ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 13

ณ ห้อง 131 อาคาร 1 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชมน  เหนือคลอง
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
2
เด็กหญิงกนกณัฐ  มงคล
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
3
เด็กหญิงกนกนิภา  สุดเมือง
ม.1
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
4
เด็กหญิงกนกพร  ลิ่มดิลกธรรม
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
5
เด็กหญิงกนกพรรณ  ทองงาม
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
6
นายกนกพล  แก้วเกื้อกูล
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
7
เด็กหญิงกนกพิชญ์  สุดเมือง
ม.1
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
8
เด็กหญิงกนกรัตน์  สุระกุล
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
9
เด็กหญิงกนกวรรณ  เต็งเฉี้ยน
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
10
เด็กหญิงกนกวรรณ  อุยสุย
ม.2
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
11
เด็กชายกนต์ทัศน์  หิรัญรัตน์
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
12
นางสาวกมลชนก  ขวัญเมือง
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
13
เด็กหญิงกมลธยา  คีรีรัตน์
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
14
เด็กหญิงกมลพรรณ  สิทธิชัย
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
15
เด็กชายกรดล  รักษ์ไทย
ม.1
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
16
เด็กหญิงกรภัทร์  เกลาแก้ว
ม.2
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
17
เด็กหญิงกรรณนุศา  ระเบียบโอษฐ์
ม.2
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
18
เด็กหญิงกรรยมาตุ  จันทร์พุ่ม
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
19
เด็กชายกรวิชญ์  มะหมัดเบ็ญแสละ
ม.1
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
20
เด็กชายกรวิชญ์  รอดทุกข์
ม.1
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
21
เด็กชายกรวิชญ์  สีแก้ว
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
22
เด็กหญิงกรวีร์  พิมพสุต
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
23
เด็กชายกรศุทธิ์  สุขการ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
24
เด็กหญิงกรองกาญจน์  ดุลยรัตน์
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
25
เด็กชายกรินทร์  วงศ์วิวัฒน์
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
26
เด็กชายกฤต  พลประสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
27
เด็กชายกฤตญชญ์  กิริยา
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
28
เด็กชายกฤตนัย  ชูบัว
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
29
เด็กชายกฤตนู  ชูบัว
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
30
เด็กชายกฤตพล  เพชรศรี
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
31
เด็กหญิงกฤตภัค  หลีกภัย
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
32
เด็กชายกฤตเมธ  จันทร์ทอง
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
33
เด็กชายกฤตเมธ  สุด-สวาสดิ์
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
34
เด็กชายกฤตยชญ์  ลันดา
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
35
เด็กชายกฤตย์อังกูร  กาวิยะ
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 13

ณ ห้อง 133 อาคาร 1 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายกฤตัชญ์  ชูวุ่น
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
37
เด็กหญิงกฤตาณัฐ  อินพฤกษา
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
38
นางสาวกฤติณี  ภัทรธันยพงศ์
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
39
นางสาวกฤติธีรา  จิตรใจภักดิ์
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
40
เด็กชายกฤติน  วุฒิเดชารัตน์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
41
เด็กหญิงกฤติมา  นาคพล
ม.1
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
42
เด็กหญิงกฤติยา  ชัยวิเศษ
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
43
เด็กหญิงกฤติยา  มิสเกตุ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
44
เด็กชายกฤษกรณ์  ปราบภัย
ม.1
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
45
เด็กชายกฤษฎา  จันทร์แก้ว
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
46
นายกฤษฎา  เอียดชะตา
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
47
เด็กชายกฤษฎากร  ชูเมือง
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
48
เด็กชายกฤษฏิ์ติณณ์  ตั้งคีรี
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
49
เด็กชายกฤษณ์ธิพงศ์  กล้างาม
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
50
เด็กชายกฤษณะ  ขันธ์ทอง
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
51
เด็กหญิงกฤษติยาภรณ์  บุญธรรม
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
52
เด็กชายกฤษพล  ซุ้นฮ้อ
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
53
เด็กชายกวินเทพ  ชอบทำกิจ
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
54
เด็กหญิงกวินนาฎ  จันทร์บุญแก้ว
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
55
เด็กชายกวินภพ  พัฒนกุล
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
56
เด็กหญิงกษมา  จันทร์มา
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
57
เด็กชายกษิด์เดช  สุขอนันต์
ม.1
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
58
เด็กชายกษิดิ์เดช  จันทร์เกตุ
ม.2
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
59
เด็กชายกษิดิศ  ไกรเทพ
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
60
เด็กชายกษิดิศ  คงแก้ว
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
61
เด็กชายกษิดิส  กอเซ็ม
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
62
เด็กชายก้องภพ  สุภาพ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
63
เด็กชายกอบการย์  พีระภิญโญกุล
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
64
เด็กชายกอบชัย  คงหนู
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
65
เด็กหญิงกัญจน์ชวัล  แก่นอินทร์
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
66
เด็กหญิงกัญจนพร  บริโท
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
67
เด็กหญิงกัญญ์วรา  ชุมทอง
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
68
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ชัยแก้ว
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
69
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทองเเจ้ง
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
70
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เพ็ชรฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 13

ณ ห้อง 134 อาคาร 1 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  หนูนวล
ม.1
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
72
เด็กหญิงกัญญาดา  เอ้งฉ้วน
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
73
เด็กหญิงกัญญานัฐ  หนูคง
ม.2
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
74
นางสาวกัญญาพัชร  เกลี้ยงสงค์
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
75
เด็กหญิงกัญญาพัชร  คงปลอด
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
76
เด็กหญิงกัญญาพัชร  บุญลือ
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
77
เด็กหญิงกัญญาภัค  กิจชล
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
78
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทิพย์จันทา
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
79
เด็กหญิงกัญธรส  แอสบิลลี่
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
80
เด็กหญิงกัณฐ์ลดา  สงชู
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
81
เด็กหญิงกัณฑีรานุช  คำหนู
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
82
เด็กหญิงกัณณิกา  อินนะ
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
83
เด็กหญิงกัณยารัตน์  บุญฤทธิ์
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
84
เด็กชายกันต์ธีร์  ไชยรัตน์
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
85
เด็กชายกันตวิชญ์  บุญชากร
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
86
เด็กชายกันตวิทย์  ศรีเกตุ
ม.1
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
87
เด็กชายกันตศักดิ์  อุไร
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
88
เด็กชายกันต์ศักดิ์  ตัณฑศรี
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
89
เด็กหญิงกันติชา  จันทร์ผ่อง
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
90
เด็กหญิงกันติชา  ย๋องชา
ม.1
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
91
เด็กชายกันตินันท์  เศรษฐธราวงศ์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
92
เด็กหญิงกัลยกร  ขาวดี
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
93
เด็กหญิงกัลยกร  ทองส่งโสม
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
94
เด็กหญิงกัลยทรรศน์  ขันเพชร
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
95
เด็กหญิงกัลยา  สุนทรเต็ม
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
96
เด็กหญิงกัลยาณี  เพ็ชรย้อย
ม.1
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
97
เด็กชายกาจพล  สุภาพ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
98
เด็กหญิงกาญจนาภรณ์  รักสม
ม.2
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
99
เด็กหญิงกานต์ธิดา  ขาวปลอด
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
100
เด็กหญิงกานต์ธิดา  สุทิน
ม.1
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
101
เด็กหญิงกานต์ธิมา  ช่วยแจ้ง
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
102
เด็กหญิงกานติมา  ข่ายม่าน
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
103
นางสาวการะเกด  บัวเกิด
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
104
เด็กชายกิตติ  ตุลยนิษกะ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
105
เด็กชายกิตติณัฏฐ์  ศรทอง
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 13

ณ ห้อง 135 อาคาร 1 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายกิตติธัช  แก้วละเอียด
ม.1
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
107
เด็กชายกิตติภัฏ  ท่าจีน
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
108
เด็กชายกิตติภัฏ  นิลปัทม์
ม.1
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
109
เด็กหญิงกิตติยาดา  รุ่งแก้ว
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
110
เด็กชายกีรติ  ชูเพ็ชร
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
111
เด็กชายกีรติ  สมบัติมาก
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
112
เด็กหญิงกุลธิดา  กิมเอ๊ะ
ม.2
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
113
เด็กหญิงกุลภัสสร์  พรหมผดุงวิทย์
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
114
เด็กหญิงกุลภัสสร์  อ่อนแก้ว
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
115
เด็กหญิงกุลยา  มรดกเกษม
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
116
เด็กหญิงกุลวดี  จับปรั่ง
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
117
เด็กหญิงกุลิสรา  ฐิตโชติ
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
118
นางสาวเก็จมณีฑ์  วรวัฒน์หัสดิน
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
119
นายเกริกชัย  ศรีหมอก
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
120
นางสาวเกวลิน  ฉิมเรือง
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
121
เด็กหญิงเกวลิน  ชูอ่อน
ม.2
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
122
เด็กหญิงเกวลิน  เลาหะสราญ
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
123
เด็กหญิงเกศกนก  รักราวี
ม.1
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
124
เด็กหญิงเกศวริณ  กิ้มเฉี้ยง
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
125
เด็กชายเกษมสุข  พันพงศ์
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
126
เด็กหญิงเกษราภรณ์  รักษ์นุ้ย
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
127
เด็กหญิงเกษศิณี  จิตไพทูล
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
128
นายเกียรติศักดิ์  ดอกรักษ์
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
129
เด็กชายโกษม  พาหุมันโต
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
130
เด็กชายโกสุมิญพัฒน์  รักษา
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
131
เด็กชายไกรสิทธิ  เรืองรอง
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
132
เด็กหญิงเขมจิรา  พูลภิรมย์
ม.1
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
133
เด็กหญิงเขมธณัช  ประทุมชาติ
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
134
เด็กหญิงคณัสนันท์  อัครภาณิชย์กร
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
135
เด็กชายคณาธิป  บุญเพชร
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
136
เด็กชายคณิศร  สองรักษ์
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
137
เด็กชายคทาธร  สุขเจริญ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
138
เด็กชายคมสัน  มณีโชติ
ม.1
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
139
เด็กหญิงครินาถ  อนันต์ประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
140
นายคีตภัทร  โปซิว
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 13

ณ ห้อง 141 อาคาร 1 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงคีตภัทร  สมาธิ
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
142
เด็กชายคีตศิลป์  ทองเอม
ม.2
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
143
เด็กชายคุณัชญ์  อินทสะโร
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
144
นายคุณานนท์  ทองผุด
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
145
เด็กหญิงจณิสตา  ศิรเศรษฐบุตร
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
146
เด็กชายจตุภัทร  พรมดาน
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
147
เด็กชายจักรพันธ์  พงษ์แพทย์
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
148
เด็กหญิงจักษณา  ลั่นสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
149
เด็กหญิงจันทกานต์  ช่วยสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
150
เด็กหญิงจันทรวดี  เอียดชะตา
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
151
เด็กหญิงจันทิมา  นิรัญกุล
ม.1
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
152
นางสาวจันทิรา  ง่วนสน
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
153
เด็กหญิงจัสมิน  ทองใสพร
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
154
เด็กหญิงจารวี  ตี้พั้ว
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
155
เด็กชายจารวี  พีรัชสากุล
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
156
เด็กชายจารุเดช  เครือเตียว
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
157
เด็กหญิงจารุมน  บัวสม
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
158
เด็กชายจารุวัฒน์  ส่งเสริม
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
159
นางสาวจิดาภา  ด้วงนุ้ย
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
160
เด็กหญิงจิตราพร  จันทร์เกตุ
ม.1
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
161
เด็กหญิงจิติมา  แสงสีจันทร์
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
162
เด็กหญิงจินต์จุฑา  เจริญฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
163
เด็กชายจิรกร  อุ่นอบ
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
164
เด็กหญิงจิรดา  สังข์ทอง
ม.2
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
165
เด็กชายจิรพนธ์  แซ่เจียม
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
166
เด็กชายจิรภัทร  พรหมเจียม
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
167
เด็กชายจิรภัทร  พรหมมี
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
168
เด็กชายจิรเมธ  สินธุเพ็ชร
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
169
เด็กหญิงจิรัชญา  คู่วงศ์ไพศาล
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
170
เด็กชายจิรัฐิติ  จริงบำรุง
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
171
นายจิรันธนิน  เยาดำ
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
172
เด็กชายจิรากร  นวลศิริ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
173
เด็กหญิงจิราพัชร  พนมวัลย์
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
174
เด็กหญิงจิราภา  วงศ์วิวัฒน์
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
175
เด็กชายจิรายุส  ทองดี
ม.1
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 13

ณ ห้อง 142 อาคาร 1 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายจิรุตม์  ชนะ
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
177
นายจีรวัฒน์  ไชยมนตรี
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
178
เด็กหญิงจีระนันท์  ละเอียด
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
179
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  คงเพ็ชร
ม.1
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
180
เด็กหญิงจุฑามาศ  ดำเนียม
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
181
นางสาวจุฑามาศ  ดำสว่าง
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
182
เด็กหญิงจุฑารัตน์  ชมเชยวงศ์
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
183
เด็กหญิงจุรีรัตน์  เมฆประสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
184
เด็กชายจุลเทพ  เกตุแก้ว
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
185
เด็กชายเจตนิพัทธ์  บรรลือสิน
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
186
เด็กชายเจสซี  คิง
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
187
เด็กชายโจนาธาน  ไชยทวีวงศ์
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
188
เด็กหญิงฉัตรกมล  จันทนพันธ์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
189
เด็กชายฉัตรดนัย  ตกจีนต้อง
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
190
เด็กหญิงชญาน์นันท์  หนูคง
ม.1
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
191
เด็กหญิงชญานิต  ชำนิธุระการ
ม.2
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
192
เด็กหญิงชญานิษฐ์  ชูเชิด
ม.2
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
193
เด็กชายชนกันต์  จิตเที่ยง
ม.1
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
194
เด็กหญิงชนนิกานต์  สีนวล
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
195
เด็กชายชนสรณ์  ชาวชื่นสุข
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
196
เด็กหญิงชนัญญา  เพชรทองด้วง
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
197
เด็กหญิงชนัญธิดา  ช่วยธานี
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
198
เด็กหญิงชนัณดา  จันทร์หนู
ม.1
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
199
เด็กหญิงชนันธิดา  ชัยสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
200
เด็กหญิงชนากานต์  จันทรเดช
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
201
นางสาวชนากานต์  หวานสนิท
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
202
เด็กหญิงชนาธิป  คงแก้ว
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
203
เด็กหญิงชนาภัทร  รักฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
204
เด็กหญิงชนิษฐา  ทองจีน
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
205
เด็กหญิงชนิษฐา  นิลภู
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
206
นางสาวชนิสรา  แก้วพิทักษ์
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
207
เด็กหญิงชมธนัญญ์  สันติวิสัฏฐ์
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
208
เด็กหญิงชมพูนุท  อรรถชัยยะ
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
209
เด็กชายชยธร  นกแก้ว
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
210
เด็กชายชยธร  แร่ทอง
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 13

ณ ห้อง 143 อาคาร 1 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กชายชยังกูร  สักกะพลางกูร
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
212
เด็กหญิงชยาภรณ์  ประพันธ์บัณฑิต
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
213
เด็กชายชรินทร์ธรรม  ชูเมือง
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
214
นางสาวชลณัฐดา  ทองเม่ง
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
215
เด็กชายชลดรงค์  แก้วท่าพญา
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
216
เด็กหญิงชลธิชา  ทองคำแท้
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
217
เด็กหญิงชลพินท์ุ  เอ่งฉ้วน
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
218
นายชวกร  พงค์เกื้อ
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
219
เด็กชายชวนากร  ผดุงทรัพย์
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
220
เด็กชายชวัลวิทย์  เยาดํา
ม.1
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
221
เด็กชายชวิน  เกปัน
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
222
เด็กชายชวิศ  อนุตรพัฒน์
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
223
เด็กหญิงชวิศา  เก้าเอี้ยน
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
224
เด็กชายชัชพงศ์  คงทอง
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
225
เด็กชายชัชพิมุข  รองเดช
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
226
เด็กชายชัชวาล  ศรีไทย
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
227
เด็กหญิงชัญญพัชร์  ธนัทร์ชรุจินันท์
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
228
เด็กหญิงชัญญา  สุจริตธุระการ
ม.1
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
229
เด็กหญิงชัญญาภัค  เชี่ยวภู่
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
230
เด็กชายชัยกร  สามสี
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
231
เด็กชายชัยธวัช  จิโรจน์เศรษฐกุล
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
232
นายชัยสิทธิ์  เพชรสุด
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
233
เด็กชายชาคริต  เจือกโว้น
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
234
เด็กหญิงชาครียา  คำทิพย์
ม.2
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
235
เด็กชายชานนท์  ตกจีนต้อง
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
236
เด็กชายชานนท์  สงเสน
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
237
เด็กหญิงชาลิณี  จันทร์แสง
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
238
เด็กหญิงชาลิสา  เก้าเอี้ยน
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
239
เด็กหญิงชาลิสา  อาลิแอ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
240
เด็กชายชินกฤต  คงนคร
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
241
เด็กชายชินพัฒน์  ต่อฑีฆะ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
242
เด็กชายชินาธิป  ฤทธิ์หมุน
ม.1
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
243
เด็กหญิงชินานาง  สุขช่วย
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
244
เด็กชายชิษณุพงศ์  ซุยกิม
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
245
เด็กชายชิษณุพงศ์  สมชาติ
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 13

ณ ห้อง 144 อาคาร 1 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กหญิงชุฌิฌาร์  วีรประเสริฐสกุล
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
247
เด็กหญิงชุติกาญจน์  บุญเชิด
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
248
เด็กหญิงชุติกาญจน์  อั้นทอง
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
249
นางสาวชุติมณฑน์  เพชรสุทธิ์
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
250
นางสาวชุติมณฑน์  สว่างเเจ้ง
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
251
เด็กชายชุติวัต  เกิดล่อง
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
252
เด็กชายชุมพล  ตุลยสุข
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
253
เด็กชายเชิดชัย  เพชรเล็ก
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
254
เด็กชายโชคนิพัฐห์  สินสุภางค์
ม.1
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
255
เด็กหญิงโชติกา  พลสิน
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
256
เด็กชายโชติเมธ  จันทร์ฝาก
ม.1
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
257
เด็กหญิงโชติรส  ไพรพยอม
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
258
เด็กชายไชยวัฒน์  บุญชิต
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
259
เด็กชายไชยวุฒิ  ชูทวี
ม.1
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
260
เด็กหญิงซอลิหะฮ์  หยังหลัง
ม.2
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
261
เด็กหญิงญาณันธร  วัชรมุสิก
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
262
เด็กหญิงญาณินดา  บาหลัง
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
263
เด็กหญิงญาณิศา  คงเมือง
ม.1
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
264
เด็กหญิงญาณิศา  บุญคง
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
265
เด็กหญิงญาณิศา  สมศักดิ์
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
266
เด็กหญิงญาณิศา  สวัสดิพันธ์
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
267
เด็กหญิงญาตาวี  ทองย้อย
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
268
เด็กชายฐนันต์  นุ่นเกตุ
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
269
เด็กชายฐากูร  ชิตจันทร์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
270
เด็กชายฐานเมธ  เซ่งฉ้วน
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
271
เด็กหญิงฐิตยา  ศรีสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
272
เด็กหญิงฐิตาพร  จีนเดิม
ม.2
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
273
เด็กหญิงฐิตาพร  เรืองสงค์
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
274
เด็กหญิงฐิตาภรณ์  มาแสง
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
275
เด็กชายฐิติ  พรมสมปาน
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
276
นายฐิติกรณ์  เบญจกุล
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
277
เด็กหญิงฐิติกานต์  เย็นทั่ว
ม.2
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
278
เด็กชายฐิติปกรณ์  บาโง้ย
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
279
เด็กหญิงฐิติพร  จังพานิช
ม.1
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
280
เด็กหญิงฐิติรัตน์  โชคสกุลวัฒนา
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 13

ณ ห้อง 145 อาคาร 1 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
นางสาวฐิติรัตน์  บุญมา
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
282
เด็กชายฐิติวัฒน์  ภักดีโชติ
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
283
เด็กหญิงฑิตฐิตา  อินขัน
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
284
เด็กหญิงณกัญญา  รักซ้อน
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
285
เด็กชายณเชิดพันธุ์  รำภา
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
286
เด็กชายณฐกร  สองรักษ์
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
287
เด็กชายณฐชัย  ยิ้มเที่ยง
ม.1
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
288
เด็กหญิงณฐพร  อรรถสงเคราะห์
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
289
เด็กหญิงณฐภัทร  สังข์หิรัญ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
290
เด็กหญิงณฐมน  ใจตรง
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
291
เด็กชายณฐศร  ถิระพร
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
292
เด็กหญิงณฐิตา  เจริญฤทธิ์
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
293
เด็กชายณปภพ  รักษ์จันทร์
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
294
เด็กชายณภัทกรษ์  ณรงค์ทอง
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
295
นายณภัทร  พันธ์เกตุ
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
296
เด็กชายณภัทร  ศุกลรัตน์
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
297
เด็กหญิงณภัทรา  จารุพานิช
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
298
เด็กชายณรรฐพล  จิโรจน์เศรษฐกุล
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
299
เด็กชายณรรฐพล  ไชยภักดี
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
300
เด็กชายณรรฐพล  นิลสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
301
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  กังแฮ
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
302
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แก้วละเอียด
ม.1
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
303
นางสาวณัฏฐณิชา  แข็งแรง
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
304
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แต้มเติม
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
305
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บัวมาก
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
306
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สุดแกล้ว
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
307
เด็กหญิงณัฏฐนรี  อันธิรส
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
308
เด็กชายณัฏฐนิติ์  ดีอ้อม
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
309
เด็กชายณัฏฐากร  แซ่เอง
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
310
เด็กหญิงณัฏฐิกา  แก่นจันทร์
ม.1
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
311
เด็กชายณัฐ  ภิรมย์
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
312
เด็กหญิงณัฐกมล  ชัยศิริ
ม.1
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
313
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ลันดา
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
314
เด็กชายณัฐชนน  ไทรจำเนียร
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
315
เด็กหญิงณัฐชยา  ชูจักร
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 13

ณ ห้อง 333 อาคาร 3 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
นางสาวณัฐชยา  ธีระกุลพิศุทธิ์
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
317
เด็กหญิงณัฐชยา  บินมาดี
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
318
เด็กหญิงณัฐชยา  ยมรัตน์
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
319
เด็กหญิงณัฐชรินธร  ชลากรทรัพย์กุล
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
320
นายณัฐชาติ  ไทยตรง
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
321
เด็กหญิงณัฐชิตา  ปิยกาญจนานนท์
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
322
เด็กหญิงณัฐณิชา  กำเนิด
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
323
นางสาวณัฐณิชา  นวลแก้ว
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
324
เด็กหญิงณัฐณิชา  พลประสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
325
เด็กหญิงณัฐณิชา  มณีเจริญ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
326
เด็กหญิงณัฐณิชา  อุยสุย
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
327
เด็กชายณัฐดนัย  บุญอินทร์
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
328
เด็กชายณัฐดนัย  เสือย้อย
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
329
เด็กหญิงณัฐธิชา  รุ่งเรือง
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
330
เด็กหญิงณัฐธิดา  นนทบุษร์
ม.2
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
331
เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีไตรรัตน์
ม.1
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
332
นางสาวณัฐธิดา  หวังดี
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
333
นางสาวณัฐธิดา  อินทอง
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
334
นายณัฐนนท์  นนทบุษร์
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
335
เด็กหญิงณัฐนรี  ชัยรัตน์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
336
เด็กหญิงณัฐนรี  มากนคร
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
337
เด็กชายณัฐนันท์  ตรังพาณิชย์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
338
เด็กหญิงณัฐนิช  โชคสกุลวัฒนา
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
339
เด็กหญิงณัฐนิชา  เพชรทิพย์
ม.2
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
340
เด็กหญิงณัฐพร  โปซิว
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
341
เด็กชายณัฐพิสิษฐ์  รักษารักษ์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
342
เด็กชายณัฐยศ  แก้วสุด
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
343
เด็กหญิงณัฐรดี  เจริญชล
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
344
เด็กหญิงณัฐริกา  คงมี
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
345
เด็กหญิงณัฐวรา  บัวผุด
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
346
นางสาวณัฐวรา  ศรีพล
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
347
นายณัฐวุฒิ  โกเอี้ยน
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
348
เด็กชายณัฐวุฒิ  สุวรรณมณี
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
349
เด็กหญิงณัฐสินี  แสงแก้วอนันต์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
350
เด็กหญิงณิชกานต์  ควนวิไล
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 13

ณ ห้อง 334 อาคาร 3 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กหญิงณิชนันท์  นวลพงษ์
ม.2
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
352
นางสาวณิชา  ทองย้อย
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
353
นางสาวณิชาภัทร  พริกหอม
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
354
เด็กหญิงณิชารี  คงนคร
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
355
เด็กหญิงณิชารีย์  พิชัยรัตน์
ม.2
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
356
เด็กหญิงณิชารีย์  ศรีพล
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
357
เด็กหญิงณิชารีย์  ศิวะเพ็ชรานาถ
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
358
เด็กหญิงณิชารีย์  อินทรวิเศษ
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
359
เด็กหญิงณินทิรา  พัฒนวิทย์
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
360
เด็กหญิงณิศศา  ธำรงค์เทพพิทักษณ์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
361
เด็กหญิงณิศศิพิมพ์  ฉิมเรือง
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
362
เด็กหญิงณีรนุช  ฉิมเรือง
ม.1
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
363
เด็กชายดนาย  สุนทรนนท์
ม.1
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
364
เด็กชายดรณ์  เปล่งแสง
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
365
เด็กชายดรัณภพ  พรหมดนตรี
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
366
เด็กชายดลนัย  จงดี
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
367
เด็กหญิงดารารัตน์  อุปกา
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
368
เด็กชายต้นกล้า  ลีวัฒนาพงษ์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
369
เด็กชายตนุเชษฐ์  พลอยเพชรงาม
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
370
เด็กหญิงตรีวิภา  เทพพิพิธ
ม.1
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
371
เด็กหญิงต้องตา  พลพระ
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
372
เด็กหญิงตีรณา  แซ่เขา
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
373
นางสาวตีรยา  ย่องซื่อ
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
374
เด็กชายเตโชดม  เคนซา
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
375
เด็กชายถิรพุทธิ์  ศรีไตรรัตน์
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
376
เด็กชายทนุธรรม  นรายรัตน์
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
377
เด็กหญิงทรงพร  จันทร์ฝาก
ม.2
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
378
เด็กชายทรงรัตน์  จันทร์ฝาก
ม.2
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
379
เด็กชายทรรศนธรรม  ลอย
ม.1
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
380
เด็กชายทวีศักดิ์  หนูอุดม
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
381
เด็กชายทศพร  จิตรแก้ว
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
382
เด็กหญิงทอขวัญ  ทองรักจันทร์
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
383
เด็กชายทักษ์ดนัย  ทรัพย์วราพร
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
384
เด็กหญิงทักษพร  ตรีรัตนประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
385
เด็กหญิงทัณฑิกา  พลฤทธิ์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 13

ณ ห้อง 341 อาคาร 3 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
นางสาวทัตสรวง  มีแก้ว
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
387
เด็กชายทัศไนย  เสริมพันธ์วรกุล
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
388
เด็กหญิงทิฆัมพร  บุญเดช
ม.2
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
389
เด็กหญิงทิฆัมพร  รอดทอง
ม.2
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
390
เด็กหญิงทิพภักดิ์  ทิพย์วิเศษ
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
391
เด็กหญิงทิพย์กัญญา  เลื่อนแก้ว
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
392
เด็กหญิงทิพยรัตน์  ร่างมณี
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
393
เด็กหญิงทิพย์วิมล  สายนุ้ย
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
394
เด็กหญิงทิพาภรณ์  เอียดนุช
ม.2
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
395
นายทิวากร  จิตรหลัง
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
396
เด็กชายทิวากร  ทวิสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
397
เด็กชายแทน  รักษ์ภู
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
398
เด็กชายแทนคุณ  สิมณี
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
399
เด็กชายแทนไท  สิมณี
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
400
เด็กชายแทนธรรม  โออินทร์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
401
นายไทฑาทิพย์  อรชร
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
402
เด็กชายธนกร  แซ่หลี
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
403
เด็กชายธนกฤต  กำแหงกิจ
ม.2
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
404
เด็กชายธนกฤต  ตราวุธ
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
405
นายธนกฤต  มงคล
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
406
เด็กชายธนกฤต  มณีสิงห์
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
407
เด็กชายธนดล  ท่าจีน
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
408
เด็กชายธนธร  พลสิน
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
409
เด็กหญิงธนพร  คงประสม
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
410
เด็กหญิงธนพร  บุญนิตย์
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
411
เด็กชายธนพรรณ  แกล้วกล้า
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
412
นายธนพล  กาญจนาศรีโรจน์
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
413
เด็กชายธนพล  คงเมฆ
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
414
เด็กชายธนพัฒน์  เพชรย้อย
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
415
เด็กชายธนพันธ์  หนูเริก
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
416
เด็กหญิงธนภรณ์  หนูเหมือน
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
417
เด็กชายธนภัทร  ยอดแก้ว
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
418
นายธนวัฒน์  กาญจนาศรีโรจน์
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
419
นายธนวัฒน์  มีสุข
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
420
เด็กชายธนวัฒน์  รักซ้อน
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 13

ณ ห้อง 342 อาคาร 3 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
421
เด็กชายธนวินท์  นิจผล
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
422
เด็กหญิงธนสร  ตะบูนพงศ์
ม.1
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
423
เด็กชายธนะรัตน์  อ่อนคง
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
424
เด็กชายธนัช  หวังอุดม
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
425
เด็กหญิงธนัชชา  จันทนา
ม.1
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
426
นางสาวธนัชชา  ทองรักษ์
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
427
เด็กหญิงธนัชชา  ทองเอียบ
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
428
เด็กหญิงธนัชชา  ทีปกรเศวต
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
429
เด็กหญิงธนัชญา  ศรีสุข
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
430
เด็กหญิงธนันท์  วรรณบวรณ์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
431
เด็กชายธนากร  พลสุทธิ์
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
432
เด็กชายธนากร  รอดสุด
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
433
นายธนากร  อิ่วสง
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
434
เด็กหญิงธนารีย์  ใสเกื้อ
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
435
เด็กหญิงธนารีย์  เเก้วยอด
ม.2
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
436
เด็กชายธนาวุฒิ  สวัสดิวงษ์
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
437
เด็กหญิงธนิตา  มุทามาศ
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
438
นางสาวธมลญลักษณ์  ส่งแสง
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
439
เด็กหญิงธมลวรรณ  นาโควงศ์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
440
เด็กชายธรรมชาติ  รองเดช
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
441
เด็กหญิงธราญา  รัตนกานตะดิลก
ม.1
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
442
เด็กชายธราดล  วงค์ชู
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
443
เด็กหญิงธริณญา  จ้องโก้
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
444
เด็กหญิงธริณี  ทองช่วย
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
445
เด็กหญิงธฤตวรรณ  ชูแก้ว
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
446
เด็กชายธฤษณัช  บัวแดงดี
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
447
เด็กชายธวัชชัย  แซ่โค้ว
ม.1
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
448
เด็กหญิงธัญกร  บุตรทอง
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
449
เด็กหญิงธัญชนก  แซ่คู
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
450
นางสาวธัญชนก  พลอินทร์
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
451
เด็กหญิงธัญชนก  สงสุวรรณ์
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
452
เด็กหญิงธัญญ์นนท์  รุ่งเชวง
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
453
เด็กหญิงธัญญรัตน์  อั้นเต้ง
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
454
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  แก้วประชุม
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
455
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  นวลศรีทอง
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 13

ณ ห้อง 343 อาคาร 3 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
456
เด็กหญิงธัญญารัตน์  รองวัง
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
457
เด็กหญิงธัญธร  นิธินรเศรษฐ
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
458
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  จิตรหลัง
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
459
เด็กหญิงธัญรดา  ทองสง
ม.1
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
460
เด็กหญิงธัญวรรณ  สุขศรี
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
461
เด็กหญิงธัญวรัตน์  จงรักวิทย์
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
462
เด็กหญิงธัญวรัตน์  จันทร์โหนง
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
463
เด็กหญิงธัญวรัตม์  เจนวิชชุเมธ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
464
เด็กหญิงธัญสินี  บุญชัย
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
465
เด็กหญิงธัญสิริ  คมขำ
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
466
เด็กหญิงธันยกานต์  เขียดเดช
ม.1
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
467
นางสาวธันยพร  นิลภู
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
468
เด็กหญิงธันยพร  ร่วมพล
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
469
เด็กหญิงธันยพร  ฤทธิมา
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
470
เด็กหญิงธันยภรณ์  พลสังข์
ม.1
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
471
เด็กชายธันยากร  จันเเก้ว
ม.1
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
472
เด็กชายธันวา  แก้วกำเหนิด
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
473
เด็กชายธันวา  ฤทธิมา
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
474
เด็กหญิงธัยชนก  สงสุวรรณ์
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
475
เด็กชายธาดา  คล้ายบุตร
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
476
เด็กชายธารทอง  จิตรเที่ยง
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
477
เด็กชายธารไท  เสียงหลาย
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
478
เด็กหญิงธารารัตน์  ชัยชนะ
ม.1
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
479
เด็กหญิงธิญาดา  ลิ่มสกุล
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
480
เด็กหญิงธิดาทิพย์  แท่นด้วง
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
481
เด็กหญิงธิติมา  บุณโยดม
ม.1
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
482
เด็กชายธิระพัฒน์  เรืองคลิ้ง
ม.2
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
483
เด็กชายธีธัช  ศุภศรี
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
484
นายธีรโชติ  สุขสมบัติ
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
485
เด็กชายธีรนันท์  ทองดี
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
486
เด็กชายธีรไนย  พิทยะชัยวงษ์
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
487
เด็กชายธีรพรรดิ์  ดำรงค์พรพิชัย
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
488
เด็กชายธีรพล  แซ่น่ำ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
489
เด็กชายธีรพล  ปาดุกา
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
490
เด็กชายธีรวัต  แซ่น่ำ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 13

ณ ห้อง 344 อาคาร 3 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
491
เด็กชายธีรวัต  บุญกิจ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
492
เด็กชายธุวชิต  อมรลักษณ์
ม.1
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
493
เด็กหญิงธุวพร  จิตรหลัง
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
494
เด็กชายนกุล  เพชรประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
495
เด็กหญิงนงนภัส  แก้วปาคำ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
496
เด็กชายนดิศวร์  ดิษฐสระพงศ์
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
497
เด็กหญิงนทีทิพย์  เฉี้ยนเงิน
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
498
เด็กชายนธนนร์  วีรประเสริฐสกุล
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
499
เด็กชายนนทพัทธ์  สุวรรณมณี
ม.2
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
500
นางสาวนนทวรรณ  เหมือนพรรณราย
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
501
เด็กชายนนธวัช  นุ่นปาน
ม.2
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
502
เด็กชายนพณัฐ  ช่องรักษ์
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
503
เด็กชายนพรัตน์  แซ่ลี้
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
504
เด็กหญิงนพวรรณ  จรรยาสฤทธิ์
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
505
เด็กชายนภสินธุ์  แสงแก้ว
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
506
เด็กหญิงนภัสนันท์  เรืองมาก
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
507
เด็กหญิงนภัสสร  ลายละเอียด
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
508
เด็กหญิงนภาพร  เที่ยงธรรม
ม.1
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
509
เด็กชายนรวีร์  ไกรเทพ
ม.2
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
510
เด็กชายนราวิชญ์  ซ่อนขำ
ม.1
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
511
เด็กชายนรินทร  จันเซ่ง
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
512
เด็กหญิงนริศรา  ชื่นแก้ว
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
513
เด็กหญิงนริสา  มืดมาก
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
514
เด็กหญิงนฤทัย  ปั้นทอง
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
515
เด็กชายนฤเบศ  นุ่นแก้ว
ม.1
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
516
เด็กชายนฤพัฒน์  อัยสานนท์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
517
นางสาวนฤภร  พลหลา
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
518
เด็กหญิงนฤภร  อินทองชู
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
519
เด็กชายนฤสรณ์  นุ่นชูผล
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
520
เด็กหญิงนลิน  กตัญญู
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
521
เด็กหญิงนลิน  เวชโช
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
522
เด็กหญิงนลินพร  วัชโรทัย
ม.2
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
523
เด็กหญิงนวพร  ทองรอง
ม.2
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
524
เด็กหญิงนวพร  ยอดจิต
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
525
เด็กชายนวพล  อู่ไพบูลย์สิน
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 13

ณ ห้อง 345 อาคาร 3 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
526
เด็กหญิงนะดา  ขนาดผล
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
527
นางสาวนัชชา  ไชยยะ
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
528
เด็กหญิงนัชชานันท์  วิเชียรโสภณ
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
529
เด็กชายนัฐพงศ์  กัญญาพัน
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
530
เด็กชายนัทธพงค์  ก่อเกียรติ
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
531
นายนัทธพงศ์  ท้ามถั่ง
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
532
เด็กหญิงนัทธมน  ศรีเปารยะ
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
533
เด็กหญิงนัทธ์หทัย  ล้วนกาง
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
534
เด็กหญิงนันท์นภัส  ชูชื่น
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
535
เด็กหญิงนันท์นภัส  ซ้อนสุข
ม.2
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
536
เด็กหญิงนันท์นภัส  บุญทองเสน
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
537
เด็กหญิงนันท์นภัส  ปานดำ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
538
เด็กหญิงนันท์นภัส  ภูมิทักษิณากุล
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
539
เด็กหญิงนันท์นภัส  ศรีปรางค์
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
540
เด็กหญิงนับดาว  คงจันทร์
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
541
เด็กหญิงนาตาชา  ศุภศรี
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
542
เด็กชายนาบุญ  ปานคำรงค์
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
543
เด็กหญิงนาราภัทร  หนูฉ้ง
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
544
เด็กหญิงนาราภัทร์  รักราวี
ม.2
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
545
เด็กหญิงน้ำทิพย์  รองเดช
ม.1
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
546
เด็กชายนิคโคลาส  เริห์ม
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
547
เด็กหญิงนิชาภา  วิภูษิตวรกุล
ม.1
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
548
เด็กหญิงนิตยา  จินดาประสิทธิ
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
549
เด็กชายนิธิ  ชูเกิด
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
550
เด็กหญิงนิธิวดี  อินสว่าง
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
551
เด็กชายนิพิฐพนธ์  จริงจิตร
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
552
เด็กหญิงนิรมล  กังแฮ
ม.1
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
553
เด็กหญิงนิรัชพร  นุ่นชูผล
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
554
เด็กหญิงนิศารัตน์  บ้านนา
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
555
เด็กหญิงนีรชากร  รักห่วง
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
556
เด็กหญิงนุชนาถ  อุยสุย
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
557
เด็กหญิงบัณฑิตา  ฐิติภรณ์พันธ์
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
558
เด็กชายบุญญพัฒท์  บุญโยดม
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
559
เด็กหญิงบุญญาพร  ไล่กสิกรรม
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
560
เด็กชายบุญยเกียรติ  โอฬาร์รัตน์
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 13

ณ ห้อง 231ก อาคาร 2 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
561
เด็กหญิงบุณฑริก  ทองเสน่ห์
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
562
เด็กหญิงบุณฑริกา  รักเพ็ชร์
ม.2
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
563
เด็กหญิงบุณณดา  ฤทธิ์เพชร์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
564
เด็กชายบุณยฤทธิ์  พรหมมี
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
565
เด็กหญิงบุษกร  รามรักษ์
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
566
นางสาวบุษยมาศ  มณีนิล
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
567
เด็กหญิงบุษราคัม  ชัยวิรัฐ
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
568
นางสาวเบญจวรรณ  ตะหมัง
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
569
เด็กหญิงเบญญทิพย์  หนูพินิจ
ม.1
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
570
เด็กหญิงเบญญาภา  ฤดูดี
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
571
เด็กชายปกป้อง  ปราบปัญจะ
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
572
เด็กชายปกรณ์วิทย์  รักสกุล
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
573
เด็กชายปฏิณภัทร  เกตุบุญนาค
ม.1
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
574
เด็กชายปฏิพัฒน์  ปานแก้ว
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
575
เด็กหญิงปฐมาพร  ทองฤทธฺิ์
ม.2
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
576
เด็กชายปณิธิ  บริพันธ์
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
577
เด็กหญิงปนัดดา  ชายภักตร์
ม.2
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
578
เด็กหญิงปนัสยา  กันธาทิพย์
ม.2
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
579
เด็กชายปพนพัชร์  ปิตรธำรง
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
580
เด็กหญิงปพิชญา  ช่วยเนื่อง
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
581
เด็กหญิงปพิชญา  ประทุมสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
582
เด็กหญิงปพิชญา  พรพงศธร
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
583
เด็กชายปภังกร  ช่องรักษ์
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
584
เด็กชายปภังกร  ช้างกลาง
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
585
เด็กหญิงปภาวรินทร์  เสาวรย์
ม.2
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
586
เด็กหญิงปภาวรินท์  คงสิน
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
587
เด็กหญิงปภาวี  ถิ่นพฤกษ์งาม
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
588
เด็กชายปรมัตถ์  อุ่ยเต็กเค่ง
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
589
เด็กชายปรเมศวร์  ตันติภิวัฒน์
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
590
เด็กชายปรวิชญ์  โสทร
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
591
เด็กหญิงประไพรัตน์  สักกะพลางกูร
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
592
นางสาวประภัสสร  บุญเศษ
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
593
เด็กหญิงปราญชลี  ทองงาม
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
594
เด็กหญิงปริณดา  นุ้ยช่วย
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
595
เด็กหญิงปริยากร  แก้วประชุม
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 13

ณ ห้อง 231ข อาคาร 2 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
596
เด็กหญิงปริศณา  ศิริรัตน์
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
597
เด็กหญิงปวริศา  บัวแก้ว
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
598
เด็กชายปวรุตม์  ดำชุม
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
599
เด็กหญิงปวันรัตน์  เฟื่องฟุ้ง
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
600
เด็กชายปองคุณ  เอียดเอก
ม.2
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
601
เด็กชายปองเดช  อานันทสฤษฎ์
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
602
เด็กหญิงปัญจพาณ์  อานุภาพเสถียร
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
603
เด็กหญิงปัญจมาพร  คำศรี
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
604
เด็กหญิงปัญญิศา  เพ็ชร์สว่าง
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
605
เด็กหญิงปัญณกัญ  กุลยุทธ
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
606
เด็กหญิงปัณชญา  เลอเลิศวิเชียร
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
607
เด็กหญิงปัณฑารีย์  อ่อนละเอียด
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
608
เด็กหญิงปัณฑาวีย์  ลิ่วสกุลวงศ์
ม.2
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
609
เด็กชายปัณณทัต  คิ้วฮก
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
610
เด็กชายปัณณทัต  สมแสง
ม.1
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
611
เด็กชายปัณณทัต  หนูทอง
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
612
เด็กชายปัณณธร  สิทธิ์ุอ่อน
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
613
เด็กชายปัณณภัทร  เกตุบุญนาค
ม.1
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
614
เด็กชายปัณณวิชญ์  คงเกลื่อน
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
615
เด็กชายปัณณวิชญ์  คงนิล
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
616
เด็กชายปัณณวิชญ์  รองวัง
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
617
เด็กชายปัณณ์  เกี่ยวพันธ์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
618
เด็กหญิงปาณิศา  อดออม
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
619
เด็กหญิงปาณิศา  เอียดวาณะ
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
620
เด็กหญิงปาณิสรา  บัวแก้ว
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
621
เด็กชายปาติโมกข์  ศรีไตรรัตน์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
622
เด็กหญิงปานไพลิน  กิจปกรณ์สันติ
ม.2
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
623
เด็กชายปารมิต  พรหมจรรย์
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
624
เด็กหญิงปารวี  เถาธรรมพิทักษ์
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
625
นางสาวปาริชาต  ทองแก้ว
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
626
เด็กหญิงปาริชาต  ศรีสุข
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
627
เด็กหญิงปาริศา  ศรีรักษ์
ม.1
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
628
เด็กหญิงปาลิตา  เวลาดี
ม.1
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
629
เด็กชายปิติภัทร  จิตรเที่ยง
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
630
นายปิตุวลัญช์  ผลธรรมปาลิต
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 13

ณ ห้อง 232 อาคาร 2 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
631
เด็กหญิงปิ่นมนัส  มิ่งเมือง
ม.1
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
632
เด็กหญิงปิ่นอนงค์  นิลวรรณ
ม.1
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
633
เด็กหญิงปิ่นอนงค์  บัวดำ
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
634
เด็กหญิงปิยกานต์  โอทอง
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
635
นางสาวปิยธิดา  ตันวโรภาส
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
636
เด็กหญิงปิยธีรา  สายวารี
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
637
เด็กชายปิยพนธ์  แก้วกูล
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
638
เด็กชายปิยพัทธ์  วิโสะ
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
639
เด็กหญิงปิยวรรณ  แก้วศรี
ม.1
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
640
นายปิยวัฒน์  จันทร์เกตุ
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
641
เด็กหญิงปิยะมาศ  ช่วยทอง
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
642
เด็กชายปิยังกูร  แดงสมศรี
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
643
เด็กหญิงปิยาพัชร  เพชรหิน
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
644
นางสาวปุญญตา  คล้ายบุตร
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
645
เด็กชายปุญญพัฒน์  เดชอรัญ
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
646
เด็กหญิงปุญญิศา  คงสะอาด
ม.1
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
647
เด็กชายปุณณวิช  รัตนบุรี
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
648
เด็กหญิงปุณยาพร  ไพพงศ์
ม.1
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
649
เด็กหญิงปุณยาพร  วิทยพันธ์
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
650
เด็กชายปุระชัย  หนูนุ่ม
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
651
เด็กหญิงเปมิกา  เอี่ยนเหล็ง
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
652
เด็กหญิงเปรมมิกา  พุฒนวน
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
653
เด็กหญิงผกามาศ  อรรถชัยยะ
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
654
เด็กหญิงผัลย์ศุภา  แก้วหนูนา
ม.1
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
655
เด็กหญิงฝันสิริ  เหมมาชูเกียรติกุล
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
656
เด็กชายพงศกร  แก้วกำเหนิด
ม.1
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
657
เด็กชายพงศกร  พรหมภักตร์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
658
เด็กชายพงศ์ชยุตม์  ศรีชูวงศ์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
659
เด็กชายพงศ์ปณต  แสงอาทิตย์
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
660
เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  มีแก้ว
ม.2
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
661
นายพงศ์พิสิฏฐ์  รักษารัก
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
662
เด็กชายพงศภัค  แก้วนาง
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
663
เด็กชายพงศภัค  ทองมั่น
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
664
เด็กชายพงศ์ภาณุ  ซุ่นสั้น
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
665
นายพงศ์ภีระ  เหนียวย้อย
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 13

ณ ห้อง 233 อาคาร 2 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
666
เด็กชายพชร  กลับดี
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
667
เด็กชายพชร  ดำเนียม
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
668
เด็กชายพชร  ล้อมคง
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
669
เด็กชายพนาสินธุ์  หยงสตาร์
ม.2
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
670
เด็กหญิงพรกช  คงวิทยา
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
671
เด็กหญิงพรชนก  จำนงค์
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
672
เด็กหญิงพรนภัส  อริเดช
ม.1
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
673
เด็กหญิงพรนภา  สมฝ้าย
ม.2
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
674
เด็กหญิงพรปวีณ์  ทองสม
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
675
นางสาวพรปวีณ์  อรรฆยานนท์
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
676
เด็กชายพรพิพัฒน์  อ้นชุม
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
677
เด็กหญิงพรพิพัฒน์สิริ  พลรักษ์
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
678
เด็กหญิงพรรณทิพา  นิลรัตน์
ม.2
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
679
เด็กหญิงพรรณภัทร  คงแก้ว
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
680
เด็กหญิงพรรณวดี  โชติกเสถียร
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
681
เด็กหญิงพรรษชล  ชูมณี
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
682
เด็กหญิงพรสินี  ขุนอินทร
ม.2
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
683
เด็กหญิงพร้อมศิริ  ตะหมัง
ม.1
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
684
เด็กหญิงพราวพรรษ  กลั่นสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
685
เด็กหญิงพริมา  รองเดช
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
686
เด็กชายพฤฒิพงศ์  นุ่นเกิด
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
687
เด็กชายพลกฤต  เจริญฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
688
นายพลวัตร  บรรสาร
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
689
เด็กหญิงพลอยนภัส  คงแก้ว
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
690
เด็กหญิงพลอยปภัส  บุญยะศิลป์
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
691
เด็กหญิงพวงชมพู  เรืองคริ้ง
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
692
เด็กชายพศิน  เขมวุฒิพงษ์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
693
เด็กชายพศิน  วุฒิพงศ์
ม.1
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
694
เด็กชายพสุธร  แสงแก้ว
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
695
เด็กหญิงพัชญา  มนตรีพิศุทธิ์
ม.2
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
696
เด็กหญิงพัชธนษา  สิทธิคุณ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
697
เด็กหญิงพัชรพร  เกี่ยวม่าน
ม.1
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
698
เด็กหญิงพัชรพร  หยงสตาร์
ม.2
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
699
เด็กชายพัชรพล  ช่วยสง
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
700
เด็กชายพัชรพล  ศรชัย
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 13

ณ ห้อง 234 อาคาร 2 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
701
นางสาวพัชรีพร  เทพสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
702
เด็กหญิงพัชฤนาถ  ชัยมี
ม.1
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
703
นายพัฒนายุ  ขวัญดำ
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
704
เด็กหญิงพัณณิตา  ชัยอารยะเลิศ
ม.1
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
705
เด็กหญิงพัณณิตา  สุวรรณคีรี
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
706
เด็กหญิงพัณณิตา  อวนข้อง
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
707
นายพัทธดนย์  ชัยเพชร์
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
708
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  กังแฮ
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
709
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ชูช่วย
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
710
นางสาวพัทธ์ธีรา  หมั่นทวี
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
711
เด็กหญิงพัทธนันท์  มุขวัฒน์
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
712
เด็กหญิงพัทธนันท์  วุ่นหนู
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
713
เด็กหญิงพัสตราภรณ์  โคกเขา
ม.1
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
714
นางสาวพาฝัน  สังยวน
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
715
เด็กหญิงพิชชาพร  สินไชย
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
716
เด็กหญิงพิชชาภรณ์  พูลเพ็ชร์
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
717
เด็กหญิงพิชญธิดา  สมสู่
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
718
เด็กหญิงพิชญ์นรี  มีสิน
ม.2
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
719
เด็กหญิงพิชญ์สินี  คงปลอด
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
720
เด็กหญิงพิชญ์สินี  ชูดำ
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
721
เด็กหญิงพิชญ์สินี  มะลิวัลย์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
722
นางสาวพิชญ์สินี  เอียดกุล
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
723
เด็กหญิงพิชญา  สองทิศ
ม.2
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
724
เด็กหญิงพิชญาวี  สิทธิการ
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
725
เด็กชายพิชญุตม์  ขำแก้ว
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
726
เด็กชายพิชญุตม์  แดงนุ้ย
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
727
เด็กหญิงพิชามญช์ภรณ์  ขาวดี
ม.1
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
728
เด็กหญิงพิชามญชุ์  จิ้วตั้น
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
729
เด็กชายพิทยุตม์  บัวเเก้ว
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
730
เด็กชายพิทวัส  สุนทรนนท์
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
731
เด็กชายพิพัฒน์  เพชรเรือนทอง
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
732
เด็กหญิงพิมพ์ฉาย  สันติสกุลวงศ์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
733
เด็กหญิงพิมพ์พจี  คำศรี
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
734
เด็กหญิงพิมพ์พลอย  ทองโอ
ม.2
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
735
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  เพ็ชรมา
ม.2
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 13

ณ ห้อง 235 อาคาร 2 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
736
เด็กหญิงพิมพ์ระพี  แร่ทอง
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
737
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  พัชรพจนากรณ์
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
738
นางสาวพิมพ์วรีย์  บุญจันทร์
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
739
เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  รักราวี
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
740
เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
741
เด็กหญิงพิมพ์ศิริรัศม์  ฉิมเรือง
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
742
เด็กหญิงพิมลสิริ  ตุ้งติก
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
743
เด็กชายพิรชัช  จันทร์แจ้ง
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
744
เด็กหญิงพิริยา  บุญเจริญ
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
745
เด็กหญิงพิริยากร  ทองสง
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
746
เด็กชายพีรณัฐ  ช่วยแจ้ง
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
747
เด็กชายพีรณัฐ  แซ่ตั้น
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
748
เด็กชายพีรดนย์  เดชภักดี
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
749
นายพีรวิชญ์  ขุนทอง
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
750
เด็กชายพีรวิชญ์  ตรังค์สุทธิ
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
751
เด็กชายพีรัชชัย  สุภัตราภรรณ์
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
752
เด็กชายพุฒิชัย  ถือแก้ว
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
753
เด็กชายพุฒิพงศ์  แซ่ขอ
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
754
เด็กชายพุฒิพันธ์  สัญกูล
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
755
เด็กหญิงพุทธรักษ์  เเก้วเพ็ง
ม.1
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
756
นายพูนสวัสดิ์  นาดอน
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
757
เด็กหญิงเพชรไพลิน  ไพบูลย์
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
758
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  คล้ายแก้ว
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
759
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ดำจุติ
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
760
เด็กหญิงเพ็ญยุพา  วุฒินันทวงศ์
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
761
เด็กชายเพลงเอก  ลายดี
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
762
เด็กหญิงเพียงนภา  เเซ่โง้
ม.2
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
763
เด็กหญิงแพรไหม  กาญจนพรหม
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
764
เด็กชายโพธพงศ์  แซ่ตัน
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
765
นางสาวฟาริดา  ฤทธิหมุน
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
766
เด็กหญิงฟาริด้า  สุเหร็น
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
767
เด็กหญิงฟารีดา  สังวระ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
768
เด็กหญิงฟ้าใส  คงแก้ว
ม.1
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
769
เด็กหญิงภคพร  พลวัฒน์
ม.2
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
770
เด็กชายภควัต  รักษ์ชูชื่น
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 13

ณ ห้อง 236 อาคาร 2 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
771
เด็กชายภคินธร  สงหนอง
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
772
เด็กหญิงภชารัตน์  โตรณ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
773
เด็กหญิงภธิดา  เรืองขำ
ม.1
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
774
เด็กหญิงภวรัญชน์  โกวิททวิพัฒน์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
775
เด็กชายภวัต  นวลใย
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
776
เด็กหญิงภัคจิรา  สหกิต
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
777
เด็กหญิงภัคจิรา  เสนขาว
ม.2
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
778
เด็กชายภัคพล  สุทธินนท์
ม.1
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
779
เด็กชายภัครพงศ์  ท่าห้อง
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
780
เด็กหญิงภัครพร  จริงจิตร
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
781
เด็กหญิงภัณฑิราพร  สิทธิชัย
ม.1
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
782
เด็กหญิงภัณฑิลา  ดำเดิม
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
783
เด็กหญิงภัทธิรา  ทองฤทธฺื
ม.2
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
784
นายภัทรดนัย  น้อยหนู
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
785
เด็กชายภัทรดนัย  บุญแก้ว
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
786
นางสาวภัทรดา  สุชาติ
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
787
เด็กหญิงภัทรธิดา  กรดกางกั้น
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
788
เด็กหญิงภัทรธิดา  ยุทธนาชัยกุล
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
789
เด็กหญิงภัทรธิดา  สำเภาทอง
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
790
เด็กหญิงภัทรนิชฐ์  เสียมไหม
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
791
เด็กชายภัทรพงศ์  ใจจ้อง
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
792
เด็กชายภัทรพล  ช่วยชนะ
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
793
เด็กหญิงภัทรพิชญ์  ไทยนกเทศ
ม.2
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
794
เด็กหญิงภัทรภร  สิทธิลีลา
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
795
เด็กหญิงภัทรมล  เสนีย์
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
796
เด็กหญิงภัทรา  เพชรสุทธิ์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
797
เด็กหญิงภัทรานิ  แก้วเสน
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
798
นางสาวภัทรานิษฐ์  ดำทอง
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
799
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  โตนด
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
800
เด็กหญิงภัทราวดี  คงเพิ่ม
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
801
เด็กชายภาคภูมิ  พันธ์เมธาฤทธิ์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
802
เด็กชายภาณุพงศ์  แซ่ลี้
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
803
เด็กชายภาณุพงศ์  เลี่ยนกัตวา
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
804
เด็กชายภาณุวัชร  นพรัตน์
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
805
เด็กชายภาณุวิชญ์  หล่อสุพรรณพร
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 13

ณ ห้อง 237 อาคาร 2 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
806
นางสาวภานรินทร์  รัมณะกัจนะ
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
807
เด็กชายภานุกร  กาสาวัง
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
808
เด็กชายภานุรุจ  อนสุนัย
ม.1
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
809
เด็กชายภานุวัฒน์  ราชดี
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
810
นางสาวภารดี  ภิญโญทรัพย์
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
811
นายภาสกร  ศรีไตรรัตน์
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
812
เด็กชายภาสกร  สมทิพย์
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
813
เด็กชายภาสวร  ว่องธนาพัฒน์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
814
เด็กชายภาสวุฒิ  ไม้แก่น
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
815
นางสาวภาสินี  โต๊ะหมาน
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
816
นายภูตะวัน  เพชรรัตน์
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
817
เด็กชายภูธิป  ไชยยะ
ม.2
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
818
เด็กชายภูผา  จันทรชิต
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
819
เด็กชายภูมินันท์  รอดอ่อน
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
820
เด็กชายภูมิพัฒน์  สุขเลื้อง
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
821
นายภูมิภาส  ชอบชูผล
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
822
เด็กหญิงภูริชญา  บุญเจริญ
ม.1
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
823
เด็กหญิงภูริชญา  พรพาณิขพันธุ์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
824
เด็กชายภูริทัต  เกื้อบุญส่ง
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
825
เด็กชายภูริพัฒน์  ช่วยพนัง
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
826
เด็กชายภูริพัฒน์  สุวรรณ์
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
827
เด็กชายภูริวัฒน์  ศรีทวีป
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
828
เด็กชายภูวนัย  รองเดช
ม.2
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
829
นายภูวฤทธิ์  เส็นฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
830
นายภูวิศ  นาทะสิริ
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
831
เด็กหญิงมณิสรา  ตั้งทวีพูนทรัพย์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
832
เด็กหญิงมณีรัตน์  หนูเมือง
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
833
เด็กหญิงมธุรดา  รักษายศ
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
834
เด็กหญิงมนต์ณิศา  ดาราฉาย
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
835
เด็กชายมนตรี  นาวี
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
836
นายมนัญชัย  ชัยแก้ว
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
837
นายมนัส  ศิลา
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
838
เด็กหญิงมนัสนันท์  ฉายนิ่ม
ม.2
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
839
เด็กชายมนัสวี  ก้าววุ่น
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
840
เด็กหญิงมนัสวี  วรตันติ
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 13

ณ ห้อง 238 อาคาร 2 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
841
เด็กชายมลวิศญ์  ดกโบราณ
ม.2
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
842
เด็กชายมหรรณพ  ศรีนารักษ์
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
843
เด็กหญิงมัณฑนา  หมุนแทน
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
844
เด็กชายมาตุภูมิ  สันติสกุลวงศ์
ม.1
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
845
เด็กหญิงมุทิตา  บูลการณ์
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
846
เด็กชายมุห์ซิน  อาหรับ
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
847
นายมูอำหมัด  หนูวงคื
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
848
เด็กหญิงเมธชนุตม์  ศรีจันทร์ทอง
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
849
เด็กชายยงยุทธ  อภิรัตนกุล
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
850
เด็กหญิงยวิษฐา  เพ็งเล็ง
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
851
เด็กชายยศกร  พัฒนา
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
852
เด็กชายยศพนธ์  ช่างสาน
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
853
เด็กชายยศพนธ์  มุขวัฒน์
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
854
เด็กชายยศภัทร  ภัททิยากุล
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
855
เด็กชายยศวริศ  บุญแก้ว
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
856
เด็กชายยสุตมาส  แป้นไทย
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
857
เด็กชายยุติวิชญ์  จำปา
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
858
นายยุทธพงศ์  คงแก้ว
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
859
เด็กหญิงยุพารัตน์  มากชัย
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
860
เด็กหญิงยุศวดี  เทศนอก
ม.1
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
861
เด็กหญิงโยษิตา  เพชรหล่อ
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
862
เด็กหญิงโยษิตา  วัฒนาสิริ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
863
เด็กชายรณกฤ  แซ่เฮ้ง
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
864
เด็กหญิงรดาณัฐ  สืบสิน
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
865
เด็กหญิงรมย์ธีรา  ทองถิ่น
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
866
เด็กหญิงรวิษฎา  เชียงสอน
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
867
เด็กหญิงรวิสรา  รอดแก้ว
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
868
เด็กหญิงระวีชา  งามรัตนกุล
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
869
เด็กชายรักเกียรติ  พันทอง
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
870
เด็กหญิงรัญชิดา  เพชรสุทธิ์
ม.1
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
871
เด็กชายรัฐนันท์  ข้องสาย
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
872
เด็กชายรัตตพงศ์  แก้วละเอียด
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
873
เด็กหญิงรัตนาพร  เพชรทิพย์
ม.1
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
874
เด็กหญิงรัมภ์รดา  รอดเนียม
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
875
เด็กชายราเชนทร์  ศิริสุวรรณภา
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 13

ณ ห้อง 239 อาคาร 2 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
876
เด็กชายรามเทพ  ศรีสมโภชน์
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
877
เด็กหญิงรินรดา  ณ นคร
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
878
เด็กหญิงรินรดา  พูลภิรมย์
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
879
เด็กหญิงรินรดา  รองเดช
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
880
เด็กหญิงรุ่งทิวา  รองเดช
ม.2
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
881
เด็กหญิงรุ่งนภา  สุขสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
882
เด็กหญิงรุ่งฤดี  รัญจวน
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
883
เด็กหญิงรุจิรดา  เกตุประกอบ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
884
เด็กหญิงรุธิรา  อยู่คง
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
885
เด็กหญิงเรวดี  วรรณศรี
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
886
เด็กหญิงเรียงร้อย  ราชบุรี
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
887
เด็กชายฤทธากร  พลรักษ์
ม.1
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
888
เด็กหญิงฤทัยชนก  เดชอารัญ
ม.1
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
889
เด็กหญิงลลนา  บุญดำ
ม.2
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
890
เด็กหญิงลลิตภัทร  ทองวล
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
891
เด็กหญิงลลิตา  พิชญ์ปรีชา
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
892
เด็กหญิงลิลลาฮ์  เพียรมิตร
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
893
เด็กชายเลิศพิสิษฐ  สุขพิบูลย์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
894
นางสาวเลื่อมภัสสร เต็มสังข์  ไอเก้
ม.2
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
895
เด็กชายวชิรวิทย์  ขวัญนิมิตร
ม.1
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
896
เด็กชายวชิรวิทย์  ศรีสุข
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
897
เด็กชายวชิรวิทย์  เอ้งฉ้วน
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
898
เด็กหญิงวณิชชา  จับปรั่ง
ม.1
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
899
เด็กชายวนันต์ชัย  ทองสม
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
900
เด็กหญิงวนิดา  ท้ายห้วน
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
901
นายวรธน  กังแฮ
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
902
เด็กหญิงวรนิษฐา  ครุฑสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
903
เด็กหญิงวรนุช  ช่วยสงคราม
ม.2
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
904
เด็กชายวรปรัชญ์  คงศิลป์
ม.2
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
905
เด็กชายวรภัทร  เพ็ชรฉุย
ม.1
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
906
เด็กชายวรเมธ  งามดี
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
907
เด็กชายวรรณบวร  ลีหะสุนนท์
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
908
เด็กชายวรรณพัฒน์  สุวรรณพัฒน์
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
909
เด็กหญิงวรรธวรี  หลงขาว
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
910
เด็กหญิงวรัชยา  เกตุพงษ์พันธุ์
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 13

ณ ห้อง 2310 อาคาร 2 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
911
เด็กหญิงวรัญญา  ยุทธวรวิทย์
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
912
เด็กหญิงวรัญญา  แสนรักเลิศภักดี
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
913
เด็กหญิงวรัทยา  เดชะราช
ม.2
โรงเรียนวิเชียรมาตุ3
คณิต ม.ต้น
914
เด็กหญิงวรันธร  เครือจันทร์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
915
เด็กชายวรากร  ปานเหลือ
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
916
เด็กหญิงวรางคณา  บุญเดช
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
917
นายวรานาวี  เจียงยี่
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
918
เด็กหญิงวราภรณ์  ดับพันธ์
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
919
เด็กชายวราภิเชษฐ์  จันทร์ชูวณิชกุล
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
920
นางสาววรินทร  หมั่นกสิกรรม
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
921
เด็กหญิงวรินรำไพ  ปานแก้ว
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
922
เด็กชายวริศ  จิรธนีวัฒน์
ม.1
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
923
เด็กหญิงวริศรา  ว้องกี้
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
924
เด็กหญิงวริศษา  บำรุง
ม.1
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
925
เด็กชายวริษฐ์  ชัยทอง
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
926
เด็กชายวฤษฎ  นวลแก้ว
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
927
เด็กหญิงวสิตา  ชูเนตร
ม.1
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
928
เด็กชายวัชรนนท์  เพชรฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
929
เด็กชายวัชรวิทย์  เอ้งฉ้วน
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
930
นางสาววัชราภรณ์  พิชัยรัตน์
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
931
เด็กหญิงวัตติมา  ปิ่นทอง
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
932
เด็กหญิงวันติยา  ลุงกี่
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
933
เด็กหญิงวันวิสา  แก้วชู
ม.2
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
934
เด็กหญิงวัลนภัส  พลศรี
ม.1
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
935
เด็กหญิงวัลนภัส  พศรี
ม.1
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
936
เด็กหญิงวัสสวดี  ท่าจีน
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
937
เด็กหญิงวาริณี  โมทิม
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
938
เด็กชายวิชชากร  ทองชุม
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
939
เด็กชายวิชยุตม์  รอดริน
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
940
เด็กหญิงวิภาดา  จันทร์เพ็ชร
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
941
เด็กหญิงวิภาวี  ศรีจันทร์ทอง
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
942
นางสาววิมลวรรณ  รังสี
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
943
เด็กหญิงวิรดา  ปาดุกา
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
944
เด็กหญิงวิรัลพัชร  ตั้งเคี้ยน
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
945
นางสาววิริญาธร  ยอดทอง
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 13

ณ ห้อง 241ก อาคาร 2 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
946
เด็กหญิงวิลาสินี  บุญทอง
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
947
เด็กหญิงวิวัลย์ยา  จันทร์ทอง
ม.1
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
948
เด็กชายวิศิษฏิ์  วิประกษิต
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
949
นายวิศิษศักดิ์  ชูเนตร
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
950
เด็กชายวิเศษศักดิ์  อินทรวิเศษ
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
951
เด็กชายวีรพล  ซุ้นสั้น
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
952
เด็กชายวีระภัทร  แก้วพิทักษ์
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
953
เด็กชายศฎาศักย์ศรณ์  อนันท์
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
954
เด็กชายศตคุณ  ดับพันธ์
ม.1
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
955
นายศรเทพ  เพ็ชร์พราว
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
956
เด็กชายศรศิลป์  พันธุศักดิ์
ม.1
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
957
นายศรัณยพงศ์  เอี่ยมอนงค์
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
958
เด็กหญิงศราสินี  รัตนนำไชย
ม.1
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
959
เด็กหญิงศรีณยา  จันทรศาล
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
960
นางสาวศรีตรัง  สุขอนันต์
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
961
เด็กหญิงศรีธีรา  อุยสุย
ม.2
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
962
เด็กหญิงศรุตา  ปลอดแก้ว
ม.2
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
963
เด็กหญิงศลิษา  แก้วกำเหนิด
ม.1
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
964
เด็กหญิงศวรรยา  หนูชู
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
965
เด็กหญิงศวิตา  ซ่วนยุก
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
966
นางสาวศศิกานต์  อมัสกุล
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
967
เด็กหญิงศศิกานต์  อินทรทอง
ม.2
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
968
เด็กหญิงศศินา  ภู่จิรเกษม
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
969
เด็กหญิงศศิวรัตน์  บุญพา
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
970
เด็กชายศักดิธัช  รักยิ่ง
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
971
นายศักดิ์สิริ  นิลวงศ์
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
972
เด็กชายศิกวิชญ์  คันธมาทน์
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
973
เด็กชายศิตศาสตร์  สีสาย
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
974
เด็กหญิงศิรดา  ส่งแสง
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
975
เด็กหญิงศิรดา  สีใส
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
976
เด็กชายศิรนนท์  นะวะกะ
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
977
เด็กชายศิรพัฒน์  กาญจนพรหม
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
978
เด็กชายศิรภพ  มากมา
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
979
เด็กหญิงศิรภัสสร  ชัยเพชร
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
980
เด็กหญิงศิรภัสสร  ธิรักษพันธ์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 13

ณ ห้อง 241ข อาคาร 2 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
981
เด็กชายศิรวัชร  จำปา
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
982
เด็กชายศิรวัฒน์  ศรีไตรรัตน์
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
983
เด็กชายศิรวิทย์  บุญนำ
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
984
เด็กชายศิรสิทธิ์  มั่งสูงเนิน
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
985
เด็กชายศิระ  อามาตย์เสนา
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
986
เด็กหญิงศิรามล  กุมุดา
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
987
เด็กหญิงศิริกานต์  ทองบัว
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
988
เด็กหญิงศิริญากร  พลพัง
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
989
เด็กหญิงศิรินภา  เจริญสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
990
เด็กหญิงศิรินากรณ์  รุณแสง
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
991
เด็กหญิงศิริประภา  อั้นซ้าย
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
992
นายศิริพล  ชุมฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
993
เด็กหญิงศิริรัตน์  บรรจงคชาธาร
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
994
เด็กหญิงศิริรินทร์  ศิลปสังข์เลิศ
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
995
เด็กชายศิวกร  ขาวช่วย
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
996
เด็กชายศิวกร  ตั้งสถิตพร
ม.1
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
997
เด็กชายศิวกร  พงศ์วงประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
998
เด็กชายศิวกร  เหนียวย้อย
ม.1
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
999
เด็กหญิงศิวพร  ปลอดแก่นทอง
ม.2
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
1000
เด็กหญิงศิวัชญา  ขุนนุ้ย
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
1001
เด็กหญิงศุทธินี  ธนะภพ
ม.1
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
1002
เด็กชายศุธนัย  ถิ่นนัยธร
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
1003
เด็กชายศุภกฤต  ทับทิมเมือง
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
1004
เด็กชายศุภกฤต  เพชรอาวุธ
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
1005
เด็กชายศุภกิตติ  เดิมหลิ่ม
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
1006
เด็กชายศุภโชติ  เซ็งยอง
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
1007
เด็กชายศุภณัฐ  ตั้งเคี้ยน
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
1008
เด็กชายศุภณัฐ  อีนหมัน
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
1009
เด็กหญิงศุภนารี  ตาเตะ
ม.1
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
1010
เด็กชายศุภรณัฐ  อนุเคราะห์
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
1011
เด็กชายศุภวิชญ์  นุ่นแก้ว
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
1012
เด็กชายศุภวิชญ์  เปรมทวี
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
1013
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  เทพแก้ว
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
1014
เด็กหญิงศุภิสรา  ชูจักร
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
1015
เด็กหญิงศุภิสรา  ศรีสุข
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 13

ณ ห้อง 242 อาคาร 2 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1016
เด็กหญิงศุศิริ  วันแรก
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
1017
เด็กหญิงษมาพร  ยังอุ่น
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
1018
นายสธน  ทวนดำ
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
1019
เด็กชายสธรรดร  ทองประดับ
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
1020
เด็กหญิงสมใจ  ทองระหมาน
ม.2
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
1021
เด็กชายสรยุทธ  อาตเต้ง
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
1022
เด็กชายสรวิชญ์  ทกแง่น
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
1023
เด็กชายสรศักดิ์  ตั้งคำ
ม.1
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
1024
เด็กชายสรศักดิ์  อินนุรักษ์
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
1025
เด็กหญิงสรัลพร  ทองนอก
ม.1
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
1026
เด็กหญิงสโรชา  ชูชะนะ
ม.1
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
1027
เด็กหญิงสลิลทิพย์  ชำนาญเหนาะ
ม.2
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
1028
เด็กหญิงสวภักตร์  อักษร
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
1029
เด็กหญิงสวรรยา  คงแก้ว
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
1030
เด็กชายสวิช  จินดาวรรณ
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
1031
เด็กชายสังกมา  ขันเงิน
ม.1
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
1032
นายสัณหวัช  แท่นบัตร
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
1033
เด็กหญิงสันต์สินี  วงศ์ประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
1034
เด็กชายสัมปชัญญ์  สมาธิ
ม.1
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
1035
เด็กหญิงสายวรรณศิลป  เสียงหลาย
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
1036
เด็กชายสิทธิเดช  ชูกระชั้น
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
1037
เด็กชายสิทธินนท์  เพ็ชรศรี
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
1038
เด็กชายสิทาธานต์  คงเอียด
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
1039
เด็กชายสิรธีร์  เที่ยงธรรม
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
1040
เด็กชายสิรภพ  กฤษณภักดิ์
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
1041
เด็กชายสิรภพ  ลิ้มไกรสรรณ์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
1042
เด็กชายสิรภพ  ศิริธีรโชติ
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
1043
เด็กชายสิรภพ  แสงรัตน์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
1044
เด็กหญิงสิรภัทร  คงชนะ
ม.1
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
1045
เด็กชายสิรวิชญ์  ถิ่นชาญ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
1046
เด็กหญิงสิราวรรณ  ขันนุ้ย
ม.2
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
1047
เด็กชายสิริดนย์  เยาดำ
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
1048
เด็กหญิงสิรินดา  นาทุ่งนุ้ย
ม.2
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
1049
นางสาวสิรินทิพย์  ปานสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
1050
เด็กหญิงสิรินยา  ไพบูรณ์
ม.1
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 13

ณ ห้อง 243 อาคาร 2 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1051
เด็กชายสิริปิยวัช  สนธิ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
1052
เด็กหญิงสิริพรรณวดี  สุริยกาญจน์
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
1053
เด็กหญิงสิริมนต์  นวลนิ่ม
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
1054
นางสาวสิริมา  งามขำ
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
1055
เด็กหญิงสิริมา  แซ่อั๋ง
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
1056
เด็กหญิงสิริยากร  ข่ายม่าน
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
1057
นางสาวสิริยากร  เอ้งฉ้วน
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
1058
เด็กหญิงสิริรัช  รัตตมณี
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
1059
เด็กหญิงสิริวรรณ  วรรณแสงทอง
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
1060
เด็กชายสิริวัฒน์  เหลือแดง
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
1061
นางสาวสิริวิมล  ตั้งสถิตพร
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
1062
เด็กหญิงสิริวิมล  รักษาทิม
ม.1
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
1063
เด็กชายสิวารักษ์  นวลแก้ว
ม.1
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
1064
เด็กหญิงสุกัญญา  รองรัก
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
1065
นางสาวสุกานดา  เต้งชู
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
1066
เด็กชายสุขสันต์  วรรณงาม
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
1067
เด็กหญิงสุขิตา  เหลียวพัฒนพงศ์
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
1068
นางสาวสุชัญญา  สีสุด
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
1069
เด็กหญิงสุชานัน  จันทร์ชื่น
ม.2
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
1070
เด็กหญิงสุชานันท์  พูลพงศ์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
1071
เด็กหญิงสุชานันท์  เพ็ชรสนั่น
ม.2
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
1072
เด็กหญิงสุชานาฎ  ศรีนา
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
1073
เด็กหญิงสุชาวดี  พลบุญ
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
1074
เด็กหญิงสุณิสา  ปราบโรค
ม.2
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
1075
เด็กหญิงสุดารัตน์  สิงห์อินทร์
ม.1
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
1076
เด็กหญิงสุทธภา  ปิยะพงศ์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
1077
เด็กหญิงสุทธิกาญจน์  สมบัติทอง
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
1078
เด็กหญิงสุทธิกานต์  มันทุ่ย
ม.2
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
1079
เด็กหญิงสุทธิดา  ไพรตุก
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
1080
เด็กชายสุทธิภัทร  ลัทธิพรหม
ม.2
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
1081
เด็กหญิงสุธาทิพย์  ใจสมุทร
ม.1
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
1082
เด็กหญิงสุธาสิณี  วิรุลศรี
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
1083
เด็กหญิงสุธาสินี  ศรีพรหม
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
1084
เด็กหญิงสุธิดา  มัธยันต์
ม.1
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
1085
นางสาวสุธิดา  สุขผอม
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 13

ณ ห้อง 244 อาคาร 2 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1086
เด็กหญิงสุธีรา  แซ่โค้ว
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
1087
เด็กหญิงสุนันทา  ดำราษฎร์
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
1088
เด็กหญิงสุนันทินี  กาญจนพรหม
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
1089
เด็กหญิงสุปรียา  อุดมรักษา
ม.1
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
1090
เด็กหญิงสุพนิต  สิทธิชัย
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
1091
เด็กหญิงสุพรทิพย์  คีรีรัตน์
ม.1
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
1092
เด็กหญิงสุพรรณี  หมื่นชัย
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
1093
เด็กชายสุพศิน  ฟุกล่อย
ม.2
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
1094
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ผดุงวิทย์วัฒนา
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
1095
เด็กหญิงสุพิชญา  แซ่จี้
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
1096
เด็กหญิงสุพิชญา  ภูมิมาตร
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
1097
เด็กหญิงสุพิชญา  ยอดทอง
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
1098
เด็กหญิงสุพิมพ์กาญจน์  ลิ่วรุ่งเจริญ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
1099
เด็กหญิงสุภัสสร  ทองเอียบ
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
1100
เด็กหญิงสุภานัน  พลฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
1101
นายสุรพัศ  คงไชย
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
1102
นางสาวสุรพิชญา  สามทอง
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
1103
เด็กชายสุรภัฎ  เอียดตรง
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
1104
เด็กชายสุรยุทธ  คงจันทร์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
1105
เด็กชายสุรวุธ  ฉูมิ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
1106
เด็กหญิงสุรัชนา  แจ่มใส
ม.1
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
1107
เด็กหญิงสุรัสวดี  พันธุเสน
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
1108
เด็กชายสุวิจักขณ์  เสียมไหม
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
1109
นายสุวิจักษณ์  ช่วยชู
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
1110
เด็กหญิงสุวิชาดา  นวลนาค
ม.1
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
1111
นางสาวสุวิรนันท์  เจริญฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
1112
เด็กหญิงสุวิษา  คงเเจ้ง
ม.1
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
1113
เด็กชายเสฎฐโชติ  สุวรรณวัฒน์
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
1114
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ปรียธาดา
ม.2
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
1115
เด็กชายเสริฐศักย์  ด้วงเอียด
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
1116
นายเสรีวุฒิ  นุขสมัย
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
1117
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ควนวิลัย
ม.1
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
1118
เด็กชายแสงภูมิ  ธีระกิจไพศาล
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
1119
เด็กหญิงโสภิดา  จันสุข
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
1120
เด็กหญิงโสรัจจา  สังข์แก้ว
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 13

ณ ห้อง 245 อาคาร 2 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1121
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ลิ่วสกุลวงศ์
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
1122
เด็กหญิงหยาดเพชร  ลิ่วรุ่งเจริญ
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
1123
เด็กชายหฤษฏ์  เพชรฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
1124
นางสาวอชิตา  ไชยชิต
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
1125
เด็กชายอดิชาต  นวนศรี
ม.2
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
1126
เด็กชายอดิศักดิ์  ลีละวัฒน์วัฒนา
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
1127
เด็กชายอติพล  เลื่อนแก้ว
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
1128
เด็กชายอติวิชญ์  อนันต์เมธากุล
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
1129
เด็กหญิงอธิชา  มุกดารักษ์
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
1130
เด็กหญิงอธิชา  วงศ์แข
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
1131
เด็กชายอธิป  สุจริตกุลธร
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
1132
เด็กชายอธิภัตย์  ศรีช่วย
ม.1
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
1133
เด็กชายอธิภัทร  ตาลาว
ม.1
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
1134
เด็กหญิงอนัญญา  ขันเงิน
ม.2
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
1135
เด็กหญิงอนัญญา  วันแรก
ม.1
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
1136
เด็กหญิงอนัญพร  เลี่ยนยงค์
ม.1
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
1137
เด็กหญิงอนัตตา  เกตุพงษ์พันธ์
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
1138
เด็กหญิงอนันตยา  เลิศลักษณพันธุ์
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
1139
เด็กชายอนุชิต  กะเดช
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
1140
เด็กหญิงอภิชญา  วาสิการ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
1141
เด็กหญิงอภิชยา  ศรทอง
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
1142
เด็กชายอภิชัย  เมืองแก้ว
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
1143
นางสาวอภิญญา  ไชยทอง
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
1144
นางสาวอภิญญา  ถิ่นพันธ์
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
1145
เด็กชายอภินัทธ์  ว่องวัฒนาศิลป์
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
1146
เด็กชายอภิพรรค์  ภัตศรี
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
1147
เด็กหญิงอภิภาวดี  บุญตะหล้า
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
1148
เด็กหญิงอภิรดี  พลัดทองศรี
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
1149
เด็กชายอภิรักษ์  ทวนดำ
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
1150
เด็กชายอภิรักษ์  อานัน
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
1151
เด็กชายอภิวัฒน์  อ่อนน้อม
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
1152
เด็กชายอภิวิชญ์  บุญคง
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
1153
เด็กชายอภิสิทธิ์  บุญแก้ว
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
1154
เด็กหญิงอมรวดี  เสนี
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
1155
เด็กหญิงอมลวรรณ  รักคู่
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 13

ณ ห้อง 246 อาคาร 2 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1156
เด็กหญิงอรชา  สังข์พรามหมณ์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
1157
เด็กหญิงอรทัย  พลประสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
1158
เด็กหญิงอรนุช  อภัยพงค์
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
1159
เด็กหญิงอรปรียา  บุญเศษ
ม.1
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
1160
นายอรรถชัย  ชุมเชื้อ
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
1161
เด็กชายอรรถภูมิ  พักตร์จันทร์
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
1162
เด็กหญิงอรวรรณ  ศุขศรี
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
1163
เด็กหญิงอรวรรณยา  นุ่นเกตุ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
1164
เด็กหญิงอริชญา  ระวีชา
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
1165
เด็กชายอริยวงศ์  คงนคร
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
1166
เด็กหญิงอริสวรรณ  พงศ์สุวรรณ
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
1167
เด็กหญิงอริสา  จำปา
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
1168
เด็กหญิงอลจพร  ด้วนราม
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
1169
เด็กหญิงอลิสรา  พลประสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
1170
เด็กหญิงอสมาภรณ์  สุดกิจ
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
1171
เด็กชายอัคคเดช  รักสกุล
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
1172
เด็กชายอัครพล  วุ่นศรี
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
1173
เด็กชายอัครวินท์  ชมพูพล
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
1174
เด็กชายอังค์กร  เพชรอุบล
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
1175
เด็กหญิงอัจจิมาภรณ์  เบ็ญจกล
ม.2
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
1176
นางสาวอัจฉราภรณ์  บุญโยดม
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
1177
เด็กหญิงอัญชลี  ชาตรีวงศ์
ม.2
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
1178
เด็กหญิงอัญชิตา  เต็มสังข์
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น