ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 9

ณ อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 542 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
นางสาวกนกพิชญ์  วงษ์เกิด
ม.3
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกนกรดา  แหวนทองคำ
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกนกวรรณ  ทองมูล
ม.1
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงกนกวรรณ  ปาลพันธ์
ม.1
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงกมลชนก  อัปมะเย
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
นางสาวกมลพัชร  ทำมา
ม.3
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
นางสาวกรกนก  หงษ์เวียงจันทร์
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงกรวรรณ  ภักดิ์วิไลเกียรติ
ม.1
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กหญิงกรวรรณ  ราชคฤห์
ม.3
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กชายกรวิรัชย์  จันทา
ม.1
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงกรศิรินทร์  พาเลิศ
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กชายกฤตภาส  กำลังทรัพย์
ม.2
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กชายกฤติน  เมตตาจิต
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กชายกฤติน  ศรีชมภู
ม.2
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กชายกฤษณ์ปาณัสม์  พ่อค้า
ม.1
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
นายกฤษระวี  แสงทอง
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงกษมา  คุ้มประดิษฐ์
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กชายก้องภพ  เลี้ยงถนอม
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กหญิงกัญจน์นิกข์  สมบูรณ์
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงกัญจ์นภัส  ผาสุข
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
นางสาวกัญญ์นิษฐา  พงษ์พิละ
ม.3
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศรีวิเชียร
ม.1
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สมบัติเจริญ
ม.3
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  หงวนตัด
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กหญิงกัญฐภา  พันธุ์มาดี
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กชายกัณษพิชญ์  เพ็งรุ่ง
ม.1
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  สิทธิเกรียงไกร
ม.1
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กชายกันตพัฒน์  ชัยรัตน์เมธี
ม.2
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
นางสาวกานต์ณพิชญ์  จำปาเงิน
ม.3
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กหญิงกานต์นรี  อนุศรี
ม.2
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กชายกิตติเดช  เพิ่มวิเศษ
ม.1
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กชายกีรติ  เรืองวงษ์
ม.1
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงกีรติกา  ทนุการ
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กหญิงกุญช์ภัสส์  รชตพิตรพิบูล
ม.3
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กหญิงกุลปรีญา  สิทธิสมบูรณ์
ม.3
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 9

ณ อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 543 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายเก่งการ  รัตนคำสกุล
ม.1
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กหญิงเกวลิน  หิรัญกิตติกร
ม.2
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กชายเกื้อกุล  เชานสกุล
ม.2
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กหญิงขนิษฐี  ดาวเรือง
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กหญิงขวัญชนก  ชาวอบทม
ม.2
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กชายคเฌศ  นามรักษ์
ม.1
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กหญิงครองขวัญ  ล้วนเนตรเงิน
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กชายคุณณ์  ผลจรัญ
ม.1
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กชายจตุรภัทร  ธนบูลย์ทวี
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงจรรยมณฑน์  บรรจงศุภมิคร
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กหญิงจรัชยา  เพ็งแข
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กชายจรัญวัฒน์  มัลฑากาญจณ์
ม.2
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กหญิงจรัณญา  กัลยาณพจน์พร
ม.2
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กหญิงจอมขวัญ  บุญแย้ม
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กหญิงจันทวรรณ  ชาวนา
ม.3
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
นายจารุกานต์  กิจจารุวงษ์
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กหญิงจารุศิริ  กิจจารุวงษ์
ม.2
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กชายจิณณะ  สุธาพจน์
ม.1
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กชายจิณานนท์  เยี่ยมสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กหญิงจิดาภา  ทำจะดี
ม.1
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กหญิงจินต์กมล  ทับพวาธินท์
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กหญิงจินตนา  จ่าพันธุ์
ม.1
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กหญิงจิภาอัณณ์  ช่างดี
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กชายจิรกร  พันธุ์พฤกษ์
ม.2
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กชายจิรภัทร  จิรวาณิชกุล
ม.2
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
นายจิรภัทร  เสถียรถาวร
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กชายจิรวัฒน์  ทำดี
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กหญิงจิรัจฌา  พันธุ์พฤกษ์
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กชายจิรัฎฐ์  จุลบุญญาสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กชายจิรัฏฐ์  สิทธิศักดิ์
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กชายจิรัฏฐ์  อริยอาภากุล
ม.2
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กชายจิรายุ  สุพรรณโรจน์
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กหญิงจุรีรัตน์  จูมศรียา
ม.2
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กหญิงจุฬารักษ์  เรืองวรเวทย์
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  มณีอินทร์
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 9

ณ อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 544 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายเจษฎา  อันฐาเชษ
ม.2
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กชายเจษฎากร  บุญมา
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กหญิงชญาดา  วศินนิติวงศ์
ม.2
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กหญิงชญานิษฐ์  มณีสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กชายชนม์ชนันทร์  สกุลพราหมณ์
ม.2
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กหญิงชนัญชดา  ห่วงวิไล
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กชายชนาธิป  เรือนใจมั่น
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กชายชยานันต์  สุวรรณรักษ์กูล
ม.1
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กหญิงชนิกานต์  มีวงษ์
ม.1
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กหญิงชมตะวัน  ปุ่นนิ่ม
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กชายชยพล  เชาวนสกุล
ม.2
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กหญิงชยาภรณ์  นาคยศ
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กหญิงชลฑร  ไชยชนะ
ม.2
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กหญิงชลันธร  ศรีภุมมา
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กหญิงชัชชญา  สะอาดดี
ม.2
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กหญิงชัญญณัฐ  ยศศักดิ์ศรี
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กชายชัยทวัฒน์  ลี้เปี่ยมวระกูล
ม.2
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กชายชัยวัฒน์  ทาตุการ
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กชายชัยวัฒน์  ร่มโพธิ์ชี
ม.2
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กหญิงชาคริยา  วิไลเนตร
ม.2
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กหญิงชานิสา  แจ้งประจักษ์
ม.2
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กหญิงชาลิสา  แตงทอง
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กหญิงชิชฎา  เกษตรเจริญกิจ
ม.2
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
นายชิษณุชา  ร่วมชาติ
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กชายชิษณุพงศ์  ศิริอรุณรัตน์
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ขันฑ์ประภาพกุล
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กหญิงโชติกา  ห้วยหงษ์ทอง
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กหญิงญาณิกา  เหมกุล
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กหญิงญาณิศา  นาคนิยม
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กหญิงฐาปณิกร  ศรีวรรณ
ม.3
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กหญิงฐาปณี  ขันธ์มั่น
ม.1
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กหญิงฐิตาภรณ์  พันธุ์ขะวงศ์
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กชายฐิติวัชร์  วงษ์บุญเพ็ง
ม.1
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
นางสาวฑิฆัมพร  จันทร์เพ็ญ
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กชายณชพงศ์  คำแผง
ม.1
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 9

ณ อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 545 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายณฐกร  เอี่ยมน้อย
ม.2
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กชายณฐพงศ์  วงษ์เวียงจันทร์
ม.1
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กหญิงณธษา  สังวาลเดช
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กหญิงณภัทร  ชินสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กชายณภัทร  ยศศักดิ์ศรี
ม.1
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กชายณภัทร  วงศ์สุบิน
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กชายณภัทร  ศิลป์ไพบูลย์พานิช
ม.1
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กหญิงณภาภัช  ช้อยเชื้อดี
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กหญิงณฤชล  จงสมจิตร
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กหญิงณัชชา  พิมใจใส
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กชายณัชพล  วังวงศ์
ม.1
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กหญิงณัฏฐ์ณริน  ผิวเกลี้ยง
ม.2
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เทียนสว่าง
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กหญิงณัฏฐนันท์  โพธิ์สุวรรณ
ม.3
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กหญิงณัฐกมล  โรจน์บุญถึง
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กหญิงณัฐกมล  วรรณะ
ม.3
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
นางสาวณัฐกมล  ศิริอรุณรัตน์
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กชายณัฐกิตติ์  แซ่ลิ้ม
ม.2
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กชายณัฐกิตติ์  ปาลพันธ์
ม.2
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กชายณัฐกิตติ์  ศรีธุระวานิช
ม.2
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กชายณัฐชนน  แสงสว่าง
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กหญิงณัฐชา  กระจ่างแพทย์
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
นายณัฐฐินันท์  ชาวโพธิ์เอน
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กชายณัฐฒ์ปวีร์  เถื่อนใหญ่
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กหญิงณัฐณิชา  ใคร่ครวญ
ม.2
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กหญิงณัฐณิชา  ยิ้มช้อย
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กหญิงณัฐณิชา  อึ้งเจริญชัย
ม.1
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กหญิงณัฐธิดากร  แสนสิงห์
ม.1
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กหญิงณัฐนรี  วังเสาร์
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กหญิงณัฐนันท์  สามารถรัมย์
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กหญิงณัฐนิชชา  เชื้อเล็ก
ม.2
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กชายณัฐพนธ์  แป้นแจ้ง
ม.1
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กหญิงณัฐพร  แก้วเจริญ
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กชายณัฐพล  แสงอรุณ
ม.1
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กชายณัฐพัชร์  แสงอรุณ
ม.1
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 9

ณ อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 546 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงณัฐภัทร  อารมณ์สวะ
ม.2
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กชายณัฐวรรธน์  ศีลประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กหญิงณัฐวรา  พลมั่น
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
นายณัฐวุฒิ  โรจน์บุญถึง
ม.3
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กหญิงณัฐศณิศา  เดชบุญ
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กชายณัฐศิษฏ์  ฉิมพันธ์
ม.1
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กหญิงณันฑวรรณ  ศรีคำ
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กหญิงณิชาภัทร  ทองสุข
ม.1
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กหญิงณิชาภา  แช่มวงษ์
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กหญิงเณศรา  ธิกุลวงษ์
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กหญิงดารุณี  ตันติพรนพคุณ
ม.1
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กชายดุสิต  คนทน
ม.2
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กชายตรีเพชร  สมน้อย
ม.1
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กชายเตชภัทร  พัวประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กชายทศพร  แตงระย้า
ม.1
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กชายทศวรรษ  สุดสวาท
ม.1
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กชายทักษดนย์  ศรีบุญเพ็ง
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
นางสาวทัตพิชา  อมรเศรษฐชัย
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กชายทินภัทร  ศรีวิชัย
ม.2
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กชายทิวัตถ์  วังกรานต์
ม.2
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กชายทีทัช  พัชเชวลิต
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กชายธงชัย  คล้ายฉ่ำ
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กชายธนกฤต  ศรีถัน
ม.1
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กชายธนกฤต  สุรพานิช
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กชายธนกฤต  โสมภีร์
ม.1
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กชายธนกฤษ  ไตรสังข์
ม.2
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กชายธนชัย  จันโท
ม.1
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กชายธนนรินทร์  ตฤณชาติวณิชย์
ม.2
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กหญิงธนพร  ก้อนชัยภูมิ
ม.2
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กหญิงธนภรณ์  พูนดี
ม.2
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กชายธนภัทร  คล้ายคลัง
ม.1
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
นายธนอนันต์  ตฤณชาติวณิชย์
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กหญิงธนัชพร  คงเปีย
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กหญิงธนัญชนก  ขวัญอ่อน
ม.1
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กชายธนันชัย  หงษ์โต
ม.1
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 9

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 532 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายธนาธิป  มั่งคงดี
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กหญิงธนิชา  ก๊วยสมบูรณ์
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
นางสาวธนิษฐา  พรวิศณุกูล
ม.3
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กหญิงธมลวรรณ  แดงประเสริฐชัย
ม.2
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กชายธรรมรัตน์  จันภาวะ
ม.1
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
นางสาวธวัลรัตน์  ทวีสิงห์
ม.3
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กหญิงธัญชนก  ครื้นน้ำใจ
ม.2
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กหญิงธัญชนก  มั่นคง
ม.2
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กหญิงธัญชนก  อุรินคำ
ม.2
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กหญิงธัญรดา  ข้องเกี่ยวพันธ์
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กหญิงธันย์ณภัทร  อภิวัฒิธรรม
ม.3
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กหญิงธันยณัฐต์  ขลังธรรมเนียม
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กหญิงธิชา  แช่มช้อย
ม.1
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กชายธีร์ธวัช  เจริญผล
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กชายธีรพล  บัวเพชร์
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กชายธีรภัทร  เฉลิมฤทธิ์
ม.1
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กชายธีรภัทร  สุนทรวิภาค
ม.2
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กชายธีริทธิ์  ตันติโรจนาเมธ
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กชายณฐภรรท  คล้ายสุบรรณ
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กชายนพคุณ  ดิษดี
ม.1
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กชายนพธนดนย์  พงษ์พิละ
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กชายนพพร  ธีรนนท์
ม.1
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กชายนพอนนต์  พินิจพานิชย์
ม.2
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กหญิงนภสร  จารุทิกร
ม.1
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กหญิงนภสร  พันธุ์แตง
ม.2
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กชายนภัทร  ศรีอินกิจ
ม.1
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กหญิงนภา  คำจันทร์
ม.1
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กหญิงนภิศสิริ  งามสอาด
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กชายนราวิชญ์  แก้วปานกัน
ม.1
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์  ธงชัย
ม.1
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กชายนริศพงษ์  มณีอินทร์
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กชายนวนนท์  จันทร์วาววาม
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กหญิงนัทธ์หทัย  ตันพิรุฬห์
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กหญิงนันทกานต์  รอดหงษ์ทอง
ม.1
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
นางสาวนันท์นภัส  มาแสง
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 9

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 533 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงนันทวัน  แก้วกล้า
ม.2
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กหญิงนานา  กุลจิตติพิริยะ
ม.2
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กหญิงนิชธาวัลย์  สิงห์อุดร
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กชายนิธิภัทร  รู้รอบดี
ม.2
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
นางสาวนิราภร  สุวรัตน์
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กชายบดินทร์วัตต์  กุลชนะเชาวน์
ม.1
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กหญิงบัณฑิตา  บุญแต้ม
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กชายบุรินทร์  ปีตรังสี
ม.1
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กหญิงเบญจพร  ฉัตรมงคลพาณิช
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กหญิงเบญญาภา  ครองสวัสดิ์กุล
ม.3
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กชายปฏิพล  แซ่วี
ม.1
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กชายปฐมพงษ์  พุฒิเนตร
ม.1
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กชายปฐวี  สุวรรณคร
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กชายปณิธาน  วราเอกศิริ
ม.3
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กหญิงปนัสยา  จันทร์เทศ
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กหญิงปภัสสร  กล้าหาญ
ม.1
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กชายปรวัฒน์  อมรเศรษฐชัย
ม.2
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กชายปราบดา  บุญมียงค์
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กหญิงปริม  กระแจะเจิม
ม.2
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กหญิงปริยพิชญ์  คู่บุญประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กหญิงปริยากร  ศรีสุริยาพัฒน์กุล
ม.1
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กหญิงปริยาภัทร  นาคยศ
ม.2
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กหญิงปวริศา  ฉิมวงษ์
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กหญิงปวัณรัตน์  จันทร์สุวรรณ
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กชายปัญญา  ธรรมสามิสรณ์
ม.1
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
นางสาวปัณฑิตา  เล้าศิลป์ไพศาล
ม.3
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กชายปัณณธร  ศรีแจ้ง
ม.1
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กชายปัณณสิทธิ์  ถาวรศักดิ์
ม.2
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กหญิงปาณิศา  แก้ววิชิต
ม.1
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กหญิงปานชนก  ปรีชาวิทย์
ม.2
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กหญิงปายหนาว  คุณากรกุล
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กหญิงปารมี  อ้วนเจริญ
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กชายปิติภัทร  เรือนวิลัย
ม.1
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กชายปีใหม่  เจริญสม
ม.2
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กหญิงปุญญิศา  พลเสน
ม.2
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 9

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 534 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กหญิงปุญญิศา  รัศมี
ม.2
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กหญิงปุญญิศา  อนุช
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กชายปุณพล  บุญมา
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กหญิงเปรมพิศุทธิ์  ธีระกุลนิศุทธิ์
ม.2
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กชายพงศพล  พันธุ์พฤกษชาติ
ม.2
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
นายพงศ์ภีระ  สินทรัพย์บวร
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กชายพชรดนัย  โปเล็ม
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กชายพชรวรรษ  ศรีกัลยา
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กหญิงมนัสนันท์  โพธิ์สิงห์
ม.2
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กหญิงพรกนก  สุระนันทร์
ม.2
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กหญิงพรกมล  กล่ำจตุรงค์
ม.2
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กชายพรพิพัญน์  โพธิ์ศรี
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กหญิงพรทิพย์  ยิ้มยวน
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กหญิงพรรณทิภา  พันธ์ชูชาติ
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กหญิงพรรณนารา  กลัดกลีบ
ม.1
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กหญิงพรรษา  หมอยาดี
ม.1
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กหญิงพรศิริ  สดบัวงาม
ม.2
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
นางสาวพรหมพร  วงศ์จุฬาลักษณ์
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กชายพฤกษ์ตะวัน  ชาวบางงาม
ม.2
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กหญิงพลอยชรัตณ์  เมฆขาว
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กหญิงพลอยพิชชา  เฉลิมเตชวงศา
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กชายพศวีร์  ดาบธรรม
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กชายพสิษฐ์  สวนดอกไม้
ม.1
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กชายพสุวัชร์  แก้วปาน
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กชายพัชรพจน์  วีรภัทร์ปกรสิน
ม.2
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กหญิงพัชร์อริญ  นาคะประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กหญิงพัชรา  จันทมัด
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กหญิงพัทธนันท์  นุชนา
ม.2
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กหญิงพัทธ์สิริ  ตั้งสะสม
ม.2
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กหญิงพัสวี  ดวงดาว
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
นางสาวพาขวัญ  ลักขณาพินิจ
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กชายพิชญุตม์  เพ็งรุ่ง
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กหญิงพิชามญชุ์  พรวงศ์เลิศ
ม.2
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กหญิงพิมนทิพ  บุญเมฆ
ม.1
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กหญิงพิมพกานต์  เกตยืนยง
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 9

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 535 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จันทร์ศิริสกุล
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กหญิงพิมพ์นภา  ภมรสุพรวิชิต
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ยนต์อยู่
ม.3
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กหญิงพิมพ์พิศุทธิ์  ปัญญาเลิศ
ม.2
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
นางสาวพิมพ์มาดา  กูดอั๊ว
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กหญิงพิยดา  มหาชาติ
ม.1
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กหญิงพีรดา  บุญครอบ
ม.2
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กชายพีรพล  สำราญ
ม.2
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กชายพีรพัฒน์  เหมหงษา
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กชายพีระวัฒน์  มนต์วิเศษ
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กหญิงพุทธรักษา  เขาแก้ว
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กหญิงพุทธิดา  วัฒนาไพศาลตระกูล
ม.2
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กชายเพชร  อยู่โพธิ์
ม.2
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กหญิงแพรวอัมพรรณ  เพ็ชรตะกั่ว
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
นางสาวภคนันท์  ศรีจันทร์บาล
ม.3
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กชายภคพัฒน์  ปทุมสูติ
ม.2
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กหญิงภควรัญชญ์  ทองบุญเหลือ
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กหญิงภทรภร  อุทัด
ม.2
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กชายภพธร  ชื่นใจดี
ม.1
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กหญิงภัณฑิลา  บุรงค์
ม.1
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กหญิงภัทรชรียา  อุทัศน์
ม.2
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กชายภัทรพล  กลั่นสุภา
ม.2
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กหญิงภัทรภร  สว่างอารมณ์
ม.2
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กหญิงภัทรวดี  พลภักดี
ม.1
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กหญิงภัทรวดี  โพธิ์เตียน
ม.1
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กหญิงภัทรวรรณ  อนุสรานนท์
ม.2
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ปรางเทศ
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
นางสาวภัทรานิษฐ์  เป็งตะพันธ์
ม.3
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กหญิงภัทราภรณ์  มันมณี
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
นางสาวภัทราวรรณ  ศาลยาชีวิน
ม.3
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กชายภาณุวิชญ์  ย่อมมี
ม.2
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กชายภาวัต  บุญประจวบ
ม.1
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กชายภาวิช  ยาสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กชายภาวินท์  เอี่ยมสำอาง
ม.1
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กชายภูกิจ  วิพุธบุณยภัท
ม.2
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 9

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 536 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กชายภูธนดล  หงษ์โต
ม.1
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กชายภูมิพัฒน์  ดีทโชค
ม.1
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กชายภูมิพัฒน์  ปัญญาภู
ม.2
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กชายภูริ  มาลัยเล็ก
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กชายภูวเดช  ร่มพฤกษา
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กชายภูวิศ  อ๊อกศิริ
ม.1
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กหญิงภูษณิศา  ชำนิปั้น
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กหญิงมนัสนันท์  เกตุชะรักษ์
ม.2
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กหญิงมัชฌิกา  แบนประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กหญิงมิ่งขวัญ  กันตรี
ม.2
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กหญิงมุกอันดา  เรืองหิรัญวนิช
ม.2
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กหญิงเมธาวี  สระทอง
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กหญิงยมลภัทร  ลัยวงษ์
ม.2
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
นางสาวยลกมล  โพธิ์ศรี
ม.3
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กชายยศพล  ข้องม่วง
ม.1
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กชายยศพัฒน์  กิตติวรวัฒน์
ม.2
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กชายยุทธนา  พงษ์สูงเนิน
ม.1
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กหญิงโยษิตา  โฆษิตเกษม
ม.2
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กชายรพีพงศ์  ตั้งธโนปจัย
ม.2
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กหญิงรภัสสา  จีนขจร
ม.3
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กหญิงรมย์ณัฐธีรา  ว่องกิจพูลผล
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กชายรวิภาส  จันทร์จริยากุล
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กหญิงรวิสรา  โค้วอุดมประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
นายรังษิภัสมิ์  สร้อยเกษร
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กชายรัชชานนท์  ศรีทองกุล
ม.2
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กหญิงรัญชิดา  อสัมภินพงศ์
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กหญิงรัตติการ  เรือนแก้ว
ม.2
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กชายรัตนโชติ  อ่ำสกุล
ม.1
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กหญิงรินรดา  จริยารังษีโรจน์
ม.2
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กชายเริงชัย  ฉัดฉาย
ม.1
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กหญิงลลิตภัทร  จันทร์ดัด
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กหญิงลลิตภัทร  ช่างเกวียนดี
ม.3
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
นางสาวลลิตภัทร  เพชรอุด
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กหญิงลักษิกา  แก้วปานกัน
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กหญิงลัดดาวรรณ  โค้ไพอินทร์
ม.1
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 9

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 522 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กชายวชิระวิชญ์  สิริเรือนทองดี
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กหญิงวรภัทร  พลายละหาร
ม.2
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กหญิงวรรณกานต์  บุตรงาม
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กหญิงวรรณกานต์  สุวรรณสิงห์
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กหญิงวรรณพร  พลายระหาร
ม.1
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กหญิงวรรณวนัช  วงษ์ศรีเพ็ง
ม.1
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กหญิงวรวลัญช์  สุระตโก
ม.1
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กชายวรัญญู  โพธิ์รัง
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กหญิงวรัทยา  ศรีคำแหง
ม.2
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กหญิงวรัทยา  อุ่นอ่อน
ม.3
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กหญิงวราลี  สว่างศรี
ม.1
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กชายวรินทร  ชินวงษ์ทัน
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
นายวสุธร  ทาสี
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
นายวัชระ  สถิตโสฬส
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กชายวัชรินทร์  สระทองจุติ
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กชายวัทธิกร  หนองน้ำขาว
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กชายวิทยา  จอมเศรษฐี
ม.2
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กชายวิรัสย์  สุวรรณศรี
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กหญิงวิลาวัณย์  เกตุคง
ม.1
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กชายวีรกร  ประจงการ
ม.2
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กชายศตวรุตย์  ศรีวิไลเจริญ
ม.3
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กหญิงศรัญญธรณ์  กายทิพยเดช
ม.2
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
นางสาวศรัณยา  ศรีโปฎก
ม.3
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กชายศรุต  นครารมย์
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กหญิงศรุตยา  เสือเมือง
ม.2
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กหญิงศลิชา  อึ้งเจริญชัย
ม.2
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กหญิงศวรรยา  ศรีจันทร์
ม.2
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
นางสาวศศิกานตร์  พวงพิกุล
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กหญิงศศิกานต์  ใจสุขดี
ม.1
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กชายศศิวัฒน์  กลั่นแก้ว
ม.1
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กหญิงศาศวัตรา  ศรีเหรา
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
นางสาวศิรินนภัส  แต้ธันยพงศ์
ม.3
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กชายศิวกร  หอมระรื่น
ม.1
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กหญิงศุทธินี  อินสว่าง
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กชายศุภกฤต  พินนาพิเชษฐ
ม.1
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 9

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 523 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
เด็กชายศุภณัฐ  บัวแตง
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กหญิงศุภรดา  ภัทรเสน
ม.3
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กหญิงศุภรัชตา  คูหาพัฒนกุล
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กหญิงศุภวิชญ์  ทวีวงษ์
ม.1
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กชายศุภวิชญ์  ศรีสุริยาพัฒน์กุล
ม.2
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กชายศุภศิษฏ์  ดีปลอด
ม.1
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กหญิงศุภสุตา  อุ่นอิน
ม.3
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กหญิงศุภิกา  ว่องทรัพย์เจริญ
ม.2
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กหญิงศุภิสรา  ฟักอ่อน
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กหญิงสจธฬ  เที่ยงธรรม
ม.2
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กชายสตภัษ  ขวัญเพ็ชร
ม.1
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กหญิงส้มจีน  แสงสำลี
ม.2
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กชายสรวิชญ์  นันทปิยะวรรณ
ม.2
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กหญิงสรัญญาพร  ใจเด็ด
ม.2
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กหญิงสวิตตา  จำปาเงิน
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กชายสหวุฒิ  ขำขม
ม.1
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กชายสันติ  ภูเหมือนบุตร
ม.1
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
นางสาวสิตานัน  วิเชียรศรี
ม.3
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กหญิงสิตาภา  ปิ่นวิเศษ
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กชายสิทธิภาค  สุนทรวิภาค
ม.2
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กหญิงสิปปกร  เทพทอง
ม.3
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กหญิงสิริกาญจน์  วงษ์ปรีดี
ม.2
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กชายสิริโชติ  แซ่อุย
ม.1
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
นางสาวสิรินทร์ทิพย์  สังข์วรรณ
ม.3
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กหญิงสิริเพ็ญ  ดิษฐ์กระจัน
ม.2
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กหญิงสุชัญญา  สถาปนพิทักษ์กิจ
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กหญิงสุชานรี  คล้ายสังข์
ม.3
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กชายสุทธิชัย  โชคสุขนำชัย
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กหญิงสุนิสา  ใจแสน
ม.3
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กหญิงสุปรียา  คงมั่น
ม.2
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กหญิงสุพรรณิก์กา  อภิวัฒนะสิริสกุล
ม.1
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กชายสุพัฒน์  บุตรแสงดี
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กหญิงสุพิชชา  บริสุทธิ์
ม.3
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  บุดดาเลิศ
ม.1
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กชายสุภทัต  พงศ์อัมพรไท
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 9

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 524 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
421
เด็กหญิงสุภพรรณนีย์  ภู่มาลา
ม.2
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กชายสุรทิน  พงศ์อัมพรไท
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
เด็กหญิงสุรัมภา  พงศ์อัมพรไท
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กหญิงสุรีรัตน์  ทับทิมดี
ม.2
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  โฉมงาม
ม.2
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กชายอคิราภ์  เพ็งชะตา
ม.1
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กหญิงอชิตา  เกตุแก้ว
ม.3
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
เด็กหญิงอณัชฌา  สังขพันธุ์
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กชายอดิศักดิ์  แหวนทองคำ
ม.1
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กหญิงอธิชา  มีประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กหญิงอนัญญา  พลอยสุกใส
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
เด็กชายอนุพงศ์  แก้วพวง
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กหญิงอภิชญา  บุดดาเลิศ
ม.2
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กหญิงอภิษฎา  แท้สูงเนิน
ม.1
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
นางสาวอรปรียา  เตชะจิรานุวัฒน์
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กหญิงอรปรียา  อากรชี
ม.1
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
437
เด็กหญิงอรวรินทร์  หงษ์เวียงจันทร์
ม.1
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กหญิงอรัญญา  คำนวนศิลป์
ม.1
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กหญิงอรินดา  นาคทอง
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
เด็กหญิงอริสา  แก้วพานทอง
ม.2
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
441
เด็กหญิงออมสิน  สิงห์ขจร
ม.1
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
เด็กหญิงอัจจิมา  มั่งลิ้ม
ม.2
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
443
เด็กหญิงอัจฉราพรรณ  ชัยโสม
ม.1
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
นางสาวอัญรินทร์  นราประวัติพงศ์
ม.3
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
เด็กหญิงอัฐภิญญา  มุลจันทร์
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กชายอาชวิน  ลีอารีย์กุล
ม.2
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
เด็กหญิงอาภรณ์  รุ่งราตรี
ม.1
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
448
เด็กหญิงอาภัสระ  รุ่งเรืองแก้วมณี
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
นางสาวอาภัสรา  ภูฆัง
ม.3
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กหญิงอิงครัตน์  วัฒนชีวโนปกรณ์
ม.2
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
เด็กหญิงอิสราภรณ์  เจนประเสริฐไกร
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
เด็กหญิงอุษฎาณิษาอร  สุกแสง
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
453
นายไอราวัตต์  รัตนธนาพัฒน์
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
เด็กหญิงไอศิกา  ปรึกษา
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 9

ณ อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 721 โรงเรียนอู่ทอง
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
455
เด็กชายกมล  พันธ์รัตนานนท์
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
456
เด็กหญิงกรชนก  อาจคงหาญ
ม.3
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
457
เด็กหญิงกรพินธุ์  บุญนาค
ม.3
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
458
เด็กหญิงกรรณิการ์  สาสุข
ม.3
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
459
เด็กหญิงกวิสรา  พรหมสว่างศิลป์
ม.3
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
460
เด็กชายกอบเกียรติ  คำภา
ม.3
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
461
เด็กหญิงกัญญาภัทร  ตั้งทีฆกูล
ม.3
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
462
เด็กหญิงกัญญารักษ์  อุบลแย้ม
ม.3
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
463
เด็กชายกันตพงศ์  พูลสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
464
เด็กหญิงกัลญากร  สุนทรวิภาค
ม.1
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
465
เด็กหญิงกาญจนา  ทองดีพันธ์
ม.3
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
466
เด็กหญิงกาญจนา  ห้วยกระเจา
ม.3
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
467
เด็กหญิงกาญจนิกา  หลักเพ็ชร
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
468
เด็กชายกิจรุ่งโรจน์  นันทาธิราช
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
469
เด็กชายกิตติพัทร์  เปรมสมบัติ
ม.2
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
470
เด็กชายกิติวัฒ  แซ่ตัน
ม.3
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
471
เด็กหญิงกุลสตรี  สุขสม
ม.3
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
472
เด็กหญิงคณัฐชา  สมานมิตร
ม.3
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
473
เด็กหญิงครองขวัญ  แสวงหา
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
474
เด็กชายคุณากร  เชื้อหนองปรง
ม.3
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
475
เด็กหญิงจณิสกานต์  เดชดี
ม.1
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
476
เด็กชายจริวัฒน์  ศรีภุมมา
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
477
เด็กชายจักริน  เลิศศักดิ์พณิชย์
ม.2
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
478
เด็กหญิงจิตติณัฎฐ์  อุทัศน์
ม.2
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
479
เด็กชายจิรพัฒน์  เอี่ยมใจดี
ม.1
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
480
เด็กชายจิราพัชร  ขิงหอม
ม.3
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
481
เด็กหญิงจิราภรณ์  แก้วแกมทอง
ม.1
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
482
เด็กหญิงจิราภา  ผิวชะอุ่ม
ม.1
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
483
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  รุ่งเรือง
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
484
เด็กหญิงจุฑานันท์  ประทุมสูตร
ม.3
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
485
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ศรีเหรา
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
486
เด็กชายเจษฎา  ชำนาญกุล
ม.3
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
487
เด็กหญิงชญานันท์  หวังทรัพย์
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
488
เด็กหญิงชญานิษฐ์  สีนวล
ม.1
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
489
เด็กหญิงชญาพัส  วีระเสนา
ม.1
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 9

ณ อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 722 โรงเรียนอู่ทอง
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
490
เด็กหญิงชนิกานต์  มั่นใจดี
ม.3
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
491
เด็กหญิงชนิษฐา  พรหมสุรินทร์
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
492
เด็กชายชยางกูร  กรุดูมณี
ม.1
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
493
เด็กหญิงชรินรัตน์  บัวสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
494
เด็กหญิงชลธิชา  ช่างเรือนกุล
ม.3
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
495
เด็กหญิงชลธิชา  สุขสุนทรี
ม.3
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
496
เด็กชายชลศักดิ์  วงศ์ศรีสังข์
ม.3
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
497
เด็กชายชลสิทธิ์  ออละเอี่ยม
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
498
เด็กชายชวกร  เหมือนแก้ว
ม.1
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
499
เด็กหญิงช่อผกา  จีนอนงค์
ม.3
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
500
เด็กชายชัชพงศ์  วิวัฒน์ภาสวร
ม.3
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
501
เด็กชายชาญวิทย์  สุทธิจิต
ม.3
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
502
เด็กชายชาติวัฒน์  พันธ์ล้อม
ม.1
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
503
เด็กหญิงชาลิสา  จงรักษ์
ม.3
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
504
เด็กหญิงญาณิกา  ทองยิ้ม
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
505
เด็กหญิงญาณิน  ศรีระวัตร
ม.3
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
506
เด็กหญิงญาณิศา  พรน้ำเงิน
ม.1
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
507
เด็กหญิงญาดา  คำภาเกะ
ม.3
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
508
เด็กหญิงญานน  จนารจน์
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
509
เด็กหญิงฐานิตา  วิเศษสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
510
เด็กชายฐิติพันธ์ุ  โลห์ประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
511
เด็กหญิงฐิติรัตน์  สาสูงเนิน
ม.3
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
512
เด็กหญิงฐิติวรดา  จารุรัชตเมธา
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
513
เด็กชายฐิติวุฒิ  สุขสม
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
514
เด็กหญิงณกัญญา  ปานดอนลาน
ม.1
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
515
เด็กหญิงณญาพล  พงษ์ศิลป์
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
516
เด็กชายณฐกร  ปทุมสูตร
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
517
เด็กหญิงณวินทรา  นาบุตร
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
518
เด็กหญิงณัชปภา  สุขสมบูรณ์
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
519
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เลี่ยนเพชร
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
520
เด็กหญิงณัฐชา  อาสน์สถิตย์
ม.3
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
521
เด็กหญิงณัฐฐินันท์  เที่ยงธรรม
ม.3
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
522
เด็กหญิงณัฐณิชา  โพธิ์ทอง
ม.3
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
523
เด็กหญิงณัฐณิชา  เรืองรังษี
ม.3
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
524
เด็กหญิงณัฐธยาน์  เปี้ยวนาลาว
ม.3
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 9

ณ อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 723 โรงเรียนอู่ทอง
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
525
เด็กหญิงณัฐนันท์  ดาสม
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
526
เด็กหญิงณัฐนันท์  ศรีเดช
ม.3
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
527
เด็กชายณัฐนัย  ช้างเขียว
ม.3
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
528
เด็กหญิงณัฐภรณ์  อุ่นใจ
ม.1
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
529
เด็กหญิงณัฐภัทร  ช้างเขียว
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
530
เด็กชายณัฐภัทร  รักอู่
ม.1
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
531
เด็กชายณัฐภาส  หล้าพรม
ม.1
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
532
เด็กชายณัฐวุฒิ  ชีพนุรัตน์
ม.3
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
533
เด็กหญิงณิชา  นักใจธรรม
ม.1
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
534
เด็กหญิงดวงพร  ปรึกษา
ม.2
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
535
เด็กหญิงดวงหทัย  หงษ์เวียงจันทร์
ม.3
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
536
เด็กหญิงดาวดา  ตาลเพชร
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
537
เด็กชายทศพร  แสงศรี
ม.3
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
538
เด็กชายทักษิณ  พ่วงขำ
ม.3
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
539
เด็กชายทัตพงศ์  แคล้วคลาดศัตรู
ม.3
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
540
เด็กหญิงทิพรัตน์  ชมชื่น
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
541
เด็กหญิงทิพรัตน์  ห้อยมาลา
ม.3
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
542
เด็กหญิงธณัฐวดี  บ่อบัวทอง
ม.3
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
543
เด็กชายธนธรณ์  รุ่งเรือง
ม.1
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
544
เด็กชายธนธรณ์  แสนชา
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
545
เด็กชายธนพงษ์  เกรียงไกร
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
546
เด็กชายธนพล  จำปาทอง
ม.3
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
547
เด็กหญิงธนภรณ์  ทองยินดี
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
548
เด็กชายธนภัทร  โพธิ์ทอง
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
549
เด็กหญิงธนวรรณ  กาญจนะ
ม.1
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
550
เด็กชายธนวัฒน์  ชายสีอ่อน
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
551
เด็กชายธนวัฒน์  เปี่ยมสุข
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
552
เด็กหญิงธนัชพร  ภู่กัน
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
553
เด็กชายธนันศักดิ์  เที่ยงธรรม
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
554
เด็กชายธรรมศักดิ์  เหมเวียงจันทร์
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
555
เด็กหญิงธัญญรัตน์  พิมพ์อุบล
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
556
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  บัวบุตร
ม.3
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
557
เด็กหญิงธัญรดา  เกษสง่า
ม.1
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
558
เด็กหญิงธิฆัมพร  แจ้งฉาย
ม.3
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
559
เด็กหญิงธิดารัตน์  โพธิ์ทอง
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 9

ณ อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 724 โรงเรียนอู่ทอง
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
560
เด็กชายธิติพันธ์  ศิริอรุณรัตน์
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
561
เด็กหญิงธิติมา  รักราษฎร์
ม.1
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
562
เด็กหญิงธีรกานต์  จันทร์แดง
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
563
เด็กหญิงธีรดา  พูลเงิน
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
564
เด็กชายธีรพัฒน์  อุทัศ
ม.1
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
565
เด็กชายธีระพันธ์  เชยล้อมขำ
ม.3
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
566
เด็กชายนนทพัทธ์  พานทอง
ม.1
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
567
เด็กชายนพกร  เพ็งสวย
ม.3
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
568
เด็กหญิงนภัส  รักษาผล
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
569
เด็กหญิงนภัสวรรณ  ดอนหงษ์ไพร
ม.1
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
570
เด็กหญิงนฤมล  แจ้งธรรมมา
ม.1
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
571
เด็กหญิงนฤมล  นาคทองอินทร์
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
572
เด็กหญิงนฤสรณ์  เขียวสวาท
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
573
เด็กชายนัฏฐวัฒน์  มากสมบูรณ์
ม.3
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
574
เด็กหญิงนันท์นภัส  จินดาเกียรติ
ม.1
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
575
เด็กหญิงนันทิยา  ศรีสมบัติ
ม.3
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
576
เด็กชายนาธาน  สะราคำ
ม.3
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
577
เด็กชายนาวี  กองม่วง
ม.1
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
578
เด็กหญิงนิชานาถ  ชาวสวน
ม.3
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
579
เด็กชายนิธิพัฒน์  มีภาษี
ม.1
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
580
เด็กหญิงนิรชา  พูลเสมอ
ม.3
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
581
เด็กหญิงนีรนุช  คำป้อง
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
582
เด็กหญิงนุจรี  โพธิ์พรม
ม.3
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
583
เด็กหญิงเนตรลดา  ปรีสงค์
ม.1
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
584
เด็กชายบวรทัต  เชียงทอง
ม.3
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
585
เด็กหญิงบวรลักษณ์  รุ่งแจ้งดี
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
586
เด็กหญิงบัณฑิตา  อ่อนศรี
ม.3
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
587
เด็กหญิงบุญญิสา  ศรีภุมมา
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
588
เด็กหญิงบุญยศิริ  มณีกุล
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
589
เด็กหญิงบุษกร  สุทจิต
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
590
เด็กหญิงเบญจรัตน์  ขวัญศิริมงคล
ม.3
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
591
เด็กหญิงเบญญทิพย์  เต็มหน
ม.3
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
592
เด็กหญิงเบญญาภา  พิมลเกตุ
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
593
เด็กหญิงปณัฐฌา  บุญวานิชย์
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 9

ณ อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง 732 โรงเรียนอู่ทอง
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
594
เด็กหญิงปนัดดา  ปะโมทาติ
ม.3
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
595
เด็กหญิงปภัสสร  ร่วมชาติ
ม.3
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
596
เด็กหญิงประกายรัตน์  โพธิ์เอี่ยม
ม.3
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
597
เด็กหญิงประภัสรา  แสงทองดี
ม.3
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
598
เด็กชายปริญญา  หอมบานเย็น
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
599
เด็กหญิงปรีดารัตน์  ศรีบุญเพ็ง
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
600
เด็กชายปัญญพัฒน์  อินสว่าง
ม.1
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
601
เด็กชายปัณณวิชญ์  ว่องเจริญพร
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
602
เด็กหญิงปัทมา  ขาวลี
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
603
เด็กหญิงปานฝัน  จันทรดี
ม.1
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
604
เด็กหญิงปาริตา  ศรีภุมมา
ม.1
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
605
เด็กหญิงปิยธิดา  คล้ายสินธ์
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
606
เด็กหญิงปิยภรณ์  ศรีเหรา
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
607
เด็กหญิงปิยะธิดา  รักอู่
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
608
เด็กหญิงปิยะวรรณ  ธัญญผล
ม.3
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
609
เด็กหญิงปิยากร  ปิยคุณากร
ม.1
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
610
เด็กหญิงปุญญพัฒน์  เหล่าสกุลสมบัติ
ม.1
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
611
เด็กหญิงปุณยวีร์  ทีปะลา
ม.1
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
612
เด็กหญิงเปมิกา  คล้ายกระแส
ม.1
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
613
เด็กชายพงศ์ธวัช  ปทุมสูตร
ม.3
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
614
เด็กชายพงษ์ทวัฒน์  หมื่นสิน
ม.2
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
615
เด็กชายพงษ์ธร  เกตุทอง
ม.1
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
616
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  สืบประเสริฐกุล
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
617
เด็กชายพชรพงศ์  เวชวิฐาน
ม.2
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
618
เด็กชายพชรวริศษ์  ธูปแจ้ง
ม.1
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
619
เด็กหญิงพนิดา  จริยะตระกูล
ม.3
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
620
เด็กหญิงพรชนัน  จันทะเวช
ม.1
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
621
เด็กหญิงพรณิภา  ขันทองดี
ม.3
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
622
เด็กหญิงพรพรรณ  ก้อนชัยภูมิ
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
623
เด็กหญิงพรพรรณ  สืบพลาย
ม.3
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
624
เด็กหญิงพรพิมล  ศรีบุญเพ็ง
ม.3
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
625
เด็กหญิงพรพิมล  อาจคงหาญ
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
626
เด็กชายพรรณธร  ผันอากาศ
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
627
เด็กหญิงพรรณิภา  จันทร์เทียมฟ้า
ม.1
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 9

ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 223 โรงเรียนอู่ทอง
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
628
เด็กหญิงพรรวินท์  จักกภูมิ
ม.1
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
629
เด็กชายพศิน  ดินประเสริฐสัตย์
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
630
เด็กหญิงพัชราภรณ์  โพธิ์ยิ้ม
ม.3
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
631
เด็กหญิงพัชรินทร์  มากระจันทร์
ม.1
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
632
เด็กหญิงพัชรี  กัณพัทธณะ
ม.1
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
633
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ดอนไพรมี
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
634
เด็กหญิงพัทธนันท์  แสงสุข
ม.1
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
635
เด็กชายพัสตร์ฐกร  พันธ์เพชร
ม.1
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
636
เด็กชายพัสวี  ชินพัณณ์
ม.3
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
637
เด็กหญิงพาขวัญ  อมรธรรมวุฒิ
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
638
เด็กหญิงพาณิภัค  กาญจนากาจ
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
639
เด็กหญิงพาณิภัค  ประชา
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
640
เด็กหญิงพิชชาพร  จ้อยศรีเกตุ
ม.1
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
641
เด็กหญิงพิมพกานต์  เตียะเพชร
ม.3
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
642
เด็กหญิงพิมพ์นภัส  แสงจันฉาย
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
643
เด็กหญิงพิมพ์บูรพา  สุวรรณคีรี
ม.3
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
644
เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ช้างเขียว
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
645
เด็กหญิงพีชญา  คล้ายจินดา
ม.3
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
646
เด็กหญิงเพชรดา  กุญชรกิตติคุณ
ม.2
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
647
เด็กหญิงเพชรลดา  หลีพันธ์ุ
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
648
เด็กหญิงภณิดา  เณรจาที
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
649
เด็กหญิงภรภัทร  อินทรทองคำ
ม.3
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
650
เด็กหญิงภัททา  ระย้าย้อย
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
651
เด็กหญิงภัททิยา  สอนจันสี
ม.3
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
652
เด็กหญิงภัททียา  คงเจริญ
ม.1
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
653
เด็กหญิงภัทรธิดา  รัตนปัญญา
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
654
เด็กหญิงภัทรนันท์  สร้อยระย้า
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
655
เด็กชายภัทรพงค์  หลักเพชร
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
656
เด็กหญิงภัทรภา  ชีพนุรัตน์
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
657
เด็กหญิงภัทรวดี  ละอองนวล
ม.3
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
658
เด็กชายภากร  หอมไม่หาย
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
659
เด็กหญิงภาวิณี  สุดใจ
ม.3
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
660
เด็กชายภูมิพัฒน์  ชัยกิจพัฒนากุล
ม.1
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
661
เด็กชายภูริณัฐ  บุญศรี
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 9

ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 224 โรงเรียนอู่ทอง
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
662
เด็กชายภูริทัศน์  ตั้งพัฒนาสมบุญ
ม.3
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
663
เด็กหญิงมธุรดา  คนสะอาด
ม.1
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
664
เด็กหญิงมนัสญา  ช้างเขียว
ม.3
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
665
เด็กหญิงมนัสนันท์  มาโสมพันธ์
ม.1
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
666
เด็กหญิงมยุรฉัตร  สร้างยืนยง
ม.1
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
667
เด็กหญิงเมวิสา  นนท์อ่อน
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
668
เด็กหญิงยุรฉัตร  ดิษฐ์กระจัน
ม.3
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
669
เด็กชายรชต  ศรีลาดี
ม.1
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
670
เด็กหญิงรสนันท์  อาจคงหาญ
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
671
เด็กหญิงรสา  พึ่งโสภา
ม.3
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
672
เด็กชายรัฐภูมิ  ลีสุขสาม
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
673
เด็กชายรัฐภูมิ  หงษ์เวียงจันทร์
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
674
เด็กหญิงรัตนาวรรณ  แผนสมบูรณ์
ม.1
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
675
เด็กหญิงริชาภัทร  ศักดิ์มงคลชัย
ม.3
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
676
เด็กหญิงรินรดา  จงไพบูลย์
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
677
เด็กหญิงลักษิกา  ชูสุข
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
678
เด็กชายวชิรวิชญ์  ทองขาว
ม.1
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
679
เด็กชายวชิรวิทย์  ภูผา
ม.1
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
680
เด็กชายวณภณ  ห้วยหงษ์ทอง
ม.3
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
681
เด็กชายวณัฐพงศ์  ศรีบุญเพ็ง
ม.1
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
682
เด็กชายวรโชติ  ศิริอรุณรัตน์
ม.1
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
683
เด็กหญิงวรดา  ดอนไพรเพชร
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
684
เด็กชายวรพล  เด่นชัยประดิษฐ์
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
685
เด็กชายวรภัทร  ส้มแก้ว
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
686
เด็กชายวรัญ  แป้งหอม
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
687
เด็กหญิงวรัทยา  กรเกษม
ม.1
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
688
เด็กหญิงวรัทยา  เชื้อโพล้ง
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
689
เด็กหญิงวรารักษ์  หาญกลับ
ม.1
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
690
เด็กหญิงวริศรา  พุทธสงค์
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
691
เด็กชายวสันต์  กิจทวี
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
692
เด็กหญิงวัณณรัตน์  ชัยมณีการเกษ
ม.1
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
693
เด็กชายวันเฉลิม  ปล้องบุญ
ม.3
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
694
เด็กหญิงว่านฤทัย  ขันทอง
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
695
เด็กหญิงวาร์ธินีย์  ต่ายสกุล
ม.1
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 9

ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 225 โรงเรียนอู่ทอง
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
696
เด็กหญิงวิจิตรา  เพียรทอง
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
697
เด็กชายวิชญะ  วีระเสนา
ม.3
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
698
เด็กหญิงวิชญาดา  ชูวงค์วาลย์
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
699
เด็กหญิงวิภาดา  ศรีเหรา
ม.1
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
700
เด็กชายวีรภัทร  เหลืองอ่อน
ม.1
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
701
เด็กชายวีรวัฒน์  วัฒนา
ม.1
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
702
เด็กชายศตพล  เกิดสมนึก
ม.1
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
703
เด็กชายศรกรัณย์  ปรีเปรม
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
704
เด็กหญิงศรัญญา  มีสมบูรณ์
ม.1
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
705
เด็กหญิงศรุตา  บัวสองสี
ม.1
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
706
เด็กหญิงศศวรรณ  แย้มสำราญ
ม.1
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
707
เด็กชายศิวกร  คำไพเราะ
ม.3
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
708
เด็กชายศุภกิจ  ผิวชะอุ่ม
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
709
เด็กชายศุภณัฐ  วงษ์ทองดี
ม.1
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
710
เด็กหญิงศุภรัตน์  คชฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
711
เด็กหญิงศุภิสรา  ทรัพย์ประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
712
เด็กหญิงสกุณา  ขันทอง
ม.3
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
713
เด็กชายสมภพ  กัลยา
ม.3
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
714
เด็กหญิงสร้อยสุดา  บูรณะสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
715
เด็กหญิงสริตา  แสนชา
ม.1
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
716
เด็กหญิงสโรชา  ศรีเหรา
ม.3
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
717
เด็กชายสิขเรศ  ชัยณรงค์
ม.3
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
718
เด็กหญิงสิณาภรณ์  เกตุงาม
ม.1
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
719
เด็กหญิงสิริปรียา  จำปาดี
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
720
เด็กหญิงสิริยากร  ก้อนชัยภูมิ
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
721
เด็กหญิงสุทธิดา  รุ่งแย้ม
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
722
เด็กหญิงสุธางศุ์รัตน์  ศรีดา
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
723
เด็กหญิงสุธิดา  ลานภูเขียว
ม.3
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
724
เด็กหญิงสุนันทา  หอมนวล
ม.3
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
725
เด็กชายสุประวีณ์  แสวงนอก
ม.3
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
726
เด็กหญิงสุพรรษา  กาญจนะ
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
727
เด็กหญิงสุพรรษา  จุมพรม
ม.3
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
728
เด็กหญิงสุภรดา  มาตรวิจิตร
ม.1
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
729
เด็กหญิงสุภักษา  หงษ์เวียงจันทร์
ม.3
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 9

ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 226 โรงเรียนอู่ทอง
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
730
เด็กหญิงสุภัชชา  ขจรทรัพย์
ม.3
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
731
เด็กหญิงสุภัชชา  คำตุ้ย
ม.1
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
732
เด็กหญิงสุรีพร  บริสุทธิ์
ม.3
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
733
เด็กหญิงสุรีรัตน์  เพ็งพาลา
ม.3
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
734
เด็กชายสุวิทย์  ทองช่วง
ม.1
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
735
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  แก้วลาวขวัญ
ม.1
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
736
เด็กหญิงเสาวณีย์  สุขสม
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
737
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  หงษ์เวียงจันทร์
ม.3
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
738
เด็กหญิงหทัยกาญจน์  สมบูรณ์
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
739
เด็กหญิงหัทยา  คนใหญ่บ้าน
ม.3
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
740
เด็กชายอดิศักดิ์  หงษ์เวียงจันทร์
ม.3
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
741
เด็กชายอติชาต  พันธุ์ขะวงษ์
ม.3
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
742
เด็กชายอธิคุณ  เนตรสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
743
เด็กชายอโนทัย  สระทองหน
ม.3
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
744
เด็กหญิงอภัชชา  ฤทธิ์ศักดิ์สิทธิ์
ม.3
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
745
เด็กหญิงอภิญญา  เยื่องกระโทก
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
746
เด็กชายอมรเทพ  บุญเลิศ
ม.1
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
747
เด็กหญิงอรจิรา  งามดี
ม.3
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
748
เด็กหญิงอรทัย  อ่อนส้มกิจ
ม.3
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
749
เด็กหญิงอรพินท์  คัดชา
ม.3
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
750
เด็กหญิงอรพินท์  บัวงาม
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
751
เด็กหญิงอรวรรณ  หงษ์เวียงจันทร์
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
752
เด็กหญิงอรวรา  สืบส่วน
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
753
เด็กหญิงอรัญญา  ทะนารี
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
754
เด็กหญิงอริสรา  สืบพลาย
ม.3
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
755
เด็กหญิงอริสรา  สุขอร่าม
ม.3
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
756
เด็กหญิงอโรชา  มั่นพุฒ
ม.1
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
757
เด็กหญิงอังควิภา  ผิวนวล
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
758
เด็กหญิงอัญชิษฐา  มณีอินทร์
ม.1
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
759
เด็กหญิงอัมริสา  รุ่งกิตติศักดิ์
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
760
เด็กชายอัษฏา  ชูสาย
ม.3
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
761
เด็กหญิงอาภาพร  นิลพัฒน์
ม.1
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
762
เด็กชายอิงควัช  รายะรุจิ
ม.3
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
763
เด็กชายอิทธิพล  ขำดวง
ม.1
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 9

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 233 โรงเรียนราชินีบูรณะ
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
764
เด็กหญิงกชกร  คล้ายคลึงดี
ม.2
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
765
เด็กหญิงกชพร  สุขสอาด
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
766
เด็กหญิงกนลรัตน์  โสภา
ม.2
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
767
เด็กหญิงกนิษฐา  ปวงนิยม
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
768
เด็กหญิงกมลวรรณ  เซี่ยงหลิว
ม.2
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
769
เด็กหญิงกมลวัลท์  ตรีประสิทธิ์ชัย
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
770
เด็กหญิงกรกนก  ลานเทศ
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
771
เด็กหญิงกรกนก  เฮ้งเจริญ
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
772
เด็กหญิงกรกมล  กรทอง
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
773
เด็กหญิงกรรณิกา  อนันตทรัพย์
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
774
เด็กหญิงกรวิภา  ยั่งยืน
ม.1
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
775
เด็กหญิงกรสิริ  รอดฮิน
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
776
นายกฤติน  วงษ์สะอาด
ม.3
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
777
เด็กหญิงกฤติมา  ตะโพวิญญู
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
778
เด็กชายกฤษณพัฒน์  ปัญญาชัยรักษา
ม.1
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
779
เด็กหญิงกฤษติกา  สวัสดิ์ภูมิ
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
780
เด็กหญิงกวินทรา  รัตนโชติ
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
781
เด็กชายกวีพัฒชน์  ศิริผ่องแผ้ว
ม.3
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
782
เด็กหญิงกังสดาร  เผ่าจี๋
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
783
เด็กหญิงกัญญาพัชร  น้ำเพชร
ม.2
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
784
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ท้วมสุข
ม.3
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
785
เด็กชายกัณพ์เอนก  ภุมมา
ม.1
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
786
เด็กหญิงกันญาภัคฐ์  พฤกษ์ธาราธิกูล
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
787
เด็กชายกันตภณ  สมพงษ์
ม.3
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
788
เด็กชายกันตินันต์  สนจุ้ย
ม.1
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
789
เด็กหญิงกัลยกร  จิตกระจ่าง
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
790
เด็กหญิงกัลยกร  แม้นจริง
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
791
เด็กหญิงกัลยกร  สายยืนยง
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
792
เด็กหญิงกัลยรัตน์  แม้นจริง
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
793
เด็กชายกัลยวรรธน์  รัศมีโรจน์
ม.2
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
794
เด็กหญิงกัลยา  แสงสว่าง
ม.1
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
795
เด็กหญิงกาญจนา  คงเพ็ชร
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
796
เด็กหญิงกาญจนา  วิมลชาติ
ม.3
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
797
เด็กหญิงกานต์ธิดา  ฤทธิเดช
ม.2
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
798
เด็กหญิงกานต์สินี  พรภัทร์วัชรสิน
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
799
เด็กหญิงกานติมน  ลิ้มศิริวัฒน์
ม.1
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 9

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 234 โรงเรียนราชินีบูรณะ
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
800
นายกิตติพงศ์  สุขแก้วฟ้า
ม.3
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
801
เด็กหญิงกิตติมา  จันทิพย์วงษ์
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
802
เด็กหญิงกุลิสาภัสร์  กิจพาณิชรุ่งเรือง
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
803
เด็กหญิงเกรวรี  วันดี
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
804
เด็กหญิงเกศตะวัน  พัดทอง
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
805
เด็กชายไกรสรธนายศ  อุ่นรั้วทิพย์
ม.1
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
806
เด็กหญิงขณิฌญา  สนบ้านเกาะ
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
807
เด็กหญิงขวัญแก้ว  ใจรู้รอบ
ม.2
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
808
เด็กหญิงขวัญข้าว  ปันคำ
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
809
เด็กหญิงขวัญข้าว  สงฆรินทร์
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
810
เด็กหญิงขวัญชนก  ถึงสุข
ม.2
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
811
เด็กหญิงขวัญชนก  ศักดิ์อินทร์
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
812
เด็กหญิงขวัญรัตน์  อนุเอกจิตร
ม.1
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
813
เด็กชายข้าวตังค์  สุขจินดา
ม.1
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
814
เด็กหญิงเขมจิรา  ธรรมรักษ์เจริญ
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
815
เด็กหญิงเขมอัปสรณ์  แก้วเกิดกิรกาญติ์
ม.2
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
816
เด็กหญิงคีตกานท์  โพธิ์สุพรรณ
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
817
เด็กชายคุณานนต์  แป้งคุณญาติ
ม.2
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
818
นายจตุพร  สกุลพราหมณ์
ม.3
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
819
เด็กหญิงจอมขวัญ  หวังสกุล
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
820
เด็กชายจักรเพชร  เลียวรัตนกร
ม.2
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
821
เด็กหญิงจันทิมา  เรืองอุไร
ม.2
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
822
เด็กหญิงจารุภา  ทุ่งศรีแก้ว
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
823
เด็กหญิงจิณห์นิภา  มั่นใจ
ม.2
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
824
เด็กหญิงจิณัฐตา  ผิวผ่อง
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
825
เด็กหญิงจิตตาภา  แย้มไสว
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
826
เด็กหญิงจิตรลดา  เข็มทอง
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
827
เด็กหญิงจิตรลดา  อ่อนสด
ม.2
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
828
เด็กหญิงจิรนันท์  บุญขุนช่วย
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
829
เด็กหญิงจิรภิญญา  จันทร์ศิลา
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
830
เด็กหญิงจิรวรรณ  พรวุฒิพงศ์
ม.2
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
831
เด็กชายจิรวัฒน์  มากบุญงาม
ม.1
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
832
เด็กหญิงจิรศุภา  ศิริมงคลชัยกูล
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
833
เด็กหญิงจิรัชญา  ศรีสวาท
ม.1
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
834
เด็กหญิงจิรัชญา  สุขใจ
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
835
เด็กชายจิรัฏฐ์  สุคนธ์พงษ์เผ่า
ม.3
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 9

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 235 โรงเรียนราชินีบูรณะ
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
836
นายจิรัสย์  ทางเรือ
ม.3
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
837
เด็กหญิงจิราพัชร  ใจอารีย์
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
838
เด็กหญิงจิราภร  เปี่ยมประยงค์
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
839
เด็กหญิงจิราภรณ์  สิงทอง
ม.2
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
840
เด็กหญิงจิราภรณ์  หวานชะเอม
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
841
เด็กหญิงจิราภา  เปี่ยมประยงค์
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
842
เด็กชายจิรายุทธ  ทองเกิดหลวง
ม.3
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
843
เด็กหญิงจิราวรรณ  ชูสกุล
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
844
เด็กหญิงจิราวรรณ  สารแดง
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
845
เด็กชายจิราวัฒน์  ล้วนโค
ม.2
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
846
เด็กหญิงจีนตณาพร  ไกรรักษ์
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
847
เด็กหญิงจีรนันท์  คงเขียว
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
848
นายจีรสิทธิ์  สกุลศิริบวรทัต
ม.3
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
849
เด็กชายเจษฎาวุฒิ  ฆายะนานนท์
ม.1
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
850
เด็กหญิงแจ่มนภา  ไร่เหนือ
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
851
เด็กหญิงฉัตรทกาล  มั่งแว่น
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
852
เด็กหญิงฉันทณัฏฐ  วิชพันธุ์
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
853
เด็กหญิงชญาน์นันท์  ลบแย้ม
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
854
นางสาวชญานิน  บวรวุฒิพงศ์
ม.3
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
855
เด็กหญิงชฎาธาร  ฟักเปี่ยม
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
856
เด็กหญิงชนกนันท์  พะวงษ์
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
857
เด็กหญิงชนกนันท์  สารสุข
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
858
เด็กหญิงชนัดดา  สีสุก
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
859
เด็กหญิงชนานันท์  ใจหาญ
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
860
นางสาวชนกานต์  เกาสังข์
ม.3
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
861
เด็กหญิงชนิกานต์  ชาวไร่นาค
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
862
เด็กหญิงชนิกานต์  ศรีทาวงษ์
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
863
เด็กหญิงชนิกานต์  สังข์แก้ว
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
864
เด็กหญิงชมพูนุช  ลาโพธิ์
ม.2
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
865
เด็กหญิงชมพูนุท  เหลาโชติ
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
866
เด็กหญิงชมพูเนกข์  ครองระวะ
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
867
เด็กชายชยากร  เกิดลาภ
ม.1
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
868
เด็กชายชยางกูล  เกิดลาภ
ม.1
โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
869
นายชยานนท์  จันทพันธ์
ม.3
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
870
เด็กชายชยานันต์  คำสี
ม.3
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
871
เด็กหญิงชยาภรณ์  อ่อนส้มกิจ
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 9

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 236 โรงเรียนราชินีบูรณะ
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
872
เด็กหญิงชลพร  กระต่ายทอง
ม.3
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
873
เด็กชายชัยพัทธ์  พ่วงจันทร์
ม.2
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
874
เด็กชายชัยวิทิต  เบี้ยวบังเกิด
ม.3
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
875
เด็กชายชาติชาย  ทองหอม
ม.1
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
876
เด็กหญิงชาลิสา  จตุพรพูลสมบัติ
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
877
เด็กชายชิษณุทัต  ตรีแดงน้อย
ม.2
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
878
เด็กหญิงชุติกาญจน์  วรรณะ
ม.2
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
879
เด็กชายชูพงษ์  ท่าฉลาด
ม.2
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
880
เด็กหญิงญาณิศา  สานจิตรสัมพันธ์
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
881
เด็กหญิงญาดา  โชติมุกตะ
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
882
เด็กหญิงญาธิณีย์  แก้วสีม่วง
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
883
เด็กหญิงฐานิดา  หวังธนพรชัย
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
884
เด็กหญิงฐานิตา  แก้วศรี
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
885
เด็กหญิงฐิดาพร  สระทองเคน
ม.2
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
886
เด็กหญิงฐิตา  เอี่ยมแสงศรี
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
887
เด็กหญิงฐิตารีย์  แสนวิเศษ
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
888
เด็กหญิงฐิติภร  สุวรรณะ
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
889
เด็กหญิงฐิติภัทร  ดุษฎีวิมล
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
890
เด็กหญิงฐิติรัตน์  เกิดบัว
ม.2
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
891
เด็กหญิงฐิติวรดา  ชนะเกตุ
ม.2
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
892
เด็กหญิงฑิฆัมภรณ์  ทับเณร
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
893
เด็กหญิงณชญา  สุขจินดา
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
894
เด็กหญิงณฐวรรณ  คงพล
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
895
เด็กหญิงณปภา  เหลืองวรชาติกุล
ม.2
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
896
นางสาวณภัทร  ศรีวิชยางกูร
ม.3
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
897
เด็กหญิงณราพัชร  สุชลธาดา
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
898
เด็กหญิงณัชชา  มหัทธนานนท์
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
899
เด็กหญิงณัชชา  ลี้เจริญ
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
900
เด็กหญิงณัชชา  สวยกลาง
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
901
เด็กหญิงณัชชาพร  แก้วมหา
ม.2
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
902
เด็กชายณัฏฐ์กฤต  กาญจนประดิษฐ์
ม.1
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
903
เด็กชายณัฏฐพล  แสงขำ
ม.2
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
904
เด็กหญิงณัฐกมล  แจ้งประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
905
เด็กชายณัฐกิตติ์  รุ่งรัตน์พิศาลชัย
ม.1
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
906
นายณัฐจิรพัส  จิราพิมุกต์กุล
ม.3
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
907
นายณัฐชนาจักรกฤช  อุ่นรั้วทิพย์
ม.3
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 9

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 237 โรงเรียนราชินีบูรณะ
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
908
เด็กหญิงณัฐชา  กองจะริตร์
ม.2
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
909
เด็กหญิงณัฐชา  ชะเอมน้อย
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
910
เด็กหญิงณัฐชา  พุ่มจิตร
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
911
เด็กหญิงณัฐชา  วงษ์วิวัฒน์
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
912
เด็กหญิงณัฐชา  ศิริพิน
ม.3
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
913
เด็กหญิงณัฐชา  สร้อยสำโรง
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
914
เด็กหญิงณัฐชา  หลวงศักดิ์ดา
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
915
เด็กหญิงณัฐณิชา  งามดี
ม.1
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
916
เด็กหญิงณัฐณิชา  เพิ่มอุดมวัฒนา
ม.2
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
917
เด็กหญิงณัฐณิชา  หวังพนาเจริญ
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
918
เด็กหญิงณัฐนรี  แวววรีคุปต์
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
919
เด็กชายณัฐนันท์  ศรีทาน้อย
ม.1
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
920
เด็กหญิงณัฐพร  ธรรมชิโนรส
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
921
เด็กหญิงณัฐพิมล  พลศิษฏ์ศักดากุุล
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
922
เด็กหญิงณัฐรดา  เจริญเชื้อ
ม.1
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
923
เด็กหญิงณัฐริสา  นักสิทธานนท์
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
924
เด็กหญิงณัฐวดี  นาคทั่ง
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
925
เด็กหญิงณัฐวิมล  กิจประสงค์
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
926
เด็กหญิงณัฐศศิ  พิมพ์ศรีกล่ำ
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
927
เด็กชายณัทณพงศ์  คำฝั้น
ม.1
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
928
เด็กหญิงณิชา  ชิณวังโส
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
929
เด็กหญิงณิชารีย์  ศิริจามร
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
930
เด็กหญิงณีรนุช  ขุนศรี
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
931
เด็กหญิงณีรนุช  พวงสร้อย
ม.2
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
932
เด็กหญิงณีรนุช  วุฒิวิมล
ม.2
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
933
เด็กหญิงดรุณี  สระทองจันทร์
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
934
เด็กหญิงดวงกมล  วิบูลย์เชื้อ
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
935
เด็กหญิงดวงภรภัทร  สรรพราช
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
936
เด็กหญิงตวงรัตน์  เกิดแป๋
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
937
เด็กชายไตรรัตน์  นามวงษ์
ม.1
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
938
เด็กหญิงทอฝัน  แซ่ลิ้ม
ม.1
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
939
เด็กหญิงทัศนีย์  มาสุข
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
940
นางสาวทินมณี  วงษ์จ๊ดซี่
ม.3
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
941
เด็กหญิงทิพยาภรณ์  สิงห์รัตนวราหะ
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
942
เด็กหญิงธชาษร  ลิ้มพุทธานุภาพ
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
943
เด็กชายธนดล  ธีรภาพสกุลวงศ์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 9

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 239 โรงเรียนราชินีบูรณะ
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
944
เด็กหญิงธนพร  แซ่ก๊วย
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
945
เด็กชายธนพล  ยิบรัมย์
ม.1
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
946
เด็กหญิงธนภรณ์  ภูบาล
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
947
เด็กหญิงธนวรรณ  สุขเกษม
ม.2
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
948
เด็กชายธนวิชญ์  จันทร์วาววาม
ม.2
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
949
นายธนวินท์  ประเสริฐพรรัตน์
ม.3
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
950
เด็กหญิงธนัชชา  บูชา
ม.2
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
951
เด็กหญิงธนัญญา  ธนะเมศฐ์เกศกุล
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
952
เด็กหญิงธนัตถ์กานต์  จุ่นอยู่
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
953
เด็กชายธนากฤต  โชคบุญญาวาส
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
954
เด็กชายธนาธาน  พลายนุกูล
ม.2
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
955
เด็กหญิงธนาวรรณ  กิติวัฒนวิลัยกุล
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
956
เด็กชายธนิสร  ราชญาณ
ม.1
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
957
เด็กหญิงธมนวรรณ  จันทร์หอม
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
958
เด็กหญิงธมนวรรณ  วัดพ่วง
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
959
เด็กหญิงธมนวรรณ  อารมณ์
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
960
เด็กหญิงธมลวรรณ  น้อยหลวงชัย
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
961
เด็กหญิงธรณจรส  โชตจิตตะ
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
962
เด็กหญิงธัชพรรณ  ส้มเอม
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
963
เด็กหญิงธัญรัตน์  คำมูล
ม.1
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
964
เด็กหญิงธัญลักษณ์  ปฐมโภคินเสถียร
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
965
เด็กหญิงธัมมณัช  เลิศวิจิตรจรัส
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
966
เด็กหญิงธิดาพร  ชวนวิริยะฉันท์
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
967
เด็กหญิงธิดารัตน์  ตั้งอนุศาสตร์
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
968
เด็กหญิงธิดารัตน์  เปี่ยมศิริ
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
969
เด็กหญิงธิตาพร  วาสนกิจจากุล
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
970
เด็กชายธิติ  ศรีประสงค์
ม.3
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
971
เด็กชายธีธัช  ชมภูศรี
ม.1
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
972
เด็กชายธีร์กวิน  บุญมาก
ม.2
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
973
นายธีรภัทร  บริพันธ์
ม.3
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
974
เด็กชายนนทกร  อมรลักษณ์ปรีชา
ม.2
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
975
เด็กหญิงนนทวรรณ  ใช้เทียมวงษ์
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
976
เด็กหญิงนภสร  รูปเพียว
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
977
เด็กหญิงนภัสกร  ปลาบู่ทอง
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
978
เด็กหญิงนภัสสร  วงษ์มั่น
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
979
เด็กหญิงนภัสสร  วรรณวรกิจ
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 9

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 2310 โรงเรียนราชินีบูรณะ
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
980
เด็กหญิงนภาวดี  สิงห์โตงาม
ม.3
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
981
นายนรเศรษฐ์  หุ่นหล่อ
ม.3
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
982
เด็กหญิงนริศรา  ดอนพิกุล
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
983
เด็กหญิงนริสานันท์  ชูสกุล
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
984
เด็กหญิงนวมณ  ห้วยหงษ์ทอง
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
985
เด็กหญิงนอร  ไหลสุวรรณา
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
986
เด็กหญิงนัชชา  พัดทอง
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
987
เด็กหญิงนัฐฌานันท์  สุนทรพรนาวิน
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
988
เด็กชายนันทภพ  สว่างศรี
ม.2
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
989
เด็กหญิงนาถลดา  แก้วนิมิตรชัย
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
990
เด็กหญิงนารีรินทร์  พงษ์สมบูรณ์
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
991
เด็กหญิงน้ำตาล  ปลั่งกลาง
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
992
เด็กหญิงนิชาภา  แซ่แต้
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
993
เด็กหญิงบุญญฎา  สมสมัย
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
994
นางสาวบุณฑริกา  พิเชฐพงศา
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
995
เด็กหญิงบุษกร  พันธ์ุสุข
ม.3
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
996
เด็กหญิงบุษยมาศ  สุพร
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
997
เด็กหญิงบุษราภรณ์  แก้วสำอางค์
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
998
เด็กหญิงเบญจภรณ์  เที่ยงวงษ์
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
999
เด็กชายปฐมพร  เขาทอง
ม.2
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1000
เด็กหญิงปณัชช์ฐิตา  ปรางทอง
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1001
เด็กหญิงปณิชาณัฏฐ์  นิยะมะ
ม.1
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1002
เด็กชายปภากร  เอกชัยฤดี
ม.1
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1003
นางสาวปภาวรินทร์  ก้อนทอง
ม.3
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1004
เด็กหญิงประภัสรา  สูญสิ้นภัย
ม.2
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1005
เด็กหญิงประภัสสร  มหาพรหม
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1006
เด็กหญิงประภัสสร  สุขวัฒนากรณ์
ม.2
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1007
เด็กหญิงปราณี  สมไพบูลย์
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1008
นางสาวปริญากรณ์  ตุ้มนิลกาล
ม.3
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1009
เด็กหญิงปรียาลักษณ์  ติ่งดา
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1010
เด็กหญิงปลื้มฤทัย  บุญลา
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1011
เด็กหญิงปวรวรรณ  ปฏิพิมพาคม
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1012
เด็กหญิงปวีณ์นุช  สุทธิ
ม.1
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1013
เด็กหญิงปวีณ์ลิดา  ใจสุทธิ์
ม.2
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1014
เด็กหญิงปวีรา  สวยลึก
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1015
เด็กหญิงปัณฑิตา  กลมแก้ว
ม.2
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 9

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 2315 โรงเรียนราชินีบูรณะ
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1016
เด็กชายปัณณทัต  บางสวนหลวง
ม.1
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1017
เด็กชายปัณณธร  เตชะปฐมานนท์
ม.1
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1018
เด็กหญิงปัณณพร  สุขสีใส
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1019
เด็กหญิงปาณิสรา  พุ่มชลิต
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1020
เด็กหญิงปาณิสรา  วานิชาชีวะ
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1021
เด็กหญิงปานรวี  บุญวงษ์
ม.2
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1022
เด็กหญิงปิย์วรา  วงพิมล
ม.3
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1023
เด็กชายปุญชรัสมิ์  รื่นนุสาร
ม.2
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1024
เด็กหญิงปุญญิศา  สานจิตรสัมพันธ์
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1025
เด็กหญิงปุญฐิตา  ดวงดี
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1026
เด็กหญิงปุณณภา  คงเกรียงไกร
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1027
เด็กชายปุณยตว์  ก้อนจันทร์เทศ
ม.2
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1028
เด็กหญิงปุณยนุช  พินิจกุล
ม.1
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1029
เด็กชายพงศธร  สีมาน้อย
ม.1
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1030
เด็กชายพงศ์ปณต  ชูดหอม
ม.3
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1031
เด็กหญิงพชรนิดา  โฉมฉาย
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1032
เด็กชายพชรพล  ตั๊นเจริญ
ม.1
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1033
เด็กหญิงพรชนก  แสงเทียน
ม.2
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1034
เด็กหญิงพรณัชชา  เสถียรบัวงาม
ม.2
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1035
เด็กหญิงพรทิพย์  ลาฝอย
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1036
เด็กหญิงพรธวัล  พุกยิ้ม
ม.1
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1037
เด็กหญิงพรนัชชา  ฮวดเจริญ
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1038
เด็กหญิงพรรณณิชา  รักเอก
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1039
เด็กหญิงพรรษา  ครุฑเครือ
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1040
เด็กหญิงพรรัตน์  แก้วพูน
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1041
เด็กหญิงพรสิรีย์  พรมสุรีย์
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1042
เด็กชายพฤหัส  เกรียงวัฒนะศักดิ์
ม.1
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1043
เด็กหญิงพลอยกาญจน์  คุ้มแก่น
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1044
เด็กหญิงพัชรพร  เครือสินธุ
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1045
เด็กหญิงพัชรพร  นาห่อม
ม.2
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1046
เด็กหญิงพัชรมัย  รัชตธนกุล
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1047
เด็กหญิงพัชราพา  แซ่ลิ้ม
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1048
เด็กหญิงพัชรีพร  ขันทองดี
ม.2
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1049
เด็กหญิงพัณณิตา  แป้นประหยัด
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1050
เด็กหญิงพัณณิตา  ล่าบ้านหลวง
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1051
เด็กชายพันธกร  ชิตพันธ์ุ
ม.2
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 9

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 2316 โรงเรียนราชินีบูรณะ
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1052
เด็กหญิงพันธุ์ทิพย์  สันทราย
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1053
เด็กชายพันธ์ุธัช  ปราการรัตน์
ม.2
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1054
เด็กหญิงพิจิตรา  รองวัง
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1055
เด็กหญิงพิชชญามญช์  ทองไว
ม.2
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1056
เด็กชายพิชชากร  แท่นทอง
ม.2
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1057
เด็กหญิงพิชชานันท์  จันทร์สุวรรณ
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1058
เด็กหญิงพิชญ์สินี  สุขพันธ์
ม.2
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1059
เด็กหญิงพิชญสุกานต์  พุ่มมาลา
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1060
นายพิชญะ  อันชะนะ
ม.3
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1061
เด็กหญิงพิชญา  มณีรัตน์
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1062
เด็กหญิงพิชญาภา  คุณประยูร
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1063
เด็กหญิงพิชริฏา  เกิดไทยดี
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1064
เด็กหญิงพิชามญช์  ศรีมีธรรม
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1065
นางสาวพิชามญช์  สระศรีสม
ม.3
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1066
เด็กหญิงพิตตินันท์  แจ้งจิตร
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1067
เด็กชายพิพัฒน์ไชย  ปูนปาน
ม.2
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1068
เด็กหญิงพิมญาดา  เอกจินดา
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1069
เด็กหญิงพิมพ์กมล  คงประยูร
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1070
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สุขพ่วง
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1071
เด็กหญิงพิมพ์นิภา  พุมมา
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1072
เด็กหญิงพิมพ์วิมล  อุ่มนาวงษ์
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1073
เด็กหญิงพิมพ์วิไล  ฤกษ์เนาวรัตน์
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1074
เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  ภัทรสิริวรกุล
ม.2
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1075
เด็กหญิงพิมลรัตน์  อ่วมจันทร์
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1076
เด็กหญิงพิมลวรรณ  ช่างทุ่งใหญ่
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1077
เด็กหญิงพิมลักษณ์  ภมรสันต์
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1078
เด็กหญิงพิริย์กร  วงศ์ชัยกิตติโชค
ม.1
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1079
เด็กหญิงพิไลพร  คนสัตย์
ม.2
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1080
เด็กหญิงพีรภาว์  ส้มเอม
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1081
เด็กชายพีระณัฏฐ์  ทรงนิพิฐกุล
ม.1
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1082
เด็กหญิงพีระศรี  ตะหน่อง
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1083
นายพุฒินาท  เคลือบเต็ง
ม.3
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1084
เด็กหญิงเพ็ญพักตร์  หอมศรีประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1085
เด็กหญิงแพรวพรรณ  พรหมสุรินทร์
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1086
เด็กหญิงแพรวา  เพ็นเทศ
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 9

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 2317 โรงเรียนราชินีบูรณะ
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1087
เด็กหญิงฟ้าใส  เที่ยงธรรม
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1088
เด็กหญิงฟ้าใส  อติธนานันท์
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1089
เด็กหญิงภคพิมพ์  เกิดโพชา
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1090
เด็กหญิงภคภร  เขียวสูงเนิน
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1091
เด็กหญิงภคมน  พาณิชย์ผดุง
ม.2
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1092
เด็กหญิงภคมาวดี  จันมา
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1093
เด็กหญิงภัชรินทร์  ยอดแก้ว
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1094
นางสาวภัณฑิรา  สุธรรมบุตร
ม.3
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1095
เด็กชายภัตรพยนต์  ลิ้มกิตติโชติ
ม.1
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1096
นายภัทรกร  เข็มทอง
ม.3
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1097
เด็กชายภัทรดนัย  อยู่สุข
ม.3
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1098
เด็กหญิงภัทรพร  แดงพยนต์
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1099
เด็กหญิงภัทรวดี  วงศ์ประชารัตน์
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1100
เด็กหญิงภัทรวดี  เสนาะกัน
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1101
เด็กหญิงภัทราพร  ขำสุวรรณ์
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1102
เด็กหญิงภัทริกา  เรียบเจริญ
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1103
เด็กชายภาณุพงศ์  เซียวประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1104
เด็กชายภาณุวิชญ์  วงษ์โต
ม.3
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1105
เด็กหญิงภาวิดา  ดอนสระ
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1106
เด็กหญิงภาวินี  ปิ่นทอง
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1107
เด็กหญิงภิชญาพร  กลักเพชร
ม.2
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1108
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ลลิตเจริญวงศ์
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1109
เด็กชายภิเษก  ไชยแจ่มจันทร์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1110
เด็กหญิงภีญดา  จิรโชติฐากุล
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1111
เด็กหญิงภูวรินทร์  มัตสรรกฤษณ์
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1112
เด็กหญิงมณฑิรา  อัจฉริยวนิช
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1113
เด็กหญิงมณีประภา  น้ำสละ
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1114
เด็กหญิงมทินา  ชื่นประไพ
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1115
เด็กชายมนกานต์  โกศลวิชญะ
ม.1
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1116
เด็กชายมนพัทธ์  แซ่เหลี่ยว
ม.1
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1117
เด็กหญิงมนัสนันท์  ผิวเกลี้ยง
ม.2
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1118
เด็กชายมนัสวิน  พิพัฒน์ธนกุล
ม.3
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1119
เด็กหญิงมยุรี  -
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1120
เด็กหญิงมลฤดี  สุขเกษม
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1121
เด็กหญิงมุกตาภา  พัสดร
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 9

ณ อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 246 โรงเรียนราชินีบูรณะ
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1122
นางสาวยุวรรณดา  เรืองศิลป์
ม.3
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1123
เด็กหญิงยุวาภัสร์  กลัดบ้านห้วย
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1124
เด็กหญิงรฐิกานต์  สมบูรณ์
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1125
นายรตนภากร  จงสุขไกล
ม.3
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1126
เด็กหญิงรติมา  ตาทอง
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1127
เด็กหญิงรพีพร  สมท่า
ม.1
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1128
เด็กหญิงรพีพรรณ  รัศมีสุขสรร
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1129
เด็กหญิงรวิภัค  บุญสม
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1130
เด็กหญิงรวีกานต์  วรรณากาญจน์
ม.2
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1131
เด็กหญิงรวีวรรณ  เพียรสม
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1132
เด็กหญิงระวีวรรณ  คณิตรัตนกาล
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1133
เด็กหญิงรักษินา  ใจหลัก
ม.2
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1134
เด็กหญิงรังสิมา  สระจันทร์เขียว
ม.2
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1135
เด็กชายรัชชานนท์  สีผึ้ง
ม.2
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1136
เด็กหญิงรัชดาภรณ์  บุมี
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1137
เด็กหญิงรัญชิดา  แซ่เหลี่ยว
ม.3
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1138
เด็กหญิงรัตตมณี  งามสินจำรัส
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1139
เด็กหญิงรัตน์ฐาภัทร  ธนานิรันดร์กุล
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1140
เด็กหญิงรัตน์รวินันท์  พุ่มดียิ่ง
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1141
เด็กหญิงรัตนากร  ล้วนโค
ม.2
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1142
นายราชศักดิ์  ต่วนเครือ
ม.3
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1143
เด็กหญิงริสา  วนสุนทรเมธี
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1144
เด็กหญิงรุจาภา  หิรัญชยางกูร
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1145
เด็กหญิงรุจิสา  สังข์บุญลือ
ม.1
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1146
เด็กหญิงลลนา  แจ้งสว่าง
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1147
เด็กหญิงลัลนา  จารุพันธ์
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1148
เด็กหญิงลัลริส  เข็มทอง
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1149
เด็กหญิงไลลา  แสงทอง
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1150
เด็กชายวชิรวิทย์  ใจซื่อ
ม.2
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1151
เด็กหญิงวณัชชา  ประทุมถม
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1152
เด็กหญิงวรกมล  ตั้งเจริญ
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1153
เด็กชายวรกฤต  แสไพศาล
ม.2
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1154
เด็กหญิงวรนุช  เปรื่องกระบิน
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1155
เด็กหญิงวรนุช  สิงหนุ
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1156
เด็กหญิงวรพร  อัครเอกฒาลิน
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 9

ณ อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 247 โรงเรียนราชินีบูรณะ
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1157
เด็กหญิงวรพรรณ  เปรมเจริญ
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1158
เด็กชายวรภัทร  จิตติชานนท์
ม.2
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1159
เด็กชายวรเวช  หอมตะโก
ม.2
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1160
เด็กหญิงวรัฐธภรณ์  คูณทอง
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1161
เด็กชายวรัพพล  สกุลสิริวัชร์
ม.1
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1162
เด็กชายวริทธิ์ภัส  อินมิทิน
ม.3
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1163
เด็กหญิงวรินญา  ตาปะสี
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1164
เด็กหญิงวรินสิรี  ยืนยง
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1165
เด็กหญิงวริศรา  ทรัพย์ประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1166
เด็กหญิงวริศรา  พยัคฆวงค์
ม.2
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1167
เด็กหญิงวริศรา  เพชรกล้า
ม.2
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1168
เด็กหญิงวริศรา  วงษ์น้อย
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1169
เด็กหญิงวริศรา  อู๋สูงเนิน
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1170
เด็กหญิงวริษฐา  เรียนทัพ
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1171
เด็กชายวศุพล  ภูพะเนียด
ม.3
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1172
นางสาววัชรภัสร์  เกษม
ม.3
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1173
เด็กหญิงวัชราภา  ริ้วทองชุ่ม
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1174
เด็กหญิงวันวิสา  พิริยะเกียรติไพศาล
ม.2
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1175
เด็กหญิงวาสนา  เกตุมณี
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1176
นายวิชญะ  ศักดิ์อิสระพงศ์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1177
เด็กหญิงวิชญาพัชณ์  ชื่นมีศรี
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1178
เด็กหญิงวิญาวรรณ  วงศ์ยะลา
ม.2
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1179
เด็กหญิงวิภาวี  ชัยชิตนฤมิตร
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1180
นางสาววิมลรัตน์  ทองอ่อน
ม.3
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1181
เด็กหญิงวิมลวรรณ  แซ่จิว
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1182
เด็กหญิงวิลัยลักษณ์  บุญประสาน
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1183
เด็กชายวิวิศน์  ธเนศมณีกุล
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1184
เด็กหญิงศตรัศมี  บุตรศรี
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1185
เด็กหญิงศนากานต์  วิมูลชาติ
ม.2
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1186
เด็กชายศรรักษ์  ปิ่นสินชัย
ม.2
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1187
เด็กหญิงศรัณย์ภัทร  เรืองขจร
ม.1
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1188
เด็กหญิงศริญญา  โหละยะวงศ์
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1189
เด็กหญิงศลิษา  พิลึก
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1190
เด็กหญิงศลิษา  วรานนท์วนิช
ม.2
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1191
เด็กหญิงศศิกมล  เกตุมัก
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 9

ณ อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 248 โรงเรียนราชินีบูรณะ
ห้องสอบที่
 35
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1192
เด็กหญิงศศิธร  คูรัตน์
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1193
นางสาวศศิธร  ศรีนวล
ม.3
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1194
เด็กหญิงศศิธร  สุทธิบงกชมาศ
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1195
เด็กหญิงศศิมา  ถวิลวิสาร
ม.2
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1196
เด็กหญิงศศิวิมล  เกสรา
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1197
นายศักดิพงศ์  เมธีรังสิมันต์
ม.3
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1198
เด็กหญิงศิรกมล  สุขีวงค์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1199
เด็กหญิงศิรัญญา  โหละยะวงศ์
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1200
เด็กหญิงศิรากาล  พ่วงแพ
ม.1
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1201
นายศิวกร  เซี่ยงฉิน
ม.3
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1202
เด็กชายศุภกร  จำปาจันทร์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1203
เด็กชายศุภกร  ทองดอนจุย
ม.1
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1204
เด็กชายศุภกร  พจน์ชัยกุล
ม.2
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1205
เด็กหญิงศุภลักษณ์  สุขะโต
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1206
เด็กหญิงศุภวดี  ไทรศักดิ์สิทธิ์
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1207
นางสาวศุภานัน  ติดโสม
ม.3
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1208
เด็กหญิงโศภิต  อินแพง
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1209
เด็กหญิงโศภิตตา  บุญครอง
ม.2
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1210
เด็กชายสมัชญา  ครองเมือง
ม.2
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1211
เด็กหญิงสรณ์สิริ  เสนท้วม
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1212
เด็กชายสรวิชญ์  น่วมปฐม
ม.2
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1213
เด็กชายสรวีย์ธัช  จั่นวิลัย
ม.2
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1214
เด็กหญิงสรัญณัฏฐ์  เหล็กอิ่ม
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1215
เด็กชายสัญชัย  ขวัญแก้ว
ม.1
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1216
เด็กหญิงสาวิกา  รักวิเศษ
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1217
เด็กหญิงสิรภัทร  อัตตะกีรติ
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1218
เด็กหญิงสิรินญา  คล้ายชนที
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1219
เด็กหญิงสิริพร  ด่านจับกุม
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1220
เด็กหญิงสิริรัตน์  เสือสีห์
ม.1
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1221
เด็กหญิงสิริวรรณ  เลาหวิจิตรจันทร์
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1222
เด็กหญิงสุกันยา  ปิยะพันธ์
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1223
เด็กหญิงสุจิตา  ยวงงิ้วราย
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1224
เด็กหญิงสุชาวดี  พลเลียบ
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1225
เด็กหญิงสุชาวดี  ภู่พูลเพียร
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1226
เด็กหญิงสุดารัตน์  ทันปรีชา
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 9

ณ อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 2410 โรงเรียนราชินีบูรณะ
ห้องสอบที่
 36
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1227
เด็กหญิงสุดารัตน์  เฮงสังข์วอน
ม.1
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1228
นายสุทธิศักดิ์  อ่ำบางยุง
ม.3
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1229
เด็กหญิงสุธาวรรณ  พรเลิศเกษมสุข
ม.2
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1230
เด็กหญิงสุธีมา  โคตรชมภู
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1231
เด็กหญิงสุนทรี  เหมือนสุดใจ
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1232
เด็กหญิงสุนันฑา  สำลีฉาย
ม.2
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1233
เด็กหญิงสุนิษา  บุญชุม
ม.1
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1234
เด็กหญิงสุนิสา  นิลตะโก
ม.2
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1235
เด็กหญิงสุประวีณ์  เถาตะกู
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1236
นางสาวสุพัดชา  สวัสดิ์ชัย
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1237
เด็กหญิงสุพิชญา  พัดชา
ม.3
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1238
เด็กหญิงสุภัชชา  สุขโพธิ์เพชร
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1239
เด็กหญิงสุภานี  ล้ำเลิศ
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1240
เด็กหญิงสุภาวดี  สมพิมพ์
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1241
เด็กหญิงสุภาวิณี  ใจแก้ว
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1242
นายสุรเชษฐ์  กลมดี
ม.3
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1243
เด็กชายสุรฐะวิชญ์  จุลวนิชรัตนา
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1244
เด็กชายสุรยุทธ  โคตวงษ์
ม.3
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1245
เด็กหญิงสุวรรณนี  สุปิตาชุน
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1246
เด็กหญิงสุวรรณา  สุขพะนา
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1247
เด็กหญิงสุวิมล  ยังอยู่
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1248
เด็กหญิงแสงอุมา  สระทองหน
ม.2
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1249
เด็กหญิงหงสรักษ์  แสงสินสันติ์
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1250
เด็กหญิงหทัยทิพย์  พรหมณ์วิจิตร
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1251
เด็กหญิงหฤทัย  สุริจันทรา
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1252
เด็กหญิงอจลาพร  แก้วลาย
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1253
เด็กหญิงอนัญญา  สุวรรณชาติ
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1254
เด็กหญิงอนัญพร  เทพบูชา
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1255
เด็กหญิงอนุศรา  เรือนนุช
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1256
เด็กหญิงอภัสรา  ห้วยหงษ์ทอง
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1257
เด็กหญิงอภิชญา  ชนะไพรี
ม.2
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1258
เด็กหญิงอภิญญา  ขันทอง
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1259
เด็กหญิงอภิญญา  ชินนะ
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1260
เด็กหญิงอภิญญา  สามารถกิจ
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1261
เด็กหญิงอภิญญานันท์  ความดี
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 9

ณ อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 2411 โรงเรียนราชินีบูรณะ
ห้องสอบที่
 37
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1262
เด็กชายอภิรักษ์  จันทา
ม.2
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1263
เด็กหญิงอภิวรรณ  เถมิลสิริ
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1264
เด็กหญิงอภิศรา  บรรจงแจ่ม
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1265
เด็กหญิงอภิสรา  ธีระแสงจันทร์
ม.2
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1266
เด็กหญิงอภิสรา  น้อยอยู่
ม.2
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1267
เด็กชายอภิสัณห์  เหลืองวรคุณ
ม.1
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1268
เด็กหญิงอมรรัตน์  เครือวัลย์
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1269
เด็กหญิงอมรรัตน์  ศรีสำปทวน
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1270
เด็กหญิงอมลรดา  โกทองยม
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1271
เด็กหญิงอรณิชา  แซ่ลี้
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1272
เด็กหญิงอรณิชา  ทองสร้อยเครือ
ม.2
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1273
นางสาวอรทัย  ศรีอุบล
ม.3
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1274
เด็กหญิงอรทัย  ห้วยหงษ์ทอง
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1275
เด็กหญิงอรนภา  ฉิมบ้านไร่
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1276
เด็กหญิงอรปรียา  ปรีชาสุข
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1277
เด็กหญิงอรไพลิน  รุผักชี
ม.2
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1278
เด็กชายอริญชย์  คำเภา
ม.1
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1279
เด็กหญิงอริญชยา  อินเสือสี
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1280
เด็กหญิงอริศรา  นิลพัฒน์
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1281
เด็กหญิงอริสา  มีนาลุ่ม
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1282
เด็กหญิงอริสา  แวงนอก
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1283
เด็กหญิงออมรัก  นาคจีนวงษ์
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1284
เด็กชายอัครวัฒน์  ตั้งฤทัยวานิชย์
ม.2
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1285
เด็กหญิงอังคณา  ฉิมจินดา
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1286
เด็กหญิงอังคณา  เสียงโสม
ม.2
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1287
เด็กหญิงอัจจิมา  เอี่ยมละออ
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1288
เด็กหญิงอัญชิสา  สงวนพันธุ์
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1289
เด็กหญิงอาทิตยา  แสนเขื่อน
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1290
เด็กหญิงอาภัสรา  มันตะพงษ์
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1291
เด็กหญิงอำภา  พนาอุดม
ม.1
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1292
เด็กหญิงอินทิรา  สิงห์ทอง
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1293
เด็กหญิงอินทุกานต์  ดิษคำ
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1294
นางสาวเอม  ภัยสูญสิ้น
ม.3
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1295
เด็กหญิงแอปเปิ้ล  -
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1296
เด็กหญิงไอลดา  แพะขุนทด
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 9

ณ อาคารสิรินทร์พัฒนา ชั้น 3 ห้องประชุม 1 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
ห้องสอบที่
 38
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1297
นางสาวกมลพร  สุวพัศดำรง
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1298
เด็กชายกรกนก  นุ่มกลิ่น
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1299
นายกรรณชนก  จันทร์ช่วย
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1300
เด็กชายกฤตภาส  ตรุเจตนารมย์
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1301
นายกฤตภาส  นวลสุมา
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1302
เด็กชายกฤติน  พุทธศรี
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1303
เด็กชายกฤติน  ล่องลม
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1304
เด็กชายกฤติพงศ์  เหมือนสุดใจ