ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นราธิวาส เขต 3

ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กชายคอยรูลมาลีกี  เจ๊ะเงาะ
ป.5
โรงเรียนไอยรานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กชายฆอซีบ  ยูโซ๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กชายซอฟวาน  ปิตายะโซ
ป.6
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กชายซอลาฮุดดีน  แวมะ
ป.5
โรงเรียนบ้านโคก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงซอลิฮะฮ์  สุหลง
ป.6
โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงซอลีฮะห์  บูรอแมง
ป.4
โรงเรียนบ้านสิโป
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กชายซัมซุดดีน  อามะ
ป.6
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงซัลวา  สาเม๊าะ
ป.6
โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กชายซาฟารีน  ดือราแม
ป.5
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กหญิงซาฟียะห์  แวดือราแม
ป.6
โรงเรียนบ้านตาโงะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงซาฟีรา  ยาเลง
ป.5
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กหญิงซาลียา  สะอิ
ป.6
โรงเรียนบ้านสิโป
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กหญิงซาฮีดา  ดอรอแม
ป.6
โรงเรียนไอยรานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กหญิงซาฮีรา  มะสาและ
ป.4
โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กหญิงซิลมีย์  เจ๊ะฮามะ
ป.5
โรงเรียนบ้านริแง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กหญิงซีตีฮูดีญา  ดอกโศก
ป.6
โรงเรียนไอยรานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงซุลฟา  ดือรามะ
ป.5
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กหญิงซูณีรา  เยาะแม
ป.6
โรงเรียนบ้านสิโป
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กหญิงซูฟีฮะห์  วาพา
ป.6
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงซูรัยยา  แลรอซา
ป.6
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กหญิงซูไรดา  สูหลง
ป.4
โรงเรียนบ้านตาโงะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กหญิงซูไวบะห์  สาเม๊าะ
ป.5
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กหญิงซูไวบะห์  อับดุลเลาะห์
ป.4
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กหญิงซูฮัยนี  หะยีเจ๊ะมะ
ป.5
โรงเรียนบ้านโคก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กชายโซเฟียน  มะเส็ง
ป.5
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กหญิงไซนับ  บือซา
ป.6
โรงเรียนไอยรานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กหญิงไซนับ  ยูโซ๊ะ
ป.5
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กหญิงญัสนีตา  เจ๊ะหะ
ป.6
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กหญิงณัฐรินทร์  ไชยเดช
ป.5
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กชายณัฐสวี  เจ๊ะแต
ป.4
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กหญิงต่วนนูรอัสวานี  จายอ
ป.6
โรงเรียนบ้านตะโละ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กหญิงต่วนฮานีฟา  ตองม่อง
ป.6
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กชายเตาฟิต  ดอแม
ป.4
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กหญิงนรูฮีดายะห์  มีนา
ป.6
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กหญิงนัจวาฟาตอนะห์  เฮงปียา
ป.6
โรงเรียนบ้านริแง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นราธิวาส เขต 3

ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงนัสริญ  ปะมะ
ป.4
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กชายนัสรูดีน  เจ๊ะเต๊ะ
ป.5
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กหญิงนาซีฮา  บือราเฮง
ป.6
โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กหญิงนาญะห์  เบญอาหมัดธีรกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านโคก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กหญิงนายูวา  หะยีดือเร๊ะ
ป.5
โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กหญิงนินัศริน  หนิโซ๊ะ
ป.5
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กหญิงนินาดียา  มะลารี
ป.6
โรงเรียนบ้านตะโละ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กหญิงนินูรุลฟิตรี  ปูตะนิง
ป.6
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงนิฟาซียะห์  นิยอ
ป.5
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงนิวีดาว  กาเซ็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กชายนิอากิฟ  บอตอ
ป.5
โรงเรียนบาโงสะโต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กหญิงนุรอามารีซา  กะจิ
ป.4
โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กหญิงนูณไอณี  กรีติง
ป.5
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กหญิงนูรซอบีฮะห์  ยาการียา
ป.5
โรงเรียนบ้านตาโงะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กหญิงนูรซาบิลลา  ยูโซ๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กหญิงนูรซาฮีดะห์  ดอแว
ป.6
โรงเรียนบ้านริแง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กหญิงนูรฟัฎรีณีย์  มะและ
ป.5
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กหญิงนูรฟาเดียร์  เปาะนิ
ป.5
โรงเรียนบาโงสะโต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กหญิงนูรไรดา  เจ๊ะสะนิ
ป.5
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กหญิงนูรอัฟซาน  ดอเลาะ
ป.4
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กหญิงนูรอัยปูตรี  ดะบู
ป.4
โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กหญิงนูรอารีนี  ลาเต๊ะบือริง
ป.6
โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กหญิงนูรอิลมี  ลอแม
ป.5
โรงเรียนบ้านสิโป
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กหญิงนูรอีซะห์  สาเม๊าะ
ป.4
โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กหญิงนูรอีมาณี  ยะปะ
ป.5
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กหญิงนูรอีมาน  สาเร๊ะ
ป.5
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กหญิงนูรอีมาน  สาเหาะ
ป.6
โรงเรียนบ้านริแง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กหญิงนูรอีมานนี  ดุเล๊าะ
ป.4
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กหญิงนูร์อีมาน  ดือราโพ
ป.6
โรงเรียนบ้านตะโละ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กหญิงนูรไอณีย์  สามานะ
ป.5
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กหญิงนูรไอนี  กาเด
ป.6
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กหญิงนูรฮาฟาติน  สาและ
ป.5
โรงเรียนบ้านสิโป
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กหญิงนูรฮาฟีซัน  กาเด
ป.4
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กหญิงนูรฮาม  เจ๊ะมะ
ป.5
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กหญิงนูรฮายะห์  หนิมะ
ป.5
โรงเรียนบ้านโคก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นราธิวาส เขต 3

ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงนูรีฮัน  วาหะมะ
ป.4
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กหญิงนูรุลอัฎฟาลร์  เจ๊ะและ
ป.5
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กหญิงนูรุลอีมาน  เจ๊ะแน
ป.6
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กหญิงนูรุลฮูดาย์  มายิง
ป.5
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กหญิงนูรูลนาตาชา  เจ๊ะเงาะ
ป.5
โรงเรียนไอยรานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กหญิงนูรูลฮูดา  มะนอ
ป.6
โรงเรียนบ้านสิโป
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กชายบัดรุดดีน  ชา
ป.5
โรงเรียนบาโงสะโต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กชายบัยฮากี  ซาล๊ะ
ป.5
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กชายบิสมิล  กาเดร์
ป.4
โรงเรียนบ้านตาโงะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กหญิงบิสมี  มือลี
ป.4
โรงเรียนไอยรานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กหญิงพาดีละห์  เจ๊ะอาแซ
ป.5
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กหญิงฟัตมี  วาเงาะ
ป.4
โรงเรียนบาโงสะโต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กชายฟัรฮัน  เต๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กหญิงฟาดียา  แมและ
ป.4
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กหญิงฟารีซัน  ยูโซ๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กหญิงฟิตรียา  มะอีลา
ป.6
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กหญิงฟิรดาวส์  มะดือเระ
ป.4
โรงเรียนบ้านโคก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กชายฟุรกอน  เปาะดิง
ป.5
โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กชายฟุรกอน  ลานง
ป.6
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กชายเฟาซาน  ปะดอโซ๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านตาโงะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กชายมะซัน  อีดือเร๊ะ
ป.4
โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กชายมะอารือฟัน  โก๊ะ
ป.4
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กชายมัรกาน์  ตาเยะ
ป.4
โรงเรียนบ้านบ่อทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กหญิงมารีนิง  ยูโซีะ
ป.5
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กชายมุสตากีม  ปาเนาะ
ป.6
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กหญิงมูซัมมิล  บินดือเลาะ
ป.5
โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กชายมูอัซซิน  หวังอีน
ป.5
โรงเรียนบ้านบ่อทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กชายมูฮัมมัดซาฟิด  มะสะ
ป.5
โรงเรียนบ้านโคก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กชายมูฮัมมัดดะฮัน  อาแว
ป.6
โรงเรียนบ้านโคก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กชายมูฮัมหมัดซูรฮัน  ดอสะ
ป.6
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กชายมูฮัมหมัดโซเฟียน  อูมา
ป.4
โรงเรียนบาโงสะโต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กชายมูฮัมหมัดฟัจรี  ดือเร๊ะ
ป.4
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กชายมูฮัมหมัดไฟซาล  ดาโอะ
ป.5
โรงเรียนบ้านตาโงะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กชายมูฮัมหมัดอัมรี  เจ๊ะเต๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กชายมูฮัมหมัดอิลฮัม  เจ๊ะนะ
ป.6
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นราธิวาส เขต 3

ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายมูฮัมหมัดฮัยกา  บือซา
ป.6
โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กชายมูฮัมหมัดฮาซัน  อุเซ็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กชายมูฮำหมัดอินซาน  สาและ
ป.6
โรงเรียนบ้านบ่อทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กชายมูฮำหมัดฮัมดัม  ดอเลาะ
ป.5
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กชายยุสรี  นิบง
ป.6
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กชายรอยญาณ  แหเหล๊าะ
ป.5
โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กชายริฟอัตร  มะ
ป.5
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กหญิงรุสณีตา  ดีนามอ
ป.5
โรงเรียนบ้านสิโป
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กหญิงลาตีฟะห์  สนิโช
ป.4
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กชายลุกมัน  หะยีดิง
ป.5
โรงเรียนไอยรานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กชายลุกมาน  อารง
ป.5
โรงเรียนบ้านบ่อทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กชายลุตฟี  มะเส็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กหญิงวรนุช  อาแว
ป.5
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กชายวันวัฟรี  กาเซ็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กหญิงวาซิลา  มามุ
ป.6
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กชายวิลฎาณร์  ยาโกีะ
ป.4
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กหญิงแวอันฟาล  กาเซ็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กหญิงแวฮานีซะห์  แมเราะ
ป.6
โรงเรียนบ้านโคก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กชายสัยฟุดดีน  ยูโซ๊ะ
ป.4
โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กหญิงสายธาร  ขุนรายา
ป.5
โรงเรียนบ้านโคก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กหญิงสีตีสูไลฮา  บาแย
ป.5
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กหญิงสุนิสา  อุดอ
ป.6
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กชายอนันต์  ดอแว
ป.6
โรงเรียนไอยรานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กหญิงอวาติ๊ฟ  สาเม๊าะ
ป.5
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กหญิงอักมา  อาแว
ป.4
โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กหญิงอัซญาน  ปะดอ
ป.5
โรงเรียนบ้านสิโป
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กหญิงอัซมีรา  ดือราแม
ป.5
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กหญิงอันนี  ดอเล๊าะ
ป.5
โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กชายอับดุลการีม  หามะ
ป.6
โรงเรียนบ้านสิโป
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กชายอับดุลบากิร  หะยีสาและ
ป.5
โรงเรียนบ้านโคก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กชายอับดุลรอฟุด  เจีะสาและ
ป.5
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กชายอับดุลฮาฟิส  เปาะแต
ป.5
โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กชายอัฟฟาน  บันสุรี
ป.6
โรงเรียนบ้านตาโงะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กชายอัฟวัน  บาโด
ป.6
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กชายอัยดี  มะแซ
ป.6
โรงเรียนบ้านสิโป
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นราธิวาส เขต 3

ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงอัลวานี  ดือเย๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านตาโงะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กหญิงอัศลินดา  ฮะ
ป.4
โรงเรียนบ้านสิโป
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กหญิงอัสนีตา  อูมา
ป.5
โรงเรียนบ้านตาโงะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กหญิงอัสมะห์  เจ๊ะดาแม
ป.6
โรงเรียนบ้านริแง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กหญิงอัสมานี  ดะบู
ป.6
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กหญิงอัสมี  เจ๊ะเง๊าะ
ป.5
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กหญิงอัสวานี  สะอารี
ป.5
โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กหญิงอาซาซา  สาแม
ป.6
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กหญิงอาซือมะห์  อับดุซซาลาม
ป.6
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กชายอาดัม  สะมะแอ
ป.4
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กหญิงอาดีซะห์  แวอาลี
ป.6
โรงเรียนบ้านสิโป
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กหญิงอาดีลา  ยะกี
ป.6
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กหญิงอาดีลา  อับดุลเล๊าะ
ป.6
โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กหญิงอาดูรา  มากา
ป.5
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กหญิงอานิส  สะมะแอ
ป.5
โรงเรียนบ้านตาโงะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กหญิงอาฟีนี  มะยีดิง
ป.6
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กหญิงอามานีย์  อูมา
ป.5
โรงเรียนบ้านตาโงะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กหญิงอามีนะห์  ปูเตะ
ป.4
โรงเรียนบ้านตาโงะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กชายอาริฟ  หะยีอาหะหมัด
ป.6
โรงเรียนบ้านโคก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กหญิงอาริสมี  ยูโซ๊ะ
ป.5
โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กชายอาลิฟ  สะอิ
ป.6
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กหญิงอาลิสา  ลอจิ
ป.4
โรงเรียนบ้านบ่อทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กหญิงอาวนี  บินยูโซะ
ป.6
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กหญิงอาวาติฟ  เจ๊ะนุ
ป.6
โรงเรียนไอยรานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กหญิงอาวาตีฟ  ดอเล๊าะ
ป.6
โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กหญิงอาอีเซาะห์  แวสามะ
ป.6
โรงเรียนบ้านสิโป
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กหญิงอิบตีซัน  นิแล๊ะ
ป.4
โรงเรียนบ้านสิโป
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กหญิงอิบตีซาม  บูละ
ป.6
โรงเรียนบ้านริแง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กหญิงอิลมี  มะนอ
ป.6
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กหญิงอิลฮัม  กาเด็ง
ป.5
โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กชายฮัมมัดอามีรูลฟารฮาร  อาแว
ป.4
โรงเรียนบ้านโคก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กหญิงฮัยฟาอ์  อาแซ
ป.6
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กชายฮาฟิซ  อาแว
ป.5
โรงเรียนบ้านโคก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กหญิงฮุษณา  เจ๊ะดอเล๊าะ
ป.5
โรงเรียนบ้านสิโป
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กหญิงฮูซัยฟะห์  สานิ
ป.5
โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
นราธิวาส เขต 3

ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงกวิสรา  กองแก้ว
ม.1
โรงเรียนดารุสสาลาม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กชายกูมูฮัยมิน  ลอมา
ม.2
โรงเรียนดารุสสาลาม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กหญิงกูอัซนา  ลอมา
ม.1
โรงเรียนดารุสสาลาม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กชายชารีฟ  หะเก็ง
ม.3
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กหญิงซอฟาวาตีย์  ดาแม
ม.1
โรงเรียนดารุสสาลาม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กหญิงซัซวานี  อัลตอฮัรย์
ม.1
โรงเรียนดารุสสาลาม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กชายซัซวาลย์  บินสะอิ
ม.1
โรงเรียนดารุสสาลาม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กหญิงซัมซียะห์  ดือราโอ๊ะ
ม.2
โรงเรียนบ้านโคก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กหญิงซัลวาณี  มามะ
ม.1
โรงเรียนดารุสสาลาม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กหญิงซัลวาณี  อายูดายอ
ม.1
โรงเรียนดารุสสาลาม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กหญิงซามีน  ยือราเฮง
ม.1
โรงเรียนดารุสสาลาม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กหญิงซารีดา  ตาเละลีเยาะ
ม.1
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กหญิงซารีฟะห์  ซิระโก
ม.3
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กหญิงซุลฟา  สาเมาะ
ม.1
โรงเรียนดารุสสาลาม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กหญิงซุลฮีซาณี  มะเก
ม.1
โรงเรียนดารุสสาลาม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กหญิงซูรียานา  ยูโซะ
ม.1
โรงเรียนบ้านโคก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
นางสาวซูไอลา  อีแต
ม.3
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
นางสาวซูไฮลา  มะเจ๊ะเง๊าะ
ม.3
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กหญิงโซเฟีย  บือซา
ม.1
โรงเรียนดารุสสาลาม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กหญิงณีสรนีย์  แวจิ
ม.1
โรงเรียนดารุสสาลาม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กหญิงต่วนซีตีมาเรียม  โลบือราเฮง
ม.2
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กหญิงตัสนีม  หะเก็ง
ม.2
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กหญิงนดา  ดอเล๊าะ
ม.1
โรงเรียนดารุสสาลาม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กหญิงนัสรีญา  ตะมิงมะ
ม.2
โรงเรียนดารุสสาลาม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
นางสาวนาซอฟะห์  มะแซ
ม.3
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กชายนาซอรี  แย
ม.2
โรงเรียนดารุสสาลาม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กชายนาซอรี  แวดือราเซะ
ม.1
โรงเรียนดารุสสาลาม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กหญิงนาซูฮะห์  บอดอ
ม.3
โรงเรียนบ้านโคก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กหญิงนาซูฮา  เล๊าะแม
ม.2
โรงเรียนบ้านโคก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กหญิงนาเดีย  ดอเลาะฮามะ
ม.2
โรงเรียนบ้านโคก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
นางสาวนาวาตี  เจ๊ะตู
ม.3
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กหญิงนาอีหม๊ะ  ลีบี
ม.3
โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กหญิงนินัซริน  หะยีแวสามะ
ม.2
โรงเรียนดารุสสาลาม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กหญิงนินาดา  แวนามะกัน
ม.1
โรงเรียนดารุสสาลาม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
นางสาวนิรมล  บาเละ
ม.3
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
นราธิวาส เขต 3

ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงนิอัลลีฟะฮ์  ดอเลาะ
ม.1
โรงเรียนดารุสสาลาม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กหญิงนูซีลา  ยา
ม.2
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กหญิงนูรซาฮีดา  มูฮิ
ม.1
โรงเรียนดารุสสาลาม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กหญิงนูรดีนี  ดอแม
ม.1
โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กหญิงนูร์เดียนา  สาแล๊ะ
ม.1
โรงเรียนดารุสสาลาม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กหญิงนูรนาเดีย  ยะโกะ
ม.2
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กหญิงนูรฟารีซา  ยูโซ๊ะ
ม.2
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กหญิงนูรฟิรดาว  เซ็ง
ม.1
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กหญิงนูรมีย์  แบเล๊าะ
ม.2
โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กหญิงนูรอัยน์  ดุลรอมัน
ม.1
โรงเรียนดารุสสาลาม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กหญิงนูรอัยมี  เปาะซา
ม.1
โรงเรียนดารุสสาลาม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กหญิงนูรอัสลีนา  เจ๊ะฮะ
ม.3
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
นางสาวนูรอาซีกีม  สาแล๊ะ
ม.3
โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
นางสาวนูรอามาน  ดาโอะ
ม.3
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กหญิงนูรอาลิซา  สือแม
ม.2
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กหญิงนูรไอซะห์  วาเต๊ะ
ม.1
โรงเรียนบ้านโคก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กหญิงนูรไอนี  ตูแกบือซี
ม.3
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กหญิงนูรฮาซีกิม  อูเซ็ง
ม.3
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กหญิงนูรฮาซีกีน  มาลอบูงอ
ม.2
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กหญิงนูรฮาฟีซา  เจ๊ะมะ
ม.2
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กหญิงนูรฮาฟีซา  อาดำ
ม.1
โรงเรียนดารุสสาลาม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กหญิงนูรฮีดายะห์  จูมะ
ม.3
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กหญิงนูรฮูดา  เจ๊ะเตะ
ม.2
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กหญิงนูรฮูดา  แอสะ
ม.1
โรงเรียนดารุสสาลาม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กหญิงนูรูลฟาติน  เจะมะ
ม.1
โรงเรียนดารุสสาลาม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กหญิงเนาว๊าฟ  ตำมา
ม.2
โรงเรียนดารุสสาลาม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กหญิงโนรนาซีรา  สะแลแม
ม.1
โรงเรียนดารุสสาลาม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กชายบีลาล  สามะ
ม.1
โรงเรียนดารุสสาลาม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กหญิงปาลิดา  ลาเตะ
ม.1
โรงเรียนดารุสสาลาม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
นางสาวพาวาส  มะเจ๊ะเงาะ
ม.3
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กหญิงฟะฮ์มี  เลาะแม
ม.2
โรงเรียนดารุสสาลาม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กชายฟัยรุซ  สาเล็ง
ม.2
โรงเรียนดารุสสาลาม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กชายฟัยรุซ  หะยีอาแว
ม.1
โรงเรียนดารุสสาลาม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กหญิงฟัรดา  สมะแอ
ม.1
โรงเรียนดารุสสาลาม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กหญิงฟาดีลา  สาและ
ม.3
โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
นราธิวาส เขต 3

ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กหญิงฟาเดีย  เอียดตรง
ม.3
โรงเรียนดารุสสาลาม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กหญิงฟาตีฮะห์  แมะเยาะ
ม.2
โรงเรียนบ้านโคก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กชายฟาฮัด  เร็งมา
ม.1
โรงเรียนดารุสสาลาม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กหญิงฟิตรีญา  หมาดมานัง
ม.1
โรงเรียนดารุสสาลาม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กหญิงฟิรนี  หะยีกาเล็ง
ม.1
โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กชายฟิรมาณ  ยูโซะ
ม.1
โรงเรียนดารุสสาลาม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กหญิงฟิรฮายานา  รือสะ
ม.3
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กหญิงฟีรดาวน์  ยูโซ๊ะ
ม.2
โรงเรียนดารุสสาลาม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กหญิงมาซีเต๊าะ  แมะแนะ
ม.2
โรงเรียนบ้านโคก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กชายมุมีน  อาแว
ม.1
โรงเรียนดารุสสาลาม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กหญิงมุมีนะห์  โซะ
ม.2
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กหญิงมุสลีมะห์  ดอเลาะ
ม.3
โรงเรียนบ้านโคก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กหญิงมุสลีมี  เจ๊ะโซะ
ม.2
โรงเรียนบ้านโคก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กชายมูฮัมมัดอัยมาน  แยนะ
ม.3
โรงเรียนบ้านโคก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กชายมูฮัมหมัดซารีฟ  มะเจ๊ะเง๊าะ
ม.3
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กชายมูฮัมหมัดไพศอล  วาเลาะ
ม.2
โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กชายมูฮัมหมัดอามีน  เบญจเศรษฐ์
ม.1
โรงเรียนดารุสสาลาม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กชายมูฮัมหมัดอารีฟ  แวฮามะ
ม.2
โรงเรียนดารุสสาลาม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กหญิงรอยมี  เลาะแม
ม.2
โรงเรียนดารุสสาลาม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กหญิงรอสาดา  สาเม๊าะ
ม.1
โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กชายริดวาน  หะยีอาแว
ม.1
โรงเรียนดารุสสาลาม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กหญิงรุสดา  มือเก๊าะ
ม.1
โรงเรียนดารุสสาลาม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กหญิงวาซินีย์  สารี
ม.1
โรงเรียนดารุสสาลาม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กหญิงวารีดา  ดอนิแม
ม.2
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กหญิงสีตีนูรอิสมาวาตี  เปาะจิ
ม.2
โรงเรียนบ้านโคก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กหญิงสุไลนี  บือราเฮง
ม.2
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กหญิงอลิษา  ยูโซ๊ะ
ม.2
โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กหญิงอัรวีญา  ดิงปอ
ม.1
โรงเรียนดารุสสาลาม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กชายอัลนิส  อาแว
ม.3
โรงเรียนบ้านโคก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กหญิงอัสมะ  ดือราแม
ม.2
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กหญิงอัสลีซา  หะยีดอเล๊าะ
ม.3
โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กชายอาคิวาส  ฮะ
ม.3
โรงเรียนบ้านโคก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กหญิงอาซาดุลลอฮ์  มะดาโอ๊ะ
ม.1
โรงเรียนดารุสสาลาม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กชายอาซูวัน  มะลี
ม.3
โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กชายอาดิล  สีระโก
ม.2
โรงเรียนดารุสสาลาม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
นราธิวาส เขต 3

ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กชายอาติฟ  มาหะ
ม.2
โรงเรียนดารุสสาลาม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กหญิงอาตีกะห์  เลาะและ
ม.2
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กชายอานัส  วรรณาการ
ม.1
โรงเรียนดารุสสาลาม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กหญิงอานาตาชา  สะแลแม
ม.1
โรงเรียนบ้านโคก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กหญิงอาฟีนี  หะยีเจ๊ะอารง
ม.1
โรงเรียนดารุสสาลาม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กหญิงอาฟีฟ๊ะห์  ดอเลาะ
ม.3
โรงเรียนบ้านโคก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กชายอามัน  มะทิเกาะปะ
ม.3
โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กหญิงอามานี  โดนุ๊
ม.1
โรงเรียนดารุสสาลาม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กหญิงอามาลีนา  เสมอภพ
ม.1
โรงเรียนดารุสสาลาม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กชายอายาตูเราะห์มาน  วานอ
ม.1
โรงเรียนบ้านโคก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กหญิงอารีฟะห์  โด
ม.1
โรงเรียนดารุสสาลาม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กหญิงอารีฟะห์  แมเราะ
ม.3
โรงเรียนบ้านโคก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
นายอาหามัดไอซัด  ปาเนาะ
ม.3
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กชายอิดรีส  บากา
ม.2
โรงเรียนบ้านโคก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กชายอิฮลาม  หะยีเซะ
ม.1
โรงเรียนดารุสสาลาม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กหญิงอุลฟะฮ  มิงยีนา
ม.2
โรงเรียนบ้านโคก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กหญิงอูลฟะห์  ยานยา
ม.2
โรงเรียนดารุสสาลาม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กหญิงฮาซานี  ดงมูซอ
ม.1
โรงเรียนดารุสสาลาม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
นางสาวฮาปีซัน  ยาโกีะ
ม.3
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กหญิงฮูลัยฟะห์  มะแก
ม.2
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กหญิงฮูสนา  สะมะแอ
ม.2
โรงเรียนดารุสสาลาม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นราธิวาส เขต 3

ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
302
เด็กชายกษิเดช  ปอสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนวัดตันติการามมิตรภาพที่ 109
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กหญิงกูสลินดา  รายอคาลี
ป.6
โรงเรียนไอยรานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กชายขจรเกียรติ  แพทย์ศรี
ป.5
โรงเรียนวัดตันติการามมิตรภาพที่ 109
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กหญิงเขมจิรา  เอนกรัตน์
ป.5
โรงเรียนวัดตันติการามมิตรภาพที่ 109
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กชายคอยวารี  หะยีดาลี
ป.6
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กหญิงคอลีเยาะ  บือซา
ป.5
โรงเรียนไอยรานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กชายเจ๊ะซูรฟัน  กาโบะ
ป.6
โรงเรียนบ้านสิโป
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กชายชนวี  ตั้งใจ
ป.6
โรงเรียนวัดตันติการามมิตรภาพที่ 109
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กชายชโยดม  แดงเอียด
ป.5
โรงเรียนวัดตันติการามมิตรภาพที่ 109
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กหญิงชลธิชา  อาแว
ป.6
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กหญิงช่อชฎา  สารวิทย์
ป.5
โรงเรียนวัดตันติการามมิตรภาพที่ 109
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กหญิงชัซวานี  โต๊ะหน๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านสิโป
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กหญิงชุติมา  ทองผาเสาวภา
ป.5
โรงเรียนวัดตันติการามมิตรภาพที่ 109
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กชายซัยฟูดดีน  บินมะลี
ป.5
โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
316
เด็กชายซัยฟูดีน  นิกาเร็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านบ่อทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กหญิงซัลซาบีลาห์  ซาและ
ป.4
โรงเรียนบ้านสิโป
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กหญิงซากีรา  สะมะแอ
ป.6
โรงเรียนไอยรานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กหญิงซามีเราะห์  ยูโซ๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กหญิงซาลีฮา  หาเก็ง
ป.5
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กชายซิลมาน  ลาเต๊ะ
ป.5
โรงเรียนบาโงสะโต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กหญิงซีตีอามีนะห์  มะเส็ง
ป.5
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กหญิงซูนีฟา  คาลี
ป.6
โรงเรียนบ้านกาลิซา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กหญิงซูนีรา  เจ๊ะนิ
ป.6
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กหญิงซูไมยะห์  สือแม
ป.6
โรงเรียนบ้านตะโละ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กหญิงซูรียาณี  แมะแนะ
ป.5
โรงเรียนบ้านโคก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กหญิงซูลฟา  มะนิ
ป.6
โรงเรียนบ้านโคก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กหญิงซูลฟา  อารี
ป.6
โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กหญิงไซนี  อาแวยานิง
ป.4
โรงเรียนบ้านโคก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กชายไซยิดอีรฟาน  เจะอุมา
ป.4
โรงเรียนบ้านโคก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กหญิงดาเนียร์  เจ๊ะแล
ป.6
โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กหญิงดียาละห์  เจ๊ะแว
ป.4
โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กหญิงตัสนี  เจ๊ะหะ
ป.6
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กชายตัสริ  เจ๊ะปิ
ป.5
โรงเรียนบ้านโคก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กหญิงธนันชา  ชูไชย
ป.5
โรงเรียนวัดตันติการามมิตรภาพที่ 109
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กหญิงนดา  แวนิ
ป.5
โรงเรียนบ้านบ่อทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นราธิวาส เขต 3

ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
337
เด็กหญิงนรูหะนาณ  เจ๊ะโซ๊ะ
ป.4
โรงเรียนบ้านกาลิซา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กหญิงนัซรินทร์  แวมะ
ป.4
โรงเรียนบ้านตาโงะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กหญิงนันทัษพร  มะลี
ป.4
โรงเรียนบ้านริแง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กชายนัสรัณย์  แวอาแซ
ป.4
โรงเรียนบ้านโคก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กหญิงนัสริญดา  แวอาแซ
ป.6
โรงเรียนบ้านโคก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กหญิงนัสริน  แมหะ
ป.6
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กหญิงนัสริน  ลีเย๊าะมาวอ
ป.4
โรงเรียนบ้านกาลิซา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กหญิงนัสรินทร์  เฮง
ป.6
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กหญิงนัสรี  อูเซ็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านโคก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กหญิงนัสรีน  เจ๊ะเย็ง
ป.5
โรงเรียนไอยรานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กหญิงนัสรีฟา  ทองคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านกาลิซา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กชายนัสรูน  ตาเละ
ป.5
โรงเรียนบ้านสิโป
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กหญิงนาซีบะ  เลาะมา
ป.6
โรงเรียนไอยรานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กหญิงนาซุฮา  กาเจ
ป.4
โรงเรียนบ้านกาลิซา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
351
เด็กชายนาซูฮา  ดาโอ๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านบ่อทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กชายนาดีม  บาแย
ป.5
โรงเรียนบ้านกาลิซา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กหญิงนาเดีย  สาเร๊ะนุ๊
ป.4
โรงเรียนบ้านบ่อทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กหญิงนาอิฟ  ตีงี
ป.5
โรงเรียนบาโงสะโต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กหญิงน้ำเพชร  ยอดละเอียด
ป.5
โรงเรียนวัดตันติการามมิตรภาพที่ 109
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กหญิงนิพาดีลา  หะยีดิง
ป.6
โรงเรียนไอยรานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กหญิงนิฟาเดียร์  ปัตนวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กหญิงนิฟาตีมา  เจ๊ะนะ
ป.6
โรงเรียนไอยรานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กหญิงนิรอยฮาน  ดอรอแม
ป.4
โรงเรียนไอยรานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กหญิงนิรฮัตสือลีนี  ปลูแว
ป.6
โรงเรียนบาโงสะโต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กหญิงนิศารัตน์  ไชยยาว
ป.5
โรงเรียนวัดตันติการามมิตรภาพที่ 109
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กชายนิสฟูรอมฎอน  ยูโซ๊ะ
ป.5
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กหญิงนุรฟาเดีย  ยูโซ๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านสิโป
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กหญิงนุรมี  ยายา
ป.4
โรงเรียนบ้านกาลิซา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กหญิงนุรอาตีกะห์  บีรู
ป.5
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กหญิงนูรนาเดียร์  กูเวกามา
ป.6
โรงเรียนบ้านตาโงะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กหญิงนูรบิสมี  ดอนิแม
ป.4
โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กหญิงนูรฟาซีรา  สาเหาะ
ป.5
โรงเรียนบ้านริแง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กหญิงนูรฟาติน  สาระห์
ป.6
โรงเรียนบ้านตาโงะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กหญิงนูรฟามีซัน  แยนะ
ป.5
โรงเรียนบ้านโคก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กหญิงนูรฟารีชา  มีเหาะ
ป.5
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นราธิวาส เขต 3

ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
372
เด็กหญิงนูรมี  ยูโซ๊ะ
ป.4
โรงเรียนบ้านริแง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กหญิงนูรวัยดา  เจ๊ะดอเล๊าะ
ป.5
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กหญิงนูรอัฟรีนา  อาแวกือจิ
ป.5
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กหญิงนูรอัยดา  ตีงี
ป.6
โรงเรียนบาโงสะโต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กหญิงนูรอัยนี  อาแว
ป.6
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กหญิงนูรอาซีกีน  ดอเลาะ
ป.5
โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กหญิงนูรอาฟามี  ซาแมยี
ป.6
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กหญิงนูรอาลียาอัยลีซา  นิสายู
ป.4
โรงเรียนไอยรานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กหญิงนูรอาวาฏีฟ  ยาการียา
ป.5
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กหญิงนูรอิสซาน  หะแว
ป.5
โรงเรียนบ้านตาโงะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กหญิงนูรอีฟาณี  ดือราแม
ป.5
โรงเรียนบ้านตะโละ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กหญิงนูรอีมาน  เจ๊ะโด
ป.6
โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กหญิงนูรอีมานี  มะเด็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กหญิงนูรฮัสลินดา  มะยูโซ๊ะ
ป.4
โรงเรียนบ้านตาโงะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
386
เด็กหญิงนูรฮากีมี  ราแดง
ป.5
โรงเรียนบ้านกาลิซา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กหญิงนูรฮายาณีย์  วาแฉะ
ป.5
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กหญิงนูรฮีดายะห์  ซีรอมา
ป.4
โรงเรียนบ้านกาลิซา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กหญิงนูรฮีดายะห์  ตาปู
ป.4
โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กหญิงนูรีฮัน  มะวี
ป.6
โรงเรียนบาโงสะโต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กหญิงนูรูฆอซีอะห์  เจะหะ
ป.4
โรงเรียนบ้านบ่อทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กหญิงนูรูล  สาเมาะ
ป.6
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กหญิงนูรูลอีมาน  หะยีสาและ
ป.6
โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กหญิงนูฮัยด์  ดอเล๊าะ
ป.4
โรงเรียนบ้านบ่อทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กหญิงโนรฟารีดา  หะลีมัช
ป.4
โรงเรียนบ้านบ่อทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กหญิงบัลกีซ  ดอเลาะอาลี
ป.4
โรงเรียนบ้านกาลิซา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กชายบูรฮัน  สาเหาะ
ป.6
โรงเรียนบ้านริแง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กหญิงปิยรัตน์  ศรีสุข
ป.6
โรงเรียนวัดตันติการามมิตรภาพที่ 109
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กหญิงพัชรี  สามะ
ป.6
โรงเรียนบ้านบ่อทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กหญิงพาตือมา  ยูโซะ
ป.4
โรงเรียนบ้านโคก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กชายฟัครูดีน  สาและ
ป.5
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กหญิงฟัยโรส  เจ๊ะดาโอ๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กหญิงฟัรดา  มะยี
ป.5
โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กชายฟากิฮ  วอลี
ป.5
โรงเรียนไอยรานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กหญิงฟาดีล๊ะห์  ปูเต๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านสิโป
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กหญิงฟาติน  มณีหิยา
ป.4
โรงเรียนบ้านกาลิซา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นราธิวาส เขต 3

ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
407
เด็กหญิงฟาตีมะห์  บีรู
ป.5
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กหญิงฟาตีหะห์  สะนิ
ป.6
โรงเรียนบ้านตาโงะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กหญิงฟารีณี  หะยีบีดิง
ป.5
โรงเรียนบ้านสิโป
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กหญิงฟารีฮัน  มะเซ็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กหญิงฟาอีซะห์  มะรือเสาะ
ป.6
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กชายฟุรกอน  หะยีกาเล็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กชายภูมิพัฒน์  จับจันทร์
ป.5
โรงเรียนวัดตันติการามมิตรภาพที่ 109
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กชายภูวดล  คงสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนวัดตันติการามมิตรภาพที่ 109
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กชายมะตอฮา  อูมา
ป.6
โรงเรียนบ้านบ่อทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กหญิงมาซีเตาะ  มีนา
ป.4
โรงเรียนบ้านริแง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กหญิงมารีอา  วาเลาะ
ป.6
โรงเรียนบ้านกาลิซา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กหญิงมีนา  อุเซ็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านริแง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กชายมุคลิสห์  มะแซ
ป.5
โรงเรียนบ้านโคก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กหญิงมูนีร  บือราเฮง
ป.4
โรงเรียนบ้านสิโป
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
421
เด็กหญิงมูรณี  สาและ
ป.6
โรงเรียนไอยรานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กหญิงมูรณีย์  ตาเยะ
ป.4
โรงเรียนบ้านโคก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
เด็กหญิงมูสลีฮะห์  ยูโซ๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กชายมูหามะ  ด๊ะหยี
ป.6
โรงเรียนบ้านริแง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กชายมูฮัมมัดนัศรี  ตีลี
ป.6
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กชายมูฮัมหมัดฆอยรู  เจะแม
ป.4
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กชายมูฮัมหมัดรอฮีมี  เปาะอาเด๊ะ
ป.4
โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
เด็กชายมูฮัมหมัดอามีน  ดือราแม
ป.5
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กชายมูฮัมหมัดอิสรัน  มีดิง
ป.6
โรงเรียนบ้านบ่อทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กชายมูฮัมหมัดฮาซัน  มะ
ป.6
โรงเรียนบ้านตาโงะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กชายมูฮำหมัดนากิบ  คอร์แด
ป.4
โรงเรียนบ้านโคก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
เด็กชายมูฮำหมัดบัยฮากีม  เจ๊ะแอ
ป.4
โรงเรียนบ้านริแง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กหญิงยัสมีน  มะเร๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กชายยุสรัน  เวาะหลง
ป.6
โรงเรียนบ้านตาโงะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กหญิงยูรีฟา  ดอเล๊าะ
ป.5
โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กหญิงรอกีเยาะ  ดูเล๊าะ
ป.5
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
437
เด็กหญิงรอฮานา  ดอเล๊าะ
ป.5
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กหญิงรุสนานี  สาและ
ป.6
โรงเรียนบ้านโคก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กหญิงรูซีรา  ลีตาเละ
ป.6
โรงเรียนบ้านสิโป
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
เด็กหญิงรูวายดาร์  กาเซ็ง
ป.5
โรงเรียนบ้านกาลิซา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
441
เด็กหญิงรูสณี  ยูโซ๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นราธิวาส เขต 3

ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
442
เด็กหญิงวัลอาดีญา  เจ๊ะนะ
ป.6
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
443
เด็กหญิงวัสมีย์  มามุ
ป.6
โรงเรียนบ้านตาโงะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กหญิงวารดา  ต่วนสุหลง
ป.5
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
เด็กหญิงวิจิตรา  จับจันทร์
ป.6
โรงเรียนวัดตันติการามมิตรภาพที่ 109
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กชายวิลดาน  สะอิ
ป.5
โรงเรียนบ้านกาลิซา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
เด็กหญิงวีรดา  บาเห็ง
ป.5
โรงเรียนบ้านริแง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
448
เด็กหญิงวีอาม  ยูโซ๊ะ
ป.5
โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
เด็กหญิงศอฟียะห์  หะยีดอเล๊าะ
ป.4
โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กชายสับรี  สาและ
ป.6
โรงเรียนบ้านโคก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
เด็กหญิงสารีเฟาะห์ไมซาระห์  เจะอุมา
ป.6
โรงเรียนบ้านโคก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
เด็กหญิงสินีนาาฏ  ศรีเกรียน
ป.6
โรงเรียนวัดตันติการามมิตรภาพที่ 109
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
453
เด็กหญิงสีตีฟาตีเมาะ  สีรอมา
ป.5
โรงเรียนบ้านกาลิซา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
เด็กหญิงสีตีฮาสมะห์  หะยีดอเล๊าะ
ป.6
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
455
เด็กหญิงสุชาดา  ศรีชัย
ป.6
โรงเรียนวัดตันติการามมิตรภาพที่ 109
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
456
เด็กหญิงสูวัยบะห์  มีดิง
ป.5
โรงเรียนบ้านกาลิซา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
457
เด็กชายอนัซ  สาเร๊ะ
ป.5
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
458
เด็กชายอักรีมีน  เจ๊ะมามะ
ป.6
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
459
เด็กชายอัฎฮา  อูเซ็ง
ป.4
โรงเรียนบ้านบ่อทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
460
เด็กชายอับดุลมูฮัยมิน  เจ๊ะอาแซ
ป.5
โรงเรียนบ้านโคก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
461
เด็กชายอับดุลรอฟัด  วาดิง
ป.5
โรงเรียนบ้านโคก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
462
เด็กชายอับดุลวาริส  กาเซ็ง
ป.5
โรงเรียนบาโงสะโต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
463
เด็กชายอับดุลฮากิม  ดอเล๊าะ
ป.6
โรงเรียนบ้านตาโงะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
464
เด็กหญิงอัยซ๊ะห์  แวจิ
ป.4
โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
465
เด็กชายอัรฮัม  มะลี
ป.5
โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
466
เด็กชายอัสฟาง  ยูโซ๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านสิโป
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
467
เด็กชายอัสมีร  มีนา
ป.5
โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
468
เด็กหญิงอัสวานี  เตาะสาตู
ป.6
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
469
เด็กหญิงอาซียะห์  บาโหะวา
ป.5
โรงเรียนบ้านบ่อทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
470
เด็กหญิงอาซูรา  หะมะ
ป.5
โรงเรียนบ้านตาโงะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
471
เด็กหญิงอาซูวาห์  อูมา
ป.5
โรงเรียนบ้านตะโละ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
472
เด็กชายอาดัม  ซีรอมา
ป.4
โรงเรียนบ้านกาลิซา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
473
เด็กชายอาดัม  มาลอบูงอ
ป.5
โรงเรียนบ้านกาลิซา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
474
เด็กหญิงอานาตี  อูตง
ป.5
โรงเรียนบ้านบ่อทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
475
เด็กหญิงอานีตา  เลาะมาวา
ป.5
โรงเรียนบ้านกาลิซา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
476
เด็กหญิงอานีฟะห์  มาแต
ป.6
โรงเรียนบ้านบ่อทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นราธิวาส เขต 3

ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
477
เด็กหญิงอานีฟา  เจะหะ
ป.6
โรงเรียนบ้านบ่อทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
478
เด็กหญิงอานีรา  ฮายีลาเต๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านบ่อทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
479
เด็กหญิงอานีสะห์  สารีแปเราะ
ป.5
โรงเรียนบ้านบ่อทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
480
เด็กชายอาฟัยต์  บองออาแซ
ป.5
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
481
เด็กหญิงอาฟีนี  เจ๊ะหลง
ป.6
โรงเรียนบ้านริแง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
482
เด็กชายอามัด  สาและ
ป.6
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
483
เด็กหญิงอามาณีย์  ซีนา
ป.6
โรงเรียนบ้านสิโป
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
484
เด็กชายอามาน  อาบู
ป.5
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
485
เด็กหญิงอามานี  แมะแนะ
ป.6
โรงเรียนบ้านโคก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
486
เด็กชายอามีร  แวมิง
ป.6
โรงเรียนบาโงสะโต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
487
เด็กหญิงอามีเราะฮ์  เจ๊ะหะ
ป.5
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
488
เด็กหญิงอาร์มีนะห์  สาเม๊าะ
ป.4
โรงเรียนบ้านโคก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
489
เด็กหญิงอารีดา  เจ๊ะมิ
ป.6
โรงเรียนบ้านตะโละ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
490
เด็กหญิงอารีฟา  อีแต
ป.5
โรงเรียนบ้านกาลิซา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
491
เด็กชายอาลี  ดอเลาะ
ป.5
โรงเรียนบ้านโคก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
492
เด็กหญิงอาอีซะห์  แดอีแต
ป.6
โรงเรียนบ้านกาลิซา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
493
เด็กหญิงอาอีซะห์  บินมะรือสะ
ป.5
โรงเรียนบ้านตะโละ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
494
เด็กหญิงอาแอเสาะ  เจ๊ะดอเลาะ
ป.4
โรงเรียนบ้านบ่อทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
495
เด็กหญิงอิบตีซาน  มาเย๊าะกาเซ๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
496
เด็กชายอิมรอน  สาและ
ป.6
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
497
เด็กชายอิลฮาม  ดาโอ๊ะ
ป.5
โรงเรียนไอยรานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
498
เด็กชายอิสรูนณ์  เจ๊ะแว
ป.5
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
499
เด็กชายฮัมดาม  แมเร๊าะ
ป.5
โรงเรียนบาโงสะโต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
500
เด็กหญิงฮัสวานี  มะเยาะ
ป.6
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
501
เด็กหญิงฮากีมะห์  ลาบอ
ป.5
โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
502
เด็กหญิงฮานิส  มาน๊ะ
ป.4
โรงเรียนบ้านกาลิซา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
503
เด็กหญิงฮานีซา  สามะ
ป.6
โรงเรียนบ้านโคก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
504
เด็กหญิงฮานีฟ  โซะ
ป.6
โรงเรียนบ้านกาลิซา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
505
เด็กชายฮานีฟ  ต่วยบูละ
ป.6
โรงเรียนบ้านสิโป
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
506
เด็กหญิงฮานีฟา  ยามา
ป.5
โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
507
เด็กหญิงฮารีฟา  ใจกว้าง
ป.5
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์