ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุบลราชธานี เขต 4

ณ อาคาร 1 ห้อง 1 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กชายกรภัทร์  ภิบาลวงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กชายกฤตภาส  ศรีสุวรรณภูมิ
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกัญญารัตน์  โพธิ์ชัยเเสน
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กชายกิตติคุณ  จันทป
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กชายเกียรติคุณ  โพธิ์เขียว
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงจิดาภา  ศรีเนตร
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กชายชยานันท์  ราษฎรดี
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กชายชลวิทย์  สิงห์แจ่ม
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กหญิงชลิตา  วิมลรักษา
ป.6
โรงเรียนบ้านหินแห่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กชายชิษณพัทธ์  ภูวภาคิน
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงณภัชชา  ขันธวิชัย
ป.5
โรงเรียนบ้านแก่งโดม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กชายณัฐวิธาน  ชูเเสง
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กชายทีปกร  ถาเเก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กชายธนกร  กวนหลวง
ป.5
โรงเรียนบ้านแก่งโดม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กชายธนพงษ์  ขุนทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กชายธนภัทร  สายเชื้อ
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กชายธนวัฒน์  สีลา
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กชายธีรภัทร  ทิพย์อักษร
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กชายธีรเมธ  บุญไพโรจน์
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กชายธีรยุทธ  สุขใส
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กชายนัณธวัฒน์  พวงศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านแก่งโดม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กหญิงนันท์นภัส  สิงห์แก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กหญิงนารีรัตน์  ดอกดวง
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กหญิงนิศารัตน์  คงนิล
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กหญิงปณิดา  พรมสุ
ป.6
โรงเรียนบ้านหินแห่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กหญิงปวีณ์นุช  วิชาดี
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กชายเปรมปกรณ์  ชูหา
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กหญิงพรรณวรท  โคตรวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กชายพัชรพล  ใจใส
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กหญิงพิชชาภา  ไชยรัตน์
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กหญิงพิชญาพร  ศรีเสริม
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กหญิงพิมพ์พัชชา  พุทธานี
ป.6
โรงเรียนบ้านหินแห่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงพิสุทธิ์สินีย์  ท้าวด่อน
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กหญิงพีระดา  สีราช
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กชายเพชญเกล้า  จำปารัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุบลราชธานี เขต 4

ณ อาคาร 1 ห้อง 2 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายภัทรโกศล  มูลหา
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กหญิงมัลลิกา  บุปผาวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กหญิงรัตติกาล  แสนทวีสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กหญิงรินรดา  ขยันการ
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กหญิงวรดา  เจริญพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กหญิงวิชญาพร  นันทบุตร
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กหญิงศิริภัสสร  พลอำนวย
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กชายศุภวิชญ์  ไชยพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กชายสรยุทธ  บัวทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กชายสรวิศ  มีกุศล
ป.6
โรงเรียนบ้านแก่งโดม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กชายสรวิศ  แสงจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กชายสันติ  แก้วคูณ
ป.6
โรงเรียนบ้านหินแห่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กชายสิปปะ  แสนบุญ
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กชายอมรเทพ  สมบัติ
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กหญิงอรฤทัย  ด้วงทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กหญิงอัมพุชินี  สายราช
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กหญิงอารีรัตน์  ชูช่วย
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุบลราชธานี เขต 4

ณ อาคาร 1 ห้อง 3 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
53
เด็กหญิงกนกรดา  อุ่นจันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กหญิงกมลชนก  พงศ์จินดารัศมี
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กหญิงกัญชพร  ผาลา
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กชายกานต์กวี  ทองคู่
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กชายเกียรติวิสุทธิ์  พิมพ์ชาย
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กหญิงเจนจิรา  บุญครอง
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กชายชโนทัย  ใจบุญสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กชายชวกร  นวลเนตร
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กหญิงชุติกาญจน์  คณาพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กหญิงชุติกานต์  บังศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กชายชุติพนธ์  ชิณโชติ
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กชายโชฏิญา  เพลพกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กชายญาณวรรธน์  อดิศัยเดชรินทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กหญิงณกมล  มุลคุตร
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กหญิงณชนก  ตุละภิพาก
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กหญิงณภัทร  ปัสสามั่น
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กหญิงณัฏฐาพิชญา  ทองสิงหา
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กหญิงณัฐกาญจน์  ทองสลับ
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
71
เด็กหญิงณัฐณิชา  ครองยุติ
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กหญิงณัฐณิชา  หนูสิน
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กหญิงณัฐนรี  พินิจชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กชายณัฐพงศ์  ศิริวงศ์
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กหญิงณัฐรินีย์  ดำรงสกุลวงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กหญิงณิชานันทน์  ครุทธมงคล
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กหญิงณิชาภา  มุ่งหมาย
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กหญิงดาริน  ประจญยุทธ
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กหญิงเตชินี  แสงงาม
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กชายทวีรวิชญ์  เครือมาศ
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนชาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กชายทศพล  ไชยทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนชาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กชายธนกฤต  คนหาญ
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กชายธนพงษ์พล  เขียวสด
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กชายธนภัทร  พละศักดฺิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กชายธัชนนท์  ชาญชิตร
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กหญิงธัญจิรา  บุญรินทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กหญิงธันยพร  บัวพันธ์
ป.4
โรงเรียนบ้านดอนชาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุบลราชธานี เขต 4

ณ อาคาร 1 ห้อง 4 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
88
เด็กหญิงธีราพร  มวลสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กชายนนทวัตร  จูมสิมมา
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กหญิงนพรัตน์  จันทร์ลา
ป.5
โรงเรียนบ้านแก่งโดม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กหญิงนวพร  กองแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กหญิงนัทธมน  กลิ่นบุญ
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กหญิงนัทธ์หทัย  จัยสิน
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กชายนิตตกร  ดำริห์
ป.4
โรงเรียนบ้านดอนชาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กชายบดินทร์  แสนโคตร
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กหญิงประกายแก้ว  หงษ์ศิริ
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กหญิงปริชญา  พาประจง
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กหญิงปริยานุช  การกล้า
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กหญิงปวริศา  บุญอุ้ม
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กหญิงปวีณ์สุชา  เต็มดวง
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กหญิงปัญญดา  แสงสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กชายปัณณวิชญ์  ชิตทรงสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กชายปัณณวิชญ์  บุญชาลี
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กหญิงปานวาด  ภาระหอม
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กชายปิยะวัฒน์  บุราเลข
ป.5
โรงเรียนบ้านดอนชาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
106
เด็กหญิงปุญญรัศม์  ศรีมันตะ
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กหญิงปุณญาภา  เวียงนนท์
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กชายพงพิพัฒน์  พุทธาธรรม
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนชาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กชายพงศธร  ดุจดา
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กหญิงพณิชนาฎ  พระฮึด
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กหญิงพรปวีณ์  ดอกพุฒธนะพงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กชายพฤกษ์  แสงใย
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กชายพฤฒิพงศ์  พวงจันทึก
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กชายพัทธดนย์  โสมา
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กชายพันเนตร์  เย็นนัมย์
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กชายพิชชากร  ทองกัน
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กหญิงพิชชาพร  ผกาลา
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กชายพิชญศรุฒน์  ปัดสาคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กหญิงพิชญาภา  นาเจริญ
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กชายพิชเญศ  เคนคำบ้ง
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กชายพิทยาธร  หงษ์ทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านดอนชาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กชายพีรภาส  รุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุบลราชธานี เขต 4

ณ อาคาร 1 ห้อง 5 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
123
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  พานิชกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กหญิงภัทธิรา  บรรพตะธิ
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กชายภัทรดนัย  พิมพ์สาร
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กหญิงภัทรธิดา  พวงงอก
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กหญิงภัทรปภา  เลิศยิ่งดี
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กหญิงภัทราพร  ดวงมาลา
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กหญิงภัทราภรณ์  ผลาเลิศ
ป.5
โรงเรียนบ้านแก่งโดม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กชายภูกวินทร์  เนินสนิท
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กชายภูริพัฒน์  ลบบำรุง
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กหญิงรวินทร์ภัค  ศักดิ์ธนวัฒน์
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กชายราชนาวี  สุโภภาค
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กชายราชพฤกษ์  โพธารินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กหญิงฤทัยภัทร  ผ่องศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กหญิงลักษมี  จันคุณ
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กหญิงวงศ์พลอย  รังษีกาญจน์ส่อง
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กหญิงวริศรา  เทศนา
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กหญิงวาสนา  อารีย์เอื้อ
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กหญิงวิชญาดา  ทรัพย์สิน
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
141
เด็กหญิงวิภวานี  พุทธวัน
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กหญิงวิมลศิริ  จันมาทูล
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กหญิงวีรวดี  ทาระศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กชายวีรินทร์  แก้วประกอบ
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กหญิงศิรประภา  น้อยวรรณะ
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กหญิงศิรภัสสร  ขวัญนู
ป.4
โรงเรียนบ้านดอนชาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กชายศิระ  แก้ววงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กหญิงศิวกานต์  นุ่มฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กชายศุภกร  ปรารมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กชายศุภกร  สัมพันธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กหญิงศุภนุช  ถนอมวงศ์
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กหญิงศุภาพิญ์  ทัดเทียม
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กหญิงสุขศิริ  เหลืองงาม
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กหญิงสุธิดา  บุญพุธ
ป.6
โรงเรียนบ้านแก่งโดม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กหญิงสุภัคต์ชฏา  ปวะภูโต
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กหญิงสุภัสสร  ทวามั่น
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กหญิงสุภาวีร์  ชอบเสียง
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุบลราชธานี เขต 4

ณ อาคาร 1 ห้อง 6 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
158
เด็กชายองครักษ์  สีมาคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กหญิงอภิชญา  บัวเวช
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กชายอภิมุข  ป้อมอาสา
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนชาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กชายอภิวัฒน์  สีลาพา
ป.5
โรงเรียนบ้านดอนชาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กชายอมร  สิมพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนชาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กหญิงอรอินทร์  เจญอรัญ
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กหญิงอริศรา  ชัยศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กหญิงอสมาภรณ์  ชมชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กหญิงอินทัชพร  บุระสี
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กหญิงอิศราภรณ์  เพ็ชรพงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์