ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 6

ณ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 411 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชพร  เซ็ดเจริญ
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
2
เด็กหญิงกชพร  บัวทอง
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
3
เด็กหญิงกนกพร  เข็มทอง
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
4
เด็กหญิงกนกรักษ์  มะลากัน
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
5
เด็กหญิงกนกวรรณ  ไชยยงค์
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
6
นางสาวกมลชนก  สุวรรณเดช
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
7
นางสาวกรกช  ปานแสงทอง
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
8
เด็กหญิงกรกมล  พลอยวิเศษ
ม.3
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
9
เด็กหญิงกรชนก  จันวะโร
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
10
เด็กหญิงกรณิการ์  สถิตกูล
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
11
นางสาวกรรณิการ์  แวดไชยสง
ม.3
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
12
เด็กหญิงกรวรรณ  ฉัตรนพคุณ
ม.3
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
13
เด็กชายกฤตธรากร  ยองใยกฤษฎา
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
14
เด็กหญิงกฤตพร  สมจิตต์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
15
เด็กชายกฤตภาส  เย็นใจ
ม.3
โรงเรียนพนมสารคาม
คณิต ม.ต้น
16
เด็กชายกฤติพงศ์  อรกุล
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
17
เด็กหญิงกฤติมา  จิตส่งเสริม
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
18
เด็กหญิงกลชนก  ปุญณพัฒน์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
19
เด็กชายกษิด์เดช  วัฒนพรไพโรจน์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
20
เด็กชายก้องกิดากร  ราชนิยม
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
21
เด็กชายก้องกิดากร  วัฒนะเวชศักดิ์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
22
เด็กชายก้องภพ  คชเลิศธำรง
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
23
เด็กหญิงกัญจนพร  สงวนทรัพย์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
24
เด็กหญิงกัญญนันทน์  นามณี
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
25
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คงภิรมย์ชื่น
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
26
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แจ้งจำรัส
ม.2
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
27
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ไชยโชค
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
28
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ไชยปัดถา
ม.1
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
29
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศรีเกษม
ม.1
โรงเรียนพนมสารคาม
คณิต ม.ต้น
30
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สมวงษ์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
31
เด็กหญิงกัญญานัฐ  เสนาะกัณฑ์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
32
นางสาวกัญญาวีณ์  รัฐศานติบูรณ์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
33
เด็กชายกันตินันท์  โชคพานิชศิริ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
34
เด็กหญิงกันยาวีร์  ทิพย์สุข
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
35
เด็กหญิงกานดา  คงเกียรติยศ
ม.1
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 6

ณ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 412 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
นางสาวกานต์รวี  ชูสว่าง
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
37
เด็กชายกิตติกร  ทิพพิลา
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
38
เด็กชายกิตติพงษ์  เรดี
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
39
เด็กหญิงกีรติกันต์  โชติกาญจนเรือง
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
40
เด็กหญิงกีรติกา  ทองชัยประสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
41
เด็กหญิงกุลกัลยา  บุญสมพงษ์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
42
นายกุลกิตติ์  เหมือนสิงห์
ม.3
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
43
เด็กหญิงกุลนิษฐ์  รุ่งเรือง
ม.2
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
44
เด็กหญิงกุลลภัส  นิรมลพานิช
ม.1
โรงเรียนพนมสารคาม
คณิต ม.ต้น
45
เด็กหญิงเกวลิน  แวดไชยสง
ม.1
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
46
เด็กหญิงเกศมณี  เล็กชะอุ่ม
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
47
เด็กหญิงเกศินี  เงินแก้ว
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
48
เด็กชายเกษมสุข  คงคาเนาวรัตน์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
49
เด็กชายเกิดโชค  สุขประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
50
เด็กหญิงขวัญชนก  รุจิสนธิ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
51
เด็กหญิงขวัญตา  พันธ์แก้ว
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
52
เด็กหญิงเขมมิกา  เพิ่มพูล
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
53
เด็กชายคงฤทธิ์  แสงเพ็ชร
ม.1
โรงเรียนพนมสารคาม
คณิต ม.ต้น
54
เด็กหญิงจณุพร  คำใจวุฒิ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
55
เด็กหญิงจรรยพร  ทองอังกฤษ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
56
เด็กหญิงจรรยภรณ์  แจ่มศรี
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
57
เด็กชายจักรกฤต  เลื่องลือ
ม.3
โรงเรียนพนมสารคาม
คณิต ม.ต้น
58
เด็กชายจักรกฤษณ์  ใหม่สิงห์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
59
เด็กชายจักรทอง  อร่ามเอกวานิช
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
60
นางสาวจันท์เจ้าขา  ศรีสาลีกุลรัตน์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
61
เด็กหญิงจันทร์ทิพย์  สื่อเสาวลักษณ์
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
62
เด็กหญิงจันทร์ทิมา  เฮ็งเจริญ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
63
เด็กหญิงจันทรัตน์  ชาวชายชม
ม.3
โรงเรียนพนมสารคาม
คณิต ม.ต้น
64
เด็กหญิงจิฎามาศ  เพ็ชร์ผุดผ่อง
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
65
เด็กหญิงจิดาภา  ตรีรัตนวณิช
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
66
เด็กหญิงจินตวรรณ  เวทย์ศุรกฤต
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
67
เด็กชายจิภานุวัฒค์  บุญเกิด
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
68
เด็กชายจิรกร  พรหมโคตร
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
69
เด็กชายจิรพัฒน์  สุวรรณ
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
70
เด็กชายจิรพันธ์  เอนกสุวรรณกุล
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 6

ณ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 413 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายจิรภัทร  อินทร์เจริญ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
72
เด็กชายจิรภิญโญ  ทองอำพัน
ม.3
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
73
เด็กชายจิรัฎฐ์  วิเศษสุวรรณ์
ม.1
โรงเรียนพนมสารคาม
คณิต ม.ต้น
74
เด็กชายจิรัฏฐ์ชัย  ไทยทรง
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
75
เด็กชายจิราเดช  นุกูลกิจ
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
76
เด็กชายจิรายุ  จินตะนา
ม.2
โรงเรียนพนมสารคาม
คณิต ม.ต้น
77
เด็กชายจิรายุ  โอ่งเจริญ
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
78
นางสาวจุฑามาศ  ปานพงษ์
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
79
เด็กหญิงจุฑารัตน์  บุญปัด
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
80
เด็กชายเจริญฤทธิ์  มงคลธรรมกุล
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
81
เด็กหญิงเจสสิก้า  จิราภา รัสเซิ่ล
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
82
เด็กหญิงฉัฐนันท์  กังวลทรัพย์
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
83
เด็กชายฉัตฤณท์  อินทรสุขุม
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
84
เด็กชายชคัตตรัย  สุขก้องวารี
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
85
เด็กหญิงชญาณิศา  เสงี่ยมพงษ์
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
86
เด็กหญิงชญานิษฐ์  สิ่วไธสง
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
87
เด็กหญิงชฎาพร  เหลานาคำ
ม.2
โรงเรียนพนมสารคาม
คณิต ม.ต้น
88
เด็กหญิงชนกชนม์  แจ่มแจ้ง
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
89
เด็กชายชนาชิป  บุปผาชาติ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
90
เด็กชายชนายุส  พันธ์รัตนานนท์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
91
เด็กหญิงชนิกานต์  ป้อมประสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
92
เด็กหญิงชนิสรา  ชูเจริญ
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
93
เด็กหญิงชนิสา  วีระวรรณ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
94
เด็กชายชยพล  นิ่มเจริญ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
95
เด็กชายชยาวิชช์  วงค์ใหญ่
ม.1
โรงเรียนพนมสารคาม
คณิต ม.ต้น
96
เด็กหญิงชลธิชา  ภารา
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
97
เด็กหญิงชลนิตา  นพพันธ์ศิริ
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
98
นางสาวชลลดา  ภารา
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
99
เด็กชายชลากร  อมรชัยสิน
ม.1
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
100
เด็กชายชวนากร  ศิริบรรพต
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
101
นางสาวชัญญานุช  กิ่มทอง
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
102
เด็กหญิงชัญญานุช  แสงสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
103
เด็กหญิงชัญญาพร  ทองวิจิตต์
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
104
เด็กชายชัยฤกษ์  เพชรชูศรี
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
105
เด็กชายชัยวัฒน์  ทองพลี
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 6

ณ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 414 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
นายชัยวิชิต  เห่งแจ้ง
ม.3
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
107
เด็กชายชาญณรงค์  ทองอ่วม
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
108
เด็กหญิงชาลินีย์  ปิดตาระเต
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
109
นายชินกฤต  บุญนารอด
ม.3
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
110
เด็กชายชิษณุพงศ์  นามแก้ว
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
111
นางสาวชุติกานต์  เชิงไว
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
112
เด็กหญิงชุติมา  เมืองพงษา
ม.3
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
113
เด็กหญิงโชติกา  อ้นอารี
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
114
เด็กหญิงญาณิศา  ขนตา
ม.3
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
115
เด็กหญิงญาณิศา  สกุลอำไพ
ม.3
โรงเรียนพนมสารคาม
คณิต ม.ต้น
116
เด็กหญิงญาโณทัย  ควรสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
117
เด็กหญิงญาติกานต์  คงสัมฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
118
เด็กชายฐฌา  ชาภิมล
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
119
เด็กชายฐนกร  อินทรสอาด
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
120
เด็กหญิงฐิตารีย์  คูรณารักษ์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
121
นางสาวฐิตารีย์  รุ่งอร่าม
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
122
นางสาวฐิติยา  มั่นคง
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
123
เด็กหญิงฐิติรัตน์  สุดประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
124
เด็กชายณฐกร  วรรณบวร
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
125
เด็กชายณธีพงศ์  พรเมธีเตชสุทธิ์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
126
นางสาวณนันทภัทร  คงรักษา
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
127
เด็กชายณภัทร  คำสุข
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
128
เด็กชายณภัทร  ชูสว่าง
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
129
นายณภัทร  ไทยประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนพนมสารคาม
คณิต ม.ต้น
130
เด็กชายณภัทร  ภัทรบูชา
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
131
เด็กหญิงณรัญญา  จุมจันทร์
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
132
เด็กหญิงณวรา  แก้วคำ
ม.2
โรงเรียนพนมสารคาม
คณิต ม.ต้น
133
เด็กหญิงณัชกานต์  เฉียงใต้
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
134
เด็กหญิงณัชชา  ธรรมสุนทรา
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
135
เด็กหญิงณัชชา  สุขทัศน์
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
136
เด็กชายณัชพล  นาครินทร์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
137
เด็กชายณัชพล  แย้มพินิจ
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
138
นางสาวณัฎฐณิชา  นันทพานิช
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
139
เด็กหญิงณัฎฐาณิชา  จิราพรพิสิฐ
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
140
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วาสะศิริ
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 6

ณ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 415 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงณัฏฐากร  ศิริรัตนโสพร
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
142
เด็กหญิงณัฏฐิดา  จวงพันธ์
ม.2
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
143
นายณัฐกฤต  ชนชนะกูล
ม.3
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
144
เด็กหญิงณัฐกฤตา  คงเจริญ
ม.2
โรงเรียนพนมสารคาม
คณิต ม.ต้น
145
เด็กชายณัฐชนน  พิสิษฐ์ศักดิ์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
146
เด็กหญิงณัฐชยา  เปรมสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
147
เด็กหญิงณัฐณิชา  คุณรักษ์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
148
เด็กหญิงณัฐณิชา  มาลัยลอย
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
149
เด็กหญิงณัฐทิตา  หนูน้อย
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
150
เด็กหญิงณัฐธีรา  คณาสิทธิกุล
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
151
เด็กชายณัฐนนท์  สุขขะ
ม.3
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
152
เด็กชายณัฐนันท์  โพธิ์สันเทียะ
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
153
เด็กชายณัฐพงศ์  บุญสิน
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
154
เด็กหญิงณัฐพร  วงศ์ศรีสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
155
นายณัฐพล  ตันสุวรรณกิจ
ม.3
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
156
เด็กชายณัฐศักดิ์  ไกรสอน
ม.3
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
157
เด็กหญิงณัฐสร  เพ่งพินิจ
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
158
เด็กหญิงณิชชา  พ่วงศิริ
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
159
นางสาวณิชนันทน์  ปั้นมา
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
160
นางสาวณิชานันท์  คำมุดดี
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
161
เด็กหญิงณิชาภา  อัครพรเดชธนา
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
162
นางสาวณิชารัศมิ์  รักษาสิริพงศ์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
163
เด็กชายดุลยพัฒน์  พรพนาวัลย์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
164
เด็กชายตะวัน  พิกุล
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
165
เด็กชายเตชินท์  ศิริบุบผา
ม.1
โรงเรียนพนมสารคาม
คณิต ม.ต้น
166
เด็กชายไตรภูมิ  ภูมิจันทร์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
167
เด็กหญิงทอฝัน  วงศ์กำภู
ม.2
โรงเรียนพนมสารคาม
คณิต ม.ต้น
168
นางสาวทักษพร  จันทะมาลา
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
169
เด็กหญิงทัตณิชา  วัชรพาณิชย์
ม.2
โรงเรียนพนมสารคาม
คณิต ม.ต้น
170
เด็กหญิงทัศน์จรัส  วิริยะไกรกุล
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
171
เด็กหญิงทิพย์วารี  เถาโคตสี
ม.2
โรงเรียนพนมสารคาม
คณิต ม.ต้น
172
เด็กชายเทพทัต  พลอยแหวน
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
173
เด็กชายธงทอง  เพิ่มนิยมกิจ
ม.2
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
174
เด็กชายธนกร  จันทร์จีน
ม.1
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
175
เด็กชายธนกร  ชุ่มเย็น
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 6

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 431 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายธนกร  พลอยแหวน
ม.3
โรงเรียนพนมสารคาม
คณิต ม.ต้น
177
นายธนกร  สังข์เจริญ
ม.3
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
178
เด็กชายธนกร  สุวรรณวงศ์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
179
เด็กชายธนโชติ  พานิชย์วัฒนานนท์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
180
เด็กหญิงธนพร  แสนศรี
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
181
เด็กชายธนธรณ์  ตุ่มศิริ
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
182
นางสาวธนภรณ์  ไม้สวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
183
เด็กหญิงธนภรณ์  ศรีสุนทร
ม.2
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
184
เด็กหญิงธนภรณ์  สุขกิจ
ม.3
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
185
เด็กหญิงธนภรณ์  อุดเจริญ
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
186
เด็กชายธนภัทร  สรรพรัตน์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
187
เด็กชายธนวรรธน์  ลิมปิสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
188
เด็กชายธนวัฒน์  จันทรักษา
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
189
เด็กหญิงธนัญชนก  คำอ้อ
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
190
เด็กหญิงธนัทพัชร์  รักษาดี
ม.2
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
191
นางสาวธนาภา  จิ่งต่ามน
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
192
เด็กชายธนุกฤต  เพียรบุญ
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
193
เด็กหญิงธมลวรรณ  จิตตวิกูล
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
194
เด็กหญิงธมลวรรณ  นนทภา
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
195
เด็กชายธ๊ร์ธวัช  รุ่งศิริ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
196
เด็กหญิงธวัลยา  จิตภิรมย์ศักดิ์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
197
เด็กชายธัชนนท์  เรืองสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
198
เด็กหญิงธัญชนก  กองกมล
ม.1
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
199
เด็กหญิงธัญธิตา  ปานเนาว์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
200
เด็กหญิงธัญวรรณ  นิ่มเรือง
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
201
เด็กหญิงธัญวรัตน์  บัวทอง
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
202
เด็กหญิงธัญวรัตน์  สิทธินันท์เจริญ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
203
เด็กหญิงธันยธรณ์  ธรรมเมธาพร
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
204
เด็กหญิงธามธิดา  วารีสมานคุณ
ม.2
โรงเรียนพนมสารคาม
คณิต ม.ต้น
205
เด็กชายธาวิน  เจริญสุข
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
206
เด็กหญิงธิญาดา  ลิ้มเจริญ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
207
เด็กหญิงธิติมา  จันทร์กระจ่าง
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
208
เด็กชายธีทัต  หาญประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
209
เด็กชายธีธัช  จันทน์เสนะ
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
210
เด็กหญิงธีรฎาภรณ์  วรรษา
ม.2
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 6

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 432 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงธีรดา  จิตรประสงค์
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
212
เด็กชายธีรทัศน์  กาลพันธา
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
213
เด็กชายธุวานันท์  ภูคัง
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
214
เด็กหญิงนงนภัส  หาญณรงค์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
215
นางสาวนภัชชา  ชี้รัตน์
ม.3
โรงเรียนพนมสารคาม
คณิต ม.ต้น
216
เด็กชายนภัสกร  แซ่เตีย
ม.3
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
217
เด็กหญิงนภัสชญา  แก้วปัญญา
ม.2
โรงเรียนพนมสารคาม
คณิต ม.ต้น
218
เด็กหญิงนภัสนันท์  ดามะพร
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
219
เด็กหญิงนภัสวีย์  นาคเกิด
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
220
เด็กหญิงนริสรา  โสภณคุณ
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
221
เด็กหญิงนฤมล  สอนกลาง
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
222
นางสาวนลินภรณ์  สุดโธ
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
223
เด็กหญิงนวพร  สุจิวัฒน์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
224
เด็กหญิงนัฐณิชา  เหลืองงามพิสุทธิ์
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
225
เด็กหญิงนัฐธิชา  ทองอ่วม
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
226
เด็กหญิงนันท์นลิน  โพธิ์สุวรรณ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
227
เด็กหญิงนันทนัช  สุขแก้วณรงค์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
228
เด็กหญิงนันทรัตน์  ดุลภาคไพศาล
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
229
เด็กชายนันทิพัฒน์  เพียรพิทักษ์
ม.2
โรงเรียนพนมสารคาม
คณิต ม.ต้น
230
เด็กชายนันทิพัฒน์  หลายประสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
231
เด็กหญิงนาดา  หนูเจริญ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
232
เด็กหญิงเนตรนภัทร์  รัตนะจีนะ
ม.3
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
233
เด็กชายบริรักษ์  อาตวงค์
ม.3
โรงเรียนพนมสารคาม
คณิต ม.ต้น
234
เด็กหญิงบัณฑิตา  มั่นเจริญ
ม.3
โรงเรียนพนมสารคาม
คณิต ม.ต้น
235
เด็กหญิงบัว  บัวเรือง
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
236
เด็กหญิงบุณยาพร  เฮงประยูร
ม.1
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
237
นางสาวเบญญาพร  เมธาวิวรรธน์กุล
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
238
นายปฏิพล  เทพนม
ม.3
โรงเรียนพนมสารคาม
คณิต ม.ต้น
239
นางสาวปณิตา  ตรีสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
240
เด็กหญิงปทิตตา  ด้วงพรมมา
ม.3
โรงเรียนพนมสารคาม
คณิต ม.ต้น
241
เด็กหญิงปพิชญา  มุมทอง
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
242
เด็กชายปรณพ  รัตนสิน
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
243
นางสาวประภัสสร  พุ่มเจริญ
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
244
นายปราชญา  พวงมณี
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
245
เด็กหญิงปรายฟ้า  ถาวรโชติ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 6

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 433 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
นางสาวปริยาภัทร  ศรีหทัย
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
247
นางสาวปรียานุช  ปิ่นวรวงศ์
ม.3
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
248
เด็กหญิงปรียาภัทร  แสงเกิด
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
249
เด็กชายปวริศ  สุวรรณ์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
250
เด็กหญิงปวีณ์สุดา  หนูน้อย
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
251
เด็กหญิงปัณฑิตา  ชัยชนะ
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
252
เด็กชายปัณณทัต  รัตนะมงคลกุล
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
253
นางสาวปัณณธร  เจริญสุข
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
254
นายปัณณวัฒน์  ศรีอุราม
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
255
เด็กหญิงปาณิสรา  กุลคำ
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
256
เด็กหญิงปาณิสรา  เทียนชัยสุธารัตน์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
257
เด็กหญิงปานใจ  อภิรักษ์สุขสันต์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
258
เด็กหญิงปาริชาติ  เรืองศิริ
ม.2
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
259
นางสาวปิ่นกมล  รามอ้น
ม.3
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
260
เด็กหญิงปิยธิดา  ตันเจริญ
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
261
เด็กชายปุญญพัฒน์  อ่อนศรี
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
262
เด็กหญิงปุญญิศา  ผึ้งน้อย
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
263
เด็กหญิงปุณณดา  ไพบูลย์ภาณุพงศ์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
264
เด็กหญิงปุณณิศา  หล้าสมบูรณ์
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
265
เด็กหญิงเปรมฤทัย  ศรีวัฒนาเจริญ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
266
เด็กชายพงศ์พันธ์  สื่อเสาวลักษณ์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
267
เด็กชายพงศพัศ  นนทราช
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
268
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  ทรัพย์โถม
ม.1
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
269
เด็กชายพงษ์อนันต์  เขินประติยุทธ
ม.1
โรงเรียนพนมสารคาม
คณิต ม.ต้น
270
เด็กหญิงพชรพรรณ  บุญน่วม
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
271
เด็กหญิงพชรพรรณ  บุญมี
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
272
เด็กชายพญา  ผาสุข
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
273
เด็กหญิงพนิตนันท์  พานิชนันโท
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
274
เด็กหญิงพรกนก  จูเภา
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
275
เด็กหญิงพรณภัส  ทองสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
276
นายพรเทพ  นี้ละไทย
ม.3
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
277
เด็กหญิงพริมา  พิพัฒน์นราพงศ์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
278
เด็กชายพลกฤต  มีปัญญา
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
279
เด็กชายพลทัต  ฤกษ์มงคล
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
280
เด็กชายพลบดินทร์  อ่วมเกษม
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 6

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 434 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กหญิงพลอยพัชชา  โสมรักษ์นิชา
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
282
เด็กหญิงพัชรพร  จันทร์ดี
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
283
เด็กหญิงพัชรพร  น้อยประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
284
เด็กหญิงพัชรี  บุญหลำ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
285
นางสาวพัณฑิรา  จันทร์อ่ำ
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
286
เด็กหญิงพัณณิตา  เพ็งมีศรี
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
287
เด็กชายพัทธดนย์  เพ่งพินิจ
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
288
เด็กหญิงพันทิพา  ผูกมณีคง
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
289
เด็กชายพันธวรรธ  โกสุระ
ม.3
โรงเรียนพนมสารคาม
คณิต ม.ต้น
290
เด็กชายพัสกร  สร้อยทอง
ม.3
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
291
นายพัสนัย  สิทธิกูล
ม.3
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
292
นางสาวพิชญาภรณ์อาภา  เมรสนัด
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
293
เด็กหญิงพิชญาภัค  กระโจม
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
294
เด็กหญิงพิมพ์นภัท  สื่อสวัสดิ์วณิชย์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
295
เด็กหญิงพิมพ์ระวี  รัตนะมงคลกุล
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
296
เด็กหญิงพิริยา  นพรัตน์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
297
นางสาวพิฤดี  หทยวัฒน์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
298
นายพิศิษฐ์ศักดิ์  อินทาราม
ม.3
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
299
เด็กชายพิสิฏฐ์พล  เรืองศรีโชคทวี
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
300
เด็กชายพีรณัฐ  สุขเกษม
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
301
เด็กหญิงพีรดา  ตันติวาณิชกิจ
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
302
เด็กชายพีรพัฒน์  วิเชียร
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
303
เด็กหญิงพุธิตา  มิ่งเจริญ
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
304
เด็กหญิงเพ็ญสาฬห์  ชุมเกษียร
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
305
เด็กหญิงแพรพลอย  จักรแก้ว
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
306
เด็กหญิงแพรววรินทร์  วัชรีนันท์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
307
เด็กหญิงแพรวา  คูเจริญไพบูลย์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
308
เด็กหญิงแพรวา  แซ่ฉั่ว
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
309
เด็กหญิงแพรวา  มาอีน
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
310
เด็กหญิงภคมน  รถทอง
ม.1
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
311
เด็กชายภรันยู  จันลาภา
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
312
เด็กชายภัคนันท์  พงษ์พานิช
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
313
เด็กหญิงภัทรธิดา  คชภูติ
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
314
เด็กหญิงภัทรธิดา  จันทรศรี
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
315
เด็กหญิงภัทรธิดา  ประสงค์เงิน
ม.3
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 6

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 435 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กหญิงภัทรนันท์  แย้มเกษร
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
317
เด็กชายภัทรภณ  ศรีคชา
ม.3
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
318
นางสาวภัทรวดี  แสงมาลา
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
319
เด็กหญิงภัทราวดี  เจริญขำ
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
320
นางสาวภัทราวรรณ์  หนูแก้ว
ม.3
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
321
เด็กหญิงภัสสร  ชววัฒนาพงศ์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
322
นายภาคิน  ก่อนเศรษฐี
ม.3
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
323
เด็กชายภาณุพงศ์  นงนุช
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
324
เด็กชายภานุปกรณ์  เลิศหิรัญทรัพย์
ม.2
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
325
เด็กหญิงภารดี  วิลัยพันธ์
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
326
เด็กชายภาวัต  เรือริรักษ์
ม.3
โรงเรียนพนมสารคาม
คณิต ม.ต้น
327
เด็กชายภาวิน  พิลาลี
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
328
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  มั่นคง
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
329
เด็กชายภีม  มาลัยลอย
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
330
เด็กชายภูผา  ปานเจริญกิจ
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
331
นายภูริพัฒน์  ปาระบับ
ม.3
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
332
เด็กชายภูวเดช  พญาครุฑ
ม.1
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
333
นางสาวมนรดา  ฉิมเจริญ
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
334
นางสาวมนัสนันท์  จินดาพงษ์
ม.3
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
335
เด็กหญิงมนัสนันท์  ชวนะภูธร
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
336
เด็กหญิงมัชฌิมา  จิงเจริญ
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
337
เด็กหญิงมาฆริณี  สินสมศักดิ์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
338
เด็กหญิงมาติกา  รัตนมณี
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
339
นางสาวมานิตา  เอื้อกมลชาญ
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
340
เด็กหญิงมิ่งกมล  ปิตาระเต
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
341
เด็กชายมิตรภาพ  อิฐงาม
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
342
เด็กหญิงมุทิตา  วิริยะ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
343
เด็กชายเมธาสิทธิ์  เลิศศิริ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
344
เด็กหญิงแม่หญิง  เกาไศยนันท์
ม.2
โรงเรียนพนมสารคาม
คณิต ม.ต้น
345
เด็กชายยศพัทธ์  สว่างอารมย์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
346
เด็กหญิงเยาวพา  สายทอง
ม.2
โรงเรียนพนมสารคาม
คณิต ม.ต้น
347
เด็กหญิงโยษิตา  ผงชานัน
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
348
เด็กชายรชต  รัตนกิจ
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
349
นางสาวรดา  ฉานุ
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
350
นางสาวรวิสรา  ทองดี
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 6

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 436 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กชายรัชชานนท์  นิยมไทย
ม.3
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
352
เด็กชายรัชพล  ไพจิตลือชา
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
353
เด็กหญิงริญญารัตน์  ฐิติภักดีชัยยศ
ม.2
โรงเรียนพนมสารคาม
คณิต ม.ต้น
354
นางสาวรุ่งทิวา  ร่มเย็น
ม.2
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
355
เด็กหญิงรุ่งรวีย์  เหลืองสุขเจริญ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
356
เด็กชายลภน  ศรีอุดมศิลป์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
357
เด็กหญิงลัลนา  นวลวัน
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
358
นางสาววณิชชา  รักซ้อน
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
359
นางสาววนัสนันท์  จันทรศิริ
ม.3
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
360
นางสาววรกานต์  ใจภักดี
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
361
เด็กชายวรชน  เรืองโชติ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
362
เด็กหญิงวรดา  แสงจันทร์
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
363
เด็กชายวรปรัชญ์  อินทร์ใจเอื้อ
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
364
เด็กชายวรรณวิท  วิสุทธิวรรณ
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
365
เด็กหญิงวรรณี  นาคเกษม
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
366
เด็กหญิงวรฤทัย  ตระการโกวิท
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
367
เด็กหญิงวรัญญา  วงศ์อามีน
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
368
เด็กชายวรากร  อิงคยะกุล
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
369
เด็กหญิงวราภรณ์  หงษ์เกตุ
ม.3
โรงเรียนพนมสารคาม
คณิต ม.ต้น
370
เด็กชายวริศร  เสาสวย
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
371
เด็กหญิงวริศรา  ลิ้มเฉลา
ม.3
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
372
เด็กหญิงวริษฐา  แตงมั่นคง
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
373
เด็กชายวสุธร  สถาพรสกุลไพศาล
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
374
เด็กชายวัชรพงษ์  กลิ่นจันทร์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
375
นางสาววันวิสาข์  บรรณสาร
ม.3
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
376
เด็กชายวายุ  สมนาค
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
377
นางสาววิจิตรา  เกาะแก้ว
ม.3
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
378
เด็กชายวิถีบูรพา  นันทะเสน
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
379
เด็กหญิงวิริน  เจริญสุข
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
380
เด็กชายวิวิศน์  วงศ์ถาวรพินิจ
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
381
เด็กหญิงวีรดา  พลูโภคา
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
382
เด็กชายวีรพงษ์  โชคธะราวุฒิ
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
383
เด็กหญิงวีร์สุดา  คงเจริญ
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
384
เด็กหญิงศตกมล  แสงอุทัย
ม.3
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
385
เด็กหญิงศรัณย์ภัทร  พรมเลิศ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
386
นางสาวสิริเกศ  เบ็ญมาศ
ม.3
โรงเรียนพนมสารคาม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 6

ณ อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 441 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
387
เด็กหญิงศรุชา  เอ่งฉ้วน
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
388
เด็กหญิงศศลักษณ์  พิราชัย
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
389
เด็กหญิงศศิธร  ชนะเลิศ
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
390
เด็กหญิงศศิธร  เพิ่มปัญญาทระพย์
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
391
เด็กหญิงศศิธร  ยอดวงค์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
392
เด็กหญิงศศิประภา  มากสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนพนมสารคาม
คณิต ม.ต้น
393
เด็กชายศักย์ศรณ์  แก่นจันทร์
ม.1
โรงเรียนพนมสารคาม
คณิต ม.ต้น
394
เด็กชายศักรินทร์  สุนทรวิทย์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
395
เด็กหญิงศิริวรรณ  จันดี
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
396
เด็กชายศิริวุธ  นิติวรยุทธ
ม.2
โรงเรียนพนมสารคาม
คณิต ม.ต้น
397
นายศิวกร  กลิ่นเทียน
ม.3
โรงเรียนพนมสารคาม
คณิต ม.ต้น
398
เด็กหญิงศีรณัฐ  นิยมไพศาลสุข
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
399
เด็กชายศุภกร  โคมา
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
400
เด็กชายศุภกิตต์  เห่งแจ้ง
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
401
เด็กชายศุภชัย  อินทรสอน
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
402
เด็กชายศุภณัฐ  ทองเกลี้ยง
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
403
เด็กหญิงศุภรัตน์  สุขเกษม
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
404
เด็กหญิงศุภรานันท์  มัญชุไพบูลย์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
405
เด็กชายศุภวิชญ์  ยิ้มเพียรภัทร
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
406
เด็กชายศุภวิชญ์  แรงผลสัมฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
407
เด็กชายศุภวิชญ์  อานุภาเวนะวัฒน์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
408
เด็กชายศุภเศรษฐ์  คงภักดี
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
409
เด็กหญิงศุภาพิชาญ์  เหล็กเพ็ชร
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
410
เด็กหญิงศุภิสรา  พิพัฒน์เจริญ
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
411
เด็กหญิงสพิชญา  จำปาแพง
ม.2
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
412
นางสาวสราพร  โฆษิตวิวัฒน์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
413
เด็กหญิงสวรรยา  อ่อนพุทธา
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
414
เด็กหญิงสายเงิน  ศรีสุนทร
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
415
เด็กชายสิทธิ  สุวรรณราช
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
416
นายสิทธิชัย  อ้นมงคล
ม.3
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
417
เด็กชายสิทธิศักดิ์  เชื้อแก้ว
ม.2
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
418
เด็กชายสิปปกร  บัวแย้ม
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
419
นายสิรวิชญ์  แก่นเชื้อไชย
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
420
นางสาวสิริกุล  ศักดารักษ์
ม.3
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
421
เด็กชายอชิตพล  โพธิ์ทอง
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
422
เด็กชายอชิตะ  ตันเจริญ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 6

ณ อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 442 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
423
นางสาวสิรินยา  ฤกษ์พุฒิ
ม.3
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
424
นางสาวสิริรุ่งนภา  พลซื่อ
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
425
นายสิริวัฒน์  ศักดิ์สวัสดิกุล
ม.3
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
426
เด็กหญิงสิริวิมล  คนตรง
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
427
เด็กหญิงสุชานาถ  กินิยม
ม.3
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
428
เด็กหญิงสุชาวลี  สูงสุด
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
429
เด็กหญิงสุดารัตน์  สุวรรณนพเก้า
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
430
เด็กหญิงสุดารัตน์  องอาจ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
431
เด็กหญิงสุตาภัทร  อุปพงษ์
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
432
เด็กหญิงสุทธิชา  เขตเขื่อน
ม.3
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
433
เด็กชายศุทธิรักษ์  ภูศรี
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
434
เด็กหญิงสุธาสิณี  หวังอ้อมกลาง
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
435
นางสาวสุนิษา  สัตยาคุณ
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
436
นางสาวสุพิชฌา  ไชยกิจ
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
437
เด็กหญิงสุพิชา  มีโต
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
438
เด็กหญิงสุภนิดา  วงษ์พันธุ์
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
439
เด็กชายสุภฤกษ์  นำศรีเจริญสุข
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
440
เด็กหญิงสุภัทร์วดี  โชติธนพิสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนพนมสารคาม
คณิต ม.ต้น
441
เด็กหญิงสุภัสสรา  จ้อยเจริญ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
442
นางสาวสุภาพร  พลมั่น
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
443
เด็กหญิงสุภาภรณ์  บุญสวน
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
444
เด็กหญิงสุภาภรณ์  ส่องประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
445
นางสาวสุภาวดี  กางไธสง
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
446
เด็กหญิงสุภาวิดา  แก้วศรีทอง
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
447
เด็กชายสุรบดี  ผาสุข
ม.3
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
448
เด็กหญิงสุรีย์ภรณ์  ปัญญาเลิศ
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
449
เด็กหญิงสุวนันทน์  ก้านแก้ว
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
450
เด็กชายสุวิจักขณ์  สร้อยสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
451
เด็กหญิงเสาวนีย์  พวงมณี
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
452
นางสาวเสาวรส  ชูเมือง
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
453
นางสาวแสงคำ  หวานแหลม
ม.3
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
454
เด็กหญิงโสภิตนภา  คำสุข
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
455
เด็กหญิงโสภิตา  กุลวัฒนะเทพ
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
456
เด็กชายอิทธิพัทธ์  สรรพคุณ
ม.1
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
457
นายอุ่นอิ่ม  คล้ายวงษ์
ม.3
โรงเรียนพนมสารคาม
คณิต ม.ต้น
458
นางสาวอุมาภรณ์  ชื่นบาน
ม.3
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 6

ณ อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 443 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
459
เด็กหญิงอชิรญาณ์  กระโจม
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
460
เด็กชายอชิระ  คงคาเนาวรัตน์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
461
เด็กหญิงอติพร  ชวดสลุง
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
462
เด็กหญิงอทิตญา  สุชสมบูรณ์
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
463
เด็กชายอนพัทย์  จำปาเรือง
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
464
นางสาวอนรรฆวี  พุฒเรือง
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
465
เด็กหญิงอนันต์ชนา  สรงมงคล
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
466
เด็กหญิงอนุธิดา  สอนซิว
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
467
เด็กหญิงอภิชญา  เจริญสุข
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
468
นางสาวอภิญญา  ศรีเกษม
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
469
เด็กชายอภิธาร  หนูแก้ว
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
470
เด็กชายอภิรักษ์  พลอยแหวน
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
471
เด็กหญิงอมรรัตน์  มีชำนาญ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
472
เด็กหญิงอมริศา  บุญญา
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
473
เด็กหญิงอโยฤทัย  มนตรีวงค์
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
474
เด็กหญิงอรกมล  ทองเปลว
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
475
เด็กหญิงอรณิชา  ฤทธิมนตรี
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
476
เด็กหญิงอรปรียา  ศรีณรงค์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
477
เด็กชายอรรถวิทย์  อินทรศร
ม.2
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
478
เด็กหญิงอรวรรณ  สิตรานนท์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
479
เด็กหญิงอรวรา  พรสุวรรณวงศ์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
480
เด็กหญิงอริญชยา  วัฒนพรไพโรจน์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
481
เด็กหญิงอริสา  วรศิลป์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
482
เด็กชายอลงกรณ์  แตงเจริญ
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
483
เด็กหญิงอลิศา  ลีรัตนชัย
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
484
เด็กชายอัครวัฒน์  อนิวรรตพงษ์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
485
เด็กชายอัครวิช  บุญจวบ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
486
นายอัครินทร์  สุรนารถ
ม.3
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
487
เด็กชายอัษฎาวุฒิ  ศิริเพ็ญ
ม.2
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
488
เด็กหญิงอาณดา  เอี่ยมพญา
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
489
เด็กหญิงอาทิตยา  วัฒนวงศ์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
490
เด็กชายอานุภาพ  หวลกำเนิด
ม.3
โรงเรียนพนมสารคาม
คณิต ม.ต้น
491
เด็กหญิงอุษมา  สหศุภวงศ์
ม.2
โรงเรียนพนมสารคาม
คณิต ม.ต้น
492
นายเอกศิษฏ์  ศักดิ์สวัสดิกุล
ม.3
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
493
เด็กชายเอกอาทิตย์  สอนสุนทร
ม.3
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
494
เด็กหญิงไอรดา  สารพันธ์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 6

ณ อาคารสิริยาคาร ชั้น 2 ห้อง 424 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
495
เด็กหญิงกชกร  ส่องแจ้ง
ม.3
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
496
เด็กหญิงกชพร  ทองมลีวรรณ
ม.1
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
497
เด็กหญิงกฎชพร  เกิดกัน
ม.2
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
498
เด็กหญิงกณิศา  อินต๊ะเนตร
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
499
นางสาวกนกกร  แดงเผือก
ม.3
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
500
เด็กหญิงกนกพร  ทองมา
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
501
เด็กหญิงกนกพร  บัวชื่น
ม.1
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
502
เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วไชย
ม.2
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
503
เด็กหญิงกนกวรรณ  บุญรอดดวง
ม.3
โรงเรียนวัดทรงธรรม
คณิต ม.ต้น
504
เด็กหญิงกนกวรรณ  ปฐมคุณธรรม
ม.3
โรงเรียนวัดทรงธรรม
คณิต ม.ต้น
505
เด็กหญิงกมลฉัตร  เขียนนิลศิริ
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
506
เด็กหญิงกมลชนก  แดดขุนทด
ม.2
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
507
เด็กหญิงกมลชนก  สักคำ
ม.1
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
508
เด็กหญิงกมลชนก  สีคำ
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
509
เด็กหญิงกมลชนก  แสนคำยอ
ม.2
โรงเรียนสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
510
เด็กหญิงกมลทิพย์  บรรจงลักษณ์
ม.3
โรงเรียนสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
511
เด็กหญิงกมลนัทธ์  เสนสี
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
512
เด็กหญิงกมลเนตร  สิงห์เรือง
ม.2
โรงเรียนสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
513
เด็กชายกมลภพ  นามนวน
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
514
เด็กหญิงกมลวรรณ  จันทะเลิศ
ม.2
โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
คณิต ม.ต้น
515
เด็กหญิงกมุทมาศ  ชิวปรีชา
ม.1
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
516
เด็กหญิงกรกมล  สิงห์โต
ม.3
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
517
เด็กชายกรกฤตชัย  ชื่นชมคุณ
ม.1
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
518
เด็กหญิงกรชนก  ไทยรัตน์
ม.3
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
519
เด็กหญิงกรรณิการ์  สุคำภา
ม.1
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
520
เด็กหญิงกรรวรัย  ตั้งธราธร
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
521
เด็กหญิงกฤชญา  ทองสว่าง
ม.2
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
522
เด็กชายกฤตทรงพล  ผาดอน
ม.2
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
523
เด็กชายกฤตภาส  วชิรคณิศร
ม.3
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
524
เด็กหญิงกฤตยา  คำปาเครือ
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
525
เด็กหญิงกฤตยาพร  จิตรมั่น
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
526
เด็กชายกฤตัชญ์  แก้วพานิช
ม.2
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
527
เด็กหญิงกฤติยา  เข่งพิมล
ม.3
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
528
เด็กหญิงกฤติยา  ประสงค์ผลชัย
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
529
เด็กชายกฤษฎา  สุขสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 6

ณ อาคารสิริยาคาร ชั้น 2 ห้อง 425 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
530
เด็กชายกฤษณธร  สาริยันต์
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
531
เด็กชายกล้าณรงค์  สว่างวัฒนศิริ
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
532
เด็กชายกษิดินทร  แก้วประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
533
เด็กชายก้องการุณ  จารุเสน
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
534
เด็กชายก้องเกียรติ  สว่างวัฒนศิริ
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
535
เด็กชายก้องภพ  พนากุลชัยวิทย์
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
536
เด็กหญิงกัญจน์  ลุยทอง
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
537
เด็กหญิงกัญชพร  สีภูมี
ม.1
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
538
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แทนหนู
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
539
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุญสิงห์
ม.3
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
540
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เสนาธรรม
ม.1
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
541
เด็กหญิงกัญญาดา  มิ่งพรสมาน
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
542
เด็กหญิงกัญญาพัชร  ปั้นแตง
ม.3
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
543
เด็กหญิงกัญญาภัค  ขนาดนิด
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
544
เด็กหญิงกัญญารัตน์  จำปีพรม
ม.2
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
545
เด็กหญิงกัญญารัตน์  อยู่เย็น
ม.3
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
546
เด็กหญิงกัญญาวีร์  มาตสมบัติ
ม.2
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
547
เด็กหญิงกัญญาวีร์  อรุณประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
548
เด็กหญิงกัญธิชา  วิริยะพันธ์
ม.2
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
549
เด็กหญิงกัณฐกา  เมฆทา
ม.3
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
550
เด็กหญิงกันต์ธิดา  พิรักษา
ม.2
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
551
เด็กชายกันต์ธีร์  คงกิจ
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
552
เด็กชายกันต์ธีร์  แจ่มกระจ่าง
ม.2
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
553
เด็กชายกันต์ธีร์  นาคเกี้ยว
ม.3
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
554
เด็กชายกันตพัชร  พรมเต็ม
ม.1
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
555
เด็กชายกันตินันท์  จุลโพธิ์ทอง
ม.2
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
556
เด็กชายกันต์  พัฒนาประทีปกุล
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
557
เด็กชายกัมปนาท  ชัยวิเชียร
ม.2
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
558
เด็กหญิงกัลยกร  เก้าเอี้ยน
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
559
เด็กหญิงกัลยกร  ประเสริฐชาติ
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
560
เด็กหญิงกัลยกร  อ้นยะ
ม.1
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
561
เด็กหญิงกัลยรัตน์  จุนจันทร์
ม.2
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
562
เด็กหญิงกัลย์สุดา  ทองทาบ
ม.1
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
563
เด็กหญิงกัลยา  ดารากร ณ อยุธยา
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
564
เด็กหญิงกาญติมา  คุณแสน
ม.3
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 6

ณ อาคารสิริยาคาร ชั้น 2 ห้อง 426 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
565
เด็กหญิงกานต์ธิดา  เปรื่องนนท์
ม.2
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
566
เด็กหญิงกานต์พิชชา  ฟุ้งสถาพร
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
567
เด็กชายกานต์  ประถมศรีเมฆ
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
568
เด็กชายกิตติ  สุดสวาท
ม.2
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
569
เด็กชายกิตติกวิน  ธิดา
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
570
เด็กหญิงกิตติกานต์  สายบัว
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
571
เด็กชายกิตติเชษฐ์  อารยะสุจินต์
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
572
เด็กชายกิตติทัต  กรงาม
ม.2
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
573
เด็กชายกิตติพรรณ  เลาหเลิศชัย
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
574
เด็กชายกิตติ์พลานันท์  พงศ์โชติปภากุล
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
575
เด็กชายกิตติพศ  กุมภันทอง
ม.3
โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
576
เด็กชายกิตติพัฒน์  คำตา
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
577
เด็กชายกิตติพัฒน์  ผึ้งทรัพย์
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
578
เด็กชายกิตติภณ  กวงสีผิว
ม.1
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
579
เด็กชายกิตติภณ  สิงห์ศร
ม.1
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
580
เด็กชายกิตติเมธ  บุญมี
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
581
เด็กหญิงกิตติรสาข์  ตั้งอุทัยเรือง
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
582
เด็กชายกิตติศักดิ์  ศิริบุรานนท์
ม.3
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
583
เด็กชายกิตติศักดิ์  เศษเมือง
ม.3
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
584
เด็กหญิงกิติมา  ยิ่งเฮง
ม.1
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
585
เด็กหญิงกิติมากร  พลเยี่ยม
ม.3
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
586
เด็กหญิงกีรติ  เจริญด้วยศิริ
ม.2
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
587
เด็กหญิงกีรติกร  แซ่จง
ม.3
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
588
เด็กหญิงกีรัตยา  เดชสันเทียะ
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
589
เด็กหญิงกุลนันท์  ระยับแสงรุ้ง
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
590
เด็กหญิงกุลยา  โอสรประสพ
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
591
เด็กหญิงเกตสินี  วรรณฤดี
ม.1
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
592
เด็กหญิงเกตุนภา  หอมชื่น
ม.1
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
593
เด็กชายเกริกเกียรติ  ประเทศ
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
594
เด็กหญิงเกวลิน  กำแพงแก้ว
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
595
นางสาวเกวษา  ฉิมวัย
ม.3
โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
คณิต ม.ต้น
596
เด็กชายเก้าชัย  ดิสภักดี
ม.3
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
597
เด็กหญิงขจาริน  ทิพย์แก้ว
ม.2
โรงเรียนวัดทรงธรรม
คณิต ม.ต้น
598
เด็กหญิงขทิรา  คล่องเชาว์ชาญ
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
599
เด็กหญิงขนิษฐา  ผสมงาม
ม.3
โรงเรียนสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 6

ณ อาคารสิริยาคาร ชั้น 2 ห้อง 428 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
600
เด็กหญิงขวัญจิรา  คัมภีรสิริอมร
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
601
เด็กหญิงขวัญชนก  ธงชัย
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
602
เด็กหญิงขวัญชนก  เปี่ยมสุข
ม.2
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
603
เด็กหญิงขวัญชนก  มนัยนิล
ม.2
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
604
เด็กหญิงขวัญพิชชา  ก๋อนสัน
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
605
เด็กหญิงขวัญพิชชา  พู่พันธ์
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
606
เด็กหญิงเขมจิรา  เกรียงไกรเลิศ
ม.2
โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
คณิต ม.ต้น
607
เด็กหญิงเขมจิรา  อักษรพันธ์
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
608
เด็กชายเขมชาติ  ชาวปากน้ำ
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
609
เด็กหญิงไขนภา  ละอองคำ
ม.3
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
610
เด็กชายคณุตม์  อาชีวกิจสกุล
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
611
เด็กหญิงคริษฐ์ดา  แสงศรี
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
612
เด็กหญิงคริษฐา  หอมนาน
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
613
เด็กหญิงคะนึงนิจ  ทั่งสุข
ม.2
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
614
เด็กชายคำรณ  รักเชียง
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
615
เด็กหญิงคีตภัทร  จ่างโพธิ์
ม.2
โรงเรียนวัดทรงธรรม
คณิต ม.ต้น
616
เด็กชายคีรีวีร์  วัชรปาน
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
617
เด็กชายคุณานนต์  พวงเกตุ
ม.3
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
618
เด็กชายคุณานนต์  ศรีตระกูล
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
619
เด็กชายฆฤต  โชติวรรณพร
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
620
เด็กชายจตุรงค์  ชอบสอาด
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
621
นายจรัญยุทธ  จำปาบุรี
ม.3
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
622
เด็กหญิงจริญา  ขยันการ
ม.2
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
623
เด็กหญิงจอมขวัญ  พรหมราช
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
624
เด็กหญิงจอมนรี  พาลี
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
625
เด็กชายจักรกฤษ  แก้วดี
ม.3
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
626
เด็กชายจักรพงษ์  วันจันทร์
ม.1
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
627
เด็กชายจักรภัทร  ประยงค์
ม.3
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
628
เด็กชายจักริน  แป้นถึง
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
629
เด็กชายจักริน  ไผ่สุวัฒน์
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
630
เด็กหญิงจันทรัสม์  จันบาง
ม.1
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
631
เด็กหญิงจันทรัสม์  พรบริบูรณ์
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
632
เด็กหญิงจันทราทิตย์  มัดตังดอน
ม.1
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
633
เด็กหญิงจันทราทิพย์  เสงี่ยมงาม
ม.1
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
634
เด็กหญิงจัสรินทร์  อาษา
ม.3
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 6

ณ อาคารสิริยาคาร ชั้น 2 ห้อง 429 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
635
เด็กชายจารุกิตติ์  สุขถิ่นไทย
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
636
เด็กหญิงจิดาภา  จันทร์ธานี
ม.1
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
637
เด็กหญิงจิดาภา  ชนะการีย์
ม.1
โรงเรียนสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
638
เด็กหญิงจิดาภา  นาคนก
ม.2
โรงเรียนสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
639
เด็กหญิงจิตติกานต์  ยิ้มละมัย
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
640
เด็กชายจิตติภณ  ทรงไตร
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
641
เด็กชายจิตรภาณุ  นาคทอง
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
642
เด็กหญิงจิตรวีร์  อัศวาภิรมย์
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
643
เด็กหญิงจิตราพร  พันธ์วิไล
ม.1
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
644
เด็กชายจิร  ชวนะปัญญา
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
645
เด็กชายจิรเดช  ยืดยาว
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
646
เด็กหญิงจิรธิดา  วิเศษชาติ
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
647
เด็กหญิงจิรนิษฐ์  ชัยสกุลไพศาล
ม.2
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
648
เด็กหญิงจิรประภา  ทรัพย์ไพศาล
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
649
เด็กชายจิรภัทร  จิรธนสุนทร
ม.3
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
650
เด็กชายจิรภัทร  ชูชื่นพรม
ม.2
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
651
เด็กชายจิรภัทร  ละอองทอง
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
652
เด็กหญิงจิรภิญญา  กองทอง
ม.2
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
653
เด็กหญิงจิรภิญญา  รถมณี
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
654
เด็กหญิงจิรวรรธ  พายัพวัฒนวงษ์
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
655
เด็กชายจิรวัฒน์  จุลลวาทีเลิศ
ม.3
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
656
เด็กชายจิรัฏฐวัฒน์  แก้วชูศรี
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
657
เด็กชายจิรัฐติกุล  งามขำ
ม.2
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
658
เด็กหญิงจิราพร  พนาวัน
ม.1
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
659
เด็กชายจิรายุ  กี้ประสพสุข
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
660
เด็กชายจิรายุ  ตาเมือง
ม.2
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
661
เด็กชายจิรายุ  สมรูป
ม.3
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
662
เด็กชายจิราวัฒน์  ฉินชัย
ม.3
โรงเรียนสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
663
เด็กหญิงจีรดา  ไพโรจน์
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
664
เด็กหญิงจุฑาทิพ  เติมชัยกุล
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
665
เด็กหญิงจุฑาธิป  ใหญ่มาก
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
666
เด็กหญิงจุฑามาศ  นาวงษ์
ม.3
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
667
นางสาวจุฬารักษ์  ศรีทัศน์
ม.3
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
668
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เหมันต์
ม.3
โรงเรียนสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
669
เด็กชายเจตพัฒน์  ตั้งวงศ์สุคนธ์
ม.3
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 6

ณ อาคารสิริยาคาร ชั้น 3 ห้อง 431 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
670
เด็กชายเจตริน  แซ่ตั้ง
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
671
เด็กหญิงเจนิวา  จักษุศรี
ม.2
โรงเรียนสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
672
เด็กหญิงเจนิสสา  ฟางเฟื่องฟู
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
673
เด็กชายเจษฎากร  เสียงใส
ม.1
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
674
เด็กหญิงฉมามาศ  หรั่งสอาด
ม.2
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
675
เด็กหญิงฉัตรชยา  ชัยนเรศ
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
676
เด็กหญิงชญาณ์นันท์  มะริวรรณ์
ม.3
โรงเรียนสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
677
เด็กหญิงชญาดา  กฤติโชติอนันต์
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
678
เด็กหญิงชญาดา  เมืองแก้ว
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
679
เด็กหญิงชญาน์นันท์  แฝงฤทธิ์หลง
ม.3
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
680
เด็กหญิงชญานิศ  ชัยประเดิมศักดิ์
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
681
เด็กหญิงชญานิศ  วัฒนศิริ
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
682
เด็กหญิงชญานี  เชื่อมบุญมา
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
683
เด็กหญิงชญาภา  ชมสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
684
เด็กชายชณาธิปย์  ลีมอัศวโกวิท
ม.1
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
685
เด็กหญิงชนกกานต์  พลหาร
ม.3
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
686
เด็กหญิงชนกวนันท์  สิทธิโยธิน
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
687
เด็กชายชนกันต์  วงค์สายา
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
688
เด็กหญิงชนภัทร  ชิติธำรงกุล
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
689
เด็กหญิงชนม์ติกา  พันธ์เดช
ม.3
โรงเรียนสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
690
นางสาวชนสรณ์  ทองเจริญ
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
691
เด็กหญิงชนัญชิตา  ลักษณบุตร
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
692
เด็กหญิงชนัญธิดา  จับดำ
ม.2
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
693
เด็กหญิงชนากานต์  เตชะอำนวยวิทย์
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
694
เด็กหญิงชนากานต์  นันเชียงเครือ
ม.3
โรงเรียนสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
695
เด็กหญิงชนากานต์  เอี่ยมประโคน
ม.1
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
696
เด็กชายชนาธิป  จิตรจูล
ม.2
โรงเรียนสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
697
เด็กชายชนาธิป  ชื่นกลิ่น
ม.1
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
698
นางสาวชนาพร  สิทธิเดช
ม.3
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
699
เด็กหญิงชนาภา  แซ่กี้
ม.1
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
700
เด็กหญิงชนิกานต์  อเนกวุฒิกร
ม.2
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
701
เด็กหญิงชนินาถ  ทันแก้ว
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
702
เด็กหญิงชนิสรา  เศษสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
703
เด็กชายชนุดม  หนูดอนทราย
ม.2
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
704
เด็กหญิงชมพูนุช  อนุสนธิ์
ม.1
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 6

ณ อาคารสิริยาคาร ชั้น 3 ห้อง 432 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
705
เด็กชายชยพล  คนซื่อ
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
706
เด็กชายชยพล  ประยูรชาญ
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
707
เด็กชายชยพล  สุคนธ์ภัทร
ม.2
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
708
เด็กชายชยางกูร  จันทร์ติ๊บ
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
709
เด็กชายชยางกูร  เถาว์วัลดี
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
710
เด็กชายชยุต  เจริญธรรมทัต
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
711
เด็กหญิงชรธร  ตั้งธราธร
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
712
เด็กชายชลชาย  บุญวัฒนาศาสตร์
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
713
เด็กหญิงชลธิดา  คมขำ
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
714
เด็กชายชลสิทธิ  พิพัฒน์นรพงศ์
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
715
เด็กชายชวกร  เมืองแก้ว
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
716
เด็กชายชัชชัยยชญ์  คล่องพานิชภักดิ์
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
717
เด็กหญิงชัชฏาภรณ์  พรหมสุรินทร์
ม.2
โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
คณิต ม.ต้น
718
เด็กหญิงชัญญา  อมรกาญจนกุล
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
719
เด็กหญิงชัญญานุช  ณ วิเชียร
ม.2
โรงเรียนวัดทรงธรรม
คณิต ม.ต้น
720
เด็กหญิงชัญญานุช  เมืองศรี
ม.1
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
721
เด็กหญิงชัญญานุช  ลอบมณี
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
722
เด็กชายชัยนันท์  สุขดิษฐ์
ม.2
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
723
เด็กชายชัยยานุภาพ  ทองทิพย์
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
724
เด็กชายชัยรัตน์  แบบแผน
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
725
เด็กหญิงชาคริยา  แจ้งเวช
ม.3
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
726
เด็กชายชาญณรงค์เดช  วงค์ยศ
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
727
นายชาติชาตรี  มุกเมือง
ม.3
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
728
เด็กหญิงชิดชนก  ชัยภักดี
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
729
เด็กชายชินกฤต  คำพวง
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
730
เด็กชายชินดนัย  กรวิภาสเรือง
ม.1
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
731
เด็กชายชินพัฒน์  เม่งเฮงสูน
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
732
เด็กชายชินภัทร  สนคู่ในไพร
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
733
เด็กชายชินรัช  สิงห์แว่น
ม.2
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
734
เด็กชายชินวัตร  ชมโฉม
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
735
เด็กหญิงชีวารัตน์  หนูคง
ม.3
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
736
เด็กหญิงชุติกาญจ์  กอกขุนทด
ม.2
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
737
เด็กหญิงชุติมา  ภัยวงค์
ม.2
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
738
เด็กชายโชติวัต  ศิลารักษ์
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
739
เด็กหญิงฌัชฌา  เมฆฉาย
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 6

ณ อาคารสิริยาคาร ชั้น 3 ห้อง 433 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
740
เด็กชายญาณชาติ  เกิดแก้ว
ม.1
โรงเรียนสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
741
เด็กหญิงญาณัจฉรา  บุญถาวร
ม.2
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
742
เด็กหญิงญาณัจฉรา  ศิรินารถ
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
743
เด็กหญิงญาณิศา  คุนาอน
ม.2
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
744
เด็กหญิงญาณิศา  จันทร์ที
ม.1
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
745
เด็กหญิงญาณิศา  ตาปัญญา
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
746
เด็กหญิงญาณิศา  ล้อมเมตตา
ม.3
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
747
เด็กหญิงญาณิศา  แสนเสาร์
ม.1
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
748
เด็กหญิงญาดา  อินทรโอภาส
ม.1
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
749
เด็กหญิงญานิศา  ปิโยปกรณ์
ม.1
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
750
เด็กชายฐปนรรฆ์  อำไพศรี
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
751
เด็กชายฐปนวัฒน์  ธรรมเป็นศรี
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
752
เด็กชายฐภาสิน  โมรินทร์
ม.2
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
753
เด็กชายฐานพัฒน์  ทองมีรุ่งเรือง
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
754
เด็กหญิงฐานิกา  ชูจันทร์
ม.1
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
755
เด็กหญิงฐิดาภา  บุญเลิศ
ม.1
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
756
เด็กหญิงฐิตาภา  สายลือนาม
ม.2
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
757
เด็กหญิงฐิติพร  เจริญโชติ
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
758
เด็กชายฐิติภูมิ  ยอแสง
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
759
เด็กหญิงฐิติมา  มหาผล
ม.2
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
760
เด็กหญิงฐิติมา  ศิรโชติกุล
ม.2
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
761
เด็กหญิงฐิติยา  เดชละลม
ม.2
โรงเรียนสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
762
เด็กหญิงฐิติรัตน์  ธวัชเสถียร
ม.3
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
763
เด็กหญิงฐิติรัตน์  สิทธิสุข
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
764
เด็กชายฐิติศักดิ์  บุญศรี
ม.2
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
765
เด็กหญิงฑิฆัมพร  เสน่ห์วงค์
ม.1
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
766
เด็กหญิงฑิตยา  วีระชัย
ม.3
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
767
เด็กหญิงฑีฆัมกรณ์  ศรีนิธิไชยเดช
ม.2
โรงเรียนสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
768
เด็กชายณฐกร  จงกลาง
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
769
เด็กชายณฐกร  ศรสังข์ทอง
ม.1
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
770
เด็กชายณฐกร  สอนแตง
ม.1
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
771
เด็กชายณฐกร  อนุติ
ม.2
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
772
เด็กหญิงณฐพร  ประจงจัด
ม.1
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
773
เด็กหญิงณฐพัชร  สมสกุล
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
774
เด็กหญิงณฐมน  อำไพสุทธิพงษ์
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 6

ณ อาคารสิริยาคาร ชั้น 3 ห้อง 434 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
775
เด็กหญิงณฐยา  เตียวนิช
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
776
เด็กหญิงณฑิราภาสุ์  เลี่ยมมินพูล
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
777
เด็กชายณธรรม  อังกูรสถาพรชัย
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
778
เด็กชายณปุนธ์  เพชรรักษ์
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
779
เด็กหญิงณพชร  ภาคพานิช
ม.2
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
780
เด็กชายณพัฐกรภ์  จิรานนท์อัครโชค
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
781
เด็กชายณภัทร  กมลวิทย์
ม.3
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
782
เด็กหญิงณภัทร  เขมพฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
783
เด็กชายณภัทร  คุ้มครอง
ม.2
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
784
เด็กหญิงณภัทร  จันทร์มงคลทิพ
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
785
เด็กชายณภัทร  พัฒนพีชัย
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
786
เด็กชายณภัทร  มูลทรา
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
787
เด็กชายณภัทร  วัดฟุ้งเฟื่อง
ม.3
โรงเรียนสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
788
เด็กหญิงณภัทรชรีย์  ห่วงทองนาค
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
789
เด็กชายณรัญญู  มาลี
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
790
เด็กหญิงณัชชา  ใครบุตร
ม.1
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
791
เด็กหญิงณัชชารีย์  ฐิติพัฒนาธนโชติ
ม.1
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
792
เด็กชายณัชนพ  เทพรัตน์
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
793
เด็กหญิงณัฎฐ์กฤตา  ศิลปชัยศรี
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
794
เด็กหญิงณัฎฐนิชา  ไทยขำ
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
795
เด็กหญิงณัฎฐพัชร  พงษ์โชติธนากุล
ม.3
โรงเรียนสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
796
เด็กชายณัฏฐกิจจิ์  สถิตสิริพร
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
797
เด็กหญิงณัฏฐชา  เขียวมนต์
ม.1
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
798
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เจียระวงศ์
ม.3
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
799
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วรทวีทรัพย์
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
800
เด็กหญิงณัฏฐ์ธนัน  เหลืองอ่อน
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
801
เด็กชายณัฏฐพล  สุดสอาด
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
802
เด็กชายณัฏฐภัสส์  พลายแก้ว
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
803
เด็กหญิงณัฏฐมน  เขียวตี๋
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
804
เด็กหญิงณัฏฐ์วารี  พวงพิกุล
ม.1
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
805
เด็กหญิงณัฏฐวี  ทรัพย์พูลทวี
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
806
เด็กหญิงณัฏฐา  ชีวาดิสัยกุล
ม.2
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
807
เด็กหญิงณัฏฐา  มีสัตย์
ม.2
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
808
เด็กหญิงณัฏฐาชลล์  ชัตไพบูลย์
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
809
เด็กชายณัฏฐ์  ศิลประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 6

ณ อาคารสิริยาคาร ชั้น 3 ห้อง 435 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
810
เด็กหญิงณัฏณิชา  มเหยงค์
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
811
เด็กชายณัฐกรณ์  แก้วพิกุล
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
812
เด็กชายณัฐกิตติ์  เก่งเกตุ
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
813
เด็กชายณัฐกิตติ์  ปะวะโก
ม.2
โรงเรียนสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
814
เด็กชายณัฐชนน  มลาสินย์
ม.2
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
815
เด็กหญิงณัฐชยา  แก้วสายตา
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
816
เด็กหญิงณัฐชยา  อบกลิ่น
ม.1
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
817
เด็กหญิงณัฐชา  ศรภักดี
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
818
เด็กหญิงณัฐฌาพร  บึงลอย
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
819
เด็กหญิงณัฐฐินันท์  แก้วกับเพ็ชร
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
820
เด็กหญิงณัฐณิชา  กลางโฉม
ม.3
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
821
เด็กหญิงณัฐณิชา  คำกุล
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
822
นางสาวณัฐณิชา  จินดาศรี
ม.3
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
823
เด็กหญิงณัฐณิชา  ประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
824
เด็กหญิงณัฐณิชา  เลิศวิริยะไพศาล
ม.1
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
825
เด็กหญิงณัฐณิชา  สวนไผ่
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
826
เด็กหญิงณัฐณิชา  แสงทอง
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
827
นางสาวณัฐณิฌา  นันนวน
ม.3
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
828
เด็กชายณัฐดนัย  พรมาลัยรุ่งเรือง
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
829
เด็กหญิงณัฐธยาน์  สักการะ
ม.2
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
830
นางสาวณัฐธิดา  จันทร์ณีย์
ม.3
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
831
เด็กหญิงณัฐธิดา  พูลพิเศษ
ม.2
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
832
เด็กหญิงณัฐนรี  จุ้ยศุขะ
ม.3
โรงเรียนวัดทรงธรรม
คณิต ม.ต้น
833
เด็กหญิงณัฐนันท์  คำพันธ์
ม.3
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
834
เด็กชายณัฐนันท์  จำปาเรือง
ม.2
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
835
เด็กหญิงณัฐนันท์  หิรัญพิพัฒน์
ม.3
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
836
เด็กหญิงณัฐนารี  ครุฑกำจร
ม.1
โรงเรียนสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
837
เด็กหญิงณัฐนิช  บุญเต็ม
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
838
เด็กหญิงณัฐนิชา  ทับสุขา
ม.3
โรงเรียนสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
839
เด็กชายณัฐปวีณ์  การด
ม.1
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
840
เด็กหญิงณัฐพร  กาคำ
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
841
เด็กหญิงณัฐพร  รูปสูง
ม.3
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
842
เด็กชายณัฐพล  กิตติวัฒนโชติ
ม.3
โรงเรียนสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
843
เด็กชายณัฐพล  แก้วพรหมราช
ม.2
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
844
เด็กชายณัฐพล  ภูนาใบ
ม.3
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 6

ณ อาคารสิริยาคาร ชั้น 3 ห้อง 436 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
845
เด็กชายณัฐพล  สุราษฎร์
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
846
นายณัฐภัทร  แก้วคุณ
ม.3
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
847
เด็กชายณัฐภัทร  รู้เจน
ม.1
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
848
เด็กหญิงณัฐภัทร  สุนทร
ม.3
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
849
เด็กชายณัฐภูมินทร์  สำเร็จ
ม.1
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
850
เด็กหญิงณัฐรุจา  ฦาชา
ม.2
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
851
เด็กชายณัฐวัฒน์  แก้วสีนวล
ม.1
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
852
เด็กชายณัฐวัฒน์  จันทร์ฤาชัย
ม.1
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
853
เด็กชายณัฐวัฒน์  ชุมน้อย
ม.2
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
854
เด็กชายณัฐวัฒน์  วัฒนากรณ์
ม.2
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
855
เด็กชายณัฐวุฒิ  กลิ่นถือศิล
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
856
เด็กชายณัฐวุฒิ  แดงกุลวานิช
ม.3
โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
857
เด็กชายณัฐวุฒิ  ทองคำขาว
ม.2
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
858
เด็กชายณัฐวุฒิ  นิลสังข์
ม.3
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
859
เด็กหญิงณัฐสุดา  เทียนทอง
ม.1
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
860
เด็กหญิงณาชาวีร์  บุบผา
ม.1
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
861
เด็กชายณิชกุล  ศิกษมัต
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
862
เด็กหญิงณิชา  งามลำยอง
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
863
นางสาวณิชา  เลี่ยมงาม
ม.3
โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
คณิต ม.ต้น
864
เด็กหญิงณิชากร  กลึงพุดซา
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
865
เด็กหญิงณิชากร  วุฒิพงษ์
ม.2
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
866
เด็กหญิงณิชานันท์  กลมกล่อม
ม.3
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
867
เด็กหญิงณิชาพัชร์  เลิศธนสรรค์
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
868
เด็กหญิงณิชาภัทร  ทองเลิศ
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
869
เด็กหญิงณิชาภัทร  รัตนอาภา
ม.2
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
870
เด็กหญิงณิชาภัทร  สง่าวงศ์
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
871
เด็กหญิงณิชาภา  ทิพย์อาโปกุล
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
872
เด็กหญิงณิชาภา  สุขประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
873
เด็กหญิงณิรารัชย์  รังควร
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
874
เด็กหญิงณีรนุช  แผ่นทอง
ม.2
โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
คณิต ม.ต้น
875
เด็กหญิงณีรนุช  สมมาก
ม.1
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
876
เด็กหญิงเณศรา  แก้วกุลวงษ์
ม.2
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
877
เด็กหญิงดลพร  ชุ่มชูจันทร์
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
878
เด็กหญิงดลยา  ขจิตเพชร
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
879
เด็กหญิงดลยาพร  ปุริโต
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 6

ณ อาคารสิริยาคาร ชั้น 3 ห้อง 438 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
880
เด็กชายดลลชา  ปิ่นโภคินทร์
ม.3
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
881
เด็กหญิงต้นฝน  แสงกำพลี
ม.3
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
882
เด็กหญิงตรีสรา  อาดัม
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
883
เด็กหญิงตันหยง  ปลื้มจิตร
ม.2
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
884
เด็กชายติณณภพ  เทียนแม้น
ม.3
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
885
เด็กชายเตชธรรม  ตาดี
ม.1
โรงเรียนสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
886
เด็กชายเตวิช  บุญเริ่ม
ม.1
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
887
เด็กชายเตวิช  บุตยา
ม.2
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
888
เด็กชายเตวิช  บุตรโสภา
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
889
เด็กชายทยากร  เพ็งพุก
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
890
เด็กหญิงทรรณรต  เอี่ยมภัคดี
ม.2
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
891
เด็กหญิงทรรศน์วรรณ  นามกา
ม.2
โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
คณิต ม.ต้น
892
เด็กชายทวีชัย  วรหิรัญ
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
893
เด็กชายทองธัช  เพ็ชรเย็น
ม.2
โรงเรียนสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
894
เด็กหญิงทัชชกร  ผดุงสุขสิร
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
895
เด็กหญิงทัศนีย์พร  เขื่อนจักร์
ม.1
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
896
เด็กชายทินกฤษ  ใจโต
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
897
เด็กหญิงทิพย์ปรียา  นาหนองขาม
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
898
เด็กหญิงทิพย์วรินทร  คุณิตายศอนันต์
ม.2
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
899
เด็กหญิงทิพยาภา  ขำศรี
ม.1
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
900
เด็กชายทิมเพชร  มีสุข
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
901
นางสาวทิราพรรณ  เพ็ญพันธ์นาค
ม.3
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
902
เด็กชายทีฆานนท์  อ่อนเอื้อน
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
903
เด็กหญิงที่รัก  จงเชี่ยวชาญวิทย์
ม.1
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
904
เด็กชายเทวฤทธิ์  อินาวัง
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
905
เด็กหญิงแทนขวัญ  สัตตรัตน์พงษ์
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
906
เด็กหญิงธชา เทนญา  บุณยนิตย์
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
907
เด็กหญิงธณภร  ผาดไธสง
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
908
เด็กชายธณภัทร  วงศ์แสงจันทร์
ม.1
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
909
เด็กหญิงธณัฐนันท์  เหมือนจันทร์
ม.2
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
910
เด็กชายธนกร  บัวจันทร์
ม.2
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
911
เด็กชายธนกร  ฟูคูฮารา
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
912
เด็กชายธนกร  หาญมานบ
ม.1
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
913
เด็กชายธนกฤต  จันทะอินทร์
ม.2
โรงเรียนสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
914
เด็กชายธนกฤต  ทองทิพย์
ม.3
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 6

ณ อาคารสิริยาคาร ชั้น 3 ห้อง 439 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
915
เด็กชายธนกฤต  ธรรมโคตร
ม.3
โรงเรียนสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
916
เด็กชายธนกฤต  แววกุดเรือ
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
917
เด็กชายธนกฤต  สีกองเสน
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
918
เด็กชายธนทัต  แก้วประการ
ม.2
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
919
เด็กชายธนพนธ์  โพธิ์ลังกา
ม.1
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
920
เด็กชายธนพนธ์  อูปนวล
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
921
เด็กหญิงธนพร  แพงทรัพย์
ม.2
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
922
นายธนพล  พุทธเดช
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
923
เด็กชายธนพัต  ทองห่อ
ม.1
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
924
เด็กหญิงธนภรณ์  สังข์สุข
ม.3
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
925
เด็กชายธนภัทร  ธนะภูมิชัย
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
926
เด็กชายธนภัทร  ป้องคำสิงห์
ม.2
โรงเรียนสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
927
นายธนภัทร  ศิริปัญจนะ
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
928
เด็กชายธนภาค  ดุละลัมพะ
ม.1
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
929
เด็กชายธนภูมิ  ทรัพย์วิไล
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
930
เด็กหญิงธนวรรณ  ประนมพนธ์
ม.3
โรงเรียนสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
931
เด็กหญิงธนวรรณ  ยุทธนากุล
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
932
เด็กชายธนวัฒน์  ครานประโคน
ม.1
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
933
นายธนวัฒน์  ศรีมาตรา
ม.3
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
934
เด็กชายธนวัฒน์  สุพลัง
ม.1
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
935
เด็กชายธนวัฒน์  ไสวิจิตร
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
936
เด็กชายธนวัฒน์  อ่อนสอาด
ม.2
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
937
เด็กชายธนวันต์  แซ่ซิ่ง
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
938
เด็กชายธนสิษฐ์  งามณรงค์กิจ
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
939
เด็กชายธนะกานติ์  หิรัญ
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
940
เด็กชายธนัช  น้อยนา
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
941
เด็กหญิงธนัชชา  ดอกไม้
ม.2
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
942
เด็กหญิงธนัชพร  ดีประดิษฐ์
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
943
เด็กหญิงธนัญญา  นาคจู
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
944
เด็กชายธนัทดิษย์  จิระวิชชเลิศ
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
945
เด็กชายธนาคิม  อุ่นเพ็ง
ม.2
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
946
เด็กชายธนาธิป  บุญศักดิ์
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
947
เด็กชายธนินทร์อิชฌน์  สิทธิวรรณธนะ
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
948
เด็กชายธเนศร  มูลทอง
ม.2
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
949
เด็กหญิงธมลวรรณ  สารีผล
ม.2
โรงเรียนสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 6

ณ อาคารสิริยาคาร ชั้น 4 ห้อง 445 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
950
เด็กชายธรณ์  ธราธร
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
951
เด็กชายธรรมนาถ  กุลนอก
ม.2
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
952
เด็กชายธรรมรักษ์  ปะตังเวสา
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
953
เด็กชายธรวรรธน์  ทิพย์สูงเนิน
ม.1
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
954
เด็กชายธราเทพ  ดวงปาโคตร
ม.2
โรงเรียนวัดทรงธรรม
คณิต ม.ต้น
955
เด็กหญิงธรามณี  วรรณดี
ม.3
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
956
เด็กชายธวัชชัย  ภูสาลี
ม.3
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
957
เด็กชายธัชกฤต  สุรภัทรภักดี
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
958
เด็กหญิงธัญชนก  ศิวกุลกำธร
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
959
เด็กหญิงธัญญ์กมน  จุรีย์รัตนกุล
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
960
เด็กหญิงธัญญ์ฐิตา  ทองสม
ม.1
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
961
เด็กหญิงธัญญรัศน์  มหาวัง
ม.2
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
962
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  วิทยาวงศรุจิ
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
963
เด็กชายธัญญวิสิทธิ์  อิสสริยาธิปัตย์
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
964
เด็กหญิงธัญญะรัตน์  มนสิณีย์
ม.3
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
965
เด็กหญิงธัญญารัตน์  คูบูรณ์
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
966
เด็กหญิงธัญธิตา  คันทวี
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
967
เด็กหญิงธัญพิชชา  ดำริห์กล้า
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
968
เด็กหญิงธัญพิชชา  ทองคำ
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
969
เด็กหญิงธัญรวดี  ภู่ทอง
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
970
เด็กหญิงธัญลักษณ์  ซอนดอก
ม.2
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
971
เด็กหญิงธัญลักษณ์  ธัญญะ
ม.3
โรงเรียนสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
972
เด็กหญิงธัญวรัตน์  จันทะสูนย์
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
973
เด็กหญิงธัณย์สิตา  ทองวัฒนฐิติพร
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
974
เด็กหญิงธันยณัฐ  จันทร์เที่ยง
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
975
เด็กหญิงธันยรัตน์  เรืองรัตนจินดา
ม.3
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
976
เด็กหญิงธันยเรศ  สุริยวงษ์
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
977
เด็กหญิงธันวาพร  พันภู
ม.2
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
978
เด็กชายธาวิน  เลาหะพงษ์พันธ์
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
979
เด็กหญิงธิดารัตน์  นพพิบูลย์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
980
เด็กหญิงธิดารัตน์  รุณเจริญ
ม.1
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
981
เด็กชายธิตินันทน์  แซ่จู
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
982
เด็กชายธิติพัทธ์  อุดมวิริยะเสรี
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
983
เด็กหญิงธิติยา  สงคราม
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
984
เด็กหญิงธิรดา  ต้นจาน
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 6

ณ อาคารสิริยาคาร ชั้น 4 ห้อง 446 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
985
เด็กหญิงธิรดา  พิทักษ์ตุ้ม
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
986
เด็กชายธีทัต  ชาติบุษย์
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
987
เด็กชายธีรชาติ  รังราทอง
ม.2
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
988
เด็กชายธีรพัฒน์  ภัคศิวัฒน์กุล
ม.1
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
989
เด็กชายธีรพัฒน์  เลิศนันทรัชต์
ม.2
โรงเรียนสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
990
เด็กหญิงธีรพิสิษฐ์  บุญเกลี้ยง
ม.2
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
991
เด็กชายธีรภัทร  ทองคำ
ม.1
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
992
เด็กชายธีรภัทร  พอกแก้ว
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
993
เด็กชายธีรภัทร  ส้มจีน
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
994
เด็กชายธีรรัตน์  เกิดมั่ง
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
995
เด็กชายธีรวัฒน์  เกษกุล
ม.1
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
996
เด็กชายธีรังกูร  บุตรดีเคน
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
997
เด็กหญิงนคนันทินี  ไชยชาญ
ม.1
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
998
เด็กหญิงนงนภัส  บัวอุบล
ม.2
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
999
เด็กชายนทีเทพ  ศรีรุ่ง
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
1000
เด็กชายนนทกร  คำเหลือ
ม.3
โรงเรียนสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
1001
นายนนท์ธวัช  นฤภัย
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
1002
เด็กชายนนท์ปวิช  วีระบุรุษ
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
1003
เด็กชายนพกร  สัตยาพันธ์
ม.1
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
1004
เด็กชายนพณัฐ  พ่วงขำ
ม.1
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
1005
เด็กชายนพพร  นวลแก้ว
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
1006
นายนพรัตน  อุดมเลิศ
ม.3
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
1007
เด็กชายนภนต์  วิมลกิตติวัฒน์
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
1008
เด็กหญิงนภัทร  จรุงกสิกร
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
1009
เด็กหญิงนภัทร  เชื้ออ่อน
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
1010
เด็กหญิงนภัทร  นพภาพันธ์
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
1011
เด็กหญิงนภัสนันท์  เทพี
ม.2
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
1012
เด็กชายนภัสนันท์  สุริยะพรม
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
1013
เด็กหญิงนภัสร  สีรยาภรณ์
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
1014
เด็กหญิงนภัสวรรณ  ลีลาวัฒนานันท์
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
1015
เด็กหญิงนภัสสร  แซ่เฮ้ง
ม.1
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
1016
เด็กหญิงนภัสสร  พูลสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
คณิต ม.ต้น
1017
เด็กหญิงนภัสสร  ฤกษ์ดี
ม.2
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
1018
เด็กหญิงนภัสสร  อังคเลิศไพบูลย์
ม.3
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
1019
เด็กหญิงนภัสสร  อามาตย์มูลตรี
ม.3
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 6

ณ อาคารสิริยาคาร ชั้น 4 ห้อง 447 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1020
เด็กหญิงนรกมล  อยู่เปลา
ม.2
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
1021
เด็กชายนรบดี  ไชยเชษฐ
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
1022
เด็กชายนรเบศ  ศรีใจวงศ์
ม.3
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
1023
เด็กชายนรภัทร  แก่งศิริ
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
1024
เด็กชายนราวิชญ์  ชาญอุไร
ม.1
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
1025
เด็กชายนราวิชญ์  อินทนา
ม.1
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
1026
เด็กหญิงนรีรดา  กรัดภิบาล
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
1027
เด็กชายนฤเบศ  จันทนา
ม.1
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
1028
เด็กหญิงนลินนิภา  แก้วสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
1029
เด็กหญิงนวพรรษ  หะหลี
ม.3
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
1030
เด็กหญิงนวภัค  แข็งขัน
ม.3
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
1031
เด็กหญิงนัชชา  เตจะสุภา
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
1032
เด็กหญิงนัชชา  สุวรรณราช
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
1033
เด็กชายนัฐรกฤษณ์  พูลสมบัติ
ม.3
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
1034
เด็กชายนัฐเศรษฐ์  ศรีวงษา
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
1035
เด็กหญิงนัทธมน  ภควัตมงคล
ม.2
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
1036
เด็กชายนัธทวัฒน์  พละเดช
ม.1
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
1037
เด็กชายนันทกร  หรั่งเจริญ
ม.1
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
1038
เด็กหญิงนันทนภัส  เหลือเจริญ
ม.2
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
1039
เด็กหญิงนันท์นภัส  บุตรสุวรรณ์
ม.1
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
1040
เด็กหญิงนันท์นภัส  พีรนพวัฒน์
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
1041
เด็กหญิงนันท์นภัส  ลิ้มยืนยงอมตะ
ม.3
โรงเรียนสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
1042
เด็กชายนันทภพ  แสงดาว
ม.1
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
1043
นางสาวนันทภา  ปามา
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
1044
เด็กหญิงนันทวัน  ทรัพย์ชื่นสุข
ม.3
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
1045
เด็กชายนันทิพัฒน์  คำสวาสดิ์
ม.2
โรงเรียนสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
1046
เด็กหญิงนัภสสร  สีขาว
ม.2
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
1047
เด็กหญิงนาตาลี  จิตรบรรจง
ม.3
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
1048
เด็กหญิงนารา  ถิระวัฒน์
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
1049
เด็กหญิงนาราภัทร  ตระกูลเศรษฐสิริ
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
1050
เด็กหญิงนาริษา  บุบผา
ม.1
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
1051
นางสาวนารีนาฎ  มิสา
ม.3
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
1052
เด็กหญิงนารีรัตน์  วงศ์ภูดอน
ม.1
โรงเรียนสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
1053
เด็กหญิงน้ำเพชร  วัฒนิศร
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
1054
เด็กหญิงน้ำมนต์  พงษ์บุบผา
ม.3
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 6

ณ อาคารสิริยาคาร ชั้น 4 ห้อง 448 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1055
เด็กชายน้ำอุ่น  เดชพละ
ม.2
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
1056
เด็กหญิงนิจวิภา  ดาวกระโทก
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
1057
เด็กหญิงนิชา  อำพันทอง
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
1058
เด็กหญิงนิชาดา  ราษฎรนิยม
ม.1
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
1059
เด็กหญิงนิชานาถ  แถมเงิน
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
1060
เด็กชายนิติกร  ภิญโญตระกูล
ม.1
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
1061
เด็กชายนิติธร  หลงรักษ์
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
1062
เด็กชายนิติพงศ์  แสงห้วยไชย
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
1063
เด็กชายนิติศักดิ์  สิมภา
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
1064
เด็กหญิงนิธิปรียา  พาคำ
ม.2
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
1065
เด็กชายนิธิศ  เรืองมณีนพ
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
1066
เด็กชายนิพิฐพนธ์  ด้วงวิเศษ
ม.2
โรงเรียนสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
1067
เด็กชายนิภัทร์  ภูธรมิตร
ม.3
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
1068
เด็กชายนิรุทธ์  มิ่งคำ
ม.3
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
1069
เด็กหญิงเนตรนภา  เกตุประสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
1070
เด็กหญิงเนตรอัปสร  นันทธนาคาร
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
1071
เด็กชายบดินทร์  ขาวงาม
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
1072
เด็กชายบรรณสรณ์  ทองก้อน
ม.2
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
1073
เด็กชายบริญ  สุตารมจ์
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
1074
เด็กชายบวรภัค  สินเพ็ง
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
1075
เด็กหญิงบัญฑิตา  ลิ้มอุตสาหะ
ม.1
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
1076
เด็กหญิงบัวบูชา  ขาวงาม
ม.1
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
1077
เด็กหญิงบุญญิสา  เกิดสุข
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
1078
เด็กชายบุญณชาติ  หิริโกกุล
ม.1
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
1079
เด็กหญิงบุญธิชา  สัมโย
ม.3
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
1080
เด็กหญิงบุญนิสา  วรุณสิน
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
1081
เด็กชายบุญวริทธิ์  บุญแสงสว่าง
ม.2
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
1082
เด็กหญิงบุณยวีร์  จันทมาตย์
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
1083
เด็กหญิงบุณยวีร์  วงษ์เงิน
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
1084
เด็กหญิงบุษกร  ประดิษฐศิลป์
ม.1
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
1085
เด็กหญิงบุษกร  พาพลงาม
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
1086
เด็กหญิงบุษยมาส  สืบกินร
ม.2
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
1087
นางสาวบุษราภรณ์  ปัญโญชัย
ม.3
โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
คณิต ม.ต้น
1088
เด็กชายบูรพา  สอนโสภา
ม.3
โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1089
เด็กหญิงเบญจรัตน์  ศิริเวช
ม.1
โรงเรียนสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 6

ณ อาคารสิริยาคาร ชั้น 4 ห้อง 449 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1090
เด็กหญิงเบญญาภา  พลอุทัย
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
1091
เด็กหญิงเบญญาภา  มุทาปรีชากุล
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
1092
เด็กชายปกป้อง  ธรรมบุตร
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
1093
นายปฏิภาณ  ตรีกุล
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
1094
เด็กหญิงปฐมพร  สัจจมั่น
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
1095
เด็กชายปณัยกร  มุทธาจรัสกุล
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
1096
เด็กหญิงปณิดา  อุไรรางกูล
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
1097
เด็กหญิงปณิตา  ภิรมย์นุกูล
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
1098
เด็กหญิงปทิตตา  บัวเอียม
ม.1
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
1099
เด็กหญิงปนัสยา  บุญประกอบ
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
1100
เด็กชายปพน  สุดมิ่งมงคล
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
1101
เด็กหญิงปพิชญา  เพชราภินันท์
ม.2
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
1102
เด็กชายปภากร  เพชรประดับ
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
1103
เด็กหญิงปภาดา  คำปา
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
1104
เด็กหญิงปภาดา  ร่มเย็น
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
1105
เด็กหญิงปภาวดี  กรดรัมย์
ม.2
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
1106
เด็กหญิงปภาวรินท์  จันฮวด
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
1107
เด็กชายปรณัฏฐ์  สุดสวาท
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
1108
เด็กหญิงปรภาว์  รักษ์ธนกูล
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
1109
เด็กชายปรเมศวร์  เสียงประสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
1110
เด็กชายปรเมษฐ์  ฤทธิ์ผลไพศาล
ม.1
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
1111
เด็กหญิงประกายรุ้ง  สุดสน
ม.3
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
1112
เด็กหญิงประภารัตน์  แสงแก้ว
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
1113
เด็กหญิงประภาสิริ  อารมณ์สุขโข
ม.2
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
1114
เด็กชายปรัชญ์นนท์  เกิดไพบูลย์
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
1115
เด็กชายปรัชญา  ด้วงชารี
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
1116
เด็กหญิงปรางค์ปรีญา  ใหญ่โต
ม.1
โรงเรียนสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
1117
นางสาวปรางค์วลัย  จันทนะเสวี
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
1118
เด็กชายปราเงิน  วัฒนกิจศิริ
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
1119
เด็กหญิงปราณปรียา  พรีพรม
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
1120
เด็กหญิงปราณวรินทร์  มณฑา
ม.2
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
1121
เด็กหญิงปริยากร  นามอภัย
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
1122
เด็กหญิงปริยากร  วงศ์ศรี
ม.1
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
1123
เด็กหญิงปริศรา  พุ่มพันธ์
ม.3
โรงเรียนสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
1124
นางสาวปรีณาภา  สุจริตธนะการ
ม.3
โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 6

ณ อาคารบงกชมาศ ชั้น 2 ห้อง 221 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1125
เด็กหญิงปรียานุช  เชื้อน้อย
ม.3
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
1126
เด็กหญิงปรียาพร  พิกุลทอง
ม.3
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
1127
เด็กหญิงปรียาภรณ์  ไชยจะรา
ม.2
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
1128
เด็กหญิงปวริศา  สุทธะวงษ์
ม.2
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
1129
เด็กชายปวเรศ  ศิวะทรานนท์
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
1130
เด็กหญิงปวันพัสตร์  สุขศรีชวลิต
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
1131
เด็กหญิงปวันรัตน์  มาเจริญ
ม.2
โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
คณิต ม.ต้น
1132
เด็กหญิงปวีณา  ยิ่งยงอุดมผล
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
1133
เด็กชายปองคุณ  พะเลียง
ม.3
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
1134
เด็กชายปัญญาพล  ม่วงคลา
ม.3
โรงเรียนสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
1135
เด็กชายปัญญาภัทร์  ขันติยู
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
1136
นายปัญญาวุฒิ  แก้วสีคร้าม
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
1137
เด็กหญิงปัณฑารีย์  แสงวิมาน
ม.3
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
1138
เด็กหญิงปัณฑิตา  แก้วสมบัติ
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
1139
เด็กชายปัณณทัต  นครภักดี
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
1140
เด็กชายปัณณทัต  อันเพ็ชรดี
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
1141
เด็กชายปัณณธร  นามวิชัย
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
1142
เด็กชายปัณณธัตฐ์  เย็นไธสง
ม.2
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
1143
เด็กชายปัณณวัฒน์  อธิวัฒนมนตรี
ม.3
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
1144
เด็กชายปัณณวิชญ์  ไชยมาตร์
ม.2
โรงเรียนสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
1145
เด็กชายปัณณวิชญ์  ไทยประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
1146
เด็กหญิงปัณณิกา  เอี่ยมละออ
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
1147
เด็กหญิงปัณพร  คล้ายพงษ์
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
1148
เด็กหญิงปัทมพร  ปิ่นสกุล
ม.3
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
1149
เด็กหญิงปาณิสรา  ธารานิติกุล
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
1150
เด็กหญิงปาณิสรา  พ่วงแดง
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
1151
เด็กหญิงปาณิสรา  แยบสูงเนิน
ม.1
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
1152
เด็กหญิงปาณิสรา  สอนภาษิต
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
1153
เด็กหญิงปาณิสรา  เสน่หา
ม.3
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
1154
เด็กหญิงปานเนตร  โกสิงห์
ม.3
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
1155
เด็กหญิงปาริฉัตร  พลสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
1156
เด็กหญิงปาริฉัตร  สุทเธนทร์
ม.3
โรงเรียนสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
1157
เด็กหญิงปารียา  ออมสิน
ม.2
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
1158
เด็กหญิงปาลิดา  ปิ่นทอง
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
1159
เด็กหญิงปิ่นแก้ว  นาคดี
ม.2
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 6

ณ อาคารบงกชมาศ ชั้น 2 ห้อง 222 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1160
เด็กหญิงปิ่นสุดา  สุวรรณศรี
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
1161
เด็กหญิงปิยนุช  สมใจ
ม.3
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
1162
เด็กหญิงปิยพัชร์  ชัยรังษีเลิศ
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
1163
เด็กชายปิยวัฑฒน์  แช่มชื่น
ม.1
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
1164
เด็กชายปิยวัฒน์  มนูรัตนศิลป์
ม.3
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
1165
เด็กชายปิยวัฒน์  สมดวงศรี
ม.1
โรงเรียนสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
1166
เด็กหญิงปิยะฉัตร  หูเขียว
ม.2
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
1167
เด็กชายปิยะพงษ์  พงษ์เรื่อง
ม.2
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
1168
เด็กหญิงปิยาพร  สรรเสริญ
ม.2
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
1169
เด็กชายปุญยธร  มากทรัพย์
ม.1
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
1170
เด็กชายปุณฑกานต์  จันทร์โคตร
ม.1
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
1171
เด็กหญิงปุณณดา  มาศสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
1172
เด็กชายปุณณพัฒน์  มาตย์สาลี
ม.2
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
1173
เด็กชายปุณณวิช  สุนารัตน์
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
1174
เด็กหญิงปุณยนุช  โฆษิตสิน
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
1175
เด็กหญิงปุณยวรีย์  ศรีสมวงศ์
ม.2
โรงเรียนสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
1176
เด็กชายปุณยวีร์  สอนมัง
ม.2
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
1177
เด็กหญิงปุณยะวีย์  มาณีย์สิริ
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
1178
เด็กหญิงปุณยาพร  วงศ์อินทร์
ม.3
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
1179
เด็กหญิงปุณิกา  วรุณสิน
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
1180
เด็กหญิงเปมิกา  สุวรรณสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
1181
เด็กหญิงเปมิกา  หนูทับ
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
1182
เด็กหญิงเปรมสินี  เทียบสี
ม.2
โรงเรียนเทพศิร