ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุทัยธานี เขต 2

ณ อาคารเพทาย โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชพร  คุณาพลเทวินท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
2
เด็กชายกณิฏฐ์  หงษ์ยิ้ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกนกพร  ขวัญเพ็ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
4
เด็กชายกนกพล  บลดาศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
5
เด็กชายกฤษดา  นนทภาพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลานสัก
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บัวกลั่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
7
เด็กชายกันตพัฒน์  จูเที่ยง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกัลยกร  ตุริยาภรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
9
เด็กหญิงกาญจน์เกล้า  นนธิสรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
10
เด็กชายกิตติภูมิ  วงษ์อุปปา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลานสัก
คณิตประถม
11
เด็กหญิงกุลนาถ  ต่วนเทศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
12
เด็กชายเกียรติวงศ์  เจนเจตวิทย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
13
เด็กชายจตุพร  ฉวีจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
14
เด็กหญิงจนิสตา  นวกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
15
เด็กหญิงจิณณพัฒน์  พิลึก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
16
เด็กหญิงจิรนันท์  สึสุราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลานสัก
คณิตประถม
17
เด็กชายจิรภัทร  เพ็ญสาริกาญจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลานสัก
คณิตประถม
18
เด็กชายจิรภัทร  หล้าคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
19
เด็กชายจิรภัทร  อุทัยวงษ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52
คณิตประถม
20
เด็กหญิงจิรัชยา  นาควัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
21
เด็กชายจิรายุ  ทองพิกุล
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52
คณิตประถม
22
เด็กหญิงจุติอร  ทรัพย์สิน
ป.5
โรงเรียนวัดทัพคล้าย
คณิตประถม
23
เด็กชายฉัตริน  พิกุลทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลานสัก
คณิตประถม
24
เด็กหญิงชนกกานต์  ศรราม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
25
เด็กหญิงชนิกานต์  ประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลานสัก
คณิตประถม
26
เด็กชายชาญวิทย์  ชัยหงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลานสัก
คณิตประถม
27
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทองฟัก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
28
เด็กหญิงโชติกา  อุปสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลานสัก
คณิตประถม
29
เด็กหญิงญาณิศา  กองแพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
30
เด็กหญิงญาณิศา  พันธุยี่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
31
เด็กหญิงฐิติกานต์  ศรีกระสอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลานสัก
คณิตประถม
32
เด็กหญิงฐิติชญาภรณ์  คลองน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลานสัก
คณิตประถม
33
เด็กชายณัชพล  แซ่เติล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลานสัก
คณิตประถม
34
เด็กหญิงณัฎฐธิดา  ดุลยชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลานสัก
คณิตประถม
35
เด็กชายณัฐชัย  ธัญธเณส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลานสัก
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุทัยธานี เขต 2

ณ อาคารเพทาย โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงณัฐชา  มะโนสร้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลานสัก
คณิตประถม
37
เด็กชายณัฐฐชัย  ม่วงสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
38
เด็กหญิงณัฐณิชา  พิมพ์โคตร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลานสัก
คณิตประถม
39
เด็กชายณัฐธัณเวทิศ  พงษ์เขตกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลานสัก
คณิตประถม
40
เด็กหญิงณัฐนรี  ดิษเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
41
เด็กชายณัฐพล  ชังชั่ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
42
เด็กชายณัฐภัทร  เจริญวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลานสัก
คณิตประถม
43
เด็กชายณัฐวัชร  กะมะละคร
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52
คณิตประถม
44
เด็กชายณัฐวัศห์  โปรณะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลานสัก
คณิตประถม
45
เด็กชายณัฐวุฒิ  ฉิมพาลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลานสัก
คณิตประถม
46
เด็กชายณัฐสิทธิ์  ม่วงภู่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
47
เด็กหญิงณัฐสินี  ต่างทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลานสัก
คณิตประถม
48
เด็กหญิงทัศวรรณ  บุญสง่า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลานสัก
คณิตประถม
49
เด็กหญิงทิฆัมพร  สุพสร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
50
เด็กหญิงทิวาพร  วรโพธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
51
เด็กหญิงธนพร  ทองยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
52
เด็กชายธนพล  จีรดิษฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
53
เด็กชายธนวัฒน์  โพธิรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลานสัก
คณิตประถม
54
เด็กชายธนวัฒน์  มากมี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
55
เด็กชายธนากร  ว่องวิการณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
56
เด็กหญิงธนาภา  ปัทมรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
57
เด็กหญิงธัญรดา  กุสุโมทย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลานสัก
คณิตประถม
58
เด็กหญิงธัญศุภา  คุ้มพงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
59
เด็กหญิงธิดาพร  ว่องเกษการณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
60
เด็กหญิงธิติวรรณ  บุญเกษสุรพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
61
เด็กหญิงธิษตยา  ยิ้มพะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
62
เด็กหญิงธีรนาฎ  วิมูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลานสัก
คณิตประถม
63
เด็กชายธีรภัทร  ณ น่าน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลานสัก
คณิตประถม
64
เด็กชายนนทกานต์  โพธิ์คง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลานสัก
คณิตประถม
65
เด็กชายนพวินท์  วงษ์สุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
66
เด็กหญิงนภัทร  สายสัมพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
67
เด็กหญิงนรภัทร  กวระสูตร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลานสัก
คณิตประถม
68
เด็กหญิงน้ำเพชร  จันทร์ชื่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลานสัก
คณิตประถม
69
เด็กหญิงนิศามณี  คงมณี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
70
เด็กหญิงบุณยาพร  หิรัญสวรรค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลานสัก
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุทัยธานี เขต 2

ณ อาคารเพทาย โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงเบญญาภา  หวยสูงเนิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
72
เด็กหญิงปพิชญา  กองศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
73
เด็กหญิงปภินดา  คงประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
74
เด็กหญิงปราณปริยา  แกล้วการไถ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
75
เด็กหญิงปราณปริยา  รงค์ทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
76
เด็กหญิงปราณปรียา  ดาเกลี้ยง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
77
เด็กหญิงปริฉัตร  พลวนอาจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
78
เด็กหญิงปริชญา  วิสุชาติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
79
เด็กชายปริญญา  แยบเขตรการณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
80
เด็กหญิงปวีณ์ลดา  วิทยารัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
81
เด็กหญิงปัทมา  ชมสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
82
เด็กหญิงปาจรีย์  รักเกียรติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
83
เด็กชายปาณชัย  กังวาฬ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
84
เด็กหญิงปาณิศา  เพิ่มเขตกรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลานสัก
คณิตประถม
85
เด็กชายปิยพนธ์  หัสแดง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
86
เด็กชายปิยพัทธ์  โพธิ์สุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลานสัก
คณิตประถม
87
เด็กหญิงปุณยพศวีร์  อินสว่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
88
เด็กหญิงเปรมฤดี  เทียนลำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
89
เด็กหญิงเปรมสุดา  รู้ลึก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลานสัก
คณิตประถม
90
เด็กชายพงศกร  วิสิเขตต์การณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลานสัก
คณิตประถม
91
เด็กหญิงพนิตพร  บุญมี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
92
เด็กหญิงพรรณพัชร  รัตนเทพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลานสัก
คณิตประถม
93
เด็กชายพสธร  ภู่ทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
94
เด็กหญิงพัชนันท์  ดาใจคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
95
เด็กหญิงพันธ์ทิพา  ดรพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลานสัก
คณิตประถม
96
เด็กชายพัสกร  ประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
97
เด็กหญิงพิณฑกานต์  จำปีทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
98
เด็กหญิงพีรกาญจน์  แก้วทรัพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
99
เด็กชายพีรพล  กฤษวี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลานสัก
คณิตประถม
100
เด็กชายพีรพล  โพธิ์พันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลานสัก
คณิตประถม
101
เด็กชายพีรัลวิชญ์  เสาวมาลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
102
เด็กหญิงเพชรญาณิญร์  ชาวหล่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลานสัก
คณิตประถม
103
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  จันทร์ศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
104
เด็กหญิงภัทรวดี  ปานเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลานสัก
คณิตประถม
105
เด็กหญิงภาฝัน  พลอยเพชร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุทัยธานี เขต 2

ณ อาคารเพทาย โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงภิญญดา  โทนทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
107
เด็กชายภูมินทร์  ประทุมแสง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52
คณิตประถม
108
เด็กชายภูวดิท  บัวทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
109
เด็กหญิงมณีเนตร  เนตรมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลานสัก
คณิตประถม
110
เด็กชายยศภัทร  จันทร์เอี่ยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
111
เด็กชายยุทธภูมิ  ธุสิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
112
เด็กชายรติวรรชน์  จันทร
ป.5
โรงเรียนวัดทัพคล้าย
คณิตประถม
113
เด็กชายรังสิโชติ อรวรรณ  มาทีฆะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
114
เด็กชายรัชชานนท์  ประสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลานสัก
คณิตประถม
115
เด็กชายรัชพล  ไพศาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
116
เด็กหญิงลักษิกา  เพ็งพะยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
117
เด็กหญิงวชิรญา  ชีคงเนียม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลานสัก
คณิตประถม
118
เด็กชายวรปรัชญ์  ว่องวิการณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
119
เด็กหญิงวรวรัญช์  ภุมมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลานสัก
คณิตประถม
120
เด็กชายวรายุทธ  ป่องเป็น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
121
เด็กชายวลภพ  น้อยเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลานสัก
คณิตประถม
122
เด็กชายวันชัย  สบาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลานสัก
คณิตประถม
123
เด็กหญิงวันวิสา  วิทยารัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
124
เด็กชายวุฒิชัย  โพธิ์พิทักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
125
เด็กหญิงศตพร  โตรศรีวิรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
126
เด็กชายศักดิ์ชัย  พรหมศาสตร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
127
เด็กหญิงศิรธดา  รอดหนิด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
128
เด็กชายศิรภัสสร  นิลสาตร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
129
เด็กชายศิรวิชญ์  คันศร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
130
เด็กหญิงศิรินาถ  แก้วตา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลานสัก
คณิตประถม
131
เด็กชายศุภกร  บรรเทิงจิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
132
เด็กชายศุภวิชญ์  จำปา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
133
เด็กชายสรธร  ทวิชศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
134
เด็กหญิงสโรชา  กันวิชา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
135
เด็กหญิงสิริกัญญา  วราธนาวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลานสัก
คณิตประถม
136
เด็กหญิงสุพิชชา  เจตเขตการณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
137
เด็กหญิงสุภัสสร  บัวเกตุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
138
เด็กหญิงสุภัสสรา  ทิพยวงศ์วิจิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
139
เด็กหญิงสุรีรัตน์  จินะชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
140
เด็กหญิงโสภานุช  อินต๊ะอุ่นวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุทัยธานี เขต 2

ณ อาคารเพทาย โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงโสภาสินี  เฟื่องกาญจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลานสัก
คณิตประถม
142
เด็กชายหฤษฎ์  นาคสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
143
เด็กชายหิรัณย์  บริสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
144
เด็กชายอธิป  สุเสนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลานสัก
คณิตประถม
145
เด็กชายอนุชา  อิศาสตร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลานสัก
คณิตประถม
146
เด็กชายอนุภพ  พูลฉนวน
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52
คณิตประถม
147
เด็กหญิงอริตรา  สมบัติหา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลานสัก
คณิตประถม
148
เด็กหญิงอักษรศิริ  สุคนธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
149
เด็กชายอัครภูมิ  กลิ่นศร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลานสัก
คณิตประถม
150
เด็กหญิงอัญชิสา  ปัทมรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
151
เด็กชายอัมรินทร์  บุตรสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
152
เด็กหญิงอารยา  ลำพึงกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
153
เด็กหญิงอาริสรา  มุทิตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
154
เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  สนองผัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
155
เด็กชายเอกวิทย์  บุญกมุติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
156
เด็กชายเอกวิทย์  แม้นพยัคฆ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลานสัก
คณิตประถม
157
เด็กหญิงเอริน  ไลซ์ ชร็อก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลานสัก
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุทัยธานี เขต 2

ณ อาคารเพชรไพลิน โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
158
เด็กหญิงกณิศา  สายเพ็ชร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
159
เด็กหญิงกนกพร  ทาทำนุก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
160
เด็กหญิงกนกพร  พลปัญกาศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
161
เด็กหญิงกมลชนก  อินทพาส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
162
เด็กหญิงกมลพรรณ  เนียรภาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
163
เด็กหญิงกมลวรรณ  จัดเขตรกรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
164
เด็กหญิงกัญจน์จิรา  ปาลวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
165
เด็กหญิงกัญญาภัค  ประสิทธิการ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
166
เด็กหญิงกัญฐิดาพร  แข่งเพ็ญแข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลานสัก
วิทย์ประถม
167
เด็กหญิงกัลยรัตน์  กรงไกรราช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
168
เด็กชายกิตติพงศ์  สารสุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
169
เด็กหญิงกุลชญา  วัฒนเกษกรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
170
เด็กชายกุลชวาล  สิงทะยม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
171
เด็กหญิงกุลธรา  สมประสงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
172
เด็กหญิงกุลธิดา  ชูศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
173
เด็กหญิงกุลพัชร  พรมธร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
174
เด็กหญิงเกศราภรณ์  จินเขตกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
175
เด็กชายเขษมศักดิ์  พิมพา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
176
เด็กชายคณาชาติ  นวลนุ่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
177
เด็กหญิงจรรยาพร  เฟื้อแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
178
เด็กหญิงจารุวรรณ  บุตรดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
179
เด็กหญิงจิดาภา  ทบพวก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
180
เด็กหญิงจิดาภา  บริบูรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
181
เด็กหญิงจิดาภา  ศรอินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
182
เด็กชายจิรพัฒน์  บุญเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
183
เด็กชายจีรภัทร  สอนศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
184
เด็กหญิงฉัตรชนก  ทวีกสิกรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
185
เด็กหญิงชญาณี  สีทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
186
เด็กชายชโณทัย  ตระกูลวรรณา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลานสัก
วิทย์ประถม
187
เด็กหญิงชนม์นิภา  สานุทิตย์
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52
วิทย์ประถม
188
เด็กหญิงชมพูนุท  ระบอบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
189
เด็กชายชยณัฐ  พันธุ์แก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
190
เด็กหญิงชลิตา  นนท์คำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
191
เด็กชายชวิศ  แอ๊ตมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
192
เด็กชายชิติพัทธ์  ฤทธิิ์ธา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
193
เด็กหญิงสุภาวดี  กสิกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
194
เด็กหญิงสุวพัชร  หนองคาย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุทัยธานี เขต 2

ณ อาคารเพชรไพลิน โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
195
เด็กชายชิษณุพงศ์  นวกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
196
เด็กหญิงชุติกาญจน์  เอี่ยมจิตคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
197
เด็กหญิงชุติมณฑน์  สุขสบาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
198
เด็กหญิงชุติมา  จบศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
199
เด็กหญิงญาณดา  แก้วเกษ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
200
เด็กหญิงญาณิศา  ชินอาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
201
เด็กหญิงฐิติพร  เหล่ายัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
202
เด็กชายฑิวากร  สุภบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
203
เด็กชายณภัทรพงษ์  กะระวะสุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
204
เด็กชายณรงค์เดช  ราชวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
205
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ชุตินทร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
206
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เหล่าแช่ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
207
เด็กหญิงณัฐกฤตา  บ่อพิมาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
208
เด็กชายณัฐชนน  ยืนยง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
209
เด็กหญิงณัฐชยา  วิลัยตรวจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
210
เด็กหญิงณัฐฎ์ชนก  โชติธนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
211
เด็กชายณัฐฐาพล  พูลสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52
วิทย์ประถม
212
เด็กหญิงณัฐณิชา  ศรีอชูรส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
213
เด็กหญิงณัฐธยาน์  อัครภัคพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
214
เด็กหญิงณัฐธิดา  บาระมี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
215
เด็กชายณัฐนนท์  เดชอินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
216
เด็กชายณัฐพงษ์  ดวงมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
217
เด็กชายณัฐสิทธิ์  บุญเกตุ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
218
เด็กหญิงณิชา  ถิรตันติกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
219
เด็กหญิงณิชากร  บำรุงรัฐสุจริต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
220
เด็กชายเดชาวัฒน์  ยศนันท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
221
เด็กชายตรีวิทย์  เขียวเปี่ยม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
222
เด็กชายเตชิต  คงประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
223
เด็กชายทักษ์ดนัย  เรืองประชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
224
เด็กหญิงทิพย์สุดา  นาคสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
225
เด็กชายธนกฤต  สำฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
226
เด็กชายธนกฤต  หอมหวล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
227
เด็กชายธนวัฒน์  ภูแซมโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
228
เด็กชายธนวัฒน์  สุวรรณคำภู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
229
เด็กหญิงธมนวรรณ  เอี่ยมสอาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
230
เด็กหญิงเหมือนฝัน  ปินะกะเส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลานสัก
วิทย์ประถม
231
เด็กหญิงอนัญญา  จุ่นบุญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุทัยธานี เขต 2

ณ อาคารเพชรไพลิน โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
232
เด็กชายธรรมนูญ  เฉลิมพันธ์์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
233
เด็กชายธรรมรัตน์  ประเสริฐศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
234
เด็กหญิงธัชตวัน  หัสแดง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
235
เด็กหญิงธัญชนก  เจตกสิกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
236
เด็กหญิงธัญชนก  อ่อนคล้าย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
237
เด็กหญิงธัญญรัตน์  วงค์โอษฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
238
เด็กหญิงธัญญรัตน์  วงศ์สุขเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
239
เด็กหญิงธัญยพร  เหนือคูเมือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
240
เด็กหญิงธาริษา  จันทรังษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
241
เด็กชายธีทัต  เยาวโรจน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
242
เด็กชายธีร์ธวัช  บุญเพียร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
243
เด็กชายนนณพัทธ์  วารี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
244
เด็กหญิงนพรัตน์  สังข์ทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
245
เด็กหญิงนภัทร  อ่ำสุพรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
246
เด็กชายนราวิชญ์  โม่งแป้น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
247
เด็กหญิงนฤมล  ไทยขำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
248
เด็กชายนันทภพ  จิตรปลื้ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
249
เด็กหญิงนิศาชล  นารี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
250
เด็กหญิงบุญญารัก  ศรลัมพ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
251
เด็กชายบุญฤทธิ์  ทองคล้าย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
252
เด็กหญิงบุลภรณ์  เรืองโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
253
เด็กหญิงเบญญาภา  วงษ์บุญมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
254
เด็กหญิงเบญญาภา  วินทะไชย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
255
เด็กชายปกป้อง  นิลยี่เรือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
256
เด็กหญิงปภัชญา  พรศิรชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
257
เด็กหญิงปภาดา  แพ่งพิพัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
258
เด็กหญิงปรมาภรณ์  ดาวดวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
259
เด็กหญิงปรายธันวา  ชูประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
260
เด็กหญิงปรียาภัทร  เข็มทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
261
เด็กหญิงปลีณา  ประเสริฐกุลศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
262
เด็กหญิงปวริศา  ฉิมพาลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
263
เด็กชายปวีร์  นิลสนธิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
264
เด็กหญิงปัณฑิตา  คุ้ยสุพรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
265
เด็กหญิงปัณฑิตา  แซ่เล้า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
266
เด็กชายปัณณทัต  ทองคำขาว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
267
เด็กหญิงอภิญญา  เพ็งอุ่น
ป.4
โรงเรียนวัดทัพคล้าย
วิทย์ประถม
268
เด็กหญิงออมสิริ  เงียบกระโทก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลานสัก
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุทัยธานี เขต 2

ณ อาคารเพชรไพลิน โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
269
เด็กชายปัณณธร  บุญศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
270
เด็กหญิงปาณรวินท์  หนูกลัด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
271
เด็กหญิงปิ่นแก้ว  รงค์ทอง
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52
วิทย์ประถม
272
เด็กชายปิยพัฒน์  หัสแดง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
273
เด็กชายปิยวัฒน์  ธรรมภิทักษ์
ป.5
โรงเรียนวัดทัพคล้าย
วิทย์ประถม
274
เด็กชายปิยะวัชร์  กุดแยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
275
เด็กหญิงปุณยภา  วรรณภาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
276
เด็กชายพงศกร  พงศ์ชีวะกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
277
เด็กชายพชร  จิตรดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
278
เด็กหญิงพชรวรรณ  ชื่นนอก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
279
เด็กชายพนมรุ้ง  สุดาทิพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลานสัก
วิทย์ประถม
280
เด็กหญิงพนิดา  ม่วงแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
281
เด็กหญิงพรชนัญญ์  จันทฤก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
282
เด็กหญิงพัชชา  พัฒนวรเวคิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
283
เด็กหญิงพัฎชรดา  สารมูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
284
เด็กหญิงพัณณิตา  แจ้งถิ่นป่า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
285
เด็กชายพัทธดนย์  สิงห์เวียง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
286
เด็กชายพันธุ์ธิช  อ่อนบาง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
287
เด็กหญิงพิชชานันท์  นันทะโกลมล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
288
เด็กหญิงพิชชาพร  ประสิทธิการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
289
เด็กหญิงพิชชาภา  งามขำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
290
เด็กหญิงพิชชาภา  พัฒนวิริยะพิศาล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
291
เด็กหญิงพิดารัตน์  รักษากลิ่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
292
เด็กชายพิตติธาดา  กำเหนิด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
293
เด็กชายพิพรรธ  โสภณศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
294
เด็กหญิงพิมธ์วดี  รุ่งวัฒนภักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
295
เด็กหญิงพิมพ์ศิริ  สุขสุวานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
296
เด็กชายพีรวุฒิ  พันธ์มหา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
297
เด็กหญิงเพชรธัญณา  แข็งเขตการณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
298
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  หาญสาริกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
299
เด็กชายภาคิญ  วงษ์หัสแดง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
300
เด็กหญิงภิชญาพร  บุญสิงห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
301
เด็กชายภูริช  สาลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
302
เด็กหญิงมณิสรา  แป้นพยอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
303
เด็กหญิงมนัสพรรณน์  คำภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
304
เด็กหญิงอามานี่ คาเรน  บัวก์บา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
305
เด็กชายอุปถัมภ์  อินทร์ทิม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุทัยธานี เขต 2

ณ อาคารเพชรไพลิน โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
306
เด็กชายยศกร  เซ่งปี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
307
เด็กชายรณกฤต  กางกรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
308
เด็กหญิงรดา  ชูประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
309
เด็กชายรัชชานนท์  ปาลวัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
310
เด็กหญิงรินรวี  บุษบงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
311
เด็กหญิงลลนา  วงษ์เวช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
312
เด็กหญิงวรดา  ห่างภัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
313
เด็กหญิงวรพิชชา  ไกรสิทธิพาณิชย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
314
เด็กชายวรภัทร  ดิษหร่าย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
315
เด็กหญิงวรรณิก  พัฒนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
316
เด็กชายวัชรชัย  ขาวจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
317
เด็กชายวันศุกร์  อัศวรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
318
เด็กชายวินทวิชญ์  พิลึก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
319
เด็กหญิงวิรัญชนา  วารีศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
320
เด็กหญิงวิลาวัณย์  คำสมจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
321
เด็กชายวิวัฒน์  บุญเลิศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
322
เด็กชายศรัณย์ธร  เกิดศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
323
เด็กหญิงศศิลดา  รัดรอดกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
324
เด็กหญิงศิรประภา  หวังผล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
325
เด็กหญิงศิวาพร  ทองลิ้ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
326
เด็กชายศุภกร  จำเนียรศิลป์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
327
เด็กหญิงศุภาพร  เหล่าเมืองกลาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
328
เด็กหญิงสรียา  บูรพา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
329
เด็กหญิงสาวิตรี  อ่ำเพ็ชร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
330
เด็กชายสิทธิชัย  ทองดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
331
เด็กชายสิทธิทูล  ทองดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
332
เด็กหญิงสิริกร  ระงับภัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
333
เด็กหญิงสิริธัญญ์  ไชยศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
334
เด็กหญิงสิริภรณ์  ฉัตรสุริยากรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
335
เด็กหญิงสุขจิตรา  ทรัพย์ปราชญ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
336
เด็กหญิงสุจรรยา  ดาวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
337
เด็กหญิงสุชาวดี  ศรีไพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
338
เด็กหญิงสุนิศา  โพธิ์พงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
339
เด็กหญิงสุพัตรา  ทวิชศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
340
เด็กหญิงสุพิชญา  บูรณะจารุ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
341
เด็กหญิงเฮเลนน่า  เคลียร่า บัวก์บา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม