ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ชั้น 1 ห้อง ป.1/1 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  ทิมเย็น
ป.6
โรงเรียนสถาพรศึกษา
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกชพร  ศรีวรขาน
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกชพรรณ  นาคอ่อน
ป.6
โรงเรียนปัญญาศักดิ์
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกชมน  ศรีเรือนทอง
ป.4
โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกชมน  สุริยะพันธุ์พงศ์
ป.6
โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกชมน  หยู่หนูสิงห์
ป.5
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกชมล  กุลภรณ์อภิชา
ป.4
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกณิศา  มหพล
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
9
เด็กหญิงกตัญญู  ตันตระกูล
ป.5
โรงเรียนแม่พระฟาติมา
คณิตประถม
10
เด็กหญิงกนกลักษณ์  รัตนะธำรงพรรณ
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม
คณิตประถม
11
เด็กหญิงกนกวรรณ  โพธิราช
ป.6
โรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี
คณิตประถม
12
เด็กชายกนิษฐภัทร  ลงยันต์
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณิตประถม
13
เด็กหญิงกมลนิตย์  ทับทอง
ป.4
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
14
เด็กหญิงกมลพร  ศรีสกุลเมฆี
ป.6
โรงเรียนโสมาภาพัฒนา
คณิตประถม
15
เด็กชายกมลภู  ชุนเฮงพันธุ์
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
16
เด็กชายกมลวัฒน์  อาชารุ่งโรจน์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
คณิตประถม
17
เด็กชายกรกฎ  เก้าเอี้ยน
ป.5
โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง
คณิตประถม
18
เด็กหญิงกรชนก  เปสิโต
ป.6
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
คณิตประถม
19
เด็กชายกรณ์พงศ์  รัตตนะไชยพร
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
20
เด็กชายกรณพงษ์  เกษอ่ำ
ป.4
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
21
เด็กชายกรณ์  กองแก้ว
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
22
เด็กชายกรณ์  สว่างทรพัย์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
23
เด็กชายกรภณ  อยู่ยืน
ป.4
โรงเรียนโชคชัย
คณิตประถม
24
เด็กชายกรภัคมน  ไทยทวีทรัพย์
ป.6
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
25
เด็กชายกรภัทร  วงศ์จงใจหาญ
ป.4
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณิตประถม
26
เด็กหญิงกรรณิการ์  กลัดนาค
ป.4
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
27
เด็กชายกรรวี  ผูกบุญเชิด
ป.5
โรงเรียนอรรถมิตร
คณิตประถม
28
เด็กชายกรวิชญ์  รัตนไชย
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
คณิตประถม
29
เด็กชายกรวิชญ์  ศิริเยาว์วรรณ
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่
คณิตประถม
30
เด็กชายกฤชณัท  หวู
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
31
เด็กชายกฤชณัท  อภิชนบุตร
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
คณิตประถม
32
เด็กชายกฤตชพัฒน์  ดีประเสริฐวงศ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
33
เด็กชายกฤตธัช  แพนพงศ์แสน
ป.6
โรงเรียนโชคชัย
คณิตประถม
34
เด็กชายกฤตธี  จารุศิลาวงศ์
ป.6
โรงเรียนแม่พระฟาติมา
คณิตประถม
35
เด็กชายกฤตปกรณ์  ปานทับทิม
ป.4
โรงเรียนสิบสองวิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ชั้น 1 ห้อง ป.1/2 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายกฤตพจน์  กิตติภูมิวงศ์
ป.5
โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล
คณิตประถม
37
เด็กชายกฤตพรรษ  หงษา
ป.5
โรงเรียนเลิศหล้า
คณิตประถม
38
เด็กชายกฤตภาส  เหมหาญวิภาส
ป.6
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
39
เด็กชายกฤตภาส  อุดมกิจโสภณ
ป.5
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
คณิตประถม
40
เด็กชายกฤตยชญ์  จีราคม
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
41
เด็กชายกฤตาณัฐ  โพธิบัวทอง
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
42
เด็กชายกฤติน  ปุณกบุตร
ป.4
โรงเรียนพญาไท
คณิตประถม
43
เด็กชายกฤติน  ฝังกิจ
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
44
เด็กชายกฤติน  ศรีสันติสุข
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
45
เด็กชายกฤติพงษ์  วังใน
ป.6
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
46
เด็กชายกฤศ  ศรีวราหกุล
ป.6
โรงเรียนแสงโสม
คณิตประถม
47
เด็กชายกฤศณัฏฐ์  เชาว์วรวิญญู
ป.6
โรงเรียนอำนวยศิลป์
คณิตประถม
48
เด็กชายกฤศณัฏฐ์  สิริธาราทิพย์
ป.6
โรงเรียนสาธิตสวนสุนันทา
คณิตประถม
49
เด็กชายกฤษ  ธรรมมารักษ์
ป.5
โรงเรียนอมาตยกุล
คณิตประถม
50
เด็กชายกฤษกมน  โรจนสุขสกุล
ป.5
โรงเรียนโชคชัย
คณิตประถม
51
เด็กหญิงกฤษชญาดา  เชี่ยนมั่น
ป.6
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
คณิตประถม
52
เด็กชายกฤษฎิ์เมธา  คงถาวร
ป.5
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
คณิตประถม
53
เด็กชายกฤษฎิ์วริศ  รัฐกิตติโภคิน
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
54
เด็กชายกฤษฏ์ภูมิ  ใช้เทียมวงษ์
ป.6
โรงเรียนอรรถมิตร
คณิตประถม
55
เด็กชายกฤษฏิ์พล  พูลลาภวิศิษฎ์
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
56
เด็กชายกฤษณ์บุญญารักษ์  กองวัฒนานุกูล
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
57
เด็กชายกฤษณพล  ไตรไมตรีพิทักษ์
ป.4
โรงเรียนจินดามณี
คณิตประถม
58
เด็กชายกฤษณ์  จาวะลา
ป.4
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
59
เด็กชายกฤษณ์  สิงห์นำวงศ์
ป.4
โรงเรียนจินดามณี
คณิตประถม
60
เด็กชายกฤษดากร  หนองหาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์
คณิตประถม
61
เด็กชายกฤษตฤณ  จารณะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์
คณิตประถม
62
เด็กหญิงกวิตา  พานทอง
ป.5
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
63
เด็กชายกวิน  ฉัตรเลิศพิพัฒน์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
คณิตประถม
64
เด็กชายกวิน  ดวงประเสิด
ป.6
โรงเรียนวัดพระเชตุพน
คณิตประถม
65
เด็กชายกวิน  ศิริโรรจน์ธนวัตน์
ป.4
โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก
คณิตประถม
66
เด็กชายกวิน  สุริยผล
ป.6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
67
เด็กชายกวินท์  กัวสกุล
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
68
เด็กชายกวินภพ  ดิษสุนรัตน์
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
69
เด็กหญิงกวิสรา  พิกุลทอง
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
คณิตประถม
70
เด็กหญิงกวิสรา  เพ็ชรอินทร์
ป.5
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ชั้น 1 ห้อง ป.1/3 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงกวิสรา  โพธิ์คู่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง
คณิตประถม
72
เด็กหญิงกวิสรา  วงศ์ใหญ่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
คณิตประถม
73
เด็กหญิงกษพร  อยู่วัฒนา
ป.4
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
74
เด็กหญิงกษมล  เครืออนุกูล
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
คณิตประถม
75
เด็กชายกษิดิศ  วิโรจน์ทวี
ป.5
โรงเรียนโสมาภาพัฒนา
คณิตประถม
76
เด็กชายก้องภพ  วทัญญุตานนท์
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
77
เด็กชายกอบุญ  อริยพล
ป.5
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
78
เด็กชายกัญจนพล  รชตะวิวรรธน์
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
79
เด็กหญิงกัญจนรัชต์  เนตรมนต์ประภา
ป.5
โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์
คณิตประถม
80
เด็กชายกัญจน์  กรอบแป้น
ป.6
โรงเรียนเอกบูรพาวิเทศศึกษา
คณิตประถม
81
เด็กหญิงกัญญ์ปวิชญา  ธนามี
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณิตประถม
82
เด็กหญิงกัญญ์วรา  แท่งทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
คณิตประถม
83
เด็กหญิงกัญญาณัฏฐ์  เหล่าศิริรัตน์
ป.5
โรงเรียนราชินีบน
คณิตประถม
84
เด็กหญิงกัญญานิษฐ์  กั่นเปี่ยมแจ่ม
ป.4
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
85
เด็กหญิงกัญญาพัชร  พันนนท์
ป.6
โรงเรียนโรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล)
คณิตประถม
86
เด็กหญิงกัญญาพัชร์  จรรักษ์
ป.6
โรงเรียนกอบวิทยา
คณิตประถม
87
เด็กหญิงกัญญาวิทย์  บินเรโบ
ป.4
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
88
เด็กหญิงกัญญาวีณ์  เกษมไชยานันท์
ป.6
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
คณิตประถม
89
เด็กหญิงกัญญาวีร์  เจริญผล
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่
คณิตประถม
90
เด็กชายกัณฑ์พสิษฐ์  จันทร์จรุงกิจ
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน
คณิตประถม
91
เด็กชายกัณฑวัฒน์  เล็กสกุล
ป.5
โรงเรียนกานดา
คณิตประถม
92
เด็กชายกัณฑ์เอนก  คมพัฒนสมบัติ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศมีนบุรี
คณิตประถม
93
เด็กหญิงกัณฑิมา  จุ้ยจิตต์
ป.5
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คณิตประถม
94
เด็กชายกัณทร์  สถิรปัญญา
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
95
เด็กชายกันดิศ  พัชรนานัปการ
ป.6
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คณิตประถม
96
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  กองประมูล
ป.6
โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล
คณิตประถม
97
เด็กชายกันตชาติ  จิรพัฒนไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนปัญญาศักดิ์
คณิตประถม
98
เด็กชายกันตณัฐ  แก้วหาญ
ป.4
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
99
เด็กชายกันตณัฐ  สัตตบุศย์
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
100
เด็กชายกันต์ธี  ยงวณิชย์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
101
เด็กชายกันต์พงษ์  เพ็ชรน้อย
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
102
เด็กชายกันตพัฒน์  แก้วมณี
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
103
เด็กชายกันตพัฒน์  ชมไพรวัลย์
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม
คณิตประถม
104
เด็กชายกันตพัฒน์  ถาวรวัฒน์มนตรี
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
105
เด็กชายกันตพัฒน์  ภุชงค์โสภาพันธุ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ชั้น 1 ห้อง ป.1/4 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายกันตพัฒน์  สันติพรวิทย์
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
107
เด็กชายกันตภณ  ปึงปิยะกุล
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
คณิตประถม
108
เด็กชายกันตภณ  วณิชชาณุกร
ป.6
โรงเรียนถนอมพิศวิทยา
คณิตประถม
109
เด็กชายกันตภณ  สุภัทโร
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
110
เด็กชายกันตวัฒน์  สุนทรกนกพงศ์
ป.5
โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา
คณิตประถม
111
เด็กหญิงกันต์หทัย  มรูตัณฑ์
ป.5
โรงเรียนอรรถมิตร
คณิตประถม
112
เด็กหญิงกันต์หทัย  วิสิฐนรภัทร
ป.6
โรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี
คณิตประถม
113
เด็กหญิงกันธิชา  กัญญาวุธ
ป.5
โรงเรียนวัดไผ่เงินโชตนาราม
คณิตประถม
114
เด็กหญิงกัลยกร  แก้วดู
ป.6
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
115
เด็กหญิงกัลยณหทัย  ทรัพย์สินทวีลาภ
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม
คณิตประถม
116
เด็กหญิงกัลยรักษ์  ปิยพิพัฒนมงคล
ป.6
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คณิตประถม
117
เด็กหญิงกานต์ชนิต  กุลจันทร์
ป.6
โรงเรียนอรรถมิตร
คณิตประถม
118
เด็กหญิงกานต์นภัส  จันทวงษา
ป.6
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
คณิตประถม
119
เด็กหญิงกานต์ปภรณ์  อัศวพรหมธาดา
ป.4
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
120
เด็กหญิงกานต์พิชชา  มีกุล
ป.4
โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก
คณิตประถม
121
เด็กหญิงกานต์ภัสสร์  ชุณหสุวรรณกุล
ป.5
โรงเรียนราชินี
คณิตประถม
122
เด็กหญิงกานต์รวี  โทจำเริญวัฒน์
ป.4
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
คณิตประถม
123
เด็กหญิงกานต์สินี  จักรเสมาสถิตกุล
ป.6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
124
เด็กหญิงกานต์สินี  อุดมพรผดุง
ป.6
โรงเรียนลาซาล
คณิตประถม
125
เด็กชายกาย อริญชย์  กนกากร
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
126
เด็กชายกายดี  เพียรขุนทด
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
127
เด็กชายกิจธนาพัฒน์  สร้อยสุมาลี
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
128
เด็กชายกิตติ  ผาติสุวัณณ
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
129
เด็กชายกิตติกร  สุขุมประเสริฐศรี
ป.6
โรงเรียนดรุณพัฒน์
คณิตประถม
130
เด็กชายกิตติคุณ  ปฏิสัมภิทากุล
ป.4
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
131
เด็กชายกิตติ์ธนัตถ์  อัตถไพศาล
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
132
เด็กชายกิตติธัช  พุ่มวิวัฒนศิริกุล
ป.5
โรงเรียนสยามสามไตร
คณิตประถม
133
เด็กชายกิตติธัช  พูลช่วย
ป.6
โรงเรียนกอบวิทยา
คณิตประถม
134
เด็กชายกิตติ์ธีธัช  จารุวัฒนวงศ์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
คณิตประถม
135
เด็กชายกิตติพงศ์  ทองเนตร
ป.6
โรงเรียนอรรถมิตร
คณิตประถม
136
เด็กชายกิตติพันธ์  สินสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
คณิตประถม
137
เด็กชายกิตติพัศ  จันทร์สนิท
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
138
เด็กชายกิตติพัศ  ปั้นปรีชา
ป.6
โรงเรียนพิพัฒนา
คณิตประถม
139
เด็กชายกิตติภพ  ล้ำเลิศสมบัติ
ป.4
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
140
เด็กชายกิตติภัค  จะเรียมพันธ์
ป.5
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ชั้น 2 ห้อง ป.1/5 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายกิติธัตน์  วัชราพัฒนบวรณ์
ป.5
โรงเรียนกอบวิทยา
คณิตประถม
142
เด็กชายกีรติ  รักเมือง
ป.6
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
143
เด็กชายกีรติ  ฤทธานุกูล
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
คณิตประถม
144
เด็กหญิงกีรัฐติยา  สุขผล
ป.5
โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว
คณิตประถม
145
เด็กหญิงกุลชญา  มหาโล
ป.6
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
146
เด็กหญิงกุลชญา  อัชชารกูร
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
147
เด็กหญิงกุลธิรัตน์  สังขวรจักร์ชัย
ป.6
โรงเรียนดรุณพัฒน์
คณิตประถม
148
เด็กหญิงกุลประภัสสร์  กุลจิตติชุติพร
ป.5
โรงเรียนอรรถมิตร
คณิตประถม
149
เด็กหญิงกุลรัตน์  ธรรมสนอง
ป.5
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
150
เด็กชายกุลโรจน์  กำจรจรุงวิทย์
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
151
เด็กหญิงกุลวรินทร์  พงศ์ศรีเพียร
ป.5
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
คณิตประถม
152
เด็กหญิงกุลิสรา  แก้วรอดฟ้า
ป.4
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณิตประถม
153
เด็กหญิงกุสุมา  ยานุ
ป.4
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
คณิตประถม
154
เด็กชายเก็ชภูมิ  ปัญญายุทธศักดิ์
ป.4
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
155
เด็กหญิงเกศกานดา  ชัชวัสวิมล
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
156
เด็กชายเกษชรินทร์  อยู่เกษ
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม
คณิตประถม
157
เด็กชายเกียรติภูมิ  สิเจริญ
ป.6
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
158
เด็กหญิงแก้วกัลยา  โคตรแก้ว
ป.6
โรงเรียนลาซาล
คณิตประถม
159
เด็กหญิงขวัญข้าว  ถิ่นสอน
ป.6
โรงเรียนกานดา
คณิตประถม
160
เด็กหญิงขวัญรดา  คงสม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง
คณิตประถม
161
เด็กหญิงเขมจิรา  กาญจนินทุ
ป.6
โรงเรียนเลิศหล้า
คณิตประถม
162
เด็กหญิงเขมจิรา  แจ้งสุข
ป.6
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คณิตประถม
163
เด็กหญิงเขมจิรา  เทพเดช
ป.6
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
คณิตประถม
164
เด็กหญิงเขมณัฏฐ์  ภักดีไทย
ป.4
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
165
เด็กชายเขมทัต  วีณิน
ป.4
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
166
เด็กหญิงเขมิกา  นรกิตติสง่า
ป.6
โรงเรียนธรรมภิรักษ์
คณิตประถม
167
เด็กหญิงเขมิกา  วาทีภักดี
ป.6
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
168
เด็กชายคณพศ  ชะโรจน์บวร
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
169
เด็กชายคณพศ  ศศิวิมลพงศ์
ป.5
โรงเรียนวัดยานนาวา
คณิตประถม
170
เด็กชายคณพศ  เอกตระกูลเกษม
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
171
เด็กหญิงคณัสวรรณ  รักขธรรมวงศ์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
172
เด็กชายคณิน  ไชยศรี
ป.5
โรงเรียนคลองปักหลัก
คณิตประถม
173
เด็กชายคณุตม์พงศ์  ศรีบ้าน
ป.6
โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง
คณิตประถม
174
เด็กชายคเณศวร  ่ห่อหุ้ม
ป.6
โรงเรียนโรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล)
คณิตประถม
175
เด็กชายคมน์พิชญะ  จิรวิทิตมาศ
ป.5
โรงเรียนถนอมพิศวิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ชั้น 2 ห้อง ป.1/6 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายคริษฐ์  บุญรัตนกุล
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
177
เด็กชายคุณภาช  โรจนาประดับ
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
178
เด็กชายคุณัชญ์  ธรรมรัชสุนทร
ป.5
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณิตประถม
179
เด็กชายคุณัชญ์  สุวรรณอำพรชัย
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
คณิตประถม
180
เด็กชายคุณากร  ช่างเสียง
ป.4
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
181
เด็กชายคุณากร  ดำรงปัญจวงศ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
182
เด็กชายจตุพร  แสงอุไร
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
183
เด็กชายจตุรภัทร  ศรีวรเวียง
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
184
เด็กชายจตุรวิทย์  ประจักษ์วิทย์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
คณิตประถม
185
เด็กหญิงจรรยพร  ศิริวงศ์
ป.6
โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล
คณิตประถม
186
เด็กหญิงจริยาพร  วงศ์เลิศสกุล
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
คณิตประถม
187
เด็กชายจรูญศักดิ์  สารพิมพา
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
188
เด็กชายจอมเกล้า  โสเจยยะ
ป.4
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
189
เด็กชายจักรภัทร  เจนวิชชุเมธ
ป.5
โรงเรียนประชานิเวศน์
คณิตประถม
190
เด็กชายจักริน  ต้นชนะชัย
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
191
เด็กชายจักริน  ตลอดสุข
ป.4
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
192
เด็กชายจักริน  พลเดชา
ป.5
โรงเรียนโรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล)
คณิตประถม
193
เด็กชายจักริน  วนาเดช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
คณิตประถม
194
เด็กชายจักริน  สุนทรเรืองศิริ
ป.6
โรงเรียนปัญญาศักดิ์
คณิตประถม
195
เด็กชายจันทปัญญา  พวงสำลี
ป.5
โรงเรียนกอบวิทยา
คณิตประถม
196
เด็กหญิงจันทร์เจ้า  แสงทวีปทวีกิจ
ป.5
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
197
เด็กหญิงจันทร์ฉัตร  ศุภเศรษญ์ศักดิ์
ป.5
โรงเรียนลาซาล
คณิตประถม
198
เด็กหญิงจันทรรัตน์  ศิริวรรธนาภา
ป.5
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณิตประถม
199
เด็กชายจามิกร  ครองยั่งยืน
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
200
เด็กชายจารุกิตต์  ฤทธิกำจร
ป.5
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
201
เด็กหญิงจารุภา  สวนเกลี้ยง
ป.6
โรงเรียนประชานิเวศน์
คณิตประถม
202
เด็กชายจาโรว์  ชิว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์
คณิตประถม
203
เด็กหญิงจิตญานันท์  กลัดแก้ว
ป.5
โรงเรียนสาธิตสวนสุนันทา
คณิตประถม
204
เด็กหญิงจิตต์ศจี  พรหมมานุวัติ
ป.6
โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
คณิตประถม
205
เด็กชายจิตติณัฏฐ์  สมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนโรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล)
คณิตประถม
206
เด็กชายจิตติพัฒน์  วงษ์โสภา
ป.6
โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์
คณิตประถม
207
เด็กหญิงจินตภา  ทวยหาญ
ป.6
โรงเรียนโสมาภา
คณิตประถม
208
เด็กชายจิรกร  ธรรมะ
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศมีนบุรี
คณิตประถม
209
เด็กชายจิรกิตติ์  จันทโรจวงศ์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
คณิตประถม
210
เด็กหญิงจิรณิชา  พลเสน
ป.4
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ชั้น 3 ห้อง ป.1/7 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กชายจิรทีปต์  ศิลปอาชา
ป.4
โรงเรียนจินดามณี
คณิตประถม
212
เด็กชายจิรเทพ  นิลแสงทอง
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณิตประถม
213
เด็กชายจิรพงศ์  ภิระบรรณ์
ป.5
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
คณิตประถม
214
เด็กชายจิรภัทร  พยงค์ศรี
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
คณิตประถม
215
เด็กชายจิรภัทร  ศรีเมฆ
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
216
เด็กชายจิรภัทรณ์  สุทธิศิลป์
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
217
เด็กชายจิรภาส  ตรีเทพวิจิตร
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
คณิตประถม
218
เด็กหญิงจิรภิญญา  ธารสุขกระจ่าง
ป.4
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
219
เด็กชายจิรวัฒน์  จงสืบศิริกุล
ป.6
โรงเรียนเผดิมศึกษา
คณิตประถม
220
เด็กชายจิระพัชร์  พุฒดี
ป.4
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
221
เด็กชายจิระพัตน์  ทวีทรัพย์
ป.6
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
222
เด็กชายจิระวัฒน์  วิรุฒอรรคพงษ์
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
คณิตประถม
223
เด็กชายจิระสิญจ์  วิสุทธากุล
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
224
เด็กหญิงจิรัชญา  แจ้งกระมล
ป.5
โรงเรียนประชานิเวศน์
คณิตประถม
225
เด็กหญิงจิรัชญา  บุญยกิจโณทัย
ป.4
โรงเรียนราชินีบน
คณิตประถม
226
เด็กหญิงจิรัชญา  สำราญถิ่น
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน
คณิตประถม
227
เด็กหญิงจิรัชยา  เพชรดี
ป.4
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
228
เด็กชายจิรัฎฐกร  ทาทัพ
ป.6
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คณิตประถม
229
เด็กชายจิรัฎฐ์  ดีสวาท
ป.5
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
230
เด็กชายจิรัฎฐ์  ฟูดุลยวัจนานนท์
ป.6
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
คณิตประถม
231
เด็กชายจิรัฎฐ์  เมธานราพงศ์
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
232
เด็กชายจิรัฎฐ์  สุธีรพรชัย
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
คณิตประถม
233
เด็กชายจิรัฏฐ์  คงกำแพง
ป.4
โรงเรียนพญาไท
คณิตประถม
234
เด็กชายจิรัฏฐ์  คณิศิรินทร์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
คณิตประถม
235
เด็กหญิงจิราภรณ์  ฝากาบน
ป.6
โรงเรียนโรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล)
คณิตประถม
236
เด็กหญิงจิราภา  นามเย็น
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองบัว(เอี่ยมแสงโรจน์)
คณิตประถม
237
เด็กชายจิราวัฒน์  หงส์นิมิตชัย
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
238
เด็กชายจิโรจ  บุญรัตน์
ป.5
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คณิตประถม
239
เด็กชายจีรพัฒน์  คุณวุฒิฤทธิรณ
ป.5
โรงเรียนโชคชัย
คณิตประถม
240
เด็กชายจีรภัทร  เตรียมล้ำเลิศ
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
241
เด็กหญิงจี่หาน  หวู๋
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
คณิตประถม
242
เด็กหญิงจุฑาธิบดิ์  เดชบำรุง
ป.6
โรงเรียนโชคชัย
คณิตประถม
243
เด็กหญิงจุฑาพรณ์  แก่นณรงค์
ป.6
โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก
คณิตประถม
244
เด็กหญิงเจตนิพิฐ  ปัญญาสกุลวงศ์
ป.5
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
คณิตประถม
245
เด็กชายเจตนิพิฐ  เลาหเรืองรองกุล
ป.5
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ชั้น 3 ห้อง ป.1/8 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กชายเจษฎา  สุตะโท
ป.4
โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก
คณิตประถม
247
เด็กหญิงเจสษิกา  แก่นบุญ
ป.5
โรงเรียนราชินีบน
คณิตประถม
248
เด็กชายโจนาธาน  สุขเลิศ
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
คณิตประถม
249
เด็กชายฉัตรธวัช  ตั้งวิมลตระกูล
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
คณิตประถม
250
เด็กชายฉัตรพล  ผลศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์
คณิตประถม
251
เด็กชายฉัตริน  ชื่นชูจิตต์
ป.6
โรงเรียนอรรถมิตร
คณิตประถม
252
เด็กชายฉันทัช  อำพันเพ็ญโรจน์
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
253
เด็กหญิงชญาณิศา  ครุฑธกะ
ป.5
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
254
เด็กหญิงชญานันท์  มุมอ่อน
ป.5
โรงเรียนพญาไท
คณิตประถม
255
เด็กหญิงชญานิศ  ธรรมจำรัสศรี
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
คณิตประถม
256
เด็กหญิงชญานิศวร์  เจริญดิษยารัตน์
ป.6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
257
เด็กหญิงชญานิษฐ์  เงินอุดมไพศาล
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
คณิตประถม
258
เด็กหญิงชญาภัช  พงศ์แพทย์พินิจ
ป.4
โรงเรียนจิตรลดา
คณิตประถม
259
เด็กหญิงชณชนก  ศิริทิณพงษ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
260
เด็กชายชนกันต์  ชัยแป้น
ป.5
โรงเรียนอรรถมิตร
คณิตประถม
261
เด็กหญิงชนกานต์  เลิศเพ็ญเมธา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์
คณิตประถม
262
เด็กชายชนนน  อนันตบุรี
ป.6
โรงเรียนไทยคริสเตียน
คณิตประถม
263
เด็กหญิงชนนิศา  ปัญญาโรจน์
ป.4
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
คณิตประถม
264
เด็กหญิงชนมน  อติวานิชยพงศ์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
คณิตประถม
265
เด็กชายชนวิท  พรมมาดา
ป.6
โรงเรียนวัดบางปะกอก
คณิตประถม
266
เด็กชายชนวีร์  อิ่มกำไร
ป.6
โรงเรียนวัดยานนาวา
คณิตประถม
267
เด็กชายธนินโชตน์  ภิรมย์โชติศิริ
ป.4
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
คณิตประถม
268
เด็กชายชนันธร  แซ่ตั้ง
ป.4
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
269
เด็กหญิงชนาการต์  ศรีแพง
ป.4
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
คณิตประถม
270
เด็กชายชนากูล  เขจรรักษ์
ป.6
โรงเรียนสถาพรศึกษา
คณิตประถม
271
เด็กชายชนาธิป  มูลเหลา
ป.5
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
272
เด็กหญิงชนาพร  แซ่ลิ้ม
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
คณิตประถม
273
เด็กชายชนายุส  กุศลกรรมบถ
ป.5
โรงเรียนพระแม่มารี
คณิตประถม
274
เด็กหญิงชนิฎา  ลิมปสุรัติ
ป.4
โรงเรียนอรรถมิตร
คณิตประถม
275
เด็กหญิงชนิดาภา  ชินธเนศ
ป.6
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คณิตประถม
276
เด็กหญิงชมชนก  อาษาชัย
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์สุขสวัสดิ์
คณิตประถม
277
เด็กหญิงชมพูนุช  ศรุตาเดโชกุล
ป.4
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
คณิตประถม
278
เด็กหญิงชมศมนต์  ชมภูคำ
ป.6
โรงเรียนอรรถมิตร
คณิตประถม
279
เด็กชายชยฐกร  ภูมิพานิช
ป.4
โรงเรียนสาธิตสวนสุนันทา
คณิตประถม
280
เด็กชายชยธร  สิริพันธุ์
ป.4
โรงเรียนอำนวยศิลป์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ชั้น 3 ห้อง ป.1/9 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กชายชยพล  กำนลมาศ
ป.4
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
282
เด็กชายชยพล  จิระวรรธนะ
ป.6
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
283
เด็กชายชยพล  นนทสูติ
ป.5
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
284
เด็กชายชยพล  พลสามารถ
ป.4
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
285
เด็กชายชยภาส  ศักดิ์ศรี
ป.4
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
286
เด็กชายชยากร  ขนานแข็ง
ป.4
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
287
เด็กชายชยางกูร  นิติสิงห์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
คณิตประถม
288
เด็กหญิงชยานันท์  แสงฟังธรรม
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
289
เด็กชายชยุต  งามเกษม
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
290
เด็กชายชยุต  หล่อวิจิตร
ป.4
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
291
เด็กชายชโยฑิต  นาสิงห์ขันธุ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณิตประถม
292
เด็กชายชรัณ  อภิชาติชัยเดชา
ป.5
โรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี
คณิตประถม
293
เด็กชายชลกร  มีเกิดมูล
ป.5
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
294
เด็กหญิงชลชญา  วัฒกรธนะเดช
ป.6
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คณิตประถม
295
เด็กชายชลที  เตรียมลิขิตกุล
ป.6
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
296
เด็กหญิงชลธเนติ์  พรนิมิตรธรรม
ป.5
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คณิตประถม
297
เด็กชายชลัมพล  สาระกาล
ป.6
โรงเรียนวัดพระเชตุพน
คณิตประถม
298
เด็กหญิงชลากร  พุธวัฒนาภรณ์
ป.4
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
299
เด็กหญิงชลิดา  พิทักษ์กุลสิริ
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
คณิตประถม
300
เด็กหญิงชลิตา  กิตติคุณ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
คณิตประถม
301
เด็กหญิงชลินีย์  ลิ้มศิริ
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน
คณิตประถม
302
เด็กชายชวกร  ชาตะวะสุ
ป.4
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณิตประถม
303
เด็กชายชวกร  รัตนวราห
ป.6
โรงเรียนกานดา
คณิตประถม
304
เด็กชายชวกร  สัมฤทธิ์ผ่อง
ป.4
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
305
เด็กชายชวณัฏฐ์  ศรีงาม
ป.6
โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์
คณิตประถม
306
เด็กชายชวรินทร์  หวัง
ป.5
โรงเรียนถนอมพิศวิทยา
คณิตประถม
307
เด็กหญิงชวันรัตน์  วุฒินภาวัฒน์
ป.6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
308
เด็กหญิงชวัลญา  แช่มสะอาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
คณิตประถม
309
เด็กหญิงชวัลรัตน์  กลิ่นสุคนธ์
ป.5
โรงเรียนราชินีบน
คณิตประถม
310
เด็กชายชวัลวิทย์  เนียมหมวด
ป.4
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
311
เด็กชายชวัลวิทย์  หล่าแสนเมือง
ป.4
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
312
เด็กชายชวินท์  สิทธิราช
ป.4
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
313
เด็กชายชวิศ  สราญฤทธิชัย
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
คณิตประถม
314
เด็กหญิงชวิศา  ชินวิกัย
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
315
เด็กหญิงชวิศา  ธรณธรรม
ป.4
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ชั้น 3 ห้อง ป.1/10 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กหญิงชวิศา  ประเสริฐสำราญ
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
317
เด็กชายชัชพิสิฐ  อภิโชติพันธ์
ป.5
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
คณิตประถม
318
เด็กชายชัญญกาจน์  ภัทรสาธิต
ป.4
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
319
เด็กหญิงชัญญา  นิลนามะ
ป.5
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
คณิตประถม
320
เด็กหญิงชัญญาพัทธ์  จ้องศิรินุรักษ์
ป.5
โรงเรียนกานดา
คณิตประถม
321
เด็กหญิงชัญญาภัค  ศุภมณี
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณิตประถม
322
เด็กหญิงชัญษา  พูลชื่น
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน
คณิตประถม
323
เด็กชายชัยพงศ์  ใบโพธิ์
ป.5
โรงเรียนถนอมพิศวิทยา
คณิตประถม
324
เด็กชายชัยพัฒน์  พันธุฟัก
ป.5
โรงเรียนวัดยานนาวา
คณิตประถม
325
เด็กชายชัยวริษฐ์  ชัยพัฒน์ธนโชติ
ป.4
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณิตประถม
326
เด็กชายชัยวัฒน์  เกษมสมใจ
ป.5
โรงเรียนพระแม่มารี
คณิตประถม
327
เด็กชายชัยวุฒิ  เยรบุตร
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
328
เด็กชายชานน  ตั้งศรีสกุล
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
329
เด็กชายชานน  สุ่นบุญนาค
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
330
เด็กชายชานน ชาย  เลวี่
ป.4
โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา
คณิตประถม
331
เด็กชายชายแดน  บุบผามาลา
ป.5
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
332
เด็กหญิงชาลิสา  สมิตินันทน์
ป.6
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
คณิตประถม
333
เด็กหญิงชิตนันท์  ลาไป
ป.5
โรงเรียนประชานิเวศน์
คณิตประถม
334
เด็กชายชิติพัทธ์  ศรีสมานุวัตร
ป.4
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
335
เด็กชายชินกฤต  หย่องเจริญ
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
336
เด็กชายชินท์  อนันต์นิธิวุฒิ
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
คณิตประถม
337
เด็กชายชิษณุพงศ์  กิจจาสกุล
ป.4
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
คณิตประถม
338
เด็กชายชิษณุพงศ์  จรุงพรสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
คณิตประถม
339
เด็กชายชิษณุพงศ์  เมื่อประโคน
ป.5
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
340
เด็กชายชีวานนท์  ทรัพย์ประพฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
341
เด็กชายชีวิชญาน์  ชัยชนะ
ป.4
โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา
คณิตประถม
342
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ศรีหิรัญรัศมี
ป.6
โรงเรียนลาซาล
คณิตประถม
343
เด็กหญิงชุติญา  จิตบุญทวีสุข
ป.6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
344
เด็กหญิงชุตินิษฐ์  อินศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์
คณิตประถม
345
เด็กหญิงชุติมา  ชาวสวนเจริญ
ป.6
โรงเรียนเทพกาญจนา
คณิตประถม
346
เด็กชายชูธนา  ตั้งไพบูลย์ทรัพย์
ป.4
โรงเรียนสิบสองวิทยา
คณิตประถม
347
เด็กชายเชิญบุญ  เฉลิมวิสุตม์กุล
ป.6
โรงเรียนแสงโสม
คณิตประถม
348
เด็กชายโชคนิพนธ์  ดำศรี
ป.4
โรงเรียนโสมาภา
คณิตประถม
349
เด็กหญิงโชติกา  ลักษณะภู
ป.6
โรงเรียนธรรมภิรักษ์
คณิตประถม
350
เด็กชายไชยประสิทธิ์  ประสานรัตน์
ป.6
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ชั้น 3 ห้อง ป.1/11 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กชายไชยวัศ  ชูแสง
ป.6
โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก
คณิตประถม
352
เด็กหญิงซูเฟีย  ศิริพันธุ์
ป.5
โรงเรียนอรรถมิตร
คณิตประถม
353
เด็กหญิงเซียงหลู่  เฉิ้น
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
คณิตประถม
354
เด็กหญิงโซเฟีย  ประสงค์เสรีนนท์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม
คณิตประถม
355
เด็กหญิงฌัชชา  ปัญญาปรุ
ป.6
โรงเรียนพญาไท
คณิตประถม
356
เด็กชายฌานน  อักษรพงศ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
357
เด็กหญิงฌาลิศา  ศรีประไพพงศ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
คณิตประถม
358
เด็กหญิงญดา  ศรีวรพิพัฒน์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
คณิตประถม
359
เด็กชายญาณพัฒน์  สะตะพันธ์
ป.6
โรงเรียนวัดธาตุทอง(เรือนเขียวสะอาด)
คณิตประถม
360
เด็กชายญาณภัทร  สุขจำเริญ
ป.6
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คณิตประถม
361
เด็กชายญาณวรุตม์  ชุติศรว์
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
362
เด็กชายญาณวิชญ์  สิริปัญญาวิทย์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
คณิตประถม
363
เด็กชายญาณวุฒิ  ทีศรี
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
364
เด็กชายญาณสิษฐ์  จันทโรจวงศ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
365
เด็กหญิงญาณาภรณ์  บุญเพ็ง
ป.6
โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล
คณิตประถม
366
เด็กหญิงญาณิศา  ดำรงธรรมวัฒนา
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
คณิตประถม
367
เด็กหญิงญาณิศา  ทรัพย์ศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์
คณิตประถม
368
เด็กหญิงญาณิศา  นิลบุตร
ป.6
โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง
คณิตประถม
369
เด็กหญิงญาณิศา  ลีรุ่งเรืองธนกิจ
ป.5
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
คณิตประถม
370
เด็กหญิงญาณิศา  ว่องวิวัฒน์ไวทยะ
ป.6
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณิตประถม
371
เด็กหญิงญาณิศา  อนงค์เลขา
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
372
เด็กหญิงญาดา  เนตร์อ่อน
ป.6
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คณิตประถม
373
เด็กหญิงญาดา  ศุภสิงห์ศิริปรีชา
ป.6
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คณิตประถม
374
เด็กหญิงญาดา  สุนทรภักดี
ป.5
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
375
เด็กชายญาดาวิชย  จิรเสวีนุประพันธ์
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
376
เด็กชายฐนวัฒน์  เลาหสุวัฒนื์กุล
ป.6
โรงเรียนโชคชัย
คณิตประถม
377
เด็กหญิงฐนันญดา  บานเย็น
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
378
เด็กชายฐปนรรฆ์  รัตน์รวีวงศ์
ป.4
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
คณิตประถม
379
เด็กชายฐปนวัธน์  มิทิน
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม
คณิตประถม
380
เด็กชายฐาณัฎฐ์  จันทร์ศรีระมี
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
381
เด็กชายฐานิสร์  แสงจารึก
ป.6
โรงเรียนอำนวยศิลป์
คณิตประถม
382
เด็กชายฐาปนวิทย์  สุรัตนสัญญา
ป.6
โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง
คณิตประถม
383
เด็กหญิงฐาปานีย์  เชาว์ไกรสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
คณิตประถม
384
เด็กหญิงฐิตาภรณ์  พัฒนะจุฑานันท์
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
คณิตประถม
385
เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ศรีวรเวียง
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคารพระมหาชนก ชั้น 1 ห้อง ป.2/1 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
เด็กหญิงฐิตารีย์  อมรพงศ์ชัย
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
คณิตประถม
387
เด็กหญิงฐิติชญา  ศุภรานนท์รัตน์
ป.5
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
คณิตประถม
388
เด็กหญิงฐิติชญา  สมบัติธนสถข
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
คณิตประถม
389
เด็กชายฐิติบดี  เลิศถาวรกิจ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
คณิตประถม
390
เด็กหญิงฐิติพร  ชาวขมิ้น
ป.6
โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล
คณิตประถม
391
เด็กหญิงฐิติรัตน์  บุญเปรม
ป.6
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
คณิตประถม
392
เด็กหญิงฐิติรัตน์  พิริยวรกิตติคุณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์
คณิตประถม
393
เด็กหญิงฐิติรัตน์  รัตนเทวมาตย์
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
คณิตประถม
394
เด็กหญิงฐิติรัตน์  วิชชาชู
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณิตประถม
395
เด็กหญิงฐิติวรดา  นุ่มชินวงศ์
ป.5
โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
คณิตประถม
396
เด็กชายฐิติวิชญ์  เกตุมาก
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
397
เด็กชายฐิรธาดา  ปาการเสรี
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณิตประถม
398
เด็กหญิงฑิฆัมภรฐ์  เตโชวิชัยวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม
คณิตประถม
399
เด็กชายฑีนธรม์  ชีพเชี่ยวชาญชัย
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
400
เด็กชายณกร  ศรนิล
ป.5
โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์
คณิตประถม
401
เด็กหญิงณกัญญา  คำมะนา
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
402
เด็กชายณชพล  คล้ายมนต์
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
403
เด็กชายณชพล  คูโณปการ
ป.5
โรงเรียนอรรถมิตร
คณิตประถม
404
เด็กชายณชพล  ตันตระสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
405
เด็กหญิงณฎาษาฒ์  อินทจาร
ป.5
โรงเรียนราชินีบน
คณิตประถม
406
เด็กชายณฐกร  คุ้มมั่น
ป.6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
407
เด็กชายณฐพรหม  จิวารัชชานนท์
ป.6
โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล
คณิตประถม
408
เด็กชายณฐพัชร  แสงสุรัตน์
ป.5
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
409
เด็กชายณฐภัทร  ซ้ายงาม
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
คณิตประถม
410
เด็กชายณฐภัทร  ผลรัตน์
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
411
เด็กหญิงณฐยา  ไกรฤาชา
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
คณิตประถม
412
เด็กชายณฐรัชต์  ผ่องญาติ
ป.6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
413
เด็กชายณฐรัฐ  คมสัตยพงค์วุฒิ
ป.6
โรงเรียนอำนวยศิลป์
คณิตประถม
414
เด็กชายณฐรัฐ  พัวพันสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ
คณิตประถม
415
เด็กชายณฐวัฒน์  อริยวงษ์พาณิช
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
416
เด็กชายณฐวิญญ์  ประเสริฐสุขสม
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
417
เด็กชายณตะวัน  เด่นโกวิททิว
ป.5
โรงเรียนประชานิเวศน์
คณิตประถม
418
เด็กชายณตะวัน  ประชุมทอง
ป.6
โรงเรียนประชานิเวศน์
คณิตประถม
419
เด็กชายณธกร  วายุนิจ
ป.4
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณิตประถม
420
เด็กชายณธรรศ  ปราบพาล
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคารพระมหาชนก ชั้น 1 ห้อง ป.2/2 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
421
เด็กหญิงณธิดา  เจิ้น
ป.5
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
คณิตประถม
422
เด็กชายณปภัช  ทักข์พิมาน
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
คณิตประถม
423
เด็กชายณปวร  ทองแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์
คณิตประถม
424
เด็กชายณพงษ์  หัสดิเทียนทอง
ป.6
โรงเรียนพญาไท
คณิตประถม
425
เด็กชายณภธฤต  อรรฆยากร
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
คณิตประถม
426
เด็กหญิงณภัค  เจริญหงษ์ทอง
ป.6
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
คณิตประถม
427
เด็กหญิงณภัชชา  พูนสมบัติเลิศ
ป.5
โรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี
คณิตประถม
428
เด็กหญิงณภัทร  คะวิลัย
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศมีนบุรี
คณิตประถม
429
เด็กหญิงณภัทร  เครือคล้าย
ป.5
โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์
คณิตประถม
430
เด็กชายณภัทร  จูฑะพุทธิ
ป.5
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
431
เด็กชายณภัทร  ชมโชค
ป.6
โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล
คณิตประถม
432
เด็กชายณภัทร  ตะคร้อกลาง
ป.6
โรงเรียนอรรถมิตร
คณิตประถม
433
เด็กชายณภัทร  ทัดเจริญ
ป.5
โรงเรียนสถาพรศึกษา
คณิตประถม
434
เด็กชายณภัทร  บุญปก
ป.6
โรงเรียนสถาพรศึกษา
คณิตประถม
435
เด็กหญิงณภัทร  เผ่าหฤหรรษ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
คณิตประถม
436
เด็กชายณภัทร  ลักษณ์สุวงศ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณิตประถม
437
เด็กชายณภัทร  ลิ้มจำเริญ
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์พิทยา
คณิตประถม
438
เด็กชายณภัทร  วิรทัศนุสรณ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
439
เด็กชายณภัทร  ศรีไพโรจน์
ป.4
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณิตประถม
440
เด็กหญิงณภัทร  สิงหะเทพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง
คณิตประถม
441
เด็กชายณภัทร์  ศิวไล
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
442
เด็กชายณรงค์ธรรม  เกียรติก้องทวี
ป.6
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
443
เด็กชายณรงค์รัชช์  กิ่งบัวหลวง
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
444
เด็กชายณรงค์วัส  วาจรัต
ป.6
โรงเรียนอรรถมิตร
คณิตประถม
445
เด็กชายณวรรฒ  ทรวงบูรณกุล
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
446
เด็กหญิงณวิสาร์  จิรสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ
คณิตประถม
447
เด็กหญิงณัชชา  โชคถนอมทรัพย์
ป.4
โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว
คณิตประถม
448
เด็กหญิงณัชชา  นาวีระ
ป.5
โรงเรียนราชินีบน
คณิตประถม
449
เด็กหญิงณัชชา  มงคลชาติ
ป.6
โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์
คณิตประถม
450
เด็กหญิงณัชชา  ลิมป์ศิริวรารักษ์
ป.6
โรงเรียนเลิศหล้า
คณิตประถม
451
เด็กหญิงณัชชาริตา  ตังคุณากร
ป.6
โรงเรียนไทยคริสเตียน
คณิตประถม
452
เด็กหญิงณัชปภา  เรืองกาญจนกิจ
ป.6
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
453
เด็กชายณัชพล  ฉิมเล็ก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์
คณิตประถม
454
เด็กชายณัชพล  บูรณะโอสถ
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคารพระมหาชนก ชั้น 1 ห้อง ป.2/3 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
455
เด็กหญิงณัชวรัญญ์  ธีร์ธนวัจน์
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
คณิตประถม
456
เด็กชายณัฎฐ์ชนน  จิตมั่นคงธรรม
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
คณิตประถม
457
เด็กหญิงณัฎฐ์ชยธร  วราเวทย์
ป.6
โรงเรียนนานาชาติเซนต์มาร์ค
คณิตประถม
458
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ลังเดช
ป.6
โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา
คณิตประถม
459
เด็กชายณัฎฐวิชญ์  กอเกิดพาณิชย์
ป.6
โรงเรียนนานาชาติอินเตอร์เนชั่นแนลไพโอเนียร์ส
คณิตประถม
460
เด็กชายณัฏฐกร  คันธรส
ป.5
โรงเรียนอำนวยศิลป์
คณิตประถม
461
เด็กชายณัฏฐ์กร  ทักษรัตน์นันท์
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
462
เด็กหญิงณัฏฐกันย์  แซ่ปึง
ป.6
โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง
คณิตประถม
463
เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ระฆังทอง
ป.5
โรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี
คณิตประถม
464
เด็กชายณัฏฐชัย  เกียรติวีรภัทร
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
คณิตประถม
465
เด็กหญิงณัฏฐ์ฌา  ศรีตระกูล
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
คณิตประถม
466
เด็กหญิงณัฏฐณิชญ์  เสน่ห์นุกูล
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
467
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  กองเงิน
ป.6
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
คณิตประถม
468
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จีนศรีคง
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
469
เด็กชายณัฏฐ์ธนิน  เรียนปิงวัง
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
คณิตประถม
470
เด็กชายณัฏฐ์ธร  เกียรติก้องทวี
ป.5
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
471
เด็กชายณัฏฐนันท์  ไชยะคำ
ป.5
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
472
เด็กหญิงณัฏฐนิชา  หนูจักร
ป.5
โรงเรียนสายน้ำทิพย์
คณิตประถม
473
เด็กชายณัฏฐปพน  พรรณพงาพันธ์ุ
ป.6
โรงเรียนธรรมภิรักษ์
คณิตประถม
474
เด็กชายณัฏฐพล  ศรีอรุณลักษณ์
ป.6
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
คณิตประถม
475
เด็กหญิงณัฏฐ์ภัสสร์อร  จิวศรี
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
คณิตประถม
476
เด็กชายณัฏฐากร  จันทร์คง
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม
คณิตประถม
477
เด็กชายณัฏฐ์  โครตมงคล
ป.4
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
478
เด็กชายณัฏฐ์  เดชโชคไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
479
เด็กหญิงณัฐกมล  สื่อเฉย
ป.5
โรงเรียนบางแคเหนือ(ชั้น-จำนงค์ ฉ่องสวนอ้อยอนุสรณ์)
คณิตประถม
480
เด็กชายณัฐกรณ์  ธีรสถาพร
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
คณิตประถม
481
เด็กชายณัฐกฤตา  โพธิบัวทอง
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
482
เด็กหญิงณัฐกฤตา  เล้าสืบสกุล
ป.5
โรงเรียนธรรมภิรักษ์
คณิตประถม
483
เด็กหญิงณัฐกาญจน์  เฟื่องไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนโชคชัย
คณิตประถม
484
เด็กชายณัฐกานต์  ธรรมโชติกา
ป.4
โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส
คณิตประถม
485
เด็กชายณัฐกานต์  มูลประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนโรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล)
คณิตประถม
486
เด็กชายณัฐกิตติ์  เจิ้ง
ป.6
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
487
เด็กชายณัฐกิตติ์  พนาสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
คณิตประถม
488
เด็กชายณัฐกิตติ์  ศตพรพิสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
คณิตประถม
489
เด็กชายณัฐเกียรติ  คล้ายจินดาพร
ป.6
โรงเรียนสิบสองวิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคารพระมหาชนก ชั้น 2 ห้อง ป.2/9 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
490
เด็กหญิงณัฐชกมลธ์  เปี่ยมสอาด
ป.6
โรงเรียนพระแม่มารี
คณิตประถม
491
เด็กชายณัฐชนน  แสงสุรีย์วัชชรา
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม
คณิตประถม
492
เด็กชายณัฐชนนท์  ตันติเสถียรกิจ
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
493
เด็กหญิงณัฐชยา  สุขเกื้อ
ป.6
โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา
คณิตประถม
494
เด็กหญิงณัฐชยา  ฮวบสมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คณิตประถม
495
เด็กหญิงณัฐญาดา  พิทักษ์บ้านโจด
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่
คณิตประถม
496
เด็กหญิงณัฐฐ์ภศา  ตั้งวิวัฒน์วงศ์
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
คณิตประถม
497
เด็กหญิงณัฐณิชา  กาแสน
ป.6
โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา
คณิตประถม
498
เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองประมูล
ป.6
โรงเรียนสายน้ำทิพย์
คณิตประถม
499
เด็กหญิงณัฐณิชา  ปาละสมิทธ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม
คณิตประถม
500
เด็กหญิงณัฐณิชา  สังข์ทอง
ป.6
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
คณิตประถม
501
เด็กชายณัฐดนัย  คำหมู่
ป.6
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
502
เด็กชายณัฐดนัย  ทับทิมสุข
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม
คณิตประถม
503
เด็กชายณัฐดนัย  ภู่ทอง
ป.6
โรงเรียนโชคชัย
คณิตประถม
504
เด็กหญิงณัฐทิตา  ทองประมูล
ป.6
โรงเรียนสายน้ำทิพย์
คณิตประถม
505
เด็กหญิงณัฐธยาน์  วัฒนไพลิน
ป.4
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
506
เด็กชายณัฐธรรม์  รัศมีสกุลไกร
ป.5
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
507
เด็กชายณัฐธัญ  กาวาฮารา
ป.4
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
508
เด็กหญิงณัฐธัญญา  นาวงษ์
ป.4
โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก
คณิตประถม
509
เด็กหญิงณัฐธิดา  ชาวขมิ้น
ป.6
โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล
คณิตประถม
510
เด็กหญิงณัฐนรี  กันฑโชติ
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
คณิตประถม
511
เด็กหญิงณัฐนรี  ธรรมเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนสายน้ำทิพย์
คณิตประถม
512
เด็กหญิงณัฐนรี  โอสถานันต์กุล
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว
คณิตประถม
513
เด็กชายณัฐนรุตม์  วัฒนา
ป.5
โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว
คณิตประถม
514
เด็กชายณัฐนันท์  แซ่หม่อ
ป.5
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
515
เด็กชายณัฐปกรณ์  มานะเสถียรกิจ
ป.4
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
516
เด็กชายณัฐปคัลภ์  สาอุตม์
ป.6
โรงเรียนโรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล)
คณิตประถม
517
เด็กหญิงณัฐปภัสร์  เพ็งพันธ์
ป.6
โรงเรียนธรรมภิรักษ์
คณิตประถม
518
เด็กหญิงณัฐปภัสร์  รชตะวิวรรธน์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
519
เด็กชายณัฐปวิชญ์  นงนภัสเปรมปรี
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
คณิตประถม
520
เด็กหญิงณัฐปัถย์  อ่องสุขสันต์
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
คณิตประถม
521
เด็กชายณัฐพงค์  วุฒินภาวัฒน์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์สุขสวัสดิ์
คณิตประถม
522
เด็กชายณัฐพงษ์  ศรีวัฒนา
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
คณิตประถม
523
เด็กหญิงณัฐพร  ซื่อต่อศักดิ์
ป.6
โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก
คณิตประถม
524
เด็กชายณัฐพล  เก่งตรง
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคารพระมหาชนก ชั้น 2 ห้อง ป.2/10 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
525
เด็กชายณัฐพล  ทีปจิรังกูล
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
526
เด็กชายณัฐพัชร์  คงพิทักษ์สกุล
ป.5
โรงเรียนโชคชัย
คณิตประถม
527
เด็กชายณัฐพัชร  ดีสะท้าน
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
528
เด็กชายณัฐพัชร์  ตั้งเวนิชเจริญสุข
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
529
เด็กชายณัฐพัชร์  เตชัสนิธินันท์
ป.6
โรงเรียนวัดบางปะกอก
คณิตประถม
530
เด็กชายณัฐพัฒน์  ก้มสันเทียะ
ป.4
โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก
คณิตประถม
531
เด็กชายณัฐภัท  แซ่ตั้ง
ป.4
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
คณิตประถม
532
เด็กชายณัฐภัทร  กาวาฮารา
ป.4
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
533
เด็กชายณัฐภัทร  กิ่งก้าน
ป.6
โรงเรียนเอกบูรพาวิเทศศึกษา
คณิตประถม
534
เด็กชายณัฐภัทร  บางนาชาด
ป.4
โรงเรียนคลองปักหลัก
คณิตประถม
535
เด็กชายณัฐภัทร  อ้นวังแดง
ป.5
โรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี
คณิตประถม
536
เด็กชายณัฐภัทร  อุ่นเสมาธรรม
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
คณิตประถม
537
เด็กหญิงณัฐภา  พิศาลบูรณะ
ป.6
โรงเรียนปัญญาศักดิ์
คณิตประถม
538
เด็กหญิงณัฐภากัญญ์  วาจาสิทธิศิลป์
ป.4
โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
คณิตประถม
539
เด็กชายณัฐภูมิ  สาสนะ
ป.5
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
540
เด็กหญิงณัฐรดา  ตวงทอง
ป.6
โรงเรียนอำนวยศิลป์
คณิตประถม
541
เด็กชายณัฐรุจ  บุญจารุพงศ์
ป.4
โรงเรียนกอบวิทยา
คณิตประถม
542
เด็กหญิงณัฐวดี  คำวัน
ป.6
โรงเรียนกอบวิทยา
คณิตประถม
543
เด็กหญิงณัฐวดี  ไชยจิตรเจริญรุ่ง
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
544
เด็กชายณัฐวรพล  วงศ์พิวัฒน์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
545
เด็กชายณัฐวรรธน์  เนติลัดดานนท์
ป.4
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
546
เด็กชายณัฐวรรธน์  วรสถิต
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
547
เด็กชายณัฐวรรธน์  วารีวงศ์
ป.4
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
548
เด็กชายณัฐวรรธน์  แอบยิ้ม
ป.5
โรงเรียนลาซาล
คณิตประถม
549
เด็กหญิงณัฐวรา  ชูแผ้ว
ป.6
โรงเรียนวัดพระเชตุพน
คณิตประถม
550
เด็กหญิงณัฐวศา  ฮวบสมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คณิตประถม
551
เด็กชายณัฐวัฒน์  นิติพันธุ์วณิช
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
552
เด็กชายณัฐวัฒน์  ศรีกาญจนา
ป.6
โรงเรียนโชคชัย
คณิตประถม
553
เด็กชายณัฐวัตร  บุญปก
ป.6
โรงเรียนสถาพรศึกษา
คณิตประถม
554
เด็กหญิงณัฐวิภา  โกนุทานุรักษ์
ป.4
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
555
เด็กชายณัฐวุฒิ  ชินวงศากุล
ป.6
โรงเรียนโชคชัย
คณิตประถม
556
เด็กหญิงณัฐศศิตา  แสงงาม
ป.5
โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง
คณิตประถม
557
เด็กหญิงณัฐสุดา  อะหมัดตอเฮด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์
คณิตประถม
558
เด็กหญิงณัฐิดา  จารุดิลกกุล
ป.6
โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
คณิตประถม
559
เด็กหญิงณัฐิดา  มะเดชะ
ป.4
โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคารพระมหาชนก ชั้น 2 ห้อง ป.2/11 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
560
เด็กชายณัธชพันธ์  ค้ำจุน
ป.5
โรงเรียนโสมาภาพัฒนา
คณิตประถม
561
เด็กหญิงณาริฐา  ทองใบ
ป.4
โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา
คณิตประถม
562
เด็กหญิงณิชกานต์  ต่อกิจไพศาล
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณิตประถม
563
เด็กหญิงณิชชา  นงค์นวล
ป.4
โรงเรียนอรรถมิตร
คณิตประถม
564
เด็กหญิงณิชตา  สุรวิลาศ
ป.5
โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์
คณิตประถม
565
เด็กหญิงณิชนันท์  เทียมถนอม
ป.6
โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา
คณิตประถม
566
เด็กหญิงณิชนันท์  นันท์รุ่งโรจน์
ป.5
โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
คณิตประถม
567
เด็กหญิงณิชยารัตน์  สุวรรณรัตน์
ป.5
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
568
เด็กหญิงณิชากร  ลิ้มทองสิทธิคุณ
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
คณิตประถม
569
เด็กหญิงณิชาภัทร  ลวิตพิชยวงศ์
ป.6
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
คณิตประถม
570
เด็กหญิงณิชาภา  จุนถิระพงศ์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
คณิตประถม
571
เด็กหญิงณิชาอร  ประวีณเมธ
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
คณิตประถม
572
เด็กหญิงณิณนลิน  ถวิลไพบูลย์
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
คณิตประถม
573
เด็กหญิงณินท์ชศาส์  รัตนาภิรตานนท์
ป.4
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณิตประถม
574
เด็กชายดนัยณัฐ  กาลนิล
ป.4
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
คณิตประถม
575
เด็กชายดนัยภัทร  เลิศรัตนสุนทร
ป.6
โรงเรียนเลิศหล้า
คณิตประถม
576
เด็กหญิงดนิตา  ชูชัยสุวรรณศรี
ป.6
โรงเรียนประชานิเวศน์
คณิตประถม
577
เด็กชายดรณ์  สว่างทรัพย์
ป.5
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
578
เด็กชายดรัส  วรรณสารเมธา
ป.5
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
579
เด็กหญิงดวงมณฑ์  วงศ์พร้อมมูล
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
คณิตประถม
580
เด็กหญิงดานา  ชาญชัยพิชิต
ป.6
โรงเรียนลาซาล
คณิตประถม
581
เด็กหญิงดาวานี่  ยามาลี
ป.6
โรงเรียนปัญญาศักดิ์
คณิตประถม
582
เด็กชายดีงาม  นามบุตร
ป.6
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
583
เด็กชายณัฐวัฒน์  สกุลวัฒนกิจ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา(ประถม)
คณิตประถม
584
เด็กชายแดเนียล เจมส์  มิลล์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
คณิตประถม
585
เด็กชายตนัยวิชญ์  ภูริโสประดิษฐ์
ป.4
โรงเรียนกานดา
คณิตประถม
586
เด็กชายตรัย  กิวานนท์
ป.5
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณิตประถม
587
เด็กชายตรัย  เหลี่ยมมุกดา
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์พิทยา
คณิตประถม
588
เด็กชายตรีชาวัชร์  จิรกุลเธียรสิน
ป.4
โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก
คณิตประถม
589
เด็กชายตฤณ  มนตลักษณ์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม
คณิตประถม
590
เด็กชายตุลธร  พูลทรัพย์
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณิตประถม
591
เด็กชายตุลยวัต  บุญศิริไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
592
เด็กชายเตชพัฒน์  เผือกร่มโพธิ์
ป.5
โรงเรียนลาซาล
คณิตประถม
593
เด็กชายเตชัส  หวังไมตรี
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
คณิตประถม
594
เด็กชายเตชิต  ชัยสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคารพระมหาชนก ชั้น 2 ห้อง ป.3/4 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
595
เด็กชายเตชิต  มุ่งพัฒนกิจ
ป.6
โรงเรียนลาซาล
คณิตประถม
596
เด็กชายเตชิต  เยาวะ
ป.5
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คณิตประถม
597
เด็กชายเตชินท์  คุมเจริญ
ป.6
โรงเรียนแสงโสม
คณิตประถม
598
เด็กชายเตชินท์  อิสริยธรรมพร
ป.5
โรงเรียนเลิศหล้า
คณิตประถม
599
เด็กชายเตชินท์  เอียงสกุล
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
600
เด็กชายเตชิส  ชัยศรี
ป.4
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
601
เด็กชายไตรภูมิรัสมิ์  ภุมมาลา
ป.6
โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ
คณิตประถม
602
เด็กชายทยา  เลื่อลือเจริญกิจ
ป.6
โรงเรียนถนอมพิศวิทยา
คณิตประถม
603
เด็กชายทยากร  ภัทรกรนันท์
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
604
เด็กชายทรงภูมิ  เกรียงเกริกไกร
ป.5
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
605
เด็กชายทรงรัก  วรวิจิตราพันธ์
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
606
เด็กหญิงทฤฒมน  จรูญศิริ
ป.5
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คณิตประถม
607
เด็กชายทวิภาส  คชพันธุ์สุนทร
ป.5
โรงเรียนทับทอง
คณิตประถม
608
เด็กชายทศพิธ  พัฒนสิทธิกร
ป.4
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
609
เด็กหญิงทักษพร  งามสมทรัพย์
ป.5
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คณิตประถม
610
เด็กหญิงทักษอร  งามเดชากิจ
ป.6
โรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี
คณิตประถม
611
เด็กชายทัตเทพ  สุขสมัย
ป.5
โรงเรียนอำนวยศิลป์
คณิตประถม
612
เด็กชายทัตเทพ  อาภานันทิกุล
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
คณิตประถม
613
เด็กชายทานุทัต  อัจฉริยะประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนพระแม่มารี
คณิตประถม
614
เด็กชายทำนุรัฐ  ตันไพบูลย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง
คณิตประถม
615
เด็กหญิงทิพปภา  ไทยทองหลาง
ป.4
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คณิตประถม
616
เด็กชายทีฆะทัศน์  ปั้นกระจ่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
คณิตประถม
617
เด็กชายเทพทัต  เทียมทัด
ป.4
โรงเรียนวัดบึงบัว
คณิตประถม
618
เด็กชายเทรุกิ ณัฐนนท์  ซาโต้
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่
คณิตประถม
619
เด็กชายแทนคุณ  ทัศคร
ป.5
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
620
เด็กหญิงธญานี  เอมเปรมศิลป์
ป.5
โรงเรียนอำนวยศิลป์
คณิตประถม
621
เด็กหญิงธณพร  จิรครุ
ป.6
โรงเรียนปัญญาศักดิ์
คณิตประถม
622
เด็กหญิงธณัฏฐ์ภรณ์  ศิริรัตนบุญชัย
ป.4
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
623
เด็กชายธนกร  แดงแต้
ป.4
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
624
เด็กชายธนกร  ตั้งเจตน์
ป.4
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
625
เด็กชายธนกร  นิรันดร
ป.6
โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล
คณิตประถม
626
เด็กชายธนกร  พวงประยงค์
ป.5
โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ
คณิตประถม
627
เด็กชายธนกร  พุ่มโพธิงาม
ป.6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
628
เด็กชายธนกร  เยาวรัตน์
ป.4
โรงเรียนโสมาภาพัฒนา
คณิตประถม
629
เด็กชายธนกร  อรรถเวชกุล
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคารพระมหาชนก ชั้น 2 ห้อง ป.3/3 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
630
เด็กชายธนกร  อรรถเวชกุล
ป.6
โรงเรียนนานาชาติแองโกลสิงคโปร์
คณิตประถม
631
เด็กชายธนกร  อวัสดาพร
ป.5
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คณิตประถม
632
เด็กชายธนกรณ์  สิงห์โต
ป.4
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
คณิตประถม
633
เด็กชายธนกฤต  เกษตรภิบาล
ป.4
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
634
เด็กชายธนกฤต  ขจรกิตติวงศ์
ป.4
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
635
เด็กชายธนกฤต  คหกิจไพศาล
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
636
เด็กชายธนกฤต  ธนาอธิวัฒน์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม
คณิตประถม
637
เด็กชายธนกฤต  มณีแก้วพิชยา
ป.6
โรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี
คณิตประถม
638
เด็กชายธนกฤต  เมืองทอง
ป.5
โรงเรียนโสมาภาพัฒนา
คณิตประถม
639
เด็กชายธนกฤต  วงศ์วาณิชวัฒนา
ป.5
โรงเรียนโชคชัย
คณิตประถม
640
เด็กชายธนกฤต  สุขวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
คณิตประถม
641
เด็กชายธนกฤต  หลงสกุล
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
642
เด็กชายธนกฤต  อร่ามผล
ป.6
โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
คณิตประถม
643
เด็กชายธนกฤต  อังคะปัญญาเดช
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
644
เด็กชายธนชานน  หุ่นแสวง
ป.6
โรงเรียนประชานิเวศน์
คณิตประถม
645
เด็กชายธนโชติ  กลิ่นหอม
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
646
เด็กชายธนโชติ  ชีวพิทักษ์ผล
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
647
เด็กชายธนณัฏฐ์  สุวรรณรักษ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
คณิตประถม
648
เด็กชายธนดล  รัตยาภาษ
ป.4
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
649
เด็กชายธนดล  สุขบัญชาชัย
ป.6
โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล
คณิตประถม
650
เด็กชายธนเดช  รุจานันท์
ป.5
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
คณิตประถม
651
เด็กชายธนเดช  ลีเจริญกิจไพศาล
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
652
เด็กชายธนธรณ์  บุญประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
653
เด็กชายธนธัส  นาคประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนสถาพรศึกษา
คณิตประถม
654
เด็กชายธนนท์  ธัญญกสิกล
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
655
เด็กชายธนพงษ์  ศิลาชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์
คณิตประถม
656
เด็กชายธนพนธ์  กล้าหาญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์
คณิตประถม
657
เด็กหญิงธนพร  ชวนะสุนทรพจน์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
คณิตประถม
658
เด็กหญิงธนพร  บุญหลง
ป.6
โรงเรียนแม่พระฟาติมา
คณิตประถม
659
เด็กหญิงธนพร  ศุภารักษ์สืบวงศ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตสวนสุนันทา
คณิตประถม
660
เด็กชายธนพศ  เอกลัคนารัตน์
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
661
เด็กชายธนพัฒน์  ชูสุขอมร
ป.6
โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส
คณิตประถม
662
เด็กหญิงธนภร  รุจานันท์
ป.6
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
คณิตประถม
663
เด็กชายธนภัทร  จงวัฒนาเกษม
ป.4
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
คณิตประถม
664
เด็กชายธนภัทร  ทวยเจริญ
ป.4
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคารพระมหาชนก ชั้น 2 ห้อง ป.3/2 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
665
เด็กชายธนภัทร  ทวีพันธ์
ป.6
โรงเรียนทับทอง
คณิตประถม
666
เด็กชายธนภัทร  สร้อยสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนวัดไผ่เงินโชตนาราม
คณิตประถม
667
เด็กชายธนวรรธณ์  หิรัญประดิษฐกุล
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
668
เด็กชายธนวิชญ์  เกียรติเจริญมิตร
ป.6
โรงเรียนอรรถมิตร
คณิตประถม
669
เด็กชายธนวิชญ์  นิลผาย
ป.4
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
670
เด็กชายธนวิน  ชินวงศ์
ป.4
โรงเรียนอำนวยศิลป์
คณิตประถม
671
เด็กชายธนสันต์  เชี่ยวชาญอาชีวะ
ป.5
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
คณิตประถม
672
เด็กชายธนเสฏฐ์  นิฏฐิยานนท์
ป.4
โรงเรียนโชคชัย
คณิตประถม
673
เด็กหญิงธนัชญา  คมกฤษ
ป.4
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
674
เด็กชายธนัชพงศ์  สุรณัฐกุล
ป.6
โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก
คณิตประถม
675
เด็กหญิงธนัชพร  อิทธิบำรุง
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
คณิตประถม
676
เด็กหญิงธนัญชนก  วัยวราวุธ
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
คณิตประถม
677
เด็กหญิงธนัฐดา  แต้พานิช
ป.6
โรงเรียนบ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ)
คณิตประถม
678
เด็กชายธนัตถ์พล  ตวงทอง
ป.5
โรงเรียนจิตรลดา
คณิตประถม
679
เด็กชายธนัท  ก้องเกียรติกมล
ป.5
โรงเรียนธรรมภิรักษ์
คณิตประถม
680
เด็กชายธนัทกุล  กุลวโรภาส
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
คณิตประถม
681
เด็กชายธนากร  ทวีพันธ์
ป.5
โรงเรียนทับทอง
คณิตประถม
682
เด็กชายธนานัน  สุขภิญโญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์
คณิตประถม
683
เด็กหญิงธนาภา  ชวนะสุนทรพจน์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
คณิตประถม
684
เด็กหญิงธนารีย์  อัมพามาศ
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
คณิตประถม
685
เด็กชายธนิก  พิทักษ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
686
เด็กชายธนุส  สัตตะจารุวงษ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณิตประถม
687
เด็กชายธเนศวร  ธรรมนาม
ป.5
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
688
เด็กชายธมมเดช  วัฒนสาธิตอาภา
ป.6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
689
เด็กหญิงธมลวรรณ  จิระจิตต์ถนอม
ป.6
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
690
เด็กชายธรณ์เทพ  กาญจนภูผา
ป.6
โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว
คณิตประถม
691
เด็กชายธรรณธรรม  พลอยเจริญวงศ์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่
คณิตประถม
692
เด็กชายธรรมเชษฐ์  บัวแย้ม
ป.5
โรงเรียนประชานิเวศน์
คณิตประถม
693
เด็กชายธรรม์ณภพ  เลิศบุญยพันธุ์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
คณิตประถม
694
เด็กชายธรรมวุฒิ  ตันฑเทอดธรรม
ป.4
โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว
คณิตประถม
695
เด็กชายธรรว์วิวัชร์  เต็มสังข์
ป.4
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
696
เด็กชายธรรศ  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
ป.5
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณิตประถม
697
เด็กชายธรรศ  อภิธนาไชย
ป.6
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
698
เด็กชายธฤต  เรืองสังข์
ป.5
โรงเรียนอำนวยศิลป์
คณิตประถม
699
เด็กชายธฤษณัช  วรรณะพาหุณ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคารพระมหาชนก ชั้น 2 ห้อง ป.3/1 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
700
เด็กชายธฤษณุธัช  กริ่มใจ
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศมีนบุรี
คณิตประถม
701
เด็กหญิงธวัลรัชต์  คงแก้ว
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่
คณิตประถม
702
เด็กหญิงธวัลรัตน์  รัตนถาวร
ป.6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
703
เด็กชายธัช  ปรีชาชัยสุรัตน์
ป.6
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
704
เด็กชายธัชกร  คงถาวรนันต์
ป.5
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
705
เด็กชายธัชกร  แท้เที่ยง
ป.6
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
706
เด็กชายธัชกร  ศุภคณาพิทักษ์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
707
เด็กชายธัชชัย  อภินัยนาถ
ป.4
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
708
เด็กชายธัชธรรม  ขาวมานิตย์
ป.4
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คณิตประถม
709
เด็กชายธัชพงศ์  พิภพโสภณชัย
ป.6
โรงเรียนอรรถมิตร
คณิตประถม
710
เด็กชายธัชพงศ์  เหลืองวิลัย
ป.5
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณิตประถม
711
เด็กชายธัชพล  พันธุ์ไพโรจน์
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
712
เด็กชายธัชพล  เสรีวิวัฒนวงศ์
ป.6
โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา
คณิตประถม
713
เด็กชายธัชพล  อมรพรภิรมย์
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณิตประถม
714
เด็กหญิงธัญกมล  ลีนุเกียรติ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
คณิตประถม
715
เด็กหญิงธัญกร  เจริญโชค
ป.5
โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
คณิตประถม
716
เด็กหญิงธัญกร  ตรงกิตติคุณ
ป.4
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
717
เด็กหญิงธัญจิรา  ธรรมรักขิโต
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
คณิตประถม
718
เด็กหญิงธัญชนก  เทศพงศ์ธาดา
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่
คณิตประถม
719
เด็กหญิงธัญชนก  เปลื้องสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
คณิตประถม
720
เด็กหญิงธัญชนก  โพธิ์ทอง
ป.4
โรงเรียนกอบวิทยา
คณิตประถม
721
เด็กหญิงธัญชนก  สังบัวแก้ว
ป.5
โรงเรียนถนอมพิศวิทยา
คณิตประถม
722
เด็กหญิงธัญชนก  เอื้อโสภณ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม
คณิตประถม
723
เด็กชายธัญชนิต  เจตกิตติโชค
ป.6
โรงเรียนแม่พระฟาติมา
คณิตประถม
724
เด็กชายธัญญชัช  ประภาประไพ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม
คณิตประถม
725
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  แสงนพคุณศรี
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
คณิตประถม
726
เด็กชายธัญญวิชญ์  โกมลพันธุ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
727
เด็กชายธัญญ์  ศรีเจริญชัยกุล
ป.6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
728
เด็กชายธัญณินทร์  อุตมโท
ป.5
โรงเรียนเพลินพัฒนา
คณิตประถม
729
เด็กชายธัญธนัตย์  อุดมวิทยาโภคัย
ป.5
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
730
เด็กหญิงธัญนิตย์  ฉันท์พุทธิเวท
ป.6
โรงเรียนโสมาภาพัฒนา
คณิตประถม
731
เด็กหญิงธัญพร  ชินวสุสิน
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
คณิตประถม
732
เด็กหญิงธัญลักษณ์  สุระเกรียงศักดิ์
ป.6
โรงเรียนกานดา
คณิตประถม
733
เด็กหญิงธัญวรัตม  เพื่อนรักษ์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่
คณิตประถม
734
เด็กชายธันย์พศุตม์  พรมจันทร์
ป.4
โรงเรียนโชคชัย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคารพระมหาชนก ชั้น 3 ห้อง ป.3/11 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
735
เด็กชายธันวา  ภู่โทสนธิ์
ป.5
โรงเรียนลาซาล
คณิตประถม
736
เด็กชายธันวา  วิริยกอบกุล
ป.4
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
737
เด็กชายธาม  ศัลยกะลิน
ป.5
โรงเรียนโสมาภาพัฒนา
คณิตประถม
738
เด็กหญิงธารธารา  ประทุมทอง
ป.6
โรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี
คณิตประถม
739
เด็กหญิงธาริษา  กู้เกียรติไทยเจริญ
ป.5
โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
คณิตประถม
740
เด็กชายธาวิน  สังหนู
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
741
เด็กหญิงธิดากานต์  รัตโนทัย
ป.6
โรงเรียนโสมาภาพัฒนา
คณิตประถม
742
เด็กชายธิติวัฒน์  จิรธรรมวศิน
ป.6
โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล
คณิตประถม
743
เด็กชายธิติวัฒน์  ชุณห์เสรีชัย
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
คณิตประถม
744
เด็กชายธิติวัฒน์  นพคุณ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
745
เด็กชายธิติสรณ์  นวลนิ่ม
ป.5
โรงเรียนถนอมพิศวิทยา
คณิตประถม
746
เด็กหญิงธิรดา  วราโชติหิรัญ
ป.6
โรงเรียนวัดไผ่เงินโชตนาราม
คณิตประถม
747
เด็กชายธิษณ์ทักษ์  สมานุหัตถ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
คณิตประถม
748
เด็กชายธีทัต  เตียวิไล
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
749
เด็กชายธีทัต  โอสถศิลป์
ป.4
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
750
เด็กชายธีธนัท  สำราญวานิช
ป.6
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณิตประถม
751
เด็กชายธีธัช  พิพัฒน์ธราทรชัย
ป.5
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณิตประถม
752
เด็กชายธีธัช  สถิระพจน์
ป.6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
753
เด็กชายธีม  เดชอนันต์พสุ
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
754
เด็กหญิงธีร์จุฑา  สุขแสง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
คณิตประถม
755
เด็กชายธีรชาติ  เดชานันทศิลป์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
756
เด็กหญิงธีรดา  สุริยผล
ป.4
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
757
เด็กชายธีรเทพ  พลลม
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
758
เด็กชายธีร์ธวัช  โลหะเสริมทรัพย์
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
คณิตประถม
759
เด็กชายธีรนันท์  ไทรทองคำ
ป.4
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
760
เด็กชายธีร์ปวีณ  บุษย์นิลเพชร
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
761
เด็กชายธีรพัฒน์  เพิ่มพูลโชคคณา
ป.5
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
762
เด็กชายธีรภัทร  ธรรมิภักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์
คณิตประถม
763
เด็กชายธีรภัทร  วรพิทยาภรณ์
ป.5
โรงเรียนประชานิเวศน์
คณิตประถม
764
เด็กชายธีรวัฒน์  ทองทา
ป.5
โรงเรียนคลองปักหลัก
คณิตประถม
765
เด็กชายธีรวีร์  บุญญศิริวัฒน์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
คณิตประถม
766
เด็กชายธีรสิทธิ์  กลางประพันธ์
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
767
เด็กชายธีรสิทธิ์  ปัญญารังสี
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
768
เด็กชายธีรัตม์  ดวงดี
ป.6
โรงเรียนวัดพระเชตุพน
คณิตประถม
769
เด็กชายธีร์  ชอบแสงจันทร์
ป.4
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคารพระมหาชนก ชั้น 3 ห้อง ป.3/10 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
770
เด็กชายธีวริศร์  จารุลิมปะพงศ์
ป.6
โรงเรียนไทยคริสเตียน
คณิตประถม
771
เด็กชายเธียร  สินเสริมสุขสกุล
ป.4
โรงเรียนสาธิตสวนสุนันทา
คณิตประถม
772
เด็กชายนกานต์  คุ้มสุพรรณ
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
773
เด็กชายนที  -
ป.6
โรงเรียนวัดพระเชตุพน
คณิตประถม
774
เด็กชายนทีสิชณ์  สันติวิภานนท์
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
775
เด็กหญิงนนณภัส  พงศ์วรินทร์
ป.5
โรงเรียนอำนวยศิลป์
คณิตประถม
776
เด็กชายนนทกร  แซ่ลิ้ม
ป.5
โรงเรียนโรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล)
คณิตประถม
777
เด็กชายนนทกร  ดาผิวดี
ป.6
โรงเรียนลาซาล
คณิตประถม
778
เด็กชายนพกร  ลิขิตหัตถศิลป
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
779
เด็กชายนพพล  มั่นคง
ป.5
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
780
เด็กหญิงนพรดา  จุลละเลขะกะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง
คณิตประถม
781
เด็กชายนพรุจ  ศิริปุณย์
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณิตประถม
782
เด็กชายนพวริทธิ์  วชิระคณาพัฒน์
ป.4
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
คณิตประถม
783
เด็กชายนพอนันต์  จิตติฐิตินันท์
ป.6
โรงเรียนพระแม่มารี
คณิตประถม
784
เด็กชายนภ  โครตมงคล
ป.4
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
785
เด็กชายนภ  เจริญยศ
ป.4
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
786
เด็กชายนภนต์  อภินทนาพงศ์
ป.5
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณิตประถม
787
เด็กชายนภพฤนท์  เลิศพงศ์
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
788
เด็กหญิงนภสร  รอดตุ้ม
ป.6
โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง
คณิตประถม
789
เด็กชายนภสินธ์  แย้มโพธิ์ใช้
ป.5
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
790
เด็กชายนภหิรัณย์  สถิรประภากุล
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
คณิตประถม
791
เด็กชายนภัทร  กังหลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
คณิตประถม
792
เด็กชายนภัทร  กิจนะกุลการ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม
คณิตประถม
793
เด็กหญิงนภัสร  วรรณสุข
ป.5
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
794
เด็กหญิงนภาพร  ลี่ดำรงวัฒนากุล
ป.6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
795
เด็กหญิงนภิสา  ฉลองวงษ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
คณิตประถม
796
เด็กชายนรภัทร  คุณาเรืองเดช
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
คณิตประถม
797
เด็กชายนรภัทร  เลิศทนงเดช
ป.4
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
798
เด็กชายนรวิชญ์  เกตุแก้วมณีรัตน์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
คณิตประถม
799
เด็กชายนรวิชญ์  นิลศาสตร์
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
800
เด็กหญิงนราพิชญ์  วัจนาภิญโญ
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
คณิตประถม
801
เด็กชายนราวิชญ์  อ่อนศรี
ป.4
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คณิตประถม
802
เด็กชายนราเศรษฐ์  โรจน์สุขพัฒนา
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
803
เด็กหญิงนริญญา  แซ่ผ่ง
ป.6
โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง
คณิตประถม
804
เด็กชายนรินทร  สุขศรี
ป.5
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคารพระมหาชนก ชั้น 3 ห้อง ป.3/9 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
805
เด็กชายนริศ  ทัศนะบรรจง
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
คณิตประถม
806
เด็กหญิงนริสรา  ธนารุ่งโรจน์
ป.4
โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก
คณิตประถม
807
เด็กชายนรุตม์พัชร์  ลักษณ์สุวงศ์
ป.4
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณิตประถม
808
เด็กชายนรุตม์  ว่องจิตต์วุฒิไกร
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
809
เด็กชายนเรนทร  เกษมธรรมคุณ
ป.6
โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
คณิตประถม
810
เด็กชายนฤนนท์ภัทร  รัตน์ธเลสินธร
ป.5
โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก
คณิตประถม
811
เด็กชายนฤนาท  เกษสยม
ป.6
โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก
คณิตประถม
812
เด็กหญิงนวพร  ลือประกร
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
คณิตประถม
813
เด็กหญิงนวภัส  ลี้ภากรณ์
ป.4
โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์
คณิตประถม
814
เด็กชายนวิช  สุดสายใจ
ป.6
โรงเรียนวัดบางปะกอก
คณิตประถม
815
เด็กหญิงนวินดา  เบ็นโรสมัน
ป.6
โรงเรียนลาซาล
คณิตประถม
816
เด็กชายนอร์ท  ทยามันทิรนันท์
ป.6
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คณิตประถม
817
เด็กหญิงนะทสึมิ  บันโซโน
ป.5
โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์
คณิตประถม
818
เด็กหญิงนัชชา  ธานีปกรณ์
ป.6
โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
คณิตประถม
819
เด็กชายนัฏฐนาวิน  พิมพ์สนาม
ป.5
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
820
เด็กชายนัฐกรณ์  พินิจขจรเดช
ป.5
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
821
เด็กชายนัทกร  หมู่พิมล
ป.4
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
คณิตประถม
822
เด็กชายนัทธภูมิ  พวงประทุม
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
คณิตประถม
823
เด็กหญิงนัทธมน  บุญชำนาญ
ป.4
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณิตประถม
824
เด็กชายนัทธวัฒน์  มีสาร์ธนะโชติ
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
825
เด็กชายนัธทวัฒน์  คงสำราญ
ป.6
โรงเรียนแสงโสม
คณิตประถม
826
เด็กชายนัธทวัฒน์  ศิริอำพันธ์กุล
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณิตประถม
827
เด็กหญิงนันต์นรา  ขันอาษา
ป.6
โรงเรียนพญาไท
คณิตประถม
828
เด็กชายนันทชัย  กุจะพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
คณิตประถม
829
เด็กหญิงนันท์นภัส  รอดแถม
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
830
เด็กหญิงนันท์นภัส  ศรีมุข
ป.6
โรงเรียนอรรถมิตร
คณิตประถม
831
เด็กชายนันทพัทธ์  เคหะดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนสันติสุขวิทยา
คณิตประถม
832
เด็กหญิงนันทภัค  แสงจินดา
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณิตประถม
833
เด็กหญิงนันทรัตน์  งามพล
ป.5
โรงเรียนกานดา
คณิตประถม
834
เด็กหญิงนันทวัน  นิติ
ป.5
โรงเรียนวัดไผ่เงินโชตนาราม
คณิตประถม
835
เด็กชายนันทวิธู  พนาพิทักษ์กุล
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม
คณิตประถม
836
เด็กหญิงนันทิชา  เสมจร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
คณิตประถม
837
เด็กชายนันทิชิต  ส่งแสง
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองบัว(เอี่ยมแสงโรจน์)
คณิตประถม
838
เด็กชายนันนนนน์  กังหันทอง
ป.6
โรงเรียนสิบสองวิทยา
คณิตประถม
839
เด็กชายนันพสิษฐ์  แก้วจุนันท์
ป.6
โรงเรียนดรุณพัฒน์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคารพระมหาชนก ชั้น 3 ห้อง ป.3/8 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
840
เด็กหญิงนาขวัญ  หวุ่นวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์
คณิตประถม
841
เด็กชายนาคสิทธิ์  ซุ้ยวงศ์ษา
ป.6
โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล
คณิตประถม
842
เด็กหญิงนาตาชา  มิตรแว
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม
คณิตประถม
843
เด็กหญิงนิจจังกานต์  สิมารัตน์
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณิตประถม
844
เด็กชายนิติธร  มั่งพล
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณิตประถม
845
เด็กชายนิติธร  สังข์เทพ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
คณิตประถม
846
เด็กชายนิติธรรม  ต่วนบุตร
ป.6
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
847
เด็กชายนิธาน  เรามานะชัย
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
848
เด็กชายนิธิกันต์  วะมะพุทธา
ป.5
โรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี
คณิตประถม
849
เด็กชายนิธิศ  จงประสิทธิผล
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
คณิตประถม
850
เด็กชายนิธิศ  เพ็ชรประดับ
ป.5
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
851
เด็กชายนิธิศ  สิริวรรณกิจ
ป.5
โรงเรียนอรรถมิตร
คณิตประถม
852
เด็กชายนิปุณ  กลับรอด
ป.5
โรงเรียนประชานิเวศน์
คณิตประถม
853
เด็กชายนิพิฐพนธ์  โสอินทร์
ป.6
โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา
คณิตประถม
854
เด็กหญิงนิภาพร  นิยมฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองบัว(เอี่ยมแสงโรจน์)
คณิตประถม
855
เด็กหญิงนิรัชพร  ศรีวรพันธุ์
ป.4
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
คณิตประถม
856
เด็กชายนิรินธน์  โกศิริอักษร
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
857
เด็กหญิงนิสิตา  จำปาเทศ
ป.5
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
858
เด็กหญิงนิสุตรี  สีสอง
ป.5
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
859
เด็กหญิงนีรภา  เจริญบัณฑิต
ป.6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
860
เด็กชายเนติพนธ์  หยู่หนูสิงห์
ป.6
โรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี
คณิตประถม
861
เด็กชายบรมภัค  หลาบหนองแสง
ป.4
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณิตประถม
862
เด็กหญิงบรมัตถ์ธร กมลคติกร  ดำรงรัตน์
ป.6
โรงเรียนดรุณพัฒน์
คณิตประถม
863
เด็กชายบวรวิชญ์  มนต์อินทร์
ป.6
โรงเรียนโสมาภา
คณิตประถม
864
เด็กชายบัญญพนต์  ช่วยจุลจิตร
ป.5
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
865
เด็กชายบัญญภัทร  ลักษณาทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
คณิตประถม
866
เด็กชายบัณฑิต  นภาศรีวงศื
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
คณิตประถม
867
เด็กหญิงบัณฑิตา  เฑียรปัญญารัตนา
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม
คณิตประถม
868
เด็กชายบัณณธร  จันทสุวรรณโณ
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
869
เด็กชายบัลลพ  ตรีศิลสัตย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
คณิตประถม
870
เด็กหญิงบัวบุษบา  เปรมใจ
ป.5
โรงเรียนประชานิเวศน์
คณิตประถม
871
เด็กหญิงบุญญาณี  กิจสกุล
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
คณิตประถม
872
เด็กหญิงบุญญาพร  บุณยะยุตกูล
ป.5
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
873
เด็กหญิงบุญธชา  ขวัญใจธัญญา
ป.6
โรงเรียนถนอมพิศวิทยา
คณิตประถม
874
เด็กหญิงบุญยภัทร  เกตุพลอย
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคารพระมหาชนก ชั้น 3 ห้อง ป.3/7 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
875
เด็กหญิงบุญสิตา  บุญพิทักษ์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน
คณิตประถม
876
เด็กชายบุณยภู  ช่วยจุลจิตร
ป.4
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
877
เด็กหญิงบุณยานุช  จุลนีย์
ป.5
โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
คณิตประถม
878
เด็กหญิงบุณลดา  โกมลหิรัณย์
ป.5
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
879
เด็กหญิงบุรัสกร  พรรัตนรักษา
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
880
เด็กหญิงบุษกร  กลิ่นจู
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองบัว(เอี่ยมแสงโรจน์)
คณิตประถม
881
เด็กหญิงบุษราภรณ์  ชื่นสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนวัดบางปะกอก
คณิตประถม
882
เด็กหญิงเบญจณี  สุนทรวัฒน์
ป.6
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
คณิตประถม
883
เด็กหญิงเบญญาภัสร์  กิตติอภิรมย์
ป.6
โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล
คณิตประถม
884
เด็กหญิงเบญญาภา  พัฒนพันธ์ชัย
ป.6
โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์
คณิตประถม
885
เด็กชายปฐมพร  แสงสว่าง
ป.4
โรงเรียนพญาไท
คณิตประถม
886
เด็กชายปฐวี  พลพิทักษ์
ป.4
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
887
เด็กชายปณพ  เปรมอ่อน
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์พิทยา
คณิตประถม
888
เด็กหญิงปณิตา  ตันดิลกตระกูล
ป.4
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณิตประถม
889
เด็กชายปณิธาน  เปรมเจริญ
ป.5
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
890
เด็กหญิงปทิตตา  รัตนวงค์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม
คณิตประถม
891
เด็กหญิงปทิตตา  สังข์น้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง
คณิตประถม
892
เด็กหญิงปนัดดา  แสงอรุณ
ป.6
โรงเรียนสถาพรศึกษา
คณิตประถม
893
เด็กหญิงปนัสนันท์  เชวงชวลิต
ป.6
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
คณิตประถม
894
เด็กชายปพนธ์ดนัย  ตรีไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
895
เด็กชายปพนพัชร์  สิทธวีร์วงษ์
ป.5
โรงเรียนประชานิเวศน์
คณิตประถม
896
เด็กหญิงปพิชญา  คุ้มเมธา
ป.6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
897
เด็กหญิงปพิชญา  เซียงฉี
ป.6
โรงเรียนเผดิมศึกษา
คณิตประถม
898
เด็กชายปภณวัชร  จันทร์สิงห์
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
899
เด็กชายปภังกร  ตั้งธนาทร
ป.5
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
900
เด็กชายปภังกร  อยู่ยงวัฒนา
ป.4
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณิตประถม
901
เด็กชายปภังกร  เอกอัจฉริยา
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
คณิตประถม
902
เด็กชายปภังกร  บทบูรณ์อภิญญา
ป.6
โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก
คณิตประถม
903
เด็กหญิงปภัชญา  ตั้งปรัชญากุล
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
คณิตประถม
904
เด็กหญิงปภาดา  ผดุงพัฒโนดม
ป.5
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
905
เด็กหญิงปภาดา  รัตนนาคิน
ป.6
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
คณิตประถม
906
เด็กชายปภาวิน  คงคติธรรม
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
907
เด็กชายปภาวิน  ทฤษณาวดี
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
908
เด็กชายปภาวิน  สมุห์นวล
ป.6
โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยาสายไหม
คณิตประถม
909
เด็กหญิงปภิณพิทย์  นิกรพงษ์สิน
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคารพระมหาชนก ชั้น 3 ห้อง ป.3/6 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
910
เด็กชายปรชัช  ศรีประทุม
ป.5
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
911
เด็กชายปรมะ  อ่วมภูมิ
ป.6
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
912
เด็กชายปรเมธ  ตันรัตนากร
ป.5
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณิตประถม
913
เด็กหญิงปรวิศา  แซ่ไหล
ป.4
โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์
คณิตประถม
914
เด็กชายปรวีร์  เผ่าบุญเกิด
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
915
เด็กชายประกฤษฎิ์  แสงนิยม
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
916
เด็กชายประจักษ์  พลยงค์
ป.6
โรงเรียนวัดพระเชตุพน
คณิตประถม
917
เด็กหญิงประภาสิริ  พฤกษมาศ
ป.5
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คณิตประถม
918
เด็กชายปรัชญา  เมธีปกรณ์ชัย
ป.4
โรงเรียนกงลี้จงซัน
คณิตประถม
919
เด็กชายปรัชญา  ลิ้มกุลวราภิวัฒน์
ป.4
โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา
คณิตประถม
920
เด็กชายปราการ  พรวิริยางกูร
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
921
เด็กชายปราชญ์  สุคันธปรีย์
ป.4
โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก
คณิตประถม
922
เด็กหญิงปราณต์จรัส  สดแสนรัตน์
ป.6
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คณิตประถม
923
เด็กชายปราณนต์  กาศสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
924
เด็กหญิงปราณัสมา  ประทุมไข
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม
คณิตประถม
925
เด็กชายปรานต์  แซ่ตั้ง
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
926
เด็กชายปริญ  มิตรารัตน์
ป.5
โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว
คณิตประถม
927
เด็กชายปริญญา  แขกนวม
ป.6
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
คณิตประถม
928
เด็กหญิงปริตตา  อนุญาหาช
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
929
เด็กหญิงปริยากร  พลอยดี
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณิตประถม
930
เด็กหญิงปริศนา  อุดมจักรวุฒิ
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
คณิตประถม
931
เด็กหญิงปรีชญา  เทวานฤมิตรกุล
ป.6
โรงเรียนพญาไท
คณิตประถม
932
เด็กชายปรีดา  พรมภักดิ์
ป.4
โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส
คณิตประถม
933
เด็กหญิงปรีดียาธรณ์  สุวรรณโชติ
ป.4
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
934
เด็กหญิงปรียากร  คงพิพิธ
ป.6
โรงเรียนจิตรลดา
คณิตประถม
935
เด็กหญิงปรียาภัทร  ไม้สัก
ป.4
โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส
คณิตประถม
936
เด็กชายปฤษฎี  ราชแพทยาคม
ป.6
โรงเรียนโสมาภา
คณิตประถม
937
เด็กชายปวริศ  ณ พัทลุง อสุวพงษ์พัฒนา
ป.6
โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์
คณิตประถม
938
เด็กชายปวริศ  ปรีงาม
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
939
เด็กชายปวริศ  ศิริสัมพันธ์
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
940
เด็กชายปวริศ  หนูวงษ์
ป.5
โรงเรียนโสมาภาพัฒนา
คณิตประถม
941
เด็กหญิงปวริศา  มั่นศรีจันทร์
ป.5
โรงเรียนโรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล)
คณิตประถม
942
เด็กหญิงปวริศา  วงศ์ทิพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์
คณิตประถม
943
เด็กหญิงปวริศา  วิยานนท์
ป.6
โรงเรียนเผดิมศึกษา
คณิตประถม
944
เด็กหญิงปวริศา  อันประเสริฐพร
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคารพระมหาชนก ชั้น 3 ห้อง ป.3/5 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
945
เด็กหญิงปวริศา  เอกสิทธิ์ธารากร
ป.5
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คณิตประถม
946
เด็กชายปวเรศ  ลีลาวัฒนสุข
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
947
เด็กชายปวิชญา  รูปเอี่ยม
ป.6
โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก
คณิตประถม
948
เด็กชายปวี  บัวทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์
คณิตประถม
949
เด็กหญิงปวีย์ธิดา  ฉัตร์รัตติชัย
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
950
เด็กชายปองคุณ  ศรีสังวาลย์
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
951
เด็กชายปองคุณ  สุขอภิญญา
ป.5
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
952
เด็กชายปองคุณ  อุทยาภมรวัฒน์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน
คณิตประถม
953
เด็กชายป้องคุณณ์  ล้วนวรวัฒน์
ป.6
โรงเรียนเลิศหล้า
คณิตประถม
954
เด็กชายปองภพ  เลิศสถาพรสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง
คณิตประถม
955
เด็กชายปัญญวัต  จรัสแสงสมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
คณิตประถม
956
เด็กชายปัญญา  จิตทรงบุญ
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
คณิตประถม
957
เด็กชายปัญญากร  แพทย์อดิพงศ์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
คณิตประถม
958
เด็กหญิงปัญญาพร  ศรีระโคตร
ป.6
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
959
เด็กหญิงปัญญ์  ศานติจรรยาพร
ป.6
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
คณิตประถม
960
เด็กหญิงปัณฑารีย์  ทองคำ
ป.5
โรงเรียนพิพัฒนา
คณิตประถม
961
เด็กหญิงปัณฑารีย์  สังหาร
ป.4
โรงเรียนแม่พระฟาติมา
คณิตประถม
962
เด็กหญิงปัณฑิตา  ชมบุญ
ป.4
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
963
เด็กชายปัณณ์ณธีร์  แก้วเหมือน
ป.4
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
964
เด็กชายปัณณทัต  ม่วงจีน
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
965
เด็กชายปัณณทัต  เมธาจรัส
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
966
เด็กชายปัณณทัต  โอภาสมงคลชัย
ป.6
โรงเรียนเด็กสากลนิมิตรใหม่
คณิตประถม
967
เด็กชายปัณณธร  ลือนาม
ป.4
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คณิตประถม
968
เด็กชายปัณณธร  อนันต์กิตติเลิศ
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณิตประถม
969
เด็กชายปัณณพรรษ์  สิริชัยธรณ์
ป.5
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
970
เด็กชายปัณณพัฒน์  ภาณุทัต
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
คณิตประถม
971
เด็กชายปัณณพัฒน์  เหล่าเจริญกิจชัย
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
972
เด็กชายปัณณภัทร์  ทองนิ่ม
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
973
เด็กชายปัณณวัชร์  มงคลพิทักษ์สุข
ป.6
โรงเรียนปัญญาศักดิ์
คณิตประถม
974
เด็กชายปัณณวัฒน์  วาจาสิทธิศิลป์
ป.4
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
975
เด็กชายปัณณวิชญ์  กิจวิจิตร
ป.6
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
976
เด็กชายปัณณวิชญ์  คำทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
คณิตประถม
977
เด็กชายปัณณวิชญ์  ชังเทศ
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน
คณิตประถม
978
เด็กชายปัณณวิชญ์  ตุลารักษ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
คณิตประถม
979
เด็กชายปัณณวิชญ์  ศรีตระกูล
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคารพ่อหลวง ชั้น 1 ห้อง ป.2/5 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
980
เด็กชายปัณณวิชญ์  อยู่เจริญกิจ
ป.5
โรงเรียนอรรถมิตร
คณิตประถม
981
เด็กชายปัณณ์  ชีวิวัฒน์
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
982
เด็กชายปัณณ์  ทรัพย์เพิ่ม
ป.5
โรงเรียนโสมาภา
คณิตประถม
983
เด็กหญิงปัทมพร  ดาวซ้อน
ป.6
โรงเรียนสถาพรศึกษา
คณิตประถม
984
เด็กชายปาฏิหาริย์  มังคละคีรี
ป.6
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
985
เด็กชายปาณชนะ  ปานะนนท์
ป.5
โรงเรียนอำนวยศิลป์
คณิตประถม
986
เด็กหญิงปาณนาถ  อิงคบารมี
ป.6
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
คณิตประถม
987
เด็กหญิงปาณัทดา  แสงน้ำเพชร
ป.5
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
988
เด็กหญิงปาณิศรา  ท้วมเสน
ป.4
โรงเรียนคลองปักหลัก
คณิตประถม
989
เด็กหญิงปาณิศา  สุรเดช
ป.4
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
990
เด็กหญิงปาณิสรา  โฆษิตสุรังคกุล
ป.5
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณิตประถม
991
เด็กหญิงปาณิสรา  ธนบุญโชคสกุล
ป.5
โรงเรียนอำนวยศิลป์
คณิตประถม
992
เด็กหญิงปาณิสรา  ภูมิพิสิทธิ์โพคิน
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
คณิตประถม
993
เด็กหญิงปาณิสรา  มุสตาฟา
ป.6
โรงเรียนปัญญาศักดิ์
คณิตประถม
994
เด็กหญิงปาณิสรา  อารยพัฒนกุล
ป.6
โรงเรียนสันติสุขวิทยา
คณิตประถม
995
เด็กหญิงปาณิสรา  เอื้อยฉิมพลี
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม
คณิตประถม
996
เด็กหญิงปานตะวัน  หวังนุช
ป.6
โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์
คณิตประถม
997
เด็กหญิงปานตา  สุวรรณรัตน์
ป.6
โรงเรียนโสมาภาพัฒนา
คณิตประถม
998
เด็กชายปานธีร์  วิลาศชัยเจริญ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
คณิตประถม
999
เด็กหญิงปานภากร  กมลนันทิน
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
คณิตประถม
1000
เด็กหญิงปานมาตา  ประภากรมาศ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
คณิตประถม
1001
เด็กหญิงปานฤทัย  นุขันธ์
ป.5
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
1002
เด็กหญิงปารณีย์  ฉัตรสิริรุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์พิทยา
คณิตประถม
1003
เด็กชายปารเมศ  ชะใบรัมย์
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
1004
เด็กหญิงปาริชา  อำพันธ์
ป.6
โรงเรียนราชินีบน
คณิตประถม
1005
เด็กหญิงปาลิตา  ยุระวงกิ่ง
ป.5
โรงเรียนลาซาล
คณิตประถม
1006
เด็กหญิงปาลิตา  สีสะหวัด
ป.4
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
คณิตประถม
1007
เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  คงอาษา
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
1008
เด็กชายปิยเทพ  แพร่สิริ
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
คณิตประถม
1009
เด็กชายปิยภัทร  แสงสุข
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน
คณิตประถม
1010
เด็กหญิงปิยรมย์  งามมุข
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
1011
เด็กชายปิยวัฒน์  ดวงคำ
ป.4
โรงเรียนกงลี้จงซัน
คณิตประถม
1012
เด็กชายปิยวัฒน์  แสนชื่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์
คณิตประถม
1013
เด็กหญิงปิยะพัชร  พ่อยัน
ป.6
โรงเรียนสิบสองวิทยา
คณิตประถม
1014
เด็กชายปีติพงศ์  จีรังสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคารพ่อหลวง ชั้น 1 ห้อง ป.2/6 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1015
เด็กชายปุญ  ใจซื่อกุล
ป.4
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
1016
เด็กหญิงปุญชรัศมิ์  ศรคูณ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่
คณิตประถม
1017
เด็กชายปุญญธร  จงหมายลักษณ์
ป.6
โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล
คณิตประถม
1018
เด็กชายปุญญพัฒน์  แคลลา
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
1019
เด็กชายปุญญพัฒน์  ไชยเรืองกิตติ
ป.6
โรงเรียนอยู่เย็นวิทยา
คณิตประถม
1020
เด็กชายปุญญพัฒน์  นาคเสนา
ป.5
โรงเรียนพระแม่มารี
คณิตประถม
1021
เด็กชายปุญญพัฒน์  ปานรอด
ป.6
โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล
คณิตประถม
1022
เด็กชายปุญยวีร์  สิทธิ
ป.6
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
1023
เด็กหญิงปุณญิสา  จิ๋วรี
ป.6
โรงเรียนพญาไท
คณิตประถม
1024
เด็กหญิงปุณณภา  ผาสุกจิตธรรม
ป.6
โรงเรียนบูรณะศึกษา
คณิตประถม
1025
เด็กหญิงปุณณภา  วิไลหอม
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
1026
เด็กชายปุณณวิทย์  เลซี
ป.6
โรงเรียนสาธิตสวนสุนันทา
คณิตประถม
1027
เด็กชายปุณณวิทย์  วงศ์สิโรจน์กุล
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณิตประถม
1028
เด็กชายปุณณวิทย์  วาจรัต
ป.5
โรงเรียนอรรถมิตร
คณิตประถม
1029
เด็กชายปุณณสิน  อัศวรังษี
ป.6
โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง
คณิตประถม
1030
เด็กชายปุณยธร  กันศิริ
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
คณิตประถม
1031
เด็กหญิงปุณย์ธีรา  โอภาสสมุทรชัย
ป.6
โรงเรียนแสงโสม
คณิตประถม
1032
เด็กชายปุณยพัฒน์  พิพัฒนานันทิ
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
1033
เด็กชายปุณยวีร์  เติมบุญ
ป.5
โรงเรียนวัดยานนาวา
คณิตประถม
1034
เด็กหญิงปุณยวีร์  พัฒนจิตติขจร
ป.6
โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์
คณิตประถม
1035
เด็กหญิงปุณยวีร์  วิศวาจารย์
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
คณิตประถม
1036
เด็กชายปุณยวีร์  อริยกิตติวงศ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
คณิตประถม
1037
เด็กหญิงปุณรดา  สกุลรุจา
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณิตประถม
1038
เด็กหญิงปุณิกา  เอื้อจิตร์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
คณิตประถม
1039
เด็กชายปูรณ์  เลิศลักษณ์ปรีชา
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
1040
เด็กหญิงเปมิกา  สวนอนันต์
ป.6
โรงเรียนกอบวิทยา
คณิตประถม
1041
เด็กหญิงเปรมยุดา  ภาณุมาศตระกูล
ป.5
โรงเรียนโชคชัย
คณิตประถม
1042
เด็กชายเปี่ยมศักดิ์  ไชยพฤกษ์
ป.5
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
1043
เด็กชายพงศกร  อนุสรณ์เทวินทร์
ป.5
โรงเรียนพระแม่มารี
คณิตประถม
1044
เด็กชายพงศ์นริศฐ์  งามเชิดตระกูล
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
1045
เด็กชายพงศนาถ  พรสุขสว่าง
ป.4
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
1046
เด็กชายพงศ์ปณต  ดุกสุขแก้ว
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่
คณิตประถม
1047
เด็กชายพงศ์ปณต  เหลือสุข
ป.4
โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส
คณิตประถม
1048
เด็กชายพงศ์พัฒณศิริ  สิริจิรการเจริญ
ป.6
โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก
คณิตประถม
1049
เด็กชายพงศ์พิศุทธิ์  พัฒโนทัย
ป.5
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคารพ่อหลวง ชั้น 2 ห้อง ป.2/8 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1050
เด็กชายพงศภัค  เฟื่องฟุ้ง
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์พิทยา
คณิตประถม
1051
เด็กชายพงศภัค  ยาวิรัชน์
ป.6
โรงเรียนอรรถมิตร
คณิตประถม
1052
เด็กชายพงศ์วรินทร์  ทวีศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
คณิตประถม
1053
เด็กชายพงศ์วรุตม์  ยิ้มประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
1054
เด็กชายพงศ์สุระ  พงศ์อัครกรณ์
ป.5
โรงเรียนเลิศหล้า
คณิตประถม
1055
เด็กชายพงษธร  ภักดีวิบูล
ป.4
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
1056
เด็กชายพงษ์พัฒน์  เพ็งยิ้ม
ป.4
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
1057
เด็กชายพงษภัทร  วาณิชย์ไพศาล
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
1058
เด็กชายพชร  แจ้งยอดสุข
ป.6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
1059
เด็กชายพชร  ดวงดีแก้ว
ป.5
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
1060
เด็กชายพชร  ตติไตรสกุล
ป.6
โรงเรียนบูรณะศึกษา
คณิตประถม
1061
เด็กชายพชร  ธาคากิ
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
1062
เด็กชายพชร  พรหมชัย
ป.6
โรงเรียนประชานิเวศน์
คณิตประถม
1063
เด็กชายพชรธร  พร้อมสิ้น
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
คณิตประถม
1064
เด็กชายพชรพัทธ์  ฟองอนันตรัตน์
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
1065
เด็กชายพณิชพล  นกอักษร
ป.5
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
คณิตประถม
1066
เด็กชายพธภูมิ  วนะลุน
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม
คณิตประถม
1067
เด็กชายพบธรรม  เงางาม
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณิตประถม
1068
เด็กหญิงพรชฎา  เมฆาผ่องอำไพ
ป.6
โรงเรียนราชินีบน
คณิตประถม
1069
เด็กหญิงพรชนิตว์  แก้วกมลศรีสุข
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
คณิตประถม
1070
เด็กหญิงพรทิตา  มีชัย
ป.6
โรงเรียนโรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล)
คณิตประถม
1071
เด็กหญิงพรทิพย์พา  กรีทวิ
ป.5
โรงเรียนกอบวิทยา
คณิตประถม
1072
เด็กหญิงพรธีรา  ธีรภาพวงศ์
ป.4
โรงเรียนอำนวยศิลป์
คณิตประถม
1073
เด็กหญิงพรนภัส  พันธ์อ้น
ป.6
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
1074
เด็กหญิงพรนัชชา  เนรมิตร
ป.6
โรงเรียนสิบสองวิทยา
คณิตประถม
1075
เด็กหญิงพรนัชชา  รัตนวารี
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณิตประถม
1076
เด็กชายพรปพบ  แตระกุล
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
คณิตประถม
1077
เด็กหญิงพรปวีณ์  ธีรภาพวงศ์
ป.4
โรงเรียนอำนวยศิลป์
คณิตประถม
1078
เด็กหญิงพรปวีณ์  บุญเติร
ป.6
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
1079
เด็กหญิงพรปวีณ์  สกุลศรีประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
1080
เด็กชายพรพศิน  สรัลสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนทับทอง
คณิตประถม
1081
เด็กชายพรพศุตม์  ยุกตานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง
คณิตประถม
1082
เด็กหญิงพรพิฌา  พลับพลา
ป.6
โรงเรียนราชินีบน
คณิตประถม
1083
เด็กชายพรภพ  บูรณสิน
ป.4
โรงเรียนอรรถมิตร
คณิตประถม
1084
เด็กชายพรภวันต์  ฤดีนิรมาน
ป.6
โรงเรียนพญาไท
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคารพ่อหลวง ชั้น 2 ห้อง ป.2/7 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1085
เด็กหญิงพรรณชญาภา  แก้วปัญญา
ป.5
โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว
คณิตประถม
1086
เด็กหญิงพรรณภัสสร  พงษ์ประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
คณิตประถม
1087
เด็กหญิงพรรณวรท  มั่นแสง
ป.5
โรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี
คณิตประถม
1088
เด็กชายพรรวินท์  ตติยบัณฑิตสกุล
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
คณิตประถม
1089
เด็กหญิงพรรษชล  นาคเจริญ
ป.4
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
1090
เด็กหญิงพรรษชล  แมนมนตรี
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณิตประถม
1091
เด็กชายพรฤทธิ์  แซ่เจียง
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
1092
เด็กชายพระนาย  สุรเกียรติ
ป.4
โรงเรียนโสมาภา
คณิตประถม
1093
เด็กหญิงพฤกษา  เรืองศิริ
ป.5
โรงเรียนอรรถมิตร
คณิตประถม
1094
เด็กหญิงพฤกษา  สวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์สุขสวัสดิ์
คณิตประถม
1095
เด็กชายพล  ศีลวัตกุล
ป.5
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
1096
เด็กชายพลกฤต  วนิชประภา
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
คณิตประถม
1097
เด็กชายพลช  สถิตโศจิกุล
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
คณิตประถม
1098
เด็กชายพลชวิชญ์  ชลายนวัฒน์
ป.4
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
1099
เด็กชายพลชัช  ทิพย์ธนทรัพย์
ป.6
โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล
คณิตประถม
1100
เด็กชายพลวรรธน์  ชุติรัตนโรจน์
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
1101
เด็กชายพลวัต  ชูทองคำ
ป.6
โรงเรียนถนอมพิศวิทยา
คณิตประถม
1102
เด็กหญิงพลอยณิสา  มหาศิริบุญญารัฐ
ป.6
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
คณิตประถม
1103
เด็กหญิงพลอยพราว  มหาเจริญสิริ
ป.6
โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว
คณิตประถม
1104
เด็กหญิงพลอยลดา  เคหะ
ป.6
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
1105
เด็กหญิงพลัฎฐ์ธา  ศรียาภัย
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
1106
เด็กชายพลัฎ์ฐ  อังคะวานิช
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
1107
เด็กชายพศธัชชฐ์  พงษ์ศิริกุล
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
1108
เด็กชายพศวีร์  จันทรมณี
ป.5
โรงเรียนกานดา
คณิตประถม
1109
เด็กชายพศวีร์  บุรพงศ์บัณฑิต
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
1110
เด็กชายพศวีร์  เผือกใจแผ้ว
ป.4
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คณิตประถม
1111
เด็กชายพศิน  ปรีชา
ป.6
โรงเรียนสาธิตสวนสุนันทา
คณิตประถม
1112
เด็กชายพศิน  ปิยะอารมณ์รัตน์
ป.4
โรงเรียนสาธิตสวนสุนันทา
คณิตประถม
1113
เด็กชายพศุตม์  กลีบบัว
ป.4
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
คณิตประถม
1114
เด็กชายพศุตม์  ว่องไวกิจไพศาล
ป.6
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คณิตประถม
1115
เด็กชายพสธร  กึกก้อง
ป.5
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
1116
เด็กชายพสิษฐ์พศ  จารุอาภรณ์ประทีป
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
1117
เด็กชายพสิษฐ์  บรรจงรุจากุล
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
1118
เด็กชายพสิษฐ์  เลาหนราทิพย์
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
1119
เด็กชายพสิษฐ์  สายคำจันทร์
ป.4
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคารพ่อหลวง ชั้น 2 ห้อง ป.4/7 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1120
เด็กชายพสุวัฒน์  จันทร์วิพัฒน์
ป.4
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
1121
เด็กหญิงพอใจ  วิโสรัมย์
ป.6
โรงเรียนกอบวิทยา
คณิตประถม
1122
เด็กหญิงพอดี  ธนานนทศรี
ป.4
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
1123
เด็กชายพอดี  ล้วนจำเริญ
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
1124
เด็กหญิงพัชพิชา  คณะไชย
ป.6
โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
คณิตประถม
1125
เด็กหญิงพัชรกนก  ด้วงรอด
ป.4
โรงเรียนบ้านคลองบัว(เอี่ยมแสงโรจน์)
คณิตประถม
1126
เด็กหญิงพัชรกันต์  ปินตา
ป.5
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
1127
เด็กหญิงพัชรธิดา  เมี้ยนทอง
ป.6
โรงเรียนวัดบางปะกอก
คณิตประถม
1128
เด็กหญิงพัชรนันท์  สายเสนา
ป.6
โรงเรียนพญาไท
คณิตประถม
1129
เด็กชายพัชรพล  ทิมวงศ์
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
1130
เด็กชายพัชรพล  ภาษิต
ป.6
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
1131
เด็กชายพัชรพล  รุ่งสิริสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
1132
เด็กชายพัชรพล  วีระวานิช
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์สุขสวัสดิ์
คณิตประถม
1133
เด็กหญิงพัชร์พิดา  พิพัฒน์วสุธร
ป.4
โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์
คณิตประถม
1134
เด็กหญิงพัชรวลัย  อุดมธนะบริบูรณ์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์สุขสวัสดิ์
คณิตประถม
1135
เด็กหญิงพัชราภรณ์  ุสุดดี
ป.6
โรงเรียนโรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล)
คณิตประถม
1136
เด็กชายพัฒ  ธัญญะชาติ
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่
คณิตประถม
1137
เด็กหญิงพัฒชลีภัสร์  โสภณธรรมพัฒน์
ป.4
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
1138
เด็กหญิงพัฒน์นรี  โกศลพัฒนดุรงค์
ป.6
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
1139
เด็กหญิงพัณณิตา  เสมจร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
คณิตประถม
1140
เด็กชายพัทธนันท์  เชยกลิ่นเทศ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม
คณิตประถม
1141
เด็กชายพัทธนันท์  ตัณประเสริฐสุภา
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
1142
เด็กหญิงพัทธนันท์  รัตนแสงเสถียร
ป.4
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
1143
เด็กหญิงพัทรดา  ประมวลชัยกุล
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
1144
เด็กหญิงพันทิพา  ศรีสุทราภรณ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
คณิตประถม
1145
เด็กชายพันธ์กร  เบ็ญจทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
คณิตประถม
1146
เด็กชายพัศวุฒิ  ทิมคล้าย
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
1147
เด็กชายพิงภู  เวสารัชประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณิตประถม
1148
เด็กชายพิจักษณ์  ฤทธิกำจร
ป.4
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
1149
เด็กชายพิชชานันท์  เฮ่อ
ป.6
โรงเรียนเอกบูรพาวิเทศศึกษา
คณิตประถม
1150
เด็กหญิงพิชชาภัสสร์  สำเภายนต์
ป.6
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
1151
เด็กหญิงพิชญดา  จันทรวิวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม
คณิตประถม
1152
เด็กหญิงพิชญธิดา  สุวรรณชะนะ
ป.6
โรงเรียนวัดบางปะกอก
คณิตประถม
1153
เด็กชายพิชญพัชร์  ถ้องพิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอรรถมิตร
คณิตประถม
1154
เด็กหญิงพิชญ์สินี  จันทร์เพ็ญ
ป.6
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคารพ่อหลวง ชั้น 2 ห้อง ป.4/8 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1155
เด็กหญิงพิชญ์สินี  สุวรรณสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา
คณิตประถม
1156
เด็กหญิงพิชญา  ปัญญาปรุ
ป.6
โรงเรียนพญาไท
คณิตประถม
1157
เด็กหญิงพิชญาภัค  กรัพณานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์
คณิตประถม
1158
เด็กหญิงพิชญาภา  อนันทนุพงศ์
ป.4
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
1159
เด็กชายพิชญุตม์  ทิพย์มณเฑียร
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
1160
เด็กชายพิชญุตม์  ปรุงสิน
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
1161
เด็กชายพิชญุตม์  อัคคะเมธี
ป.5
โรงเรียนสายน้ำทิพย์
คณิตประถม
1162
เด็กชายพิชญุุตม์  เอื้อสกุลเกียรติ
ป.6
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
1163
เด็กชายพิชเญศ  ชาติสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
คณิตประถม
1164
เด็กหญิงพิชยาศิริ  อธิพิพัฒน์กุล
ป.5
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
1165
เด็กชายพิชเยศ  สะอาดแก้ว
ป.4
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
คณิตประถม
1166
เด็กชายพิชาภพ  คังคายะ
ป.5
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
1167
เด็กหญิงพิชามญชุ์  คุ้มราษี
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
1168
เด็กหญิงพิชามญชุ์  ผาวิรุฬห์สิริ
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
คณิตประถม
1169
เด็กหญิงพิณรภา  ชินพงศ์ไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
คณิตประถม
1170
เด็กชายพิตตินันท์  วงษ์ท่าเรือ
ป.6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
1171
เด็กชายพิทยาธรณ์  เทียบดอกไม้
ป.6
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
1172
เด็กชายพิทวัส  ตุรวรรณ์
ป.4
โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก
คณิตประถม
1173
เด็กชายพิทูร  โตสุโขวงศ์
ป.4
โรงเรียนอำนวยศิลป์
คณิตประถม
1174
เด็กชายพิภัช  โตสุโขวงศ์
ป.6
โร