ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 4

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 124 โรงเรียนสายปัญญารังสิต
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชพร  พรรณสังข์
ม.3
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
2
เด็กหญิงกชพร  อุปถัมภ์
ม.2
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
3
นางสาวกชพรรณ  พึ่งแดง
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
4
นางสาวกชมน  เลี้ยงเจริญ
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
5
เด็กหญิงกชรัตน์  พลบำรุง
ม.3
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
6
เด็กหญิงกชวรรณ  ศรีสมาน
ม.3
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
7
เด็กชายกนก  บัวเมือง
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
8
เด็กหญิงกนกนุช  น้อยศรี
ม.1
โรงเรียนธัญบุรี
คณิต ม.ต้น
9
เด็กหญิงกนกวรรณ  วนิชศรี
ม.1
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
10
เด็กชายกบิลรวิชญ์  ศรีศิลป์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
11
เด็กหญิงกมลพร  บุญแท่ง
ม.3
โรงเรียนธัญบุรี
คณิต ม.ต้น
12
เด็กหญิงกรกนก  ไชยชนะ
ม.3
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
13
เด็กหญิงกรณิศ  ปิ่นภู่
ม.1
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
14
เด็กหญิงกรทอง  เจริญธรรม
ม.1
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
15
เด็กชายกรภัทร  มิ่งคำเลิศ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
16
เด็กหญิงกรวรรณ  ทาสีดำ
ม.2
โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
17
เด็กหญิงกรวรรณ  โรจเอกวรกุล
ม.3
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
18
เด็กชายกรวีร์  มูลศรี
ม.1
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
19
นายกฤช  สอนทรัพย์
ม.3
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณิต ม.ต้น
20
เด็กหญิงกฤตญาญ์  แก้วนพรัตน์
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
21
เด็กชายกฤตภพ  นิตย์โชติ
ม.2
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
22
เด็กชายกฤตภาส  หงษ์ทอง
ม.1
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
23
เด็กชายกฤตเมธ  มีสุวรรณ์
ม.1
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
24
เด็กชายกฤตยชญ์  งอสอน
ม.2
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
25
นางสาวกฤตยา  อนันตอวยพร
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
26
เด็กหญิงกฤตากานต์  ยวงนุ่น
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
27
เด็กชายกฤษกร  ประพฤติธรรม
ม.1
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
28
เด็กชายกฤษณ  สุสุขกาย
ม.1
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
29
เด็กชายกฤษณัฏฐ์  สกุลวิวรรธน์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
30
เด็กชายกฤษณัส  อินพามา
ม.3
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
31
นางสาวกวิศรา  ศิริชาติพัฒนากุล
ม.3
โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
32
เด็กหญิงกวิสรา  สมปรีดา
ม.2
โรงเรียนธัญบุรี
คณิต ม.ต้น
33
เด็กหญิงกษมา  นิลพงค์
ม.3
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
34
เด็กชายกษิดิส  ชาวชุมนุม
ม.1
โรงเรียนธัญบุรี
คณิต ม.ต้น
35
เด็กชายกอธรรม  หมอนทอง
ม.1
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 4

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 125 โรงเรียนสายปัญญารังสิต
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายกัญจน์  จิรกิตตยากร
ม.1
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
37
นายกัญจน์  ตั้งเพียรวัฒนา
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
38
เด็กหญิงกัญญพัชร  สุริยวงค์
ม.2
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
39
เด็กหญิงกัญญ์วรา  นาถอาทร
ม.3
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
40
เด็กหญิงกัญญาณัฏฐ  แก้ววิศิษฎ์
ม.1
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
41
เด็กหญิงกัญญาพัชร  เชียทอง
ม.2
โรงเรียนธัญบุรี
คณิต ม.ต้น
42
เด็กหญิงกัญญารัช  โตสินธุ์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
43
เด็กหญิงกัญญารัตน์  โมสิน
ม.1
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
44
เด็กหญิงกัญณิชา  จีนวงษ์
ม.2
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
45
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  แสงพยับ
ม.2
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
46
เด็กชายกันตภณ  จิตสม
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
47
เด็กหญิงกันตวรรณ  เสนาะจำนงค์
ม.1
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
48
เด็กชายกันตะธีร์  น้อยเกิด
ม.1
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
49
เด็กหญิงกันติชา  ไชยชนะ
ม.1
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
50
เด็กชายกันตินันท์  ไหลประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
51
เด็กหญิงกัลยกร  ธัญธรธนพร
ม.1
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
52
เด็กหญิงกัลยกร  อ่อนศิลา
ม.3
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
53
เด็กหญิงกัลยภรณ์  จันทร์ผ่องแสง
ม.1
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณิต ม.ต้น
54
เด็กหญิงกัลยรัตน์  มลสิน
ม.3
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
55
เด็กหญิงกาญจนารัตน์  บุตรเนียม
ม.2
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
56
เด็กชายกานตพงศ์  กาโพธิ์พันธ์
ม.1
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
57
เด็กหญิงกานต์พิชชา  ศิริโสม
ม.1
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
58
เด็กชายกานตภัท  อาจหาญ
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
59
เด็กชายกานต์  หัสแดง
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
60
เด็กชายการัณยภาส  ฮกเจริญ
ม.2
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
61
เด็กหญิงกิ่งกนก  รามณี
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
62
เด็กชายกิตติกวิน  ธงวิชัย
ม.1
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
63
เด็กชายกิตติธัช  วงษ์สุวรรรัตน์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
64
เด็กชายกิตติพัฒน์  จิรรัตน์พิทักษ์
ม.2
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
65
เด็กชายกิตติภพ  ขันแก้ว
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
66
เด็กหญิงกิตติมา  วงศ์วันดี
ม.2
โรงเรียนธัญบุรี
คณิต ม.ต้น
67
เด็กหญิงกิตติยา  โกฎแสง
ม.2
โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
68
นางสาวกิตติยา  อิ่มเพ็ง
ม.2
โรงเรียนธัญบุรี
คณิต ม.ต้น
69
เด็กชายกิตติวรา  โสสุทธิ์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
70
เด็กชายกิตติศักดิ์  ศรีภิรมย์
ม.2
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 4

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 131 โรงเรียนสายปัญญารังสิต
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายกีรติ  จิรมนัสวิญญู
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
72
เด็กชายกีรติทัศนน์  อุดมรัตนศักดิ์
ม.1
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
73
เด็กชายกุญเศรษฐ์  ต่ายขาว
ม.2
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
74
เด็กหญิงกุลญาณัฐ  มุธะสุวงศ์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
75
เด็กหญิงกุลณัฏฐ์ธิดา  เพชรพิรุณ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
76
เด็กหญิงกุลธิดา  ทนหนองแวง
ม.2
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
77
เด็กหญิงกุลปริยา  นิ่มสา
ม.1
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
78
เด็กหญิงกุลยา  สังขพิทักษ์
ม.2
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
79
เด็กหญิงกุลิสรา  ไตรสาคร
ม.1
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
80
เด็กหญิงกุลิสรา  ร่มไทรทอง
ม.3
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
81
เด็กหญิงเกศราภรณ์  มณีทาบ
ม.1
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
82
เด็กชายเกศศักดิ์  ตีระวรานันท์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
83
เด็กหญิงเกษสุดา  มงคลวัตร์
ม.1
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
84
เด็กชายเกียรติศักดิ์  สุภา
ม.3
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
85
เด็กหญิงขวัญข้าว  แก้วคำ
ม.3
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
86
เด็กหญิงขวัญจิรา  อุดมวิทยานุกูล
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
87
เด็กหญิงเขมนิษฐาร์  ศิวรานนท์
ม.1
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
88
เด็กชายคณธัช  เกียรติสูงส่ง
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
89
เด็กชายคณินท์  ขำอิ่ม
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
90
เด็กชายคุณานนท์  เริงทรง
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
91
นางสาวจณิสตา  เม็กขุนทด
ม.3
โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
92
เด็กหญิงจรรยพร  ปิยางสุ
ม.2
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
93
นายจักรพรรณ  เกษมาลี
ม.3
โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
94
เด็กหญิงจันจิรา  สุดรัก
ม.2
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
95
นางสาวจามจุรี  ศรีคง
ม.3
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
96
เด็กหญิงจารุภา  เอกอำนวย
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
97
เด็กหญิงจิณณมนต์  รณธีร์
ม.1
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
98
นางสาวจิดาภา  เกียเต๊ะ
ม.3
โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
99
เด็กหญิงจิดาภา  ลิขิตพัฒนา
ม.3
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
100
เด็กหญิงจิดาภา  ศิริพงษ์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
101
เด็กหญิงจิตติภัทรา  สงวนธรรม
ม.1
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
102
เด็กหญิงจิตรา  ทองวัฒนา
ม.1
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
103
เด็กหญิงจินดาหรา  บุตรธรรม
ม.1
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
104
เด็กชายจิรกิตต์  แย้มศรี
ม.2
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
105
เด็กชายจิรภัทร  เจิ้ง
ม.1
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 4

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 132 โรงเรียนสายปัญญารังสิต
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
นายจิรภัทร  ชัยประดิษฐ์พร
ม.3
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
107
เด็กหญิงจิรภิญญา  จันทร์ที
ม.2
โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
108
เด็กชายจิรวัฒน์  บัวลี
ม.1
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
109
เด็กหญิงจิรัชญา  นนทนารักษ์
ม.2
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
110
เด็กหญิงจิรัชญา  นนทมาตย์
ม.2
โรงเรียนธัญบุรี
คณิต ม.ต้น
111
เด็กหญิงจิรัชญา  ศรีทรัพย์
ม.1
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
112
เด็กหญิงจิราพร  สุบรรณรัตน์
ม.1
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
113
เด็กหญิงจิราพัชร  มาตุ่น
ม.1
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
114
เด็กหญิงจิราภรณ์  ชิณวงค์
ม.1
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
115
เด็กชายจิรายุ  เรือนงาม
ม.1
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
116
เด็กหญิงจีรนันท์  เสนา
ม.3
โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
117
เด็กหญิงจีราพัชร  เตชะผลประสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
118
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  หาญทะเล
ม.1
โรงเรียนธัญบุรี
คณิต ม.ต้น
119
เด็กชายจุมพล  สีเขียว
ม.1
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
120
เด็กหญิงจุฬามณี  เชื้อจีน
ม.1
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
121
เด็กชายเจมชรันต์  ศรีแก้ว
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
122
เด็กชายเจษฎา  บัวใหญ่รักษา
ม.1
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
123
เด็กหญิงฉันท์ชุลี  สุโภภาค
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
124
เด็กหญิงชญาดา  แวนสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
125
เด็กหญิงชญานนท์  อาจวาที
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
126
เด็กหญิงชญาน์นันท์  รักสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
127
เด็กหญิงชญานิศ  พอใจ
ม.3
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
128
เด็กหญิงชญานิษฐ์  พิมพิลา
ม.2
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
129
นางสาวชญานิษฐ์  ศรีปราชญ์
ม.3
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
130
เด็กหญิงชญานี  พงษ์พืชน์
ม.3
โรงเรียนธัญบุรี
คณิต ม.ต้น
131
เด็กหญิงชญาภา  เชื้อจ๋าย
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
132
เด็กหญิงชญาภา  บุญประดิษฐ์
ม.3
โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
133
เด็กหญิงชณิตถา  สิงห์ปัดสา
ม.1
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
134
เด็กชายชนกทศ  เนียมรอด
ม.3
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
135
เด็กหญิงชนนิกานต์  ศรีธัญรัตน์
ม.2
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
136
นางสาวชนัญชิดา  สมาธิ
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
137
เด็กหญิงชนัญชิดา  สุดแสง
ม.3
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
138
เด็กหญิงชนัญธิดา  อินเหมือน
ม.2
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
139
เด็กหญิงชนัดดา  แก่นจันทร์
ม.2
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
140
นางสาวชนากานต์  เจริญดี
ม.3
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 4

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 133 โรงเรียนสายปัญญารังสิต
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงชนากานต์  ชูรักษ์
ม.1
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
142
เด็กชายชนาธิป  ไชยคาม
ม.2
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
143
เด็กหญิงชนิกานต์  บุษยากุลดิลก
ม.1
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
144
เด็กหญิงชนิกานต์  ศิริรัตน์
ม.3
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
145
เด็กหญิงชนิตา  สนสกุล
ม.2
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
146
เด็กหญิงชนินาถ  เฟื่องจันทร์
ม.1
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
147
เด็กหญิงชนินาถ  วงษ์ใหญ่
ม.1
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
148
เด็กหญิงชนิสรา  ปิยะนุช
ม.1
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
149
เด็กหญิงชมภัทร  เสนาะดนตรี
ม.1
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
150
เด็กหญิงชลธิดา  ตรีพรหม
ม.2
โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
151
เด็กหญิงชวัลญา  ชัยกิตติวุฒิ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
152
เด็กหญิงชวัลลักษณ์  วัฒนพุทธิเลิศ
ม.2
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
153
เด็กชายชัชธร  สุดสาย
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
154
เด็กชายชัชพงศ์  แก้วขาว
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
155
เด็กหญิงชัญญ์ญา  สุริวิโชติวงศ์
ม.1
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
156
เด็กหญิงชัญญา  โคตุราช
ม.2
โรงเรียนธัญบุรี
คณิต ม.ต้น
157
เด็กหญิงชัญญา  ทิพยพรกุล
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
158
นายชัยวัฒน์  เหลืองสุวิมล
ม.3
โรงเรียนธัญบุรี
คณิต ม.ต้น
159
เด็กชายชาคริต  บุญอนันต์
ม.2
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
160
เด็กชายชาญชัย  ชัดใจ
ม.3
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
161
เด็กชายชาญวิทย์  ศรีโหมด
ม.3
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
162
เด็กชายชาติปวีณ์วัศ  สมสุขสวัสดิ์กุล
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
163
เด็กหญิงชาลิสา  เทียนบูชา
ม.1
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
164
เด็กหญิงชาลิสา  นาคา
ม.2
โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
165
เด็กหญิงชาลิสา  ราษฎร์ดุษดี
ม.3
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
166
เด็กหญิงชาลิสา  หุ่นดี
ม.3
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
167
เด็กชายชินโชติ  สุฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
168
เด็กชายชินดนัย  รักนิยม
ม.3
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
169
เด็กชายชิษณุชา  มณีจำนงค์
ม.3
โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
170
เด็กชายชิษณุพงศ์  ชูเชิด
ม.2
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
171
เด็กหญิงชุติกาญจน์  กีดคำ
ม.3
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
172
นางสาวชุติกาญจน์  ทองขาว
ม.3
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
173
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ปรีชานุกิจ
ม.1
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
174
เด็กหญิงชุติมา  คงสืบชาติ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
175
เด็กหญิงชุติมา  สุวรรณา
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 4

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 134 โรงเรียนสายปัญญารังสิต
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงชุมาพร  แซ่ลิ้ม
ม.1
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
177
เด็กหญิงเชษฐ์ธิดา  ชุมคง
ม.1
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
178
เด็กชายซาบิต  หมัดอะหลี
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
179
เด็กชายญาณกร  บุณโยดม
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
180
เด็กหญิงญาณิน  เคารพาพงศ์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
181
เด็กหญิงญาณิน  อู๊ดเจริญ
ม.1
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
182
นางสาวญาณิศา  สิทธินันทน์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
183
เด็กหญิงญาณิศา  อินทรภาส
ม.2
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
184
เด็กหญิงญาดา  นิ่มอ่อน
ม.3
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
185
เด็กหญิงญานิพัฒน์  นาคเสวก
ม.1
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
186
เด็กชายฐาปกรณ์  นาราศรี
ม.1
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
187
เด็กหญิงฐิตาภรณ์  พานทอง
ม.2
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
188
เด็กหญิงฐิตารีย์  คำเขียว
ม.1
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
189
เด็กชายฐิติกร  เฮงสุนทร
ม.3
โรงเรียนธัญบุรี
คณิต ม.ต้น
190
เด็กหญิงฐิติกาญจน์  กลับใจ
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
191
เด็กหญิงฐิติชญา  อักกะโชติกุล
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
192
นายฐิติวัชร์  จันทรคณาพัฒน์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
193
เด็กชายฐิติวัชร์  ฮกเจริญ
ม.1
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
194
เด็กหญิงฑิฆัมพร  ขำนอง
ม.3
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
195
เด็กหญิงฑิฆัมพร  บางป้อง
ม.1
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
196
เด็กชายณชพล  แดงวิสุทธิ์
ม.2
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
197
เด็กชายณชพล  ปิ่นสำโรง
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
198
เด็กหญิงณฐมน  บุญสัย
ม.3
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
199
เด็กหญิงณฐมน  ม่วงทอง
ม.1
โรงเรียนธัญบุรี
คณิต ม.ต้น
200
เด็กชายณเดชณ์  ประไพตระกูล
ม.2
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
201
เด็กหญิงณภัทร  บัวพา
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
202
เด็กหญิงณภัทร  ประดับลาย
ม.2
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
203
เด็กชายณภัทร  พละศรี
ม.2
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
204
เด็กหญิงณภัทร  สวัสดิ์พูน
ม.2
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
205
เด็กชายณภัทร  เสมอเชื้อ
ม.3
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
206
เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  วงษ์สุวรรณ์
ม.1
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
207
เด็กหญิงณัชชา  ชอบใหญ่
ม.3
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
208
เด็กชายณัชพล  นิมิตนนท์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
209
เด็กหญิงณัฎฐธิดา  พูลช่วย
ม.3
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
210
เด็กชายณัฎฐ์  น้อยเกิด
ม.3
โรงเรียนธัญบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 4

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 135 โรงเรียนสายปัญญารังสิต
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กชายณัฏฐชัย  แก้ววงศ์วัฒนา
ม.1
โรงเรียนธัญบุรี
คณิต ม.ต้น
212
เด็กชายณัฏฐชัย  อุทิศ
ม.1
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
213
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ชมเพลินใจ
ม.1
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
214
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พิมพานุกูล
ม.2
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
215
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  หอมมาลัย
ม.2
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
216
เด็กหญิงณัฏฐ์ธนัน  กฤตยวงศ์ภักดี
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
217
เด็กชายณัฏฐพร  แก้วสว่าง
ม.2
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
218
เด็กหญิงณัฏฐพิชา  พงศ์พรหม
ม.3
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
219
เด็กหญิงณัฏฐรินทร์  แสนสุข
ม.2
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
220
เด็กหญิงณัฐกฤตา  อุดมผล
ม.2
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
221
เด็กชายณัฐฐินันท์  เพ็งสวย
ม.1
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
222
เด็กหญิงณัฐณิชา  ตั่นเล่ง
ม.3
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
223
เด็กหญิงณัฐณิชา  โตประดิษฐ์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
224
เด็กหญิงณัฐณิชา  อิ่มเงิน
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
225
เด็กชายณัฐดนัย  ใจยืน
ม.3
โรงเรียนธัญบุรี
คณิต ม.ต้น
226
เด็กชายณัฐดนัย  เฉลยชีพ
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
227
เด็กหญิงณัฐธยาน์  ชูแก้ว
ม.2
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
228
เด็กหญิงณัฐธิดา  แก้วสว่าง
ม.1
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
229
เด็กหญิงณัฐนันท์  คงรวยทรัพย์
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
230
เด็กหญิงณัฐนันท์  สมพึ่งทอง
ม.1
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
231
เด็กหญิงณัฐนันท์  เอื้อเพิ่มเกียรติ
ม.2
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
232
เด็กชายณัฐปคัลภ์  พรเฉลิมพงศ์
ม.2
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
233
เด็กหญิงณัฐปภัสร์  เทอดไพรสันต์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
234
เด็กชายณัฐพงศ์  งามวงศ์สุวรรณ
ม.1
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
235
เด็กหญิงณัฐพร  ทะนาไธสง
ม.3
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
236
เด็กชายณัฐพล  แสงงาม
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
237
เด็กชายณัฐภัทร  ตั้งศักดิ์ชัยสกุล
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
238
เด็กชายณัฐภัทร  อินทรศักดิ์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
239
เด็กชายณัฐยศ  สุขจิตร
ม.1
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
240
เด็กหญิงณัฐวดี  คุ้มคร้าม
ม.2
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
241
เด็กหญิงณัฐวดี  ตั้งปรัชญากูล
ม.2
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
242
เด็กชายณัฐวรรธน์  ธีรเลิศพาณิช
ม.2
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
243
เด็กชายณัฐวัชต์  เอื้อเพิ่มเกียรติ
ม.1
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
244
เด็กชายณัฐวัฒน์  คนแรง
ม.3
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
245
เด็กชายณัฐวัฒน์  ทวีโรจน์ภิญโญ
ม.3
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 4

ณ อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 141 โรงเรียนสายปัญญารังสิต
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กชายณัฐวัฒน์  มาโนชนฤมล
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
247
เด็กหญิงณัฐสุดา  เจริญสุข
ม.2
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
248
เด็กหญิงณัฐิดา  ดำนิล
ม.2
โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
249
เด็กหญิงณัฐิดา  ทับเฉย
ม.3
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
250
เด็กหญิงณิชากร  ขาวขำ
ม.2
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
251
เด็กหญิงณิชากร  ฤทธิ์ทวี
ม.1
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
252
เด็กหญิงณิฐชานันท์  ทวีโรจน์ภิญโญ
ม.2
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
253
นางสาวณิสิตา  รัตนโสภาพันธ์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
254
เด็กหญิงณุภัทรณีย์  ตุลา
ม.2
โรงเรียนธัญบุรี
คณิต ม.ต้น
255
เด็กหญิงเณธิตา  ไทยสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
256
เด็กหญิงดลพร  บุญถม
ม.1
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
257
เด็กหญิงดวงกมล  เจริญทรัพย์
ม.1
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
258
เด็กหญิงดวงกมลวรรณ  กลิ่นอุบล
ม.3
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
259
เด็กหญิงดวงใจ  กำธรนพคุณ
ม.3
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
260
เด็กชายต้นน้ำ  โมราเรือง
ม.2
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
261
เด็กชายตรีมูรติ  สุขเกษม
ม.1
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
262
เด็กชายติณณ์  วิชิต
ม.2
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
263
เด็กชายติณณ์  วิไลรัตนาภรณ์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
264
เด็กชายตุลยวัต  เวียงทอง
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
265
เด็กหญิงตุสิตา  ไชยปัญหา
ม.2
โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
266
นายเตชิน  มานตรี
ม.3
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
267
เด็กชายถิรวัฒน์  สุดตา
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
268
เด็กหญิงทัดหทัย  บรรเทากุล
ม.2
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
269
เด็กชายแทนกาย  ศิริโสภณ
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
270
เด็กชายธนกร  กล่อมสวน
ม.1
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
271
เด็กชายธนกร  ชวรางกูร
ม.3
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
272
เด็กชายธนกร  ทองปิ่นแก้ว
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
273
เด็กชายธนกร  ประชาชนะชัย
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
274
นางสาวธนกร  ประทุมรัตน์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
275
เด็กชายธนกร  พยัคฆรักษ์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
276
เด็กชายธนกฤต  ขันธจิตต์
ม.2
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณิต ม.ต้น
277
เด็กชายธนกฤต  พิมพานุกูล
ม.3
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
278
เด็กชายธนกฤต  สาริกา
ม.1
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
279
เด็กชายธนโชติ  วัดพูล
ม.2
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
280
เด็กชายธนเดช  ไชยสงคราม
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 4

ณ อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 142 โรงเรียนสายปัญญารังสิต
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
นายธนทัต  แช่มวัฒนา
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
282
เด็กหญิงธนพร  เอี่ยมสำอางค์
ม.1
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
283
นายธนพล  ต่ออุดม
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
284
เด็กหญิงธนพินท์  ผนึกทอง
ม.1
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
285
เด็กหญิงธนภรณ์  วงษ์รัตน์
ม.1
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
286
เด็กชายธนภัทร  ล่องชูผล
ม.1
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
287
เด็กชายธนวรรธน์  จุฑาภิรมย์พร
ม.1
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
288
เด็กชายธนวัฒน์  เคยการ
ม.2
โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
289
เด็กชายธนวัต  รัตนเชษฐากุล
ม.3
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
290
นายธนัช  กาญจนเจริญนนท์
ม.3
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
291
เด็กหญิงธนัชพร  บุตรดี
ม.2
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
292
เด็กหญิงธนัฐชา  เลี้ยวพรประสาท
ม.1
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
293
นายธนินทร์  จันทรานุวัฒน์กูล
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
294
นางสาวธนิศรา  ชูเรือง
ม.3
โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
295
เด็กชายธรกษิดิ์เดช  เฟื่องฟู
ม.3
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
296
เด็กชายธรณ์  จันทนพันธ์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
297
เด็กหญิงธวัลรัตน์  อยู่ยอด
ม.1
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
298
นางสาวธัญชนก  นาควิเชียร
ม.3
โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
299
เด็กหญิงธัญญรัตน์  เครือพันธุ์
ม.1
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
300
นางสาวธัญญรัตม์  วิสีปัตน์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
301
เด็กหญิงธัญปภัทร  นิ่มนวล
ม.3
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
302
เด็กหญิงธัญยรัตม์  ภคพรพจน์
ม.1
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
303
เด็กหญิงธัญรัตน์  เชื้อกลางใหญ่
ม.2
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
304
เด็กชายธันยบูรณ์  เลิศวิริยะกุล
ม.3
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
305
นางสาวธันยาภัทร์  สิโรจน์ตันติกร
ม.3
โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
306
เด็กหญิงธานิยา  กิจวรเกียรติ
ม.3
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
307
เด็กหญิงธิดารัตน์  ปิ่นประภาสกุล
ม.1
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
308
เด็กหญิงธิดาลักษณ์  คุ้มรักษ์
ม.3
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
309
เด็กชายธิติพันธ์  ศรีเจริญ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
310
เด็กหญิงธิภัทฌา  พลปัถพี
ม.3
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณิต ม.ต้น
311
นางสาวธีรฎา  เรืองสัตวิวรณ์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
312
เด็กหญิงธีรดา  ปัจฉิม
ม.2
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
313
เด็กชายธีรเทพ  ประทุมตัง
ม.1
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
314
เด็กชายธีร์ธวัช  คงรวมญาติ
ม.1
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
315
เด็กชายธีร์ธวัช  นิลละออ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 4

ณ อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 143 โรงเรียนสายปัญญารังสิต
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กชายธีร์ธวัช  นิเวศรัตน์
ม.1
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
317
เด็กชายธีร์ธวัช  ลักษิตานนท์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
318
เด็กชายธีรไนย  ชัยชนะ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
319
เด็กชายธีรภัทร  ศิวพรอนันต์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
320
เด็กชายธีรภัทร์  บุญรอด
ม.3
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
321
เด็กหญิงธีร์วรา  ฐิติเรืองเกียรติ
ม.1
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
322
เด็กชายธีรวีร์  ขุนจันทร์
ม.1
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
323
เด็กชายธีรัตม์  สิงหเดช
ม.1
โรงเรียนธัญบุรี
คณิต ม.ต้น
324
เด็กชายนครินทร์  ภูต้องใจ
ม.1
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
325
เด็กหญิงนงนภัส  ประทุมมา
ม.1
โรงเรียนธัญบุรี
คณิต ม.ต้น
326
เด็กชายนนทกร  จันภักดี
ม.3
โรงเรียนธัญบุรี
คณิต ม.ต้น
327
เด็กชายนนทเทพ  ศักดิ์ธรรมเจริญ
ม.3
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
328
เด็กหญิงนนทพร  บุรีรักษ์
ม.3
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
329
เด็กชายนนทพัทธ์  คำกอง
ม.2
โรงเรียนธัญบุรี
คณิต ม.ต้น
330
นายนนทพัทธ์  เมฆทัศน์
ม.3
โรงเรียนธัญบุรี
คณิต ม.ต้น
331
เด็กชายนนทวัฒน์  จิวรรจนะโรดม
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
332
เด็กชายนนทวัฒน์  ศรีพรหม
ม.3
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
333
เด็กชายนพณัฐ  หลวงพล
ม.1
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
334
เด็กหญิงนพรัตน์  พ่วงพันธ์
ม.1
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
335
นางสาวนภสร  กุหลาบวงษ์
ม.3
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
336
เด็กหญิงนภสร  บุญโต
ม.3
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
337
นางสาวนภัทร  วงศ์สกุลชื่น
ม.3
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
338
เด็กชายนภัทร  วันมี
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
339
เด็กหญิงนภัทร์  อัสดงพงพนา
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
340
นางสาวนภัสญาดา  เครือวัลย์
ม.3
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
341
เด็กหญิงนภัสรภรณ์  โคตรชมภู
ม.1
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
342
เด็กหญิงนภัสวรรณ  สุทัศน์ ณ อยุธยา
ม.1
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
343
เด็กหญิงนภาภรณ์  ชุมนุ้ย
ม.2
โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
344
เด็กชายนภาวุธ  ทุมสะท้าน
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
345
เด็กชายนรภัทร  คงกาจธัญกรณ์
ม.1
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
346
เด็กชายนราภัทร์  ดีรอด
ม.2
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
347
เด็กหญิงนริศรา  คงประทีบ
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
348
เด็กชายนฤปนาถ  อักษรดิษฐ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
349
เด็กชายนฤพัท  ศรีรัตนา
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
350
เด็กหญิงนลพรรณ  จุตะโคลา
ม.2
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 4

ณ อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 144 โรงเรียนสายปัญญารังสิต
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
นางสาวนลิน  พิจิตรกำเนิด
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
352
นายนวดล  คำกอง
ม.3
โรงเรียนธัญบุรี
คณิต ม.ต้น
353
เด็กหญิงนวพรรษ  อังกาทิยพ์
ม.3
โรงเรียนธัญบุรี
คณิต ม.ต้น
354
เด็กชายนวพล  โคตรพันธ์
ม.1
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
355
เด็กหญิงนันท์นพิน  เหล่าวงศ์พุทธา
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
356
เด็กหญิงนันท์นภัส  จันทะฤทธิ์
ม.1
โรงเรียนธัญบุรี
คณิต ม.ต้น
357
เด็กหญิงนันท์นภัส  ชัยณรงค์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
358
เด็กหญิงนันท์นภัส  เปรื่องปราช
ม.3
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
359
นางสาวนันท์นภัส  สันวรรณ
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
360
เด็กหญิงนันท์นิชา  ชวาลไชยศานต์
ม.1
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
361
เด็กหญิงนันทิกานต์  ส่งสุขเลิศสันติ
ม.3
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
362
เด็กหญิงนันทิยา  กำหอม
ม.3
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
363
เด็กหญิงนานามิ  ซาคากูจิ
ม.1
โรงเรียนธัญบุรี
คณิต ม.ต้น
364
เด็กหญิงนิตยา  พึ่งทอง
ม.2
โรงเรียนธัญบุรี
คณิต ม.ต้น
365
เด็กหญิงนิธิชา  อยู่คง
ม.1
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
366
เด็กหญิงนิภัทรา  คำเสนาะ
ม.3
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
367
เด็กชายนิภัทร์  ผิวขม
ม.1
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
368
เด็กหญิงนิภาดา  ผลจันทร์
ม.2
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
369
เด็กหญิงนิราจันทร์  อินต๊ะวงศ์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
370
นางสาวนิรามัย  อุดมสถาพันธ์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
371
เด็กหญิงนิลรณี  นิลเลี่ยม
ม.3
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
372
เด็กหญิงนิศารัตน์  บุญธรรม
ม.3
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
373
เด็กหญิงนิสิตา  สายบุญมี
ม.2
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
374
นางสาวบรรณรต  ศรีฉันทะมิตร
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
375
เด็กชายบรรณวัชร  แนวหล้า
ม.3
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
376
เด็กชายบวรวัช  คละวรรณดี
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
377
เด็กหญิงบัณฑิตา  ทองแก้ว
ม.2
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
378
เด็กหญิงบัณฑิตา  บุญมี
ม.1
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
379
เด็กหญิงบัณทิตา  ยุดดร
ม.2
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
380
เด็กหญิงบัวชมพู  ห้วงสมุทร
ม.2
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
381
เด็กหญิงบุญญาดา  สอนจ้อย
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
382
เด็กหญิงบุญญิตา  คุณมี
ม.2
โรงเรียนธัญบุรี
คณิต ม.ต้น
383
เด็กหญิงบุญยานุช  เจ๊ดกระโทก
ม.3
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
384
เด็กหญิงบุญสิตา  ทวีรัตน์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
385
เด็กหญิงบุณฑริกา  สุภาษิต
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 4

ณ อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 145 โรงเรียนสายปัญญารังสิต
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
เด็กชายบูรพา  อภิญญากุล
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
387
เด็กหญิงเบญญาภา  สิริสาร
ม.2
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
388
เด็กชายปกรณ์เกียรติ  คำชุ่ม
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
389
เด็กชายปกรณ์  กล้าหาญ
ม.3
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
390
เด็กชายปกรณ์  คิดสม
ม.3
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
391
เด็กชายปกรณ์  รจนากร
ม.3
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
392
เด็กชายปฏิพนธ์  ติยะปัญจนิตย์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
393
เด็กชายปฏิภาณ  เดชเกตุ
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
394
เด็กชายปฏิภาณ  พุ่มอุไร
ม.1
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
395
เด็กหญิงปฐมาวรรณ  สุดแสง
ม.1
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
396
เด็กหญิงปณาลี  ทูลทรัพย์
ม.1
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
397
เด็กชายปณิธาน  สันติสถาพร
ม.3
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
398
เด็กหญิงปทิตตา  เพ็งคุณ
ม.1
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
399
เด็กหญิงปทิตตา  อับดุลฟาก๊ะ
ม.2
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
400
เด็กหญิงปทิตตา  อุดมผล
ม.1
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
401
เด็กหญิงปพิชญานันท์  มีเฉย
ม.2
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
402
เด็กชายปภังกร  เบ็ญณรงค์
ม.2
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
403
เด็กหญิงปภัสร  หวง
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
404
เด็กหญิงปภาวรินทร์  พรคงเจริญ
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
405
นายปภาวิชญ์  ทองส่งโสม
ม.3
โรงเรียนธัญบุรี
คณิต ม.ต้น
406
เด็กชายปรพัชร  ทองอุ
ม.1
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
407
เด็กหญิงปรมาภรณ์  พันธ์หว้า
ม.2
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
408
เด็กชายปรวัฒน์  ราชฉวาง
ม.2
โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
409
เด็กหญิงปรวีร์  เมืองราช
ม.2
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
410
เด็กชายประณิธิ  สวนทรัพย์
ม.1
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
411
เด็กชายประพัฒน์  ต่อเบอร์
ม.1
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
412
เด็กหญิงประสิตา  อริยะ
ม.2
โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
413
เด็กชายปรัชญเกียรติ์  หวังหิรัญกุล
ม.3
โรงเรียนธัญบุรี
คณิต ม.ต้น
414
เด็กหญิงปริณดา  ตั้งดำรงค์
ม.3
โรงเรียนธัญบุรี
คณิต ม.ต้น
415
เด็กหญิงปรินทร  แสนโภชน์
ม.2
โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
416
นางสาวปริยากร  คงถาวรนันต์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
417
เด็กหญิงปริวดา  คุรุกิจกำจร
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
418
เด็กชายปริวัฒน์  สุขวิจิตต์
ม.1
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
419
เด็กหญิงปรีญาภัทร  จูบาง
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
420
เด็กชายปรีติ  อยู่เกิด
ม.2
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 4

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 231 โรงเรียนสายปัญญารังสิต
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
421
เด็กหญิงปลายฟ้า  พงษ์ศรีหดุลชัย
ม.2
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
422
เด็กชายปวรปรัชญ์  แสงคำ
ม.2
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
423
เด็กหญิงปวริศา  เพชรนิล
ม.2
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
424
เด็กหญิงปวริศา  ไหล่อุดมพิทักษ์
ม.1
โรงเรียนธัญบุรี
คณิต ม.ต้น
425
เด็กหญิงปวันรัตน์  ทองอยู่
ม.1
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
426
เด็กหญิงปวีรานุช  ศรีสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
427
เด็กชายปัญญวัฒน์  ทองอยู่
ม.2
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณิต ม.ต้น
428
เด็กชายปัญธิคมน์  บวรธนะสินธ์
ม.2
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
429
เด็กหญิงปัณฑิตา  เต่าทอง
ม.2
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
430
เด็กหญิงปัณฑิตา  เพชรพราว
ม.2
โรงเรียนธัญบุรี
คณิต ม.ต้น
431
นางสาวปัณฑิตา  วิงวอน
ม.3
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
432
เด็กหญิงปัณณธร  แสงศรี
ม.1
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
433
เด็กหญิงปัณณวัชร์  ว่องเจริญกิจกุล
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
434
เด็กชายปัณณวัฒน์  น้ำคำ
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
435
เด็กชายปัณณวิชญ์  สุขเจริญ
ม.1
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
436
เด็กชายปัณณ์  ฉัตรชัยอนันต์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
437
เด็กชายปันสุขต์  เพ็ชรผ่อง
ม.2
โรงเรียนธัญบุรี
คณิต ม.ต้น
438
นายปาณัสม์  พิมพ์โคตร
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
439
เด็กหญิงปาทิดตา  ดลชื่น
ม.1
โรงเรียนธัญบุรี
คณิต ม.ต้น
440
เด็กชายปารณัต  ศิลาเณร
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
441
เด็กชายปาราเมศ  ทิมทอง
ม.3
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
442
เด็กหญิงปาลิตา  ขุนแผ้ว
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
443
นายปิติกร  สุพล
ม.3
โรงเรียนธัญบุรี
คณิต ม.ต้น
444
เด็กหญิงปิ่นฉัตร  เจริญทรัพย์
ม.3
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
445
เด็กหญิงปิยวรรณ  นันทะเนตร
ม.3
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
446
เด็กชายปิยากร  สุธีโรจน์ตระกูล
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
447
เด็กหญิงปิยาภรณ์  คอยผล
ม.1
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
448
นายปุญญพัฒน์  แก้วประดับ
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
449
เด็กชายปุญญพัฒน์  ทวีสุข
ม.1
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
450
เด็กชายปุญญพัฒน์  เพ็ชรเขียว
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
451
เด็กชายปุญญพัฒน์  รักษ์ชูชีพ
ม.3
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
452
เด็กหญิงปุญญาฯัฐ  ยงวานิชากร
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
453
เด็กชายปุณณัตถ์  โพธิปิติ
ม.2
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
454
เด็กหญิงปุณยนุช  ชคศรีสว่าง
ม.2
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
455
เด็กหญิงปุณยนุช  สุทธิพรสมบัติ
ม.2
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 4

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 232 โรงเรียนสายปัญญารังสิต
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
456
เด็กหญิงปุณยนุช  อินทรโชติ
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
457
เด็กหญิงปุณยภา  รักษ์ชูชีพ
ม.3
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
458
เด็กหญิงปุณยวีร์  นรเอี่ยม
ม.3
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
459
เด็กหญิงปุณยาพร  ขจรเกตุ
ม.1
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
460
เด็กหญิงปุณยาพร  เสือสมิง
ม.2
โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
461
เด็กชายเป็นโท  ประยูรคำ
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
462
เด็กหญิงเปมิกา  ปรีชาหาญ
ม.1
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
463
เด็กหญิงเปรมมิกา  เนียมเปรม
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
464
เด็กชายผลิตโชค  อรรถจินดา
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
465
เด็กชายฝนหลวง  อินอ่อน
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
466
เด็กชายพงศกร  น้ำทิพย์
ม.3
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
467
เด็กชายพงศกร  สุสุขกาย
ม.2
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
468
เด็กชายพงศกร  หมู่บ้านม่วง
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
469
เด็กชายพงศธร  พิมพ์เทศ
ม.1
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
470
เด็กชายพงศ์ปณต  ณ ป้อมเพ็ชร์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
471
เด็กหญิงพงศ์พงา  ศิลาโชติ
ม.1
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
472
เด็กชายพงศ์พล  รักประเสริฐสุข
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
473
เด็กชายพงศ์ภรณ์  อินทร์พันธ์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
474
เด็กชายพงศ์วิทย์  ศรีก๊กเจริญ
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
475
เด็กชายพงศ์อิทธิ์  รัตนสูรย์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
476
เด็กชายพงษภัทร  คงแก้ว
ม.2
โรงเรียนธัญบุรี
คณิต ม.ต้น
477
เด็กหญิงพชญ  อิศรางกูร ณ อยุธยา
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
478
เด็กชายพชร  น่วมชุ่ม
ม.1
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
479
เด็กชายพชร  เพิ่มพูล
ม.3
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
480
เด็กหญิงพชรภรณ์  พลเยี่ยม
ม.3
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
481
เด็กชายพนธกร  จรูญรัตน์
ม.1
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
482
เด็กหญิงพนิดา  เอี่ยมโอษฐ
ม.3
โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
483
นางสาวพรชนก  ทรัพย์วัฒนาชัย
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
484
เด็กหญิงพรทิพย์  อาศัย
ม.1
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
485
เด็กหญิงพรธีรา  บุขุนทด
ม.2
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
486
เด็กหญิงพรนัชชา  กุลเมือง
ม.1
โรงเรียนธัญบุรี
คณิต ม.ต้น
487
เด็กหญิงพรปฏิเวธ  บาลชื่น
ม.2
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
488
เด็กหญิงพรปวีณ์  ทองฉิม
ม.2
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
489
เด็กหญิงพรพระพลอย  แสงน้ำ
ม.1
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
490
เด็กชายพรพล  จงศรี
ม.3
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 4

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 233 โรงเรียนสายปัญญารังสิต
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
491
เด็กหญิงพรรณพนัช  อัสถิ
ม.2
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
492
เด็กชายพรรษพล  พุทธพงษ์
ม.1
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
493
เด็กชายพรหมพิริยะ  ขัตติยวงษ์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
494
เด็กชายพริษฐ์  วิจิตรวัฒนานนท์
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
495
เด็กชายพฤกษทล  บางสาลี
ม.3
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
496
เด็กหญิงพฤกษา  ศรีปิติวิทยานันท์
ม.1
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
497
เด็กชายพฤฒิพงศ์  โชคธนอนันต์
ม.2
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
498
เด็กชายพลภัทร  สุภัททธรรม
ม.2
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
499
เด็กชายพลวิชญ์  เชียงหลิว
ม.3
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
500
เด็กชายพลศรุต  เกียรติมนตรี
ม.2
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
501
เด็กหญิงพลอยชมพู  สาสินธุ์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
502
เด็กหญิงพลอยแผ่นดิน  ปริศนานันทกุล
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
503
เด็กหญิงพลอยพิลาส  อาจจินดา
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
504
เด็กชายพศิน  มากเจริญ
ม.1
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
505
นางสาวพัชร์ธนาภร  บุญรัตน์ประพันธ์
ม.3
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
506
เด็กหญิงพัชรพร  โถน้อย
ม.2
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
507
เด็กหญิงพัชรพร  สวัสดิ์จีน
ม.2
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
508
เด็กชายพัชรพล  ศรีประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
509
นางสาวพัชรมัย  ฮ่องสกุล
ม.3
โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
510
เด็กหญิงพัชราวดี  โรจน์เจริญชัย
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
511
เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  สงวนเกียรติชัย
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
512
เด็กหญิงพัณณิตา  สุขโต
ม.3
โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
513
เด็กชายพัทธดนย์  ธรรมสรางกูร
ม.2
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
514
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  โพธิ์ชนะพันธุ์
ม.2
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
515
เด็กหญิงพัทธนันท์  ทองยิ่ง
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
516
เด็กหญิงพิชชาภรณ์  ต่อวิริยะเลิศชัย
ม.2
โรงเรียนธัญบุรี
คณิต ม.ต้น
517
เด็กหญิงพิชชาภา  สืบฤกษ์
ม.2
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
518
เด็กหญิงพิชญดา  กระโพธิ์
ม.3
โรงเรียนธัญบุรี
คณิต ม.ต้น
519
เด็กหญิงพิชญธิดา  เนื่องสาย
ม.2
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
520
เด็กหญิงพิชญาภา  ชื่นมั่นนุษย์
ม.1
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
521
เด็กหญิงพิชาภรณ์  คุ้มทรัพย์
ม.2
โรงเรียนธัญบุรี
คณิต ม.ต้น
522
เด็กหญิงพิณณภัสสร  ถาวรกุล
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
523
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คงเจาะ
ม.1
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
524
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  โพธิ์พัตรา
ม.2
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
525
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  สิงห์คำป้อง
ม.2
โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 4

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 234 โรงเรียนสายปัญญารังสิต
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
526
นางสาวพิมพ์พิศา  เนียมฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนธัญบุรี
คณิต ม.ต้น
527
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ชัชราวรรณ
ม.2
โรงเรียนธัญบุรี
คณิต ม.ต้น
528
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  รัตนพันธ์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
529
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  วัฒนะแสงโรยศรี
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
530
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เปรุนาวิน
ม.1
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
531
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  สงวนสัตย์
ม.3
โรงเรียนธัญบุรี
คณิต ม.ต้น
532
เด็กหญิงพิมพ์สวย  วงศ์วโรดม
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
533
เด็กหญิงพิมพ์ไหม  โคสุวรรณวิจิตร
ม.3
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
534
เด็กหญิงพิมาลา  ช่างผัส
ม.1
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
535
นางสาวพิไลพร  ขัติยะ
ม.3
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
536
เด็กชายพิษณุ  พันธุระ
ม.3
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
537
เด็กชายพีรณัฐ  เจริญพานทอง
ม.3
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
538
เด็กชายพีรณัฐ  เต่าทอง
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
539
เด็กชายพีรณัฐ  เอ้งฉ้วน
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
540
เด็กหญิงพีรดา  พิระขัมม์
ม.1
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
541
เด็กชายพีรพัฒน์  พุมมาทอง
ม.1
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
542
เด็กชายพีรพัฒน์  วงศ์เจริญวิชญ์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
543
เด็กชายพีรพัฒน์  สุขสุสาสน์
ม.1
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
544
เด็กชายพีรภาส  เพียงตา
ม.2
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
545
เด็กชายพีรวัส  หนูพวก
ม.3
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
546
เด็กชายพีระณัฐ  ก้องกิจพิพัฒน์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
547
เด็กชายพีระวัฒน์  กิ่งตระการ
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
548
เด็กชายพุฒิพงศ์  ผาติเสนะ
ม.2
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
549
เด็กชายพุทธิพงษ์  วัตถุทอง
ม.1
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
550
เด็กหญิงเพชรรัตน์  แก้วดวงใจ
ม.1
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
551
เด็กชายเพ็ชรสยาม  อุริต
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
552
เด็กชายภคนันท์  ทัศนาภิรมย์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
553
เด็กหญิงภคพร  มณีขาว
ม.1
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
554
เด็กหญิงภคมน  เจริญศรีวิริยะกุล
ม.3
โรงเรียนธัญบุรี
คณิต ม.ต้น
555
เด็กหญิงภควรรณ  ทองรักษ์
ม.3
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
556
เด็กหญิงภทรษร  พันธุ์วา
ม.2
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
557
นายภมรพล  พุ่มไม้
ม.3
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
558
เด็กชายภรัณยู  สาระดี
ม.1
โรงเรียนธัญบุรี
คณิต ม.ต้น
559
เด็กหญิงภัคจิรา  ศิริแสน
ม.2
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
560
นางสาวภัณฑิราภรณ์  แก้วประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนธัญบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 4

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 235 โรงเรียนสายปัญญารังสิต
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
561
เด็กหญิงภัณฑิลา  หลังกลับ
ม.1
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
562
เด็กชายภัทรกร  จอประดิษฐ
ม.1
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
563
เด็กชายภัทรพงศ์  รื่นสม
ม.3
โรงเรียนธัญบุรี
คณิต ม.ต้น
564
เด็กหญิงภัทรพร  แสงหิรัญ
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
565
เด็กชายภัทรพล  วงศ์พันธ์เสือ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
566
เด็กชายภัทรภูมิ  กมลวารินทร์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
567
เด็กหญิงภัทรลภา  วิเศษหอม
ม.2
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
568
เด็กหญิงภัทรวดี  พลอยแก้ว
ม.1
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
569
เด็กชายภาณุพงศ์  เป็ง
ม.2
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
570
เด็กหญิงภานรินทร์  ศรีคำรุณ
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
571
เด็กหญิงภานุมาต  เฉลิมสุข
ม.3
โรงเรียนธัญบุรี
คณิต ม.ต้น
572
เด็กชายภานุวัฒน์  ศรีสุพรรณ
ม.2
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
573
นายภาสวุฒิ  ณ นคร
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
574
นางสาวภาสินี  บุญญะฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
575
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  จีนเพ็ชร์
ม.1
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
576
เด็กชายภูเบศ  ประยงค์หอม
ม.3
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
577
เด็กชายภูฟ้า  งามละมัย
ม.3
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
578
เด็กชายภูมินันท์  ใจเทียมศักดิ์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
579
เด็กชายภูมิพัฒน์  นรเศรษฐ์ปัญญา
ม.2
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
580
เด็กชายภูมิพัฒน์  บุญเกิด
ม.2
โรงเรียนธัญบุรี
คณิต ม.ต้น
581
เด็กชายภูมิพัฒน์  สว่างจิตร
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
582
เด็กชายภูมิพัฒน์  หอมแม้น
ม.3
โรงเรียนธัญบุรี
คณิต ม.ต้น
583
เด็กชายภูมิพิพัฒน์  พึ่งเนตร
ม.1
โรงเรียนธัญบุรี
คณิต ม.ต้น
584
เด็กชายภูริไกรลาส  สงจินดา
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
585
เด็กชายภูริชา  เดชาพิธาโชติ
ม.1
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
586
นายภูริณัฐ  พลอาสา
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
587
เด็กชายภูริณัฐ  ภารแผ้ว
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
588
เด็กชายภูริต  มรรคทรัพย์
ม.1
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
589
เด็กชายภูริต  เวชมนัส
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
590
เด็กชายภูริวัจน์  สุทธิประทีปพงศ์
ม.1
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
591
นายภูวณิช  วาณิชวิวัฒน์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
592
เด็กชายภูวเดช  แก้วเกลื่อน
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
593
เด็กชายภูวิศปูรณ์  พิริยะพงศ์ไพโรจน์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
594
เด็กชายภูษิต  อัญมณีเจริญ
ม.1
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
595
เด็กหญิงมนัชญา  ศุภางค์ลักษณ์
ม.2
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 4

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 236 โรงเรียนสายปัญญารังสิต
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
596
เด็กหญิงมนัญชยา  ชูยศ
ม.1
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
597
เด็กหญิงมนัสนันท์  ปู่บัว
ม.3
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
598
เด็กหญิงมนัสวี  หาจำปา
ม.2
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
599
เด็กหญิงมัชฌิมา  เชื้ออาษา
ม.1
โรงเรียนธัญบุรี
คณิต ม.ต้น
600
เด็กชายมัทธิว  เหมะ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
601
เด็กหญิงมัทยา  ไหลนำเจริญ
ม.1
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
602
เด็กหญิงมัลนิการ์  ภู่พรามณ์
ม.3
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
603
เด็กหญิงมิรันตี  ทองสุก
ม.1
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
604
นางสาวมุกด์มาดา  ถิ่นวงศ์อินทร์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
605
เด็กชายมุนินทร  ดรลิเคน
ม.1
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
606
เด็กหญิงโมธิกา  บัวทอง
ม.2
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
607
เด็กชายยศนันท์  นุ่มนาค
ม.1
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
608
เด็กชายยศพนธ์  ธราวงศ์ทิพย์
ม.2
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
609
เด็กชายยศภัทร  พานทอง
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
610
เด็กชายยุทธชวินทร์  หมอทรัพย์
ม.1
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
611
เด็กชายยุทธะพงษ์  คงน้ำ
ม.2
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
612
เด็กชายรพีพงศ์  จิตรพรทรัพย์
ม.1
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
613
นางสาวรวงข้าว  จันทร์สูตร์
ม.3
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
614
เด็กหญิงรวิกานต์  หล่มวิสัย
ม.2
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
615
นายรวินวิชญ์  จงศรีสมบัติ
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
616
เด็กชายรวิภาส  ชำนิ
ม.3
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
617
เด็กชายรวิภาส  เทศวงษ์
ม.3
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
618
เด็กชายรัชกฤต  บุญทวี
ม.1
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
619
เด็กชายรัชชานนท์  แย้มบู่
ม.2
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
620
เด็กชายรัฐนันท์  ตีรทรานนท์
ม.3
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
621
เด็กชายรัฐพงษ์  ขาวมั่นคง
ม.2
โรงเรียนธัญบุรี
คณิต ม.ต้น
622
เด็กชายรัฐภูมิ  อยู่คง
ม.2
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
623
เด็กชายรัฐวิชญ์  เจริญรุจิศิรโชติ
ม.2
โรงเรียนธัญบุรี
คณิต ม.ต้น
624
เด็กหญิงรัตนากร  แสงเรือง
ม.1
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
625
เด็กหญิงรัตนาพร  เผือกทอง
ม.3
โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
626
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ทองสายใหญ่
ม.1
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
627
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  อ่อนวิมล
ม.2
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
628
เด็กหญิงรับขวัญ  พระตลับ
ม.3
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
629
เด็กชายราชพฤกษ์  ศรีพระพุทธ
ม.3
โรงเรียนธัญบุรี
คณิต ม.ต้น
630
เด็กหญิงรินรดา  โชติจิตราเดช
ม.1
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 4

ณ อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 341 โรงเรียนสายปัญญารังสิต
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
631
เด็กหญิงรุ่งณภา  สวยงาม
ม.2
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
632
นางสาวรุ่งทิพย์  บุญชู
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
633
เด็กหญิงรุ่งนภา  โง่นใจรัก
ม.1
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
634
เด็กหญิงรุ่งไพลิน  พุมมาทอง
ม.2
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
635
เด็กหญิงรุจิทาดา  กิจวิมลรัตนา
ม.3
โรงเรียนธัญบุรี
คณิต ม.ต้น
636
เด็กชายรุจินพ  ไนยทอง
ม.1
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
637
เด็กชายฤทธิไกร  แซ่ฮั่น
ม.1
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
638
เด็กชายฤาชุธรรม  อ่อนศิริ
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
639
เด็กหญิงลภัฎรดา  ปิ่นศรี
ม.3
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
640
เด็กชายวงศธร  เมฆฉาย
ม.3
โรงเรียนธัญบุรี
คณิต ม.ต้น
641
เด็กหญิงวชิรญาณ์  ภู่ซ้อน
ม.1
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
642
เด็กชายวชิรวิทญ์  คงเสรีนุสรณ์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
643
เด็กชายวชิรวิทย์  มานะนาวิกผล
ม.2
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
644
นายวชิรศักดิ์  พันธุ์ปัญญา
ม.3
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
645
เด็กหญิงวชิราภรณ์  โตใหญ่
ม.1
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
646
เด็กชายวธัญญู  ทองอยู่
ม.1
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
647
เด็กหญิงวรกมล  พันธุ์มณี
ม.2
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
648
เด็กชายวรเชษฐ์  กิตติศัพท์กันทร
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
649
เด็กชายวรโชติ  ตาววัฒนา
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
650
เด็กชายวรท  เลียงวิทยาคุณ
ม.3
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
651
เด็กชายวรปรัชญ์  ศรีรัตนานนท์
ม.2
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
652
เด็กชายวรภัทร  รวมสุข
ม.2
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
653
เด็กหญิงวรรณกร  ช่างเกวียน
ม.3
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
654
เด็กหญิงวรรณวริน  อินทร์ฉาย
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
655
เด็กหญิงวรรณศิษย์ฐี  พังลำภู
ม.1
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
656
เด็กหญิงวรวลัญช์  เจียมรัมย์
ม.1
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
657
เด็กชายวรวิชญ์  ธีรวัฒนเศรษฐ์
ม.1
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
658
เด็กชายวรวุฒิ  มาวงค์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
659
เด็กชายวรสรณ์  สาตรา
ม.1
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
660
เด็กหญิงวรัชญาน์  บำรุง
ม.3
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
661
เด็กหญิงวรัญญา  แจ่มแป้น
ม.2
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
662
นางสาววรัญญา  วิสารทวิศิษฎ์
ม.3
โรงเรียนธัญบุรี
คณิต ม.ต้น
663
เด็กชายวรัญญู  แย้มศรวล
ม.1
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
664
เด็กชายวริทธิ์ธร  ประเสริฐศิลป์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
665
นางสาววรินทร  ฉัตรบูรพาชัย
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 4

ณ อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 342 โรงเรียนสายปัญญารังสิต
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
666
เด็กหญิงวริศรา  จิรรัชวณิช
ม.1
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
667
เด็กหญิงวริศรา  ชิดชาญชัย
ม.2
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
668
เด็กหญิงวริศรา  ภาคแสวง
ม.3
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
669
นางสาววริษฐา  ป้อมน้อย
ม.3
โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
670
เด็กหญิงวรีลักษณ์  บุญวิเทียน
ม.3
โรงเรียนธัญบุรี
คณิต ม.ต้น
671
เด็กชายวศิภูมิ์  ถัมภ์บรรฑุ
ม.2
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
672
เด็กชายวสวัตต์  ศรียาภัย
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
673
เด็กชายวัชพล  วงศ์อภิญญา
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
674
เด็กชายวัชรพล  สุบุญสันต์
ม.2
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
675
เด็กชายวัชรากร  พลอาสา
ม.2
โรงเรียนธัญบุรี
คณิต ม.ต้น
676
เด็กชายวัชริศ  จาวรุ่งวาณิชย์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
677
เด็กชายวัฒนพงศ์  อ่ำทิพย์
ม.2
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
678
เด็กหญิงวัฒนีย์  เอมสอาด
ม.3
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
679
เด็กหญิงวันใหม่  เวชพันธ์
ม.1
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
680
เด็กหญิงวาชิตา  ลอยเกตุ
ม.1
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
681
เด็กหญิงวาริยา  เพ็ญคุโณดม
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
682
เด็กชายวิชญภณ  ผองขำ
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
683
เด็กหญิงวิชญาพร  บุญชิต
ม.1
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
684
เด็กชายวิชยุตม์  ปรีชาหาญ
ม.3
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
685
เด็กชายวิทัศน์  สุวรรณมณี
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
686
เด็กหญิงวิภาวรรณ  บุตรวงศ์โสภา
ม.1
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
687
เด็กหญิงวิมลวรรณ  เสาสมภพ
ม.2
โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
688
เด็กหญิงวิรัลยา  คงดั่น
ม.2
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
689
เด็กชายวิศรุต  ทองเอม
ม.2
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
690
เด็กชายวีรภัทร  โพธิ์เจริญ
ม.1
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
691
เด็กชายวีรวัฒน์  วงค์มานิตย์
ม.3
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
692
เด็กหญิงวีร์สุดา  ค่อนดี
ม.1
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
693
นายเวสสภู  สว่างวงษ์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
694
เด็กชายศรัณยพัชร์  ยิ้มชัยประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
695
เด็กชายศรัณย์  วงษ์เครือวัลย์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
696
เด็กหญิงศริณญา  พาลีบัตร
ม.1
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
697
เด็กหญิงศรุดา  ยงวัฒนาสุนทร
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
698
เด็กหญิงศวิตา  วัฒนาวิโรจน์
ม.2
โรงเรียนธัญบุรี
คณิต ม.ต้น
699
เด็กหญิงศศิธร  ใจเย็น
ม.3
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
700
เด็กหญิงศศิธร  นงค์บาง
ม.3
โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 4

ณ อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 343 โรงเรียนสายปัญญารังสิต
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
701
เด็กหญิงศศิธร  สมอ่อน
ม.2
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
702
เด็กหญิงศศิวิมล  มงคลแท้
ม.2
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
703
เด็กชายศักดา  แก้วเทศ
ม.3
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
704
เด็กหญิงศิรดา  จันทรมนตรี
ม.3
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
705
เด็กหญิงศิรประภา  ทองมณี
ม.3
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
706
เด็กหญิงศิรประภา  นระบุตร
ม.1
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
707
เด็กหญิงศิริภัสสร  ศรีขจรลาภ
ม.3
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
708
เด็กชายศิโรตม์  อินทศร
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
709
เด็กชายศิวกร  สุขชมทอง
ม.2
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
710
เด็กชายศิวกร  แสงอ่อน
ม.1
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
711
เด็กชายศิวพัฒน์  เงินยางแดง
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
712
เด็กชายศิววิชญ์  พงษ์รอด
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
713
เด็กชายศิวัช  สังขดิษฐ์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
714
เด็กหญิงศีตลา  ชื่นคลัง
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
715
นายศุภกร  กีบาง
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
716
เด็กชายศุภกร  ซู
ม.3
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
717
เด็กชายศุภกร  นราสภา
ม.3
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
718
เด็กชายศุภกร  วชิรปาณีกูล
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
719
เด็กชายศุภกร  เสริมศักดิ์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
720
เด็กชายศุภกิตติ์  ศรีบุษย์
ม.2
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
721
เด็กหญิงศุภจิรา  ดีรัศมี
ม.3
โรงเรียนธัญบุรี
คณิต ม.ต้น
722
เด็กหญิงศุภจิรา  พันธ์มหา
ม.1
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
723
เด็กชายศุภชัย  รักชีพ
ม.1
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
724
เด็กชายศุภชีพ  แสงศิริ
ม.3
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
725
เด็กชายศุภฤกษ์  ประชิดเขตต์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
726
เด็กชายศุภวิชญ์  กาสา
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
727
เด็กชายศุภวิชญ์  ตันติ์จิตรเวชกร
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
728
เด็กชายศุภวิชญ์  บุญมณี
ม.3
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
729
เด็กหญิงศุภาพรรณ  วงศ์หงษ์
ม.1
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
730
เด็กหญิงศุภิสรา  เขียนลิขิต
ม.1
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
731
เด็กหญิงศุภิสรา  นาคนาม
ม.3
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
732
นางสาวศุภิสรา  บุศบงกรศ
ม.3
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
733
เด็กหญิงศุภิสรา  วรัชโชติเสถียร
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
734
เด็กหญิงศุภิสรา  ศรีธรรมพินิจ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
735
เด็กหญิงศุภิสรา  เสถียรฐิติพงศ์
ม.1
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
736
เด็กชายสินมหันต  โรจน์รักษกุล
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 4

ณ อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 344 โรงเรียนสายปัญญารังสิต
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
737
นางสาวศุภิสรา  แสงเมฆิน
ม.3
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
738
เด็กหญิงโศภิษฐา  ดำเกิงพันธ์
ม.3
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
739
เด็กหญิงสกุลกาญจน์  เปี่ยมสุวรรณ์
ม.1
โรงเรียนธัญบุรี
คณิต ม.ต้น
740
เด็กหญิงสถิรภัทร  พึ่งเนตร
ม.3
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
741
เด็กชายสยมภู  ทองปัญญนพ
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
742
เด็กชายสรวิชญ์  จำปาหอม
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
743
เด็กชายสรวิชญ์  ลิ้มศิริวัฒน์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
744
เด็กชายสรวิศ  โชติเจริญวาณิชย์
ม.3
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
745
เด็กหญิงสรัลพร  หิรัญพฤกษ์
ม.1
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
746
เด็กหญิงสโรชา  เปลี่ยนรัศมี
ม.3
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
747
เด็กหญิงสโรชา  แหยมเจริญ
ม.2
โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
748
เด็กหญิงสวรส  ชมนัด
ม.3
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
749
เด็กหญิงสวรส  โสภณพัฒนะนนท์
ม.1
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
750
เด็กชายสันต์ธร  คำปิตะ
ม.3
โรงเรียนธัญบุรี
คณิต ม.ต้น
751
นางสาวสาลินี  มีศรีเนตร
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
752
เด็กหญิงสิตางศุ์  ระวังภัย
ม.3
โรงเรียนธัญบุรี
คณิต ม.ต้น
753
เด็กชายสิทธิ์พิพัชร  กสิกรกรรม
ม.1
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
754
เด็กชายสิปปกร  หลาบหนองแสง
ม.1
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
755
เด็กหญิงสิปาง  สิทธิไชยนันท์
ม.3
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
756
เด็กชายสิรธีร์  สายทอง
ม.1
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
757
เด็กหญิงสิรภัทร  วัดพูล
ม.2
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
758
เด็กชายสิรวัฒน์  แสนบุญส่ง
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
759
เด็กชายสิรวิชญ์  ดาบทอง
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
760
เด็กชายสิรวิชญ์  สันประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
761
เด็กหญิงสิรารมย์  ประยูรวรรณ
ม.1
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
762
เด็กหญิงสิริกร  เจริญชอบ
ม.3
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
763
เด็กหญิงสิริมาฆ์  นาคะชัยเศรษฐ์
ม.1
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
764
เด็กหญิงสิริรัตน์  ดอกสี
ม.1
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
765
เด็กชายสิริวิชญ์  ณ นครพนม
ม.1
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
766
เด็กหญิงสิริโสภา  เอกรัตนวงศ์
ม.3
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
767
เด็กหญิงสิรีลภัส  เลิสหิรัญเจริญ
ม.1
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
768
เด็กหญิงสิรีลานนา  กาวิณีย์
ม.1
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
769
เด็กหญิงสุขฤดี  พวงมาลี
ม.1
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
770
เด็กหญิงสุขศิริ  บวมตะคุ
ม.3
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
771
เด็กหญิงฬียาพร  เพ็ญนิเวศน์สุข
ม.2
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
772
เด็กชายองอาจ  วรดิษฐ์วงษ์
ม.2
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 4

ณ อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 345 โรงเรียนสายปัญญารังสิต
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
773
เด็กชายสุขสันต์  ทองสกุล
ม.1
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณิต ม.ต้น
774
เด็กหญิงสุจิตรา  เชี่ยวชาญ
ม.3
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
775
เด็กหญิงสุชานันท์  พวงนาค
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
776
เด็กหญิงสุชานาฏ  พุฒซ้อน
ม.3
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
777
เด็กหญิงสุชานาถ  โชติพ่วง
ม.1
โรงเรียนธัญบุรี
คณิต ม.ต้น
778
เด็กหญิงสุณัฏฐา  วรรณพราหมณ์
ม.1
โรงเรียนธัญบุรี
คณิต ม.ต้น
779
เด็กชายสุทธภัทธ์  กถาไชย
ม.2
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
780
เด็กหญิงสุทธิชาวรรณ  ธิกันทา
ม.1
โรงเรียนธัญบุรี
คณิต ม.ต้น
781
เด็กชายสุธนัย  พงษ์พัฒนศึกษา
ม.3
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
782
เด็กหญิงสุธางศุ์รัตน์  สุริยวรรณ
ม.2
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
783
เด็กหญิงสุธิดา  อมรสันต์
ม.1
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
784
เด็กชายสุปัญญา  สุนทรศักดิ์
ม.2
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
785
เด็กหญิงสุพรรณษา  ทรัพย์ผลไทย
ม.3
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
786
นางสาวสุพิชฌาย์  ทวีธัญญ์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
787
เด็กหญิงสุภัชญา  เฉลิมศรี
ม.1
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
788
เด็กหญิงสุภัสสรา  กิจนที
ม.2
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
789
เด็กหญิงสุภัสสรา  แก้วใส
ม.3
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
790
นางสาวสุภัสสรา  คำใจ
ม.3
โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
791
เด็กหญิงสุรภา  อาชีวะประดิษฐ
ม.2
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
792
เด็กชายสุรสีห์  ธีรประเทืองกุล
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
793
เด็กหญิงสุรีย์พร  น้อยสุข
ม.3
โรงเรียนธัญบุรี
คณิต ม.ต้น
794
เด็กชายสุวรรณภูมิ  ทองอาสน์
ม.3
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
795
เด็กหญิงสุวรรณรัตน์  ทองถม
ม.1
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
796
นางสาวสุวริยาพร  มงคล
ม.3
โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
797
เด็กชายสุวิจักขณ์  หลำหนู
ม.1
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
798
เด็กชายสูงเสียดฟ้า  ศิรศักดิ์ชัยกุล
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
799
เด็กหญิงเสาวภาคย์  หงษ์ไทย
ม.3
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
800
เด็กหญิงแสงธรรม  ณ นคร
ม.1
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
801
เด็กชายโสภณวิชญ์  วรรัตน์ญานนท์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
802
เด็กชายโสภณัฐ  มาดีประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
803
เด็กหญิงโสภิดา  ทับทอง
ม.1
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
804
เด็กหญิงหฤทชนัน  อุทกัง
ม.1
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
805
เด็กชายหาญชัย  นนท์ประสาท
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
806
เด็กหญิงอารียา  พิมพา
ม.2
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
807
เด็กหญิงอารียา  รุ่งชลชวลิต
ม.3
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
808
เด็กชายอุปรากร  อุปละ
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 4

ณ อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 346 โรงเรียนสายปัญญารังสิต
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
809
เด็กชายอธิศ  จิตเพราเพริด
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
810
เด็กชายอธิษฐ์  วิสุทธิ์นนท์นาถ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
811
เด็กหญิงอนัญญา  ขันสร้อย
ม.2
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
812
เด็กหญิงอนัญญา  นินทะสิงห์
ม.2
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
813
เด็กหญิงอภิชญา  พุฒิสันติกุล
ม.1
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
814
เด็กชายอภิเชฏ  เลี่ยวไพโรจน์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
815
เด็กหญิงอภินัญญา  แถมจำรัส
ม.1
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
816
เด็กชายอภิวัฒน์  ร่มโพธิ์ชี
ม.3
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
817
นางสาวอภิสร  รันทม
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
818
นางสาวอภิสรา  อานอาชา
ม.3
โรงเรียนธัญบุรี
คณิต ม.ต้น
819
เด็กหญิงอรจิรา  อารี
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
820
เด็กหญิงอรปรีญา  จงเพียร
ม.3
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
821
นางสาวอรปรียา  คำงาม
ม.3
โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
822
เด็กชายอรรณพ  ภาคอารีย์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
823
เด็กชายอรรสโรจน์  รอดอยู่
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
824
เด็กหญิงอรัชภรณ์  นรินทรกุล ณ อยุธยา
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
825
เด็กหญิงอริสรา  ศรีศุโมโร
ม.1
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
826
เด็กชายอัครพล  โต๊ะอาด
ม.2
โรงเรียนธัญบุรี
คณิต ม.ต้น
827
เด็กหญิงอังค์วรา  จตุรยุค
ม.2
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
828
เด็กหญิงอัมพิกา  เอี่ยมสอาด
ม.1
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
829
เด็กหญิงอัลิปรียา  โชคชัยวิศิษฎ์
ม.2
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
830
เด็กหญิงอาทิตตา  เข็มทอง
ม.1
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
831
เด็กหญิงอาทิตยา  ขยายศรี
ม.1
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
832
เด็กหญิงอาทิตยา  จันทดวง
ม.1
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
833
เด็กหญิงอาทิตยา  ชูสง
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
834
เด็กหญิงอาทิตยา  หวังดี
ม.3
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
835
เด็กหญิงอาธิติญา  หุ่นยนต์
ม.2
โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
836
เด็กชายอานันท์อิทธิ์  ทวีทรัพย์มณี
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณิต ม.ต้น
837
เด็กหญิงอาภากร  จิตวัฒนากร
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
838
เด็กหญิงอารยา  พรมมาสุข
ม.3
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
839
เด็กหญิงอารยา  แสงขาว
ม.3
โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
840
เด็กหญิงอารียา  แถววงษ์
ม.2
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
841
เด็กหญิงเอ็นดู  พุ่มพวง
ม.1
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
842
เด็กหญิงโอบบุญ  เจริญสุข
ม.2
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
คณิต ม.ต้น
843
เด็กหญิงฮานา  ลิ้มทอง
ม.1
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
844
เด็กหญิงฐิติพรรณ  ชาวะนะ
ม.3
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 4

ณ อาคาร 5 ชั้น 6 ห้อง 561 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
845
เด็กหญิงกชพร  อินทะกูล
ม.2
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
846
เด็กหญิงกนกศิตา  ตั้งวิบูลย์ชัย
ม.3
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
847
เด็กหญิงกมลลักษณ์  ขุนพล
ม.3
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
848
เด็กชายกฤตภาส  อุทุมพิรัตน์
ม.2
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
849
เด็กชายกฤตเมธ  เพ็ชร์รัตน์
ม.3
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
850
เด็กชายกฤติน  โฉมงาม
ม.1
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
851
เด็กหญิงกวิสรา  สดสมศรี
ม.3
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
852
เด็กหญิงกวิสรา  อุบลชัย
ม.2
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
853
เด็กชายกษิดิ์เดช  เกตุหอม
ม.2
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
854
เด็กชายกษิเดช  บุญด้วยลาน
ม.3
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
855
เด็กชายก้องภพ  พรหมทา
ม.3
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
856
เด็กหญิงกัญญาวีร์  สวัสดิผล
ม.3
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
857
เด็กชายกัณพงศ์  รวยระรื่น
ม.2
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
858
เด็กชายกันตภูมิ  แก้วหมื่นไวย
ม.3
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
859
เด็กหญิงกันย์กนิษฐ์  บุญมี
ม.3
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
860
เด็กหญิงกานต์พิชชา  คำสุวรรณ์
ม.3
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
861
เด็กชายกิตติกานต์  อร่ามรัศมี
ม.2
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
862
เด็กชายกิตติคุณ  อำนาคะ
ม.3
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
863
เด็กชายกิตติเดช  แจ่มฟ้า
ม.1
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
864
เด็กชายกิตติธัช  เถื่อนวงษ์
ม.1
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
865
เด็กชายกิตติพัศ  ชูมก
ม.1
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
866
เด็กชายเกรียงไกร  มะลิซ้อน
ม.2
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
867
เด็กชายเกียรติภูมิ  จาตุรวาณิช
ม.3
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
868
เด็กชายคณิน  ชื่นกลิ่น
ม.1
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
869
เด็กชายคณิศร  คำมาพล
ม.3
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
870
เด็กหญิงจรูญลักษณ์  นำพวก
ม.2
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
871
เด็กหญิงจินต์จุฑา  บุญเข็มทอง
ม.1
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
872
เด็กชายจิรภัทร  ประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
873
เด็กชายจิรภัทร  แอนดาริส
ม.3
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
874
เด็กชายจิรภัทรปกรณ์  คลังทอง
ม.2
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
875
เด็กหญิงจิรภิญญา  นิรันตสุข
ม.1
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
876
เด็กหญิงจิรัชญา  จันทรศร
ม.2
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
877
เด็กชายจิรายุ  พรมเผ่า
ม.2
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
878
เด็กหญิงจิราวรรณ  เอกฉัตร
ม.3
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
879
เด็กชายชญานนท์  แสนสุข
ม.1
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 4

ณ อาคาร 5 ชั้น 6 ห้อง 562 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
880
เด็กชายชณัต  หัตถรุ่งเรือง
ม.3
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
881
เด็กชายชณาธิป  นงคมณีกุล
ม.3
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
882
เด็กชายชยพล  คำนวน
ม.3
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
883
เด็กชายชยากร  จิตรอุดมกุล
ม.3
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
884
เด็กชายชวัลวิทย์  การชะวี
ม.1
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
885
เด็กชายชัชณัชชา  ชูบัวแก้ววสุ
ม.3
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
886
เด็กชายชานนท์  อินทรประสงค์
ม.2
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
887
เด็กชายชุติภัทร  ภัทรโยธิน
ม.1
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
888
เด็กหญิงชุติมา  หนูมาทวงศ์
ม.2
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
889
เด็กหญิงฌริลญา  ง้วนจินดา
ม.3
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
890
เด็กหญิงญาณิศา  สอนสระคู
ม.1
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
891
เด็กหญิงฐิตา  โบว์ศิริกุลเดชา
ม.3
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
892
เด็กหญิงฐิติมา  ทองดี
ม.3
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
893
เด็กชายณฐกร  อุบลแย้ม
ม.2
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
894
เด็กหญิงณฐมน  เขื่อนขัน
ม.3
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
895
เด็กหญิงณฐศร  พรหมเกษร
ม.2
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
896
เด็กชายณพิชญ์  โชติศิริ
ม.3
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
897
เด็กหญิงณภัทร  มีศรีสุข
ม.3
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
898
เด็กชายณภัทร  อุ่นวงแหวน
ม.2
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
899
เด็กชายณภัทรพงศ์  มัชฌิกะ
ม.2
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
900
เด็กหญิงณัชชา  เฟื่องเดช
ม.1
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
901
เด็กหญิงณัชณิชา  เทศนิยม
ม.2
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
902
เด็กชายณัฏฐ์พัฒน์  กิจจาพูล
ม.1
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
903
เด็กชายณัฏฐ์  ภูสุดสูง
ม.3
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
904
เด็กหญิงณัฏภวรรพร  จิรเดชทวีพร
ม.2
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
905
เด็กหญิงณัฐกฤตา  นามนาค
ม.2
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
906
เด็กหญิงณัฐกฤตา  บัวขาว
ม.2
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
907
เด็กหญิงณัฐชยา  จงโรจน์สกุล
ม.2
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
908
เด็กหญิงณัฐฐินันท์  เพ็ชรากูล
ม.2
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
909
เด็กหญิงณัฐณิชา  สุขมณี
ม.2
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
910
เด็กหญิงณัฐธยาน์  ฟักเกตุ
ม.3
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
911
เด็กหญิงณัฐธิดา  รอดเจิม
ม.2
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
912
เด็กชายณัฐนนท์  เจียดกำจร
ม.2
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
913
เด็กชายณัฐนนท์  พรหมวราทร
ม.1
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
914
เด็กชายณัฐภัทร  ภูวสันติ
ม.1
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 4

ณ อาคาร 5 ชั้น 6 ห้อง 563 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
915
เด็กชายณัฐวัฒน์  เมฆสวัสดิชัย
ม.1
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
916
เด็กหญิงณิชกานต์  บริบูรณ์
ม.3
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
917
เด็กหญิงณิชากานต์  คงกลาง
ม.2
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
918
เด็กหญิงณิฐาพร  อาจต้น
ม.2
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
919
เด็กหญิงเดือนวิสาข์  ดีอินทร์
ม.2
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
920
เด็กชายตรีเพชร  เรืองบุญญฤทธิ์
ม.1
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
921
เด็กชายเตชิต  เมฆรารัตน์
ม.1
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
922
เด็กชายถิรพุทธิ์  นาคงาม
ม.1
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
923
เด็กชายทอตะวัน  เหลืองอร่ามชัย
ม.2
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
924
เด็กชายทัศน์พล  สวัสดี
ม.3
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
925
เด็กชายแทนคุณ  ลอยพูล
ม.2
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
926
เด็กชายธนกร  หอประยูร
ม.1
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
927
เด็กหญิงธนพร  นุชนง
ม.3
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
928
เด็กชายธนภัทร  นราธิกรณ์ฤทธิ์
ม.1
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
929
เด็กชายธนภัทร  พุ่มเจริญ
ม.2
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
930
เด็กชายธนภูมิ  แก้วสุขผ่อง
ม.2
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
931
เด็กชายธนวินท์  ทิมเที่ยง
ม.1
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
932
เด็กชายธนัชวิชญ์  ศิริสกุล
ม.2
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
933
เด็กชายธนาธิป  คูณตาแสง
ม.3
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
934
เด็กชายธนิก  วงษ์ภักดี
ม.2
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
935
เด็กหญิงธรธนนันท์  อรายะพิทักษ์
ม.1
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
936
เด็กหญิงธฤษวรรณ  แก่นเพิ่ม
ม.3
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
937
เด็กหญิงธัญชนก  นุชคำแหง
ม.3
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
938
เด็กหญิงธัญพิฐชาค์  พรแสน
ม.2
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
939
เด็กหญิงธันยพร  เอี่ยมวิไล
ม.1
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
940
เด็กชายธิติกรณ์  อ่องแก้ว
ม.2
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
941
เด็กชายธีภพ  บำบัดภัย
ม.3
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
942
เด็กหญิงธีรดา  สิทธิประชาราษฎร์
ม.3
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
943
เด็กหญิงนปภรณ์  สุโพธิ์ภาค
ม.2
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
944
เด็กชายนภพล  ดีตุ
ม.3
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
945
เด็กหญิงนภสร  โมทะจิตต์
ม.3
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
946
เด็กหญิงนภัตสร  อินทโชติ
ม.3
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
947
เด็กหญิงนภัสนันท์  คิดควร
ม.2
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
948
เด็กหญิงนภัสวรรณ  ภาโสม
ม.1
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
949
เด็กหญิงนภัสวรรณ  ล้อสุนิรันดร์
ม.2
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 4

ณ อาคาร 5 ชั้น 6 ห้อง 564 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
950
เด็กหญิงนฤมล  จำรัสกุล
ม.2
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
951
เด็กหญิงนวพร  บุราณเดช
ม.2
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
952
เด็กหญิงนัทธ์ชนกนันท์  ศุภวัชราภรณ์
ม.2
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
953
เด็กหญิงนันทิชา  คมจิตร
ม.3
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
954
เด็กหญิงนัยน์ปพร  สิริมงคลวัฒนา
ม.1
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
955
เด็กหญิงนิจจีรา  โพธิ์สิน
ม.2
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
956
เด็กชายนิติพล  บุญสืบวงษ์
ม.1
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
957
เด็กหญิงนิลทราย  แป้นพัฒน์
ม.3
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
958
เด็กหญิงนุชชา  อ่อนจันทร์
ม.3
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
959
เด็กหญิงบวรภัค  ปาสานีย์
ม.2
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
960
เด็กชายบัณฑัต  เบ็ญจา
ม.2
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
961
เด็กหญิงบัณฑิตา  ชมสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
962
เด็กหญิงบุญยิษา  วิเชียรรัตน์
ม.3
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
963
เด็กหญิงบุณยานุช  พลพันธ์
ม.2
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
964
เด็กหญิงบุลพร  สุคนธ์
ม.3
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
965
เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  บัวผัน
ม.2
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
966
เด็กหญิงเบญจวรรณ  ล่าแยง
ม.3
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
967
เด็กหญิงเบญญาภา  ขวัญเมือง
ม.2
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
968
เด็กหญิงเบญญาภา  สิงห์ตุ่ย
ม.1
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
969
เด็กหญิงปนัดดา  เกียรติเพชรา
ม.2
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
970
เด็กชายปภังกร  กัลยาณธีร์
ม.2
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
971
เด็กชายปภังกร  แสงมาก
ม.2
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
972
เด็กหญิงปภาพร  แสงกล้า
ม.3
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
973
เด็กหญิงปวริศา  ศรีรักสัตย์
ม.2
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
974
เด็กชายปัณณวิชณ์  แก้วบังวัน
ม.1
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
975
เด็กหญิงปาณวีย์  ไทยถนอม
ม.2
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
976
เด็กหญิงปิยะพร  วิลาดวง
ม.3
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
977
เด็กชายปุณณัชฌาย์  รัตน์ตยานุสรณ์
ม.2
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
978
เด็กหญิงปุณยนุช  พองคำ
ม.2
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
979
เด็กชายพงศกร  กองสกูล
ม.3
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
980
เด็กชายพงศภัค  เอมโอด
ม.2
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
981
เด็กชายพงษ์ษา  ขันทอง
ม.1
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
982
เด็กชายพชรดนัย  โฉมวัฒนา
ม.1
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
983
เด็กชายพชรพล  อัมราใบ
ม.2
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
984
เด็กชายพนธกร  งามสุขสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 4

ณ อาคาร 5 ชั้น 6 ห้อง 565 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
985
เด็กหญิงพรทิพย์  จำนงค์ศาสตร์
ม.1
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
986
เด็กหญิงพรปวีณ์  สุทธนากร
ม.1
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
987
เด็กหญิงพัฒนียา  อินทะกูล
ม.3
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
988
เด็กชายพัสกร  โฉมอุปฮาด
ม.2
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
989
เด็กหญิงพิชชาภา  บุญทับ
ม.2
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
990
เด็กหญิงพิมพ์วิไล  ฐานาพิชัยศักดิ์
ม.1
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
991
เด็กชายพีรวิชญ์  อินทร
ม.2
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
992
เด็กชายพีรัชชัย  จันทรทิพย์
ม.2
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
993
เด็กหญิงพุทธรักษา  พูลผล
ม.1
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
994
เด็กหญิงแพรประภัสสร  ชุนงาม
ม.1
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
995
เด็กชายภัคณัฏฐ์  ตรีรัสสพานิช
ม.2
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
996
เด็กชายภัทรพงษ์  พงษ์เพ็ง
ม.2
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
997
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ยุรยาตร์
ม.3
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
998
เด็กชายภาคิน  พึ่งโพธิ์
ม.2
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
999
เด็กหญิงภาณิชา  อ่อนศรี
ม.1
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1000
เด็กหญิงภาณินี  สุทธิวิวัฒน์
ม.3
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1001
เด็กชายภาณุพงศ์  ปานพรหม
ม.2
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1002
เด็กชายภูริณัฐ  นิ่มประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1003
เด็กชายภูริพัฒน์  สิงห์รุ่งเรือง
ม.2
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1004
เด็กชายภูวดล  รัตนทองดี
ม.2
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1005
เด็กชายภูวนัตถ์  สุรชัยสติกุล
ม.1
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1006
เด็กหญิงมนัสนันท์  แก่นน้อย
ม.1
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1007
เด็กหญิงมัชฌิมา  พรมเจียม
ม.2
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1008
เด็กชายเมธพนธ์  บุตรสงกา
ม.2
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1009
เด็กหญิงเมษิตา  กลมอ่อน
ม.3
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1010
เด็กชายยศพัทธ์  อัสราคชาวินันท์
ม.2
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1011
เด็กชายรชฏ  อิ่มมูล
ม.3
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1012
เด็กชายรพีภัทร  เริงโกมุท
ม.2
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1013
เด็กหญิงรัญชิดา  ธนพัฒน์พิศาล
ม.2
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1014
เด็กหญิงรัญชิดา  ผู่พานิช
ม.2
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1015
เด็กหญิงลชินา  วชิรศักดิ์ชัย
ม.2
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1016
เด็กหญิงลภัสรดา  สุขะการผดุง
ม.3
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1017
เด็กชายฦๅสิทธิ์  รัตนาชาตรี
ม.1
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1018
เด็กชายวงศธร  เหล็กดี
ม.1
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1019
เด็กชายวชิรวิทย์  ศรีบุศราคัม
ม.1
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 4

ณ อาคาร 5 ชั้น 6 ห้อง 566 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1020
เด็กหญิงวรกาญจน์  ลาสุดี
ม.3
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1021
เด็กหญิงวรจิต  ณ บางช้าง
ม.2
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1022
เด็กหญิงวรรณประภา  เดชชาญชัย
ม.2
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1023
เด็กหญิงวรรณรดา  สันติประชา
ม.3
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1024
เด็กชายวรฤทธิ์  ศรีสุข
ม.3
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1025
เด็กหญิงวรัชยา  โฉมอุปฮาด
ม.3
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1026
เด็กชายวริทธิ์  จันทร์ลาย
ม.2
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1027
เด็กชายวสวัตติ์  จีนบัว
ม.2
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1028
เด็กชายวัฒนชัย  บุญเหนือ
ม.3
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1029
เด็กหญิงวิชญาพร  ถาดทอง
ม.2
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1030
เด็กหญิงวิชิตา  กรกิ่งมาลา
ม.3
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1031
เด็กหญิงวิมพ์วิภา  ภมร
ม.2
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1032
เด็กชายวิริทธิ์พล  เลามงคลธนสาร
ม.3
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1033
เด็กหญิงวีรอร  อาจคงหาญ
ม.2
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1034
เด็กหญิงศรัณย์พร  ศศิมณฑลกุล
ม.3
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1035
เด็กหญิงศศิธิกานต์  ระพีพัฒนชลธาร
ม.2
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1036
เด็กหญิงศิรวีร์  พงศ์พิริยะไมตรี
ม.3
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1037
เด็กหญิงศิริรัตน์  คงยวง
ม.1
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1038
เด็กชายศิวกรณ์  สกลกิติวัฒน์
ม.3
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1039
เด็กชายศิวพงษ์  เปรมปรี
ม.1
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1040
เด็กชายศุภกร  ป้อมประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1041
เด็กชายศุภโชค  บุตรกุล
ม.3
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1042
เด็กหญิงศุภิสรา  ผู้นิมิต
ม.2
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1043
เด็กหญิงศุภิสรา  เหมจันทึก
ม.3
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1044
เด็กชายสรนันท์  อุพลรัมย์
ม.2
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1045
เด็กหญิงสรัสวดี  โสดานิล
ม.2
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1046
เด็กหญิงสิรภัทร  เพ็งภาค
ม.3
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1047
เด็กหญิงสิริกัญญา  ปั้นสนิท
ม.3
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1048
เด็กชายสุกนต์ธี  สุรเจริญใจ
ม.2
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1049
เด็กหญิงสุทธินันท์  เปียสันเที๊ยะ
ม.2
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1050
เด็กหญิงสุนันทา  อุบลบาล
ม.3
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1051
เด็กหญิงสุพิชชา  ภู่มณี
ม.2
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1052
เด็กหญิงสุพิชญา  เหล็กดี
ม.3
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1053
เด็กหญิงสุพิชา  ศิริมา
ม.3
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1054
เด็กชายสุภณัฎฐ์  กลิ่นเจริญ
ม.2
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 4

ณ อาคาร 5 ชั้น 6 ห้อง 567 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1055
เด็กหญิงสุภาวิณี  ฟักแดง
ม.2
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1056
เด็กชายสุรเกียรติ  ผ่องประโยชน์
ม.1
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1057
เด็กชายสุรัตน์  ร่มเกตุ
ม.1
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1058
เด็กชายสุวพัชร  อยู่สุข
ม.1
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1059
เด็กชายอครพล  จันทร์ชำนาญ
ม.2
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1060
เด็กชายอนันดา  เล็กมณี
ม.2
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1061
เด็กหญิงอภิชญา  ผึ่งสูงเนิน
ม.1
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1062
เด็กชายอัครพัชร์  บุญสาน
ม.1
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1063
เด็กหญิงอัญกร  ไชยากุล
ม.3
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1064
เด็กหญิงอัญชิษฐา  ช่วยมี
ม.1
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1065
เด็กหญิงอัญชิสา  แสนสุข
ม.3
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1066
เด็กชายอิทธิพล  ทองนุ่ม
ม.3
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1067
เด็กชายอินทัช  แทนเกษม
ม.2
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น