ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 2

ณ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 212 โรงเรียนบางกะปิ
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  นนทะสินธ์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
2
นางสาวกชพร  เชื้อวงษ์
ม.3
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
3
เด็กหญิงกชพร  มังคละ
ม.1
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
4
เด็กหญิงกชพร  ฤกษ์วัลย์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
5
นายกนกพัฒน์  กาศรี
ม.3
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
6
เด็กหญิงกมลชนก  เพชรา
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
7
เด็กชายกมลวิช  ปลายเนิน
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
8
เด็กชายกรณิศ  นิทรัพย์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
9
นายกรณ์  ตึกสุอินทร์
ม.3
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
10
เด็กชายกรพรรฒ  จักรพันธุ์ ณ อยุธยา
ม.2
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
11
เด็กหญิงกรรวี  โคตรทัศน์
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
12
เด็กหญิงกรวลัย  เศวตทัต
ม.2
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
13
นางสาวกรวีร์  วงศ์สุขเสงี่ยม
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
14
เด็กชายกรเอก  สุวรัตนานนท์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
15
เด็กหญิงกราบบุญ  กิ่งก่ำ
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
16
เด็กชายกฤตณัฐ  สิทธิ์ศิรดิลก
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
17
เด็กชายกฤตติภูมิศ์  ทองสุข
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
18
เด็กชายกฤตธี  สุขเสกสรรค์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
19
เด็กชายกฤตภาส  โสมวิภาต
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
20
เด็กชายกฤตย์  ว่องสมบูรณ์สิน
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
21
นางสาวกฤติกานต์  เขมะกนก
ม.3
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
22
เด็กชายกฤติน  บัวสังข์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
23
เด็กชายกฤติภัทร  เลิศติรสิน
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
24
เด็กหญิงกฤติมาพร  ชัยธีระยานนท์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
25
เด็กหญิงกฤติยา  ตันทองแท้
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
26
เด็กชายกฤษกร  พฤกษ์วัฒนวงศ์
ม.2
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
27
นายกฤษฎา  เขียวประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
28
เด็กหญิงกวินทิพย์  จรเปลี่ยว
ม.1
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
คณิต ม.ต้น
29
เด็กชายกวี  ตั้งประจักษ์ภักดี
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
30
เด็กชายกษิดิศ  กมลมณีวงศ์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
31
เด็กชายก่อกุศล  สันถวชาติ
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
32
เด็กชายก้องภพ  ชุมพล
ม.1
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
33
เด็กชายก้องภพ  สุริยะฉัตร
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
34
เด็กชายกัญจน์ธีเดช  ลิ่มกังวาฬมงคล
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
35
เด็กชายกัญจน์นวิชย์  มั่นศักดิ์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 2

ณ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 213 โรงเรียนบางกะปิ
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
นางสาวกัญญ์ธนัญ  สุจริตศรีชัยกุล
ม.3
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
37
เด็กหญิงกัญญ์วรา  งามขำ
ม.2
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
38
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ตรัยธีรกุล
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
39
เด็กหญิงกัญญารัตน์  กาโจทย์
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
40
เด็กหญิงกัญญาวีร์  คงมี
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
41
เด็กหญิงกัญญาวีร์  งามขำ
ม.2
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
42
เด็กหญิงกัณฐิกาวรรณ  จันทร์เชี่ยน
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
43
เด็กชายกัณฑ์อเนก  เติมสิริ
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
44
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  จันทราภิวัฒน์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
45
นางสาวกันต์กนิษฐ์  อัศวนุวัฒน์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
46
เด็กชายกันตธีร์  ไทยสม
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
47
เด็กหญิงกันตพร  แช่มสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
48
เด็กชายกันตินันท์  จันทะเขต
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
49
เด็กชายกัลปพฤกษ์  วิเชียรรัตน์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
50
เด็กหญิงกัลย์สุดา  ร่อนแก้ว
ม.1
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
51
เด็กหญิงกัลยาภัสร์  ใจดี
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
52
เด็กหญิงกัลยารัตน์  มุ่งรักษาธรรม
ม.1
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
53
เด็กหญิงกาญธิญา  สุขสมผล
ม.2
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
54
เด็กชายกานต์ชนก  วัชรินทร์กาญจน์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
55
เด็กหญิงกานต์ธิดา  เพี้ยนพักตร์
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
56
เด็กชายกานต์พนธ์  พู่จิตร์กานนท์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
57
นางสาวกานต์พิชชา  นพฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
58
เด็กหญิงกานต์สิริ  ตรองพาณิชย์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
59
เด็กหญิงกานนิศา  พรมเสนา
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
60
เด็กชายกิจจาณัฏฐ์  จาตุรัตน์วราธร
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
61
เด็กชายกิตติคุณ  เกษมสุข
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
62
เด็กชายกิตติณพ  เลาหเลิศศักดา
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
63
เด็กชายกิตติ์ดนัย  เจริญอาจ
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
64
เด็กชายกิตติธัช  สุขเกษม
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
65
เด็กชายกิตติพิชญ์  เพ็งมาลา
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
66
นายกิตติศักดิ์  รุธิรบริสุทธิ์
ม.3
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
67
นายกิตินพ  สุวินทวงศ์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
68
เด็กหญิงกิรฐา  คำแพง
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
69
นางสาวกิรณา  เเท่งทอง
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
70
เด็กหญิงกีรติกา  เนียมพุ่มพวง
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 2

ณ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 214 โรงเรียนบางกะปิ
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายกุลชาต  ตั้งวงษ์ไชย
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
72
นางสาวกุลญาภา  สนสี
ม.3
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
73
เด็กหญิงกุลนัดดา  สามาอาพัฒน์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
74
เด็กหญิงกุลยา  เเซ่เล้า
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
75
เด็กหญิงเกณณิกา  คำแพง
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
76
นายเกษมพันธ์  คำแก้ว
ม.3
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
77
เด็กชายเกียรติธนพัฒน์  แสนสามารถ
ม.1
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
78
เด็กชายไกรวิชญ์  เกียรติเมธา
ม.1
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
79
เด็กชายขจรเดช  มาลัยทาน
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
80
เด็กชายขจรเทพ  เทพจร
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
81
เด็กหญิงขวัญนิตา  แก้วศรีทา
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
82
เด็กหญิงเขมิกา  วรรณภิญโญชีพ
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
83
เด็กชายคชภพ  จันทร์นวล
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
84
เด็กชายคชษร  ประชุมวรรณ
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
85
เด็กชายคณิศร  คชายุทธ
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
86
เด็กชายคณิสร  เอกคม
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
87
เด็กชายคมชาญ  โคจำนงค์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
88
เด็กหญิงครองขวัญ  สีหาบุตร
ม.2
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
89
เด็กหญิงครองรัศม์  ธนันตเศรษฐ
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
90
เด็กชายคริฐ  บุญเส็ง
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
91
นางสาวคริมา  นิทรัพย์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
92
เด็กชายคิมหันต์  เขียวบุญจันทร์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
93
เด็กชายคุณัชญ์  แซ่ปัง
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
94
เด็กชายคุณากร  สมวนาพานิช
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
95
นายคุณากานต์  บัวทอง
ม.3
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
96
เด็กชายคุณานนต์  ดาวสอน
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
97
เด็กหญิงจงกฎ  แก้วประดับ
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
98
เด็กหญิงจณิสตา  จริงไธสง
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
99
เด็กหญิงจณิสตา  อนันตผล
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
100
เด็กชายจตุรภัทร  อาจอนงค์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
101
เด็กชายจักรภัทร  ชัยดิลกลาภ
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
102
เด็กหญิงจันทกานต์  เจนอุดมทรัพย์
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
103
เด็กชายจารุกิตติ์  มัลลิกะนาวิน
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
104
เด็กชายจิณณวิชญ์  จันทเบญจม์ภัทร
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
105
นางสาวจิณห์นิภา  ผิวพิมพ์ดี
ม.3
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 2

ณ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 215 โรงเรียนบางกะปิ
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงจิณห์วรา  เจียรประดิษฐ์
ม.2
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
107
เด็กหญิงจิดาภา  กลัดสมบูรณ์
ม.2
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
108
เด็กหญิงจิดาภา  ลีลาพร
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
109
เด็กหญิงจิดาภา  วีระสกุลทอง
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
110
เด็กหญิงจิดาภา  สังข์ศิลป์ไชย
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
111
เด็กหญิงจิตา  ตามประวัติ
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
112
เด็กหญิงจินดาภา  วีระวณิชกุล
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
113
เด็กหญิงจินต์จุฑา  จิรอุไรพงศ์
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
114
เด็กหญิงจินต์จุฑา  อินทโกสุม
ม.1
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
115
เด็กหญิงจินต์จุฑา  เเซ่เอี้ยว
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
116
เด็กชายจิรกร  จงรัตนกิจ
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
117
นายจิรเจษฎ์  สาครวงศ์วัฒนา
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
118
เด็กหญิงจิรชยา  เสมาน้อย
ม.2
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
119
นายจิรณัฐ  ไพทีกุล
ม.3
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
120
เด็กชายจิรทีปต์  สุรศักดิ์ศิลป
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
121
เด็กชายจิรธนะ  ยศยิ่งธรรมกุล
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
122
เด็กชายจิรภัทร  จีนขจร
ม.1
โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
คณิต ม.ต้น
123
เด็กชายจิรภัทร  นามวงศ์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
124
เด็กชายจิรวัฒน์  เจริญชลวานิช
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
125
เด็กชายจิรวัฒน์  ฤทธิ์เดช
ม.2
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
126
เด็กชายจิรวัฒน์  ลาภประสพ
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
127
เด็กหญิงจิรัชญา  โรจนวงศ์สกุล
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
128
เด็กหญิงจิรัชญา  ลังการ์พินธุ์
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
129
เด็กชายจิรัฎฐ์  อังกลมเกลียว
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
130
เด็กชายจิรัฏฐ์เดช  ตระกูลชัยช่อฟ้า
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
คณิต ม.ต้น
131
เด็กหญิงจิรัฏฐ์ธีรา  จิตคาม
ม.2
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
132
เด็กหญิงจิราภา  โพธิ์ศรี
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
133
เด็กชายจิรายุ  นาคสุทธิ์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
134
เด็กหญิงจิลาวัลย์  ทรัพย์มูล
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
135
เด็กหญิงจีนิรา  อ่อนละออ
ม.2
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
136
เด็กหญิงจุฑามาศ  สันฐาน
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
137
นางสาวจุฬาหทัย  เนียมสร้อย
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
138
เด็กชายเจตนภัทร  จุนรัชฎ์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
139
เด็กชายเจตนิพัทธ์  บุญนำ
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
140
เด็กหญิงเจนิสสา  จิรศานต์ชัย
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 2

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 231 โรงเรียนบางกะปิ
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงเจ้าเจิน  เจิน
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
142
เด็กหญิงโจวี่่  แอน ลุ๊ค
ม.3
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
143
เด็กชายฉัตรนรินทร์  จันทรา
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
144
เด็กชายฉัตรมงคล  ตั้งวัฒนา
ม.1
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
145
เด็กหญิงฉัตรลดา  กิติพัฒนาพงศ์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
146
เด็กชายฉันทัช  ฉันทะกุล
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
147
เด็กหญิงชญาดา  รัตนวิภาพงษ์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
148
นายชญานันท์  เจริญสูงเนิน
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
149
เด็กหญิงชญานิศ  วิทิศวรการ
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
150
นางสาวชญานิศ  หอมจันทร์ดี
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
151
เด็กหญิงชญานุช  เจริญวัย
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
152
เด็กหญิงชญาภรณ์  เล้าแสงฟ้า
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
153
เด็กหญิงชญาภา  พรรณเทวี
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
154
เด็กหญิงชณัชชา  ปนิทานเต
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
155
เด็กหญิงชนกนันท์  พูลเพิ่ม
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
156
เด็กชายชนกันต์  สิริลักษณ์พาณิชย์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
157
เด็กชายชนน์ชนกนันท์  จันสถาพร
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
158
เด็กหญิงชนนิกานต์  เสรีสุภัคกุล
ม.2
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
159
เด็กชายชนพัฒน์  ประจักษ์วิทย์
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
160
เด็กหญิงชนม์ชนก  กมลมณีวงศ์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
161
เด็กหญิงชนมณ  ชอง
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
162
เด็กหญิงชนรดา  พฤกษ์ประมูล
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
163
เด็กชายชนวีร์  ศรีพรประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
164
นายชนะกุล  บุญมงคลกุล
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
165
เด็กหญิงชนัญชิดา  สุระเสียง
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
166
เด็กหญิงชนันท์กานต์  เสียงหลาย
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
167
เด็กหญิงชนัยชิดา  ว่องพงศาวิวัฒน์
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
168
เด็กหญิงชนาภา  จันทร์หา
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
169
เด็กหญิงชนาภา  เมืองมูล
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
170
นางสาวชนิดาภา  จิตปรีดาสกุล
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
171
เด็กชายชโนดม  ลิสันเทียะ
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
172
เด็กชายชโนทัย  ตรีชัยชญาการ
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
173
เด็กหญิงชมบงกช  นิรันดร์สุข
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
174
เด็กหญิงชมพูนิกข์  เช็ง
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
175
เด็กชายชยพล  ขจรเดชะ
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 2

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 232 โรงเรียนบางกะปิ
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
นายชยพล  ขาวขะวงศ์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
177
นายชยพล  มงคล
ม.3
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
178
เด็กชายชยพล  วรนุช
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
179
เด็กชายชยุต  กีรติเชาวนากุล
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
180
เด็กชายชยุต  บุญญานุกูล
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
181
เด็กชายชยุต  สุวรรณวานิชกุล
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
182
เด็กชายชยุตม์  คันธกมลมาศ
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
183
เด็กหญิงชรัญญา  อินทร์ทอง
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
184
เด็กหญิงชลชนก  เกียรตินฤยุทธ
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
185
เด็กหญิงชลพรรษ  บัณฑุวชิราภร
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
186
เด็กหญิงชลพินทุ์  ศรีนามบุรี
ม.2
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
187
เด็กหญิงชลิดา  ชีวศรีพฤฒา
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
188
เด็กชายชลิต  ตันคงจำรัสกุล
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
189
เด็กชายชวกร  มีสมมนต์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
190
เด็กชายชวนันท์  เอกธํญสกุล
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
191
เด็กหญิงชวพร  โง้วเชียง
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
192
เด็กชายชวิน  ชายวงศ์
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
193
เด็กชายชวิศ  ชัชชวลิตสกุล
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
194
เด็กชายชวิศ  ดิลกมงคลกุล
ม.1
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
195
เด็กชายชวิศ  สฤษฎีชัยกุล
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
196
เด็กหญิงชัญญานุช  บุญฑริกพรพันธุ์
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
197
เด็กหญิงชัญญาภัค  ธนเชวงสกุล
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
198
เด็กชายชัยณัฏฐ์  ลิ้มชุณหนุกูล
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
199
เด็กชายชัยพร  ปฐวีศรีสุธา
ม.2
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
200
เด็กชายชัยภัท  ทัดเทียมเพชร
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
201
เด็กชายชัยภัทร  เอกคม
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
202
เด็กหญิงชาลิสา  จิรสัตยาภิบาล
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
203
เด็กชายชิน  สังข์วิเศษ
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
204
เด็กชายชินธีร์  มังคลานนท์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
205
เด็กชายชินะ  ตันติสิริเศรณี
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
206
เด็กชายชิษณุชา  กริ่มใจ
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
207
เด็กชายชิษณุพงศ์  ชินศิริโชคชัย
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
208
เด็กชายชีวธันย์  รังสีพรหม
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
209
เด็กหญิงชุติกาญจน์  เกษมธีระสมบูรณ์
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
210
เด็กหญิงชุติกาญจน์  คำหาญพล
ม.2
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 2

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 233 โรงเรียนบางกะปิ
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงชุติกาญจน์  พลธรรม
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
212
เด็กหญิงชุติมนต์  ฉางหมอก
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
213
เด็กหญิงชุติมันต์  สิงห์ศันสนีย์ศิริ
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
214
เด็กชายโชกุน  งามเสถียร
ม.2
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
215
เด็กหญิงโชติกา  ช่วงสุวนิช
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
216
เด็กหญิงโชติกา  แซ่แต้
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
217
เด็กหญิงซันญ่า  นุชพงษ์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
218
เด็กหญิงญดา  อัครเดชาสกุลกิจ
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
219
เด็กหญิงญาณนันท์  สงสม
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
220
นางสาวญาณินา  จิรยุพงศ์
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
221
นางสาวญาณิศา  โพธิญาณิศาสฤษฏ์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
222
นางสาวญาณิศา  เอ่งฉ้วน
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
223
นางสาวญาณี  มุ่ยแดง
ม.3
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
224
เด็กหญิงญาดา  โพนไสว
ม.2
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
225
นางสาวญาดา  มีเจริญ
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
226
เด็กหญิงโญฐิรักษ์  แก้วประไพ
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
227
เด็กชายฐนนท์พร  วิวัฒน์นิมิตดี
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
228
เด็กชายฐปนรรฆ์  ชัยฤกษ์วิไลกุล
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
229
เด็กชายฐิตพัฒน์  สุนทโร
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
230
เด็กหญิงฐิตารีย์  จันทร์จรูญพงษ์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
231
เด็กหญิงฐิตารีย์  เชื้อทอง
ม.1
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
232
เด็กชายฐิติกร  แจ่มนิยม
ม.2
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
233
เด็กชายฐิติพงศ์  ศรีพลัง
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
234
เด็กหญิงฐิติพร  สมบูรณ์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
235
เด็กชายฐิติภูมิ  ชัยศรีสวัสดิ์สุข
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
236
เด็กหญิงฐิติวรดา  นิธีกุลวัฒน์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
237
เด็กชายฐิประภัทธ์  เลิศประเสริฐภากร
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
238
เด็กชายฐิปาณัสท์  หอมเกตุ
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
239
เด็กหญิงฐิรญา  สุขเกษม
ม.1
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
240
เด็กหญิงฑิฆัมพร  ไวคกุล
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
241
เด็กหญิงณกัญดา  กุลสงค์
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
242
เด็กหญิงณญาดา  จารุรัตนเกื้อ
ม.1
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
243
เด็กชายณฑกร  กิ่งรุ้งเพชร์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
244
เด็กหญิงณปภา  จันทรวิทูร
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
245
เด็กชายณภคดล  วงโพธิสาร
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 2

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 234 โรงเรียนบางกะปิ
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กชายณภัทร  โกวิทกุลานุชิต
ม.1
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
247
เด็กชายณภัทร  ชอบธรรม
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
248
เด็กชายณภัทร  ชูวงษ์
ม.2
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
249
เด็กชายณภัทร  ลาลาภ
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
250
เด็กหญิงณภัทร  โล่สถิตย์มณฑล
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
251
เด็กชายณภัทร  ศรีมุข
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
252
เด็กชายณภัทร  สิงห์ตาก้อง
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
253
เด็กหญิงณภัทรชนก  พรรณบัว
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
254
เด็กหญิงณภาภัช  กลิ่นจันทร์
ม.2
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
255
เด็กชายณรบดี  โรจนานันท์
ม.3
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
256
นางสาวณรันฑิยา  แท่นรัตนกุล
ม.3
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
257
เด็กหญิงณวรา  ดอกหอม
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
258
เด็กหญิงณศิรา  ชาญณรงค์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
259
เด็กหญิงณัจฉรีญา  ศิริพ่วงพิพัฒน์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
260
เด็กหญิงณัชชา  ทวีอภิรดีบุญสืบ
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
261
เด็กหญิงณัชชา  ปฏิมาประกร
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
262
เด็กหญิงณัชชา  พงษ์สนิท
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
263
เด็กหญิงณัชชานันท์  ตันศรีวงศ์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
264
เด็กหญิงณัชนันท  สุภัคลีลากุล
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
265
เด็กชายณัชพล  สวัสดิ์นที
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
266
เด็กชายณัชพล  โสภณพุทธพร
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
267
เด็กหญิงณัชวดี  เอี่ยมสิริบูลย์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
268
เด็กชายณัฎฐกิตติ์  พุ้งจรัสศรี
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
269
นางสาวณัฎฐณิชา  สี่สมประสงค์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
270
เด็กหญิงณัฏชนน  รัชฏะ
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
271
เด็กชายณัฏฐ์กฤศ  พุฒิวณิชย์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
272
เด็กหญิงณัฏฐกานต์  สุริยะศรี
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
273
เด็กชายณัฏฐชัย  ธีระบุญญกุล
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
274
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พงศ์ศุภะมงคล
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
275
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  เจือบุญ
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
276
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ซื่อวาจา
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
277
เด็กชายณัฏฐนันท์  ลัญจนเสถียรชัย
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
278
เด็กชายณัฏฐนาถ  พัฒนถาบุตร
ม.1
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
279
เด็กหญิงณัฏฐ์นีรา  ค้อสุวรรณดี
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
280
เด็กชายณัฏฐ์ปพน  ฐิติเวศน์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 2

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 235 โรงเรียนบางกะปิ
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กชายณัฏฐพงษ์  วุฒิพงศ์
ม.2
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
282
เด็กชายณัฏฐพัชร์  จินดาพรรณ
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
283
เด็กหญิงณัฏฐา  จอกสมุทร
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
คณิต ม.ต้น
284
เด็กหญิงณัฏฐากร  ธำรงค์อนันต์สกุล
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
285
เด็กหญิงณัฏฐารัตน์  เกษมสุขไพศาล
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
286
เด็กหญิงณัฐกฤตา  สืบสุข
ม.2
โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
287
เด็กชายณัฐกฤษฏ์  วงศ์อกนิษฐ์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
288
เด็กชายณัฐกิต  สุตะคาน
ม.2
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
289
เด็กชายณัฐกิตติ์  ตันติวิศัลย์
ม.2
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
290
เด็กชายณัฐกิตติ์  โพธิ์ศรี
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
291
เด็กชายณัฐกิตติ์  วรรณภิญโญชีพ
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
292
เด็กชายณัฐชนนท์  พูลช่วย
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
293
เด็กชายณัฐชพล  โอฬาริ
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
294
เด็กหญิงณัฐชยา  ราชสงค์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
295
เด็กหญิงณัฐชา  ธาราพงษ์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
296
เด็กหญิงณัฐชา  ปราศอาพาธ
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
297
เด็กหญิงณัฐชา  ใยบุรี
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
298
นางสาวณัฐชานันท์  ภาณุวัฒน์ชาติ
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
299
เด็กหญิงณัฐณิชา  แดนประกรณ์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
300
เด็กหญิงณัฐณิชา  สิงห์ชัย
ม.2
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
301
เด็กหญิงณัฐธยาน์  จันประทัดชัย
ม.2
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
302
เด็กชายณัฐธีร์  เค้าไพบูลย์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
303
เด็กชายณัฐนนท์  ทิพยชาติ
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
304
นายณัฐนันท์  สายเส้น
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
305
เด็กหญิงณัฐนาถ  กมลพล
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
306
เด็กชายณัฐพงศ์  รัตนแสงสรวง
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
307
เด็กชายณัฐพล  ธรรมางกูร
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
308
เด็กชายณัฐพัสกร  สุริยะเจริญ
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
309
เด็กชายณัฐภัทร  พงศ์สุธนะ
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
310
เด็กชายณัฐภูมิ  จาดเจริญ
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
311
เด็กหญิงณัฐรดา  องค์ศรีเจริญพร
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
312
เด็กหญิงณัฐริกา  รัตตะโน
ม.1
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
313
เด็กชายณัฐลักษณ์  วิทยาเกษมสันต์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
314
เด็กหญิงณัฐวรา  อดิเรกเกียรติ
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
315
เด็กชายณัฐวัฒน์  เต็มเอี่ยมวณิช
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 2

ณ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 322 โรงเรียนบางกะปิ
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กชายณัฐวัฒน์  นำหรรษาวงศ์
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
317
เด็กชายณัฐวัฒน์  หงษ์เวียงจันทร์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
318
เด็กชายณัฐวัตร  วงศ์สวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
319
เด็กชายณัฐวุฒิ  ทิพย์รัตน์
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
320
เด็กชายณัฐวุฒิ  สายลาด
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
321
เด็กชายณัฐศรันย์  หมื่นอภัย
ม.1
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
322
เด็กชายณัฐศิษย์  สิทธเดชวงศ์
ม.1
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
คณิต ม.ต้น
323
เด็กหญิงณัฐิกา  ผิวทองงาม
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
324
เด็กหญิงณิชกานต์  พินิจ
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
325
นางสาวณิชกานต์  อรรคศรี
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
326
เด็กหญิงณิชชา  วโรภาษ
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
327
เด็กหญิงณิชดา  บุณโยดม
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
328
เด็กหญิงณิชา  จีนอิ่ม
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
329
เด็กหญิงณิชา  วิจักขณ์พันธ์
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
330
เด็กหญิงณิชาภัทร  ขาว
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
331
เด็กหญิงณิชาภา  กุศลสมบูรณ์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
332
เด็กหญิงณิชาภา  จงสกุสศิริ
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
333
เด็กหญิงณิชาภา  ภิรมย์ยิ่ง
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
334
เด็กชายณิธิศ  เจดีย์แปง
ม.3
โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
คณิต ม.ต้น
335
เด็กหญิงณิรัศมิ์ชา  ศรีสุวรรณกาฬ
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
336
เด็กชายดนุภัทร  รัตนาวิทย์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
337
นายดนุวัฒน์  ลี้พล
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
338
เด็กชายดรัณ  โยธาวุธ
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
339
เด็กหญิงดวงกมล  ตราบดี
ม.1
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
340
เด็กชายดานิส  กิตติธรรมรัตน์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
341
เด็กหญิงดารากาล  ลิมกุล
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
342
เด็กชายดาวินท์  พลายแสง
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
343
เด็กหญิงดุจเดือนเด่น  เฟื่องแก้ว
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
344
เด็กชายเดชาธร  ปอเจริญฃัย
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
345
เด็กชายเดชาธร  สมใจ
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
346
เด็กชายเดโชพล  เฉียบแหลม
ม.2
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
347
เด็กหญิงต้นน้ำ  วงศ์พานิชย์
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
348
เด็กชายตรรกพล  ตันธวัช
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
349
เด็กหญิงตรีนัญญา  ปัดถา
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
350
เด็กชายตรีรัฐ  นนทลี
ม.3
โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 2

ณ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 323 โรงเรียนบางกะปิ
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กชายตฤณ  มีสวนนิล
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
352
เด็กชายตุลภัทร  ส่งศรีโรจน์
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
353
เด็กชายเตชวิศ  พรหมสวาสดิ์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
354
เด็กชายเตชสิทธิ์  ศรีนุติทรัพย์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
355
เด็กชายเตชิต  สุตาสุข
ม.2
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
356
เด็กชายทรงภพ  จิรวัชระวงศ์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
357
เด็กหญิงทรรศิกา  สิสาริกรณ์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
358
เด็กหญิงทอฝัน  อู่สุวรรณ
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
359
เด็กชายทักษ์ดนัย  โอภากุล
ม.2
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
360
เด็กหญิงทัชชกร  อนันตโสภาจิตร์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
361
เด็กชายทัตธน  ลิมปนะวัสส์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
362
เด็กชายทัพไท  เจริญศิริ
ม.1
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
363
เด็กหญิงทัศพรรณ  ปลั่งพงษ์พันธ์
ม.2
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
364
เด็กชายทินภัทร  ขรธิติพล
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
365
เด็กชายทิวาภูมิ  วรปรัชญา
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
366
เด็กชายทีปกร  พยนต์รัตน์
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
367
เด็กชายทีรปกร  ผลมั่ง
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
368
เด็กชายเทพไท  เจือวานิช
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
369
เด็กชายไท  สรีภิญโญ
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
370
เด็กชายไทย  รักแต่งาม
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
371
เด็กชายธนกร  เชิดเชื้อ
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
372
เด็กชายธนกร  บุญพงษ์มณี
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
373
เด็กชายธนกร  เป้าทอง
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
374
เด็กชายธนกฤต  ช่วยชุมชาติ
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
375
เด็กชายธนกฤต  เชาว์ชนพันธ์
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
376
เด็กชายธนกฤต  เชิดเชื้อ
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
377
เด็กชายธนกฤติ  ตั้งใจกรุณา
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
378
เด็กชายธนชาติ  บวรกิจธำรง
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
379
เด็กชายธนชาติ  หวังเพิ่มบัณฑิต
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
380
เด็กชายธนดล  อังศิริกุลธำรง
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
381
เด็กชายธนดล  อุทัยสินธุเจริญ
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
382
เด็กชายธนเดช  ศิริสมพล
ม.2
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
383
เด็กชายธนธรณ์  ประวาลปัทม์
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
384
เด็กชายธนบดี  เกษีนร
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
385
เด็กชายธนบดี  ธาราเงิน
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 2

ณ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 324 โรงเรียนบางกะปิ
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
เด็กชายธนบดี  พลามิตร
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
387
เด็กชายธนบดี  เหลืองทองใบ
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
388
เด็กหญิงธนพร  พิมพ์ภูเขียว
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
389
เด็กหญิงธนพร  ศรีธนาประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
390
นางสาวธนพร  สุขสิน
ม.3
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
391
นายธนพล  จุฬาคำ
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
392
เด็กชายธนพล  วงศ์สิทธินนท์
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
393
เด็กชายธนภัทร  เจริญพงศ์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
394
เด็กชายธนภัทร  โพธิ์ดี
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
395
เด็กชายธนภูมิ  นิรุตติเมธี
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
396
เด็กหญิงธนมน  รุ่งรัศมีพัฒน์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
397
เด็กชายธนวัฒน์  ประวีณเมธ
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
398
เด็กชายธนวิชญ์  วงษ์สุนทร
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
399
เด็กชายธนวิน  โรจน์ทิพย์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
400
เด็กหญิงธนษา  บุญพิทักษ์เขต
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
401
เด็กชายธนสิษฐ์  นาแสวง
ม.1
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
402
เด็กชายธนัช  อัครอุปพันธ์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
403
เด็กหญิงธนัญชนก  คำห้อง
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
404
เด็กหญิงธนัญภรณ์  เอี่ยมสาย
ม.1
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
405
เด็กหญิงธนัทอร  เสาหงษ์
ม.1
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
406
เด็กชายธนาสร  วรพุทธพร
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
407
เด็กชายธนิน  เมธาภรณ์พงศ์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
408
เด็กชายธนิสร  จารุดิลกกุล
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
409
เด็กหญิงธมลวรรณ  จงจิตเกษม
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
410
เด็กชายธรรมชาติ  ตู้ทอง
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
411
เด็กชายธรรมธร  จำรัสฉาย
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
412
เด็กชายธรรมสรณ์  สุวลาภา
ม.2
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
413
เด็กชายธราธิป  มงคลกิจ
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
414
เด็กหญิงธวัลรัตน์  ศิวพรพันธุ์เลิศ
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
415
เด็กชายธัชชัย  ธีรสกุลชล
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
416
เด็กหญิงธัชชา  จันทร์สาคร
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
417
เด็กชายธัชนนท์  กิตติกุลเมธี
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
418
นายธัชพล  เรืองวงโรจน์
ม.3
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
419
เด็กหญิงธัญกมล  พุทธธนศิริ
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
420
เด็กหญิงธัญจิรา  ศรัทธาพิริยะพงศ์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 2

ณ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 325 โรงเรียนบางกะปิ
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
421
เด็กหญิงธัญชนก  ชื่นชม
ม.1
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
422
เด็กหญิงธัญชนก  พินิจจิตรสมุทร
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
423
เด็กหญิงธัญชนก  อินทฤทธิ์
ม.1
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
424
เด็กหญิงธัญญนุช  เจียมจิตพลชัย
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
425
เด็กหญิงธัญญพัฒน์  อัสดรทิพย์กุล
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
426
เด็กหญิงธัญญพัทธ์  นิลเอก
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
427
เด็กหญิงธัญญมัยพร  กิตติสกุลวงศ์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
428
เด็กหญิงธัญญานันท์  ธีรสิทธิ์คุณาธร
ม.1
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
429
เด็กหญิงธัญนิชา  ตันกิจเจริญ
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
430
เด็กชายธัญพัฒน์  ศิลป์สัมฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
431
เด็กหญิงธัญภัค  ชาติยิ้ม
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
432
เด็กหญิงธัญยธรณ์  กอปัญญาพิพัฒน์
ม.2
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
433
เด็กหญิงธัญยภรณ์  สมจิตร์
ม.1
โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
434
เด็กหญิงธัญรดา  ธรรมศิริ
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
435
เด็กหญิงธัญวรัตม์  ทองดำ
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
436
เด็กหญิงธันย์จิรา  นุสรณ์ไพรงาม
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
437
เด็กหญิงธันว์วดี  เอื้อเมธิยางกูล
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
438
นายธัมคูณ  นิธีกุลวัฒน์
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
439
เด็กหญิงธารจินดา  คุ่มเคี่ยม
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
440
เด็กหญิงธาวิตา  ศิริโกศล
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
441
เด็กชายธาวิน  เสรีวิวัฒนวงศ์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
442
เด็กชายธาวินธรณ์  เหง้าพรหมมินทร์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
443
เด็กหญิงธิญาดา  เปาริสาร
ม.1
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
444
เด็กชายธิติ  สิทธิสตพร
ม.2
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
445
เด็กชายธิติพันธ์  เทพสุทิน
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
446
เด็กหญิงธิราภา  แพรนิมิตร
ม.2
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
447
เด็กชายธีธัช  ธารีเวทย์
ม.3
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
448
เด็กชายธีปกร  อ่อนแก้ว
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
449
เด็กชายธีภพ  ธารีเวทย์
ม.3
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
450
เด็กชายธีรดณย์  ศักดิ์เพชร
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
451
เด็กชายธีรดนย์  บุญทองเล็ก
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
452
เด็กชายธีรเดช  ขำประสาท
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
453
เด็กชายธีร์ตภัฏฐ์  มะกรูดอินทร์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
454
เด็กชายธีรภัทร  ทิลารักษ์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
455
เด็กชายธีระพงศ์  สุปัญญาโชติสกุล
ม.1
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 2

ณ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 332 โรงเรียนบางกะปิ
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
456
เด็กชายธีระพงษ์  ลิขิตทรัพย์
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
457
เด็กชายธีร์  โสมาภา
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
458
เด็กชายธีร์  อังคทรัพย์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
459
นายธีวสุ  วงศ์วิฑูรยาพร
ม.3
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
460
เด็กชายเธียรเทพ  ใจสงฆ์
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
461
เด็กหญิงนงนภัส  ผิวศุภผล
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
462
เด็กหญิงนงนภัส  เรืองรุ่งรัตนกุล
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
463
เด็กหญิงนฐฐ์กมล  สำเร็จศิลป์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
464
เด็กชายนนทพัทธ์  ชุ่มมงคล
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
465
เด็กชายนนทพัทธ์  มหาพรหมรักษ์
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
466
เด็กชายนพดล  อมรทรัพย์เจริญ
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
467
เด็กหญิงนภสร  โตสุโขวงศ์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
468
เด็กชายนภสินธุ์  กระเป๋าทอง
ม.2
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
469
เด็กชายนภัทร  วิชัยกิจ
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
470
เด็กหญิงนภัทร  หัตถกี
ม.1
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
471
เด็กชายนภันต์นพ  หวังดี
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
472
เด็กหญิงนภัส  ตั้งรัตนผล
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
473
เด็กหญิงนภัสนันท์  บุญรอด
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
474
เด็กหญิงนภัสรพี  พลเดช
ม.1
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
475
เด็กหญิงนภัสวรรณ  เอี่ยมสิริบูลย์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
476
เด็กชายนรธิป  บทสันเทียะ
ม.2
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
477
เด็กชายนรภัทร  เจียรนัยกุลวานิช
ม.2
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
478
เด็กชายนราเทพ  วิไลรัตน์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
479
เด็กหญิงนฤชล  โชควาณิชยา
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
480
เด็กชายนฤพนธ์  บุญส่งประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
คณิต ม.ต้น
481
เด็กหญิงนฤภัค  อุดมวงศ์
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
482
นางสาวนลินทิพย์  บุณฑริกนววิธ
ม.3
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
483
เด็กหญิงนลินรัตน์  กาญจนกิตติชัย
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
484
เด็กหญิงนวพร  จูงศิริ
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
485
นางสาวนวพร  มานะนาวิกผล
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
486
เด็กหญิงนวพรภัคร์  ภิญโญธนวงศ์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
487
เด็กชายนวพรรษ  ตั้งเคียงศิริสิน
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
488
เด็กหญิงนัชชา  ชาญสมาธิ
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
489
เด็กหญิงนัชชา  นามวงศ์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
490
เด็กหญิงนัชชา  รองเลื่อน
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 2

ณ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 333 โรงเรียนบางกะปิ
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
491
เด็กชายนัฐชานนท์  ยงค์พีระกุล
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
492
เด็กหญิงนัทธ์ชนก  เมธากุลนาถ
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
493
เด็กหญิงนัทธ์ณิชา  เฉลิมขวัญฃัย
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
494
เด็กชายนัทธพงศ์  สางาม
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
495
เด็กหญิงนัทธ์วรินทร์  ดิษฐสกุล
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
496
เด็กชายนัธทวัฒน์  นรเศรษฐธีรกุล
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
497
เด็กชายนัธทวัฒน์  มุกเมธีเสถียร
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
498
เด็กชายนัธทวัฒน์  เหลืองสกุลพานิช
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
499
เด็กชายนันทเดช  ชัยวัฒนพงศ์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
500
เด็กหญิงนันท์นภัท  จิรโชติรังสรรค์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
501
เด็กหญิงนันท์นภัส  แซ่ลิ่ม
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
502
เด็กหญิงนันท์นภัส  ปัญญาสกุลวงศ์
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
503
เด็กหญิงนันท์นภัส  รุ่งเรืองธนวิชญ์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
504
เด็กหญิงนันท์นภัส  รุธิรบริสุทธิ์
ม.2
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
505
เด็กชายนันทิพัฒน์  เพน
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
506
เด็กหญิงนารีรัตน์  คุ้มสุข
ม.1
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
507
เด็กชายนิชคุณ  โกวิทวัฒนชัย
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
508
เด็กหญิงนิชรา  บุญฮวด
ม.1
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
509
เด็กหญิงนิชา  จรูญเมธี
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
510
เด็กหญิงนิดานิช  นิสาเฮาะ
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
511
เด็กหญิงนิธินันท์  สวนสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
512
เด็กชายนิธิพัฒน์  ฉัตรโพธิ์
ม.2
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
513
เด็กหญิงนิภรดา  ภาคภูมไพศาล
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
514
เด็กชายนิรัชพล  กลิ่นขจร
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
515
เด็กชายเนตรวัฒน์  ทรงสกุล
ม.2
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
516
เด็กชายเนธิทัศน์  มณีนิล
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
517
นางสาวบงกช  คุ้มภัย
ม.3
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
518
เด็กหญิงบุญยนุช  เพียรงาม
ม.2
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
519
เด็กหญิงบุณยาภรณ์  อังศรีสุรพร
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
520
เด็กชายบุลากร  บุญบูรณวรรณ
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
521
นางสาวเบญญาภา  เค้นา
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
522
เด็กชายปฏิภาณ  คงกำเหนิด
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
523
เด็กหญิงปฏิภานี  ทิวเสถียร
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
524
เด็กชายปฐพี  สอดเสน
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
525
เด็กชายปฐวี  เตรัตน์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 2

ณ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 334 โรงเรียนบางกะปิ
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
526
เด็กหญิงปณิชา  รักษ์ระพี
ม.2
โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
527
เด็กหญิงปณิตา  ชัยรัตนมโนกร
ม.1
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
528
เด็กชายปณิธิ  โกวานิชย์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
529
เด็กชายปณิธิ  ตั้งหมั่นกิจ
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
530
เด็กชายปพนภัทร  หวังมุทิตากุล
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
531
เด็กหญิงปพิชญา  นุตราพันธ์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
532
เด็กชายปภพ  ปลอดเหตุ
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
533
เด็กชายปภังกร  โสภณธรรมภาณ
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
534
นางสาวปภาดา  ตันติยานนท์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
535
นางสาวปภาดา  เอื้อจิรกาล
ม.3
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
536
นางสาวปภานันท์  ประทุมรองรัตน์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
537
เด็กหญิงปภาวรินทร์  ผลพิรุฬห์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
538
เด็กหญิงปภาวรินท์  เรืองมานะกิจ
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
539
เด็กชายปรมัตถ์  มณีสุธรรม
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
540
เด็กชายประวีร์  รักษ์งาร
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
541
เด็กชายปราชญ์ปรีชา  เปลี่ยนกลิ่น
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
542
นางสาวปรายฝน  วรโยธา
ม.3
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
543
เด็กหญิงปรายฟ้า  ธรรมปัญญา
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
544
เด็กหญิงปริญยดา  ศรีพิบูลย์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
545
เด็กหญิงปริตา  นิ่มไศละ
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
546
เด็กชายปรินทร  ชนกโอวาท
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
547
เด็กชายปรินทร  หลิน
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
548
เด็กหญิงปริยากร  สินโจ้
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
549
นางสาวปริศนา  หงษ์เวียงจันทร์
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
คณิต ม.ต้น
550
นางสาวปรียาภรณ์  รัศมี
ม.3
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
551
เด็กชายปวรัฐ  จันลาวงศ์
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
552
เด็กชายปวริศ  จันทนทรัพย์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
553
เด็กชายปวริศร  หิรัญเพชรรัตน์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
554
เด็กหญิงปวริศา  โพธิ์ทอง
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
555
เด็กหญิงปวิชญา  บัวแก้ว
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
556
เด็กหญิงปวีณา  ฉิมวรรณ
ม.2
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
557
เด็กชายปวีร์  วิลาศชัยเจริญ
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
558
เด็กชายปองภพ  วิศิษฏ์เกียรติชัย
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
559
เด็กชายปัญญ  ไตรรัตน์วรกุล
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
560
เด็กชายปัญญา  กมลพรพันธ์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 2

ณ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 335 โรงเรียนบางกะปิ
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
561
เด็กหญิงปัณฑิตา  กำแพง
ม.1
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
562
เด็กหญิงปัณณธร  เกษมสุขภิญโญ
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
563
นายปัณณธร  ยุคันตพรพงษ์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
564
เด็กชายปัณณวิชญ์  ชากร
ม.2
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
565
เด็กชายปัณณวิชญ์  หูรัตนภิรมย์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
566
เด็กหญิงปัณณิชา  วชิรธาวิน
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
567
เด็กชายปัณณ์  เนตรชลายุทธ
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
568
เด็กชายปัณวัจน์  ศรีทองนาก
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
569
นางสาวปัทมพร  นิ่มปาน
ม.3
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
570
เด็กหญิงปาณณาษฐ์  โตพิบูล
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
571
เด็กหญิงปาณิศา  บุญจิตร
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
572
เด็กหญิงปาณิสรา  ดำเกิงหิรัญ
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
573
เด็กหญิงปาณิสรา  ลีนิน
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
574
เด็กหญิงปานมีนา  เนตรถนอมศักดิ์
ม.1
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
คณิต ม.ต้น
575
เด็กหญิงปานรดา  จิตรเจริญ
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
576
เด็กหญิงปาลิกา  สุขภัทราภิรมย์
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
577
นางสาวปาลิตา  แป้งประสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
578
เด็กชายปิยวัฒน์  เดชวิไลศรี
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
579
เด็กชายปิยังกูร  บุญศรี
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
580
เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  ปิยะทอง
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
581
เด็กชายปุญญพัฒน์  เนรังษี
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
582
เด็กชายปุญญวัจน์  งามเนตร
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
583
นางสาวปุณญณัฏฐ์ปภา  อุดม
ม.3
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
584
เด็กหญิงปุณณดา  วงศาโรจน์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
585
เด็กชายปุณณรัญชน์  ยลวิลาศ
ม.3
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
586
เด็กหญิงปุณยนุช  พิทักษ์วัฒนานนท์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
587
เด็กหญิงปุณยวีร์  ธนาประเสริฐทรง
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
588
เด็กหญิงปุณิกา  ทองวรรณ์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
589
เด็กชายปุลกิต  อาจเดช
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
590
เด็กชายเป็นหนึ่ง  ศรีทองดี
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
591
เด็กหญิงเปมิศา  วิบูลย์เจริญกิจจา
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
592
เด็กชายเปรม  ทศานนท์ภากร
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
593
เด็กชายเปรม  เปรมประพันธ์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
594
เด็กหญิงไปรยา  สุมณีงาม
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
595
เด็กชายแผ่นดิน  ทองถึง
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 2

ณ อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 342 โรงเรียนบางกะปิ
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
596
เด็กชายพงศกร  เนื้อไม้
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
597
นายพงศกรณ์  สมภูอัครพนธ์
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
598
เด็กชายพงศ์ชณฐ์  อินนาคกูล
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
599
เด็กชายพงศ์ปณต  ศรีเบญจลักษณ์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
600
เด็กชายพงศ์ปณต  แสนสิงห์ชัย
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
601
เด็กชายพงศ์ศิริ  ทวยเจริญ
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
602
เด็กชายพงศ์อิทธิ์  ขันธวิสูตร
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
603
เด็กชายพงษ์นิธิ  ไพศาลวัฒนา
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
604
เด็กชายพงษ์พิชญ์  อำนาจกิจเสรี
ม.2
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
605
เด็กหญิงพจนกร  สุบรรณ
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
606
เด็กชายพชร  คุณประสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
607
นายพชร  เหลืองพิริยะชาติ
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
608
เด็กหญิงพชรกมล  ไชยกิตติวุฒิ
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
609
เด็กหญิงพชรกมล   ทิพย์ศิริ
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
610
เด็กหญิงพชรมน  รื่นรักษ์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
611
เด็กหญิงพชรรัชต์  ติวากุลพิสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
612
เด็กชายพทันยา  ปราณีตพลกรัง
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
613
เด็กหญิงพนัชกร  ผิวทองงาม
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
614
เด็กหญิงพนิฐจ์  กิจวิวัฒนาชัย
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
615
เด็กหญิงพบพร  ตั้งบุญสุข
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
616
เด็กหญิงพรชนิตว์  อัครลิขิต
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
617
เด็กชายพรนภ  สุดเสงี่ยม
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
618
เด็กหญิงพรนภัส  สันติภาดา
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
619
เด็กหญิงพรพนิต  กิ่งจงเจริญสุข
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
620
เด็กหญิงพรพนิตย์  ชยวัฒนกิจจา
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
621
เด็กหญิงพรพรหม  สุดขาว
ม.2
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
622
เด็กหญิงพรพระพิรุณ  แจ่มแจ้ง
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
623
เด็กชายพรภวิษย์  ศรีสิงห์ชัย
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
624
เด็กชายพรภัทร์  โต๊ะสุวรรณ์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
625
เด็กหญิงพรรษธาร  เทียงดาห์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
626
เด็กชายพรหมจักร์  อรหัตมานัส
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
627
เด็กชายพรหมศักดิ์  ทิพย์มาลย์มาศ
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
628
เด็กหญิงพราวพชร  เจริญพันทวีสิน
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
629
เด็กหญิงพราวพุทธ  กันตพงษ์คงเดช
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
630
เด็กหญิงพริมา  จันทร์แก้ว
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 2

ณ อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 343 โรงเรียนบางกะปิ
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
631
เด็กชายพลพล  ทรงแสง
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
632
เด็กหญิงพลอย  ตังโซ
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
633
เด็กหญิงพลอยชนก  อมรกุลเสฎฐ์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
634
เด็กหญิงพลอยชม  ตรีคุณประภา
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
635
เด็กหญิงพลอยพรรณ์  เหลืองอ่อน
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
636
เด็กหญิงพลอยพิชชา  แพงสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
637
นางสาวพลอยไพริน  ทันการ
ม.3
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
638
เด็กหญิงพลอยไพลิน  ช่วยชูหนู
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
639
เด็กหญิงพลอยรัฐยา  ทองนิตย์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
640
เด็กหญิงพลอยลดา  ยอดชัย
ม.2
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
641
เด็กชายพลาธิป  การะเกตุ
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
642
นายพศวีร์  จันตรี
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
643
เด็กชายพศิน  ธัญญกสิกล
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
644
เด็กชายพสิษฐ์  พุ่มพันธุ์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
645
เด็กชายพสุธร  พร้อมวัฒนาพันธุ์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
646
เด็กหญิงพะงา  ทับโพธิ์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
647
เด็กหญิงพัชณกัญญ์  คชาวุธากร
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
648
เด็กหญิงพัชรชา  อากาศวิภาต
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
649
เด็กชายพัชรดนัย  ผิวขาว
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
650
เด็กหญิงพัชรพีร  เจริญกิจ
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
651
นางสาวพัชราพร  บุญธรรม
ม.3
โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
652
เด็กหญิงพัชริดา  ไทรสมบูรณ์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
653
เด็กหญิงพัชรีพร  เผ่าจิตรกุล
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
654
เด็กชายพัทธดนย์  ภูษณะดิลก
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
655
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ประพาสพล
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
656
เด็กหญิงพัทธนันท์  ศรียศ
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
657
เด็กหญิงพัทธนันท์  หนูยอด
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
658
เด็กชายพัทธพล  ม่วงถึก
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
659
เด็กชายพัทธพล  ศักดิ์เสริมเกียรติ
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
660
เด็กหญิงพัทรดา  ทัศไนยเธียรกุล
ม.1
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
661
เด็กชายพัสกร  เพ็ชรผ่อง
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
662
เด็กชายพัสกร  เมืองมูล
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
663
เด็กหญิงพัสนันท์พร  สังข์นาค
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
664
เด็กหญิงพิชชานันท์  โสภา
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
665
เด็กชายพิชชานันท์  อนันตพรวงศ์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 2

ณ อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 344 โรงเรียนบางกะปิ
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
666
เด็กหญิงพิชชาพร  อำนวยศิลป์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
667
เด็กหญิงพิชชาภา  ลิปิสุวรรณโชติ
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
668
เด็กหญิงพิชญธิดา  เทพมาลี
ม.3
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
669
เด็กหญิงพิชญธิดา  รบกล้า
ม.2
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
670
เด็กหญิงพิชญ์สินี  สถิตกิจพิเชษฐ์
ม.1
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
671
เด็กหญิงพิชญา  จันโทรัตน์
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
672
เด็กหญิงพิชญา  พงษ์สนิท
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
673
เด็กหญิงพิชญาภัค  เก็จวลีวรรณ
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
674
เด็กหญิงพิชญาภัค  พรหมมาศ
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
675
เด็กหญิงพิชญาภัค  อินทสุวรรณ์
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
676
เด็กหญิงพิชญาภา  แซ่ตั้ง
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
677
เด็กหญิงพิชญาภา  วิทยวานิชย์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
678
เด็กหญิงพิชญาภา  อินทสุวรรณ์
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
679
เด็กหญิงพิชญาวี  นิลกิจ
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
680
เด็กชายพิชยะ  จิวากานนท์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
681
นางสาวพิชาพรรณ  ผ่องหทัยกุล
ม.3
โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
682
เด็กหญิงพิชาพัชญ์  ชวินอัคราวัฒน์
ม.1
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
683
เด็กชายพิชาภพ  ขาวเมืองน้อย
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
684
เด็กหญิงพิชาภรณ์  กุลธีระวิทย์
ม.2
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
685
เด็กหญิงพิชามญชุ์  คงหวัง
ม.3
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
686
เด็กหญิงพิชามญชุ์  ชินอักษร
ม.2
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
687
เด็กหญิงพิชามัย  เถกิงนาม
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
688
เด็กหญิงพิมณภัทร  สุวรรณธนรักษ์
ม.2
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
689
เด็กหญิงพิมนภา  อนุรักษ์วงศ์ศรี
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
690
เด็กหญิงพิมนิศา  วงศ์สนิท
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
691
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  นันทมงคล
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
692
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บุตรราช
ม.1
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
693
เด็กหญิงพิมพ์ณัฐชพา  ปัญโญใหญ่
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
694
เด็กหญิงพิมพ์นภัส  พัฒนปิยสุข
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
695
เด็กหญิงพิมพ์นารา  สิริภัทรวงษ์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
696
เด็กหญิงพิมพ์ปภัสสร  ธรรมานุกูลธร
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
697
เด็กหญิงพิมพ์ปวีณ์  ปริยะวาที
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
698
เด็กหญิงพิมพ์ภัทรา  เล่ห์มงคลไชย
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
699
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ตาฬวัฒน์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
700
เด็กหญิงพิมพ์รวี  จันตรี
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 2

ณ อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 345 โรงเรียนบางกะปิ
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
701
เด็กหญิงพิมพ์ลดา  ตันสุทธิเวสล์
ม.2
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
702
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  โคธิเสน
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
703
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ศรีโชติ
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
704
เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  แก้วรัตน์
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
คณิต ม.ต้น
705
เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  พันเดช
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
706
เด็กหญิงพิมพาสุข  อัศวราชันย์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
707
เด็กชายพิสิฏพล  เดชวรรคณีย์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
708
เด็กหญิงพีรญา  ทวีไมตรี
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
709
เด็กชายพีรณัฐ  สาครรัตน์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
710
เด็กหญิงพีรดา  อาชวชาลี
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
711
นายพีรธัช  ขำมีศักดิ์
ม.3
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
712
เด็กชายพีร์นิธิ  อนันต์ยศสรกิจ
ม.1
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
713
เด็กชายพีรพัฒน์  เศษสุข
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
714
เด็กหญิงพีรยา  อัครปัญญาวิทย์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
715
เด็กชายพีรวัส  เพชรสุทธิ์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
716
เด็กชายพีรวิชญ์  วิรัชกุลบดี
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
717
เด็กชายพีรวิชญ์  องค์น้ำทิพย์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
718
เด็กชายพุฒิพงศ์  สุวรรณนิมิตร
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
719
เด็กชายพุทธา  สถาปนาภัทร์
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
720
เด็กหญิงพุทธิชา  วงศ์เด่นวงศ์
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
721
เด็กหญิงเพชรชมพู  เพียราธิสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
722
เด็กหญิงเพียงขวัญ  บาลมงคล
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
723
เด็กหญิงเพียงขวัญ  สุวรรณนิธิกุล
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
724
นางสาวแพรพลอย  ทิพรักษ์
ม.3
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
725
เด็กหญิงแพรวพโยม  ธนพันธ์เมธิน
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
726
เด็กหญิงแพรวไพริน  สมบัติ
ม.1
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
727
เด็กหญิงโพชฌา  เตปัญญา
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
คณิต ม.ต้น
728
เด็กหญิงภคพร  สุจิระพร
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
729
เด็กหญิงภคพร  สุวรรณพฤกษ์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
730
เด็กชายภคิน  คลอดเพ็ง
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
731
เด็กหญิงภพรนล  อานาภรณ์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
732
เด็กหญิงภรภัทร  ปิตตาลาคะ
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
733
เด็กหญิงภริตา  ยายอด
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
734
เด็กชายภวัต  รัตนโสม
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
735
เด็กชายภวัต  แสงวณิช
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 2

ณ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 412 โรงเรียนบางกะปิ
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
736
เด็กหญิงภัณฑิรา  เฉื่อยกระโทก
ม.2
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
737
นางสาวภัณฑิรา  ศิริบรรณากุล
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
738
เด็กชายภัตพล  แก้วจินดา
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
739
นางสาวภัททจารี  สงสม
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
740
เด็กชายภัทรดนัย  เครือตา
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
741
เด็กหญิงภัทรธิดา  สุทธิแสน
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
742
เด็กชายภัทรเธียร  มงคลสวัสดิกุล
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
743
เด็กหญิงภัทรนันท์  นาคโคตร
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
744
นางสาวภัทรนิษฐ์  คงพิทยาพันธุ์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
745
นายภัทรพล  วรรณธนกิจ
ม.3
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
746
เด็กชายภัทรพล  วรเลิศธนานันท์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
747
เด็กชายภัทรพล  สมิตทันต์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
748
นางสาวภัทรภร  ฤกษ์อุดมสิน
ม.3
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
749
เด็กหญิงภัทรลดา  ตรีธนูชัย
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
750
นางสาวภัทรา  นันทะศรี
ม.3
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
751
นางสาวภัทรานิษฐ์  โพธิ์ศรี
ม.3
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
752
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  อยู่ประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
753
เด็กหญิงภัทรารวีร์  ทุมชะ
ม.1
โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
754
เด็กชายภาคิน  คีรีรักษ์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
755
เด็กชายภาคิน  ภควัตศิตานนท์
ม.1
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
756
เด็กชายภาชกร  วัฒนเกตุกุล
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
757
เด็กชายภาณุพงศ์  โฉมฉิน
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
758
เด็กหญิงภาณุมาศ  รุ่งเรืองไทรงาม
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
759
เด็กชายภาณุวิชญ์  ทองยาน
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
760
นายภาณุวิชญ์  พงษ์ภมร
ม.3
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
761
เด็กชายภาดล  รัชชุศิริ
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
762
เด็กชายภานุวัฒน์  โชติพันธุ์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
763
เด็กหญิงภาภัส  จันทร์หิรัญ
ม.2
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
764
นางสาวภาวนา  ธัมมัญญ
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
765
เด็กชายภาสกร  จิตตนุปัสน์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
766
เด็กชายภาสกร  วราจิตติชัย
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
767
เด็กชายภาสวิชญ์  สุขโข
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
768
เด็กหญิงภาสิณี  ธนบัตรชัย
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
769
เด็กหญิงภิญญาดา  สุขเอี่ยม
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
770
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  พงษ์ศักดิ์เสรีกุล
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 2

ณ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 413 โรงเรียนบางกะปิ
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
771
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ยอดชาญ
ม.2
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
772
เด็กหญิงภิรญา  จิวะธนะพร
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
773
เด็กชายภีมพัฒน์  พิพัฒน์วสุธร
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
774
เด็กชายภีรกานต์  สารีนันท์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
775
นายภุชงค์  เสถียรกิจการชัย
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
776
เด็กชายภูเบศ  เศวตะทัต
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
777
เด็กชายภูมิกมล  นันทวิญญ
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
778
เด็กชายภูมิธาดา  ธุวานนท์
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
779
เด็กชายภูมิพัฒน์  พงศ์เพชรดิถ
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
780
นายภูมิพิชญ์  วัชรนภาพันธ์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
781
เด็กชายภูมิรพี  สมิตะสิริ
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
782
เด็กชายภูมิลภัตม์  ทองจันทร์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
783
เด็กชายภูริ  เปี่ยมมงคล
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
784
เด็กชายภูริญาณ  อาจกำชัย
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
785
เด็กชายภูริณัฐ  ทรัพย์คงดี
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
786
เด็กชายภูริต  ยิ้มศรวล
ม.1
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
787
เด็กชายภูรินท์  สุกาญจะนะ
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
788
เด็กชายภูรี  ชีวทรรศน์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
789
เด็กชายภูวเดช  อัจนากิตติ
ม.1
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
790
เด็กชายภูวศิษฏ์  ตรีศิริรัตน์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
791
เด็กชายภูวิศ  ชัยกังวาฬ
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
792
เด็กชายภูวิศ  ติวิรัช
ม.1
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
793
เด็กหญิงภูษณดา  จิระนคร
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
794
เด็กหญิงภูษณิศา  แสงเขียว
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
795
เด็กหญิงมธุรดา  น้ำใจดี
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
796
เด็กชายมนพล  ศิริบูชา
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
797
เด็กหญิงมนัสนันท์  วรดรเกียรติวรา
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
798
เด็กหญิงมนัสนันท์  วระศาสตร์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
799
เด็กหญิงมัฒชิม  เทียนไชย
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
800
เด็กหญิงมัสชญาน์  สุวรรณประทีป
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
801
เด็กหญิงมาลิน  ปิ่นสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
802
เด็กชายมีเกียรติ  ตั้งสัจจสว่างกุล
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
803
เด็กหญิงมีดี  รัตนไพศาล
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
804
เด็กหญิงมุกตาภา  แก้วมณี
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
805
เด็กชายเมธวัจน์  พิชิตปรีชาพงศ์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 2

ณ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 414 โรงเรียนบางกะปิ
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
806
เด็กชายเมธัส  นากกระเเสร์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
807
เด็กชายเมธากรณ์  กอรี
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
808
เด็กชายเมธาพัฒน์  พนาวงศ์วัชร์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
809
เด็กหญิงเมธาวี  กสานติกุล
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
810
นางสาวเมธาวี  ลีลาเลิศวงศ์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
811
เด็กชายเมธิน  โฆษิตชุติมา
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
812
เด็กชายยศพล  เลิศพาณิชย์อนันต์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
813
เด็กชายยศวัจน์  เพ็ชรสุวรรณ์
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
คณิต ม.ต้น
814
เด็กชายยุคลเดช  กฤตภัครพงษ์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
815
เด็กชายยูนูส อับดุล  อาซิส
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
816
เด็กชายโยธิน  ศรีนุติทรัพย์
ม.2
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
817
เด็กหญิงโยษิตา  เธียรญาณี
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
818
เด็กหญิงโยษิตา  รอดวัฒนกุล
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
819
นายรชต  กำจัด
ม.3
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
820
เด็กหญิงรชาดล  ศรีสมิต
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
821
เด็กหญิงรดามณี  แสงพงษ์พิทยา
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
822
นางสาวรตนพร  ประสพสิน
ม.3
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
823
เด็กหญิงรติญา  ภูธรธราช
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
824
เด็กหญิงรภรภัท  ลีธรรมเนตร
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
825
เด็กหญิงรรรรดา  เชวงชวลิต
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
826
เด็กหญิงรวิกานต์  ฉายากุล
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
827
เด็กชายรวินพัทธ์  ธนกำธร
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
828
เด็กหญิงรวิพร  วชิราชีวิน
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
829
เด็กหญิงรวิภา  หัสดง
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
830
เด็กหญิงรวิสรา  เก้าพันธ์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
831
เด็กหญิงรวิสรา  หวานสูงเนิน
ม.2
โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
832
เด็กชายรษิตวิชญ์  พานิชวัฒนา
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
833
เด็กหญิงรสริณ  โปร่งศิริวัฒนา
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
834
เด็กหญิงรสริน  ชุนหกรณ์
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
835
นางสาวรสิกันตา  ตั้งจิตมั่นงามกุล
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
836
เด็กหญิงรฬิดา  ปสันนจิตต์
ม.1
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
837
เด็กชายรักษิต  เนาวโรจน์
ม.3
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
838
เด็กชายรัชชานนท์  จันทร์รอด
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
839
เด็กชายรัชพจ  นิยมไทย
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
840
เด็กชายรัชพล  สุทธศิลป์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 2

ณ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 415 โรงเรียนบางกะปิ
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
841
เด็กชายรัชฤทธิ์  ปานทน
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
842
เด็กชายรัชศร  พู่ทองคำ
ม.2
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
843
เด็กชายรัฐภาคย์  บุญประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
844
เด็กชายริธา  โรจน์รุจิพงศ์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
845
เด็กหญิงรินรดา  ตั้งพิมลรัตน์
ม.3
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
846
นางสาวรุจิรา  พลหนองแวง
ม.3
โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
847
เด็กชายฤทธิไกร  เทพสัมฤทธิ์พร
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
848
เด็กหญิงลภัสรดา  สารชาติ
ม.1
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
849
เด็กหญิงลลนา  เจียมจินตนารมย์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
850
นางสาวลลนา  ชัยรัตน์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
851
เด็กหญิงลักษิกา  วัฒนสังขโสภณ
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
852
นายลัทธพล  เผื่อไชยศรี
ม.3
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
853
เด็กชายวงศ์อริยะ  เมธานุวัฒน์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
854
เด็กหญิงวชิรญาณ์  ภูมิชาติ
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
855
เด็กชายวชิรวิทย์  ชุตยานนท์
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
856
เด็กชายวชิระพงศ์  พงศ์วิสสุตรา
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
857
เด็กชายวชิราธิป  จุลกะเสรี
ม.3
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
858
เด็กหญิงวชิราภรณ์  ตองอ่อน
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
859
นางสาววนาภา  สิงหพันธุ์
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
คณิต ม.ต้น
860
เด็กชายวนิชานนท์  จิรพงษ์ธนกุล
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
861
เด็กหญิงวรกนิษฐ์  ธารสุวรรณวงศ์
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
862
เด็กชายวรกร  บัวผัน
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
863
เด็กหญิงวรณัน  สิริธเนศเดชาธร
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
864
เด็กชายวรนัยน์  นางาซาวา
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
865
เด็กหญิงวรนารี  วงศ์สุวรรณ์
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
866
เด็กชายวรพนธ์  วงษ์ไอยราธัช
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
867
เด็กชายวรพนธ์  อธิสินนันทน์
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
868
เด็กชายวรเมธ  เผ่าสังข์
ม.2
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
869
เด็กชายวรเมธ  ไมตรี
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
870
เด็กชายวรเมธ  ศรีวงศ์ทอง
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
871
เด็กหญิงวรรณภัสสร  ลิ้มเจริญวาณิชย์
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
872
เด็กหญิงวรรณวธู  พงษ์พิยเดช
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
873
เด็กหญิงวรวลัญช์  งามน้อย
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
874
เด็กหญิงวรวลัญช์  สมบัติโพธิอุดม
ม.2
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
875
นางสาววรวลัญช์  อังคประสาทชัย
ม.3
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 2

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 421 โรงเรียนบางกะปิ
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
876
เด็กชายวรวุฒิ  สุขอนันต์
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
877
เด็กหญิงวรัญญา  โลศิริ
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
878
เด็กชายวรัตถ  ปัญญาภาส
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
879
นางสาววรัทยา  เถื่อนยืนยงค์
ม.3
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
880
เด็กหญิงวรัทยา  ปุตระเศรณี
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
881
เด็กหญิงวราพร  รุจิวิพัฒน์
ม.2
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
882
เด็กชายวริทธิ์ธร  ศุภเวที
ม.2
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
883
เด็กชายวริทธิ์  วัฒนพลาชัยกูร
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
884
เด็กหญิงวรินลดา  เจิมจันทร์
ม.1
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
885
เด็กหญิงวริศรา  อรุณเมตตา
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
886
เด็กหญิงวริศรา  อ่อนสนิท
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
887
นางสาววริษฐา  เรืองเดช
ม.3
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
888
เด็กหญิงวลัยพรรณ  พยอมหอม
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
889
เด็กชายวสนานนท์  วงศ์สุรินทร์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
890
เด็กชายวสวัตติ์  มูลศิลป์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
891
เด็กชายวัชรพล  สุทธิบุญ
ม.1
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
892
เด็กชายวัชริศ  มานะชัยชาญ
ม.2
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
893
เด็กหญิงวัชรียา  เกิดบำรุง
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
894
เด็กหญิงวัลลภา  ภัทรพุทธิกุล
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
895
เด็กหญิงวิชญาพร  นาคบวรวิจิตร
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
896
เด็กชายวิชยุตม์  กาญจนสุข
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
897
เด็กชายวิชานาถ  คงเกลี้ยง
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
898
เด็กชายวิชุนรวิชญ์  ์ถาวรทวีกุล
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
899
นางสาววิทกมล  คำแสง
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
900
เด็กชายวิทูร  ปัญญารุจิกุล
ม.1
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
901
เด็กชายวิทูร  วิจิตรสุข
ม.1
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
902
เด็กชายวินทกร  มีเนตรขำ
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
903
เด็กหญิงวิภาพร  สมัครเขตรการ
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
904
นางสาววิภารดี  ศิริอำนาจ
ม.3
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
905
เด็กหญิงวิรัณดา  เภาชิต
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
906
เด็กหญิงวิรัลพัชร  ธิมา
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
907
เด็กชายวิวัฒน์  วันวัฒนกิจ
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
908
เด็กหญิงวิศัลย์ศยา  กุลละทำเนียบ
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
909
เด็กชายวิสุทธิ์  ปัญญวรญาณ
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
910
เด็กชายวีรดนย์  น้อยคำ
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 2

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 423 โรงเรียนบางกะปิ
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
911
เด็กหญิงวีรนันท์  แสงวราพิพัฒน์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
912
เด็กชายวีรภัทร  การพร้อม
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
913
เด็กชายวีรภัทร  ฝอยทอง
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
914
เด็กชายวีรภัทร  พรหมวงษ์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
915
เด็กหญิงวีรวรรณ  รัตโนทัย
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
916
เด็กชายวีรวัฒน์  ธันญทวี
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
917
เด็กชายวุฒิชาติ  ยังพะกูล
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
918
เด็กชายวุฒิเมศร์  พรกิตติยาวัฒน์
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
919
เด็กชายไวรัณชน์  อัครวิเนค
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
920
เด็กหญิงศรัณย์พัทธ์  แสงขจรเกียรติ
ม.1
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
921
เด็กหญิงศรัณย์ภัค  ขันธนันต์
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
922
เด็กหญิงศรัณยาพร  ตันติพัฒนเสรี
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
923
นายศรัณย์  ไพรพิมล
ม.3
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
924
นายศรัณย์  สีคำพล
ม.3
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
925
เด็กชายศรัณย์  เอกธัญสกุล
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
926
เด็กชายศรุต  ทองชมภู
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
927
เด็กหญิงศศิกานต์  นนทะสินธ์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
928
เด็กหญิงศศิชา  รัตนานันท์
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
929
นางสาวศศิณัฎฐ์  นิ่มเกิดผล
ม.3
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
930
เด็กหญิงศศินา  ประชุมเชื้อ
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
931
เด็กหญิงศศิพิมพ์  สกุลตนาคลาภ
ม.2
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
932
เด็กหญิงศศิริณ  หาญเวช
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
933
เด็กหญิงศศิษา  ปานพรหมมินทร์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
934
เด็กชายศักดิ์โชติ  เข็มราช
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
935
เด็กหญิงศิตา  โสภาพงษ์
ม.1
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
936
เด็กหญิงศิรกัญญา  ศุภฤกษ์รัตน์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
937
เด็กชายศิรวิชญ์  กองธนาศิริกุล
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
938
เด็กหญิงศิริน  พานิชกุล
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
939
เด็กหญิงศิริรัตนา  ไตรบุญ
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
940
เด็กชายศิริเสฐียร  สมัครัฐกิจ
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
941
นายศิวกร  แก้วสอาด
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
942
เด็กชายศิวกร  ชื่นไกรลาศ
ม.2
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
943
เด็กชายศิวกร  ผิวนวล
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
944
เด็กชายศิวัช  ศุภวรรธนะวงศ์
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
945
เด็กหญิงศิศิรา  เจริญกรุง
ม.1
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 2

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 424 โรงเรียนบางกะปิ
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
946
เด็กชายศิษฏ์  ศรีอรพินท์งาม
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
947
เด็กชายศุกกร  เสือเฒ่า
ม.2
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
948
เด็กหญิงศุจีภรณ์  ตันติจิตรอารีย์
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
949
เด็กชายศุภกร  ผมงาม
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
950
เด็กชายศุภกร  ศรีสุขกาญจน์
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
951
เด็กชายศุภกฤต  ทากิระ
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
952
นายศุภกฤต  มณีโรจน์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
953
เด็กชายศุภกิจ  ศรีสุขกาญจน์
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
954
เด็กชายศุภกิตติ์  แย้มสอาด
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
955
เด็กชายศุภณัฏฐ์  ประกิตสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
956
เด็กชายศุภณัฐ  คลังทิพรัตน์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
957
เด็กหญิงศุภนุช  เฉินสิริ
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
958
เด็กหญิงศุภนุช  สังขวิเชียร
ม.3
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
959
เด็กชายศุภรพงศ์  ศุภรวิจิตรพงศ์
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
960
เด็กชายศุภฤกษ์  เทียนศิวารัตน์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
961
เด็กชายศุภวิชช์  อ่อนประชู
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
962
เด็กชายศุภวิชญ์  ปานกลาง
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
963
เด็กชายศุภวิชญ์  ม่วงเล็ก
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
964
เด็กชายศุภวิชญ์  สันนิธิลาวัณย์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
965
เด็กชายศุภวิชญ์  หลักดี
ม.2
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
966
เด็กชายศุภสัณห์  รอดภัย
ม.2
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
967
เด็กหญิงศุภสุตา  ยนต์ศิริ
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
968
เด็กชายศุภัช  กวีกิจธวัช
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
969
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  เพชรไตรภพ
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
970
เด็กหญิงศุภิสรา  กิติพงศ์ไพโรจน์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
971
เด็กหญิงศุภิสรา  ติรธรรมเจริญ
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
972
เด็กหญิงศุภิสรา  อุกฤษณ์
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
973
เด็กชายเศรษฐพงศ์  จุมพรม
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
974
นางสาวสภัททิยา  นาสารี
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
975
เด็กหญิงสมัชญา  ประพาสมณเทียร
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
976
เด็กชายสรธร  มีสมปราชญ์
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
977
เด็กชายสรรค์ชัย  จันทราภิวัฒน์
ม.1
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
978
เด็กชายสรวิชญ์  สระมูล
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
979
เด็กชายสรวิศ  ธงชัย
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
980
เด็กชายสรสิช  สามาอาพัฒน์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 2

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 425 โรงเรียนบางกะปิ
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
981
เด็กหญิงสรัญญา  ศิริทรัพย์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
982
เด็กหญิงสรัลพร  ภัทรวัฒนาภรณ์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
983
เด็กหญิงสริตา  มีวรรณสุขกุล
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
984
เด็กหญิงสโรชา  สุขเกษม
ม.2
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
985
เด็กหญิงสัตตบงกช  บุญชิต
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
986
เด็กหญิงสาธนี  นนทพิบูลย์
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
987
เด็กหญิงสานรัก  วัฒน์ศุภมงคล
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
988
เด็กชายสารัช  ประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
989
เด็กหญิงสาริศา  นิ่มไศละ
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
990
เด็กหญิงสาริศา  มุกดาสนิท
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
991
เด็กหญิงสาริศา  วงศ์ชมภู
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
992
เด็กหญิงสิทธินี  เมฆาพิมานชัย
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
993
เด็กชายสิรภพ  กำแหงคุมพล
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
994
เด็กชายสิรภพ  จารุดิลกกุล
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
995
เด็กชายสิรภพ  พลเสม
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
996
เด็กชายสิรภพ  วงศ์มีศักดิ์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
997
เด็กชายสิรภพ  สิทธิศักดิ์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
998
นายสิรภัทร  แจ่มมี
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
999
เด็กชายสิรภัทร  สิริเจิมจิตร
ม.1
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
1000
เด็กชายสิรวิชญ์  กิติวรรณประสาน
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
1001
เด็กชายสิรวิชญ์  ตั้งทรงสุวรรณ์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
1002
เด็กชายสิรวิชญ์  พันธ์งาม
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
1003
เด็กหญิงสิริกร  ศรีวิรมย์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
1004
นายสิริชัย  ประเสริฐศรีชล
ม.3
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
1005
นางสาวสิริญา  รวยสิน
ม.3
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
1006
เด็กหญิงสิรินดา  ธนบุญสมบัติ
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
1007
เด็กหญิงสิรินภา  คุณวุฒิโอภาส
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
1008
เด็กหญิงสิรินุช  ศรียุทธไกร
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
1009
เด็กหญิงสิริมล  ธรรมเสรี
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
1010
เด็กหญิงสิริยา  เเทนนา
ม.1
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
1011
เด็กหญิงสิรีธร  โยมเมือง
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
1012
นางสาวสุกฤตา  บุญซื่อ
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
1013
เด็กชายสุกฤษฎิ์  กาญกระสัง
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
1014
เด็กชายสุกฤษฎิ์  สุวานิชวงศ์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
1015
เด็กหญิงสุขนันท์สินี  แซ่เฮง
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 2

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 432 โรงเรียนบางกะปิ
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1016
เด็กชายสุจินดา  คงคาเขต
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
1017
เด็กหญิงสุจินันท์  นบน้อยเสรีวงศ์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
1018
เด็กหญิงสุชญา  เจริญนพกิจ
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
1019
เด็กหญิงสุชัญญา  คำเพ็ญ
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
1020
นางสาวสุชัญญา  ชูเกลี้ยง
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
1021
เด็กหญิงสุชานันท์  รอตภัย
ม.2
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
1022
เด็กหญิงสุณัญญา  เวชกุล
ม.2
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
1023
เด็กชายสุทธศิลป์  คุณมงคลวุฒิ
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
1024
นายสุทธิกานต์  แพนลา
ม.3
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
1025
นายสุทธิธาร  สุวรรณนพคุณ
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
1026
เด็กหญิงสุทธิมนต์  สังฆเศรษฐี
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
1027
เด็กหญิงสุธาธิณี  กาญกระสัง
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
1028
เด็กชายสุนิธิ  สิงหถนัดกิจ
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
1029
เด็กชายสุปวีร์  เงินยวง
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
1030
นายสุพล  ตั้งศิริพัฒน์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
1031
เด็กชายสุพศิน  รัตนพันธ์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
1032
เด็กหญิงสุพิชชา  สิงติ
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
1033
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  เจนภูมิใจ
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
1034
เด็กหญิงสุพิชญากานต์  พงษรักษ์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
1035
เด็กหญิงสุภาพร  จุ่นเจริญ
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
คณิต ม.ต้น
1036
เด็กหญิงสุมนสมร  กสิกรรม
ม.2
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
1037
เด็กหญิงสุมนหทัย  ชูรัตน์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
1038
เด็กชายสุรพัศ  โพธิ์ปริสุทธิ์
ม.2
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
1039
เด็กชายสุรวิชญ์  ศรีสุระคุปต์
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
1040
เด็กหญิงสุริยฉาย  พัสดร
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
1041
เด็กหญิงสุริศา  มะโนชัย
ม.2
โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
1042
เด็กหญิงสุวพิชญ์  จันทร์วิกูล
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
1043
เด็กหญิงสุวพิชญ์  จารุสาร
ม.1
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
1044
เด็กหญิงสุวภัทร  สุวัฒนเมธี
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
1045
เด็กชายสุวิจักขณ์  เกตตะพันธุ์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
1046
เด็กชายสุวิจักขณ์  เรืองอินตา
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
1047
เด็กชายสุวิจักขณ์  โอคุมุระ
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
1048
เด็กหญิงแสนรัก  วัฒน์ศุภมงคล
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
1049
เด็กชายโสพัสภูมิ  โรจน์ธรรมรัตน์
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
1050
เด็กหญิงหทัยชนก  ตยาคี
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 2

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 433 โรงเรียนบางกะปิ
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1051
เด็กชายหรรษกร  วิจิตรบรรจงดี
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
1052
เด็กหญิงหรรษา  ขยันวงษ์
ม.2
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
1053
เด็กหญิงหฤทชนัน  สัมพันธ์ชัยวสุ
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
1054
เด็กชายอชิตพล  ทวีศรี
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
1055
นางสาวอชิรญา  ธนภาสวัฒน์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
1056
เด็กหญิงอชิรญา  เรืองเกียรติวงศ์
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
1057
เด็กชายอชิรวิทย์  จันทพราม
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
1058
เด็กชายอชิระ  จันทร์สว่าง
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
1059
เด็กหญิงอณิมา  ฉิมฉลอง
ม.1
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
1060
เด็กชายอดิเทพ  ตันติศิริวัฒน์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
1061
เด็กหญิงอติกานต์  ผู้มีโชคชัย
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
1062
เด็กชายอติชาต  พงษ์พิพัฒน์
ม.2
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
1063
เด็กชายอธิชาต  เทียมเมือง
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
1064
นายอธิภัทร  ศิวะตระกูล
ม.3
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
1065
เด็กชายอธิศรุจ  แสงเกษมสันต์
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
1066
เด็กชายอนพัทย์  โพธิ์สุวรรณ
ม.1
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
1067
เด็กหญิงอนัญกาญจน์  มิ่งมิตรโอฬาร
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
1068
เด็กหญิงอนัญญา  แก้วนุกูล
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
1069
เด็กหญิงอนัตตา  เกษากิจ
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
1070
นายอนันดา  สายสีทอง
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
1071
เด็กหญิงอนันตญา  เกษากิจ
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
1072
เด็กชายอนาวิล  ศรีเพ็ชร
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
1073
เด็กหญิงอนิสา  มันตะสูตร
ม.1
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
1074
เด็กหญิงอพัชชา  รัตตะชัย
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
1075
เด็กหญิงอภิชญา  ทองโพธิ์
ม.2
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
1076
เด็กหญิงอภิชญา  เลยวานิชย์เจริญ
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
1077
เด็กหญิงอภิชญา  อนุมานไพศาล
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
1078
เด็กชายอภิพล  สุวรรณชัยสกุล
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
1079
เด็กชายอภิวิชญ์  ทวีศรี
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
1080
เด็กชายอภิวิชญ์  ฤทัยสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
1081
เด็กชายอภิวิชญ์  หวังรัตนพงษ์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
1082
เด็กชายอมรกฤศ  จันทร์ภูมิ
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
1083
เด็กหญิงอมฤตา  สุนทรศารทูล
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
1084
นางสาวอรณัฐ  รุ่งเรืองศรี
ม.3
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
1085
เด็กหญิงอรธิดา  เกิดคุ่ย
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 2

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 434 โรงเรียนบางกะปิ
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1086
นางสาวอรปรียา  สอนสระเกษ
ม.3
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
1087
เด็กหญิงอรยา  ปานนุ้ย
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
1088
เด็กชายอรรณพ  แสนสด
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
1089
เด็กชายอรรถพล  แสงโพธิ์วงษ์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
1090
เด็กหญิงอรอมล  แก้วสร
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
1091
เด็กชายอริยชัย  จอมเกาะ
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
1092
เด็กชายอริยะ  ภัทรพงศ์วัฒนา
ม.2
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
1093
เด็กหญิงอริสรา  ขันทอง
ม.2
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
1094
เด็กชายอลงกรณ์  เชื้อหงษ์
ม.1
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
1095
เด็กหญิงอสมาภรณ์  อ่อนแช่ม
ม.2
โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
1096
เด็กหญิงอักษราภัค  เรียบร้อย
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
1097
เด็กชายอัครวัฒน์  กุลศิรวัฒน์
ม.1
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
1098
เด็กหญิงอัจฉริยา  บุตรชา
ม.1
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
1099
เด็กหญิงอัญชสา  ตั้งสกุล
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
1100
เด็กหญิงอัญชิสา  กลั่นเอี่ยม
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
1101
เด็กหญิงอัญชิสา  แก้วทอง
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
1102
นางสาวอัญชิสา  อินทรพงษ์สกุล
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
1103
เด็กหญิงอันติกา  ศรีทิพย์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
1104
เด็กหญิงอันนปภา  คำฉัตร
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
1105
เด็กชายอัลโทนิโอ  คาร์โล ฮูซาริ
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
1106
เด็กชายอัษฎกร  สมิตทันต์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
1107
เด็กหญิงอัสมาวตี  วิวัฒน์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
1108
เด็กหญิงอารยา  ญาติวิสุทธิ์
ม.1
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
1109
เด็กหญิงอิงกมล  กิตติเจริญทรัพย์
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
1110
เด็กหญิงอิงขวัญ  เจริญสุข
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
1111
นายอิทธิกร  พรชัยพิมลพันธ์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
1112
นางสาวอินทิรา  ธานี
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
1113
เด็กชายอิษฎา  ประวัตินภา
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
1114
เด็กหญิงอิษฎาอร  อินพันธ์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
1115
เด็กหญิงอิสราลักษณ์  ลุ้งบ้าน
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
1116
เด็กหญิงอิสรีย์  พงศ์วิเศษกร
ม.1
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
1117
เด็กหญิงอุษณีย์  เจริญสุข
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
คณิต ม.ต้น
1118
เด็กชายเอกธนา  นวสินธร
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
1119
เด็กชายเอกภัทร  ภู่ประภา
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
1120
เด็กชายเอกรวิศ  ร่มจำปา
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 2

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 435 โรงเรียนบางกะปิ
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1121
เด็กหญิงไอวีรณัฐ  ชัยวงศ์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 2

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 435 ห้องสอบพิเศษ
ห้องสอบที่
 502
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1122
เด็กชายกษิเดช  ไหมเหลือง
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
1123
เด็กชายก้องกิตตน์  ปริญญาประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
1124
นายกันต์  อิศรานุชีพ
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
1125
นายกันต์  อิศรานุชีพ
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
1126
เด็กหญิงชญานิน  พันธ์ุศรีมงคล
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
1127
เด็กหญิงญาดา  ชอนตะวัน
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
1128
เด็กหญิงฑิตญา  คงทวี
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
1129
เด็กชายณธรรศ  สาสุนันท์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
1130
เด็กชายณภัทร  บวรนิรัตติศัย
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
1131
นายณัฏฐ์ชยกร  รุจิกรศิริสกุล
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
1132
นางสาวณัฐจรี  ศรีนุติทรัพย์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
1133
เด็กชายณัฐชนน  ฐิติวุฒิกุล
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
1134
เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทร์เสละ
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
1135
เด็กหญิงณัฐนรี  ติมินทระ
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
1136
นายธนกร  จินรัตน์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
1137
เด็กชายธนธัช  ลีพิทักษ์รัตน์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
1138
เด็กชายธนภูมิ  โชติพันธ์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
1139
เด็กชายธนฤทธิ์  กาญจนาเมธาวัฒน์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
1140
นายธีรเทพ  กระต่ายทอง
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
1141
เด็กหญิงปภาวรินท์  อาจณรงค์ฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
1142
เด็กชายปวิชญะ  หลักคำ
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
1143
นางสาวพรปวีณ์  เจียไพบูลย์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
1144
เด็กหญิงพราวปวีณ์  ศิริมัย
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
1145
เด็กชายพศิน  วาทินกล้า
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
1146
เด็กหญิงพิชชาภา  จุณณทัศน์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
1147
เด็กชายภูชิสส์กานต์  ปานพรม
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
1148
เด็กหญิงรวิสรา  ไชยมุกดาสกุล
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
1149
เด็กหญิงระพินทรนาถ  เหลืองสัมฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
1150
นายศิรชัช  ตังติสานนท์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
1151
เด็กชายศิรา  เตชะสรรพสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
1152
เด็กชายสิปปกร  จุลพันธ์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
1153
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  สงวนศิษย์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
1154
เด็กหญิงสุวิชญา  เรืองเกียรติกุล
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น