ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 11

ณ อาคาร 4 ห้อง 412 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กชายกนต์ธร  โกละกะ
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกมลนัทธ์  กลับรินทร์
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกรกมล  กลับแดง
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
นางสาวกรณัฏฐ์  โกยสมบัติโอฬาร
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
นายกรภัทร์  ศิริอนันตภัทร์
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กชายกรวิชญ์  กรทิพย์
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กชายกรวิชญ์  สกุลวิโรจน์
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงกฤตมุข  จันทร์เทศ
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กชายกฤติธี  นวลขาว
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กชายกฤศ  มงคลนิมิตร
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กชายกฤษฎา  ถ้ำจันทร์
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กชายกฤษฐ์  นวลทอง
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กชายกวิน  ชัยยศ
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กชายกษิดิ์เดช  ชูศักดิ์เกียรติกุล
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กหญิงกัญญ์นนัฐ  ยุทธวรวิทย์
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กหญิงกัญญ์สิริ  เนาว์นาน
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พรหมคง
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กชายกันตินันท์  ทอธราเมธา
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กชายกิตติพศ  รักปาน
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงกุศลิน  อัครวิฑิต
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กหญิงเกวลิน  หริณะรักษ์
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กชายเขมทัต  คงวิจิตร
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กหญิงคีตา  วณิชชานนท์
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กชายจักรเพชร  ลิเหล็ก
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
นายจักรมณฑ์  มากจันทร์
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กหญิงจันทนภา  ทับหิรัญ
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
นางสาวจาฏพัจน์  จารุโภคาวัฒน์
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กหญิงจิณห์นิภา  แก้วแดง
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กหญิงจิดาภา  วีระไวทยะ
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กหญิงจิรัชญา  ศรีใหม่
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กชายจิรัฐวริทธิ์  อินทรธนู
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กหญิงจีรวรรณ  เอี่ยมสำอางค์
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กชายเจนกิจ  จิระจรัส
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กหญิงชญาฎา  จันทร์ทอง
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กหญิงชนัญชิดา  เลื่องสุนทร
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 11

ณ อาคาร 4 ห้อง 413 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายชนัศภณ  ณ สงขลา
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กชายชนานนท์  บุญช่วย
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กหญิงชนาภัทร  เฉลิมพิพัฒน์
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กหญิงชลภทร  ศรีเมือง
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
นายชัยวัฒน์  เมืองฉิม
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กหญิงชาลิสา  แก้วสุขศรี
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กชายชิษณุพงศ์  ฤทธิธรรม
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
นางสาวชุติกาญจน์  ผลแก้ว
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงญาณิศา  แก้วมณี
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงญาณิศา  ขวัญใจสกุล
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กหญิงญาณิศา  จิตรักษ์
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กหญิงญาณิศา  ภู่วัฒนา
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กชายฐนกร  นพรัตน์
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กหญิงฐิชาภรณ์  ขจรบุญ
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กหญิงฐิตาฉัตร์  พัฒนสุวรนันท์
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กหญิงฐิติพัชร  ชิตเดชะ
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กชายฑีฆายุ  พัฒน์คล้าย
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กหญิงณฐกมล  กู้เมือง
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
นายณพงษ์ธร  เจริญลาภ
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กหญิงณพรรษ  ธีรสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กหญิงณภัทร  กาญจนพันธุ์
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กชายณภัทร  ด่านชนะ
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กชายณภัทร  ลายประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กหญิงณัชชา  เปลี่ยนสุนทร
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กหญิงณัชธิชา  เพชรชำนาญ
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
นางสาวณัฎฐณิชา  ทศเวช
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กชายณัฏฐนันท์  โกยสมบัติโอฬาร
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
นางสาวณัฏฐาวีรณัน  อั้นเต้ง
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กหญิงณัฐกฤตา  แมนมิตร
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ศรีน้อย
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
นางสาวณัฐกาญจน์  บุตรทอง
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กชายณัฐกิตต์  ชาติวิทยาศิษฐ์
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
นายณัฐชนน  เวชเตง
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กหญิงณัฐณิชา  คงยัง
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กหญิงณัฐณิชา  รักชาติ
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 11

ณ อาคาร 4 ห้อง 414 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงณัฐณิชา  ศรกรุง
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กชายณัฐพล  เพ็ชระ
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กหญิงณัฐวลัญช์  คำผอม
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กหญิงณัทธิญา  อรัญไสว
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กหญิงณิชาภัทร  เจริญสิน
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กหญิงณิชารีย์  ทองชนะ
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กหญิงณิชารีย์  ไพริน
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กหญิงณิชารีย์  ศิริอนันตภัทร์
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
นางสาวตระกูลแก้ว  เกตุกัน
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กชายตรัยรัตน์  เป็งวัง
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กหญิงตรีลดา  สุมิพันธ์
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กหญิงตะวัน  นิลพัฒน์
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กชายตะวันฉาย  คุณมารินทร์
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กชายติสรณ์  ณ พัทลุง
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กชายเตชินท์  แสงเกื้อหนุน
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กหญิงทรรณรต  มณีรัตน์
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กชายทัตพงศ์  พรพุทธศรี
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กหญิงทัตพิชา  เจียมทวีบุญ
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กหญิงทัตพิชา  นาคกลัด
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กชายทิชากร  นุ่นทิพท์
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
นางสาวทิพปภา  สุขกุล
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
นางสาวทิพวรรณ  ศักดิ์ศรี
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
นายทิวธนัท  ราษฎร์อารี
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กชายทีฆทัศน์  วงศ์สืบสันตติ
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กชายแทนกาย  จินดาวรณ์
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
นายธนกร  ไชยยุทธ
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กชายธนกร  สุขานนท์สวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กชายธนกฤต  หลิมกุล
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กชายธนกฤต  อุ้ยเอ้ง
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กหญิงธนภรณ์  จิตรโอวาส
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กชายธนัยนันท์  มากทอง
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กหญิงธนิดา  จันทกานษ์
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กหญิงธนิวรรณ  บุญวัฒน์หิรัญกุล
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กชายธรรมรัตน์  สมสนอง
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กชายธรรศ  ตั้งพิรุฬห์
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 11

ณ อาคาร 4 ห้อง 415 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายธราเทพ  พัฒน์มาก
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
นายธัชศุทธิ์  วิโนทกะ
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กหญิงธัญญ์รภัสร์  โพธิ์เพชร
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กชายธัญปราณ  ศรีสวัสดิ์วัฒนา
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กหญิงธัญภัสสร  วงศ์ชูศักดิ์
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กหญิงธันยวงศ์  บุญแสวง
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กหญิงธิญาดา  เตชะเรืองสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กหญิงธิดารัตน์  กลิ่นแก้ว
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กหญิงธิดารัตน์  แมนเมือง
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กชายธีธัช  ประสิทธื์วิไล
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กชายธีร์ธวัช  โรจนกิจจารักษ์
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
นายธีรภัทร  สมลักษณ์
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กชายธีร์  วงศ์ปิยะบวร
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
นายนพรุจ  ตันติยะวุฒิ
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กชายนภนต์  เลาหะสราญ
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กหญิงนภสร  กอบวัฒนกุล
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กหญิงนภัสนันท์  ตั้งทรงสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กหญิงนภิสรา  ใจเย็น
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กชายนราวิชญ์  ดีแก้ว
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กหญิงนลพรรณ  ปิ่นแก้ว
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
นางสาวนัถสร  จิตต์มาก
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กหญิงนารีรัตน์  เดชเจริญ
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
นายนิชนันท์  ทรัพย์รุ่ง
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กชายนิธิวิทย์  โรจนรักษ์
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กชายเนติภูมิ  ชัยสงคราม
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กหญิงบัณฑิตา  จันทร์คง
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กหญิงบัว  จันทรังสิกุล
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กหญิงบุญระพี  สุจีรพันธ์
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กชายบุณยกร  สำเภา
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กชายบุณยวีร์  ดีช่วย
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กหญิงเบญญาภา  อั้นเต้ง
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กชายปฏิพล  สุขขี
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กหญิงปณิตา  เรืองอุทัย
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กหญิงปภาวรินทร์  อินทร์แก้ว
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กชายปรัตถกร  ยี่เส้ง
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 11

ณ อาคาร 4 ห้อง 416 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงปริญศิริ  ขาวผ่อง
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กหญิงปริยากร  ศรีศักดา
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กหญิงปวันรัตน์  นุ้ยบุตร
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กหญิงปสุตา  อุบลสถิตย์
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กชายปัณณวัชร  วิโนทกะ
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กชายปัณณ์  ชัชชัยวรกฤศ
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กหญิงปาณิสรา  นาคสุข
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กหญิงปาณิสรา  วรรธนะพิศิษฎ์
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กหญิงปารณีย์  อุบลสถิตย์
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กหญิงปุญญิศา  สุขประสิทธิพร
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กหญิงปุณณมา  แก้วทองดี
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กหญิงปุณยาพร  พรหมมาศ
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กหญิงเปรมยุตา  กาญจนดิฐ
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กชายเปรมรุจ  ชาสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กหญิงพรนภัส  เตี้ยงตุ้น
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กหญิงพรนภา  กอบวัฒนกุล
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
นางสาวพรรณภัทร  ปลีแก้ว
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กหญิงพรรัชชา  อนุรักษ์
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กชายพลกฤต  พันธุ์เล่ง
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กหญิงพลอยชมพู  ชมเทศ
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กหญิงพลอยทับทิม  ชมเทศ
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กหญิงพลอยหลวง  กรดเต็ม
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กชายพศิน  นุ้ยเจริญ
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กชายพศิน  อุไรวรรณ
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กหญิงพอเพียง  ผสม
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กหญิงพอฤทัย  เจนกิจวัฒนาเลิศ
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กหญิงพัชรนันท์  ชูมณี
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
นายพัชรพล  นวเลิศปัญญา
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กชายพัทธดนย์  กล่อมสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กหญิงพันธิตร  อรุณเลิศเลิศรัตนวิไล
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กชายพัสกร  บัวชุม
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
นางสาวพิงนภัส  ราษฎร์อารี
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กหญิงพิชชาพร  เพชรพรหม
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กหญิงพิชามญชุ์  เดชศักดา
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กหญิงพิชามญชุ์  ศุภลักษณ์
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 11

ณ อาคาร 4 ห้อง 423 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงพิณิชฎาวรรณ  ฤทธืกุล
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กหญิงพิมพ์นภัส  ศรีพัฒน์พิริยกุล
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กหญิงพิมศิตา  ประทุม
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กหญิงพิไลวรรณ  บุญศรีนุ้ย
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กชายพิสิษฐ์  ขำเกิด
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กชายพีชวิชญ์  ป้อมแดง
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
นายพีรพล  นิธิเมธสานนท์
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กชายพีระพงศ์  ถั่วตุ้น
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กหญิงเพียงตะวัน  ศรีภักดี
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
นางสาวฟางนภิศ  ราษฎร์อารี
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กชายภคธร  มีนะพงษ์
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
นางสาวภคมน  เนตรรุ่ง
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กชายภัทรพงศ์  บุญเกิด
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กชายภัทรพล  ใจเย็น
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กหญิงภัทรภร  รัตนพันธ์
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กชายภัสสรกรณ์  ประสิทธิ์ศุภผล
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
นายภิพิธธณ  เขียมวัชระ
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กหญิงภิรญา  ใจเปี่ยม
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กชายภีรพงศ์  จอนเอียด
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กชายภูดิศ  จันทร์อินทร์
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
นายภูดิส  เจ็ดวรรณะ
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กชายภูมิวชร  ภูมิจิตร
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กหญิงภูริชญา  ภู่สัน
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กชายภูริณัฐ  เพชรสุทธิ์
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กชายภูวเนศวร์  หมั่นถนอม
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กชายมนัสวิน  วงศ์คช
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กหญิงเมทินี  พิมพา
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กชายเมธัช  รัสธรรม
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กหญิงรสิตา  ผ่องแผ้ว
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กชายรัชพล  เกษตรสุนทร
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กชายราเชนทร์  ปาละคเชนทร์
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
นางสาวลลิตภัทร  เกลี้ยงเกลา
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กหญิงลลิตภัทร  บุญเมือง
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กหญิงลัลน์ลลิต  เจียมทวีบุญ
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กชายวชิรวิทย์  ปันฉิม
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 11

ณ อาคาร 4 ห้อง 424 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กชายวรกานต์  อินทมาศ
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กชายวรภัทร  โชคคณาพิทักษ์
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กหญิงวรัญญา  หนูยิ้ม
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กหญิงวริศรา  รักสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กหญิงวริศรา  สำลี
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กหญิงวศินี  บุญณมี
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กชายวัศพล  ดีลี
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กชายวินธัย  ฐิติฐานุศักดิ์
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กหญิงวิภาพร  อุ่นเรือน
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
นายวิภู  เย็นวัฒนา
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กชายศรุต  วิชัยดิษฐ์
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กหญิงศวิตา  ศรีนิล
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กหญิงศศิประภา  ชูเมฆ
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
นางสาวศศิวิมล  อินทรพัฒน์
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กหญิงศิริญญา  ช่วยคง
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กหญิงศิริพร  ศรีเปาระยะ
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กหญิงศิลปากร  คงยืน
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กหญิงศีลินี  นาคทอง
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กชายศุภณัฐ  จันทร์สุข
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กชายศุภณัฐ  ธนาพล
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กหญิงศุภณัฐฐินีย์  มีเศษ
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กหญิงศุภสุตา  ชีวศุภกร
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กชายเศรษฐ์  ลายประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กชายสรวิชญ์  ตันติเจริญวิวัฒน์
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กชายสรียวรรธน์  คงแก้ว
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
นายสหัสวัช  วงศ์ปิยะบวร
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
นางสาวสิริกร  ก๋งอุบล
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กหญิงสิริกร  เดชรัตนวิไชย
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กหญิงสุกฤตา  ศรีฟ้า
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กหญิงสุกัญญา  บุญรักษา
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กหญิงสุชาดา  จันทร์มณี
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กหญิงสุตาภัทร  ขำปราง
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กหญิงสุทธิดา  รัชชะ
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กหญิงสุธิษา  แก้วสงค์
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กหญิงสุภาวดี  เรืองเพชร
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 11

ณ อาคาร 4 ห้อง 425 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  โมธารา
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กหญิงหทัยภัทร  เบญจพิทักษ์ดิลก
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กหญิงอติพร  พัฒนรังสรรค์
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กหญิงอธิชา  นาคกลัด
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
นางสาวอพิชญา  แก้วมีวงศ์
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กชายอภินันท์  หีตช่วย
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กหญิงอรชพร  คงเพชร
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กชายอรรถพล  สุขสนิท
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กหญิงอรวรา  สาริพัฒน์
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กหญิงอรอนันต์  คุณสมบัติ
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กหญิงอสมาภรณ์  คงสงค์
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กชายอัครินทร์  เอกเลิศศิริสิน
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กชายอัมพร  แดงดา
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กหญิงอัยยาวีร์  แน่นแผน
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กชายอาชวิน  สังข์เพชร
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กหญิงอารีญา  วงศ์ปิยะบวร
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กหญิงโอปอ  อุสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 11

ณ อาคารสัตตบรรณ ห้อง 213 โรงเรียนบ้านนาสาร
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
263
นายกตัญญู  วุฒิสันติกุล
ม.3
โรงเรียนบ้านนาสาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กหญิงกนกนาฎ  บุญอินทร์
ม.1
โรงเรียนบ้านนาสาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กหญิงกมลเนตร  พุทธจิตร์
ม.1
โรงเรียนบ้านนาสาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
นางสาวกรกนก  บุญแสง
ม.3
โรงเรียนบ้านนาสาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กหญิงกัญชพร  ชุมชาตรี
ม.1
โรงเรียนบ้านนาสาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กหญิงกัญญานัฐ  เพ็งจันทร์
ม.1
โรงเรียนบ้านนาสาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กหญิงขวัญข้าว  ศิริ
ม.3
โรงเรียนบ้านนาสาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
นางสาวจิณณพัต  ขวัญม่วง
ม.3
โรงเรียนบ้านนาสาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กหญิงจิรนาฏ  ชุติมันต์
ม.1
โรงเรียนบ้านนาสาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กชายจิรสิน  สระทองเกี๊ยว
ม.3
โรงเรียนบ้านนาสาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กหญิงเจนจิรา  เดชฤทธิ์
ม.1
โรงเรียนบ้านนาสาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กหญิงญาตาวี  กิมเสาว์
ม.2
โรงเรียนบ้านนาสาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
นางสาวฐิตาภรณ์  ทองคำ
ม.3
โรงเรียนบ้านนาสาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กหญิงฐิติมา  ชูชาติ
ม.1
โรงเรียนบ้านนาสาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กหญิงณัฐชปาลิน  เมืองน้อย
ม.1
โรงเรียนบ้านนาสาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กหญิงณัฐณิชา  ดุลยาสิทธิพร
ม.3
โรงเรียนบ้านนาสาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กหญิงณัฐณิชา  ปานศิริ
ม.2
โรงเรียนบ้านนาสาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
นางสาวณัฐณิชา  วุฒิจันทร์
ม.3
โรงเรียนบ้านนาสาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
281
เด็กหญิงณัฐนันทร์  อินทวิชญ
ม.3
โรงเรียนบ้านนาสาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กหญิงณิชนันท์  หนูศรีแก้ว
ม.3
โรงเรียนบ้านนาสาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กชายธนธัส  มีครุฑ
ม.2
โรงเรียนบ้านนาสาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กหญิงธนพร  ทองนา
ม.1
โรงเรียนบ้านนาสาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
นายธนพฤทธิ์  กิตติวัฒน์
ม.3
โรงเรียนบ้านนาสาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กหญิงธมลวรรณ  สุรัตนพราหมณ์
ม.3
โรงเรียนบ้านนาสาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กหญิงธัญวรัตน์  อินทร์เมือง
ม.2
โรงเรียนบ้านนาสาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
นายธีรวัฒน์  แก้วไทย
ม.3
โรงเรียนบ้านนาสาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กหญิงนพชกร  ทิวแพ
ม.2
โรงเรียนบ้านนาสาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กชายนพรัตน์  ชูขันธ์
ม.1
โรงเรียนบ้านนาสาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กหญิงนัฎฐณิชา  แซ่หลี
ม.2
โรงเรียนบ้านนาสาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กหญิงนันท์นภัส  สรีระพร
ม.2
โรงเรียนบ้านนาสาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
นางสาวนิชนันท์  ช่วยพัฒน์
ม.3
โรงเรียนบ้านนาสาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กหญิงเนตรดาว  ศักดิ์สง
ม.1
โรงเรียนบ้านนาสาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
นางสาวปณิตา  เดยังรัมย์
ม.3
โรงเรียนบ้านนาสาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กหญิงปัทมา  สองสมุทร
ม.3
โรงเรียนบ้านนาสาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กหญิงปาลิตา  จันทะโฆษ
ม.1
โรงเรียนบ้านนาสาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 11

ณ อาคารสัตตบรรณ ห้อง 214 โรงเรียนบ้านนาสาร
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
298
เด็กหญิงฝนทิพย์  มุ่งป้องกลาง
ม.1
โรงเรียนบ้านนาสาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กหญิงพรชนัน  หนูจันทร์แก้ว
ม.3
โรงเรียนบ้านนาสาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
นางสาวพรพิมล  จันทร์สว่าง
ม.3
โรงเรียนบ้านนาสาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กหญิงพาทินธิดา  ณ พัทลุง
ม.1
โรงเรียนบ้านนาสาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
นายพิทวัส  ศิลปะพรหมมาศ
ม.3
โรงเรียนบ้านนาสาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
นายพิพัฒน์พงษ์  ราชศิริ
ม.3
โรงเรียนบ้านนาสาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กหญิงพิมพ์นารา  แซ่กั่ง
ม.3
โรงเรียนบ้านนาสาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กหญิงพิมพ์วิมล  เชาวชีวเกษตร
ม.2
โรงเรียนบ้านนาสาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
นายพีระพัฒน์  ไชยคง
ม.3
โรงเรียนบ้านนาสาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กหญิงลีลาวดี  มีชำนาญ
ม.1
โรงเรียนบ้านนาสาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
นายวรวุทธ  รักชาติ
ม.3
โรงเรียนบ้านนาสาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กหญิงวิสสุตา  หนูสิงห์
ม.3
โรงเรียนบ้านนาสาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กหญิงศศิธร  กรดสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนบ้านนาสาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กหญิงศิรภัสสร  บุญใย
ม.1
โรงเรียนบ้านนาสาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กหญิงศิรลดา  พุทธถนอม
ม.2
โรงเรียนบ้านนาสาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กชายศุภณัฐ  ชูทอง
ม.2
โรงเรียนบ้านนาสาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
นางสาวศุภมาศ  พิทักษ์นิกร
ม.3
โรงเรียนบ้านนาสาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กหญิงสิริญญา  ชูจิตร์
ม.1
โรงเรียนบ้านนาสาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
316
เด็กชายสิริพงษ์  อินทรักษ์
ม.3
โรงเรียนบ้านนาสาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กหญิงสุดาชนก  เหลืองกุลกมล
ม.1
โรงเรียนบ้านนาสาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กหญิงสุวภัทร  สุดทอง
ม.1
โรงเรียนบ้านนาสาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กชายอติรุทธ์  หนูสิงห์
ม.1
โรงเรียนบ้านนาสาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กชายอนันต์ทสิทธิ์  ศรีแสง
ม.2
โรงเรียนบ้านนาสาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กชายอังค์กูรห์  ทิวแพ
ม.1
โรงเรียนบ้านนาสาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 11

ณ อาคาร 9 ห้อง 924 โรงเรียนเกาะสมุย
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
322
เด็กหญิงกรกนก  ศรีแก้ว
ม.2
โรงเรียนเกาะสมุย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กหญิงกฤตธีรา  มั่นเหมาะ
ม.3
โรงเรียนเกาะสมุย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กชายกิตติกร  นิยมสัจจะวาที
ม.2
โรงเรียนเกาะสมุย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กหญิงชนกานต์  ใจสว่าง
ม.2
โรงเรียนเกาะสมุย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กหญิงฐิติรัตน์  สระวัง
ม.2
โรงเรียนเกาะสมุย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กหญิงณัชชารินทร์  นามราษฏร์
ม.2
โรงเรียนเกาะสมุย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กหญิงณัฏฐ์วริษฐา  อินทนิล
ม.2
โรงเรียนเกาะสมุย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กหญิงณัฐณิชา  นิลเพชร
ม.2
โรงเรียนเกาะสมุย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กชายณัฐนนท์  แก้วทองเมือง
ม.2
โรงเรียนเกาะสมุย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กหญิงดวงตะวัน  ศิวภักดิ์วัจนเลิศ
ม.2
โรงเรียนเกาะสมุย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กหญิงถิรดา  ใจงาม
ม.2
โรงเรียนเกาะสมุย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กชายธัญวัฒน์  บุญรอด
ม.2
โรงเรียนเกาะสมุย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กหญิงธันยพร  จันทร์คงช่วย
ม.2
โรงเรียนเกาะสมุย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กหญิงธิญาดา  สุทธิการ
ม.2
โรงเรียนเกาะสมุย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กหญิงบัณฑิตา  จินดา
ม.2
โรงเรียนเกาะสมุย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
นางสาวปุญญิศา  สุมงคล
ม.3
โรงเรียนเกาะสมุย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กหญิงพนิดา  วิระษร
ม.2
โรงเรียนเกาะสมุย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
นางสาวพรกนก  จันทร์แจ่ม
ม.3
โรงเรียนเกาะสมุย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
นางสาวพัชราภรณ์  ยืนนาน
ม.3
โรงเรียนเกาะสมุย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กหญิงพัชราภรณ์  หารประชุม
ม.2
โรงเรียนเกาะสมุย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กหญิงพิมพ์ศิริ  เพชรรัตน์
ม.2
โรงเรียนเกาะสมุย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กชายพีรพัฒน์  สามสี
ม.2
โรงเรียนเกาะสมุย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กหญิงแพรวา  ยามาภักดี
ม.2
โรงเรียนเกาะสมุย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กหญิงฟ้าเดือน  เลื่อนนาวา
ม.3
โรงเรียนเกาะสมุย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กหญิงภัทราพร  ใจแผ้ว
ม.2
โรงเรียนเกาะสมุย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กหญิงเมธาพร  ฉายอรุณ
ม.2
โรงเรียนเกาะสมุย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กหญิงเยาวภา  อินทร์จันทร์
ม.3
โรงเรียนเกาะสมุย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กหญิงโยษิตา  ศรีฟ้า
ม.2
โรงเรียนเกาะสมุย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กหญิงลลิดา  พุ่มทอง
ม.2
โรงเรียนเกาะสมุย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
351
เด็กหญิงลักษิกา  หวังนุรักษ์
ม.2
โรงเรียนเกาะสมุย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กหญิงวรัชยา  แก้วพิชัย
ม.2
โรงเรียนเกาะสมุย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
นางสาววันนิษา  ใจซื่อ
ม.3
โรงเรียนเกาะสมุย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กหญิงศศิชา  ตริปาที
ม.2
โรงเรียนเกาะสมุย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กหญิงศศิธร  ประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนเกาะสมุย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กหญิงศุภกานต์  จันทร์เพ็ง
ม.2
โรงเรียนเกาะสมุย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 11

ณ อาคาร 9 ห้อง 925 โรงเรียนเกาะสมุย
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
357
เด็กหญิงสุดธิดา  บุญชัย
ม.2
โรงเรียนเกาะสมุย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ผิวขำ
ม.2
โรงเรียนเกาะสมุย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กหญิงอนัญญา  แก้วใจ
ม.2
โรงเรียนเกาะสมุย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กหญิงอมรรัตน์  วงษ์สิม
ม.2
โรงเรียนเกาะสมุย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กหญิงอมิตา  แซ่อึ้ง
ม.2
โรงเรียนเกาะสมุย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กหญิงอรปรียา  สุพรรณพงศ์
ม.3
โรงเรียนเกาะสมุย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กหญิงอังคณา  แสนยางนอก
ม.2
โรงเรียนเกาะสมุย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 11

ณ อาคารนนทรี ห้อง 512 โรงเรียนสวนศรีวิทยา
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
364
เด็กหญิงกชกร  แสงอำไพ
ม.1
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กหญิงกชนันท์  สุดสวาสดิ์
ม.2
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กชายกฤตานนท์  ศรีวิไล
ม.2
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กชายกฤป  ล่องหลง
ม.1
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กหญิงกัญจนพร  แก้วลอดหล้า
ม.1
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
นางสาวกัญญารัตน์  ชื่นเพชร
ม.3
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กชายเกื้อกูล  ฉายากุล
ม.2
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กหญิงคีตนาฏ  กรุดทอง
ม.3
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กชายจิณณพัต  จิตต์หาญ
ม.1
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ยอดหนู
ม.1
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กหญิงชุดาการต์  ศึกวัฒนา
ม.2
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
นางสาวเซราฟีน ศรันยา  บัลเดลิเอร์
ม.3
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กชายณรงค์ศักดิ์  พุฒิเนาวรัตน์
ม.2
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กหญิงณัฐณิชา  ชูเสือหึง
ม.1
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
นายณัฐนันทน์  โปตระนันทน์
ม.3
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กชายธนกฤต  ทิพย์บุญทรัพย์
ม.1
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กหญิงธมลวรรณ  ทองย้อย
ม.1
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กหญิงธฤษวรรณ  ฤทธิโสม
ม.1
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  โลหภูมิ
ม.1
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กชายธีธัช  โสภณมณี
ม.2
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กหญิงปนัดดา  พงศกรพฤฒิกุล
ม.2
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กชายปวริศ  การุณสิต
ม.1
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
386
เด็กหญิงปัญญาทิพย์  ปิยะณัตดิ์พูล
ม.1
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กหญิงปาณิศา  กันกำไร
ม.1
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กหญิงปานชนก  ภัทรสิทธิรักษ์
ม.1
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กชายปุญญพัฒน์  อำพันมณี
ม.2
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กชายพรเทพ  อินทะจักร์
ม.1
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กชายพีระพงษ์  แซ่ลิ่ม
ม.3
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กหญิงพุทธิญดา  ชะมะรัตน์
ม.2
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กชายภาณุพงศ์  เจียง
ม.3
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กหญิงภามภากร  แก้วสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กหญิงมนสิชา  เทิดพุทธธรรม
ม.1
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
นางสาววรรณภัทร์  สินธุเสน
ม.3
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กหญิงวรสุดา  พูลสุข
ม.1
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กหญิงวริษฐา  กิตติวานิช
ม.3
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 11

ณ อาคารนนทรี ห้อง 513 โรงเรียนสวนศรีวิทยา
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
399
เด็กชายวสิษฐ์พงศ์  แซ่ว่อง
ม.1
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กหญิงวิมลลักษณ์  เอกธนันท์กุล
ม.1
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กหญิงวิลาสินี  ขาวปากช่อง
ม.2
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กชายสรวิชญ์  กุลสาโรจน์
ม.1
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กชายสรสิช  ขำบุญเกิด
ม.3
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กหญิงสาริศา  อินทร์ชม
ม.1
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กหญิงสิรีรัศมิ์  ครองไกรเวช
ม.1
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กหญิงสุเทียนษา  ธรรมนิยม
ม.1
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กชายสุพศิน  สอนสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กหญิงอนุสรา  ชุมแสง
ม.1
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 11

ณ ห้อง 1021 โรงเรียนศรียาภัย
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
409
เด็กหญิงกชกร  เจริญจิต
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กหญิงกชกร  ทองไตรภพ
ม.2
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
นางสาวกชพร  สุขศรีแก้ว
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กหญิงกณัชชา  ลาภนิรันดร์
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กหญิงกนกพร  พูดดี
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
นางสาวกนกพร  แสงสุข
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กหญิงกมลฉัตร  กาญจนวิเชียร
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กหญิงกมลชนก  ธนบัตร
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กหญิงกมลทิพย์  รัตนพันธ์
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กหญิงกรกนก  ทาตา
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กหญิงกรณ์ณัช  บุญญากร
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กชายกรวิชญ์  คงคล้าย
ม.2
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
421
เด็กชายกฤชเทพ  บุญรัตน์
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กหญิงกฤตชญา  พีรฉัตรปกรณ์
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
เด็กชายกฤตนัย  พยุหกฤษ
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
นายกฤตพณ  เชาวนะสินธุ์
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กชายกฤตพรต  เสวตวงษ์
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กชายกฤตเมธ  นิยมธรรม
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กหญิงกฤติกา  สุทธิผล
ม.3
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
เด็กชายกฤติน  บุญเพียร
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กชายกฤษณ์  ชาญนคร
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กชายกฤษดา  สังข์ไชย
ม.2
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กหญิงกวินธิดา  ทองคำ
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
เด็กชายกษิดิศ  โสมนัส
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กชายก้องภพ  โควันนา
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กชายกัญจน์  ชุมวิสูตร
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันทนนตรี
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
นางสาวกัญญาณัฐ  จันทร์ชัย
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
437
นางสาวกัญญาณัฐ  อุปานันท์
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อุไรวงศ์
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ชุ่มชื่น
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
เด็กหญิงกัณฐี  มะเย็ง
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
441
เด็กชายกันต์กวี  เนตรใจบุญ
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
เด็กชายกันตภูมิ  เพชรศรีจันทร์
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
443
เด็กหญิงกันต์ฤทัย  พรหมภินันท์
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 11

ณ ห้อง 1022 โรงเรียนศรียาภัย
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
444
นายกันตินันท์  เพชรพิรุณ
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
เด็กชายกันตินันท์  แสงเจริญ
ม.2
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กหญิงกัลยรัตน์  ตันติพิสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
นางสาวกัลยรัตน์  ภักดีโทรกิจ
ม.3
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
448
เด็กหญิงกานต์ณัชญ์  ฉิมธนู
ม.1
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
เด็กหญิงกานต์ธิดา  ไพบูลย์อนันต์
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กหญิงกานต์พิชชา  แก้วเกิด
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
นางสาวกานต์พิชชา  เพ็ชร์สงฆ์
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
นางสาวกานต์พิชชา  มีแสง
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
453
เด็กชายกิตติภูมิ  พูลสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
เด็กหญิงกิตติยากาญจน์  แก้วมุงคุณ
ม.3
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
455
เด็กชายกิตติสัณห์  มิตรภาพ
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
456
เด็กหญิงกุลธรา  วิชัยดิษฐ
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
457
เด็กหญิงกุลนันท์  เฉลิมวิทยากุล
ม.2
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
458
เด็กหญิงกุลภัสสร์  ขวัญพุฒ
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
459
เด็กหญิงเกวลิน  แก้วแดง
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
460
เด็กหญิงเกวลิน  วิลัยบัน
ม.3
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
461
เด็กหญิงเกศกนก  กำลังใบ
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
462
นางสาวโกลัญญา  ฝอยทอง
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
463
เด็กหญิงเขมจิรา  ภู่ทอง
ม.2
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
464
เด็กหญิงเขมิกา  นนท์ฤาชา
ม.3
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
465
นางสาวเขมินทรา  กุมารสินธุ์
ม.3
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
466
เด็กหญิงเขมิสรา  เอียดดำ
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
467
นายคณิติน  อุดมศรี
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
468
เด็กชายคณิศร  จันทร์รุ่ง
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
469
เด็กชายคณิศร  ศรีชะฎา
ม.2
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
470
เด็กชายคมชาญ  นาประจำ
ม.2
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
471
เด็กชายคุณวุฒิ  พุทธพุ่ม
ม.2
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
472
นายคุณาธิป  หมุนสนิท
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
473
เด็กชายจงภัค  หาญกลับ
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
474
เด็กชายจรินทร์ทิพย์  ยังสุนิตย์
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
475
เด็กหญิงจริยา  สมบุญ
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
476
เด็กชายจักรพรรรดิ  ร่อนแก้ว
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
477
เด็กชายจักรพัฒน์  เผ่าพะโต๊ะ
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
478
เด็กชายจันทรรัตน์  วัฒนไพบูลย์
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 11

ณ ห้อง 1023 โรงเรียนศรียาภัย
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
479
นายจามิกร  กรองเห็น
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
480
เด็กหญิงจิณณพัต  เกื้อบุญแก้ว
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
481
เด็กชายจิณณพัต  ศิริกิจ
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
482
นางสาวจิณัฐตา  พลรักษ์เขตต์
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
483
นางสาวจิดาภา  ชมภูนุช
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
484
เด็กหญิงจิดาภา  พ่วงเเม่กลอง
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
485
เด็กหญิงจิตนิทัศน์  เหมทานนท์
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
486
เด็กชายจิตรภณ  เทียบศรไชย
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
487
นางสาวจิรชยา  ผุดเผือก
ม.3
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
488
เด็กหญิงจิรฐิพร  มาวัง
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
489
นางสาวจิรนันท์  นาคเพ่งพิศ
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
490
เด็กชายจิรพัฒน์  คล้ายอักษร
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
491
เด็กชายจิรภัทร  วิชัยดิษฐ์
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
492
เด็กชายจิรวัฒน์  เกรัม
ม.2
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
493
นางสาวจิระชยา  ป้อมแดง
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
494
นางสาวจิรัสสา  สดากร
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
495
เด็กหญิงจิราพร  เกตุแก้ว
ม.3
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
496
เด็กหญิงจิราพัฒน์  ชูสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
497
เด็กหญิงจิราลักษณ์  อาสาจารย์
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
498
เด็กชายจุลจักร  ยังวัฒนา
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
499
เด็กชายเจตดิลก  โชติกวนิช
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
500
เด็กชายเจษฎาภรณ์  วิริยะอุดมกิจ
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
501
เด็กชายฉัตรดนัย  ชูสุริแสง
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
502
เด็กชายเฉลิมพล  เนตรประไพ
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
503
นางสาวชญาดา  คงทอง
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
504
นางสาวชญานิศ  เล่นทัศน์
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
505
นายชนกันต์  บุญชื่น
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
506
เด็กชายชนม์ชนก  พลครุธ
ม.2
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
507
นางสาวชนัญชิดา  ภารชาตรี
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
508
เด็กหญิงชนัญญา  บุญคงมาก
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
509
เด็กชายชนาธิป  การสมมุติ
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
510
นางสาวชนาภัทร  ดำทอง
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
511
เด็กหญิงชนิกานต์  ทศพร
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
512
นางสาวชนิดาภา  ชิตรัตถา
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
513
เด็กหญิงชนิภรณ์  จันทร์แจ้ง
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 11

ณ ห้อง 1024 โรงเรียนศรียาภัย
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
514
เด็กหญิงชนิสรา  สมเขาใหญ่
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
515
นายชนุดล  เถาเล็ก
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
516
เด็กชายชโนทัย  จันทร์ศรีนาค
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
517
นางสาวชมพูนุช  สุกใส
ม.3
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
518
นายชยกร  เข็มตรง
ม.3
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
519
เด็กชายชยธร  เณรวงษ์
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
520
เด็กชายชยพัทธ์  ครุฑนิ่ม
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
521
เด็กชายชยุต  โชคกิจการ
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
522
เด็กชายชยุตม์  โชติคุต
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
523
เด็กหญิงชลธิชา  หอมลาภ
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
524
เด็กหญิงชลันธร  โพธิประสาท
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
525
นายชโลธร  รัตนจินดา
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
526
เด็กชายช่วงโชติ  ไทยเจริญ
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
527
เด็กชายชวพล  รัตตะมาน
ม.2
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
528
นางสาวชวัลลักษณ์  ทองคละ
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
529
เด็กชายชวิน  คุโรปกรณ์พงษ์
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
530
เด็กหญิงชวิศา  โปทอง
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
531
เด็กหญิงชวิศา  เพชรประพันธ์
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
532
เด็กหญิงชัชญา  กิตติมานะพันธ์
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
533
เด็กชายชัยภัทร  อินทะเสม
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
534
เด็กชายชาติธาดา  สายน้อย
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
535
เด็กชายชินภัค  เสนาเลี้ยง
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
536
เด็กชายชิษณุพงศ์  จิตดี
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
537
เด็กหญิงชุติภา  ช่วยพินิจ
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
538
เด็กชายชุติภูมิ  ยังมี
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
539
เด็กหญิงโชติกา  จันทร์ตรี
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
540
เด็กชายไชยสิทธิ์  แสงสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
541
เด็กชายญาณกร  ถั่วสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
542
เด็กหญิงญาณิศา  สีดาคำ
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
543
นางสาวญาณิสา  อภิสนทสมบัติ
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
544
เด็กหญิงญาดา  อุ้ยหา
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
545
เด็กหญิงญาตาวี  อำพันกาญจน์
ม.3
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
546
เด็กหญิงญานากุล  ธรรมสวาสดิ์
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
547
เด็กหญิงญิบพันกานต์  ขาวสะอาด
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
548
เด็กหญิงฐาณัชชา  อุมาบล
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 11

ณ ห้อง 1025 โรงเรียนศรียาภัย
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
549
นางสาวฐานิกา  สุนทรหงษ์
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
550
เด็กหญิงฐิติชญา  โอฬาร์กิจ
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
551
เด็กหญิงฐิติพร  มณีรัตน์
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
552
เด็กหญิงฐิติยา  มีดีภาค
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
553
เด็กชายฑนพรพงศ์  สุทธิผล
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
554
นางสาวฑิฆัมพร  ปวงราบ
ม.3
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
555
เด็กหญิงณญาดา  รัตตะมาน
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
556
เด็กหญิงณฐกาญจน์  ทองเหลือง
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
557
เด็กหญิงณฐมน  เลขบรรจบ
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
558
เด็กหญิงณฐวร  หนูฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
559
เด็กชายณนรินทร์  ณ อาภรณ์
ม.3
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
560
เด็กหญิงณปภัช  วัชรีคุปต์
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
561
เด็กชายณพลพัทธ์  พระกะยาพันธ์
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
562
เด็กชายณภัทร  เพชรกำเนิด
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
563
เด็กชายณภัทร  เพชรจร
ม.2
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
564
เด็กหญิงณภัทรสิริ  สมบัติบริบูรณ์
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
565
เด็กชายณัชพล  ในใจนึก
ม.2
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
566
เด็กชายณัฎฐพัฒน์  ศรีวงศ์
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
567
เด็กชายณัฏฐกฤติ  เลาหโชติ
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
568
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วีรเสนีย์
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
569
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แสงสว่าง
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
570
เด็กชายณัฐกรณ์  จันทบำรุง
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
571
เด็กหญิงณัฐกฤตา  จันทร์แก้ว
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
572
เด็กชายณัฐกันต์  พ่มทอง
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
573
เด็กหญิงณัฐกานต์  คำรัตน์
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
574
เด็กหญิงณัฐกานต์  สุขสมนึก
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
575
เด็กหญิงณัฐชยา  เทพมณฑา
ม.3
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
576
เด็กหญิงณัฐชา  รักขันโท
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
577
เด็กหญิงณัฐชิสา  ทรัพย์มีสกุล
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
578
เด็กหญิงณัฐฐิตา  พิกุลเงิน
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
579
เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองสุข
ม.2
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
580
เด็กหญิงณัฐณิชา  สังข์สม
ม.2
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
581
เด็กชายณัฐดนัย  ดรงพรวิสุทธิ์
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
582
เด็กชายณัฐดนัย  แย้มลังกา
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
583
เด็กชายณัฐตนนท์  ภู่เจริญ
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 11

ณ ห้อง 1026 โรงเรียนศรียาภัย
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
584
เด็กชายณัฐธนน  มณฑิราช
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
585
เด็กหญิงณัฐธยาน์  พันธ์เมฆากุล
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
586
เด็กหญิงณัฐธยาน์  สามัญเมือง
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
587
เด็กหญิงณัฐธิดา  เรืองหิรัญ
ม.3
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
588
เด็กชายณัฐนนท์  ภู่ทอง
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
589
เด็กหญิงณัฐนรีย์  เศลาอนันต์
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
590
เด็กหญิงณัฐนิชา  มณีรัตน์
ม.2
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
591
นางสาวณัฐพร  หญีตน้อย
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
592
เด็กชายณัฐพล  วงศ์สัมฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
593
นายณัฐภัทร  ดิษฐแสวง
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
594
เด็กชายณัฐภัทร  ทับเเสงศรี
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
595
เด็กชายณัฐภัทร  ผลทวี
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
596
เด็กชายณัฐภัทร  หมุนสนิท
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
597
เด็กหญิงณัฐภัสสร  สังวรกาญจน์
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
598
เด็กชายณัฐภูมิ  วงศ์วานิช
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
599
เด็กหญิงณัฐมน  อินทโก
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
600
นางสาวณัฐริยา  วรสิงห์
ม.3
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
601
เด็กหญิงณัฐวดี  วัฒนศรี
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
602
นางสาวณัฐวดี  ศรีทวี
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
603
นางสาวณัฐวรรณ  พรหมรักษ์
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
604
เด็กชายณัฐวัตร  มโนทรัพย์หิรัญ
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
605
นายณัฐวุฒิ  ชูเยาว์
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
606
เด็กหญิงณัฐสินี  นาคแท้
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
607
นายณัฐสิษฐ์  คูประดิษฐานนท์
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
608
นางสาวณิชกมล  แซ่ล้อ
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
609
นางสาวณิชชาวีณ์  เลิศพัชรกาญจน์
ม.3
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
610
เด็กหญิงณิชนันท์  คชสิงห์
ม.3
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
611
เด็กหญิงณิชนันท์  มหาเจริญ
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
612
นางสาวณิชา  ธารีรัตนาวิบูลย์
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
613
เด็กหญิงณิชากร  เพชรคง
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
614
เด็กหญิงณิชานันท์  นุ่มปาน
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
615
เด็กหญิงณิชาพัชร์  ผลพฤกษา
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
616
เด็กหญิงณิชาภัทร  ทองเหลือ
ม.3
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
617
เด็กหญิงณิชาภัทร  โพธิ์ทรัพย์โสภา
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
618
เด็กหญิงณีรนุช  สุดดวง
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 11

ณ ห้อง 1027 โรงเรียนศรียาภัย
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
619
เด็กชายด.ช.นิธิภัทร  สุจริต
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
620
นางสาวดาวประดับ  ทรัพย์ประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
621
เด็กชายเดชาธร  เกตุมาลา
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
622
เด็กชายแดนไทย  รักเมือง
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
623
เด็กชายตรีรนันท์  เจียมรจนานนท์
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
624
เด็กหญิงตวงรัตน์  คงอินทร์
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
625
เด็กชายตาบเพชร  ยังพลขันธ์
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
626
นางสาวถวัลยา  ปลพัฒน์
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
627
เด็กชายทศา  เพชรมณี
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
628
นางสาวทักษวดี  ก่อกิจเถกิงกูล
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
629
นางสาวทักษวดี  พัธคาร
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
630
เด็กชายทัชช  เพชรมณี
ม.2
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
631
นายทัศน์ธนิน  เพฃรไฝ
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
632
เด็กหญิงทิพญาดา  เทพฉิม
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
633
เด็กหญิงทิพยาภรณ์  เกิดสุข
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
634
เด็กหญิงทิพยาภรณ์  หีตเสมียน
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
635
เด็กชายทีปกร  ทอนทอง
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
636
เด็กชายทีปกร  นันตวรรณ์
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
637
เด็กชายเทศ  เจนสวัสดิ์ชัย
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
638
เด็กชายธนกร  เกตุสถิตย์
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
639
เด็กชายธนกร  ชูกลิ่น
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
640
เด็กชายธนกฤต  พ่วงแม่กลอง
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
641
เด็กชายธนกฤต  รักชุมคง
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
642
นางสาวธนชพร  เนียมสมบัติ
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
643
เด็กชายธนโชติ  พ่วงแม่กลอง
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
644
เด็กชายธนทรรศน์  รองมาลี
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
645
เด็กชายธนพงษ์  เทพดนตรี
ม.2
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
646
เด็กชายธนพจน์  จางบัว
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
647
เด็กหญิงธนพร  กุวลัยรัตน์
ม.3
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
648
เด็กหญิงธนพร  เปี่ยมศิริ
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
649
เด็กชายธนภัทร  รอดอุนา
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
650
เด็กชายธนภัทร  สิมขาว
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
651
นางสาวธนวรรณ  เพชรขจร
ม.3
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
652
นายธนวัฒน์  พรหมขุนทอง
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
653
นางสาวธนัชญา  เหลืองประภาศิริ
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 11

ณ ห้อง 1028 โรงเรียนศรียาภัย
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
654
นางสาวธนัชพร  เพชรแก้ว
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
655
เด็กหญิงธนัญชนก  อเนกศุภพล
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
656
เด็กหญิงธนัสถา  ซังทอง
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
657
เด็กชายธนาธิป  จินตรานันต์
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
658
เด็กชายธนาพล  อุส่าหพานิช
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
659
เด็กหญิงธนิสร  กู้ศรีสกุล
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
660
เด็กหญิงธมนวรรณ  คชสีห์
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
661
เด็กหญิงธมนวรรณ  โภคากร
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
662
เด็กหญิงธมลวรรณ  บานไม่รู้โรย
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
663
นายธรณ์เทพ  สุขยิรัญ
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
664
เด็กหญิงธวัลรัตน์  ขวัญกิจสิริคุณ
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
665
เด็กหญิงธวัลรัตน์  บรรณคีรี
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
666
เด็กหญิงธัญชนก  เพชรศรีจันทร์
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
667
เด็กหญิงธัญญรัตน์  ขำขาว
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
668
เด็กหญิงธัญญรัตน์  นพชำนาญ
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
669
เด็กหญิงธัญพร  ชุมเกษียร
ม.3
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
670
เด็กหญิงธัญลักษณ์  ภู่พร
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
671
เด็กหญิงธัญลักษณ์  ระลึกเย็น
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
672
เด็กชายธันยานิษฐ  อินทนาศักดิ์
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
673
เด็กหญิงธารารัตน์  ชนก
ม.2
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
674
นางสาวธิดาพร  น้อยภักดี
ม.3
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
675
เด็กหญิงธิติกาญจน์  สุขขัง
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
676
นายธีร์จุฑา  ยิ้มแก้ว
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
677
เด็กชายธีร์ธวัช  ภู่พร
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
678
นางสาวธีรพร  ปานพุมเรียง
ม.3
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
679
เด็กหญิงธีร์พิชชา  อาจหาญ
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
680
นายธีรภัทร  หัสไทรทอง
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
681
เด็กชายธีรภัทร  ิศรีสนธิ์
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
682
เด็กชายธีรเมธ  แดงสกล
ม.2
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
683
นายธีรวัฒน์  ง่วนชู
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
684
เด็กหญิงธีรารัตน์  บุญลอย
ม.3
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
685
เด็กหญิงนฏกร  จิตณรงค์
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
686
เด็กชายนนท์ปวิธ  ไกรเกรอะ
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
687
เด็กหญิงนนทพร  คชหาญ
ม.3
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
688
เด็กชายนนทพัทธ์  แก้วเพชร
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 11

ณ ห้อง 1032 โรงเรียนศรียาภัย
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
689
เด็กชายนพรุจ  แสงสุริยะ
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
690
นายนภพล  นาคสิงคราญ
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
691
นายนภัสกร  ปิตะสิงห์
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
692
เด็กชายนรวิชญ์  อุ๋ยประสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
693
เด็กชายนราวิชญ์  ไกรนุกูล
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
694
เด็กหญิงนริศรา  เพชรสังกฤษ
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
695
เด็กชายนฤโดม  จงกล
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
696
เด็กหญิงนัชชา  นามวงศา
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
697
เด็กหญิงนัชชา  สุภัตราภรรณ์
ม.3
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
698
เด็กหญิงนัฐนรีย์  สินสมบุญ
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
699
เด็กหญิงนันท์นภัส  เกษวิริยะการณ์
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
700
เด็กหญิงนันทรัตน์  เพ็ญสมบูรณ์
ม.3
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
701
เด็กหญิงนันทิชา  น้อยฤทธิ์
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
702
เด็กชายนันทิพัฒน์  สถิระพจน์
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
703
เด็กชายนันทิพัฒน์  สะอาดอุบล
ม.3
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
704
เด็กหญิงนัยน์ปพร  สุทธิศักดิ์ภักดี
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
705
เด็กชายน่านนที  พัฒนบุรี
ม.2
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
706
นางสาวนิชนันท์  ภาษยะวรรณ์
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
707
เด็กชายนิธิกร  พุกบัวขาว
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
708
นายนิธิพงศ์  เจี่ยกุลธร
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
709
นายนิธิพักตร์  สุจริต
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
710
เด็กชายนิธิวัฒน์  เจริญรุ่งวิภาส
ม.3
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
711
เด็กชายนิธิศ  โถแก้ว
ม.3
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
712
เด็กชายนิพิชณ์พนธ์  แก้วเพชร
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
713
เด็กหญิงนีรชา  เดชสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
714
เด็กหญิงนุจรินทร์  ง่วนชู
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
715
เด็กหญิงนุสนา  ศิริทรัพย์
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
716
เด็กหญิงบัณฑิตา  กลักดวงจิตต์
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
717
เด็กหญิงบัวบูชา  คงสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
718
เด็กชายบุญญพัฒน์  กิตติชนม์ธวัช
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
719
เด็กหญิงบุญญิสา  สุขห้วยพระ
ม.2
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
720
นางสาวบุษกร  กล่อมดง
ม.3
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
721
เด็กหญิงเบญจพร  กรดหนู
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
722
เด็กหญิงเบญญภา  โพธิ์คีรี
ม.2
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
723
นางสาวเบญญา  ปู่อ้น
ม.3
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 11

ณ ห้อง 1033 โรงเรียนศรียาภัย
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
724
เด็กหญิงเบญญาภา  ชมบุตร
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
725
เด็กหญิงปกฟ้า  ยอดนิยม
ม.2
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
726
เด็กชายปฐมพงศ์  ปานเกลี้ยง
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
727
นางสาวปณศร  ศรีสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
728
เด็กหญิงปภาพินน์  งั่นบุญศรี
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
729
เด็กหญิงปภาวรินทร์  ชาญชัยวัฒน์
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
730
เด็กชายปภินวิช  สังข์กล่ำ
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
731
เด็กชายปรเมษฐ  จรกลิ่น
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
732
เด็กหญิงประชฎา  เพ็ชรทอง
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
733
เด็กหญิงประสิตา  มโนสันติ์
ม.2
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
734
เด็กชายปรัญชัย  มาลารัตน์
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
735
นางสาวปรางวลัย  อพันโท
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
736
เด็กชายปราชญ์ธรรม  ยอดเจริญ
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
737
นายปริญญา  กนกวงศ์
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
738
เด็กหญิงปริณดา  สังข์ชัย
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
739
เด็กชายปรินทร  ตันบี่
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
740
เด็กหญิงปรีดาพร  พูลสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
741
เด็กหญิงปลิตา  ชูรัตน์
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
742
นายปวริศ  ธนสมบัติวรศิริ
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
743
เด็กชายปวริศร  ราชบัณฑิต
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
744
นางสาวปวริศา  กาลพัฒน์
ม.3
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
745
เด็กหญิงปวริศา  แป้นกลม
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
746
เด็กหญิงปวีณนุช  พุ่มพวง
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
747
เด็กหญิงปวีณา  ลานเกษบุษย์
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
748
เด็กชายปัญญ์  พันธ์ถาวรวงศ์
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
749
เด็กชายปัณฑ์ธร  จันทรมณี
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
750
เด็กหญิงปัณฑนิษฐ์  บุญญอารักษ์
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
751
เด็กหญิงปัณฑิตา  โกฎเพชร
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
752
เด็กชายปัณณวิชญ์  นนทพัฒน์ทินโชติ
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
753
เด็กหญิงปัทมพร  ครรชิตวิทูร
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
754
นางสาวปันนวรรต  เเขนรัมย์
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
755
เด็กหญิงปาเจรา  เปรียบปราง
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
756
นางสาวปาณิศา  ศิลปวิสุทธิ์
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
757
เด็กหญิงปาณิศา  แสนใจธรรม
ม.2
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
758
เด็กหญิงปาณิสรา  นาชนเขตต์
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 11

ณ ห้อง 1034 โรงเรียนศรียาภัย
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
759
เด็กหญิงปานระพี  นาคเล็ก
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
760
เด็กหญิงปาริชาต  พนิตนวกิจ
ม.2
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
761
เด็กชายปิติพัฒน์  ธีรชาติอนันต์
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
762
เด็กหญิงปิยฉัตร  รักทอง
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
763
เด็กหญิงปิยธิดา  จีนย้ง
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
764
นางสาวปิยธิดา  สิงห์วิชา
ม.3
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
765
นางสาวปิยมน  เสรีกำธร
ม.3
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
766
นายปิยวัฒน์  พรมยัง
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
767
เด็กชายปิยวัฒน์  สกุลตธนิชย์
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
768
นางสาวปิยะธิดา  วานมณี
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
769
เด็กชายปิยังกร  สุวรรณวิธี
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
770
เด็กชายปิยังกูร  คลี่แก้ว
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
771
เด็กชายปิยังกูร  จันทร์มีอ้น
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
772
เด็กหญิงปิยากร  สมพร
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
773
เด็กหญิงปุญญิศา  สังข์กล่ำ
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
774
นางสาวปุณยวีร์  กลอยสวาท
ม.3
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
775
เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  ศิลป์เสวตร์
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
776
เด็กชายปุลวัชร  ทับเคลียว
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
777
เด็กหญิงเปมิศา  สังขมุรินทร์
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
778
นางสาวเปรมิกา  พรหมกำเนิด
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
779
เด็กหญิงไปรยา  มาตฒิวัฒน์
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
780
เด็กชายพงศ์ปณต  แก้วสวี
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
781
เด็กชายพงศพัศ  เจียมสุชน
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
782
นายพงศภัส  เริงศักดิ์
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
783
เด็กชายพชรพล  บุญรัตนไพโรจน์
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
784
เด็กชายพชรพล  สว่างมณี
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
785
เด็กหญิงพณิชา  กลีบแก้ว
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
786
เด็กหญิงพณิชา  แก้วรักษ์
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
787
เด็กชายพนธกร  ปากจั่น
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
788
เด็กหญิงพรกนก  ครรชิตวิทูร
ม.3
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
789
เด็กหญิงพรนภัส  คุ้มรักษ์
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
790
เด็กหญิงพรนภัส  ธรรมณารักษ์
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
791
นายพรปิยะ  ศรีแสงแก้ว
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
792
เด็กหญิงพรไพลิน  สุชาติพงษ์
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
793
นางสาวพรรณกาญจน์  วรรณเผือก
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 11

ณ ห้อง 1035 โรงเรียนศรียาภัย
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
794
นางสาวพรรษพร  บุญธรรม
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
795
นางสาวพรลภัส  สุขประวิทย์
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
796
เด็กหญิงพรสินี  แม่นศร
ม.2
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
797
เด็กหญิงพลอยปภัส  ศรีพักตร์
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
798
นายพสธร  มนต์นิมิตร
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
799
เด็กชายพัชรพงษ์  อุไพศิลป์สถาพร
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
800
เด็กชายพัชรพล  พลพันธุ์
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
801
นางสาวพัชราภรณ์  ประเสริฐสกุล
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
802
เด็กหญิงพัชราภรณ์  วรรณนิยม
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
803
นางสาวพัชรินทร์  หอมจันทร์
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
804
นายพัทธนันท์  ญุทันธีธนันท์
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
805
นายพัทธนันท์  ผุสดี
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
806
เด็กหญิงพาทินธิดา  เรนชนะ
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
807
เด็กหญิงพิชญ์ณิยา  สิทธิฤทธิ์กวิน
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
808
เด็กหญิงพิชญธิดา  จีนกิ้ม
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
809
เด็กหญิงพิชญ์สินี  วิเศษสุข
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
810
เด็กหญิงพิชญ์สินี  ศรีดำ
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
811
เด็กหญิงพิชญาดา  เสนาคชวงค์
ม.3
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
812
เด็กหญิงพิชญาภร  ไชยบัณ
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
813
เด็กหญิงพิชญาภัค  ศรีจำนอง
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
814
นางสาวพิญดา  เพ็ชรอินทร์
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
815
เด็กหญิงพินันทา  เพราแดง
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
816
เด็กหญิงพิมพ์พิศา  เเพรสมบูรณ์
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
817
เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  องค์ไพบูลย์
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
818
นางสาวพิมพ์มาดา  สมัยแก้ว
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
819
เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  สวาสดิ์นา
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
820
เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  จันทะมูล
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
821
เด็กหญิงพิมพิกา  ลือสกุล
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
822
นางสาวพิยดา  ขนอม
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
823
เด็กชายพีรณัฐ  เม้งหิ้นติ๋ว
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
824
เด็กชายพีรดนย์  เสงี่ยมวรกุล
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
825
เด็กชายพีรพัฒน์  สมพงษ์
ม.3
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
826
เด็กชายพีรภัทร  มงคลรัศมีโรจน์
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
827
เด็กชายพีรศิลป์  มุลกุณี
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
828
เด็กชายพีรากร  สุพรรณดิษฐ
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 11

ณ ห้อง 1036 โรงเรียนศรียาภัย
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
829
เด็กหญิงเพชรน้ำหนึ่ง  สุจริต
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
830
นางสาวแพรพลอย  ฮวดปากน้ำ
ม.3
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
831
เด็กหญิงแพรพิชชา  วัฒนกิตติภากร
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
832
เด็กหญิงฟ้าใส  คุโรปกรณ์พงษ์
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
833
เด็กหญิงภคพร  เดชแสง
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
834
เด็กหญิงภคมนต์  เจริญฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
835
เด็กหญิงภัคชญดา  ปั้นศีล
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
836
เด็กหญิงภัครมัย  สังข์ปริเมนทร์
ม.3
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
837
เด็กหญิงภัณฑิรา  เพชรประพันธ์
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
838
เด็กชายภัทรชัย  ลี้ยุทธานนท์
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
839
เด็กหญิงภัทรทิยา  ตั้นตี๋
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
840
เด็กหญิงภัทรพร  ม่วงแคล้ว
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
841
เด็กชายภัทรวินทร์  รุ่งพนารัตน์
ม.2
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
842
นางสาวภัทรานิษฐ์  ทิพย์มงคล
ม.3
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
843
เด็กหญิงภัทราพร  จันทร
ม.3
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
844
เด็กชายภากร  นพชำนาญ
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
845
เด็กชายภาณุพงศ์  พัฒน์นิล
ม.3
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
846
เด็กชายภาณุวัฒน์  ท่าสว่าง
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
847
เด็กหญิงภาพิมล  ใจเย็น
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
848
เด็กหญิงภิญญดา  พัฒนประดิษฐ์
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
849
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  จุลสิทธิโยธา
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
850
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  แจ่มสุข
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
851
เด็กหญิงภิสชา  นักดนตรี
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
852
นางสาวภีชญา  ชูธิบัติ
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
853
เด็กชายภีมเดช  สวัสดิ์พันธ์
ม.2
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
854
เด็กชายภูชิต  ศรีชัยภูมิ
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
855
เด็กชายภูมิชัย  ศรีชัยภูมิ
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
856
เด็กชายภูมิภากร  โกเมนไปรรินทร์
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
857
เด็กชายภูมิรพี  กรีณะรา
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
858
เด็กชายภูมิรพี  งั่นบุญศรี
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
859
นายภูริณัฏฐ์  วัฒนกิตติภากร
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
860
นายภูรินทร์  สังข์ย่อม
ม.3
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
861
นายภูริภัทร  อุชุภาพ
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
862
เด็กชายภูวเดช  จันแก้ว
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
863
เด็กชายภูวเดช  นาคมณี
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 11

ณ ห้อง 1037 โรงเรียนศรียาภัย
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
864
นางสาวเภณิชาพร  ธนากรพรสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
865
นายมนภัทร  ศุกลสกุล
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
866
เด็กหญิงมัณฑณา  บุญโนนแต้
ม.3
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
867
นางสาวมิรันตี  เอี่ยมปรีดี
ม.3
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
868
เด็กหญิงเมธิสา  สายทอง
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
869
นางสาวเมษินี  ศรีบวรประภา
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
870
เด็กหญิงยลรดา  ลิ้มกิจรุ่งเรือง
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
871
เด็กชายยศภัทร  ชลชลา
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
872
เด็กชายยศวิน  จงศรีวัฒนพร
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
873
เด็กชายรชต  เยาวเลิศ
ม.2
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
874
นางสาวรดามณี  เกตุนวล
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
875
เด็กหญิงรตน์  รติพัชรพงศ์
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
876
เด็กชายรพี  ศรีนวล
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
877
เด็กหญิงรมัณยา  ถนอมพันธุ์
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
878
เด็กหญิงรมิตา  สุขพาสน์เจริญ
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
879
เด็กหญิงรวงทอง  บุญรัตนไพโรจน์
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
880
เด็กหญิงรักษิตา  จิตรอำพร
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
881
นางสาวรังสิยา  เวชประสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
882
นายรัชชานนท์  ไมตรีจิตร์
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
883
เด็กชายรัชชานนท์  สุดสวาสดิ์
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
884
เด็กชายรัชพงศ์  พินสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
885
นางสาวรัณปวีณ์  รังสีปัญญา
ม.3
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
886
เด็กหญิงรัตติกาล  ลาภผล
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
887
เด็กหญิงรัตนาพร  จินดาชื่น
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
888
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ภู่ขวัญเมือง
ม.3
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
889
เด็กหญิงราชาวฎี  ชูแก้ว
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
890
เด็กหญิงรียากร  เกรียงไกร
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
891
เด็กหญิงรุ่งไพลิน  รัตนกูล
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
892
เด็กหญิงรุ่งรวี  มงกุฎวิสุทธิ์
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
893
เด็กหญิงลลิตพรรณ  นุ่นรอด
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
894
นายวชิรศักดิ์  ผิวนิวัฒน์
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
895
เด็กหญิงวรกมล  จันทร์สุวรรณ
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
896
เด็กหญิงวรกมล  ใส่ใจดี
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
897
เด็กชายวรปรัชญ์  เมืองแดง
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
898
เด็กชายวรพงศธร  เจียรพันธ์
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 11

ณ ห้อง 1042 โรงเรียนศรียาภัย
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
899
เด็กชายวรภาส  ไทยนุกูล
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
900
เด็กหญิงวรรณ์อัปสร  แก้วมะหิงษ์
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
901
นางสาววรรณิดา  เนตรสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
902
เด็กชายวรรธนะ  ไทยปฐมพงษ์
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
903
เด็กชายวรวัช  การถนัด
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
904
นายวรวิทย์  ผลพฤกษา
ม.3
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
905
เด็กหญิงวรัญญา  ราชสีห์
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
906
เด็กหญิงวรัทยา  สินสุภา
ม.2
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
907
เด็กหญิงวรินทร  ทองคำ
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
908
เด็กหญิงวริยา  วรรณครอง
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
909
เด็กหญิงวริษฐา  หัตถชาติ
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
910
เด็กชายวศิน  แก้วใจดี
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
911
เด็กชายวัชระ  จันทร์เกตุ
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
912
เด็กหญิงวาสินี  แย้มมีศรี
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
913
เด็กชายวิชญะ  ทวีพันธ์
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
914
เด็กชายวิชยุตม์  พจนารถโกมล
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
915
เด็กหญิงวิภาวี  วาทีเส้ง
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
916
เด็กหญิงวิมลสิริ  บูญยก
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
917
เด็กชายวีรพงศ์  แก้วเจริญ
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
918
เด็กชายวีรภัทร  สิทธิราม
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
919
นางสาววีรยา  พรหมยก
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
920
เด็กหญิงศตกมล  หนูสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
921
นางสาวศรัณยา  นุ้ยไซล่า
ม.3
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
922
เด็กหญิงศลิษา  รัตนพันธ์
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
923
เด็กหญิงศศิกานต์  พรหมเทพ
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
924
เด็กหญิงศศิกานต์  เอียดเสน
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
925
เด็กหญิงศศิชา  โชติคุต
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
926
เด็กหญิงศศิธร  เนตรประไพ
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
927
เด็กหญิงศศิธร  อัครมโนไพศาล
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
928
เด็กหญิงศษิณา  สุขสุวานนท์
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
929
เด็กหญิงศสิหงษา  กิ้มเซียะ
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
930
นายศักดิพงศ์  ศรีเมือง
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
931
นายศิรวิชญ์  ดวงสกุล
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
932
เด็กชายศิรวิทย์  หลักกำจร
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
933
เด็กหญิงศิริณา  แฝงกาย
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 11

ณ ห้อง 1043 โรงเรียนศรียาภัย
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
934
เด็กหญิงศิรินภา  ศิริทัศน์ธนา
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
935
เด็กหญิงศิริพร  อ่อนมุข
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
936
เด็กหญิงศิริภรณ์  อำพันกาญจน์
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
937
เด็กหญิงศิริมา  อาสน์ทอง
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
938
นายศิลป์ธนา  พฤษกูล
ม.3
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
939
นางสาวศิลป์สุภา  พรพิบูลย์ยศ
ม.3
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
940
เด็กชายศิวกร  สุวรรณ์
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
941
เด็กชายศุภกฤษณ์  โกรัมย์
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
942
เด็กชายศุภกิตติ์  หนูฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
943
เด็กชายศุภนัฐ  เเพรสมบูรณ์
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
944
เด็กชายศุภฤกษ์  แซ่ตั้ง
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
945
นายศุภวิชญ์  แย้มประดิษฐ์
ม.3
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
946
เด็กหญิงศุภัชญา  เกาะมุก
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
947
นายศุภากรณ์  ทับเนียม
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
948
เด็กหญิงศุภิสรา  ไทยนุกูล
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
949
เด็กหญิงศุภิสรา  อินทร์แก้ว
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
950
นายเศรฐพงษ์  จันทรตรี
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
951
เด็กชายษณฑาลี  ธงพุดซา
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
952
เด็กหญิงสบันงา  รัตนศิลา
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
953
เด็กชายสราวุธ  เเสงสว่าง
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
954
เด็กหญิงสโรชา  นุ้ยพ่วง
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
955
เด็กหญิงสวรส  แก้วอ่อน
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
956
เด็กชายสิงหร  ิพินคง
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
957
เด็กหญิงสิตานัน  เยาวยัง
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
958
เด็กชายสิทธานต์  สุกรี
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
959
เด็กชายสิทรา  พินคง
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
960
เด็กชายสินทรัพย์  อินทรโยธา
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
961
เด็กหญิงสินัชชา  เมืองสง
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
962
เด็กหญิงสิรนุช  กุศลประคอง
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
963
เด็กหญิงสิรภัทร  พัฒนศิริ
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
964
เด็กชายสิรภัทร  เอี้ยงมี
ม.3
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
965
เด็กหญิงสิริกมล  ชุมพงศ์
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
966
เด็กหญิงสิริกัญญา  พรมใจ
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
967
นางสาวสิรินดา  ชังอินทร์
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
968
เด็กหญิงสิริพัชร  ทรัพย์มีสกุล
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 11

ณ ห้อง 1044 โรงเรียนศรียาภัย
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
969
เด็กหญิงสิริภัทร  วัชรจินดา
ม.3
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
970
นางสาวสิริรัตน์  พรหมฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
971
เด็กหญิงสิริวรรณ  นาคสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
972
เด็กชายสุกฤษฎิ์  จันทร์ทัพ
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
973
เด็กหญิงสุชานาถ  อาจหาญ
ม.2
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
974
เด็กชายสุทธิเกียรติ  จังต่อตระกูล
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
975
นายสุทธิโชติ  ม่านทอง
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
976
นางสาวสุทธิดา  เย็นสนิท
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
977
เด็กชายสุทธิพัฒน์  อ่อนอิน
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
978
นายสุประดิษฐ์  มิกขุนทด
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
979
เด็กหญิงสุภาพร  จันทรกานต์
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
980
เด็กชายสุริยศักดิ์  เกิดเนตร
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
981
เด็กหญิงสุรีรัตนา  ยนปลัดยศ
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
982
เด็กหญิงสุวภัทร  ทิพพาหล
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
983
เด็กหญิงสุวภัทร  เหล็กประเสริฐชัย
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
984
เด็กชายสุวิจักขณ์  อักโข
ม.2
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
985
เด็กหญิงสุวิชญา  พุ่มพะเนิน
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
986
เด็กชายเสฎฐวุฒิ  สุวรรณ์
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
987
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  นิ่มถึง
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
988
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ศรินจันทรกุล
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
989
เด็กหญิงอธิชา  มากผล
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
990
เด็กชายอธิธัช  วิทยาประภากร
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
991
เด็กหญิงอนรรฆวี  นิลยกานนท์
ม.2
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
992
นายอนุศิษฎ์  บัวพึ่ง
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
993
เด็กชายอนุศิษฏิ์  บุญเลิศ
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
994
เด็กหญิงอภัณตรี  สุขวิสุทธิ์
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
995
เด็กหญิงอภิชญา  เพชรประพันธ์
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
996
นายอภิชาติ  สิทธิภักดี
ม.3
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
997
เด็กชายอภิชิต  ปลพัฒน์
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
998
เด็กชายอภิรักษ์  สุนทรรัตนานนท์
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
999
เด็กชายอภิรักษ์  เอี่ยมงาม
ม.3
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1000
เด็กหญิงอรจิรา  รัตนภักดี
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1001
เด็กหญิงอรจิรา  วัฒนานิล
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1002
นางสาวอรณิชา  เพ็ญสมบูรณ์
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1003
เด็กชายอรรถชาติ  ชาญนคร
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 11

ณ ห้อง 1045 โรงเรียนศรียาภัย
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1004
เด็กหญิงอรวรา  พยุหกฤษ
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1005
เด็กหญิงอริญชยา  จิตรรักษ์
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1006
เด็กหญิงอริศรา  จันตรา
ม.2
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1007
นางสาวอริสรา  ผลประทุม
ม.3
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1008
เด็กหญิงอริสา  คงสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1009
เด็กหญิงอริสา  มงกุฎสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1010
เด็กชายอัครชัย  ชัยมาสพงค์
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1011
เด็กหญิงอัญชนก  พุ่มสุวรรณ์
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1012
เด็กหญิงอัญชนา  อ่อนละมัย
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1013
เด็กหญิงอัญชิษฐา  เผือกเนียร
ม.2
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1014
เด็กหญิงอัญดา  บุญสม
ม.2
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1015
เด็กหญิงอัณณ์ญาดา  อำพนพนารัตน์
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1016
เด็กหญิงอาจรีย์  สังเศษ
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1017
นายอาณัติ  มเหศักดิ์
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1018
เด็กหญิงอาทิตยา  เกตุพินิจ
ม.3
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1019
เด็กหญิงอาทิติญา  สื่อมโนธรรม
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1020
เด็กชายอิทธิณัฐ  บุญช่วย
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1021
สามเณรอิลยาส  ยุมาดีน
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1022
เด็กหญิงอืสสริยา  ศรีบุรุษ
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1023
เด็กชายเอกธนา  ทองประดู่
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1024
เด็กหญิงีนันท์นภัส  รู้จำ
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์