ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุบลราชธานี เขต 5

ณ อาคาร ป.1 ห้อง 1 โรงเรียนบ้านหนองแสง
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  แก่นลา
ป.6
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกนกพิชญ์  จันทร์พวง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกนกวรรณ  วรรณประภา
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
4
เด็กชายกมนดนัย  วิชาหาญ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกมลวรรณ  กิติพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
คณิตประถม
6
เด็กชายกรกฏ  เดชะคำภู
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
7
เด็กชายกฤติภพ  สีสาย
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  สมรักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
คณิตประถม
9
เด็กชายกฤษฎา  จำปาเต็ม
ป.5
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
10
เด็กชายกฤษฎา  ชำนิกุล
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนค้อ อ.บุณฑริก
คณิตประถม
11
เด็กชายกลวัฒน์  ศรีสุพรรณ์
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิตประถม
12
เด็กหญิงกวิสรา  มิ่งไชย
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
13
เด็กชายก่อศักดิ์  วรสิงห์
ป.4
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
14
เด็กหญิงกัญญาภัค  บุญใจรักษ์
ป.5
โรงเรียนเวตวันวิทยา
คณิตประถม
15
เด็กหญิงกัญญารัฐ  พระทัยกุล
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
คณิตประถม
16
เด็กหญิงกันติชา  แก้วนอก
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
17
เด็กหญิงกัลยา  บัวใหญ่
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าพอก
คณิตประถม
18
เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  พาวัง
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
19
เด็กหญิงกิตติกา  อ่างทิพย์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
20
เด็กชายกิตตินันท์  กันตัด
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเชียงมุน
คณิตประถม
21
เด็กชายกิตติพงษ์  จิตประสงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิตประถม
22
เด็กชายกิตติภพ  ทองเต็ม
ป.6
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
23
เด็กชายกิตษกร  บุญส่ง
ป.4
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
24
เด็กชายขจรยศ  บุราชรินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิตประถม
25
เด็กหญิงขนิษฐา  สิงห์สีทา
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
26
เด็กหญิงจตุรงค์  ถนอมบุตร
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิตประถม
27
เด็กหญิงจรัญพร  วรรณโสภา
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
คณิตประถม
28
เด็กชายจารุกิตติ์  บัวใหญ่
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนค้อ อ.บุณฑริก
คณิตประถม
29
เด็กหญิงจารุพันธ์  รูปชาติ
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนค้อ อ.บุณฑริก
คณิตประถม
30
เด็กหญิงจารุวรรณ  โพธิสาราช
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
31
เด็กหญิงจิณัฐตา  กะมะณี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
32
เด็กหญิงจิดาพา  พรมกอง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
33
เด็กหญิงจิตตพัสตร์  ประสมสาย
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
34
เด็กหญิงจิตราพร  เกตุศักดิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
คณิตประถม
35
เด็กชายจิรภัทร  หาบุดตะ
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุบลราชธานี เขต 5

ณ อาคาร ป.1 ห้อง 2 โรงเรียนบ้านหนองแสง
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงจิราพร  นุสาโล
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
37
เด็กหญิงจิราวรรณ  แสงใบ
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
38
เด็กหญิงชญานิน  ประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิตประถม
39
เด็กชายชญานิน  สุอำพันธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิตประถม
40
เด็กชายชนุดม  ภูธร
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิตประถม
41
เด็กหญิงชลธิชา  สายพันธ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
คณิตประถม
42
เด็กหญิงชลิดาภรณ์  จันทราช
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิตประถม
43
เด็กชายชวลิต  สุขหอม
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
คณิตประถม
44
เด็กชายชัยพล  หลายเตื่อย
ป.5
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
45
เด็กชายชัยพัฒน์  ตะนะสุข
ป.4
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
46
เด็กชายชัยมงคล  อบอุ่น
ป.6
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
47
เด็กหญิงชานิกานต์  ทิมาทัน
ป.6
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
48
เด็กชายชินวงศ์  บุญกว้าง
ป.6
โรงเรียนบ้านบก
คณิตประถม
49
เด็กชายชิษณุพงษ์  ชนะกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิตประถม
50
เด็กหญิงชุติภา  โสระสาร
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิตประถม
51
เด็กหญิงชุติมา  โมฬาศรี
ป.4
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
52
เด็กหญิงชุลีพร  ศรีมาฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
53
เด็กชายไชยฏุลา  ไชยนามน
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
54
เด็กหญิงฐานิกา  โคตะนนท์
ป.6
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
55
เด็กหญิงฐานิตา  มณีเนตร
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนค้อ อ.บุณฑริก
คณิตประถม
56
เด็กหญิงฐิตากร  แก้วนิยม
ป.4
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
57
เด็กหญิงฐิติรัตน์  บุญวัน
ป.6
โรงเรียนดำรงสินสงเคราะห์
คณิตประถม
58
เด็กหญิงณปภา  ใหญ่ล้ำ
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนค้อ อ.บุณฑริก
คณิตประถม
59
เด็กหญิงณัชชา  หนูทิพย์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
60
เด็กชายณัชพล  ภูธร
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิตประถม
61
เด็กชายณัชพล  สนทะวิน
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิตประถม
62
เด็กชายณัฏฐากรณ์  ปราบชมภู
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
63
เด็กชายณัฐกิตติ์  ศิลาชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
64
เด็กชายณัฐชนน  บุญเจือ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
คณิตประถม
65
เด็กหญิงณัฐณิชา  พลเขตต์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
คณิตประถม
66
เด็กหญิงณัฐธิดา  พรมสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนค้อ อ.บุณฑริก
คณิตประถม
67
เด็กหญิงณัฐนิช  จันทร์สวง
ป.6
โรงเรียนบ้านสร้างหอม
คณิตประถม
68
เด็กหญิงณัฐนิชา  บัวใหญ่
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
คณิตประถม
69
เด็กชายณัฐวุฒิ  บรรณสี
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเชียงมุน
คณิตประถม
70
เด็กชายณัฐวุฒิ  สมปัก
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุบลราชธานี เขต 5

ณ อาคาร ป.1 ห้อง 3 โรงเรียนบ้านหนองแสง
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายณัฐวุฒิ  แสงคำ
ป.5
โรงเรียนเวตวันวิทยา
คณิตประถม
72
เด็กหญิงณิชกานต์  พิมชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
คณิตประถม
73
เด็กชายดนัยณัฐ  พิบูล
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิตประถม
74
เด็กชายดนัยยศ  สรจักร
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิตประถม
75
เด็กหญิงดารณีย์  อุตส่าห์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิตประถม
76
เด็กหญิงเด่นนภา  คำเพียร
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนค้อ อ.บุณฑริก
คณิตประถม
77
เด็กชายทรงธรรม  อุจรินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
78
เด็กชายทวีพล  จันทะนิตย์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิตประถม
79
เด็กหญิงทักษวดี  บุญละเอียด
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
80
เด็กชายทินกร  ภูธร
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิตประถม
81
เด็กหญิงทิพภากร  โคตรสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนบ้านบก
คณิตประถม
82
เด็กหญิงทิพมนธา  นามบุรี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
83
เด็กชายธนเทพ  โครตบุปผา
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิตประถม
84
เด็กชายธนพล  พักวัน
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
คณิตประถม
85
เด็กชายธนพล  อนุลุน
ป.5
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
86
เด็กชายธนวัฒน์  แก่นมาลี
ป.6
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
87
เด็กชายธนวัฒน์  ตุละโก
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิตประถม
88
เด็กชายธนวัต  ขวัญนู
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
89
เด็กหญิงธนัชชา  อุปสุ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
90
เด็กหญิงธนัญญา  พลเสน
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
คณิตประถม
91
เด็กชายธนาธิป  หมายมั่น
ป.6
โรงเรียนบ้านบัวเจริญ
คณิตประถม
92
เด็กชายธนาวัฒน์  พิกุลทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
93
เด็กหญิงธัญจิรา  อาะิโคตร
ป.6
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
94
เด็กหญิงธัญญารัตน์  ศรีสุพรรณ์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิตประถม
95
เด็กหญิงธัญพิชชา  ตะนะสุข
ป.5
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
96
เด็กหญิงธันยมัย  บุญกว้าง
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
97
เด็กชายธันวา  โทพิลา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
98
เด็กหญิงธิญาภรณ์  ศิริโท
ป.5
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
99
เด็กหญิงธิรัตน์ดา  มุทุวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
คณิตประถม
100
เด็กชายธีรภัทร  มีศิริ
ป.5
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
101
เด็กชายธีรสิทธิ์  คัดสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
102
เด็กชายธีระวัฒน์  ศิริเทพ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
คณิตประถม
103
เด็กหญิงนงนภัส  กัญญาพันธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิตประถม
104
เด็กชายนนทกร  ลอยหา
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดเชียงมุน
คณิตประถม
105
เด็กชายนพพล  โสรินทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุบลราชธานี เขต 5

ณ อาคาร ป.1 ห้อง 4 โรงเรียนบ้านหนองแสง
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงนริศรา่  ทุมมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
คณิตประถม
107
เด็กหญิงนรีธาร  พันตรา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
108
เด็กชายนเรศ  เอกรักษา
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าพอก
คณิตประถม
109
เด็กชายนฤนาถ  ขานอัน
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
110
เด็กหญิงนัฐณิชา  ถ้ำหิน
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
111
เด็กหญิงนัฐลดา  ไชยโชค
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
คณิตประถม
112
เด็กชายนันทกร  โงนเงิน
ป.6
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
113
เด็กหญิงนิธิศนล  อรรคบุตร
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
คณิตประถม
114
เด็กหญิงนิศารัตน์  วงษ์ชู
ป.6
โรงเรียนดำรงสินสงเคราะห์
คณิตประถม
115
เด็กหญิงเนตรภัทร  วันทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
116
เด็กหญิงบวรลักษณ์  ภูเขาทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
117
เด็กหญิงบัณฑิตา  วังคะฮาด
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิตประถม
118
เด็กชายบารมี  ศรีโกศล
ป.6
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
119
เด็กหญิงบุรัตดา  กาเมือง
ป.6
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
120
เด็กหญิงบุษกร  โพธิชาติ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
121
เด็กชายปฏิพัทธ์  ลิ้มวงษ์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
คณิตประถม
122
เด็กหญิงปณิตา  ตามแต่รัมย์
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าพอก
คณิตประถม
123
เด็กหญิงปทิตตา  แจ้งจิตร
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
124
เด็กหญิงปนัดดา  มะลิภา
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
125
เด็กหญิงปพิชญา  แก้วโท
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
126
เด็กหญิงปภาวรินทร์  เกษอุดม
ป.6
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
127
เด็กหญิงประภาวดี  ริวงค์
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
128
เด็กหญิงปวีณา  หอมหวล
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
129
เด็กชายปัญชญา  คำปัญญา
ป.4
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
130
เด็กหญิงปาณิศา  สุมามารย์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
131
เด็กหญิงปารีณา  นิลศรี
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
132
เด็กหญิงปาลิตา  สารพัฒ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
คณิตประถม
133
เด็กหญิงปิติศักดิ์  ระสิโน
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิตประถม
134
เด็กหญิงปิ่นมณี  สินศิริ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
135
เด็กหญิงปุญญิสา  หนุ่ยโหน่ง
ป.4
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
136
เด็กหญิงปุณณิศา  พละโย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
คณิตประถม
137
เด็กหญิงปุณปภัส  ชิ้นถาวร
ป.6
โรงเรียนเวตวันวิทยา
คณิตประถม
138
เด็กหญิงพรชนก  ไกรศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิตประถม
139
เด็กหญิงพรพิชญ์ชา  บุญสิน
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
140
เด็กหญิงพรพิมล  ยาเคน
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนค้อ อ.บุณฑริก
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุบลราชธานี เขต 5

ณ อาคาร ป.1 ห้อง 5 โรงเรียนบ้านหนองแสง
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายพศวัต  รัตนสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
142
เด็กหญิงพัชราภรณ์  เกษกันธร
ป.5
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
143
เด็กหญิงพัชราภา  พวงจำปี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิตประถม
144
เด็กหญิงพัชริดา  ทองคำใส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
คณิตประถม
145
เด็กชายพัทยา  ราไชย
ป.6
โรงเรียนบ้านบก
คณิตประถม
146
เด็กชายพันณา  รัตน์สิทธิ์
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิตประถม
147
เด็กหญิงพาขวัญ  จันทะคะมุด
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
148
เด็กหญิงพิกุลแก้ว  ดวงมะณีย์
ป.6
โรงเรียนบ้านสร้างหอม
คณิตประถม
149
เด็กหญิงพิชญา  กำพุธ
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าพอก
คณิตประถม
150
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ขจรฤทธิ์อนันต์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
151
เด็กหญิงพิมพ์นิภา  จะโลนา
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
152
เด็กหญิงพิมพ์ประภา  ท่าหาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
คณิตประถม
153
เด็กหญิงพิมมาดา  สารเสนาะ
ป.5
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
154
เด็กชายพิรุฬห์  คำงาม
ป.5
โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
คณิตประถม
155
เด็กชายพีรวิชญ์  ศรีสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
156
เด็กหญิงเพชรนรินทร์  ไกยสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
157
เด็กชายเพชรภัทร  ปฐมธรรมิก
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิตประถม
158
เด็กหญิงเพ็ญภาสสิษฐ  ปฐมธรรมิก
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิตประถม
159
เด็กหญิงแพรวา  สาเลศ
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิตประถม
160
เด็กชายภรภัทร  สุวรรณ
ป.4
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
161
เด็กชายภัทรเมธิน  เครือบุตร
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
คณิตประถม
162
เด็กหญิงภัทรวดี  บุญสาลี
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
163
เด็กชายภาณุวัฒน์  ลัดดา
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
คณิตประถม
164
เด็กชายภานุวิชญ์  แก้วทุมทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
คณิตประถม
165
เด็กหญิงภิญทินีย์  ประทุมทอง
ป.6
โรงเรียนเวตวันวิทยา
คณิตประถม
166
เด็กชายภูริพัฒน์  ต้นจันทร์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
คณิตประถม
167
เด็กชายภูวนัย  เลื่อมใส
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิตประถม
168
เด็กหญิงมโนชา  สุมา
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
169
เด็กหญิงมลฤดี  คำแพง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิตประถม
170
เด็กชายมิ่งขวัญ  กาเมือง
ป.4
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
171
เด็กชายยศกร  เลิศนา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิตประถม
172
เด็กหญิงยาตรา  บุดดาโจม
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
คณิตประถม
173
เด็กชายรภัทร  สาเลศ
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิตประถม
174
เด็กชายรวิช  กลิ่นบัว
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
175
เด็กหญิงรสสุคนธ์  สมอินทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุบลราชธานี เขต 5

ณ อาคาร ป.1 ห้อง 6 โรงเรียนบ้านหนองแสง
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายรักพงษ์  ทิวัน
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิตประถม
177
เด็กหญิงรัชนีกร  พลทะรักษา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
178
เด็กชายรัฐพงษ์  แก้วถนัด
ป.5
โรงเรียนเวตวันวิทยา
คณิตประถม
179
เด็กชายรัฐภูมิ  สิงห์คำ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิตประถม
180
เด็กหญิงรัตนาพร  ศรีคำมุล
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
คณิตประถม
181
เด็กหญิงรินท์นิตา  จันทวี
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
182
เด็กหญิงรินลดา  ทวีชาติ
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
183
เด็กหญิงรินลดา  ภูธร
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิตประถม
184
เด็กชายรุ่งตะวัน  หมั่นนิยม
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
185
เด็กหญิงรุ่งทิวา  พันธราช
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิตประถม
186
เด็กหญิงรุ่งทิวา  ศรีรักษา
ป.6
โรงเรียนเวตวันวิทยา
คณิตประถม
187
เด็กหญิงลิปิการ์  บุญประสาร
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
188
เด็กชายวชิรวิทย์  ศรีนวล
ป.4
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
189
เด็กชายวรเดช  กัญจนา
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิตประถม
190
เด็กชายวรเมธ  ถิ่นขาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
คณิตประถม
191
เด็กหญิงวรัญญ์รัตน์  คำทา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
คณิตประถม
192
เด็กชายวสันต์  พันธบัตร
ป.6
โรงเรียนดำรงสินสงเคราะห์
คณิตประถม
193
เด็กชายวสันต์  สุดา
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
194
เด็กชายวิชชากร  ถูกจิต
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิตประถม
195
เด็กหญิงวิภาดา  จันทร์พวง
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
คณิตประถม
196
เด็กหญิงวิภาภรณ์  นาคำรอด
ป.6
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
197
เด็กหญิงวิรวรรณ  แสงเนตร
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
198
เด็กชายวุฒิกรณ์  บุญเททิม
ป.6
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
199
เด็กชายวุฒิชัย  สายเคน
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
200
เด็กหญิงศกุนิศ  แก้วภักดี
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
คณิตประถม
201
เด็กชายศรัญญ์  ปล้องไม้
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
202
เด็กหญิงศรัณย์พร  วัฒนราษฎร์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิตประถม
203
เด็กหญิงศรันช์รัตย์  แสงฉาย
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนค้อ อ.บุณฑริก
คณิตประถม
204
เด็กชายศราวุธ  คำศรี
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
คณิตประถม
205
เด็กหญิงศศิกานต์  แสงใส
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนค้อ อ.บุณฑริก
คณิตประถม
206
เด็กหญิงศศิธร  นนท์ศิริ
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
207
เด็กหญิงศศิวิมล  วงศ์คำดี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิตประถม
208
เด็กชายศักดิ์ชัย  ประสานพวง
ป.5
โรงเรียนเวตวันวิทยา
คณิตประถม
209
เด็กหญิงศิรภัสสร  ทองเกลียว
ป.6
โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
คณิตประถม
210
เด็กหญิงศิริกาญดา  คำภาพร
ป.6
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุบลราชธานี เขต 5

ณ อาคาร ป.1 ห้อง 7 โรงเรียนบ้านหนองแสง
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงศิริญากรณ์  แก้วสาลี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
212
เด็กชายศิริเทพ  ธรรมคุณ
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิตประถม
213
เด็กหญิงศิรินภา  จำปาโพธิ์
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
214
เด็กหญิงศิริรัตน์  หาญชนะ
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
215
เด็กชายศิวกร  ภูมิโคกรักษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิตประถม
216
เด็กหญิงศุนิสา  มนึกคา
ป.6
โรงเรียนบ้านบก
คณิตประถม
217
เด็กหญิงศุภัชชา  สมมาลย์
ป.6
โรงเรียนเวตวันวิทยา
คณิตประถม
218
เด็กหญิงสกาววรรณ  นรมาตย์
ป.6
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
219
เด็กชายสรวิทย์  ออมสิน
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
220
เด็กชายสันติ  กัลยาณี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิตประถม
221
เด็กหญิงสิริยากร  วงศ์ปุรเชษฐ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
222
เด็กชายสิริวากรณ์  ทองไสล
ป.5
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
223
เด็กหญิงสุจิตรา  คำมา
ป.6
โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
คณิตประถม
224
เด็กหญิงสุจิตรา  พิทักษ์เขต
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิตประถม
225
เด็กหญิงสุชาดา  พาชื่น
ป.6
โรงเรียนเวตวันวิทยา
คณิตประถม
226
เด็กหญิงสุชาดา  อรุณศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
คณิตประถม
227
เด็กหญิงสุดารัตน์  เพชรพันธ์
ป.4
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
228
เด็กหญิงสุดารัตน์  อบมาพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
คณิตประถม
229
เด็กหญิงสุธิกานต์  ทองบุปผา
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
230
เด็กหญิงสุภัสสรา  บุญสาง
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
คณิตประถม
231
เด็กหญิงสุภาภรณ์  ตะคำ
ป.5
โรงเรียนเวตวันวิทยา
คณิตประถม
232
เด็กหญิงสุภาวิตา  บุญไว
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
คณิตประถม
233
เด็กหญิงสุมาลี  เจริมสิม
ป.6
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
234
เด็กชายสุรศักดิ์  ศิริสา
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าพอก
คณิตประถม
235
เด็กชายสุรสิทธิ์  สาระวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
236
เด็กหญิงอนัญญา  จันปัญญา
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
คณิตประถม
237
เด็กหญิงอนัญญา  ทิพย์คุณ
ป.4
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
238
เด็กชายอนันตชัย  บุญทรง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
คณิตประถม
239
เด็กชายอนันธนชัย  ธานี
ป.5
โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
คณิตประถม
240
เด็กชายอนุชิต  สาระพันธ์
ป.4
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
241
เด็กหญิงอนุภา  สุขเย็น
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิตประถม
242
เด็กชายอโนชา  เดชะคำภู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
คณิตประถม
243
เด็กหญิงอภิชญา  กระโทกนอก
ป.6
โรงเรียนเวตวันวิทยา
คณิตประถม
244
เด็กหญิงอภิญญา  วรรณา
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
245
เด็กชายอัครพล  ขยายวงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุบลราชธานี เขต 5

ณ อาคาร ป.1 ห้อง 8 โรงเรียนบ้านหนองแสง
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กหญิงอัญชลีญา  สาโสม
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
247
เด็กหญิงอัณณ์ญาดา  สุริโย
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
248
เด็กหญิงอาภัสรา  ไชยจักร
ป.4
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
249
เด็กหญิงอารยา  อักษร
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิตประถม
250
เด็กหญิงอารียา  คุณโคตร
ป.6
โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
คณิตประถม
251
เด็กชายเอกวุฒิ  คำศรีสุข
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าพอก
คณิตประถม
252
เด็กหญิงเอมิกา  ทองศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิตประถม
253
เด็กชายเอื้ออังกูร  ตั้งจิตต์มงคล
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
254
เด็กชายเอื้ออานนท์  บุตรคำดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
อุบลราชธานี เขต 5

ณ อาคาร ป.3 ห้อง 1 โรงเรียนบ้านหนองแสง
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
255
เด็กหญิงกมลพร  ชินรัมย์
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
คณิต ม.ต้น
256
เด็กหญิงกมลพิยดา  สวิล
ม.2
โรงเรียนบ้านบก
คณิต ม.ต้น
257
เด็กหญิงกรวิภา  วงษาเคน
ม.1
โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย
คณิต ม.ต้น
258
นางสาวกัญญาวีร์  จันทร์ส่อง
ม.3
โรงเรียนบ้านบก
คณิต ม.ต้น
259
นางสาวกัลยา  คำเคนบ้ง
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิต ม.ต้น
260
เด็กหญิงกาญจนา  ศรีทอง
ม.1
โรงเรียนบ้านบก
คณิต ม.ต้น
261
เด็กชายกิตติธัช  ทองศรี
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิต ม.ต้น
262
นายกิตตินันท์  สาเลส
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิต ม.ต้น
263
นางสาวเกลวลิน  วันดี
ม.3
โรงเรียนบ้านห้วยทราย
คณิต ม.ต้น
264
เด็กหญิงเกศกนก  ตั้งจิตร
ม.2
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิต ม.ต้น
265
เด็กชายเกียรติศักดิ์  ดุจดีแก้ว
ม.3
โรงเรียนบ้านโนนค้อ อ.บุณฑริก
คณิต ม.ต้น
266
นายขจิต  สุวรรณดี
ม.3
โรงเรียนบ้านห้วยทราย
คณิต ม.ต้น
267
นางสาวขวัญจิรา  พรมวิชัย
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิต ม.ต้น
268
นางสาวจรินทร์ทิพย์  ภูธร
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิต ม.ต้น
269
เด็กหญิงจันทร์จิรา  เจนจบ
ม.2
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิต ม.ต้น
270
นางสาวจันทร์นภา  มนึกคา
ม.3
โรงเรียนบ้านบก
คณิต ม.ต้น
271
เด็กหญิงจารรี  สายทอง
ม.2
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิต ม.ต้น
272
เด็กหญิงจารุนันท์  วงษ์ทองดี
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิต ม.ต้น
273
เด็กหญิงจิรภิญญา  สาระศิลป
ม.2
โรงเรียนบ้านโนนค้อ อ.บุณฑริก
คณิต ม.ต้น
274
เด็กหญิงจิรัชญา  สินสาตร
ม.1
โรงเรียนบ้านห้วยทราย
คณิต ม.ต้น
275
เด็กหญิงจิราพัชร  แสนแก้ว
ม.2
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิต ม.ต้น
276
เด็กหญิงจิราวรรณ  พรมจารีย์
ม.1
โรงเรียนบ้านบก
คณิต ม.ต้น
277
เด็กชายจีรพัฒน์  อูปคำ
ม.2
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิต ม.ต้น
278
เด็กหญิงจุฑามาศ  บัวใหญ่
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
คณิต ม.ต้น
279
เด็กหญิงจุฑามาศ  พรมโพด
ม.1
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิต ม.ต้น
280
เด็กหญิงจุติพร  ไชยเศษ
ม.2
โรงเรียนบ้านห้วยทราย
คณิต ม.ต้น
281
เด็กหญิงฉันชนก  วงชาลี
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
คณิต ม.ต้น
282
เด็กหญิงชนม์นิภา  ไชยบัวรินทร์
ม.2
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิต ม.ต้น
283
เด็กชายชนะชัย  จันทร์เหลือง
ม.2
โรงเรียนบ้านห้วยทราย
คณิต ม.ต้น
284
เด็กหญิงชลลดา  คุริโน
ม.1
โรงเรียนบ้านบก
คณิต ม.ต้น
285
นายชัยสมนึก  บรรดิษฐ์
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิต ม.ต้น
286
เด็กหญิงชุติมณฑน์  เพียรชัยสงค์สงค์
ม.2
โรงเรียนบ้านบก
คณิต ม.ต้น
287
นางสาวฐานิตา  สาโล
ม.3
โรงเรียนบ้านบก
คณิต ม.ต้น
288
เด็กหญิงฐิตินันท์  รักหาญ
ม.2
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิต ม.ต้น
289
เด็กหญิงฐิติมา  ต้นพันธ์
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
อุบลราชธานี เขต 5

ณ อาคาร ป.3 ห้อง 2 โรงเรียนบ้านหนองแสง
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
290
เด็กหญิงณัฐชา  อินทร
ม.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิต ม.ต้น
291
เด็กหญิงณัฐธิดา  จิตมหัน
ม.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิต ม.ต้น
292
เด็กหญิงณัฐธิดา  แสงแก้ว
ม.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิต ม.ต้น
293
เด็กหญิงณิชกานต์  ตอนสี
ม.2
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิต ม.ต้น
294
เด็กหญิงดลพร  มะหัย
ม.1
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิต ม.ต้น
295
เด็กหญิงดวงพร  ประสารสี
ม.2
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิต ม.ต้น
296
เด็กชายตุลวัตร  จันทะเจียด
ม.2
โรงเรียนบ้านห้วยทราย
คณิต ม.ต้น
297
เด็กหญิงทิพปภา  ฟองศิริ
ม.1
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิต ม.ต้น
298
นางสาวธัญชนก  วิลา
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิต ม.ต้น
299
เด็กชายธีรไนย  ศรีวิจารย์
ม.3
โรงเรียนบ้านห้วยทราย
คณิต ม.ต้น
300
เด็กหญิงนภัสนันท์  จันทะเจียด
ม.2
โรงเรียนบ้านห้วยทราย
คณิต ม.ต้น
301
เด็กหญิงนภัสวรรณ  ม่วงโคกสูง
ม.1
โรงเรียนบ้านบก
คณิต ม.ต้น
302
นางสาวนภาลัย  กันจะนา
ม.3
โรงเรียนบ้านบก
คณิต ม.ต้น
303
นางสาวนฤภร  ศรีภักดี
ม.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิต ม.ต้น
304
นางสาวนฤมล  คำแพง
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิต ม.ต้น
305
นางสาวนฤมล  จันทะนิตย์
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิต ม.ต้น
306
เด็กชายนัฐพงษ์  สุขมามอญ
ม.2
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิต ม.ต้น
307
นางสาวนันดร์สิตา  แก้วตา
ม.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิต ม.ต้น
308
นางสาวนันทยา  สุริยะ
ม.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิต ม.ต้น
309
เด็กชายนันทวุฒิ  พุ่มจันทร์
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิต ม.ต้น
310
เด็กชายบุญญาธิการ  เติมสุข
ม.1
โรงเรียนบ้านห้วยทราย
คณิต ม.ต้น
311
เด็กชายปฏิภาณ  หาญสมุทร
ม.1
โรงเรียนบ้านบก
คณิต ม.ต้น
312
เด็กหญิงปทุมรัตน์  ทันจิตร์
ม.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิต ม.ต้น
313
เด็กหญิงปนัดดา  โพธิวัติ
ม.1
โรงเรียนบ้านบก
คณิต ม.ต้น
314
เด็กหญิงปนัดดา  สิงห์ไสล
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิต ม.ต้น
315
เด็กหญิงปรภาว์  สนั่นนารี
ม.1
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิต ม.ต้น
316
นางสาวประกายดาว  เผยศิริ
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิต ม.ต้น
317
เด็กหญิงประภาพร  จันแสง
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
คณิต ม.ต้น
318
นางสาวประภาพร  มาลัยลอย
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิต ม.ต้น
319
เด็กหญิงประภาพิมพ์  ไชยสำแดง
ม.2
โรงเรียนบ้านบก
คณิต ม.ต้น
320
เด็กหญิงประวีณา  โคตรคันธา
ม.3
โรงเรียนบ้านโนนค้อ อ.บุณฑริก
คณิต ม.ต้น
321
เด็กหญิงปราญชลี  บาลุน
ม.1
โรงเรียนบ้านบก
คณิต ม.ต้น
322
เด็กหญิงปรารถนา  พรานไพร
ม.1
โรงเรียนบ้านบก
คณิต ม.ต้น
323
เด็กหญิงปาริชาต  พรมมุณี
ม.3
โรงเรียนบ้านโนนค้อ อ.บุณฑริก
คณิต ม.ต้น
324
เด็กหญิงปิ่นมณี  พละที
ม.2
โรงเรียนบ้านบก
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
อุบลราชธานี เขต 5

ณ อาคาร ป.3 ห้อง 3 โรงเรียนบ้านหนองแสง
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
325
เด็กหญิงปิยนุช  บาลุน
ม.1
โรงเรียนบ้านบก
คณิต ม.ต้น
326
เด็กหญิงปุณยาพร  บุญกว้าง
ม.2
โรงเรียนบ้านบก
คณิต ม.ต้น
327
เด็กชายพงษ์พิทักษ์  ทะระวงษา
ม.1
โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย
คณิต ม.ต้น
328
นายพงษ์ศธร  รัตนสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิต ม.ต้น
329
เด็กหญิงพรชิตา  ดับพันพิศ
ม.2
โรงเรียนบ้านบก
คณิต ม.ต้น
330
เด็กหญิงพรทิพา  ศรีพรม
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิต ม.ต้น
331
เด็กหญิงพรพิมล  เรือนนา
ม.1
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิต ม.ต้น
332
เด็กหญิงพรไพลิน  ภูเงินทอง
ม.2
โรงเรียนบ้านบก
คณิต ม.ต้น
333
นางสาวพัชราภรณ์  ศรีจันทร์
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิต ม.ต้น
334
เด็กชายพัฒนพงษ์  จันทะราช
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิต ม.ต้น
335
นางสาวพัทร์ธีรา  หงษ์ลอย
ม.3
โรงเรียนบ้านบก
คณิต ม.ต้น
336
เด็กชายพิเชษฐ์ชัย  ศิริเวช
ม.2
โรงเรียนบ้านโนนค้อ อ.บุณฑริก
คณิต ม.ต้น
337
เด็กชายพิทักษ์ชัย  โคตรคันทา
ม.1
โรงเรียนบ้านโนนค้อ อ.บุณฑริก
คณิต ม.ต้น
338
เด็กหญิงพิมชนก  อนิกุล
ม.2
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิต ม.ต้น
339
เด็กหญิงพิมพิไร  ไตรยสุทธิ์
ม.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิต ม.ต้น
340
นายพีรวัฒน์  วงศ์คำดี
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิต ม.ต้น
341
เด็กชายพุฒิพงศ์  แซ่โก
ม.2
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิต ม.ต้น
342
เด็กหญิงภัณฑิรา  บัวบก
ม.2
โรงเรียนบ้านบก
คณิต ม.ต้น
343
เด็กหญิงภัทรธิดา  บุญสาลี
ม.1
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิต ม.ต้น
344
เด็กหญิงภัทราวรรณ  สุทธิสา
ม.2
โรงเรียนบ้านโนนค้อ อ.บุณฑริก
คณิต ม.ต้น
345
เด็กหญิงภัทริดา  เสน่หา
ม.2
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิต ม.ต้น
346
นายภิญโญ  ศรีบุบผา
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิต ม.ต้น
347
เด็กชายมงคล  ศรีสังขาล
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
คณิต ม.ต้น
348
นางสาวมณีรัตน์  มนึกคา
ม.3
โรงเรียนบ้านบก
คณิต ม.ต้น
349
นางสาวมนัสนันท์  ประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิต ม.ต้น
350
เด็กชายมนัสวี  ราชรินทร์
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิต ม.ต้น
351
นางสาวมะลิสา  รัตนสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิต ม.ต้น
352
เด็กหญิงมัทนา  การะกาม
ม.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิต ม.ต้น
353
เด็กหญิงมาติกา  สาทำโล
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิต ม.ต้น
354
นางสาวมาริสา  วงษาเคน
ม.3
โรงเรียนบ้านบก
คณิต ม.ต้น
355
เด็กหญิงยูมิ  ฐานะ
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
คณิต ม.ต้น
356
นางสาวรวงข้าวไทย  ใจราช
ม.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิต ม.ต้น
357
เด็กหญิงรัชณี  วันดี
ม.1
โรงเรียนบ้านห้วยทราย
คณิต ม.ต้น
358
เด็กหญิงรัชนีกร  บุญชิต
ม.1
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิต ม.ต้น
359
เด็กหญิงรัชนีกรน์  สินศาสตร์
ม.1
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
อุบลราชธานี เขต 5

ณ อาคาร ป.3 ห้อง 4 โรงเรียนบ้านหนองแสง
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
360
เด็กหญิงรัญธิดา  ทายบุตร
ม.2
โรงเรียนบ้านห้วยทราย
คณิต ม.ต้น
361
เด็กชายรัฐภูมิ  ธรรมละเอียด
ม.2
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิต ม.ต้น
362
เด็กหญิงรัตติภรณ์  ประทีป
ม.1
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิต ม.ต้น
363
นางสาวรัตน์ติกร  แสนทวีสุข
ม.3
โรงเรียนบ้านห้วยทราย
คณิต ม.ต้น
364
เด็กหญิงรำไพ  ศาสตราชัย
ม.2
โรงเรียนบ้านโนนค้อ อ.บุณฑริก
คณิต ม.ต้น
365
เด็กหญิงรินภา  แก่นสิงห์
ม.1
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิต ม.ต้น
366
นางสาวรุ่งนภา  อุวิทัต
ม.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิต ม.ต้น
367
นางสาวรุ่งระวี  บุลา
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิต ม.ต้น
368
นางสาวรุ่งอรุณ  แผ่นทอง
ม.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิต ม.ต้น
369
เด็กหญิงลัดดา  คำจันทร์
ม.1
โรงเรียนบ้านบก
คณิต ม.ต้น
370
เด็กชายวทัญญู  จะโลนา
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิต ม.ต้น
371
นางสาววนิดา  สีสำ
ม.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิต ม.ต้น
372
เด็กชายวรเมธ  บัวใหญ่
ม.2
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิต ม.ต้น
373
เด็กชายวรัตถ์  สีอุดทา
ม.1
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิต ม.ต้น
374
นางสาววรันธร  วังคะฮาด
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิต ม.ต้น
375
เด็กหญิงวิจิตรา  บุญสงค์
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
คณิต ม.ต้น
376
เด็กหญิงวิมพ์วิภา  แก้วนิล
ม.1
โรงเรียนบ้านห้วยทราย
คณิต ม.ต้น
377
นางสาววิไลพร  ศรีทอง
ม.3
โรงเรียนบ้านบก
คณิต ม.ต้น
378
นายวุฒิศักดิ์  สีมา
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิต ม.ต้น
379
เด็กหญิงศตพร  พลหาญ
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
คณิต ม.ต้น
380
เด็กหญิงศรัญญา  ศาตสิน
ม.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิต ม.ต้น
381
นายศรายุทธ  จิตแก้ว
ม.3
โรงเรียนบ้านบก
คณิต ม.ต้น
382
เด็กหญิงศรุตา  ขุนอินทร์
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิต ม.ต้น
383
เด็กหญิงศศิกานต์  ฤทธิสิงห์
ม.2
โรงเรียนบ้านบก
คณิต ม.ต้น
384
เด็กหญิงศิริญญา  ราชพลีสิงห์
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิต ม.ต้น
385
เด็กหญิงศิริวรรณ  จันมลตรี
ม.2
โรงเรียนบ้านบก
คณิต ม.ต้น
386
เด็กหญิงศิริวิมล  ศรีนิล
ม.2
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิต ม.ต้น
387
เด็กชายสมพล  จันทร์เหลือง
ม.1
โรงเรียนบ้านห้วยทราย
คณิต ม.ต้น
388
เด็กชายสรสิช  จันทมาศ
ม.3
โรงเรียนบ้านบก
คณิต ม.ต้น
389
นายสวรรค์  ธรรมวงษ์
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิต ม.ต้น
390
เด็กชายสัชฌุกร  สาระมู
ม.1
โรงเรียนบ้านโนนค้อ อ.บุณฑริก
คณิต ม.ต้น
391
นายสามารถ  บุราชรินทร์
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิต ม.ต้น
392
เด็กชายสิทธิชัย  จันดก
ม.2
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิต ม.ต้น
393
นายสิรดนัย  สุวรรณศรี
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิต ม.ต้น
394
เด็กหญิงสิริพร  พุทธไธสง
ม.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
อุบลราชธานี เขต 5

ณ อาคาร ป.3 ห้อง 5 โรงเรียนบ้านหนองแสง
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
395
เด็กหญิงสิริยากร  สัตยากุล
ม.2
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิต ม.ต้น
396
นางสาวสุจิตราพร  พรมตา
ม.3
โรงเรียนบ้านห้วยทราย
คณิต ม.ต้น
397
นางสาวสุชาวดี  ศรีสุทโธ
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิต ม.ต้น
398
นางสาวสุฐิตา  อุวิทัศ
ม.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิต ม.ต้น
399
นางสาวสุดารัตน์  ขุนโยธี
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิต ม.ต้น
400
เด็กหญิงสุทธิดา  แย้มยิ้ม
ม.2
โรงเรียนบ้านบก
คณิต ม.ต้น
401
นางสาวสุทัตตา  ภาณะรมย์
ม.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิต ม.ต้น
402
เด็กหญิงสุธัญญา  เทพประทุม
ม.1
โรงเรียนบ้านบก
คณิต ม.ต้น
403
นางสาวสุนิตา  งามศรี
ม.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิต ม.ต้น
404
นางสาวสุนิตา  จันทะเรียง
ม.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิต ม.ต้น
405
เด็กหญิงสุพรรษา  นนพละ
ม.2
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิต ม.ต้น
406
เด็กหญิงสุพรรษา  ร่มทอง
ม.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิต ม.ต้น
407
เด็กหญิงสุพัฒชา  แสงฉาย
ม.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิต ม.ต้น
408
เด็กหญิงสุพัตรา  ไชยนาท
ม.1
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิต ม.ต้น
409
เด็กหญิงสุภาพร  แก้วสุวสิงห์
ม.2
โรงเรียนบ้านบก
คณิต ม.ต้น
410
นางสาวสุวดี  จันทรา
ม.3
โรงเรียนบ้านบก
คณิต ม.ต้น
411
นายอธิศ  มงคลกาล
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิต ม.ต้น
412
นางสาวอนัญญา  พะละที
ม.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิต ม.ต้น
413
เด็กหญิงอภัสรา  โมราษฎร์
ม.2
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิต ม.ต้น
414
เด็กหญิงอภิญกิตติญา  ทองสุทธิ์
ม.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิต ม.ต้น
415
เด็กหญิงอภิญญา  พุดพัน
ม.1
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิต ม.ต้น
416
นายอมรพล  คำมีภา
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิต ม.ต้น
417
นางสาวอรัญญา  ภูมิภักดิ์
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิต ม.ต้น
418
นางสาวอสมาภรณ์  บุราชรินทร์
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิต ม.ต้น
419
นางสาวอักษราภัค  สุอำพันธ์
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิต ม.ต้น
420
นางสาวอัครณี  พุดพัน
ม.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิต ม.ต้น
421
เด็กหญิงอารดา  ยะราช
ม.3
โรงเรียนบ้านโนนค้อ อ.บุณฑริก
คณิต ม.ต้น
422
เด็กหญิงอารยาพร  ล้านคำ
ม.2
โรงเรียนบ้านบก
คณิต ม.ต้น
423
นางสาวอุษา  เลาะสูงเนิน
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิต ม.ต้น
424
เด็กชายเอนก  ดับพันพิศ
ม.2
โรงเรียนบ้านบก
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุบลราชธานี เขต 5

ณ อาคาร ป.3 ห้อง 6 โรงเรียนบ้านหนองแสง
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
425
เด็กหญิงกชกร  ธิษาไชย
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
วิทย์ประถม
426
เด็กหญิงกชกร  ฤทธิมาตร
ป.6
โรงเรียนบ้านบก
วิทย์ประถม
427
เด็กหญิงกนกพิชญ์  วามะสิงห์รุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
428
เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วกัญญา
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
429
เด็กหญิงกนกวรรณ  คำหมั่น
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
430
เด็กหญิงกนกวรรณ  ฝอยทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
431
เด็กหญิงกมลฉัตร  ศรไชย
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
432
เด็กหญิงกมลชนก  คิดสุข
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
433
เด็กหญิงกมลทิพย์  แก้วแสง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
434
เด็กหญิงกมลทิพย์  เเก้วนิล
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
435
เด็กหญิงกมลพรรณ  แซ่จึง
ป.6
โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
วิทย์ประถม
436
เด็กหญิงกมลลักษณ์  นิโส
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
437
เด็กหญิงกรรณิกา  บุญเพชร
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
438
เด็กชายกฤษฎิ์กวิน  สารพัฒน์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
439
เด็กชายกฤษณพงษ์  ศรีเมือง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
440
เด็กชายก้องกิดากร  นาคพินิจ
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
441
เด็กหญิงกัญชพร  ผลดี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
442
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แก้วตีนแท่น
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
443
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วงค์ศรี
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
444
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ไชยสงค์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
445
เด็กหญิงกันติชา  แก้วอร่าม
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
446
เด็กหญิงกานต์ชนิตา  เพียะวงศ์
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
447
เด็กหญิงกานต์ธิดา  พละที
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
448
เด็กชายกิตติพงษ์  ดอนกว้าง
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
449
เด็กชายกิตติภพ  หนองหงอก
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
450
เด็กชายกิตติศักดิ์  เสนามงคล
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
451
เด็กหญิงกุลธิดา  คำพานันท์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
452
เด็กหญิงเกวลี  กิ่งแก้ว
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
453
เด็กหญิงเกศริน  สุดชะฎา
ป.6
โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
วิทย์ประถม
454
เด็กชายเกษมสันต์  วิจิตรเชื้อ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
455
เด็กหญิงขวัญจิรา  กุลบุญญา
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าพอก
วิทย์ประถม
456
เด็กหญิงเขมิสรา  จันทรภักดี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
457
เด็กหญิงแคทเทอร์เรีย  จันทะเกษ
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
458
เด็กหญิงจันญา  ถวายมงคล
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
459
เด็กหญิงจันทริษา  หมายเกื้อ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุบลราชธานี เขต 5

ณ อาคาร ป.3 ห้อง 7 โรงเรียนบ้านหนองแสง
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
460
เด็กหญิงจารุณี  คำจันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านบก
วิทย์ประถม
461
เด็กหญิงจารุวรรณ  รูปแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
462
เด็กหญิงจิรภิญญา  นระมาตย์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
463
เด็กหญิงจิรภิญญา  ภาคะ
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
464
เด็กหญิงจิรภิญญา  วงศ์ภูธร
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
465
เด็กชายจิรวัชร  มนึกคา
ป.6
โรงเรียนบ้านบก
วิทย์ประถม
466
เด็กหญิงจิรัชฌา  รอดวิจิตร์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
467
เด็กหญิงจิรัชญา  จันมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
วิทย์ประถม
468
เด็กหญิงจิรัชญา  เย็นประโคน
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
469
เด็กหญิงจิรัชประภา  สิทธิ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
470
เด็กหญิงจิรัฐฏ์  เรือนใสแก้ว
ป.6
โรงเรียนเวตวันวิทยา
วิทย์ประถม
471
เด็กหญิงจิราพร  ภูติยา
ป.6
โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
วิทย์ประถม
472
เด็กหญิงจิราภา  นะภากุล
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
473
เด็กหญิงจิราภา  บุญห่อ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
474
เด็กหญิงจิราวรรณ  พลับเพลิง
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
475
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ชาภักดี
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
476
เด็กหญิงจุฑามาศ  หงษ์วิเศษ
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
วิทย์ประถม
477
เด็กหญิงจุฑาลักษณ์  ประสาทศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
478
เด็กหญิงจุฬามณี  ไวโสภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
วิทย์ประถม
479
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ดาทุมมา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
480
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ผ่านวิเคราะห์
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
481
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  มิ่งจันทร์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
482
เด็กหญิงเจนสุดา  จันเพ็ญ
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
483
เด็กชายเจษฎา  พรบุญมี
ป.6
โรงเรียนบ้านบก
วิทย์ประถม
484
เด็กหญิงฉัตรีรัตน์  สุจริตกุล
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
485
เด็กหญิงชญาดา  จำรัสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
วิทย์ประถม
486
เด็กหญิงชญานิศ  บุญชาติ
ป.5
โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
วิทย์ประถม
487
เด็กหญิงชฎาพร  เกาะแก้ว
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
488
เด็กหญิงชนัญชิดา  บุปผา
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
489
เด็กหญิงชนากาญณ์  ศรประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
490
เด็กหญิงชนากานต์  ชุมนวล
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
491
เด็กหญิงชนิดาภา  เลินไธสง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
492
เด็กหญิงชมพูนุช  พละที
ป.6
โรงเรียนบ้านบก
วิทย์ประถม
493
เด็กหญิงชรินรัตน์  วัฒนพานิชย์กุล
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
494
เด็กหญิงชลดา  สรจักร
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุบลราชธานี เขต 5

ณ อาคาร ป.3 ห้อง 8 โรงเรียนบ้านหนองแสง
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
495
เด็กหญิงชลธิดา  แสงสาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
วิทย์ประถม
496
เด็กชายชวัลวิทย์  โทบุดดี
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าพอก
วิทย์ประถม
497
เด็กหญิงชัญญานุช  จันทร์เลื่อน
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
498
เด็กหญิงชัญญานุช  วงศ์สุด
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
499
เด็กชายชาญชัย  บุญสร้อย
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
500
เด็กหญิงชาลินี  สาโล
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
501
เด็กหญิงชุติมา  สุบุญ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
502
เด็กหญิงญาณภา  พาเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
วิทย์ประถม
503
เด็กหญิงฐิติกาญจน์  แก้วดวงดี
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
504
เด็กหญิงฐิติมา  หามทอง
ป.6
โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
วิทย์ประถม
505
เด็กหญิงฐิติยาพร  ประสาทกะสิกิจ
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
506
เด็กหญิงฐิติรัตน์  ขันธ์บุตร
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
507
เด็กหญิงฐิติรัตน์  เมืองโครต
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
508
เด็กหญิงณฐพร  บาดี
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
509
เด็กชายณวัฒน์  สิงหาธรรม
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
510
เด็กหญิงณัฎฐ์หทัย  วีระทรัพย์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
511
เด็กหญิงณัฏฐ์ชยา  หนูอินทร์
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
512
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ไชยนาท
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
513
เด็กหญิงณัฐชา  เครือคุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
วิทย์ประถม
514
เด็กหญิงณัฐฑิตา  กองแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
515
เด็กหญิงณัฐณิชา  จิตแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านบก
วิทย์ประถม
516
เด็กหญิงณัฐณิชา  ริ้วทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
517
เด็กชายณัฐถพล  บัวศรี
ป.6
โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
วิทย์ประถม
518
เด็กหญิงณัฐธิดา  นามกระโทก
ป.6
โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
วิทย์ประถม
519
เด็กชายณัฐนนท์  ดีเลิศ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
520
เด็กชายณัฐพดล  สุนันท์
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
521
เด็กหญิงณัฐรดา  บุราชรินทร์
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
522
เด็กหญิงณัฐวรา  มาสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
523
เด็กชายณัฐวิธาน  พูลพันธ์
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
524
เด็กหญิงณัฐศวรรณ  คำหล้า
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
525
เด็กชายณัฐสิทธิ์  กอบแก้ว
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
526
เด็กหญิงณิชกุล  นามแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
527
เด็กหญิงณิชา  อมรชัยเลิศรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
528
เด็กชายดนุเดช  พืบูล
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
529
เด็กหญิงดวงฤทัย  บุราชรินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านสร้างหอม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุบลราชธานี เขต 5

ณ อาคาร ป.4 ห้อง 1 โรงเรียนบ้านหนองแสง
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
530
เด็กหญิงดาณิมา  ทองเชื้อ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
531
เด็กหญิงดาราลักษณ์  ศรีใส
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
532
เด็กหญิงตะวัน  พรมสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
533
เด็กชายทวีศักดิ์  เก่งนอก
ป.6
โรงเรียนบ้านบก
วิทย์ประถม
534
เด็กหญิงทอฟ้า  เทศพานิชย์
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
535
เด็กหญิงทักษพร  ทวีชาติ
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
536
เด็กชายทัศไนย  วงศ์มาเกษ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
วิทย์ประถม
537
เด็กชายทินกร  สรจักร
ป.5
โรงเรียนบ้านบก
วิทย์ประถม
538
เด็กหญิงทิพพาภรณ์  เกษร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
วิทย์ประถม
539
เด็กหญิงทิพรัตน์  อ่อนศรี
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
540
เด็กชายธนกร  โคตระศรี
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
541
เด็กชายธนกร  ศรีอภัย
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
542
เด็กชายธนดล  สมสุข
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
543
เด็กชายธนวัฒน์  ไพรดี
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
544
เด็กชายธนวัฒนื  อินคำ
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
545
เด็กชายธนวันต์  นนท์ศิริ
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
546
เด็กชายธนวิทย์  แสนสมบัติ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
547
เด็กชายธนากร  สมดี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
548
เด็กหญิงธนิดา  จันทร์จิตร
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
549
เด็กหญิงธนิตษา  พาเมือง
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
550
เด็กชายธนิสร  ศิริจันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าพอก
วิทย์ประถม
551
เด็กหญิงธัญธร  คำสุทธิ
ป.6
โรงเรียนเวตวันวิทยา
วิทย์ประถม
552
เด็กหญิงธัญสุดา  ขันทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
553
เด็กหญิงธันยพร  บุญเนตร
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
554
เด็กหญิงธิดาพรธนทรัพย์  อุดมวรรณ
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
555
เด็กหญิงธิดารัตน์  พูลทรัพย์
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
556
เด็กหญิงธิดารัตน์  มุทุวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
วิทย์ประถม
557
เด็กชายธิติวัฒน์  วงศ์ธาตุทอง
ป.6
โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
วิทย์ประถม
558
เด็กหญิงธีร์จุฑา  พิมพาวัตร
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
559
เด็กชาย๊ธีรภัทร  กุลสุทธิชัย
ป.6
โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
วิทย์ประถม
560
เด็กหญิงธีรวรรณ  มณีภาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
วิทย์ประถม
561
เด็กหญิงธีร์วรา  โคตรสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
562
เด็กชายธีรวัตร  โปร่งกลาง
ป.5
โรงเรียนบ้านบก
วิทย์ประถม
563
เด็กชายธีรศักดิ์  สวิล
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
564
เด็กชายนคินทร์  ทาแหวะ
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าพอก
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุบลราชธานี เขต 5

ณ อาคาร ป.4 ห้อง 2 โรงเรียนบ้านหนองแสง
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
565
เด็กหญิงนงนุช  พิมพ์กิจ
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
566
เด็กชายนนทกร  แพนศรี
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
567
เด็กชายนพชัย  สุริบุตร
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
568
เด็กชายนพพล  แก่นคำ
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
569
เด็กชายนพรัตน์  ทวี
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
570
เด็กหญิงนภัสวรรณ  วรรณคำผุย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
วิทย์ประถม
571
เด็กหญิงนภาพร  มาลัยสอน
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
572
เด็กหญิงนภาพรรณ  พูลวาม
ป.6
โรงเรียนเวตวันวิทยา
วิทย์ประถม
573
เด็กหญิงนฤมล  พลแสน
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
574
เด็กหญิงนฤมล  สวัสดิ์พงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
575
เด็กชายนวพรรษ  บุญทวี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
576
เด็กหญิงนันทกันต์  เชื้อตาพระ
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
577
เด็กหญิงนันทวดี  ฐิตินันท์สกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
578
เด็กหญิงนันทวรรณ  ดวงแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
วิทย์ประถม
579
เด็กหญิงนันทิการ์  ร่มทอง
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
580
เด็กหญิงนิชรัตน์  บัวสอาด
ป.6
โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
วิทย์ประถม
581
เด็กหญิงนิฐิญา  ไตรยสุทธิ์
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
582
เด็กหญิงนิตยา  เเสงศรี
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
583
เด็กชายนิธิกร  รุ่งโรจน์นิมิตชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
584
เด็กหญิงเนตรชนก  จิตรวิขาม
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
585
เด็กชายบัญญวัต  นะราช
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
586
เด็กหญิงบัญฑิตาพร  ศรีคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
วิทย์ประถม
587
เด็กชายบัณฑัด  แซ่โก
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
588
เด็กหญิงบุณฑริกา  อุ่นอ่อน
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
589
เด็กหญิงบุณยวีย์  ภามาศ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
590
เด็กหญิงบุณยวีร์  สภา
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
591
เด็กหญิงปนัดดา  แสวงศรี
ป.6
โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
วิทย์ประถม
592
เด็กหญิงปนัดดา  อุวิทัต
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
593
เด็กหญิงปภินวิช  ประสมทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
วิทย์ประถม
594
เด็กหญิงประทานภรณ์  จักษุกรรฐ
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
595
เด็กหญิงประภาพร  กิจกุล
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
596
เด็กหญิงประวีณา  สายสี
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
597
เด็กหญิงปราณปรียา  กลิ่นจันทน์
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
598
เด็กหญิงปรินลมัย  สายโสภา
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
599
เด็กหญิงปริยากร  จันทร์ทรง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุบลราชธานี เขต 5

ณ อาคาร ป.4 ห้อง 3 โรงเรียนบ้านหนองแสง
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
600
เด็กหญิงปริยิน  ศิริจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
601
เด็กชายปรีชา  ญารักษ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
602
เด็กชายปรีชา  สมปัญญา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
วิทย์ประถม
603
เด็กหญิงปลูกขวัญ  ดวงใจ
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
604
เด็กหญิงปวันรัตน์  บาทสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
605
เด็กหญิงปวีณา  จันทะมาศ
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
606
เด็กหญิงปวีณา  พันภูงา
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
607
เด็กหญิงปอแก้ว  พิโล
ป.6
โรงเรียนเวตวันวิทยา
วิทย์ประถม
608
เด็กหญิงปานตะวัน  ศิลายศ
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
609
เด็กหญิงปาริฉัตร  งานขยัน
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
610
เด็กชายปิยทัศน์  ทาเสมอ
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
611
เด็กชายปิยวัฒน์  แสวงหา
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
612
เด็กชายปิยะพงษ์  ดีไว
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
613
เด็กชายปิยะวัฒน์  พรมสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านบก
วิทย์ประถม
614
เด็กชายปุญญภัทร  พากเพียร
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
615
เด็กหญิงปุญญิสา  แท่นทอง
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
616
เด็กชายปุณยวัจน์  ประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
วิทย์ประถม
617
เด็กหญิงปุณยาพร  เจริญยุทธ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
618
เด็กชายปุลพัชร์  แสงหิรัญ
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
619
เด็กหญิงผุสดี  คำสิน
ป.6
โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
วิทย์ประถม
620
เด็กชายพงศ์ภรณ์  ปริวันตัง
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
621
เด็กชายพงศภัค  ศาลาแก้ว
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
622
เด็กชายพณิชพล  เสาเวียง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
วิทย์ประถม
623
เด็กหญิงพรฐิมนต์  รวมแก้ว
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
624
เด็กหญิงพรนภา  นิลผาย
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
625
เด็กหญิงพรพิมล  สีหนาท
ป.6
โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
วิทย์ประถม
626
เด็กหญิงพรรณปพร  พุทธา
ป.6
โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
วิทย์ประถม
627
เด็กหญิงพรรณวดี  รูปพรม
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
628
เด็กหญิงพรรณษา  กันตพลอัมพร
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
629
เด็กหญิงพรรวินท์  แก้วบู่
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
630
เด็กหญิงพฤทธิพร  ศรีโท
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
631
เด็กหญิงพลอยธิดา  โพธิ์ขาว
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
632
เด็กหญิงพลอยไพลิน  ถ้มพร้อม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
วิทย์ประถม
633
เด็กหญิงพักตร์พริ้ง  สารยศ
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
634
เด็กหญิงพัขริดา  พรมจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุบลราชธานี เขต 5

ณ อาคาร ป.4 ห้อง 4 โรงเรียนบ้านหนองแสง
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
635
เด็กหญิงพัชริดา  บุบผา
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
636
เด็กหญิงพันธุ์ทิพา  กองแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
637
เด็กหญิงพิมลพรรณ  เจริญไทย
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
วิทย์ประถม
638
เด็กหญิงพิมลรัตน์  เทียบคุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
วิทย์ประถม
639
เด็กหญิงพิยดา  ไชยหงษ์คำ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
640
เด็กหญิงพิยดา  พัฒนา
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
641
เด็กชายพีรพัฒน์  สาระขันธ์
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
642
เด็กชายพีรพัฒน์  อินแผลง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
643
เด็กหญิงเพชรไพรี  จิตแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านบก
วิทย์ประถม
644
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  หนักแน่น
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
645
เด็กหญิงเพียงขวัญ  ก้อนคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
วิทย์ประถม
646
เด็กหญิงแพรวพราว  สัทนา
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
647
เด็กหญิงแพรวา  จำปาแพง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
648
เด็กหญิงภควดี  อุดมกรรณ์
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
649
เด็กชายภราดร  ประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
650
เด็กหญิงภัทรชรินทร์  กอคูณ
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
651
เด็กหญิงภัทรธิดา  คำหลอม
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
652
เด็กหญิงภัทรธิดา  ศรีสวย
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
653
เด็กหญิงภัทรวดี  สนิท
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
654
เด็กหญิงภัทราภรณ์  คำหาญ
ป.6
โรงเรียนเวตวันวิทยา
วิทย์ประถม
655
เด็กหญิงภัทราวดี  จันดี
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
656
เด็กชายภาณุวัฒน์  ผ่องแผ้ว
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
657
เด็กหญิงภาวิณี  เข็มพันธ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
658
เด็กชายภีรมร  บรรทอน
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
659
เด็กชายภูมิ  พิมพ์เพ็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
660
เด็กชายมงคลชัย  อำพันธ์
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
661
เด็กชายมนตรี  กัญญามา
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
662
เด็กหญิงมลฤดี  ลองสำลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
วิทย์ประถม
663
เด็กหญิงมิ่งขวัญ  สาโล
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
664
เด็กหญิงมุฑิตา  การะบุตร
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
665
เด็กชายเมธาสิทธิ์  วงค์แก้ว
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
666
เด็กชายยศพล  ภูติยา
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
667
เด็กชายยุทธการ  สรจักร
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
668
เด็กหญิงเยาวลักษณ์  บุญฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าพอก
วิทย์ประถม
669
เด็กหญิงรวินันท์  สุขสม
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุบลราชธานี เขต 5

ณ อาคาร ป.4 ห้อง 5 โรงเรียนบ้านหนองแสง
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
670
เด็กหญิงรสิกา  ศรีชาลี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
671
เด็กหญิงรักษ์ณมน  มั่นคง
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
672
เด็กชายรัชชานนท์  ศรีพุฒ
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
673
เด็กชายรัชโยธิน  บุญไว
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
674
เด็กชายรัฐภูมินทร์  คำผัส
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
675
เด็กหญิงรัตนากร  บุญมางำ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
วิทย์ประถม
676
เด็กหญิงรุ่งฤดี  แก้วดวงดี
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
677
เด็กชายรุ่งอนันต์  นาหล่ง
ป.6
โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
วิทย์ประถม
678
เด็กหญิงลดาวัลย์  คุชิตา
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
679
เด็กหญิงลดาวัลย์  สมันชาติ
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
680
เด็กชายวรกร  ทองส่ว่าง
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
681
เด็กหญิงวรรณวิสา  พงษ์รัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
682
เด็กชายวรรณศิริ  อุตพันธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านบก
วิทย์ประถม
683
เด็กชายวรวุฒิ  ผการัตน์
ป.6
โรงเรียนเวตวันวิทยา
วิทย์ประถม
684
เด็กหญิงวรัญญา  ธรรมเจริญ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
685
เด็กหญิงวรัทยา  ใยอุ่น
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
686
เด็กชายวรากรณ์  แซ่กัว
ป.6
โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
วิทย์ประถม
687
เด็กหญิงวรินทร์ณิภา  กำต้าว
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเชียงมุน
วิทย์ประถม
688
เด็กหญิงวริศรา  นุชนารถ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
วิทย์ประถม
689
เด็กหญิงวริศรา  ศิลป์ชัย
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
690
เด็กชายวัฒนา  ชูแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
วิทย์ประถม
691
เด็กชายวันชนะ  ชุมเสน
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
692
เด็กหญิงวันวิสา  พิลารัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
693
เด็กหญิงวันวิสา  หมั่นนิยม
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
694
เด็กชายวายุพรรณ  วรรณศรี
ป.6
โรงเรียนเวตวันวิทยา
วิทย์ประถม
695
เด็กหญิงวิตติมา  เคนประจง
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
696
เด็กหญิงวิภาดา  บัวใหญ่
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
697
เด็กหญิงวิศัลย์ศยา  พงษ์สุนทร
ป.6
โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
วิทย์ประถม
698
เด็กชายวีรภาพ  กองพันธ์
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
699
เด็กชายวีระชัย  มนตรี
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
700
เด็กชายวุฒิศักดิ์  ประสาทศรี
ป.5
โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
วิทย์ประถม
701
เด็กหญิงแววเดือน  แวววิเชียร
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
702
เด็กชายศรชัย  สาโล
ป.6
โรงเรียนบ้านบก
วิทย์ประถม
703
เด็กหญิงศรัญย์พร  พลหาญ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
วิทย์ประถม
704
เด็กหญิงศรัณย์พร  ประคองพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุบลราชธานี เขต 5

ณ อาคาร ป.4 ห้อง 6 โรงเรียนบ้านหนองแสง
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
705
เด็กชายศรัณย์ภัทร  ยืนยาว
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
706
เด็กหญิงศรุตา  วันริโก
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
707
เด็กหญิงศศิประภา  ค้อชากุล
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
708
เด็กหญิงศศิวรรณ  โนนจันทร์
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
709
เด็กชายศักดิ์ชัย  จันทร์เเจ้ง
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
710
เด็กหญิงศิริกานดา  โทพิลา
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
711
เด็กหญิงศิริญญา  กิ่งก้าน
ป.5
โรงเรียนบ้านบก
วิทย์ประถม
712
เด็กหญิงศิรินภา  หาญกล้า
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
713
เด็กหญิงศิริภาภรณ์  เสน่หา
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
714
เด็กหญิงศิริลักษณ์  บุญทรง
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
715
เด็กหญิงศิริวรรณ  บุญกัณฑ์
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเชียงมุน
วิทย์ประถม
716
เด็กชายศิวกร  คำมุงคุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
วิทย์ประถม
717
เด็กชายศิวกร  ชายผา
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
718
เด็กชายศุภกร  อัคคปัสสา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
วิทย์ประถม
719
เด็กหญิงศุภกาญน์  ไพดี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
720
เด็กหญิงศุภัทรตรา  จันทร์พวง
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
721
เด็กชายศุภากรณ์  มังคะวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
วิทย์ประถม
722
เด็กหญิงศุภานัน  เถาวัลย์
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
723
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  บัวแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเชียงมุน
วิทย์ประถม
724
เด็กชายเศรษฐา  พละที
ป.6
โรงเรียนบ้านบก
วิทย์ประถม
725
เด็กหญิงสไบทอง  ยุวพล
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
วิทย์ประถม
726
เด็กหญิงสมพร  มณฑา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
727
เด็กชายสรชา  วงณะลา
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
728
เด็กหญิงสร้อยไพริน  อนุพัฒนกุล
ป.6
โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
วิทย์ประถม
729
เด็กหญิงสร้อย  บุญเจริญ
ป.6
โรงเรียนบ้านบก
วิทย์ประถม
730
เด็กหญิงสรัลย์รัตน์  ชัยสิงห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
วิทย์ประถม
731
เด็กหญิงสโรชา  แสนทวีสุข
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
732
เด็กหญิงสวิตตา  กำแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
733
เด็กหญิงสายน้ำ  สาลีคำ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
734
เด็กชายสิทธินันท์  สาโส
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
735
เด็กหญิงสิรินดา  จันทะเกษ
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
736
เด็กหญิงสุกัญญา  กัญญาธิ
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
737
เด็กหญิงสุดาพร  แฝงระโคก
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
738
เด็กหญิงสุทธิดา  อนุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
739
เด็กหญิงสุธิชา  ประเสริฐสิน
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุบลราชธานี เขต 5

ณ อาคาร ป.4 ห้อง 7 โรงเรียนบ้านหนองแสง
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
740
เด็กหญิงสุปราณี  บุญนำ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
741
เด็กหญิงสุปราณี  ยาดี
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
742
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ชื่นตา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
743
เด็กหญิงสุภัชชา  เจริญพระ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
744
เด็กหญิงสุภัทรวดี  ขันทะโข
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
745
เด็กหญิงสุภัทรา  มิผล
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
746
เด็กหญิงสุภัสสรา  แก้วสาลี
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
747
เด็กหญิงสุภาพร  หงษ์ลอย
ป.5
โรงเรียนบ้านบก
วิทย์ประถม
748
เด็กหญิงสุมิตรา  ทิพเนตร
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
749
เด็กชายสุเมฆ  อัศดร
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
750
เด็กชายสุรปรีชา  คุริโน
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
751
เด็กหญิงสุลิตา  นามรักษ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
752
เด็กหญิงสุวรรณษา  ก่อสุข
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
753
เด็กชายเสฎฐวุฒิ  ศรีเอิบ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
754
เด็กหญิงเสาวภา  ศรีกุลวงค์
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
755
เด็กหญิงเหมือนฝัน  พรมสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
756
เด็กชายอธิวัฒน์  โคตรบุปผา
ป.5
โรงเรียนบ้านสร้างหอม
วิทย์ประถม
757
เด็กหญิงอนัญญา  คุ้มตระกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
วิทย์ประถม
758
เด็กชายอนันต์  จันทะศรี
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
759
เด็กชายอนุชิต  สุขหอม
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
760
เด็กชายอนุภัทร  สรจักร
ป.5
โรงเรียนบ้านบก
วิทย์ประถม
761
เด็กชายอนุรักษ์  ประดับวงค์
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
762
เด็กหญิงอนุสรา  ประพาล
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเชียงมุน
วิทย์ประถม
763
เด็กหญิงอภิชญา  ทำละเอียด
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
764
เด็กชายอภิชัย  ตั้งศิริกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
765
เด็กชายอภินันท์  พงษ์สวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
766
เด็กชายอภิรุจพล  บุญโชติ
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
767
เด็กชายอภิสิทธิ์  สำพันธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าพอก
วิทย์ประถม
768
เด็กหญิงอรวรรณ  เกษร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
วิทย์ประถม
769
เด็กหญิงอรัญญา  เทพประทุม
ป.6
โรงเรียนบ้านบก
วิทย์ประถม
770
เด็กหญิงอริศรา  หาญเชิงชัย
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
771
เด็กหญิงอริสา  ทำสอาด
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
772
เด็กหญิงอริสา  ปลูกเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
วิทย์ประถม
773
เด็กหญิงอรุณวลัย  บุปผาเผ่า
ป.6
โรงเรียนเวตวันวิทยา
วิทย์ประถม
774
เด็กหญิงอลิสา  ทรารมย์
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุบลราชธานี เขต 5

ณ อาคาร ป.4 ห้อง 8 โรงเรียนบ้านหนองแสง
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
775
เด็กหญิงอัญชลี  สีแสง
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
776
เด็กชายอัฐพล  สมสุข
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
777
เด็กหญิงอัยรดาพร  บุญกว้าง
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
778
เด็กชายอาทิตย์  ชินโชติ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
779
เด็กหญิงอาทิติยา  สีพลไกร
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
780
เด็กชายอิทธิเชษฐ  นุสนธิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านบก
วิทย์ประถม
781
เด็กชายอินทัช  ศรีสุระพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
วิทย์ประถม
782
เด็กหญิงอินทุอร  อ้วนผิว
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
783
เด็กชายเอกราช  ทองรอง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม