ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นราธิวาส เขต 3

ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กชายคอยรูลมาลีกี  เจ๊ะเงาะ
ป.5
โรงเรียนไอยรานุสรณ์
คณิตประถม
2
เด็กชายฆอซีบ  ยูโซ๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ
คณิตประถม
3
เด็กชายซอฟวาน  ปิตายะโซ
ป.6
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต
คณิตประถม
4
เด็กชายซอลาฮุดดีน  แวมะ
ป.5
โรงเรียนบ้านโคก
คณิตประถม
5
เด็กหญิงซอลิฮะฮ์  สุหลง
ป.6
โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ
คณิตประถม
6
เด็กหญิงซอลีฮะห์  บูรอแมง
ป.4
โรงเรียนบ้านสิโป
คณิตประถม
7
เด็กชายซัมซุดดีน  อามะ
ป.6
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิตประถม
8
เด็กหญิงซัลวา  สาเม๊าะ
ป.6
โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ
คณิตประถม
9
เด็กชายซาฟารีน  ดือราแม
ป.5
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
คณิตประถม
10
เด็กหญิงซาฟียะห์  แวดือราแม
ป.6
โรงเรียนบ้านตาโงะ
คณิตประถม
11
เด็กหญิงซาฟีรา  ยาเลง
ป.5
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิตประถม
12
เด็กหญิงซาลียา  สะอิ
ป.6
โรงเรียนบ้านสิโป
คณิตประถม
13
เด็กหญิงซาฮีดา  ดอรอแม
ป.6
โรงเรียนไอยรานุสรณ์
คณิตประถม
14
เด็กหญิงซาฮีรา  มะสาและ
ป.4
โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ
คณิตประถม
15
เด็กหญิงซิลมีย์  เจ๊ะฮามะ
ป.5
โรงเรียนบ้านริแง
คณิตประถม
16
เด็กหญิงซีตีฮูดีญา  ดอกโศก
ป.6
โรงเรียนไอยรานุสรณ์
คณิตประถม
17
เด็กหญิงซุลฟา  ดือรามะ
ป.5
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
คณิตประถม
18
เด็กหญิงซูณีรา  เยาะแม
ป.6
โรงเรียนบ้านสิโป
คณิตประถม
19
เด็กหญิงซูฟีฮะห์  วาพา
ป.6
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
คณิตประถม
20
เด็กหญิงซูรัยยา  แลรอซา
ป.6
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิตประถม
21
เด็กหญิงซูไรดา  สูหลง
ป.4
โรงเรียนบ้านตาโงะ
คณิตประถม
22
เด็กหญิงซูไวบะห์  สาเม๊าะ
ป.5
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิตประถม
23
เด็กหญิงซูไวบะห์  อับดุลเลาะห์
ป.4
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
คณิตประถม
24
เด็กหญิงซูฮัยนี  หะยีเจ๊ะมะ
ป.5
โรงเรียนบ้านโคก
คณิตประถม
25
เด็กชายโซเฟียน  มะเส็ง
ป.5
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
คณิตประถม
26
เด็กหญิงไซนับ  บือซา
ป.6
โรงเรียนไอยรานุสรณ์
คณิตประถม
27
เด็กหญิงไซนับ  ยูโซ๊ะ
ป.5
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
คณิตประถม
28
เด็กหญิงญัสนีตา  เจ๊ะหะ
ป.6
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
คณิตประถม
29
เด็กหญิงณัฐรินทร์  ไชยเดช
ป.5
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
คณิตประถม
30
เด็กชายณัฐสวี  เจ๊ะแต
ป.4
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
คณิตประถม
31
เด็กหญิงต่วนนูรอัสวานี  จายอ
ป.6
โรงเรียนบ้านตะโละ
คณิตประถม
32
เด็กหญิงต่วนฮานีฟา  ตองม่อง
ป.6
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิตประถม
33
เด็กชายเตาฟิต  ดอแม
ป.4
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
คณิตประถม
34
เด็กหญิงนรูฮีดายะห์  มีนา
ป.6
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิตประถม
35
เด็กหญิงนัจวาฟาตอนะห์  เฮงปียา
ป.6
โรงเรียนบ้านริแง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นราธิวาส เขต 3

ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงนัสริญ  ปะมะ
ป.4
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิตประถม
37
เด็กชายนัสรูดีน  เจ๊ะเต๊ะ
ป.5
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต
คณิตประถม
38
เด็กหญิงนาซีฮา  บือราเฮง
ป.6
โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ
คณิตประถม
39
เด็กหญิงนาญะห์  เบญอาหมัดธีรกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านโคก
คณิตประถม
40
เด็กหญิงนายูวา  หะยีดือเร๊ะ
ป.5
โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ
คณิตประถม
41
เด็กหญิงนินัศริน  หนิโซ๊ะ
ป.5
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิตประถม
42
เด็กหญิงนินาดียา  มะลารี
ป.6
โรงเรียนบ้านตะโละ
คณิตประถม
43
เด็กหญิงนินูรุลฟิตรี  ปูตะนิง
ป.6
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิตประถม
44
เด็กหญิงนิฟาซียะห์  นิยอ
ป.5
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิตประถม
45
เด็กหญิงนิวีดาว  กาเซ็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิตประถม
46
เด็กชายนิอากิฟ  บอตอ
ป.5
โรงเรียนบาโงสะโต
คณิตประถม
47
เด็กหญิงนุรอามารีซา  กะจิ
ป.4
โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ
คณิตประถม
48
เด็กหญิงนูณไอณี  กรีติง
ป.5
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิตประถม
49
เด็กหญิงนูรซอบีฮะห์  ยาการียา
ป.5
โรงเรียนบ้านตาโงะ
คณิตประถม
50
เด็กหญิงนูรซาบิลลา  ยูโซ๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิตประถม
51
เด็กหญิงนูรซาฮีดะห์  ดอแว
ป.6
โรงเรียนบ้านริแง
คณิตประถม
52
เด็กหญิงนูรฟัฎรีณีย์  มะและ
ป.5
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต
คณิตประถม
53
เด็กหญิงนูรฟาเดียร์  เปาะนิ
ป.5
โรงเรียนบาโงสะโต
คณิตประถม
54
เด็กหญิงนูรไรดา  เจ๊ะสะนิ
ป.5
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
คณิตประถม
55
เด็กหญิงนูรอัฟซาน  ดอเลาะ
ป.4
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิตประถม
56
เด็กหญิงนูรอัยปูตรี  ดะบู
ป.4
โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ
คณิตประถม
57
เด็กหญิงนูรอารีนี  ลาเต๊ะบือริง
ป.6
โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ
คณิตประถม
58
เด็กหญิงนูรอิลมี  ลอแม
ป.5
โรงเรียนบ้านสิโป
คณิตประถม
59
เด็กหญิงนูรอีซะห์  สาเม๊าะ
ป.4
โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ
คณิตประถม
60
เด็กหญิงนูรอีมาณี  ยะปะ
ป.5
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
คณิตประถม
61
เด็กหญิงนูรอีมาน  สาเร๊ะ
ป.5
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
คณิตประถม
62
เด็กหญิงนูรอีมาน  สาเหาะ
ป.6
โรงเรียนบ้านริแง
คณิตประถม
63
เด็กหญิงนูรอีมานนี  ดุเล๊าะ
ป.4
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
คณิตประถม
64
เด็กหญิงนูร์อีมาน  ดือราโพ
ป.6
โรงเรียนบ้านตะโละ
คณิตประถม
65
เด็กหญิงนูรไอณีย์  สามานะ
ป.5
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิตประถม
66
เด็กหญิงนูรไอนี  กาเด
ป.6
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิตประถม
67
เด็กหญิงนูรฮาฟาติน  สาและ
ป.5
โรงเรียนบ้านสิโป
คณิตประถม
68
เด็กหญิงนูรฮาฟีซัน  กาเด
ป.4
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิตประถม
69
เด็กหญิงนูรฮาม  เจ๊ะมะ
ป.5
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
คณิตประถม
70
เด็กหญิงนูรฮายะห์  หนิมะ
ป.5
โรงเรียนบ้านโคก
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นราธิวาส เขต 3

ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงนูรีฮัน  วาหะมะ
ป.4
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต
คณิตประถม
72
เด็กหญิงนูรุลอัฎฟาลร์  เจ๊ะและ
ป.5
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
คณิตประถม
73
เด็กหญิงนูรุลอีมาน  เจ๊ะแน
ป.6
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
คณิตประถม
74
เด็กหญิงนูรุลฮูดาย์  มายิง
ป.5
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
คณิตประถม
75
เด็กหญิงนูรูลนาตาชา  เจ๊ะเงาะ
ป.5
โรงเรียนไอยรานุสรณ์
คณิตประถม
76
เด็กหญิงนูรูลฮูดา  มะนอ
ป.6
โรงเรียนบ้านสิโป
คณิตประถม
77
เด็กชายบัดรุดดีน  ชา
ป.5
โรงเรียนบาโงสะโต
คณิตประถม
78
เด็กชายบัยฮากี  ซาล๊ะ
ป.5
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
คณิตประถม
79
เด็กชายบิสมิล  กาเดร์
ป.4
โรงเรียนบ้านตาโงะ
คณิตประถม
80
เด็กหญิงบิสมี  มือลี
ป.4
โรงเรียนไอยรานุสรณ์
คณิตประถม
81
เด็กหญิงพาดีละห์  เจ๊ะอาแซ
ป.5
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
คณิตประถม
82
เด็กหญิงฟัตมี  วาเงาะ
ป.4
โรงเรียนบาโงสะโต
คณิตประถม
83
เด็กชายฟัรฮัน  เต๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
คณิตประถม
84
เด็กหญิงฟาดียา  แมและ
ป.4
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิตประถม
85
เด็กหญิงฟารีซัน  ยูโซ๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิตประถม
86
เด็กหญิงฟิตรียา  มะอีลา
ป.6
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิตประถม
87
เด็กหญิงฟิรดาวส์  มะดือเระ
ป.4
โรงเรียนบ้านโคก
คณิตประถม
88
เด็กชายฟุรกอน  เปาะดิง
ป.5
โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ
คณิตประถม
89
เด็กชายฟุรกอน  ลานง
ป.6
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต
คณิตประถม
90
เด็กชายเฟาซาน  ปะดอโซ๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านตาโงะ
คณิตประถม
91
เด็กชายมะซัน  อีดือเร๊ะ
ป.4
โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ
คณิตประถม
92
เด็กชายมะอารือฟัน  โก๊ะ
ป.4
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต
คณิตประถม
93
เด็กชายมัรกาน์  ตาเยะ
ป.4
โรงเรียนบ้านบ่อทอง
คณิตประถม
94
เด็กหญิงมารีนิง  ยูโซีะ
ป.5
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
คณิตประถม
95
เด็กชายมุสตากีม  ปาเนาะ
ป.6
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิตประถม
96
เด็กหญิงมูซัมมิล  บินดือเลาะ
ป.5
โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ
คณิตประถม
97
เด็กชายมูอัซซิน  หวังอีน
ป.5
โรงเรียนบ้านบ่อทอง
คณิตประถม
98
เด็กชายมูฮัมมัดซาฟิด  มะสะ
ป.5
โรงเรียนบ้านโคก
คณิตประถม
99
เด็กชายมูฮัมมัดดะฮัน  อาแว
ป.6
โรงเรียนบ้านโคก
คณิตประถม
100
เด็กชายมูฮัมหมัดซูรฮัน  ดอสะ
ป.6
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
คณิตประถม
101
เด็กชายมูฮัมหมัดโซเฟียน  อูมา
ป.4
โรงเรียนบาโงสะโต
คณิตประถม
102
เด็กชายมูฮัมหมัดฟัจรี  ดือเร๊ะ
ป.4
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต
คณิตประถม
103
เด็กชายมูฮัมหมัดไฟซาล  ดาโอะ
ป.5
โรงเรียนบ้านตาโงะ
คณิตประถม
104
เด็กชายมูฮัมหมัดอัมรี  เจ๊ะเต๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิตประถม
105
เด็กชายมูฮัมหมัดอิลฮัม  เจ๊ะนะ
ป.6
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นราธิวาส เขต 3

ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายมูฮัมหมัดฮัยกา  บือซา
ป.6
โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ
คณิตประถม
107
เด็กชายมูฮัมหมัดฮาซัน  อุเซ็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต
คณิตประถม
108
เด็กชายมูฮำหมัดอินซาน  สาและ
ป.6
โรงเรียนบ้านบ่อทอง
คณิตประถม
109
เด็กชายมูฮำหมัดฮัมดัม  ดอเลาะ
ป.5
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิตประถม
110
เด็กชายยุสรี  นิบง
ป.6
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิตประถม
111
เด็กชายรอยญาณ  แหเหล๊าะ
ป.5
โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ
คณิตประถม
112
เด็กชายริฟอัตร  มะ
ป.5
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต
คณิตประถม
113
เด็กหญิงรุสณีตา  ดีนามอ
ป.5
โรงเรียนบ้านสิโป
คณิตประถม
114
เด็กหญิงลาตีฟะห์  สนิโช
ป.4
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
คณิตประถม
115
เด็กชายลุกมัน  หะยีดิง
ป.5
โรงเรียนไอยรานุสรณ์
คณิตประถม
116
เด็กชายลุกมาน  อารง
ป.5
โรงเรียนบ้านบ่อทอง
คณิตประถม
117
เด็กชายลุตฟี  มะเส็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
คณิตประถม
118
เด็กหญิงวรนุช  อาแว
ป.5
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
คณิตประถม
119
เด็กชายวันวัฟรี  กาเซ็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิตประถม
120
เด็กหญิงวาซิลา  มามุ
ป.6
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิตประถม
121
เด็กชายวิลฎาณร์  ยาโกีะ
ป.4
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิตประถม
122
เด็กหญิงแวอันฟาล  กาเซ็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิตประถม
123
เด็กหญิงแวฮานีซะห์  แมเราะ
ป.6
โรงเรียนบ้านโคก
คณิตประถม
124
เด็กชายสัยฟุดดีน  ยูโซ๊ะ
ป.4
โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ
คณิตประถม
125
เด็กหญิงสายธาร  ขุนรายา
ป.5
โรงเรียนบ้านโคก
คณิตประถม
126
เด็กหญิงสีตีสูไลฮา  บาแย
ป.5
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิตประถม
127
เด็กหญิงสุนิสา  อุดอ
ป.6
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิตประถม
128
เด็กชายอนันต์  ดอแว
ป.6
โรงเรียนไอยรานุสรณ์
คณิตประถม
129
เด็กหญิงอวาติ๊ฟ  สาเม๊าะ
ป.5
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิตประถม
130
เด็กหญิงอักมา  อาแว
ป.4
โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ
คณิตประถม
131
เด็กหญิงอัซญาน  ปะดอ
ป.5
โรงเรียนบ้านสิโป
คณิตประถม
132
เด็กหญิงอัซมีรา  ดือราแม
ป.5
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
คณิตประถม
133
เด็กหญิงอันนี  ดอเล๊าะ
ป.5
โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ
คณิตประถม
134
เด็กชายอับดุลการีม  หามะ
ป.6
โรงเรียนบ้านสิโป
คณิตประถม
135
เด็กชายอับดุลบากิร  หะยีสาและ
ป.5
โรงเรียนบ้านโคก
คณิตประถม
136
เด็กชายอับดุลรอฟุด  เจีะสาและ
ป.5
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิตประถม
137
เด็กชายอับดุลฮาฟิส  เปาะแต
ป.5
โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ
คณิตประถม
138
เด็กชายอัฟฟาน  บันสุรี
ป.6
โรงเรียนบ้านตาโงะ
คณิตประถม
139
เด็กชายอัฟวัน  บาโด
ป.6
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต
คณิตประถม
140
เด็กชายอัยดี  มะแซ
ป.6
โรงเรียนบ้านสิโป
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นราธิวาส เขต 3

ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงอัลวานี  ดือเย๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านตาโงะ
คณิตประถม
142
เด็กหญิงอัศลินดา  ฮะ
ป.4
โรงเรียนบ้านสิโป
คณิตประถม
143
เด็กหญิงอัสนีตา  อูมา
ป.5
โรงเรียนบ้านตาโงะ
คณิตประถม
144
เด็กหญิงอัสมะห์  เจ๊ะดาแม
ป.6
โรงเรียนบ้านริแง
คณิตประถม
145
เด็กหญิงอัสมานี  ดะบู
ป.6
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิตประถม
146
เด็กหญิงอัสมี  เจ๊ะเง๊าะ
ป.5
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
คณิตประถม
147
เด็กหญิงอัสวานี  สะอารี
ป.5
โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ
คณิตประถม
148
เด็กหญิงอาซาซา  สาแม
ป.6
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
คณิตประถม
149
เด็กหญิงอาซือมะห์  อับดุซซาลาม
ป.6
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
คณิตประถม
150
เด็กชายอาดัม  สะมะแอ
ป.4
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
คณิตประถม
151
เด็กหญิงอาดีซะห์  แวอาลี
ป.6
โรงเรียนบ้านสิโป
คณิตประถม
152
เด็กหญิงอาดีลา  ยะกี
ป.6
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิตประถม
153
เด็กหญิงอาดีลา  อับดุลเล๊าะ
ป.6
โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ
คณิตประถม
154
เด็กหญิงอาดูรา  มากา
ป.5
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
คณิตประถม
155
เด็กหญิงอานิส  สะมะแอ
ป.5
โรงเรียนบ้านตาโงะ
คณิตประถม
156
เด็กหญิงอาฟีนี  มะยีดิง
ป.6
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
คณิตประถม
157
เด็กหญิงอามานีย์  อูมา
ป.5
โรงเรียนบ้านตาโงะ
คณิตประถม
158
เด็กหญิงอามีนะห์  ปูเตะ
ป.4
โรงเรียนบ้านตาโงะ
คณิตประถม
159
เด็กชายอาริฟ  หะยีอาหะหมัด
ป.6
โรงเรียนบ้านโคก
คณิตประถม
160
เด็กหญิงอาริสมี  ยูโซ๊ะ
ป.5
โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ
คณิตประถม
161
เด็กชายอาลิฟ  สะอิ
ป.6
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิตประถม
162
เด็กหญิงอาลิสา  ลอจิ
ป.4
โรงเรียนบ้านบ่อทอง
คณิตประถม
163
เด็กหญิงอาวนี  บินยูโซะ
ป.6
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
คณิตประถม
164
เด็กหญิงอาวาติฟ  เจ๊ะนุ
ป.6
โรงเรียนไอยรานุสรณ์
คณิตประถม
165
เด็กหญิงอาวาตีฟ  ดอเล๊าะ
ป.6
โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ
คณิตประถม
166
เด็กหญิงอาอีเซาะห์  แวสามะ
ป.6
โรงเรียนบ้านสิโป
คณิตประถม
167
เด็กหญิงอิบตีซัน  นิแล๊ะ
ป.4
โรงเรียนบ้านสิโป
คณิตประถม
168
เด็กหญิงอิบตีซาม  บูละ
ป.6
โรงเรียนบ้านริแง
คณิตประถม
169
เด็กหญิงอิลมี  มะนอ
ป.6
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิตประถม
170
เด็กหญิงอิลฮัม  กาเด็ง
ป.5
โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ
คณิตประถม
171
เด็กชายฮัมมัดอามีรูลฟารฮาร  อาแว
ป.4
โรงเรียนบ้านโคก
คณิตประถม
172
เด็กหญิงฮัยฟาอ์  อาแซ
ป.6
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
คณิตประถม
173
เด็กชายฮาฟิซ  อาแว
ป.5
โรงเรียนบ้านโคก
คณิตประถม
174
เด็กหญิงฮุษณา  เจ๊ะดอเล๊าะ
ป.5
โรงเรียนบ้านสิโป
คณิตประถม
175
เด็กหญิงฮูซัยฟะห์  สานิ
ป.5
โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
นราธิวาส เขต 3

ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงกวิสรา  กองแก้ว
ม.1
โรงเรียนดารุสสาลาม
คณิต ม.ต้น
177
เด็กชายกูมูฮัยมิน  ลอมา
ม.2
โรงเรียนดารุสสาลาม
คณิต ม.ต้น
178
เด็กหญิงกูอัซนา  ลอมา
ม.1
โรงเรียนดารุสสาลาม
คณิต ม.ต้น
179
เด็กชายชารีฟ  หะเก็ง
ม.3
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิต ม.ต้น
180
เด็กหญิงซอฟาวาตีย์  ดาแม
ม.1
โรงเรียนดารุสสาลาม
คณิต ม.ต้น
181
เด็กหญิงซัซวานี  อัลตอฮัรย์
ม.1
โรงเรียนดารุสสาลาม
คณิต ม.ต้น
182
เด็กชายซัซวาลย์  บินสะอิ
ม.1
โรงเรียนดารุสสาลาม
คณิต ม.ต้น
183
เด็กหญิงซัมซียะห์  ดือราโอ๊ะ
ม.2
โรงเรียนบ้านโคก
คณิต ม.ต้น
184
เด็กหญิงซัลวาณี  มามะ
ม.1
โรงเรียนดารุสสาลาม
คณิต ม.ต้น
185
เด็กหญิงซัลวาณี  อายูดายอ
ม.1
โรงเรียนดารุสสาลาม
คณิต ม.ต้น
186
เด็กหญิงซามีน  ยือราเฮง
ม.1
โรงเรียนดารุสสาลาม
คณิต ม.ต้น
187
เด็กหญิงซารีดา  ตาเละลีเยาะ
ม.1
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิต ม.ต้น
188
เด็กหญิงซารีฟะห์  ซิระโก
ม.3
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิต ม.ต้น
189
เด็กหญิงซุลฟา  สาเมาะ
ม.1
โรงเรียนดารุสสาลาม
คณิต ม.ต้น
190
เด็กหญิงซุลฮีซาณี  มะเก
ม.1
โรงเรียนดารุสสาลาม
คณิต ม.ต้น
191
เด็กหญิงซูรียานา  ยูโซะ
ม.1
โรงเรียนบ้านโคก
คณิต ม.ต้น
192
นางสาวซูไอลา  อีแต
ม.3
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิต ม.ต้น
193
นางสาวซูไฮลา  มะเจ๊ะเง๊าะ
ม.3
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิต ม.ต้น
194
เด็กหญิงโซเฟีย  บือซา
ม.1
โรงเรียนดารุสสาลาม
คณิต ม.ต้น
195
เด็กหญิงณีสรนีย์  แวจิ
ม.1
โรงเรียนดารุสสาลาม
คณิต ม.ต้น
196
เด็กหญิงต่วนซีตีมาเรียม  โลบือราเฮง
ม.2
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิต ม.ต้น
197
เด็กหญิงตัสนีม  หะเก็ง
ม.2
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิต ม.ต้น
198
เด็กหญิงนดา  ดอเล๊าะ
ม.1
โรงเรียนดารุสสาลาม
คณิต ม.ต้น
199
เด็กหญิงนัสรีญา  ตะมิงมะ
ม.2
โรงเรียนดารุสสาลาม
คณิต ม.ต้น
200
นางสาวนาซอฟะห์  มะแซ
ม.3
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิต ม.ต้น
201
เด็กชายนาซอรี  แย
ม.2
โรงเรียนดารุสสาลาม
คณิต ม.ต้น
202
เด็กชายนาซอรี  แวดือราเซะ
ม.1
โรงเรียนดารุสสาลาม
คณิต ม.ต้น
203
เด็กหญิงนาซูฮะห์  บอดอ
ม.3
โรงเรียนบ้านโคก
คณิต ม.ต้น
204
เด็กหญิงนาซูฮา  เล๊าะแม
ม.2
โรงเรียนบ้านโคก
คณิต ม.ต้น
205
เด็กหญิงนาเดีย  ดอเลาะฮามะ
ม.2
โรงเรียนบ้านโคก
คณิต ม.ต้น
206
นางสาวนาวาตี  เจ๊ะตู
ม.3
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิต ม.ต้น
207
เด็กหญิงนาอีหม๊ะ  ลีบี
ม.3
โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ
คณิต ม.ต้น
208
เด็กหญิงนินัซริน  หะยีแวสามะ
ม.2
โรงเรียนดารุสสาลาม
คณิต ม.ต้น
209
เด็กหญิงนินาดา  แวนามะกัน
ม.1
โรงเรียนดารุสสาลาม
คณิต ม.ต้น
210
นางสาวนิรมล  บาเละ
ม.3
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
นราธิวาส เขต 3

ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงนิอัลลีฟะฮ์  ดอเลาะ
ม.1
โรงเรียนดารุสสาลาม
คณิต ม.ต้น
212
เด็กหญิงนูซีลา  ยา
ม.2
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิต ม.ต้น
213
เด็กหญิงนูรซาฮีดา  มูฮิ
ม.1
โรงเรียนดารุสสาลาม
คณิต ม.ต้น
214
เด็กหญิงนูรดีนี  ดอแม
ม.1
โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ
คณิต ม.ต้น
215
เด็กหญิงนูร์เดียนา  สาแล๊ะ
ม.1
โรงเรียนดารุสสาลาม
คณิต ม.ต้น
216
เด็กหญิงนูรนาเดีย  ยะโกะ
ม.2
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิต ม.ต้น
217
เด็กหญิงนูรฟารีซา  ยูโซ๊ะ
ม.2
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิต ม.ต้น
218
เด็กหญิงนูรฟิรดาว  เซ็ง
ม.1
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิต ม.ต้น
219
เด็กหญิงนูรมีย์  แบเล๊าะ
ม.2
โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ
คณิต ม.ต้น
220
เด็กหญิงนูรอัยน์  ดุลรอมัน
ม.1
โรงเรียนดารุสสาลาม
คณิต ม.ต้น
221
เด็กหญิงนูรอัยมี  เปาะซา
ม.1
โรงเรียนดารุสสาลาม
คณิต ม.ต้น
222
เด็กหญิงนูรอัสลีนา  เจ๊ะฮะ
ม.3
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิต ม.ต้น
223
นางสาวนูรอาซีกีม  สาแล๊ะ
ม.3
โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ
คณิต ม.ต้น
224
นางสาวนูรอามาน  ดาโอะ
ม.3
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิต ม.ต้น
225
เด็กหญิงนูรอาลิซา  สือแม
ม.2
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิต ม.ต้น
226
เด็กหญิงนูรไอซะห์  วาเต๊ะ
ม.1
โรงเรียนบ้านโคก
คณิต ม.ต้น
227
เด็กหญิงนูรไอนี  ตูแกบือซี
ม.3
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิต ม.ต้น
228
เด็กหญิงนูรฮาซีกิม  อูเซ็ง
ม.3
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิต ม.ต้น
229
เด็กหญิงนูรฮาซีกีน  มาลอบูงอ
ม.2
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิต ม.ต้น
230
เด็กหญิงนูรฮาฟีซา  เจ๊ะมะ
ม.2
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิต ม.ต้น
231
เด็กหญิงนูรฮาฟีซา  อาดำ
ม.1
โรงเรียนดารุสสาลาม
คณิต ม.ต้น
232
เด็กหญิงนูรฮีดายะห์  จูมะ
ม.3
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิต ม.ต้น
233
เด็กหญิงนูรฮูดา  เจ๊ะเตะ
ม.2
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิต ม.ต้น
234
เด็กหญิงนูรฮูดา  แอสะ
ม.1
โรงเรียนดารุสสาลาม
คณิต ม.ต้น
235
เด็กหญิงนูรูลฟาติน  เจะมะ
ม.1
โรงเรียนดารุสสาลาม
คณิต ม.ต้น
236
เด็กหญิงเนาว๊าฟ  ตำมา
ม.2
โรงเรียนดารุสสาลาม
คณิต ม.ต้น
237
เด็กหญิงโนรนาซีรา  สะแลแม
ม.1
โรงเรียนดารุสสาลาม
คณิต ม.ต้น
238
เด็กชายบีลาล  สามะ
ม.1
โรงเรียนดารุสสาลาม
คณิต ม.ต้น
239
เด็กหญิงปาลิดา  ลาเตะ
ม.1
โรงเรียนดารุสสาลาม
คณิต ม.ต้น
240
นางสาวพาวาส  มะเจ๊ะเงาะ
ม.3
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิต ม.ต้น
241
เด็กหญิงฟะฮ์มี  เลาะแม
ม.2
โรงเรียนดารุสสาลาม
คณิต ม.ต้น
242
เด็กชายฟัยรุซ  สาเล็ง
ม.2
โรงเรียนดารุสสาลาม
คณิต ม.ต้น
243
เด็กชายฟัยรุซ  หะยีอาแว
ม.1
โรงเรียนดารุสสาลาม
คณิต ม.ต้น
244
เด็กหญิงฟัรดา  สมะแอ
ม.1
โรงเรียนดารุสสาลาม
คณิต ม.ต้น
245
เด็กหญิงฟาดีลา  สาและ
ม.3
โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
นราธิวาส เขต 3

ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กหญิงฟาเดีย  เอียดตรง
ม.3
โรงเรียนดารุสสาลาม
คณิต ม.ต้น
247
เด็กหญิงฟาตีฮะห์  แมะเยาะ
ม.2
โรงเรียนบ้านโคก
คณิต ม.ต้น
248
เด็กชายฟาฮัด  เร็งมา
ม.1
โรงเรียนดารุสสาลาม
คณิต ม.ต้น
249
เด็กหญิงฟิตรีญา  หมาดมานัง
ม.1
โรงเรียนดารุสสาลาม
คณิต ม.ต้น
250
เด็กหญิงฟิรนี  หะยีกาเล็ง
ม.1
โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ
คณิต ม.ต้น
251
เด็กชายฟิรมาณ  ยูโซะ
ม.1
โรงเรียนดารุสสาลาม
คณิต ม.ต้น
252
เด็กหญิงฟิรฮายานา  รือสะ
ม.3
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิต ม.ต้น
253
เด็กหญิงฟีรดาวน์  ยูโซ๊ะ
ม.2
โรงเรียนดารุสสาลาม
คณิต ม.ต้น
254
เด็กหญิงมาซีเต๊าะ  แมะแนะ
ม.2
โรงเรียนบ้านโคก
คณิต ม.ต้น
255
เด็กชายมุมีน  อาแว
ม.1
โรงเรียนดารุสสาลาม
คณิต ม.ต้น
256
เด็กหญิงมุมีนะห์  โซะ
ม.2
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิต ม.ต้น
257
เด็กหญิงมุสลีมะห์  ดอเลาะ
ม.3
โรงเรียนบ้านโคก
คณิต ม.ต้น
258
เด็กหญิงมุสลีมี  เจ๊ะโซะ
ม.2
โรงเรียนบ้านโคก
คณิต ม.ต้น
259
เด็กชายมูฮัมมัดอัยมาน  แยนะ
ม.3
โรงเรียนบ้านโคก
คณิต ม.ต้น
260
เด็กชายมูฮัมหมัดซารีฟ  มะเจ๊ะเง๊าะ
ม.3
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิต ม.ต้น
261
เด็กชายมูฮัมหมัดไพศอล  วาเลาะ
ม.2
โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ
คณิต ม.ต้น
262
เด็กชายมูฮัมหมัดอามีน  เบญจเศรษฐ์
ม.1
โรงเรียนดารุสสาลาม
คณิต ม.ต้น
263
เด็กชายมูฮัมหมัดอารีฟ  แวฮามะ
ม.2
โรงเรียนดารุสสาลาม
คณิต ม.ต้น
264
เด็กหญิงรอยมี  เลาะแม
ม.2
โรงเรียนดารุสสาลาม
คณิต ม.ต้น
265
เด็กหญิงรอสาดา  สาเม๊าะ
ม.1
โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ
คณิต ม.ต้น
266
เด็กชายริดวาน  หะยีอาแว
ม.1
โรงเรียนดารุสสาลาม
คณิต ม.ต้น
267
เด็กหญิงรุสดา  มือเก๊าะ
ม.1
โรงเรียนดารุสสาลาม
คณิต ม.ต้น
268
เด็กหญิงวาซินีย์  สารี
ม.1
โรงเรียนดารุสสาลาม
คณิต ม.ต้น
269
เด็กหญิงวารีดา  ดอนิแม
ม.2
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิต ม.ต้น
270
เด็กหญิงสีตีนูรอิสมาวาตี  เปาะจิ
ม.2
โรงเรียนบ้านโคก
คณิต ม.ต้น
271
เด็กหญิงสุไลนี  บือราเฮง
ม.2
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิต ม.ต้น
272
เด็กหญิงอลิษา  ยูโซ๊ะ
ม.2
โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ
คณิต ม.ต้น
273
เด็กหญิงอัรวีญา  ดิงปอ
ม.1
โรงเรียนดารุสสาลาม
คณิต ม.ต้น
274
เด็กชายอัลนิส  อาแว
ม.3
โรงเรียนบ้านโคก
คณิต ม.ต้น
275
เด็กหญิงอัสมะ  ดือราแม
ม.2
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิต ม.ต้น
276
เด็กหญิงอัสลีซา  หะยีดอเล๊าะ
ม.3
โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ
คณิต ม.ต้น
277
เด็กชายอาคิวาส  ฮะ
ม.3
โรงเรียนบ้านโคก
คณิต ม.ต้น
278
เด็กหญิงอาซาดุลลอฮ์  มะดาโอ๊ะ
ม.1
โรงเรียนดารุสสาลาม
คณิต ม.ต้น
279
เด็กชายอาซูวัน  มะลี
ม.3
โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ
คณิต ม.ต้น
280
เด็กชายอาดิล  สีระโก
ม.2
โรงเรียนดารุสสาลาม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
นราธิวาส เขต 3

ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กชายอาติฟ  มาหะ
ม.2
โรงเรียนดารุสสาลาม
คณิต ม.ต้น
282
เด็กหญิงอาตีกะห์  เลาะและ
ม.2
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิต ม.ต้น
283
เด็กชายอานัส  วรรณาการ
ม.1
โรงเรียนดารุสสาลาม
คณิต ม.ต้น
284
เด็กหญิงอานาตาชา  สะแลแม
ม.1
โรงเรียนบ้านโคก
คณิต ม.ต้น
285
เด็กหญิงอาฟีนี  หะยีเจ๊ะอารง
ม.1
โรงเรียนดารุสสาลาม
คณิต ม.ต้น
286
เด็กหญิงอาฟีฟ๊ะห์  ดอเลาะ
ม.3
โรงเรียนบ้านโคก
คณิต ม.ต้น
287
เด็กชายอามัน  มะทิเกาะปะ
ม.3
โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ
คณิต ม.ต้น
288
เด็กหญิงอามานี  โดนุ๊
ม.1
โรงเรียนดารุสสาลาม
คณิต ม.ต้น
289
เด็กหญิงอามาลีนา  เสมอภพ
ม.1
โรงเรียนดารุสสาลาม
คณิต ม.ต้น
290
เด็กชายอายาตูเราะห์มาน  วานอ
ม.1
โรงเรียนบ้านโคก
คณิต ม.ต้น
291
เด็กหญิงอารีฟะห์  โด
ม.1
โรงเรียนดารุสสาลาม
คณิต ม.ต้น
292
เด็กหญิงอารีฟะห์  แมเราะ
ม.3
โรงเรียนบ้านโคก
คณิต ม.ต้น
293
นายอาหามัดไอซัด  ปาเนาะ
ม.3
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิต ม.ต้น
294
เด็กชายอิดรีส  บากา
ม.2
โรงเรียนบ้านโคก
คณิต ม.ต้น
295
เด็กชายอิฮลาม  หะยีเซะ
ม.1
โรงเรียนดารุสสาลาม
คณิต ม.ต้น
296
เด็กหญิงอุลฟะฮ  มิงยีนา
ม.2
โรงเรียนบ้านโคก
คณิต ม.ต้น
297
เด็กหญิงอูลฟะห์  ยานยา
ม.2
โรงเรียนดารุสสาลาม
คณิต ม.ต้น
298
เด็กหญิงฮาซานี  ดงมูซอ
ม.1
โรงเรียนดารุสสาลาม
คณิต ม.ต้น
299
นางสาวฮาปีซัน  ยาโกีะ
ม.3
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิต ม.ต้น
300
เด็กหญิงฮูลัยฟะห์  มะแก
ม.2
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิต ม.ต้น
301
เด็กหญิงฮูสนา  สะมะแอ
ม.2
โรงเรียนดารุสสาลาม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นราธิวาส เขต 3

ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
302
เด็กชายกษิเดช  ปอสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนวัดตันติการามมิตรภาพที่ 109
วิทย์ประถม
303
เด็กหญิงกูสลินดา  รายอคาลี
ป.6
โรงเรียนไอยรานุสรณ์
วิทย์ประถม
304
เด็กชายขจรเกียรติ  แพทย์ศรี
ป.5
โรงเรียนวัดตันติการามมิตรภาพที่ 109
วิทย์ประถม
305
เด็กหญิงเขมจิรา  เอนกรัตน์
ป.5
โรงเรียนวัดตันติการามมิตรภาพที่ 109
วิทย์ประถม
306
เด็กชายคอยวารี  หะยีดาลี
ป.6
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
วิทย์ประถม
307
เด็กหญิงคอลีเยาะ  บือซา
ป.5
โรงเรียนไอยรานุสรณ์
วิทย์ประถม
308
เด็กชายเจ๊ะซูรฟัน  กาโบะ
ป.6
โรงเรียนบ้านสิโป
วิทย์ประถม
309
เด็กชายชนวี  ตั้งใจ
ป.6
โรงเรียนวัดตันติการามมิตรภาพที่ 109
วิทย์ประถม
310
เด็กชายชโยดม  แดงเอียด
ป.5
โรงเรียนวัดตันติการามมิตรภาพที่ 109
วิทย์ประถม
311
เด็กหญิงชลธิชา  อาแว
ป.6
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
วิทย์ประถม
312
เด็กหญิงช่อชฎา  สารวิทย์
ป.5
โรงเรียนวัดตันติการามมิตรภาพที่ 109
วิทย์ประถม
313
เด็กหญิงชัซวานี  โต๊ะหน๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านสิโป
วิทย์ประถม
314
เด็กหญิงชุติมา  ทองผาเสาวภา
ป.5
โรงเรียนวัดตันติการามมิตรภาพที่ 109
วิทย์ประถม
315
เด็กชายซัยฟูดดีน  บินมะลี
ป.5
โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ
วิทย์ประถม
316
เด็กชายซัยฟูดีน  นิกาเร็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านบ่อทอง
วิทย์ประถม
317
เด็กหญิงซัลซาบีลาห์  ซาและ
ป.4
โรงเรียนบ้านสิโป
วิทย์ประถม
318
เด็กหญิงซากีรา  สะมะแอ
ป.6
โรงเรียนไอยรานุสรณ์
วิทย์ประถม
319
เด็กหญิงซามีเราะห์  ยูโซ๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ
วิทย์ประถม
320
เด็กหญิงซาลีฮา  หาเก็ง
ป.5
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
วิทย์ประถม
321
เด็กชายซิลมาน  ลาเต๊ะ
ป.5
โรงเรียนบาโงสะโต
วิทย์ประถม
322
เด็กหญิงซีตีอามีนะห์  มะเส็ง
ป.5
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
วิทย์ประถม
323
เด็กหญิงซูนีฟา  คาลี
ป.6
โรงเรียนบ้านกาลิซา
วิทย์ประถม
324
เด็กหญิงซูนีรา  เจ๊ะนิ
ป.6
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
วิทย์ประถม
325
เด็กหญิงซูไมยะห์  สือแม
ป.6
โรงเรียนบ้านตะโละ
วิทย์ประถม
326
เด็กหญิงซูรียาณี  แมะแนะ
ป.5
โรงเรียนบ้านโคก
วิทย์ประถม
327
เด็กหญิงซูลฟา  มะนิ
ป.6
โรงเรียนบ้านโคก
วิทย์ประถม
328
เด็กหญิงซูลฟา  อารี
ป.6
โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ
วิทย์ประถม
329
เด็กหญิงไซนี  อาแวยานิง
ป.4
โรงเรียนบ้านโคก
วิทย์ประถม
330
เด็กชายไซยิดอีรฟาน  เจะอุมา
ป.4
โรงเรียนบ้านโคก
วิทย์ประถม
331
เด็กหญิงดาเนียร์  เจ๊ะแล
ป.6
โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ
วิทย์ประถม
332
เด็กหญิงดียาละห์  เจ๊ะแว
ป.4
โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ
วิทย์ประถม
333
เด็กหญิงตัสนี  เจ๊ะหะ
ป.6
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
วิทย์ประถม
334
เด็กชายตัสริ  เจ๊ะปิ
ป.5
โรงเรียนบ้านโคก
วิทย์ประถม
335
เด็กหญิงธนันชา  ชูไชย
ป.5
โรงเรียนวัดตันติการามมิตรภาพที่ 109
วิทย์ประถม
336
เด็กหญิงนดา  แวนิ
ป.5
โรงเรียนบ้านบ่อทอง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นราธิวาส เขต 3

ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
337
เด็กหญิงนรูหะนาณ  เจ๊ะโซ๊ะ
ป.4
โรงเรียนบ้านกาลิซา
วิทย์ประถม
338
เด็กหญิงนัซรินทร์  แวมะ
ป.4
โรงเรียนบ้านตาโงะ
วิทย์ประถม
339
เด็กหญิงนันทัษพร  มะลี
ป.4
โรงเรียนบ้านริแง
วิทย์ประถม
340
เด็กชายนัสรัณย์  แวอาแซ
ป.4
โรงเรียนบ้านโคก
วิทย์ประถม
341
เด็กหญิงนัสริญดา  แวอาแซ
ป.6
โรงเรียนบ้านโคก
วิทย์ประถม
342
เด็กหญิงนัสริน  แมหะ
ป.6
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
วิทย์ประถม
343
เด็กหญิงนัสริน  ลีเย๊าะมาวอ
ป.4
โรงเรียนบ้านกาลิซา
วิทย์ประถม
344
เด็กหญิงนัสรินทร์  เฮง
ป.6
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
วิทย์ประถม
345
เด็กหญิงนัสรี  อูเซ็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านโคก
วิทย์ประถม
346
เด็กหญิงนัสรีน  เจ๊ะเย็ง
ป.5
โรงเรียนไอยรานุสรณ์
วิทย์ประถม
347
เด็กหญิงนัสรีฟา  ทองคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านกาลิซา
วิทย์ประถม
348
เด็กชายนัสรูน  ตาเละ
ป.5
โรงเรียนบ้านสิโป
วิทย์ประถม
349
เด็กหญิงนาซีบะ  เลาะมา
ป.6
โรงเรียนไอยรานุสรณ์
วิทย์ประถม
350
เด็กหญิงนาซุฮา  กาเจ
ป.4
โรงเรียนบ้านกาลิซา
วิทย์ประถม
351
เด็กชายนาซูฮา  ดาโอ๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านบ่อทอง
วิทย์ประถม
352
เด็กชายนาดีม  บาแย
ป.5
โรงเรียนบ้านกาลิซา
วิทย์ประถม
353
เด็กหญิงนาเดีย  สาเร๊ะนุ๊
ป.4
โรงเรียนบ้านบ่อทอง
วิทย์ประถม
354
เด็กหญิงนาอิฟ  ตีงี
ป.5
โรงเรียนบาโงสะโต
วิทย์ประถม
355
เด็กหญิงน้ำเพชร  ยอดละเอียด
ป.5
โรงเรียนวัดตันติการามมิตรภาพที่ 109
วิทย์ประถม
356
เด็กหญิงนิพาดีลา  หะยีดิง
ป.6
โรงเรียนไอยรานุสรณ์
วิทย์ประถม
357
เด็กหญิงนิฟาเดียร์  ปัตนวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
วิทย์ประถม
358
เด็กหญิงนิฟาตีมา  เจ๊ะนะ
ป.6
โรงเรียนไอยรานุสรณ์
วิทย์ประถม
359
เด็กหญิงนิรอยฮาน  ดอรอแม
ป.4
โรงเรียนไอยรานุสรณ์
วิทย์ประถม
360
เด็กหญิงนิรฮัตสือลีนี  ปลูแว
ป.6
โรงเรียนบาโงสะโต
วิทย์ประถม
361
เด็กหญิงนิศารัตน์  ไชยยาว
ป.5
โรงเรียนวัดตันติการามมิตรภาพที่ 109
วิทย์ประถม
362
เด็กชายนิสฟูรอมฎอน  ยูโซ๊ะ
ป.5
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
วิทย์ประถม
363
เด็กหญิงนุรฟาเดีย  ยูโซ๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านสิโป
วิทย์ประถม
364
เด็กหญิงนุรมี  ยายา
ป.4
โรงเรียนบ้านกาลิซา
วิทย์ประถม
365
เด็กหญิงนุรอาตีกะห์  บีรู
ป.5
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
วิทย์ประถม
366
เด็กหญิงนูรนาเดียร์  กูเวกามา
ป.6
โรงเรียนบ้านตาโงะ
วิทย์ประถม
367
เด็กหญิงนูรบิสมี  ดอนิแม
ป.4
โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ
วิทย์ประถม
368
เด็กหญิงนูรฟาซีรา  สาเหาะ
ป.5
โรงเรียนบ้านริแง
วิทย์ประถม
369
เด็กหญิงนูรฟาติน  สาระห์
ป.6
โรงเรียนบ้านตาโงะ
วิทย์ประถม
370
เด็กหญิงนูรฟามีซัน  แยนะ
ป.5
โรงเรียนบ้านโคก
วิทย์ประถม
371
เด็กหญิงนูรฟารีชา  มีเหาะ
ป.5
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นราธิวาส เขต 3

ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
372
เด็กหญิงนูรมี  ยูโซ๊ะ
ป.4
โรงเรียนบ้านริแง
วิทย์ประถม
373
เด็กหญิงนูรวัยดา  เจ๊ะดอเล๊าะ
ป.5
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต
วิทย์ประถม
374
เด็กหญิงนูรอัฟรีนา  อาแวกือจิ
ป.5
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
วิทย์ประถม
375
เด็กหญิงนูรอัยดา  ตีงี
ป.6
โรงเรียนบาโงสะโต
วิทย์ประถม
376
เด็กหญิงนูรอัยนี  อาแว
ป.6
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
วิทย์ประถม
377
เด็กหญิงนูรอาซีกีน  ดอเลาะ
ป.5
โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ
วิทย์ประถม
378
เด็กหญิงนูรอาฟามี  ซาแมยี
ป.6
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
วิทย์ประถม
379
เด็กหญิงนูรอาลียาอัยลีซา  นิสายู
ป.4
โรงเรียนไอยรานุสรณ์
วิทย์ประถม
380
เด็กหญิงนูรอาวาฏีฟ  ยาการียา
ป.5
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
วิทย์ประถม
381
เด็กหญิงนูรอิสซาน  หะแว
ป.5
โรงเรียนบ้านตาโงะ
วิทย์ประถม
382
เด็กหญิงนูรอีฟาณี  ดือราแม
ป.5
โรงเรียนบ้านตะโละ
วิทย์ประถม
383
เด็กหญิงนูรอีมาน  เจ๊ะโด
ป.6
โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ
วิทย์ประถม
384
เด็กหญิงนูรอีมานี  มะเด็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ
วิทย์ประถม
385
เด็กหญิงนูรฮัสลินดา  มะยูโซ๊ะ
ป.4
โรงเรียนบ้านตาโงะ
วิทย์ประถม
386
เด็กหญิงนูรฮากีมี  ราแดง
ป.5
โรงเรียนบ้านกาลิซา
วิทย์ประถม
387
เด็กหญิงนูรฮายาณีย์  วาแฉะ
ป.5
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
วิทย์ประถม
388
เด็กหญิงนูรฮีดายะห์  ซีรอมา
ป.4
โรงเรียนบ้านกาลิซา
วิทย์ประถม
389
เด็กหญิงนูรฮีดายะห์  ตาปู
ป.4
โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ
วิทย์ประถม
390
เด็กหญิงนูรีฮัน  มะวี
ป.6
โรงเรียนบาโงสะโต
วิทย์ประถม
391
เด็กหญิงนูรูฆอซีอะห์  เจะหะ
ป.4
โรงเรียนบ้านบ่อทอง
วิทย์ประถม
392
เด็กหญิงนูรูล  สาเมาะ
ป.6
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต
วิทย์ประถม
393
เด็กหญิงนูรูลอีมาน  หะยีสาและ
ป.6
โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ
วิทย์ประถม
394
เด็กหญิงนูฮัยด์  ดอเล๊าะ
ป.4
โรงเรียนบ้านบ่อทอง
วิทย์ประถม
395
เด็กหญิงโนรฟารีดา  หะลีมัช
ป.4
โรงเรียนบ้านบ่อทอง
วิทย์ประถม
396
เด็กหญิงบัลกีซ  ดอเลาะอาลี
ป.4
โรงเรียนบ้านกาลิซา
วิทย์ประถม
397
เด็กชายบูรฮัน  สาเหาะ
ป.6
โรงเรียนบ้านริแง
วิทย์ประถม
398
เด็กหญิงปิยรัตน์  ศรีสุข
ป.6
โรงเรียนวัดตันติการามมิตรภาพที่ 109
วิทย์ประถม
399
เด็กหญิงพัชรี  สามะ
ป.6
โรงเรียนบ้านบ่อทอง
วิทย์ประถม
400
เด็กหญิงพาตือมา  ยูโซะ
ป.4
โรงเรียนบ้านโคก
วิทย์ประถม
401
เด็กชายฟัครูดีน  สาและ
ป.5
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต
วิทย์ประถม
402
เด็กหญิงฟัยโรส  เจ๊ะดาโอ๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
วิทย์ประถม
403
เด็กหญิงฟัรดา  มะยี
ป.5
โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ
วิทย์ประถม
404
เด็กชายฟากิฮ  วอลี
ป.5
โรงเรียนไอยรานุสรณ์
วิทย์ประถม
405
เด็กหญิงฟาดีล๊ะห์  ปูเต๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านสิโป
วิทย์ประถม
406
เด็กหญิงฟาติน  มณีหิยา
ป.4
โรงเรียนบ้านกาลิซา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นราธิวาส เขต 3

ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
407
เด็กหญิงฟาตีมะห์  บีรู
ป.5
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
วิทย์ประถม
408
เด็กหญิงฟาตีหะห์  สะนิ
ป.6
โรงเรียนบ้านตาโงะ
วิทย์ประถม
409
เด็กหญิงฟารีณี  หะยีบีดิง
ป.5
โรงเรียนบ้านสิโป
วิทย์ประถม
410
เด็กหญิงฟารีฮัน  มะเซ็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต
วิทย์ประถม
411
เด็กหญิงฟาอีซะห์  มะรือเสาะ
ป.6
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
วิทย์ประถม
412
เด็กชายฟุรกอน  หะยีกาเล็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ
วิทย์ประถม
413
เด็กชายภูมิพัฒน์  จับจันทร์
ป.5
โรงเรียนวัดตันติการามมิตรภาพที่ 109
วิทย์ประถม
414
เด็กชายภูวดล  คงสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนวัดตันติการามมิตรภาพที่ 109
วิทย์ประถม
415
เด็กชายมะตอฮา  อูมา
ป.6
โรงเรียนบ้านบ่อทอง
วิทย์ประถม
416
เด็กหญิงมาซีเตาะ  มีนา
ป.4
โรงเรียนบ้านริแง
วิทย์ประถม
417
เด็กหญิงมารีอา  วาเลาะ
ป.6
โรงเรียนบ้านกาลิซา
วิทย์ประถม
418
เด็กหญิงมีนา  อุเซ็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านริแง
วิทย์ประถม
419
เด็กชายมุคลิสห์  มะแซ
ป.5
โรงเรียนบ้านโคก
วิทย์ประถม
420
เด็กหญิงมูนีร  บือราเฮง
ป.4
โรงเรียนบ้านสิโป
วิทย์ประถม
421
เด็กหญิงมูรณี  สาและ
ป.6
โรงเรียนไอยรานุสรณ์
วิทย์ประถม
422
เด็กหญิงมูรณีย์  ตาเยะ
ป.4
โรงเรียนบ้านโคก
วิทย์ประถม
423
เด็กหญิงมูสลีฮะห์  ยูโซ๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ
วิทย์ประถม
424
เด็กชายมูหามะ  ด๊ะหยี
ป.6
โรงเรียนบ้านริแง
วิทย์ประถม
425
เด็กชายมูฮัมมัดนัศรี  ตีลี
ป.6
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต
วิทย์ประถม
426
เด็กชายมูฮัมหมัดฆอยรู  เจะแม
ป.4
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต
วิทย์ประถม
427
เด็กชายมูฮัมหมัดรอฮีมี  เปาะอาเด๊ะ
ป.4
โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ
วิทย์ประถม
428
เด็กชายมูฮัมหมัดอามีน  ดือราแม
ป.5
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
วิทย์ประถม
429
เด็กชายมูฮัมหมัดอิสรัน  มีดิง
ป.6
โรงเรียนบ้านบ่อทอง
วิทย์ประถม
430
เด็กชายมูฮัมหมัดฮาซัน  มะ
ป.6
โรงเรียนบ้านตาโงะ
วิทย์ประถม
431
เด็กชายมูฮำหมัดนากิบ  คอร์แด
ป.4
โรงเรียนบ้านโคก
วิทย์ประถม
432
เด็กชายมูฮำหมัดบัยฮากีม  เจ๊ะแอ
ป.4
โรงเรียนบ้านริแง
วิทย์ประถม
433
เด็กหญิงยัสมีน  มะเร๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
วิทย์ประถม
434
เด็กชายยุสรัน  เวาะหลง
ป.6
โรงเรียนบ้านตาโงะ
วิทย์ประถม
435
เด็กหญิงยูรีฟา  ดอเล๊าะ
ป.5
โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ
วิทย์ประถม
436
เด็กหญิงรอกีเยาะ  ดูเล๊าะ
ป.5
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
วิทย์ประถม
437
เด็กหญิงรอฮานา  ดอเล๊าะ
ป.5
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
วิทย์ประถม
438
เด็กหญิงรุสนานี  สาและ
ป.6
โรงเรียนบ้านโคก
วิทย์ประถม
439
เด็กหญิงรูซีรา  ลีตาเละ
ป.6
โรงเรียนบ้านสิโป
วิทย์ประถม
440
เด็กหญิงรูวายดาร์  กาเซ็ง
ป.5
โรงเรียนบ้านกาลิซา
วิทย์ประถม
441
เด็กหญิงรูสณี  ยูโซ๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นราธิวาส เขต 3

ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
442
เด็กหญิงวัลอาดีญา  เจ๊ะนะ
ป.6
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
วิทย์ประถม
443
เด็กหญิงวัสมีย์  มามุ
ป.6
โรงเรียนบ้านตาโงะ
วิทย์ประถม
444
เด็กหญิงวารดา  ต่วนสุหลง
ป.5
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
วิทย์ประถม
445
เด็กหญิงวิจิตรา  จับจันทร์
ป.6
โรงเรียนวัดตันติการามมิตรภาพที่ 109
วิทย์ประถม
446
เด็กชายวิลดาน  สะอิ
ป.5
โรงเรียนบ้านกาลิซา
วิทย์ประถม
447
เด็กหญิงวีรดา  บาเห็ง
ป.5
โรงเรียนบ้านริแง
วิทย์ประถม
448
เด็กหญิงวีอาม  ยูโซ๊ะ
ป.5
โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ
วิทย์ประถม
449
เด็กหญิงศอฟียะห์  หะยีดอเล๊าะ
ป.4
โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ
วิทย์ประถม
450
เด็กชายสับรี  สาและ
ป.6
โรงเรียนบ้านโคก
วิทย์ประถม
451
เด็กหญิงสารีเฟาะห์ไมซาระห์  เจะอุมา
ป.6
โรงเรียนบ้านโคก
วิทย์ประถม
452
เด็กหญิงสินีนาาฏ  ศรีเกรียน
ป.6
โรงเรียนวัดตันติการามมิตรภาพที่ 109
วิทย์ประถม
453
เด็กหญิงสีตีฟาตีเมาะ  สีรอมา
ป.5
โรงเรียนบ้านกาลิซา
วิทย์ประถม
454
เด็กหญิงสีตีฮาสมะห์  หะยีดอเล๊าะ
ป.6
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
วิทย์ประถม
455
เด็กหญิงสุชาดา  ศรีชัย
ป.6
โรงเรียนวัดตันติการามมิตรภาพที่ 109
วิทย์ประถม
456
เด็กหญิงสูวัยบะห์  มีดิง
ป.5
โรงเรียนบ้านกาลิซา
วิทย์ประถม
457
เด็กชายอนัซ  สาเร๊ะ
ป.5
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
วิทย์ประถม
458
เด็กชายอักรีมีน  เจ๊ะมามะ
ป.6
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
วิทย์ประถม
459
เด็กชายอัฎฮา  อูเซ็ง
ป.4
โรงเรียนบ้านบ่อทอง
วิทย์ประถม
460
เด็กชายอับดุลมูฮัยมิน  เจ๊ะอาแซ
ป.5
โรงเรียนบ้านโคก
วิทย์ประถม
461
เด็กชายอับดุลรอฟัด  วาดิง
ป.5
โรงเรียนบ้านโคก
วิทย์ประถม
462
เด็กชายอับดุลวาริส  กาเซ็ง
ป.5
โรงเรียนบาโงสะโต
วิทย์ประถม
463
เด็กชายอับดุลฮากิม  ดอเล๊าะ
ป.6
โรงเรียนบ้านตาโงะ
วิทย์ประถม
464
เด็กหญิงอัยซ๊ะห์  แวจิ
ป.4
โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ
วิทย์ประถม
465
เด็กชายอัรฮัม  มะลี
ป.5
โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ
วิทย์ประถม
466
เด็กชายอัสฟาง  ยูโซ๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านสิโป
วิทย์ประถม
467
เด็กชายอัสมีร  มีนา
ป.5
โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ
วิทย์ประถม
468
เด็กหญิงอัสวานี  เตาะสาตู
ป.6
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
วิทย์ประถม
469
เด็กหญิงอาซียะห์  บาโหะวา
ป.5
โรงเรียนบ้านบ่อทอง
วิทย์ประถม
470
เด็กหญิงอาซูรา  หะมะ
ป.5
โรงเรียนบ้านตาโงะ
วิทย์ประถม
471
เด็กหญิงอาซูวาห์  อูมา
ป.5
โรงเรียนบ้านตะโละ
วิทย์ประถม
472
เด็กชายอาดัม  ซีรอมา
ป.4
โรงเรียนบ้านกาลิซา
วิทย์ประถม
473
เด็กชายอาดัม  มาลอบูงอ
ป.5
โรงเรียนบ้านกาลิซา
วิทย์ประถม
474
เด็กหญิงอานาตี  อูตง
ป.5
โรงเรียนบ้านบ่อทอง
วิทย์ประถม
475
เด็กหญิงอานีตา  เลาะมาวา
ป.5
โรงเรียนบ้านกาลิซา
วิทย์ประถม
476
เด็กหญิงอานีฟะห์  มาแต
ป.6
โรงเรียนบ้านบ่อทอง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นราธิวาส เขต 3

ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
477
เด็กหญิงอานีฟา  เจะหะ
ป.6
โรงเรียนบ้านบ่อทอง
วิทย์ประถม
478
เด็กหญิงอานีรา  ฮายีลาเต๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านบ่อทอง
วิทย์ประถม
479
เด็กหญิงอานีสะห์  สารีแปเราะ
ป.5
โรงเรียนบ้านบ่อทอง
วิทย์ประถม
480
เด็กชายอาฟัยต์  บองออาแซ
ป.5
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
วิทย์ประถม
481
เด็กหญิงอาฟีนี  เจ๊ะหลง
ป.6
โรงเรียนบ้านริแง
วิทย์ประถม
482
เด็กชายอามัด  สาและ
ป.6
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต
วิทย์ประถม
483
เด็กหญิงอามาณีย์  ซีนา
ป.6
โรงเรียนบ้านสิโป
วิทย์ประถม
484
เด็กชายอามาน  อาบู
ป.5
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
วิทย์ประถม
485
เด็กหญิงอามานี  แมะแนะ
ป.6
โรงเรียนบ้านโคก
วิทย์ประถม
486
เด็กชายอามีร  แวมิง
ป.6
โรงเรียนบาโงสะโต
วิทย์ประถม
487
เด็กหญิงอามีเราะฮ์  เจ๊ะหะ
ป.5
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
วิทย์ประถม
488
เด็กหญิงอาร์มีนะห์  สาเม๊าะ
ป.4
โรงเรียนบ้านโคก
วิทย์ประถม
489
เด็กหญิงอารีดา  เจ๊ะมิ
ป.6
โรงเรียนบ้านตะโละ
วิทย์ประถม
490
เด็กหญิงอารีฟา  อีแต
ป.5
โรงเรียนบ้านกาลิซา
วิทย์ประถม
491
เด็กชายอาลี  ดอเลาะ
ป.5
โรงเรียนบ้านโคก
วิทย์ประถม
492
เด็กหญิงอาอีซะห์  แดอีแต
ป.6
โรงเรียนบ้านกาลิซา
วิทย์ประถม
493
เด็กหญิงอาอีซะห์  บินมะรือสะ
ป.5
โรงเรียนบ้านตะโละ
วิทย์ประถม
494
เด็กหญิงอาแอเสาะ  เจ๊ะดอเลาะ
ป.4
โรงเรียนบ้านบ่อทอง
วิทย์ประถม
495
เด็กหญิงอิบตีซาน  มาเย๊าะกาเซ๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ
วิทย์ประถม
496
เด็กชายอิมรอน  สาและ
ป.6
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
วิทย์ประถม
497
เด็กชายอิลฮาม  ดาโอ๊ะ
ป.5
โรงเรียนไอยรานุสรณ์
วิทย์ประถม
498
เด็กชายอิสรูนณ์  เจ๊ะแว
ป.5
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต
วิทย์ประถม
499
เด็กชายฮัมดาม  แมเร๊าะ
ป.5
โรงเรียนบาโงสะโต
วิทย์ประถม
500
เด็กหญิงฮัสวานี  มะเยาะ
ป.6
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
วิทย์ประถม
501
เด็กหญิงฮากีมะห์  ลาบอ
ป.5
โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ
วิทย์ประถม
502
เด็กหญิงฮานิส  มาน๊ะ
ป.4
โรงเรียนบ้านกาลิซา
วิทย์ประถม
503
เด็กหญิงฮานีซา  สามะ
ป.6
โรงเรียนบ้านโคก
วิทย์ประถม
504
เด็กหญิงฮานีฟ  โซะ
ป.6
โรงเรียนบ้านกาลิซา
วิทย์ประถม
505
เด็กชายฮานีฟ  ต่วยบูละ
ป.6
โรงเรียนบ้านสิโป
วิทย์ประถม
506
เด็กหญิงฮานีฟา  ยามา
ป.5
โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ
วิทย์ประถม
507
เด็กหญิงฮารีฟา  ใจกว้าง
ป.5
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
วิทย์ประถม