ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เชียงใหม่ เขต 6

ณ ชั้น 1 อาคารณรัก โรงเรียนณัทชวิทย์
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกาญจนา  งอมสันเทีย
ป.6
โรงเรียนณัทชวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงณัฐธยาน์  สายประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนณัทชวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กชายธีรภัทร์  บุญมาปะ
ป.6
โรงเรียนณัทชวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กชายพลวัฒน์  สุพรรณ์
ป.6
โรงเรียนณัทชวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงภัทรวดี  สุวรรณคำ
ป.5
โรงเรียนณัทชวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงมาติกา  ศรแก้วดารา
ป.6
โรงเรียนณัทชวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กหญิงมิลิน  เมธา
ป.6
โรงเรียนณัทชวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงอนัญญา  เอกจีน
ป.6
โรงเรียนณัทชวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กชายอลงกรณ์  นันต๊ะภูมิ
ป.6
โรงเรียนณัทชวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เชียงใหม่ เขต 6

ณ ชั้น 1 อาคารณรัก โรงเรียนณัทชวิทย์
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
10
เด็กชายกฤชณัท  หมู่หนอง
ป.5
โรงเรียนณัทชวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กชายกฤติพงศ์  ปินทยา
ป.5
โรงเรียนณัทชวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กหญิงขวัญจิราภรณ์  ฝั้นชมภู
ป.5
โรงเรียนณัทชวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กหญิงเขมิสรา  รักสุข
ป.6
โรงเรียนณัทชวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กหญิงชุติชญาพิมพ์  รินใจ
ป.5
โรงเรียนณัทชวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กหญิงณัชชา  เติมเต็มบุญ
ป.5
โรงเรียนณัทชวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กชายณัฐอินทนนท์  คงแก้ว
ป.6
โรงเรียนณัทชวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กชายธนบดินทร์  ใจชุ่มใจ
ป.5
โรงเรียนณัทชวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กหญิงธัญชนก  เพิ่มพูลมา
ป.5
โรงเรียนณัทชวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กหญิงธัญชนก  อินงาม
ป.6
โรงเรียนณัทชวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงปภาวรินทร์  ชัยชนะ
ป.6
โรงเรียนณัทชวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กหญิงปภาวรินทร์  มากแก้ว
ป.6
โรงเรียนณัทชวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กชายประวันวิทย์  บุตรเขียว
ป.5
โรงเรียนณัทชวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กหญิงปรายข้าว  อุปหนอง
ป.5
โรงเรียนณัทชวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กหญิงปิยาภรณ์  หรั่งนางรอง
ป.6
โรงเรียนณัทชวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กหญิงปุณยาพร  ยุบยำแสง
ป.6
โรงเรียนณัทชวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กหญิงพิชชาภา  ก๋องแก้ว
ป.6
โรงเรียนณัทชวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กหญิงพิชญ์สินี  หล้าพระบาง
ป.5
โรงเรียนณัทชวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กชายพุฒิพงศ์  ปาตีคำ
ป.5
โรงเรียนณัทชวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กชายภูดนัย  ปินตาสม
ป.6
โรงเรียนณัทชวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กชายวรปรัชญ์  เรือนรักเรา
ป.5
โรงเรียนณัทชวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กหญิงศศินันท์  ภิชัย
ป.6
โรงเรียนณัทชวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กหญิงสุทธาสีนี  แก้วเกิดก่อน
ป.6
โรงเรียนณัทชวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงอชิรญา  ดวงธิมา
ป.5
โรงเรียนณัทชวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กชายอนวัช  กล่อมสุนทร
ป.5
โรงเรียนณัทชวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กหญิงอรภิวรรณ  กันทะคำ
ป.5
โรงเรียนณัทชวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์