ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พัทลุง เขต 2

ณ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 332 โรงเรียนตะโหมด
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกมลชนก  รามเเก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกรกมล  สุขสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสินธนา
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกัญญาภัทร  สุขนุ่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสินธนา
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกัญญารัตน์  สมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลป่าบอน
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกัณดาณัฏฐ์  ทองขำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
คณิตประถม
6
เด็กชายกันตพงศ์  พลเพชร
ป.4
โรงเรียนเทศบาลตะโหมด
คณิตประถม
7
เด็กชายกิตติภพ  เสี้ยมหาญ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน
คณิตประถม
8
เด็กหญิงเกวลิน  ทองทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลป่าบอน
คณิตประถม
9
เด็กชายคงตะวัน  บุญจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลป่าบอน
คณิตประถม
10
เด็กชายคณาธิป  สุคนธวดี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน
คณิตประถม
11
เด็กชายจักริน  เม่งช่วย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลป่าบอน
คณิตประถม
12
เด็กหญิงจันทกานต์  แสงช่วง
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกสัก
คณิตประถม
13
เด็กหญิงจารุพิชญา  มั่นสอน
ป.5
โรงเรียนวัดรัตนวราราม
คณิตประถม
14
เด็กหญิงจิรัติกาล  ทองเกลี้ยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลป่าบอน
คณิตประถม
15
เด็กหญิงจิราภรณ์  ฉ้วนกลิ่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลป่าบอน
คณิตประถม
16
เด็กหญิงจิราวรรณ  หนูขาว
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกสัก
คณิตประถม
17
เด็กหญิงชญาณิศา  สุตตะคาร
ป.6
โรงเรียนบ้านพน
คณิตประถม
18
เด็กหญิงชญานิศ  เดชสงคราม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
คณิตประถม
19
เด็กหญิงชนมน  อินทร์สังข์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลป่าบอน
คณิตประถม
20
เด็กชายชยณัฐ  สุกแดง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลป่าบอน
คณิตประถม
21
เด็กชายชลากร  แต้ตระกูล
ป.4
โรงเรียนวัดรัตนวราราม
คณิตประถม
22
เด็กชายชิติพัทธ์  หมัดอาดัม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
คณิตประถม
23
เด็กชายซ่อรีฟ  หลีแจ้
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทุ่งโพธิ์
คณิตประถม
24
เด็กชายซัลฟาฮ์  ด้วงรัตน์
ป.4
โรงเรียนวัดรัตนวราราม
คณิตประถม
25
เด็กชายฐณพล  ปิดภยันต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
คณิตประถม
26
เด็กชายฐณะวัฒน์  เขียวใหญ่
ป.5
โรงเรียนวัดรัตนวราราม
คณิตประถม
27
เด็กหญิงฐิติกานต์  สวัสดีนาราย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
คณิตประถม
28
เด็กชายณฐพล  สุวรรณเรือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
คณิตประถม
29
เด็กชายณภัทร  ฐานานุกรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
คณิตประถม
30
เด็กชายณัชพล  ฐานานุกรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
คณิตประถม
31
เด็กหญิงณัฏฐกมล  หนูแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลป่าบอน
คณิตประถม
32
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เเก้วอัมพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
คณิตประถม
33
เด็กหญิงณัฐกฤตา  คงแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
คณิตประถม
34
เด็กหญิงณัฐณิชา  ศรีเทพ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน
คณิตประถม
35
เด็กหญิงณัฐวรา  สังข์แก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พัทลุง เขต 2

ณ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 333 โรงเรียนตะโหมด
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายเดชาธร  พลเพชร
ป.4
โรงเรียนเทศบาลตะโหมด
คณิตประถม
37
เด็กชายติณณภพ  ปลอดแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน
คณิตประถม
38
เด็กชายเตชินท์  ทองอุบล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสินธนา
คณิตประถม
39
เด็กหญิงทักษพร  เรืองชัย
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งนารี
คณิตประถม
40
เด็กชายธนกร  คงมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลป่าบอน
คณิตประถม
41
เด็กชายธนกฤต  ไชยวรรณ
ป.6
โรงเรียนวัดรัตนวราราม
คณิตประถม
42
เด็กชายธนพนธ์  ปราบณารายณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งนารี
คณิตประถม
43
เด็กหญิงธนพร  ชูเซ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลป่าบอน
คณิตประถม
44
เด็กชายธนวัฒน์  สงไข่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลป่าบอน
คณิตประถม
45
เด็กหญิงธนัญญา  ไชยชนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลป่าบอน
คณิตประถม
46
เด็กชายธนัทช์  อิทธิฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปากพะยูน
คณิตประถม
47
เด็กชายธนากร  มาสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
คณิตประถม
48
เด็กหญิงธัญพิชชา  คำใหญ่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
คณิตประถม
49
เด็กหญิงธัญวรัตน์  สงไห้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลป่าบอน
คณิตประถม
50
เด็กหญิงธัญวรัตม์  เขาแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดรัตนวราราม
คณิตประถม
51
เด็กหญิงธิติกานต์  มีเสน
ป.4
โรงเรียนวัดรัตนวราราม
คณิตประถม
52
เด็กชายธีรเดช  แป้นเงิน
ป.5
โรงเรียนวัดรัตนวราราม
คณิตประถม
53
เด็กหญิงนนทพร  คุณะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
คณิตประถม
54
เด็กชายนพกร  ขุนหลำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตะโหมด
คณิตประถม
55
เด็กชายนพรุจ  ช่วยบำรุง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลป่าบอน
คณิตประถม
56
เด็กหญิงนพัชนันต์  อักษรชู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
คณิตประถม
57
เด็กหญิงนรมน  คงทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านพน
คณิตประถม
58
เด็กชายนวนันท์  มูสิกะเจริญ
ป.6
โรงเรียนวัดรัตนวราราม
คณิตประถม
59
เด็กหญิงนุชจนาถ  ศิริรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
คณิตประถม
60
เด็กหญิงเนตรนภา  แก้วบุตร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน
คณิตประถม
61
เด็กหญิงเนติภา  รักนิ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลป่าบอน
คณิตประถม
62
เด็กชายเบิกฟ้า  เพชรสงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
คณิตประถม
63
เด็กหญิงปทิตตา  ศิริรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
คณิตประถม
64
เด็กชายปรเมศวร์  ทิมพิชัย
ป.6
โรงเรียนวัดรัตนวราราม
คณิตประถม
65
เด็กหญิงปริญญา  ดนุเดช
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกสัก
คณิตประถม
66
เด็กหญิงปวันรัตน์  โรจนรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งนารี
คณิตประถม
67
เด็กหญิงปวีณ์กร  แก้วชูทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
คณิตประถม
68
เด็กหญิงปวีธิดา  หมวดสง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน
คณิตประถม
69
เด็กหญิงปิยมิตร  เปลี่ยนใจ
ป.6
โรงเรียนบ้านพน
คณิตประถม
70
เด็กหญิงไปรยา  หวังอาลี
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกสัก
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พัทลุง เขต 2

ณ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 334 โรงเรียนตะโหมด
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายพชรพล  ช่วยพิชัย
ป.5
โรงเรียนวัดรัตนวราราม
คณิตประถม
72
เด็กชายพชรพล  เลขลักษณ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลตะโหมด
คณิตประถม
73
เด็กหญิงพัชรพร  นวลทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
คณิตประถม
74
เด็กชายพัชรพล  วรพิมพ์รัตน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน
คณิตประถม
75
เด็กชายพัสวี  ศรีชูทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลป่าบอน
คณิตประถม
76
เด็กหญิงพิชามญชุ์  หนูกลับ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน
คณิตประถม
77
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  จันทโร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
คณิตประถม
78
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  สัจจา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
คณิตประถม
79
เด็กหญิงพิมลวรรณ  นวลเกลี้ยง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน
คณิตประถม
80
เด็กชายพีรพัฒน์  แก้วมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสินธนา
คณิตประถม
81
เด็กชายพีรวิชญ์  ภู่ประดิษฐ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน
คณิตประถม
82
เด็กชายพีรวิชญ์  เลื่อนแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน
คณิตประถม
83
เด็กชายพุทธิ  เพ็ญจำรัส
ป.5
โรงเรียนเทศบาลตะโหมด
คณิตประถม
84
เด็กหญิงฟาตีนี  ฤทธิ์โต
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกสัก
คณิตประถม
85
เด็กชายภพธร  เซ้งอิ้น
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน
คณิตประถม
86
เด็กหญิงภัททิตา  นวลดี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน
คณิตประถม
87
เด็กชายภัทรชัย  เนตรสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลป่าบอน
คณิตประถม
88
เด็กหญิงภัทรนันท์  เอียดเฉลิม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
คณิตประถม
89
เด็กหญิงภัทราภา  ทองอยู่
ป.6
โรงเรียนวัดรัตนวราราม
คณิตประถม
90
เด็กชายภัทราวุธ  แก้วบริสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลป่าบอน
คณิตประถม
91
เด็กชายภานุวัฒน์  กิ้มไซร้
ป.5
โรงเรียนวัดรัตนวราราม
คณิตประถม
92
เด็กชายภูธน  ทองจันทร์แก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งนารี
คณิตประถม
93
เด็กชายภูธิป  ศรีเหลือง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน
คณิตประถม
94
เด็กชายภูริช  ศรีอรรคพรหม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน
คณิตประถม
95
เด็กหญิงภูริชญา  ใจห้าว
ป.4
โรงเรียนวัดรัตนวราราม
คณิตประถม
96
เด็กชายภูวนัย  วิเชี่ยร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
คณิตประถม
97
เด็กหญิงมณฑิตา  พริกเบ็ญจะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน
คณิตประถม
98
เด็กหญิงมิรันตี  สะอาด
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกสัก
คณิตประถม
99
เด็กชายยศพนธ์  สุขสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
คณิตประถม
100
เด็กชายยุทธภัทร  หะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสินธนา
คณิตประถม
101
เด็กชายรติกร  ธรรมโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลป่าบอน
คณิตประถม
102
เด็กชายรัชชานนท์  คลังมณี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน
คณิตประถม
103
เด็กหญิงรัตติญา  พุมนวน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกงหรา
คณิตประถม
104
เด็กชายราชันย์  ขวัญอ่อน
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งนารี
คณิตประถม
105
เด็กหญิงรุซดิยาฮ์  ติเสส
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทุ่งโพธิ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พัทลุง เขต 2

ณ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 335 โรงเรียนตะโหมด
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงรุสนานี  โส๊ะสมาคม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
คณิตประถม
107
เด็กหญิงลลิตา  นุกาศรัมย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
คณิตประถม
108
เด็กหญิงลักษิกา  โอฬาริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
คณิตประถม
109
เด็กชายวรเทพ  ไพชำนาญ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลตะโหมด
คณิตประถม
110
เด็กหญิงวรรณรดา  พรมทา
ป.6
โรงเรียนวัดรัตนวราราม
คณิตประถม
111
เด็กหญิงวรัญญา  พลพงษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกสัก
คณิตประถม
112
เด็กหญิงวริสรา  รามณีย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกงหรา
คณิตประถม
113
เด็กชายวันชนะ  ยอดศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสินธนา
คณิตประถม
114
เด็กหญิงวาสนา  แสงแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
คณิตประถม
115
เด็กหญิงวิภาวดี  วิสูตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
คณิตประถม
116
เด็กชายศักรภพ  กรุงแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน
คณิตประถม
117
เด็กชายศิวกร  บุญณจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
คณิตประถม
118
เด็กชายศิวัช  สุวรรณกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
คณิตประถม
119
เด็กชายศุภกร  เนียมบุญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน
คณิตประถม
120
เด็กหญิงศุภธิดา  แก้วยัง
ป.6
โรงเรียนวัดรัตนวราราม
คณิตประถม
121
เด็กหญิงโศภนพิชญ์  ทองจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลป่าบอน
คณิตประถม
122
เด็กหญิงสลิลเกตน์  นวลนิรันดร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
คณิตประถม
123
เด็กหญิงสลิลทิพย์  บัวเนียม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน
คณิตประถม
124
เด็กหญิงสาวิกา  เบ็ญละโต๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกสัก
คณิตประถม
125
เด็กชายสิปปกร  เกื้อคลัง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน
คณิตประถม
126
เด็กหญิงสิราวรรณ  ศรีนวน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลป่าบอน
คณิตประถม
127
เด็กหญิงสุทธิกานต์  ยิ้มวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
คณิตประถม
128
เด็กหญิงสุธาศิณี  สังข์ทอง
ป.4
โรงเรียนวัดรัตนวราราม
คณิตประถม
129
เด็กหญิงสุธาสินี  อินนุรักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านพน
คณิตประถม
130
เด็กหญิงสุธีธิดา  แย้มมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลป่าบอน
คณิตประถม
131
เด็กชายสุรยุทธ์  สาระโมลี
ป.6
โรงเรียนบ้านพน
คณิตประถม
132
เด็กชายสุวรรณภูมิ  สงเล็ก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสินธนา
คณิตประถม
133
เด็กหญิงเสาวณีย์  ชูยัง
ป.5
โรงเรียนวัดรัตนวราราม
คณิตประถม
134
เด็กหญิงโสมพิสุทธิ์  อินใหม่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
คณิตประถม
135
เด็กหญิงหยาดเพชร  ชูแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน
คณิตประถม
136
เด็กชายอชิระ  ชูแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาลตะโหมด
คณิตประถม
137
เด็กหญิงอนันตญา  หวันยีเต๊ะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
คณิตประถม
138
เด็กหญิงอภิชญา  เผือกติ้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
คณิตประถม
139
เด็กหญิงอรทัย  หนูมาก
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกสัก
คณิตประถม
140
เด็กหญิงอริสรา  ทองกุ้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พัทลุง เขต 2

ณ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 336 โรงเรียนตะโหมด
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงอริสรา  รัตนานุกูล
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทุ่งโพธิ์
คณิตประถม
142
เด็กชายอัสนี  ก็เด็ม
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกสัก
คณิตประถม
143
เด็กหญิงอาซียา  ชอบงาม
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกสัก
คณิตประถม
144
เด็กหญิงอารีรัตน์  แก้วกาญจน์
ป.5
โรงเรียนวัดรัตนวราราม
คณิตประถม
145
เด็กหญิงไอยริน  ไชยเขียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลป่าบอน
คณิตประถม
146
เด็กหญิงไอยวรินทร์  เกื้อแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสินธนา
คณิตประถม
147
เด็กชายฮัมดาน  ผอมเกื้อ
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกสัก
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
พัทลุง เขต 2

ณ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 337 โรงเรียนตะโหมด
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
148
เด็กหญิงจันทวรรณ  บุญนุ้ย
ม.2
โรงเรียนบ้านทุ่งนารี
คณิต ม.ต้น
149
นางสาวณัฐริกา  ขุนไชย
ม.3
โรงเรียนบ้านทุ่งนารี
คณิต ม.ต้น
150
เด็กหญิงภาวิดา  กล้าคง
ม.2
โรงเรียนบ้านทุ่งนารี
คณิต ม.ต้น
151
เด็กชายภูวดล  ปานโต
ม.3
โรงเรียนบ้านทุ่งนารี
คณิต ม.ต้น
152
เด็กชายภูวนัย  ทองศรี
ม.2
โรงเรียนบ้านทุ่งนารี
คณิต ม.ต้น
153
นางสาวรักษ์ธีรา  มรรคคงคา
ม.3
โรงเรียนบ้านทุ่งนารี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พัทลุง เขต 2

ณ อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 342 โรงเรียนตะโหมด
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
154
เด็กหญิงกนกวรรณ  หนูศรี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน
วิทย์ประถม
155
เด็กหญิงกรวรรณ  ดำชื่น
ป.5
โรงเรียนบ้านพน
วิทย์ประถม
156
เด็กชายกฤตภาส  หนูนุ่น
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน
วิทย์ประถม
157
เด็กหญิงกฤติมา  สังแทน
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทุ่งโพธิ์
วิทย์ประถม
158
เด็กหญิงกวินทรา  ไชยแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกงหรา
วิทย์ประถม
159
เด็กชายกสิพัฒน์  หนูนุ่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสินธนา
วิทย์ประถม
160
เด็กหญิงกัญต์ฤทัย  มณีแนม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน
วิทย์ประถม
161
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  ซื่อสกุล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน
วิทย์ประถม
162
เด็กหญิงกันติยา  แก้วหนู
ป.5
โรงเรียนเทศบาลตะโหมด
วิทย์ประถม
163
เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  รัตนสุภา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตะโหมด
วิทย์ประถม
164
เด็กหญิงกุลธิดา  รัตนานุกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกงหรา
วิทย์ประถม
165
เด็กหญิงเกศกนก  คชเสน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกงหรา
วิทย์ประถม
166
เด็กชายเกษมสันต์  สาสุธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
วิทย์ประถม
167
เด็กชายโกมิน  สุขัง
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกสัก
วิทย์ประถม
168
เด็กชายขวัญชัย  จุ้ยเหมือน
ป.6
โรงเรียนบ้านพน
วิทย์ประถม
169
เด็กหญิงขวัญฤดี  ศรีลาชัย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน
วิทย์ประถม
170
เด็กหญิงขอบคุณ  สระโมฬี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลตะโหมด
วิทย์ประถม
171
เด็กชายครรชัย  คงเกลี้ยง
ป.6
โรงเรียนบ้านพน
วิทย์ประถม
172
เด็กชายจตุรวิทย์  เคนมี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสินธนา
วิทย์ประถม
173
เด็กหญิงจริยาวดี  หนูชู
ป.6
โรงเรียนวัดรัตนวราราม
วิทย์ประถม
174
เด็กชายจักรภัทร  คงประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนวัดรัตนวราราม
วิทย์ประถม
175
เด็กชายจักริน  ทองเพิ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกงหรา
วิทย์ประถม
176
เด็กหญิงจันทกานต์  ชนะสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
วิทย์ประถม
177
เด็กหญิงจันทัสมา  จันทร์เทพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกงหรา
วิทย์ประถม
178
เด็กหญิงจารุกัญญ์  สุริยงค์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน
วิทย์ประถม
179
เด็กหญิงจิดาภา  หมินเส็น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกงหรา
วิทย์ประถม
180
เด็กหญิงจินต์จุฑา  ช่วยเทศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกงหรา
วิทย์ประถม
181
เด็กหญิงจิรชยา  มากสุก
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน
วิทย์ประถม
182
เด็กหญิงจิรภิญญา  นิ่มเพ็ง
ป.4
โรงเรียนบ้านพน
วิทย์ประถม
183
เด็กหญิงจิรานันท์  หนูวุ่น
ป.5
โรงเรียนเทศบาลตะโหมด
วิทย์ประถม
184
เด็กชายจีรศักดิ์  ชัยชนะ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลตะโหมด
วิทย์ประถม
185
เด็กหญิงจุฑาพร  โกสินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกงหรา
วิทย์ประถม
186
เด็กชายจุลจักร  ด้วงเอียด
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทุ่งโพธิ์
วิทย์ประถม
187
เด็กชายเจนณรงค์  เมืองเหล็ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกงหรา
วิทย์ประถม
188
เด็กหญิงชญานันท์  สุตตะคาร
ป.5
โรงเรียนบ้านพน
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พัทลุง เขต 2

ณ อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 343 โรงเรียนตะโหมด
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
189
เด็กหญิงชญานิศ  รอดชุม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน
วิทย์ประถม
190
เด็กหญิงชฎาทิพย์  หมัดจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกงหรา
วิทย์ประถม
191
เด็กหญิงชมพูนุท  พลเพชร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตะโหมด
วิทย์ประถม
192
เด็กหญิงชลธิชา  มะซอ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทุ่งโพธิ์
วิทย์ประถม
193
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ชูศรีสงคราม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตะโหมด
วิทย์ประถม
194
เด็กหญิงชุติกาญจน์  เปาริกรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกงหรา
วิทย์ประถม
195
เด็กหญิงซัยยาดา  เส็นธนู
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกสัก
วิทย์ประถม
196
เด็กหญิงซานียา  หมัดอาดัม
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกสัก
วิทย์ประถม
197
เด็กหญิงฐิตาภา  คงแคล้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตะโหมด
วิทย์ประถม
198
เด็กชายฐิติวุฒิ  หนูเทพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
วิทย์ประถม
199
เด็กหญิงฑิตยา  คงอาษา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน
วิทย์ประถม
200
เด็กชายณราช  นาคสุกปลั่ง
ป.6
โรงเรียนบ้านโพธิ์ (ชุมคณานุสรณ์)
วิทย์ประถม
201
เด็กหญิงณัฏฐนิชา  จันทรอุไร
ป.5
โรงเรียนวัดรัตนวราราม
วิทย์ประถม
202
เด็กหญิงณัฐณิชา  คงมา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน
วิทย์ประถม
203
เด็กหญิงณัฐณิชา  นุ่นนุ้ย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตะโหมด
วิทย์ประถม
204
เด็กหญิงณัฐณิชา  หนูนุ่น
ป.6
โรงเรียนวัดรัตนวราราม
วิทย์ประถม
205
เด็กหญิงณัฐณิชา  อินขาว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกงหรา
วิทย์ประถม
206
เด็กหญิงณัฐธิดา  แก้วมรกฎ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน
วิทย์ประถม
207
เด็กหญิงณัฐธิดา  รอบรู้
ป.6
โรงเรียนวัดรัตนวราราม
วิทย์ประถม
208
เด็กหญิงณัฐปภัสร์  ไชยรัตน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลตะโหมด
วิทย์ประถม
209
เด็กหญิงณัฐวรา  เสนแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสินธนา
วิทย์ประถม
210
เด็กชายณัฐวัตร  ไฝ่แสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
วิทย์ประถม
211
เด็กหญิงณิชา  ขุนเนียม
ป.6
โรงเรียนวัดรัตนวราราม
วิทย์ประถม
212
เด็กหญิงดรุณี  คงนิล
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทุ่งโพธิ์
วิทย์ประถม
213
เด็กชายดานิช  อิสราป้อม
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทุ่งโพธิ์
วิทย์ประถม
214
เด็กหญิงดารุณี  หวัดแท่น
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทุ่งโพธิ์
วิทย์ประถม
215
เด็กหญิงตัสซินา  เศรษฐสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านทอนตรน
วิทย์ประถม
216
เด็กชายติณณ์  ศรีสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสินธนา
วิทย์ประถม
217
เด็กหญิงทักษิณา  ศรีสงคราม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลตะโหมด
วิทย์ประถม
218
เด็กหญิงทิพย์นารี  แสงเสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกงหรา
วิทย์ประถม
219
เด็กชายธนโชติ  จันทร์แก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน
วิทย์ประถม
220
เด็กชายธนทัต  ศรีแป้น
ป.5
โรงเรียนบ้านพน
วิทย์ประถม
221
เด็กชายธนภัทร  แก้ววิเชียร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสินธนา
วิทย์ประถม
222
เด็กหญิงธนัญชนก  พรมศิลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
วิทย์ประถม
223
เด็กชายธราเทพ  พรหมวงค์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตะโหมด
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พัทลุง เขต 2

ณ อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 344 โรงเรียนตะโหมด
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
224
เด็กหญิงธัญชนก  คงทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
วิทย์ประถม
225
เด็กหญิงธัญยกานต์  ทรัพย์สิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกงหรา
วิทย์ประถม
226
เด็กหญิงธัญลักษณ์  ทองจินดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสินธนา
วิทย์ประถม
227
เด็กหญิงธันย์ชนก  หนูหมอก
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน
วิทย์ประถม
228
เด็กหญิงธาราทิพย์  เส้งดำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
วิทย์ประถม
229
เด็กชายธาวิน  ศรีนวลขาว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตะโหมด
วิทย์ประถม
230
เด็กชายธีรธนัชช์  ณ นคร
ป.6
โรงเรียนบ้านพน
วิทย์ประถม
231
เด็กหญิงนงนภัส  เส็นบัตร
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทุ่งโพธิ์
วิทย์ประถม
232
เด็กชายนพดล  ลักษณะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน
วิทย์ประถม
233
เด็กหญิงนพวรรณ  ชูฉวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกงหรา
วิทย์ประถม
234
เด็กหญิงนราธิลักษณ์  ชาติวงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
วิทย์ประถม
235
เด็กหญิงนรีกานต์  ช่วยยก
ป.4
โรงเรียนบ้านพน
วิทย์ประถม
236
เด็กชายนเรศ  นาคสุกปลั่ง
ป.4
โรงเรียนบ้านโพธิ์ (ชุมคณานุสรณ์)
วิทย์ประถม
237
เด็กหญิงนัจญ์มีย์  เหมมันต์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทุ่งโพธิ์
วิทย์ประถม
238
เด็กหญิงนันทิชา  รัตนะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน
วิทย์ประถม
239
เด็กหญิงนัสรีน  อ่อนคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกสัก
วิทย์ประถม
240
เด็กชายนิติธร  มาสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกงหรา
วิทย์ประถม
241
เด็กชายบรรณวัชร  มีรุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปากพะยูน
วิทย์ประถม
242
เด็กหญิงปฐมวรรณ  ทองระหมาน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตะโหมด
วิทย์ประถม
243
เด็กหญิงปพิชญา  ใจหาร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลตะโหมด
วิทย์ประถม
244
เด็กหญิงปภาวรินทร์  โฉมทอง
ป.5
โรงเรียนวัดรัตนวราราม
วิทย์ประถม
245
เด็กหญิงประกายดาว  คงดำ
ป.6
โรงเรียนบ้านพน
วิทย์ประถม
246
เด็กหญิงปวริศา  คงดำ
ป.4
โรงเรียนบ้านพน
วิทย์ประถม
247
เด็กหญิงปัณฑารีย์  จันทร์พรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกงหรา
วิทย์ประถม
248
เด็กหญิงปัณฑารีย์  ปิยดิลก
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทุ่งโพธิ์
วิทย์ประถม
249
เด็กหญิงปัทมพร  จันทร์คง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลตะโหมด
วิทย์ประถม
250
เด็กหญิงปัทมพร  ชูชุมศรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน
วิทย์ประถม
251
เด็กหญิงปาณปวีณ์  แอขวัญ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลตะโหมด
วิทย์ประถม
252
เด็กหญิงปาลินี  เขียวจีน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลตะโหมด
วิทย์ประถม
253
เด็กหญิงปิยธิดา  หนูปาน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลตะโหมด
วิทย์ประถม
254
เด็กหญิงพรรวศา  ไชยเวศ
ป.5
โรงเรียนบ้านพน
วิทย์ประถม
255
เด็กชายพลอธิป  แก้วชูทอง
ป.6
โรงเรียนวัดรัตนวราราม
วิทย์ประถม
256
เด็กหญิงพลอยนารา  เส้งตุก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
วิทย์ประถม
257
เด็กชายพัชรกร  จันทร์เทพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกงหรา
วิทย์ประถม
258
เด็กหญิงพัชรพรรณ  ทองเพ็ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปากพะยูน
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พัทลุง เขต 2

ณ อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 345 โรงเรียนตะโหมด
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
259
เด็กชายพัชรพล  ดำเม็ง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลตะโหมด
วิทย์ประถม
260
เด็กชายพัชรพล  พลเพชร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตะโหมด
วิทย์ประถม
261
เด็กหญิงพัชราพร  มรสุม
ป.6
โรงเรียนวัดรัตนวราราม
วิทย์ประถม
262
เด็กหญิงพัชริญา  สุวรรณรัตน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตะโหมด
วิทย์ประถม
263
เด็กหญิงพัทธนันท์  สุวรรณคีรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตะโหมด
วิทย์ประถม
264
เด็กหญิงพิชญาภา  จันทภาโส
ป.5
โรงเรียนเทศบาลตะโหมด
วิทย์ประถม
265
เด็กหญิงพิมพ์พัตร  เพ็ญจำรัส
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตะโหมด
วิทย์ประถม
266
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  เกื้อหนู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกงหรา
วิทย์ประถม
267
เด็กชายพีรพัฒน์  ศรีสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน
วิทย์ประถม
268
เด็กหญิงเพชรา  เพชรสังข์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกงหรา
วิทย์ประถม
269
เด็กชายเฟาซีย์  สียานเก็ม
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทุ่งโพธิ์
วิทย์ประถม
270
เด็กหญิงภัทรนันท์  พลเพชร
ป.4
โรงเรียนวัดรัตนวราราม
วิทย์ประถม
271
เด็กชายภัทราวุธ  เขียดนิล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกงหรา
วิทย์ประถม
272
เด็กหญิงภัสรา  สงดวง
ป.6
โรงเรียนวัดรัตนวราราม
วิทย์ประถม
273
เด็กชายภาณุพงศ์  บุตรสว่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกงหรา
วิทย์ประถม
274
เด็กชายภาณุวัฒน์  ธรรมประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน
วิทย์ประถม
275
เด็กหญิงภิรัญญา  พรหมปลัด
ป.6
โรงเรียนบ้านทอนตรน
วิทย์ประถม
276
เด็กชายภูมิพัฒน์  คงอ่อน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน
วิทย์ประถม
277
เด็กชายภูวเดช  วิเชียร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสินธนา
วิทย์ประถม
278
เด็กชายภูวนัย  สุขจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกงหรา
วิทย์ประถม
279
เด็กหญิงภูษณีศา  หอยมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกงหรา
วิทย์ประถม
280
เด็กชายมานพ  ก็เด็ม
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกสัก
วิทย์ประถม
281
เด็กชายเมธาสิทธิ  อินนุรักษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านพน
วิทย์ประถม
282
เด็กหญิงยัสมิน  ร่าเหม
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกสัก
วิทย์ประถม
283
เด็กชายรอซซากี  ฉาดหลี
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกสัก
วิทย์ประถม
284
เด็กหญิงระพีพร  หวัดเพชร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตะโหมด
วิทย์ประถม
285
เด็กหญิงรักษิณา  รักแดง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน
วิทย์ประถม
286
เด็กชายรัชพล  คงสอาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกงหรา
วิทย์ประถม
287
เด็กชายรามรักษ์  ศรีนวลเอียด
ป.4
โรงเรียนเทศบาลตะโหมด
วิทย์ประถม
288
เด็กชายริสกี  เบ็ญก้อหลี
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกสัก
วิทย์ประถม
289
เด็กหญิงรุ่งทิวา  หลำชู
ป.5
โรงเรียนเทศบาลตะโหมด
วิทย์ประถม
290
เด็กหญิงรุ่งไพลิน  เขียวจีน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตะโหมด
วิทย์ประถม
291
เด็กหญิงลิปิการ์  ศรีเส้ง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน
วิทย์ประถม
292
เด็กหญิงลีนา  เหล็มปาน
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทุ่งโพธิ์
วิทย์ประถม
293
เด็กชายวงศกร  หมัดอ่าดัม
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกสัก
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พัทลุง เขต 2

ณ อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 346 โรงเรียนตะโหมด
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
294
เด็กชายวชิรวิชญ์  คงวุ่น
ป.6
โรงเรียนบ้านพน
วิทย์ประถม
295
เด็กชายวรกาญจน์  ไพชำนาญ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลตะโหมด
วิทย์ประถม
296
เด็กหญิงวรรณิดา  บัวอ่อน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน
วิทย์ประถม
297
เด็กชายวรากร  สุวรรณรมย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสินธนา
วิทย์ประถม
298
เด็กหญิงวริศรา  ไพชำนาญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตะโหมด
วิทย์ประถม
299
เด็กหญิงวริศรา  เหล็มปาน
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทุ่งโพธิ์
วิทย์ประถม
300
เด็กหญิงวัชฐาปณีย์  ฤทธิ์สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตะโหมด
วิทย์ประถม
301
เด็กหญิงวัชรภรณ์  สายนาค
ป.5
โรงเรียนเทศบาลตะโหมด
วิทย์ประถม
302
เด็กหญิงวัชรีพร  เขียดนิล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกงหรา
วิทย์ประถม
303
เด็กหญิงวิภาวี  แก้วแกมทอง
ป.5
โรงเรียนวัดรัตนวราราม
วิทย์ประถม
304
เด็กหญิงวิศัลย์ศยา  หลีวิจิตร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตะโหมด
วิทย์ประถม
305
เด็กชายวุฒิกร  พุ่มนุ่ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสินธนา
วิทย์ประถม
306
เด็กหญิงศศิกานต์  แซ่ลิ้ม
ป.5
โรงเรียนวัดรัตนวราราม
วิทย์ประถม
307
เด็กหญิงศศิมา  พูลดวง
ป.4
โรงเรียนวัดรัตนวราราม
วิทย์ประถม
308
เด็กชายศักดากร  อรุณพันธ์
ป.6
โรงเรียนวัดรัตนวราราม
วิทย์ประถม
309
เด็กหญิงศิรภัสสร  ขนานสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกงหรา
วิทย์ประถม
310
เด็กหญิงศิริกานต์  ชายเกตุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกงหรา
วิทย์ประถม
311
เด็กหญิงศิริรัญญา  ฉ่ำสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนบ้านพน
วิทย์ประถม
312
เด็กหญิงศิริรัตน์  วัฒโณ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตะโหมด
วิทย์ประถม
313
เด็กหญิงศิริรัตน์  หอยบาง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกงหรา
วิทย์ประถม
314
เด็กหญิงศิริวรรณ  จิตรพรหม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
วิทย์ประถม
315
เด็กหญิงศิริวิมล  ชายเกตุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกงหรา
วิทย์ประถม
316
เด็กชายศุภกฤต  รัตนมนตรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตะโหมด
วิทย์ประถม
317
เด็กหญิงศุภรัตน์  รัตนพันธุ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน
วิทย์ประถม
318
เด็กหญิงสลิลทิพย์  เทพราช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกงหรา
วิทย์ประถม
319
เด็กหญิงสวิชญา  ปราบปรี
ป.4
โรงเรียนบ้านพน
วิทย์ประถม
320
เด็กหญิงสศิตา  คำหอม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน
วิทย์ประถม
321
เด็กชายสิทธิโชค  พลับพลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกงหรา
วิทย์ประถม
322
เด็กหญิงสิริกาญจนา  มาสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
วิทย์ประถม
323
เด็กหญิงสุชานันท์  เจ้ยชุม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลตะโหมด
วิทย์ประถม
324
เด็กหญิงสุดารัตน์  เพชรสังข์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกงหรา
วิทย์ประถม
325
เด็กหญิงสุธินี  ศรีเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนวัดรัตนวราราม
วิทย์ประถม
326
เด็กหญิงสุภัสสรา  ช่วยนุรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกงหรา
วิทย์ประถม
327
เด็กหญิงสุมิตตา  มูสิกะสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
วิทย์ประถม
328
เด็กหญิงสุริยา  จันทร์เทพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกงหรา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พัทลุง เขต 2

ณ อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 347 โรงเรียนตะโหมด
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
329
เด็กหญิงอนัญญา  หะมิสะ
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกสัก
วิทย์ประถม
330
เด็กหญิงอนันตญา  ขุนทอง
ป.4
โรงเรียนวัดรัตนวราราม
วิทย์ประถม
331
เด็กหญิงอภิชญา  เพชรหนู
ป.5
โรงเรียนเทศบาลตะโหมด
วิทย์ประถม
332
เด็กหญิงอภิญญา  รามแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตะโหมด
วิทย์ประถม
333
เด็กชายอภิสร  ช่วยจำแนก
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน
วิทย์ประถม
334
เด็กหญิงอภิสรา  เรืองเทพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสินธนา
วิทย์ประถม
335
เด็กหญิงอรไพลิน  รักราม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน
วิทย์ประถม
336
เด็กหญิงอลิน  ช่วยเทศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกงหรา
วิทย์ประถม
337
เด็กหญิงอลีนา  จิตต์หลัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสินธนา
วิทย์ประถม
338
เด็กหญิงอังคณา  คังคะมะโน
ป.6
โรงเรียนวัดรัตนวราราม
วิทย์ประถม
339
เด็กหญิงอัญมณี  เศรษฐสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านทอนตรน
วิทย์ประถม
340
เด็กชายอาซิสด์  แอหลุย
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกสัก
วิทย์ประถม
341
เด็กหญิงอาฑิตยา  คำเขียว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน
วิทย์ประถม
342
เด็กหญิงอาทิตยา  เส็นบัตร
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทุ่งโพธิ์
วิทย์ประถม
343
เด็กชายอาริฟ  หลีน้อย
ป.6
โรงเรียนบ้านทอนตรน
วิทย์ประถม
344
เด็กหญิงอาลิตา  หนูหนุด
ป.6
โรงเรียนบ้านทอนตรน
วิทย์ประถม
345
เด็กชายอินซอฟ  ไหมหมาด
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทุ่งโพธิ์
วิทย์ประถม
346
เด็กหญิงอุซัยนา  เหล็มปาน
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทุ่งโพธิ์
วิทย์ประถม
347
เด็กหญิงไอลดา  ทองแดง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกงหรา
วิทย์ประถม