ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 10

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 132 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชพร  เครือมา
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
2
เด็กหญิงกชพร  ผดุงเกียรติวงษ์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
3
เด็กหญิงกชพร  สมศรี
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
4
เด็กชายกณิศ  ดำรงสัตยาภรณ์
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
5
เด็กหญิงกนกกานต์  ไชยธานี
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี
คณิต ม.ต้น
6
เด็กหญิงกนกพร  ป้านนาค
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี
คณิต ม.ต้น
7
เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทร์คง
ม.3
โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
คณิต ม.ต้น
8
เด็กหญิงกนกวรรณ  เจริญเร็ว
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
9
เด็กหญิงกนต์ธีร์  อินทร์พรหม
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
10
เด็กหญิงกนากานต์  คงกระพันธ์
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
11
เด็กหญิงกมลชนก  เกตุแก้ว
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
12
เด็กหญิงกมลชนก  อินทร์เทียน
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
13
นางสาวกมลฑิตา  แผนสง่า
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
14
เด็กหญิงกมลทิพย์  หน่อทิม
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี
คณิต ม.ต้น
15
เด็กชายกมลภพ  เกตุมั่งมี
ม.2
โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
คณิต ม.ต้น
16
เด็กหญิงกมลรส  ธีรานนท์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
17
นางสาวกมลลักษณ์  สุรีย์เหลืองขจร
ม.3
โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
18
เด็กหญิงกรกฏ  สอนง่าย
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
19
เด็กหญิงกรกต  รอดทวีสุข
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
20
เด็กหญิงกรกนก  สมุดใหญ่
ม.1
โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
คณิต ม.ต้น
21
นางสาวกรกมล  กลั่นปรุง
ม.3
โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
คณิต ม.ต้น
22
เด็กหญิงกรชนก  วัดแย้ม
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
23
เด็กชายกรณ์ธิวุฒิ  พูลหิรัญธนกุล
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
24
เด็กหญิงกรณิศ  คำแก้ว
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
25
เด็กหญิงกรปภา  เปี่ยมปาน
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
26
เด็กหญิงกรวรรณ  จันทร์สมบุญ
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
27
เด็กหญิงกรวรรณ  นิยมเวช
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
28
เด็กหญิงกรวรรณ  สุรีย์เหลืองขจร
ม.3
โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
29
เด็กชายกรองเกียรติ  กานุวงษ์
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
30
เด็กชายกรินทร์  เพ็ญสุข
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
31
เด็กชายกฤตณกร  เส้นทอง
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
32
เด็กชายกฤตธัช  ไทยสงฆ์
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
33
เด็กหญิงกฤตพร  ยี่สาร
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
34
เด็กหญิงกฤตพร  สมใจเพ็ง
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
35
เด็กชายกฤตภาส  หรั่งวัด
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 10

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 133 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายกฤตภาส  อิ่มทั่ว
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี
คณิต ม.ต้น
37
เด็กชายกฤตเมธ  เจ้าอินทร์
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
38
นายกฤตลักษณ์  ลิ้มสุข
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
39
เด็กชายกฤติณัฎธ์  บุญประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
40
เด็กชายกฤติเดช  สมบัติกำไร
ม.2
โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
คณิต ม.ต้น
41
เด็กชายกฤติธี  จงศักดิ์สวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
42
เด็กชายกฤติน  แก้วมณี
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
43
เด็กชายกฤติน  อมรโมฬี
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
44
เด็กชายกฤติพงษ์  ประเทศ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
45
เด็กหญิงกฤติมา  เมฆขยาย
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี
คณิต ม.ต้น
46
เด็กชายกฤษกร  ศตรัตพะยูน
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
47
เด็กชายกฤษกร  เอกนก
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
48
เด็กชายกฤษฎา  สุขกมล
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
49
เด็กชายกฤษฏิ์ฉาย  ชุติมาศ
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
50
เด็กชายกฤษฏ์  แสงแดง
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
51
เด็กชายกฤษฐิ์  อัศวัฒน์วิไกร
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
52
เด็กชายกฤษณ  พราหมเกษม
ม.3
โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
53
เด็กชายกฤษปฤณ  สุวพรหม
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
54
เด็กหญิงกวินันท์  อภิรักษ์นันท์ชัย
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
55
เด็กหญิงกวิสรา  กาญจนสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
คณิต ม.ต้น
56
เด็กหญิงกวิสรา  วงค์ตาผา
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
57
เด็กหญิงกวิสรา  สุดประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี
คณิต ม.ต้น
58
เด็กชายกษมา  ใจเก่ง
ม.2
โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
คณิต ม.ต้น
59
เด็กชายกษิดิ์เดช  นิเวศวรทานต์
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
60
เด็กชายกษิดิศ  สุทธิคีรี
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
61
เด็กชายกสิณธรณ์  พรายมณี
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
62
เด็กชายก้องกิดากร  แก้วกำเหนิดพงษ์
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
63
นายก้องภพ  นุชเจริญ
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
64
เด็กชายก้องภพ  รุ่งวัฒนานนท์
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
65
เด็กชายก้องภพ  อ่อนคำ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
66
เด็กหญิงกัญชลิกา  รัชดาดาล
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
67
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นาคเพชร
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
68
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  หอมเนียม
ม.3
โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
คณิต ม.ต้น
69
เด็กหญิงกัญญาพร  กลั่นกล่อม
ม.3
โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
คณิต ม.ต้น
70
เด็กหญิงกัญญาพัชร  พลับวังกล่ำ
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 10

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 134 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงกัญญาภัทร  สังข์สุข
ม.2
โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
คณิต ม.ต้น
72
นางสาวกัญญาวีร์  เกตุการณ์
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
73
เด็กหญิงกัญสพัฒน์  ฐิติพรขจิต
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
74
เด็กชายกันต์ธสิษฐ์  คงทิพย์
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
75
เด็กหญิงกันต์ธิษณ์พิชชา  ณะเสือ
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
76
เด็กชายกันตวิชญ์  บุญแก้ว
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
77
เด็กชายกันตินนท์  นิรมลไพสิฐ
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
78
เด็กชายกันตินันท์  กุลจิตติจรรยา
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
79
เด็กชายกันต์  ลิ้มวรางกูร
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
80
เด็กหญิงกันยกร  คชาชาติ
ม.2
โรงเรียนถาวรานุกูล
คณิต ม.ต้น
81
เด็กหญิงกันยรัตน์  บัวเพชร
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
82
เด็กหญิงกันยากานต์  ธานีไกร
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
83
เด็กชายกัมพล  จักรกลัด
ม.3
โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
84
เด็กหญิงกัลย์นภัส  ศรีกาญจนเพริศ
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
85
นางสาวกัลยรัตน  สุวรรณเมศ
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
86
เด็กหญิงกัลย์สุดา  เอี่ยมภิรมย์
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
87
เด็กหญิงกัลยากรณ์  กลิ่นกลั่น
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี
คณิต ม.ต้น
88
เด็กหญิงกัลยารัตน์  คำทอง
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
89
เด็กหญิงกัลยารัตน์  ยวงผึ้ง
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
90
นางสาวกาญจณ์ระวี  ฉ่ำแสง
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
91
เด็กชายกานต์ธเนศ  เนตรประภิศ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
92
เด็กชายกานต์ธัช  มหาบุญปีติ
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
93
เด็กหญิงกานต์พิชชา  เจริญศักดิ์
ม.1
โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
คณิต ม.ต้น
94
เด็กหญิงกานต์มณี  เกตุใหญ่
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
95
เด็กหญิงกานต์สิรี  แก้วใส
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
96
เด็กหญิงกานติมา  สร้อยสม
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
97
เด็กหญิงการะเกด  ปุริสา
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
98
เด็กชายการัณย์  หลวงปลัด
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
99
เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  มูลโมกข์
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี
คณิต ม.ต้น
100
เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  เสริมทรัพย์
ม.3
โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
คณิต ม.ต้น
101
เด็กชายกิจศิริ  สะมะทอง
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
102
เด็กชายกิตติ  แสวงทอง
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
103
เด็กหญิงกิตติกา  กิ่มสิ้ว
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
104
เด็กหญิงกิตติกา  มีสีดำ
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
105
เด็กชายกิตติธัช  ศิริพจนาทิพย์
ม.3
โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 10

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 135 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายกิตติพัศณ์  นักมหา
ม.2
โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
คณิต ม.ต้น
107
นายกิตติภณ  วงค์เลขา
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
108
เด็กหญิงกิตติวรรณ  สุวรรณรัตน์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
109
เด็กหญิงกีรติ  กังวานเลิศปัญญา
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
110
เด็กชายกีรติ  ปานเนียม
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
111
เด็กหญิงกีรัตยา  พ่วงอำไพ
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
112
เด็กชายกุลกันต์  สหรัตนะโชติ
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
113
เด็กหญิงกุลกันยา  บัวเพชร
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
114
เด็กหญิงกุลกันยา  สังข์สุข
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
115
นางสาวกุลฑีรา  วรรณประวรรต
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
116
นางสาวกุลณัฐ  กลิ่นมาลัย
ม.3
โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
คณิต ม.ต้น
117
เด็กหญิงกุลธิรัตน์  ศุภภัชกุล
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
118
เด็กหญิงกุลนรี  พวงเพ็ญ
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
119
เด็กหญิงเกวลิน  ถาวร
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
120
นางสาวเกษราภรณ์  ศรีนอก
ม.3
โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
คณิต ม.ต้น
121
เด็กหญิงเกสร์จงกล  โพยมรัตน์
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
122
เด็กหญิงเกสรา  กลิ่นอุบล
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
123
เด็กชายไกรวิชญ์  บัวบุตร
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
124
เด็กชายไกรสร  คเชนทร
ม.2
โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
125
นางสาวขนิษฐา  ประสงค์สุข
ม.3
โรงเรียนศรัทธาสมุทร
คณิต ม.ต้น
126
เด็กหญิงขวัญฤดี  ลาภงามเพียร
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
127
เด็กหญิงเขมิกา  สุพาลี
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
128
เด็กชายคณพศ  ศรีสอาด
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
129
เด็กหญิงคณิภา  ฤทธิ์อินทร์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
130
เด็กชายคณิศร  สังข์คอน
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
131
เด็กชายคเณศวร  น้อยเกิดมี
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
132
เด็กชายคธาธร  จงเกาะโพธิ์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
133
เด็กชายคุณากร  อยู่คง
ม.1
โรงเรียนศรัทธาสมุทร
คณิต ม.ต้น
134
เด็กหญิงคุณามัย  พัชรานุกูลการ
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
135
เด็กชายคุณาสิน  พูลเพิ่ม
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
136
เด็กชายฆนวัฒน์  จอมทรักษ์
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
137
เด็กหญิงจณิสตา  ธรรมบรรจง
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
138
เด็กชายจตุรภัทร  อนุสรณ์พานิช
ม.3
โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
139
เด็กหญิงจรรยกรณ์  คำดี
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
140
เด็กหญิงจริง  ประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 10

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 136 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงจริยา  สว่างเลิศ
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
142
เด็กชายจักรพงษ์  หอมฟุ้ง
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
143
เด็กชายจักรภัทร  วิไล
ม.1
โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
คณิต ม.ต้น
144
เด็กชายจักริน  สุขเกื้อ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
145
เด็กหญิงจันทกานต์  ดาราเมือง
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
146
เด็กหญิงจันทร์ฉาย  ถมยา
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
147
นายจารุกิตติ์  สุขสำราญ
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
148
เด็กชายจารุวัฒน์  ทับสี
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
149
เด็กหญิงจิณห์นิภาดา  ธนาพิบูลพงศา
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
150
เด็กหญิงจิดาภา  จันทร์เมธี
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
151
เด็กหญิงจิดาภา  มหาธนเศรษฐ์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
152
เด็กหญิงจิดาภา  แสงพลอย
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
153
เด็กหญิงจิดาภา  อาจศรี
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
154
เด็กหญิงจิตต์ทิพย์  พุฒจร
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
155
เด็กชายจิตติ  ศรีโพธิ์งงาม
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
156
เด็กหญิงจิตตินันท์  จิตต์มนัส
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
157
เด็กหญิงจิตรลดา  บูรณารมย์
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
158
เด็กหญิงจิตรลดา  สาธุการ
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
159
เด็กหญิงจิตรานุช  แก่นทอง
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี
คณิต ม.ต้น
160
เด็กหญิงจิตรานุช  หินแก้ว
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
161
เด็กหญิงจิตสุภา  ยิ่งเจริญ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
162
เด็กชายจิติพัฒน์  อารมย์ดี
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
163
เด็กหญิงจินดารัตน์  ประทุมพงษ์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
164
เด็กหญิงจินต์จุฑา  แต้มเรืองอิทธิ์
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
165
เด็กหญิงจินต์จุฑา  ศรีสอาด
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
166
เด็กชายจิรเดช  อ่อนแช่ม
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
167
เด็กชายจิรพัฒน์  ชินพัณณ์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
168
เด็กชายจิรภัทร  บัวโรย
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
169
เด็กชายจิรภัทร  เปี้ยวน้อย
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
170
เด็กชายจิรภัทร  ภัทรจินดา
ม.3
โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
คณิต ม.ต้น
171
เด็กชายจิรภาส  พูลเกษม
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
172
เด็กชายจิรสิน  พุ่มจันทร์
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
173
เด็กหญิงจิรสุตา  ศิลปสธรรม
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
174
นายจิระภัทร  รากทอง
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
175
เด็กหญิงจิรัชยา  สุขบุญ
ม.1
โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 10

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 137 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงจิรัชยา  แสงสุด
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
177
เด็กหญิงจิรัฐิมณี  มั่นคง
ม.1
โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
คณิต ม.ต้น
178
เด็กหญิงจิราพร  คุ้มวงศ์
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
179
เด็กหญิงจิราพัชร  พินพันธุ์
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
180
เด็กหญิงจิราภรณ์  ช้อยแสง
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
181
เด็กหญิงจิราวรรณ  กลิ่นพราหมณ์
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
182
เด็กหญิงจิาภัทร  เสือนาค
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
183
เด็กชายจีระวัฒน์  เหียมสันเที๊ยะ
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
184
เด็กหญิงจุฑามาศ  อยู่เย็น
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
185
เด็กชายจุมพลภัทร์  โรจน์บวรวิทยา
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
186
เด็กหญิงจุลเพชร  จันทร์แสนโรจน์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
187
เด็กหญิงจุฬาภัค  แก้วโกศล
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
188
เด็กชายเจษฎา  ศรชัย
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
189
เด็กชายเจษฎางค์  นาคสกุล
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี
คณิต ม.ต้น
190
เด็กชายเจษยุคคล  นกงาม
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
191
เด็กหญิงฉัตต์มณี  ระเริงทรัพย์
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
192
เด็กหญิงฉัตรปวีณ์  ศิรเมธีศักดิ์
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
193
เด็กหญิงฉันทิสา  กะล่ำพัก
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
194
เด็กชายเฉลิมราชย์  อาจธัญกรณ์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
195
เด็กหญิงชญานันท์  แจ่มดอนไพร
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
196
เด็กหญิงชญานิศ  ทองทับ
ม.2
โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
คณิต ม.ต้น
197
เด็กหญิงชญานิษฐ์  สุขอร่าม
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
198
เด็กชายชณณ์รพรรษฐ์  เข็มเมือง
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
199
เด็กหญิงชณิตา  บุญเสนันท์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
200
เด็กชายชนกันต์  งามสม
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
201
เด็กหญิงชนกานต์  ทองนิ่ม
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
202
เด็กชายชนธัญ  เชื้อเวียง
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
203
นายชนพล  เขียวประชุม
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
204
เด็กชายชนะ  ชนะหาญ
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
205
เด็กชายชนะสรณ์  พวงไพโรจน์
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
206
เด็กหญิงชนัญญา  ศรีทิพย์
ม.3
โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
คณิต ม.ต้น
207
เด็กหญิงชนากานต์  จันทร
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
208
เด็กหญิงชนากานต์  เทพพิทักษ์
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
209
เด็กชายชนาเทพ  ศรีชนะ
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
210
เด็กชายชนาธิป  แก้วกมล
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 10

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 138 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
นายชนิกร  นวมสุข
ม.3
โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
คณิต ม.ต้น
212
เด็กหญิงชนิกษ์นิภา  ล้ออิสระตระกูล
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
213
เด็กหญิงชนิกานต์  คุ้มรักษา
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
214
เด็กหญิงชนิกานต์  วีรกิโกศล
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
215
เด็กหญิงชนิดาภา  วาณิชธรานัน
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
216
เด็กหญิงชนิตสิรี  ผลเจริญรัตน์
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
217
เด็กชายชนินทร  แก้วโกศล
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
218
เด็กหญิงชนินทร์  บุญศรีวงษ์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
219
เด็กหญิงชนินาถ  สุขอุดม
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
220
เด็กหญิงชนิษฐา  บุญสอน
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
221
เด็กหญิงชนิสรา  ปานสง่า
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
222
เด็กหญิงชนิสรา  ศุภรัตน์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
223
เด็กชายชยพล  แก้วชัยเจริญกิจ
ม.1
โรงเรียนศรัทธาสมุทร
คณิต ม.ต้น
224
เด็กชายชยพล  ภัทรเมธาวรกุล
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
225
เด็กชายชยพล  วงศ์จิรรัตน์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
226
เด็กชายชยางกูร  แซ่ตั้ง
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
227
เด็กชายชยุตพงศ์  พูลม้าย
ม.2
โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
คณิต ม.ต้น
228
เด็กหญิงชลธิชา  เจริญสัตย์
ม.1
โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
คณิต ม.ต้น
229
เด็กหญิงชลธิชา  ม่วงไหมทอง
ม.2
โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
คณิต ม.ต้น
230
เด็กหญิงชลลดา  ใจดี
ม.1
โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
คณิต ม.ต้น
231
นางสาวชลหทัย  ตือสกุล
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
232
เด็กชายชวกร  อาจสงคราม
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
233
เด็กหญิงชวิสรา  หนูนาค
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
234
เด็กหญิงชัชชญา  เกตุแก้ว
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
235
นายชัชชาย  สังข์อาษา
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
236
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  ผินเนตร
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
237
นายชัชนันท์  คำสิงห์
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
238
เด็กชายชัชพล  พระอินทร์
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
239
เด็กชายชัชวาล  คิดอยู่
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
240
เด็กหญิงชัญญานุช  มีเนียม
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
241
เด็กหญิงชัญญานุช  หมื่นไธสง
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
242
เด็กชายชัยนันท์  คล้ายทรง
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
243
เด็กชายชัยวัฒน์  บุญศิริ
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
244
นายชัยวัฒน์  ศรีสังข์งาม
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
245
เด็กหญิงชาลิสา  ขวัญยืน
ม.1
โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 10

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 123 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กหญิงชาลิสา  ชอบอิสระ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
247
เด็กหญิงชาลิสา  ชินสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
248
เด็กหญิงชาลิสา  ทองจันดี
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
249
เด็กหญิงชาลิสา  พิชัยณรงค์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
250
เด็กหญิงชาลิสา  พุ่มไสว
ม.1
โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
คณิต ม.ต้น
251
เด็กชายชิดชนก  ทรัพย์สิน
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
252
เด็กหญิงชิดชนก  โพธิ์ศรีสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
253
เด็กหญิงชิดชนก  หินลาศ
ม.1
โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
คณิต ม.ต้น
254
เด็กหญิงชิดตะวัน  เพ็งอ้น
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
255
เด็กชายชินโชติ  ปัจฉิม
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
256
เด็กหญิงชินา  รัตนจงจิตรกวี
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
257
เด็กชายชิษณุชา  หยิบจันทร์
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี
คณิต ม.ต้น
258
เด็กชายชิษณุพงศ์  งามน้อย
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
259
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ใจชื่น
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
260
เด็กหญิงชุติกาญจน์  บุญประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
261
เด็กหญิงชุติกาญจน์  พรสุขสว่าง
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
262
เด็กหญิงชุติกาญจน์  มีสอน
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
263
เด็กหญิงชุติมา  ชูวงศ์
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
264
เด็กชายโชติวิชช์  ดังสะท้าน
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
265
เด็กหญิงโชษิตา  อุบลน้อย
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
266
เด็กหญิงญภา  เรืองประชา
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
267
เด็กหญิงญวิภา  ป้อมทอง
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
268
เด็กชายญาณโชติ  เอี่ยมวงษ์
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
269
เด็กชายญาณเดช  เอี่ยมวงษ์
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
270
เด็กชายญาณวีร์  บุญเรือง
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
271
เด็กหญิงญาณินท  อมรจุติ
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
272
เด็กหญิงญาณิศา  เชาวลิต
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี
คณิต ม.ต้น
273
เด็กหญิงญาณิศา  ไชยแก้ว
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
274
เด็กหญิงญาณิศา  ต่านเเตง
ม.2
โรงเรียนศรัทธาสมุทร
คณิต ม.ต้น
275
เด็กหญิงญาณิศา  สุขเฉย
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
276
เด็กหญิงญาณิศา  ห้องเตียง
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี
คณิต ม.ต้น
277
เด็กหญิงญาณิศา  หิรัญญัตฐิติ
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
278
นางสาวญาณิศา  เหมียดไธสง
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
279
เด็กหญิงญาดา  จีระดำรงธัญญา
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
280
เด็กหญิงญาดา  เจริญศักดิ์
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 10

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 124 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กหญิงญาดา  ผิวขำทองดี
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
282
เด็กหญิงญาดา  มาลยกุล
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
283
เด็กหญิงญารินดา  ทองสอาด
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
284
เด็กหญิงฎีกาแก้ว  พุทธรักษา
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
285
เด็กหญิงฐิดายุ  กลับดี
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
286
เด็กหญิงฐิตาพร  ทองทับ
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
287
เด็กหญิงฐิตาภา  แก้วกำเหนิดพงษ์
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
288
เด็กหญิงฐิตาภา  ดำรงคุณาวุฒิ
ม.2
โรงเรียนศรัทธาสมุทร
คณิต ม.ต้น
289
เด็กหญิงฐิติชญาณ์  สุขแจ่ม
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
290
เด็กหญิงฐิติพันธ์  สุวรรณภาณุ
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
291
เด็กหญิงฐิติมา  สนธิ
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
292
เด็กหญิงฐิติรดา  ภู่เงิน
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
293
เด็กชายณชพล  ชวนอยู่
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
294
นายณชวิศ  สุวรรณโชติ
ม.3
โรงเรียนศรัทธาสมุทร
คณิต ม.ต้น
295
เด็กหญิงณฐกชกล  กุสุมาลย์
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
296
เด็กชายณฐภัทร  ลาภธีรวุฒิ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
297
เด็กหญิงณฐินี  มณีรัสยากร
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
298
เด็กชายณพวรรธน์  ทันสุข
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
299
เด็กหญิงณภัชนันท์  ยอดทอง
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
300
เด็กชายณภัทร  เกตุมั่งมี
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
301
เด็กชายณภัทร  ขวัญชุม
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
302
เด็กชายณภัทร  มณีรัตน์
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
303
เด็กชายณภัทร  มณีศิลาสันต์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
304
เด็กหญิงณภัทร  เอี่ยมองค
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
305
เด็กหญิงณภัทวดี  จิตไมตรี
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
306
เด็กชายณวกฤช  พานิล
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
307
เด็กหญิงณหทัย  หทัยรัตนานนท์
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
308
เด็กหญิงณัจยา  เกียรติกำจร
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
309
นางสาวณัชชานันท์  พรหมบา
ม.3
โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
คณิต ม.ต้น
310
เด็กชายณัชภพ  สุวรรณเสวก
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
311
เด็กชายณัฎฐ์ธนัน  อังสพัทธ์
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
312
เด็กชายณัฎฐนันท์  รอดดีเพ็ง
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
313
เด็กหญิงณัฎฐนิตา  ศิริวรรณ
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
314
เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ศรีสุขใส
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
315
เด็กหญิงณัฏฐชา  ทองสัมฤทธิ์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 10

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 125 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กหญิงณัฏฐ์ชุดา  จันทร์สุก
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
317
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เข็มทอง
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
318
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ประเสริฐสุโข
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
319
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  รัตนมุง
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
320
นางสาวณัฏฐ์นารี  แจ่มยวง
ม.3
โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
321
เด็กหญิงณัฐกฤตา  เทียนหอม
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
322
เด็กหญิงณัฐกาญจน์  เชื้องาม
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
323
เด็กหญิงณัฐกาญจน์  แสงสว่าง
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
324
เด็กชายณัฐเจษฎ์  ฝอยทอง
ม.1
โรงเรียนศรัทธาสมุทร
คณิต ม.ต้น
325
เด็กหญิงณัฐชยา  จูน้อย
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
326
เด็กหญิงณัฐณิชา  ไชยแก้ว
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
327
เด็กหญิงณัฐณิชา  แตงอวบ
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
328
เด็กหญิงณัฐณิชา  โพธิประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
329
เด็กหญิงณัฐณิชา  ลายละเอียด
ม.3
โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
330
เด็กหญิงณัฐณิชา  หอมกลิ่น
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
331
เด็กชายณัฐดนัย  ช่อสลิด
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
332
เด็กหญิงณัฐทกาญจน์  พิโรดมภูพสุ
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
333
เด็กหญิงณัฐทิดา  อินทบุตร
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
334
เด็กหญิงณัฐธิดา  หอมหวาน
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
335
เด็กหญิงณัฐนรี  รอดราษฎร์
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
336
เด็กหญิงณัฐนันท์  ม่วงงาม
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
337
เด็กชายณัฐนิติ  คิว
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
338
เด็กชายณัฐปกรณ์  นาคคีรี
ม.2
โรงเรียนถาวรานุกูล
คณิต ม.ต้น
339
เด็กหญิงณัฐปภัสร์  อรุณแสงศิลป์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
340
เด็กชายณัฐพงศ์  กำแพงพันธ์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
341
เด็กชายณัฐพงษ์  วีสม
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
342
เด็กชายณัฐพงษ์  ศศิธร
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี
คณิต ม.ต้น
343
เด็กหญิงณัฐพชร์  สังข์สุขวรกิิตติ
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
344
เด็กหญิงณัฐพร  รุ่งรจนา
ม.2
โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
345
เด็กชายณัฐพร  แสนสุข
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
346
เด็กชายณัฐพล  เชาว์พร้อม
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
347
เด็กชายณัฐพัชร์  สตันยานันต์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
348
เด็กหญิงณัฐภรณ์  ท้าวนารินทร์
ม.2
โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
คณิต ม.ต้น
349
เด็กชายณัฐภัทร  วาสินานนท์
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
350
เด็กชายณัฐภัทร  เศวตสุวรรณกุล
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 10

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 126 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กชายณัฐภูมินทร์  ทองรัตน์
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
352
นางสาวณัฐมาพร  สมานมิตร
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
353
เด็กหญิงณัฐรดา  จันทรเกตุ
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
354
เด็กหญิงณัฐรดี  พิพัฒน์
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี
คณิต ม.ต้น
355
เด็กหญิงณัฐระพี  อุ๋ยตระกูล
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
356
นายณัฐรัชต์  ฉิมเฉย
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
357
เด็กชายณัฐวิชช์  ศิลป์ประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
358
เด็กชายณัฐวุฒิ  นามวงเกาะ
ม.1
โรงเรียนบางสะพานวิทยา
คณิต ม.ต้น
359
เด็กชายณัฐวุฒิ  อ่วมเครือ
ม.2
โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
คณิต ม.ต้น
360
เด็กชายณัฐสิทธิ์  ทองย้อย
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
361
เด็กหญิงณัฐสุภางค์  ประสพโชค
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี
คณิต ม.ต้น
362
เด็กหญิงณัฐิดา  ภาธรกุล
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
363
เด็กหญิงณัทกาญจน์  ขันธคีรีวัฒน์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
364
เด็กหญิงณัทกาญจน์  เอกรัตนโชติ
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
365
เด็กชายณัทภพ  เพียรธรรม
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
366
เด็กหญิงณาดารีย์  ลอยพริ้ง
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
367
เด็กหญิงณิชกุล  ศรีประดิษฐ์
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
368
นางสาวณิชชญานันท์  แตงโต
ม.3
โรงเรียนบางสะพานวิทยา
คณิต ม.ต้น
369
เด็กหญิงณิชนันทน์  พะโยม
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
370
เด็กหญิงณิชนันทน์  อมรเมศวรินทร์
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
371
เด็กหญิงณิชาพัชร์  ทองมา
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
372
เด็กหญิงณิชาภัทร  กำจัดภัย
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
373
เด็กหญิงณิชาภัทร  ทนนานนท์
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
374
เด็กหญิงณิชาภัทร  โพธิ์ทอง
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
375
เด็กชายดนุสรณ์  เดชกล้าหาญ
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
376
เด็กหญิงดลนภา  นกเทศ
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
377
เด็กหญิงดลนิสา  จันทร์นาค
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
378
เด็กหญิงดวงกมล  สายสกล
ม.3
โรงเรียนบางสะพานวิทยา
คณิต ม.ต้น
379
นางสาวดวงนภา  ไชยสัตย์
ม.3
โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
คณิต ม.ต้น
380
เด็กหญิงดาราวดี  วงค์เณร
ม.3
โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
381
เด็กหญิงดารินทรา  วิจิตต์พันธ์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
382
เด็กหญิงดาวรวงแก้ว  สาธิตศานนท์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
383
เด็กชายดุจเพชร  สุพิทักษ์
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
384
เด็กชายเดชวายุ  เครือหงษ์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
385
เด็กชายตติยะ  อินพรม
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 10

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 127 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
นายตราภูมิ  ลักษณโกเศศ
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
387
เด็กหญิงตวงทอง  รักษาเวียง
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
388
เด็กชายต่อศักดิ์  เติมยศ
ม.1
โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
คณิต ม.ต้น
389
เด็กชายตาณ  อุดมสุด
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
390
เด็กชายติณณภพ  พูลสำราญ
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
391
เด็กชายเตชิต  เผ่าวิจารณ์
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
392
เด็กหญิงเตชิตา  เลิศนิรันดร์
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
393
เด็กชายไตรทศ  จริยรักษ์วรกุล
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
394
นายถิรวัฒน์  ทับทิมแก้ว
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
395
เด็กชายถิรายุส  ศรชัย
ม.2
โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
คณิต ม.ต้น
396
เด็กชายทยากร  ตั้งศรีวงศ์
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
397
เด็กหญิงทรรศน์วรรณ  สีสะอา
ม.3
โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
คณิต ม.ต้น
398
เด็กหญิงทฤษมน  มุมอภัย
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
399
เด็กชายทวีชัย  คำคล้าย
ม.1
โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
คณิต ม.ต้น
400
เด็กชายทัตเทพ  ศิริรักษ์
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
401
นายทาวัต  สุขสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
402
เด็กหญิงทิพย์ธาดา  สุภา
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
403
เด็กหญิงทิพย์มณี  พันธุ์สัมฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
404
เด็กหญิงทิพรัตน์  ทนทาน
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
405
เด็กชายทิพวัฒน์  สินธุพัฒน์สุข
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
406
เด็กหญิงเทวิกา  คำหอมกุล
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
407
เด็กหญิงแทนรัก  รัตนโชเต
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
408
เด็กชายธนกร  กลีบสุวรรณ์
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
409
เด็กชายธนกร  ก้อนวิจิตร
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
410
เด็กชายธนกร  ขวัญแก้ว
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
411
เด็กหญิงธนกร  เจริญสุข
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
412
เด็กชายธนกร  ชนมนัส
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
413
เด็กชายธนกร  บุญวัฒน์
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
414
เด็กชายธนกร  ศรีเมฆ
ม.1
โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
คณิต ม.ต้น
415
เด็กชายธนกร  หูทิพย์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
416
เด็กชายธนกฤต  กันตพฤกษ์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
417
เด็กชายธนกฤต  แท่นนิล
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
418
เด็กชายธนกฤต  พุฒิโชควัฒนา
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
419
เด็กชายธนกฤต  เวทยนุกูล
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
420
เด็กชายธนกฤต  หงวนศาลา
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 10

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 128 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
421
เด็กชายธนโชติ  กุศลสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
คณิต ม.ต้น
422
เด็กชายธนโชติ  โพธิ์ทอง
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
423
เด็กชายธนโชติ  เหล่าเกษม
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี
คณิต ม.ต้น
424
เด็กชายธนณัฐชัย  คุ้มครองเลิศสิน
ม.3
โรงเรียนศรัทธาสมุทร
คณิต ม.ต้น
425
เด็กชายธนนท์  แผ้วลุ่มแฝก
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
426
เด็กชายธนนพ  ลีละสุนทเลิศ
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี
คณิต ม.ต้น
427
เด็กชายธนบดี  โชติรัตนะพงศ์
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
428
เด็กชายธนบูลย์  วันทอง
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี
คณิต ม.ต้น
429
นายธนพงศ์  เติมธนะศักดิ์
ม.3
โรงเรียนถาวรานุกูล
คณิต ม.ต้น
430
เด็กหญิงธนพร  ชูบดินทร์
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
431
เด็กหญิงธนพร  ทิพย์พิมล
ม.1
โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
คณิต ม.ต้น
432
เด็กหญิงธนพร  นัครามนตรี
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
433
เด็กหญิงธนพร  บุญเต็ม
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
434
เด็กหญิงธนพร  ผิวขำ
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
435
เด็กชายธนพล  สายันประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
436
เด็กชายธนพัฒน์  ทับทับ
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
437
เด็กชายธนพัฒน์  ปณกร
ม.1
โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
438
เด็กหญิงธนภรณ์  ไทรหงษ์พันธุ์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
439
เด็กหญิงธนภรณ์  ล้วนเพชร
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
440
เด็กชายธนภัทร  แท่นมณี
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
441
เด็กหญิงธนภัทร  ประสมศรี
ม.1
โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
คณิต ม.ต้น
442
เด็กชายธนภัทร  ป้อมสีทอง
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
443
เด็กชายธนภัทร  วนกิจสัมพันธ์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
444
เด็กชายธนภัทร  ไสวรัมย์
ม.1
โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
คณิต ม.ต้น
445
เด็กชายธนภูมิ  แสงจักร์
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี
คณิต ม.ต้น
446
นายธนภูมิ  อ่ำจิ๋ว
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
447
เด็กชายธนลภย์  พรามคุ้ม
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
448
เด็กหญิงธนวรรณ  นาเวชวนิชกุล
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
449
เด็กชายธนวรรต  วารีล้อม
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
450
เด็กชายธนวัฒน์  เกลื่อนแก้ว
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี
คณิต ม.ต้น
451
เด็กชายธนวัฒน์  สมจิตต์รักษ์
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
452
เด็กหญิงธนวันต  คงพฤฒิโรจ
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
453
เด็กชายธนวิชญ์  สว่างศรี
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
454
เด็กชายธนวินท์  ชินพัฒนวานิช
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
455
เด็กชายธนเวทย์  แจ่มนาม
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 10

ณ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 112 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
456
เด็กชายธนสร  ธนมาศชัยเจริญ
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
457
เด็กชายธนัตถ์  รุ่งคำ
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี
คณิต ม.ต้น
458
เด็กชายธนัท  ปานอินทร์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
459
เด็กชายธนากร  ธัชคฤงคารสกุล
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
460
เด็กชายธนากร  สารธรรม
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
461
เด็กชายธนาธิป  สันเพ็ชร
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
462
เด็กชายธนานพ  หล่อภูมิพันธ์
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
463
เด็กหญิงธนาภา  แย้มเกษร
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
464
เด็กชายธนารักษ์  พุศลพงษ์
ม.1
โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
คณิต ม.ต้น
465
เด็กหญิงธนารีย์  คงเหมาะ
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี
คณิต ม.ต้น
466
เด็กหญิงธนารีย์  คล้ายเพชร
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
467
เด็กหญิงธนาวดี  ม่วงงาม
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
468
เด็กหญิงธมนวรรณ  รุ่งโรจน์
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
469
เด็กหญิงธมลวรรณ  คงหอม
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
470
เด็กชายธรรม์ธีร์  รอดชูแสง
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
471
นายธราธร  คำใส
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
472
เด็กชายธัชนนท์  ทองประดิษฐ์
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี
คณิต ม.ต้น
473
เด็กชายธัชพล  บูรณารมย์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
474
เด็กหญิงธัญจิรา  อุดมโภชน์
ม.2
โรงเรียนศรัทธาสมุทร
คณิต ม.ต้น
475
เด็กหญิงธัญชนก  เกตุสุรีวงศ์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
476
เด็กหญิงธัญชนก  บุตรบุราญ
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
477
เด็กชายธัญญพงศ์  ลิ้มบรรจง
ม.3
โรงเรียนศรัทธาสมุทร
คณิต ม.ต้น
478
นางสาวธัญติตา  แก้วรุ่งฟ้า
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
479
เด็กหญิงธัญนัณร์  กันยาลอง
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
480
เด็กหญิงธัญพร  เนตรน้อย
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
481
เด็กหญิงธัญพร  อินมี
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
482
เด็กชายธัญภูมิ  เตชะสมสุขดี
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
483
เด็กหญิงธัญลักษณ์  ใจบุญ
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
484
เด็กหญิงธัญลักษณ์  หาญเสน่ห์ลักษณ์
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี
คณิต ม.ต้น
485
เด็กหญิงธัญลักษณ์  อยู่เย็น
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
486
เด็กหญิงธัญลักษณ์  เอมโอษฐ์
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี
คณิต ม.ต้น
487
เด็กหญิงธัญวดี  คำสุข
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
488
เด็กหญิงธัญวรัตน์  ช้อนใจ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
489
เด็กหญิงธัญวรัตน์  ทับพันธุ์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
490
เด็กชายธัญวัสส์  โมกกิจ
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 10

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 232 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
491
เด็กหญิงธัญสุดา  ระวังวงศ์
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี
คณิต ม.ต้น
492
เด็กชายธันย์ธาดา  วิเวกจิตร์
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
493
เด็กหญิงธััญญรัตน์  จันทร์โชติ
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
494
เด็กหญิงธาราทิพย์  ปรายเนตร
ม.1
โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
คณิต ม.ต้น
495
เด็กหญิงธารารัตน์  ชุนฬหวานิช
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
496
เด็กชายธิติ  รอดสิน
ม.2
โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
คณิต ม.ต้น
497
เด็กชายธิติกร  ฉ่ำมะนา
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
498
เด็กหญิงธิติมา  บัวคำ
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
499
นางสาวธิติมา  สายัญ
ม.3
โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
คณิต ม.ต้น
500
เด็กหญิงธิติวรรณ  ชาญทะเล
ม.2
โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
คณิต ม.ต้น
501
เด็กชายธิติวุฒิ  ผิวทน
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
502
เด็กชายธิเบศ  ขำพวง
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
503
เด็กชายธีทัต  แจ่มแจ้ง
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี
คณิต ม.ต้น
504
เด็กชายธีภพ  เจริญศิร
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
505
เด็กชายธีภพ  รัตนทรัพย์ศิริ
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
506
เด็กชายธีร์กวิน  เปลี่ยนสี
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
507
เด็กชายธีรดนย์  อินจันทร์
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
508
เด็กหญิงธีรดา  ไหมดี
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
509
เด็กชายธีรเดช  อุปถัมภ์
ม.2
โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
คณิต ม.ต้น
510
เด็กชายธีรนันท์  ครบแคล้ว
ม.2
โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
คณิต ม.ต้น
511
เด็กชายธีรนันท์  สุดยอด
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี
คณิต ม.ต้น
512
เด็กชายธีรภัทร์  เจริญผล
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
513
เด็กชายธีรศักดิ์  คล้ายเพชร
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี
คณิต ม.ต้น
514
เด็กชายธีระภัทร์  พันใย
ม.3
โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
คณิต ม.ต้น
515
เด็กชายธีรัฐพล  งามพงษ์พรรณ
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
516
นางสาวธีราพร  พุ่มแย้ม
ม.3
โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
คณิต ม.ต้น
517
เด็กชายธีร์  สุมาลัย
ม.3
โรงเรียนถาวรานุกูล
คณิต ม.ต้น
518
เด็กหญิงนคนันทินี  คงคาเพชร
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
519
เด็กหญิงนงนภัส  บุญพูลมี
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
520
เด็กหญิงนฏา  จำเนียรสุข
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
521
เด็กหญิงนทมน  แจ้งแสดง
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
522
เด็กชายนนทพัทธ์  ปองรัก
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
523
เด็กหญิงนนทรมย์  บุญมั่น
ม.2
โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
คณิต ม.ต้น
524
เด็กชายนนทวัชร์  หอสุวรรณานนท์
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
525
เด็กชายนพดล  กุลธนสิริ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 10

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 233 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
526
เด็กหญิงนพรดา  จันทร
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
527
เด็กชายนพรัตน์  คุ้มเขต
ม.3
โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
คณิต ม.ต้น
528
เด็กหญิงนพรัตน์  ศรีนพรัตน์
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
529
เด็กชายนพรัตน์  สุวรรณเวโช
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
530
เด็กหญิงนพวรรณ  อังคตรีรัตน์
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
531
เด็กหญิงนภสกร  บัวไสว
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
532
เด็กหญิงนภสร  ทะนันชัย
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี
คณิต ม.ต้น
533
เด็กหญิงนภัส  จำปาทิพย์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
534
เด็กหญิงนภัสนันท์  โยธะกา
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
535
เด็กหญิงนภัสวรรณ  เจริญเร็ว
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
536
เด็กหญิงนภัสวรรณ  บุตรเพชร
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
537
เด็กหญิงนภัสศิตา  ม่วงไหมทอง
ม.2
โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
คณิต ม.ต้น
538
เด็กหญิงนภัสสร  ขจรศักดิ์ว่องไว
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
539
เด็กหญิงนภัสสร  ผึ้งภุมริน
ม.3
โรงเรียนถาวรานุกูล
คณิต ม.ต้น
540
เด็กหญิงนภัสสร  พิมพ์ศรี
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
541
เด็กหญิงนภิสา  นิลผึ้ง
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
542
เด็กชายนรภัทร  แก้วใหญ่
ม.2
โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
คณิต ม.ต้น
543
เด็กหญิงนราภรณ์  ทวี
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
544
นายนราวิชญ์  อินเทวา
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
545
เด็กหญิงนรีกานต์  พันลำภักดิ์
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
546
เด็กชายนฤปนาถ  แต่แตงเพชร
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
547
เด็กหญิงนฤมล  ปิ่นช้าง
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
548
เด็กหญิงนลพรรณ  แต่งชุ่ม
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
549
เด็กหญิงนลินพร  กลิ่นหอม
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี
คณิต ม.ต้น
550
เด็กชายนวรัตน์  ตันสถิตย์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
551
เด็กชายนะโม  หนูน้อย
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี
คณิต ม.ต้น
552
นางสาวนัทธมน  ชัยสิทธิ์สงวน
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
553
เด็กหญิงนัทธมน  โพธิ์นิ่มไทย
ม.3
โรงเรียนศรัทธาสมุทร
คณิต ม.ต้น
554
เด็กชายนัทธวัฒน์  ใช่ทอง
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
555
เด็กหญิงนันท์นภัส  คุ้มครอง
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
556
เด็กชายนันท์นภัส  ตั้งวงค์
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
557
เด็กหญิงนันท์นภัส  อ่วมอุ่ม
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
558
เด็กหญิงนันทนัท  วงศ์สมุทร
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
559
เด็กหญิงนันทวัน  พวงแก้ว
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี
คณิต ม.ต้น
560
เด็กหญิงนันท์สินี  แก้วประเสริฐศรี
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 10

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 234 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
561
เด็กหญิงนันท์สินี  สุนทรพฤกษ์
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
562
เด็กหญิงนันทิกานต์  เวทยานนท์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
563
เด็กหญิงนันทิช  วุฒิวงศ์อังคณา
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
564
เด็กหญิงนับทอง  ทิมเพชร
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
565
นางสาวนาริศา  หล้าสุดตา
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
566
เด็กหญิงนาโอมิ  ฟาน เดอร์ พลาส
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
567
เด็กชายนิชพณ  ถือคำโสภากุล
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
568
เด็กหญิงนิดานุช  นิลกรรณ์
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี
คณิต ม.ต้น
569
เด็กชายนิติ  มะหะหมัด
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
570
เด็กชายนิติภูมิ  พันสายออ
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
571
เด็กชายนิธิศ  ใจชื้น
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
572
เด็กหญิงนิรดา  พูลสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
573
เด็กชายนิรวิทย์  ภู่เนตร
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
574
เด็กหญิงนิรากร  รุ่งเรือง
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
575
นางสาวนิราวรรณ  หนูเทียน
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
576
เด็กหญิงนิศาชล  โชคภิญโญ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
577
เด็กหญิงนุศรา  ถนอมรอด
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
578
เด็กหญิงเนตรชนก  ศรีพรมเขียว
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
579
เด็กหญิงเนื้อทิพย์  ศรีสุข
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
580
เด็กหญิงเนื้อแพร  หนองมีทรัพย์
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
581
เด็กหญิงโนรี  สมบูรณ์ผล
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
582
เด็กหญิงบัญฑิตา  จันทร์สอน
ม.3
โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
583
เด็กหญิงบัณฑิตา  คงมีสุข
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
584
เด็กหญิงบัณฑิตา  อิศราธิกูล
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
585
เด็กหญิงบัวชมพู  ประทักษ์นุกูล
ม.3
โรงเรียนศรัทธาสมุทร
คณิต ม.ต้น
586
เด็กหญิงบุญปีร์  ชิโนวรรณ
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
587
เด็กหญิงบุญยรัต  เรืองศรีวรพร
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี
คณิต ม.ต้น
588
เด็กหญิงบุญยวีร์  พลศรีเมือง
ม.3
โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
คณิต ม.ต้น
589
เด็กชายบุณยกร  นิรันราย
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
590
เด็กหญิงบุณสิตา  สินชัย
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
591
เด็กชายบุริน  เขียวชะอุ่ม
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
592
เด็กชายบูรพรรดิ  ชัยศิริพานิช
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
593
เด็กหญิงเบญญาภา  ดอกแก้ว
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
594
เด็กชายปฏิญญา  แซ่ตั้ง
ม.3
โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
595
เด็กชายปฏิภาณ  เลือดแดง
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 10

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 235 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
596
เด็กหญิงปณัชชา  สว่างจิตต์
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
597
เด็กหญิงปณาลี  สุดประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
598
เด็กหญิงปณาลี  อ้นดิสถ์
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
599
เด็กหญิงปณิดา  ฤทธิ์อินทร์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
600
เด็กหญิงปณิดา  สีบุหง่า
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
601
นายปณิธิ  ปรัตถจริยา
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
602
เด็กหญิงปทิตตา  นิลเรือง
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
603
เด็กชายปธานิน  ธีรธรรมนุวัฒน์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
604
เด็กหญิงปนัดดา  โสภณพัชรธรรม
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
605
เด็กหญิงปนัสยา  แกล้วทนงค์
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
606
เด็กหญิงปนัสยา  สินเขียว
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
607
เด็กชายปนาวิน  รังผึ้ง
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
608
นางสาวปพิชญา  ภู่เพชร
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
609
เด็กชายปภังกร  ชุ่มมะโน
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
610
เด็กชายปภังกร  นวพาณิชศักดิ์
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
611
เด็กหญิงปภัสรา  กลิ่นจันทร์
ม.3
โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
คณิต ม.ต้น
612
เด็กหญิงปภาวริญณ์  ทะลิ
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
613
เด็กหญิงปภาวรินทร์  บูรณารมยฺ์
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
614
เด็กหญิงปภาวิน  อุดมนาค
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
615
เด็กชายปภิณวิช  พิมลศรี
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
616
เด็กชายปรพรัช  สายฟ้า
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
617
เด็กหญิงปรมาภรณ์  ชุ่มเชื้อ
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
618
เด็กชายปรรณพัชร์  ทิศษา
ม.1
โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
619
เด็กชายประภวิษณุ์  ตันติวรสกุล
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
620
เด็กชายประวีร์ณัฐ  สังข์ทอง
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
621
เด็กหญิงปราวีณา  พรมสี่หน้า
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
622
เด็กหญิงปริชญา  ช้างเปี่ยม
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
623
เด็กชายปริชญ์  อบรม
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี
คณิต ม.ต้น
624
เด็กชายปริญญา  เกิดวัน
ม.3
โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
คณิต ม.ต้น
625
นายปริญญา  เข็มเมือง
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
626
เด็กชายปริญญา  รังศิโรภาส
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
627
เด็กชายปรีชา  กลิ่นอ่อน
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
628
เด็กชายปรีดิณัฐ  ทองคำ
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
629
เด็กหญิงปรียาพร  ทองโปร่ง
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี
คณิต ม.ต้น
630
เด็กหญิงปรียาภรณ์  ลอสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 10

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 236 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
631
เด็กหญิงปรียาภา  จินดาไทย
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
632
เด็กชายปวร  แย้มสรวล
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
633
เด็กชายปวรปรัชญ์  ยิ่งสัมพันธ์เจริญ
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี
คณิต ม.ต้น
634
เด็กชายปวริศ  เหล่าช่างธน
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
635
เด็กชายปวริศร์  เทียนทอง
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
636
เด็กหญิงปวริศา  ตันสิน
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
637
เด็กหญิงปัญจพาณ์  ทับสี
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
638
เด็กหญิงปัญญ์ธิกา  ไชยโสดา
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
639
เด็กชายปัญญวัต  วีรชัยเสวิน
ม.3
โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
640
เด็กชายปัญญาวุธ  จันทานี
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
641
เด็กหญิงปัญญิศา  นิลประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
642
นางสาวปัณฑารีย  แตกช่อ
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
643
เด็กหญิงปัณฑารีย์  อิ่มสมบูรณ์
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
644
เด็กหญิงปัณณพร  ต้วมศรี
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
645
เด็กหญิงปัณณพร  ทะลือ
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
646
เด็กหญิงปัณณพร  เนียมพิบูลย์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
647
นางสาวปัณณพร  มงคลกิจ
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
648
เด็กหญิงปัณณพร  ศิลปี
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
649
เด็กหญิงปัณณลดา  อินทรัตน์
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
650
เด็กชายปัณณวิชญ์  ศรีจันทร์
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
651
นางสาวปัณณ์วิปัศย์ศรณ์  พูลละม้าย
ม.3
โรงเรียนศรัทธาสมุทร
คณิต ม.ต้น
652
เด็กหญิงปัทมา  เปรมใจ
ม.3
โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
คณิต ม.ต้น
653
เด็กหญิงปัทมาภรณ์  พราหมณ์โสภา
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
654
เด็กหญิงปาจรีย์  นวมนิ่ม
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
655
เด็กชายปาณัสม์  รานไพร
ม.1
โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
คณิต ม.ต้น
656
นายปาณัสม์  เล็กพิทยา
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
657
เด็กชายปาณัสม์  อนุปัญญาวัฒน์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
658
เด็กหญิงปานชนก  แก้วปาน
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
659
เด็กหญิงปานทิพย์  พุ่มซ้อน
ม.3
โรงเรียนบางสะพานวิทยา
คณิต ม.ต้น
660
เด็กหญิงปารย์  คีรีวรรณ
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
661
เด็กหญิงปารวีร์  สวาทห้อง
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
662
เด็กหญิงปาริฉัตร  อำพันทอง
ม.2
โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
คณิต ม.ต้น
663
เด็กหญิงปาลิตา  ชื่นประภานุสรณ์
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
664
เด็กหญิงปาลิตา  หอมจันทร์ดี
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
665
เด็กชายปิติณัช  ร่ายเรือง
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 10

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 237 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
666
เด็กชายปิยทัศน์  บูรณโถ
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
667
เด็กหญิงปิยธิดา  สุขนิรัญ
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
668
เด็กหญิงปิยมาภรณ์  เอี่ยมบุตรลบ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
669
เด็กหญิงปิยะธิดา  แก้วศิริ
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
670
เด็กชายปิยะพร  แนบชิด
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
671
นางสาวปุญญ์นิตา  เสรีพงศากร
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
672
เด็กชายปุญญพัฒน์  ขยันดี
ม.1
โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
คณิต ม.ต้น
673
เด็กชายปุญญพัฒน์  ขุนทิพย์
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
674
เด็กชายปุญญพัฒน์  เผือกเงิน
ม.2
โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
คณิต ม.ต้น
675
เด็กชายปุญญพัฒน์  ไมตรีจิตต์
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
676
เด็กชายปุญญพัฒน์  สรยุทธยรรยง
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
677
เด็กหญิงปุญญิศา  ลาภหลาย
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
678
เด็กหญิงปุญยวีร์  เอี่ยมสุข
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
679
นายปุณณภพ  พราหมณ์น้อย
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
680
นายปุณณรัตน์  ศรีรักษา
ม.3
โรงเรียนถาวรานุกูล
คณิต ม.ต้น
681
เด็กหญิงปุณณิศา  หมีสกุล
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
682
เด็กชายปุณยธิษณ์  สุขสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
683
เด็กหญิงปุณยนุช  กวดขันธ์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
684
เด็กหญิงปุณยพร  กลิ่นสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
685
นายปุณยวัจน์  วรรณโร
ม.3
โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
686
เด็กหญิงปุณยวีร์  เหมโส
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
687
เด็กชายปุณศิกาญจน์  จงเจริญ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
688
เด็กชายปุรพงศ์  สุคนธ์เขต
ม.1
โรงเรียนศรัทธาสมุทร
คณิต ม.ต้น
689
เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  จันทร์จุติ
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
690
เด็กหญิงปุลิน  ธนูทอง
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
691
เด็กชายเป็นเลิศ  สุขเกษม
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
692
เด็กหญิงเปมิกา  เทพพิทักษ์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
693
เด็กหญิงเปรมสินี  วรรณปลั่ง
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
694
เด็กหญิงเปรมาพร  พูลเพิ่ม
ม.3
โรงเรียนถาวรานุกูล
คณิต ม.ต้น
695
เด็กหญิงไปรยา  เอี่ยมตระกูล
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี
คณิต ม.ต้น
696
เด็กหญิงผ่องรพี  เงินระย้า
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
697
เด็กชายผาเพชร  สุขเจริญ
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
698
เด็กหญิงฝั่งฝัน  สุวรรณฤกษ์
ม.2
โรงเรียนศรัทธาสมุทร
คณิต ม.ต้น
699
เด็กชายพงศกร  กลิ่นอัปสร
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
700
นายพงศกร  ฉิมเฉย
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 10

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 238 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
701
เด็กชายพงศ์ธเนศ  ยี่สาร
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
702
เด็กชายพงศธร  ชื่นกมล
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
703
เด็กชายพงศธร  ปรางศร
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
704
เด็กชายพงศ์ปณต  จันทนา
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
705
เด็กชายพงศ์พล  พุ่มจิตร
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
706
เด็กชายพงศภัค  เอกวัฒนเมธี
ม.3
โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
707
เด็กชายพงศ์สิริ  แสงมณี
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
708
เด็กหญิงพจมาลย์  สวัสดี
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
709
เด็กชายพชร  ศุกระศร
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
710
เด็กชายพชรกมล  เปรินกุล
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
711
เด็กชายพชรพล  จาระนัย
ม.2
โรงเรียนถาวรานุกูล
คณิต ม.ต้น
712
เด็กชายพชรวัฒน์  อินทร์ปรุง
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
713
นางสาวพณณกร  เอี่ยมสำอางค์
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
714
เด็กชายพนธกร  ประดิษฐ์ศิริงาม
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
715
เด็กหญิงพรชนก  คิดประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
716
เด็กหญิงพรชนก  โพธิ์ศรี
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
717
เด็กหญิงพรณภัทร  ช่วยบำรุง
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
718
เด็กหญิงพรณภัทร  ภูศรี
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
719
เด็กหญิงพรทิพา  วงศ์น้อย
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี
คณิต ม.ต้น
720
เด็กชายพรเทพ  วิวัฒน์วงศ์วนา
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
721
เด็กหญิงพรนภัส  ชื่นจิตต์
ม.2
โรงเรียนถาวรานุกูล
คณิต ม.ต้น
722
นางสาวพรประภา  แซ่โง้ว
ม.3
โรงเรียนศรัทธาสมุทร
คณิต ม.ต้น
723
เด็กหญิงพรปวีณ์  ภูดีหิน
ม.3
โรงเรียนบางสะพานวิทยา
คณิต ม.ต้น
724
เด็กหญิงพรปวีณ์  เอี่ยมสำอางค์
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
725
เด็กหญิงพรพรรณ  ผสมทอง
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี
คณิต ม.ต้น
726
เด็กหญิงพรพรรณ  วีระโชติสกุล
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
727
เด็กหญิงพรภัสสร  ลื้มสกุล
ม.3
โรงเรียนศรัทธาสมุทร
คณิต ม.ต้น
728
เด็กหญิงพรรณพัชร  นิลประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
729
เด็กหญิงพรรุ่ง  เลาหะสัมพันธพร
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
730
เด็กหญิงพรลภัส  ชูพินิจสกุลวงศ์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
731
เด็กชายพรวิสิฐ  วิสิทธิ์ผ่องพิบูล
ม.1
โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
732
เด็กหญิงพรศิริ  อนุอินทร์
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
733
เด็กหญิงพรษิตา  เพิ่มนาค
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
734
เด็กชายพรหมพชร  เย็นจิตโสมนัส
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
735
นางสาวพริ้ม  แซ่ฟ่าน
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 10

ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 224 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
736
เด็กหญิงพริริสา  เกตุอุดม
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี
คณิต ม.ต้น
737
เด็กชายพลกฤต  สุขประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
738
เด็กชายพลพล  คนงาม
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
739
เด็กชายพลภัทร  บุญนิมิตร์
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
740
เด็กชายพลภัทร  ลิขิตขอม
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
741
นางสาวพลอยพระยา  ยิ้มแย้ม
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
742
เด็กหญิงพลอยระวี  เพชรงาม
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
743
เด็กชายพศวัต  รังศิโรภาส
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
744
เด็กชายพศวีร์  โต๊ะถม
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
745
เด็กชายพศวีร์  สายจันทร์
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
746
เด็กชายพศุตม์  บุญประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
747
เด็กชายพสิษฐ์  สมสวย
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
748
เด็กชายพอใจ  กลิ่นงาม
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
749
เด็กหญิงพอเพียง  กุลโลหะมงคล
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
750
เด็กชายพัชรพล  ดอกรัก
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
751
เด็กชายพัชรพล  นาคอนุเคราะห์
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
752
เด็กชายพัชรพล  เปรินกุล
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
753
เด็กชายพัชรพล  มาลัยศรี
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
754
เด็กชายพัชร์พล  วงศ์จตุพัฒน์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
755
เด็กหญิงพัณฐ์ฐิชา  คล้ายคลึง
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
756
เด็กหญิงพัณณิตา  ปิยะพันธ์
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี
คณิต ม.ต้น
757
เด็กชายพัทธดนย์  พิมาย
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
758
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  โพธิ์ทอง
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
759
เด็กชายพัทธนันท์  กลิ่นเพชรรัตน์
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
760
เด็กหญิงพัทธนันท์  ภิงคารวัฒน์
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
761
เด็กชายพัทธนันท์  สงวนศักดิ์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
762
เด็กชายพัทธยากร  เทียนชัยทัศน์
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
763
เด็กหญิงพันดาว  เกิดหนู
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
764
เด็กหญิงพันธสรณ์  มีวาสนา
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
765
เด็กหญิงพันธิกา  ลีไทสง
ม.3
โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
คณิต ม.ต้น
766
เด็กหญิงพัลลภา  กล้าสันเทียะ
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
767
เด็กชายพัสกร  ฉ่ำแสง
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
768
เด็กชายพัสกร  ยังมาก
ม.2
โรงเรียนถาวรานุกูล
คณิต ม.ต้น
769
เด็กชายพัสกร  เสียงล้ำ
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
770
เด็กหญิงพััทธมน  สร้อยเงิน
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 10

ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 225 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
771
เด็กหญิงพัีรดา  เพ็ชรประกอบ
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
772
เด็กชายพากร  เจริญลาภ
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
773
เด็กชายพาทิส  ตันติสุขารมย์
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
774
เด็กชายพานทอง  บุญผูก
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
775
เด็กชายพานเพชร  บุญผูก
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
776
เด็กหญิงพิชชาพร  หอมสุด
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
777
เด็กหญิงพิชญภาส์  ตราชูวณิช
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
778
เด็กหญิงพิชญ์สินี  นวมนาคะ
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
779
เด็กหญิงพิชญ์สินี  ภมรสูตร
ม.2
โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
780
เด็กหญิงพิชญา  คำภีระ
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
781
เด็กหญิงพิชญาภร  อาจจินดา
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
782
เด็กหญิงพิชญาภัค  บุญเกิด
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
783
เด็กหญิงพิชญาภัค  แสงพิทักษ์
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
784
เด็กหญิงพิชญาภา  อาจจินดา
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
785
เด็กชายพิชญุตม์  เกตุเอม
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
786
เด็กชายพิชญุตม์  ลาภมงคลนิติ
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
787
เด็กหญิงพิชามญชุ์  ยินชัย
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
788
เด็กหญิงพิชามญชุ์  ลินลา
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
789
เด็กหญิงพิชามญธ์  เกลื่อนพันธ์
ม.3
โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
790
เด็กหญิงพิณชมพู  อินทรักษา
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
791
เด็กชายพิพัฒพันธ์พงศ์  คงดี
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
792
เด็กหญิงพิมจันทร์  ศรีสุระ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
793
เด็กหญิงพิมนัดดา  มาสวัสดิ์ทิพวรรณ
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
794
นางสาวพิมพ์ชนก  เกษร
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
795
เด็กหญิงพิมพ์ณาภา  ลาเซ่นท์
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
796
เด็กหญิงพิมพ์ดาว  ถ้ำแก้ว
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
797
เด็กหญิงพิมพ์นภัทร  มาตรสุริย์
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
798
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ทั่งทอง
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
799
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ประเสริฐสุข
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
800
เด็กหญิงพิมพ์พิศา  พงศ์อร่าม
ม.2
โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
คณิต ม.ต้น
801
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  อร่ามทอง
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
802
นางสาวพิมพ์ลดา  จันทร์วรศิริ
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
803
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  มหาเอกอนันต์
ม.2
โรงเรียนบางสะพานวิทยา
คณิต ม.ต้น
804
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  รักขนาม
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
805
เด็กหญิงพิมพิศา  จันทศร
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 10

ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 226 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
806
เด็กหญิงพิมลมาศ  แก้วไทย
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
807
เด็กหญิงพิมลรัตน์  พรมมา
ม.3
โรงเรียนถาวรานุกูล
คณิต ม.ต้น
808
เด็กหญิงพิยดา  ไทยน้อย
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
809
เด็กหญิงพิยดา  พุ่มพวง
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี
คณิต ม.ต้น
810
เด็กชายพิรวิชญ์  อิ่มฤทธา
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
811
เด็กหญิงพิริยากร  พิมพ์รส
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
812
เด็กชายพิศิษฐ์  กาญจนภิญพงศ์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
813
เด็กชายพิสิษฐ์  อินทรสมมุติ
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี
คณิต ม.ต้น
814
เด็กชายพีรกานต์  พลคณา
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
815
เด็กชายพีรณัฐ  งามเกียรติขจร
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
816
เด็กชายพีรณัฐ  แมลงทับทอง
ม.3
โรงเรียนถาวรานุกูล
คณิต ม.ต้น
817
เด็กหญิงพีรดา  ชวนะ
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
818
เด็กหญิงพีรดา  สายน้ำทรัพย์
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี
คณิต ม.ต้น
819
เด็กชายพีรพงศ์  จิตต์เจริญ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
820
เด็กชายพีรพล  บุญพยุง
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
821
นายพีรพัฒน์  นาคเพ็ชร์
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
822
เด็กชายพีรพัฒน์  มานพับ
ม.1
โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
คณิต ม.ต้น
823
เด็กชายพีรพัฒน์  ศรีทรัพย์
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี
คณิต ม.ต้น
824
เด็กชายพีรภัทร  ไพรอร่าม
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
825
เด็กชายพีรวัส  ทศลา
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
826
เด็กชายพีรศักดิ์  เหมสุข
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
827
เด็กชายพุฒิสรรค์  ติยะพิบูลย์ไชยา
ม.3
โรงเรียนถาวรานุกูล
คณิต ม.ต้น
828
เด็กชายเพชรเงิน  เดชอุดมวัฒนา
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
829
เด็กหญิงเพชรชล  หงส์สทัตกานนท์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
830
เด็กหญิงเพ็ชรพราว  เอมะ
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
831
เด็กหญิงเพชรฟ้า  เดชอุดมวัฒนา
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
832
เด็กหญิงเพชรรัตน์  งามศรีขำ
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
833
เด็กหญิงเพชรลดา  จำปาป้อง
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
834
เด็กหญิงเพ็ญพัชร  ศรีสัมฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนศรัทธาสมุทร
คณิต ม.ต้น
835
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  กาญจนารัตน์
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
836
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  วรรณศรีจันทร์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
837
นายเพทาย  นภนฤมิต
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
838
เด็กหญิงเพิ่มกมล  ขาวช่วง
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
839
เด็กหญิงเพียงขวัญ  ม่วงเสม
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
840
เด็กหญิงแพรวพิศณีย์  กนกรัตนนุกูล
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 10

ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 227 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
841
เด็กชายโพธิกร  อวยเจริญ
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
842
เด็กหญิงฟ้าใส  กองเพชร
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
843
เด็กหญิงภคพร  ชัยมงคล
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
844
เด็กชายภคพล  บุญทวงศ์
ม.2
โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
คณิต ม.ต้น
845
เด็กหญิงภทรภร  เจริญผล
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
846
เด็กหญิงภรภัทร  เที่ยวหาทรัพย์
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
847
เด็กหญิงภรภัทร  รัศมี
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
848
เด็กหญิงภรภัทร  อินจันทร์
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
849
เด็กหญิงภัคจิรา  โอษฐ์แก้ว
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
850
เด็กหญิงภัคดาริน  พงศ์ภัคประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
851
เด็กหญิงภัคธีมา  ดีเซ็น
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
852
เด็กหญิงภัชชญามณ  ทองตัน
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
853
เด็กหญิงภัณฑิรา  ปั้นเหน่ง
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
854
เด็กหญิงภัณฑิรา  วงศ์จารุวรโชต
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
855
เด็กหญิงภัททิยา  เขียวขำ
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
856
นางสาวภัทรกมล  จิรวิวัฒน์ภัทร
ม.3
โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
คณิต ม.ต้น
857
เด็กหญิงภัทรกานต์  นกแก้ว
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
858
เด็กหญิงภัทรธิดา  ไชยวรรณ
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
859
เด็กหญิงภัทรพร  ชื่นศิริเวช
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
860
เด็กหญิงภัทรพร  ทองมี
ม.2
โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
คณิต ม.ต้น
861
เด็กชายภัทรพล  แตงพลับ
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
862
เด็กชายภัทรพล  แสงสุริยงค์
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
863
เด็กหญิงภัทรวีร์  สายสุดใจ
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
864
เด็กชายภัทรศักดิ์  รูปท้วม
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี
คณิต ม.ต้น
865
นางสาวภัทริยา  เป็นศิริ
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
866
เด็กหญิงภัสจิรา  ช่างนิ่มนวล
ม.3
โรงเรียนศรัทธาสมุทร
คณิต ม.ต้น
867
เด็กชายภาคภูมิ  ฉ่ำฮวบ
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
868
เด็กชายภาคิน  คงเสถียร
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
869
เด็กชายภาคิน  บุญยะประสพ
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
870
เด็กชายภาณุวัฒน์  จันทร์เพ็ญ
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
871
เด็กชายภาณุวิชญุ์  ระเบียบ
ม.2
โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
872
นายภานุพงศ์  กรุดนาค
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
873
นายภานุพงษ์  กองแก้ว
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
874
เด็กหญิงภารดี  เวทยานนท์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
875
เด็กชายภาสวีร์  แก้วดุก
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 10

ณ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 218 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
876
เด็กหญิงภิญญดา  สุขะวัลลิ
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
877
เด็กชายภู  คำลุน
ม.3
โรงเรียนบางสะพานวิทยา
คณิต ม.ต้น
878
นายภูดิศ  ผ่องผิว
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
879
เด็กชายภูธนพัตน์  ตากิ่มนอก
ม.1
โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
คณิต ม.ต้น
880
เด็กชายภูมิภัทร  วงศ์ขยาย
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
881
เด็กหญิงภูมิริน  นวรัตน์
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
882
เด็กชายภูริ  รุทธิฤทธิ์
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
883
เด็กหญิงภูริชญา  ไวงาน
ม.3
โรงเรียนบางสะพานวิทยา
คณิต ม.ต้น
884
เด็กชายภูริณัฐ  เขมมารัตน์
ม.1
โรงเรียนบางสะพานวิทยา
คณิต ม.ต้น
885
เด็กชายภูริณัฐ  บัวเนียม
ม.1
โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
คณิต ม.ต้น
886
เด็กชายภูริพงศ์  เอี้ยวสกุล
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
887
เด็กชายภูริพัฒน์  นิลเรือง
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
888
เด็กชายภูริภัฏ  อยู่สุวรรณ
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
889
เด็กชายภูริภัทร  สุขเกษม
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
890
เด็กชายภูริภัทร์  สุขศรี
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
891
เด็กชายภูริภัส  เรืองขจร
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
892
เด็กหญิงภูริมนตรา  จันทร
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี
คณิต ม.ต้น
893
เด็กชายภูรีรัช  บุตรอินทร์
ม.1
โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
894
นายภูวสิษฏ์  วิภาสชีวิน
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
895
เด็กชายภูวิศ  กออภิญญากุล
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
896
เด็กชายภูษณะ  ฉิมพาลี
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
897
นายมคธ  หวังศิริจิตร
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
898
นายมณชัย  วงศ์สวาท
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
899
เด็กหญิงมณัสนันท์  ประสิทธิ์วรการ
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
900
เด็กหญิงมณีอร  อาจศรี
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
901
เด็กชายมนต์ชัย  สนั่นแสง
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
902
เด็กหญิงมนทิชา  เฮงภู่เจริญ
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
903
เด็กชายมนนทกร  ขุนสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
904
เด็กหญิงมนสนันท์  ลี้ไพบูลย์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
905
เด็กหญิงมนสิชา  นาคปาน
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
906
เด็กชายมนัสนที  ชูทรัพย์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
907
เด็กหญิงมนัสวี  ทองก้านบัว
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี
คณิต ม.ต้น
908
เด็กหญิงมนิชนัญญ์  แสวงหอม
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
909
เด็กชายมหาโชค  จุมพรม
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
910
เด็กชายมัณฑวิทย์  เกตุพันธุ์
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 10

ณ อาคาร 9 ชั้น 2 ห้อง 922 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
911
เด็กหญิงมันตาสินี  รุจจนเวท
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
912
เด็กหญิงมาดาพร  สุกุล
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
913
เด็กหญิงมานิตา  ลอยไสว
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
914
เด็กหญิงมุกตาภา  ชุมพรณ์
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
915
เด็กหญิงมุนินทสินี  รุจจนเวท
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
916
เด็กหญิงเมลดา  เวชกิจ
ม.2
โรงเรียนถาวรานุกูล
คณิต ม.ต้น
917
เด็กชายเมษา  สุขสิริ
ม.2
โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
คณิต ม.ต้น
918
เด็กชายไมเคิล  คลอส
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
919
เด็กหญิงยลรวี  ศิริสมบูรณ์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
920
เด็กชายยศดา  เอี่ยมสะอาด
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
921
เด็กชายยศธร  ชาวห้วยหมาก
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
922
เด็กหญิงยุวดี  อวยพร
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
923
เด็กชายรชต  ปราณโสภณ
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
924
เด็กหญิงรฐมณฑ์  มากวงษ์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
925
นางสาวรพีพร  นกแก้ว
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
926
เด็กหญิงรวิกานต์  สมานมิตร์
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
927
เด็กชายรวิพล  พลกรรณ์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
928
เด็กหญิงรวิสุดา  นุ่มสวน
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
929
เด็กหญิงร้อยตะวัน  มากจันทร์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
930
เด็กหญิงรักษิณา  เจนสวัสดิ์พงศ์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
931
เด็กชายรัชชยุต  อุดมศิริ
ม.3
โรงเรียนศรัทธาสมุทร
คณิต ม.ต้น
932
นางสาวรัชชานันท์  สุริโย
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
933
เด็กหญิงรัชฎาภากร  สามนคร
ม.1
โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
คณิต ม.ต้น
934
เด็กชายรัชพล  ศรีทอง
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
935
เด็กหญิงรัญชน์  รัตนพงศ์เลิศ
ม.1
โรงเรียนศรัทธาสมุทร
คณิต ม.ต้น
936
เด็กชายรัญชน์  วงศ์พานิช
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
937
เด็กชายรัฐภูมิ  ผดุงเกียรติวงษ์
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
938
เด็กหญิงรัตนมณี  อุระทัย
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
939
เด็กหญิงรัตนา  เหล็กคม
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
940
เด็กหญิงรัตนาวดี  สดแช่ม
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
941
นางสาวรัศมิ์นิชา  มั่นหมาย
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
942
เด็กหญิงรินรดา  ขันทอง
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี
คณิต ม.ต้น
943
เด็กหญิงรินรดา  โหงวสกุล
ม.3
โรงเรียนศรัทธาสมุทร
คณิต ม.ต้น
944
เด็กหญิงรุ่งทรัพย์ทิวา  ปู่เงิน
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี
คณิต ม.ต้น
945
เด็กชายรุ่งทิวา  ปุกเนตร
ม.3
โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 10

ณ อาคาร 9 ชั้น 2 ห้อง 923 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
946
เด็กหญิงรุ่งนภา  แสงจันทร์
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
947
เด็กหญิงรุ่งนภา  หอมแก่นจันทร์
ม.3
โรงเรียนถาวรานุกูล
คณิต ม.ต้น
948
เด็กชายรุพัศน์พงษ์  อินชื่นใจ
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
949
เด็กชายรูปศิริ  รูปสม
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
950
เด็กชายเรืองศักดิ์  จิตต์เอื้อ
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี
คณิต ม.ต้น
951
เด็กหญิงลดามณี  จันทร์นุ่ม
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
952
เด็กหญิงลภัสรดา  จันทร์แก้ว
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
953
เด็กหญิงลภิศา  กอนสุข
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
954
เด็กหญิงลักขิกา  สินฉาย
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
955
เด็กหญิงลักษิกา  ยี่รงค์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
956
นายลัทธวุฒ  บุญมีโชติ
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
957
เด็กหญิงลาวัณย์  คงกะเรียน
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี
คณิต ม.ต้น
958
เด็กหญิงลิสสารัตน์  ศรีงาม
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
959
เด็กชายวขิรวิทย์  เลาห์ประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
960
เด็กชายวงศกร  มาลาลักษมี
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
961
เด็กชายวงศกร  เยี่ยมยงวรรณ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
962
เด็กชายวชิรวิทย์  พ่วงพูน
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
963
เด็กหญิงวณิชชา  ตันนิกร
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
964
เด็กหญิงวนัชพร  พุฒิดำรง
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
965
เด็กหญิงวรกมล  รุ่งโรจน์กิจกุล
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
966
เด็กหญิงวรกาญจน์  หลิวเจริญกุล
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
967
เด็กหญิงวรกุล  จันทิมา
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
968
เด็กชายวรโชติ  กฤษติชัย
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
969
เด็กหญิงวรดี  ชลนภาสถิตย์
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
970
เด็กชายวรเทพ  ฐิติธนากุล
ม.1
โรงเรียนศรัทธาสมุทร
คณิต ม.ต้น
971
นายวรพณ  สาทะ
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
972
เด็กหญิงวรพร  อักโข
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
973
เด็กหญิงวรพรรณ  แสงแดง
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
974
เด็กชายวรภวิศย์  เปลี่ยนปราณ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
975
เด็กหญิงวรรณชภรณ์  พงศ์อร่าม
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
976
เด็กหญิงวรรณชล  วีระไพศาล
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
977
เด็กชายวรรณธัช  สุขรักษา
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
978
เด็กหญิงวรรณนิษา  บัวล้อม
ม.3
โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
คณิต ม.ต้น
979
เด็กหญิงวรรณนิสา  พันแตง
ม.3
โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
คณิต ม.ต้น
980
เด็กหญิงวรรณพร  กลิ่นกรุ่น
ม.1
โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 10

ณ อาคาร 9 ชั้น 2 ห้อง 924 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
981
เด็กหญิงวรรณพร  ทองขาว
ม.1
โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
คณิต ม.ต้น
982
เด็กหญิงวรรณพร  วีรประเสริฐกุล
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี
คณิต ม.ต้น
983
เด็กหญิงวรรณรัชต์  รินทรึก
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
984
เด็กหญิงวรรณวณัช  ยิฎฐะสิริ
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
985
เด็กหญิงวรรณวิศา  มฤคพันธุ์
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
986
เด็กหญิงวรรณวิษา  รุ่งเรือง
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
987
เด็กชายวรรธนัย  สิ้นโศรก
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
988
เด็กหญิงวรรธมน  ยวงใย
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
989
เด็กหญิงวรฤทัย  ม่วงคราม
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
990
เด็กหญิงวรวรรณ  พงษ์สำราญ
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
991
เด็กหญิงวรวีร์  โพยมรัตน์
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
992
เด็กหญิงวรัญญา  ตันเจริญ
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
993
เด็กหญิงวรัญญา  พะลังเดช
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
994
เด็กชายวรากร  บำรุงพงษ์
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
995
เด็กหญิงวราทิพย์  อาจฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
996
เด็กชายวรายุส  วุฒิธรรม
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
997
เด็กหญิงวราลี  ภูรัต
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
998
นายวริศ  เทียนไชย
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
999
เด็กหญิงวริศรา  เฉ่งปี่
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
1000
เด็กหญิงวริศรา  โพธิ์ประสาท
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
1001
เด็กหญิงวลัยพร  โตจั่น
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
1002
เด็กหญิงวศินี  วิมลศิลปวิญญู
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
1003
เด็กชายวสุ  สุขศรี
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
1004
เด็กชายวสุรัตน  เล้าโลมวงศ์
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
1005
เด็กชายวัชรสิทธิ์  นาควัชรานันท์
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
1006
เด็กชายวัชรสิทธิ์  ปกป้อง
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
1007
เด็กชายวัทธิกร  บัวหา
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
1008
เด็กชายวัทธิกร  อภิสิทธิ์แก้วเจริญ
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
1009
เด็กชายวันชนะ  ลาภสถาพรกุล
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
1010
เด็กหญิงวาเนสซ่า น้ำฟ้า  อรุณชัย
ม.1
โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
คณิต ม.ต้น
1011
นายวายุภัทร  บุญมาก
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
1012
เด็กหญิงวาสนา  พูนน้อย
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
1013
เด็กหญิงวาสินี  เดชเพชร
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
1014
เด็กหญิงวิชชาพร  โจโฉ
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
1015
เด็กชายวิชญพงศ์  ถนอมนาค
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 10

ณ อาคาร 9 ชั้น 2 ห้อง 925 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1016
เด็กชายวิชญ์  เต็งประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี
คณิต ม.ต้น
1017
เด็กชายวิญญ  นิรันตรานนท์
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
1018
เด็กชายวิธวิน  ลาภมาก
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
1019
เด็กหญิงวิภาพร  วรกลั่น
ม.2
โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
คณิต ม.ต้น
1020
เด็กหญิงวิภาวินี  ละมั่งทอง
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
1021
เด็กหญิงวิมลสิริ  สามร้อยยอด
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี
คณิต ม.ต้น
1022
เด็กหญิงวิลัยพร  พรหมมาลี
ม.1
โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
คณิต ม.ต้น
1023
เด็กชายวิศรุต  สิงห์ปัน
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
1024
เด็กชายวิศิษฐ์  สุวรรณเนาว์
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
1025
เด็กชายวิสุทธิ์  ชูจิตต์
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
1026
เด็กชายวีรณัฐ  อังคตรีรัตน์
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
1027
เด็กชายวีรภัทร  ชัยรูป
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
1028
เด็กชายวีรภัทร  มาลัยเลิศ
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
1029
เด็กหญิงวีรวดี  อยู่ทอง
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
1030
เด็กชายวุฒิชัย  มีทอง
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
1031
เด็กหญิงศกลวรรณ  บุญอยู่
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
1032
เด็กหญิงศจีรัตน์  อุ่นวัฒนธรรม
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
1033
เด็กชายศดานนท์  รัตนาไพบูลย์
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
1034
เด็กชายศตวรรษ  ศรีสังข์งาม
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
1035
เด็กชายศรวิสุทธิ์  จันทร์ตรง
ม.2
โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1036
เด็กชายศรัณย์ภัทร  ผิวสวยคำ
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
1037
เด็กหญิงศรัณยา  สุขทวี
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี
คณิต ม.ต้น
1038
เด็กชายศรัณย์  สระแก้ว
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
1039
เด็กหญิงศรันย์พร  ผวาผดุง
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
1040
เด็กชายศรัษกร  สุขงาม
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
1041
เด็กชายศรีพิพัฒน์  สุบรรณภาพ
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
1042
นายศรีรวิชญ์  ทันวงษ์
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
1043
เด็กหญิงศวิตา  ลิ้มสัจจาพาณิชย์
ม.1
โรงเรียนศรัทธาสมุทร
คณิต ม.ต้น
1044
เด็กหญิงศศิกานต์  เรียงสันเทียะ
ม.2
โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
คณิต ม.ต้น
1045
เด็กชายศศิฎฐ์  ดวงดี
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
1046
เด็กหญิงศศิณา  บุษบาบาล
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
1047
เด็กหญิงศศินิภา  นามปักษา
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
1048
เด็กหญิงศศิพัชร์  กุลอิทธิโภคิน
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
1049
เด็กหญิงศศิมา  กรกุม
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
1050
เด็กหญิงศศิวิมล  ศรีจันทร์
ม.3
โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 10

ณ อาคาร 9 ชั้น 3 ห้อง 932 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1051
เด็กหญิงศศิวิมล  โอนรัมย์
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี
คณิต ม.ต้น
1052
เด็กชายศักดิ์ระพี  นาคน้อย
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
1053
นายศักดิ์สกุล  เจริญสุข
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
1054
เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ไหมละออง
ม.1
โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
คณิต ม.ต้น
1055
เด็กชายศักดิ์สิทธ  ทิมทอง
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
1056
เด็กชายศักร์สฤษฏ์  พงษ์สิงห์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
1057
เด็กชายศักรินทร์  โพธิ์ทอง
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
1058
เด็กหญิงศิภาพัชร์  เจริญประภาศรี
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
1059
นางสาวศิรดา  ยังอยู่ดี
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
1060
เด็กหญิงศิรประภา  รื่นเกษม
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
1061
เด็กหญิงศิรภัสสร  แก่นทอง
ม.2
โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
คณิต ม.ต้น
1062
นางสาวศิรภัสสร  รัตนาศิริภิรมย์
ม.3
โรงเรียนศรัทธาสมุทร
คณิต ม.ต้น
1063
เด็กชายศิรวิทย์  สายน้ำเขียว
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี
คณิต ม.ต้น
1064
เด็กชายศิรสิทธฺิ์  สีพูล
ม.2
โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
คณิต ม.ต้น
1065
เด็กหญิงศิริกัลยา  สารกุล
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
1066
เด็กหญิงศิรินภา  พราหมณ์คล้ำ
ม.1
โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
คณิต ม.ต้น
1067
เด็กหญิงศิรินภา  อังคุณี
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
1068
เด็กหญิงศิรินาถ  หงษ์สุวรรณ์
ม.2
โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1069
เด็กหญิงศิริพร  สุวรรณศิริ
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
1070
เด็กหญิงศิริพรรษา  ม่วงน้อย
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
1071
เด็กชายศิริโรจน์  ชุมเพ็ชร
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี
คณิต ม.ต้น
1072
เด็กหญิงศิริวรรณรดา  บัวศิริ
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
1073
เด็กชายศิลาเมษฐ์  สมรมิตร
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
1074
เด็กชายศิลาฤทธิ์  หนูแก้ว
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
1075
เด็กชายศิวกร  ฟุ้งเฟื่อง
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
1076
เด็กชายศิวนาถ  พราหมณ์น้อย
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
1077
เด็กหญิงศิวพร  สุพงศ์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
1078
นายศุทธวีร์  อบแย้ม
ม.3
โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
คณิต ม.ต้น
1079
นายศุภกร  กล่อมอำภา
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
1080
เด็กชายศุภกร  สุรินทร์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
1081
เด็กชายศุภกฤต  จงอ่อน
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
1082
เด็กชายศุภกฤต  พูลสุข
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
1083
เด็กชายศุภกิตติ์  สังข์ทอง
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
1084
เด็กชายศุภณัฐ  ชูสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
1085
เด็กชายศุภณัฐ  แววนิล
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 10

ณ อาคาร 9 ชั้น 3 ห้อง 933 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1086
เด็กชายศุภณัฐ  สร้อยระย้า
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
1087
เด็กชายศุภณัฐ  อรุณศิริวัฒนา
ม.3
โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1088
เด็กหญิงศุภมาส  มะลิทอง
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
1089
เด็กชายศุภวัฒณ์  สุวรรณโน
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
1090
เด็กชายศุภวัฒน์  ไชยธานี
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี
คณิต ม.ต้น
1091
เด็กชายศุภวัฒน์  แซ่ภู่
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
1092
เด็กชายศุภวิชญ์  โชติมิตร
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
1093
เด็กชายศุภวิชญ์  ประภาสะโนบล
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
1094
นายศุภสิน  บุญศรีนุ้ย
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
1095
เด็กหญิงศุภัสสิญา  แก้วโกศล
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
1096
เด็กหญิงศุภากร  ฐิติพรขจิต
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
1097
เด็กหญิงศุภากร  โพธิ์แก้ว
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
1098
นางสาวศุภานัน  นุรัญชา
ม.3
โรงเรียนศรัทธาสมุทร
คณิต ม.ต้น
1099
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  พิชิตภัย
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
1100
เด็กหญิงศุภิสรา  คงสถาน
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
1101
เด็กหญิงศุภิสรา  สีดำ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
1102
เด็กชายเศรษฐพงศ์  กิมไพ
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
1103
เด็กหญิงสตตบงกช  ดวงเด่น
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
1104
เด็กชายสพล  ศุภธำรง
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
1105
เด็กชายสมัชญ์พล  เจริญสมบัติ
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
1106
เด็กหญิงสรณ์เกตุการณ์  เกตุการณ์
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
1107
เด็กชายสรภัทร  แซ่เอี๊ยว
ม.1
โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
คณิต ม.ต้น
1108
เด็กหญิงสรรศวิตรา  แสงเงิน
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
1109
เด็กชายสรรเสริญ  ขำดี
ม.3
โรงเรียนถาวรานุกูล
คณิต ม.ต้น
1110
เด็กชายสรวัชร์  ศรีสุพรรณถาวร
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
1111
เด็กชายสรวิศ  บุญมี
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
1112
เด็กชายสรศักดิ์  คชเกตุ
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
1113
เด็กชายสรสิช  ตันยาลักษณ์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
1114
เด็กชายสรัล  ไทยถาวร
ม.3
โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1115
เด็กหญิงสรัลชนา  รอดภัย
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
1116
เด็กหญิงสราญรัตน์  เทพรอด
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
1117
นายสรายุทธ  ม่วงอุมิงค์
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
1118
เด็กชายสราวุฒิ  มฤคพันธุ์
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
1119
เด็กหญิงสโรชา  นฤคุปต์ชาญชัย
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
1120
เด็กหญิงสโรชา  สุ่มอ่ำ
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 10

ณ อาคาร 9 ชั้น 3 ห้อง 934 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1121
เด็กหญิงสลิสา  ศรีสม
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
1122
เด็กชายสหรัฐ  ทองคำ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
1123
นายสหรัฐ  อนุสนธิ์
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
1124
เด็กชายสัณหณัฐ  ทองอ่อน
ม.2
โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
คณิต ม.ต้น
1125
เด็กหญิงสันทยา  จันจิต
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
1126
เด็กชายสันทัด  สว่างแสง
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
1127
นางสาวสาธิตา  อุทัยธรรม
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
1128
นายสายชล  อยู่เชื้อ
ม.3
โรงเรียนถาวรานุกูล
คณิต ม.ต้น
1129
เด็กหญิงสาริการ์  พลับพลาทอง
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี
คณิต ม.ต้น
1130
เด็กหญิงสาริศา  ขุนเอม
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
1131
เด็กหญิงสาลินี  ปิ่นเพชร
ม.1
โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
คณิต ม.ต้น
1132
เด็กชายสิงหา  สุกสว่าง
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
1133
เด็กหญิงสิตางคุ์  ศรีสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
1134
นางสาวสิตานัน  พุ่มเมฆ
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
1135
นายสิทธิกร  เนียมศรี
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
1136
เด็กชายสิทธิกร  สุจริตธุระการ
ม.2
โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
คณิต ม.ต้น
1137
เด็กชายสิทธิกร  อบอุ่น
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
1138
เด็กชายสิทธินนท์  พวงมาลัย
ม.1
โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
คณิต ม.ต้น
1139
เด็กชายสิทธินนท์  ยิ้มรอด
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี