ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุบลราชธานี เขต 5

ณ อาคาร ป.1 ห้อง 1 โรงเรียนบ้านหนองแสง
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  แก่นลา
ป.6
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกนกพิชญ์  จันทร์พวง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกนกวรรณ  วรรณประภา
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กชายกมนดนัย  วิชาหาญ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงกมลวรรณ  กิติพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กชายกรกฏ  เดชะคำภู
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กชายกฤติภพ  สีสาย
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  สมรักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กชายกฤษฎา  จำปาเต็ม
ป.5
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กชายกฤษฎา  ชำนิกุล
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนค้อ อ.บุณฑริก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กชายกลวัฒน์  ศรีสุพรรณ์
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กหญิงกวิสรา  มิ่งไชย
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กชายก่อศักดิ์  วรสิงห์
ป.4
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กหญิงกัญญาภัค  บุญใจรักษ์
ป.5
โรงเรียนเวตวันวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กหญิงกัญญารัฐ  พระทัยกุล
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กหญิงกันติชา  แก้วนอก
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงกัลยา  บัวใหญ่
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าพอก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  พาวัง
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กหญิงกิตติกา  อ่างทิพย์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กชายกิตตินันท์  กันตัด
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเชียงมุน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กชายกิตติพงษ์  จิตประสงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กชายกิตติภพ  ทองเต็ม
ป.6
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กชายกิตษกร  บุญส่ง
ป.4
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กชายขจรยศ  บุราชรินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กหญิงขนิษฐา  สิงห์สีทา
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กหญิงจตุรงค์  ถนอมบุตร
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กหญิงจรัญพร  วรรณโสภา
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กชายจารุกิตติ์  บัวใหญ่
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนค้อ อ.บุณฑริก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กหญิงจารุพันธ์  รูปชาติ
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนค้อ อ.บุณฑริก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กหญิงจารุวรรณ  โพธิสาราช
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กหญิงจิณัฐตา  กะมะณี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กหญิงจิดาพา  พรมกอง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงจิตตพัสตร์  ประสมสาย
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กหญิงจิตราพร  เกตุศักดิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กชายจิรภัทร  หาบุดตะ
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุบลราชธานี เขต 5

ณ อาคาร ป.1 ห้อง 2 โรงเรียนบ้านหนองแสง
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงจิราพร  นุสาโล
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กหญิงจิราวรรณ  แสงใบ
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กหญิงชญานิน  ประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กชายชญานิน  สุอำพันธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กชายชนุดม  ภูธร
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กหญิงชลธิชา  สายพันธ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กหญิงชลิดาภรณ์  จันทราช
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กชายชวลิต  สุขหอม
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กชายชัยพล  หลายเตื่อย
ป.5
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กชายชัยพัฒน์  ตะนะสุข
ป.4
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กชายชัยมงคล  อบอุ่น
ป.6
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กหญิงชานิกานต์  ทิมาทัน
ป.6
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กชายชินวงศ์  บุญกว้าง
ป.6
โรงเรียนบ้านบก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กชายชิษณุพงษ์  ชนะกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กหญิงชุติภา  โสระสาร
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กหญิงชุติมา  โมฬาศรี
ป.4
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กหญิงชุลีพร  ศรีมาฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กชายไชยฏุลา  ไชยนามน
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กหญิงฐานิกา  โคตะนนท์
ป.6
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กหญิงฐานิตา  มณีเนตร
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนค้อ อ.บุณฑริก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กหญิงฐิตากร  แก้วนิยม
ป.4
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กหญิงฐิติรัตน์  บุญวัน
ป.6
โรงเรียนดำรงสินสงเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กหญิงณปภา  ใหญ่ล้ำ
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนค้อ อ.บุณฑริก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กหญิงณัชชา  หนูทิพย์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กชายณัชพล  ภูธร
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กชายณัชพล  สนทะวิน
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กชายณัฏฐากรณ์  ปราบชมภู
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กชายณัฐกิตติ์  ศิลาชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กชายณัฐชนน  บุญเจือ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กหญิงณัฐณิชา  พลเขตต์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กหญิงณัฐธิดา  พรมสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนค้อ อ.บุณฑริก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กหญิงณัฐนิช  จันทร์สวง
ป.6
โรงเรียนบ้านสร้างหอม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กหญิงณัฐนิชา  บัวใหญ่
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กชายณัฐวุฒิ  บรรณสี
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเชียงมุน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กชายณัฐวุฒิ  สมปัก
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุบลราชธานี เขต 5

ณ อาคาร ป.1 ห้อง 3 โรงเรียนบ้านหนองแสง
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายณัฐวุฒิ  แสงคำ
ป.5
โรงเรียนเวตวันวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กหญิงณิชกานต์  พิมชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กชายดนัยณัฐ  พิบูล
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กชายดนัยยศ  สรจักร
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กหญิงดารณีย์  อุตส่าห์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กหญิงเด่นนภา  คำเพียร
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนค้อ อ.บุณฑริก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กชายทรงธรรม  อุจรินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กชายทวีพล  จันทะนิตย์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กหญิงทักษวดี  บุญละเอียด
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กชายทินกร  ภูธร
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กหญิงทิพภากร  โคตรสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนบ้านบก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กหญิงทิพมนธา  นามบุรี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กชายธนเทพ  โครตบุปผา
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กชายธนพล  พักวัน
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กชายธนพล  อนุลุน
ป.5
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กชายธนวัฒน์  แก่นมาลี
ป.6
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กชายธนวัฒน์  ตุละโก
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กชายธนวัต  ขวัญนู
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กหญิงธนัชชา  อุปสุ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กหญิงธนัญญา  พลเสน
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กชายธนาธิป  หมายมั่น
ป.6
โรงเรียนบ้านบัวเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กชายธนาวัฒน์  พิกุลทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กหญิงธัญจิรา  อาะิโคตร
ป.6
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กหญิงธัญญารัตน์  ศรีสุพรรณ์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กหญิงธัญพิชชา  ตะนะสุข
ป.5
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กหญิงธันยมัย  บุญกว้าง
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กชายธันวา  โทพิลา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กหญิงธิญาภรณ์  ศิริโท
ป.5
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กหญิงธิรัตน์ดา  มุทุวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กชายธีรภัทร  มีศิริ
ป.5
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กชายธีรสิทธิ์  คัดสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กชายธีระวัฒน์  ศิริเทพ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กหญิงนงนภัส  กัญญาพันธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กชายนนทกร  ลอยหา
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดเชียงมุน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กชายนพพล  โสรินทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุบลราชธานี เขต 5

ณ อาคาร ป.1 ห้อง 4 โรงเรียนบ้านหนองแสง
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงนริศรา่  ทุมมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กหญิงนรีธาร  พันตรา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กชายนเรศ  เอกรักษา
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าพอก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กชายนฤนาถ  ขานอัน
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กหญิงนัฐณิชา  ถ้ำหิน
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กหญิงนัฐลดา  ไชยโชค
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กชายนันทกร  โงนเงิน
ป.6
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กหญิงนิธิศนล  อรรคบุตร
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กหญิงนิศารัตน์  วงษ์ชู
ป.6
โรงเรียนดำรงสินสงเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กหญิงเนตรภัทร  วันทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กหญิงบวรลักษณ์  ภูเขาทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กหญิงบัณฑิตา  วังคะฮาด
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กชายบารมี  ศรีโกศล
ป.6
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กหญิงบุรัตดา  กาเมือง
ป.6
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กหญิงบุษกร  โพธิชาติ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กชายปฏิพัทธ์  ลิ้มวงษ์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กหญิงปณิตา  ตามแต่รัมย์
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าพอก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กหญิงปทิตตา  แจ้งจิตร
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กหญิงปนัดดา  มะลิภา
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กหญิงปพิชญา  แก้วโท
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กหญิงปภาวรินทร์  เกษอุดม
ป.6
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กหญิงประภาวดี  ริวงค์
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กหญิงปวีณา  หอมหวล
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กชายปัญชญา  คำปัญญา
ป.4
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กหญิงปาณิศา  สุมามารย์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กหญิงปารีณา  นิลศรี
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กหญิงปาลิตา  สารพัฒ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กหญิงปิติศักดิ์  ระสิโน
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กหญิงปิ่นมณี  สินศิริ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กหญิงปุญญิสา  หนุ่ยโหน่ง
ป.4
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กหญิงปุณณิศา  พละโย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กหญิงปุณปภัส  ชิ้นถาวร
ป.6
โรงเรียนเวตวันวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กหญิงพรชนก  ไกรศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กหญิงพรพิชญ์ชา  บุญสิน
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กหญิงพรพิมล  ยาเคน
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนค้อ อ.บุณฑริก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุบลราชธานี เขต 5

ณ อาคาร ป.1 ห้อง 5 โรงเรียนบ้านหนองแสง
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายพศวัต  รัตนสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กหญิงพัชราภรณ์  เกษกันธร
ป.5
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กหญิงพัชราภา  พวงจำปี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กหญิงพัชริดา  ทองคำใส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กชายพัทยา  ราไชย
ป.6
โรงเรียนบ้านบก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กชายพันณา  รัตน์สิทธิ์
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กหญิงพาขวัญ  จันทะคะมุด
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กหญิงพิกุลแก้ว  ดวงมะณีย์
ป.6
โรงเรียนบ้านสร้างหอม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กหญิงพิชญา  กำพุธ
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าพอก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ขจรฤทธิ์อนันต์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กหญิงพิมพ์นิภา  จะโลนา
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กหญิงพิมพ์ประภา  ท่าหาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กหญิงพิมมาดา  สารเสนาะ
ป.5
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กชายพิรุฬห์  คำงาม
ป.5
โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กชายพีรวิชญ์  ศรีสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กหญิงเพชรนรินทร์  ไกยสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กชายเพชรภัทร  ปฐมธรรมิก
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กหญิงเพ็ญภาสสิษฐ  ปฐมธรรมิก
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กหญิงแพรวา  สาเลศ
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กชายภรภัทร  สุวรรณ
ป.4
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กชายภัทรเมธิน  เครือบุตร
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กหญิงภัทรวดี  บุญสาลี
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กชายภาณุวัฒน์  ลัดดา
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กชายภานุวิชญ์  แก้วทุมทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กหญิงภิญทินีย์  ประทุมทอง
ป.6
โรงเรียนเวตวันวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กชายภูริพัฒน์  ต้นจันทร์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กชายภูวนัย  เลื่อมใส
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กหญิงมโนชา  สุมา
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กหญิงมลฤดี  คำแพง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กชายมิ่งขวัญ  กาเมือง
ป.4
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กชายยศกร  เลิศนา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กหญิงยาตรา  บุดดาโจม
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กชายรภัทร  สาเลศ
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กชายรวิช  กลิ่นบัว
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กหญิงรสสุคนธ์  สมอินทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุบลราชธานี เขต 5

ณ อาคาร ป.1 ห้อง 6 โรงเรียนบ้านหนองแสง
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายรักพงษ์  ทิวัน
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กหญิงรัชนีกร  พลทะรักษา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กชายรัฐพงษ์  แก้วถนัด
ป.5
โรงเรียนเวตวันวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กชายรัฐภูมิ  สิงห์คำ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กหญิงรัตนาพร  ศรีคำมุล
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กหญิงรินท์นิตา  จันทวี
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กหญิงรินลดา  ทวีชาติ
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กหญิงรินลดา  ภูธร
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กชายรุ่งตะวัน  หมั่นนิยม
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กหญิงรุ่งทิวา  พันธราช
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กหญิงรุ่งทิวา  ศรีรักษา
ป.6
โรงเรียนเวตวันวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กหญิงลิปิการ์  บุญประสาร
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กชายวชิรวิทย์  ศรีนวล
ป.4
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กชายวรเดช  กัญจนา
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กชายวรเมธ  ถิ่นขาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กหญิงวรัญญ์รัตน์  คำทา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กชายวสันต์  พันธบัตร
ป.6
โรงเรียนดำรงสินสงเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กชายวสันต์  สุดา
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กชายวิชชากร  ถูกจิต
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กหญิงวิภาดา  จันทร์พวง
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กหญิงวิภาภรณ์  นาคำรอด
ป.6
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กหญิงวิรวรรณ  แสงเนตร
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กชายวุฒิกรณ์  บุญเททิม
ป.6
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กชายวุฒิชัย  สายเคน
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กหญิงศกุนิศ  แก้วภักดี
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กชายศรัญญ์  ปล้องไม้
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กหญิงศรัณย์พร  วัฒนราษฎร์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กหญิงศรันช์รัตย์  แสงฉาย
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนค้อ อ.บุณฑริก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กชายศราวุธ  คำศรี
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กหญิงศศิกานต์  แสงใส
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนค้อ อ.บุณฑริก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กหญิงศศิธร  นนท์ศิริ
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กหญิงศศิวิมล  วงศ์คำดี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กชายศักดิ์ชัย  ประสานพวง
ป.5
โรงเรียนเวตวันวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กหญิงศิรภัสสร  ทองเกลียว
ป.6
โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กหญิงศิริกาญดา  คำภาพร
ป.6
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุบลราชธานี เขต 5

ณ อาคาร ป.1 ห้อง 7 โรงเรียนบ้านหนองแสง
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงศิริญากรณ์  แก้วสาลี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กชายศิริเทพ  ธรรมคุณ
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กหญิงศิรินภา  จำปาโพธิ์
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กหญิงศิริรัตน์  หาญชนะ
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กชายศิวกร  ภูมิโคกรักษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กหญิงศุนิสา  มนึกคา
ป.6
โรงเรียนบ้านบก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กหญิงศุภัชชา  สมมาลย์
ป.6
โรงเรียนเวตวันวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กหญิงสกาววรรณ  นรมาตย์
ป.6
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กชายสรวิทย์  ออมสิน
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กชายสันติ  กัลยาณี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กหญิงสิริยากร  วงศ์ปุรเชษฐ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กชายสิริวากรณ์  ทองไสล
ป.5
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กหญิงสุจิตรา  คำมา
ป.6
โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กหญิงสุจิตรา  พิทักษ์เขต
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กหญิงสุชาดา  พาชื่น
ป.6
โรงเรียนเวตวันวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กหญิงสุชาดา  อรุณศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กหญิงสุดารัตน์  เพชรพันธ์
ป.4
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กหญิงสุดารัตน์  อบมาพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กหญิงสุธิกานต์  ทองบุปผา
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กหญิงสุภัสสรา  บุญสาง
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กหญิงสุภาภรณ์  ตะคำ
ป.5
โรงเรียนเวตวันวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กหญิงสุภาวิตา  บุญไว
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กหญิงสุมาลี  เจริมสิม
ป.6
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กชายสุรศักดิ์  ศิริสา
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าพอก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กชายสุรสิทธิ์  สาระวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กหญิงอนัญญา  จันปัญญา
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กหญิงอนัญญา  ทิพย์คุณ
ป.4
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กชายอนันตชัย  บุญทรง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กชายอนันธนชัย  ธานี
ป.5
โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กชายอนุชิต  สาระพันธ์
ป.4
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กหญิงอนุภา  สุขเย็น
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กชายอโนชา  เดชะคำภู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กหญิงอภิชญา  กระโทกนอก
ป.6
โรงเรียนเวตวันวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กหญิงอภิญญา  วรรณา
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กชายอัครพล  ขยายวงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุบลราชธานี เขต 5

ณ อาคาร ป.1 ห้อง 8 โรงเรียนบ้านหนองแสง
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กหญิงอัญชลีญา  สาโสม
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กหญิงอัณณ์ญาดา  สุริโย
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กหญิงอาภัสรา  ไชยจักร
ป.4
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กหญิงอารยา  อักษร
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กหญิงอารียา  คุณโคตร
ป.6
โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กชายเอกวุฒิ  คำศรีสุข
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าพอก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กหญิงเอมิกา  ทองศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กชายเอื้ออังกูร  ตั้งจิตต์มงคล
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กชายเอื้ออานนท์  บุตรคำดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
อุบลราชธานี เขต 5

ณ อาคาร ป.3 ห้อง 1 โรงเรียนบ้านหนองแสง
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
255
เด็กหญิงกมลพร  ชินรัมย์
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กหญิงกมลพิยดา  สวิล
ม.2
โรงเรียนบ้านบก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กหญิงกรวิภา  วงษาเคน
ม.1
โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
นางสาวกัญญาวีร์  จันทร์ส่อง
ม.3
โรงเรียนบ้านบก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
นางสาวกัลยา  คำเคนบ้ง
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กหญิงกาญจนา  ศรีทอง
ม.1
โรงเรียนบ้านบก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กชายกิตติธัช  ทองศรี
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
นายกิตตินันท์  สาเลส
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
นางสาวเกลวลิน  วันดี
ม.3
โรงเรียนบ้านห้วยทราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กหญิงเกศกนก  ตั้งจิตร
ม.2
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กชายเกียรติศักดิ์  ดุจดีแก้ว
ม.3
โรงเรียนบ้านโนนค้อ อ.บุณฑริก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
นายขจิต  สุวรรณดี
ม.3
โรงเรียนบ้านห้วยทราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
นางสาวขวัญจิรา  พรมวิชัย
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
นางสาวจรินทร์ทิพย์  ภูธร
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กหญิงจันทร์จิรา  เจนจบ
ม.2
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
นางสาวจันทร์นภา  มนึกคา
ม.3
โรงเรียนบ้านบก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กหญิงจารรี  สายทอง
ม.2
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กหญิงจารุนันท์  วงษ์ทองดี
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กหญิงจิรภิญญา  สาระศิลป
ม.2
โรงเรียนบ้านโนนค้อ อ.บุณฑริก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กหญิงจิรัชญา  สินสาตร
ม.1
โรงเรียนบ้านห้วยทราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กหญิงจิราพัชร  แสนแก้ว
ม.2
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กหญิงจิราวรรณ  พรมจารีย์
ม.1
โรงเรียนบ้านบก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กชายจีรพัฒน์  อูปคำ
ม.2
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กหญิงจุฑามาศ  บัวใหญ่
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กหญิงจุฑามาศ  พรมโพด
ม.1
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กหญิงจุติพร  ไชยเศษ
ม.2
โรงเรียนบ้านห้วยทราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
281
เด็กหญิงฉันชนก  วงชาลี
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กหญิงชนม์นิภา  ไชยบัวรินทร์
ม.2
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กชายชนะชัย  จันทร์เหลือง
ม.2
โรงเรียนบ้านห้วยทราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กหญิงชลลดา  คุริโน
ม.1
โรงเรียนบ้านบก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
นายชัยสมนึก  บรรดิษฐ์
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กหญิงชุติมณฑน์  เพียรชัยสงค์สงค์
ม.2
โรงเรียนบ้านบก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
นางสาวฐานิตา  สาโล
ม.3
โรงเรียนบ้านบก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กหญิงฐิตินันท์  รักหาญ
ม.2
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กหญิงฐิติมา  ต้นพันธ์
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
อุบลราชธานี เขต 5

ณ อาคาร ป.3 ห้อง 2 โรงเรียนบ้านหนองแสง
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
290
เด็กหญิงณัฐชา  อินทร
ม.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กหญิงณัฐธิดา  จิตมหัน
ม.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กหญิงณัฐธิดา  แสงแก้ว
ม.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กหญิงณิชกานต์  ตอนสี
ม.2
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กหญิงดลพร  มะหัย
ม.1
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กหญิงดวงพร  ประสารสี
ม.2
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กชายตุลวัตร  จันทะเจียด
ม.2
โรงเรียนบ้านห้วยทราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กหญิงทิพปภา  ฟองศิริ
ม.1
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
นางสาวธัญชนก  วิลา
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กชายธีรไนย  ศรีวิจารย์
ม.3
โรงเรียนบ้านห้วยทราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กหญิงนภัสนันท์  จันทะเจียด
ม.2
โรงเรียนบ้านห้วยทราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กหญิงนภัสวรรณ  ม่วงโคกสูง
ม.1
โรงเรียนบ้านบก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
นางสาวนภาลัย  กันจะนา
ม.3
โรงเรียนบ้านบก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
นางสาวนฤภร  ศรีภักดี
ม.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
นางสาวนฤมล  คำแพง
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
นางสาวนฤมล  จันทะนิตย์
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กชายนัฐพงษ์  สุขมามอญ
ม.2
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
นางสาวนันดร์สิตา  แก้วตา
ม.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
นางสาวนันทยา  สุริยะ
ม.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กชายนันทวุฒิ  พุ่มจันทร์
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กชายบุญญาธิการ  เติมสุข
ม.1
โรงเรียนบ้านห้วยทราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กชายปฏิภาณ  หาญสมุทร
ม.1
โรงเรียนบ้านบก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กหญิงปทุมรัตน์  ทันจิตร์
ม.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กหญิงปนัดดา  โพธิวัติ
ม.1
โรงเรียนบ้านบก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กหญิงปนัดดา  สิงห์ไสล
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กหญิงปรภาว์  สนั่นนารี
ม.1
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
316
นางสาวประกายดาว  เผยศิริ
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กหญิงประภาพร  จันแสง
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
นางสาวประภาพร  มาลัยลอย
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กหญิงประภาพิมพ์  ไชยสำแดง
ม.2
โรงเรียนบ้านบก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กหญิงประวีณา  โคตรคันธา
ม.3
โรงเรียนบ้านโนนค้อ อ.บุณฑริก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กหญิงปราญชลี  บาลุน
ม.1
โรงเรียนบ้านบก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กหญิงปรารถนา  พรานไพร
ม.1
โรงเรียนบ้านบก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กหญิงปาริชาต  พรมมุณี
ม.3
โรงเรียนบ้านโนนค้อ อ.บุณฑริก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กหญิงปิ่นมณี  พละที
ม.2
โรงเรียนบ้านบก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
อุบลราชธานี เขต 5

ณ อาคาร ป.3 ห้อง 3 โรงเรียนบ้านหนองแสง
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
325
เด็กหญิงปิยนุช  บาลุน
ม.1
โรงเรียนบ้านบก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กหญิงปุณยาพร  บุญกว้าง
ม.2
โรงเรียนบ้านบก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กชายพงษ์พิทักษ์  ทะระวงษา
ม.1
โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
นายพงษ์ศธร  รัตนสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กหญิงพรชิตา  ดับพันพิศ
ม.2
โรงเรียนบ้านบก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กหญิงพรทิพา  ศรีพรม
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กหญิงพรพิมล  เรือนนา
ม.1
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กหญิงพรไพลิน  ภูเงินทอง
ม.2
โรงเรียนบ้านบก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
นางสาวพัชราภรณ์  ศรีจันทร์
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กชายพัฒนพงษ์  จันทะราช
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
นางสาวพัทร์ธีรา  หงษ์ลอย
ม.3
โรงเรียนบ้านบก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กชายพิเชษฐ์ชัย  ศิริเวช
ม.2
โรงเรียนบ้านโนนค้อ อ.บุณฑริก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กชายพิทักษ์ชัย  โคตรคันทา
ม.1
โรงเรียนบ้านโนนค้อ อ.บุณฑริก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กหญิงพิมชนก  อนิกุล
ม.2
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กหญิงพิมพิไร  ไตรยสุทธิ์
ม.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
นายพีรวัฒน์  วงศ์คำดี
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กชายพุฒิพงศ์  แซ่โก
ม.2
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กหญิงภัณฑิรา  บัวบก
ม.2
โรงเรียนบ้านบก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กหญิงภัทรธิดา  บุญสาลี
ม.1
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กหญิงภัทราวรรณ  สุทธิสา
ม.2
โรงเรียนบ้านโนนค้อ อ.บุณฑริก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กหญิงภัทริดา  เสน่หา
ม.2
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
นายภิญโญ  ศรีบุบผา
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กชายมงคล  ศรีสังขาล
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
นางสาวมณีรัตน์  มนึกคา
ม.3
โรงเรียนบ้านบก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
นางสาวมนัสนันท์  ประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กชายมนัสวี  ราชรินทร์
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
351
นางสาวมะลิสา  รัตนสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กหญิงมัทนา  การะกาม
ม.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กหญิงมาติกา  สาทำโล
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
นางสาวมาริสา  วงษาเคน
ม.3
โรงเรียนบ้านบก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กหญิงยูมิ  ฐานะ
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
นางสาวรวงข้าวไทย  ใจราช
ม.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กหญิงรัชณี  วันดี
ม.1
โรงเรียนบ้านห้วยทราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กหญิงรัชนีกร  บุญชิต
ม.1
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กหญิงรัชนีกรน์  สินศาสตร์
ม.1
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
อุบลราชธานี เขต 5

ณ อาคาร ป.3 ห้อง 4 โรงเรียนบ้านหนองแสง
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
360
เด็กหญิงรัญธิดา  ทายบุตร
ม.2
โรงเรียนบ้านห้วยทราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กชายรัฐภูมิ  ธรรมละเอียด
ม.2
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กหญิงรัตติภรณ์  ประทีป
ม.1
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
นางสาวรัตน์ติกร  แสนทวีสุข
ม.3
โรงเรียนบ้านห้วยทราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กหญิงรำไพ  ศาสตราชัย
ม.2
โรงเรียนบ้านโนนค้อ อ.บุณฑริก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กหญิงรินภา  แก่นสิงห์
ม.1
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
นางสาวรุ่งนภา  อุวิทัต
ม.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
นางสาวรุ่งระวี  บุลา
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
นางสาวรุ่งอรุณ  แผ่นทอง
ม.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กหญิงลัดดา  คำจันทร์
ม.1
โรงเรียนบ้านบก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กชายวทัญญู  จะโลนา
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
นางสาววนิดา  สีสำ
ม.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กชายวรเมธ  บัวใหญ่
ม.2
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กชายวรัตถ์  สีอุดทา
ม.1
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
นางสาววรันธร  วังคะฮาด
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กหญิงวิจิตรา  บุญสงค์
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กหญิงวิมพ์วิภา  แก้วนิล
ม.1
โรงเรียนบ้านห้วยทราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
นางสาววิไลพร  ศรีทอง
ม.3
โรงเรียนบ้านบก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
นายวุฒิศักดิ์  สีมา
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กหญิงศตพร  พลหาญ
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กหญิงศรัญญา  ศาตสิน
ม.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
นายศรายุทธ  จิตแก้ว
ม.3
โรงเรียนบ้านบก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กหญิงศรุตา  ขุนอินทร์
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กหญิงศศิกานต์  ฤทธิสิงห์
ม.2
โรงเรียนบ้านบก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กหญิงศิริญญา  ราชพลีสิงห์
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กหญิงศิริวรรณ  จันมลตรี
ม.2
โรงเรียนบ้านบก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
386
เด็กหญิงศิริวิมล  ศรีนิล
ม.2
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กชายสมพล  จันทร์เหลือง
ม.1
โรงเรียนบ้านห้วยทราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กชายสรสิช  จันทมาศ
ม.3
โรงเรียนบ้านบก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
นายสวรรค์  ธรรมวงษ์
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กชายสัชฌุกร  สาระมู
ม.1
โรงเรียนบ้านโนนค้อ อ.บุณฑริก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
นายสามารถ  บุราชรินทร์
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กชายสิทธิชัย  จันดก
ม.2
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
นายสิรดนัย  สุวรรณศรี
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กหญิงสิริพร  พุทธไธสง
ม.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
อุบลราชธานี เขต 5

ณ อาคาร ป.3 ห้อง 5 โรงเรียนบ้านหนองแสง
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
395
เด็กหญิงสิริยากร  สัตยากุล
ม.2
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
นางสาวสุจิตราพร  พรมตา
ม.3
โรงเรียนบ้านห้วยทราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
นางสาวสุชาวดี  ศรีสุทโธ
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
นางสาวสุฐิตา  อุวิทัศ
ม.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
นางสาวสุดารัตน์  ขุนโยธี
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กหญิงสุทธิดา  แย้มยิ้ม
ม.2
โรงเรียนบ้านบก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
นางสาวสุทัตตา  ภาณะรมย์
ม.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กหญิงสุธัญญา  เทพประทุม
ม.1
โรงเรียนบ้านบก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
นางสาวสุนิตา  งามศรี
ม.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
นางสาวสุนิตา  จันทะเรียง
ม.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กหญิงสุพรรษา  นนพละ
ม.2
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กหญิงสุพรรษา  ร่มทอง
ม.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กหญิงสุพัฒชา  แสงฉาย
ม.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กหญิงสุพัตรา  ไชยนาท
ม.1
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กหญิงสุภาพร  แก้วสุวสิงห์
ม.2
โรงเรียนบ้านบก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
นางสาวสุวดี  จันทรา
ม.3
โรงเรียนบ้านบก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
นายอธิศ  มงคลกาล
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
นางสาวอนัญญา  พะละที
ม.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กหญิงอภัสรา  โมราษฎร์
ม.2
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กหญิงอภิญกิตติญา  ทองสุทธิ์
ม.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กหญิงอภิญญา  พุดพัน
ม.1
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
นายอมรพล  คำมีภา
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
นางสาวอรัญญา  ภูมิภักดิ์
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
นางสาวอสมาภรณ์  บุราชรินทร์
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
นางสาวอักษราภัค  สุอำพันธ์
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
นางสาวอัครณี  พุดพัน
ม.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
421
เด็กหญิงอารดา  ยะราช
ม.3
โรงเรียนบ้านโนนค้อ อ.บุณฑริก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กหญิงอารยาพร  ล้านคำ
ม.2
โรงเรียนบ้านบก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
นางสาวอุษา  เลาะสูงเนิน
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กชายเอนก  ดับพันพิศ
ม.2
โรงเรียนบ้านบก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุบลราชธานี เขต 5

ณ อาคาร ป.3 ห้อง 6 โรงเรียนบ้านหนองแสง
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
425
เด็กหญิงกชกร  ธิษาไชย
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กหญิงกชกร  ฤทธิมาตร
ป.6
โรงเรียนบ้านบก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กหญิงกนกพิชญ์  วามะสิงห์รุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วกัญญา
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กหญิงกนกวรรณ  คำหมั่น
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กหญิงกนกวรรณ  ฝอยทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กหญิงกมลฉัตร  ศรไชย
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
เด็กหญิงกมลชนก  คิดสุข
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กหญิงกมลทิพย์  แก้วแสง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กหญิงกมลทิพย์  เเก้วนิล
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กหญิงกมลพรรณ  แซ่จึง
ป.6
โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กหญิงกมลลักษณ์  นิโส
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
437
เด็กหญิงกรรณิกา  บุญเพชร
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กชายกฤษฎิ์กวิน  สารพัฒน์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กชายกฤษณพงษ์  ศรีเมือง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
เด็กชายก้องกิดากร  นาคพินิจ
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
441
เด็กหญิงกัญชพร  ผลดี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แก้วตีนแท่น
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
443
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วงค์ศรี
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ไชยสงค์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
เด็กหญิงกันติชา  แก้วอร่าม
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กหญิงกานต์ชนิตา  เพียะวงศ์
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
เด็กหญิงกานต์ธิดา  พละที
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
448
เด็กชายกิตติพงษ์  ดอนกว้าง
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
เด็กชายกิตติภพ  หนองหงอก
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กชายกิตติศักดิ์  เสนามงคล
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
เด็กหญิงกุลธิดา  คำพานันท์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
เด็กหญิงเกวลี  กิ่งแก้ว
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
453
เด็กหญิงเกศริน  สุดชะฎา
ป.6
โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
เด็กชายเกษมสันต์  วิจิตรเชื้อ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
455
เด็กหญิงขวัญจิรา  กุลบุญญา
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าพอก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
456
เด็กหญิงเขมิสรา  จันทรภักดี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
457
เด็กหญิงแคทเทอร์เรีย  จันทะเกษ
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
458
เด็กหญิงจันญา  ถวายมงคล
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
459
เด็กหญิงจันทริษา  หมายเกื้อ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุบลราชธานี เขต 5

ณ อาคาร ป.3 ห้อง 7 โรงเรียนบ้านหนองแสง
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
460
เด็กหญิงจารุณี  คำจันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านบก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
461
เด็กหญิงจารุวรรณ  รูปแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
462
เด็กหญิงจิรภิญญา  นระมาตย์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
463
เด็กหญิงจิรภิญญา  ภาคะ
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
464
เด็กหญิงจิรภิญญา  วงศ์ภูธร
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
465
เด็กชายจิรวัชร  มนึกคา
ป.6
โรงเรียนบ้านบก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
466
เด็กหญิงจิรัชฌา  รอดวิจิตร์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
467
เด็กหญิงจิรัชญา  จันมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
468
เด็กหญิงจิรัชญา  เย็นประโคน
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
469
เด็กหญิงจิรัชประภา  สิทธิ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
470
เด็กหญิงจิรัฐฏ์  เรือนใสแก้ว
ป.6
โรงเรียนเวตวันวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
471
เด็กหญิงจิราพร  ภูติยา
ป.6
โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
472
เด็กหญิงจิราภา  นะภากุล
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
473
เด็กหญิงจิราภา  บุญห่อ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
474
เด็กหญิงจิราวรรณ  พลับเพลิง
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
475
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ชาภักดี
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
476
เด็กหญิงจุฑามาศ  หงษ์วิเศษ
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
477
เด็กหญิงจุฑาลักษณ์  ประสาทศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
478
เด็กหญิงจุฬามณี  ไวโสภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
479
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ดาทุมมา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
480
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ผ่านวิเคราะห์
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
481
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  มิ่งจันทร์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
482
เด็กหญิงเจนสุดา  จันเพ็ญ
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
483
เด็กชายเจษฎา  พรบุญมี
ป.6
โรงเรียนบ้านบก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
484
เด็กหญิงฉัตรีรัตน์  สุจริตกุล
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
485
เด็กหญิงชญาดา  จำรัสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
486
เด็กหญิงชญานิศ  บุญชาติ
ป.5
โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
487
เด็กหญิงชฎาพร  เกาะแก้ว
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
488
เด็กหญิงชนัญชิดา  บุปผา
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
489
เด็กหญิงชนากาญณ์  ศรประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
490
เด็กหญิงชนากานต์  ชุมนวล
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
491
เด็กหญิงชนิดาภา  เลินไธสง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
492
เด็กหญิงชมพูนุช  พละที
ป.6
โรงเรียนบ้านบก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
493
เด็กหญิงชรินรัตน์  วัฒนพานิชย์กุล
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
494
เด็กหญิงชลดา  สรจักร
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุบลราชธานี เขต 5

ณ อาคาร ป.3 ห้อง 8 โรงเรียนบ้านหนองแสง
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
495
เด็กหญิงชลธิดา  แสงสาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
496
เด็กชายชวัลวิทย์  โทบุดดี
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าพอก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
497
เด็กหญิงชัญญานุช  จันทร์เลื่อน
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
498
เด็กหญิงชัญญานุช  วงศ์สุด
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
499
เด็กชายชาญชัย  บุญสร้อย
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
500
เด็กหญิงชาลินี  สาโล
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
501
เด็กหญิงชุติมา  สุบุญ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
502
เด็กหญิงญาณภา  พาเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
503
เด็กหญิงฐิติกาญจน์  แก้วดวงดี
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
504
เด็กหญิงฐิติมา  หามทอง
ป.6
โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
505
เด็กหญิงฐิติยาพร  ประสาทกะสิกิจ
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
506
เด็กหญิงฐิติรัตน์  ขันธ์บุตร
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
507
เด็กหญิงฐิติรัตน์  เมืองโครต
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
508
เด็กหญิงณฐพร  บาดี
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
509
เด็กชายณวัฒน์  สิงหาธรรม
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
510
เด็กหญิงณัฎฐ์หทัย  วีระทรัพย์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
511
เด็กหญิงณัฏฐ์ชยา  หนูอินทร์
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
512
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ไชยนาท
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
513
เด็กหญิงณัฐชา  เครือคุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
514
เด็กหญิงณัฐฑิตา  กองแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
515
เด็กหญิงณัฐณิชา  จิตแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านบก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
516
เด็กหญิงณัฐณิชา  ริ้วทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
517
เด็กชายณัฐถพล  บัวศรี
ป.6
โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
518
เด็กหญิงณัฐธิดา  นามกระโทก
ป.6
โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
519
เด็กชายณัฐนนท์  ดีเลิศ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
520
เด็กชายณัฐพดล  สุนันท์
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
521
เด็กหญิงณัฐรดา  บุราชรินทร์
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
522
เด็กหญิงณัฐวรา  มาสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
523
เด็กชายณัฐวิธาน  พูลพันธ์
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
524
เด็กหญิงณัฐศวรรณ  คำหล้า
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
525
เด็กชายณัฐสิทธิ์  กอบแก้ว
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
526
เด็กหญิงณิชกุล  นามแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
527
เด็กหญิงณิชา  อมรชัยเลิศรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
528
เด็กชายดนุเดช  พืบูล
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
529
เด็กหญิงดวงฤทัย  บุราชรินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านสร้างหอม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุบลราชธานี เขต 5

ณ อาคาร ป.4 ห้อง 1 โรงเรียนบ้านหนองแสง
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
530
เด็กหญิงดาณิมา  ทองเชื้อ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
531
เด็กหญิงดาราลักษณ์  ศรีใส
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
532
เด็กหญิงตะวัน  พรมสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
533
เด็กชายทวีศักดิ์  เก่งนอก
ป.6
โรงเรียนบ้านบก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
534
เด็กหญิงทอฟ้า  เทศพานิชย์
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
535
เด็กหญิงทักษพร  ทวีชาติ
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
536
เด็กชายทัศไนย  วงศ์มาเกษ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
537
เด็กชายทินกร  สรจักร
ป.5
โรงเรียนบ้านบก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
538
เด็กหญิงทิพพาภรณ์  เกษร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
539
เด็กหญิงทิพรัตน์  อ่อนศรี
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
540
เด็กชายธนกร  โคตระศรี
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
541
เด็กชายธนกร  ศรีอภัย
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
542
เด็กชายธนดล  สมสุข
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
543
เด็กชายธนวัฒน์  ไพรดี
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
544
เด็กชายธนวัฒนื  อินคำ
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
545
เด็กชายธนวันต์  นนท์ศิริ
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
546
เด็กชายธนวิทย์  แสนสมบัติ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
547
เด็กชายธนากร  สมดี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
548
เด็กหญิงธนิดา  จันทร์จิตร
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
549
เด็กหญิงธนิตษา  พาเมือง
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
550
เด็กชายธนิสร  ศิริจันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าพอก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
551
เด็กหญิงธัญธร  คำสุทธิ
ป.6
โรงเรียนเวตวันวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
552
เด็กหญิงธัญสุดา  ขันทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
553
เด็กหญิงธันยพร  บุญเนตร
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
554
เด็กหญิงธิดาพรธนทรัพย์  อุดมวรรณ
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
555
เด็กหญิงธิดารัตน์  พูลทรัพย์
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
556
เด็กหญิงธิดารัตน์  มุทุวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
557
เด็กชายธิติวัฒน์  วงศ์ธาตุทอง
ป.6
โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
558
เด็กหญิงธีร์จุฑา  พิมพาวัตร
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
559
เด็กชาย๊ธีรภัทร  กุลสุทธิชัย
ป.6
โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
560
เด็กหญิงธีรวรรณ  มณีภาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
561
เด็กหญิงธีร์วรา  โคตรสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
562
เด็กชายธีรวัตร  โปร่งกลาง
ป.5
โรงเรียนบ้านบก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
563
เด็กชายธีรศักดิ์  สวิล
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
564
เด็กชายนคินทร์  ทาแหวะ
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าพอก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุบลราชธานี เขต 5

ณ อาคาร ป.4 ห้อง 2 โรงเรียนบ้านหนองแสง
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
565
เด็กหญิงนงนุช  พิมพ์กิจ
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
566
เด็กชายนนทกร  แพนศรี
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
567
เด็กชายนพชัย  สุริบุตร
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
568
เด็กชายนพพล  แก่นคำ
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
569
เด็กชายนพรัตน์  ทวี
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
570
เด็กหญิงนภัสวรรณ  วรรณคำผุย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
571
เด็กหญิงนภาพร  มาลัยสอน
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
572
เด็กหญิงนภาพรรณ  พูลวาม
ป.6
โรงเรียนเวตวันวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
573
เด็กหญิงนฤมล  พลแสน
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
574
เด็กหญิงนฤมล  สวัสดิ์พงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
575
เด็กชายนวพรรษ  บุญทวี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
576
เด็กหญิงนันทกันต์  เชื้อตาพระ
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
577
เด็กหญิงนันทวดี  ฐิตินันท์สกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
578
เด็กหญิงนันทวรรณ  ดวงแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
579
เด็กหญิงนันทิการ์  ร่มทอง
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
580
เด็กหญิงนิชรัตน์  บัวสอาด
ป.6
โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
581
เด็กหญิงนิฐิญา  ไตรยสุทธิ์
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
582
เด็กหญิงนิตยา  เเสงศรี
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
583
เด็กชายนิธิกร  รุ่งโรจน์นิมิตชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
584
เด็กหญิงเนตรชนก  จิตรวิขาม
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
585
เด็กชายบัญญวัต  นะราช
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
586
เด็กหญิงบัญฑิตาพร  ศรีคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
587
เด็กชายบัณฑัด  แซ่โก
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
588
เด็กหญิงบุณฑริกา  อุ่นอ่อน
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
589
เด็กหญิงบุณยวีย์  ภามาศ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
590
เด็กหญิงบุณยวีร์  สภา
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
591
เด็กหญิงปนัดดา  แสวงศรี
ป.6
โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
592
เด็กหญิงปนัดดา  อุวิทัต
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
593
เด็กหญิงปภินวิช  ประสมทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
594
เด็กหญิงประทานภรณ์  จักษุกรรฐ
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
595
เด็กหญิงประภาพร  กิจกุล
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
596
เด็กหญิงประวีณา  สายสี
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
597
เด็กหญิงปราณปรียา  กลิ่นจันทน์
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
598
เด็กหญิงปรินลมัย  สายโสภา
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
599
เด็กหญิงปริยากร  จันทร์ทรง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุบลราชธานี เขต 5

ณ อาคาร ป.4 ห้อง 3 โรงเรียนบ้านหนองแสง
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
600
เด็กหญิงปริยิน  ศิริจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
601
เด็กชายปรีชา  ญารักษ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
602
เด็กชายปรีชา  สมปัญญา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
603
เด็กหญิงปลูกขวัญ  ดวงใจ
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
604
เด็กหญิงปวันรัตน์  บาทสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
605
เด็กหญิงปวีณา  จันทะมาศ
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
606
เด็กหญิงปวีณา  พันภูงา
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
607
เด็กหญิงปอแก้ว  พิโล
ป.6
โรงเรียนเวตวันวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
608
เด็กหญิงปานตะวัน  ศิลายศ
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
609
เด็กหญิงปาริฉัตร  งานขยัน
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
610
เด็กชายปิยทัศน์  ทาเสมอ
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
611
เด็กชายปิยวัฒน์  แสวงหา
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
612
เด็กชายปิยะพงษ์  ดีไว
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
613
เด็กชายปิยะวัฒน์  พรมสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านบก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
614
เด็กชายปุญญภัทร  พากเพียร
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
615
เด็กหญิงปุญญิสา  แท่นทอง
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
616
เด็กชายปุณยวัจน์  ประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
617
เด็กหญิงปุณยาพร  เจริญยุทธ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
618
เด็กชายปุลพัชร์  แสงหิรัญ
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
619
เด็กหญิงผุสดี  คำสิน
ป.6
โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
620
เด็กชายพงศ์ภรณ์  ปริวันตัง
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
621
เด็กชายพงศภัค  ศาลาแก้ว
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
622
เด็กชายพณิชพล  เสาเวียง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
623
เด็กหญิงพรฐิมนต์  รวมแก้ว
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
624
เด็กหญิงพรนภา  นิลผาย
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
625
เด็กหญิงพรพิมล  สีหนาท
ป.6
โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
626
เด็กหญิงพรรณปพร  พุทธา
ป.6
โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
627
เด็กหญิงพรรณวดี  รูปพรม
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
628
เด็กหญิงพรรณษา  กันตพลอัมพร
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
629
เด็กหญิงพรรวินท์  แก้วบู่
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
630
เด็กหญิงพฤทธิพร  ศรีโท
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
631
เด็กหญิงพลอยธิดา  โพธิ์ขาว
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
632
เด็กหญิงพลอยไพลิน  ถ้มพร้อม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
633
เด็กหญิงพักตร์พริ้ง  สารยศ
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
634
เด็กหญิงพัขริดา  พรมจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุบลราชธานี เขต 5

ณ อาคาร ป.4 ห้อง 4 โรงเรียนบ้านหนองแสง
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
635
เด็กหญิงพัชริดา  บุบผา
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
636
เด็กหญิงพันธุ์ทิพา  กองแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
637
เด็กหญิงพิมลพรรณ  เจริญไทย
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
638
เด็กหญิงพิมลรัตน์  เทียบคุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
639
เด็กหญิงพิยดา  ไชยหงษ์คำ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
640
เด็กหญิงพิยดา  พัฒนา
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
641
เด็กชายพีรพัฒน์  สาระขันธ์
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
642
เด็กชายพีรพัฒน์  อินแผลง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
643
เด็กหญิงเพชรไพรี  จิตแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านบก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
644
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  หนักแน่น
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
645
เด็กหญิงเพียงขวัญ  ก้อนคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
646
เด็กหญิงแพรวพราว  สัทนา
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
647
เด็กหญิงแพรวา  จำปาแพง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
648
เด็กหญิงภควดี  อุดมกรรณ์
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
649
เด็กชายภราดร  ประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
650
เด็กหญิงภัทรชรินทร์  กอคูณ
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
651
เด็กหญิงภัทรธิดา  คำหลอม
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
652
เด็กหญิงภัทรธิดา  ศรีสวย
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
653
เด็กหญิงภัทรวดี  สนิท
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
654
เด็กหญิงภัทราภรณ์  คำหาญ
ป.6
โรงเรียนเวตวันวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
655
เด็กหญิงภัทราวดี  จันดี
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
656
เด็กชายภาณุวัฒน์  ผ่องแผ้ว
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
657
เด็กหญิงภาวิณี  เข็มพันธ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
658
เด็กชายภีรมร  บรรทอน
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
659
เด็กชายภูมิ  พิมพ์เพ็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
660
เด็กชายมงคลชัย  อำพันธ์
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
661
เด็กชายมนตรี  กัญญามา
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
662
เด็กหญิงมลฤดี  ลองสำลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
663
เด็กหญิงมิ่งขวัญ  สาโล
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
664
เด็กหญิงมุฑิตา  การะบุตร
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
665
เด็กชายเมธาสิทธิ์  วงค์แก้ว
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
666
เด็กชายยศพล  ภูติยา
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
667
เด็กชายยุทธการ  สรจักร
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
668
เด็กหญิงเยาวลักษณ์  บุญฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าพอก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
669
เด็กหญิงรวินันท์  สุขสม
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุบลราชธานี เขต 5

ณ อาคาร ป.4 ห้อง 5 โรงเรียนบ้านหนองแสง
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
670
เด็กหญิงรสิกา  ศรีชาลี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
671
เด็กหญิงรักษ์ณมน  มั่นคง
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
672
เด็กชายรัชชานนท์  ศรีพุฒ
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
673
เด็กชายรัชโยธิน  บุญไว
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
674
เด็กชายรัฐภูมินทร์  คำผัส
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
675
เด็กหญิงรัตนากร  บุญมางำ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
676
เด็กหญิงรุ่งฤดี  แก้วดวงดี
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
677
เด็กชายรุ่งอนันต์  นาหล่ง
ป.6
โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
678
เด็กหญิงลดาวัลย์  คุชิตา
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
679
เด็กหญิงลดาวัลย์  สมันชาติ
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
680
เด็กชายวรกร  ทองส่ว่าง
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
681
เด็กหญิงวรรณวิสา  พงษ์รัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
682
เด็กชายวรรณศิริ  อุตพันธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านบก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
683
เด็กชายวรวุฒิ  ผการัตน์
ป.6
โรงเรียนเวตวันวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
684
เด็กหญิงวรัญญา  ธรรมเจริญ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
685
เด็กหญิงวรัทยา  ใยอุ่น
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
686
เด็กชายวรากรณ์  แซ่กัว
ป.6
โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
687
เด็กหญิงวรินทร์ณิภา  กำต้าว
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเชียงมุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
688
เด็กหญิงวริศรา  นุชนารถ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
689
เด็กหญิงวริศรา  ศิลป์ชัย
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
690
เด็กชายวัฒนา  ชูแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
691
เด็กชายวันชนะ  ชุมเสน
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
692
เด็กหญิงวันวิสา  พิลารัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
693
เด็กหญิงวันวิสา  หมั่นนิยม
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
694
เด็กชายวายุพรรณ  วรรณศรี
ป.6
โรงเรียนเวตวันวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
695
เด็กหญิงวิตติมา  เคนประจง
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
696
เด็กหญิงวิภาดา  บัวใหญ่
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
697
เด็กหญิงวิศัลย์ศยา  พงษ์สุนทร
ป.6
โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
698
เด็กชายวีรภาพ  กองพันธ์
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
699
เด็กชายวีระชัย  มนตรี
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
700
เด็กชายวุฒิศักดิ์  ประสาทศรี
ป.5
โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
701
เด็กหญิงแววเดือน  แวววิเชียร
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
702
เด็กชายศรชัย  สาโล
ป.6
โรงเรียนบ้านบก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
703
เด็กหญิงศรัญย์พร  พลหาญ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
704
เด็กหญิงศรัณย์พร  ประคองพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุบลราชธานี เขต 5

ณ อาคาร ป.4 ห้อง 6 โรงเรียนบ้านหนองแสง
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
705
เด็กชายศรัณย์ภัทร  ยืนยาว
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
706
เด็กหญิงศรุตา  วันริโก
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
707
เด็กหญิงศศิประภา  ค้อชากุล
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
708
เด็กหญิงศศิวรรณ  โนนจันทร์
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
709
เด็กชายศักดิ์ชัย  จันทร์เเจ้ง
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
710
เด็กหญิงศิริกานดา  โทพิลา
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
711
เด็กหญิงศิริญญา  กิ่งก้าน
ป.5
โรงเรียนบ้านบก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
712
เด็กหญิงศิรินภา  หาญกล้า
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
713
เด็กหญิงศิริภาภรณ์  เสน่หา
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
714
เด็กหญิงศิริลักษณ์  บุญทรง
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
715
เด็กหญิงศิริวรรณ  บุญกัณฑ์
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเชียงมุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
716
เด็กชายศิวกร  คำมุงคุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
717
เด็กชายศิวกร  ชายผา
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
718
เด็กชายศุภกร  อัคคปัสสา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
719
เด็กหญิงศุภกาญน์  ไพดี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
720
เด็กหญิงศุภัทรตรา  จันทร์พวง
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
721
เด็กชายศุภากรณ์  มังคะวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
722
เด็กหญิงศุภานัน  เถาวัลย์
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
723
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  บัวแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเชียงมุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
724
เด็กชายเศรษฐา  พละที
ป.6
โรงเรียนบ้านบก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
725
เด็กหญิงสไบทอง  ยุวพล
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
726
เด็กหญิงสมพร  มณฑา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
727
เด็กชายสรชา  วงณะลา
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
728
เด็กหญิงสร้อยไพริน  อนุพัฒนกุล
ป.6
โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
729
เด็กหญิงสร้อย  บุญเจริญ
ป.6
โรงเรียนบ้านบก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
730
เด็กหญิงสรัลย์รัตน์  ชัยสิงห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
731
เด็กหญิงสโรชา  แสนทวีสุข
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
732
เด็กหญิงสวิตตา  กำแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
733
เด็กหญิงสายน้ำ  สาลีคำ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
734
เด็กชายสิทธินันท์  สาโส
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
735
เด็กหญิงสิรินดา  จันทะเกษ
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
736
เด็กหญิงสุกัญญา  กัญญาธิ
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
737
เด็กหญิงสุดาพร  แฝงระโคก
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
738
เด็กหญิงสุทธิดา  อนุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
739
เด็กหญิงสุธิชา  ประเสริฐสิน
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุบลราชธานี เขต 5

ณ อาคาร ป.4 ห้อง 7 โรงเรียนบ้านหนองแสง
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
740
เด็กหญิงสุปราณี  บุญนำ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
741
เด็กหญิงสุปราณี  ยาดี
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
742
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ชื่นตา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
743
เด็กหญิงสุภัชชา  เจริญพระ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
744
เด็กหญิงสุภัทรวดี  ขันทะโข
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
745
เด็กหญิงสุภัทรา  มิผล
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
746
เด็กหญิงสุภัสสรา  แก้วสาลี
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
747
เด็กหญิงสุภาพร  หงษ์ลอย
ป.5
โรงเรียนบ้านบก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
748
เด็กหญิงสุมิตรา  ทิพเนตร
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
749
เด็กชายสุเมฆ  อัศดร
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
750
เด็กชายสุรปรีชา  คุริโน
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
751
เด็กหญิงสุลิตา  นามรักษ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
752
เด็กหญิงสุวรรณษา  ก่อสุข
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
753
เด็กชายเสฎฐวุฒิ  ศรีเอิบ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
754
เด็กหญิงเสาวภา  ศรีกุลวงค์
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
755
เด็กหญิงเหมือนฝัน  พรมสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
756
เด็กชายอธิวัฒน์  โคตรบุปผา
ป.5
โรงเรียนบ้านสร้างหอม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
757
เด็กหญิงอนัญญา  คุ้มตระกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
758
เด็กชายอนันต์  จันทะศรี
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
759
เด็กชายอนุชิต  สุขหอม
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
760
เด็กชายอนุภัทร  สรจักร
ป.5
โรงเรียนบ้านบก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
761
เด็กชายอนุรักษ์  ประดับวงค์
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
762
เด็กหญิงอนุสรา  ประพาล
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเชียงมุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
763
เด็กหญิงอภิชญา  ทำละเอียด
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
764
เด็กชายอภิชัย  ตั้งศิริกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
765
เด็กชายอภินันท์  พงษ์สวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
766
เด็กชายอภิรุจพล  บุญโชติ
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
767
เด็กชายอภิสิทธิ์  สำพันธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าพอก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
768
เด็กหญิงอรวรรณ  เกษร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
769
เด็กหญิงอรัญญา  เทพประทุม
ป.6
โรงเรียนบ้านบก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
770
เด็กหญิงอริศรา  หาญเชิงชัย
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
771
เด็กหญิงอริสา  ทำสอาด
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
772
เด็กหญิงอริสา  ปลูกเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
773
เด็กหญิงอรุณวลัย  บุปผาเผ่า
ป.6
โรงเรียนเวตวันวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
774
เด็กหญิงอลิสา  ทรารมย์
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุบลราชธานี เขต 5

ณ อาคาร ป.4 ห้อง 8 โรงเรียนบ้านหนองแสง
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
775
เด็กหญิงอัญชลี  สีแสง
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
776
เด็กชายอัฐพล  สมสุข
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
777
เด็กหญิงอัยรดาพร  บุญกว้าง
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
778
เด็กชายอาทิตย์  ชินโชติ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
779
เด็กหญิงอาทิติยา  สีพลไกร
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
780
เด็กชายอิทธิเชษฐ  นุสนธิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านบก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
781
เด็กชายอินทัช  ศรีสุระพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
782
เด็กหญิงอินทุอร  อ้วนผิว
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
783
เด็กชายเอกราช  ทองรอง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์