ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 15

ณ อาคาร 17 ชั้น 2 ห้อง 2 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  ช่อมณี
ม.3
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกชพร  วัชระสัมพันธ์
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกนกกาญจน์  ทองรมย์
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงกนกนุช  วงศ์วัชรเดช
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงกนกลักษณ์  เนาวสินธ์
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงกมลชนก  ไชยรัตน์
ม.1
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กหญิงกมลรัตน์  สิงห์ศักดิ์ตระกูล
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงกมลลักษณ์  พยากรณ์
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กหญิงกรกนก  เทพบุตร
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กหญิงกรรณ์ติชา  ธุระพันธ์
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กชายกรวิชญ์  อุเซ็ง
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กหญิงกฤตพร  ศรีสุข
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กชายกฤตยชญ์  กาลวรรณา
ม.1
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กชายกฤติกร  มีสีดี
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กหญิงกฤติกา  พงศ์เกษตร
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กชายกฤติธี  โชติมารัตน์
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กชายกฤติมา  พุ่มทอง
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กหญิงกฤติยากร  คงคาเนรมิตร
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กชายกฤษกร  ชูเอียด
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงกฤษณพร  ภัทรวงษ์วิเศษ
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กชายกฤษเดฎ  ปราบกรี
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กชายกลวัชร์  ไชยเสวต
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กหญิงกวินธิดา  ศักดิ์ถนอมศรี
ม.3
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กชายกษิดิ์เดช  ไชยนรินทร์
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กชายกษิดิ์เดช  ธรรมโชติ
ม.2
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กชายกอร์ดาฟี่  แวอาแซ
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กหญิงกัญจน์ชญา  คงพัน
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กหญิงกัญจนพร  ทองฉีด
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กหญิงกัญจนลักษณ์  วิเศษศรี
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กหญิงกัญญ์วรา  ส่งสุข
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สมิงแก้ว
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กหญิงกันต์ฐิฌา  บุุญสะกันต์
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กชายกันตพิชญ์  แก้ววิชิต
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กชายกันตภณ  จันทชูโต
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กหญิงกัลยาณี  มุขสีฟ้า
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 15

ณ อาคาร 17 ชั้น 2 ห้อง 3 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงกานต์ธิดา  จิรศรัณย์พร
ม.2
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กหญิงกานต์สิรี  ลัดเลีย
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กหญิงกิตติญา  แสงตา
ม.1
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กชายกิตติธัช  คงฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กชายกิตติภพ  สุทธิชาเจริญพงษ์
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กหญิงกุญแจ  แก้วตาทิพย์
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กชายกูฮัสซานัล  ง๊ะกูหลัง
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กหญิงเกทลฎา  แก้วกระเศรษฐ
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงแก้วสวรรค์  เอียดนุสรณ์
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงขวัญชนก  แซ่อึ้ง
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กหญิงขวัญชนก  พรหมจรรย์
ม.1
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กหญิงเขมิกา  ขำเผือก
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กหญิงเขมินทรา  บุญทอง
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กหญิงเขมิสรา  ค้ำชู
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กชายคฑาวุฒิ  วงศ์งาม
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กชายคณิน  โปติบุตร
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กชายคีตวรรธน์  มะโนมะยา
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กหญิงคีตา  ภาคธีร์ธวัช
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กชายคุณานนต์  ไชยขวัญ
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กหญิงจอมพล  ธรรมสะโร
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กชายจารุภัทร  อุ้ยดำ
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กชายจารุวิทย์  จันทร์แดง
ม.2
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กหญิงจิณห์วรา  รักบุตร
ม.2
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กหญิงจิตรทิพย์  ฆังคะรัตน์
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กหญิงจินต์จุฑา  สวยยะลา
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กชายจิรกิต  สุวรรณรัศมี
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กหญิงจิรชยา  เพ็ชร์ปล้อง
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กหญิงจิรฐา  เทพรัตน์
ม.1
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กชายจิรทีปต์  กูลณรงค์
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กชายจิรพงษ์  กาญจนสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กชายจิรภัทร  วรรณทอง
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กหญิงจิรัฐิพร  สาธิตสิทธิพร
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กหญิงจิราพร  พรหมดำ
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กชายจีรวิชญ์  มุนินทร์นพมาศ
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กหญิงจุฑามาศ  กาซอ
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 15

ณ อาคาร 17 ชั้น 2 ห้อง 4 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงจุฬารัตน์  ตุดเกลี้ยง
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กชายเจษฎา  จันทรศิริ
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กชายฉลองรัฐ  บุญช่วย
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กหญิงฉัตรวดี  เทพบุตร
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กหญิงเฉลิมขวัญ  แก้วเนื้ออ่อน
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กหญิงชญาดา  ชูทอง
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กหญิงชญาดา  รอเกตุ
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กหญิงชญาดา  สมมาตย์
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กชายชญานนท์  นิธิวิสุทธิ์
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กหญิงชญานิศ  ฐานานุกรม
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กหญิงชณพร  บุญส่งนาค
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กชายชณัฐนนท์  แก่นแท่น
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กชายชตินนท์  บรรจงละเอียด
ม.3
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กหญิงชนม์ชนันทร์  เขียวแก้ว
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กหญิงชนัญชิตา  พีระเมธา
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กหญิงชนากานต์  ตระกูลพานิชย์กิจ
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กหญิงชนิกานต์  นุ่นปาน
ม.3
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กหญิงชนิตา  จีนธาดา
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กชายชยธร  ศิริไชย
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กชายชยากร  สังข์วิชัย
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กชายชยุตม์กร  แก้วคงทน
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กหญิงชรินพัชร  ชุมใหม่
ม.2
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กหญิงชลภัทร  ขัจรกิตติยา
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กชายชาจิภัทร  แก้วเรือง
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กชายชาญชนก  ไชยรัตน์
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กชายชิติพัทธ์  สุขาเขิน
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กชายชินภัทร  เบลเลอร์
ม.2
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กหญิงชุติกาญจน์  กั้งเหล้ง
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กชายโชกุน  โยธี
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กหญิงโชติกา  ลิขิตสาธรสกุล
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กหญิงซารีนา  ดอเลาะ
ม.2
โรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กชายซีนอร์ดีน  ปาลกาลย์
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กหญิงซูเฟียร์  วานิ
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
นางสาวซูใฮลา  มะเซ็ง
ม.3
โรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กหญิงโซเฟีย  จอหวัง
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 15

ณ อาคาร 17 ชั้น 2 ห้อง 5 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงญาณัจฉรา  ชุมกุล
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กหญิงญาดา  เกลี้ยงรส
ม.2
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กหญิงญาตาวี  จินตรา
ม.1
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กหญิงญาศินันท์  แสนโยชน์
ม.1
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กหญิงฐิติกานต์  แก้วหวาน
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กหญิงฐิติมาวดี  ตำแอ
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กหญิงฐิติวรดา  มะกูวิง
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กหญิงฐิติวรดา  หมัดหลี
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กชายฐิติศักดิ์  แซ่แต้
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กชายณ กาลเวลา  รัตนพันธ์
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กหญิงณ แก้วรัสเกล้า  รัตนพันธ์
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กชายณชพล  พงศ์นุรักษ์
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กชายณฐกร  โยมมาก
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กหญิงณฐวัฒน์  ตวงทองวัฒนา
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กหญิงณดา  เจ๊ะนา
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กชายณภัทร  เก้าเอี้ยน
ม.2
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กหญิงณภัทร  จิระอำนวยเวทย์
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กชายณภัทร  ถาวรกานน
ม.3
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กหญิงณภัทรจรี  อาจอาสา
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กชายณภัสสกรณ์  ภูมิวณิชกิจ
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กหญิงณหทัย  อินทองเพ็ชร์
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ภู่ขจีตระกูล
ม.3
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แซ่ฟุ้ง
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พูลผล
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กชายณัฏฐ์  วงศ์รัตน์
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กชายณัฐกร  จันทร์เมือง
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กหญิงณัฐชนก  ล่วนล่อง
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กหญิงณัฐชา  ถมทอง
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กหญิงณัฐชา  พวงแก้ว
ม.3
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กหญิงณัฐชา  อ่อนแก้ว
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กหญิงณัฐฑิพา  ทองวิเศษ
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กหญิงณัฐณิชา  จังโกฎิ
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กหญิงณัฐณิชา  จิรรัตนโสภา
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองเต็มแก้ว
ม.1
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กหญิงณัฐธยาน์  นวลศรี
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 15

ณ อาคาร 17 ชั้น 2 ห้อง 6 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายณัฐนนท์  ศรีคง
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กหญิงณัฐนันท์  เจียรบุตร
ม.3
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กหญิงณัฐนิชา  ยูโซ๊ะ
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กชายณัฐพล  สุวรรณรัตน์
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กชายณัฐพัชร  เพชรมณี
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กชายณัฐพัชร์  ไม้จันทร์
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กหญิงณัฐภัชศร  เทพบรรจง
ม.2
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กชายณัฐภัทร  ทองด้วง
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กชายณัฐภัทร  ไลวานิช
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กชายณัฐภัทร  สุวรรณราช
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กหญิงณัฐภัสสร  ศิริสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กหญิงณัฐริกา  เพชรโรจน์
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กชายณัฐวรรธน์  วรรัตนนุรักษ์
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กหญิงณัฐวรา  ช่องชะนิล
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กหญิงณิชกุล  ไชยแก้ว
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กหญิงณิชนันทน์  บุญลาภ
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กหญิงณิชา  สงทิพย์
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กหญิงณิชากร  กฤษฎาวัตร
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กหญิงณิชาพร  พงษะพัง
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กหญิงณิชารีย์  ศรีสมทรง
ม.2
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กชายดนัทธ์  แก้วแดง
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กหญิงดลนา  กันหะ
ม.2
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กหญิงดุจพร  กว้างสกุล
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กชายเดชาธร  จิตนาธรรม
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กหญิงตวงทอง  สุตินกาศ
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กหญิงตวงรัตน์  ด่านนคเรศ
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กหญิงตัสณีม  สกุลาใบ
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กหญิงตุแวลานี  นิแน
ม.1
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กชายเตชินท์  แพงป้อง
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กชายทองทัต  ยานุทัย
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กหญิงทักษอร  ศรีวิทัศน์
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กหญิงทักษอร  หนูดำ
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กหญิงทิฆัมพร  รักจุ้ย
ม.3
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กชายทิชากร  แก้วสุรัตน์
ม.1
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กหญิงธณัชชา  ใสยผุด
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 15

ณ อาคาร 17 ชั้น 2 ห้อง 7 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายธนกร  จันทรมณี
ม.1
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กชายธนกฤต  พรหมแก้ว
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กชายธนชาติ  แย้มสระโส
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กชายธนธร  แสงสมนึก
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กชายธนนท์  แจ่มจรัส
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กชายธนพัฒน์  ปัญญาวัน
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กชายธนภัทร  เพ็ชรบุญยัง
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กหญิงธนวรรณ  ปุริโต
ม.3
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กหญิงธนัชชา  มณีวงศ์
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กหญิงธนัญชนก  ทับใหญ่
ม.2
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กชายธนากร  กันธะวงศ์
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กชายธนากร  ทองร่าหมาน
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กหญิงธนาภา  บุญสนอง
ม.2
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กชายธนิสร  จิตรหมั้น
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กหญิงธมนวรรณ์  หมื่นผ่อง
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กชายธรรมปพน  ทองนาค
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กชายธรรมปพน  พิมเสนศรี
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กชายธราเทพ  แก่นแก้ว
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กหญิงธวัลรัตน์  ทองมา
ม.3
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กหญิงธัญชนก  จันทมุณี
ม.3
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กหญิงธัญชนก  จินดายล
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กหญิงธัญชนก  ประสงค์สุข
ม.3
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กหญิงธัญชนก  สมประสงค์
ม.3
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กชายธัญญสิทธิ์  ศรประสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กหญิงธัญรดี  ตันติวัฒนกุล
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กหญิงธัญวลัย  เนาวสินธ์
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กหญิงธัญสิริ  ศรีพงษ์
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กหญิงธันชนก  จันทรโชติ
ม.2
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กหญิงธันย์ชนก  บัวงาม
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กหญิงธันยา  เจริญไว
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กชายธาม  ปรุงเลิศบัวทอง
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กชายธารทิพย์  กางพาพันธ์
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กหญิงธิญาดา  แซ่ฮ่อ
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กหญิงธิดารัตน์  ซาและ
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กชายธิติภูมิ  มีจันทร์
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 15

ณ อาคาร 17 ชั้น 3 ห้อง 2 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงธิรวรรณ  ชุมช่วย
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กชายธีรภัทร  แดงมณีกุล
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กชายธีรภัทร์  ชูสง
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กชายธีรากร  พรหมโลก
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กหญิงธีวรา  ขุนแผ้ว
ม.3
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กหญิงนดา  สังสกุล
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กชายนนทกร  กาญจโนภาศ
ม.3
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กชายนนทกร  จิมจวน
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กชายนพคุณ  สุจวิพันธ์
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กชายนพณัฐ  ยิ้มซ้าย
ม.3
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กหญิงนพรัตน์  เพชรศรี
ม.2
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กชายนพรุจ  ชุมศรี
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กหญิงนภษร  ภูนุชอภัย
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กหญิงนภสร  อนุรักษ์กวิน
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กชายนภัสดล  ได้รูป
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กหญิงนภัสสร  กลบกลิ่น
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กหญิงนริศรา  บุญเพ็ง
ม.1
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กหญิงนวมินทร์  เข็มสันเทียะ
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กหญิงนัจญ์มีย์  เต๊ะกาแซ
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กหญิงนัจมี  หมานหยะ
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กหญิงนัซมี  ดิษฐาภินันท์
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กหญิงนันท์นภัส  ยอดนวล
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กหญิงนันท์นภัส  ศรีพรมมาศ
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กหญิงนันทนัช  วรรณะ
ม.2
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กหญิงนันทภัทร  นาคพันธุ์
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กชายนันทวัต  แสงมณี
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กหญิงนัศณีนท์  เด็งระกีนา
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กหญิงนัสเราะห์  มีซา
ม.2
โรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กหญิงนาดา  หะยีสาอิ
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กหญิงนาราภัทร  จินดารัตน์
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กหญิงนาวาล  หะยีสาอิ
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กหญิงนิชานันท์  นันทเสน
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กหญิงนิตย์รดี  วัชระสัมพันธ์
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กหญิงนิตัสนีม  ลีอะละ
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กชายนิธินันท์  ธรรมสะโร
ม.3
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 15

ณ อาคาร 17 ชั้น 3 ห้อง 3 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กชายนิธิฤทธิ์  จันทวาศ
ม.1
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กหญิงนิพัทธ์ภา  พิศวง
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กหญิงนิอัยนาอ์  หะสาเมาะ
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กชายนิอานีส  วัฒนศิริวณิชช์
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กหญิงนุชนาฏ  ตรีรัตน์
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กหญิงนุชนารถ  ช่วยกลับ
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กหญิงนูญูม  สุไลมาน
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กหญิงโนรฮัสลีนาห์  ดาโอ๊ะ
ม.3
โรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กชายบัญญพนต์  จันทร์สมมิตร
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กชายบัสรี  สามะ
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กชายบารเมษฐ์  บุญปถัมภ์
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กชายบุญลือ  ไชยนาพงษ์
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กชายบุณยกร  แดงกระจ่าง
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กหญิงบุปผา  บุญราษฎร์
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กชายบุรพร  สรรพสิน
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กชายบุรพล  สรรพสิน
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กชายบุลากร  พรพุฒิศิริ
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กหญิงเบญญาภา  เมืองสว่าง
ม.1
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กชายปฏิพล  ปิ่นทองพันธุ์
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กชายปฐวี  จงกลพืช
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กชายปณัยกร  อรัญดร
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กหญิงปณาลี  จิตร์บรรจง
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กหญิงปณิชามาส  สุวรรณฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กหญิงปณิธี  สุวรรณอักษร
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กหญิงปดิวรัดา  ปริเปรมกุล
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กชายปภพ  แสงสมนึก
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กหญิงปภาวรินท์  วิรุฬห์ตั้งตระกูล
ม.2
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กชายปรเมศวร์  ทีฆะพันธ์
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กชายปรวัฒน์  ปรีชาวุฒิเดช
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กชายประเมศฐ์  วรโชติหิรัญศิริ
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กชายปรัญชัย  แซ่หยง
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กชายปราชญ์  ปริเปรมกุล
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กชายปราบดา  เจริญศิริวรวุฒิ
ม.3
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กชายปริวิช  แย้มอิ่ม
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กหญิงปรียาภรณ์  อักโขมี
ม.3
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 15

ณ อาคาร 17 ชั้น 3 ห้อง 4 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กชายปวีร์  กุลธรรม
ม.2
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กชายปัญจพล  ตันวัฒนะ
ม.1
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กชายปัญจพล  ปิ่นแก้ว
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กหญิงปัญญดา  ทองแก้ว
ม.1
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กหญิงปัญฑารีย์  กิ้มแก้ว
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กหญิงปัฑมปาณี  สุวรรณฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กหญิงปัณฑา  วิเชียรกาญจน์
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กชายปัณณธร  หนูสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กชายปัณณธร  หมื่นเดช
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กหญิงปาณิสรา  บำรุงชู
ม.1
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กหญิงปาณิสรา  ผูกพันธ์
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กชายปารย์ปรินทร์  รุธิรโก
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กชายปาราเมศ  จุ้งลก
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กหญิงปาริชาติ  จันทร์ประทีป
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กหญิงปาริตา  เอียดศรีแก้ว
ม.2
โรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กชายปิติรัฐ  สุขแก้ว
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กชายปิยวัฒน์  อุฬารศิลป์
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กชายปุญญพัตน์  พร้อมสุข
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กหญิงปุณยนุช  เก้าเอี้ยน
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กหญิงปุณยนุช  รัตนวงศ์
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กชายปุณยวีย์  วณิชพัฒนะเศรษฐ์
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กชายปุณยวีร์  พร้อมสุข
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กหญิงปูชิตา  จังหวัดมุนี
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กหญิงเปรมฤทัย  เกียรติจรเดช
ม.2
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กหญิงไปรยา  ทัดแก้ว
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กหญิงไปรยา  หมื่นเดช
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กชายพชรดนัย  วัชรวิภากร
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กชายพชรวิชญ์  ทองทา
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กหญิงพรนัชชา  เตโช
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กหญิงพรพิมล  รอดมา
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กชายพรภวิษย์  มากจันทร์
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กหญิงพรรณฐิตา  สุขจันทรา
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กหญิงพรรพร  จงอ่อน
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กชายพลพิทักษ์  รัตน์น้อย
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กหญิงพลอยชมพู  ก้งหุย
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 15

ณ อาคาร 17 ชั้น 3 ห้อง 5 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กหญิงพลอยชมพู  จันทร์ร้อยเอ็ด
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กหญิงพลอยนภัส  สกุลประดิษฐ์
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กชายพลัฏฐ์  วรศักตยานันต์
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กชายพัสกร  เงาศรี
ม.3
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กชายพัสกร  จิรรัตนโสภา
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กชายพัสกร  สู่สุข
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กหญิงพาขวัญ  รัศมีอักษรสกุล
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กหญิงพิชญธิดา  ทองวิเชียร
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กชายพิชญ์พงษ์  พัฒนสมบัติสุข
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กหญิงพิชญ์สินิ  ปราโมทย์ภิภพ
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กหญิงพิชญ์สินี  คงทอง
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กหญิงพิชญาภา  ชูเมือง
ม.1
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กหญิงพิชญาภา  แซ่จื้อ
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กหญิงพิชญาภา  สมบูรณ์แก้ว
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กหญิงพิชามญชุ์  สุวรรณ
ม.3
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กหญิงพิณกวี  ขันฑะสีมาเฉลิม
ม.3
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แซ่อึ้ง
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ดีเลิศไพบูลย์
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กหญิงพิมพ์ดาหลา  แห้วขุนทด
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กหญิงพิมพ์นภัทร  บัวอ่อน
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กหญิงพิมพ์พจี  ดุลิยะนฤตย์
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ว่องนาวี
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กหญิงพิมพ์วนา  ละอองผล
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กหญิงพิริษา  กิติชัย
ม.3
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กชายพิศวัส  บุญสืบ
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กชายพีรพล  แก้วทอง
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กชายพีรวิชญ์  บัวแก้ว
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กชายพีระทอง  หมื่นสา
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กชายพุฒิพงศ์  ศรีสุวิทย์วงศ์
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กชายพุทธพัทธ์  พรหมเกิด
ม.2
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กชายพุทธิกร  โกมลตรี
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ขุนศรี
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กชายเพิ่มยศ  สุจริตธุระการ
ม.1
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กชายฟัยรูซ  เบ็นอับดุลเลาะห์
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กชายฟาฎิร  ลีม๊ะ
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 15

ณ อาคาร 17 ชั้น 3 ห้อง 6 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กหญิงฟาติญญา  วณิชชานนท์
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กชายฟาตูน  หิเล
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กหญิงฟารีดา  เปาะแห
ม.3
โรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กชายฟารุกซ์  อารีบุหงา
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กชายฟาอิฟ  เจ๊ะมาด
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กหญิงฟิรดาว  ยือราน
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กชายฟิรเดาซ์  ยูโซะ
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กชายฟุรกอน  ชูพุ่มพัว
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กชายภควัต  หนูสีคง
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กชายภัค  เทพาสิต
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กหญิงภัคจิรา  ตั้งพงศ์ประสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กหญิงภัทธิรา  โต่นวุธ
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กหญิงภัทรธิดา  วงศ์กระจ่าง
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กชายภัทรนิติ  ไชยสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กชายภัทรพล  ได้รูป
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กชายภัทรพล  ภูวไพศาลกิจ
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กหญิงภัทรวดี  ยอดทอง
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กชายภาคภูมิ  ไชยหมาน
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กชายภาคภูมิ  เอี่ยมศิริ
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กชายภาณุวิวัตน์  รุจิจินดาวรรณ์
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กชายภานุพงศ์  ศิริพันธ์บุญ
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กหญิงภิรญา  นาคบรรพ์
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กชายภีมพิสิษฐ์  ธรรมพิธิ
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กหญิงภูริชญา  เจริญศรี
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กหญิงภูริชญา  เฉียงตะวัน
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กหญิงภูริชญา  ศรีสมทรง
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กหญิงภูริชาญา  เลิศพงศ์ไพบูลย์
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กชายภูริณัฐ  แสงสมนึก
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กชายภูริภัทร  สันหรีม
ม.3
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กชายภูริวัตร  นิยาแม
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กหญิงภูรีตา  สันหรีม
ม.3
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กหญิงมธุรดา  รัตนสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กชายมฤคพล  นกเกตุ
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กหญิงมัยซาน  เจะดีรอกี
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กหญิงมัศริญาร์  เรืองประดิษฐ์
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 15

ณ อาคาร 17 ชั้น 3 ห้อง 7 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
เด็กชายมิ่งแมน  จันทร์พิธาร
ม.2
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กชายมุขมนตรี  คงสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กชายมุฮซิน  ซาเฮร์
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กชายมูฮัมมัดเพาซี  เซะบากอ
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กชายมูฮัมหมัดฮูไซฟีย์  ลาเตะ
ม.3
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กชายมูฮำมัดยุสรี  รอเกตุ
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กหญิงเมธาพัชร์  แซ่เซีย
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กชายเมธาสิทธิ์  สุวรรณโชติ
ม.3
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กหญิงยุวกานต์  มะสง
ม.1
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กหญิงรชฏ  ศรัทธารัตน์
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กชายรณชัย  เพิ่มพูนมหาศาล
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กชายรติพงศ์  สิงห์วี
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กหญิงรมย์วรัท  สงเคราะห์
ม.3
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กชายรวีโรจน์  ตนายะพงศ์
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กหญิงรังสินี  พิมมาตย์
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กชายรัชชานนท์  ภัทรนันท์สกุล
ม.3
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กชายรัชพล  แซ่ฮ่อน
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กชายรัชพล  เพชรซ้อน
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กชายรัชอานนท์  เจ๊ะแต
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กหญิงรัตนาวดี  เงาศรี
ม.2
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กชายราฟฟี่  ไชยบุญมา
ม.2
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กชายราฟิกซ์  อารีบุหงา
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กหญิงรุ้งแก้ว  อินทมิน
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
นางสาวรุสนา  อาแด
ม.3
โรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กหญิงรุสนีตาร์  สือแม
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กชายรุสลี  มะดิเย๊าะ
ม.2
โรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กหญิงโรสนา  มามะ
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กหญิงโรสนานีร์  เจ๊ะอะ
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กหญิงไรวินท์  แขวงเมืองปักษ์
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กชายวงศพัทธ์  ไชยประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กหญิงวชิรญาณ์  คูนิอาจ
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กหญิงวชิรญาณ์  สุวรรณโชติ
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กชายวชิรวิชญ์  บุญญรักษ์
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กชายวชิรวิทย์  จอมงูเหลือม
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กชายวรชิต  แท่นทิพย์
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 15

ณ อาคาร 17 ชั้น 4 ห้อง 2 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
421
เด็กชายวรดร  สองแก้ว
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กหญิงวรรณทิพย์  อิสโร
ม.2
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
เด็กหญิงวรรณวษา  อรุณรัตนวงศ์
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กชายวรรธนะ  พรหมมาน
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กหญิงวรสรณ์  แซ่หว่อง
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กหญิงวรัญญา  พงษ์สุวรรณศิริ
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กหญิงวรัญญา  ยิ่งยงสกุล
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
เด็กชายวรานนท์  แซแต้
ม.3
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กหญิงวริศรา  ศรีไชย
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กหญิงวริศรา  อ่อนแก้ว
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กหญิงวรุณยุพา  ทองแก้ว
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
เด็กชายวัชรพงษ์  คงสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กหญิงวันอัยมี  แส๊ะเด็ง
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กชายวาริซ  อุสมาน
ม.1
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กหญิงวารีซ  อดุลยศาสน์
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กชายวิจิตร  อุศมา
ม.3
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
437
เด็กชายวิชญสิทธิ์  ศรประสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กหญิงวิชญาพร  ไชยสุขทักษิณ
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กชายวิทยา  มันอิ
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
เด็กหญิงวิธิดา  เพชรภักดี
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
441
เด็กหญิงวิมลสิริ  จันทร์ทิตย์
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
เด็กชายวิรัตน์  ยี่สุ่นดนตรี
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
443
เด็กหญิงวิริสรา  ขวัญทอง
ม.3
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กชายวิลดานน์  โซะหะแว
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
เด็กชายวิวรรธน์  ปัญญะ
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กหญิงวิศรุตา  พรหมทอง
ม.2
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
เด็กชายวีรพัส  มหาโชติ
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
448
เด็กหญิงวุฒิพร  นลินเบญจพรรณ
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
เด็กชายวุฒิภัทร  หุ้นเอียด
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กหญิงศรัญรัตน์  แก้วสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
เด็กชายศราวุธ  วิริยะกริ่มกมล
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
เด็กหญิงศวิตา  เบ็ญมะ
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
453
เด็กชายศักรินทร์  สะดะ
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
เด็กหญิงศิรประภา  มังสังข์
ม.2
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
455
เด็กหญิงศิรภัสสร  นาคะวิโรจน์
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 15

ณ อาคาร 17 ชั้น 4 ห้อง 3 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
456
เด็กหญิงศิริลักษณ์  บุญแสร์
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
457
เด็กชายศิวกร  ทองหลิม
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
458
เด็กชายศิวกร  วรรคย์วทัญญู
ม.2
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
459
เด็กชายศุภกร  ทองนาค
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
460
เด็กชายศุภณัฐ  ภาชโน
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
461
เด็กชายศุภณัฐ  สงทิพย์
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
462
เด็กหญิงศุภลักษณ์  ไชยนาพงษ์
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
463
เด็กชายศุภวิชญ์  กาญจนภูมิ
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
464
เด็กชายศุภวิชญ์  ศรีจันบาล
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
465
เด็กชายศุภวิชญ์  อาจณรงค์
ม.1
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
466
เด็กชายสรวิชญ์  จิตซื่อ
ม.2
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
467
เด็กชายสรวิชญ์  เลี่ยนจ้าย
ม.2
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
468
เด็กหญิงสร้อยสุดา  ร่วมพรภาณุ
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
469
เด็กชายสรัช  เลขาลาวัณย์
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
470
เด็กชายสริศ  ธรรมประพัทธ์
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
471
เด็กหญิงสวันตี  ภูมาชีพ
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
472
เด็กชายสหรัช  จันทร์์อินทร์
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
473
เด็กชายสันติสุข  ฉิ้นเจริญ
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
474
เด็กชายสิรภพ  กิ่งอนุรักษ์
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
475
เด็กชายสิรยุทธ  เจ๊ะแม
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
476
เด็กชายสิรวิชญ์  ชัยชนากานต์
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
477
เด็กชายสิรวิชญ์  มาถนอม
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
478
เด็กหญิงสิริกร  นลินเบญจพรรณ
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
479
เด็กหญิงสิริกร  สองแก้ว
ม.3
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
480
เด็กชายสิริพงษ์  แซ่หลี
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
481
เด็กหญิงสิริภา  วรรณกวินโกมุท
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
482
เด็กหญิงสิริยาพร  สุวรรณ์รัตน์
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
483
เด็กหญิงสิริรัศมิ์  จันทศรี
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
484
เด็กหญิงสุคนธา  แก้วสุกใส
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
485
เด็กหญิงสุจิรา  สุวรรณะ
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
486
เด็กหญิงสุชาดา  เจ๊ะแม
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
487
เด็กชายสุทธิศักดิ์  ชูช่วยคำ
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
488
เด็กชายสุธิกานต์  ศิริธรรมพันธ์
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
489
เด็กหญิงสุพรรณษา  ใหม่พุ่ม
ม.3
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
490
เด็กหญิงสุพิชชา  หอมสมบัตร
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 15

ณ อาคาร 17 ชั้น 4 ห้อง 4 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
491
เด็กหญิงสุภญา  วิกรัยสกุล
ม.3
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
492
เด็กชายสุรจักษ์  ทองมา
ม.2
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
493
เด็กหญิงสุวพิชชา  พิณนุกูล
ม.2
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
494
เด็กชายสุวพิชญ์  เบญจกุล
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
495
เด็กหญิงโสรยา  สุขบางนพ
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
496
เด็กชายหรรศรัณย์  สองแก้ว
ม.2
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
497
เด็กหญิงหริณยา  ขุนพิทักษ์
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
498
เด็กชายหฤษฎ์  แววทองคำ
ม.3
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
499
เด็กชายหาญ  จันทรักษ์
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
500
เด็กหญิงอชิรญาณ์  ปฏิเวช
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
501
เด็กหญิงอดิศา  เพ็ชรรัตน์
ม.3
โรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
502
เด็กชายอธิภัทร  จิราภารัญชน์
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
503
เด็กหญิงอนันตพร  สุภัทรชัยวงศ์
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
504
เด็กหญิงอนินทิตา  วรรณชาลีกุล
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
505
เด็กหญิงอนุธิดา  ขั้วแก้ว
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
506
เด็กหญิงอโนชา  หน่อแดง
ม.1
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
507
เด็กหญิงอภิชญา  กุฏิภักดี
ม.2
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
508
เด็กหญิงอภิชญา  คงเหล่
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
509
เด็กชายอภิเดช  แก้วลือ
ม.2
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
510
เด็กชายอภิรักษ์  ทองคำ
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
511
เด็กหญิงอภิริยาภรณ์  คำแก้ว
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
512
เด็กหญิงอภิริสา  ศิริเพชร
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
513
เด็กหญิงอภิสรา  เกียรติไพบูลย์
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
514
เด็กหญิงอภิสรา  ศิริวรรณดี
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
515
เด็กหญิงอรชัญญา  เรืองยศ
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
516
เด็กหญิงอรณิชา  ปรีดาศักดิ์
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
517
เด็กหญิงอรรพี  สังข์ศรีสุข
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
518
เด็กหญิงอริสรา  แก้วสิโน
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
519
เด็กหญิงอริสา  ศรีวิริยะธรรม
ม.3
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
520
เด็กหญิงอลิน อากาฌา  อามิน
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
521
เด็กชายออมกฤษฏิ์  ธรรมสะโร
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
522
เด็กชายอะเวรา  ร่วมพรภาณุ
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
523
เด็กหญิงอัครภา  อิสโร
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
524
เด็กหญิงอังศุมาลี  สงสุรินทร์
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
525
เด็กชายอัชชาฟ  อัลฮามาดีย์
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 15

ณ อาคาร 17 ชั้น 4 ห้อง 5 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
526
เด็กหญิงอัซนาฮ์  สือแม
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
527
เด็กชายอัฟฎอล  จุลยานนท์
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
528
เด็กชายอัฟฎอล  เปาะอีแต
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
529
เด็กหญิงอัฟนันร์  กรียอ
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
530
เด็กหญิงอัลวาณีย์  แนหะ
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
531
เด็กหญิงอัศวินี  วิสุทธิ์
ม.3
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
532
เด็กหญิงอัสรีมา  หะยีหวัง
ม.3
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
533
เด็กหญิงอัสวานีย์  เจะหลง
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
534
เด็กหญิงอาตีนา  แลยะลี
ม.2
โรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
535
เด็กหญิงอาทิตยา  ชูเรือง
ม.1
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
536
เด็กหญิงอาธิติยา  แซ่จื้อ
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
537
เด็กชายอานันต์ดา  นาคนาวา
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
538
เด็กชายอานันท์  ตะเย๊าะ
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
539
เด็กชายอานิส  แซ่เง้า
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
540
เด็กชายอาฟี  หะยีเลาะแม
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
541
เด็กหญิงอามาณี  ยะหริ่ง
ม.2
โรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
542
เด็กหญิงอามาล  กือลือแม
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
543
เด็กชายอารีฟ  แวหามะ
ม.2
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
544
เด็กชายอาลีฟ  สะมะลอ
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
545
เด็กหญิงอิซดีฮาร  มุขยวัฒน์
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
546
เด็กชายอินทัช  แก้วชูด
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
547
เด็กหญิงอินทิรา  หวังสุขเกษม
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
548
เด็กหญิงอิษฏา  กระจ่างยศ
ม.2
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
549
เด็กชายอิสเราะ  เจะมุ
ม.2
โรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
550
เด็กหญิงฮากีมะห์  สาลามะ
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
551
เด็กหญิงฮาซูน่า  สามะ
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
552
เด็กชายฮาดี้  กาเซ็ง
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
553
เด็กชายฮานีฟ  มูซอ
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
554
เด็กหญิงฮายานี  เจะโอ๊ะ
ม.2
โรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
555
เด็กชายฮาริส  ดือราแม
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 15

ณ อาคาร 4 ห้อง 422 โรงเรียนสุไหงโก-ลก
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
556
เด็กหญิงกรัณฑรัตน์  พรหมสุด
ม.1
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
557
เด็กชายกฤษฎาภ์นันทน์  อิ่วหวั่น
ม.1
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
558
เด็กหญิงกัลยกร  กาญจนเพ็ญ
ม.1
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
559
เด็กชายคณพศ  หยกเจริญ
ม.2
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
560
เด็กชายจักริน  ชีวะวัฒนาสกุล
ม.1
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
561
เด็กหญิงจันทร์ฉาย  ลือเดชวุฒิไกร
ม.3
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
562
เด็กหญิงจิดาภา  สีจันทร์
ม.1
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
563
เด็กชายจิรกร  ศุภภัทรจินดา
ม.2
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
564
เด็กชายจิรพัฒน์  รุ่งประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
565
เด็กชายจิรภัทร  ชี
ม.2
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
566
เด็กชายจิรภัทร  พันคำ
ม.1
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
567
เด็กหญิงจิรวดี  คงคุณ
ม.2
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
568
นายจิรวัฒน์  วงศ์เดช
ม.3
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
569
นายจิรายุส  พันคำ
ม.3
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
570
เด็กชายชนพัฒน์  สังข์สุวรรณ
ม.2
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
571
เด็กหญิงชนากานต์  รัตนกุล
ม.1
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
572
เด็กหญิงชนิตาภา  เวทมาหะ
ม.1
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
573
เด็กชายชยพล  กาญจนเพ็ญ
ม.2
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
574
เด็กชายชาริส  ยาฮังเกียคาน
ม.2
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
575
เด็กชายซอฟรอน  สะอุ
ม.1
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
576
เด็กชายซาฟารัสคาน  โมฮัมเม็ดซาริน
ม.1
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
577
เด็กหญิงซูรียา  เจ๊ะมามะ
ม.1
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
578
เด็กหญิงญาณาธิป  บุญทอง
ม.1
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
579
เด็กหญิงฐิตาภา  บุญสม
ม.1
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
580
เด็กหญิงฐิตาภา  วิลาศคีรีพงศ์
ม.1
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
581
เด็กหญิงฐิติมา  วิรามสมบัติกุล
ม.2
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
582
เด็กหญิงณฐมนพัณณ์  สินคุณาธาร
ม.2
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
583
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  หวานแท้
ม.1
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
584
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ปริธัญ
ม.3
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
585
เด็กชายณัฏฐพล  จินดาเพ็ชร
ม.2
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
586
เด็กหญิงณัฐวดี  นามอยู่
ม.3
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
587
เด็กชายดาเนียล  มะยูมิง
ม.1
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
588
เด็กชายเดชพนต์  ทองรักษ์
ม.3
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
589
เด็กหญิงตัญติญา  ศรีสุวรรณ์
ม.1
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
590
เด็กหญิงตัสนีม  สาโรจน์
ม.1
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 15

ณ อาคาร 4 ห้อง 423 โรงเรียนสุไหงโก-ลก
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
591
เด็กชายเตชิต  เจนพาณิชพงศ์
ม.2
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
592
เด็กชายเตชิน  สาธิตอภิบาลวงศ์
ม.2
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
593
เด็กชายทรงพล  เส้งพา
ม.1
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
594
เด็กหญิงทักษิณารัตน์  กุนเสน
ม.1
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
595
เด็กชายท่าน  จารุพงศา
ม.3
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
596
เด็กชายธนทัต  สุวรรณนึก
ม.2
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
597
เด็กชายธนัช  พรหมศักดิ์
ม.2
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
598
เด็กหญิงธนัญชนก  ทองจีน
ม.2
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
599
เด็กชายธนากร  เขียวหลี
ม.1
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
600
เด็กชายธนิสร  ทองกราว
ม.1
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
601
เด็กชายธัชชยุต  ดำรงธนกิตติ์
ม.3
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
602
นางสาวธัญญาศิริ  ศรีตระเวร
ม.3
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
603
เด็กหญิงธาราทิพย์  พันธ์โภชน์
ม.2
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
604
เด็กชายธีธัช  พรมแก้ว
ม.1
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
605
เด็กชายธีธัช  เพ็งเจริญ
ม.1
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
606
เด็กชายธีรชัย  ขวัญใจ
ม.2
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
607
นายธีรธร  อุเสน
ม.3
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
608
เด็กหญิงธีร์วรา  ดือราแม
ม.1
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
609
นายธีรศักดิ์  ขวัญใจ
ม.3
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
610
เด็กชายนครินทร์  จันทร์มา
ม.2
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
611
เด็กชายนนทกฤต  พรหมจันทร์
ม.1
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
612
เด็กชายนนน  จารุพงศา
ม.2
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
613
เด็กชายนรวิชญ์  ธนสมบัติมงคล
ม.3
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
614
เด็กชายนเรศรินทร์  ธาตรีนรานนท์
ม.3
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
615
นางสาวนฤภร  บุญศิริ
ม.3
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
616
เด็กหญิงน้องธาร  เมฆม่วงแก้ว
ม.1
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
617
เด็กหญิงนันทกานต์  โชติจารุกิตติ์
ม.3
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
618
เด็กหญิงนันท์นภัส  เจ๊ะโซ๊ะ
ม.3
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
619
เด็กหญิงนันทิยา  วงศ์วานโต๊ะขุน
ม.1
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
620
เด็กหญิงนิศาชล  แสงแก้ว
ม.2
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
621
นางสาวนุรฮาดายู  สาและ
ม.3
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
622
เด็กหญิงนูรซับรีน่า  สะอุ
ม.1
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
623
เด็กหญิงนูร์ริศา  เบญยาลี
ม.1
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
624
เด็กหญิงนูรีนอัฟซา  เบ็ญจุฬามาศ
ม.2
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
625
เด็กหญิงโนร์มีซัน  อาแว
ม.2
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 15

ณ อาคาร 4 ห้อง 424 โรงเรียนสุไหงโก-ลก
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
626
เด็กชายบาซีร์  เจ๊ะแว
ม.1
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
627
เด็กหญิงบุณยานุช  มั่นคง
ม.1
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
628
เด็กชายปรเมษฐ์  คงรังษี
ม.1
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
629
นางสาวประภาพิม  แซ่ลือ
ม.3
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
630
เด็กชายปวริศ  จุ้ยทอง
ม.1
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
631
เด็กชายปัณณวัฒน์  อ่องสกุล
ม.1
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
632
เด็กหญิงปาล์มมีลี่  ฮารง
ม.2
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
633
เด็กหญิงเปรมยุดา  ตั้งวีรชาตกุล
ม.1
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
634
นางสาวพนัชกร  อุดมเพ็ชร์
ม.3
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
635
เด็กหญิงพรรณนารา  บุญประสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
636
เด็กชายพฤษวายุ  ทองไทย
ม.1
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
637
เด็กชายพลกฤต  จินดากูล
ม.3
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
638
เด็กชายพลพรรธน์  เผือกพันธ์
ม.2
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
639
เด็กชายพลภัทร  พัฒน์ธนกิจ
ม.1
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
640
เด็กหญิงพลอยพรรษา  มาลัย
ม.1
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
641
นางสาวพลอยศิริรัตน์  ประดิษฐ์ธรรม
ม.3
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
642
เด็กหญิงพิชชาพร  ศรีสดใสสกุล
ม.2
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
643
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คุรุนุศาสก์
ม.3
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
644
นางสาวพิมพ์ชนก  สะสาง
ม.3
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
645
เด็กหญิงพิมลพรรณ  ทองคำ
ม.1
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
646
เด็กหญิงพุตรีเดียนา  ดาเลโบ๊ะ
ม.1
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
647
นางสาวแพรพรรณ  คงช่วย
ม.3
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
648
เด็กชายไพศาล  มะรอเซะ
ม.1
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
649
เด็กชายฟารฮานคาน  โมฮัมเม็ดซาริน
ม.1
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
650
นางสาวฟารีดา  เจ๊ะนุ
ม.3
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
651
เด็กชายฟารุค  พลายด้วง
ม.1
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
652
เด็กชายฟิตรี  สาแม
ม.1
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
653
เด็กชายภคพงศ์  พงศ์ธเนศ
ม.3
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
654
เด็กหญิงภัคจิรา  บรรจงช่วย
ม.2
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
655
เด็กชายภูธเนศ  สันตะพันธ์
ม.2
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
656
นายภูธิชย์  เจริญกิจ
ม.3
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
657
นายภูรินทร์  รัตนรุ่ง
ม.3
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
658
เด็กหญิงภูษนิศา  ลายขวะ
ม.2
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
659
เด็กหญิงมาริษา  มณีโรจน์
ม.2
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
660
นางสาวมุฑิตา  จริยะ
ม.3
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 15

ณ อาคาร 4 ห้อง 425 โรงเรียนสุไหงโก-ลก
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
661
เด็กชายยศธร  วงษ์คลัง
ม.2
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
662
เด็กชายรชต  มามะ
ม.1
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
663
เด็กชายรฐนนท์  เล็กใจซื่อ
ม.2
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
664
เด็กหญิงรวิพร  เซซัง
ม.2
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
665
เด็กหญิงรวิพร  พงศ์สถิตย์ปิยะกุล
ม.1
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
666
นางสาวรุสมี  ละโตะนอ
ม.3
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
667
เด็กหญิงโรสมีนีย์  มาหะมะ
ม.1
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
668
เด็กหญิงโรสริน  หมีนหวัง
ม.1
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
669
เด็กหญิงลาวัณย์ศิริ  พลภมรเสนวงศ์
ม.1
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
670
เด็กหญิงวรนารี  หวังวรลักษณ์
ม.1
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
671
นายวรพล  แมงทอง
ม.3
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
672
นางสาววราภรณ์  อินทกาญจน์
ม.3
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
673
เด็กหญิงวรารัตน์  วงศ์เซียน
ม.2
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
674
นางสาววลียา  อาแซ
ม.3
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
675
เด็กหญิงวัชรีภรณ์  อำภัยฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
676
เด็กหญิงวีนัส  ยูโซ๊ะ
ม.1
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
677
เด็กหญิงแวซัรฟีน  ปราบสูงเนิน
ม.1
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
678
เด็กหญิงแวโนรมี  แวอูเซ็ง
ม.1
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
679
นางสาวศริญญา  ไสลเพชร
ม.3
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
680
เด็กหญิงศศิวิมล  นุชภู่
ม.1
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
681
เด็กหญิงศัซณีย์  มามะ
ม.1
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
682
เด็กชายศาสตรา  ขวัญแก้ว
ม.2
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
683
เด็กชายศิรชัช  ไกรคุ้ม
ม.1
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
684
นายศิรสิทธิ์  หวังคุณากร
ม.3
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
685
เด็กหญิงศิริประภา  ศรีสองคอน
ม.1
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
686
เด็กชายศิริพงศ์  แดงบรรจง
ม.2
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
687
เด็กชายศิวโรจน์  ชูจันทร์
ม.1
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
688
นายศิวโรจน์  วิไลเลิศพงศ์พันธ์
ม.3
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
689
เด็กหญิงศุภกานต์  พันธ์ยอด
ม.1
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
690
นายศุภชัย  แซ่เอี้ยว
ม.3
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
691
เด็กชายสรวิศ  พึงศรี
ม.1
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
692
เด็กหญิงสโรชา  บุษบงค์
ม.2
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
693
เด็กหญิงสาธิตา  ชะดูแท้
ม.1
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
694
นายสิทธิสิน  ขุนนุ้ย
ม.3
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
695
เด็กชายสิรภัทร  บุญมี
ม.1
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 15

ณ อาคาร 4 ห้อง 432 โรงเรียนสุไหงโก-ลก
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
696
เด็กหญิงสิราวรรณ  ทัศนานุสรณ์
ม.2
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
697
เด็กหญิงสุคณทา  มิ่งสุข
ม.1
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
698
เด็กหญิงสุทธิดา  ไข่มุกข์
ม.2
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
699
นายสุทธิพงษ์  นิสารพายุ
ม.3
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
700
เด็กชายหัสฟานดี  สันติวรกุล
ม.1
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
701
เด็กชายหาญศึก  มังคลาทัศน์
ม.1
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
702
นางสาวไหมแพรวา  ฟ้าคุ้ม
ม.3
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
703
เด็กชายอณุรุต  คิ้วแก้ว
ม.1
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
704
นางสาวอนัญญา  ทั่วถวิล
ม.3
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
705
เด็กชายอนันตชัย  กิระโรจน์
ม.2
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
706
นางสาวอภิรดี  อีซอ
ม.3
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
707
เด็กชายอภิรมย์  พรหมมานพ
ม.1
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
708
เด็กชายอภิรักษ์  แก้วสองเมือง
ม.2
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
709
เด็กหญิงอมิตรา  หริ่งรอด
ม.1
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
710
นางสาวอรกนิษฐา  ปานสุข
ม.3
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
711
นางสาวอรทัย  แสงแก้ว
ม.3
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
712
เด็กหญิงอรีสา  อีซอ
ม.1
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
713
เด็กหญิงอลิชา  อับดุลรอมาน
ม.1
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
714
เด็กหญิงอัญชิสา  พรหมจันทร์
ม.2
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
715
เด็กชายอัฎดีน  บากา
ม.1
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
716
เด็กหญิงอันนา  อนันทมาศ
ม.1
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
717
เด็กชายอับดุลชาฟัย์  หมัดแสละ
ม.1
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
718
เด็กหญิงอารยา  สวยงาม
ม.1
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
719
เด็กหญิงอาริษา  มามุ
ม.2
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
720
เด็กหญิงอารียา  นันตา
ม.3
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
721
เด็กหญิงอาเรียณา  แวมูซอ
ม.1
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
722
เด็กชายอิลฮัม  อนุศาสนบุตร
ม.2
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
723
เด็กหญิงอุไรรัตน์  ศรีวิเชียร
ม.2
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
724
เด็กชายอูมัร  โครมัส
ม.1
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
725
เด็กหญิงเอมิลา  เจ๊ะอุบง
ม.2
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 15

ณ อาคาร 216 ห้อง 315 โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
726
นางสาวกฤติยา  แก้วบุตร
ม.3
โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
727
เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  แก้วขุนจิตร
ม.3
โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
728
เด็กหญิงศศิวิมล  ทองกอบสม
ม.3
โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
729
เด็กหญิงอัสรีนา  ยุโซะ
ม.3
โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 15

ณ อาคาร 1 ห้อง 112 โรงเรียนโรงเรียนนราธิวาส
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
730
เด็กหญิงกนกกาญจน์  เถาทอง
ม.2
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
731
เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทร์ขาว
ม.2
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
732
เด็กหญิงกรภัทร์  วิชิต
ม.1
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
733
เด็กหญิงกรวรรณ  แก้วโยธา
ม.3
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
734
นายกรีทัต  ดวงคุระ
ม.3
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
735
เด็กชายกฤตชญา  เชาวะเจริญ
ม.2
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
736
เด็กหญิงกฤตพร  พงษ์พานิชย์
ม.1
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
737
เด็กหญิงกฤตพร  พรหมชาติ
ม.2
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
738
เด็กชายก้องเกียรติ์  ดาววงศกร
ม.1
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
739
เด็กหญิงกัญญ์วรา  เพชรแก้ว
ม.2
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
740
นางสาวกัญญาพัชร  ขานโบ
ม.3
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
741
เด็กหญิงกัญณิกา  กอมะมาโมง
ม.1
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
742
เด็กหญิงกานติมา  จันทรวิศรุต
ม.2
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
743
เด็กหญิงกิตติยา  พานิชธนาคม
ม.1
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
744
เด็กหญิงขวัญข้าว  เวสวานิชย์
ม.2
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
745
เด็กชายคณพศ  ธรรมา
ม.2
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
746
เด็กชายคมกฤต  สกุลจีน
ม.2
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
747
เด็กชายคอยรุลอามีรีน  นาวี
ม.3
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
748
เด็กหญิงจันทปภา  ฤทธิวงค์
ม.1
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
749
เด็กชายจารุภัทร  เงินมาก
ม.2
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
750
เด็กหญิงจิรปรียา  เทพจันทร์
ม.2
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
751
เด็กหญิงจิรัชญา  ขวัญนาคม
ม.2
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
752
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ทองสีอ่อน
ม.1
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
753
เด็กชายชญานนท์  ดีพาส
ม.2
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
754
เด็กหญิงชนัญชิดา  ถิระผจญ
ม.1
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
755
เด็กหญิงชลลดา  เทียนทอง
ม.1
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
756
นายชัชภณ  วงศ์อกนิษฐ์
ม.3
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
757
เด็กหญิงชาริณี  มาหามะ
ม.1
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
758
เด็กหญิงชุติมา  เติมเศรษฐเจริญ
ม.2
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
759
เด็กหญิงญัซมีน  มะหะมะ
ม.1
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
760
เด็กชายฐานนท์  โออินทร์
ม.2
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
761
เด็กหญิงฐิตาพร  จี๋คีรี
ม.2
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
762
เด็กชายณัควัต  เศรษฐเอกพันธ์
ม.2
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
763
เด็กชายณัฐนนท์  รับไซ
ม.1
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
764
เด็กหญิงณัฐพร  น้อยสร้าง
ม.2
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 15

ณ อาคาร 1 ห้อง 113 โรงเรียนโรงเรียนนราธิวาส
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
765
เด็กชายณัฐวัฒน์  จงบรรณกิจ
ม.1
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
766
นายณัฐวุฒิ  กุลแก้ว
ม.3
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
767
เด็กหญิงตักวาย์  เจะมามะ
ม.2
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
768
เด็กหญิงทองกนก  สุภาพาบ
ม.1
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
769
เด็กหญิงธนภัทร  อินทมาศ
ม.1
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
770
เด็กชายธีรภัทธ์  ประยูรวงค์
ม.3
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
771
เด็กชายนนทพล  หิรัญ
ม.3
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
772
เด็กชายนราวิชญ์  บุญให้
ม.1
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
773
เด็กหญิงนัฏนันท  สุดรักษ์
ม.2
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
774
เด็กหญิงนันท์นภัส  อดิศัยนิกร
ม.3
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
775
เด็กหญิงนาฟา  หะยีหะมะ
ม.1
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
776
เด็กหญิงนิฟาเดียร์นา  บินอาลี
ม.1
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
777
เด็กหญิงนุรฟานีย์  สาเมาะ
ม.2
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
778
เด็กหญิงนูรฮายาตี  ยามา
ม.1
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
779
เด็กหญิงนูรูไรนี  กาเด็ง
ม.2
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
780
เด็กหญิงนูเรีย  ยูโซะ
ม.1
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
781
นางสาวปรียวัลย์  แซ่ฮ่อ
ม.3
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
782
เด็กหญิงปิยธิดา  มณีวงษ์
ม.1
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
783
เด็กหญิงปิยวรรณ  บุญช่วย
ม.2
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
784
นายพรรษกร  เยาวรางกูล
ม.3
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
785
เด็กหญิงพัณณิตา  ทองมาก
ม.1
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
786
เด็กชายพัทธนันท์  นนทสิงห์
ม.1
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
787
เด็กหญิงพิชชานันท์  อินทร์เหมือน
ม.3
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
788
เด็กหญิงพิชญาภัค  แก้วสุกใส
ม.1
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
789
เด็กชายพิชญุตม์  แสงมณี
ม.1
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
790
เด็กหญิงพิณรัตน์  เกตุเล็ง
ม.2
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
791
เด็กหญิงพีรวรรณ  แก้วสุกใส
ม.2
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
792
เด็กชายฟารุส  สาแมง
ม.1
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
793
เด็กหญิงฟิรฮานา  ยามะเเอ
ม.2
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
794
เด็กชายภัทรพล  หมุดตะเหล็บ
ม.1
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
795
เด็กหญิงภัทรวดี  เจ๊ะหะ
ม.1
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
796
เด็กหญิงภิญญดา  หะยะมิน
ม.1
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
797
เด็กหญิงมัณฑนา  ศรีสุข
ม.2
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
798
เด็กชายมูฮำหมัดอามีน  ยีดิง
ม.1
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
799
เด็กหญิงรัตนา  อินเอิบ
ม.2
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 15

ณ อาคาร 1 ห้อง 114 โรงเรียนโรงเรียนนราธิวาส
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
800
เด็กหญิงรุสณา  ปิ
ม.2
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
801
เด็กหญิงลาตีฟะห์  เล็งฮะ
ม.2
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
802
เด็กชายวรชาติ  พวงทับทิม
ม.2
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
803
เด็กชายวรพล  สุขสบาย
ม.2
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
804
เด็กหญิงวรพิชชา  รักราวี
ม.1
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
805
เด็กชายวันอิลฮัม  ลูโบะเด็ง
ม.1
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
806
เด็กหญิงวารยา  การดา
ม.2
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
807
เด็กชายวาริส  แสเมาะ
ม.1
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
808
เด็กหญิงวาศินี  คงแข็ง
ม.2
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
809
เด็กหญิงวิภารัตน์  สุขจันทร์
ม.2
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
810
เด็กหญิงวิลดาล  ไทยสนิท
ม.1
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
811
เด็กหญิงศลิษา  พุฒแก้ว
ม.1
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
812
เด็กหญิงศศินิภา  สิทธิโยธา
ม.1
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
813
เด็กหญิงศุภัสราพร  เจตนากุล
ม.3
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
814
เด็กหญิงศุภิสรา  ธนาวุฒิ
ม.2
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
815
เด็กหญิงสัริรัตน์  กิ้มขู่
ม.2
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
816
เด็กชายสิรภพ  ขันฑะสีมาเฉลิม
ม.1
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
817
เด็กหญิงสิริรัตน์  รัตนสมบูรณ์
ม.1
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
818
เด็กชายสิโรดม  ศรีชัย
ม.2
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
819
เด็กหญิงสุพิชชา  เนื้ออ่อน
ม.1
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
820
เด็กหญิงสุพิตตา  แดงประสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
821
เด็กหญิงสุภัทรี  พลอยศิลา
ม.2
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
822
เด็กหญิงอดิศา  ศรีษะสังข์
ม.1
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
823
เด็กชายอลันต์  สะนิ
ม.2
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
824
เด็กหญิงอะนีส  ยูนุ
ม.2
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
825
เด็กชายอัซรอน  อารมย์
ม.1
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
826
เด็กหญิงอัฟฟา  สามิ
ม.2
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
827
เด็กชายอัลวาริษ  มะแซ
ม.3
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
828
เด็กหญิงอัสรินดา  อาลี
ม.2
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
829
เด็กหญิงอัสวานี  อุเซ็ง
ม.2
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
830
เด็กหญิงอาทิตยา  สุขพันธ์
ม.2
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
831
เด็กชายอารีฟีน  มาหิเละ
ม.2
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
832
เด็กชายอาสาฬีห์  เปรมปรีดี
ม.1
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
833
เด็กหญิงอาอิษะ  วาหะ
ม.2
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
834
เด็กชายอิลฮัม  สะมะแอ
ม.2
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 15

ณ อาคาร 1 ห้อง 115 โรงเรียนโรงเรียนนราธิวาส
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
835
เด็กชายฮสัน  เบ็ญฮาฟีส
ม.1
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
836
เด็กหญิงฮัยฟา  มะ
ม.2
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์