ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุบลราชธานี เขต 2

ณ ห้อง 1 โรงเรียนตระการพืชผล
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนกพร  โพธิ์แก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกนกวรรณ  พิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกมลมาตย์  เจษฎาภิรมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กชายกฤตธัชพงศ์  ลาสา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กชายก้องภพ  ทองด้วง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงกัญจนพร  สุวรรณกูฏ
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วิลาวัลย์
ป.4
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงกันตา  กาญจพรภิญโญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กหญิงกานติมา  รุ่งเรือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กหญิงกิตติกานต์  ทองพันชั่ง
ป.4
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กชายกิตติพัศ  คำนาม
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กชายกิตธิกร  แก่นทน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กหญิงขนิษฐา  ฝูงดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กหญิงขวัญข้าว  ศิริสืบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กชายขันติชัย  ธานี
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กหญิงจรรยพร  มะณีเรือง
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงจินดาพร  หมูนหมาย
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กหญิงจุฑารัตน์  บุษดี
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กหญิงชนวรรณ  ดรุณพันธ์
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงชนัญชิดา  พิทยโทนุศาสตร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กชายไชยวัฒน์  อ่อนเขียว
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กหญิงญาดา  โคตรวันทา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กชายฐปนวัฒน์  คำสุนันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กหญิงณัชชา  แสนหล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กหญิงณัฏฐินี  บุดตะโคตร
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กหญิงณัฐชยา  กาหา
ป.4
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กหญิงณัฐธิดา  หาระสาร
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กชายณัฐวัฒน์  กองพล
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กหญิงณัฐิดา  ล้วนคัด
ป.5
โรงเรียนบ้านโหมน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กชายดุลยวิทย์  อินทร์เสนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุบลราชธานี เขต 2

ณ ห้อง 2 โรงเรียนตระการพืชผล
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
31
เด็กหญิงทิพย์ประภา  หลายภา
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กชายธนกร  ยุทธภิญโญ
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กชายธนชาติ  สายสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กชายธนภัทร  ลานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กชายธนวัฒน์  สุมาตย์
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
36
เด็กหญิงธัญวรรณ  ดวงศรี
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กหญิงธันยพร  โลมรัตน์
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กชายธีรภัทร  บัวศรี
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กชายธีรภัทร  วงใหญ่
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กชายนรัตถภูมิ  เนื้ออ่อน
ป.4
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กหญิงนันท์นภัทร  สาลีวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กหญิงนันธิกา  นนทกุล
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กหญิงนิสาชล  วัฒนพรหมธาดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กชายบัณฑิตา  คนล่ำ
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงเบญจพร  มะโนวรรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กหญิงเบญจวรรณ  สืบเชื้อ
ป.4
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กหญิงปภาวรินทร์  สิงสีทา
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กหญิงปรียาภรณ์  บุญมาปัด
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กหญิงปรียาภรณ์  วันทา
ป.4
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กหญิงปวารตรีรัตน์  แสงฉาย
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  สีลับสี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กหญิงปิ่นรัตน์  ท่วงที
ป.4
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กหญิงปิยฉัตร  ยิ่งยง
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กหญิงปิยากร  แสงชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กชายปุณยวัฒน์  ชายแก้ว
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กหญิงพรรพษา  บุญยงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กชายพฤทธิพร  เงาแจ้ง
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กชายพัชรพล  จารุตัน
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กหญิงพุทธรักษา  ธิอินทร์
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กหญิงเพชรดา  สาลีเครือ
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนชาด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุบลราชธานี เขต 2

ณ ห้อง 3 โรงเรียนตระการพืชผล
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
61
เด็กหญิงแพรวา  เทียมทัด
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กชายภูริวัฒน์  ไชยวิเศษ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กหญิงมะลิรัก  พลสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กหญิงเมลานีว์  อุนานันทพงศ์
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กชายยศภัทร  เยาวะศรี
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กหญิงรวินันท์  ศิริวัฒนกุล
ป.4
โรงเรียนบ้านโหมน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กชายรัชชานนท์  ยลไชย
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กหญิงรัชนี  เจือบุญ
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กชายรัฐศาสตร์  บุญครุฑ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กชายรุ่งเกียรติ  สีมาฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
71
เด็กชายเรืองชัย  เรืองแสน
ป.4
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กหญิงฤทัยชนก  ชาลี
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กหญิงลภัสรดา  แก้วพวง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กหญิงลริตา  จารุกมูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กหญิงลักขณาภรณ์  แกะมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กหญิงวนิดา  แจ้งพรมมา
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนชาด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กหญิงวรดา  อินทร์ตา
ป.4
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กหญิงวรัญญา  รูปแกะ
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กชายวัชระวิชญ์  ตรีชินะพงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กหญิงวิพรธิดา  สุภาคาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กหญิงศิรกานต์  ชัยน้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กหญิงศิริวรรณ  สุระพินิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กหญิงศุภนัฎฐ์  พัฒนะดำรงค์ชัย
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กหญิงศุภิสรา  บาทวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กชายสิปปกร  นวลฉวี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กหญิงสุคนธวา  สุดหล้า
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กหญิงสุจิตรา  ทัศบุตร
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กหญิงสุตาภัทร  แวงวรรณ์
ป.4
โรงเรียนบ้านดงตาหวัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กหญิงสุทิดา  ตลบหอม
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กหญิงสุธีกานต์  แดนดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
อุบลราชธานี เขต 2

ณ ห้อง 4 โรงเรียนตระการพืชผล
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
91
เด็กหญิงกมลพร  ภูมิคอนสาร
ม.2
โรงเรียนบ้านนาขาม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กหญิงกาญจนา  ลคร
ม.1
โรงเรียนบ้านนาขาม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กชายชนภัทร  แวงวรรณ์
ม.1
โรงเรียนบ้านดงตาหวัง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
นางสาวทิพานัน  สาเลิศ
ม.3
โรงเรียนบ้านนาขาม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
นายนันทวุฒิ  ขันสิงห์
ม.3
โรงเรียนบ้านนาขาม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กหญิงปริศณา  จูมรี
ม.1
โรงเรียนบ้านนาขาม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กหญิงปัณฑิตา  สว่างเนตร
ม.1
โรงเรียนบ้านนาขาม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
นายเปรมปรีด์  นาคทอง
ม.3
โรงเรียนบ้านนาขาม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กหญิงวรรณเพ็ญ  โคตรพรมศรี
ม.1
โรงเรียนบ้านนาขาม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กหญิงวราภรณ์  แรกเรียง
ม.1
โรงเรียนบ้านนาขาม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
นายวัชกรณ์  ใจกล้า
ม.3
โรงเรียนบ้านนาขาม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
นางสาววิจิตรา  วันทอง
ม.3
โรงเรียนบ้านนาขาม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กหญิงวิภาวณี  ผงจันทร์
ม.2
โรงเรียนบ้านนาขาม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กหญิงศิริลักษณ์  ถนอมบุญ
ม.1
โรงเรียนบ้านนาขาม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กหญิงสุนิสา  จำปาไทย
ม.2
โรงเรียนบ้านนาขาม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
106
นายอัศนี  คำแก้ว
ม.3
โรงเรียนบ้านนาขาม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กหญิงสุธีกานต์  โสมอินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กหญิงสุพัชเวช  เพชราเวช
ป.4
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กหญิงสุภิเพ็ญพร  อิทธิสกุลชร
ป.4
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กหญิงหทัยชนก  บุญมี
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กชายอนรรมชัย  พงษ์พิลา
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กชายอภิเชษฐ์  ชารี
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กหญิงอภิญญา  อมตะเวทิน
ป.4
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กหญิงอมรรัตน์  คำวัน
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กหญิงอรจิรา  หินนาค
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กชายอเล็กซ์  จอนห์ ฟีนีย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กชายอัษฏาวุธ  วงษ์งาม
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กหญิงอ้ายอิ่ง  ซู
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุบลราชธานี เขต 2

ณ ห้อง 5 โรงเรียนตระการพืชผล
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
119
เด็กหญิงกนิษฐา  รอบรู้
ป.6
โรงเรียนบ้านพังเคน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กหญิงกมลชนก  แสนทวีสุข
ป.4
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กหญิงกรรณิการ์  แดนดี
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กชายกฤตเมธ  วะนา
ป.5
โรงเรียนบ้านฮี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กชายกฤษฎา  สุดหล้า
ป.6
โรงเรียนบ้านฮี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กหญิงกัญชนก  วิเศษชลธาร
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันทะวารี
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แพงคำ
ป.4
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กหญิงกัญญาวีร์  พันธ์ตา
ป.4
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ยวงมณี
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กชายกันตวิชญ์  สีเทา
ป.4
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กหญิงกัลยาภรณ์  เทพพินิจ
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กชายกิตติ  ทองผาย
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กชายกิตติธร  กัญญาบัตร
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กหญิงกิติยาภรณ์  ตันแก้ว
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กหญิงกีรติกา  พลเสริม
ป.5
โรงเรียนบ้านฮี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กหญิงกุลนิษฐ์  ศิริราช
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กหญิงแก้วกัลยา  จันทรา
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กหญิงขวัญกมล  ผายม
ป.6
โรงเรียนบ้านพังเคน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กหญิงขวัญวจี  สีมาบัติ
ป.4
โรงเรียนบ้านฮี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กชายจตุพร  วงค์มั้น
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กหญิงจิดาภา  แพงจ่าย
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
141
เด็กหญิงจิตติภัทร  เครืองาม
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กหญิงจิระนันท์  ศรัทธาพันธ์
ป.4
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กหญิงจิรัชญา  พลีดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กหญิงจิรัชญา  โพนแก่น
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กหญิงจิรัชญา  สีสำรวม
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กหญิงจิราพร  วงศ์ทอง
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กหญิงจิราภรณ์  มงคล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  มาลัย
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กหญิงฉัตรมณี  นวลพงษ์
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กชายเฉลิมเกียรติ  หลุยบุญเริง
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุบลราชธานี เขต 2

ณ ห้อง 6 โรงเรียนตระการพืชผล
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
151
เด็กหญิงชนัญธิดา  สำเภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กหญิงชรัมพร  กอบเกื้อ
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กหญิงชรินรัตน์  มาสู่
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กชายชุตินันท์  บุตรศรี
ป.4
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กหญิงฌานิดาภรณ์  เรืองแสน
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กหญิงฐิติวรดา  นาคสุด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กหญิงณฐพรรณ  ป้อมแดง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กหญิงณัชญาดา  ปัญญา
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
นายณัฏฐดนย์  ทุนมาก
ป.4
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  คำศรีสุข
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กหญิงณัฐกานต์  บัวขาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กหญิงณัฐชยา  ทิพรส
ป.4
โรงเรียนบ้านฮี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กหญิงณัฐชยา  ยิ่งยง
ป.5
โรงเรียนบ้านฮี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กหญิงณัฐชยา  สีสุวะ
ป.4
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กหญิงณัฐณิชา  ดีสุดหา
ป.6
โรงเรียนบ้านพังเคน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กหญิงณัฐณิชา  ทิพรส
ป.4
โรงเรียนบ้านฮี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กหญิงณัฐทิชา  หวานฉ่ำ
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กหญิงณัฐธิดา  โภคทรัพย์
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กหญิงณัฐธิดา  แสงโคตร
ป.4
โรงเรียนบ้านดงตาหวัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กชายณัฐภัทร  จันทร์เลิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กหญิงณัฐริกา  ศิลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กหญิงณัฐวิภา  พันโย
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กหญิงดาราธิป  ปูคะภาค
ป.4
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กชายตระการศักดิ์  จุใจล้ำ
ป.5
โรงเรียนบ้านฮี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กชายเตชินท์  อ่อนแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
176
เด็กชายทวีสินทรัพย์  สายจันดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กหญิงทักษิณา  ประกอบผล
ป.4
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กชายธนกฤต  เยาวศรี
ป.4
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กชายธนกฤต  องษา
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กหญิงธนภรณ์  ทรงดวงดี
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กชายธนาทร  รุ่งเรือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กชายธนาธิป  วงเวียน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุบลราชธานี เขต 2

ณ ห้อง 7 โรงเรียนตระการพืชผล
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
183
เด็กหญิงธมลวรรณ  ถายะพิงค์
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กหญิงธัญวรัตน์  หิมคุณ
ป.6
โรงเรียนบ้านโหมน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กหญิงธัญวรัตม์  บุตรโท
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กหญิงธาราทิพย์  ไชยนิเดช
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กชายนพรัตน์  สุขแสง
ป.5
โรงเรียนบ้านฮี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กหญิงนภัสสร  ชินพงศธร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กหญิงนรมน  จงสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กหญิงนันท์นภัส  กองพล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กหญิงนันทนา  เทียมทัด
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กชายนันธวุฒ  ครุณพันธ์
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กหญิงนิชฌาวัลย์  พลศรี
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กหญิงนิตยา  คู่แก้ว
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กหญิงนิศากานต์  สุดศรี
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กชายบวร  ลานนท์
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กหญิงบัณฑิตา  ดาลัย
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กหญิงบุญญากานต์  สุราโพธิ์
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กหญิงบุญยานุช  คงทน
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กหญิงบุษราคัม  วงศ์คำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กหญิงบุหลันฉาย  คงทน
ป.5
โรงเรียนบ้านนาขาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กชายปกรณ์  ชนะศรีภูมิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กชายปฏิพาร  พละโพธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านฮี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กหญิงปภาวรินทร์  วารัพัฒน์
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กหญิงประภาวดี  พรมจันทร์
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กหญิงปรายญารัตน์  ล้วนคัด
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กหญิงปริณทิพย์  เกษมสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กชายปรินทร  วรสาร
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กชายปวรปรัชญ์  สุพรม
ป.4
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กหญิงปวริศา  แคนดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
211
เด็กหญิงปานไพลิน  โกมลศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กหญิงปิยธิดา  พวงศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านนาขาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กหญิงปิยะกาญจน์  บุญทิตย์
ป.4
โรงเรียนบ้านฮี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กหญิงปิยะธิดา  อุ้ยโพนทอง
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุบลราชธานี เขต 2

ณ ห้อง 8 โรงเรียนตระการพืชผล
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
215
เด็กหญิงปุญญิสา  ชมตันติ
ป.4
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กหญิงปุญญิสา  บุญยงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กหญิงปุณฑริกา  คำผุย
ป.5
โรงเรียนบ้านพังเคน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กชายพงศ์ปณต  อุปรีที
ป.5
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กชายพงษ์พันธ์  จันปุ่ม
ป.6
โรงเรียนบ้านนาขาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กชายพชร  ภิสสาสุนทร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กหญิงพชรอร  ดาวัลย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กหญิงพรธีรา  พรวิเศษศิริกุล
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กหญิงพวงชมภู  ธรรมวงษ์ศรี
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กหญิงพัชราภา  มะหิน
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กหญิงพัฑฒิดา  อุ้ยโพนทอง
ป.4
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กชายพันเทพ  ประสาน
ป.4
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กชายพันธุ์พฤกษ์  กางกั้น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กหญิงพาวิดา  แสงตา
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กหญิงพิชญธิดา  โนนทิง
ป.4
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กหญิงพิชญธิดา  หาสุข
ป.5
โรงเรียนบ้านฮี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กหญิงพิมผกา  เพิ่มพาม
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  มัดทะปนัง
ป.6
โรงเรียนบ้านพังเคน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กหญิงพิริยาภรณ์  สีสุวะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กชายพีรพัฒน์  ทับทิมใส
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กหญิงแพรพิไล  หลายภา
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กหญิงฟาริตา  วิชุวงค์
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กหญิงภวิภาพร  วรบุตร
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กหญิงภักดิ์พิลัย  ว่องไว
ป.4
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กชายภัทรดนัย  ประสารดี
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กชายภัทรพล  โมหา
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กหญิงภัทรวดี  วงค์ชมภู
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กหญิงภัทราภรณ์  เชื้อท้าว
ป.4
โรงเรียนบ้านฮี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กหญิงภัทราวดี  น้ำคำ
ป.4
โรงเรียนบ้านฮี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กหญิงภิพาดา  บุตรจันทร์
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กชายภูมิมินทร์  คำสิม
ป.4
โรงเรียนบ้านฮี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
246
เด็กหญิงมนัสนันท์  ลัดดา
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุบลราชธานี เขต 2

ณ ห้อง 9 โรงเรียนตระการพืชผล
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
247
เด็กหญิงมะลิชาติ  การกล้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กหญิงมัทยาทิพย์  ปัดนา
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กหญิงมินตรา  จันทร์นันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กชายเมธิชัย  สุดหล้า
ป.4
โรงเรียนบ้านฮี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กชายยุทธภูมิ  อึ่งน้อย
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กหญิงรดากานต์  แก้วกัญญา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กหญิงรัชนีกร  ยิ่งยง
ป.4
โรงเรียนบ้านฮี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กชายราเชนทร์  ชะนะพา
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กหญิงรินลณี  รินทอง
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กหญิงลภัสรดา  ผาสุข
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กหญิงวรนุช  เสนพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาขาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กหญิงวรัมพร  กอบเกื้อ
ป.4
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กหญิงวราภรณ์  รูปสงค์
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กชายวริศ  ขาววงศ์
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กหญิงวารินทิพย์  สลัยรัมย์
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กชายวิชชากร  แบนประชา
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กหญิงวิชญาพร  สุขสิงห์
ป.4
โรงเรียนบ้านฮี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กชายวิชภูมิ  หมุนสิงห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กหญิงวิมลศิริ  ทันธิมา
ป.4
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กชายวิษณุ  รื่นเริง
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กชายวุฒิกร  เสริฐสม
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กหญิงศรันญ์พร  กาทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กหญิงศรินทร์ทิพย์  แพงทรัพย์
ป.4
โรงเรียนบ้านฮี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กหญิงศรีสุดา  เทพอาษา
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนชาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กหญิงศารยา  แพงจักร์
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนชาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กหญิงศิวรานุรัตน์  เพ็งสอน
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กชายศุภกร  วามะกันต์
ป.4
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กหญิงสราวัลย์  พิพัฒน์
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กชายสราวุฒิ  หาวุฒิ
ป.4
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กชายสันต์จเร  หนองหาญ
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กหญิงสายสวรรค์  ทัศราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กหญิงสิตานัน  บุญสุข
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุบลราชธานี เขต 2

ณ ห้อง 10 โรงเรียนตระการพืชผล
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
279
เด็กชายสิทธินนท์  คำแก้ว
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กหญิงสิริกัญญา  แถมวัน
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
281
เด็กหญิงสุจิตรา  ไชยลา
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กหญิงสุพรรณหงษ์  แก้วกนก
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กหญิงสุพัฒตรา  ศุภรักษ์
ป.4
โรงเรียนบ้านฮี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กหญิงสุภาวดี  วะนา
ป.5
โรงเรียนบ้านฮี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กหญิงสุภาวิดา  ท่าหาร
ป.5
โรงเรียนบ้านฮี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กหญิงสุภิสรา  พงศิลา
ป.4
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กหญิงสุรัตน์ธิดา  ภะวัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กชายสุริยา  วังพลับ
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กหญิงสุวรรณา  ใยทอน
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กชายอจลวิทย์  พรมพิลา
ป.4
โรงเรียนบ้านนาขาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กหญิงอชิรญา  สาสีมา
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กชายอธิคุณ  ก้อนกลิ่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กชายอนุกูล  ชมตันติ
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กชายอภิชาติ  แข่งขัน
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กชายอภินันท์  คำพลี
ป.6
โรงเรียนบ้านฮี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กชายอมรเทพ  พืชคำ
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กหญิงอรนุช  คันธนฤกษ์
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กหญิงอรอินทร์  รักการ
ป.6
โรงเรียนบ้านฮี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กหญิงออรญา  สวัสดิพงษ์
ป.4
โรงเรียนบ้านโหมน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กหญิงอักษิกา  วงศโภชย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กชายอัครชัย  นวลพงษ์
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กชายอัครเดช  ชนะพาห์
ป.4
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กชายอัครพล  ทิพยพร
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กหญิงอัญชลี  ทปประดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กหญิงอาทิตินันท์  ค่ำคูณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กหญิงอารียานีณ์  นามบุญเรือง
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์