ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ปราจีนบุรี เขต 2

ณ ห้องสอบที่ 1 อาคารพระมาโปรด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกษัมาพร  เรือนคำ
ป.4
โรงเรียนสายมิตรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกานต์ณิชา  อธิปัญญา
ป.5
โรงเรียนสายมิตรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กชายคมกฤช  แสนศรี
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กชายคมพิศิษฐ์  เกียรติสุดาศักดิ์
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงฐิติภัทรา  ไกรญาติ
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กชายณฐพล  จุขุนทด
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กหญิงณดาพัณ  รอดแช่ม
ป.4
โรงเรียนสายมิตรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กชายทินพัฒ  ศรีร่มโพธิ์
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กชายเทอดพงษ์  ผิวภูเขียว
ป.4
โรงเรียนสายมิตรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กชายธนัชชา  โคกระบือ
ป.4
โรงเรียนสายมิตรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กชายธันวา  หอมเนียม
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กหญิงนมิตา  ลิ้มอุดมพร
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กหญิงปาณิศรา  เพ้ยจันทึก
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กหญิงพอเพียง  ฤทธิเดช
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กหญิงพุธิตา  นิลเขียว
ป.5
โรงเรียนสายมิตรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กหญิงเพชรพริ้ง  แน่นพิมาย
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กชายภคพล  อุ่นทะยา
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กชายภูธนิตย์  แสวงสุทธิ์
ป.4
โรงเรียนสายมิตรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กหญิงรัษฎร์นัชกรณ์  พงศ์พันธ์ภราดร
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กชายศุภเศรษฐ์  สินพรม
ป.4
โรงเรียนสายมิตรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กชายสิรวิชญ์  พุ่มขจร
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กชายอภิวัฒน์  เสนาเพ็ง
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ปราจีนบุรี เขต 2

ณ ห้องสอบที่ 2 อาคารพระมาโปรด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
23
เด็กชายกฤษปภณ  ตรึกตรอง
ม.1
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กหญิงกัญญ์ลภัส  ไชยสาร
ม.1
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กชายชลชนก  ฟองกำแหง
ม.1
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กชายชัชพล  เย็นสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กหญิงญากานดา  วิจิตรกาญจน์
ม.1
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กหญิงญาณิศา  มะก้านตง
ม.1
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กหญิงณัฐรินีพ์  สิทธาจารย์
ม.1
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กชายถิรวัต  กาญจนางกูรพันธุ์
ม.3
โรงเรียนสายมิตรศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กหญิงทิพสุดา  นิลเขียว
ม.2
โรงเรียนสายมิตรศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กชายธนพัฒน์  อนุวงศ์นวรัตน์
ม.1
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กชายธนภูมิ  รัตนดาวงค์
ม.1
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กชายธเนศพล  จำจด
ม.1
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กชายธีรนัย  เรือนคำ
ม.1
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
36
เด็กชายนภสินธุ์  เหล่าวีระโยธิน
ม.1
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กหญิงปภาดา  วงคืตรี
ม.1
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กหญิงปวีณ์สุดา  กาญจนางกูรพันธุ์
ม.1
โรงเรียนสายมิตรศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กหญิงพัชชพร  ชำนาญปืน
ม.1
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กหญิงพิชญาภรณ์  เผื่อนสูงเนิน
ม.3
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กชายลัทธพล  เคนตู้
ม.3
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กหญิงศุภิสรา  สิงหนาท
ม.1
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กหญิงสุกัญญา  มีธรรม
ม.1
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กชายสุทิวัส  เดชเดชะสุนันท์
ม.1
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กชายสุวพัชร  ตรีคันธา
ม.1
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กชายอชิรวิชญ์  นฤคนธ์
ม.1
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กชายอชิระ  ฉิมพานิช
ม.1
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กชายอภิภัทร  คงรอด
ม.1
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กหญิงอาเรนัส  วงศ์ชูศรี
ม.3
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ปราจีนบุรี เขต 2

ณ ห้องสอบที่ 3 อาคารห้องประชุม 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
50
เด็กหญิงกชพรรณ  กฤตโตปการ
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กชายกวีวัฒน์  ชมภู
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กชายกันตพัฒน์  มาลีศรี
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กหญิงกานต์กมล  สีมาพล
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กชายกิตติธัช  ขัติยะ
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กหญิงเกวลิน  พุทธรักษา
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กชายจิรกิตต์  หงษ์วิไล
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กชายชญานน  พิบูลกุลสัมฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กหญิงญาณิศา  มณีนิล
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กชายณชมงคล  เจตศุภสุข
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กชายณฐกร  เมธาโชติพิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กชายณภัทร  จงใจเทศ
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กหญิงณัจฉรียา  เอี้ยวเจริญสุข
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จิตต์ชอบใจ
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กชายณัฐกรณ์  สุวิทยพันธุ์
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กหญิงณัฐกัญญา  คมคาย
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กหญิงทักษพร  คำใส
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กชายธนบดินทร์  เตโช
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กหญิงธนัชชา  ไผ่จันทร์
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กหญิงนภิสา  ทองลงยา
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กหญิงเบญญาภา  ทองทับ
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
71
เด็กหญิงปณิชา  หันทิพย์
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กหญิงปัณฑิตา  สกุลศักดิ์
ป.5
โรงเรียนสายมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กหญิงปัณณภัสร์  ธำรงค์ประพัฒน์
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กหญิงปุณยาพร  นึกหลีก
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กหญิงพรนภัส  มูลสาร
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กหญิงพริมา  จันทร์แขกหล้า
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กหญิงพิชญา  บุญทั่ง
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กหญิงพิชามญชุ์  จันทร์เทศ
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แก้วแก่นตา
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กหญิงพิมพ์ภัทรา  กงแก้ว
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กชายพีรพล  สภามิตร
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กหญิงพุทธธิดา  แก้วขาว
ป.5
โรงเรียนสายมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กหญิงเพตรา  ชิเวย์ โนส์ซู
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กหญิงแพรพัชร  สระทองเนียม
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ปราจีนบุรี เขต 2

ณ ห้องสอบที่ 4 อาคารห้องประชุม 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
85
เด็กหญิงภิติดา  ภูมิภักดิ์
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กหญิงภูริชญา  อ่อนอ้วน
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กหญิงมนัสนันท์  เหมะ
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กหญิงรวินท์วิภา  เคนตู้
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กหญิงละอองอินท์ุ  เพิ่มผล
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กหญิงวัลภา  สังข์ศิริ
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กหญิงวิชญาพร  มูลจันทร์ทา
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กหญิงวิลาสินี  หริตวร
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กหญิงสุภนิชา  บุญแย้ม
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กหญิงศุภิสรา  กิติการอำพล
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กชายสหัสรัฐ  พรหมศิริเดช
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กหญิงสิรดา  แสงเมือง
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กชายสิรวิชญ์  นาใจคง
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กหญิงสิริกร  บัวลอย
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กหญิงสิริกร  มีนิล
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กหญิงสุกฤตา  กิจเจริญเสรี
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กชายสุภัคกร  โคมทอง
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กหญิงหริดา  หริตวร
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กหญิงอนุกูล  ละมูล
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์