016
เด็กชายณัฐวัตร  กาสาและ
ม.2
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
1017
เด็กชายณัฐวัตร  สะอาดแก้ว
ม.3
โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
คณิต ม.ต้น
1018
เด็กชายณัฐวุฒิ  คำมะณีย์
ม.3
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
1019
เด็กหญิงณิชกานต์  นิลหัสรังสี
ม.3
โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
คณิต ม.ต้น
1020
เด็กหญิงณิชา  หาญศิริสถาพร
ม.2
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
1021
เด็กหญิงณิชาพัชร์  จิตต์หลัง
ม.3
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
1022
เด็กหญิงดลพร  คนกล้า
ม.2
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
1023
นางสาวดานา  ติงหวัง
ม.3
โรงเรียนกำแพงวิทยา
คณิต ม.ต้น
1024
เด็กหญิงดิยานา  มาลินี
ม.3
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
1025
เด็กหญิงตุลญารวี  โกบยาหยัง
ม.2
โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์
คณิต ม.ต้น
1026
นางสาวตูบา  หมาดทิ้ง
ม.3
โรงเรียนควนโดนวิทยา
คณิต ม.ต้น
1027
นางสาวถิรญาดา  แซ่ล่อง
ม.3
โรงเรียนกำแพงวิทยา
คณิต ม.ต้น
1028
เด็กชายทรงสิทธิ์  มานะ
ม.2
โรงเรียนกำแพงวิทยา
คณิต ม.ต้น
1029
เด็กชายทวีทรัพย์สิน  คงสม
ม.2
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
1030
เด็กหญิงทิพย์ธิดา  แกสมาน
ม.3
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
1031
เด็กชายธณกร  จุลพงศ์
ม.3
โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
คณิต ม.ต้น
1032
เด็กชายธนชาติ  สินทรัพย์
ม.3
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
1033
เด็กหญิงธนพร  เรืองสิริวนา
ม.2
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
1034
เด็กชายธนภัทร  บัวเชย
ม.3
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
1035
เด็กชายธนวัต  สุระมานพ
ม.1
โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1036
เด็กหญิงธนัชพร  เลื่อนเกื้อ
ม.3
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
1037
นางสาวธวัลพร  ขวดปลอด
ม.3
โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1038
เด็กหญิงธัญธร  คงนวล
ม.3
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
1039
เด็กหญิงธัญลักษณ์  ศิริพันธ์
ม.3
โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์
คณิต ม.ต้น
1040
เด็กหญิงธันยกานต์  ชูแก้ว
ม.3
โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์
คณิต ม.ต้น
1041
เด็กหญิงธันยชนก  แอหลัง
ม.2
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
1042
เด็กหญิงธันย์ชนก  ถีระวงค์
ม.3
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
1043
เด็กหญิงธาดา  สุขแก้ว
ม.1
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
1044
เด็กหญิงธารารัตน์  ขันเอียด
ม.1
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
1045
เด็กหญิงธิดารัตน์  กิมเอ๊ะ
ม.1
โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1046
เด็กหญิงธิดารัตน์  ตุกวุ่น
ม.2
โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 16

ณ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 215 โรงเรียนสตูลวิทยา
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1047
เด็กหญิงธีรนาถ  วรานุธินนท์
ม.2
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
1048
นายธีรภัทร์  สมบูรณ์
ม.3
โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1049
นายธีรยุทธ์  เพชรมาก
ม.3
โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์
คณิต ม.ต้น
1050
เด็กชายธีรวิทย์  บูดีนุ้ย
ม.1
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
1051
เด็กชายธีรวีร์  ทองคำ
ม.2
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
1052
เด็กชายธีรศิลป์  สาดีน
ม.3
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
1053
เด็กหญิงนดา  กองบก
ม.3
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
1054
เด็กหญิงนดา  โย๊ะหมาด
ม.3
โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
คณิต ม.ต้น
1055
เด็กหญิงนภเกตน์  สวาหลัง
ม.3
โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
คณิต ม.ต้น
1056
เด็กหญิงนภัทรทสร  ณ พัทลุง
ม.1
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
1057
เด็กหญิงนภัสนันท์  เพ็งจำรัส
ม.2
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
1058
เด็กหญิงนภัสสร  กั่วพานิช
ม.2
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
1059
เด็กชายนรวิชญ์  กันตวิชญ์วงศ์
ม.3
โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
คณิต ม.ต้น
1060
นางสาวนริสรา  หมันเส็น
ม.3
โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1061
เด็กชายนเรณทร  สงอักษร
ม.3
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
1062
นางสาวนฤมล  ตั้งเจริญตระกูล
ม.3
โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์
คณิต ม.ต้น
1063
เด็กชายนวัตกรณ์  อาดำ
ม.2
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
1064
เด็กหญิงนัจญมีย์  สูเหม
ม.1
โรงเรียนละงูพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1065
เด็กหญิงนัจมีย์  มุตตเสวี
ม.3
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
1066
เด็กชายนัซมี  หวันสู
ม.2
โรงเรียนกำแพงวิทยา
คณิต ม.ต้น
1067
เด็กหญิงนันท์นภัส  เพชรไชย
ม.3
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
1068
เด็กหญิงนัศรีญา  ใจสมุทร
ม.1
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
1069
นายนัสรันดร์  บารา
ม.3
โรงเรียนกำแพงวิทยา
คณิต ม.ต้น
1070
เด็กหญิงนาดียา  อาดำ
ม.3
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
1071
เด็กหญิงนาราภัทร  หมีนสัน
ม.3
โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
คณิต ม.ต้น
1072
เด็กชายนาวาวี  ปันจอร์
ม.1
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
1073
เด็กชายนิพิฐพนธ์  สอาดแก้ว
ม.1
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
1074
เด็กหญิงนุรมี  สุวาหลำ
ม.3
โรงเรียนควนโดนวิทยา
คณิต ม.ต้น
1075
เด็กหญิงนุสริน  แดงเครา
ม.2
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
1076
นางสาวนูรีตา  เงดปาตี
ม.3
โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์
คณิต ม.ต้น
1077
เด็กหญิงนูรีน  บือนา
ม.3
โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
คณิต ม.ต้น
1078
เด็กหญิงนูรุ่ลฮุดา  หมาดมานัง
ม.3
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
1079
เด็กหญิงบุญญิสา  แก้วเนื้ออ่อน
ม.3
โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
คณิต ม.ต้น
1080
เด็กหญิงบุษกล  พิณวงค์
ม.3
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
1081
เด็กหญิงเบญญาภา  เอี่ยมปาน
ม.2
โรงเรียนกำแพงวิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 16

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 232 โรงเรียนสตูลวิทยา
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1082
เด็กหญิงโบว์ชมพู  เต็มชัย
ม.3
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
1083
นายปฏิพัทธ์  คลังข้อง
ม.3
โรงเรียนกำแพงวิทยา
คณิต ม.ต้น
1084
นายปฏิภาณ  บารา
ม.3
โรงเรียนกำแพงวิทยา
คณิต ม.ต้น
1085
เด็กหญิงปณิฎฐา  บุปผะโพธิ์
ม.2
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
1086
เด็กหญิงปนัสยา  สุดเหลือ
ม.1
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
1087
เด็กชายปภังกร  จันทะโร
ม.2
โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์
คณิต ม.ต้น
1088
นางสาวปรมี  พิพัฒนเสน
ม.3
โรงเรียนควนโดนวิทยา
คณิต ม.ต้น
1089
เด็กหญิงปริฉัตร  สะลีหมีน
ม.2
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
1090
เด็กชายปริญญา  อบอุ่น
ม.3
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
1091
เด็กหญิงปรียามาศ  จุมปาลี
ม.2
โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์
คณิต ม.ต้น
1092
เด็กชายปัญญากร  สิทธิโกศล
ม.2
โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์
คณิต ม.ต้น
1093
เด็กหญิงปารวัณ  เปียฉ่ำ
ม.2
โรงเรียนกำแพงวิทยา
คณิต ม.ต้น
1094
เด็กหญิงปาริฉัตต์  ทองหนูนุ้ย
ม.2
โรงเรียนกำแพงวิทยา
คณิต ม.ต้น
1095
เด็กหญิงปาลิตา  แมกขุนทด
ม.3
โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์
คณิต ม.ต้น
1096
เด็กชายปิยพันธ์  รักษ์ทอง
ม.2
โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1097
เด็กชายปิยะ  ปิอาตู
ม.3
โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
คณิต ม.ต้น
1098
เด็กหญิงปิยากร  รัตนมูสิก
ม.3
โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
คณิต ม.ต้น
1099
เด็กหญิงเปรมประภา  เจิมขวัญ
ม.3
โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
คณิต ม.ต้น
1100
เด็กหญิงไปรยา  ชูสังข์
ม.1
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
1101
เด็กชายพงศกร  ชุมประยูร
ม.2
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
1102
เด็กชายพงศ์พิสิฏฐ์  บุญทิพย์
ม.3
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
1103
นางสาวพนัสดา  หาโส๊ะ
ม.3
โรงเรียนควนโดนวิทยา
คณิต ม.ต้น
1104
เด็กหญิงพรกนก  คงพรหม
ม.2
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
1105
เด็กหญิงพรระวี  เล่ทองคำ
ม.2
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
1106
เด็กหญิงพลอยไพลิน  หมัดป้องตัว
ม.1
โรงเรียนละงูพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1107
เด็กหญิงพัชชรีพร  เพชรจำรัส
ม.2
โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1108
เด็กหญิงพัชรี  สมบูรณ์
ม.1
โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1109
เด็กหญิงพัณณิตา  เรืองสิริวนา
ม.1
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
1110
เด็กชายพันธกานต์  ลาดิง
ม.2
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
1111
นางสาวพิจิตตรา  โชติกมาศ
ม.3
โรงเรียนกำแพงวิทยา
คณิต ม.ต้น
1112
เด็กหญิงพิมพ์นิภา  เผือกสม
ม.3
โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
คณิต ม.ต้น
1113
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  มุสิกพันธ์
ม.3
โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
คณิต ม.ต้น
1114
เด็กหญิงพิรัษฐา  มุสิกะชาติ
ม.3
โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1115
นางสาวเพชรณรินทร์  ช่วยเกิด
ม.3
โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1116
เด็กชายเพชรภูมิ  ตู้ดำ
ม.3
โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 16

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 233 โรงเรียนสตูลวิทยา
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1117
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ใหมเสน
ม.3
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
1118
เด็กหญิงแพรวา  ริยาพันธ์
ม.3
โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1119
นางสาวฟาดีลา  สุมาตรา
ม.3
โรงเรียนกำแพงวิทยา
คณิต ม.ต้น
1120
นางสาวฟาตอนะฮ์  หมัดแสล๊ะ
ม.3
โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์
คณิต ม.ต้น
1121
เด็กหญิงฟาติน  หยาหลี
ม.2
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
1122
เด็กหญิงฟานุส  หยังหลัง
ม.3
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
1123
เด็กชายฟาริส  นารีเปน
ม.2
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
1124
นางสาวฟิรฮานา  หวังโส๊ะ
ม.3
โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1125
เด็กชายเฟาซาล  หมื่นสมาน
ม.3
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
1126
นายเฟาซี  หนูวงศ์
ม.3
โรงเรียนกำแพงวิทยา
คณิต ม.ต้น
1127
เด็กชายภัคพล  รัตนสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
1128
เด็กหญิงภัณฑิรา  ไชยตรี
ม.1
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
1129
นางสาวภัทริยา  จันทภาโส
ม.3
โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1130
เด็กหญิงภาณุวิชญ์  อาจสัน
ม.3
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
1131
เด็กชายภาธร  นานช้า
ม.2
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
1132
นายภานุ  ขาวมัน
ม.3
โรงเรียนกำแพงวิทยา
คณิต ม.ต้น
1133
นางสาวภาวิดา  องศารา
ม.3
โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์
คณิต ม.ต้น
1134
เด็กชายภีมรภัทร  เอียดช่วย
ม.2
โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์
คณิต ม.ต้น
1135
เด็กชายภูคิน  คุ่มเคี่ยม
ม.3
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
1136
เด็กหญิงภูริชญา  เลขานุกิจ
ม.2
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
1137
เด็กหญิงมณฑิตา  พงษ์อภัย
ม.3
โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
คณิต ม.ต้น
1138
เด็กหญิงมนธิดา  ขุนจางวาง
ม.2
โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1139
เด็กชายมฤคิมทร์  โสยดี
ม.3
โรงเรียนกำแพงวิทยา
คณิต ม.ต้น
1140
เด็กชายมังกร  ธีรชัยพฤกษ์
ม.3
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
1141
นางสาวมุกดา  อาจเจริญ
ม.3
โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์
คณิต ม.ต้น
1142
เด็กหญิงมุนิตา  ดาลเท่ง
ม.2
โรงเรียนกำแพงวิทยา
คณิต ม.ต้น
1143
เด็กหญิงมูลิตาร์  ปะดูกา
ม.3
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
1144
นายมูฮัมหมัดฟิลดีล  ทศพรรณ
ม.3
โรงเรียนกำแพงวิทยา
คณิต ม.ต้น
1145
เด็กชายมูฮัมหมัดอับบาส  แก้วสลำ
ม.2
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
1146
เด็กหญิงเมธาวี  หล๊ะเลย
ม.2
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
1147
นางสาวยัสมิน  สุวรรณศรี
ม.3
โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1148
เด็กชายยาบีร  เกษมสัน
ม.3
โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์
คณิต ม.ต้น
1149
นายยามาล  อุเจ๊ะ
ม.3
โรงเรียนควนโดนวิทยา
คณิต ม.ต้น
1150
เด็กหญิงยุภาวดี  บุญพรัด
ม.2
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
1151
เด็กหญิงรวิกานต์  สุวรรณชาตรี
ม.3
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 16

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 234 โรงเรียนสตูลวิทยา
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1152
นายรสสดี  นวลน้อย
ม.3
โรงเรียนควนโดนวิทยา
คณิต ม.ต้น
1153
เด็กหญิงรสิตา  ทองเนื้อแข็ง
ม.2
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
1154
เด็กชายรังสิมันต์  ซุ้นอื้อ
ม.2
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
1155
เด็กหญิงรังสิมา  สุขสำราญ
ม.2
โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์
คณิต ม.ต้น
1156
เด็กชายรัชชานนท์  ศรีแสง
ม.3
โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
คณิต ม.ต้น
1157
เด็กหญิงรัตติยา  แวหามะ
ม.2
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
1158
นางสาวรัตนวดี  ไทยดำ
ม.3
โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์
คณิต ม.ต้น
1159
เด็กหญิงรัตนาวดี  โต๊ะหลัง
ม.2
โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์
คณิต ม.ต้น
1160
เด็กหญิงริสกี  ดำกระบี่
ม.3
โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
คณิต ม.ต้น
1161
นางสาวรุจรวี  คำตา
ม.3
โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์
คณิต ม.ต้น
1162
เด็กหญิงรุจิรา  จิตรเพชร
ม.3
โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
คณิต ม.ต้น
1163
เด็กหญิงรุสไซณี  เตี้ยเล็ก
ม.2
โรงเรียนกำแพงวิทยา
คณิต ม.ต้น
1164
เด็กหญิงรุสณีย์  รอดเส็น
ม.2
โรงเรียนกำแพงวิทยา
คณิต ม.ต้น
1165
นางสาวโรสรีน่า  โสสนุย
ม.3
โรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฎร์
คณิต ม.ต้น
1166
เด็กหญิงลัคนาภรณ์  โกมุท
ม.3
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
1167
เด็กหญิงลาตีฟ๊ะ  หาโส๊ะ
ม.2
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
1168
นางสาวลาตีฟา  สาดีน
ม.3
โรงเรียนควนโดนวิทยา
คณิต ม.ต้น
1169
เด็กหญิงวชิราภรณ์  พงษ์พิสิทธิกุล
ม.2
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
1170
นางสาววนัสนันท์  จันทร์ช่วย
ม.3
โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์
คณิต ม.ต้น
1171
เด็กหญิงวรลักษณ์  มาลัยเรือง
ม.1
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
1172
เด็กหญิงวรวลัญซ์  ง๊ะสมัน
ม.3
โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
คณิต ม.ต้น
1173
เด็กหญิงวรัญญา  แก้วน้อย
ม.1
โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1174
เด็กหญิงวรัญญา  เจริญ
ม.1
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
1175
นางสาววริดา  ตะรุรักษ์
ม.3
โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์
คณิต ม.ต้น
1176
เด็กชายวริทธิ์นันท์  ประสิทธิ์ชัยชาญ
ม.3
โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
คณิต ม.ต้น
1177
เด็กหญิงวริยา  บูเก็ม
ม.3
โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์
คณิต ม.ต้น
1178
เด็กหญิงวลีรัตน์  ณ พัทลุง
ม.2
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
1179
เด็กหญิงวศินี  นิลวรรณโณ
ม.2
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
1180
เด็กหญิงวันยูวารียะห์  วาเย็ง
ม.2
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
1181
เด็กชายวาซิล  หมัดสะแหละ
ม.2
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
1182
เด็กชายวิทวัส  นุ้ยไฉน
ม.3
โรงเรียนกำแพงวิทยา
คณิต ม.ต้น
1183
เด็กหญิงวิรัลพัชร  หวั่นเส้ง
ม.1
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
1184
เด็กชายวีรภัทร  รุ่งเรือง
ม.3
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
1185
เด็กหญิงศดานันท์  พุมมณี
ม.2
โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1186
เด็กหญิงศตรัศมี  บัวเพชร
ม.1
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563