ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 5

ณ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 111 โรงเรียนสิงห์บุรี
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
นายกชกร  แจ่มฟ้า
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
2
เด็กหญิงกชกร  ผุดผ่อง
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
3
เด็กหญิงกชพร  พึ่งทอง
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
4
เด็กหญิงกชมน  ผุดผ่อง
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
5
เด็กหญิงกนกกร  ศิริสูงเนิน
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
6
นางสาวกนกนิภา  บัวแฝง
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
7
เด็กหญิงกนกพร  ชูวงษ์
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
8
นางสาวกนกพร  สุนสนาม
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
9
เด็กหญิงกนกรัตน์  ลิ้มตรีวรศักดิ์
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
10
เด็กหญิงกนกวรรณ  พิมพ์สว่าง
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
11
เด็กหญิงกนกวรรณ  รักช้อน
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
12
เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีสว่าง
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
13
เด็กหญิงกนกวลัย  งามแก้ว
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
14
เด็กหญิงกนกอร  กลบสูงเนิน
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
15
เด็กหญิงกนิษฐา  ศุกระรัศมี
ม.1
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
16
นางสาวกมญฐกาญจน์  มั่นคง
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
17
เด็กหญิงกมลดา  จ๋วงพานิช
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
18
เด็กหญิงกมลวรรณ  ญาณอรรถ
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
19
เด็กหญิงกมลวรรณ  ปั้นมณี
ม.3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
20
เด็กหญิงกรกมล  นาคมณี
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
21
เด็กหญิงกรณิการ์  โกศัย
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
22
เด็กชายกรเมศ  พงษ์สุด
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
23
นายกรรณวชรภรรฬ  จำหาญ
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
24
เด็กหญิงกรรณิการ์  หว้านหอม
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
25
เด็กหญิงกรรณิการ์  อุตรา
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
26
เด็กชายกรวิชญ์  จินหิรัญ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
27
เด็กชายกรวิชญ์  เพชรสัมฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
28
เด็กชายกรวิชญ์  สังฆรัตน์
ม.1
โรงเรียนพระนารายณ์
คณิต ม.ต้น
29
เด็กชายกรสกุล  ธีระนิธิ
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
30
เด็กชายกรินทร์  ชัยบูรณ์
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
31
นายกฤตณัฐ  คนึงวิริยะกุล
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
32
เด็กชายกฤตพัฒน์  บัวทอง
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
33
เด็กชายกฤตภาส  ควรหัตถ์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
34
เด็กชายกฤตภาส  นาควารี
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
35
นายกฤตภาส  เปรมอมรกิจ
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 5

ณ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 112 โรงเรียนสิงห์บุรี
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายกฤตภาส  เวชประสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
37
เด็กชายกฤติน  อินทร์แก้ว
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
38
เด็กชายกฤติพงศ์  อำไพจิตต์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
39
นางสาวกฤติมุข  บุญเอี่ยม
ม.3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
40
เด็กหญิงกฤษณา  กิ่งไทร
ม.3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
41
เด็กหญิงกฤษณา  ตระกูลตั้งจิตร
ม.1
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
42
เด็กหญิงกฤษณา  ผลเจริญ
ม.1
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
43
เด็กชายกฤษตเมธ  สายสุ่ม
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
44
นายกลวัชร  แป้นทัศน์
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
45
เด็กหญิงกวินทรา  ปรีชาญาณ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
46
เด็กชายกวินท์  ชัยบูรณ์
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
47
เด็กหญิงกวิสรา  เขียวป้อง
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
48
เด็กหญิงกษมา  กฐินเทศ
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
49
เด็กชายกษิดิส  ดนตรี
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
50
เด็กชายกษิติ  บุญเลิศ
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
51
เด็กชายก้องภพ  จิระวัธน์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
52
เด็กชายก้องภพ  พรมณี
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
53
เด็กชายก้องภพ  สุขทรัพย์
ม.2
โรงเรียนอินทร์บุรี
คณิต ม.ต้น
54
เด็กชายกัญจน์ธน  อุดมวิชิตกุล
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
55
เด็กหญิงกัญจน์รัชต์  เปี่ยมสุวงษ์ทอง
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
56
เด็กหญิงกัญชิภัทรศร  วรเรียน
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
57
เด็กหญิงกัญญณัช  สินธุคุณากร
ม.1
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
58
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นาคประสาร
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
59
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บัวบาง
ม.1
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
60
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ลายนาค
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
61
เด็กหญิงกัญญาพัชร  เต็งมิ่ง
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
62
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทองบุญลาภ
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
63
เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุญเรือง
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
64
เด็กหญิงกัญญาวีร์  นาคนวม
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
65
เด็กหญิงกัณฑิมา  เชื่อมชิต
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
66
เด็กชายกันต์กวี  ผลนัย
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
67
เด็กชายกันตพงศ์  สุขทอง
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
68
เด็กหญิงกันตรัชต์  จันต๊ะขัติ
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
69
เด็กหญิงกันต์สินี  สวัสดิพงษ์
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
70
นายกันติทัต  สุคันธชาติ
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 5

ณ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 113 โรงเรียนสิงห์บุรี
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงกันยาวีร์  สุทธิบูรณ์
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
72
เด็กหญิงกัลยภรณ์  ศรประชุม
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
73
เด็กหญิงกัลยลักษณ์  ภีสระ
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
74
เด็กหญิงกานต์ธิดา  พรหมสนธิ
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
75
เด็กชายกานตพงศ์  สาระศาลิน
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
76
เด็กชายการัณยภาส  นามจันดี
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
77
เด็กชายกิตติชนม์  หงษ์ทอง
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
78
เด็กหญิงกิตติญาณินท์  อินทร์แก้ว
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
79
เด็กชายกิตติธนนท์  ดีอินทร์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
80
นายกิตติธัช  กำปั่นทอง
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
81
เด็กชายกิตติธัช  ตัณฑวรา
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
82
เด็กชายกิตตินันท์  ทองมี
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
83
เด็กชายกิตติพงศ์  สมสอาด
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
84
เด็กชายกิตติพศ  คงดี
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
85
เด็กชายกิตติภพ  ค้าแหวน
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
86
เด็กชายกิตติภพ  ภู่แพร
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
87
เด็กชายกิตติภัทร  บัวบาง
ม.3
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
88
เด็กชายกิตติภูมิ  โชติรัตน์
ม.1
โรงเรียนพระนารายณ์
คณิต ม.ต้น
89
เด็กชายกิตติภูมิ  นาคนัตถ์
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
90
เด็กหญิงกิตติมา  วงษ์พันธ์ธรรม
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
91
เด็กหญิงกิตติยา  ชีตารักษ์
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
92
เด็กชายกิติพัฒน์  กลิ่นสอน
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
93
เด็กหญิงกิติยา  ธัญญะวานิช
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
94
เด็กหญิงกิรณา  เกษตรสิงห์
ม.1
โรงเรียนพระนารายณ์
คณิต ม.ต้น
95
นางสาวกิรณา  นิรมิตรมหาปัญญา
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
96
เด็กชายกีรติ  กิตติศัพท์ขจร
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
97
เด็กหญิงกุณฑลี  ศรีเจริญ
ม.1
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
98
เด็กหญิงกุลจิรา  โตวิจิตร
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
99
เด็กชายกุลเทพ  โฉมนาจ
ม.3
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
100
เด็กหญิงกุลนาท  พวงมะลิ
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
101
เด็กชายเกศณภัค  วงษ์คำ
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
102
เด็กหญิงเกศวรินทร์  วงศิลป์
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
103
นางสาวเกษมณีรินทร์  ดวงจินดา
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
104
เด็กหญิงเกษราพร  เอี่ยมสำอางค์
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
105
เด็กชายเกียรติภูมิ  เพ็ชรประสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 5

ณ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 114 โรงเรียนสิงห์บุรี
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายเกียรติวศิน  ผิวสุพนธ์
ม.2
โรงเรียนพระนารายณ์
คณิต ม.ต้น
107
เด็กชายไกรวิชญ์  คามรักษ์
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
108
เด็กชายขจรศักดิ์  กระแสร์
ม.2
โรงเรียนพระนารายณ์
คณิต ม.ต้น
109
เด็กหญิงขวัญนภา  กิ่งวงศา
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
110
เด็กหญิงเขมวิกรณ์  พึ่งเพียร
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
111
เด็กหญิงเขมาภรณ์  มีเพ็ญ
ม.3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
112
เด็กหญิงเขมิสรา  ปรีชา
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
113
เด็กหญิงคณภรณ์  รอดพูน
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
114
นายคณินทร์  เมฆกระจ่าง
ม.3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
115
เด็กหญิงคริมา  นาคมณี
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
116
เด็กหญิงคุณากร  แสงจันทร์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
117
เด็กชายคุณานนต์  โสภาเจริญ
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
118
เด็กหญิงฆายนีย์  โตงาม
ม.3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
119
เด็กหญิงจณิสตา  วิเศษวงษา
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
120
เด็กชายจตุพงศ์  ตระกูลใจดี
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
121
เด็กชายจตุภัทร  สาลีผล
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
122
เด็กหญิงจนิสตา  สามขำนิล
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
123
นางสาวจรัญญาพร  นวมจิตต์
ม.3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
124
เด็กชายจักรภพ  กิ่งผา
ม.1
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
125
เด็กชายจักรวรรดิ์  ใจเจริญ
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
126
เด็กชายจักราวุธ  อ่อนพุทธา
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
127
เด็กหญิงจังคนิภา  ปีมะณี
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
128
เด็กหญิงจันทกานต์  ทองโสม
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
129
นางสาวจันทร์จิรา  ช้างป่าดี
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
130
นางสาวจันทิมา  ศรีหา
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
131
เด็กหญิงจันทิมา  สอนสีดา
ม.1
โรงเรียนพระนารายณ์
คณิต ม.ต้น
132
เด็กหญิงจารวี  คงเจริญ
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
133
เด็กหญิงจารวี  จั่นประดับ
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
134
เด็กหญิงจารุกัญญ์  ชุ่มชวย
ม.3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
135
เด็กชายจารุภัทร  ปีตินทรางกูร
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
136
นางสาวจิณณพัฒ  ผลโภค
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
137
เด็กหญิงจิดาภา  เกิดปานทอง
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
138
เด็กหญิงจิดาภา  เผ่าพงษ์บุรีพันธุ์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
139
เด็กหญิงจิดาภา  พุทธสอน
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
140
เด็กหญิงจิดาภา  เสริมศรี
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 5

ณ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 115 โรงเรียนสิงห์บุรี
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายจิตรายุธ  เทียมกระโทก
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
142
เด็กหญิงจินตนา  พงษ์แตง
ม.3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
143
เด็กชายจิรนนท์  เสนานุวัตร
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
144
เด็กชายจิรภัทร  ฉ่ำเจริญ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
145
เด็กชายจิรภัทร  นาคสีหมอก
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
146
เด็กชายจิรภัทร  ปีตานนท์ชัย
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
147
เด็กชายจิรภัทร  สังข์มี
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
148
นางสาวจิรัชฎา  พิมพา
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
149
เด็กหญิงจิรัชธญา  จันทร์เพ็ญ
ม.1
โรงเรียนพระนารายณ์
คณิต ม.ต้น
150
เด็กชายจิรัฏฐ์  สุวรรณสารารักษ์
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
151
เด็กหญิงจิรัฏพร  เมฆส่าน
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
152
เด็กหญิงจิรัฐติกาล  สโมสรสุข
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
153
เด็กหญิงจิรัตน์ธัญญา  สงวนสุข
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
154
เด็กชายจิรัสย์  มากบุญ
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
155
เด็กชายจิรายุ  ไขขุนทด
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
156
นายจิรายุทธ์  ดีกระจ่าง
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
157
เด็กหญิงจิราลักษณ์  เฉลิมพรไพศาล
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
158
เด็กหญิงจิราวรรณ  เทพสถิตย์
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
159
นางสาวจิราวรรณ  สกุลพราหมณ์
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
160
เด็กหญิงจีรนันท์  โพธิ์ชะคุ้ม
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
161
เด็กชายจีระยุทธ  นาจาน
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
162
เด็กหญิงจุฑาทิพ  ปิ่นทอง
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
163
เด็กหญิงจุฑาภรณ์  เทพแก้ว
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
164
เด็กหญิงจุฑารัตน์  นระแสน
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
165
เด็กหญิงจุฑารัตน์  แสงทอง
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
166
นางสาวจุฑารัตน์  อุดทา
ม.3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
167
เด็กหญิงฉัตรชนก  ผลโภชน์
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
168
เด็กชายฉันทพัฒน์  มีประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
169
เด็กชายชญานนท์  คำเหมือง
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
170
เด็กชายชญานนท์  สายสอนดี
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
171
เด็กหญิงชญานันทน์  มีสกุล
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
172
เด็กหญิงชญานันท์  แก้วแสงอ่อน
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
173
เด็กหญิงชญานันท์  ขวัญนาค
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
174
เด็กหญิงชญานิศ  ไผ่ชู
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
175
เด็กหญิงชญานิศา  วรปัญญา
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 5

ณ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 116 โรงเรียนสิงห์บุรี
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงชญานิษฐ์  มีมั่ง
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
177
เด็กหญิงชญานี  สุขประไพ
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
178
เด็กหญิงชญานุช  กันพ่วง
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
179
เด็กหญิงชณิสรา  เขียววิเชียร
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
180
เด็กหญิงชนกนันท์  พานทอง
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
181
เด็กหญิงชนกนันท์  วงหลอด
ม.3
โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
182
เด็กชายชนสรณ์  เสือวงษ์
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
183
เด็กชายชนะชล  สนธิสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
184
เด็กหญิงชนัญชิดา  จันทบูลย์
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
185
เด็กหญิงชนัญชิดา  ช่างหล่อ
ม.1
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
186
เด็กหญิงชนัญชิดา  แตงขุด
ม.1
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
187
เด็กหญิงชนัญชิดา  ทรัพย์สุริต
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
188
เด็กหญิงชนัญชิดา  บัวฉิม
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
189
นางสาวชนัญชิดา  ศัพทเสวี
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
190
เด็กหญิงชนัญชิดา  อินโต
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
191
เด็กหญิงชนัญดา  ธูปบูชาการ
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
192
เด็กหญิงชนันธร  พลธรรม
ม.1
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
193
เด็กชายชนัยชนม์  สังเพ็ง
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
194
เด็กหญิงชนากานต์  ปั้นลาภ
ม.1
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
195
เด็กชายชนาธิป  คงสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
196
เด็กชายชนาธิป  เดชผดุง
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
197
เด็กชายชนาธิป  อินทโชติ
ม.2
โรงเรียนพระนารายณ์
คณิต ม.ต้น
198
นางสาวชนาพัฒษ์  แสงชาลี
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
199
เด็กหญิงชนาภา  มานะการ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
200
เด็กหญิงชนิดา  ชั่งบู่
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
201
เด็กหญิงชนิดาภา  ขะมันจา
ม.1
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
202
เด็กหญิงชนิสรา  ซื่อสัตย์
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
203
นางสาวชนิสรา  เมทางสุเวช
ม.3
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
204
เด็กชายชนุดม  สุริยะหิรัญ
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
205
เด็กหญิงชมนภัส  อินธุโสภณ
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
206
เด็กหญิงชมพูนุช  เชาว์โต
ม.3
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
207
เด็กชายชยณัฐ  แจ่มใส
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
208
เด็กชายชยพล  แก้วสกุล
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
209
เด็กชายชยากร  เหลืองคำ
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
210
เด็กชายชยางกูร  หนูทอง
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 5

ณ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 117 โรงเรียนสิงห์บุรี
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กชายชยุตพงศ์  จิตรจักร
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
212
นายชยุตพล  นาคสังข์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
213
เด็กชายชโยธร  เพียรเก็บ
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
214
นางสาวชลธิชา  ชุ่มชวย
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
215
เด็กชายชลธี  นอบน้อม
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
216
เด็กชายชลธี  บางขาม
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
217
เด็กชายชลภัทร  สลุงอยู่
ม.1
โรงเรียนพระนารายณ์
คณิต ม.ต้น
218
เด็กชายชลากร  ยะพรม
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
219
เด็กหญิงชวณัฐ  เชี่ยวชาญ
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
220
เด็กหญิงชวัลรัตน์  คงปรีดี
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
221
เด็กหญิงชวัลรัตน์  ธูปอ่อน
ม.3
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
222
เด็กหญิงชวัลลักษณ์  เจริญโดยธรรม
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
223
เด็กชายชวัลวิทย์  พิบูลย์
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
224
เด็กชายชวิน  กุลเสวต
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
225
เด็กหญิงช่อทิพ  วีระสัย
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
226
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  มีผล
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
227
เด็กชายชัชนันท์  เผือกพงษ์
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
228
เด็กชายชัชวาลย์  นาคประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
229
เด็กหญิงชัญญา  พรมพันธ์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
230
เด็กหญิงชัญญา  ยงศิริวรรณ
ม.3
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
231
เด็กชายชัญญา  วีระศักดิ์ถาวร
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
232
นายชัฎชนม์  พึ่งเนตร
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
233
เด็กชายชัยธารา  วันทนทวี
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
234
เด็กชายชัยวัฒน์  วัฒนาธนไพศาล
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
235
เด็กชายชัยวิชญ์  วัฒนสาร
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
236
เด็กชายชาญศิริ  ลิ้มชัชวาลกุล
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
237
เด็กชายชาตินักรบ  คำอ่อนสา
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
238
เด็กชายชานนท์  เสวตวิหารี
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
239
เด็กชายชานันทร์  มีสินกิจ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
240
นายชานาธิป  เขียวฉอ้อน
ม.3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
241
เด็กหญิงชาริสา  จัดกสิการ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
242
เด็กหญิงชาลิสา  เพ็ชร์มา
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
243
เด็กหญิงชาลิสา  หมอช้าง
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
244
เด็กชายชินภัทร  คำคงศักดิ์
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
245
เด็กชายชินาธิป  ประสงคฺ์ศรี
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 5

ณ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 118 โรงเรียนสิงห์บุรี
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กชายชิษณุชา  ราชสมบัติ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
247
เด็กชายชิษณุพงศ์  จันทร์คลาย
ม.1
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
248
เด็กชายชิษณุพงศ์  พัดลม
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
249
เด็กชายชิษณุพงศ์  เสมอพิทักษ์
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
250
นายชิษณุพงศ์  อินทรัมพรรย์
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
251
เด็กหญิงชุติกาญจน์  จันทร์เจริญ
ม.3
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
252
เด็กหญิงชุติกาญจน์  จูสมบูรณ์
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
253
นางสาวชุติกาญจน์  เจียรรุ่งแสง
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
254
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ชลอน
ม.1
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
255
เด็กหญิงชุติกาญจน์  น้อยนาค
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
256
นางสาวชุติกาญจน์  สุขมล
ม.3
โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
257
เด็กหญิงชุติปภา  พ่วงโพธิ์
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
258
นายชุติพนธ์  ชื่นเรือง
ม.3
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
259
นางสาวชุติมณฑน์  ช้างพาลี
ม.3
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
260
เด็กหญิงชุติมา  ศิลป์ประสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
261
เด็กหญิงชุติรดา  สุทธิบุตร
ม.3
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
262
เด็กชายโชคดี  เกษดี
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
263
เด็กหญิงโชติกา  นอบสำโรง
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
264
เด็กหญิงโชติกา  ปทุมานนท์
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
265
เด็กชายไชยทรัพย์  ช่างหล่อ
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
266
เด็กหญิงฌลานันท์  มหาพรหม
ม.2
โรงเรียนอินทร์บุรี
คณิต ม.ต้น
267
เด็กหญิงญาณภัทร  จันทร์แจ่มฟ้า
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
268
เด็กหญิงญาณภา  ผ่องสอาด
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
269
เด็กหญิงญาณิศา  จารีย์
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
270
เด็กหญิงญาณิศา  ทะจิ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
271
เด็กหญิงญาณิศา  เทวรักษ์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
272
เด็กหญิงญาณิศา  นาคเสนอินทร์
ม.3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
273
เด็กหญิงญาณิศา  สาสิงห์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
274
เด็กหญิงญาณิศากานต์  โพธิ์พรมศรี
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
275
เด็กหญิงญาตาวี  หอมพรมมา
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
276
เด็กหญิงญานิชา  เฉลยชีพ
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
277
เด็กหญิงญานิศา  เฉลยชีพ
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
278
เด็กหญิงญาศิกานต์  วัตรายุวงศ์
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
279
เด็กชายฐนกร  เอี่ยมละเอียด
ม.1
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
280
เด็กชายฐปณพงศ์  พวงมาลี
ม.3
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 5

ณ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 119 โรงเรียนสิงห์บุรี
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
นายฐปนวัฒน์  สุขสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
282
เด็กชายฐปนวัฒน์  อุดมสุข
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
283
เด็กชายฐานพัฒน์  ทับโพธิ์
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
284
เด็กหญิงฐานภา  ไชยวงศ์
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
285
เด็กหญิงฐานิดา  จั่นประดับ
ม.3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
286
เด็กชายฐานิต  พนเจริญสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
287
เด็กหญิงฐิตาพร  กองแก้ว
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
288
เด็กหญิงฐิตาภา  บัวดี
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
289
เด็กหญิงฐิติกานต์  ผลโอฐ
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
290
นางสาวฐิตินันท์  อุ้มทอง
ม.3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
291
เด็กหญิงฐิติพร  ติยะพานิชย์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
292
เด็กชายฐิติพัฒน์  เฉลยชนม์
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
293
เด็กหญิงฐิติมา  วิมานรัตน์
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
294
เด็กหญิงฐิติรัตน์  ขาวเจริญ
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
295
เด็กหญิงฐิติรัตน์  ลิ่วลาภาวงศ์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
296
เด็กชายฐิติศักดิ์  ทองพรม
ม.1
โรงเรียนพระนารายณ์
คณิต ม.ต้น
297
เด็กหญิงณชนก  สุรวัตร
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
298
เด็กชายณชรัณต์  จิตตรีธาตุ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
299
เด็กชายณฐกร  พอใจ
ม.1
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
300
เด็กชายณฐกร  ศรีวิชัย
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
301
เด็กชายณฐกร  สระทองเอก
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
302
เด็กชายณฐกร  หมอโอสถ
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
303
เด็กชายณฐนน  จันทร์พงษ์
ม.1
โรงเรียนพระนารายณ์
คณิต ม.ต้น
304
เด็กชายณฐนนท์  แจ่มกระจ่าง
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
305
เด็กชายณฐปณต  ชุ่มวงศ์
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
306
เด็กชายณฐพล  ธีรากิจ
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
307
เด็กหญิงณฐมน  ติยะจามร
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
308
เด็กหญิงณปภา  กลีบคำ
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
309
เด็กชายณพัฒน์  พรสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
310
เด็กชายณภัทร  แสงสว่าง
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
311
เด็กชายณภัทร  แหวนเงิน
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
312
เด็กชายณภัทร  อิสริยภานันท์
ม.3
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
313
เด็กชายณรากรณ์  รุ่งโรจน์
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
314
เด็กชายณัชชากร  สินธุคูณากร
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
315
นางสาวณัชนันท์  ทรงสม
ม.3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 5

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 121 โรงเรียนสิงห์บุรี
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  อ่วมทร
ม.2
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
317
เด็กหญิงณัฎฐนิชา  ทองชันรุก
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
318
เด็กหญิงณัฎฐนิชา  ภู่งาม
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
319
เด็กหญิงณัฎฐินี  เบอร์เนียร์
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
320
นางสาวณัฏฐ์กฤตา  สีมาก
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
321
เด็กหญิงณัฏฐชา  คุณธรรม
ม.1
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
322
เด็กหญิงณัฏฐ์ฎาพร  ยาประไพ
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
323
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พานอังกาบ
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
324
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วงษ์มณฑา
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
325
เด็กหญิงณัฏฐนันท์  นามหาวงษ์
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
326
เด็กหญิงณัฏฐนันท์  ปั้นสุวรรณ์
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
327
เด็กชายณัฏฐนันท์  วรรณรัตน์
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
328
เด็กหญิงณัฏฐพรรณ  แก้วประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
329
เด็กหญิงณัฏฐา  ปาลวัฒน์
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
330
เด็กหญิงณัฏฐา  อ่อนละออ
ม.2
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
331
เด็กชายณัฏฐากร  คล้อยสุวรรณ์
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
332
เด็กหญิงณัฐกานต์  อ่อนคำ
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
333
เด็กชายณัฐชนน  ปั้นจันทร์
ม.1
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
334
เด็กชายณัฐชนน  มิ่งขวัญ
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
335
เด็กชายณัฐชยา  เอี่ยมสำลี
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
336
เด็กหญิงณัฐญา  ชลอปัญจศิลป์
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
337
เด็กหญิงณัฐฐินันท์  พาชื่น
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
338
เด็กหญิงณัฐฐินันท์  รักษาแก้ว
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
339
นางสาวณัฐณิชา  น้อยอุทัย
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
340
เด็กหญิงณัฐณิชา  โยธาวงศ์
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
341
เด็กชายณัฐดนัย  ทองดอนเนียน
ม.1
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
342
เด็กหญิงณัฐทิชา  สารีสาย
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
343
เด็กหญิงณัฐธภา  สุดาวงษ์
ม.2
โรงเรียนพระนารายณ์
คณิต ม.ต้น
344
เด็กหญิงณัฐธยาน์  ทับทิมทอง
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
345
เด็กหญิงณัฐธิชา  เชาว์ไวย์
ม.2
โรงเรียนพระนารายณ์
คณิต ม.ต้น
346
เด็กหญิงณัฐธิชา  อัปการัตน์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
347
เด็กหญิงณัฐธิดา  กุหลาบ
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
348
เด็กหญิงณัฐธิดา  มณฑา
ม.3
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
349
เด็กหญิงณัฐนรี  คงงาม
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
350
เด็กหญิงณัฐนรี  สนเทศ
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 5

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 122 โรงเรียนสิงห์บุรี
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กหญิงณัฐนันท์  คงมีเงิน
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
352
เด็กหญิงณัฐนันท์  ซื่อตรง
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
353
เด็กชายณัฐนันท์  สร้อยคำหลา
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
354
เด็กหญิงณัฐนิชา  พวงอินทร์
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
355
เด็กหญิงณัฐนิชา  ม่วงเกลี้ยง
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
356
เด็กหญิงณัฐนิชาวดี  ปานพรมมา
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
357
เด็กหญิงณัฐปภัสร์  ปานคุ้ม
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
358
นางสาวณัฐพร  ตนะวีรกุล
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
359
เด็กหญิงณัฐภัทรา  ณัฐนันทชัยกุล
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
360
เด็กชายณัฐภูกฤษณ์  เฉลิมวัฒน์
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
361
เด็กชายณัฐภูมิ  สดแสงจันทร์
ม.3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
362
เด็กหญิงณัฐวดี  พูลพังงา
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
363
เด็กหญิงณัฐวรา  เต่าทอง
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
364
เด็กชายณัฐศรัณย์  ธรรมเนียม
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
365
เด็กชายณัฐสรรค์  นวมลพจน์
ม.2
โรงเรียนพระนารายณ์
คณิต ม.ต้น
366
เด็กหญิงณัฐสุดา  พงษ์พัฒน์
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
367
เด็กหญิงณัฐสุรางค์  เสือเลี้ยง
ม.1
โรงเรียนพระนารายณ์
คณิต ม.ต้น
368
เด็กหญิงณัฐิดา  ตันยา
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
369
เด็กหญิงณิชกานต์  ชัยพฤกษ์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
370
เด็กหญิงณิชชาพัชร  ชูชาติหาญสันเทียะ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
371
เด็กหญิงณิชนันทน์  สาธุธรรม
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
372
เด็กหญิงณิชมน  สังประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
373
เด็กหญิงณิชา  ชื่นกุศล
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
374
เด็กหญิงณิชาบูล  กุมภี
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
375
เด็กหญิงณิชาภัฐ  พุ่มพุทรา
ม.1
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
376
เด็กหญิงณิชาภัทร  แก้วมีศรี
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
377
เด็กหญิงณิชาภัทร  นาคศิลา
ม.1
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
378
เด็กหญิงณิชาภัทร  มูลธิโต
ม.2
โรงเรียนพระนารายณ์
คณิต ม.ต้น
379
เด็กหญิงณิชาภา  สุขตั้งมั่น
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
380
เด็กชายณํฏฐวุฒิ  ภักดีประเสริฐสุข
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
381
เด็กชายดนัยณัฏฐ์  กาใหญ่
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
382
เด็กหญิงดลชนก  ดวงดิษฐ์
ม.1
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
383
เด็กหญิงดลชนก  พรมยม
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
384
เด็กหญิงดลพร  ปังวัฒนกุล
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
385
นางสาวดวงกมล  กลิ่นจันทร์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 5

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 123 โรงเรียนสิงห์บุรี
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
เด็กชายเดชาธร  นามไพร
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
387
เด็กหญิงตรีชิรา  ช้ำเกตุ
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
388
เด็กชายตักสิลา  แดงประสาน
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
389
เด็กชายติณณภพ  นวลนิศาชล
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
390
เด็กชายติณณภพ  แสงเนตร
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
391
เด็กหญิงตีรณา  เพ็งบุญ
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
392
เด็กชายเตชากร  ขวัญอ่อน
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
393
เด็กชายเตชิต  ขวัญยืน
ม.1
โรงเรียนพระนารายณ์
คณิต ม.ต้น
394
เด็กชายถิรพงศ์  ทองพานิช
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
395
เด็กชายทนาย  ศรีนาค
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
396
เด็กชายทรงโปรด  กิตติสุวรางกูล
ม.1
โรงเรียนพระนารายณ์
คณิต ม.ต้น
397
เด็กชายทรรศพร  น่วมทิม
ม.1
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
398
เด็กหญิงทรรศรินทร์  แสงโพธิ์ทอง
ม.3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
399
เด็กหญิงทวิกานต์  โรจนอารัมภ์กุล
ม.2
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
400
เด็กหญิงทัชชาภรณ์  แป้นพงษ์
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
401
นายทัตพงศ์  เดชมา
ม.3
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
402
เด็กหญิงทัศนีย์  บุญเขียว
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
403
เด็กหญิงทัศศิมล  บัวดี
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
404
นางสาวทัสพร  ศรีประทุมวงศ์
ม.3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
405
เด็กหญิงทิฆัมพร  ทองมาก
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
406
นางสาวทิพยวรรณ  อ่ำเมือง
ม.3
โรงเรียนพระนารายณ์
คณิต ม.ต้น
407
เด็กหญิงทิพลดา  ศรีสะอาด
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
408
เด็กหญิงทิพวรรณ  มั่นกลิ่น
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
409
เด็กหญิงเทียนทิพย์  พงษ์ขำ
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
410
เด็กหญิงธณัฐชพร  มีทอง
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
411
เด็กชายธนกร  ก้อนทอง
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
412
เด็กชายธนกร  จำนงประโคน
ม.3
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
413
เด็กหญิงธนกร  ชุ่มจิตร์
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
414
เด็กชายธนกร  ทองอินทร์
ม.2
โรงเรียนพระนารายณ์
คณิต ม.ต้น
415
เด็กชายธนกร  ธนนชัยกุล
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
416
นายธนกร  ธรรมศักดิ์ชัย
ม.3
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
417
เด็กชายธนกร  ภูครองทอง
ม.2
โรงเรียนพระนารายณ์
คณิต ม.ต้น
418
เด็กชายธนกร  ม่วงคำ
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
419
เด็กชายธนกฤต  เจริญสุข
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
420
เด็กชายธนกฤต  ชาวบ้านกร่าง
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 5

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 124 โรงเรียนสิงห์บุรี
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
421
เด็กชายธนกฤต  ถนอมทรัพย์
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
422
เด็กชายธนกฤต  นิลสุวรรณวงษ์
ม.1
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
423
เด็กชายธนกฤต  วาศุกรี
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
424
เด็กชายธนกฤต  สถาผล
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
425
เด็กชายธนกฤติ  ศรีชัย
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
426
เด็กหญิงธนกานต์  จำนงค์ศาสตร์
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
427
เด็กชายธนชัย  เวียงนนท์
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
428
เด็กชายธนโชติ  นาข้าวเบา
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
429
นายธนโชติ  โพธิ์จำศิล
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
430
เด็กชายธนณัฐ  แสงสุขา
ม.1
โรงเรียนพระนารายณ์
คณิต ม.ต้น
431
เด็กชายธนดล  เพ็งถาวร
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
432
นายธนดล  สถาพรพิมลสกุล
ม.3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
433
เด็กชายธนทัต  เนียมเย็น
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
434
เด็กชายธนธรณ์  รองมี
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
435
นางสาวธนนันท์  สังข์ประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
436
เด็กชายธนบดี  อารยะรังสฤษฏ์
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
437
เด็กชายธนป์ธรณ์  นพพิทักษ์
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
438
เด็กชายธนพนธ์  ธนทรัพย์พาณิชย์
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
439
นางสาวธนพร  แก้วเกิด
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
440
เด็กหญิงธนพร  รวยทรัพย์
ม.1
โรงเรียนพระนารายณ์
คณิต ม.ต้น
441
เด็กหญิงธนพร  หอมไม่วาย
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
442
เด็กชายธนพล  จันทร์หอม
ม.1
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
443
เด็กชายธนพล  ถนอมชาติ
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
444
เด็กหญิงธนภรณ์  เพ็งแจ่มศรี
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
445
เด็กหญิงธนภรณ์  ยิ้มสมบูรณ์
ม.3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
446
เด็กชายธนภัทร  คล้ายสมาน
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
447
เด็กชายธนภัทร  เครือครุฑ
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
448
เด็กหญิงธนภัทร  จั่นนพรัตน์
ม.1
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
449
เด็กชายธนภัทร  ทองโต
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
450
เด็กชายธนภัทร  พั่วงาม
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
451
เด็กชายธนภัทร  รุ่งวัฒนพัฒน์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
452
เด็กชายธนภัทร์  แย้มบู่
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
453
เด็กชายธนภูมิ  กุหลาบไกรวัลย์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
454
เด็กหญิงธนมณฑน์  รอดเงิน
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
455
เด็กชายธนวัฒน์  คงถาวร
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 5

ณ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 212 โรงเรียนสิงห์บุรี
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
456
เด็กชายธนวัฒน์  อรรถวิชัย
ม.1
โรงเรียนพระนารายณ์
คณิต ม.ต้น
457
เด็กชายธนวิน  สำแดงภัย
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
458
เด็กหญิงธนัชพร  ค้ำชู
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
459
เด็กหญิงธนัชพร  หล่อเหลี่ยม
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
460
เด็กหญิงธนัญชนก  ภู่สิงห์
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
461
เด็กหญิงธนัญชนก  ราชประสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
462
เด็กหญิงธนัญชนก  สุภาสาด
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
463
เด็กหญิงธนัญญาณ์  เดชฤดี
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
464
เด็กชายธนากร  ศรีชัย
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
465
เด็กชายธนากร  สัชนะกุล
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
466
เด็กหญิงธนาภา  สร้างนา
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
467
เด็กชายธนาลักษณ์  มะลิหล
ม.2
โรงเรียนพระนารายณ์
คณิต ม.ต้น
468
เด็กหญิงธนาศิริ  แดงเดช
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
469
เด็กหญิงธนิศา  ช้างต่อ
ม.3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
470
เด็กหญิงธนิสร  ติยะจามร
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
471
เด็กหญิงธมนวรรณ  คงสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
472
เด็กหญิงธมนวรรณ  ทองอุ่น
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
473
เด็กหญิงธมนวรรณ  รัตนมุณี
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
474
เด็กหญิงธมลวรรณ  พลเจียก
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
475
เด็กหญิงธมลวรรณ  มาระยาท
ม.3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
476
เด็กชายธรณินทร์  รานอก
ม.2
โรงเรียนอินทร์บุรี
คณิต ม.ต้น
477
เด็กชายธรรศภณ  ชอบเพื่อน
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
478
เด็กชายธราดล  โรจนะ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
479
เด็กชายธราเทพ  ศรีวิชัยแก้ว
ม.1
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
480
เด็กชายธฤต  สมเนตร
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
481
เด็กชายธัชพล  พักผ่อน
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
482
เด็กหญิงธัญชนก  สุนทรวิภาค
ม.3
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
483
เด็กหญิงธัญชนก  หรั่งบุรี
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
484
เด็กหญิงธัญชนก  อุ่นใจชน
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
485
เด็กหญิงธัญชนิต  สังข์ทอง
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
486
เด็กหญิงธัญญารัตน์  แตงทอง
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
487
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  กับโต
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
488
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  มิ่งขวัญ
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
489
เด็กหญิงธัญยรัตน์  อัครวิไลพร
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
490
เด็กหญิงธัญลักษณ์  ทองขาว
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 5

ณ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 213 โรงเรียนสิงห์บุรี
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
491
เด็กหญิงธัญลักษณ์  เรืองพาณิชย์
ม.2
โรงเรียนพระนารายณ์
คณิต ม.ต้น
492
เด็กหญิงธันยชนก  เกติพันธ์
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
493
เด็กชายธันวา  ไทยทวี
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
494
เด็กหญิงธารทอง  เต็มสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
495
เด็กชายธาวิน  ชาติเชื้อ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
496
นางสาวธิดารัตน์  จันไทย
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
497
เด็กชายธิติพัทธ์  พงษ์พิทักษ์
ม.1
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
498
เด็กหญิงธิติยา  พึ่งหิรัญ
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
499
นายธิติวัฒน์  เอี่ยมศรี
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
500
เด็กชายธีทัต  เอี่ยมปูน
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
501
เด็กชายธีธัช  ปัญญา
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
502
เด็กหญิงธีร์จุฑา  ปฏิเวธ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
503
เด็กชายธีรเดช  แจ้งสว่าง
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
504
นายธีรภัทร  แก้วมงคล
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
505
เด็กชายธีรภัทร  ภัทรนิเวศน์
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
506
เด็กชายธีรภัทร  สอนสุข
ม.3
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
507
เด็กชายธีรภัทร  หวังสะและฮ์
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
508
เด็กชายธีรภัทร์  อักษรกริช
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
509
เด็กหญิงธีราภรณ์  พงศ์ทองคำวงศ์
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
510
นายธุวานนท์  พุ่มพวง
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
511
เด็กชายเธียรวิชญ์  ทองเทศ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
512
เด็กชายนนทพัทธ์  ทองทิพย์
ม.1
โรงเรียนพระนารายณ์
คณิต ม.ต้น
513
นายนนทวัฒน์  ตันติกุลวัฒนา
ม.3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
514
เด็กหญิงนปภัช  พุ่มพวง
ม.1
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
515
เด็กชายนพณัฐ  ลุนชิตร
ม.1
โรงเรียนพระนารายณ์
คณิต ม.ต้น
516
เด็กหญิงนพนรี  พิพัฒกุล
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
517
เด็กหญิงนพรัตน์  ดีศิริ
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
518
เด็กชายนพรุจ  รัตนศิริ
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
519
เด็กชายนภนต์  มีวัฒนา
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
520
เด็กชายนภพล  ปานคุ้ม
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
521
เด็กหญิงนภัส  เจริญกิจพิสุทธิ์
ม.1
โรงเรียนพระนารายณ์
คณิต ม.ต้น
522
เด็กหญิงนภัสกร  กลัดงาม
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
523
เด็กหญิงนภัสนันท์  สุกใส
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
524
เด็กหญิงนภัสรพี  เเจ่มมี
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
525
เด็กหญิงนภัสสร  สีหงษ์สอน
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 5

ณ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 214 โรงเรียนสิงห์บุรี
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
526
เด็กหญิงนภารัตน์  ครองเคหา
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
527
เด็กชายนรภัทร  คุณะพันธ์
ม.3
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
528
เด็กหญิงนรันฎา  โสขวัญ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
529
เด็กหญิงนราทิพย์  โตลิ
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
530
เด็กชายนราธิป  นุชสละ
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
531
เด็กชายนราวิชญ์  ฤทธิ์สุทธิ์
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
532
เด็กหญิงนริศรา  เกื้อกูลธรรมกุล
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
533
เด็กชายนฤเบศร  นวะศรี
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
534
เด็กชายนฤภพ  นวะศรี
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
535
เด็กหญิงนฤภร  มีศิลป์
ม.3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
536
เด็กหญิงนลินรัตน์  ตั๊นสถาพรชัย
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
537
เด็กหญิงนลินี  พุทธา
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
538
เด็กหญิงนลินี  อุ่นแทน
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
539
เด็กหญิงนวพร  เชยชม
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
540
เด็กหญิงนวมินทร์ตรา  คำมุงคุล
ม.1
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
541
เด็กชายนัฏฐวัฒน์  รอดฤดี
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
542
เด็กหญิงนัฐนรี  อินสำราญ
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
543
เด็กชายนัทธพล  มามั่งคั่ง
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
544
เด็กชายนัธทวัฒน์  พลอยเจริญกิจ
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
545
เด็กชายนัธวัฒน์  อุ้มญาติ
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
546
นายนันท์ธร  จี่พิมาย
ม.3
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
547
เด็กหญิงนันทธิชา  แขวงสุ่น
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
548
เด็กหญิงนันท์นภัส  แกมทับทิม
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
549
เด็กหญิงนันท์นภัส  แก้วผ่อน
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
550
เด็กหญิงนันท์นภัส  ช้างโฉม
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
551
เด็กหญิงนันท์นภัส  ตันติวัฒน์
ม.1
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
552
เด็กหญิงนันท์นภัส  ทองประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
553
เด็กหญิงนันท์นภัส  น้อยสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
554
เด็กชายนันท์นภัส  โพธิ์กระจ่าง
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
555
เด็กหญิงนันท์นภัส  เรืองศรี
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
556
นางสาวนันทิกานต์  ชั่งประดิษฐ
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
557
เด็กชายนันทิพัฒน์  เชียงสอน
ม.3
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
558
เด็กชายนันทิพัฒน์  เนียมเย็น
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
559
เด็กชายนันทิพัฒน์  รอดเจริญศักดิ์
ม.1
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
560
เด็กหญิงนันทิมาพร  พระศรี
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 5

ณ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 215 โรงเรียนสิงห์บุรี
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
561
เด็กหญิงนาฏลดา  มาลัยเจริญ
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
562
เด็กหญิงนาถตยา  แจ้งสว่าง
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
563
เด็กหญิงนิจชยา  แสนรับสิน
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
564
เด็กหญิงนิชากร  พรมมิราช
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
565
เด็กหญิงนิชาภา  แก้วสุก
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
566
เด็กหญิงนิชาภา  เหล่าบุตรสา
ม.1
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
567
เด็กชายนิติ  สุขญาณกิจ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
568
เด็กหญิงนิธยาภรณ์  ผุยใจ
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
569
นายนิธิวิทย์  อมราภรณ์
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
570
เด็กหญิงนิภารัชต์  วงษ์สวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
571
เด็กหญิงนิรชา  จิอู๋
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
572
เด็กหญิงนิรดา  เสมสายัณห์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
573
เด็กหญิงนีนนารา  การีกลิ่น
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
574
เด็กหญิงนุชสรา  ท้วมพัด
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
575
เด็กหญิงเนตรนภัส  รอดแก้ว
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
576
เด็กหญิงเนตรนภา  พงษ์จันทร์
ป.6
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
577
เด็กหญิงเนรัญชลา  ไพรมุ้ย
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
578
นายบรรณวิชญ์  ยนต์พิมาย
ม.3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
579
เด็กหญิงบรรรัตน์  ทองณรังสี
ม.2
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
580
เด็กหญิงบัณฑิตา  จันทร์ลี
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
581
เด็กหญิงบัณฑิตา  ยอดย้อย
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
582
เด็กหญิงบัณฑิตา  เรืองเดช
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
583
เด็กหญิงบัณฑิตา  แหวนทองคำ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
584
เด็กชายบุญญสิตา  บุญญสิทธิกุล
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
585
เด็กหญิงบุญญิตา  บุญมี
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
586
เด็กหญิงบุญยวีร์  น้อยจันทร์
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
587
เด็กชายบูรพา  โพธิวุฒิ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
588
เด็กหญิงเบญจมาศ  นิยมจิตร์
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
589
เด็กหญิงปกฉัตร  ตั้งพิสิฐโยธิน
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
590
เด็กหญิงปฏิญญา  แสงเย็น
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
591
เด็กชายปฏิพัทธ์  กสิกรสุนทรชัย
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
592
เด็กหญิงปฏิมากร  ประชากูล
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
593
เด็กหญิงปฐมาวดี  คุ้มภัย
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
594
เด็กชายปฐวี  กีเซล
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
595
เด็กหญิงปฑิตตา  ประดู่วงษ์
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 5

ณ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 216 โรงเรียนสิงห์บุรี
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
596
เด็กหญิงปณดา  ทรัพย์หิรัญ
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
597
เด็กหญิงปณวรา  รุจิระเศรษฐ
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
598
เด็กหญิงปณิตา  อินทร์แสงทอง
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
599
เด็กหญิงปติมา  จันทราภิรมย์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
600
เด็กหญิงปทิตตา  จามกระโทก
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
601
เด็กหญิงปพิชชา  อนุวัฒน์วิมล
ม.1
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
602
เด็กหญิงปพิชญา  จันทร์งาม
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
603
เด็กหญิงปพิชญา  บูรณะกิจ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
604
เด็กชายปภังกร  คงการุณ
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
605
เด็กหญิงปภาวรินทร์  โชคลาภ
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
606
เด็กชายปรญญา  บุญเชิด
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
607
เด็กชายปรมี  หาญพานิช
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
608
เด็กชายปรเมศวร์  โรจน์หล่อสกุล
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
609
เด็กชายปรวิชญ์  พูลสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
610
เด็กหญิงประภาพร  นาคบุตรศรี
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
611
เด็กหญิงประภาสิริ  สุนันตะกูล
ม.2
โรงเรียนพระนารายณ์
คณิต ม.ต้น
612
เด็กชายปรัตถกร  กลิ่นหอม
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
613
เด็กหญิงปรางค์ฤดี  ชัยวรรณ
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
614
นางสาวปราณปริยา  ชมชื่น
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
615
เด็กหญิงปราณปริยา  นิยมศิลป์ชัย
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
616
เด็กหญิงปรารถนา  ผลโชค
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
617
เด็กหญิงปริญญดา  หาญพานิช
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
618
เด็กหญิงปริยากร  พรหมศรี
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
619
เด็กหญิงปริยากร  ศรีจันทร์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
620
เด็กชายปริวัฒน์  ละมุนมอญ
ม.1
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
621
นางสาวปรียาภรณ์  เหลืองมิวาย
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
622
เด็กหญิงปวริศา  ตรีวงศ์
ม.1
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
623
เด็กชายปวเรศ  รัตนประชา
ม.1
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
624
นางสาวปวัณรัตน์  ตรีเข้ม
ม.3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
625
เด็กหญิงปวันรัตน์  อยู่กลัด
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
626
เด็กหญิงปวินันท์  ม่วงทอง
ม.1
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
627
เด็กชายปวีณ์กร  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา
ม.1
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
628
เด็กหญิงปอขวัญ  มิสาโท
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
629
เด็กหญิงปัญญดา  คงเขียว
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
630
เด็กหญิงปัณฑารีย์  เฮงประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 5

ณ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 217 โรงเรียนสิงห์บุรี
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
631
เด็กหญิงปัณฑิตา  พัดสอน
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
632
เด็กชายปัณณทัต  เด่นดวง
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
633
เด็กหญิงปัณณพร  พาศิรายุธ
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
634
เด็กหญิงปัณณภัตต์  แก้วปนทอง
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
635
เด็กชายปัณณวัฒน์  กลิ่นขจร
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
636
เด็กชายปัณณวัฒน์  นัยสดับ
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
637
เด็กชายปัณณวัฒน์  พูลสมบัติ
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
638
เด็กชายปัณณวิชญ์  แก้วผ่อน
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
639
เด็กชายปัณณวิชญ์  แก้วพิเศษกาญจนา
ม.1
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
640
เด็กชายปัณณวิชญ์  คูสกุล
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
641
เด็กชายปัณณวิชญ์  ชัยมงคลทรัพย์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
642
เด็กชายปัณณวิชญ์  ช้างต่อ
ม.1
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
643
เด็กชายปัณณ์  กุลหกูล
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
644
นางสาวปัทมาพร  ชมภูนาค
ม.3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
645
นางสาวปัทมาพร  ทองเกิด
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
646
เด็กหญิงปัทมาภรณ์  ยอดรัก
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
647
เด็กหญิงปัทมาภรณ์  ห่วงศรี
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
648
เด็กหญิงปาจารีย์  พูลศรี
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
649
เด็กหญิงปาณิศา  เฉลยชนม์
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
650
เด็กหญิงปาณิสรา  เกตุแก้ว
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
651
เด็กหญิงปาณิสรา  วัฒนคาม
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
652
เด็กหญิงปานระวี  ขันตี
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
653
เด็กหญิงปาลิดา  สหประชากิจ
ม.1
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
654
เด็กหญิงปาลิตา  อ่อนตา
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
655
เด็กหญิงปิณิดา  อุดม
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
656
เด็กหญิงปิยกาญจน์  บุญสถิต
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
657
เด็กหญิงปิยวรรณ  พูลทรัพย์
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
658
นางสาวปิยะภัทร์  รัตนเลขา
ม.3
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
659
เด็กชายปิยะวัฒน์  ศรีชมภู
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
660
เด็กหญิงปิยาพัชร  ทองปิ่น
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
661
เด็กหญิงปุญญิสา  สิงหฬ
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
662
เด็กหญิงปุญณิสา  ทองโต
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
663
เด็กหญิงปุณิกา  จันเหมือน
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
664
เด็กหญิงปุลพัชร  ขอพึ่ง
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
665
เด็กหญิงเปมิกา  พูลรอด
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 5

ณ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 218 โรงเรียนสิงห์บุรี
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
666
เด็กหญิงเปรมวดี  อิ่มตระกูล
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
667
เด็กชายเปี่ยมสุคนธ์  วีระเดชชูชีพ
ม.2
โรงเรียนพระนารายณ์
คณิต ม.ต้น
668
เด็กหญิงผริตา  หุ่นกิตติเวชกุล
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
669
เด็กชายพงศกร  เนื่องปฐม
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
670
เด็กชายพงศกร  สมคุณ
ม.3
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
671
เด็กชายพงศ์ปณต  หอมรส
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
672
เด็กชายพงศ์วัชรวัฒน์  พรมทอง
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
673
นายพงศวัชร์  พรหมสมบัติ
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
674
เด็กชายพงศ์ศิริ  บุญศิริเภสัช
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
675
เด็กชายพงสกร  เปี่ยมเนตร
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
676
เด็กชายพชร  เลิศวิจิตรจรัส
ม.1
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
677
เด็กชายพชร  เลิศสุวรรณสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
678
เด็กชายพชรพล  พัฒนตั้งสกุล
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
679
เด็กหญิงพชรภรณ์  ธรรมลี
ม.1
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
680
เด็กชายพณิชกร  วิบูลย์พันธ์
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
681
เด็กชายพนธกร  มาลัย
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
682
เด็กหญิงพนธารา  ศศิธนานันท์
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
683
เด็กหญิงพนัชกร  งามรุ่งโรจน์
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
684
เด็กหญิงพนัชกร  ศาลารมย์
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
685
นายพนา  หมายมั่น
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
686
เด็กหญิงพนิตพร  หอมปัญญา
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
687
เด็กหญิงพรกนก  แฟงผลน้อย
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
688
เด็กหญิงพรชนก  ตุลิตะธรรม
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
689
เด็กหญิงพรชิตา  เมืองใหญ่
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
690
เด็กหญิงพรธยานิก  ปันสุวรรณ์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
691
เด็กหญิงพรธิตา  คุ้มครอง
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
692
เด็กหญิงพรธีรา  กำจาย
ม.3
โรงเรียนอินทร์บุรี
คณิต ม.ต้น
693
เด็กหญิงพรนภัส  จันสนิท
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
694
เด็กหญิงพรนภัส  ศรีสุข
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
695
เด็กหญิงพรนภา  คุมมานนท์
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
696
เด็กหญิงพรปวีณ์  กะลำพา
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
697
เด็กหญิงพรปวีณ์  มีมงคล
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
698
เด็กหญิงพรปวีณ์  สมเนตร
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
699
เด็กหญิงพรพรรณ  หลายแห่ง
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
700
เด็กหญิงพรพรหม  ฤทธิ์บำรุง
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 5

ณ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 219 โรงเรียนสิงห์บุรี
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
701
เด็กหญิงพรพิมล  อินทวงศ์
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
702
เด็กหญิงพรรณงาม  พนเจริญสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
703
เด็กหญิงพรรณฑิภา  วิวน
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
704
เด็กหญิงพรรณพร  สนจิตต์
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
705
เด็กชายพรรณวัชร  เข็มทอง
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
706
เด็กหญิงพรรธนพร  เหมวัตร
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
707
เด็กหญิงพรรษชล  รัตนคุณ
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
708
เด็กหญิงพรลภัส  โกมล
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
709
เด็กหญิงพฤกษาพรรณ  ทองศรี
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
710
นายพฤกษ์  สินพิบูลย์
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
711
เด็กชายพฤฒิพงศ์  ธนินชัยภูริวัฒน์
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
712
นายพลธารา  พลายงาม
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
713
นายพลภัทร  แสนสำราญ
ม.3
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
714
เด็กหญิงพลอยชมภู  เนตรนิยม
ม.1
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
715
นายพศวีร์  วุฒิเดชกำจร
ม.3
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
716
เด็กชายพสธร  เพ็ชรวิจิตร
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
717
เด็กหญิงพอตา  ช้างพงษ์
ม.1
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
718
เด็กหญิงพอเพียง  บุญตา
ม.1
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
719
เด็กหญิงพัชชาภรณ์  รอดคำ
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
720
เด็กหญิงพัชรพร  สุขวิบูลย์
ม.1
โรงเรียนพระนารายณ์
คณิต ม.ต้น
721
เด็กชายพัชรพล  พันธุ์จันทร์
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
722
เด็กชายพัชรพล  ศรีคำดี
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
723
เด็กหญิงพัชรมณฑ์  อ่ำสกุล
ม.2
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
724
เด็กหญิงพัชราภรณ์  ช้างทอง
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
725
เด็กหญิงพัชราภรณ์  สวัสดิ์พันธุ์
ม.3
โรงเรียนอินทร์บุรี
คณิต ม.ต้น
726
เด็กชายพัฒน์พิทยา  เปลี่ยนดิษฐ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
727
เด็กหญิงพัณณิตา  อินนก
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
728
เด็กชายพัทธดนย์  เกตุทอง
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
729
เด็กหญิงพัทธนันท์  ทองสกุล
ม.1
โรงเรียนพระนารายณ์
คณิต ม.ต้น
730
เด็กชายพัทธพล  กลิ่นเเค
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
731
เด็กชายพันธนันท์  ผ่องอักษร
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
732
เด็กหญิงพันธิตรา  มีสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
733
เด็กชายพัสกร  วิไลกิจ
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
734
เด็กหญิงพิชชนาฏ  บำรุงไทย
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
735
เด็กหญิงพิชชา  ซำคง
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 5

ณ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 312 โรงเรียนสิงห์บุรี
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
736
เด็กหญิงพิชชารัตน์  พิสิฎฐ์วรากร
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
737
เด็กหญิงพิชญ์ชาภรณ์  ปรางศร
ม.1
โรงเรียนพระนารายณ์
คณิต ม.ต้น
738
เด็กหญิงพิชญธิดา  วราโภ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
739
เด็กหญิงพิชญ์สินี  จูสี
ม.1
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
740
เด็กหญิงพิชญา  แพรวัฒนะสุข
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
741
เด็กหญิงพิชญา  ยังคุ้มญาติ
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
742
เด็กหญิงพิชญาภัค  อินถาวร
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
743
นางสาวพิชญาภา  พันธ์กุ่ม
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
744
เด็กหญิงพิชญาภา  เพ็งแจ่มศรี
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
745
นางสาวพิชญาภา  สุดสมัย
ม.3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
746
เด็กหญิงพิชญาภา  สุโยธีธนรัตน์
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
747
เด็กชายพิชญุตม์  มีมงคล
ม.1
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
748
เด็กชายพิชญ์  ทองสวน
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
749
เด็กชายพิชัยรัตน์  ทองคุ้ม
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
750
เด็กหญิงพิชามญชุ์  จุ่นสาย
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
751
เด็กชายพิเชษฐ์  อภิวันท์
ม.3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
752
นายพิธาน  ธีโรภาส
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
753
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กมลฉ่ำ
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
754
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ใยอ่อน
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
755
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ศุภนคร
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
756
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เอี่ยมสำอางค์
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
757
เด็กหญิงพิมพ์ชนากานต์  เสือยอด
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
758
เด็กหญิงพิมพ์ชมภู  ปรีชา
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
759
เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  สมัยมาก
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
760
นางสาวพิมพ์ทิชา  ภูศรี
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
761
เด็กหญิงพิมพ์นารา  เดชาสถิตย์วงค์
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
762
เด็กหญิงพิมพ์พรรณ  บัวทอง
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
763
เด็กหญิงพิมพ์พิศุทธิ์  เฉลยไตร
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
764
นางสาวพิมพ์มาดา  จิระวัธน์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
765
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ชัยยศ
ม.1
โรงเรียนพระนารายณ์
คณิต ม.ต้น
766
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  รักษ์ทิพวรรณ์
ม.2
โรงเรียนพระนารายณ์
คณิต ม.ต้น
767
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  จันสนิท
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
768
เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  เฉลยไตร
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
769
เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  เรืองทัพ
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
770
เด็กหญิงพิมพ์อร  จันทรคณา
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 5

ณ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 313 โรงเรียนสิงห์บุรี
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
771
เด็กหญิงพิมมาดา  อินสุวรรณ์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
772
นางสาวพิมลรัตน์  วันดี
ม.3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
773
นางสาวพิรญาน์  เทวะ
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
774
เด็กชายพิรพัฒน์  ทุมมา
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
775
เด็กชายพิรัชย์  เจริญเผ่า
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
776
เด็กหญิงพิริญาภา  ยอดศิรจินดา
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
777
เด็กชายพิริยทัศน์  วงศ์กาฬสินธุ์
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
778
เด็กชายพีรณัฐ  กิ่งหลักเมือง
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
779
เด็กชายพีรณัฐ  บุญกล่ำ
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
780
เด็กหญิงพีรดา  ทองโชติ
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
781
นางสาวพีรดา  เรียนหัตถกรรม
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
782
เด็กชายพีรพล  โมฬี
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
783
เด็กชายพีรพัฒน์  สิงห์ดี
ม.3
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
784
เด็กชายพีรพัฒน์  สืบอักษร
ม.1
โรงเรียนพระนารายณ์
คณิต ม.ต้น
785
เด็กชายพีรพัฒน์  อยู่ประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
786
เด็กชายพีรภัทร  จันทร์วงษ์
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
787
เด็กชายพีรภัทร  ปรายพันธ์
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
788
เด็กชายพีรวิชญ์  ดวงสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
789
เด็กชายพีระพงษ์  ทองอร่าม
ม.3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
790
เด็กชายพีระพัฒน์  คล่องณรงค์
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
791
เด็กชายพีระวัฒน์  มะนาวหวาน
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
792
เด็กชายพีระวิทย์  รัตนใส้พงษ์
ม.1
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
793
เด็กชายพุฒิพงศ์  คงเกษม
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
794
นายพุฒิพงศ์  อิ่มกรุง
ม.3
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
795
เด็กหญิงพุทธิมา  วัชรพิบูลย์
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
796
เด็กหญิงเพชรไพลิน  พะสิม
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
797
เด็กหญิงเพ็ญณิสา  กรรณสูตร
ม.3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
798
เด็กหญิงแพรทอง  แก้วประสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
799
เด็กหญิงแพรววนิต  ปิยะชน
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
800
เด็กหญิงแพรวา  บุญอนันต์
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
801
เด็กหญิงไพลิน  แก้วพรหมมา
ม.3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
802
เด็กหญิงภคนันท์  จรเกตุ
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
803
เด็กหญิงภคนันท์  ทองกัญชร
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
804
เด็กชายภคนันท์  ลี้ภากรณ์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
805
เด็กหญิงภคพร  บุษปฤกษ์
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 5

ณ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 314 โรงเรียนสิงห์บุรี
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
806
เด็กชายภควัต  บุญสาทร์
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
807
เด็กหญิงภทรพร  เกิดคำ
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
808
เด็กหญิงภนิดา  น้อยเรืองฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
809
เด็กชายภวัต  วรรณศรี
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
810
นางสาวภวิษย์พร  ศรีวงษ์
ม.3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
811
เด็กหญิงภัคจิรา  นพวงษ์
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
812
นางสาวภัคจิรา  ศรีสุขพงษ์ศักดิ์
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
813
เด็กหญิงภัคจิรา  เหล่าศรี
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
814
นางสาวภัคธีมา  ป้อมเดช
ม.3
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
815
เด็กหญิงภัคธีมา  อารีจิตร
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
816
เด็กหญิงภัคนันท์  แจ้งแสง
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
817
เด็กหญิงภัชภิชา  เลิศจรัสพงศ์
ม.2
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
818
เด็กหญิงภัณฑิรา  บุญเรือง
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
819
เด็กชายภัทร  ฑีฆะบุตร
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
820
เด็กชายภัทรกร  กิตติยานีกุล
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
821
เด็กหญิงภัทรชนก  โชติกาญจนเรือง
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
822
เด็กหญิงภัทรชรินทร์  ปุ่มเพ็ชร
ม.1
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
823
เด็กชายภัทรดนัย  จันทราสา
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
824
เด็กหญิงภัทรธิดา  อ่วมน้อย
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
825
นางสาวภัทรนันท์  ขันธมนต์
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
826
เด็กหญิงภัทรพร  พิศณาวงษ์
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
827
เด็กหญิงภัทรภร  มีดำเนิน
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
828
เด็กชายภัทรภาคย์  พงษ์ยิ้ม
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
829
นางสาวภัทรมน  ข้องน้อย
ม.3
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
830
เด็กหญิงภัทรมน  อินทร์วัน
ม.3
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
831
เด็กหญิงภัทรวดี  ทองคำ
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
832
เด็กหญิงภัทรวดี  ปราสาทแก้ว
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
833
เด็กหญิงภัทรวดี  วงศ์แสน
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
834
เด็กหญิงภัทรวดี  สามัคคี
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
835
เด็กหญิงภัทรวรรณ  สวัสดี
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
836
เด็กหญิงภัทราภรณ์  มีศรี
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
837
เด็กหญิงภัทราวดี  นาคแดง
ม.3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
838
เด็กหญิงภัสสร  เกษสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
839
เด็กหญิงภัสสร  สิทธิโชค
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
840
เด็กหญิงภัสสร  สุขลาภ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 5

ณ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 315 โรงเรียนสิงห์บุรี
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
841
เด็กชายภาคภูมิ  กิตยสิทธานาถ
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
842
เด็กชายภาคิน  โพธิ์วิฑูรย์
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
843
เด็กชายภานุพันธ์  ปัญญาดิลก
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
844
เด็กชายภาสกร  พราหมนัส
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
845
เด็กชายภูดิศ  ชลกุลจนา
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
846
เด็กชายภูตะวัน  อึ้งสุวัฒน์
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
847
เด็กชายภูธเรศ  ศรีคำ
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
848
เด็กชายภูบดินทร์  การสมนุช
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
849
เด็กชายภูบดี  ศิวพิทักษ์
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
850
นายภูพิพัฒน์  ขาวศิริ
ม.3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
851
เด็กชายภูมารินทร์  ใยระย้า
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
852
เด็กชายภูมินันท์  สุราช
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
853
เด็กชายภูมิพัฒน์  ไวสาริกรรม
ม.3
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
854
เด็กชายภูมิรพี  สังข์ทอง
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
855
เด็กชายภูริ  แน้มกลีบ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
856
เด็กหญิงภูริชญา  ฉัตรชัยรัตน์
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
857
เด็กหญิงภูริชญา  ภู่ขาว
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
858
นางสาวภูริชยา  นิ่มนิรมานมงคล
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
859
เด็กชายภูรินทร์  พรหมวอน
ม.1
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
860
นายภูรินัฐ  สังข์ไพร
ม.3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
861
เด็กชายภูริพัฒน์  แย้มประดิษฐ์
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
862
เด็กชายภูริวัจน์  จิรวัชระวงศ์
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
863
เด็กชายภูวฎล  สายแปลง
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
864
เด็กชายภูวพงศ์  พาขุนทด
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
865
เด็กชายภูวรินทร์  ชมภูนุช
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
866
เด็กชายภูวศิษฏ์  ขวัญแพร
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
867
เด็กชายภูสิ  สุคนธพันธุ์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
868
เด็กหญิงมณฑกาญจน์  มีทรัพย์
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
869
เด็กหญิงมณฑิกานต์  เบญจมธำรง
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
870
นางสาวมณฑิตา  วุฒิ
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
871
เด็กหญิงมณีรัตน์  ชินคำ
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
872
เด็กหญิงมธุรดา  สอ้าง
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
873
เด็กหญิงมนชนก  อ่อนสุวรรณ์
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
874
เด็กหญิงมนพิชา  คุณวุฒิฤทธิรณ
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
875
เด็กหญิงมนัสชนันท์  มากลี
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 5

ณ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 316 โรงเรียนสิงห์บุรี
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
876
เด็กชายมนัสชัย  แย้มกระจ่าง
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
877
เด็กหญิงมนัสชา  เผือกทอง
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
878
เด็กหญิงมนัสนันท์  ขุนทอง
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
879
นางสาวมนัสนันท์  รอดฤดี
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
880
เด็กหญิงมนัสนันท์  อ่อนสุวรรณ์
ม.2
โรงเรียนพระนารายณ์
คณิต ม.ต้น
881
เด็กหญิงมนัสวี  เทพสถิตย์
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
882
เด็กหญิงมนิสา  วงษ์เคียม
ม.2
โรงเรียนพระนารายณ์
คณิต ม.ต้น
883
เด็กชายมรกต  อิ่มฤทธา
ม.1
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
884
เด็กหญิงมัชฌิมา  จันทร์จรูญ
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
885
เด็กหญิงมัญชุสา  แสงหิ่งห้อย
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
886
เด็กหญิงม่านฟ้า  อยู่แก้ว
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
887
เด็กหญิงมานิตา  ทองขวัญ
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
888
เด็กหญิงมานิตา  พจน์เจริญกิจ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
889
เด็กหญิงมาริสา  ศรีโพธิ์
ม.1
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
890
เด็กหญิงมาลิตา  อ่างแก้ว
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
891
เด็กหญิงมาลียา  เบ้ามะโน
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
892
เด็กชายมีดี  อางคาสัย
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
893
เด็กชายเมธพัฒน์  คำแก้ว
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
894
เด็กชายเมธัส  สีทำมา
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
895
เด็กหญิงเมธาพร  คงสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
896
เด็กชายเมธาพันธ์  อินทร์เหว่าวงษ์
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
897
เด็กชายเมธิส  รมณีย์
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
898
เด็กชายเมธีณัฐ  ตาลแสน
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
899
เด็กหญิงยลดา  ลูกฟัก
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
900
เด็กหญิงยิ่งพิมพ์พิลักข์  ศิริมูล
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
901
เด็กหญิงยุศริศา  เศรษฐี
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
902
เด็กหญิงโยศิกา  ศรีวิชัย
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
903
เด็กหญิงโยษิตา  ระเวงจิตร์
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
904
เด็กหญิงรจนภัสสร  นานาศิลป์
ม.2
โรงเรียนพระนารายณ์
คณิต ม.ต้น
905
นายรชต  ทองชู
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
906
เด็กชายรชต  มาลัยศรี
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
907
เด็กชายรชตวิทย์  บุญเรือง
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
908
เด็กหญิงรดา  นวลใหม่
ม.1
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
909
เด็กหญิงรดา  ยอดเกวียน
ม.3
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
910
เด็กชายรดิศ  มาลัยศรี
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 5

ณ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 317 โรงเรียนสิงห์บุรี
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
911
เด็กชายรติ  ยิ้มสกุล
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
912
เด็กหญิงรพีพร  ฤทธิสาร
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
913
เด็กหญิงรมณวรรณ์  ปิ่นแก้ว
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
914
เด็กหญิงรมิดา  อรรถวิชัย
ม.2
โรงเรียนพระนารายณ์
คณิต ม.ต้น
915
เด็กหญิงรวิพร  อุตะละมาตร์
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
916
เด็กชายรวีวัฒน์  แก้วเจริญ
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
917
เด็กหญิงระพีพรรณ  เพ็ชรนิล
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
918
เด็กชายระพีภัทร  กรเอี่ยม
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
919
นางสาวรังสิมา  ทุมลา
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
920
เด็กชายรัชชานนท์  มาเนียม
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
921
เด็กชายรัชตะ  ดนตรีเสนาะ
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
922
เด็กหญิงรัชนียากร  เลี้ยงหล่ำ
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
923
เด็กหญิงรัญชนา  กลัดตลาด
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
924
เด็กชายรัฐนันท์  ปราบทอง
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
925
เด็กชายรัฐพงศ์  บำเพ็ญทาน
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
926
เด็กชายรัฐภูมิ  แสงแก้ว
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
927
เด็กหญิงรัตตวัลย์  แกมทับทิม
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
928
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ลักษณะพันธ์พงศ์
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
929
นางสาวรุ่งรักษ์  ทรัพย์สวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
930
เด็กหญิงรุจาภา  แจ้งแสงทอง
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
931
นางสาวเรืองรัตน์  พ่วงผจง
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
932
เด็กชายไรวินท์  เพ็ชรไพทูล
ม.1
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
933
เด็กหญิงลดาวรรณ  ชาตินันท์
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
934
เด็กหญิงลภัสรดา  ชาลี
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
935
เด็กหญิงลภัสรดา  เดชธรรมรงค์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
936
เด็กหญิงลลิตวดี  พวงทอง
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
937
เด็กหญิงลลิตา  แซ่ลิ้ม
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
938
เด็กหญิงลลิตา  เพ็ชรัก
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
939
เด็กหญิงลลิตาภาว์  แก้วขาว
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
940
เด็กหญิงลลิล  ขจรกิตติประการ
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
941
เด็กหญิงลักษิกา  เด่นดวง
ม.3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
942
เด็กหญิงลักษิกา  มีทอง
ม.1
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
943
เด็กชายลัทธพล  พระเทพ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
944
เด็กหญิงลาภัสลดา  โล่พิทักษ์อุดม
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
945
เด็กชายวจนะปกรณ์  ชัยแก้ว
ม.1
โรงเรียนพระนารายณ์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 5

ณ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 318 โรงเรียนสิงห์บุรี
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
946
นายวชรกร  ศุกรเสพย์
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
947
เด็กหญิงวชิรญาณ์  อักษร
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
948
เด็กหญิงวชิรพรรณ  อู่อรุณ
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
949
เด็กชายวชิรพรรธน์  นิลใจพงษ์
ม.2
โรงเรียนพระนารายณ์
คณิต ม.ต้น
950
เด็กชายวชิรเมษฐ์  สั่งสอนอาจศักดา
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
951
เด็กชายวชิรวิทย์  สุขโม
ม.1
โรงเรียนพระนารายณ์
คณิต ม.ต้น
952
เด็กหญิงวณัฐธิตา  นกขุนทอง
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
953
เด็กหญิงวณิชชา  สาครพันธ์
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
954
เด็กชายวทัญญู  ปานดำ
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
955
เด็กหญิงวทันยา  ขวัญเมือง
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
956
เด็กชายวรกานต์  ถ้วยทอง
ม.1
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
957
เด็กหญิงวรกานต์  รักษาสีมันต์
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
958
เด็กชายวรชัย  ไชยเสริฐ
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
959
เด็กหญิงวรพิชชา  เสี้ยงล่ำ
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
960
เด็กชายวรภัทร  พึ่งโพธิ์ทอง
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
961
เด็กชายวรเมธ  ภูยาธร
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
962
เด็กหญิงวรรณกานต์  ภู่น้อย
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
963
เด็กหญิงวรรณกานต์  ศรีสกุล
ม.1
โรงเรียนพระนารายณ์
คณิต ม.ต้น
964
เด็กหญิงวรรณพร  พิกุลทอง
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
965
เด็กหญิงวรรณภรณ์  นาคดี
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
966
เด็กหญิงวรรณรดา  การภักดี
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
967
นางสาววรรณวิษา  พวงแตง
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
968
เด็กหญิงวรรณวิษา  ศิริจันโทวาท
ม.2
โรงเรียนพระนารายณ์
คณิต ม.ต้น
969
เด็กหญิงวรรณษา  เสาเอก
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
970
เด็กหญิงวรวลัญช์  ชูเสือหาญ
ม.2
โรงเรียนพระนารายณ์
คณิต ม.ต้น
971
เด็กหญิงวรวลัญช์  ภู่สอน
ม.1
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
972
เด็กหญิงวรวลัณช์  สำราญกลาง
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
973
เด็กหญิงวรวี  พฤฒิธาดา
ม.2
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
974
เด็กชายวรสิทธิ์  เฉลิมนัย
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
975
เด็กหญิงวรัชยา  บุญกล้า
ม.1
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
976
เด็กหญิงวรัญญา  สิทธิกสิกรรม
ม.1
โรงเรียนพระนารายณ์
คณิต ม.ต้น
977
นายวรากร  โพธิ์แข็ง
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
978
เด็กหญิงวราภร  รุ่งจำกัด
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
979
เด็กหญิงวริศรา  ภู่เกษร
ม.1
โรงเรียนพระนารายณ์
คณิต ม.ต้น
980
เด็กหญิงวริศรา  มีลาภ
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 5

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 522 โรงเรียนสิงห์บุรี
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
981
นางสาววศวดี  ภู่สอน
ม.3
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
982
เด็กชายวัชระ  ดีละม้าย
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
983
เด็กชายวัชริศ  แสนสุข
ม.1
โรงเรียนพระนารายณ์
คณิต ม.ต้น
984
เด็กชายวัชเรศ  แสนสุข
ม.1
โรงเรียนพระนารายณ์
คณิต ม.ต้น
985
เด็กหญิงวันสิริ  แสงดาว
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
986
เด็กชายวาชิ  แซ่ลิ้ม
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
987
เด็กชายวายุภัทร  บุญมาก
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
988
เด็กหญิงวารุณี  เพ็งนิ่ม
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
989
เด็กชายวิชชานุ  ทองเอี่ยม
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
990
เด็กหญิงวิชญาดา  ก้อนนาค
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
991
เด็กหญิงวิชญาดา  อำลา
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
992
เด็กหญิงวิชญาพร  พวงทรัพย์
ม.1
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
993
เด็กหญิงวิชญาพร  พัดสอน
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
994
เด็กหญิงวิชุรินทร์  ปิยะนุชศักดิ์
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
995
เด็กชายวิภู  พรหมอยู่
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
996
เด็กหญิงวิมพ์วิภา  สง่างาม
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
997
เด็กหญิงวิระดา  คำขวัญ
ม.1
โรงเรียนพระนารายณ์
คณิต ม.ต้น
998
เด็กชายวิริทธิ์พล  เจริญพรหม
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
999
นางสาววิลาวรรณ  เต็มสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1000
นายวิศรุต  ปริวัติ
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1001
เด็กหญิงวิศรุตา  สุนันต๊ะ
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1002
เด็กชายวีรฉัตร  สมวัธน์
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
1003
เด็กชายวีรภัทร  กุฎีรักษ์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
1004
เด็กชายวีรภัทร  วิหคเหิน
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1005
เด็กหญิงวีรวรรณ  สาสุข
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
1006
เด็กหญิงศตพร  เสมสมาน
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
1007
เด็กชายศตพรรษ  บัวโรย
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
1008
เด็กชายศรชัย  เนกขัมมะ
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1009
เด็กหญิงศรัญญา  พิมสว่าง
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1010
เด็กหญิงศรัณย์พร  วงษ์เงิน
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
1011
นางสาวศรัณย์ภัทร์  มากสุวรรณ์
ม.3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
1012
เด็กชายศรันย์  ยามี
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
1013
เด็กหญิงศศิกานต์  รอดทอง
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
1014
เด็กหญิงศศิชา  เจนเชี่ยวชาญ
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
1015
เด็กหญิงศศิชา  โสดาพงษ์
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 5

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 523 โรงเรียนสิงห์บุรี
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1016
เด็กหญิงศศิธร  สุขชื่น
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1017
เด็กหญิงศศิพิมพ์  พิศรูป
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
1018
เด็กหญิงศศิรประภา  สุ่มงาม
ม.1
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1019
นางสาวศศิรินทร์  ดนตรี
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
1020
เด็กหญิงศศิวรรณ  สรสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
1021
เด็กหญิงศศิวัลย์  ผลแสงสี
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
1022
นายศักดิ์สิทธิ์  พึ่งเจียก
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1023
เด็กชายศักเศรษฐ์  ศรีตูมแก้ว
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
1024
เด็กหญิงศิรกาญจน์  ภัชจุนโท
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
1025
เด็กหญิงศิรดา  เขมะพรรค
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
1026
นางสาวศิรดา  รวยทรัพย์
ม.3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
1027
เด็กหญิงศิรประภา  ชูเชิด
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1028
เด็กหญิงศิรประภา  โพธิ์ศรี
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
1029
เด็กหญิงศิรประภา  สุดสวาท
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
1030
นางสาวศิรภัสสร  ศรีสิงห์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
1031
เด็กหญิงศิรภัสสร  หุ้มแพร
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1032
เด็กชายศิรวิทย์  บานเย็นงาม
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
1033
เด็กหญิงศิระกาญจน์  โสภิณ
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
1034
เด็กชายศิราพัฒน์  วรรณา
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1035
เด็กหญิงศิรินยา  ทองคำ
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
1036
เด็กหญิงศิริประภา  ม่วงหมู่
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
1037
เด็กหญิงศิริภัทร  กันสถิตย์
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1038
เด็กหญิงศิริรักษ์  แสงทอง
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
1039
เด็กหญิงศิริรัตน์  ศรีสัตยา
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
1040
เด็กชายศิวกร  โฉมเชิด
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
1041
เด็กชายศิวกร  นาห้วย
ม.1
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1042
เด็กชายศิวกร  ศิริปูน
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
1043
เด็กหญิงศิวพัชร  ช้างจันทร์
ม.1
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1044
นายศิวา  ศรีคชไกร
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
1045
นายศุภกร  หลักกรด
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1046
นายศุภกฤต  ผดุงศิลป์
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1047
เด็กชายศุภกฤต  ฟักโสภา
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
1048
เด็กชายศุภกานต์  แสงศรี
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1049
เด็กชายศุภณัฐ  คงสัตย์
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
1050
เด็กชายศุภณัฐ  ยิ้มพราย
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 5

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 524 โรงเรียนสิงห์บุรี
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1051
เด็กชายศุภณัฐ  ศรีวิชัย
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
1052
เด็กหญิงศุภรัตน์  วงษ์เนตร
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
1053
เด็กชายศุภรากร  เฉลยศาสตร์
ม.1
โรงเรียนพระนารายณ์
คณิต ม.ต้น
1054
นายศุภวิชญ์  แก้ววานิช
ม.3
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1055
เด็กชายศุภวิชญ์  ใจเบิกบาน
ม.1
โรงเรียนพระนารายณ์
คณิต ม.ต้น
1056
เด็กชายศุภวิชญ์  เบญจมธำรง
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1057
นายศุภวิชญ์  สันโดษ
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
1058
เด็กหญิงศุภศิริ  สังข์สอาด
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1059
เด็กหญิงศุภะจี  ขุนอ่อน
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
1060
เด็กชายศุภากร  หมวดเตี้ย
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
1061
นางสาวศุภาพิชญ์  นาดี
ม.3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
1062
เด็กหญิงศุภาศิณี  ทรัพย์เพิ่มพูล
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
1063
เด็กหญิงศุภิศรา  เฉลิมอรรถ
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1064
เด็กหญิงศุภิสรา  เกษมสุข
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
1065
เด็กชายเศรษฐพงศ์  เจียรรุ่งแสง
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1066
นางสาวสกาวรัตน์  สร้อยทอง
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1067
นายสกุลวัฒน์  แววแก้ว
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1068
เด็กหญิงสณฑกานต์  กลิ่นสุคนธ์
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
1069
เด็กหญิงสรณ์สิริ  ทางดี
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
1070
นายสรรัตน์  ฐิตะวิริโย
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1071
เด็กชายสรวิชญ์  โครพ
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1072
เด็กชายสรวิชญ์  เจริญฉ่ำ
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1073
เด็กชายสรวิชญ์  เจริญสุข
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
1074
เด็กชายสรวิชญ์  เดชะเทศ
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
1075
เด็กชายสรวิชญ์  วงษ์พจนี
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
1076
เด็กชายสรวิชญ์  ศรีประมาณ
ม.1
โรงเรียนพระนารายณ์
คณิต ม.ต้น
1077
เด็กชายสรวิศ  เลิศล้วนพาณิชย์
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1078
เด็กชายสรัล  แจ้งชะไว
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1079
นางสาวสรัลพร  บุญเชิด
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1080
เด็กหญิงสรัลพร  สมบัติบำรุง
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
1081
เด็กหญิงสรัลพร  สุขพลำ
ม.1
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1082
เด็กหญิงสรัสวดี  ปกป้อง
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
1083
เด็กหญิงสโรชา  ตระกูลโชคเสถียร
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1084
เด็กชายสฤษพงษ์  สุทธิสารโชค
ม.1
โรงเรียนพระนารายณ์
คณิต ม.ต้น
1085
เด็กหญิงสลิลทิพย์  ดีดิษฐ์
ม.1
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 5

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 532 โรงเรียนสิงห์บุรี
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1086
เด็กหญิงสวรรคพธู  ฟักสกุล
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1087
เด็กหญิงสวีณา  สังข์วงษ์
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
1088
เด็กชายสหรัตน์  ธีรเนรมิต
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
1089
เด็กชายสัณหณัฐ  สังข์ทอง
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1090
เด็กชายสัณห์ปองคุณ  จันทรนิยม
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
1091
เด็กชายสารัช  จีระออน
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
1092
เด็กหญิงสาริศา  เชิดปรุ
ม.2
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
1093
เด็กชายสาละวิน  เทพสุภรณ์กุล
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
1094
เด็กหญิงสิฐาณภรณ์  พัสกรกุลยงค์
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1095
เด็กชายสิทธิการ  คุ้มวิญญาณ
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
1096
เด็กหญิงสิทธินี  บุญธนิน
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1097
นางสาวสิรพัทธ์  ต้นพงศ์พัฒนกุล
ม.3
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1098
เด็กชายสิรภพ  สงวนสุข
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
1099
เด็กหญิงสิรภัทร  จิตรดา
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
1100
เด็กชายสิรวิชญ์  เขียวหวาน
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
1101
เด็กชายสิรวิชญ์  ตั้งใจ
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1102
เด็กชายสิรวิชญ์  ภู่เอี่ยม
ม.1
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1103
เด็กชายสิรวิชญ์  มั่นปาน
ม.3
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1104
เด็กชายสิรวิชญ์  แสงพรหม
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
1105
เด็กหญิงสิราวรรณ  บุญชู
ม.1
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1106
เด็กหญิงสิริกัญญา  เจริญ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
1107
เด็กชายสิริณัฐฐ์  ศรีประมัย
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1108
เด็กชายสิริภัท  ธนสุขโสภณ
ม.1
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1109
เด็กหญิงสิริยากร  บุบผารัตน์
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1110
เด็กหญิงสิริยากร  เผ่าคง
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1111
เด็กหญิงสุกฤตา  เรียนทับ
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
1112
เด็กชายสุกิจจ์  พานเที่ยง
ม.1
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1113
เด็กหญิงสุจารี  อ่วมน้อย
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
1114
เด็กหญิงสุชัญญา  พางาม
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1115
เด็กหญิงสุชัญญา  สินทาชวโรจน์
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1116
เด็กชายสุชาครีย์  สุขงาม
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
1117
นางสาวสุชาดา  กระจับเผือก
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1118
เด็กหญิงสุชานันท์  อ่อนทองคำ
ม.1
โรงเรียนพระนารายณ์
คณิต ม.ต้น
1119
เด็กหญิงสุณิสา  นิยมจิตร์
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1120
เด็กหญิงสุธาสินี  ชั่งใจ
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 5

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 533 โรงเรียนสิงห์บุรี
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1121
เด็กหญิงสุธาสินี  พลวงศ์ษา
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1122
นางสาวสุปวีณ์  มาลัยศิริรัตน์
ม.3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
1123
เด็กหญิงสุพรรษา  ดวงแก้ว
ม.1
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1124
เด็กหญิงสุพัชชา  เนาวรัตน์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
1125
เด็กหญิงสุพิชชา  สิงห์ดี
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
1126
นางสาวสุพิชฌาย์  เอี่ยมระหงษ์
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1127
นางสาวสุพิชญา  เกษดี
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1128
เด็กหญิงสุพิชญา  ตราชู
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
1129
เด็กหญิงสุพิชญา  พูลผล
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
1130
เด็กหญิงสุพิชญา  รักคำ
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1131
เด็กหญิงสุภชา  ปล้องมาก
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1132
เด็กหญิงสุภชา  สาลี
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1133
นายสุภณัฐ  กวางแก้ว
ม.3
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1134
เด็กหญิงสุภัทรตา  งามถ้อย
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1135
เด็กชายสุภัส  มั่นสกุล
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
1136
นางสาวสุภัสสร  งามฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
1137
เด็กหญิงสุภัสสร  ชูขวัญ
ม.1
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1138
เด็กหญิงสุภัสสร  ทรัพย์มาก
ม.1
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1139
เด็กหญิงสุภัสสรา  สายบุญณะ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
1140
เด็กหญิงสุภาพร  ลำเจียก
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1141
เด็กหญิงสุภาพร  ลี้เทียน
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
1142
เด็กหญิงสุภาพิชย์  เเสนลือ
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1143
เด็กหญิงสุภาภรณ์  จำแนกรส
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
1144
เด็กหญิงสุภาวิณี  ลำเจียก
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1145
เด็กหญิงสุมลฑา  โอสถประสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
1146
เด็กหญิงสุมิตรา  สุขมี
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1147
เด็กหญิงสุรัชวดี  สุขรักษ์
ม.1
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1148
นางสาวสุรารักษ์  นิ่มนุช
ม.3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
1149
เด็กหญิงสุรินทร์ทิพย์  เกษรบุบผา
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
1150
เด็กชายสุริยพงศ์  สีมาภาพงษ์
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
1151
เด็กหญิงสุรีภรณ์  รอดโฉม
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
1152
เด็กชายสุวณัฐ  ภูสะระ
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1153
เด็กหญิงสุวรรณา  ธาระ
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1154
เด็กหญิงสุวิชญา  สินโน
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
1155
เด็กหญิงสุวีรยา  เข็มวรรณ
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 5

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 534 โรงเรียนสิงห์บุรี
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1156
เด็กชายสุวีร์  บริบูรณ์บัญญัติ
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
1157
เด็กชายเสฎฐวุฒิ  สังเวียนกสิกิจ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
1158
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  อุบลพืช
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
1159
เด็กหญิงเสาวนีย์  แสงทอง
ม.1
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
1160
เด็กหญิงเสาวภาคย์  สุภารส
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
1161
เด็กหญิงโสฐิตา  จิโสะ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
1162
เด็กหญิงโสภิตนภา  ศรีสมบัติ
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1163
เด็กหญิงหทัยชนก  จิตร์กระจ่าง
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
1164
นางสาวหัสญา  ชุ่มโชคดี
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
1165
เด็กชายหิรัญภัทร  หามนตรี
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
1166
เด็กหญิงไหมแก้ว  อัฐมาลา
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
1167
เด็กหญิงอชิรญา  น้อยสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1168
เด็กหญิงอชิรญา  รุดทัง
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
1169
เด็กหญิงอชิรญาณ์  ฉัตรทอง
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1170
นางสาวอชิรญาณ์  นุชสวาท
ม.3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
1171
เด็กชายอชิระ  เอมศรี
ม.1
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1172
เด็กชายอณวัช  ใจทน
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
1173
เด็กชายอดิรุจ  พวงมาลี
ม.2
โรงเรียนพระนารายณ์
คณิต ม.ต้น
1174
เด็กชายอดิศร  พิศณาวงษ์
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1175
เด็กชายอติกานต์  สุทธิญา
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
1176
เด็กชายอติคุณ  ภักดีรักษ์
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
1177
เด็กหญิงอตินุช  จิรวงศ์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
1178
เด็กหญิงอติมา  น้อยคล้อย
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1179
เด็กหญิงอธิชา  คันทรง
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1180
เด็กหญิงอธิชา  ศิริล้วน
ม.1
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
1181
เด็กหญิงอธิชา  หอมอินทร์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
1182
เด็กชายอธิษฐ์นลัน  โตประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
1183
เด็กชายอนรรฆ  นารอง