ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เลย เขต 3

ณ อาคาร 100 ปี ชั้น 3 ห้อง ป.6/1 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  กองเพ็ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กชายคงพัฒน์  ใยมูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กชายคณิตศรณ์  ฤทธิศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงจุฬารัตน์  คงทน
ป.6
โรงเรียนบ้านแก่งครก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กชายชิติพัทธ์  ฤทธิศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กชายณัฐวัตร  เรืองทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กชายตรีวิทย์  จิรเกียรติตระกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงธนพร  คำพัน
ป.6
โรงเรียนบ้านแก่งครก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กชายธนากร  ศรีบุตรตา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กหญิงธัญภัทร  โยประโคน
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำพุ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงธัญย์ชนก  ศรีบุญ
ป.6
โรงเรียนบ้านแก่งครก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กชายปวีณ์กร  นักบุญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กหญิงปาณิสรา  พินธิสืบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กหญิงปารมี  ส่งเสริม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กหญิงพลอยชมพู  สืบท้าว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กชายพศุตม์  ฤทธิศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงพิชชาภา  พรหมศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กหญิงพิชญาพร  โยประโคน
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำพุ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กหญิงพิมพ์พิศา  บาบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงพิมพ์ภัทรา  รินต๊ะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เลย เขต 3

ณ อาคาร 100 ปี ชั้น 3 ห้อง ป.6/2 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
21
เด็กหญิงพิสุทธินี  ทวีทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กชายภัทรกร  ศรีใจยา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กชายภาคิน  สละ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กชายภาณุภัทร  ไชยาน้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กหญิงภูตะวัน  วังคีรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กชายภูริณัฐ  แสงรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กชายวรเมธ  เชื้อบุญมี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กหญิงศิริภัสสร  จันทาสี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กชายศุภกฤษฎ์  คำลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กหญิงสายขิม  สังคีตศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กหญิงสุชานันท์  จันทะคีรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กหญิงสุทัตตา  คันซอทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กชายสุรศักดิ์  แดงด้วง
ป.4
โรงเรียนบ้านแก่งครก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ดาราช
ป.6
โรงเรียนบ้านแก่งครก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กชายอภิวิชญ์  นกกูล
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทุ่ม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
36
เด็กหญิงอรปรียา  หาสิงทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำพุ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กชายอิทธิกร  ชำนิยันต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เลย เขต 3

ณ อาคาร 100 ปี ชั้น 3 ห้อง ป.6/4 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
38
เด็กหญิงกตัญญุตา  ภูชุมพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กหญิงกมลชนก  แก้วโสม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กชายกรณ์ดนัย  ดีสม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กชายกฤษฎาธาร  สาระทัศนานันท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กชายก้องภพ  น่วมเณร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กชายก่อบุญ  จันทศร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงกัปตันชฎา  แสนสุภา
ป.6
โรงเรียนชุมชนภูเรือ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กชายกาญจนภา  ศรชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กชายกีรติกร  วรรณศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กหญิงเกษฏาพร  อุ่นแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กหญิงเขมนิตย์  ศรียะภูมิ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทุ่ม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กหญิงจินดารัตน์  วรินทรา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กหญิงจิรัชญา  ชาวสกล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กหญิงจีรพรรณ  โพธิปัสสา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กหญิงเจนจิรา  นนทะโคตร
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทุ่ม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กหญิงชญานิศ  โยประโคน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กหญิงชนิกานต์  เครือชัยสุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กหญิงชนิสรา  ทมเจริญ
ป.4
โรงเรียนชุมชนภูเรือ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กหญิงชลดา  เนตรผง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กชายชินกร  แก้วพัด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กชายชีวัธนัย  แสงอรุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กหญิงฐิติมา  แถวบุญตา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กชายณภัทร  หรรษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กหญิงณัชชา  ทาวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กหญิงณัชณรัตน์  แสงพลสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนภูเรือ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กชายณัชพล  เชื้อบุญมี
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทุ่ม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กหญิงณัฐกาญ  เมืองแสน
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทุ่ม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กหญิงณัฐณิชา  บูรณวิชิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กหญิงณัฐนิชา  บุญธรรม
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทุ่ม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กหญิงณัฐพร  ไตรพรหม
ป.6
โรงเรียนชุมชนภูเรือ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เลย เขต 3

ณ อาคาร 100 ปี ชั้น 3 ห้อง ป.5/4 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
68
เด็กชายณัฐวุฒิ  กันสุทธิ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทุ่ม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กหญิงณิชชยา  คูสูงเนิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กหญิงดุจษฎี  อุ่นแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
71
เด็กชายธนกฤต  โกษาจันทร์
ป.5
โรงเรียนชุมชนภูเรือ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กชายธนพรรษ  โอนาค
ป.4
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กชายธนภูมิ  วันทองสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กชายธนาดุล  ขำวิไล
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทุ่ม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กชายธนาธิป  บุญอาจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กชายธนายุต  เมตตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กหญิงธนิษฐา  ภูคงน้ำ
ป.6
โรงเรียนชุมชนภูเรือ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กชายธรณ์เทพ  สิทธิศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กหญิงธัญพร  หอมชื่น
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทุ่ม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  บุตรพรหม
ป.6
โรงเรียนชุมชนภูเรือ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กหญิงธีร์จุฑา  สิทธิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กชายธีรภัทร  นนทะนำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กชายธีรายุตม์  สุทธิ
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทุ่ม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กหญิงนภัสนันท์  ศรีบุรินทร์
ป.6
โรงเรียนชุมชนภูเรือ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กหญิงนภัสสร  ศรียัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กหญิงนัฐทิญา  แก้วสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กหญิงนันท์นภัส  ศรีบุรินทร์
ป.4
โรงเรียนชุมชนภูเรือ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กหญิงบุรัสกร  จันทรศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กหญิงเบญญาพร  ไชยเลิศ
ป.6
โรงเรียนชุมชนภูเรือ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กหญิงปฐมพร  พิมสร
ป.6
โรงเรียนชุมชนภูเรือ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กหญิงปนิดดา  พรมศาสตร์
ป.4
โรงเรียนชุมชนภูเรือ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กชายปรเมศร์  ษรจันทร์
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำพุ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กหญิงประสิตา  วงศ์สีหะ
ป.6
โรงเรียนชุมชนภูเรือ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กชายปริญญา  พันติมิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กหญิงปริญญาภรณ์  วงศ์คำสม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กหญิงปริยากร  โยธาสุภาพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เลย เขต 3

ณ อาคาร 100 ปี ชั้น 3 ห้อง ป.5/3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
97
เด็กหญิงพิชฌาวลี  ภาเข็ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กหญิงพิชญธิดา  อุ้ยเลิศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กชายพิทวัส  แสงอร่่่าม
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทุ่ม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กหญิงพิมพกานต์  จันทะคีรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กหญิงพิมพ์อักษร  เสนานุช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กชายพิริยะ  ทรงพุฒิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กชายพิสูจน์รัก  อิ่มเอิบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กชายพีรพัฒน์  เย็นขัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กชายพีรภัทร  กมลรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทุ่ม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
106
เด็กหญิงภัณฑิรา  ศรีบุตรตา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กหญิงภัทรธิดา  แสนโสภา
ป.6
โรงเรียนชุมชนภูเรือ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กหญิงภัทรวดี  พลดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กชายภูมินทร์  ศรีสุทโท
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กหญิงรักษ์ณภัทร  เสนานุช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กหญิงรัชธรณ์  ศรียาบับ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กชายรัฐเขต  กุลกรม
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทุ่ม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กชายรัฐศาสตร์  นวลดั้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กหญิงรัตนาวดี  จันอุดร
ป.6
โรงเรียนชุมชนภูเรือ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กหญิงลลิตา  กมลรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กหญิงวรณิกา  สุวรรณชาติ
ป.4
โรงเรียนชุมชนภูเรือ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กหญิงวรรณนิสา  เอี่ยมน้อย
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทุ่ม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กหญิงวรวัลญช์  กุลวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กหญิงวันมีสุข  เสือเนียม
ป.4
โรงเรียนชุมชนภูเรือ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กชายวิทย์ศรัช  บุตรดีวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กชายวิพุธ  ประกิระตา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กหญิงวิรัญญาภา  บุญเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กหญิงวิรากร  จันทศร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กชายวุฒิภัทร  แสนใจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กชายศตายุ  ชูเกียรติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กหญิงศศินิภา  ร้องจิก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เลย เขต 3

ณ อาคาร 100 ปี ชั้น 3 ห้อง ป.6/3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
127
เด็กหญิงปุณญาพร  วันทองสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กชายพชรดนัย  แหขุนทด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กหญิงพรกนก  ไชยโสดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กหญิงพรรณปพร  ยศสุพรหม
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำพุ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กชายพลพล  พันธุ์โสดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กชายพัชรพล  จันทศร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กหญิงศิริยากร  เชื้อบุญมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กชายศิวกร  เทพศรีหะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กหญิงศุภวลัย  สอนสำโรง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กชายศุภวิชญ์  พลเยี่ยม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กหญิงศุภิสรา  เพียรวิทยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กชายเศรษฐพงศ์  ทองหล่อ
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทุ่ม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กหญิงสะกาวเดือน  แก้วแย้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กหญิงสิรินทรา  สารมะโน
ป.6
โรงเรียนชุมชนภูเรือ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
141
เด็กหญิงสิริญาพร  ฑีฆะวิวรรธน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กหญิงสิริวิมล  คงสืบชาติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กหญิงสุชานันท์  ยิ่งกล้า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กหญิงสุธาสินี  ประดลชอบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กหญิงสุพัฒตรา  เชื้อบุญมี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กหญิงสุรัตน์ติกานต์  เสนานุช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กหญิงโสฐิญา  พรหมรักษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กชายอดิสรณ์  ภาวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กหญิงอนัญญา  ราชอินตา
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทุ่ม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กชายอนาวิล  ยศปัญญา
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทุ่ม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กชายอเนชา  แก้วพวง
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทุ่ม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กหญิงอภิชญา  แก้วศรีจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กหญิงอภิญญา  สิงห์สถิตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กชายอภิวัฒน์  หอมชื่น
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทุ่ม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กหญิงอริสา  สมภาศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทุ่ม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กหญิงอัสยุชมา  แถวบุญตา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์