ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เลย เขต 3

ณ อาคาร 100 ปี ชั้น 3 ห้อง ป.6/1 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  กองเพ็ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
2
เด็กชายคงพัฒน์  ใยมูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
3
เด็กชายคณิตศรณ์  ฤทธิศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
4
เด็กหญิงจุฬารัตน์  คงทน
ป.6
โรงเรียนบ้านแก่งครก
คณิตประถม
5
เด็กชายชิติพัทธ์  ฤทธิศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
6
เด็กชายณัฐวัตร  เรืองทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
7
เด็กชายตรีวิทย์  จิรเกียรติตระกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
8
เด็กหญิงธนพร  คำพัน
ป.6
โรงเรียนบ้านแก่งครก
คณิตประถม
9
เด็กชายธนากร  ศรีบุตรตา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
10
เด็กหญิงธัญภัทร  โยประโคน
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำพุ
คณิตประถม
11
เด็กหญิงธัญย์ชนก  ศรีบุญ
ป.6
โรงเรียนบ้านแก่งครก
คณิตประถม
12
เด็กชายปวีณ์กร  นักบุญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
13
เด็กหญิงปาณิสรา  พินธิสืบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
14
เด็กหญิงปารมี  ส่งเสริม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
15
เด็กหญิงพลอยชมพู  สืบท้าว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
16
เด็กชายพศุตม์  ฤทธิศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
17
เด็กหญิงพิชชาภา  พรหมศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
18
เด็กหญิงพิชญาพร  โยประโคน
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำพุ
คณิตประถม
19
เด็กหญิงพิมพ์พิศา  บาบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
20
เด็กหญิงพิมพ์ภัทรา  รินต๊ะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เลย เขต 3

ณ อาคาร 100 ปี ชั้น 3 ห้อง ป.6/2 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
21
เด็กหญิงพิสุทธินี  ทวีทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
22
เด็กชายภัทรกร  ศรีใจยา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
23
เด็กชายภาคิน  สละ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
24
เด็กชายภาณุภัทร  ไชยาน้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
25
เด็กหญิงภูตะวัน  วังคีรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
26
เด็กชายภูริณัฐ  แสงรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
27
เด็กชายวรเมธ  เชื้อบุญมี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
28
เด็กหญิงศิริภัสสร  จันทาสี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
29
เด็กชายศุภกฤษฎ์  คำลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
30
เด็กหญิงสายขิม  สังคีตศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
31
เด็กหญิงสุชานันท์  จันทะคีรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
32
เด็กหญิงสุทัตตา  คันซอทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
33
เด็กชายสุรศักดิ์  แดงด้วง
ป.4
โรงเรียนบ้านแก่งครก
คณิตประถม
34
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ดาราช
ป.6
โรงเรียนบ้านแก่งครก
คณิตประถม
35
เด็กชายอภิวิชญ์  นกกูล
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทุ่ม
คณิตประถม
36
เด็กหญิงอรปรียา  หาสิงทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำพุ
คณิตประถม
37
เด็กชายอิทธิกร  ชำนิยันต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เลย เขต 3

ณ อาคาร 100 ปี ชั้น 3 ห้อง ป.6/4 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
38
เด็กหญิงกตัญญุตา  ภูชุมพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
39
เด็กหญิงกมลชนก  แก้วโสม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
40
เด็กชายกรณ์ดนัย  ดีสม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
41
เด็กชายกฤษฎาธาร  สาระทัศนานันท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
42
เด็กชายก้องภพ  น่วมเณร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
43
เด็กชายก่อบุญ  จันทศร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
44
เด็กหญิงกัปตันชฎา  แสนสุภา
ป.6
โรงเรียนชุมชนภูเรือ
วิทย์ประถม
45
เด็กชายกาญจนภา  ศรชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
46
เด็กชายกีรติกร  วรรณศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
47
เด็กหญิงเกษฏาพร  อุ่นแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
48
เด็กหญิงเขมนิตย์  ศรียะภูมิ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทุ่ม
วิทย์ประถม
49
เด็กหญิงจินดารัตน์  วรินทรา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
50
เด็กหญิงจิรัชญา  ชาวสกล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
51
เด็กหญิงจีรพรรณ  โพธิปัสสา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบง
วิทย์ประถม
52
เด็กหญิงเจนจิรา  นนทะโคตร
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทุ่ม
วิทย์ประถม
53
เด็กหญิงชญานิศ  โยประโคน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
54
เด็กหญิงชนิกานต์  เครือชัยสุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
55
เด็กหญิงชนิสรา  ทมเจริญ
ป.4
โรงเรียนชุมชนภูเรือ
วิทย์ประถม
56
เด็กหญิงชลดา  เนตรผง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
57
เด็กชายชินกร  แก้วพัด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
58
เด็กชายชีวัธนัย  แสงอรุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
59
เด็กหญิงฐิติมา  แถวบุญตา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
60
เด็กชายณภัทร  หรรษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
61
เด็กหญิงณัชชา  ทาวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
62
เด็กหญิงณัชณรัตน์  แสงพลสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนภูเรือ
วิทย์ประถม
63
เด็กชายณัชพล  เชื้อบุญมี
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทุ่ม
วิทย์ประถม
64
เด็กหญิงณัฐกาญ  เมืองแสน
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทุ่ม
วิทย์ประถม
65
เด็กหญิงณัฐณิชา  บูรณวิชิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
66
เด็กหญิงณัฐนิชา  บุญธรรม
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทุ่ม
วิทย์ประถม
67
เด็กหญิงณัฐพร  ไตรพรหม
ป.6
โรงเรียนชุมชนภูเรือ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เลย เขต 3

ณ อาคาร 100 ปี ชั้น 3 ห้อง ป.5/4 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
68
เด็กชายณัฐวุฒิ  กันสุทธิ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทุ่ม
วิทย์ประถม
69
เด็กหญิงณิชชยา  คูสูงเนิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
70
เด็กหญิงดุจษฎี  อุ่นแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
71
เด็กชายธนกฤต  โกษาจันทร์
ป.5
โรงเรียนชุมชนภูเรือ
วิทย์ประถม
72
เด็กชายธนพรรษ  โอนาค
ป.4
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
73
เด็กชายธนภูมิ  วันทองสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
74
เด็กชายธนาดุล  ขำวิไล
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทุ่ม
วิทย์ประถม
75
เด็กชายธนาธิป  บุญอาจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
76
เด็กชายธนายุต  เมตตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
77
เด็กหญิงธนิษฐา  ภูคงน้ำ
ป.6
โรงเรียนชุมชนภูเรือ
วิทย์ประถม
78
เด็กชายธรณ์เทพ  สิทธิศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
79
เด็กหญิงธัญพร  หอมชื่น
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทุ่ม
วิทย์ประถม
80
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  บุตรพรหม
ป.6
โรงเรียนชุมชนภูเรือ
วิทย์ประถม
81
เด็กหญิงธีร์จุฑา  สิทธิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
82
เด็กชายธีรภัทร  นนทะนำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
83
เด็กชายธีรายุตม์  สุทธิ
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทุ่ม
วิทย์ประถม
84
เด็กหญิงนภัสนันท์  ศรีบุรินทร์
ป.6
โรงเรียนชุมชนภูเรือ
วิทย์ประถม
85
เด็กหญิงนภัสสร  ศรียัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
86
เด็กหญิงนัฐทิญา  แก้วสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
87
เด็กหญิงนันท์นภัส  ศรีบุรินทร์
ป.4
โรงเรียนชุมชนภูเรือ
วิทย์ประถม
88
เด็กหญิงบุรัสกร  จันทรศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
89
เด็กหญิงเบญญาพร  ไชยเลิศ
ป.6
โรงเรียนชุมชนภูเรือ
วิทย์ประถม
90
เด็กหญิงปฐมพร  พิมสร
ป.6
โรงเรียนชุมชนภูเรือ
วิทย์ประถม
91
เด็กหญิงปนิดดา  พรมศาสตร์
ป.4
โรงเรียนชุมชนภูเรือ
วิทย์ประถม
92
เด็กชายปรเมศร์  ษรจันทร์
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำพุ
วิทย์ประถม
93
เด็กหญิงประสิตา  วงศ์สีหะ
ป.6
โรงเรียนชุมชนภูเรือ
วิทย์ประถม
94
เด็กชายปริญญา  พันติมิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
95
เด็กหญิงปริญญาภรณ์  วงศ์คำสม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
96
เด็กหญิงปริยากร  โยธาสุภาพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เลย เขต 3

ณ อาคาร 100 ปี ชั้น 3 ห้อง ป.5/3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
97
เด็กหญิงพิชฌาวลี  ภาเข็ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
98
เด็กหญิงพิชญธิดา  อุ้ยเลิศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
99
เด็กชายพิทวัส  แสงอร่่่าม
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทุ่ม
วิทย์ประถม
100
เด็กหญิงพิมพกานต์  จันทะคีรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
101
เด็กหญิงพิมพ์อักษร  เสนานุช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
102
เด็กชายพิริยะ  ทรงพุฒิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
103
เด็กชายพิสูจน์รัก  อิ่มเอิบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
104
เด็กชายพีรพัฒน์  เย็นขัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
105
เด็กชายพีรภัทร  กมลรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทุ่ม
วิทย์ประถม
106
เด็กหญิงภัณฑิรา  ศรีบุตรตา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
107
เด็กหญิงภัทรธิดา  แสนโสภา
ป.6
โรงเรียนชุมชนภูเรือ
วิทย์ประถม
108
เด็กหญิงภัทรวดี  พลดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
109
เด็กชายภูมินทร์  ศรีสุทโท
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
110
เด็กหญิงรักษ์ณภัทร  เสนานุช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
111
เด็กหญิงรัชธรณ์  ศรียาบับ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
112
เด็กชายรัฐเขต  กุลกรม
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทุ่ม
วิทย์ประถม
113
เด็กชายรัฐศาสตร์  นวลดั้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
114
เด็กหญิงรัตนาวดี  จันอุดร
ป.6
โรงเรียนชุมชนภูเรือ
วิทย์ประถม
115
เด็กหญิงลลิตา  กมลรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
116
เด็กหญิงวรณิกา  สุวรรณชาติ
ป.4
โรงเรียนชุมชนภูเรือ
วิทย์ประถม
117
เด็กหญิงวรรณนิสา  เอี่ยมน้อย
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทุ่ม
วิทย์ประถม
118
เด็กหญิงวรวัลญช์  กุลวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
119
เด็กหญิงวันมีสุข  เสือเนียม
ป.4
โรงเรียนชุมชนภูเรือ
วิทย์ประถม
120
เด็กชายวิทย์ศรัช  บุตรดีวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
121
เด็กชายวิพุธ  ประกิระตา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
122
เด็กหญิงวิรัญญาภา  บุญเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
123
เด็กหญิงวิรากร  จันทศร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
124
เด็กชายวุฒิภัทร  แสนใจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
125
เด็กชายศตายุ  ชูเกียรติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
126
เด็กหญิงศศินิภา  ร้องจิก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เลย เขต 3

ณ อาคาร 100 ปี ชั้น 3 ห้อง ป.6/3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
127
เด็กหญิงปุณญาพร  วันทองสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
128
เด็กชายพชรดนัย  แหขุนทด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
129
เด็กหญิงพรกนก  ไชยโสดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
130
เด็กหญิงพรรณปพร  ยศสุพรหม
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำพุ
วิทย์ประถม
131
เด็กชายพลพล  พันธุ์โสดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
132
เด็กชายพัชรพล  จันทศร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
133
เด็กหญิงศิริยากร  เชื้อบุญมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
134
เด็กชายศิวกร  เทพศรีหะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
135
เด็กหญิงศุภวลัย  สอนสำโรง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
136
เด็กชายศุภวิชญ์  พลเยี่ยม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
137
เด็กหญิงศุภิสรา  เพียรวิทยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
138
เด็กชายเศรษฐพงศ์  ทองหล่อ
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทุ่ม
วิทย์ประถม
139
เด็กหญิงสะกาวเดือน  แก้วแย้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
140
เด็กหญิงสิรินทรา  สารมะโน
ป.6
โรงเรียนชุมชนภูเรือ
วิทย์ประถม
141
เด็กหญิงสิริยาพร  ฑีฆะวิวรรธน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
142
เด็กหญิงสิริวิมล  คงสืบชาติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
143
เด็กหญิงสุชานันท์  ยิ่งกล้า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
144
เด็กหญิงสุธาสินี  ประดลชอบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
145
เด็กหญิงสุพัฒตรา  เชื้อบุญมี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
146
เด็กหญิงสุรัตน์ติกานต์  เสนานุช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
147
เด็กหญิงโสฐิญา  พรหมรักษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
148
เด็กชายอดิสรณ์  ภาวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
149
เด็กหญิงอนัญญา  ราชอินตา
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทุ่ม
วิทย์ประถม
150
เด็กชายอนาวิล  ยศปัญญา
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทุ่ม
วิทย์ประถม
151
เด็กชายอเนชา  แก้วพวง
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทุ่ม
วิทย์ประถม
152
เด็กหญิงอภิชญา  แก้วศรีจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
153
เด็กหญิงอภิญญา  สิงห์สถิตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
154
เด็กชายอภิวัฒน์  หอมชื่น
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทุ่ม
วิทย์ประถม
155
เด็กหญิงอริสา  สมภาศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทุ่ม
วิทย์ประถม
156
เด็กหญิงอัสยุชมา  แถวบุญตา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม