ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุบลราชธานี เขต 3

ณ อาคารพระวิภาคย์ 2 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนกวรรณ  เส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
2
เด็กชายกฤตานนท์  ทาทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ลาตวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกัญญาวีร์  วิเศษโวหาร
ป.6
โรงเรียนบ้านนกเต็น
คณิตประถม
5
เด็กชายกิติศักดิ์  ศุขรักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านนกเต็น
คณิตประถม
6
เด็กชายกิรินท์  วงศ์เพชรชารัต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
7
เด็กหญิงเกวลิน  เกษร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
8
เด็กหญิงเกษิณี  พรทิพย์
ป.6
โรงเรียนบ้านนกเต็น
คณิตประถม
9
เด็กหญิงขัตติยาภรณ์  พรหมลักษณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
10
เด็กชายคุณานนต์  เสระทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
11
เด็กหญิงจันทร์เจ้า  ผลชุม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
12
เด็กหญิงจินติราภา  เรืออาจ
ป.5
โรงเรียนบ้านนกเต็น
คณิตประถม
13
เด็กหญิงจุฬารัตน์  ดวงหม่อง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
14
เด็กหญิงฉัตรมณ  บรรพตะธิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
15
เด็กหญิงชญาดา  ดวงคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
16
เด็กหญิงชญาดา  สมศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
17
เด็กชายชญานนท์  แซ่ลิ้ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
18
เด็กชายชนาธิป  บวรแสนทวีสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
19
เด็กชายชยพล  สุระพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
20
เด็กหญิงชัยรัมภา  บุญจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
21
เด็กชายชาญวิทย์  พรมภักดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
22
เด็กชายชิษณุพงศ์  ศรีนวล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
23
เด็กชายไชยวัฒน์  บุญจวบ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
24
เด็กหญิงญชิฎา  ใบแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
25
เด็กหญิงญาณดา  อัครภาชื่นสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
26
เด็กชายฐาปกรณ์  วรรณปะถา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
27
เด็กชายฐิตากร  วงศ์โสภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
28
เด็กหญิงฐิติวรดา  อรุณพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
29
เด็กชายณฐวัฒน์  คำทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
30
เด็กหญิงณปภัสร  ขวัญคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
31
เด็กชายณัฏฐพัชร์  พรทิพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
32
เด็กชายณัฐกรณ์  บัวคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
33
เด็กหญิงณัฐชญา  ศรีจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
34
เด็กชายณัฐพัชร์  ทองเทพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
35
เด็กหญิงเต็มสิริฉาย  สอนเรียง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุบลราชธานี เขต 3

ณ อาคารพระวิภาคย์ 2 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายถิรวุฒิ  บัวงาม
ป.5
โรงเรียนบ้านนกเต็น
คณิตประถม
37
เด็กหญิงทิพวรรณ  จันทร์ผอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
38
เด็กชายธนกฤต  วรรณพฤกษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
39
เด็กชายธนเดช  หาสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
40
เด็กชายธนภัทร  มุงเฟีย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
41
เด็กชายธนวัฒน์  ศรีจันดา
ป.6
โรงเรียนบ้านนกเต็น
คณิตประถม
42
เด็กหญิงธนัชญา  นนทสิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
43
เด็กหญิงธนัญชนก  ชื่นจิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
44
เด็กหญิงธนิตรามณี  สุวรรรกูฎ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
45
เด็กชายธรรศสนัยศ์  พันธ์แสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
46
เด็กหญิงธัญชนก  สีแสด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
47
เด็กชายธานน  พงษ์อุดม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
48
เด็กหญิงธารณ์ธิชณ์  ทองเทพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
49
เด็กหญิงธิติมา  พุ่มจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านนกเต็น
คณิตประถม
50
เด็กชายธีร์ปพน  พันธ์ใหญ่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
51
เด็กหญิงนพวรรณ  บัวคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านนกเต็น
คณิตประถม
52
เด็กหญิงนภัสกร  ประดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
53
เด็กชายนราธิป  นาจาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
54
เด็กชายนัฐพฤกษ์  พรหมดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
55
เด็กชายบัลลังก์  ขลุ่ยแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
56
เด็กหญิงบุณยาพร  มีมาก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
57
เด็กหญิงปฑิตตา  สีสาสีมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
58
เด็กหญิงปทิตตา  โพธิ์งาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
59
เด็กหญิงปพิชญา  ดีมาก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
60
เด็กชายปภิณวิช  จำรูญพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
61
เด็กหญิงประกายดาว  หัสดี
ป.6
โรงเรียนบ้านนกเต็น
คณิตประถม
62
เด็กหญิงประณัฐดา  เยื่อใย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
63
เด็กหญิงประภัสสร  พันธ์เพ็ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
64
เด็กหญิงประภาพร  ลือเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
65
เด็กหญิงปรานธิดา  ศรีบุระ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
66
เด็กหญิงปิยาภัสร์  จรูญเพ็ญ
ป.6
โรงเรียนบ้านนกเต็น
คณิตประถม
67
เด็กหญิงพรรัตน์  วันดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
68
เด็กชายพัชรพล  ทนงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
69
เด็กชายพัชรพล  ทรายมูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
70
เด็กหญิงพันธ์ธีรา  ทองเหลือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุบลราชธานี เขต 3

ณ อาคารพระวิภาคย์ 2 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงพาขวัญ  ปิ่นอนันต์สกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
72
เด็กหญิงพิชญาภรณ์  ช่ออ่อน
ป.6
โรงเรียนบ้านนกเต็น
คณิตประถม
73
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วันทาสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านนกเต็น
คณิตประถม
74
เด็กหญิงพิรญาณ์  เล็กสุทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
75
เด็กหญิงพิริยาภรณ์  สีมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
76
เด็กชายพิสิษฐ์  สมสาร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
77
เด็กหญิงพีรยา  สมานทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
78
เด็กหญิงภษมน  เปรยะโพธิเดชะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
79
เด็กหญิงภัทรปภา  จันทกาญจน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
80
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  สุระสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
81
เด็กชายภิรวัฒน์  ปิ่นถาวรรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
82
เด็กชายภูบดี  ทองมี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
83
เด็กชายภูวดล  พลเยี่ยม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
84
เด็กหญิงมนัญชยา  จันทร์เติม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
85
เด็กชายรพีภัทร  ภักดีการ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
86
เด็กชายรัฐภาค  สุขคุ้ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
87
เด็กหญิงวนัชพร  บุญสูง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
88
เด็กหญิงวรันธร  พละพงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
89
เด็กหญิงวิชญาดา  เบ้าเงิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
90
เด็กหญิงวิภาวี  ส่องแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
91
เด็กชายวุฒินันท์  หวังดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
92
เด็กหญิงศศินันท์  สุดโคตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
93
เด็กชายศาสตราวุธ  สันติวิชัยกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
94
เด็กชายสกนธ์ธีร์  ดาลาด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
95
เด็กหญิงสไบทิพย์  ทองเกิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
96
เด็กหญิงสาวิตรี  บุญวัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
97
เด็กชายสิริโชติ  เทพอินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
98
เด็กหญิงสุทธิดา  พักพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
99
เด็กหญิงสุธัญญา  มาลัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
100
เด็กหญิงสุนิตา  พรมสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
101
เด็กหญิงสุพิชญา  หงษ์หา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
102
เด็กชายเสกสรรค์  ริมทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
103
เด็กหญิงเสาวภาคย์  ดอกคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
104
เด็กชายอนุชิต  แก้วอุดร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
105
เด็กชายอภิรักษ์  พันธ์ุเสือ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุบลราชธานี เขต 3

ณ อาคารพระวิภาคย์ 2 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายอภิวัฒน์  ประสารแสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
107
เด็กหญิงอมรรัตน์  รัตนรักษ์พงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
108
เด็กชายอันดามัน  วิเศษชาติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
109
เด็กหญิงอาทิตยา  สายสมบัติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
110
เด็กชายอาทิตย์  ผลาเลิศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
111
เด็กหญิงอาภาสิริ  เลิศแล้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
อุบลราชธานี เขต 3

ณ อาคารพระวิภาคย์ 2 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
112
นางสาวจิราภรณ์  บุญชม
ม.3
โรงเรียนบ้านนกเต็น
คณิต ม.ต้น
113
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  อ่อนจันทร์
ม.1
โรงเรียนบ้านนกเต็น
คณิต ม.ต้น
114
เด็กชายชโรธร  บุญช่วย
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านระเว
คณิต ม.ต้น
115
เด็กหญิงชลชนก  สุขเต็มดี
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านระเว
คณิต ม.ต้น
116
เด็กหญิงญาสุมินทร์  โยธานันท์
ม.1
โรงเรียนบ้านนกเต็น
คณิต ม.ต้น
117
นางสาวธนัชพร  วิริยะภาพ
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านระเว
คณิต ม.ต้น
118
เด็กชายธรณิศวร์  พรทิพย์
ม.2
โรงเรียนบ้านนกเต็น
คณิต ม.ต้น
119
เด็กหญิงเบญจวรรณ  ศรีบุระ
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านระเว
คณิต ม.ต้น
120
เด็กหญิงเปรมวดี  ปัตไตร
ม.1
โรงเรียนบ้านนกเต็น
คณิต ม.ต้น
121
เด็กหญิงพิยาภรณ์  วงศ์เจียม
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านระเว
คณิต ม.ต้น
122
เด็กหญิงมุกดา  พรมพิลา
ม.1
โรงเรียนบ้านนกเต็น
คณิต ม.ต้น
123
นางสาววรรณภา  ชาวตระการ
ม.3
โรงเรียนบ้านนกเต็น
คณิต ม.ต้น
124
เด็กหญิงวิชญาดา  อ่อนจันทร์
ม.2
โรงเรียนบ้านนกเต็น
คณิต ม.ต้น
125
นางสาวสวิทตา  บั้งทอง
ม.3
โรงเรียนบ้านนกเต็น
คณิต ม.ต้น
126
เด็กชายสิทธิพล  กอแก้ว
ม.2
โรงเรียนบ้านนกเต็น
คณิต ม.ต้น
127
นางสาวสุณิศา  เกมิโย
ม.3
โรงเรียนบ้านนกเต็น
คณิต ม.ต้น
128
นางสาวอรนรินทร์  ประสงค์ดี
ม.3
โรงเรียนบ้านนกเต็น
คณิต ม.ต้น
129
เด็กหญิงอริสญาภา  ทองพา
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านระเว
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุบลราชธานี เขต 3

ณ อาคารพระวิภาคย์ 2 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
130
เด็กหญิงกนกเนตร  ประดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
131
เด็กหญิงกนกวรรณ  ชุมพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
132
เด็กชายกฤษณพล  ศรีสุวอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
133
เด็กหญิงกัญญาภัค  สงวนรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
134
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ฉัตรวิไล
ป.6
โรงเรียนบ้านนกเต็น
วิทย์ประถม
135
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ลาภมูล
ป.6
โรงเรียนบ้านนกเต็น
วิทย์ประถม
136
เด็กหญิงกานต์สินี  ศรีเวียง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
137
เด็กหญิงกิตติญา  อุดด้วง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
138
เด็กหญิงกิริยาภรณ์  ทองสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
139
เด็กหญิงเกวลิน  แสนทวีสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
140
เด็กหญิงขิมชนก  พึ่งตัว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
141
เด็กชายจักรกฤษ  กอทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
142
เด็กหญิงจิรบูรณ์  ปิตาระเต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
143
เด็กชายจิรโรจน์  จอมใจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
144
เด็กชายชญานน  หันณรงค์
ป.5
โรงเรียนบ้านนกเต็น
วิทย์ประถม
145
เด็กหญิงชไมพร  แก้วกัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
146
เด็กหญิงชวัลรัตน์  เรือนเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
147
เด็กหญิงชาคริยา  พลบุบผา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
148
เด็กชายชินกร  จันทร์แจ้ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
149
เด็กหญิงชุติกาญจน์  วิริยะกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
150
เด็กหญิงณณิชา  วงศ์ขัน
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองห้าง
วิทย์ประถม
151
เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  คำมะนาถ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
152
เด็กหญิงณัฏฐกัญญา  แสนทวีสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
153
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ขวัญคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
154
เด็กหญิงณัฐกมล  คำมูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
155
เด็กหญิงณัฐกมล  วันตุ้ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
156
เด็กหญิงณัฐณิชา  วงษาเกษ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
157
เด็กชายณัฐดนัย  บุญเทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
158
เด็กหญิงณิชชา  จันทกาญจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
159
เด็กหญิงณิชารีย์  วันดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
160
เด็กชายทักษ์ดนัย  นวลศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
161
เด็กชายธนภูมิ  มุ่งพิงกลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
162
เด็กชายธนเมศฐ์  รุ่งสิทธิ์ศรีกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
163
เด็กชายธนวิชญ์  สาระคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
164
เด็กหญิงธมนันท์  ทองเกิด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุบลราชธานี เขต 3

ณ อาคารพระวิภาคย์ 2 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
165
เด็กชายธฤต  ธรรมรส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
166
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  นามวา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
167
เด็กชายธีรวัต  ศิริมูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
168
เด็กหญิงนนทรินี  ศรีทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
169
เด็กหญิงนรวรกรพรรณ  ยองใย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
170
เด็กชายนัฐวัชร  คูณภาค
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
171
เด็กหญิงนันทวิไล  อุรา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
172
เด็กหญิงนิสสราณี  คงสี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
173
เด็กหญิงเนตรนภิศ  สุชิลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
174
เด็กหญิงบัณฑิตา  มะละปัทธิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
175
เด็กชายปฐมพร  ไชยบัวรินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
176
เด็กหญิงปภาวรินทร์  บัวคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
177
เด็กชายปรเมษฐ์  เจิมงามพริ้ง
ป.6
โรงเรียนบ้านนกเต็น
วิทย์ประถม
178
เด็กชายปรเวศ  บุญเสงี่ยม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
179
เด็กหญิงปัณฑารีย์  เฌอมะนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
180
เด็กหญิงปาณิสรา  จันทะวัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
181
เด็กหญิงปิยธิดา  ตั้งพิบูลชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
182
เด็กหญิงปุณยวีร์  เมอมะนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
183
เด็กหญิงพรธิดา  มุงคุณดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
184
เด็กชายพลวัต  โคตรมนตรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
185
เด็กหญิงพัชราภา  สาระพัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
186
เด็กหญิงพัชรีวรรณ  แสนทวีสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
187
เด็กหญิงพิมพ์ภัทรา  ทีฆกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
188
เด็กชายพีรพัฒน์  เหล่าแค
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
189
เด็กชายเพชรฉัตรา  อยู่เจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
190
เด็กหญิงไพลิน  หลักบุญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
191
เด็กชายภัทรดนัย  โพธิ์งาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
192
เด็กหญิงภัทรวดี  สุระสาย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
193
เด็กหญิงภัทรอร  ผิวศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
194
เด็กหญิงภัทราวดี  ทาระวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
195
เด็กชายภูนิกร  ดีวิเศษ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
196
เด็กหญิงมินตรา  พุดไทย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
197
เด็กชายรัฐติกานต์  มงคล
ป.5
โรงเรียนบ้านนกเต็น
วิทย์ประถม
198
เด็กชายรัฐภูมิ  สุนทรคล้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
199
เด็กหญิงรุจิรัตน์  ล้อมวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุบลราชธานี เขต 3

ณ อาคารพระวิภาคย์ 2 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
200
เด็กชายวรกร  บรรหารบุตราไชย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
201
เด็กหญิงวรปภา  จันทกาญจน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
202
เด็กหญิงวรรณิศา  เหลื่อมรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านนกเต็น
วิทย์ประถม
203
เด็กหญิงวรัญญา  วงศ์คำดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
204
เด็กชายวรัญญู  โกศัลวิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
205
เด็กชายวัชรชัย  ทองสว่าง
ป.6
โรงเรียนบ้านนกเต็น
วิทย์ประถม
206
เด็กชายวิทิต  ราชาธรรมกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
207
เด็กชายศรายุทธ  มิตรมาตร์
ป.6
โรงเรียนบ้านนกเต็น
วิทย์ประถม
208
เด็กหญิงศศิธร  บุดดาเพศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
209
เด็กหญิงศิรนุช  บุญรอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
210
เด็กหญิงศิริกัลยา  แสนพินิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
211
เด็กหญิงศิลาธาร  เนื้ออ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
212
เด็กชายศุภเลิศ  นนท์ศิริ
ป.6
โรงเรียนบ้านนกเต็น
วิทย์ประถม
213
เด็กชายศุภัช  การะปักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านนกเต็น
วิทย์ประถม
214
เด็กชายสกุลวัฒน์  บานยา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
215
เด็กหญิงสุชาวดี  เหล่าแค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
216
เด็กหญิงสุพิชญา  ตั้งการกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
217
เด็กหญิงสุพิชญา  พันธ์เพ็ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
218
เด็กหญิงสุพีลา  เอี่ยมสำอางค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
219
เด็กหญิงสุภาพร  นีระพุฒ
ป.6
โรงเรียนบ้านนกเต็น
วิทย์ประถม
220
เด็กหญิงหทัยภัทร  ประดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
221
เด็กหญิงอณิชนันท์  จันพิรัก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
222
เด็กชายอธิษฐ์  ทองย้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
223
เด็กหญิงอภิชญา  เพียภูเขียว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
224
เด็กหญิงอภิญญา  ตั้งสืบพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
225
เด็กชายอภิลักษณ์  หลักดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
226
เด็กชายอภิวัฒน์  อุทุม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
227
เด็กหญิงอรพรรณ  จันทะภา
ป.6
โรงเรียนบ้านนกเต็น
วิทย์ประถม
228
เด็กหญิงอริตา  บัวใหญ่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
229
เด็กหญิงอัญธิกา  วงสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
230
เด็กหญิงอัธภิญญา  ฟางคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
231
เด็กหญิงอาทิตยา  มะณีสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
232
เด็กชายอิทธิกร  อ่อนผิว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
233
เด็กหญิงอิสรีย์  บุตรศิริวงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม