ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 14

ณ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 624 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
นางสาวกชนันท์  เทพทัย
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
2
เด็กหญิงกชนิภา  ชังอินทร์
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
3
เด็กหญิงกชพร  ทองสุริวงศ์
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
4
เด็กหญิงกชพร  พริ้มพราย
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
5
เด็กหญิงกชพร  พลสมัคร
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
6
เด็กหญิงกชพร  พึ่งสุริยะ
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
7
เด็กหญิงกชอร  แก้วอินทร์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
8
เด็กหญิงกนกขวัญ  มุ่งดี
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
9
เด็กหญิงกนกณัฐ  นาคเผือก
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
10
เด็กหญิงกนกนุช  โฮงทอง
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
11
เด็กหญิงกนกวรรณ  ทรงคุณ
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
12
เด็กชายกนธี  เนติวงศานนท์
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
13
เด็กหญิงกนิษฐา  หนูปาน
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
14
เด็กชายกนิษพงศ์​  วิกรม​ธ​ี​รา​นันท์​
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
15
เด็กหญิงกมลณัชย์  สีสุข
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
16
นางสาวกมลพรรณ  อังศุพิสิฐ
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
17
เด็กหญิงกรกช  ก่อเกิดบุญ
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
18
เด็กหญิงกรกนก  จันทร์ลอย
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
19
เด็กหญิงกรจรส  กุลลิมา
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
20
เด็กชายกรณ์​  พฤกษ์​อมร​กุล​
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
21
เด็กหญิงกรรณ์วรินทร์  พลนิกร
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
22
เด็กหญิงกรวรรณ  อภิบูลย์สุวรรณ์
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
23
เด็กหญิงกรวรรณ  ฮวดศิริ
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
24
เด็กหญิงกรองแก้ว  อึ๋งสกุล
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
25
เด็กชายกฤต  แซ่อึ้ง
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
26
นายกฤตธรรม  หวังสุทธปิติ
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
27
เด็กชายกฤตนัย  ภิรมย์ฤกษ์
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
28
เด็กชายกฤตพจน์  ชุมพงศ์
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
29
เด็กหญิงกฤตพร  อังกูรจีรทีปต์
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
30
เด็กชายกฤตภาส  อินทานนท์
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
31
เด็กชายกฤติน  ชินกาญจนโรจน์
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
32
เด็กชายกฤติน  ประกอบกิจ
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
33
เด็กชายกฤษฎา  พินิจการ
ม.3
โรงเรียนเมืองถลาง
คณิต ม.ต้น
34
เด็กชายกฤษฎ์  สันติพิทักษ์
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
35
เด็กหญิงกวิสรา  จำปาดะ
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 14

ณ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 625 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายกษณ  บุญญกาศ
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
37
เด็กชายกษิดิ์เดช  วงค์ไทย
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
38
เด็กชายกษิดิศ  เกษมพิทักษ์พงศ์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
39
เด็กหญิงก้องกฤดากร  จันทร์เมือง
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
40
เด็กชายก้องภพ  ติรัตนะประคม
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
41
เด็กชายกัญจน์ภณ  โสภณเดช
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
42
เด็กหญิงกัญญวรา  วงศ์สกุลวิทยา
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
43
เด็กหญิงกัญญาณัฎฐ์  แซ่ตัน
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
44
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ปานพรหม
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
45
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พิทักษ์โชติวงศ์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
46
เด็กหญิงกัญญาพัชร  อ่อนน้อม
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
47
เด็กหญิงกัญญาพัชร์  องค์สันติภาพ
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
48
นางสาวกัญญาภรณ์  จันทร์วงศ์
ม.3
โรงเรียนเมืองถลาง
คณิต ม.ต้น
49
นางสาวกัญญาภัค  ชูขันธ์
ม.3
โรงเรียนเมืองถลาง
คณิต ม.ต้น
50
เด็กหญิงกัญญาภัค  เอี๋ยวสกุล
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
51
เด็กหญิงกัญญาภัทร  ศิริสัณฐิติ
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
52
เด็กหญิงกัณฑ์พิชญา  คงสา
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
53
นายกันตพงศ์  พันธุ์ศิโรรัตน์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
54
เด็กชายกันตพัฒน์​  นิสภัครกุล
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
55
เด็กชายกันตภณ  กีรติวิทยานนท์
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
56
นายกันตภณ  ตราหยก
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
57
เด็กหญิงกันตยา  บิลอับดุลล่าห์
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
58
นางสาวกันติชา  ทวีพันธุรัตน์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
59
เด็กหญิงกันทิมา  เสมอเพื่อน
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
60
เด็กหญิงกันธิชา  เผือกแก้ว
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
61
เด็กหญิงกันยารัตน์  บาคเตอร์เซน
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
62
เด็กหญิงกัลญาณี  แจ้งจุล
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
63
เด็กหญิงกัลยรัตน์  ขุนบรรเทิง
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
64
เด็กหญิงกัลยา  ชูศรีวาส
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
65
เด็กหญิงกาญจนธัช  พลประดิษฐ์
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
66
เด็กหญิงกานต์ธิรา  สุขคุ้ม
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
67
เด็กหญิงกานต์ธีรา  ตังตกาญจนา
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
68
เด็กหญิงกานต์พิชชา  คงแก้ว
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
69
เด็กหญิงกิตตยา  ชุมช่วย
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
70
เด็กชายกิตติธัช  บุญแสวง
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 14

ณ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 626 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
นายกิตตินันท์  รู้ฤกษ์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
72
นายกิตติภณ  สุทธิประภา
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
73
เด็กชายกีรติ  สอนมี
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
74
เด็กหญิงกุลณัฏฐา  ไชยยา
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
75
เด็กหญิงกุลธิดา  กงทา
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
76
เด็กชายกุลปคัลภ์  วิชายานุรักษ์
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
77
เด็กหญิงกุลปริยา  ยุธิษยานุวัฒน์
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
78
เด็กหญิงกุลปริยา  เอี๋ยวศิริ
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
79
เด็กหญิงกุลปาลี  ปะจันทบุตร
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
80
เด็กหญิงเกตุชนา  มณีศรี
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
81
เด็กหญิงเกวลิน  โชครุ่งเรืองรัตน์
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
82
เด็กหญิงเกศชนก  ปางสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
83
เด็กหญิงเกสรา  รัตนเฉลิมรัตน์
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
84
เด็กหญิงแก้วฤทัย  กลีบแก้ว
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
85
เด็กชายไกรวิทย์  ลี
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
86
เด็กหญิงขจีพร  ถิ่นพังงา
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
87
เด็กชายขวัญเกล้า  หนักเเน่น
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
88
นางสาวขวัญฤทัย  รัตนกาย
ม.3
โรงเรียนเมืองถลาง
คณิต ม.ต้น
89
เด็กหญิงเขมจิรา  ขจิตต์
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
90
เด็กชายเขมรัฐ  แสนพิทักษ์
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
91
เด็กหญิงเขมิกา  วังช่วย
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
92
เด็กชายคงษณ  แซ่เห้ง
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
93
เด็กชายคงสมิทธ์  ดำหนู
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
94
เด็กชายคเชนทร์ชัย  ใจกล้า
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
95
นายคณพศ  ถิ่นหนองจิก
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
96
เด็กชายคณิศร  จงคิด
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
97
เด็กชายคมกฤษฑ์  บุญปีติชาติ
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
98
เด็กหญิงคันธารัตน์  หนูเกตุ
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
99
เด็กหญิงคิมเบอร์ลี่ย์  เปเยอร์
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
100
เด็กหญิงคุณัญญา  อ๋องสกุล
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
101
เด็กหญิงเคียร่า แมกดาลีน่า  คอช
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
102
เด็กชายฆณพงษ์  มณีศรี
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
103
เด็กหญิงจนิสตา  สาลิกา
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
104
เด็กหญิงจริยภา  รัตโนภาพ
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
105
นายจักรพันธ์  ไกรเลิศ
ม.3
โรงเรียนเมืองถลาง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 14

ณ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 627 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
นายจักรภัทร  เจริญเมือง
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
107
เด็กชายจักษ์มณฑน์  ม่วงยิ้ม
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
108
เด็กหญิงจัสมิน  หลานหลงส้า
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
109
เด็กหญิงจัสมิน อลิชา  เธอะเซร่า
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
110
เด็กหญิงจานีล  ชมิทซ์
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
111
เด็กหญิงจิดาภา  รัตนศิริเนตร
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
112
เด็กหญิงจิตติมนต์  สูงเกียรติกุล
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
113
นางสาวจิตบุญ  ตันติกิจ
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
114
เด็กหญิงจินจุฑา  พลรัตน์
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
115
เด็กหญิงจินต์ธามนต์  พิภูพัชญ์ชา
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
116
เด็กหญิงจินตภา  เฟื่องโกศล
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
117
เด็กชายจิรปัญญา  ศรีฤกษ์
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
118
เด็กชายจิรภัทร  ทัศนกมล
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
119
นายจิรเมธ  เจริญขวัญ
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
120
เด็กชายจิรวัฒน์  เกตุแสง
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
121
เด็กชายจิรสิน  มากบุญ
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
122
เด็กหญิงจิรสุตา  เดชภักดี
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
123
เด็กหญิงจิรัชญา  ครุธทรง
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
124
เด็กหญิงจิรัชญา  เมฆตรง
ม.2
โรงเรียนเมืองถลาง
คณิต ม.ต้น
125
เด็กหญิงจิรัชญา  รัตนะมงคลกุล
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
126
เด็กหญิงจิรัชญา  สุรียพรรณ
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
127
เด็กหญิงจิรัชยา  นุ่นขาว
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
128
เด็กหญิงจิรัญญา  พลวัฒน์
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
129
เด็กชายจิรัฏฐ์  เตราชูสงค์
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
130
เด็กหญิงจิราพัชร  ถิรวิทยานนท์
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
131
เด็กหญิงจิราพัชร  เทียบท่าทอง
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
132
เด็กหญิงจิราพัชร  โสมสง
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
133
เด็กหญิงจุฑารัตน์  รักษาชล
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
134
เด็กหญิงจุฬามณี  ขาวทอง
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
135
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ถาวรพันธ์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
136
เด็กชายเจตน์วรา  เจริญการ
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
137
เด็กชายโจนาธาน  จอห์น เชอริยาฟารามบิล
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
138
เด็กชายฉลองราช  ภริงคาร
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
139
เด็กหญิงฉัตรชณา  ปิ่นมณี
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
140
เด็กชายฉัตรตะวัน  เกษมสุข
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 14

ณ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 628 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงชญากร  หาญศึก
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
142
เด็กหญิงชญานิศ  ตันติพงศ์วิวัฒน์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
143
นางสาวชญานิศ  ทองวล
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
144
เด็กหญิงชนกนันท์  พรหมมา
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
145
เด็กชายชนกันต์  จันทร์สิน
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
146
เด็กหญิงชนนิกานต์  สิทธิโชค
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
147
เด็กหญิงชนเนษฎ์  บุญฮก
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
148
เด็กชายชนสรณ์  สืบอ้าย
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรา
คณิต ม.ต้น
149
เด็กชายชนสิฏฐ์  พงษา
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
150
เด็กชายชนะภัย  พรมนิยม
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
151
เด็กหญิงชนัญชิดา  ฟ้ารุ่งสาง
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
152
เด็กหญิงชนัญชิตา  ไทรงาม
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
153
เด็กหญิงชนัญญา  ชัยภิบาล
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
154
เด็กหญิงชนัญญา  มุสิกะสังข์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
155
เด็กหญิงชนัญฑิตา  โอชะพนัง
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
156
เด็กหญิงชนัญธิดา  หนูกลับ
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
157
เด็กหญิงชนากานต์  ไกรเลิศ
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
158
เด็กชายชนาธิป  แก้วศรีขาว
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
159
เด็กชายชนาธิป  ชูช่วย
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
160
เด็กหญิงชนานันท์  ทันเพื่อน
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
161
เด็กหญิงชนานันท์  พรหมมา
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
162
เด็กหญิงชนาภัทร  สุมาลี
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
163
เด็กหญิงชนาภา  ไกรเลิศ
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
164
เด็กหญิงชนาภา  เพิ่มสุข
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
165
เด็กหญิงชนารดี  นันตโลหิต
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
166
เด็กหญิงชนิกานต์  แรงกล้า
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
167
นางสาวชนิกานต์  วัลยะเพ็ชร์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
168
เด็กหญิงชนิตรา  นิลวัฒน์วนาพันธ์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
169
เด็กหญิงชนิศา  วิยาสิงห์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
170
เด็กหญิงชนิสรา  ลิ่มดุลย์
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
171
เด็กหญิงชเนตตี  สินค้า
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
172
เด็กชายชยธร  สิทธิบุตร
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
173
เด็กชายชยพล  อรรถสุทธิสิน
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
174
เด็กชายชยพัทธิ์  จันทร์ทิพย์
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
175
เด็กหญิงชยามล  ส่องแสง
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 14

ณ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 631 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงชลธิชา  แก้วราม
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
177
เด็กหญิงชลธิชา  นวลนิ่ม
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
178
เด็กหญิงชลธิชา  เพ็ชร์อาวุธ
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
179
เด็กหญิงชลธิชา  ศรมณี
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
180
เด็กหญิงชลลดา  แก่นเหล็ก
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
181
เด็กหญิงชลิดา  แสนเดชมงคล
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
182
เด็กชายชวนันท์​  พรหมจินดา
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
183
เด็กชายชวิศ  สิทธิกรกุล
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
184
เด็กหญิงชองคิวแฮ  รอดสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
185
เด็กชายชัชชน  แซ่อ๋อง
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
186
นายชัชพล  กลิ่นจันทร์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
187
เด็กหญิงชัญญา  ไสรินทร์
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
188
นางสาวชัญญานุช  นบนอบ
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
189
เด็กหญิงชัญญาพิชญ์  สุดสม
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
190
เด็กหญิงชัณญานุช  จิระโร
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
191
เด็กหญิงชัณธิญา  ใจเจริญ
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
192
เด็กชายชัยชนะ  จันทร์เลาะ
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
193
เด็กชายชัยธัช  ผลิโกมล
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
194
นายชัยนันท์  สมมุ่ง
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
195
เด็กชายชาภูมิ  ชัยทวีทรัพย์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
196
เด็กชายชารีฟ  หมัดอาดัม
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
197
เด็กหญิงชาลิสา  ศรีเทพ
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
198
เด็กชายชิติพัฒน์  โพธิ์เงิน
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
199
นายชินดนัย  ณ​ ตะกั่วทุ่ง​
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
200
เด็กชายชินาธิป  พงษ์เดชา
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
201
นางสาวชิสา  เพชรขจี
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
202
เด็กหญิงชีลา มาเรีย  คอช
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
203
นางสาวชุติกาญจน์  ขวัญทอง
ม.3
โรงเรียนเมืองถลาง
คณิต ม.ต้น
204
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทองสกุล
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
205
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ลือชา
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
206
เด็กชายชุติพนธ์  เอียดมุสิก
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
207
เด็กหญิงชุติมน  ชิณการณ์
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
208
เด็กหญิงชุติมา  ถิรพาณิชย์กุล
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
209
เด็กหญิงชุติมา  ทวีสมาน
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
210
เด็กหญิงโชติรส  แซ่อึ๋ง
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 14

ณ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 632 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงซาร่า  เออร์ซินแคนลี
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
212
เด็กหญิงญาณิกา  วงษ์สุนทร
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
213
เด็กหญิงญาณิศา  ตั้งทับสุนทร
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
214
เด็กหญิงญาณิศา  เอมโอช
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
215
เด็กหญิงญาดา  โสภานนท์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
216
เด็กชายฐปนวัฒน์  ชาลี
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
217
เด็กหญิงฐานิดา  สีแก้วเขียว
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
218
เด็กหญิงฐิตารีย์  บุญลือ
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
219
เด็กชายฐิติ  ศรีประจง
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
220
เด็กหญิงฐิติกานต์  แจ้งเจ็ดริ้ว
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
221
เด็กหญิงฐิติมา  กองสาย
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
222
เด็กหญิงฐิติมา  บุญยฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนเมืองถลาง
คณิต ม.ต้น
223
เด็กหญิงฐิติรัตน์  ต่างจิตร์
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
224
เด็กหญิงฑิราพร  ซ้ายเบี้ยว
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
225
เด็กหญิงณชิกา  วัลยะเพชร
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
226
เด็กหญิงณฐกมล  คุณาพรประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
227
เด็กหญิงณฐนันท์  ตัณฑวณิช
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
228
เด็กชายณฐพงศ์  ทองทิพย์
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
229
เด็กชายณฐศร  บุญเกิด
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
230
เด็กหญิงณธิดา  ตัณมุขยกุล
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
231
นายณพกรณ์  สอนเสริม
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
232
เด็กชายณภัทร  แก้วอินทร์
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
233
เด็กหญิงณภัทร  ประธาน
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
234
นายณภัทร  อ๋องสกุล
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
235
เด็กหญิงณภัทรียา  จันทร์คง
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
236
เด็กหญิงณรินดา  โบบทอง
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
237
เด็กชายณรุจ  ลิ้มนันทพิสิฐ
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
238
เด็กหญิงณฤดี  ตัณมุขยกุล
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
239
เด็กหญิงณัจฉรียา  ฟ้ากระจ่าง
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
240
เด็กหญิงณัชชนา  อ๋องสกุล
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
241
เด็กหญิงณัชชา  คุ้มบ้าน
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
242
เด็กหญิงณัชชา  จันทาเทพ
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
243
เด็กหญิงณัชชา  จินดา
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
244
เด็กหญิงณัชชา  พรมฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
245
เด็กหญิงณัชวดี  ประทีป ณ ถลาง
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 14

ณ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 633 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
นายณัฎฐ์วิชัย  พุ่มจันทร์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
247
นางสาวณัฏฐกานต์  ช่วยศรี
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
248
เด็กหญิงณัฏฐ์ณภัทร  เวชยันต์วุฒิ
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
249
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  การวิจิตร
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
250
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จินดา
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
251
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ชาญโลหะ
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
252
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทองหยู
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
253
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ลาเม๊าะ
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
254
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อภิไชยาวาทย์
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
255
เด็กหญิงณัฏฐณิฐ  เอกกิตติ
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
256
เด็กชายณัฏฐนันท์  เพ็งพันธ์
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
257
เด็กชายณัฏฐพล  ทัยคง
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
258
เด็กหญิงณัฏฐรินทรา  โกยศิริพงศ์
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
259
เด็กหญิงณัฏฐวรรณ  แซ่เอี๋ยว
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
260
เด็กหญิงณัฐกมล  ถิรตันตยาภรณ์
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
261
เด็กหญิงณัฐกมล  สมสุข
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
262
นายณัฐกันต์  ตัณฑวณิช
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
263
เด็กหญิงณัฐกานต์  ณ นคร
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
264
เด็กชายณัฐชนน  ตันติสัมมารักษ์
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
265
เด็กชายณัฐชนน  ไพศาลศักดิ์ทวี
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
266
เด็กหญิงณัฐชยา  โภคาเลิศ
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
267
เด็กหญิงณัฐชยา  สุขแก้ว
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
268
เด็กหญิงณัฐชา  ภริงคาร
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
269
เด็กหญิงณัฐชา  สิทธิศักดิ์
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
270
เด็กชายณัฐชาติ  สิทธิผล
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
271
เด็กหญิงณัฐฐ์ชาช์  อ่อนละเอียด
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
272
เด็กหญิงณัฐฐินันท์  ศรีเกตุ
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
273
เด็กหญิงณัฐณิชา  บุษบงก์ไพฑูรย์
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
274
เด็กหญิงณัฐณิชา  พวงจินดา
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
275
เด็กหญิงณัฐณิชา  ภิรมรส
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
276
เด็กหญิงณัฐณิชา  มณีราษฎร์
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
277
เด็กหญิงณัฐณิชา  หนุมาศ
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
278
เด็กชายณัฐดนัย  จงไกรจักร
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
279
เด็กชายณัฐดนัย  วรรณบวร
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
280
นายณัฐดนัย  หนูบุญ
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 14

ณ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 634 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กหญิงณัฐธิดา  มุสิกพงศ์
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
282
เด็กหญิงณัฐธิดา  โลกานิตย์
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
283
เด็กหญิงณัฐธิดา  อินทรัตน์
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
284
เด็กหญิงณัฐนรี  กัณฑธนกิจ
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
285
เด็กหญิงณัฐนรี  แซ่กิ้น
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
286
เด็กหญิงณัฐนันท์  มุกดา
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
287
เด็กชายณัฐพงษ์  เจริญงาน
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
288
เด็กชายณัฐพล  แก้วยัง
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
289
เด็กชายณัฐพล  หนูอ่อน
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
290
เด็กหญิงณัฐพิชชา  เพ็ชรรักษ์
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
291
เด็กหญิงณัฐพิมล  แก้วกระจก
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
292
เด็กชายณัฐภัทร  แก้วยัง
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
293
เด็กชายณัฐภาส  คลายทุกข์
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
294
เด็กหญิงณัฐมน  พรหมมาศ
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
295
เด็กหญิงณัฐรินีย์  ฉันทาลุนัย
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
296
เด็กหญิงณัฐวลัญช์  หลักเลิศ
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
297
เด็กหญิงณัฐวลัย  จงจิตร
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
298
เด็กชายณัฐวัชต์  มหันตพันธ์
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
299
เด็กชายณัฐวัตร  ทวีสมาน
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
300
เด็กชายณัฐวีร์  พรหมวงศ์
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
301
นายณัฐวุฒิ​  ทับไทย
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
302
เด็กหญิงณัฐสุดา  ทองมี
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
303
เด็กชายณัทภพ  เก้าเอี้ยน
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
304
เด็กหญิงณิชกานต์  ลิ่มบุตร
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
305
เด็กหญิงณิชกานต์  หนูประดิษฐ์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
306
นางสาวณิชชา  นวลจันทร์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
307
เด็กหญิงณิชชาอร  กิตติ์ธนกุล
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
308
เด็กหญิงณิชมน  พึ่งแรง
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
309
เด็กหญิงณิชา  กุลพ่อ
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
310
เด็กหญิงณิชา  ชูเพ็ง
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
311
เด็กหญิงณิชา  โสภานนท์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
312
เด็กหญิงณิชาภัทร  ชูทอง
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
313
เด็กหญิงณิชารีย์  สุทินวงศ์
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
314
เด็กหญิงณิรชา  มุ่งจิต
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
315
เด็กหญิงดลพร  เอี๋ยนวิกุล
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 14

ณ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 635 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กหญิงดาวประกายฟ้า  สุขสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
317
เด็กหญิงดุจดาว  สมบูรณ์
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
318
เด็กชายเด่นภูมิ  ทองตะกุก
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
319
เด็กหญิงเดวิดา  อักษรเพียร
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
320
เด็กชายต้นธรรม  เวียงคลังทรัพย์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
321
เด็กชายต่อตระกูล  พรหมอยู่
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
322
เด็กหญิงติชิลา  ศุภพฤกษ์
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
323
เด็กชายติณณภพ  ภูววิมล
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
324
เด็กหญิงตุศิตา  สวัสดิ์รักษา
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
325
เด็กชายเตวิช  เตชะวิศวกิจ
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
326
เด็กชายไตรวิชญ์  คูณระพีพัฒน์
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
327
เด็กชายทวีทรัพย์  แซ่อ๋อง
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
328
เด็กชายทัตธนดล  กองรักษเวช
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
329
เด็กหญิงทิพย์ธิดา  ขุนหลำ
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
330
เด็กหญิงทิพยรัตน์  ไชยวงศ์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
331
เด็กชายทีปกร  พิมลจินดา
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
332
เด็กชายทีปากร  หมายเเร่
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
333
เด็กชายเทพพิทักษ์  รักษาชัย
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
334
เด็กชายธงชาติ  ศรีสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนเมืองถลาง
คณิต ม.ต้น
335
เด็กชายธชาวิช  เมืองนิล
ม.2
โรงเรียนเมืองถลาง
คณิต ม.ต้น
336
เด็กหญิงธนกร  จันทโชติ
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
337
เด็กชายธนกร  ศิริดลธนเกษม
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
338
เด็กชายธนดล  แพทย์ขิม
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
339
เด็กหญิงธนพร  คุ้มเครือ
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
340
นางสาวธนพร  หลักบ้าน
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
341
เด็กชายธนพล  ธีระอัมพรพันธุ์
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
342
เด็กหญิงธนภร  ทิพย์ประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
343
เด็กหญิงธนภร  สมศิริ
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
344
เด็กหญิงธนภรณ์  ทองไทย
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
345
เด็กชายธนภัทร  จิตรา
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
346
เด็กชายธนภัทร  ไชยวงศ์สาย
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
347
เด็กชายธนภัทร  บุตรโสถา
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
348
เด็กชายธนภัทร  หวามา
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
349
นายธนภูมิ  แก้วหนูนวล
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
350
เด็กหญิงธนัชญา  ภูมิคง
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 14

ณ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 636 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กหญิงธนัญญา  ทานิล
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
352
เด็กหญิงธนัตถ์ฐา  เครือบุตร
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
353
เด็กหญิงธนาภรณ์  นามเสน
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
354
เด็กหญิงธนารีย์  หงษ์คู
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรา
คณิต ม.ต้น
355
เด็กหญิงธนาวดี  เพิ่มทรัพย์
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
356
เด็กหญิงธนิตา  พัฒนกุล
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรา
คณิต ม.ต้น
357
เด็กหญิงธนิษฐา  ปิ่นทอง
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
358
เด็กหญิงธมลวรรณ  ก้านกนก
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
359
เด็กหญิงธมลวรรณ  สงวนสิทธ์
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
360
เด็กชายธรณินทร์  อ่อนแก้ว
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
361
เด็กชายธรรมรัตน์  ต้นเตย
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
362
เด็กชายธราเทพ  งามเรียบ
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
363
เด็กหญิงธริษญา  อารีย์พงศ์
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
364
เด็กชายธัชทร  พิทยาณิชกุล
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
365
เด็กหญิงธัญชนก  ช่วงศรี
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
366
เด็กหญิงธัญชนก  ตันติสัมมารักษ์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
367
เด็กหญิงธัญชนก  ติตะปัญญา
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
368
เด็กหญิงธัญชนก  เยาดำ
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
369
เด็กหญิงธัญชนก  วงศ์สูงเนิน
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
370
เด็กหญิงธัญญรัตน์  ดำทอง
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
371
เด็กหญิงธัญญารัตน์  มิ่งแก้ว
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
372
เด็กหญิงธัญณิชา  ศรีชลธาร
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
373
เด็กหญิงธัญรัตน์  เพชรดำ
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
374
เด็กหญิงธัญเรศ  เพชรดำ
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
375
เด็กหญิงธัญลักษณ์  หาญศึกแคล้ว
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
376
เด็กหญิงธัญลักษณ์  หาบหา
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
377
เด็กหญิงธัญวรรณ  จันทร์มา
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
378
เด็กหญิงธัญวรัตม์  มีลาโพ
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
379
เด็กหญิงธัญสุดา  เสนจันทร์ฒิไชย
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
380
เด็กหญิงธันย์ชนก  จันทร์เมธา
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
381
เด็กหญิงธันยพร  แซ่ล้อ
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
382
นางสาวธันยพร  ศรีชะรัง
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
383
เด็กชายธันยวรรธน์  พัฒนรักษ์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
384
เด็กหญิงธัศนียา  หลิ่มมณี
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
385
เด็กหญิงธารวิมล  เพิ่มวิทย์
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 14

ณ อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 641 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
เด็กหญิงธิดาทิพย์  ส่องแสง
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
387
เด็กชายธิติ  ยีโหนด
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
388
เด็กหญิงธิติพร  สีขันตี
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
389
เด็กหญิงธิษตยา  ไชยชนะ
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
390
นายธีทัช  เหล่าวิเศษกุล
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
391
นางสาวธีมาพร  สุดตะเมือง
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
392
นายธีรติ  ชมบุญ
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
393
เด็กชายธีรภัทร  กมลวิทย์
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
394
เด็กชายธีรภัทร  เเจ่มฟุ้ง
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
395
เด็กชายธีรภัทร์  มะลิวัลย์
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
396
เด็กชายธีรสิทธิ์  ชูวงศ์
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
397
เด็กหญิงธีราพร  โชติชัยศรีสุริยะ
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
398
เด็กชายนครินทร์  บุญแจ่ม
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
399
เด็กหญิงนงนภัส  คงราช
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
400
นางสาวนงนภัส  แซ่หลี
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
401
เด็กหญิงนงนภัส  สระบัว
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
402
เด็กหญิงนจี  ฮาเส็ม
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
403
นางสาวนดา  ทองจันทร์​
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
404
เด็กชายนพรุจ  ส่งบุญแก้ว
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
405
เด็กหญิงนภรัฏฐ์  สถิรสัตยานนท์
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
406
เด็กชายนภสินธ์ุ  หะรารักษ์
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
407
เด็กหญิงนภัส  ธรรมกิจจาธร
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
408
เด็กหญิงนภัสกร  ภูผา
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
409
เด็กหญิงนภัสนันท์  ชะนะศรี
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
410
เด็กหญิงนภัสนันท์  ไชยวัฒน์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
411
เด็กหญิงนภัสศรัณย์  งานประเสริฐกิจ
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
412
เด็กหญิงนภัสสร  วังซ้าย
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
413
เด็กหญิงนภาพร  คงประสม
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
414
เด็กหญิงนรารินี  ดารายนต์
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
415
เด็กชายนราวิชญ์  เก้าแสง
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
416
เด็กชายนราวิชญ์  พิกุลทอง
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
417
เด็กหญิงนฤชยา  ยิ้มสถาน
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
418
เด็กชายนฤเบศร์  เกตุสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
419
เด็กหญิงนฤมล  อรรถธรรม
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
420
เด็กชายนฤสรณ์  ปราบพล
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 14

ณ อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 642 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
421
เด็กหญิงนลินนิภา  ก้านกนก
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
422
เด็กหญิงนลินี  แก้วกวย
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
423
เด็กหญิงนวพรรษ  สมบูรณ์
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
424
เด็กหญิงนวรัตน์  ทรงประจักษ์กุล
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
425
นางสาวนะดา  หิมะ
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
426
เด็กชายนะบีล  พันธุ์ฉลาด
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
427
เด็กหญิงนัทชา  สิทธาชัย
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
428
เด็กชายนัธทวัฒน์  บุญตันตราภิวัฒน์
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
429
เด็กหญิงนันท์ณภัส  เกตุหิรัญ
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
430
เด็กหญิงนันท์นภัส  บุญโกย
ม.3
ศูนย์การเรียนวิถีธรรม
คณิต ม.ต้น
431
เด็กหญิงนันท์นภัส  พูลสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
432
เด็กหญิงนันท์นภัส  สุนทรา
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
433
เด็กหญิงนันท์นภัส  หลีสกุล
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
434
เด็กชายนันทพัทธ์  สง่าพงษ์
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
435
เด็กหญิงนันทภัค  อารัญภาณุ
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
436
เด็กหญิงนันทวัน  จุติศัพย์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
437
เด็กหญิงนันทัชพร  คลองดี
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
438
เด็กหญิงนันทัชพร  ตั้นสกุล
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
439
เด็กหญิงนันทิกา  หงอกภิลัย
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
440
เด็กหญิงนันทิชา  พูลทอง
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
441
เด็กหญิงนันทินี  ซี
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
442
เด็กหญิงนัสนีน  ศรีรัฐ
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
443
เด็กหญิงนาถชิดา  นาบาร์โร
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
444
เด็กหญิงนานา  จิตรพัฒนากุล
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
445
เด็กหญิงนาวีย์ดา  บินฮายีอาแว
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
446
เด็กหญิงนิจสิรี  เบ็ญจศักดิ์
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
447
เด็กหญิงนิชาฎา  คะหะปะนะ
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
448
เด็กหญิงนิชาภา  ช่วงชุณห์ส่อง
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
449
นางสาวนิชาภา  สุวรรณรัตน์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
450
เด็กหญิงนิศานาถ  โกศัย
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
451
เด็กหญิงนิษฐ์ณัฏฐา  หัตถกิจการกุล
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
452
เด็กหญิงนุชวรา  แซ่หลี่
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
453
เด็กหญิงเนตรชนก  เนตรภักดี
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
454
เด็กหญิงบงกชมาศ  ตันกุล
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
455
เด็กหญิงบัณฑิตา  ว่องวุ่น
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 14

ณ อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 643 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
456
เด็กหญิงบัณพร  วรรณบวร
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
457
นางสาวบัวบูชา  เชื้อกุล
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
458
เด็กหญิงบุญญาพร  แซ่ยี่
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
459
เด็กหญิงบุณยพร  เปรมรัตน์
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
460
เด็กหญิงบุณยวีร์  กิ่งมาลา
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
461
เด็กหญิงบุณยาพร  ณ บางช้าง
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
462
เด็กหญิงบุษยมาศ  หอมหวาน
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
463
เด็กหญิงบุษยมาส  งามจิตต์เอื้อ
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
464
เด็กหญิงบุสดี  ปิยะรัตน์
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
465
เด็กหญิงเบญจภา  ริมดุสิต
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
466
เด็กหญิงเบญญทิพย์  โชติเชาวน์ชวลิต
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
467
เด็กหญิงเบญญาภา  จันทร์ธำรง
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรา
คณิต ม.ต้น
468
เด็กชายปณต  ลักขณาวราภรณ์
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
469
เด็กหญิงปณิดา  มากละเอียด
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
470
เด็กหญิงปณิตา  ประดิษฐ์แท่น
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
471
เด็กหญิงปณิตา  โสตถิรวราภรณ์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
472
เด็กหญิงปทิตตา  สุทินวงศ์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
473
เด็กหญิงปทุมวดี  สำเนาการ
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
474
เด็กหญิงปพัฒศิรา  วงศ์วิทยาภิรมณ์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
475
เด็กหญิงปพิชญา  วายุพา
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
476
เด็กหญิงปพิชญา  สีม่วง
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
477
เด็กชายปภังกร  พรผล
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
478
เด็กหญิงปภาดา  อำพันธ์
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
479
เด็กหญิงปภาดา  เอี่ยวสกุล
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
480
นางสาวปภาพร  งานสถิล
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
481
เด็กหญิงปภาวินี  ตะสถิตย์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
482
เด็กชายปรมะ  ทั่วไตรภพ
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
483
เด็กหญิงปรมาภรณ์  ธรรมสะโร
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
484
เด็กชายปรมินทร์  ธรรมสะโร
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
485
เด็กหญิงประภาสิริ  มโหฬาร
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
486
เด็กหญิงประสิตา  เตชะวรรณโต
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
487
นายปรัชญ์  ศิริพราหมนุกูล
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
488
เด็กชายปราณนต์  กิติศักดิ์
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
489
นางสาวปริ​ยากร​  ขันติ​พงษ์​
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
490
นางสาวปริชญา  สิทธิกุล
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 14

ณ อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 644 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
491
เด็กหญิงปริณยาฎา  ชูวงศ์
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
492
เด็กหญิงปรินทรา  ตันติปาลีพันธ์
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
493
เด็กหญิงปรีชญา  เพียรประเสริฐศิริ
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
494
เด็กหญิงปรียานันท์  ทวีธรรม
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
495
เด็กหญิงปรียาวรรณ  เงินหนู
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
496
เด็กหญิงปลายฟ้า  แดงงาม
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
497
เด็กหญิงปวรรณรัตน์  สนามพลี
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
498
เด็กหญิงปวริศา  แซ่กิม
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
499
เด็กหญิงปวริศา  ผกามาศ
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
500
เด็กชายปวเรศ  ทองมีบัว
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
501
เด็กหญิงปวีณ์ลดา  ผ่องแผ้ว
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
502
เด็กชายปัญญพัฒน์  เปรียบปาน
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
503
เด็กหญิงปัณฑิตา  สังข์อุไร
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
504
เด็กชายปัณณทัต  จิตธรรมมาภิรมย์
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
505
เด็กชายปัณณธร  คำเเหง
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
506
เด็กชายปัณณธร  ตรีอัญชุลีธาร
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
507
เด็กหญิงปัณณพร  อรภักดี
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
508
เด็กหญิงปัทมพร  เปรื่องการงาน
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
509
เด็กหญิงปาณิศา  ฤทธิเดช
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
510
เด็กหญิงปาณิสรา  จันทร์นวล
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
511
เด็กหญิงปานปิญชาน์  ฐิติวร
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
512
เด็กหญิงปานวาด  จันทร์แจ่มใส
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
513
เด็กหญิงปารวี  สว่างจันทร์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
514
เด็กหญิงปาริฉัตร  ศรีอักษร
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
515
เด็กหญิงปาลิตา  คหาปนะ
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
516
เด็กหญิงปาลีลักษณ์  อินทรไชโย
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
517
เด็กหญิงปิญชาน์  เพ็ชรวิเชียน
ม.2
โรงเรียนเมืองถลาง
คณิต ม.ต้น
518
เด็กหญิงปิณฑิรา  เกยทอง
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
519
เด็กหญิงปิ่ณปวีณ์  ทองขาวบัว
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
520
นางสาวปิ่นจุฑา  ศรีสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
521
เด็กหญิงปิ่นญาดา  สงวนพงศานุกูล
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
522
เด็กหญิงปิ่นอนงค์  มีมานะ
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
523
เด็กหญิงปิยธิดา  สุวรรณวิเชียร
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
524
นายปิยังกูร  เทพพิกุล
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
525
เด็กหญิงปิยาภัสร์  หมัดแหละ
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 14

ณ อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 645 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
526
เด็กชายปุญญพัฒน์  ชิดเชี่ยว
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
527
เด็กหญิงปุญญาดา  สุทธิมาลา
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
528
เด็กหญิงปุญญิศา  ชื่นโชคนำชัย
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
529
เด็กชายปุญยวีร์  กิติศักดิ์
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
530
เด็กหญิงปุณญิศา  ชูภักดิ์
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
531
เด็กชายปุณณภพ  ยมมาศ
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
532
เด็กหญิงปุณยภา  คันธานนท์
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
533
เด็กชายปุรเชษฐ์  ทิพย์รักษ์
ม.2
โรงเรียนเมืองถลาง
คณิต ม.ต้น
534
เด็กหญิงปูชิตา  ถิ่นหนองจิก
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
535
เด็กหญิงเปมิกา  คงสงค์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
536
เด็กชายเปรมปุณย์  เอกวานิช
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
537
เด็กหญิงเปรมิกา  ถึงสุข
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
538
เด็กหญิงไปรยา  วารีศรี
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
539
เด็กชายพงศธร  แคล้วพงษ์
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
540
เด็กชายพงศ์พล  ปุพเพตะนันท์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
541
นายพชร  กัลยาณศิริ
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
542
เด็กชายพชร  เพชรเจริญ
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
543
เด็กหญิงพชรพร  โกยแก้ว
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
544
นายพชรพล  ถิ่นทะเล
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
545
เด็กหญิงพชรศิลป์  อัยรักษ์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
546
นางสาวพนารัตน์  สร้างลิ้ม
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
547
นางสาวพนิชชา  เริงนพดล
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
548
นางสาวพรชนก  สุขสุวรรณ์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
549
เด็กหญิงพรชนก  หนาวเยี่ยม
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
550
เด็กหญิงพรชิตา  อุทัชกุล
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
551
เด็กหญิงพรทิพา  คงสุทธิ์
ม.2
โรงเรียนเมืองถลาง
คณิต ม.ต้น
552
เด็กหญิงพรนภัส  สุทิน
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
553
เด็กหญิงพรนัชชา  เรืองเอียด
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
554
เด็กหญิงพรปวีณ์  ตันยาวุฒิ
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
555
เด็กหญิงพรปวีณ์  พงศ์ยุโสะ
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
556
เด็กหญิงพรไพลิน  ตันสกุล
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
557
เด็กหญิงพรรณกวี  นพรัตน์โมรา
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
558
เด็กหญิงพรรณไพลิน  นวลจันทร์
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
559
เด็กหญิงพรรธิชา  ทองจิตต์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
560
เด็กหญิงพรรษชล  บุรพชนก
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 14

ณ อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 646 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
561
เด็กหญิงพรรษชล  พิศาลวานิช
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
562
เด็กหญิงพรรษชล  ไสวศรี
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรา
คณิต ม.ต้น
563
เด็กหญิงพริ้มกมล  น่านโพธิ์ศรี
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
564
เด็กหญิงพฤกษา  อุปนันท์
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
565
เด็กชายพลวัฒน์  กาลพัฒน์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
566
เด็กหญิงพลอยชมพู  แจ่มนุช
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
567
เด็กหญิงพลอยชมพู  มูสิกธรรม
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
568
เด็กหญิงพลอยชมพู  อภิชาตตระกูล
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
569
เด็กหญิงพลอยภัสสร  ตาเพชร
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
570
เด็กหญิงพัชรนันท์  ทิพย์พิทักษ์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
571
เด็กชายพัชรพล  มิตรเมือง
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
572
นายพัชรวัฒน์  สิรวิชญ์ชัยกร
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
573
เด็กหญิงพัชรอาภรณ์  พงษ์เตรียง
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
574
เด็กหญิงพัชราพร  วงศ์ศุภชาติ
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
575
เด็กหญิงพัชราภา  ชื่นบาน
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
576
เด็กหญิงพัชรี  อุดมทรัพย์​
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
577
เด็กหญิงพัฒน์นรี  โกยวิวัฒน์ตระกูล
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
578
เด็กหญิงพัฒนวดี  ใจปินตา
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
579
เด็กหญิงพัทธิดา  ทองรักษ์
ม.2
โรงเรียนเมืองถลาง
คณิต ม.ต้น
580
เด็กหญิงพัทธิรา  ศรีอักษร
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
581
เด็กหญิงพันดาว  บุญญฐี
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
582
เด็กหญิงพัสนันท์  ช่างเหล็ก
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
583
เด็กหญิงพาขวัญ  พูลพุฒ
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
584
เด็กหญิงพาณิภัค  ศรีพรห์ม
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
585
เด็กหญิงพิชชา  แก้วพิทักษ์
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
586
เด็กหญิงพิชชานันท์  แซ่ตัน
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
587
เด็กหญิงพิชชาอร  ภูมิพงศ์
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
588
เด็กชายพิชญพงศ์  มีอรุณ
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
589
เด็กหญิงพิชญ์สินี  หนูทอง
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
590
เด็กชายพิชญะ  ส่องแสง
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
591
เด็กหญิงพิชญาภัค  ทองพั้ว
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
592
เด็กหญิงพิชญาภา  รัตนกาย
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
593
เด็กชายพิชญุตม์  ลีธนศักดิ์
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
594
เด็กชายพิชญุตม์  หาญประสานกิจ
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
595
เด็กหญิงพิชาภัทร  ถนอมวงศ์
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 14

ณ อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 647 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
596
เด็กหญิงพิชามญชุ์  เครือมะละ
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
597
เด็กหญิงพิชามญชุ์  ศิริธร
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
598
นายพิทยุตส์  ถนอมเกียรติ
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
599
เด็กหญิงพิมพ์ชญา  ขอซู่ฮก
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
600
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เจริญศิลป์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
601
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ดิฐมหาผล
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
602
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทรงคุณ
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
603
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทรายทอง
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
604
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ภิรมย์
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
605
เด็กหญิงพิมพ์พิศา  จินดาวงค์
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
606
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ธรรมปัญโญ
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
607
เด็กหญิงพิมพ์สุภัค  บุญสุทธิ์
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
608
เด็กหญิงพิยดา  เชื้อฉลาด
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
609
เด็กหญิงพิรดา  บุญไพศาล
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
610
เด็กหญิงพิศชา  เอ้งฉ้วน
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
611
นายพีรพล  พรหมมา
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
612
เด็กชายพีรพันธ์  ภูริภัทรพันธ์ุ
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
613
เด็กชายพีรวิชญ์  เดชอายุมนตรี
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
614
เด็กชายพุทธรักษ์  นิตยบงกช
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
615
เด็กชายพุทธวัตร  อันทะผาลา
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
616
นางสาวพูนนภา  แซ่ตัน
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
617
เด็กหญิงเพ็ญนภา  ทองพัฒน์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
618
เด็กหญิงแพรพลอย  ภาวศุทธิรัตน์
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
619
เด็กหญิงแพรวา  แว่นนาค
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
620
เด็กหญิงแพรวา  เสียมเหล็ก
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
621
เด็กหญิงภคพร  รัตนสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
622
นางสาวภรพรหม  วงศ์บันเทิง
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
623
เด็กชายภรันยู  เชาว์สิทธิชัย
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
624
เด็กชายภวัต  ลิลาพันธิสิทธิ
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
625
เด็กหญิงภวิกา  รอดแถม
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
626
เด็กหญิงภวิชญ์พร  ภวัตคุณาวุธ
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
627
เด็กหญิงภัคจิรา  หินน้อย
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
628
เด็กหญิงภัทธิรา  พวงมะลิ
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
629
เด็กชายภัทรกร  สิงห์ฆาฬะ
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
630
เด็กชายภัทรพล  บุญวรรโณ
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 14

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 535 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
631
เด็กหญิงภัทรมาลินทร์  รุ่งโรจนวานิช
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
632
เด็กหญิงภัทรวดี  จันทร์ไพฑูรย์
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
633
เด็กหญิงภัทรวดี  สมบัติ
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
634
เด็กหญิงภัทรวดี  หิรัญญพิบูลย์
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
635
เด็กหญิงภัทรวิภา  สงยาง
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
636
เด็กหญิงภัทรศยา  รัตนสังข์
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
637
เด็กชายภัทรินทร์  มาตรา
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
638
เด็กหญิงภัทรีญา  สุวรรณประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
639
เด็กหญิงภัสธนมนท์  สมใจ
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
640
เด็กชายภาคิน  ปุญญาธัญญกุล
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
641
เด็กชายภานุ  อุมาสะ
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
642
เด็กชายภานุพงศ์  เผ่าชู
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
643
เด็กชายภานุพงศ์  วุฒิสารวรนันท์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
644
เด็กหญิงภารดี  ซุ่นสั้น
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
645
เด็กชายภาวิน  เวชพันธ์
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
646
เด็กชายภาสกร  ซุ่นสั้น
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
647
เด็กหญิงภาสินี  แซ่ซือ
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
648
เด็กหญิงภิญญดา  ปะจันทบุตร
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
649
เด็กหญิงภิณญาดา  เลียบทอง
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
650
เด็กชายภิรภัทร  สิทธิบุตร
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรา
คณิต ม.ต้น
651
เด็กชายภิรภัทร  สิทธิบุตร
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
652
เด็กหญิงภีมรดา  ร่าหมาน
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
653
เด็กชายภีมากร  อุคระวณิช
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
654
เด็กชายภุมภพ  ธีรวาทีกุล
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
655
เด็กชายภูดิส  เสียงหย่อง
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
656
นายภูบดินทร์  บ่อทอง
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
657
เด็กชายภูบดี  ชื่นบุตร
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
658
เด็กชายภูเบศ  เสน่ห์ภักดี
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
659
เด็กชายภูฟ้า  บุญชมภู
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
660
เด็กชายภูมิพัฒน์  ไทยนาม
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
661
เด็กชายภูริช  หลิมพัฒนวงศ์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
662
เด็กชายภูริณัฐ  ฐาปนะกิตติ
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
663
เด็กหญิงภูริสา  สฤษดิสุข
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
664
เด็กหญิงภูษณิศา  พรหมจันทร์
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
665
เด็กหญิงภูษิดา  เสียงซ่วน
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 14

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 536 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
666
เด็กชายโภคิน  วรรณะ
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
667
เด็กหญิงมณีนุช  แซ่หลิม
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
668
เด็กหญิงมนัญชยา  สิงหสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
669
เด็กหญิงมนัสวดี  คงเพชร
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
670
เด็กหญิงมะลิวัลย์  จีนจิตร์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
671
เด็กหญิงมัญชุ์ธีรา  ลิ่มสกุล
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
672
เด็กหญิงมารีอา  ศรีจันทึก
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
673
เด็กหญิงมิโดริ  ซูเซะ
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
674
เด็กหญิงมินิพัชร  สังข์ทอง
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
675
เด็กหญิงมีขวัญ  กุลรัตนโชติ
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
676
เด็กหญิงมุกอันดา  ดำเกลี้ยง
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
677
เด็กหญิงมุทิตา  คงขันธ์
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
678
เด็กชายมุสตอฟา  คามาล
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
679
เด็กหญิงเมธาวี  ไชยฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
680
เด็กหญิงเมธาวี  ศรีจันทร์
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
681
เด็กหญิงเมธิณี  ไชยสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
682
เด็กหญิงเมษิตา  สมานมิตร
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
683
เด็กหญิงยศวดี  ทองขำ
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
684
เด็กหญิงยุพารัตน์  ชูคง
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
685
เด็กชายรขต  นิโครธานนท์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
686
นายรชต  เจริญกิจ
ม.3
โรงเรียนเมืองถลาง
คณิต ม.ต้น
687
เด็กชายรฐนนท์  มกรมณี
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
688
เด็กหญิงรพีพรรณ  ธงชัย
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
689
นายรพีภัทร  ดำใส
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
690
เด็กชายรภัทกร  โกยกิจเจริญ
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
691
นางสาวรภัสลดา  คงสุด
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
692
เด็กหญิงรภิญาอร  สีมานอก
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
693
เด็กหญิงรมิตา  สงเดช
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
694
เด็กหญิงรวินันท์  โกบแม็ง
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
695
เด็กหญิงรวิสุดา  อุตสาหมงคล
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
696
เด็กหญิงรวีพร  ภูกาบเพชร
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
697
เด็กหญิงรสินทรา  สารธิยากุล
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
698
เด็กหญิงรสิอร  ศรีอนันต์
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
699
เด็กชายรัชชานนท์  ธีระตระกูลชัย
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
700
เด็กหญิงรัชฎากรณ์  อัยราคม
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 14

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 537 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
701
เด็กหญิงรัชนีภรณ์  ชูจิตร
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
702
เด็กหญิงรัชนียา  ชัยชุติมานนท์
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
703
เด็กชายรัชพล  บุญประสานกิจ
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
704
เด็กหญิงรัญชกร  สรรเสริญ
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
705
เด็กชายรัฐภูมิ  จันทมโณ
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
706
เด็กหญิงรัตนดารา  สุขศรี
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
707
เด็กหญิงรัตนวรรณ  มณีรัตน์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
708
เด็กหญิงรัตนา  สมบูรณ์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
709
เด็กหญิงราชพฤกษ์  มณีศรี
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
710
เด็กหญิงรินรดา  ไอยรา
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
711
เด็กหญิงรินลดา  อยู่บุญวิจิตร
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
712
เด็กหญิงรีฮาน่า  เจริญจิตต์
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
713
เด็กหญิงรุ่งกานต์  อ่อนนวน
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
714
เด็กหญิงรุ่งทิวา  เทพบำรุง
ม.3
โรงเรียนเมืองถลาง
คณิต ม.ต้น
715
เด็กหญิงรุ่งนภา  ชูทิพย์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
716
เด็กชายรุ่งรดิศ  ทองมี
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
717
เด็กชายรุ่งเรืองชัย  แซ่จาง
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
718
เด็กหญิงรุจิรา  กริชสั้น
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
719
เด็กหญิงโรเวน่า  โรดริเกซ
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
720
เด็กหญิงโรสนี คอดการ์  บุญตามช่วย
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
721
เด็กชายลภัสกร  หนูเสน
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
722
เด็กหญิงลภัสรดา  พิทยาณิชกุล
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
723
เด็กหญิงลภัสรดา  หลิมพัฒนสกุล
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
724
เด็กหญิงลลิภัทร  สุรภักดี
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
725
เด็กหญิงลักษมณ  บุตะเขียว
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
726
เด็กหญิงลักษิกา  สมศิริ
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
727
เด็กหญิงลิซ่า  ประสารการ
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
728
เด็กชายวงศ์วริศ  ศิลปพิพัฒน์​
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
729
นางสาววชิรญาณ์  ราชัย
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
730
เด็กชายวชิรวิทย์  พวงมณี
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
731
เด็กหญิงวรกมล  แก้วแก่น
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
732
เด็กหญิงวรณัน  ตันนิมิตรกุล
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
733
เด็กชายวรพล  ปุพเพตะนันท์
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
734
เด็กชายวรพัทธ์  เจนจิตพรหิรัญ
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
735
เด็กชายวรภพ​  จิรศานต์​ชัย​
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 14

ณ อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 542 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
736
เด็กหญิงวรยา  ธาดากุล
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
737
เด็กหญิงวรรณวดี  ถิ่นเขาต่อ
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
738
เด็กหญิงวรวรรณ  รักเหย้า
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
739
เด็กชายวรวิช  เทียรพิสุทธิ์
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
740
เด็กหญิงวรัญญา  ศรีวารินทร์
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
741
เด็กหญิงวรัทยา  มณีเลิศ
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
742
เด็กหญิงวรางค์ฉัตร  พีรดนย์โกเศส
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
743
เด็กหญิงวรางคณา  วัชรีบริรักษ์
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
744
เด็กหญิงวรินทร์กุล  กุสมินิ
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
745
เด็กหญิงวรินทร์  เชาว์วัฒนาพร
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
746
เด็กหญิงวริยา  ไอยรา
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
747
เด็กหญิงวริศรา  บุดดีคำ
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
748
เด็กหญิงวริศรา  สุขเนียม
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
749
เด็กหญิงวลิสรา  วิชชาธร
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
750
เด็กหญิงวศินี  เจริญรักษ์
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
751
เด็กชายวสภะ  รุ่งฤทัยวัฒน์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
752
นายวัชรพล  เกิดทรัพย์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
753
เด็กชายวัชรสินธุ์  เทพสุนทร
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
754
เด็กชายวัชรินทร์  รักเวช
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
755
เด็กหญิงวัชรีวรรณ  สงวนสินธ์
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
756
เด็กชายวันรัฐ  พงษ์สนิท
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
757
เด็กหญิงวัลภา  วงศ์บุตร
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
758
เด็กหญิงวาลีรัตน์  อินทรไชโย
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
759
เด็กหญิงวาสนา  วนาวรสุขรักษ์
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
760
เด็กหญิงวิกันดา  เสมศักดิ์
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
761
เด็กชายวิชญ์ภาส  แก้วเสน
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
762
เด็กชายวิชยุตม์  บุ้งทอง
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
763
เด็กชายวิวรณ์  แสงเรืองชูสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
764
เด็กหญิงวิษณุมายา  คาพปารัต
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
765
เด็กชายวีรภัทร  จงจิตร
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรา
คณิต ม.ต้น
766
เด็กหญิงวีรยา  จรสกุล
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
767
เด็กหญิงศกมลวรรณ  ฤทธิเดช
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
768
เด็กหญิงศจีรัตน์  แซ่มัก
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
769
เด็กหญิงศดานันท์  นาคพันธ์
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
770
เด็กชายศตธรรม์  แจ่สกุล
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 14

ณ อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 543 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
771
เด็กหญิงศยมล  แซ่ตัน
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
772
เด็กหญิงศรัณย์พร  อาจหาญ
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
773
เด็กหญิงศรัณย์พร  อิศรางกูร ณ อยุธยา
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
774
เด็กชายศรัณย์  เกียรติเรืองวิทย์
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
775
เด็กหญิงศลิษา  เจี่ยสกุล
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
776
เด็กหญิงศศิกานต์  เต็มสังข์
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
777
เด็กหญิงศศิกานต์  ละออเอี่ยม
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
778
เด็กหญิงศศิญดา  สิทธิไชย
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
779
เด็กหญิงศศิธร  ทวนทอง
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
780
เด็กหญิงศศินิภา  ใจเสงี่ยม
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
781
เด็กหญิงศศิประภา  นวลนิ่ม
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
782
เด็กหญิงศศิพิมพ์  แซ่เอี๋ยว
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
783
เด็กหญิงศิขรินทรา  คัลลาห์นะ
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
784
เด็กหญิงศินรินทร์  สมใจ
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
785
นายศิรเชษฐ์  สว่างเย็น
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
786
เด็กหญิงศิรดา  ปะจันทบุตร
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
787
เด็กชายศิรวิทย์  ศรีสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
788
เด็กหญิงศิริภา  เปกรัมย์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
789
เด็กหญิงศิริลักษณ์  ถาวร
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
790
เด็กชายศิวกร  ว่องไว
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
791
เด็กชายศิวัช  สินทรัพย์
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
792
เด็กหญิงศุจิมนัส  เดชรักษา
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
793
เด็กชายศุทธนันท์  อินทร์เเช่มช้อย
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
794
เด็กชายศุภกร  เกิดทรัพย์
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
795
เด็กชายศุภกร  เลิศอิทธิกุล
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
796
เด็กหญิงศุภกานต์  คงสำราญ
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
797
เด็กหญิงศุภกานต์  ชัยภิบาล
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
798
เด็กชายศุภกิตติ์  มลิวัลย์
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
799
เด็กชายศุภวิชญ์  ณ​ ถลาง
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
800
เด็กหญิงศุภสุตา  ทิพย์วงษ์
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
801
เด็กหญิงศุภัทรธิดา  สุวิทย์
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
802
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ถิ่นถลาง
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
803
เด็กหญิงศุภาภรณ์  ทรงคุณ
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
804
เด็กหญิงศุภิสรา  จันทร์ตรา
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
805
เด็กหญิงศุภิสรา  อภิรักษ์เวศน์
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 14

ณ อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 544 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
806
เด็กชายเศกศรัญย์  ตุรงคราวี
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
807
เด็กหญิงโศจิรัตน์  เเซ่ส้อ
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
808
เด็กชายโศภณ  ปานสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
809
นางสาวโศภนิศ  สมนาม
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
810
เด็กหญิงสกุลพร  กิจเกษ
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
811
เด็กหญิงสปัญ  ศรีการุญ
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
812
เด็กหญิงสมพร  จำนาญศิลป์
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
813
เด็กชายสมภพ  คุ้มบ้าน
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
814
เด็กหญิงสมฤดี  กลยณีย์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
815
เด็กชายสรวิชญ์  นฤนาท
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
816
เด็กหญิงสรสิชา  สรรเพ็ชร
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
817
เด็กหญิงสรัลรัตน์  เอียดทอง
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
818
เด็กหญิงสรัสวดี  เจริญศรี
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
819
เด็กหญิงสริญญา  จันทร์เพ็ชร
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
820
เด็กหญิงสโรชินี  จันทร์มุข
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
821
เด็กหญิงสลิลทิพย์  เกื้อรอด
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
822
เด็กหญิงสลิลา  เพชรขจี
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
823
เด็กชายส่องพงศ์  บุษยา
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
824
เด็กชายสิทธิกร  วายุเหือด
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
825
เด็กชายสิทธิโชค  เสงี่ยมศักดิ์ศรี
ม.2
โรงเรียนเมืองถลาง
คณิต ม.ต้น
826
เด็กหญิงสิมิลัน  สุภาพกาญจน์
ม.3
โรงเรียนเมืองถลาง
คณิต ม.ต้น
827
เด็กชายสิรคุปต์  เจริญสุข
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
828
เด็กชายสิรภพ  จันทร์สืบแถว
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
829
เด็กชายสิรวิชญ์  สมุทบาล
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
830
เด็กหญิงสิริกัญญา  ธรรมพันธ์
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
831
เด็กหญิงสิริธนพร  สุขแก้ว
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
832
เด็กหญิงสิริน  งามขจรกุลกิจ
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
833
เด็กหญิงสิรินดา  ราชวงศ์
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
834
เด็กหญิงสิริยากร  บุญเดช
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
835
เด็กหญิงสิริยากร  สุริยัน
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
836
เด็กหญิงสิริยาธร  ทวีทรัพย์
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
837
เด็กหญิงสิริรินทิพย์  จรรยา
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
838
เด็กหญิงสิรีธร  ทวีปรีดา
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
839
เด็กชายสุกนต์ธี  เอียดชูทอง
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
840
เด็กหญิงสุกฤตา  สิทธิชยางกูร
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 14

ณ อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 545 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
841
เด็กชายสุคน  ง้อสุรเชษฐ์
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
842
เด็กหญิงสุชิราภรณ์  ธิดา
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
843
เด็กหญิงสุดธิดา  จันทร์เพ็ง
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
844
เด็กหญิงสุดารัตน์  พนมธีรเกียรติ
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
845
เด็กหญิงสุทธาวินี  ก้านกนก
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
846
เด็กหญิงสุธนี  ปิยะวิสุทธิกุล
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
847
เด็กหญิงสุธาสินี  วิเชียรสกุล
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
848
เด็กหญิงสุนิสา  เลขอาวุธ
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
849
นางสาวสุประวีณ์  คงปาน
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
850
เด็กหญิงสุปรียา  เรืองศรี
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
851
เด็กหญิงสุพรรณา  เต้าทิพย์ภูมิรักษ์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
852
เด็กหญิงสุพรรษา  วงศ์รักษ์งาน
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
853
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ตันเพชรรัตน์
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
854
เด็กหญิงสุพิชญ์นันท์  เจริญทรัพย์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
855
เด็กหญิงสุพิชญา  ปรีชา
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
856
เด็กหญิงสุภัค  องค์บริรักษ์กุล
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
857
เด็กหญิงสุภัคสิริ  มหันตมรรรค
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
858
เด็กหญิงสุภาวินี  วงศ์ดียงชัย
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
859
เด็กชายสุรเกียรติ  วรกิจ
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
860
เด็กหญิงสุรภา  พวงจิตร์
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
861
เด็กหญิงสุรภา  ภัฏปฏิเวธ
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
862
เด็กหญิงสุรีพร  เดชอรัญ
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
863
เด็กหญิงสุรีวัลย์  วงศ์เหลี่ยม
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
864
เด็กหญิงสุลาสินี  สร้างจิตร
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
865
เด็กหญิงสุวดี  เขียวย้อย
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
866
เด็กหญิงสุวภัทร  ตันตินิติธรรม
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
867
เด็กหญิงสุวรรณภา  พงศ์ประยูร
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
868
เด็กชายสุวรรณภูมิ  บริเวธานันท์
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
869
เด็กหญิงสุวิชญา  นฤนาท
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
870
นายเสฎฐวุฒิ  วาฑิตศุภผล
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
871
นายเสฎฐวุฒิ  เสวตานนท์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
872
เด็กหญิงหงษ์รัตน์  บุญโยดม
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
873
เด็กหญิงหทัยภัทร  เมฆประสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
874
เด็กหญิงหทัยรัตน์  รัตนชาติ
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
875
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  เอี่ยวเจริญวงศ์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 14

ณ อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 546 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
876
เด็กหญิงหยกฟ้า  วัยวุฒิ
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
877
นายหัธพงษ์  นิสิตโยธากุล
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
878
เด็กชายหิรัณย์  มัตสยาวณิช
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
879
เด็กหญิงไหมมุนา  หมัดตะหมีน
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
880
เด็กหญิงอชิรญา  ชโลธร
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
881
เด็กหญิงอชิรญาณ์  ณ ระนอง
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
882
เด็กชายอโณทัย  จันทนู
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
883
เด็กหญิงอติกานต์  เหนียวแน่น
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
884
เด็กชายอติคุณ  เจนกิจรุ่งเรือง
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรา
คณิต ม.ต้น
885
เด็กหญิงอตินุช  เพ็ชร์มุข
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
886
เด็กหญิงอติลวดี  วงค์สุนา
ม.2
โรงเรียนเมืองถลาง
คณิต ม.ต้น
887
นายอธิภู  พิมพิศาล
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
888
นายอนพัช  บุญรักษ์
ม.3
โรงเรียนเมืองถลาง
คณิต ม.ต้น
889
เด็กชายอนัญ  ฉันทอุไร
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
890
เด็กหญิงอนัญญา  ทรงยศ
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
891
เด็กหญิงอนัญญา  ไทยวรสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
892
เด็กหญิงอนัญญา  นิธิศักดิ์เสถียร
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
893
เด็กหญิงอนัญญา  อรรถสุทธิสิน
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
894
เด็กหญิงอนัญพร  โชติเชาวน์ชวลิต
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
895
เด็กหญิงอนัญพร  มณีรัตน์
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
896
เด็กหญิงอนันตชา  เวชสาร
ม.2
โรงเรียนเมืองถลาง
คณิต ม.ต้น
897
เด็กหญิงอนันตญา  ลิมป์สุทธิพงศ์
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
898
นางสาวอนันตา  เทพณรงค์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
899
เด็กหญิงอภิชญา  ทองด้วง
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
900
นางสาวอภิชญา  เพชรอาวุธ
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
901
เด็กหญิงอภิชญา  ภักดีใหม่
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
902
เด็กหญิงอภิชญาน์  สืบสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
903
เด็กหญิงอภิชยา  แก้วตาปี
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
904
เด็กชายอภิชาภัทร  ทองตัน
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
905
เด็กหญิงอภิญญา  ตันมณีประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
906
เด็กหญิงอภิญญา  มณีนูน
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
907
เด็กหญิงอภิภรณ์  เลือดสงคราม
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
908
เด็กหญิงอภิรดี  แซ่ตั้น
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
909
เด็กหญิงอภิรุจี  รักษาราษฎร์
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
910
เด็กชายอภิวัฒน์  ขาวทอง
ม.2
โรงเรียนเมืองถลาง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 14

ณ อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 547 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
911
เด็กชายอภิวิชญ์  จุลพูล
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
912
เด็กหญิงอภิศา  เมฆเจริญวิวัฒนา
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
913
เด็กหญิงอภิษฐา  บุญชู
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
914
เด็กหญิงอภิสรา  เก่ทอง
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรา
คณิต ม.ต้น
915
เด็กหญิงอภิสรา  บุญยกบัณฑิต
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
916
เด็กหญิงอภิสรา  ลิ่มสกุล
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
917
เด็กหญิงอมิตตา  วิณิชยกุล
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
918
เด็กหญิงอรชพร  นาวิน
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
919
นายอรรจน์  ไตรรัตน์
ม.3
โรงเรียนเมืองถลาง
คณิต ม.ต้น
920
เด็กหญิงอรวรรณ  ทองสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
921
เด็กหญิงอรวรา  คีรีรักษ์​
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
922
เด็กหญิงอรอนงค์  ทรงคุณ
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
923
เด็กหญิงอรอมล  มิตกิจ
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
924
นางสาวอรอุมา  เมฆตรง
ม.3
โรงเรียนเมืองถลาง
คณิต ม.ต้น
925
เด็กหญิงอรัชมล  ศรีรัตน์
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
926
เด็กหญิงอริญชย์  สินอุดมพร
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
927
เด็กหญิงอริสา  ตันสกุล
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
928
เด็กหญิงอลิสา  สกุลทับ
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
929
เด็กหญิงอวิกา  เจษฎ์พัฒนานนท์
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
930
เด็กชายอัครเศรษฐ์  อัคสินธวังกูร
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
931
เด็กหญิงอัจฉรวรรณ  เดชะคำภู
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
932
เด็กชายอัชรอฟ  เอกประเมินทรัพย์
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
933
เด็กหญิงอัญชัญ  องค์ศรีตระกูล
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
934
นางสาวอัญชิษฐา  ส้มแป้น
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
935
เด็กหญิงอัญชิสา  บรรพต
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
936
เด็กหญิงอัญชิสา  มโนขวัญหทัย
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
937
นางสาวอัญชิสา  สินชลสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
938
เด็กชายอัฑฒกร  ทองเอียด
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
939
เด็กหญิงอันดารา  จิตต์รุ่งเรืองชัย
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
940
เด็กหญิงอัยลีนร์  หวังผล
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
941
เด็กหญิงอัสมาภรณ์  บ่อน้ำร้อน
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
942
เด็กหญิงอาดีล่า  พันธ์ทิพย์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
943
เด็กหญิงอาทิตยา  รื่นสุคนธ์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
944
เด็กหญิงอาภัสรา  กริชกำจร
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
945
เด็กหญิงอาภากร  เลขาพันธ์
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 14

ณ อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 548 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
946
เด็กหญิงอายารี  ราเขตต์
ม.2
โรงเรียนเมืองถลาง
คณิต ม.ต้น
947
เด็กหญิงอารยา  คงเทพ
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
948
เด็กหญิงอิงกมล  มีแต้ม
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
949
นายอิทธิฤทธิ์  เขื่อนศิริ
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
950
เด็กชายอินทเศรษฐ์  อุปทินเกตุ
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
951
เด็กหญิงอุบลรัตน์  ศรีสว่าง
ม.2
โรงเรียนเมืองถลาง
คณิต ม.ต้น
952
เด็กชายเอกกร  อารีราษฎร์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
953
เด็กหญิงเอมิกา  วิจิตรจินดา
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
954
เด็กหญิงไอริณ  วรรณรัตน์
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
955
เด็กหญิงฮัซนา  นิลจันทร์
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 14

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 423 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
956
เด็กชายกชกานต์  ทองเพชร
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
957
เด็กหญิงกชพร  บุญมี
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
958
เด็กหญิงกนกกาญจน์  กวดกิจการ
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
959
เด็กหญิงกนกพิชญ์  เกตุกำเนิด
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
960
เด็กหญิงกนกลักษณ์  บุญมี
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
961
เด็กหญิงกนกวรรณ  อุ่นนุช
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
962
เด็กหญิงกมลนัทธ์  กำลังฟู
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
963
เด็กหญิงกมลวรรณ  ทองวล
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
964
เด็กหญิงกรกช  อาชญาทา
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
965
เด็กหญิงกรกนก  กลิ่นผกา
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
966
เด็กหญิงกรกนก  แก้วสุวรรณ์
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
967
เด็กหญิงกรณิตฐ์  แสงสว่าง
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
968
เด็กหญิงกฤตพร  สวัสดิกุล
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
969
เด็กชายกฤตภาส  เกตุกำเนิด
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
970
เด็กชายกฤตภาส  ทองเฝือ
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
971
เด็กชายกฤตานนท์  ดิษโร
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
972
เด็กหญิงกฤติยา  บ้านนบ
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
973
เด็กหญิงกฤติยาณี  ทองมาก
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
974
เด็กชายกฤศกร  จาระกิจ
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
975
นายกฤษติเดช  โคตรสมบัติ
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
976
เด็กชายกษิดิ์เดช  เจริญศิริพันธ์
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
977
เด็กชายกษิดิ์เดช  เจริญศิริพันธุ์
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
978
เด็กชายกษิดิ์เดช  ชูนุ่น
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
979
เด็กชายก้องภพ  ก้อนทรัพย์
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
980
เด็กชายก้องภพ  เทพณรงค์
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
981
เด็กหญิงกัญญภัส  จีนเอียด
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
982
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ชูดวง
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
983
เด็กหญิงกัญญารัตน์  วงศ์แฝด
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
984
เด็กชายกัณตพัฒส์  อนันต์ธนวงศ์
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
985
เด็กหญิงกัณภัส  เดินหน
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
986
เด็กหญิงกันติชา  ผลแก้ว
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
987
เด็กชายกันติภัช  อันชะนะ
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
988
เด็กหญิงกัลยรัตน์  วาหะรักษ์
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
989
นางสาวกาญจน์ษิริ  บุณกานนท์
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
990
เด็กหญิงกานต์พิชชา  หินน้อย
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 14

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 424 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
991
เด็กชายกิตติคุณ  อาแว
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
992
เด็กชายกิตตินันท์  ทองเหลือง
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
993
เด็กหญิงกิตติมา  พลประดิษฐ์
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
994
เด็กชายเกียรติศักดิ์  เริงการ
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
995
เด็กหญิงเข็มทอง  แสงศร
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
996
เด็กชายคณนาถ  จิระกร
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
997
เด็กชายคณาธิป  เจอะสุข
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
998
เด็กชายคเณศ  จุลยก
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
999
เด็กชายคมกฤษ  หัตถการ
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1000
เด็กชายคมกิจ  แซ่ตัน
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1001
เด็กชายฆ้องคมน์  รูปสูง
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1002
เด็กหญิงจรรยมณฑน์  อินทรักษ์
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1003
เด็กหญิงจอมขวัญ  ณ นคร
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1004
เด็กหญิงจารุวรรณ  สัมพันธ์
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1005
เด็กหญิงจิณห์วรา  จินดาพล
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1006
เด็กหญิงจิดาภา  ธนาวุฑฒ์
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1007
เด็กหญิงจิติมา  จุติสกุลวงศ์
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1008
เด็กชายจิรโชติ  สมชัยยา
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1009
เด็กชายจิรพัฒน์  ทองภูธรณ์
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1010
เด็กหญิงจิรัฐตา  ธรรมเพชร
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1011
เด็กหญิงจิรัฐิวรรณ  ศรีอันยู้
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1012
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ประสมกิจ
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1013
เด็กหญิงจุฬารักษ์  ชาติทอง
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1014
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ฉิมกิจ
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1015
เด็กหญิงเจนติตา  เสมอภาค
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1016
เด็กหญิงเจิมพระพร  อุยสุย
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1017
เด็กชายฉัฏฐ์ปิยะ  กลิ่นเกษร
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1018
เด็กชายชนพัฒน์  ยมนา
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1019
เด็กหญิงชนัญญา  ใจมัน
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1020
เด็กหญิงชนากานต์  พุกพิบูลย์
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1021
เด็กหญิงชนาภัทร  บุญเรืองโรจน์
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1022
เด็กหญิงชนาภา  จตุราบัณฑิต
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1023
เด็กหญิงชนิกานต์  หลีทอง
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1024
เด็กหญิงชนิสร  ขลิกคำ
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1025
เด็กชายชโนดม  ไพลอย
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 14

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 425 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1026
เด็กหญิงชลลดา  รักบุญ
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1027
เด็กหญิงชลิตา  มาสังข์
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1028
เด็กหญิงชลิตา  สุขพัฒน์
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1029
เด็กชายชวกิจ  กองแก้ว
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1030
เด็กชายชัยณภัทร  ไพยศาสตร์
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1031
เด็กชายชานน  มาดนนท์
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1032
เด็กชายชิตวัน  ไอยรา
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1033
เด็กหญิงชินานาง  เพ็งบุญ
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1034
เด็กชายชิษณุพงศ์  ศรีเนียม
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1035
เด็กชายชิษณุพงษ์  ลิ่มหวี
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1036
เด็กหญิงชุติกาญจน์  หัชชะวณิช
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1037
เด็กหญิงชุตินันท์  เพ็ชรรักษ์
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1038
เด็กหญิงชุติมณฑน์  ยุทธกาศ
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1039
เด็กชายชุมพล  ไชยมา
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1040
นางสาวโชติกา  สวัสดิ์วงค์
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1041
เด็กหญิงซิมยาอ์  เหมมินทร์
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1042
เด็กหญิงญาณินท์  จันทร์แก้ว
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1043
นางสาวญาณิศา  คำอ่อน
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1044
เด็กหญิงญาณิศา  ชัยวิเศษ
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1045
เด็กหญิงญาณิศา  วายวิ่ง
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1046
นางสาวญาศิณา  บัวเผียน
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1047
เด็กชายฐปกรณ์  ภูมิสัย
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1048
เด็กหญิงฐานนันท์  เรืองนวล
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1049
เด็กหญิงฐานิดา  อุ่นมานิช
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1050
เด็กหญิงฐาปนรัชฎ์  แย้มยิ่ง
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1051
เด็กชายฐิติวัฒน์  แสงคง
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1052
เด็กชายณภัทร  ณ ถลาง
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1053
เด็กชายณภัทร  ศิริประภา
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1054
เด็กชายณภัทร  หนูขาว
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1055
เด็กหญิงณัชพร  แต่ประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1056
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พุทธจิตร์
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1057
เด็กหญิงณัฐกฤตา  เมืองภักดี
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1058
เด็กหญิงณัฐชา  คณะบูรณ์
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1059
เด็กหญิงณัฐณัญ  จุลพันธ์
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1060
เด็กชายณัฐดนัย  ชูวงศ์
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 14

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 426 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1061
นางสาวณัฐธิณี  รักษายศ
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1062
เด็กหญิงณัฐนรา  ฉิมมี
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1063
เด็กหญิงณัฐนรี  เกิดกอบ
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1064
เด็กชายณัฐภัทร  อารีชนม์
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1065
เด็กหญิงณัฐสินี  ช่วยชู
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1066
เด็กหญิงณิชา  ขาวทอง
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1067
เด็กหญิงณิชา  ชูวงศ์
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1068
เด็กหญิงณิชาบูล  แท่นหิรัญ
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1069
เด็กหญิงณิชาพัชร์  ผลยิ่ง
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1070
เด็กหญิงดาราวรรณ  แสงมณี
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1071
เด็กชายต้นสัก  ก้อนทรัพย์
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1072
เด็กชายตันติกร  ทองสกุล
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1073
เด็กชายตันติกร  สุจำนงค์
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1074
เด็กชายติณณ์  ศิริประภา
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1075
เด็กชายไตรวิช  คำเอียด
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1076
เด็กหญิงถิรพร  คงสม
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1077
เด็กชายทิโทธี  ใจกระจ่าง
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1078
เด็กหญิงทิพยรัตน์  สุจำนงค์
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1079
เด็กชายธณปสร  ไชยเดช
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1080
เด็กชายธนกร  เงาะผล
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1081
เด็กชายธนกร  แซ่จั้ง
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1082
เด็กชายธนโชติ  ธนาวิวัฒน์สกุล
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1083
เด็กชายธนโชติ  เพชรจำรัส
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1084
เด็กหญิงธนพร  จันทร์ทอง
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1085
เด็กชายธนภัทร  ลิ่มโลหะ
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1086
นายธนภัทร  ศรัทธาธรรม
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1087
เด็กหญิงธนวันต์  มณีรักษ์
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1088
เด็กชายธนวิชญ์  จินดาพล
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1089
เด็กชายธนากร  รักตน
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1090
นางสาวธนาภรณ์  ศรีวงค์
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1091
เด็กหญิงธมนวรรณ  ศรีรักษ์
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1092
เด็กชายธราเทพ  วรุดมสุธี
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1093
เด็กหญิงธวัลรัตน์  มาทลุง
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1094
เด็กหญิงธัญชนก  สำลี
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1095
เด็กหญิงธัญณิศฌาย์  เนื้ออ่อน
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 14

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 427 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1096
เด็กหญิงธัญพิชชา  โก้ยกิ้ม
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1097
เด็กหญิงธัญภัค  วารีรักษ์
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1098
เด็กหญิงธัญวรรณ  บูรณะกิจ
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1099
เด็กหญิงธันยพร  เจี่ยสกุล
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1100
เด็กหญิงธารัณดา  บุนนาค
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1101
เด็กหญิงธิติญา  ประสงค์สุข
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1102
เด็กชายธีรเดช  แวรอนชักตี
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1103
เด็กชายธีรภัทร  ทิศเมือง
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1104
เด็กชายธีรวัฒน์  มะโนการ
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1105
เด็กชายธีรุตม์  บุญมา
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1106
เด็กหญิงเธียรเธอ  สวนเสาร์
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1107
เด็กชายนนธวัช  สำลี
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1108
เด็กหญิงนภัสสร  ปรีดาผล
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1109
เด็กหญิงนวพรรณ  ชูดวง
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1110
เด็กชายนวพล  เพ็ชทูล
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1111
เด็กหญิงนันทมนต์  ชุ่มจิตร
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1112
เด็กชายนันทวัฒน์  คงเพ็ชร์
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1113
เด็กชายนันทิช  บำรุง
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1114
เด็กหญิงนัสรียา  พลีตา
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1115
เด็กหญิงนิรชา  แช๋ขอ
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1116
เด็กหญิงนิสริน  โบบทอง
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1117
เด็กหญิงนุชนาฏ  ณ นรินทร์
ม.2
โรงเรียนกะปงพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1118
เด็กชายบดินทร  ไชยยุทธ
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1119
เด็กหญิงบัณฑิตา  บางคราม
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1120
เด็กหญิงบุษกร  บุญรักษ์
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1121
เด็กหญิงบุษน้ำเพชร  ศรีเชย
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1122
เด็กชายปกรณ์  พลสาย
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1123
เด็กชายปกรณ์  อนุรักษ์
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1124
เด็กหญิงปฐมาวดี  ก้อนทรัพย์
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1125
เด็กชายปภังกร  พรหมช้าง
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1126
เด็กหญิงปภาวรินทร์  เอกชัย
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1127
เด็กหญิงปรมาภรณ์  อุดม
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1128
เด็กหญิงปราณปริยา  จิตตะพันธ์
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1129
เด็กหญิงปราณปริยา  รุ่งเรือง
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1130
นางสาวปรารถนา  พาภักดี
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 14

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 432 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1131
เด็กหญิงปริญญา  ทองเนื้อแข็ง
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1132
เด็กหญิงปริมล  ศิลาอ่อน
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1133
เด็กหญิงปรียาภัทร  บัวเพ็ง
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1134
เด็กหญิงปัณฑิตา  ปานโรจนวาณิชย์
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1135
เด็กชายปัณณธร  นาวง์ศ์
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1136
เด็กชายปัณณวัฒน์  ปานโรจนวาณิชย์
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1137
เด็กชายปัน แพททริค  คีช
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1138
เด็กชายปาณัสมุ์  ไกรเทพ
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1139
เด็กหญิงปาณิสรา  สวัสดี
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1140
เด็กหญิงปานดาว  โมรากุล
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1141
เด็กชายปาราเมศ  บุญเกื้อ
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1142
เด็กหญิงปาริชาต  จันทนานนท์
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1143
เด็กหญิงปาลิกา  จันทะฟอง
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1144
เด็กหญิงปุณยนุช  ทองจุน
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1145
เด็กหญิงพรรณพฤกษา  จันทร์ทอง
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1146
เด็กหญิงพรลภัส  ดำฉาย
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1147
เด็กหญิงพริมา  น้อยนาดี
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1148
เด็กหญิงพลอยขวัญ  ใจเย็น
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1149
เด็กหญิงพศวีร์  อารีการ
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1150
เด็กหญิงพัฑฒิดา  อ้นเพ็ชร์
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1151
เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  อันเพ็ชร
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1152
เด็กหญิงพัณณิตา  โกยกุล
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1153
เด็กชายพันวา  พวงจิตร
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1154
เด็กชายพัรณัฐ  โกยกุล
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1155
เด็กชายพาชนะ  โลหกิจ
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1156
เด็กหญิงพิชชาภา  บุญสิงห์
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1157
เด็กหญิงพิชญา  ตันวิวัฒน์จินดา
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1158
เด็กชายพิชญางกูร  ณ ตะกั่วทุ่ง
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1159
เด็กหญิงพิชญานิน  พูลสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1160
เด็กหญิงพิชญาภา  ดาราวงศ์
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1161
เด็กหญิงพิชญาวี  วาหะรักษ์
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1162
เด็กหญิงพิชามญชุ์  จินดาวงศ์
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1163
เด็กชายพิพัมน์พงษ  พรรณราย
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1164
เด็กหญิงพิมพ์บุญ  จินดาพล
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1165
เด็กหญิงพิยดา  แพทย์ขิม
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 14

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 433 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
ห้องสอบที่
 35
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1166
เด็กหญิงพิริสา  สุวรรณเพ็ชร
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1167
เด็กชายพีระภัทร  ทองกวม
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1168
เด็กหญิงเพชรลดา  ณ ตะกั่วทุ่ง
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1169
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  คงมา
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1170
เด็กชายภวพล  ธรรมลังกา
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1171
เด็กหญิงภัทนฤน  โบบทอง
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1172
เด็กหญิงภัทรธิดา  ศรีสมบัติ
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1173
เด็กชายภัทรพล  ศิริชน
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1174
เด็กชายภาคภูมิ  ชื่นศรีวิโรจน์
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1175
เด็กหญิงภิญญดา  ไชยยุทธ
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1176
เด็กหญิงภิญญาดา  ประกอบศิลป์
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1177
เด็กชายภูธเนศ  บวรจิโรภาส
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1178
นายภูริณัฐ  มิตรป่าเว
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1179
เด็กชายภูรินท์  แนมใส
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1180
เด็กชายภูวิศ  ทองเจิม
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1181
เด็กชายภูวิศ  ทองด้วง
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1182
เด็กชายโภคา  หินรัตน์
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1183
นายมงคล  แซ่ก่อง
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1184
เด็กหญิงมณีโชติรส  สายคุ้ม
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1185
นางสาวมณีรัตน์  ชูวงศ์
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1186
เด็กหญิงมนัสนันท์  จันทร์นวล
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1187
นายมอ  ชาน
ม.2
โรงเรียนกะปงพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1188
เด็กหญิงมัทนียา  พรหมแก้ว
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1189
เด็กชายมาฆวัตร  ถาวร
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1190
เด็กหญิงมาติกา  ขำกลิ่น
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1191
นางสาวมิ่งขวัญ  มีสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1192
นางสาวมิรันตี  หลีขาว
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1193
เด็กหญิงเมธังกร  ภู่ทอง
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1194
เด็กหญิงรตนกร  จินดาพล
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1195
เด็กชายรติกร  เทียนงาม
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1196
เด็กชายระพีพงศ์  ทองพัฒน์
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1197
เด็กหญิงระพีพร  คชรักษ์
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1198
เด็กหญิงระพีพรรณ  อินศรีนวล
ม.2
โรงเรียนกะปงพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1199
เด็กชายรัชพล  ธูปทอง
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1200
เด็กชายรัชพล  บ