ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ชั้น 1 ห้อง ป.1/1 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  ทิมเย็น
ป.6
โรงเรียนสถาพรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกชพร  ศรีวรขาน
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกชพรรณ  นาคอ่อน
ป.6
โรงเรียนปัญญาศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงกชมน  ศรีเรือนทอง
ป.4
โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงกชมน  สุริยะพันธุ์พงศ์
ป.6
โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงกชมน  หยู่หนูสิงห์
ป.5
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กหญิงกชมล  กุลภรณ์อภิชา
ป.4
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงกณิศา  มหพล
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กหญิงกตัญญู  ตันตระกูล
ป.5
โรงเรียนแม่พระฟาติมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กหญิงกนกลักษณ์  รัตนะธำรงพรรณ
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงกนกวรรณ  โพธิราช
ป.6
โรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กชายกนิษฐภัทร  ลงยันต์
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กหญิงกมลนิตย์  ทับทอง
ป.4
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กหญิงกมลพร  ศรีสกุลเมฆี
ป.6
โรงเรียนโสมาภาพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กชายกมลภู  ชุนเฮงพันธุ์
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กชายกมลวัฒน์  อาชารุ่งโรจน์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กชายกรกฎ  เก้าเอี้ยน
ป.5
โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กหญิงกรชนก  เปสิโต
ป.6
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กชายกรณ์พงศ์  รัตตนะไชยพร
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กชายกรณพงษ์  เกษอ่ำ
ป.4
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กชายกรณ์  กรองแก้ว
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กชายกรณ์  สว่างทรพัย์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กชายกรภณ  อยู่ยืน
ป.4
โรงเรียนโชคชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กชายกรภัคมน  ไทยทวีทรัพย์
ป.6
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กชายกรภัทร  วงศ์จงใจหาญ
ป.4
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กหญิงกรรณิการ์  กลัดนาค
ป.4
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กชายกรรวี  ผูกบุญเชิด
ป.5
โรงเรียนอรรถมิตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กชายกรวิชญ์  รัตนไชย
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กชายกรวิชญ์  ศิริเยาว์วรรณ
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กชายกฤชณัท  หวู
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กชายกฤชณัท  อภิชนบุตร
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กชายกฤตชพัฒน์  ดีประเสริฐวงศ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กชายกฤตธัช  แพนพงศ์แสน
ป.6
โรงเรียนโชคชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กชายกฤตธี  จารุศิลาวงศ์
ป.6
โรงเรียนแม่พระฟาติมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กชายกฤตปกรณ์  ปานทับทิม
ป.4
โรงเรียนสิบสองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ชั้น 1 ห้อง ป.1/2 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายกฤตพจน์  กิตติภูมิวงศ์
ป.5
โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กชายกฤตพรรษ  หงษา
ป.5
โรงเรียนเลิศหล้า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กชายกฤตภาส  เหมหาญวิภาส
ป.6
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กชายกฤตภาส  อุดมกิจโสภณ
ป.5
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กชายกฤตยชญ์  จีราคม
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กชายกฤตาณัฐ  โพธิบัวทอง
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กชายกฤติน  ปุณกบุตร
ป.4
โรงเรียนพญาไท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กชายกฤติน  ฝังกิจ
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กชายกฤติน  ศรีสันติสุข
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กชายกฤติพงษ์  วังใน
ป.6
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กชายกฤศ  ศรีวราหกุล
ป.6
โรงเรียนแสงโสม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กชายกฤศณัฏฐ์  เชาว์วรวิญญู
ป.6
โรงเรียนอำนวยศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กชายกฤศณัฏฐ์  สิริธาราทิพย์
ป.6
โรงเรียนสาธิตสวนสุนันทา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กชายกฤษ  ธรรมมารักษ์
ป.5
โรงเรียนอมาตยกุล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กชายกฤษกมน  โรจนสุขสกุล
ป.5
โรงเรียนโชคชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กหญิงกฤษชญาดา  เชี่ยนมั่น
ป.6
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กชายกฤษฎิ์เมธา  คงถาวร
ป.5
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กชายกฤษฎิ์วริศ  รัฐกิตติโภคิน
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กชายกฤษฏ์ภูมิ  ใช้เทียมวงษ์
ป.6
โรงเรียนอรรถมิตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กชายกฤษฏิ์พล  พูลลาภวิศิษฎ์
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กชายกฤษณ์บุญญารักษ์  กองวัฒนานุกูล
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กชายกฤษณพล  ไตรไมตรีพิทักษ์
ป.4
โรงเรียนจินดามณี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กชายกฤษณ์  จาวะลา
ป.4
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กชายกฤษณ์  สิงห์นำวงศ์
ป.4
โรงเรียนจินดามณี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กชายกฤษดากร  หนองหาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กชายกฤษตฤณ  จารณะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กหญิงกวิตา  พานทอง
ป.5
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กชายกวิน  ฉัตรเลิศพิพัฒน์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กชายกวิน  ดวงประเสิด
ป.6
โรงเรียนวัดพระเชตุพน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กชายกวิน  ศิริโรรจน์ธนวัตน์
ป.4
โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กชายกวิน  สุริยผล
ป.6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กชายกวินท์  กัวสกุล
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กชายกวินภพ  ดิษสุนรัตน์
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กหญิงกวิสรา  พิกุลทอง
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กหญิงกวิสรา  เพ็ชรอินทร์
ป.5
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ชั้น 1 ห้อง ป.1/3 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงกวิสรา  โพธิ์คู่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กหญิงกวิสรา  วงศ์ใหญ่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กหญิงกษพร  อยู่วัฒนา
ป.4
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กหญิงกษมล  เครืออนุกูล
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กชายกษิดิศ  วิโรจน์ทวี
ป.5
โรงเรียนโสมาภาพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กชายก้องภพ  วทัญญุตานนท์
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กชายกอบุญ  อริยพล
ป.5
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กชายกัญจนพล  รชตะวิวรรธน์
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กหญิงกัญจนรัชต์  เนตรมนต์ประภา
ป.5
โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กชายกัญจน์  กรอบแป้น
ป.6
โรงเรียนเอกบูรพาวิเทศศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กหญิงกัญญ์ปวิชญา  ธนามี
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กหญิงกัญญ์วรา  แท่งทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กหญิงกัญญาณัฏฐ์  เหล่าศิริรัตน์
ป.5
โรงเรียนราชินีบน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กหญิงกัญญานิษฐ์  กั่นเปี่ยมแจ่ม
ป.4
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กหญิงกัญญาพัชร  พันนนท์
ป.6
โรงเรียนโรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กหญิงกัญญาพัชร์  จรรักษ์
ป.6
โรงเรียนกอบวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กหญิงกัญญาวิทย์  บินเรโบ
ป.4
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กหญิงกัญญาวีณ์  เกษมไชยานันท์
ป.6
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กหญิงกัญญาวีร์  เจริญผล
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กชายกัณฑ์พสิษฐ์  จันทร์จรุงกิจ
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กชายกัณฑวัฒน์  เล็กสกุล
ป.5
โรงเรียนกานดา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กชายกัณฑ์เอนก  คมพัฒนสมบัติ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศมีนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กหญิงกัณฑิมา  จุ้ยจิตต์
ป.5
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กชายกัณทร์  สถิรปัญญา
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กชายกันดิศ  พัชรนานัปการ
ป.6
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  กองประมูล
ป.6
โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กชายกันตชาติ  จิรพัฒนไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนปัญญาศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กชายกันตณัฐ  แก้วหาญ
ป.4
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กชายกันตณัฐ  สัตตบุศย์
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กชายกันต์ธี  ยงวณิชย์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กชายกันต์พงษ์  เพ็ชรน้อย
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กชายกันตพัฒน์  แก้วมณี
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กชายกันตพัฒน์  ชมไพรวัลย์
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กชายกันตพัฒน์  ถาวรวัฒน์มนตรี
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กชายกันตพัฒน์  ภุชงค์โสภาพันธุ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ชั้น 1 ห้อง ป.1/4 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายกันตพัฒน์  สันติพรวิทย์
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กชายกันตภณ  ปึงปิยะกุล
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กชายกันตภณ  วณิชชาณุกร
ป.6
โรงเรียนถนอมพิศวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กชายกันตภณ  สุภัทโร
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กชายกันตวัฒน์  สุนทรกนกพงศ์
ป.5
โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กหญิงกันต์หทัย  มรูตัณฑ์
ป.5
โรงเรียนอรรถมิตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กหญิงกันต์หทัย  วิสิฐนรภัทร
ป.6
โรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กหญิงกันธิชา  กัญญาวุธ
ป.5
โรงเรียนวัดไผ่เงินโชตนาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กหญิงกัลยกร  แก้วดู
ป.6
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กหญิงกัลยณหทัย  ทรัพย์สินทวีลาภ
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กหญิงกัลยรักษ์  ปิยพิพัฒนมงคล
ป.6
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กหญิงกานต์ชนิต  กุลจันทร์
ป.6
โรงเรียนอรรถมิตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กหญิงกานต์นภัส  จันทวงษา
ป.6
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กหญิงกานต์ปภรณ์  อัศวพรหมธาดา
ป.4
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กหญิงกานต์พิชชา  มีกุล
ป.4
โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กหญิงกานต์ภัสสร์  ชุณหสุวรรณกุล
ป.5
โรงเรียนราชินี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กหญิงกานต์รวี  โทจำเริญวัฒน์
ป.4
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กหญิงกานต์สินี  จักรเสมาสถิตกุล
ป.6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กหญิงกานต์สินี  อุดมพรผดุง
ป.6
โรงเรียนลาซาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กชายกาย อริญชย์  กนกากร
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กชายกายดี  เพียรขุนทด
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กชายกิจธนาพัฒน์  สร้อยสุมาลี
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กชายกิตติ  ผาติสุวัณณ
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กชายกิตติกร  สุขุมประเสริฐศรี
ป.6
โรงเรียนดรุณพัฒน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กชายกิตติคุณ  ปฏิสัมภิทากุล
ป.4
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กชายกิตติ์ธนัตถ์  อัตถไพศาล
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กชายกิตติธัช  พุ่มวิวัฒนศิริกุล
ป.5
โรงเรียนสยามสามไตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กชายกิตติธัช  พูลช่วย
ป.6
โรงเรียนกอบวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กชายกิตติ์ธีธัช  จารุวัฒนวงศ์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กชายกิตติพงศ์  ทองเนตร
ป.6
โรงเรียนอรรถมิตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กชายกิตติพันธ์  สินสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กชายกิตติพัศ  จันทร์สนิท
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กชายกิตติพัศ  ปั้นปรีชา
ป.6
โรงเรียนพิพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กชายกิตติภพ  ล้ำเลิศสมบัติ
ป.4
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กชายกิตติภัค  จะเรียมพันธ์
ป.5
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ชั้น 2 ห้อง ป.1/5 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายกิติธัตน์  วัชราพัฒนบวรณ์
ป.5
โรงเรียนกอบวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กชายกีรติ  รักเมือง
ป.6
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กชายกีรติ  ฤทธานุกูล
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กหญิงกีรัฐติยา  สุขผล
ป.5
โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กหญิงกุลชญา  มหาโล
ป.6
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กหญิงกุลชญา  อัชชารกูร
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กหญิงกุลธิรัตน์  สังขวรจักร์ชัย
ป.6
โรงเรียนดรุณพัฒน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กหญิงกุลประภัสสร์  กุลจิตติชุติพร
ป.5
โรงเรียนอรรถมิตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กหญิงกุลรัตน์  ธรรมสนอง
ป.5
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กชายกุลโรจน์  กำจรจรุงวิทย์
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กหญิงกุลวรินทร์  พงศ์ศรีเพียร
ป.5
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กหญิงกุลิสรา  แก้วรอดฟ้า
ป.4
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กหญิงกุสุมา  ยานุ
ป.4
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กชายเก็ชภูมิ  ปัญญายุทธศักดิ์
ป.4
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กหญิงเกศกานดา  ชัชวัสวิมล
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กชายเกษชรินทร์  อยู่เกษ
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กชายเกียรติภูมิ  สิเจริญ
ป.6
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กหญิงแก้วกัลยา  โคตรแก้ว
ป.6
โรงเรียนลาซาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กหญิงขวัญข้าว  ถิ่นสอน
ป.6
โรงเรียนกานดา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กหญิงขวัญรดา  คงสม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กหญิงเขมจิรา  กาญจนินทุ
ป.6
โรงเรียนเลิศหล้า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กหญิงเขมจิรา  แจ้งสุข
ป.6
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กหญิงเขมจิรา  เทพเดช
ป.6
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กหญิงเขมณัฏฐ์  ภักดีไทย
ป.4
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กชายเขมทัต  วีณิน
ป.4
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กหญิงเขมิกา  นรกิตติสง่า
ป.6
โรงเรียนธรรมภิรักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กหญิงเขมิกา  วาทีภักดี
ป.6
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กชายคณพศ  ชะโรจน์บวร
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กชายคณพศ  ศศิวิมลพงศ์
ป.5
โรงเรียนวัดยานนาวา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กชายคณพศ  เอกตระกูลเกษม
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กหญิงคณัสวรรณ  รักขธรรมวงศ์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กชายคณิน  ไชยศรี
ป.5
โรงเรียนคลองปักหลัก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กชายคณุตม์พงศ์  ศรีบ้าน
ป.6
โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กชายคเณศวร  ่ห่อหุ้ม
ป.6
โรงเรียนโรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กชายคมน์พิชญะ  จิรวิทิตมาศ
ป.5
โรงเรียนถนอมพิศวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ชั้น 2 ห้อง ป.1/6 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายคริษฐ์  บุญรัตนกุล
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กชายคุณภาช  โรจนาประดับ
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กชายคุณัชญ์  ธรรมรัชสุนทร
ป.5
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กชายคุณัชญ์  สุวรรณอำพรชัย
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กชายคุณากร  ช่างเสียง
ป.4
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กชายคุณากร  ดำรงปัญจวงศ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กชายจตุพร  แสงอุไร
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กชายจตุรภัทร  ศรีวรเวียง
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กชายจตุรวิทย์  ประจักษ์วิทย์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กหญิงจรรยพร  ศิริวงศ์
ป.6
โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กหญิงจริยาพร  วงศ์เลิศสกุล
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กชายจรูญศักดิ์  สารพิมพา
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กชายจอมเกล้า  โสเจยยะ
ป.4
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กชายจักรภัทร  เจนวิชชุเมธ
ป.5
โรงเรียนประชานิเวศน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กชายจักริน  ต้นชนะชัย
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กชายจักริน  ตลอดสุข
ป.4
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กชายจักริน  พลเดชา
ป.5
โรงเรียนโรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กชายจักริน  วนาเดช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กชายจักริน  สุนทรเรืองศิริ
ป.6
โรงเรียนปัญญาศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กชายจันทปัญญา  พวงสำลี
ป.5
โรงเรียนกอบวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กหญิงจันทร์เจ้า  แสงทวีปทวีกิจ
ป.5
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กหญิงจันทร์ฉัตร  ศุภเศรษญ์ศักดิ์
ป.5
โรงเรียนลาซาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กหญิงจันทรรัตน์  ศิริวรรธนาภา
ป.5
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กชายจามิกร  ครองยั่งยืน
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กชายจารุกิตต์  ฤทธิกำจร
ป.5
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กหญิงจารุภา  สวนเกลี้ยง
ป.6
โรงเรียนประชานิเวศน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กชายจาโรว์  ชิว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กหญิงจิตญานันท์  กลัดแก้ว
ป.5
โรงเรียนสาธิตสวนสุนันทา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กหญิงจิตต์ศจี  พรหมมานุวัติ
ป.6
โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กชายจิตติณัฏฐ์  สมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนโรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กชายจิตติพัฒน์  วงษ์โสภา
ป.6
โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กหญิงจินตภา  ทวยหาญ
ป.6
โรงเรียนโสมาภา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กชายจิรกร  ธรรมะ
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศมีนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กชายจิรกิตติ์  จันทโรจวงศ์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กหญิงจิรณิชา  พลเสน
ป.4
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ชั้น 3 ห้อง ป.1/7 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กชายจิรทีปต์  ศิลปอาชา
ป.4
โรงเรียนจินดามณี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กชายจิรเทพ  นิลแสงทอง
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กชายจิรพงศ์  ภิระบรรณ์
ป.5
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กชายจิรภัทร  พยงค์ศรี
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กชายจิรภัทร  ศรีเมฆ
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กชายจิรภัทรณ์  สุทธิศิลป์
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กชายจิรภาส  ตรีเทพวิจิตร
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กหญิงจิรภิญญา  ธารสุขกระจ่าง
ป.4
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กชายจิรวัฒน์  จงสืบศิริกุล
ป.6
โรงเรียนเผดิมศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กชายจิระพัชร์  พุฒดี
ป.4
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กชายจิระพัตน์  ทวีทรัพย์
ป.6
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กชายจิระวัฒน์  วิรุฒอรรคพงษ์
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กชายจิระสิญจ์  วิสุทธากุล
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กหญิงจิรัชญา  แจ้งกระมล
ป.5
โรงเรียนประชานิเวศน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กหญิงจิรัชญา  บุญยกิจโณทัย
ป.4
โรงเรียนราชินีบน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กหญิงจิรัชญา  สำราญถิ่น
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กหญิงจิรัชยา  เพชรดี
ป.4
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กชายจิรัฎฐกร  ทาทัพ
ป.6
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กชายจิรัฎฐ์  ดีสวาท
ป.5
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กชายจิรัฎฐ์  ฟูดุลยวัจนานนท์
ป.6
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กชายจิรัฎฐ์  เมธานราพงศ์
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กชายจิรัฎฐ์  สุธีรพรชัย
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กชายจิรัฏฐ์  คงกำแพง
ป.4
โรงเรียนพญาไท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กชายจิรัฏฐ์  คณิศิรินทร์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กหญิงจิราภรณ์  ฝากาบน
ป.6
โรงเรียนโรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กหญิงจิราภา  นามเย็น
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองบัว(เอี่ยมแสงโรจน์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กชายจิราวัฒน์  หงส์นิมิตชัย
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กชายจิโรจ  บุญรัตน์
ป.5
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กชายจีรพัฒน์  คุณวุฒิฤทธิรณ
ป.5
โรงเรียนโชคชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กชายจีรภัทร  เตรียมล้ำเลิศ
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กหญิงจี่หาน  หวู๋
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กหญิงจุฑาธิบดิ์  เดชบำรุง
ป.6
โรงเรียนโชคชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กหญิงจุฑาพรณ์  แก่นณรงค์
ป.6
โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กหญิงเจตนิพิฐ  ปัญญาสกุลวงศ์
ป.5
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กชายเจตนิพิฐ  เลาหเรืองรองกุล
ป.5
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ชั้น 3 ห้อง ป.1/8 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กชายเจษฎา  สุตะโท
ป.4
โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กหญิงเจสษิกา  แก่นบุญ
ป.5
โรงเรียนราชินีบน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กชายโจนาธาน  สุขเลิศ
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กชายฉัตรธวัช  ตั้งวิมลตระกูล
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กชายฉัตรพล  ผลศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กชายฉัตริน  ชื่นชูจิตต์
ป.6
โรงเรียนอรรถมิตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กชายฉันทัช  อำพันเพ็ญโรจน์
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กหญิงชญาณิศา  ครุฑธกะ
ป.5
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กหญิงชญานันท์  มุมอ่อน
ป.5
โรงเรียนพญาไท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กหญิงชญานิศ  ธรรมจำรัสศรี
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กหญิงชญานิศวร์  เจริญดิษยารัตน์
ป.6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กหญิงชญานิษฐ์  เงินอุดมไพศาล
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กหญิงชญาภัช  พงศ์แพทย์พินิจ
ป.4
โรงเรียนจิตรลดา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กหญิงชณชนก  ศิริทิณพงษ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กชายชนกันต์  ชัยแป้น
ป.5
โรงเรียนอรรถมิตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กหญิงชนกานต์  เลิศเพ็ญเมธา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กชายชนนน  อนัตตบุรี
ป.6
โรงเรียนไทยคริสเตียน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กหญิงชนนิศา  ปัญญาโรจน์
ป.4
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กหญิงชนมน  อติวานิชยพงศ์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กชายชนวิท  พรมมาดา
ป.6
โรงเรียนวัดบางปะกอก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กชายชนวีร์  อิ่มกำไร
ป.6
โรงเรียนวัดยานนาวา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กชายชนันโชตน์  ภิรมย์โชติศิริ
ป.4
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กชายชนันธร  แซ่ตั้ง
ป.4
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กหญิงชนาการต์  ศรีแพง
ป.4
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กชายชนากูล  เขจรรักษ์
ป.6
โรงเรียนสถาพรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กชายชนาธิป  มูลเหลา
ป.5
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กหญิงชนาพร  แซ่ลิ้ม
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กชายชนายุส  กุศลกรรมบถ
ป.5
โรงเรียนพระแม่มารี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กหญิงชนิฎา  ลิมปสุรัติ
ป.4
โรงเรียนอรรถมิตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กหญิงชนิดาภา  ชินธเนศ
ป.6
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กหญิงชมชนก  อาษาชัย
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์สุขสวัสดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กหญิงชมพูนุช  ศรุตาเดโชกุล
ป.4
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กหญิงชมศมนต์  ชมภูคำ
ป.6
โรงเรียนอรรถมิตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กชายชยฐกร  ภูมิพานิช
ป.4
โรงเรียนสาธิตสวนสุนันทา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กชายชยธร  สิริพันธุ์
ป.4
โรงเรียนอำนวยศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ชั้น 3 ห้อง ป.1/9 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กชายชยพล  กำนลมาศ
ป.4
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กชายชยพล  จิระวรรธนะ
ป.6
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กชายชยพล  นนทสูติ
ป.5
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กชายชยพล  พลสามารถ
ป.4
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กชายชยภาส  ศักดิ์ศรี
ป.4
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กชายชยากร  ขนานแข็ง
ป.4
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กชายชยางกูร  นิติสิงห์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กหญิงชยานันท์  แสงฟังธรรม
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กชายชยุต  งามเกษม
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กชายชยุต  หล่อวิจิตร
ป.4
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กชายชโยฑิต  นาสิงห์ขันธุ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กชายชรัณ  อภิชาติชัยเดชา
ป.5
โรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กชายชลกร  มีเกิดมูล
ป.5
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กหญิงชลชญา  วัฒกรธนะเดช
ป.6
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กชายชลที  เตรียมลิขิตกุล
ป.6
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กหญิงชลธเนติ์  พรนิมิตรธรรม
ป.5
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กชายชลัมพล  สาระกาล
ป.6
โรงเรียนวัดพระเชตุพน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กหญิงชลากร  พุธวัฒนาภรณ์
ป.4
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กหญิงชลิดา  พิทักษ์กุลสิริ
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กหญิงชลิตา  กิตติคุณ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กหญิงชลินีย์  ลิ้มศิริ
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กชายชวกร  ชาตะวะสุ
ป.4
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กชายชวกร  รัตนวราห
ป.6
โรงเรียนกานดา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กชายชวกร  สัมฤทธิ์ผ่อง
ป.4
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กชายชวณัฏฐ์  ศรีงาม
ป.6
โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กชายชวรินทร์  หวัง
ป.5
โรงเรียนถนอมพิศวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กหญิงชวันรัตน์  วุฒินภาวัฒน์
ป.6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กหญิงชวัลญา  แช่มสะอาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กหญิงชวัลรัตน์  กลิ่นสุคนธ์
ป.5
โรงเรียนราชินีบน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กชายชวัลวิทย์  เนียมหมวด
ป.4
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กชายชวัลวิทย์  หล่าแสนเมือง
ป.4
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กชายชวินท์  สิทธิราช
ป.4
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กชายชวิศ  สราญฤทธิชัย
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กหญิงชวิศา  ชินวิกัย
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กหญิงชวิศา  ธรณธรรม
ป.4
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ชั้น 3 ห้อง ป.1/10 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กหญิงชวิศา  ประเสริฐสำราญ
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กชายชัชพิสิฐ  อภิโชติพันธ์
ป.5
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กชายชัญญกาจน์  ภัทรสาธิต
ป.4
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กหญิงชัญญา  นิลนามะ
ป.5
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กหญิงชัญญาพัทธ์  จ้องศิรินุรักษ์
ป.5
โรงเรียนกานดา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กหญิงชัญญาภัค  ศุภมณี
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กหญิงชัญษา  พูลชื่น
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กชายชัยพงศ์  ใบโพธิ์
ป.5
โรงเรียนถนอมพิศวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กชายชัยพัฒน์  พันธุฟัก
ป.5
โรงเรียนวัดยานนาวา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กชายชัยวริษฐ์  ชัยพัฒน์ธนโชติ
ป.4
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กชายชัยวัฒน์  เกษมสมใจ
ป.5
โรงเรียนพระแม่มารี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กชายชัยวุฒิ  เยรบุตร
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กชายชานน  ตั้งศรีสกุล
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กชายชานน  สุ่นบุญนาค
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กชายชานน ชาย  เลวี่
ป.4
โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กชายชายแดน  บุบผามาลา
ป.5
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กหญิงชาลิสา  สมิตินันทน์
ป.6
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กหญิงชิตนันท์  ลาไป
ป.5
โรงเรียนประชานิเวศน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กชายชิติพัทธ์  ศรีสมานุวัตร
ป.4
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กชายชินกฤต  หย่องเจริญ
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กชายชินท์  อนันต์นิธิวุฒิ
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กชายชิษณุพงศ์  กิจจาสกุล
ป.4
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กชายชิษณุพงศ์  จรุงพรสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กชายชิษณุพงศ์  เมื่อประโคน
ป.5
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กชายชีวานนท์  ทรัพย์ประพฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กชายชีวิชญาน์  ชัยชนะ
ป.4
โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ศรีหิรัญรัศมี
ป.6
โรงเรียนลาซาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กหญิงชุติญา  จิตบุญทวีสุข
ป.6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กหญิงชุตินิษฐ์  อินศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กหญิงชุติมา  ชาวสวนเจริญ
ป.6
โรงเรียนเทพกาญจนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กชายชูธนา  ตั้งไพบูลย์ทรัพย์
ป.4
โรงเรียนสิบสองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กชายเชิญบุญ  เฉลิมวิสุตม์กุล
ป.6
โรงเรียนแสงโสม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กชายโชคนิพนธ์  ดำศรี
ป.4
โรงเรียนโสมาภา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กหญิงโชติกา  ลักษณะภู
ป.6
โรงเรียนธรรมภิรักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กชายไชยประสิทธิ์  ประสานรัตน์
ป.6
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ชั้น 3 ห้อง ป.1/11 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กชายไชยวัศ  ชูแสง
ป.6
โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กหญิงซูเฟีย  ศิริพันธุ์
ป.5
โรงเรียนอรรถมิตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กหญิงเซียงหลู่  เฉิ้น
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กหญิงโซเฟีย  ประสงค์เสรีนนท์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กหญิงฌัชชา  ปัญญาปรุ
ป.6
โรงเรียนพญาไท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กชายฌานน  อักษรพงศ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กหญิงฌาลิศา  ศรีประไพพงศ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กหญิงญดา  ศรีวรพิพัฒน์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กชายญาณพัฒน์  สะตะพันธ์
ป.6
โรงเรียนวัดธาตุทอง(เรือนเขียวสะอาด)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กชายญาณภัทร  สุขจำเริญ
ป.6
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กชายญาณวรุตม์  ชุติศรว์
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กชายญาณวิชญ์  สิริปัญญาวิทย์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กชายญาณวุฒิ  ทีศรี
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กชายญาณสิษฐ์  จันทโรจวงศ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กหญิงญาณาภรณ์  บุญเพ็ง
ป.6
โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กหญิงญาณิศา  ดำรงธรรมวัฒนา
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กหญิงญาณิศา  ทรัพย์ศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กหญิงญาณิศา  นิลบุตร
ป.6
โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กหญิงญาณิศา  ลีรุ่งเรืองธนกิจ
ป.5
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กหญิงญาณิศา  ว่องวิวัฒน์ไวทยะ
ป.6
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กหญิงญาณิศา  อนงค์เลขา
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กหญิงญาดา  เนตร์อ่อน
ป.6
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กหญิงญาดา  ศุภสิงห์ศิริปรีชา
ป.6
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กหญิงญาดา  สุนทรภักดี
ป.5
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กชายญาดาวิชย  จิรเสวีนุประพันธ์
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กชายฐนวัฒน์  เลาหสุวัฒนื์กุล
ป.6
โรงเรียนโชคชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กหญิงฐนันญดา  บานเย็น
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กชายฐปนรรฆ์  รัตน์รวีวงศ์
ป.4
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กชายฐปนวัธน์  มิทิน
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กชายฐาณัฎฐ์  จันทร์ศรีระมี
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กชายฐานิสร์  แสงจารึก
ป.6
โรงเรียนอำนวยศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กชายฐาปนวิทย์  สุรัตนสัญญา
ป.6
โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กหญิงฐาปานีย์  เชาว์ไกรสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กหญิงฐิตาภรณ์  พัฒนะจุฑานันท์
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ศรีวรเวียง
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคารพระมหาชนก ชั้น 1 ห้อง ป.2/1 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
เด็กหญิงฐิตารีย์  อมรพงศ์ชัย
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กหญิงฐิติชญา  ศุภรานนท์รัตน์
ป.5
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กหญิงฐิติชญา  สมบัติธนสถข
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กชายฐิติบดี  เลิศถาวรกิจ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กหญิงฐิติพร  ชาวขมิ้น
ป.6
โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กหญิงฐิติรัตน์  บุญเปรม
ป.6
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กหญิงฐิติรัตน์  พิริยวรกิตติคุณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กหญิงฐิติรัตน์  รัตนเทวมาตย์
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กหญิงฐิติรัตน์  วิชชาชู
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กหญิงฐิติวรดา  นุ่มชินวงศ์
ป.5
โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กชายฐิติวิชญ์  เกตุมาก
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กชายฐิรธาดา  ปาการเสรี
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กหญิงฑิฆัมภรฐ์  เตโชวิชัยวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กชายฑีนธรม์  ชีพเชี่ยวชาญชัย
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กชายณกร  ศรนิล
ป.5
โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กหญิงณกัญญา  คำมะนา
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กชายณชพล  คล้ายมนต์
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กชายณชพล  คูโณปการ
ป.5
โรงเรียนอรรถมิตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กชายณชพล  ตันตระสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กหญิงณฎาษาฒ์  อินทจาร
ป.5
โรงเรียนราชินีบน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กชายณฐกร  คุ้มมั่น
ป.6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กชายณฐพรหม  จิวารัชชานนท์
ป.6
โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กชายณฐพัชร  แสงสุรัตน์
ป.5
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กชายณฐภัทร  ซ้ายงาม
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กชายณฐภัทร  ผลรัตน์
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กหญิงณฐยา  ไกรฤาชา
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กชายณฐรัชต์  ผ่องญาติ
ป.6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กชายณฐรัฐ  คมสัตยพงค์วุฒิ
ป.6
โรงเรียนอำนวยศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กชายณฐรัฐ  พัวพันสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กชายณฐวัฒน์  อริยวงษ์พาณิช
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กชายณฐวิญญ์  ประเสริฐสุขสม
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กชายณตะวัน  เด่นโกวิททิว
ป.5
โรงเรียนประชานิเวศน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กชายณตะวัน  ประชุมทอง
ป.6
โรงเรียนประชานิเวศน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กชายณธกร  วายุนิจ
ป.4
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กชายณธรรศ  ปราบพล
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคารพระมหาชนก ชั้น 1 ห้อง ป.2/2 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
421
เด็กหญิงณธิดา  เจิ้น
ป.5
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กชายณปภัช  ทักข์พิมาน
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
เด็กชายณปวร  ทองแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กชายณพงษ์  หัสดิเทียนทอง
ป.6
โรงเรียนพญาไท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กชายณภธฤต  อรรฆยากร
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กหญิงณภัค  เจริญหงษ์ทอง
ป.6
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กหญิงณภัชชา  พูนสมบัติเลิศ
ป.5
โรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
เด็กหญิงณภัทร  คะวิลัย
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศมีนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กหญิงณภัทร  เครือคล้าย
ป.5
โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กชายณภัทร  จูฑะพุทธิ
ป.5
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กชายณภัทร  ชมโชค
ป.6
โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
เด็กชายณภัทร  ตะคร้อกลาง
ป.6
โรงเรียนอรรถมิตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กชายณภัทร  ทัดเจริญ
ป.5
โรงเรียนสถาพรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กชายณภัทร  บุญปก
ป.6
โรงเรียนสถาพรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กหญิงณภัทร  เผ่าหฤหรรษ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กชายณภัทร  ลักษณ์สุวงศ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
437
เด็กชายณภัทร  ลิ้มเจริญ
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์พิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กชายณภัทร  วิรทัศนุสรณ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กชายณภัทร  ศรีไพโรจน์
ป.4
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
เด็กหญิงณภัทร  สิงหะเทพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
441
เด็กชายณภัทร์  ศิวไล
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
เด็กชายณรงค์ธรรม  เกียรติก้องทวี
ป.6
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
443
เด็กชายณรงค์รัชช์  กิ่งบัวหลวง
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กชายณรงค์วัส  วาจรัต
ป.6
โรงเรียนอรรถมิตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
เด็กหญิงณฤดี  คลังทอง
ป.6
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กชายณวรรฒ  ทรวงบูรณกุล
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
เด็กหญิงณวิสาร์  จิรสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
448
เด็กหญิงณัชชา  โชคถนอมทรัพย์
ป.4
โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
เด็กหญิงณัชชา  นาวีระ
ป.5
โรงเรียนราชินีบน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กหญิงณัชชา  มงคลชาติ
ป.6
โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
เด็กหญิงณัชชา  ลิมป์ศิริวรารักษ์
ป.6
โรงเรียนเลิศหล้า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
เด็กหญิงณัชชาริตา  ตังคุณากร
ป.6
โรงเรียนไทยคริสเตียน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
453
เด็กหญิงณัชปภา  เรืองกาญจนกิจ
ป.6
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
เด็กชายณัชพล  ฉิมเล็ก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
455
เด็กชายณัชพล  บูรณะโอสถ
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคารพระมหาชนก ชั้น 1 ห้อง ป.2/3 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
456
เด็กหญิงณัชวรัญญ์  ธีร์ธนวัจน์
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
457
เด็กชายณัฎฐ์ชนน  จิตมั่นคงธรรม
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
458
เด็กหญิงณัฎฐ์ชยธร  วราเวทย์
ป.6
โรงเรียนนานาชาติเซนต์มาร์ค
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
459
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ลังเดช
ป.6
โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
460
เด็กชายณัฎฐวิชญ์  กอเกิดพาณิชย์
ป.6
โรงเรียนนานาชาติอินเตอร์เนชั่นแนลไพโอเนียร์ส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
461
เด็กชายณัฏฐกร  คันธรส
ป.5
โรงเรียนอำนวยศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
462
เด็กชายณัฏฐ์กร  ทักษรัตน์นันท์
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
463
เด็กหญิงณัฏฐกันย์  แซ่ปึง
ป.6
โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
464
เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ระฆังทอง
ป.5
โรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
465
เด็กชายณัฏฐชัย  เกียรติวีรภัทร
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
466
เด็กหญิงณัฏฐ์ฌา  ศรีตระกูล
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
467
เด็กหญิงณัฏฐณิชญ์  เสน่ห์นุกูล
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
468
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  กองเงิน
ป.6
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
469
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จีนศรีคง
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
470
เด็กชายณัฏฐ์ธนิน  เรียนปิงวัง
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
471
เด็กชายณัฏฐ์ธร  เกียรติก้องทวี
ป.5
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
472
เด็กชายณัฏฐนันท์  ไชยะคำ
ป.5
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
473
เด็กหญิงณัฏฐนิชา  หนูจักร
ป.5
โรงเรียนสายน้ำทิพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
474
เด็กชายณัฏฐปพน  พรรณพงาพันธ์ุ
ป.6
โรงเรียนธรรมภิรักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
475
เด็กชายณัฏฐพล  ศรีอรุณลักษณ์
ป.6
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
476
เด็กหญิงณัฏฐ์ภัสสร์อร  จิวศรี
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
477
เด็กชายณัฏฐากร  จันทร์คง
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
478
เด็กชายณัฏฐ์  โครตมงคล
ป.4
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
479
เด็กชายณัฏฐ์  เดชโชคไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
480
เด็กหญิงณัฐกมล  สื่อเฉย
ป.5
โรงเรียนบางแคเหนือ(ชั้น-จำนงค์ ฉ่องสวนอ้อยอนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
481
เด็กชายณัฐกรณ์  ธีรสถาพร
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
482
เด็กชายณัฐกฤตา  โพธิบัวทอง
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
483
เด็กหญิงณัฐกฤตา  เล้าสืบสกุล
ป.5
โรงเรียนธรรมภิรักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
484
เด็กหญิงณัฐกาญจน์  เฟื่องไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนโชคชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
485
เด็กชายณัฐกานต์  ธรรมโชติกา
ป.4
โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
486
เด็กชายณัฐกานต์  มูลประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนโรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
487
เด็กชายณัฐกิตติ์  เจิ้ง
ป.6
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
488
เด็กชายณัฐกิตติ์  พนาสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
489
เด็กชายณัฐกิตติ์  ศตพรพิสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
490
เด็กชายณัฐเกียรติ  คล้ายจินดาพร
ป.6
โรงเรียนสิบสองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคารพระมหาชนก ชั้น 2 ห้อง ป.2/9 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
491
เด็กหญิงณัฐชกมลธ์  เปี่ยมสอาด
ป.6
โรงเรียนพระแม่มารี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
492
เด็กชายณัฐชนน  แสงสุรีย์วัชชรา
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
493
เด็กชายณัฐชนนท์  ตันติเสถียรกิจ
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
494
เด็กหญิงณัฐชยา  สุขเกื้อ
ป.6
โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
495
เด็กหญิงณัฐชยา  ฮวบสมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
496
เด็กหญิงณัฐญาดา  พิทักษ์บ้านโจด
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
497
เด็กหญิงณัฐฐ์ภศา  ตั้งวิวัฒน์วงศ์
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
498
เด็กหญิงณัฐณิชา  กาแสน
ป.6
โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
499
เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองประมูล
ป.6
โรงเรียนสายน้ำทิพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
500
เด็กหญิงณัฐณิชา  ปาละสมิทธ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
501
เด็กหญิงณัฐณิชา  สังข์ทอง
ป.6
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
502
เด็กชายณัฐดนัย  คำหมู่
ป.6
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
503
เด็กชายณัฐดนัย  ทับทิมสุข
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
504
เด็กชายณัฐดนัย  ภู่ทอง
ป.6
โรงเรียนโชคชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
505
เด็กหญิงณัฐทิตา  ทองประมูล
ป.6
โรงเรียนสายน้ำทิพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
506
เด็กหญิงณัฐธยาน์  วัฒนไพลิน
ป.4
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
507
เด็กชายณัฐธรรม์  รัศมีสกุลไกร
ป.5
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
508
เด็กชายณัฐธัญ  กาวาฮารา
ป.4
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
509
เด็กหญิงณัฐธัญญา  นาวงษ์
ป.4
โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
510
เด็กหญิงณัฐธิดา  ชาวขมิ้น
ป.6
โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
511
เด็กหญิงณัฐนรี  กันฑโชติ
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
512
เด็กหญิงณัฐนรี  ธรรมเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนสายน้ำทิพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
513
เด็กหญิงณัฐนรี  โอสถานันต์กุล
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
514
เด็กชายณัฐนรุตม์  วัฒนา
ป.5
โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
515
เด็กชายณัฐนันท์  แซ่หม่อ
ป.5
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
516
เด็กชายณัฐปกรณ์  มานะเสถียรกิจ
ป.4
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
517
เด็กชายณัฐปคัลภ์  สาอุตม์
ป.6
โรงเรียนโรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
518
เด็กหญิงณัฐปภัสร์  เพ็งพันธ์
ป.6
โรงเรียนธรรมภิรักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
519
เด็กหญิงณัฐปภัสร์  รชตะวิวรรธน์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
520
เด็กชายณัฐปวิชญ์  นงนภัสเปรมปรี
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
521
เด็กหญิงณัฐปัถย์  อ่องสุขสันต์
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
522
เด็กชายณัฐพงค์  วุฒินภาวัฒน์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์สุขสวัสดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
523
เด็กชายณัฐพงษ์  ศรีวัฒนา
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
524
เด็กหญิงณัฐพร  ซื่อต่อศักดิ์
ป.6
โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
525
เด็กชายณัฐพล  เก่งตรง
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคารพระมหาชนก ชั้น 2 ห้อง ป.2/10 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
526
เด็กชายณัฐพล  ทีปจิรังกูล
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
527
เด็กชายณัฐพัฃร์  คงพิทักษ์สกุล
ป.5
โรงเรียนโชคชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
528
เด็กชายณัฐพัชร  ดีสะท้าน
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
529
เด็กชายณัฐพัชร์  ตั้งเวนิชเจริญสุข
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
530
เด็กชายณัฐพัชร์  เตชัสนิธินันท์
ป.6
โรงเรียนวัดบางปะกอก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
531
เด็กชายณัฐพัฒน์  ก้มสันเทียะ
ป.4
โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
532
เด็กชายณัฐภัท  แซ่ตั้ง
ป.4
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
533
เด็กชายณัฐภัทร  กาวาฮารา
ป.4
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
534
เด็กชายณัฐภัทร  กิ่งก้าน
ป.6
โรงเรียนเอกบูรพาวิเทศศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
535
เด็กชายณัฐภัทร  บางนาชาด
ป.4
โรงเรียนคลองปักหลัก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
536
เด็กชายณัฐภัทร  อ้นวังแดง
ป.5
โรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
537
เด็กชายณัฐภัทร  อุ่นเสมาธรรม
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
538
เด็กหญิงณัฐภา  พิศาลบูรณะ
ป.6
โรงเรียนปัญญาศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
539
เด็กหญิงณัฐภากัญญ์  วาจาสิทธิศิลป์
ป.4
โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
540
เด็กชายณัฐภูมิ  สาสนะ
ป.5
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
541
เด็กหญิงณัฐรดา  ตวงทอง
ป.6
โรงเรียนอำนวยศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
542
เด็กชายณัฐรุจ  บุญจารุพงศ์
ป.4
โรงเรียนกอบวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
543
เด็กหญิงณัฐวดี  คำวัน
ป.6
โรงเรียนกอบวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
544
เด็กหญิงณัฐวดี  ไชยจิตรเจริญรุ่ง
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
545
เด็กชายณัฐวรพล  วงศ์พิวัฒน์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
546
เด็กชายณัฐวรรธน์  เนติลัดดานนท์
ป.4
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
547
เด็กชายณัฐวรรธน์  วรสถิต
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
548
เด็กชายณัฐวรรธน์  วารีวงศ์
ป.4
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
549
เด็กชายณัฐวรรธน์  แอบยิ้ม
ป.5
โรงเรียนลาซาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
550
เด็กหญิงณัฐวรา  ชูแผ้ว
ป.6
โรงเรียนวัดพระเชตุพน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
551
เด็กหญิงณัฐวศา  ฮวบสมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
552
เด็กชายณัฐวัฒน์  นิติพันธุ์วณิช
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
553
เด็กชายณัฐวัฒน์  ศรีกาญจนา
ป.6
โรงเรียนโชคชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
554
เด็กชายณัฐวัตร  บุญปก
ป.6
โรงเรียนสถาพรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
555
เด็กหญิงณัฐวิภา  โกนุทานุรักษ์
ป.4
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
556
เด็กชายณัฐวุฒิ  ชินวงศากุล
ป.6
โรงเรียนโชคชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
557
เด็กหญิงณัฐศศิตา  แสงงาม
ป.5
โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
558
เด็กหญิงณัฐสุดา  อะหมัดตอเฮด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
559
เด็กหญิงณัฐิดา  จารุดิลกกุล
ป.6
โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
560
เด็กหญิงณัฐิดา  มะเดชะ
ป.4
โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคารพระมหาชนก ชั้น 2 ห้อง ป.2/11 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
561
เด็กชายณัธชพันธ์  ค้ำจุน
ป.5
โรงเรียนโสมาภาพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
562
เด็กหญิงณาริฐา  ทองใบ
ป.4
โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
563
เด็กหญิงณิชกานต์  ต่อกิจไพศาล
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
564
เด็กหญิงณิชชา  นงค์นวล
ป.4
โรงเรียนอรรถมิตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
565
เด็กหญิงณิชตา  สุรวิลาศ
ป.5
โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
566
เด็กหญิงณิชนันท์  เทียมถนอม
ป.6
โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
567
เด็กหญิงณิชนันท์  นันท์รุ่งโรจน์
ป.5
โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
568
เด็กหญิงณิชยารัตน์  สุวรรณรัตน์
ป.5
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
569
เด็กหญิงณิชากร  ลิ้มทองสิทธิคุณ
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
570
เด็กหญิงณิชาภัทร  ลวิตพิชยวงศ์
ป.6
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
571
เด็กหญิงณิชาภา  จุนถิระพงศ์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
572
เด็กหญิงณิชาอร  ประวีณเมธ
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
573
เด็กหญิงณิณนลิน  ถวิลไพบูลย์
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
574
เด็กหญิงณินท์ชศาส์  รัตนาภิรตานนท์
ป.4
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
575
เด็กชายดนัยณัฐ  กาลนิล
ป.4
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
576
เด็กชายดนัยภัทร  เลิศรัตนสุนทร
ป.6
โรงเรียนเลิศหล้า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
577
เด็กหญิงดนิตา  ชูชัยสุวรรณศรี
ป.6
โรงเรียนประชานิเวศน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
578
เด็กชายดรณ์  สว่างทรัพย์
ป.5
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
579
เด็กชายดรัส  วรรณสารเมธา
ป.5
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
580
เด็กหญิงดวงมณฑ์  วงศ์พร้อมมูล
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
581
เด็กหญิงดานา  ชาญชัยพิชิต
ป.6
โรงเรียนลาซาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
582
เด็กหญิงดาวานี่  ยามาลี
ป.6
โรงเรียนปัญญาศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
583
เด็กชายดีงาม  นามบุตร
ป.6
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
584
เด็กชายเด็กชายณัฐวัฒน์  สกุลวัฒนกิจ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา(ประถม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
585
เด็กชายแดเนียล เจมส์  มิลล์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
586
เด็กชายตนัยวิชญ์  ภูริโสประดิษฐ์
ป.4
โรงเรียนกานดา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
587
เด็กชายตรัย  กิวานนท์
ป.5
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
588
เด็กชายตรัย  เหลี่ยมมุกดา
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์พิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
589
เด็กชายตรีชาวัชร์  จิรกุลเธียรสิน
ป.4
โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
590
เด็กชายตฤณ  มนตลักษณ์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
591
เด็กชายตุลธร  พูลทรัพย์
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
592
เด็กชายตุลยวัต  บุญศิริไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
593
เด็กชายเตชพัฒน์  เผือกร่มโพธิ์
ป.5
โรงเรียนลาซาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
594
เด็กชายเตชัส  หวังไมตรี
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
595
เด็กชายเตชิต  ชัยสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคารพระมหาชนก ชั้น 2 ห้อง ป.3/4 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
596
เด็กชายเตชิต  มุ่งพัฒนกิจ
ป.6
โรงเรียนลาซาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
597
เด็กชายเตชิต  เยาวะ
ป.5
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
598
เด็กชายเตชินท์  คุมเจริญ
ป.6
โรงเรียนแสงโสม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
599
เด็กชายเตชินท์  อิสริยธรรมพร
ป.5
โรงเรียนเลิศหล้า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
600
เด็กชายเตชินท์  เอียงสกุล
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
601
เด็กชายเตชิส  ชัยศรี
ป.4
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
602
เด็กชายไตรภูมิรัสมิ์  ภุมมาลา
ป.6
โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
603
เด็กชายทยา  เลื่อลือเจริญกิจ
ป.6
โรงเรียนถนอมพิศวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
604
เด็กชายทยากร  ภัทรกรนันท์
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
605
เด็กชายทรงภูมิ  เกรียงเกริกไกร
ป.5
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
606
เด็กชายทรงรัก  วรวิจิตราพันธ์
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
607
เด็กหญิงทฤฒมน  จรูญศิริ
ป.5
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
608
เด็กชายทวิภาส  คชพันธุ์สุนทร
ป.5
โรงเรียนทับทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
609
เด็กชายทศพิธ  พัฒนสิทธิกร
ป.4
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
610
เด็กหญิงทักษพร  งามสมทรัพย์
ป.5
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
611
เด็กหญิงทักษอร  งามเดชากิจ
ป.6
โรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
612
เด็กชายทัตเทพ  สุขสมัย
ป.5
โรงเรียนอำนวยศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
613
เด็กชายทัตเทพ  อาภานันทิกุล
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
614
เด็กชายทานุทัต  อัจฉริยะประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนพระแม่มารี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
615
เด็กชายทำนุรัฐ  ตันไพบูลย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
616
เด็กหญิงทิพปภา  ไทยทองหลาง
ป.4
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
617
เด็กชายทีฆะทัศน์  ปั้นกระจ่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
618
เด็กชายเทพทัต  เทียมทัด
ป.4
โรงเรียนวัดบึงบัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
619
เด็กชายเทรุกิ ณัฐนนท์  ซาโต้
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
620
เด็กชายแทนคุณ  ทัศคร
ป.5
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
621
เด็กหญิงธญานี  เอมเปรมศิลป์
ป.5
โรงเรียนอำนวยศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
622
เด็กหญิงธณพร  จิรครุ
ป.6
โรงเรียนปัญญาศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
623
เด็กหญิงธณัฏฐ์ภรณ์  ศิริรัตนบุญชัย
ป.4
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
624
เด็กชายธนกร  แดงแต้
ป.4
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
625
เด็กชายธนกร  ตั้งเจตน์
ป.4
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
626
เด็กชายธนกร  นิรันดร
ป.6
โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
627
เด็กชายธนกร  พวงประยงค์
ป.5
โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
628
เด็กชายธนกร  พุ่มโพธิงาม
ป.6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
629
เด็กชายธนกร  เยาวรัตน์
ป.4
โรงเรียนโสมาภาพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
630
เด็กชายธนกร  อรรถเวชกุล
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคารพระมหาชนก ชั้น 2 ห้อง ป.3/3 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
631
เด็กชายธนกร  อรรถเวชกุล
ป.6
โรงเรียนนานาชาติแองโกลสิงคโปร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
632
เด็กชายธนกร  อวัสดาพร
ป.5
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
633
เด็กชายธนกรณ์  สิงห์โต
ป.4
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
634
เด็กชายธนกฤต  เกษตรภิบาล
ป.4
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
635
เด็กชายธนกฤต  ขจรกิตติวงศ์
ป.4
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
636
เด็กชายธนกฤต  คหกิจไพศาล
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
637
เด็กชายธนกฤต  ธนาอธิวัฒน์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
638
เด็กชายธนกฤต  มณีแก้วพิชยา
ป.6
โรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
639
เด็กชายธนกฤต  เมืองทอง
ป.5
โรงเรียนโสมาภาพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
640
เด็กชายธนกฤต  วงศ์วาณิชวัฒนา
ป.5
โรงเรียนโชคชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
641
เด็กชายธนกฤต  สุขวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
642
เด็กชายธนกฤต  หลงสกุล
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
643
เด็กชายธนกฤต  อร่ามผล
ป.6
โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
644
เด็กชายธนกฤต  อังคะปัญญาเดช
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
645
เด็กชายธนชานน  หุ่นแสวง
ป.6
โรงเรียนประชานิเวศน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
646
เด็กชายธนโชติ  กลิ่นหอม
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
647
เด็กชายธนโชติ  ชีวพิทักษ์ผล
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
648
เด็กชายธนณัฏฐ์  สุวรรณรักษ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
649
เด็กชายธนดล  รัตยาภาษ
ป.4
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
650
เด็กชายธนดล  สุขบัญชาชัย
ป.6
โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
651
เด็กชายธนเดช  รุจานันท์
ป.5
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
652
เด็กชายธนเดช  ลีเจริญกิจไพศาล
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
653
เด็กชายธนธรณ์  บุญประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
654
เด็กชายธนธัส  นาคประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนสถาพรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
655
เด็กชายธนนท์  ธัญญกสิกล
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
656
เด็กชายธนพงษ์  ศิลาชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
657
เด็กชายธนพนธ์  กล้าหาญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
658
เด็กหญิงธนพร  ชวนะสุนทรพจน์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
659
เด็กหญิงธนพร  บุญหลง
ป.6
โรงเรียนแม่พระฟาติมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
660
เด็กหญิงธนพร  ศุภารักษ์สืบวงศ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตสวนสุนันทา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
661
เด็กชายธนพศ  เอกลัคนารัตน์
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
662
เด็กชายธนพัฒน์  ชูสุขอมร
ป.6
โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
663
เด็กหญิงธนภร  รุจานันท์
ป.6
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
664
เด็กชายธนภัทร  จงวัฒนาเกษม
ป.4
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
665
เด็กชายธนภัทร  ทวยเจริญ
ป.4
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคารพระมหาชนก ชั้น 2 ห้อง ป.3/2 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
666
เด็กชายธนภัทร  ทวีพันธ์
ป.6
โรงเรียนทับทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
667
เด็กชายธนภัทร  สร้อยสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนวัดไผ่เงินโชตนาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
668
เด็กชายธนวรรธณ์  หิรัญประดิษฐกุล
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
669
เด็กชายธนวิชญ์  เกียรติเจริญมิตร
ป.6
โรงเรียนอรรถมิตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
670
เด็กชายธนวิชญ์  นิลผาย
ป.4
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
671
เด็กชายธนวิน  ชินวงศ์
ป.4
โรงเรียนอำนวยศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
672
เด็กชายธนสันต์  เชี่ยวชาญอาชีวะ
ป.5
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
673
เด็กชายธนเสฏฐ์  นิฏฐิยานนท์
ป.4
โรงเรียนโชคชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
674
เด็กหญิงธนัชญา  คมกฤษ
ป.4
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
675
เด็กชายธนัชพงศ์  สุรณัฐกุล
ป.6
โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
676
เด็กหญิงธนัชพร  อิทธิบำรุง
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
677
เด็กหญิงธนัญชนก  วัยวราวุธ
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
678
เด็กหญิงธนัฐดา  แต้พานิช
ป.6
โรงเรียนบ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
679
เด็กชายธนัตถ์พล  ตวงทอง
ป.5
โรงเรียนจิตรลดา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
680
เด็กชายธนัท  ก้องเกียรติกมล
ป.5
โรงเรียนธรรมภิรักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
681
เด็กชายธนัทกุล  กุลวโรภาส
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
682
เด็กชายธนากร  ทวีพันธ์
ป.5
โรงเรียนทับทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
683
เด็กชายธนานัน  สุขภิญโญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
684
เด็กหญิงธนาภา  ชวนะสุนทรพจน์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
685
เด็กหญิงธนารีย์  อัมพามาศ
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
686
เด็กชายธนิก  พิทักษ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
687
เด็กชายธนุส  สัตตะจารุวงษ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
688
เด็กชายธเนศวร  ธรรมนาม
ป.5
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
689
เด็กชายธมมเดช  วัฒนสาธิตอาภา
ป.6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
690
เด็กหญิงธมลวรรณ  จิระจิตต์ถนอม
ป.6
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
691
เด็กชายธรณ์เทพ  กาญจนภูผา
ป.6
โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
692
เด็กชายธรรณธรรม  พลอยเจริญวงศ์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
693
เด็กชายธรรมเชษฐ์  บัวแย้ม
ป.5
โรงเรียนประชานิเวศน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
694
เด็กชายธรรม์ณภพ  เลิศบุญยพันธุ์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
695
เด็กชายธรรมวุฒิ  ตันฑเทอดธรรม
ป.4
โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
696
เด็กชายธรรว์วิวัชร์  เต็มสังข์
ป.4
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
697
เด็กชายธรรศ  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
ป.5
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
698
เด็กชายธรรศ  อภิธนาไชย
ป.6
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
699
เด็กชายธฤต  เรืองสังข์
ป.5
โรงเรียนอำนวยศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
700
เด็กชายธฤษณัช  วรรณะพาหุณ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคารพระมหาชนก ชั้น 2 ห้อง ป.3/1 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
701
เด็กชายธฤษณุธัช  กริ่มใจ
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศมีนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
702
เด็กหญิงธวัลรัชต์  คงแก้ว
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
703
เด็กหญิงธวัลรัตน์  รัตนถาวร
ป.6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
704
เด็กชายธัช  ปรีชาชัยสุรัตน์
ป.6
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
705
เด็กชายธัชกร  คงถาวรนันต์
ป.5
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
706
เด็กชายธัชกร  แท้เที่ยง
ป.6
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
707
เด็กชายธัชกร  ศุภคณาพิทักษ์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
708
เด็กชายธัชชัย  อภินัยนาถ
ป.4
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
709
เด็กชายธัชธรรม  ขาวมานิตย์
ป.4
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
710
เด็กชายธัชพงศ์  พิภพโสภณชัย
ป.6
โรงเรียนอรรถมิตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
711
เด็กชายธัชพงศ์  เหลืองวิลัย
ป.5
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
712
เด็กชายธัชพล  พันธุ์ไพโรจน์
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
713
เด็กชายธัชพล  เสรีวิวัฒนวงศ์
ป.6
โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
714
เด็กชายธัชพล  อมรพรภิรมย์
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
715
เด็กหญิงธัญกมล  ลีนุเกียรติ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
716
เด็กหญิงธัญกร  เจริญโชค
ป.5
โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
717
เด็กหญิงธัญกร  ตรงกิตติคุณ
ป.4
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
718
เด็กหญิงธัญจิรา  ธรรมรักขิโต
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
719
เด็กหญิงธัญชนก  เทศพงศ์ธาดา
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
720
เด็กหญิงธัญชนก  เปลื้องสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
721
เด็กหญิงธัญชนก  โพธิ์ทอง
ป.4
โรงเรียนกอบวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
722
เด็กหญิงธัญชนก  สังบัวแก้ว
ป.5
โรงเรียนถนอมพิศวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
723
เด็กหญิงธัญชนก  เอื้อโสภณ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
724
เด็กชายธัญชนิต  เจตกิตติโชค
ป.6
โรงเรียนแม่พระฟาติมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
725
เด็กชายธัญญชัช  ประภาประไพ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
726
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  แสงนพคุณศรี
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
727
เด็กชายธัญญวิชญ์  โกมลพันธุ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
728
เด็กชายธัญญ์  ศรีเจริญชัยกุล
ป.6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
729
เด็กชายธัญณินทร์  อุตมโท
ป.5
โรงเรียนเพลินพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
730
เด็กชายธัญธนัตย์  อุดมวิทยาโภคัย
ป.5
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
731
เด็กหญิงธัญนิตย์  ฉันท์พุทธิเวท
ป.6
โรงเรียนโสมาภาพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
732
เด็กหญิงธัญพร  ชินวสุสิน
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
733
เด็กหญิงธัญลักษณ์  สุระเกรียงศักดิ์
ป.6
โรงเรียนกานดา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
734
เด็กหญิงธัญวรัตม  เพื่อนรักษ์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
735
เด็กชายธันย์พศุตม์  พรมจันทร์
ป.4
โรงเรียนโชคชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคารพระมหาชนก ชั้น 3 ห้อง ป.3/11 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
736
เด็กชายธันวา  ภู่โทสนธิ์
ป.5
โรงเรียนลาซาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
737
เด็กชายธันวา  วิริยกอบกุล
ป.4
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
738
เด็กชายธาม  ศัลยกะลิน
ป.5
โรงเรียนโสมาภาพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
739
เด็กหญิงธารธารา  ประทุมทอง
ป.6
โรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
740
เด็กหญิงธาริษา  กู้เกียรติไทยเจริญ
ป.5
โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
741
เด็กชายธาวิน  สังหนู
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
742
เด็กหญิงธิดากานต์  รัตโนทัย
ป.6
โรงเรียนโสมาภาพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
743
เด็กชายธิติวัฒน์  จิรธรรมวศิน
ป.6
โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
744
เด็กชายธิติวัฒน์  ชุณห์เสรีชัย
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
745
เด็กชายธิติวัฒน์  นพคุณ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
746
เด็กชายธิติสรณ์  นวลนิ่ม
ป.5
โรงเรียนถนอมพิศวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
747
เด็กหญิงธิรดา  วราโชติหิรัญ
ป.6
โรงเรียนวัดไผ่เงินโชตนาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
748
เด็กชายธิษณ์ทักษ์  สมานุหัตถ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
749
เด็กชายธีทัต  เตียวิไล
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
750
เด็กชายธีทัต  โอสถศิลป์
ป.4
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
751
เด็กชายธีธนัช  สำราญวานิช
ป.6
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
752
เด็กชายธีธัช  พิพัฒน์ธราทรชัย
ป.5
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
753
เด็กชายธีธัช  สถิระพจน์
ป.6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
754
เด็กชายธีม  เดชอนันต์พสุ
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
755
เด็กหญิงธีร์จุฑา  สุขแสง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
756
เด็กชายธีรชาติ  เดชานันทศิลป์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
757
เด็กหญิงธีรดา  สุริยผล
ป.4
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
758
เด็กชายธีรเทพ  พลลม
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
759
เด็กชายธีร์ธวัช  โลหะเสริมทรัพย์
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
760
เด็กชายธีรนันท์  ไทรทองคำ
ป.4
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
761
เด็กชายธีร์ปวีณ  บุษย์นิลเพชร
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
762
เด็กชายธีรพัฒน์  เพิ่มพูลโชคคณา
ป.5
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
763
เด็กชายธีรภัทร  ธรรมิภักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
764
เด็กชายธีรภัทร  วรพิทยาภรณ์
ป.5
โรงเรียนประชานิเวศน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
765
เด็กชายธีรวัฒน์  ทองทา
ป.5
โรงเรียนคลองปักหลัก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
766
เด็กชายธีรวีร์  บุญญศิริวัฒน์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
767
เด็กชายธีรสิทธิ์  กลางประพันธ์
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
768
เด็กชายธีรสิทธิ์  ปัญญารังสี
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
769
เด็กชายธีรัตม์  ดวงดี
ป.6
โรงเรียนวัดพระเชตุพน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
770
เด็กชายธีร์  ชอบแสงจันทร์
ป.4
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคารพระมหาชนก ชั้น 3 ห้อง ป.3/10 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
771
เด็กชายธีวริศร์  จารุลิมปะพงศ์
ป.6
โรงเรียนไทยคริสเตียน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
772
เด็กชายเธียร  สินเสริมสุขสกุล
ป.4
โรงเรียนสาธิตสวนสุนันทา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
773
เด็กชายนกานต์  คุ้มสุพรรณ
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
774
เด็กชายนที  -
ป.6
โรงเรียนวัดพระเชตุพน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
775
เด็กชายนทีสิชณ์  สันติวิภานนท์
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
776
เด็กหญิงนนณภัส  พงศ์วรินทร์
ป.5
โรงเรียนอำนวยศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
777
เด็กชายนนทกร  แซ่ลิ้ม
ป.5
โรงเรียนโรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
778
เด็กชายนนทกร  ดาผิวดี
ป.6
โรงเรียนลาซาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
779
เด็กชายนพกร  ลิขิตหัตถศิลป
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
780
เด็กชายนพพล  มั่นคง
ป.5
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
781
เด็กหญิงนพรดา  จุลละเลขะกะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
782
เด็กชายนพรุจ  ศิริปุณย์
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
783
เด็กชายนพวริทธิ์  วชิระคณาพัฒน์
ป.4
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
784
เด็กชายนพอนันต์  จิตติฐิตินันท์
ป.6
โรงเรียนพระแม่มารี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
785
เด็กชายนภ  โครตมงคล
ป.4
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
786
เด็กชายนภ  เจริญยศ
ป.4
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
787
เด็กชายนภนต์  อภินทนาพงศ์
ป.5
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
788
เด็กชายนภพฤนท์  เลิศพงศ์
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
789
เด็กหญิงนภสร  รอดตุ้ม
ป.6
โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
790
เด็กชายนภสินธ์  แย้มโพธิ์ใช้
ป.5
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
791
เด็กชายนภหิรัณย์  สถิรประภากุล
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
792
เด็กชายนภัทร  กังหลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
793
เด็กชายนภัทร  กิจนะกุลการ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
794
เด็กหญิงนภัสร  วรรณสุข
ป.5
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
795
เด็กหญิงนภาพร  ลี่ดำรงวัฒนากุล
ป.6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
796
เด็กหญิงนภิสา  ฉลองวงษ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
797
เด็กชายนรภัทร  คุณาเรืองเดช
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
798
เด็กชายนรภัทร  เลิศทนงเดช
ป.4
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
799
เด็กชายนรวิชญ์  เกตุแก้วมณีรัตน์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
800
เด็กชายนรวิชญ์  นิลศาสตร์
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
801
เด็กหญิงนราพิชญ์  วัจนาภิญโญ
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
802
เด็กชายนราวิชญ์  อ่อนศรี
ป.4
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
803
เด็กชายนราเศรษฐ์  โรจน์สุขพัฒนา
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
804
เด็กหญิงนริญญา  แซ่ผ่ง
ป.6
โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
805
เด็กชายนรินทร  สุขศรี
ป.5
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคารพระมหาชนก ชั้น 3 ห้อง ป.3/9 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
806
เด็กชายนริศ  ทัศนะบรรจง
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
807
เด็กหญิงนริสรา  ธนารุ่งโรจน์
ป.4
โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
808
เด็กชายนรุตม์พัชร์  ลักษณ์สุวงศ์
ป.4
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
809
เด็กชายนรุตม์  ว่องจิตต์วุฒิไกร
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
810
เด็กชายนเรนทร  เกษมธรรมคุณ
ป.6
โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
811
เด็กชายนฤนนท์ภัทร  รัตน์ธเลสินธร
ป.5
โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
812
เด็กชายนฤนาท  เกษสยม
ป.6
โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
813
เด็กหญิงนวพร  ลือประกร
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
814
เด็กหญิงนวภัส  ลี้ภากรณ์
ป.4
โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
815
เด็กชายนวิช  สุดสายใจ
ป.6
โรงเรียนวัดบางปะกอก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
816
เด็กหญิงนวินดา  เบ็นโรสมัน
ป.6
โรงเรียนลาซาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
817
เด็กชายนอร์ท  ทยามันทิรนันท์
ป.6
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
818
เด็กหญิงนะทสึมิ  บันโซโน
ป.5
โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
819
เด็กหญิงนัชชา  ธานีปกรณ์
ป.6
โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
820
เด็กชายนัฏฐนาวิน  พิมพ์สนาม
ป.5
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
821
เด็กชายนัฐกรณ์  พินิจขจรเดช
ป.5
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
822
เด็กชายนัทกร  หมู่พิมล
ป.4
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
823
เด็กชายนัทธภูมิ  พวงประทุม
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
824
เด็กหญิงนัทธมน  บุญชำนาญ
ป.4
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
825
เด็กชายนัทธวัฒน์  มีสาร์ธนะโชติ
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
826
เด็กชายนัธทวัฒน์  คงสำราญ
ป.6
โรงเรียนแสงโสม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
827
เด็กชายนัธทวัฒน์  ศิริอำพันธ์กุล
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
828
เด็กหญิงนันต์นรา  ขันอาษา
ป.6
โรงเรียนพญาไท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
829
เด็กชายนันทชัย  กุจะพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
830
เด็กหญิงนันท์นภัส  รอดแถม
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
831
เด็กหญิงนันท์นภัส  ศรีมุข
ป.6
โรงเรียนอรรถมิตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
832
เด็กชายนันทพัทธ์  เคหะดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนสันติสุขวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
833
เด็กหญิงนันทภัค  แสงจินดา
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
834
เด็กหญิงนันทรัตน์  งามพล
ป.5
โรงเรียนกานดา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
835
เด็กหญิงนันทวัน  นิติ
ป.5
โรงเรียนวัดไผ่เงินโชตนาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
836
เด็กชายนันทวิธู  พนาพิทักษ์กุล
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
837
เด็กหญิงนันทิชา  เสมจร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
838
เด็กชายนันทิชิต  ส่งแสง
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองบัว(เอี่ยมแสงโรจน์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
839
เด็กชายนันนนนน์  กังหันทอง
ป.6
โรงเรียนสิบสองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
840
เด็กชายนันพสิษฐ์  แก้วจุนันท์
ป.6
โรงเรียนดรุณพัฒน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคารพระมหาชนก ชั้น 3 ห้อง ป.3/8 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
841
เด็กหญิงนาขวัญ  หวุ่นวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
842
เด็กชายนาคสิทธิ์  ซุ้ยวงศ์ษา
ป.6
โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
843
เด็กหญิงนาตาชา  มิตรแว
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
844
เด็กหญิงนิจจังกานต์  สิมารัตน์
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
845
เด็กชายนิติธร  มั่งพล
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
846
เด็กชายนิติธร  สังข์เทพ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
847
เด็กชายนิติธรรม  ต่วนบุตร
ป.6
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
848
เด็กชายนิธาน  เรามานะชัย
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
849
เด็กชายนิธิกันต์  วะมะพุทธา
ป.5
โรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
850
เด็กชายนิธิศ  จงประสิทธิผล
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
851
เด็กชายนิธิศ  เพ็ชรประดับ
ป.5
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
852
เด็กชายนิธิศ  สิริวรรณกิจ
ป.5
โรงเรียนอรรถมิตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
853
เด็กชายนิปุณ  กลับรอด
ป.5
โรงเรียนประชานิเวศน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
854
เด็กชายนิพิฐพนธ์  โสอินทร์
ป.6
โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
855
เด็กหญิงนิภาพร  นิยมฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองบัว(เอี่ยมแสงโรจน์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
856
เด็กหญิงนิรัชพร  ศรีวรพันธุ์
ป.4
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
857
เด็กชายนิรินธน์  โกศิริอักษร
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
858
เด็กหญิงนิสิตา  จำปาเทศ
ป.5
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
859
เด็กหญิงนิสุตรี  สีสอง
ป.5
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
860
เด็กหญิงนีรภา  เจริญบัณฑิต
ป.6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
861
เด็กชายเนติพนธ์  หยู่หนูสิงห์
ป.6
โรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
862
เด็กชายบรมภัค  หลาบหนองแสง
ป.4
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
863
เด็กหญิงบรมัตถ์ธร กมลคติกร  ดำรงรัตน์
ป.6
โรงเรียนดรุณพัฒน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
864
เด็กชายบวรวิชญ์  มนต์อินทร์
ป.6
โรงเรียนโสมาภา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
865
เด็กชายบัญญพนต์  ช่วยจุลจิตร
ป.5
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
866
เด็กชายบัญญภัทร  ลักษณาทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
867
เด็กชายบัณฑิต  นภาศรีวงศื
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
868
เด็กหญิงบัณฑิตา  เฑียรปัญญารัตนา
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
869
เด็กชายบัณณธร  จันทสุวรรณโณ
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
870
เด็กชายบัลลพ  ตรีศิลสัตย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
871
เด็กหญิงบัวบุษบา  เปรมใจ
ป.5
โรงเรียนประชานิเวศน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
872
เด็กหญิงบุญญาณี  กิจสกุล
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
873
เด็กหญิงบุญญาพร  บุณยะยุตกูล
ป.5
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
874
เด็กหญิงบุญธชา  ขวัญใจธัญญา
ป.6
โรงเรียนถนอมพิศวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
875
เด็กหญิงบุญยภัทร  เกตุพลอย
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคารพระมหาชนก ชั้น 3 ห้อง ป.3/7 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
876
เด็กหญิงบุญสิตา  บุญพิทักษ์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
877
เด็กชายบุณยภู  ช่วยจุลจิตร
ป.4
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
878
เด็กหญิงบุณยานุช  จุลนีย์
ป.5
โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
879
เด็กหญิงบุณลดา  โกมลหิรัณย์
ป.5
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
880
เด็กหญิงบุรัสกร  พรรัตนรักษา
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
881
เด็กหญิงบุษกร  กลิ่นจู
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองบัว(เอี่ยมแสงโรจน์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
882
เด็กหญิงบุษราภรณ์  ชื่นสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนวัดบางปะกอก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
883
เด็กหญิงเบญจณี  สุนทรวัฒน์
ป.6
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
884
เด็กหญิงเบญญาภัสร์  กิตติอภิรมย์
ป.6
โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
885
เด็กหญิงเบญญาภา  พัฒนพันธ์ชัย
ป.6
โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
886
เด็กชายปฐมพร  แสงสว่าง
ป.4
โรงเรียนพญาไท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
887
เด็กชายปฐวี  พลพิทักษ์
ป.4
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
888
เด็กชายปณพ  เปรมอ่อน
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์พิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
889
เด็กหญิงปณิตา  ตันดิลกตระกูล
ป.4
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
890
เด็กชายปณิธาน  เปรมเจริญ
ป.5
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
891
เด็กหญิงปทิตตา  รัตนวงค์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
892
เด็กหญิงปทิตตา  สังข์น้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
893
เด็กหญิงปนัดดา  แสงอรุณ
ป.6
โรงเรียนสถาพรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
894
เด็กหญิงปนัสนันท์  เชวงชวลิต
ป.6
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
895
เด็กชายปพนธ์ดนัย  ตรีไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
896
เด็กชายปพนพัชร์  สิทธวีร์วงษ์
ป.5
โรงเรียนประชานิเวศน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
897
เด็กหญิงปพิชญา  คุ้มเมธา
ป.6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
898
เด็กหญิงปพิชญา  เซียงฉี
ป.6
โรงเรียนเผดิมศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
899
เด็กชายปภณวัชร  จันทร์สิงห์
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
900
เด็กชายปภังกร  ตั้งธนาทร
ป.5
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
901
เด็กชายปภังกร  อยู่ยงวัฒนา
ป.4
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
902
เด็กชายปภังกร  เอกอัจฉริยา
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
903
เด็กชายปภังกร  บทบูรณ์อภิญญา
ป.6
โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
904
เด็กหญิงปภัชญา  ตั้งปรัชญากุล
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
905
เด็กหญิงปภาดา  ผดุงพัฒโนดม
ป.5
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
906
เด็กหญิงปภาดา  รัตนนาคิน
ป.6
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
907
เด็กชายปภาวิน  คงคติธรรม
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
908
เด็กชายปภาวิน  ทฤษณาวดี
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
909
เด็กชายปภาวิน  สมุห์นวล
ป.6
โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยาสายไหม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
910
เด็กหญิงปภิณพิทย์  นิกรพงษ์สิน
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคารพระมหาชนก ชั้น 3 ห้อง ป.3/6 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
911
เด็กชายปรชัช  ศรีประทุม
ป.5
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
912
เด็กชายปรมะ  อ่วมภูมิ
ป.6
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
913
เด็กชายปรเมธ  ตันรัตนากร
ป.5
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
914
เด็กหญิงปรวิศา  แซ่ไหล
ป.4
โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
915
เด็กชายปรวีร์  เผ่าบุญเกิด
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
916
เด็กชายประกฤษฎิ์  แสงนิยม
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
917
เด็กชายประจักษ์  พลยงค์
ป.6
โรงเรียนวัดพระเชตุพน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
918
เด็กหญิงประภาสิริ  พฤกษมาศ
ป.5
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
919
เด็กชายปรัชญา  เมธีปกรณ์ชัย
ป.4
โรงเรียนกงลี้จงซัน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
920
เด็กชายปรัชญา  ลิ้มกุลวราภิวัฒน์
ป.4
โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
921
เด็กชายปราการ  พรวิริยางกูร
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
922
เด็กชายปราชญ์  สุคันธปรีย์
ป.4
โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
923
เด็กหญิงปราณต์จรัส  สดแสนรัตน์
ป.6
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
924
เด็กชายปราณนต์  กาศสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
925
เด็กหญิงปราณัสมา  ประทุมไข
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
926
เด็กชายปรานต์  แซ่ตั้ง
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
927
เด็กชายปริญ  มิตรารัตน์
ป.5
โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
928
เด็กชายปริญญา  แขกนวม
ป.6
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
929
เด็กหญิงปริตตา  อนุญาหาช
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
930
เด็กหญิงปริยากร  พลอยดี
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
931
เด็กหญิงปริศนา  อุดมจักรวุฒิ
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
932
เด็กหญิงปรีชญา  เทวานฤมิตรกุล
ป.6
โรงเรียนพญาไท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
933
เด็กชายปรีดา  พรมภักดิ์
ป.4
โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
934
เด็กหญิงปรีดียาธรณ์  สุวรรณโชติ
ป.4
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
935
เด็กหญิงปรียากร  คงพิพิธ
ป.6
โรงเรียนจิตรลดา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
936
เด็กหญิงปรียาภัทร  ไม้สัก
ป.4
โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
937
เด็กชายปฤษฎี  ราชแพทยาคม
ป.6
โรงเรียนโสมาภา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
938
เด็กชายปวริศ  ณ พัทลุง อสุวพงษ์พัฒนา
ป.6
โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
939
เด็กชายปวริศ  ปรีงาม
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
940
เด็กชายปวริศ  ศิริสัมพันธ์
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
941
เด็กชายปวริศ  หนูวงษ์
ป.5
โรงเรียนโสมาภาพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
942
เด็กหญิงปวริศา  มั่นศรีจันทร์
ป.5
โรงเรียนโรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
943
เด็กหญิงปวริศา  วงศ์ทิพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
944
เด็กหญิงปวริศา  วิยานนท์
ป.6
โรงเรียนเผดิมศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
945
เด็กหญิงปวริศา  อันประเสริฐพร
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคารพระมหาชนก ชั้น 3 ห้อง ป.3/5 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
946
เด็กหญิงปวริศา  เอกสิทธิ์ธารากร
ป.5
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
947
เด็กชายปวเรศ  ลีลาวัฒนสุข
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
948
เด็กชายปวิชญา  รูปเอี่ยม
ป.6
โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
949
เด็กชายปวี  บัวทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
950
เด็กหญิงปวีย์ธิดา  ฉัตร์รัตติชัย
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
951
เด็กชายปองคุณ  ศรีสังวาลย์
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
952
เด็กชายปองคุณ  สุขอภิญญา
ป.5
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
953
เด็กชายปองคุณ  อุทยาภมรวัฒน์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
954
เด็กชายป้องคุณณ์  ล้วนวรวัฒน์
ป.6
โรงเรียนเลิศหล้า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
955
เด็กชายปองภพ  เลิศสถาพรสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
956
เด็กชายปัญญวัต  จรัสแสงสมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
957
เด็กชายปัญญา  จิตทรงบุญ
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
958
เด็กชายปัญญากร  แพทย์อดิพงศ์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
959
เด็กหญิงปัญญาพร  ศรีระโคตร
ป.6
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
960
เด็กหญิงปัญญ์  ศานติจรรยาพร
ป.6
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
961
เด็กหญิงปัณฑารีย์  ทองคำ
ป.5
โรงเรียนพิพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
962
เด็กหญิงปัณฑารีย์  สังหาร
ป.4
โรงเรียนแม่พระฟาติมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
963
เด็กหญิงปัณฑิตา  ชมบุญ
ป.4
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
964
เด็กชายปัณณ์ณธีร์  แก้วเหมือน
ป.4
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
965
เด็กชายปัณณทัต  ม่วงจีน
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
966
เด็กชายปัณณทัต  เมธาจรัส
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
967
เด็กชายปัณณทัต  โอภาสมงคลชัย
ป.6
โรงเรียนเด็กสากลนิมิตรใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
968
เด็กชายปัณณธร  ลือนาม
ป.4
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
969
เด็กชายปัณณธร  อนันต์กิตติเลิศ
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
970
เด็กชายปัณณพรรษ์  สิริชัยธรณ์
ป.5
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
971
เด็กชายปัณณพัฒน์  ภาณุทัต
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
972
เด็กชายปัณณพัฒน์  เหล่าเจริญกิจชัย
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
973
เด็กชายปัณณภัทร์  ทองนิ่ม
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
974
เด็กชายปัณณวัชร์  มงคลพิทักษ์สุข
ป.6
โรงเรียนปัญญาศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
975
เด็กชายปัณณวัฒน์  วาจาสิทธิศิลป์
ป.4
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
976
เด็กชายปัณณวิชญ์  กิจวิจิตร
ป.6
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
977
เด็กชายปัณณวิชญ์  คำทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
978
เด็กชายปัณณวิชญ์  ชังเทศ
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
979
เด็กชายปัณณวิชญ์  ตุลารักษ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
980
เด็กชายปัณณวิชญ์  ศรีตระกูล
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคารพ่อหลวง ชั้น 1 ห้อง ป.2/5 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
981
เด็กชายปัณณวิชญ์  อยู่เจริญกิจ
ป.5
โรงเรียนอรรถมิตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
982
เด็กชายปัณณ์  ชีวิวัฒน์
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
983
เด็กชายปัณณ์  ทรัพย์เพิ่ม
ป.5
โรงเรียนโสมาภา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
984
เด็กหญิงปัทมพร  ดาวซ้อน
ป.6
โรงเรียนสถาพรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
985
เด็กชายปาฏิหาริย์  มังคละคีรี
ป.6
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
986
เด็กชายปาณชนะ  ปานะนนท์
ป.5
โรงเรียนอำนวยศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
987
เด็กหญิงปาณนาถ  อิงคบารมี
ป.6
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
988
เด็กหญิงปาณัทดา  แสงน้ำเพชร
ป.5
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
989
เด็กหญิงปาณิศรา  ท้วมเสน
ป.4
โรงเรียนคลองปักหลัก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
990
เด็กหญิงปาณิศา  สุรเดช
ป.4
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
991
เด็กหญิงปาณิสรา  โฆษิตสุรังคกุล
ป.5
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
992
เด็กหญิงปาณิสรา  ธนบุญโชคสกุล
ป.5
โรงเรียนอำนวยศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
993
เด็กหญิงปาณิสรา  ภูมิพิสิทธิ์โพคิน
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
994
เด็กหญิงปาณิสรา  มุสตาฟา
ป.6
โรงเรียนปัญญาศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
995
เด็กหญิงปาณิสรา  อารยพัฒนกุล
ป.6
โรงเรียนสันติสุขวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
996
เด็กหญิงปาณิสรา  เอื้อยฉิมพลี
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
997
เด็กหญิงปานตะวัน  หวังนุช
ป.6
โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
998
เด็กหญิงปานตา  สุวรรณรัตน์
ป.6
โรงเรียนโสมาภาพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
999
เด็กชายปานธีร์  วิลาศชัยเจริญ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1000
เด็กหญิงปานภากร  กมลนันทิน
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1001
เด็กหญิงปานมาตา  ประภากรมาศ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1002
เด็กหญิงปานฤทัย  นุขันธ์
ป.5
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1003
เด็กหญิงปารณีย์  ฉัตรสิริรุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์พิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1004
เด็กชายปารเมศ  ชะใบรัมย์
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1005
เด็กหญิงปาริชา  อำพันธ์
ป.6
โรงเรียนราชินีบน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1006
เด็กหญิงปาลิตา  ยุระวงกิ่ง
ป.5
โรงเรียนลาซาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1007
เด็กหญิงปาลิตา  สีสะหวัด
ป.4
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1008
เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  คงอาษา
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1009
เด็กชายปิยเทพ  แพร่สิริ
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1010
เด็กชายปิยภัทร  แสงสุข
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1011
เด็กหญิงปิยรมย์  งามมุข
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1012
เด็กชายปิยวัฒน์  ดวงคำ
ป.4
โรงเรียนกงลี้จงซัน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1013
เด็กชายปิยวัฒน์  แสนชื่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1014
เด็กหญิงปิยะพัชร  พ่อยัน
ป.6
โรงเรียนสิบสองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1015
เด็กชายปีติพงศ์  จีรังสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคารพ่อหลวง ชั้น 1 ห้อง ป.2/6 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1016
เด็กชายปุญ  ใจซื่อกุล
ป.4
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1017
เด็กหญิงปุญชรัศมิ์  ศรคูณ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1018
เด็กชายปุญญธร  จงหมายลักษณ์
ป.6
โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1019
เด็กชายปุญญพัฒน์  แคลลา
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1020
เด็กชายปุญญพัฒน์  ไชยเรืองกิตติ
ป.6
โรงเรียนอยู่เย็นวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1021
เด็กชายปุญญพัฒน์  นาคเสนา
ป.5
โรงเรียนพระแม่มารี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1022
เด็กชายปุญญพัฒน์  ปานรอด
ป.6
โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1023
เด็กชายปุญยวีร์  สิทธิ
ป.6
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1024
เด็กหญิงปุณญิสา  จิ๋วรี
ป.6
โรงเรียนพญาไท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1025
เด็กหญิงปุณณภา  ผาสุกจิตธรรม
ป.6
โรงเรียนบูรณะศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1026
เด็กหญิงปุณณภา  วิไลหอม
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1027
เด็กชายปุณณวิทย์  เลซี
ป.6
โรงเรียนสาธิตสวนสุนันทา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1028
เด็กชายปุณณวิทย์  วงศ์สิโรจน์กุล
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1029
เด็กชายปุณณวิทย์  วาจรัต
ป.5
โรงเรียนอรรถมิตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1030
เด็กชายปุณณสิน  อัศวรังษี
ป.6
โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1031
เด็กชายปุณยธร  กันศิริ
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1032
เด็กหญิงปุณย์ธีรา  โอภาสสมุทรชัย
ป.6
โรงเรียนแสงโสม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1033
เด็กชายปุณยพัฒน์  พิพัฒนานันทิ
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1034
เด็กชายปุณยวีร์  เติมบุญ
ป.5
โรงเรียนวัดยานนาวา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1035
เด็กหญิงปุณยวีร์  พัฒนจิตติขจร
ป.6
โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1036
เด็กหญิงปุณยวีร์  วิศวาจารย์
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1037
เด็กชายปุณยวีร์  อริยกิตติวงศ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1038
เด็กหญิงปุณรดา  สกุลรุจา
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1039
เด็กหญิงปุณิกา  เอื้อจิตร์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1040
เด็กชายปูรณ์  เลิศลักษณ์ปรีชา
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1041
เด็กหญิงเปมิกา  สวนอนันต์
ป.6
โรงเรียนกอบวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1042
เด็กหญิงเปรมยุดา  ภาณุมาศตระกูล
ป.5
โรงเรียนโชคชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1043
เด็กชายเปี่ยมศักดิ์  ไชยพฤกษ์
ป.5
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1044
เด็กชายพงศกร  อนุสรณ์เทวินทร์
ป.5
โรงเรียนพระแม่มารี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1045
เด็กชายพงศ์นริศฐ์  งามเชิดตระกูล
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1046
เด็กชายพงศนาถ  พรสุขสว่าง
ป.4
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1047
เด็กชายพงศ์ปณต  ดุกสุขแก้ว
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1048
เด็กชายพงศ์ปณต  เหลือสุข
ป.4
โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1049
เด็กชายพงศ์พัฒณศิริ  สิริจิรการเจริญ
ป.6
โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1050
เด็กชายพงศ์พิศุทธิ์  พัฒโนทัย
ป.5
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคารพ่อหลวง ชั้น 2 ห้อง ป.2/8 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1051
เด็กชายพงศภัค  เฟื่องฟุ้ง
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์พิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1052
เด็กชายพงศภัค  ยาวิรัชน์
ป.6
โรงเรียนอรรถมิตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1053
เด็กชายพงศ์วรินทร์  ทวีศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1054
เด็กชายพงศ์วรุตม์  ยิ้มประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1055
เด็กชายพงศ์สุระ  พงศ์อัครกรณ์
ป.5
โรงเรียนเลิศหล้า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1056
เด็กชายพงษธร  ภักดีวิบูล
ป.4
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1057
เด็กชายพงษ์พัฒน์  เพ็งยิ้ม
ป.4
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1058
เด็กชายพงษภัทร  วาณิชย์ไพศาล
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1059
เด็กชายพชร  แจ้งยอดสุข
ป.6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1060
เด็กชายพชร  ดวงดีแก้ว
ป.5
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1061
เด็กชายพชร  ตติไตรสกุล
ป.6
โรงเรียนบูรณะศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1062
เด็กชายพชร  ธาคากิ
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1063
เด็กชายพชร  พรหมชัย
ป.6
โรงเรียนประชานิเวศน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1064
เด็กชายพชรธร  พร้อมสิ้น
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1065
เด็กชายพชรพัทธ์  ฟองอนันตรัตน์
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1066
เด็กชายพณิชพล  นกอักษร
ป.5
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1067
เด็กชายพธภูมิ  วนะลุน
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1068
เด็กชายพบธรรม  เงางาม
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1069
เด็กหญิงพรชฎา  เมฆาผ่องอำไพ
ป.6
โรงเรียนราชินีบน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1070
เด็กหญิงพรชนิตว์  แก้วกมลศรีสุข
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1071
เด็กหญิงพรทิตา  มีชัย
ป.6
โรงเรียนโรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1072
เด็กหญิงพรทิพย์พา  กรีทวิ
ป.5
โรงเรียนกอบวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1073
เด็กหญิงพรธีรา  ธีรภาพวงศ์
ป.4
โรงเรียนอำนวยศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1074
เด็กหญิงพรนภัส  พันธ์อ้น
ป.6
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1075
เด็กหญิงพรนัชชา  เนรมิตร
ป.6
โรงเรียนสิบสองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1076
เด็กหญิงพรนัชชา  รัตนวารี
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1077
เด็กชายพรปพบ  แตระกุล
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1078
เด็กหญิงพรปวีณ์  ธีรภาพวงศ์
ป.4
โรงเรียนอำนวยศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1079
เด็กหญิงพรปวีณ์  บุญเติร
ป.6
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1080
เด็กหญิงพรปวีณ์  สกุลศรีประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1081
เด็กชายพรพศิน  สรัลสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนทับทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1082
เด็กชายพรพศุตม์  ยุกตานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1083
เด็กหญิงพรพิฌา  พลับพลา
ป.6
โรงเรียนราชินีบน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1084
เด็กชายพรภพ  บูรณสิน
ป.4
โรงเรียนอรรถมิตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1085
เด็กชายพรภวันต์  ฤดีนิรมาน
ป.6
โรงเรียนพญาไท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคารพ่อหลวง ชั้น 2 ห้อง ป.2/7 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1086
เด็กหญิงพรรณชญาภา  แก้วปัญญา
ป.5
โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1087
เด็กหญิงพรรณภัสสร  พงษ์ประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1088
เด็กหญิงพรรณวรท  มั่นแสง
ป.5
โรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1089
เด็กชายพรรวินท์  ตติยบัณฑิตสกุล
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1090
เด็กหญิงพรรษชล  นาคเจริญ
ป.4
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1091
เด็กหญิงพรรษชล  แมนมนตรี
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1092
เด็กชายพรฤทธิ์  แซ่เจียง
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1093
เด็กชายพระนาย  สุรเกียรติ
ป.4
โรงเรียนโสมาภา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1094
เด็กหญิงพฤกษา  เรืองศิริ
ป.5
โรงเรียนอรรถมิตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1095
เด็กหญิงพฤกษา  สวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์สุขสวัสดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1096
เด็กชายพล  ศีลวัตกุล
ป.5
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1097
เด็กชายพลกฤต  วนิชประภา
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1098
เด็กชายพลช  สถิตโศจิกุล
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1099
เด็กชายพลชวิชญ์  ชลายนวัฒน์
ป.4
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1100
เด็กชายพลชัช  ทิพย์ธนทรัพย์
ป.6
โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1101
เด็กชายพลวรรธน์  ชุติรัตนโรจน์
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1102
เด็กชายพลวัต  ชูทองคำ
ป.6
โรงเรียนถนอมพิศวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1103
เด็กหญิงพลอยณิสา  มหาศิริบุญญารัฐ
ป.6
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1104
เด็กหญิงพลอยพราว  มหาเจริญสิริ
ป.6
โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1105
เด็กหญิงพลอยลดา  เคหะ
ป.6
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1106
เด็กหญิงพลัฎฐ์ธา  ศรียาภัย
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1107
เด็กชายพลัฎ์ฐ  อังคะวานิช
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1108
เด็กชายพศธัชชฐ์  พงษ์ศิริกุล
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1109
เด็กชายพศวีร์  จันทรมณี
ป.5
โรงเรียนกานดา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1110
เด็กชายพศวีร์  บุรพงศ์บัณฑิต
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1111
เด็กชายพศวีร์  เผือกใจแผ้ว
ป.4
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1112
เด็กชายพศิน  ปรีชา
ป.6
โรงเรียนสาธิตสวนสุนันทา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1113
เด็กชายพศิน  ปิยะอารมณ์รัตน์
ป.4
โรงเรียนสาธิตสวนสุนันทา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1114
เด็กชายพศุตม์  กลีบบัว
ป.4
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1115
เด็กชายพศุตม์  ว่องไวกิจไพศาล
ป.6
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1116
เด็กชายพสธร  กึกก้อง
ป.5
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1117
เด็กชายพสิษฐ์พศ  จารุอาภรณ์ประทีป
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1118
เด็กชายพสิษฐ์  บรรจงรุจากุล
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1119
เด็กชายพสิษฐ์  เลาหนราทิพย์
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1120
เด็กชายพสิษฐ์  สายคำจันทร์
ป.4
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคารพ่อหลวง ชั้น 2 ห้อง ป.4/7 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1121
เด็กชายพสุวัฒน์  จันทร์วิพัฒน์
ป.4
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1122
เด็กหญิงพอใจ  วิโสรัมย์
ป.6
โรงเรียนกอบวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1123
เด็กหญิงพอดี  ธนานนทศรี
ป.4
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1124
เด็กชายพอดี  ล้วนจำเริญ
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1125
เด็กหญิงพัชพิชา  คณะไชย
ป.6
โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1126
เด็กหญิงพัชรกนก  ด้วงรอด
ป.4
โรงเรียนบ้านคลองบัว(เอี่ยมแสงโรจน์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1127
เด็กหญิงพัชรกันต์  ปินตา
ป.5
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1128
เด็กหญิงพัชรธิดา  เมี้ยนทอง
ป.6
โรงเรียนวัดบางปะกอก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1129
เด็กหญิงพัชรนันท์  สายเสนา
ป.6
โรงเรียนพญาไท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1130
เด็กชายพัชรพล  ทิมวงศ์
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1131
เด็กชายพัชรพล  ภาษิต
ป.6
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1132
เด็กชายพัชรพล  รุ่งสิริสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1133
เด็กชายพัชรพล  วีระวานิช
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์สุขสวัสดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1134
เด็กหญิงพัชร์พิดา  พิพัฒน์วสุธร
ป.4
โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1135
เด็กหญิงพัชรวลัย  อุดมธนะบริบูรณ์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์สุขสวัสดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1136
เด็กหญิงพัชราภรณ์  ุสุดดี
ป.6
โรงเรียนโรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1137
เด็กชายพัฒ  ธัญญะชาติ
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1138
เด็กหญิงพัฒชลีภัสร์  โสภณธรรมพัฒน์
ป.4
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1139
เด็กหญิงพัฒน์นรี  โกศลพัฒนดุรงค์
ป.6
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1140
เด็กหญิงพัณณิตา  เสมจร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1141
เด็กชายพัทธนันท์  เชยกลิ่นเทศ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1142
เด็กชายพัทธนันท์  ตัณประเสริฐสุภา
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1143
เด็กหญิงพัทธนันท์  รัตนแสงเสถียร
ป.4
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1144
เด็กหญิงพัทรดา  ประมวลชัยกุล
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1145
เด็กหญิงพันทิพา  ศรีสุทราภรณ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1146
เด็กชายพันธ์กร  เบ็ญจทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1147
เด็กชายพัศวุฒิ  ทิมคล้าย
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1148
เด็กชายพิงภู  เวสารัชประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1149
เด็กชายพิจักษณ์  ฤทธิกำจร
ป.4
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1150
เด็กชายพิชชานันท์  เฮ่อ
ป.6
โรงเรียนเอกบูรพาวิเทศศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1151
เด็กหญิงพิชชาภัสสร์  สำเภายนต์
ป.6
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1152
เด็กหญิงพิชญดา  จันทรวิวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1153
เด็กหญิงพิชญธิดา  สุวรรณชะนะ
ป.6
โรงเรียนวัดบางปะกอก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1154
เด็กชายพิชญพัชร์  ถ้องพิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอรรถมิตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1155
เด็กหญิงพิชญ์สินี  จันทร์เพ็ญ
ป.6
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคารพ่อหลวง ชั้น 2 ห้อง ป.4/8 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1156
เด็กหญิงพิชญ์สินี  สุวรรณสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1157
เด็กหญิงพิชญา  ปัญญาปรุ
ป.6
โรงเรียนพญาไท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1158
เด็กหญิงพิชญาภัค  กรัพณานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1159
เด็กหญิงพิชญาภา  อนันทนุพงศ์
ป.4
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1160
เด็กชายพิชญุตม์  ทิพย์มณเฑียร
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1161
เด็กชายพิชญุตม์  ปรุงสิน
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1162
เด็กชายพิชญุตม์  อัคคะเมธี
ป.5
โรงเรียนสายน้ำทิพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1163
เด็กชายพิชญุุตม์  เอื้อสกุลเกียรติ
ป.6
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1164
เด็กชายพิชเญศ  ชาติสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1165
เด็กหญิงพิชยาศิริ  อธิพิพัฒน์กุล
ป.5
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1166
เด็กชายพิชเยศ  สะอาดแก้ว
ป.4
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1167
เด็กชายพิชาภพ  คังคายะ
ป.5
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1168
เด็กหญิงพิชามญชุ์  คุ้มราษี
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1169
เด็กหญิงพิชามญชุ์  ผาวิรุฬห์สิริ
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1170
เด็กหญิงพิณรภา  ชินพงศ์ไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1171
เด็กชายพิตตินันท์  วงษ์ท่าเรือ
ป.6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1172
เด็กชายพิทยาธรณ์  เทียบดอกไม้
ป.6
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1173
เด็กชายพิทวัส  ตุรวรรณ์
ป.4
โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1174
เด็กชายพิทูร  โตสุโขวงศ์
ป.4
โรงเรียนอำนวยศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1175
เด็กชายพิภัช  โตสุโขวงศ์
ป.6
โรงเรียนอำนวยศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1176
เด็กหญิงพิมพ์ชญา  เต็งถาวร
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1177
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สะเมนรัมย์
ป.6
โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1178
เด็กหญิงพิมพ์นารา  สุตังคานุ
ป.6
โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1179
เด็กหญิงพิมพ์ประภาภร  พงษ์แพทย์
ป.5
โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1180
เด็กหญิงพิมพ์พนิต  เทพเจริญนิรันดร์
ป.6
โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1181
เด็กหญิงพิมพ์พร  สมณา
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์สุขสวัสดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1182
เด็กหญิงพิมพ์พาดา  ชัชธรานนท์
ป.6
โรงเรียนแสงโสม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1183
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  มงคลวิสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1184
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  เฮ่อ
ป.6
โรงเรียนเอกบูรพาวิเทศศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1185
เด็กหญิงพิมพ์ภากร  เต็งถาวร
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1186
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  มณีวงค์
ป.6
โรงเรียนโสมาภา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1187
เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  ศุภรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1188
เด็กหญิงพิมพ์วลัญ  มีทรัพย์
ป.6
โรงเรียนถนอมพิศวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1189
เด็กชายพิมุกข์ภณ  ก้งซ้าย
ป.5
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1190
เด็กหญิงพิรญาณ์  อำไพธนากร
ป.6
โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคารพ่อหลวง ชั้น 2 ห้อง ป.4/9 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 35
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1191
เด็กชายพิริยะพงศ์  ถกลธรรม
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1192
เด็กชายพิสิษฐ์ศรัณ  จิรธนาคุณ
ป.5
โรงเรียนโชคชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1193
เด็กชายพิสิษฐ์  กนกมณีรัตน์
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1194
เด็กชายพิสิษฐ์  ชินสุวรรณพานิช
ป.6
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1195
เด็กชายพิสิษฐ์  พันธุ์เพ็ง
ป.6
โรงเรียนอรรถมิตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1196
เด็กชายพิสิษฐ์  พุฒันธพงศ์
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1197
เด็กชายพิสิษฐ์  วรรณมโนมัย
ป.6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1198
เด็กชายพิสิษฐ์  สิริวุฒิโสภณ
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1199
เด็กชายพิสิษฐ์  สุวรรณธีรางกูร
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1200
เด็กชายพีชาพันธ์  เลี่ยมอ๋อ
ป.5
โรงเรียนกอบวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1201
เด็กหญิงพีรชยา  พลับพลา
ป.6
โรงเรียนราชินีบน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1202
เด็กชายพีรณัฐ  วิชัยดิษฐ
ป.5
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1203
เด็กชายพีรณัฐ  สกุลมีทรัพย์
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1204
เด็กชายพีรธัท  จอมพงศ์
ป.4
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1205
เด็กชายพีรพัฒน์  สิงห์เสือ
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1206
เด็กชายพีร์รัฐ  พลเสนวณิช
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1207
เด็กชายพีรวัส  ตั้งกิจทนงศักดิ์
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1208
เด็กชายพีรวัส  เพ็งนารีย์
ป.5
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1209
เด็กชายพีรวิชญ์  กิจคุณาเสถียร
ป.4
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1210
เด็กชายพีรวิชญ์  แก้วพิทักษ์คุณ
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1211
เด็กชายพีรวิชญ์  เชี่ยววิทย์
ป.6
โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1212
เด็กชายพีรวิชญ์  ฐิติวุฒิพงศ์
ป.4
โรงเรียนเลิศหล้า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1213
เด็กชายพีรวิชญ์  ประคัลภวงส์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1214
เด็กชายพีรวิชญ์  ผ้าเจริญ
ป.6
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1215
เด็กชายพีรวิชญ์  ศรีจาก
ป.6
โรงเรียนสายน้ำทิพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1216
เด็กชายพีรวิชญ์  สิปิยารักษ์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1217
เด็กชายพีรวินท์  อธิประยูร
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1218
เด็กชายพีระพงศ์  แสงสว่าง
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1219
เด็กชายพุฒิพงศ์  ศิริธนารัตนกุล
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1220
เด็กชายพุทธางกูร  ทองสิริสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1221
เด็กชายพุทธิพงศ์  ปังดำรงค์
ป.5
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1222
เด็กชายพุทธิพงศ์  สันติสุขสภาพร
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1223
เด็กหญิงเพลงพิณ  สุประดิษฐอาภรณ์
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1224
เด็กชายเพียรธรรม  ธรรมสโรช
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1225
เด็กหญิงแพรพลอย  สีเขียว
ป.6
โรงเรียนวัดพระเชตุพน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคารพ่อหลวง ชั้น 2 ห้อง ป.4/10 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 36
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1226
เด็กหญิงแพรวพรรณ  สงวนจีน
ป.5
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1227
เด็กหญิงแพรวเพชรพราว  ผลศิริ
ป.6
โรงเรียนราชินี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1228
เด็กชายไพศิษฐ์  ธนสิริวัลก์
ป.6
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1229
เด็กหญิงภคนันท์  สารประสพ
ป.5
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1230
เด็กหญิงภคพร  ทองอ่ำ
ป.4
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1231
เด็กหญิงภคพร  ว่องพานิช
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1232
เด็กชายภคพล  เมฆดำรงศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1233
เด็กหญิงภคมน  บูรณปริญญากุล
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1234
เด็กชายภควิช  จงอดิเรกลาภ
ป.6
โรงเรียนสาธิตสวนสุนันทา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1235
เด็กชายภคิน  งามดีวิไลศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1236
เด็กชายภณ  กนกวิมานกุล
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1237
เด็กชายภณัฐพงศ์  สุรศรีตานนท์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา(ประถม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1238
เด็กชายภพธร  มังกรพันธุ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1239
เด็กหญิงภรภัทร  สินภัทรไพศาล
ป.5
โรงเรียนโสมาภา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1240
เด็กหญิงภรภัทร  เสาสูง
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1241
เด็กหญิงภริณณ์ธร  ภูริวิกรัยพงศ์
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1242
เด็กหญิงภริตพร  เศรษฐ์ธนานนท์
ป.4
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1243
เด็กหญิงภริม  ปันทวังกูร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1244
เด็กหญิงภริมา  สิทธิสรวง
ป.5
โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1245
เด็กชายภริลพัจ  จักรพันธุ์ ณ อยุธยา
ป.6
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1246
เด็กหญิงภวริศา  ลิมป์ชนาภา
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1247
เด็กหญิงภวิกา  เพ็งภา
ป.6
โรงเรียนวัดพระเชตุพน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1248
เด็กหญิงภวิตรา  ศุภปิยะ
ป.6
โรงเรียนอรรถมิตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1249
เด็กชายภวินท์  เพ็งฉุย
ป.4
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1250
เด็กชายภวิศ  พฤฑฒิกุล
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1251
เด็กหญิงภวิษย์พร  หมวกเอี่ยม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1252
เด็กหญิงภัคจิรา  ตาอินทร์
ป.4
โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1253
เด็กหญิงภัคจิรา  นารี
ป.5
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1254
เด็กหญิงภัคชญานันท์  ทองสุข
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์สุขสวัสดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1255
เด็กหญิงภัคพร  อุสาหะ
ป.6
โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1256
เด็กชายภัคพล  แพะขุนทด
ป.5
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1257
เด็กชายภัคพล  สุดสอน
ป.5
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1258
เด็กชายภัคพันธุ์  ดิสรเตติวัฒน์
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1259
เด็กหญิงภัครดา  จารุศรีวรรณา
ป.4
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1260
เด็กหญิงภัควลัญชญ์  ไตรสิริสมบัติ
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคารพ่อหลวง ชั้น 2 ห้อง ป.4/11 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 37
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1261
เด็กชายภัฏ  วงศ์รุจิราวาณิชย์
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1262
เด็กหญิงภัณฑิลา  ตั้งสุนทรขัณฑ์
ป.6
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1263
เด็กหญิงภัณฑิลา  อยู่ยงวัฒนา
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1264
เด็กหญิงภัณฑิลาพร  อินกุณา
ป.6
โรงเรียนพญาไท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1265
เด็กชายภัททิยะ  วราพันธุ์
ป.5
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1266
เด็กหญิงภัททิยา  เบ็ญกูล
ป.5
โรงเรียนราชินีบน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1267
เด็กหญิงภัทธิ์นที  พงษ์ชู
ป.6
โรงเรียนกานดา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1268
เด็กชายภัทรกร  ลันโทมรัตนะ
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1269
เด็กชายภัทรกร  วิรติกุล
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1270
เด็กหญิงภัทรกร  สุยะสืบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1271
เด็กชายภัทรกร  อรอินทร์
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1272
เด็กชายภัทรชล  อินทร์พิทักษ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1273
เด็กชายภัทรดนัย  วันศรี
ป.4
โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1274