ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 1

ณ อาคารสายสุวพรรณ (6) ชั้น 6 ห้อง 661 โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  จิตรานุรักษ์เจริญ
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
2
เด็กหญิงกชกร  ทวีลาภ
ม.2
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
3
เด็กหญิงกชพรรณ  ภาคนาม
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
4
เด็กหญิงกชมน  หงส์นฤชัย
ม.2
โรงเรียนโยธินบูรณะ
คณิต ม.ต้น
5
เด็กหญิงกนกกร  เชาวน์วิวัฒน์
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
6
เด็กหญิงกนกภรณ์  เชาวน์วิวัฒน์
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
7
เด็กหญิงกนกวัณน์  ประจักษ์ธรรม
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
8
เด็กหญิงกมลชนก  จักร์กรีนทร์
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
9
นางสาวกมลภัทร  กาญจนธนเศรษฐ
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
10
เด็กหญิงกรกนก  เอมรุจิ
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
11
เด็กหญิงกรกมล  คงทน
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
12
เด็กหญิงกรวรรณ  ดีจงเจริญ
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
13
เด็กหญิงกรวรินท์  ทาทอง
ม.2
โรงเรียนโยธินบูรณะ
คณิต ม.ต้น
14
เด็กหญิงกรหทัย  โชตินพรัตน์ภัทร
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
15
เด็กชายกฤตณัฐ  งามเจริญวงศ์
ม.1
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
16
เด็กชายกฤตภาส  กฤษณะเดชา
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
17
เด็กชายกฤตภาส  เธียรธโนปจัย
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
18
เด็กชายกฤติเดช  บุณยะยุตกูล
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
19
เด็กชายกฤตินภ์  ไชยมงคล
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
20
นายกฤษฎา  สายธารทอง
ม.3
โรงเรียนวัดราชบพิธ
คณิต ม.ต้น
21
เด็กชายกฤษฐพลธ์  มะเริงสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนวัดราชบพิธ
คณิต ม.ต้น
22
เด็กหญิงกวินกาญจน์  เธียรธโนปจัย
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
23
เด็กหญิงกวินทิพย์  พิพัฒน์ปัทมา
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
24
นายกวีวัฒน์  ศรีเจริญจิตร์
ม.3
โรงเรียนโยธินบูรณะ
คณิต ม.ต้น
25
เด็กชายกษมา  ดำริห์อนันต์
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
26
นายกษิดิ์เดช  ภู่ไพจิตร์กุล
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
27
เด็กชายกษิดิศ  ขจรชัยกุล
ม.1
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
28
เด็กชายกษิดิศ  ฉายาชวลิต
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
29
เด็กชายกษิดิศ  ถึงศรีปั้น
ม.2
โรงเรียนวัดราชบพิธ
คณิต ม.ต้น
30
เด็กชายก้องภพ  ปานฉาย
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
31
เด็กหญิงกัญชนัฐสรณ์  สายลือนาม
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
32
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กิตติธรกุล
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
33
เด็กหญิงกัญญาพัชร  พรศักดิ์สกุล
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
34
เด็กชายกันต์ธร  ไข่มุกข์
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
35
เด็กชายกันต์ธีร์  ลิมปิติกรานนท์
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 1

ณ อาคารสายสุวพรรณ (6) ชั้น 6 ห้อง 662 โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงกันต์ปันนี  เพชรขาว
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
37
เด็กชายกันตพงศ์  ทุ่มขนอน
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
38
เด็กชายกันตพงศ์  นรมานพ
ม.2
โรงเรียนวัดราชบพิธ
คณิต ม.ต้น
39
เด็กชายกันตพงศ์  สุขสำอางค์
ม.3
โรงเรียนวัดราชบพิธ
คณิต ม.ต้น
40
เด็กชายกันตเมศฐ์  ธนินสุขไพศาล
ม.3
โรงเรียนวัดราชบพิธ
คณิต ม.ต้น
41
เด็กหญิงกันตา  เวศม์บริสุทธิ์
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
42
เด็กชายกันต์  มาลานิยม
ม.3
โรงเรียนโยธินบูรณะ
คณิต ม.ต้น
43
เด็กหญิงกัลยรักษ์  กิตติวัฒน์วรกร
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
44
เด็กหญิงกัลยรัตน์  สุวรรณาสน์
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
45
เด็กหญิงกานต์ธิดา  โอปิลันธน์
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
46
นางสาวกานต์พิชชา  ธาราธรรมรัตน์
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
47
เด็กหญิงกานต์พิชชา  ศุภผล
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
48
เด็กหญิงกานต์พิชชา  สมุทโคดม
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
49
เด็กชายก้านพรต  มาศศรี
ม.1
โรงเรียนวัดราชบพิธ
คณิต ม.ต้น
50
เด็กชายกิตติกร  อานุภาพบุญ
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
51
เด็กชายกิตติโชค  นิตยสิทธิกุล
ม.1
โรงเรียนโยธินบูรณะ
คณิต ม.ต้น
52
นางสาวกิตติพิชญ์  วิชัยดิษฐ์
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
53
นายกิตติภูมิ  กิจนะกุลการ
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
54
เด็กชายกิตติศักดิ์  ฉลองกุลวัฒน์
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
55
เด็กหญิงกิติญาดา  จินต์ประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
56
เด็กหญิงกิรณา  สุขเสดาะ
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
57
เด็กหญิงกิริฎา  ก่อเกียรติ
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
58
เด็กหญิงกุลปรียา  ธารานิติกุล
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
59
เด็กชายกุลวิชญ  กฤษฎาพงษ์
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
60
เด็กหญิงกุลิสรา  จรดล
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
61
เด็กหญิงเกวลิน  กลักวงศ์
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
62
เด็กชายขจีภัทณ์  ชำนาญแก้ว
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
63
เด็กหญิงขวัญชนก  อินทรสกุล
ม.2
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
64
นางสาวขอพร  ธนาพงศธร
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
65
เด็กหญิงข้าวขวัญ  เมืองศิริ
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
66
เด็กหญิงเขมจิรา  จิรชุณหทรัพย์
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
67
เด็กหญิงเขมิกา  พัฒนพิสุทธิ์
ม.2
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
68
เด็กหญิงคัคณาง  ศรีสมบัติ
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
69
เด็กหญิงคัณธรัตน์  พินพิสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
70
เด็กหญิงคุณภัทร  อุบลธารา
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 1

ณ อาคารสายสุวพรรณ (6) ชั้น 5 ห้อง 651 โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายคุณานนต์  เกตมาตย์
ม.3
โรงเรียนวัดราชบพิธ
คณิต ม.ต้น
72
เด็กชายคุณานนท์  กุลภัทร์แสงทอง
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
73
เด็กหญิงคุณิตา  เลี่ยงโรคาพาธ
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
74
เด็กชายฆนากร  สุขเอี่ยม
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
75
เด็กหญิงจณิสตา  สิงโตขำ
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
76
เด็กชายจตุรภัทร  เบญจสัตย์กุล
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
77
เด็กหญิงจตุรีย์  คุ้มทรัพย์
ม.2
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
78
นางสาวจอมขวัญ  ชีวันไกรสร
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
79
เด็กชายจอมทรัพย์  วรนาวิน
ม.2
โรงเรียนวัดราชบพิธ
คณิต ม.ต้น
80
เด็กหญิงจันทร์รัตน์  เผื่อนโภคา
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
81
เด็กชายจารุกิตติ์  กรกมลวนิช
ม.1
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
82
เด็กหญิงจิณณพัทธ์  ม่วงมงคล
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
83
นายจิณณวัตร  ปานกำเนิด
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
84
เด็กหญิงจิณห์จุฑา  ทิพย์สุข
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
85
เด็กหญิงจิดาภา  กลิ่นกลาง
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
86
เด็กหญิงจิตตราวัจน์  ลออเงิน
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
87
เด็กหญิงจิตประภัสสร  เลิศสลัก
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
88
เด็กหญิงจินดารัตน์  แก้วใจ
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
89
เด็กหญิงจินต์ชุตา  กิตติธรรมโม
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
90
เด็กชายจินตภัทร  บัณฑูรนิพิท
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
91
เด็กหญิงจิรกฤตา  ฤทธิ์ภิรมย์
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
92
นางสาวจิรชยา  นารัตน์
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
93
เด็กหญิงจิรญา  สินธุพาชี
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
94
เด็กชายจิรทีปต์  เเก้วมโนโชติ
ม.1
โรงเรียนวัดราชบพิธ
คณิต ม.ต้น
95
เด็กชายจิรพงษ์  แซ่ตั้ง
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
96
เด็กหญิงจิรภิญญา  ดีคำ
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
97
เด็กชายจิรเมธ  แปลงเงิน
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
98
นายจิรวัฒน์  นาคเสนาธนสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนโยธินบูรณะ
คณิต ม.ต้น
99
เด็กหญิงจิรัชญา  จันทร์เที่ยง
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
100
เด็กหญิงจิรัชญา  เวียงแก้ว
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
101
เด็กหญิงจิรัชยา  เนียมหลวง
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
102
เด็กชายจิรัฎฐ์  ชินเวศยวงศ์
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
103
เด็กชายจิรัฏฐ์  พฤฒิจิระวงศ์
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
104
เด็กชายจีราวิชช์  เพียรประสพ
ม.1
โรงเรียนวัดราชบพิธ
คณิต ม.ต้น
105
เด็กหญิงจุฑาธิป  วิรยพรสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 1

ณ อาคารสายสุวพรรณ (6) ชั้น 5 ห้อง 652 โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายเจตณัฐ  มงคลรัตนชัย
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
107
เด็กหญิงเจนจิรา  ไผ่มี
ม.2
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
108
เด็กหญิงเจนตา  วงศ์เลิศสกุล
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
109
เด็กหญิงเจนิสา  โล
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
110
เด็กชายฉัฏฐิราช  รงค์ภักดี
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
111
เด็กชายฉัฐเมศร์  ทิตธเนศวงศ์
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
112
เด็กชายฉัตรณรงค์  ไตรรัตนศักดิ์
ม.3
โรงเรียนโยธินบูรณะ
คณิต ม.ต้น
113
เด็กหญิงฉันชนก  จตุรจำเริญชัย
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
114
เด็กหญิงฉันชนก  ธรรมรัชสุนทร
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
115
เด็กหญิงชญากาณฑ์  รัศมีเจริญชัย
ม.3
โรงเรียนโยธินบูรณะ
คณิต ม.ต้น
116
เด็กหญิงชญาณิณ  รัตนอุดม
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
117
เด็กหญิงชญานินท์  เชิดชูเกียรติสกุล
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
118
เด็กหญิงชฎาพร  อ่อนบึง
ม.2
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
119
เด็กหญิงชฎารัตน์  วิชชาริยนุกูล
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
120
นางสาวชนกชนม์  ภัทรารักษ์
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
121
เด็กชายชนกนันท์  ตันโชติกุล
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
122
เด็กหญิงชนนิกานต์  ไกรรส
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
123
เด็กชายชนม์นิธิศ  ชินาพิสุทธิ์
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
124
เด็กหญิงชนรดี  ปั้นสังข์
ม.2
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
125
นางสาวชนัญชิดา  คงเมือง
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
126
เด็กหญิงชนัญชิดา  ไม้หอม
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
127
นางสาวชนัญชิดา  วงศ์สิรสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
128
เด็กหญิงชนัญญา  พัฒนาไพศาล
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
129
เด็กหญิงชนัญฐ์ชิดา  ห้าวหาญ
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
130
เด็กชายชนัฐพงษ์  พุทธรัตนมณี
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
131
เด็กชายชนาธิป  ฑีฆะเสถียร
ม.2
โรงเรียนวัดราชบพิธ
คณิต ม.ต้น
132
เด็กหญิงชนารดี  แสวงศรี
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
133
เด็กหญิงชนิดาภา  บุญยรัตน์
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
134
เด็กหญิงชนิดาภา  อมรรุจิ
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
135
นางสาวชนิตา  ใบสมุทร
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
136
เด็กชายชนินทร์  รอดทรัพย์
ม.2
โรงเรียนโยธินบูรณะ
คณิต ม.ต้น
137
เด็กหญิงชนิษฎา  ชื่นจิตต์
ม.2
โรงเรียนโยธินบูรณะ
คณิต ม.ต้น
138
นางสาวชนิษฐา  ฐานะสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
139
นางสาวชนิสรา  ตุงคะเศวต
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
140
เด็กหญิงชนิสรา  ศุภวิวรรธน์
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 1

ณ อาคารสายสุวพรรณ (6) ชั้น 4 ห้อง 641 โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงชนิสรา  สดายุรัตน์
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
142
เด็กหญิงชมบุญ  รุ้งกำธรธรรม
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
143
เด็กหญิงชมพูนุท  นิศยันต์
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
144
เด็กหญิงชมพูนุท  เเดงบรรจง
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
145
เด็กชายชยพล  เกียรติกิตติกุล
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
146
เด็กหญิงชยุดา  อดิศรมงคลกาล
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
147
เด็กชายชยุตม์  สุภาพ
ม.3
โรงเรียนโยธินบูรณะ
คณิต ม.ต้น
148
เด็กชายชวกร  จันทร์หนู
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
149
เด็กหญิงชวพร  เชิดชูปัญญาชน
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
150
เด็กชายชวภณ  โซวพิทักษ์วัฒนา
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
151
เด็กหญิงชวศร  พรพิบูลย์
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
152
เด็กหญิงชวัลญา  สกุลเวสสะอนันต์
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
153
เด็กชายชวิน  คุณมงคลวุฒิ
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
154
เด็กชายชัชณัฐ  บูรณนลิน
ม.2
โรงเรียนวัดราชบพิธ
คณิต ม.ต้น
155
นางสาวชัญญวลัญช์  ใจดี
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
156
เด็กหญิงชัญญา  จันทรวัฒนาวณิช
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
157
เด็กหญิงชัญญา  เนียมสอน
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
158
เด็กหญิงชัญญา  ลีละวัฒน์วัฒนา
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
159
เด็กหญิงชัญญาดา  วิวัฒนศิลป์
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
160
เด็กหญิงชัญญานุช  บุตรเสน
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
161
เด็กชายชัยพัฒน์  รัชตภูษิต
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
162
เด็กชายชาญสิทธิ์  กิตติทรัพย์เจริญ
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
163
เด็กชายชานธิป  นัยเวช
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
164
เด็กชายชานน  ภิญโญธรรมโนทัย
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
165
เด็กหญิงชิตาพร  กัลยาจิตร์โกศล
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
166
เด็กชายชินพัฒน์  เตชะเกสมณี
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
167
เด็กหญิงชินาณา  ยอแสง
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
168
เด็กหญิงชิสาพัชร์  งานโภคิน
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
169
เด็กหญิงชุติกัญญา  ใจเย็น
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
170
เด็กหญิงชุติกาญจน์  สาภูงา
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
171
เด็กชายชุติพนธ์  มะฮี
ม.1
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
172
เด็กชายชูโชค  วุฒิกนกธำรง
ม.1
โรงเรียนวัดราชบพิธ
คณิต ม.ต้น
173
เด็กหญิงโชติกา  รัตนวุฒิกร
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
174
เด็กหญิงโชติกา  วชิรศักดิ์สุนทร
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
175
เด็กชายไชยภัทร  ชวลิตสกุลชัย
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 1

ณ อาคารสายสุวพรรณ (6) ชั้น 4 ห้อง 642 โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงซาราฟีน่า  สิงห์
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
177
เด็กชายฌาณพัฒน์  ทองก้าย
ม.1
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
178
เด็กชายญฐภัทร  มงคลปทุมรัตน์
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
179
เด็กหญิงญาณิศา  ทะนามศรี
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
180
นางสาวญาณิศา  นามวาท
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
181
เด็กหญิงญาณิศา  บุญศิริ
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
182
เด็กหญิงญาณิศา  พงศ์พิศาลธรรม
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
183
เด็กหญิงญาณิศา  สว่างสินธุ์
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
184
นางสาวญาดา  พันธิตรา
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
185
เด็กหญิงญาดา  วะสีนนท์
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
186
เด็กหญิงญาดาณี  รื่้นผกา
ม.2
โรงเรียนโยธินบูรณะ
คณิต ม.ต้น
187
เด็กหญิงญาดาพัฒน์  สวัสดีชัยกุล
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
188
เด็กหญิงฐปณิชย์  ชำนาญแก้ว
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
189
เด็กหญิงฐาขณิจม์  สันต์วรนารถ
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
190
เด็กหญิงฐานภา  ประโชติรัตนกุล
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
191
เด็กหญิงฐานิตา  ขุนทรัพย์
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
192
เด็กหญิงฐานิตา  เฉลิมสุข
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
193
เด็กหญิงฐานิสสรา  แก้วกับเพชร
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
194
เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ดีสิทธิเวช
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
195
นางสาวฐิตาภัทร์  ปรีชาศิลปกุล
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
196
เด็กหญิงฐิตาภา  กิตติสุขมงคล
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
197
เด็กชายฐิติกร  วรกิจพนิต
ม.1
โรงเรียนโยธินบูรณะ
คณิต ม.ต้น
198
เด็กหญิงฐิติกา  สิรมานนท์
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
199
เด็กหญิงฐิติรัตน์  โกศล
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
200
เด็กหญิงฐิมกรณ์  อินทรกระทึก
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
201
เด็กชายฑิรษิภัข  ตรีประเสริฐพจน์
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
202
เด็กหญิงณจัณ  บุญเลี้ยง
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
203
เด็กหญิงณชนกช์  วุฒิไกรรัตน์
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
204
เด็กชายณฐกร  ลือสิริพาณิชย์
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
205
เด็กหญิงณฐปกร  งามปิยะกุล
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
206
เด็กหญิงณฐพร  เสรีวิวัฒนา
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
207
เด็กหญิงณณณิฌา  พัฒเสมา
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
208
เด็กหญิงณธญา  จารุดิลกเรือง
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
209
เด็กหญิงณปภัช  รัตน์นราทร
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
210
เด็กหญิงณปภา  บุญวานิช
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 1

ณ อาคารเตื้องสนิทวงศ์ (2) ชั้น 2 ห้อง 223 โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กชายณพล  สุขทรัพย์ศรี
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
212
เด็กชายณพัฒน์ศร  อัศวธนานันต์
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
213
เด็กหญิงณภัทร  เบญจศุภางค์
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
214
เด็กชายณภัทร  พลายมนต์
ม.1
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
215
เด็กหญิงณภัทร  พัชรเมธา
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
216
เด็กหญิงณภัทร  มนัสบุญเพิ่มพูล
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
217
เด็กชายณภัทร  ศรีภูมิพฤกษ์
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
218
เด็กหญิงณภัทร  อังคนาโสภิต
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
219
เด็กหญิงณภัทร์สมน  ขวัญมงคลพงศ์
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
220
เด็กหญิงณภีร์  ทวนสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
221
เด็กชายณราชัย  ลีลาอัศวิน
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
222
เด็กหญิงณัชชญา  ดานิชาภัทร
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
223
เด็กหญิงณัชชนา  เเก้วจำนงค์
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
224
เด็กหญิงณัชชา  ชัยบัญดิษฐ์
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
225
เด็กหญิงณัชชา  ชัยสัมฤทธิ์ผล
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
226
เด็กชายณัชพงษ์  อาชววาณิชกุล
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
227
เด็กหญิงณัฎฐ์ภัทร์  ฤกษ์สมโภชน์
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
228
เด็กหญิงณัฎฐสิริ  งามสิริเดชาวงศ์
ม.2
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
229
เด็กหญิงณัฎฐากร  วยาภรณ์
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
230
เด็กหญิงณัฏฐกมล  อรุณนันทพานิช
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
231
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ถนัดกิจ
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
232
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ม่วงวรรักษ์
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
233
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เลิศสิริมั่นคง
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
234
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สุกรีฑา
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
235
เด็กหญิงณัฏฐนันท์  สันติภาพชัย
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
236
เด็กหญิงณัฏฐนันท์  สุวนันทรัตน์
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
237
นางสาวณัฏฐพร  ชมภูโคตร
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
238
เด็กชายณัฏฐพล  อยู่รุ่ง
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
239
เด็กหญิงณัฏฐยา  อังกุรวานิช
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
240
นายณัฏฐากร  ชานาตา
ม.3
โรงเรียนวัดราชบพิธ
คณิต ม.ต้น
241
เด็กชายณัฐ  นิลนนท์
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
242
เด็กหญิงณัฐกมล  เธียรรัตนกุล
ม.2
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
243
เด็กหญิงณัฐกฤตา  จองดี
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
244
นางสาวณัฐชยาพร  หาญธำรงวิทย์
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
245
เด็กชายณัฐชานนท์  ทรัพย์ประสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 1

ณ อาคารเตื้องสนิทวงศ์ (2) ชั้น 2 ห้อง 225 โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กหญิงณัฐญา  จิระธนาไพบูลย์
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
247
เด็กหญิงณัฐฐิรา  ไชยคำ
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
248
นางสาวณัฐณิชา  ฉัตรพิมลกุล
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
249
เด็กหญิงณัฐณิชา  ทัศณรงค์
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
250
เด็กหญิงณัฐณิชา  ภาคพฤกษ์
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
251
เด็กหญิงณัฐณิชา  รัศมีไพฑูรณ์
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
252
นางสาวณัฐณิชา  เสาวลักษณ์สกุล
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
253
เด็กหญิงณัฐธยาน์  ชนะภัย
ม.2
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
254
นางสาวณัฐธยาน์  ติยะคุณ
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
255
เด็กหญิงณัฐธยาน์  พิทักษ์ผล
ม.2
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
256
เด็กชายณัฐธัญ  มัธยมแก้ว
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
257
เด็กหญิงณัฐธิดา  รัตนวงษ์
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
258
เด็กชายณัฐนันท์  กำลังหาญ
ม.3
โรงเรียนวัดราชบพิธ
คณิต ม.ต้น
259
เด็กหญิงณัฐนันท์  จุลภักดี
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
260
เด็กหญิงณัฐนันท์  นนทิวัฒน์วณิช
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
261
เด็กหญิงณัฐนิช  อนันท์รัตนากูร
ม.2
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
262
เด็กหญิงณัฐนิชา  โอสถานันต์กุล
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
263
เด็กหญิงณัฐพิมล  ธัญญโชติไพบูลย์
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
264
เด็กหญิงณัฐภัค  ทองแท้
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
265
นายณัฐภัทร  จรเจริญ
ม.3
โรงเรียนวัดราชบพิธ
คณิต ม.ต้น
266
เด็กชายณัฐภัทร  รัตน์ธนารักษ์
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
267
เด็กหญิงณัฐมน  รัตนวงษ์
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
268
เด็กหญิงณัฐรินีย์  แพทย์จินดา
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
269
เด็กชายณัฐวรรธ์  อินทพัฒน์
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
270
เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญยกิตานนท์
ม.1
โรงเรียนวัดราชบพิธ
คณิต ม.ต้น
271
เด็กชายณัฐสิทธิ์  เกื้อเส้ง
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
272
เด็กหญิงณิชกานต์  ปุณณะหิตานนท์
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
273
เด็กหญิงณิชชาวีณ์  ภิรมย์โชติศิริ
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
274
เด็กหญิงณิชนาถ  พรฉัยยา
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
275
นางสาวณิชภัสร์  ปฐมพงษ์พันธุ์
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
276
เด็กหญิงณิชอัณณ์ดา  พุ่มโพธิ์ทอง
ม.2
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
277
เด็กหญิงณิชา  อิทธิสันติสุข
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
278
นางสาวณิชากานต์  แสงระพี
ม.3
โรงเรียนโยธินบูรณะ
คณิต ม.ต้น
279
เด็กหญิงณิชานันท์  ตั้งพัฒนาประดิษฐ์
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
280
เด็กหญิงณิชาภัส  พลับพลึง
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 1

ณ อาคารเตื้องสนิทวงศ์ (2) ชั้น 4 ห้อง 244 โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กหญิงณิชารัศมิ์  เรืองประทีปแสง
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
282
เด็กหญิงณิชารีย์  เจริญผล
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
283
เด็กหญิงณิชารีย์  ชัยสัมฤทธิ์ผล
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
284
เด็กหญิงณีรกาญจน์  กุลวัฒนาประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
285
เด็กหญิงดุจแพรดาว  นลวชัย
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
286
เด็กหญิงดุจไหมทอง  นลวชัย
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
287
นายแดนสรวง  เอริค แดนเจอร์
ม.3
โรงเรียนวัดราชบพิธ
คณิต ม.ต้น
288
นางสาวติณณา  เจียรวาปี
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
289
นางสาวตุลยดา  ไพรสันต์
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
290
เด็กหญิงเตยหอม  อุดมศักดิ์
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
291
นายเตเวชธน  กฤตติขจรกุล
ม.3
โรงเรียนวัดราชบพิธ
คณิต ม.ต้น
292
เด็กหญิงทยิดา  ภาณุเดชทิพย์
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
293
เด็กหญิงทรัพย์มณี  สุมะนัสชัย
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
294
เด็กหญิงทอฝัน  ชินสุนทร
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
295
เด็กหญิงทอฝัน  เลิศวรรณวิทย์
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
296
เด็กหญิงทักษพร  ขจรชัยกุล
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
297
นางสาวทักษพร  แช่มสะอาด
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
298
เด็กหญิงทักษพร  ไทยภักดี
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
299
นางสาวทักษิณา  ชูวานิชวงศ์
ม.3
โรงเรียนโยธินบูรณะ
คณิต ม.ต้น
300
เด็กหญิงทัชชญา  ฤทธิธนวัชรา
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
301
เด็กหญิงทัศนันท์  เวทสรณสุธี
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
302
เด็กหญิงทิตรดา  ตนะทิพย์
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
303
นายทินภัทร  ศิริพันธุ์
ม.3
โรงเรียนวัดราชบพิธ
คณิต ม.ต้น
304
นางสาวทิพจุฑา  ขัตตินานนท์
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
305
เด็กหญิงทิพย์วรินทร  หลวงพิทักษ์
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
306
เด็กชายแทนคุณ  สุขเขียว
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
307
เด็กชายธณกร  วรินทร์
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
308
เด็กชายธนกร  ป่าไม้
ม.1
โรงเรียนวัดราชบพิธ
คณิต ม.ต้น
309
เด็กหญิงธนกร  โพธินิต
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
310
เด็กชายธนกฤต  เทพศิลปวิสุทธิ์
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
311
นายธนดล  รอยลาภเจริญพร
ม.3
โรงเรียนวัดราชบพิธ
คณิต ม.ต้น
312
นายธนเดช  สุวรรณรัตน์
ม.3
โรงเรียนวัดราชบพิธ
คณิต ม.ต้น
313
เด็กชายธนทัต  รัตนาสิทธิคุณ
ม.1
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
314
เด็กชายธนน  ภานุปัญญวุฒิ
ม.1
โรงเรียนวัดราชบพิธ
คณิต ม.ต้น
315
เด็กชายธนพนธ์  สุขพิบูลย์
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 1

ณ อาคารเตื้องสนิทวงศ์ (2) ชั้น 4 ห้อง 245 โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กหญิงธนพร  ธรรมศิริพงษ์
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
317
เด็กหญิงธนภร  อิ่มแช่ม
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
318
เด็กหญิงธนภรณ์  อังคเศกวินัย
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
319
เด็กหญิงธนภรณ์  อึ้งกิมบ้วน
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
320
เด็กชายธนภัทร  ทองวิทูโกมาลย์
ม.3
โรงเรียนวัดราชบพิธ
คณิต ม.ต้น
321
เด็กชายธนภัทร  ปฐมกสิกุล
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
322
เด็กชายธนภัทร  สวัสดี
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
323
เด็กชายธนวิชญ์  เจษฎาภัทรกุล
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
324
นายธนวิชญ์  นิสุทธิวรรณ
ม.3
โรงเรียนวัดราชบพิธ
คณิต ม.ต้น
325
เด็กชายธนะพัฒน์  บุญญโภคินพิศุทธ์
ม.1
โรงเรียนวัดราชบพิธ
คณิต ม.ต้น
326
เด็กชายธนัช  จีระบุศย์
ม.1
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
327
เด็กชายธนัช  พลสุขเจริญ
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
328
เด็กหญิงธนัชชา  สำราญวานิช
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
329
เด็กหญิงธนัชพร  ใจดำ
ม.2
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
330
เด็กหญิงธนัชพร  สุพจน์พงศ์
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
331
เด็กหญิงธนัตชนก  ปิติโชควาณิช
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
332
เด็กชายธนัท  เกียรติกวินวงศ์
ม.3
โรงเรียนวัดราชบพิธ
คณิต ม.ต้น
333
นายธนัยนันท์  กังวาลวิจิตรกุล
ม.3
โรงเรียนวัดราชบพิธ
คณิต ม.ต้น
334
นางสาวธนาภรณ์  ศักดิ์ชูวงษ์
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
335
เด็กหญิงธนาภา  ดำพะธิก
ม.2
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
336
เด็กหญิงธนิดา  อิ่มยิ้ม
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
337
เด็กหญิงธนิภา  เอกภักดิ์สกุล
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
338
เด็กหญิงธมกร  ศรีสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
339
นางสาวธมน  ศิริไกร
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
340
เด็กหญิงธมนวรรณ  จุ่มสันกลาง
ม.2
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
341
นางสาวธมล  เตชาทวีวรรณ
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
342
เด็กหญิงธมลวรรณ  สัตยานุกูล
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
343
เด็กหญิงธรเธียร  หอมทอง
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
344
เด็กชายธรรมชาติ  โจมเสนาะ
ม.1
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
345
เด็กชายธรรมชาติ  ไทยสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
346
เด็กหญิงธวัลรัตน์  บากบั่น
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
347
เด็กหญิงธัญชนิต  ธีรภาพรุ่งโรจน์
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
348
เด็กหญิงธัญญรัศม์  จิริณีธรรมกุล
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
349
เด็กหญิงธัญธนรัศมิ์  ผิวอ่อน
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
350
เด็กหญิงธัญพิชชา  บุญยิ่ง
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 1

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 ห้อง 345 โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กหญิงธัญมน  บางแวก
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
352
เด็กหญิงธัญยธรณ์  ธิติธนากร
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
353
เด็กชายธัญวิสิฏฐ์  สุธรรมเกษม
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
354
เด็กหญิงธันยธรณ์  เตือนวีรเดช
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
355
เด็กหญิงธันวา  ศรีน้อย
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
356
เด็กหญิงธารศรัทธา  พลเพชร
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
357
เด็กชายธาวิน  เต็งอำนวย
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
358
เด็กชายธีธัช  ธำรงลักษณ์
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
359
เด็กหญิงธีมา  ธรรมสุริยะ
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
360
เด็กหญิงธีรดา  ประถมวงษ์
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
361
เด็กชายธีร์ธรรม  ตรีรยาภิวัฒน์
ม.1
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
362
เด็กชายธีร์ธวัช  ธำรงลักษณ์
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
363
เด็กชายธีรภัทร  พงศ์พิศาลธรรม
ม.3
โรงเรียนวัดราชบพิธ
คณิต ม.ต้น
364
เด็กชายธีรภัทร  หาญมุ่งปณิธาน
ม.1
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
365
นายธีระทัศน์  ดีสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
366
เด็กชายธุวานนท์  ช่วยสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
367
เด็กหญิงนงนภัส  โพธิ์พฤกษาวงศ์
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
368
เด็กหญิงนฎา  ประเสริฐดีงาม
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
369
นายนนทชา  เที่ยงน้อย
ม.3
โรงเรียนวัดราชบพิธ
คณิต ม.ต้น
370
นายนนทพัทธ์  ปัตตพงศ์
ม.3
โรงเรียนวัดราชบพิธ
คณิต ม.ต้น
371
เด็กชายนพณัฐ  นามโคตร
ม.1
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
372
เด็กหญิงนพัชกร  ศรีแปดริ้ว
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
373
เด็กชายนภดล  ฉายาชวลิต
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
374
เด็กหญิงนภัส  รัตนปัญญากร
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
375
เด็กหญิงนภัส  ศีระวัฒนปรีชา
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
376
เด็กหญิงนภัสฒ์ธีรา  รวมศิริวัฒนกุล
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
377
เด็กหญิงนภัสนันท์  ธิรางกูรรัตต์
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
378
เด็กหญิงนภัสนันท์  พุทธาเกิด
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
379
เด็กหญิงนภัสรพี  ศิรามังคลานนท์
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
380
เด็กหญิงนภัสวรรณ  พันธุ์ไพโรจน์
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
381
เด็กหญิงนภัสวริน  ตั้งทวีรัศม์
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
382
เด็กหญิงนภัสสร  บุญศิริ
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
383
เด็กหญิงนภาดา  เสงี่ยม
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
384
เด็กหญิงนรารัฏฐ์  สุนทรพะลิน
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
385
เด็กชายนราวิชญ์  เกียรติเจริญมิตร
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 1

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 ห้อง 541 โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
เด็กหญิงนริศรา  เปี่ยมนพเก้า
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
387
เด็กหญิงนริสรา  ชลคุป
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
388
เด็กหญิงนฤภร  นาวีพัฒนา
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
389
เด็กหญิงนฤศา  วิจิตรทัศนา
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
390
เด็กหญิงนลินดา  เจริญกุล
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
391
เด็กหญิงนวพร  เกื้อเส้ง
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
392
เด็กหญิงนัทธมน  ก้องเกียรติกมล
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
393
เด็กหญิงนันท์ชญาน์  นรัจฉริยางกูร
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
394
เด็กหญิงนันทน์ปรัชญ์  พาหุโยธินคุณา
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
395
เด็กหญิงนันท์นภัส  จันทร์ร่มเย็น
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
396
เด็กหญิงนันท์นภัส  ฉันท์โรจน์ศิริ
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
397
เด็กหญิงนันท์นภัส  ชัยเพ็ชร
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
398
นางสาวนันท์นภัส  พลอินทวงษ์
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
399
เด็กหญิงนันท์นภัส  รักษ์สุวรรณ
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
400
เด็กหญิงนันท์นภัส  สังขะชาดา
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
401
เด็กหญิงนันท์นภัส  สัมปะชาโน
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
402
เด็กหญิงนันทนัช  จงวิลาสลักษณ์
ม.2
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
403
เด็กหญิงนันทนัช  วนิชธัญญาทรัพย์
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
404
เด็กหญิงนันทพร  พัวพันบุญ
ม.3
โรงเรียนโยธินบูรณะ
คณิต ม.ต้น
405
นายนันทิศ  เลิศบัณฑิตกุล
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
406
เด็กหญิงนัยน์ปพร  พูนพัฒนสุข
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
407
เด็กหญิงนาตาลี  มิตรเเว
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
408
เด็กหญิงนาริฐา  บำรุงสรณ์
ม.2
โรงเรียนโยธินบูรณะ
คณิต ม.ต้น
409
เด็กหญิงนารีรัตน์  พรปัญญาวุฒิ
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
410
นายนาวิน  แซ่เฮ้ง
ม.3
โรงเรียนวัดราชบพิธ
คณิต ม.ต้น
411
เด็กหญิงน้ำทิพย์  เทพแก้ว
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
412
เด็กหญิงน้ำเพชร  เลี้ยงฤทัย
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
413
เด็กหญิงนิชนิภา  สาธิตธรรมพร
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
414
เด็กหญิงนิตา  ทิพากรสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
415
เด็กชายนิติศาสตร์  ยิ้มพราย
ม.1
โรงเรียนวัดราชบพิธ
คณิต ม.ต้น
416
เด็กชายนิธิศ  นิมิตโชตินัย
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
417
เด็กหญิงนิรชา  ภู่อินทร์
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
418
เด็กชายนิรวิทธ์  สุฐมานนท์
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
419
เด็กหญิงเนรัญชลา  ภักดิ์วิไลเกียรติ
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
420
เด็กหญิงบงกช  กิติศรีปัญญา
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 1

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 7 ห้อง 371 โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
421
เด็กชายบัญญวัต  รัตนวิเชียร
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
422
เด็กหญิงบัญญาพัฒน์  ศรีสันต์
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
423
เด็กหญิงบัณฑิตา  บัณฑิตนุกูล
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
424
เด็กหญิงบุญชรัสมิ์  ศิริโพธิ์สกุล
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
425
เด็กชายบุญญาสิทธิ์  บุญญานุกูลวงศ์
ม.1
โรงเรียนวัดราชบพิธ
คณิต ม.ต้น
426
เด็กหญิงบุญสิตา  รัตนตันหยง
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
427
เด็กหญิงบุญสิตา  สิงห์คำป้อง
ม.2
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
428
เด็กหญิงบุณฑริกา  เนาวปฎิเวช
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
429
เด็กชายบุณยวีร์  นุสาโต
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
430
นางสาวบุณยาพร  ศรีวาลัย
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
431
เด็กหญิงเบญญาภา  กุลภาศักดิ์
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
432
เด็กชายปฏิพล  สมวงศ์
ม.1
โรงเรียนโยธินบูรณะ
คณิต ม.ต้น
433
เด็กหญิงปฏิมาพร  ไชยกุลชื่นสกุล
ม.2
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
434
เด็กชายปฐมชัย  จันทร์เจริญ
ม.1
โรงเรียนโยธินบูรณะ
คณิต ม.ต้น
435
เด็กหญิงปฐมพร  ประเสริฐอัครกุล
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
436
นางสาวปณพรรณ  ยงจันทนาสกุล
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
437
เด็กหญิงปณิฎฐา  ลิมปธนโชติ
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
438
เด็กหญิงปทิตตา  วงษ์วันทนีย์
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
439
เด็กชายปภังกร  พงคพนาไกร
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
440
เด็กหญิงปภัสรา  ทองมาก
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
441
เด็กหญิงปภาดา  เจริญสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
442
นางสาวปภาดา  ปุจฉาการ
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
443
เด็กหญิงปภาดา  สุขรังสรรค์
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
444
เด็กหญิงปภาภัทร  ไกยวงศ์
ม.2
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
445
เด็กหญิงปภาวรินทร์  วัฒนา
ม.2
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
446
เด็กหญิงปภาวรินท์  ธีราอนันตชัย
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
447
เด็กหญิงปภาวรินท์  เหล่าสาย
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
448
เด็กหญิงปภาวิน  ประวีณวรกุล
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
449
เด็กชายประมณัส  เกษมพรรณราย
ม.1
โรงเรียนวัดราชบพิธ
คณิต ม.ต้น
450
เด็กชายปรัชญา  ม่วงกร
ม.1
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
451
เด็กชายปราชญา  เมฆรักเสรี
ม.1
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
452
เด็กหญิงปริณดา  ชื่นชม
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
453
เด็กหญิงปริณดา  พงศ์สุธนะ
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
454
เด็กหญิงปริยนุช  วิชัยดิษฐ์
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
455
เด็กหญิงปริยากร  งามมุข
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 1

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 7 ห้อง 376 โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
456
เด็กหญิงปรีญารัตน์  อยู่พลอยงาม
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
457
เด็กหญิงปรียากรณ์  สิรยานนท์
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
458
เด็กหญิงปรียานาถ  อธิกุลรัตน์
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
459
เด็กหญิงปรียาภรณ์  ล้วนโกศล
ม.2
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
460
เด็กหญิงปลายฝน  ศักดิ์เสาระยะ
ม.2
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
461
เด็กหญิงปวริศา  เฟื่องฟู
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
462
เด็กหญิงปวริศา  อรุณสกุล
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
463
เด็กชายปวรุฒม์  เอกพิสุทธิ์สุนทร
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
464
เด็กหญิงปวิชญา  ประกอบกิจ
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
465
เด็กหญิงปวิชญา  วิจิตรทัศนา
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
466
เด็กหญิงปวีณ์ลดา  สินธุระเวชญ์
ม.3
โรงเรียนโยธินบูรณะ
คณิต ม.ต้น
467
เด็กชายปวีณวัชร์  จันทร์วันณา
ม.3
โรงเรียนวัดราชบพิธ
คณิต ม.ต้น
468
เด็กหญิงปวีร์รัฐ  อิทธิกมลเลิศ
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
469
เด็กชายปองคุณ  คำพูล
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
470
เด็กหญิงปัญชิกา  ก่อเกียรติพิทักษ์
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
471
เด็กหญิงปัณฑารีย์  เเก้วสีงาม
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
472
นายปัณณฑัต  อยู่คงศักดิ์
ม.3
โรงเรียนวัดราชบพิธ
คณิต ม.ต้น
473
เด็กชายปัณณธร  ขจีสวัสดิการ
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
474
เด็กชายปัณณวิชญช์  ทาศิลป์
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
475
เด็กชายปัณณวิชญ์  โกวิทวนาวงษ์
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
476
เด็กชายปัณณ์  จันทรประกายกุล
ม.1
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
477
เด็กหญิงปัณดารีย์  ฟูดุลยวัจนานนท์
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
478
เด็กหญิงปัทมพร  พรมเลิศ
ม.2
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
479
เด็กชายปัทมากร  ลิ้มฮู้จั๊ว
ม.1
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
480
เด็กหญิงปาณิศรา  ชำนาญศิลป์
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
481
เด็กหญิงปาณิศา  เจนจิรพจน์
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
482
เด็กหญิงปาณิสรา  ชมชาติ
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
483
นางสาวปาณิสรา  เลาห์ลักษณาเลิศ
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
484
เด็กหญิงปาณิสรา  อิงคภาคย์
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
485
เด็กหญิงปานชนก  วงศ์เสริมสิน
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
486
เด็กหญิงปานปวันรัตน์  เกียรติชนกกุล
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
487
เด็กหญิงปานระพีภ์  ภักดีวงศ์
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
488
เด็กหญิงปาลระพีร์  จีระพรมงคล
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
489
เด็กหญิงปาลิตา  ดวงคำ
ม.2
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
490
เด็กหญิงปิญชาน์  ยิ้มรุ่งเรือง
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 1

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6 ห้อง 368 โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
491
เด็กชายปิติทัสสิ์  ลิลา
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
492
เด็กหญิงปิยธิดา  ทิพยโสธร
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
493
เด็กหญิงปิยธิดา  วรรณโภคิน
ม.2
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
494
เด็กหญิงปิยนุช  อำนวยผลเจริญ
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
495
เด็กชายปิยวัฒน์  ง้วนจินดา
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
496
เด็กหญิงปิยาพัชร  วงเวียน
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
497
เด็กหญิงปิวราภรณ์  พรรษา
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
498
เด็กชายปียวิชญ์  วงศ์งาม
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
499
เด็กชายปุญญพัฒน์  อินทร์กลับ
ม.1
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
500
เด็กหญิงปุญธิดา  วานิชธำรงกุล
ม.2
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
501
เด็กชายปุณณฤทธิ์  แซ่เจียง
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
502
เด็กหญิงปุณยนุช  สินสวัสดิ์มงคล
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
503
เด็กหญิงปุณยนุช  หนองบัว
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
504
เด็กหญิงปุณยภา  อัศดาสุข
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
505
เด็กชายปุณยวัฒน์  ธำรงลักษ์
ม.1
โรงเรียนโยธินบูรณะ
คณิต ม.ต้น
506
เด็กหญิงปุณิกา  เจริญกิจ
ม.2
โรงเรียนโยธินบูรณะ
คณิต ม.ต้น
507
เด็กหญิงปุณิกา  อุ่นเอกลาภ
ม.2
โรงเรียนโยธินบูรณะ
คณิต ม.ต้น
508
เด็กหญิงปูริดา  เอี่ยมมาลีรัตน์
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
509
เด็กหญิงเปมมิกา  นิ่มพัชราวุธ
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
510
เด็กหญิงเปมิกา  ฟง
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
511
เด็กหญิงเปมิกา  อยู่พุก
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
512
เด็กชายเปรม  นวลรัตนตระกูล
ม.1
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
513
เด็กหญิงเปรมฌาย์  ภูมมะภูติ
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
514
เด็กชายเปรมพัฒณ์  ลีธนวัฒน์
ม.3
โรงเรียนวัดราชบพิธ
คณิต ม.ต้น
515
เด็กหญิงไปรยา  เฉลิมวุฒานนท์
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
516
เด็กหญิงไปรยา  สุมานัส
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
517
เด็กชายพชร  ตั้งมั่งเจริญกุล
ม.2
โรงเรียนวัดราชบพิธ
คณิต ม.ต้น
518
เด็กชายพชร  โอวาทนุพัฒน์
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
519
เด็กหญิงพชรกมล  วัฒนศิริ
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
520
เด็กหญิงพนิดา  ต้องประสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
521
เด็กหญิงพรชนัน  กิจเลิศพรไพโรจน์
ม.3
โรงเรียนโยธินบูรณะ
คณิต ม.ต้น
522
เด็กหญิงพรชนิตว์  เมฆาผ่องอำไพ
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
523
เด็กหญิงพรชนิตว์  รัตนวิบูลย์
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
524
เด็กหญิงพรชยา  หอมสุด
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
525
เด็กหญิงพรธิดา  อภิรักษ์คุณวงศ์
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 1

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 ห้อง 346 โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
526
เด็กหญิงพรปวีณ์  วงษ์กอบศิลป์ฺ
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
527
เด็กหญิงพรปวีณ์  วลัยกนก
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
528
เด็กชายพรพริษฐ์  ปฏิภาณปรีชาวุฒิ
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
529
เด็กหญิงพรโพยม  ศิริวรรณ
ม.2
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
530
เด็กชายพรภวิษย์  งามวิไล
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
531
เด็กชายพรภวิษย์  นนทกร
ม.1
โรงเรียนโยธินบูรณะ
คณิต ม.ต้น
532
เด็กหญิงพรรณธร  สหบรรเทิงศิลป์
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
533
เด็กชายพรรษ  สันตนิรันดร์
ม.1
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
534
เด็กหญิงพรรษชล  ยนต์วิกัย
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
535
เด็กหญิงพรรัตน์  ปรีชายุทธ
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
536
เด็กหญิงพรสินี  จันทนูเดช
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
537
เด็กชายพรหมธร  ทองแท่ง
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
538
เด็กหญิงพรหมภัสสร  จิริยะวินิตร
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
539
เด็กหญิงพรอิง  สิริพิทยาวงศ์
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
540
เด็กหญิงพริมรดา  ประกอบธรรม
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
541
นางสาวพริมา  ลิ่มสุนทรากุล
ม.3
โรงเรียนโยธินบูรณะ
คณิต ม.ต้น
542
เด็กหญิงพริมา  โล้กูลประกิจ
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
543
เด็กชายพลภูมิ  สุวะเสน
ม.3
โรงเรียนวัดราชบพิธ
คณิต ม.ต้น
544
เด็กชายพศณัตร  กุลนิวัฒเจริญ
ม.1
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
545
เด็กชายพศวัตร  ภักดีมงคล
ม.3
โรงเรียนวัดราชบพิธ
คณิต ม.ต้น
546
เด็กชายพศวีร์  พูลลาภ
ม.3
โรงเรียนโยธินบูรณะ
คณิต ม.ต้น
547
เด็กหญิงพอฤทัย  วิริยะภาค
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
548
เด็กหญิงพอหทัย  วิริยะภาค
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
549
เด็กหญิงพัชรกันย์  อิสสระยางกูล
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
550
เด็กหญิงพัฒพิชญ์สา  โสภณธรรมพัฒน์
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
551
เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  แสนกลาง
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
552
เด็กหญิงพัทธนันท์  ช่อมะลิ
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
553
เด็กหญิงพัทธนันท์  พิริยะกุลชัย
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
554
เด็กหญิงพัทธนันท์  วิวัฒนไพศาล
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
555
เด็กหญิงพัทธนันท์  สัตย์สมนึก
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
556
เด็กหญิงพัทธนันท์  อัศวนภานนท์
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
557
เด็กหญิงพัทธนิช  สีเที่ยงธรรม
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
558
เด็กหญิงพัทธมน  จรัสฉิมพลีกุล
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
559
เด็กชายพัทธ์  จิระรัตนรังษ์
ม.1
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
560
นางสาวพัทรดา  บงกชมาศ
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 1

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6 ห้อง 361 โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
561
นางสาวพัสนันท์  ประกอบธรรม
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
562
เด็กหญิงพิชชาภา  จวงจันทร์เพ็ญ
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
563
เด็กหญิงพิชชาภา  ตราบชั่วกัลปาว์
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
564
เด็กหญิงพิชชาภา  เตชะวัฒนากุล
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
565
เด็กหญิงพิชชาภา  วัฒนลออสมบุญ
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
566
เด็กหญิงพิชฌ์ธิตา  ชัยวงศ์พินิจ
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
567
เด็กหญิงพิชญ์สินี  เกลื่อนถนอม
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
568
นางสาวพิชญ์สินี  ถาวรธนนันท์
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
569
เด็กหญิงพิชญ์สินี  เลิศปัญจาศรี
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
570
เด็กหญิงพิชญาดา  เพ็ญจำรัส
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
571
เด็กหญิงพิชญาภา  จรูญศรีสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
572
เด็กหญิงพิชญาภา  ยิตติพินิจ
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
573
เด็กหญิงพิชญาภา  อัศวลิขิตเพชร
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
574
เด็กหญิงพิชญาภา  เอื้อปกรณ์
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
575
เด็กชายพิชทัศน์  รอบคอบ
ม.1
โรงเรียนโยธินบูรณะ
คณิต ม.ต้น
576
เด็กหญิงพิชามญชุ์  เตียนะวันชัย
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
577
เด็กหญิงพิมพ์ใจพุทธ  พันธุมาศ
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
578
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วงษ์นครินทร์
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
579
นางสาวพิมพ์ชนก  ศันติวิชยะ
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
580
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อู่สันติวงศ์
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
581
เด็กหญิงพิมพ์ณดา  สกุลอำพรสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
582
เด็กหญิงพิมพ์นารา  บุญยกิจโณทัย
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
583
เด็กหญิงพิมพ์เพชร  เหลืองนภาเลิศ
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
584
นางสาวพิมพ์มาดา  กระจ่างทอง
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
585
เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร  รัชดาพรรณาธิกุล
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
586
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  พันทวี
ม.2
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
587
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เมฆสุจิตต์
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
588
เด็กหญิงพิมพ์วิไล  ตรีกิตติคุณ
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
589
เด็กหญิงพิมพ์สิริอร  บุญสาธิตกิจ
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
590
เด็กหญิงพิมพิชชา  เเสงเงิน
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
591
เด็กหญิงพิรญาณ์  ขันตันธง
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
592
เด็กหญิงพิรญาณ์  ศุภกิจวณิชกุล
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
593
เด็กหญิงพิศุทธณา  เศวตเศรนี
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
594
เด็กชายพิสิษฐ์  เจ้าพิทักษ์วงศ์
ม.1
โรงเรียนวัดราชบพิธ
คณิต ม.ต้น
595
เด็กชายพิสิษฐ์  โพธิ์ไพงาม
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 1

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6 ห้อง 362 โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
596
เด็กชายพีรดนย์  งามขจรวิวัฒน์
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
597
เด็กชายพีรธัช  ยาโตปะมา
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
598
เด็กชายพีรพัฒน์  โชติสนธิ์
ม.1
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
599
เด็กชายพีรพัฒน์  เพชรเหล็ก
ม.3
โรงเรียนวัดราชบพิธ
คณิต ม.ต้น
600
เด็กชายพีรพัฒน์  เหล่าวีระธรรม
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
601
เด็กชายพีรภาพ  เข็มทอง
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
602
เด็กชายพีระณัฐ  อนุวงศ์วณิชย์
ม.1
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
603
เด็กชายพุทธรัตน์  อัตติปา
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
604
เด็กชายเพชรทองแท้  วารีชัย
ม.1
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
605
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ปิยาวรานนท์
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
606
เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  ชินอุดมทรัพย์
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
607
เด็กหญิงเพลงพิณ  ทองดอนง้าว
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
608
เด็กหญิงแพรวลักษณา  อภิสิทธิ์ภูวกุล
ม.2
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
609
เด็กหญิงแพรวา  แพเจริญ
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
610
เด็กหญิงภคนันท์  วงศ์รุจิราวาณิชย์
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
611
เด็กหญิงภชมน  ธารสุวรรณวงศ์
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
612
เด็กหญิงภรณ์ชนก  ธรรมนิยมกุล
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
613
เด็กหญิงภวริศา  ภูรินันทกุล
ม.1
โรงเรียนโยธินบูรณะ
คณิต ม.ต้น
614
เด็กหญิงภวิษย์พร  แย้มงามเหลือ
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
615
เด็กหญิงภัคณภัทร  สถิรคู
ม.2
โรงเรียนโยธินบูรณะ
คณิต ม.ต้น
616
เด็กหญิงภัคนัน  อนันต์อติชาต
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
617
เด็กหญิงภัคประวีร์  ธนะโพธิพงศ์
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
618
เด็กหญิงภัชรีญาภรณ์  การุณงามพรรณ
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
619
นางสาวภัฐธีรา  รัตนะคุณชัย
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
620
เด็กหญิงภัณฑิลา  เจริญกิจ
ม.1
โรงเรียนโยธินบูรณะ
คณิต ม.ต้น
621
เด็กชายภัทรกฤต  ธนบุญสมบัติ
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
622
เด็กหญิงภัทรกาญจน์  รัตนาภิรตานนท์
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
623
เด็กหญิงภัทรธร  เตชะวิศิษฐ์พงษ์
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
624
นางสาวภัทรนันท์  เรืองรุ่งพานิช
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
625
เด็กชายภัทรพล  ก.จันทราภานนท์
ม.3
โรงเรียนวัดราชบพิธ
คณิต ม.ต้น
626
เด็กชายภัทรพล  พันธ์เลิศระพี
ม.3
โรงเรียนโยธินบูรณะ
คณิต ม.ต้น
627
เด็กหญิงภัทรวดี  เอกรินทรากุล
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
628
เด็กหญิงภัทรวรรณ  เจิ้ง
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
629
เด็กชายภัทรศักร์  เลิศไตรภิญโญ
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
630
เด็กหญิงภัทรา  ตรีพลกุล
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 1

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
631
เด็กหญิงภัทรานิจ  จีนาพงษา
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
632
เด็กหญิงภัทราพร  ตรีทิเพศกุล
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
633
เด็กหญิงภัทราพร  ประทุมเเก้ว
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
634
เด็กชายภัทริศวร์  วิทรมะ
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
635
เด็กหญิงภัทรียา  สุริยสมบูรณ์
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
636
เด็กหญิงภันทิลา  รังษีภโนดร
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
637
เด็กหญิงภัสนันท์  สัมฤทธิ์สุทธิ์
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
638
เด็กชายภาคภูมิ  คงสุทธิ
ม.1
โรงเรียนวัดราชบพิธ
คณิต ม.ต้น
639
เด็กชายภาคิน  ลิ้มวงศ์ยุติ
ม.1
โรงเรียนวัดราชบพิธ
คณิต ม.ต้น
640
เด็กหญิงภิชชนก  นิรินธนชาติ
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
641
นางสาวภิญญดา  พัชรศักดาธร
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
642
เด็กชายภีมชยุตม์  มาตุเรศ
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
643
เด็กหญิงภีมวรา  วิวัฒน์วารินทร์
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
644
นางสาวภูกฤตชญา  โพธิ์แก้วกุล
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
645
เด็กชายภูดิศ  ประยุรธเนศ
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
646
เด็กชายภูเบศ  พึ่งภัคดี
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
647
เด็กหญิงภูพฤกษา  ผู้ทรงธรรม
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
648
เด็กชายภูมิใจ  ดวงจันทร์โคตร
ม.3
โรงเรียนวัดราชบพิธ
คณิต ม.ต้น
649
เด็กชายภูมิทัศน์  -
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
650
เด็กชายภูมิศาสตร์  มากเจริญผล
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
651
เด็กชายภูมิสันต์  งามวิวัฒน์ธรรม
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
652
เด็กชายภูริชญ์  เอกาทศ
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
653
เด็กชายภูริฑัศ  ท่าจอหอ
ม.1
โรงเรียนโยธินบูรณะ
คณิต ม.ต้น
654
เด็กหญิงภูริทิพย์  ไพศาลวรจิต
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
655
เด็กชายภูริภัทร  วสุนธราภิวัฒก์
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
656
เด็กหญิงภูษณิศา  จรรโลงเศวตกุล
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
657
เด็กหญิงมณรดา  อังสุโวทัย
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
658
นางสาวมนสิชา  สุวรรณาคิน
ม.3
โรงเรียนโยธินบูรณะ
คณิต ม.ต้น
659
เด็กหญิงมนัสชยา  นิลพฤกษ์
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
660
เด็กหญิงมนัสนันท์  นวกฤษ
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
661
เด็กชายมรรค  สพโชคชัย
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
662
เด็กหญิงมรรษวรรณ์  ศิริชัยสุทธิกร
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
663
เด็กหญิงมัชฌิมา  พงศ์พฤกษา
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
664
เด็กหญิงมาริษา  สุขกันหา
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
665
เด็กหญิงมุกรวี  อุทิศานนท์
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 1

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6 ห้อง 364 โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
666
เด็กหญิงเมทิกา  ไทยเเหลมทอง
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
667
นายเมธัส  ทองพาย
ม.3
โรงเรียนวัดราชบพิธ
คณิต ม.ต้น
668
เด็กชายยศวร  อัตตนาถ
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
669
เด็กหญิงยูนะ  จารุพูนผล
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
670
เด็กหญิงโยษิตา  ตันจริยานนท์
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
671
เด็กชายรพินทร์  รัตนวิไลศักดิ์
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
672
เด็กหญิงรพีพร  ทรัพย์ศิริ
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
673
เด็กหญิงรพีพร  ภิญโญธรรมโนทัย
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
674
เด็กหญิงรมิดา  ธเนศธันยากร
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
675
นางสาวรมิดา  สร้อยศรีขำ
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
676
เด็กชายรวิ  เศวตรลักษณ์
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
677
เด็กชายรวิทย์  ผ่านภูวงษ์
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
678
เด็กชายรวิพล  กุรุพินท์ศิริ
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
679
เด็กชายรักชาติ  เต็มเปี่ยม
ม.1
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
680
เด็กชายรัชต์ธร  นาคะบุตร
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
681
เด็กชายรัชวุฒิ  สกุลรุจา
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
682
เด็กหญิงรัญชน์  คุณากรไพบูลย์ศิริ
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
683
เด็กหญิงรัตน์จิราภรณ์  สุขพาสน์เจริญ
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
684
เด็กหญิงรัตรมณ  รัตนสัตยานนท์
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
685
เด็กหญิงรัสรินทร์  กิตติรวีพันธ์
ม.2
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
686
นางสาวรินรดา  ริ้วตระกูล
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
687
เด็กหญิงรินรดา  สุวิยานนท์
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
688
เด็กหญิงรุจิพัชร  เนื่องจำนงค์
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
689
เด็กชายรุจิภาส  โควาดิสัย
ม.3
โรงเรียนวัดราชบพิธ
คณิต ม.ต้น
690
เด็กชายเรือนมนัศ  กล่องสั่งสอน
ม.1
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
691
เด็กหญิงลฎาภา  หล่อวิจิตร
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
692
เด็กหญิงลภัสรดา  ไกรศรศรี
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
693
เด็กหญิงลภัสรดา  สุทธิทศธรรม
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
694
เด็กหญิงลสธร  จุลประเสริฐศักดิ์
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
695
เด็กหญิงวกุล  จึงประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
696
เด็กชายวงศพัทธ์  แสงจันทร์
ม.2
โรงเรียนวัดราชบพิธ
คณิต ม.ต้น
697
เด็กหญิงวชิรญาณ์  ขุททกพันธุ์
ม.1
โรงเรียนโยธินบูรณะ
คณิต ม.ต้น
698
เด็กชายวชิราวุธ  อมรเกียรติขจร
ม.1
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
699
เด็กหญิงวทานิยา  ธนูศิลป์
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
700
เด็กหญิงวนิดา  สิทธิโชคจำเริญ
ม.3
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 1

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6 ห้อง 365 โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
701
เด็กชายวรพล  กรมาทิตย์สุข
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
702
เด็กหญิงวรรณกร  ชื่นอุรา
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
703
เด็กชายวรรณ์ชัย  ไชยสง่าศิลลป์
ม.1
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
704
เด็กหญิงวรรณิศา  จารุกิจไพศาล
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
705
เด็กชายวรวรรธน์  อำนาจพาณิชย์
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
706
เด็กหญิงวรวลัญช์  ทิพยนิธิวัตน์
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
707
เด็กหญิงวรัชญา  ปานขำ
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
708
เด็กหญิงวรัชยา  บุญณสะ
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
709
เด็กหญิงวรัทยา  จันทร์ต้น
ม.2
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
710
เด็กหญิงวรัทยา  จันทร์สนธิกุล
ม.2
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
711
เด็กหญิงวรัทยา  ลาภะสกุล
ม.2
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
712
นางสาววรันธร  ศรีชาญกิจ
ม.3
โรงเรียนโยธินบูรณะ
คณิต ม.ต้น
713
เด็กชายวรากร  วิชาตรง
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
714
เด็กหญิงวริญญา  พิริยะประสาธน์
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
715
เด็กหญิงวรินดา  ธาดาชนะสุนทร
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
716
เด็กหญิงวรินทร  ฉายะโอภาส
ม.2
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
717
เด็กหญิงวริศรา  เกตุพันธ์
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
718
เด็กหญิงวริษา  เจียงธิรานันท์
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
719
เด็กหญิงวริสา  เตชาพิสุทธิ์
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
720
เด็กหญิงวลัญย์ญพัชร  เสาวพันธ์
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
721
เด็กชายวัชร์ชัยนันท์  คชเสนาพิทักษ์
ม.1
โรงเรียนวัดราชบพิธ
คณิต ม.ต้น
722
เด็กชายวัชรพงศ์  ภูเจริญ
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
723
เด็กชายวัชรวิศว์  เอี่ยมโสภณ
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
724
เด็กชายวายุ  เกิดผล
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
725
เด็กชายวิคเตอร์  รูฟโฟโล
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
726
นายวิชชาภัทร  จินดานาถ
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
727
เด็กหญิงวิชชุกร  เติมวรคุณ
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
728
เด็กหญิงวิชญา  นรินทร์สุขสันติ
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
729
เด็กหญิงวิชญาพร  กิ่งจันทร์
ม.2
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
730
เด็กชายวิชญ์  เทอดพิทักษ์วานิช
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
731
เด็กชายวิบูรณ์พันธ์  ปรีชาตั้งกิจ
ม.1
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
732
เด็กหญิงวิภาพร  เเซ่เอียะ
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
733
เด็กหญิงวิภาวดี  บุญส่ง
ม.2
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
734
เด็กหญิงวิภาวี  เฉียงตะวัน
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
735
เด็กชายวิศวา  มกรากรณ์
ม.1
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 1

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6 ห้อง 366 โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
736
เด็กหญิงวีรยา  เซี๊ยะ
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
737
นางสาววีราวัลย์  วิเชียรดิลกกุล
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
738
เด็กหญิงวีรินทร์  จิรรัศมิ์
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
739
เด็กหญิงวีรินทร์  เศรษฐจินดา
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
740
เด็กหญิงศมน  ศรีศุภภัค
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
741
เด็กชายศมนันท์  ภานุวัฒน์วนิชย์
ม.3
โรงเรียนวัดราชบพิธ
คณิต ม.ต้น
742
เด็กหญิงศรณ์พิชชา  วัชระชัยพงษ์
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
743
เด็กหญิงศรัณณ์ลักษณ์  วัฒนาล้ำเลิศ
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
744
เด็กชายศรัณย์  เมนะรุจิ
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
745
เด็กชายศรันย์  แก้วศรีทองธาดา
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
746
นางสาวศลิษา  เชาว์สวัสดิกรกุล
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
747
เด็กหญิงศวิตา  อุทัยวัฒนานนท์
ม.3
โรงเรียนโยธินบูรณะ
คณิต ม.ต้น
748
เด็กหญิงศศิปภัสร  ใครอุบล
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
749
เด็กหญิงศศิประภา  ศังกรสิริกุล
ม.1
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
750
เด็กหญิงศศิพัชร์  รังษีวงศ์
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
751
เด็กชายศศิมณฑล  อักษรสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
752
เด็กหญิงศิรดา  อุทัยวัฒน์
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
753
เด็กหญิงศิรประภา  ไตรยปัญจวิทย์
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
754
เด็กหญิงศิรัณภัคญ์  วีรปกรณ์
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
755
นางสาวศิริกร  ใจศรี
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
756
เด็กหญิงศิริเกษรทิพย์  ศิริเมล์
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
757
เด็กชายศิวกร  ภัทรวิจิตรสิน
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
758
เด็กชายศิวกร  สายทวี
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
759
เด็กชายศุกลวัฒน์  อุตมรัตน์
ม.1
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
760
เด็กชายศุภกร  อัคคะพู
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
761
นายศุภกฤต  โชตินพรัตน์ภัทร
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
762
เด็กหญิงศุภจิรา  สุบรรณรัตน์
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
763
เด็กหญิงศุภนุช  เขียวจันทรา
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
764
นายศุภวิชญ์  หนูแก้ว
ม.3
โรงเรียนโยธินบูรณะ
คณิต ม.ต้น
765
เด็กชายศุภวิลล์  เลิศวงศ์กรกิจ
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
766
เด็กหญิงศุภิสรา  วรสิงห์
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
767
เด็กหญิงศุภิสรา  อยู่ยรรยง
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
768
เด็กชายศุวิล  ดิษฐาภรณ์
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
769
เด็กหญิงโศภิษฐา  จักราพงษ์
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
770
เด็กหญิงสขิลา  เหลืองภานุ
ม.2
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 1

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 7 ห้อง 372 โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
771
เด็กหญิงสตวรรณ  สัจจพานิชกุล
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
772
เด็กชายสมบูรณ์  ขจรเพียรถาวร
ม.1
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
773
เด็กหญิงสมฤดี  ลี้
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
774
เด็กหญิงสมิตา  ฉัตรบริรักษ์
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
775
เด็กชายสรวิชญ์  เพ็งศิริ
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
776
เด็กหญิงสรสิชา  พึ่งอุตสาหะ
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
777
เด็กหญิงสรัญทร  นริชภวรัญชน์
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
778
เด็กหญิงสรัลรัตน์  สุขใจเจริญกิจ
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
779
เด็กหญิงสราลี  โตศิริพัฒนา
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
780
เด็กหญิงสราวลี  พูลพิพัฒน์
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
781
นางสาวสโรชา  ยุทธวรวิทย์
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
782
เด็กหญิงสวมประคำ  ไชยวงค์
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
783
เด็กชายสวิตซ์  นูปกรณ์
ม.3
โรงเรียนวัดราชบพิธ
คณิต ม.ต้น
784
เด็กชายสหภพ  สารสิทธิธรรม
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
785
เด็กชายสังขกร  สังข์เทพ
ม.3
โรงเรียนโยธินบูรณะ
คณิต ม.ต้น
786
เด็กชายสัณหณัฐ  แพพันธ์ขวัญเจริญ
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
787
เด็กหญิงสาธิดา  ชาวสวนเจริญ
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
788
เด็กหญิงสาธิตา  สุวรรณศิริ
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
789
เด็กชายสารัทธ์  โชติรุ่งโรจน์
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
790
เด็กหญิงสาริศา  เชิญศิริดำรงค์
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
791
เด็กหญิงสาริศา  สมตน
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
792
เด็กหญิงสิตานัน  เงินเลิศวัฒนะชัย
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
793
เด็กชายสิทธินนท์  เตชกาญจนารักษ์
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
794
เด็กชายสิปปภาส  เตชทิพากร
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
795
เด็กชายสิปปภาส  ลาภังยะวิทย์
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
796
นายสิรภพ  อภินทนาพงศ์
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
797
เด็กหญิงสิรภัทร  พรพรหม
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
798
เด็กหญิงสิรยากร  เทพนรินทร์
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
799
เด็กชายสิรวิชญ์  ดนัยมงคล
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
800
เด็กชายสิรวิชญ์  เเถมมั่น
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
801
เด็กหญิงสิริกร  สุภาวุฒิ
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
802
เด็กหญิงสิริกุล  ศรัทธาบุญ
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
803
เด็กหญิงสิริฉัตร  วงศ์ไทยดี
ม.2
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
804
เด็กชายสิริดนย์  รังษีหิรัญรัตน์
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
805
เด็กหญิงสิริภัสสร์  สรณคมน์คุปต์
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 1

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 7 ห้อง 373 โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
806
เด็กหญิงสิริรัช  บัวยอม
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
807
เด็กหญิงสิริสิน  เลิศชาคร
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
808
เด็กหญิงสิริอัปสร  พลายชนะ
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
809
นายสิวะภัทร์  สมานตระกูลชัย
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
810
นางสาวสุกฤตา  สนใจพาณิชย์
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
811
นายสุขจิต  ไชยวงศ์
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
812
เด็กหญิงสุคุณิน  ธรรมปัญญวัฒน์
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
813
เด็กหญิงสุชญา  จุลละสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
814
เด็กหญิงสุชัญญา  วิริยะอมรพันธุ์
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
815
เด็กหญิงสุชันยามาส  ทรพับ
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
816
เด็กหญิงสุชานาถ  ชื่นสมสุข
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
817
เด็กหญิงสุชาวดี  ฉาไธสง
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
818
เด็กหญิงสุฐิตา  เบญจศิลารักษ์
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
819
เด็กหญิงสุทธสินี  งามประดิษฐ์วงศ์
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
820
เด็กชายสุทธิพจน์  พรบุญบานเย็น
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
821
นางสาวสุธาสินี  อุทัยทวีทิพย์
ม.3
โรงเรียนโยธินบูรณะ
คณิต ม.ต้น
822
เด็กหญิงสุพัชรีย์  อยู่ออมสิน
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
823
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  เจียมศิริเลิศ
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
824
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ธนะโภคะสิริ
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
825
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  พูนลาภพาณิชย์
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
826
นางสาวสุพิชญา  คุณธนสาร
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
827
เด็กหญิงสุพิชญา  ตันติธัญญพงษ์
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
828
เด็กหญิงสุพิชญา  บุญนาค
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
829
นางสาวสุพิชา  บุญมาสวราญ
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
830
เด็กหญิงสุภัณธิษา  เคียนทอง
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
831
เด็กชายสุภิยะ  สกุล
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
832
นายสุรชัย  ฉัตรปทุมทอง
ม.3
โรงเรียนวัดราชบพิธ
คณิต ม.ต้น
833
เด็กหญิงสุรดา  จุลเสนีย์ชร
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
834
เด็กหญิงสุรภา  สมพงศ์
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
835
เด็กหญิงสุรีย์ภรณ์  ฉายานพรัตน์
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
836
เด็กหญิงสุวพิชญ์  เตชะสาน
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
837
เด็กหญิงสุวพิชญ์  ศุภเสถียรภัสร์
ม.2
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
838
เด็กหญิงสุวภัทร  จิรพัฒนพงศ์
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
839
เด็กหญิงสุวภา  อินทรศิริ
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
840
เด็กชายสุวิจักขณ์  ขจีสวัสดิการ
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 1

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 7 ห้อง 374 โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
841
เด็กชายสุวิจักขณ์  เตชะเพิ่มผล
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
842
เด็กชายสุวิจักษณ์  นวพลพัฒน์
ม.2
โรงเรียนโยธินบูรณะ
คณิต ม.ต้น
843
เด็กชายสุวิศิษฏ์  สิทธิโรจน์
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
844
เด็กหญิงหฤทัยชนก  พงศ์ธนเกียรติ
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
845
เด็กหญิงหฤษฎ์  ยมาภัย
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
846
เด็กชายอชิตะ  อินทกรอุดม
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
847
นางสาวอชิรญา  หินแก้ว
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
848
เด็กหญิงอชิรญาณ์  สุวรรณรัตน์
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
849
นายอชิระ  ธัญเจริญกิจ
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
850
เด็กชายอชิระ  ศรีวรลักขณา
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
851
เด็กหญิงอติกานต์  ชุติมากุล
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
852
เด็กชายอธิณัฎฐ์  จันทรีศรี
ม.3
โรงเรียนวัดราชบพิธ
คณิต ม.ต้น
853
เด็กชายอธิพัชร์  จีระนพสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
854
เด็กชายอธิสิชฌ์  สุขตะโก
ม.3
โรงเรียนวัดราชบพิธ
คณิต ม.ต้น
855
เด็กหญิงอนัญญา  คณารักษ์สันติ
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
856
เด็กหญิงอนัญญา  จิรจริต
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
857
เด็กหญิงอนัญญา  ไชยนพกุล
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
858
เด็กชายอนันต์  -
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
859
เด็กชายอนาคิน  จันทร์จำบัง
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
860
เด็กชายอนิวรรต  ลิ้มสุเวช
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
861
เด็กหญิงอภิชญา  โรจน์สิริวรกุล
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
862
นางสาวอภิชญา  สุวัฒนพันธ์ุกุล
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
863
เด็กชายอภิชา  เฉลิมบุญชัยกุล
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
864
นายอภิชาติ  แซ่อึ้ง
ม.3
โรงเรียนวัดราชบพิธ
คณิต ม.ต้น
865
เด็กชายอภิภู  นันทไพฑูรย์
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
866
เด็กชายอภิมงคล  ธีระภาพพันธ์
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
867
เด็กชายอภิมุข  ศรีวัฒนางกูร
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
868
เด็กชายอภิวิชญ์  ตรีวัฒนา
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
869
เด็กชายอภิวิชญ์  ทองจุไร
ม.1
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
870
เด็กชายอภิสร  เงินเลิศวัฒนะชัย
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
871
เด็กหญิงอภิสรา  นิโรธสมาบัติ
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
872
เด็กหญิงอรจิรา  จิรชัยพรวัฒน์
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
873
นางสาวอรชพร  ขจรสิริสิน
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
874
เด็กหญิงอรชพร  ทรัพย์บวร
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
875
เด็กหญิงอรณิชชา  เข็มสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 1

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 7 ห้อง 375 โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
876
เด็กหญิงอรนลิน  ธนพงศ์พิพัฒน์
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
877
เด็กชายอรรถพร  สายแสง
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
878
เด็กหญิงอรวิลาสินี  ลีกำเนิดไทย
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
879
เด็กชายอริย์สร  เลิศพลังสันติ
ม.1
โรงเรียนวัดราชบพิธ
คณิต ม.ต้น
880
เด็กหญิงอลีนา  รัตนาสิทธิสกุล
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
881
เด็กหญิงอสมาภรณ์  ดาวกระจาย
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
882
เด็กหญิงอักษร  ชวลิตานนท์
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
883
นางสาวอักษรินทร์  วงศ์สุทธิเลิศ
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
884
เด็กชายอัครัช  ดวงบุบผา
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
885
เด็กหญิงอัญชิสา  วงศ์จักรแก้ว
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
886
เด็กหญิงอัยยา  ประเสริฐสมบูรณ์
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
887
นางสาวอาภาวดี  พงษ์พันธุ์เลิศ
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
888
เด็กหญิงอารยา  งาเจือ
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
889
นางสาวอาระยา  อังศุวัฒนา
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
890
นางสาวอาริยา  อังศุวัฒนา
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
891
เด็กหญิงอิงนภา  ไชยรัตน์
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
892
นายอิทธิพัทธ์  แซ่ผ่ง
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
893
เด็กชายอินทัช  ศราธพันธุ์
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
894
เด็กหญิงอิสราภรณ์  อินเทียน
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
895
เด็กหญิงอิสรีย์  ธนาภรณ์สกุล
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
896
เด็กหญิงอิสรีย์  ศรีมุนินทร์นิมิต
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
897
เด็กหญิงอิสรีย์  อุไรสินธว์
ม.2
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
898
เด็กหญิงอิสสริยา  อิสริยะวาณิช
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
899
เด็กหญิงเอเลน  จิตติวัฒนานุกูล
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
900
เด็กชายโอภาส  เชื่อมวราศาสตร์
ม.2
โรงเรียนวัดราชบพิธ
คณิต ม.ต้น
901
เด็กหญิงไอรัก  แซ่งุ่ย
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
902
เด็กหญิงเเพรขวัญ  ชุนถนอม
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 122 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
903
เด็กหญิงกชกร  ผาหยาด
ม.1
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
904
เด็กหญิงกชพร  ศีลพันธ์
ม.2
โรงเรียนวัดราชโอรส
คณิต ม.ต้น
905
เด็กหญิงกชพรรณ  แก่นจันทร์
ม.1
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
906
เด็กชายกณิศ  ทรัพย์ทวีธีรกุล
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
907
เด็กชายกตัญ  รุ่งเจริญรัตน์
ม.2
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
908
นายกนก  ผลฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
909
เด็กหญิงกนกกาญจน์  ใจพรหม
ม.1
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
910
เด็กหญิงกนกฉัตร​  นงลักษณ์ประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
911
เด็กชายกนกณัฐ  วรวนิชย์
ม.1
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
912
เด็กหญิงกนกพร  เอี่ยมยิ่ง
ม.3
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
913
เด็กชายกนกพล  ยอดมณีบรรพต
ม.1
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
914
เด็กหญิงกนกพิชญ์  อ่วมเกิด
ม.2
โรงเรียนวัดพุทธบูชา
คณิต ม.ต้น
915
เด็กหญิงกมลชนก  งวดชัย
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
คณิต ม.ต้น
916
เด็กหญิงกมลชนก  นามพริ้ง
ม.1
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
917
เด็กชายกมลวัฐน์  พ่วงวิจิตร์
ม.3
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
918
เด็กชายกรกฤต  ต้นพงษ์พันธุ์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
919
เด็กชายกรกูล  โฆษิตนพคุณ
ม.1
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
920
เด็กหญิงกรชทา  อ่อนวัน
ม.3
โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
คณิต ม.ต้น
921
เด็กหญิงกรชนก  แจ่มศิลป์
ม.3
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
922
เด็กชายกรชวัล  พรทรัพย์ไพศาล
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
คณิต ม.ต้น
923
เด็กชายกรชัย  แก้วมังกร
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
924
เด็กชายกรดนัย  ตรีรัตนกุลจรัส
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
925
เด็กชายกรพัฒน์  อัศวอารักษ์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
926
เด็กหญิงกรรณิการ์  เดชจบ
ม.3
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
927
เด็กหญิงกรวรรณ  คงมีสมบัติ
ม.3
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
928
เด็กชายกรวิชญ์  ทองทา
ม.2
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
929
เด็กหญิงกรหทัย  จารุวิทยานันท์
ม.1
โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
คณิต ม.ต้น
930
เด็กชายกฤดนท  ผลอนันต์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
931
นายกฤต  พึ่งสังวาลย์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
932
เด็กชายกฤตกานต์  ดำรงพิงคสกุล
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
933
เด็กชายกฤตณัฐ  วรสุวรรณรักษ์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
934
นายกฤตพล  ลุผลแท้
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
935
เด็กชายกฤตพล  เวทยวิศิษฎ์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
936
เด็กชายกฤตภาส  ธนพงษ์ไพศาล
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
937
เด็กชายกฤตภาส  หอมชื่น
ม.1
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 123 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
938
เด็กชายกฤตยชญ์  ฉิมพาลี
ม.1
โรงเรียนวัดพุทธบูชา
คณิต ม.ต้น
939
นายกฤตัชญ์  ทศวงศ์ชาย
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
940
นายกฤติน  นวลจริง
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
941
นายกฤติน  ปิณจีเสคิกุล
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
942
เด็กชายกฤติน  อัมลึก
ม.2
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
943
เด็กชายกฤติภูมิ  สุดแสวง
ม.2
โรงเรียนวัดราชโอรส
คณิต ม.ต้น
944
เด็กหญิงกฤติยากร  พิริยโยธากุล
ม.1
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
945
เด็กชายกฤป  ฤทัยวัฒน์
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
946
นายกฤษฎา  อัจฉริยพฤกษ์
ม.3
โรงเรียนวัดราชโอรส
คณิต ม.ต้น
947
นายกฤษฎิ์  เวชยันต์วิวัฒน์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
948
เด็กชายกฤษณพงศ์  เชี่ยวชาญ
ม.2
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
949
เด็กชายกฤษณ์  คัมภีรางกูร
ม.2
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
950
นายกฤษดา  จันทร์อิน
ม.3
โรงเรียนวัดราชโอรส
คณิต ม.ต้น
951
เด็กชายกล้าก้าว  ทองประสงค์
ม.2
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
952
เด็กชายกล้าตะวัน  โรจน์วิบูลย์ชัย
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
953
เด็กหญิงกวิตา  ลี้ตระกูล
ม.1
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
954
เด็กชายกวิน  เรืองศรี
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
955
เด็กหญิงกวินทรา  จงกระโจม
ม.3
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
956
เด็กหญิงกวินทรา  ศักดิ์วิเศษชัยกุล
ม.3
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
957
เด็กหญิงกวินธิดา  บุณยะกมล
ม.3
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
958
เด็กชายกวินภพ  ตันธเนศ
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
959
เด็กชายกวินวัชร์  ธัญญวัฒน์สิทธิ
ม.3
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
960
เด็กหญิงกวิสรา  ธารณเจษฎา
ม.3
โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
คณิต ม.ต้น
961
เด็กชายกษิดิ์เดช  เเก้วหาวงษ์
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
คณิต ม.ต้น
962
เด็กชายกษิดิ์พิชญ์  วิภาตะรักษ์
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
963
เด็กชายกษิดิศ  ลิมปิติเกียรติ
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
964
เด็กชายกษิดิศ  เอี่ยมบวรลาภ
ม.2
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
965
เด็กชายกษิติ์เดช  มะวงศ์
ม.1
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
966
เด็กชายก่อเกียรติ  บุญตอบ
ม.1
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
967
เด็กชายก้องกิดากร  ต่อสุวรรณ์
ม.2
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
968
เด็กชายก้องภพ  ฐิติกุล
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
969
เด็กชายก้องภพ  เดชสัจจา
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
คณิต ม.ต้น
970
เด็กชายกอบโชค  ประชันกร
ม.3
โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
คณิต ม.ต้น
971
เด็กหญิงกัญญาณัท  ผลงาม
ม.3
โรงเรียนวัดราชโอรส
คณิต ม.ต้น
972
เด็กหญิงกัญญานัช  ปานลิ้ม
ม.1
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 124 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
973
เด็กหญิงกัญญาพัชร  ปานลิ้ม
ม.1
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
974
เด็กหญิงกัญญามาศ  อ่วมใจอารีย์
ม.2
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
975
เด็กหญิงกัญญารัตน์  จินาพร
ม.2
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
976
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ซิ้มเจริญ
ม.2
โรงเรียนวัดพุทธบูชา
คณิต ม.ต้น
977
เด็กหญิงกัญญาวีร์  มีกรรมสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนวัดราชโอรส
คณิต ม.ต้น
978
เด็กชายกันต์กวี  แก้วสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
979
เด็กชายกันตธีร์  ผ่องใส
ม.2
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน
คณิต ม.ต้น
980
เด็กชายกันตพัฒน์  ศีลประชาวงศ์
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
981
เด็กชายกันตพัฒน์  สุคันโธวงศ์
ม.3
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
982
เด็กหญิงกันต์  บุญเกิด
ม.2
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
983
เด็กหญิงกันยกร  จันทร์กวม
ม.2
โรงเรียนวัดราชโอรส
คณิต ม.ต้น
984
เด็กหญิงกันยนา  เขียดแก้ว
ม.2
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
985
เด็กหญิงกันยากร  อริยะสกุลทรัพย์
ม.1
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
986
เด็กหญิงกัลยา  ประภามณฑล
ม.3
โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์
คณิต ม.ต้น
987
เด็กชายกาจพน  กิติภาพันธ์
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
988
เด็กหญิงกาญติมา  เหมือนโค้ว
ม.3
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
989
เด็กหญิงกาติมา  ธนปรีชาวรกุล
ม.3
โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
คณิต ม.ต้น
990
เด็กชายกานต์นิธิ  อินทุภูติ
ม.2
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
991
เด็กหญิงกานต์สินี  นิโครธาเมธนีย์
ม.1
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
992
นายกิตติกร  วรประทีป
ม.3
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
993
เด็กชายกิตติชนม์  ชาวนาวิก
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
994
เด็กชายกิตติเดช  จันทร์กำเนิด
ม.2
โรงเรียนวัดพุทธบูชา
คณิต ม.ต้น
995
เด็กชายกิตติธัช  เจิ้นสว่าง
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
996
นายกิตติธัช  บุษยวิไลมาศ
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
997
เด็กชายกิตติธัช  วงศ์ก่อเกื้อ
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
998
เด็กชายกิตติธาดา  โสรมรรค
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
999
เด็กชายกิตติพงศ์  ธรรมพิทักษ์กร
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1000
เด็กชายกิตติพศ  ธีรฉัตรพร
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1001
เด็กชายกิตติพศ  บุญขันตินาถ
ม.1
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1002
เด็กชายกิตติพัฒน์  น้อยเกตุ
ม.2
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1003
เด็กชายกิตติพัฒน์  พรกิตติกร
ม.3
โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม
คณิต ม.ต้น
1004
เด็กชายกิตติพัฒน์  สีใส
ม.2
โรงเรียนวัดพุทธบูชา
คณิต ม.ต้น
1005
เด็กชายกิตติพัศ  พงศ์อรุโณทัย
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1006
เด็กชายกิตติพิชญ์  เจียมตน
ม.3
ศูนย์การเรียนเซนต์​ยอห์นบอสโก
คณิต ม.ต้น
1007
นายกิตติภณ  เจริญผาสุก
ม.3
โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 125 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1008
เด็กชายกิตติภณ  วริวงษ์
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
คณิต ม.ต้น
1009
เด็กชายกิตติภพ  พลาจิณ
ม.3
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1010
เด็กชายกิตติภพ  ม่วงสกุล
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1011
นายกิตติภูมิ  กิตติภูมิวงศ์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1012
นายกิติกร  หนูสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนวัดราชโอรส
คณิต ม.ต้น
1013
เด็กชายกิติภูมิ  จันทร์ลา
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
คณิต ม.ต้น
1014
เด็กชายกิรกร  ดำเนินวงศ์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1015
นายกีรติ  สิริสุวัฒน์ตระกูล
ม.3
โรงเรียนวัดราชโอรส
คณิต ม.ต้น
1016
เด็กชายกีรติกร  คำวิจารณ์
ม.3
โรงเรียนวัดราชโอรส
คณิต ม.ต้น
1017
เด็กชายกีระพิชญ์  กีรเศรษฐ์รุ่งทวี
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1018
เด็กชายกุณฑี  สมบูรณ์วิวัฒน์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1019
เด็กหญิงกุลจิรา  บุญเรือง
ม.1
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1020
เด็กหญิงกุลนันท์  สุดทำมา
ม.1
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1021
เด็กหญิงกุลปรียา  ภูคาม
ม.1
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1022
เด็กหญิงกุลรภัส  สุขจิตร
ม.2
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1023
เด็กชายกุลวัฒน์  วังลาด
ม.1
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1024
เด็กหญิงกุศลิน  กองอนันตพงษ์
ม.3
โรงเรียนวัดราชโอรส
คณิต ม.ต้น
1025
นางสาวกุศลิน  เซียงจิน
ม.3
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
1026
เด็กหญิงกุสุมา  เพ็ชร​์​กำ​เห​นิด​
ม.2
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1027
เด็กหญิงเกณิกา  พิลา
ม.3
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1028
เด็กหญิงเกตุวดี  สินหิรัญ
ม.2
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1029
เด็กชายเกษมสันต์  บุญประภากร
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1030
เด็กชายเกียรติศักดิ์  เกษตรรุ่งเรือง
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1031
เด็กหญิงขวัญข้าว  ดีพัฒน์
ม.2
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1032
เด็กชายเข้มแข็ง  นพศิริกุล
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1033
เด็กหญิงเขมณัฏฐ์  ทองอินทรีย์
ม.2
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1034
เด็กชายคชาทัช  นกใหญ่
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1035
เด็กชายคณนภ  พูลฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1036
เด็กชายคณพศ  แหลมทอง
ม.2
โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
คณิต ม.ต้น
1037
เด็กชายคณาธิป  วิริยพรสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1038
เด็กชายคณิติน  เลี่ยงโรคาพาธ
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1039
เด็กชายคณิน  กิตติกูล
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1040
เด็กชายคณิศร  ศักดิ์ทอง
ม.1
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1041
เด็กหญิงคติยา  ทรัพย์นิวัตต์
ม.2
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1042
นายคมชาญ  อังอรุณกร
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 132 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1043
เด็กชายคริษฐ์  ธนะวันต์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1044
นายคามิน  อินทรศร
ม.3
โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์
คณิต ม.ต้น
1045
เด็กหญิงคุณัญญา  ศรีสุนนท์
ม.3
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1046
เด็กชายคุณานนท์  ชัยกุลประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1047
นายฆฑา  ศรีโรจน์
ม.3
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1048
เด็กหญิงงามสิริ  สายลือนาม
ม.1
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1049
เด็กหญิงจรรยพร  เก่งตรง
ม.3
โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
คณิต ม.ต้น
1050
เด็กหญิงจรรยมณฑน์  ญาณรัตน์
ม.1
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1051
เด็กหญิงจอมธิดา  เล็กมณี
ม.1
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1052
เด็กชายจักรวาล  ลิ้มทองกุล
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1053
เด็กหญิงจันทร์จรัส  หอมสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
1054
เด็กหญิงจันทรัส​ม์​  ฉัตรวิเศษ​พรรณ​
ม.1
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1055
นางสาวจามีณ  ศรีสุนทรลักษณ์
ม.3
โรงเรียนวัดราชโอรส
คณิต ม.ต้น
1056
เด็กชายจิ​ร​วัชร​  จิรวุฒิวงศ์ชัย
ม.2
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1057
เด็กหญิงจิณณพัต  บูรณเกษมชัย
ม.1
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1058
เด็กหญิงจิณณพัต  ศิริวงศ์
ม.2
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1059
เด็กชายจิตรภาณุ  อรุโณทัย
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1060
เด็กหญิงจิตรลดา  จันทร
ม.3
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1061
เด็กหญิงจินดานภา  จองกลาง
ม.2
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1062
เด็กชายจิรกิตติ์  สิทธิสุขไพศาล
ม.1
โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
คณิต ม.ต้น
1063
เด็กชายจิรโชติ  เทพณรงค์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
คณิต ม.ต้น
1064
เด็กชายจิรณัฏฐ์  เวียงเจริญ
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1065
เด็กชายจิรทิปต์  เจตน์มงคลรัตน์
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1066
นายจิรธนัตถ์  ร่าหมาน
ม.3
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1067
เด็กหญิงจิรนันท์  ธนก่อพิมล
ม.3
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1068
เด็กชายจิรผัส  คงศิลา
ม.3
โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
คณิต ม.ต้น
1069
นายจิรพัฒน์  พันธ์สุวรรณ
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1070
เด็กชายจิรภัทร  วรรณยิ่ง
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
คณิต ม.ต้น
1071
เด็กหญิงจิรภัทร์  ศรอุดม
ม.2
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1072
เด็กหญิงจิรภิญญา  แสงประดับ
ม.3
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1073
นายจิรเมธ  ปั้นศักดิ์
ม.3
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1074
เด็กชายจิรเมธ  สืบสาย
ม.2
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1075
เด็กชายจิรรัตน์  พิสารวัฒนา
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1076
เด็กชายจิรโรจน์  วิรัชพงศานนท์
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1077
เด็กชายจิรวัชร  เจนประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 133 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1078
เด็กชายจิรวัฒน์  โคนประโคน
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
คณิต ม.ต้น
1079
นายจิรศักดิ์  คำภาค
ม.3
โรงเรียนวัดราชโอรส
คณิต ม.ต้น
1080
เด็กชายจิระพัฒน์  เทพประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1081
เด็กหญิงจิระวดี  ชูวงษ์วาน
ม.2
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1082
เด็กชายจิระวัฒน์  เทพประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1083
เด็กหญิงจิรัชญา  จันด้วง
ม.3
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1084
เด็กหญิงจิรัชญา  ศรีเพ็ง
ม.1
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1085
เด็กหญิงจิรัชญา  สุวรรณชีวะศิริ
ม.3
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1086
เด็กหญิงจิรัชยา  เหล่าพินิจสถิต
ม.2
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1087
เด็กชายจิรัฎฐ์  พัสกรพินิจ
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1088
เด็กชายจิรัฏฐ์  ฉัตรศรีนพคุณ
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1089
เด็กชายจิรัฏฐ์พล  เตชาวุฒิชัย
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1090
เด็กชายจิรัฏฐ์  เวียงเจริญ
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1091
เด็กหญิงจิราพัชร  ใบพักตร์
ม.1
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1092
เด็กหญิงจิราภรณ์  ขำนิพัทธ์
ม.2
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1093
นายจิรายุ  เกิดกูล
ม.3
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1094
เด็กชายจิรายุธธ์  วาจก์วิศุทธิ์
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1095
เด็กชายจีรภัทร  ยิ่งสุทธิพันธ์ุ
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1096
เด็กชายจีรศักดิ์  โพธิเศษ
ม.1
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1097
เด็กชายจีระกิตติ์  อัศวกาญจน์
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1098
เด็กชายจีระพัฒน์  ซ้ายสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1099
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สุขเสริฐ
ม.1
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1100
เด็กชายเจนกิจ  ภักดีเตล็บ
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1101
เด็กชายเจริญชัย  เพียรพาณิชย์พร
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1102
เด็กชายเจษฎา  เกตุศิริ
ม.1
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1103
เด็กชายเจษฎากร  รัตนมณีโชติ
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1104
เด็กหญิงฉัตรกษิด์  แสนทวีสุข
ม.3
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1105
นายฉัตรชัย  สังขวิเชียร
ม.3
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1106
เด็กชายฉัตรมงคล  สว่างชื่น
ม.1
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1107
เด็กหญิงชญาดา  วนิชกุลพิทักษ์
ม.3
โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
คณิต ม.ต้น
1108
เด็กชายชญานิน  จงอัศญากุล
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1109
เด็กหญิงชญาศนิษฐ์  เลิศสถาพรสุข
ม.2
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1110
เด็กชายชนตน  นิรัติสัยไตรรัตน์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1111
เด็กชายชนธัญ  แก้วกล้า
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1112
เด็กหญิงชนม์นิภา  วงศรีปราการ
ม.1
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 134 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1113
เด็กชายชนัดพล  จันทร์นก
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1114
เด็กชายชนาธิป  วิริยประภาพร
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1115
เด็กหญิงชนานันท์  ชัยมาตย์
ม.1
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1116
เด็กหญิงชนิดา  พานทอง
ม.2
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1117
เด็กหญิงชนิดาภา  พิงชัยภูมิ
ม.2
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1118
เด็กหญิงชนิษฐา  รักษาภักดี
ม.1
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1119
เด็กหญิงชมกนก  กมลกุศลมั่น
ม.2
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1120
เด็กหญิงชมพูนุท  พระราชีวะ
ม.3
โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
คณิต ม.ต้น
1121
เด็กชายชยนันต์  แสนดี
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1122
นายชยพล  บุญสว่าง
ม.3
โรงเรียนวัดราชโอรส
คณิต ม.ต้น
1123
เด็กชายชยพัทธ์  จารุชัยนันท์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1124
เด็กชายชยางกูร  ขำเถื่อน
ม.1
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1125
นายชยานันท์  รุ่งเรืองวุฒิกุล
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1126
เด็กชายชยุต  นิธิพลากรณ์
ม.2
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1127
เด็กชายชยุต  พึ่งตำบล
ม.3
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1128
เด็กชายชยุต  ศรีเกษม
ม.3
โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์
คณิต ม.ต้น
1129
เด็กหญิงชลณิชา  เทียนเจริญ
ม.3
โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
คณิต ม.ต้น
1130
เด็กหญิงชลดา  แซ่โค้ว
ม.2
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1131
นายชลธี  บุญญะฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนวัดราชโอรส
คณิต ม.ต้น
1132
เด็กชายชลิต  ผาสุกจิตธรรม
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1133
เด็กชายชวกร  จีนสุกแสง
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1134
เด็กชายชวกร  เพชร์รัตน์
ม.1
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1135
เด็กชายชวิธน์  รุ่งโรจน์รังสรร
ม.1
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1136
เด็กชายชวินท์  อินเพ็ง
ม.2
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน
คณิต ม.ต้น
1137
นายชวิศ  พันธ์นิกุล
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1138
เด็กหญิงชวิศา  ศรีขจร
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
คณิต ม.ต้น
1139
เด็กชายชัชณภัทร  พิศสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1140
เด็กชายชัยกร  จิระเกษมนุกูร
ม.3
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1141
เด็กชายชัยชนะ  เชื่องดี
ม.3
โรงเรียนวัดราชโอรส
คณิต ม.ต้น
1142
เด็กชายชัยนันท์  สิระรุ่งโรจน์กนก
ม.3
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1143
นายชัยนันท์  สิรินิจศรีวงศ์
ม.3
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1144
นายชัยภัทร  ศรีสุทธิ์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1145
นายชัยวัฒน์  แซ่ตั้ง
ม.3
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1146
เด็กชายชัยวัฒน์  ดวงเฉลิมวงศ์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1147
นายชัยวัฒน์  ทาบุบผา
ม.3
โรงเรียนวัดราชโอรส
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 135 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1148
เด็กชายชัยวิชญ์  จุนแสงจันทร์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1149
เด็กชายชัยวุฒิ  เจริญศรีสันต์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1150
เด็กชายชาญเมธา  พรหมวิจิตรการ
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
คณิต ม.ต้น
1151
เด็กชายชาตโยดม  อู่วุฒิพงษ์
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1152
เด็กชายชานน  ปลื้มหทัยกิจ
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1153
เด็กชายชานนท์  ชาวชายโขง
ม.1
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1154
นางสาวชาลิสา  แจ้งสันเที๊ยะ
ม.3
โรงเรียนวัดราชโอรส
คณิต ม.ต้น
1155
เด็กหญิงชิชากร  สุวรรณาศรัย
ม.2
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1156
เด็กชายชินกฤช  ธนกรณ์กุล
ม.1
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1157
เด็กชายชินกฤต  สุนทราทรพิพัฒน์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1158
เด็กชายชินธันย์  กฤษดาธิการ
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1159
นายชินธิป  กุลทวี
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1160
เด็กชายชินวัตร  คุณสมบัติ
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
คณิต ม.ต้น
1161
เด็กชายชิษณุชา  ทองช้อย
ม.1
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1162
เด็กชายชิษณุพงศ์  รุ่งเรือง
ม.2
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1163
เด็กหญิงชุติมันต์  พัฒนไพบูลย์
ม.3
โรงเรียนวัดราชโอรส
คณิต ม.ต้น
1164
เด็กหญิงชุติมา  ถิ่นที่
ม.2
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1165
เด็กชายชุติวัต  กันสิงแก้ว
ม.1
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1166
เด็กชายเชษฐวัชร์  ตงอาภรณ์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1167
เด็กหญิงเชิญเทียน  แก้วอยู่
ม.1
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1168
เด็กชายเชิดชัย  ลิ้มจำเริญ
ม.1
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1169
เด็กชายโชต  อยู่ประพัฒน์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1170
เด็กหญิงโชติกา  พัฒนาวิจิตร
ม.2
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1171
เด็กชายไชยวัฒน์  จัดเจนนาวี
ม.1
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1172
เด็กชายไชยวัฒน์  มิตรานนท์
ม.1
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1173
เด็กหญิงซัลวา  ศรีวรการ
ม.2
อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
คณิต ม.ต้น
1174
เด็กชายญาณพัฒน์  พูลเทพ
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1175
เด็กชายญาณภทัร  บุฝ้าย
ม.3
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1176
เด็กชายญาณภัทร  ศรียะอาจ
ม.3
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1177
เด็กชายญาณวัฒน์  ศรีวัฒกพงศ์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1178
เด็กชายญาณศรณ์  โชติชญาน์
ม.2
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1179
นายญาณาธร  รอดขจร
ม.3
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1180
เด็กหญิงญาณิกา  เตชสิทธิ์สืบพงศ์
ม.3
โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง
คณิต ม.ต้น
1181
นางสาวญาณิศา  เดขุนทด
ม.3
โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
คณิต ม.ต้น
1182
เด็กหญิงญาณี  บูรพสายัณห์
ม.3
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 142 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
ห้องสอบที่
 35
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1183
เด็กหญิงญาดา  นิมิตวรกุล
ม.3
โรงเรียนวัดราชโอรส
คณิต ม.ต้น
1184
เด็กหญิงญาดา  เศรษฐาวงค์
ม.2
โรงเรียนวัดราชโอรส
คณิต ม.ต้น
1185
เด็กหญิงญาทิชาพัฒน์  เดชะเอี่ยมสกุล
ม.3
โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์
คณิต ม.ต้น
1186
เด็กชายฐกร  ปัญญานนทชัย
ม.3
โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
คณิต ม.ต้น
1187
เด็กชายฐกฤต  วงศ์เจริญแสงสิริ
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1188
เด็กชายฐนกร  อยู่สว่าง
ม.2
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน
คณิต ม.ต้น
1189
เด็กชายฐนวัฒน์  จิณวุฒิ
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1190
เด็กชายฐปนนท์  บริบูรณ์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1191
เด็กหญิงฐปนรรฆ์  ฉัตรกิจอนันต์
ม.3
โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
คณิต ม.ต้น
1192
เด็กชายฐปนัท  ชัยพัฒน์
ม.