ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 8

ณ ห้อง 651 (อาคาร 6 ชั้น 5) โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชนิภา  พานิชย์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
2
นายกชภาส  ไพศาลนันท์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
3
เด็กชายกมลาส​น์​  ยัญ​ญ​า​ง​กูร​
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
4
เด็กชายกฤตกร  หอมสุด
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
5
เด็กชายกฤตธนา  อารีย์รบ
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
6
เด็กชายกฤติน  อารีย์รบ
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
7
เด็กชายกฤษฎา  สมวงษา
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
8
นายกฤษณพัฒน์  พ่วงรักษ์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
9
เด็กชายกวินท์  ขุนนคร
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
10
เด็กหญิงกษมา  คันศร
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
11
เด็กชายกษิดิศ  หัสมี
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
12
เด็กหญิงกัญชพร  พรมดี
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
13
เด็กหญิงกัญญกรณ์  ศรีนิเวศน์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
14
เด็กหญิงกัญญาพัชร  มั่งมีทรัพย์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
15
เด็กหญิงกัลยกร  บุญยงค์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
16
เด็กหญิงกัลยกร  เฮงจิตตระกูล
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
17
นางสาวกานต์ธิดา  เอื้อประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
18
เด็กหญิงกานต์รวี  วงษ์เอี่ยม
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
19
เด็กชายกานต์  สิทธิกัน
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
20
เด็กชายกิตติคม  สุขบัว
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
21
เด็กหญิงกิตตินภา  สุริโยดร
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
22
เด็กชายกิตติพศ  ตันตระกูล
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
23
เด็กชายกิตติศักดิ์  สุทธิรัตนากร
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
24
เด็กชายกีระพัฒน์  พันธุ์โภชน์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
25
เด็กหญิงกุลชลี  สิริแสงสว่าง
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
26
เด็กหญิงเกตน์สิรี  พลจันทร์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
27
เด็กหญิงโกลัญญา  อมรเสาวภาคย์​
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
28
นางสาวเขมมิกา  จุลกศิลป์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
29
เด็กชายจักรนรินทร์  ศิลสว่าง
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
30
เด็กชายจักริทร์  ปรีเปรม
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
31
เด็กหญิงจิดาภา  ศุภอักษร
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
32
เด็กหญิงจิตสุภา  อรุณภิรมย์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
33
เด็กหญิงจิรดาภา  ไชยวิทย์วิวัฒน์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
34
เด็กชายจิรภัทร  จีนทอง
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
35
เด็กชายจิรัฏฐ์  ศรีสงคราม
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 8

ณ ห้อง 652 (อาคาร 6 ชั้น 5) โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
นายจิเรห์  ปลั่งแสงไพฑูรย์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
37
เด็กหญิงจุฑาทิพ  ศรีมงคล
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
38
เด็กชายฉัตรชัย  เย็นเปิง
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
39
เด็กหญิงชณิดาภา  เกตุปัญญาพงศ์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
40
เด็กหญิงชนัฏดา​  ขุนบำรุง
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
41
เด็กชายชยพล  ชัมพูนทะ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
42
เด็กชายชยางกูร  นิลประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
43
นายชลทิด  อรรฆย์ภูษิต
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
44
เด็กหญิงชลพร  ศรีสุพพัตพงษ์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
45
เด็กหญิงชวิศา  ลีลาเชี่ยวชาญกุล
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
46
เด็กหญิงชัญญา  อุ่นมา
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
47
เด็กชายชินพัฒน์  อนุกูลชาญชม
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
48
นางสาวชินันท์ณัฎฐ์  บุณยาดิศัย
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
49
เด็กชายชิษณุพงศ์  ทรัพย์เย็น
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
50
นางสาวชีวาพร  ทองเอียด
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
51
เด็กหญิงชุติกาญจน์  เชาว์วัตร์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
52
เด็กชายไชยพัฒน์  ขาวคำ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
53
เด็กชายญาณวุฒิ  ยางสวย
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
54
เด็กหญิงญาณิน  ศรีสุพพัตพงษ์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
55
เด็กหญิงญาณิศา  ยางสวย
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
56
นายฐิติกร  ศักดิ์ทรัพย์ทวี
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
57
เด็กชายณธารธรรม  หมื่นนารายณ์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
58
เด็กชายณพล  ธีระวัฒนวิศิษฎ์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
59
นายณพวุฒิ  พรหมชนะ
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
60
เด็กชายณภัทร  ชาญนำสิน
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
61
นายณภัทร  หงษ์สวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
62
นายณภินทร  จังพานิช
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
63
เด็กหญิงณัชพิฌาย์  มีสุทธิปัญญา
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
64
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เนตรอัมพร
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
65
เด็กหญิงณัฏฐามาศ  อุดมสันติธรรม
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
66
เด็กหญิงณัฐณิชา  รักจำรูญ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
67
นางสาวณัฐณิชา  ล้วนลักษณ์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
68
เด็กหญิงณัฐณิชา  หงส์เลิศนภากุล
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
69
เด็กหญิงณัฐธิดา  ปานจันทร์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
70
เด็กชายณัฐนพพงศ์  จงสุขไกล
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 8

ณ ห้อง 653 (อาคาร 6 ชั้น 5) โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงณัฐภัสสร  จำรูญจารีต
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
72
เด็กหญิงณัฐมนธ์  วัฒนบำเพ็ญ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
73
เด็กชายณัฐวรรธน์  ทองแสงจันทร์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
74
เด็กหญิงณัฐวรีย์  จิรถาวรอนันต์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
75
เด็กชายณัฐวัฒน์  อรุณสิริรัตน์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
76
เด็กหญิงณัฐหทัย  รักการ
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
77
เด็กหญิงณิชนันทน์  กิตติพงศธรชัย
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
78
เด็กหญิงดมิสา  ศรีเทพ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
79
เด็กหญิงทรงฤทธิ์​  ทรัพย์​เย็น​
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
80
เด็กชายทรงฤทธิ์  ทรัพย์เย็น
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
81
เด็กหญิงทอฝัน  บุญเซี่ยง
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
82
เด็กชายทัศน์เทพ  ทัศนานุตริยกุล
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
83
เด็กชายเทพทัต  ด่วนแสง
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
84
นางสาวธนกร  แย้มขยาย
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
85
เด็กชายธนกฤต  ดีบรรเจิด
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
86
เด็กหญิงธนภร  จิรพนาธร
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
87
นายธนภัทร  จตุวรพัฒน์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
88
เด็กชายธนยศ  องค์พิสุทธิ์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
89
เด็กหญิงธนวรรณ  น้อยกาญจนะ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
90
เด็กชายธเนศพล  นาคบำรุง
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
91
เด็กชายธรากร  ธนะพรสุขสันต์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
92
เด็กหญิงธฤษวรรณ  พิริยาภัทร์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
93
นางสาวธัญญธร  เพชรพิรุณ
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
94
เด็กหญิงธัญธนา  แสงวงค์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
95
เด็กหญิงธัญธร  ห้อยระย้า
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
96
เด็กหญิงธัญธิตา  สุวรรณ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
97
เด็กหญิงธัญสรณ์  เฉลี่ยสมบูรณ์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
98
เด็กหญิงธันย์ชนก  กาญจนแสนส่ง
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
99
เด็กชายธาม  ลีลาเชี่ยวชาญกุล
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
100
เด็กชายธีรทัต  วีระเศรษฐ์ศิริ
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
101
เด็กชายธีรภัทร  ธำรงค์ประดิษฐ์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
102
เด็กชายธีรภัทร  สุวรรณวนิช
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
103
เด็กชายธีรัช  บำรุงเชาว์เกษม
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
104
นางสาวนนทกร  เลิศศักดิ์ศรีสกุล
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
105
เด็กหญิงนพปภา  ทองรื่น
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 8

ณ ห้อง 654 (อาคาร 6 ชั้น 5) โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงนพวรรณ  จิตต์สมุทร
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
107
เด็กหญิงนพัสวรรณ  นาคเอี่ยม
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
108
เด็กชายนรเศรษฐ์  ปิ่นสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
109
เด็กชายนัคพัฒน  ตะโกอยู่
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
110
เด็กหญิงนันท์นภัส  วงศ์สว่าง
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
111
เด็กหญิงนันท์นภัส  สินสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
112
เด็กหญิงนัสวรรณ  รุ่งฤทธิเดช
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
113
เด็กชายนาธาร  ตันประภัสสร
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
114
เด็กหญิงนิชปภา  ทวีปัญญายศ
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
115
เด็กหญิงนิชาภา  เชาว์วัตร์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
116
เด็กชายนิธิศ  อ่วมทอง
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
117
เด็กชายนิพิฐพนธ์  สังข์ทอง
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
118
เด็กหญิงนิมิต  สิริวัฒนวิบูล
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
119
เด็กชายบรรณวิทย์  สุนทรกุล
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
120
เด็กชายบวรทรัพย์  สินทรัพย์บวร
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
121
เด็กหญิงบัญฑิตา  วีระพันธ์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
122
เด็กหญิงบุญญารักษ์  ภิรมย์แก้ว
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
123
เด็กหญิงบุญรักษา  ภิรมย์แก้ว
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
124
เด็กหญิงบุณยวีร์  วิริยวงวานศ์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
125
เด็กหญิงบุศราทิพย์​  โพธิ​ธ​นะ​พงศ์​
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
126
เด็กชายปณต  สุยะหลาน
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
127
เด็กหญิงปณิตา  กองรัตน์สกุล
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
128
เด็กหญิงปทิตตา  อังอติชาติ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
129
นายปธานิน  พิสิฐบุตร
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
130
เด็กชายปพน  สุยะหลาน
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
131
เด็กชายปรัชญ์วิรุฬ  เพทัย
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
132
เด็กชายปลายมีน  สายบุญศรี
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
133
เด็กหญิงปวรรัตน์  พิรุณรัตน์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
134
เด็กชายปวริศ  หมื่นวิเศษ
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
135
นางสาวปวริศษา  อัจฉริยบุตร
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
136
เด็กหญิงปวริศา  สุทธิจิต
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
137
เด็กหญิงปวริศา  อรุณคีรีโรจน์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
138
เด็กหญิงปวริศา  อังอติชาติ
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
139
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ควรคิด
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
140
นางสาวปวีณอร  ศิริโต
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 8

ณ ห้อง 655 (อาคาร 6 ชั้น 5) โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
นางสาวปวีณา  ศิริโต
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
142
เด็กชายปัญญากร  วงศ์วัฒนากิจ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
143
เด็กหญิงปัญฑารีย์  จิตรเดชขจร
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
144
เด็กหญิงปัณฑิกา  ผลลาภ
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
145
เด็กชายปัณณวรรธ  พรสุดารัตน์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
146
เด็กหญิงปิญชาน์  พินิตศักดา
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
147
เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  วรรธนะวลัญช์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
148
เด็กหญิงปุณยนุช  อรรฆย์ภูษิต
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
149
เด็กหญิงปุรีมปรัชญ์  ช้างแก้ว
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
150
เด็กชายพงษ์ปกรณ์  ผุดผาด
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
151
นายพชร  ดอกพรม
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
152
เด็กหญิงพรชนก  อุปสาร
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
153
เด็กหญิงพรปวีณ์  เสริมทรัพย์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
154
เด็กหญิงพรรณวสา  ศรีสังวรณ์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
155
เด็กชายพริษฐ์  ปริยกนก
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
156
เด็กหญิงพฤกษชาติ  พฤกษากร
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
157
เด็กชายพัชรพล  กตัญญตาพงษ์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
158
เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  บุศยพงศ์ชัย
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
159
นายพัทธนันท์  โพธิเงิน
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
160
เด็กชายพิจักษณ์  แก้วอร่าม
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
161
นางสาวพิมพ์ประธาน  บุญชัย
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
162
นางสาวพิมพ์พัชชา  เรทนู
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
163
เด็กชายพิลาพัฒณ์  พิลากุล
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
164
เด็กชายพีรพล  มั่นคง
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
165
เด็กชายพีรพัฒน์  แสงทอง
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
166
เด็กชายพีรวิชญ์  ปัญญา
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
167
เด็กชายพีรวิชญ์  พีรวิชญ์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
168
นายพีระ  ประชาธนานุกิจ
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
169
นายภคพล  คณารักสมบัติ
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
170
เด็กชายภพพิสิษฐ์  มีชัยมงคลกุล
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
171
เด็กหญิงภรณภัส  กันณะ
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
172
เด็กหญิงภรณ์ภัสสร  หุ่นเครือ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
173
เด็กชายภัคนภ  ตันกําเนิด
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
174
เด็กหญิงภัคสณาง  ใยนิรัตน์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
175
เด็กชายภัทรฉัตร  แก่นเฉลียว
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 8

ณ ห้อง 656 (อาคาร 6 ชั้น 5) โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายภัทรวิ​ชญ์​  ปัญญา​
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
177
เด็กชายภาธิษณ์  อุ่นโชค
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
178
เด็กชายภาวัต  ธนศุภวิมล
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
179
เด็กชายภาสกร  ศิษย์ปฐม
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
180
เด็กชายภาสวุฒิ  เจียมจริยา
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
181
เด็กหญิงภาอุษา  จรรยาเมตตากุล
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
182
นายภีษมะ  องอาจ
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
183
เด็กชายภุม​ณัฐ​  โพธิปิติ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
184
นายภูดิส  พุ่มเจริญ
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
185
เด็กชายภูเบศ  ลิมปนวัสส์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
186
เด็กหญิงภูษณิศา  ใจซื่อ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
187
เด็กชายมังกร  ชุณห์วิจิตรา
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
188
เด็กหญิงมัลลิกา  แย้มเย็น
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
189
เด็กหญิงเมธาพร  พิณทอง
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
190
เด็กหญิงยศวดี  หุ้นเจริญ
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
191
เด็กชายรฐนนท์  ศรีเคลือบ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
192
นายรพีพล  ฤทธิเพชรอัมพร
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
193
เด็กหญิงรัญชิดา  บำรุงเชาว์เกษม
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
194
นายรัตนโชติ  เพ็ชรพันธ์ศรี
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
195
เด็กชายรัตนากร  ตั้งรุ่งวงษ์ธนา
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
196
เด็กหญิงลักษิกาน์  บุญเจริญ
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
197
เด็กชายวชิรภัทร  อินทรชาติ
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
198
เด็กชายวรพล  สาตร์กลิ่น
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
199
เด็กหญิงวรมาตุ์  เกิดช้าง
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
200
เด็กหญิงวรรณพร  ม่วงงาม
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
201
เด็กหญิงวรรษมน  โมกขะสมิต
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
202
เด็กชายวริทธิ์ธร  เล็กมณี
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
203
นายวริศ  มาลีวรรณ
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
204
เด็กหญิงวิชชุมนตร์  เจริญไชยนันท์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
205
เด็กหญิงวิชญาพร  วุฒิภาพ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
206
เด็กชายวิภู  กิจสำเร็จ
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
207
เด็กหญิงวิรัลยุพา  สาลีวัฒนผล
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
208
เด็กหญิงวีรินทร์  มารักธรรม
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
209
เด็กชายศราณช  เจียมอ่อน
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
210
เด็กหญิงศศิรัฎชา  ศรีสว่าง
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 8

ณ ห้อง 657 (อาคาร 6 ชั้น 5) โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงศศิวรรณ  ศิริพัฒนานันท์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
212
เด็กหญิงศศิวิมล  บุหลัน
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
213
เด็กชายศิรวัตน์  สอาจจิต
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
214
เด็กชายศิรสิทธิ์  นุชนารถ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
215
เด็กหญิงศิรินยา  อยู่ด้วง
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
216
เด็กหญิงศุภิสรา  แซ่เฮา
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
217
เด็กชายสรวิชญ์  ชูสุ่น
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
218
เด็กชายสรุจ  สุดศรี
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
219
เด็กหญิงสโรชา  จำดวง
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
220
เด็กหญิงสิตานัน  วิจิตรบรรณการ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
221
เด็กชายสิร์พล  บำรุงเชาว์เกษม
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
222
เด็กชายสิรภพ  พุทธานนท์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
223
เด็กชายสิรวิชญ์  อยู่ศิริ
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
224
นางสาวสิริกมล  เห็นประเสริฐแท้
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
225
เด็กชายสุชาคีย์  ลักษณาวงศ์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
226
เด็กหญิงสุชานันท์  น่าชม
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
227
นางสาวสุทราสินี  สุขสมัย
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
228
เด็กหญิงสุทิรา  วงศ์สุวัฒน์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
229
เด็กหญิงสุธางศุ์รัตน์  ติณะรัตน์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
230
เด็กหญิงสุธาทิพย์  สูญสิ้นภัย
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
231
เด็กหญิงสุธีรา​  คงอุดม​เกียรติ​
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
232
เด็กหญิงสุพิชชา  คชชา
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
233
เด็กหญิงสุพิชชา  สุขเจริญ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
234
เด็กชายสุริยพงศ์  นิลมานนท์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
235
เด็กชายเสฏฐพงศ์  อภิรักษ์ธนานนท์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
236
นายหริณโรจณ์  สินประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
237
เด็กชายหาญร์อุดมศึก  ชูสุทธิ์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
238
เด็กหญิงอชิ​ร​ญา​  เภาพูล​
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
239
เด็กชายอชิพล  ไตรมิตรวิทยากุล
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
240
เด็กชายอธิภัทร  อมรรัตน์ธํารงค์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
241
เด็กชายอนุศาสน์  เอื้องอุดมสิน
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
242
เด็กหญิงอพัชชา  จันทร์ประทีป
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
243
เด็กหญิงอภิชญา  ตั้งบัณฑิต
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
244
เด็กหญิงอภิชญา  หวยภูผา
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
245
นายอภิวิชญ์  ซ้ายเกลี้ยง
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 8

ณ ห้อง 658 (อาคาร 6 ชั้น 5) โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กชายอภิวิชญ์  เผือกหอม
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
247
เด็กหญิงอรชพร  กาญจนภูสิต
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
248
เด็กชายอัครวัฒน์  จารุภัทรศิริพงษ์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
249
นางสาวอัจฉริยา  แสนสมรส
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
250
เด็กหญิงอัญชลิกา  มะลิทอง
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
251
เด็กหญิงอาชิร์ญาณ์  โสนุช
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
252
นางสาวอิงคสุดา  อุตตะมะ
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
253
เด็กหญิงอุไรอร  ปิ่นศิริ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
254
นางสาวเอกปวีณ์  ทับมณี
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 8

ณ ห้อง 721 (อาคาร 7 ชั้น 2) โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
255
เด็กชายกมนทัต  เซี่ยงฉิน
ม.2
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
256
เด็กหญิงกมลทิพย์  ลิ้มสายชลไพศาล
ม.3
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
257
เด็กชายกรพัฒน์  รัตนบัลลังค์
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
258
เด็กหญิงกรรณิการ์  ศรวัตร์
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
259
เด็กหญิงกรรวี  บุญฉวีราษฎร์
ม.2
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
260
เด็กหญิงกรองทอง  สดใส
ม.2
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
261
เด็กชายกฤตภาส  พงษ์ศักดิ์
ม.1
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
262
เด็กชายกฤตยชญ์  ตันติศุภชัย
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
263
เด็กหญิงกฤตาณัฐ  ธนานนท์นิวาส
ม.2
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
264
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  แซ่อึ้ง
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
265
เด็กหญิงกษมา  เกษมโสตร
ม.1
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
266
เด็กหญิงกัญญวัลย์  ศรีสุทธิวรกุล
ม.2
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
267
เด็กหญิงกัญญาภัค  เลิศจินตนาการ
ม.1
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
268
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ม่วงแอ
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
269
เด็กชายกานตวีร์  คงสุคนธ์
ม.1
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
270
เด็กชายกำธร  ดาวทอง
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
271
เด็กชายกิตติกร  ม่วงศรี
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
272
เด็กชายกิตติภูมิ  ภัคพาณิชย์
ม.1
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
273
เด็กชายกีรดิต  มิตรกระจ่าง
ม.1
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
274
เด็กหญิงกีรนันท์  เล่นวารี
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
275
เด็กหญิงกุลธิดา  จันมั่นคง
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
276
เด็กหญิงกุศลิน  วงษ์ศรีทา
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
277
เด็กหญิงโกมลทิพย์  กาญจนสาธิต
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
278
เด็กหญิงขนิษฐา  เฮงเส็ง
ม.1
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
279
เด็กหญิงขวัญชนก  วิเศษสิงห์
ม.1
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
280
เด็กหญิงขวัญชนก  อวยหมื่นไวย
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
281
เด็กหญิงเขมจิรา  ชูนำชัย
ม.1
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
282
เด็กหญิงเขมจิรา  ประทุมสูตร
ม.1
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
283
เด็กชายเขมรัฐ  แดงกูล
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
284
เด็กหญิงคณิตา  วงค์ติ่ง
ม.3
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
285
เด็กชายจารุวิทย์  คำมูล
ม.2
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
286
เด็กหญิงจิดาภา  พัฒนมงคลเชฐ
ม.1
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
287
เด็กหญิงจินต์จุฑา  พีรพุฒิเวทย์
ม.1
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
288
เด็กหญิงจิรกานต์  ตันติวัฒนสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
289
เด็กหญิงจิรนันท์  เพชรแอน
ม.3
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 8

ณ ห้อง 722 (อาคาร 7 ชั้น 2) โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
290
เด็กชายจิรัฎฐ์  โฆษิตวณิชย์
ม.2
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
291
เด็กชายจิรัฎฐ์  สุนทรวงศกร
ม.1
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
292
เด็กหญิงจิราพร  จารนัย
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
293
เด็กหญิงจิราพัชร  เกตุมั่งมี
ม.2
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
294
เด็กหญิงเจนณิกา  มิตรสันติสุข
ม.2
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
295
เด็กชายฉันทพณธ์  เอี่ยมโชติชวลิต
ม.2
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
296
เด็กหญิงชญานิน  สมทรัพย์
ม.1
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
297
เด็กหญิงชณาพร  เหล็กไทย
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
298
เด็กหญิงชนกพิมพ์มาดา  วิเศษสิงห์
ม.2
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
299
เด็กชายชนกันต์  เล้าสกุล
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
300
เด็กชายชนธัญ  ชีพสาทิศ
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
301
เด็กหญิงชมพูนุช  สินโต
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
302
เด็กชายชลชนก  ศรีสงคราม
ม.1
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
303
เด็กหญิงชลัสสวดี  ตันเจริญ
ม.1
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
304
เด็กหญิงชวิศา  ชัยชนะ
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
305
เด็กหญิงชัชชญา  บรรทัดกาญจน์
ม.2
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
306
เด็กชายชัชพล  สมบูรณ์
ม.1
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
307
เด็กชายชัยเฉลิมพล  หมอกไชย
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
308
เด็กชายชัยวัฒน์  จันทราศรี
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
309
เด็กหญิงชินาภัสสร์  สุพิชานุติพงศ์
ม.3
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
310
เด็กชายชิษณุพงศ์  ลิ้มศิริสัมพันธ์
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
311
เด็กหญิงชื่นชนก  รักษากุล
ม.1
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
312
เด็กหญิงชุติกาญจน์  โคเพ
ม.2
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
313
เด็กหญิงญาณิน  พุฒิลือชา
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
314
เด็กหญิงญาณิศา  ว่องชิงชัย
ม.1
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
315
เด็กหญิงญาดา  มหาเสมาชัย
ม.2
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
316
เด็กหญิงฐานิดา  กู้อัจฉริยกุล
ม.1
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
317
เด็กหญิงฐิตินันท์  พูลสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
318
เด็กหญิงฐิติพร  ปัญญาเจริญธรรม
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
319
เด็กชายฐิติวุฒิ  โรจน์ธนิกกุล
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
320
เด็กหญิงฑิตฐิตา  คงทน
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
321
เด็กหญิงณชญาดา  กาลสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
322
เด็กชายณฐกร  ชัยทวีทรัพย์
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
323
เด็กชายณฐพล  เอี่ยมสำอาง
ม.1
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
324
เด็กหญิงณฐมน  เรืองพยุงศักดิ์
ม.1
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 8

ณ ห้อง 723 (อาคาร 7 ชั้น 2) โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
325
เด็กชายณฐวรรษธ์  สุนทรศิริเวช
ม.1
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
326
เด็กชายณพัฒน์  สุขสม
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
327
เด็กหญิงณภัทร  บุญเทศ
ม.1
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
328
เด็กหญิงณภัทร  มาปิยะพันธ์
ม.1
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
329
เด็กชายณรรฐพล  กาญจนกุล
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
330
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ธีระกุลพิศุทธิ์
ม.1
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
331
เด็กหญิงณัฐกรรณ  บุญกราน
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
332
เด็กชายณัฐไกร  ดำดี
ม.2
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
333
เด็กหญิงณัฐณิชา  สุวรรณฉิม
ม.2
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
334
เด็กชายณัฐดนัย  ใจบุญ
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
335
เด็กหญิงณัฐธยาน์  แก้วพิทักษ์
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
336
เด็กชายณัฐภูมินทร์  เนียมหอม
ม.2
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
337
เด็กหญิงณัฐรินีย์  ปิดสายะ
ม.1
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
338
เด็กหญิงณัฐรินีย์  มีเท
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
339
เด็กหญิงณัทธมนพร  รักษี
ม.2
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
340
เด็กหญิงณิชาภัทร  ประวัง
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
341
เด็กชายดุลยวัต  วันเย็น
ม.2
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
342
เด็กชายเตชินท์  ภักดิ์วิไลเกียรติ
ม.1
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
343
เด็กหญิงถิรพร  สุภัทรากร
ม.1
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
344
เด็กชายทศพล  ปรุโปร่ง
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
345
เด็กชายทัตพงศ์  หมู่ม่วง
ม.1
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
346
เด็กชายทินภัทร  รัตนกุสุมภ์
ม.1
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
347
เด็กหญิงทิวาณี  รัตนวงศ์สวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
348
เด็กหญิงธนกมล  ดวงเจริญยิ่ง
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
349
เด็กชายธนกร  แดงเจริญ
ม.1
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
350
เด็กชายธนกฤต  ยืนยง
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
351
เด็กชายธนดล  โพธิ์ทอง
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
352
เด็กชายธนพงษ์  เหลืองสอาด
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
353
เด็กชายธนภัทร  ดาวเจริญพร
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
354
เด็กหญิงธนัชญา  อยู่สำราญ
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
355
เด็กชายธนัญกรณ์  ดาวเรือง
ม.1
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
356
เด็กหญิงธนัญชนก  เจริญงาม
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
357
เด็กชายธนัฐ  โพธิ์ศรี
ม.2
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
358
นางสาวธนันญพร  ดอนสระ
ม.3
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
359
เด็กหญิงธนันยภรณ์  เบญพาด
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 8

ณ ห้อง 724 (อาคาร 7 ชั้น 2) โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
360
เด็กหญิงธนาทิพย์  หวานชิต
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
361
เด็กชายธนายุ  แก่นยงค์
ม.2
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
362
เด็กหญิงธฤษวรรณ  เวชวงศ์
ม.3
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
363
เด็กหญิงธัญกรณ์  ชะเอม
ม.2
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
364
เด็กหญิงธัญญ์พิศา  ภัทรวิกรัยกุล
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
365
เด็กหญิงธัญญรัตน์  เศรษฐ์วัฒนสุข
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
366
เด็กหญิงธัญลักษณ์  มังกรทอง
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
367
เด็กหญิงธัญวรัตม์  สูงกิจบูลย์
ม.1
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
368
เด็กหญิงธัญวลัย  รวบรวม
ม.2
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
369
เด็กชายธันยพัต  กนกปิยสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
370
เด็กหญิงธิตินนท์  ยุวานนท์
ม.1
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
371
เด็กชายธีรศักดิ์  ชัมพาลี
ม.1
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
372
เด็กชายนนทพัทธ์  วศินนิติวงศ์
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
373
เด็กชายนนทรัตน์  คุ้มอยู่
ม.1
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
374
เด็กชายนพคุน  นรนิล
ม.2
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
375
เด็กหญิงนภพร  แจ่มน้อย
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
376
เด็กหญิงนภสร  พูนขวัญ
ม.1
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
377
เด็กหญิงนภัทร  อภิจิตติกร
ม.3
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
378
เด็กหญิงนวลจุฑา  สนธิศรี
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
379
เด็กหญิงนัฐกานต์  บึงแก้ว
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
380
เด็กหญิงนัทธมน  จิณแพทย์
ม.1
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
381
เด็กหญิงนัทธ์หทัย  ตั้งจิตรมณีศักดา
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
382
เด็กหญิงนันทฉัตร  อรภักดี
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
383
เด็กหญิงนันท์นภัส  สุทธิ
ม.3
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
384
เด็กหญิงนันทิชา  ถิ่นกาญจน์วัฒนา
ม.2
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
385
เด็กหญิงนาถนภา  จันทร์พินิจรัตน์
ม.2
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
386
เด็กหญิงนิชาภา  กาญจนการัณย์
ม.1
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
387
เด็กหญิงนิชาภา  จงศิริไพโรจน์
ม.1
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
388
เด็กหญิงนิธิวดี  นามวงศ์
ม.2
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
389
เด็กหญิงบุญญลักษณ์  เหรียญเลิศพร
ม.3
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
390
เด็กหญิงบุณฑรีย์  วงศ์สุทธิรัตน์
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
391
เด็กชายบุรเศรษฐ์  รื่นเกษม
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
392
เด็กชายปกรณ์เกียรติ  พงษ์สรวย
ม.1
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
393
เด็กชายปกรณ์  สกุลเพ็ชร
ม.2
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
394
เด็กชายปณิธาน  ทองเหลี่ยว
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 8

ณ ห้อง 725 (อาคาร 7 ชั้น 2) โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
395
เด็กหญิงปภัชญา  ศรีวิเชียร
ม.2
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
396
เด็กหญิงปภาวรินทร์  เครือเมฆ
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
397
เด็กหญิงปภาวรินทร์  ทองเรือง
ม.1
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
398
เด็กหญิงปรมาภรณ์  ภูมิรัตนรักษ์
ม.2
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
399
เด็กหญิงปราณปรียา  ทองเรือง
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
400
เด็กหญิงปรียาภรณ์  ปานจรูญรัตน์
ม.2
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
401
เด็กหญิงปลพร  ส่องศรี
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
402
เด็กชายปวรวิช  ปัญญาใส
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
403
เด็กชายปวริศ  ปัญสิงห์
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
404
เด็กชายปวรุต  ศรีเสริฐ
ม.1
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
405
เด็กชายปวเรศ  จันทรสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
406
เด็กหญิงปวีณ์นุช  ไตรรงค์วิจิตร์
ม.3
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
407
เด็กชายปัฐยาวัฒ  สามลปาน
ม.1
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
408
เด็กชายปัณณวัชญ์  วงตาแพง
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
409
เด็กหญิงปาณิภา  จันทร์ที
ม.1
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
410
เด็กหญิงปาณิสรา  พฤษภา
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
411
เด็กหญิงปานวาด  ดีดวงพันธ์
ม.1
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
412
เด็กหญิงปาริฉัตร  วังขนาย
ม.2
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
413
เด็กหญิงปาลิตา  เรือนพระจันทร์
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
414
เด็กหญิงปิยธิดา  ช่วยดี
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
415
เด็กชายปิยวัฒน์  เกียรติดิลกรัฐ
ม.1
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
416
เด็กชายปิยะวรรณ  กาเพ็ง
ม.1
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
417
เด็กหญิงปุญญิศา  บัวทอง
ม.2
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
418
เด็กชายปุญณพัฒน์  จานแก้ว
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
419
เด็กชายปุณยวัจน์  ปิยศทิพย์
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
420
เด็กหญิงปุณยวีร์  ศิรินันท์
ม.2
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
421
เด็กชายพชร  หนูผาสุก
ม.1
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
422
เด็กหญิงพชรพรรณ  จูสวย
ม.3
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
423
เด็กหญิงพรชนัน  ไชยแก้ว
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
424
เด็กหญิงพรชิตา  เชียงทอง
ม.1
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
425
เด็กหญิงพรรณพิมล  ศิลปาภิสันทน์
ม.1
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
426
เด็กชายพลลพัตม์  ณ ป้อมเพ็ชร์
ม.1
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
427
เด็กหญิงพลอยชมพู  แกมไทย
ม.2
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
428
เด็กหญิงพัชร์ชิยา  สนทอง
ม.2
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
429
เด็กหญิงพัชรินทร์  ทนเถื่อน
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 8

ณ ห้อง 726 (อาคาร 7 ชั้น 2) โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
430
เด็กชายพัฒนา  สุขาภิรมย์
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
431
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  เทียมเมฆา
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
432
เด็กชายพันธมิตร  ยิ้มแย้ม
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
433
เด็กหญิงพิชญา  พลายมาศ
ม.3
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
434
เด็กหญิงพิชญาภา  ตะพัง
ม.2
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
435
เด็กหญิงพิชญาภา  อุ่นจิตติ
ม.1
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
436
เด็กหญิงพิชามญชุ์  วงศ์ธนทรัพย์
ม.2
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
437
เด็กชายพิเชฐพงศ์  สมบัติทวีกุลชัย
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
438
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ถังเงิน
ม.3
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
439
เด็กหญิงพิมพ์ธดา  พจน์สถิต
ม.1
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
440
เด็กหญิงพิมพ์พรรณ  พูลประดิษฐ
ม.3
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
441
เด็กหญิงพิมพ์พิกา  ล้อเธียรประทาน
ม.1
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
442
เด็กหญิงพิมพา  สาลี
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
443
เด็กหญิงพิมมาดา  วังป่า
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
444
เด็กชายพีรวิชญ์  ทองพิสิฐสมบัติ
ม.1
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
445
เด็กหญิงแพรวรุ่ง  เชียงทอง
ม.2
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
446
เด็กชายภรภัทร  เสือดาว
ม.1
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
447
เด็กหญิงภัทรดา  มูลน้ำอ่าง
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
448
เด็กหญิงภัทรนันท์  รอดคล้ำ
ม.1
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
449
เด็กชายภัทรพงศ์  จีนาภักดิ์
ม.1
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
450
เด็กหญิงภัทรพร  วรอาภรณ์
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
451
เด็กหญิงภัทรภร  มาปิยะพันธ์
ม.1
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
452
เด็กชายภาณุรักษ์  แซ่ตั้ง
ม.2
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
453
เด็กหญิงภาศินี  ตั้งไทยขวัญ
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
454
เด็กชายภาสกร  อ่อนโพธิ์แก้ว
ม.1
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
455
นางสาวภิชาญาดา  ชาญเลิศ
ม.3
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
456
เด็กชายภูมิพัฒน์  ศิวบุรินทมิตร์
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
457
เด็กชายภูมิรพี  เหลี่ยมจงกล
ม.1
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
458
เด็กชายภูวเดช  พิมพขันธ์
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
459
นางสาวมนพร  เมธีกุลสุเมธ
ม.3
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
460
เด็กชายมฤทธิ์  สิทธิวะ
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
461
เด็กหญิงมาตา  สวัสดีดวง
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
462
เด็กชายยศชนินทร์  คล้ายแสงจันทร์
ม.1
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
463
เด็กหญิงยุวดี  แดงทอง
ม.2
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
464
เด็กหญิงโยษิตา  แซ่เฮง
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 8

ณ ห้อง 727 (อาคาร 7 ชั้น 2) โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
465
เด็กหญิงรฎาณัฎ  พรหมมา
ม.2
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
466
เด็กหญิงรมยกร  โพธิ์บอน
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
467
เด็กชายรัชติยพงส์  เรืองเวช
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
468
เด็กหญิงลภัสรดา  ประยูรไทย
ม.3
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
469
เด็กหญิงลักษิกา  ตันวัฒนเสรี
ม.3
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
470
เด็กหญิงวรรณกานต์  อารีย์กิจ
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
471
เด็กหญิงวรรวิษา  ศรีสวย
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
472
เด็กหญิงวรินรำไพ  หล่อรุ่งเลิศ
ม.2
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
473
เด็กหญิงวรุฬิยา  ทิพย์จ้อย
ม.2
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
474
เด็กหญิงวัชราภรณ์  ประกอบแก้ว
ม.2
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
475
เด็กหญิงวัลคุ์วดี  ชูชื่น
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
476
เด็กหญิงวัศยา  วรินทร์
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
477
เด็กชายวัศวีร์  ศักดิ์เรืองงาม
ม.2
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
478
เด็กชายวิชญ์  ศรีวัฒนชัย
ม.2
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
479
เด็กชายวิศรุต  สังข์สวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
480
เด็กหญิงวิศัลย์ศยา  ทวีสุข
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
481
เด็กชายวีระเดช  สมทบ
ม.1
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
482
เด็กหญิงศตพร  กิตติสรนันท์
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
483
เด็กหญิงศรัณย์พร  อุปวรรณะ
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
484
เด็กชายศรัณย์  ฉายะเจริญ
ม.1
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
485
เด็กชายศรัณยู  บัวขม
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
486
เด็กหญิงศลิษา  อารีย์กิจ
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
487
เด็กหญิงศศิธร  บุญมา
ม.3
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
488
เด็กหญิงศศิมา  ยะนิล
ม.3
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
489
เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ยงยุทธ์กุลสิริ
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
490
เด็กหญิงศิรดา  ไกรโรจน์
ม.1
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
491
เด็กหญิงศิรดา  น้ำใจสุข
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
492
เด็กหญิงศิริกาญจน์  เกศราช
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
493
เด็กหญิงศิรินภา  ลบแย้ม
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
494
เด็กชายศุภณัฐ  ตรีวงษ์
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
495
เด็กชายศุภณัฐ  รุ่งรัตนพร
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
496
เด็กชายศุภฤกษ์  วศินนิติวงศ์
ม.2
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
497
เด็กชายศุภวิชญ์  บางอ้อ
ม.2
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
498
เด็กชายศุภวิชญ์  รวงทอง
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
499
เด็กหญิงศุภักษร  ทองแท้
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 8

ณ ห้อง 732 (อาคาร 7 ชั้น 3) โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
500
เด็กหญิงศุภากร  จันทร์อนันต์
ม.3
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
501
เด็กหญิงศุภิสรา  เพียรประสบสุข
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
502
เด็กหญิงโศภิษฐา  สุขแสนสุข
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
503
เด็กชายสรชัช  อุ่นอร่ามวัฒน์
ม.2
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
504
เด็กชายสรวิชญ์  วงศ์สุทธิรัตน์
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
505
เด็กหญิงสวรรยา  เธียรประณีต
ม.3
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
506
เด็กชายสหราช  พีรพรรณพงศ์
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
507
เด็กชายสาธุ  ญาณะณิสสร
ม.1
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
508
เด็กหญิงสิตางค์  ฟักทอง
ม.1
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
509
เด็กหญิงสิมิตา  ใจสิงหล
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
510
เด็กชายสิรดนัย  ล้ออิสระตระกูล
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
511
เด็กชายสิรวิชญ์  ตรงประสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
512
เด็กหญิงสิริกร  พฤฑฒิกุล
ม.1
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
513
เด็กหญิงสิริลักษณ์  จันทรักษา
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
514
เด็กหญิงสิริอาภา  พงศ์รัตนมงคล
ม.2
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
515
เด็กหญิงสุณัฐธิดา  กรมทอง
ม.3
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
516
เด็กหญิงสุณิสา  กล้าหาญ
ม.2
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
517
เด็กหญิงสุดปรารถนา  บุญน้อม
ม.3
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
518
เด็กหญิงสุพรรษา  แก้วโสภณ
ม.1
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
519
เด็กชายสุภกิจ  อินทร์ทอง
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
520
เด็กหญิงสุภา  ข้อออ
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
521
เด็กชายสุรบดี  อยู่เย็น
ม.2
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
522
เด็กชายสุรภัสสร์  ทิมซ้อน
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
523
เด็กหญิงสุรภา  เหลียวตระกูล
ม.1
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
524
เด็กหญิงสุวพัชร  เจตนาธรรมจิต
ม.1
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
525
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ภักดีกุล
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
526
เด็กหญิงหทัยภัทร  ชโลธร
ม.2
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
527
เด็กชายอติกานต์  กาญจนสมศักดิ์
ม.2
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
528
เด็กชายอภิภู  สายอร่าม
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
529
เด็กชายอภิวิชญ์  ตันติวงศ์
ม.2
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
530
เด็กชายอัครวิทย์  พรหมมา
ม.1
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
531
เด็กหญิงอังคนา  จุติ
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
532
เด็กหญิงอัญชลีกร  ธรรมชัยชูศักดิ์
ม.2
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
533
เด็กหญิงอัยยาวีร์  คลังทอง
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
534
เด็กหญิงอาคิรา  ปิยกิจการ
ม.1
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 8

ณ ห้อง 733 (อาคาร 7 ชั้น 3) โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
535
เด็กชายอิทธิกร  ศรีวงษ์ไชย
ม.1
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
536
เด็กหญิงอิสริยา  สุกใส
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
537
เด็กหญิงอุษณา  มั่นคง
ม.1
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น