ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุบลราชธานี เขต 1

ณ อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง ป.4/1 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กชายกณิญ  ไชยรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกนกนิกา  โตใหญ่ยิ่งเจริญ
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
3
เด็กชายกนกพงษ์  ชินนะ
ป.5
โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกนกพร  นรดี
ป.5
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกนกรัตน์  พลราช
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
6
เด็กชายบิลพัสดุ์  คงสนั่น
ป.5
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกมลชนก  สุทธิคุณ
ป.5
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกรกนก  กองไชย
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
9
เด็กหญิงกรกนก  บุญสนิท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
10
เด็กชายกรณ์พัชร  หอมจำปา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
11
เด็กหญิงกรรินทร์  พิมพ์สำโรง
ป.5
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
คณิตประถม
12
เด็กหญิงกรวรรณ  กอพงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
13
เด็กชายกรวิชญ์  เกตุพันธ์
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
14
เด็กชายกรวิชญ์  แก้วสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
15
เด็กชายกรวิชญ์  ไชยพันธ์
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
16
เด็กชายกรวิชญ์  หงษ์อินทร์
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
17
เด็กหญิงกฤชภร  อยู่เพชร
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
18
เด็กชายกฤดา  วงษานนท์
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
19
เด็กชายกฤตภัค  บุญเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
20
เด็กชายกฤตภาส  จันทร์หอม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
21
เด็กชายกฤตภาส  มุขขันธ์
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
22
เด็กหญิงกฤตยา  นามจันดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
23
เด็กชายกฤตานน  คงแสนคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
24
เด็กชายกฤติน  องค์สถาพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
25
เด็กชายกฤติพงศ์  นวรัตน์ ณ อยุธยา
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
26
เด็กชายกฤษฏิพงศ์  บัวศรี
ป.5
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
27
เด็กชายกฤษณ์  กุตาวัน
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
28
เด็กชายกฤษณ์  สูนานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
29
เด็กชายกฤษดา  ศิริวรรณ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า
คณิตประถม
30
เด็กชายกฤษดาณุวัตน์  สกุลจาป
ป.6
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
คณิตประถม
31
เด็กชายกวิน  กะนะหาวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
32
เด็กชายกวินทร์  เอกปริญญารักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
33
เด็กหญิงกวินนาถ  พานิชเจริญ
ป.4
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
34
เด็กชายกวินพัฒน์  ชัยหิรัญกิตติ์
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
35
เด็กชายก้องสุธา  สุวรรณกูฎ
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุบลราชธานี เขต 1

ณ อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง ป.4/2 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงกัญจน์ชญา  รุ่งเรือง
ป.5
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
37
เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา  สุดา
ป.5
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
คณิตประถม
38
เด็กหญิงกัญญวี  ทองสำแดง
ป.5
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
39
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กาญจนรักษ์
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
40
เด็กชายกันจพงศ์  สุวรรณกูฏ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
41
เด็กชายกันต์ธีร์  บุตราช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
42
เด็กชายกันตพัฒน์  กวีนัฏธยานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
43
เด็กชายกันตภณ  ทุมเสน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
44
เด็กหญิงกันยารัตน์  พงษ์บริบูรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
45
เด็กชายกัมปนาท  เพ็งธรรม
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
46
เด็กหญิงกัลยกร  สิงห์สาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
47
เด็กหญิงกัลย์สุดา  เรืออาจ
ป.6
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
คณิตประถม
48
เด็กหญิงกานต์กนก  คุ้มจิตร
ป.6
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
คณิตประถม
49
เด็กหญิงกานต์พิชชา  ขันทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
50
เด็กหญิงกานต์สินี  สวัสดิ์ตระกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
51
เด็กชายกำพล  หอมหวล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
52
เด็กชายกิตติธัช  นิลาสน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
53
เด็กชายกิตติพล  ศรีรักษ์
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
54
เด็กชายกิตติพัฒน์  สิงห์งาม
ป.5
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
55
เด็กชายกีรติ  คชฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
56
เด็กหญิงกุลปริยา  ทองคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
57
เด็กหญิงกุลปรียา  รุ่งแสง
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
58
เด็กหญิงกุสุมา  คุณมะนะ
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
59
เด็กหญิงเก็จเพชร  ขันรักษ์
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
60
เด็กหญิงเกวลิน  คงสุข
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
61
เด็กหญิงเกวลิน  พุฒพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
62
เด็กหญิงแก้วขวัญ  ศรีพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
63
เด็กหญิงแก้วเพรชฌรัตน์  สาจันทร์
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
64
เด็กชายไกรยสิทธฺ์  จินดากุล
ป.5
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
คณิตประถม
65
เด็กหญิงขรินทร์ทิพย์  มุสิกา
ป.5
โรงเรียนบ้านพิณโท
คณิตประถม
66
เด็กหญิงขวัญพิชชา  ท้วมขำ
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
67
เด็กหญิงขวัญลดา  จึงวิมุติพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
68
เด็กหญิงแขไขนภา  สุทธัง
ป.5
โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)
คณิตประถม
69
เด็กชายคงสักก์  โกศัลวิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
70
เด็กชายคชภัทร  ศรีรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุบลราชธานี เขต 1

ณ อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง ป.4/3 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายคณาทิป  บุตรชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
72
เด็กชายคณาธิป  วายทุกข์
ป.6
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
คณิตประถม
73
เด็กหญิงคนดี  วงค์ภา
ป.5
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
คณิตประถม
74
เด็กหญิงคาสานดร๊าเมย์  บาจา
ป.6
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
คณิตประถม
75
เด็กชายจอมทัพ  เหล่าพงษ์ศร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
76
เด็กชายจักรพันธ์  ศรีดาจันทร์
ป.4
โรงเรียนบ้านเหล่าข้าวดอนก่อ
คณิตประถม
77
เด็กชายจักรภัทร  ทองพุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
78
เด็กชายจักรวัฒน์  ทองไทย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
79
เด็กหญิงจิณณพัต  ศักดิ์ศรี
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
80
เด็กหญิงจิดาภา  ดิษยกาญจน์กูร
ป.5
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
คณิตประถม
81
เด็กชายจิรกฤต  ตั้งนิพนธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
82
เด็กหญิงจิรชยา  สาระวัน
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
83
เด็กหญิงจิรภัทร  พันธง
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
84
เด็กชายจิรภัทร์  มนัส
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
85
เด็กชายจิรภาส  ทองดีแท้
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
86
เด็กหญิงจิรภิญญา  ฝอดสูงเนิน
ป.4
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
87
เด็กหญิงจิรัชญา  หมายดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
88
เด็กหญิงจิรัชยา  พระลักษณ์
ป.5
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
คณิตประถม
89
เด็กชายจิรัฏฐ์  ศรีบริบูรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
90
เด็กหญิงจิรัฐติกานต์  พลไชย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
91
เด็กหญิงจิลลาภัทร  จิระบลกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
92
เด็กหญิงจุฑามาศ  แผลงฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านยางขี้นก
คณิตประถม
93
เด็กหญิงจุฑารัตน์  ปทุมวัน
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
94
เด็กหญิงจุฑาลักษณ์  เเก้วทองนาค
ป.6
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
คณิตประถม
95
เด็กชายเจตนิพันธ์  สุกรรณ์
ป.6
โรงเรียนเมืองอุบล
คณิตประถม
96
เด็กหญิงเจนจิรา  บุญเศรษฐ์
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
97
เด็กชายเจษฎาภรณ์  มาซาฮิโร่ ซือจิ
ป.6
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
คณิตประถม
98
เด็กชายฉัตรชัย  บุญกาญจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
99
เด็กชายฉัตรพิพัฒน์  บุบผาสังข์
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
100
เด็กชายชญาณวรุตม์  สุดสี่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
101
เด็กหญิงชญานิน  นรเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
102
เด็กหญิงชญานิษฐ์  แก่นมั่น
ป.4
โรงเรียนบ้านเหล่าข้าวดอนก่อ
คณิตประถม
103
เด็กหญิงชญานิษฐ์  เคน้ำอ่าง
ป.5
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
คณิตประถม
104
เด็กหญิงชญานิษฐ์  สังฆะมณี
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
105
เด็กหญิงชนกพร  ทองคุ้ม
ป.4
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุบลราชธานี เขต 1

ณ อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง ป.4/4 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายชนแดน  แสนทวีสุข
ป.4
โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง)
คณิตประถม
107
เด็กชายชนะพล  ศรีแสง
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
108
เด็กหญิงชนัญชิดา  สมุทรรัตนากร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
109
เด็กหญิงชนันทกานต์  วงศ์ศรีแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
110
เด็กหญิงชนาธิป  สุวรรณกูฏ
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
111
เด็กหญิงชนิกานต์  ดานุวงศ์
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
112
เด็กหญิงชนิสรา  วิชาพรม
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
113
เด็กหญิงชนุตร์  ศรีสันต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
114
เด็กหญิงชไมพร  นามพงษ์
ป.6
โรงเรียนปทุมวิทยากร
คณิตประถม
115
เด็กชายชยกร  คล้ายใยทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
116
เด็กชายชยพล  แซ่จึง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
117
เด็กชายชยุต  ธีรลีกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
118
เด็กชายชโยธิต  ดีพลงาม
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
119
เด็กหญิงชลธิชา  คงศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านวังมนเดือยไก่
คณิตประถม
120
เด็กหญิงชลัญฏา  คาวะดี
ป.5
โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่
คณิตประถม
121
เด็กหญิงชลิตา  น้ำกลั่น
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
122
เด็กชายชัชพิมุข  จำปาทง
ป.6
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
คณิตประถม
123
เด็กหญิงชัญญา  กัลป์ศิริไพศาล
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
124
เด็กหญิงชัญญา  เชื้อโชติ
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
125
เด็กชายชัยภัทร  จิตทวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
126
เด็กชายชัยภัทร  มัชปะโม
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี)
คณิตประถม
127
เด็กชายชาคริต  ชนะสิงห์
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
128
เด็กหญิงชาคริยา  โพธิสาราช
ป.5
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
คณิตประถม
129
เด็กชายชาญชัย  ช่วยอาษา
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
130
เด็กชายชาญยุทธ  พิณโท
ป.5
โรงเรียนบ้านพิณโท
คณิตประถม
131
เด็กหญิงชิดชนก  วงษ์อินตา
ป.5
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
132
เด็กชายชินดนัย  กิจสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านเหล่าข้าวดอนก่อ
คณิตประถม
133
เด็กชายชิษณุพงศ์  ภานุมนต์วาที
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
134
เด็กหญิงชีวาชนา  มูลศรี
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
135
เด็กหญิงชุติกาญจน์  กลิ่นกุหลาบ
ป.5
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
136
เด็กหญิงชุติกาญจน์  จันทร์ทรง
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
137
เด็กหญิงชุติกาญจน์  วัฒนาราช
ป.4
โรงเรียนบ้านเค็ง
คณิตประถม
138
เด็กชายโชติวัฒน์  พูลเสน
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
139
เด็กชายไชยธัญธร  ไชยทุม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
140
เด็กหญิงฌานิกา  ดีเลิศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุบลราชธานี เขต 1

ณ อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง ป.4/5 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายญาณพล  อนุอัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
142
เด็กชายญาณภัทร  บุญจริง
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
143
เด็กชายญาณวุฒิ  ผ่องเเผ้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
144
เด็กหญิงญาณิศา  วงษ์ภิญโญวัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
145
เด็กหญิงฐณิกา  นิยมวงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
146
เด็กหญิงฐานิฏฐ์  โชคนิรัติศัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
147
เด็กชายฐานิวัฒน์  ชายทวีป
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
148
เด็กหญิงฐานิสรา  สีมาวัน
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
149
เด็กหญิงฐาปานีย์  ประสิทธิชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
150
เด็กหญิงฐิตาพร  วงวัน
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
151
เด็กหญิงฐิตาภรณ์  เชื้อสิงห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
152
เด็กหญิงฐิติธาดา  บุญโปร่ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
153
เด็กชายฐิติพงศ์  แก้วมหาวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
154
เด็กหญิงฐิติรัชต์  ทองพิเศษ
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
155
เด็กหญิงฐิติรัตน์  คุชิตา
ป.6
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
คณิตประถม
156
เด็กชายฐิติศักดิ์  แท่นทอง
ป.5
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
คณิตประถม
157
เด็กชายณคุณ  เชาวกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
158
เด็กชายณชนก  ดาโรจน์
ป.4
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
คณิตประถม
159
เด็กชายณฐนน  ตันติวาทินกร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
160
เด็กชายณฐนนท์  ทองวรรณ
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
161
เด็กหญิงณฐพร  ปัญญาสาย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
162
เด็กหญิงณปภา  สิทธิโชติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
163
เด็กชายณภัทร  ชัยสอง
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
164
เด็กชายณัช  จูมพระบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
165
เด็กหญิงณัชชา  บรรณมาส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
166
เด็กหญิงณัชชา  มาร์ติน
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
167
เด็กชายณัชพล  กนกแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
168
เด็กชายณัชย์ธรรม์  วิไลกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
169
เด็กชายณัฎฐ์วัฒน์  ปริหา
ป.4
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
คณิตประถม
170
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วาภพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
171
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ศรีลาชัย
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
172
เด็กหญิงณัฏฐนิชา  จิตสันติกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
173
เด็กชายณัฏดนัย  มีห่วง
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
174
เด็กชายณัฏตวัณ  จันทะมาลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
175
เด็กชายณัฐกิตติ์  มานิตทวีวัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุบลราชธานี เขต 1

ณ อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง ป.4/6 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงณัฐณิชา  ปูเชียงแดง
ป.5
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
177
เด็กหญิงณัฐณิชา  พวงแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
178
เด็กชายณัฐธัญพงศ์  ศาสตร์ศศิ
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
179
เด็กหญิงณัฐธิดา  มูลจัด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
180
เด็กชายณัฐนนท์  ตังควัฒนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
181
เด็กชายณัฐนนท์  เหลืองรุ่งโรจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
182
เด็กหญิงณัฐนิชา  บุญมาก
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
183
เด็กหญิงณัฐปวีณ์  กาฬภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
คณิตประถม
184
เด็กชายณัฐพงศ์  แสนมหา
ป.5
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
185
เด็กชายนัฐพงษ์  ชิณโชติ
ป.5
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
186
เด็กชายณัฐพนธ์  หินแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านเหล่าข้าวดอนก่อ
คณิตประถม
187
เด็กชายณัฐพล  สาระจันทร์
ป.4
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
คณิตประถม
188
เด็กชายณัฐพัฒน์  เถลิงรัมย์
ป.4
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
189
เด็กชายณัฐพัฒน์  พุฒพวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
190
เด็กหญิงณัฐพันธ์  สายโสภา
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
191
เด็กชายณัฐภัทร  เฉลิมศิลป์
ป.4
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
192
เด็กหญิงณัฐภัทร  ตรีโรจน์พร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
193
เด็กหญิงณัฐภาส์  พาแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านเค็ง
คณิตประถม
194
เด็กชายณัฐภูมิ  จันขาว
ป.6
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
คณิตประถม
195
เด็กชายณัฐยศ  อรรคบุตร
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองมุก
คณิตประถม
196
เด็กหญิงณัฐรดา  แก้วพิลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
197
เด็กหญิงณัฐรดา  คูณค้ำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
198
เด็กหญิงณัฐรินทร์ญา  บุญมั่น
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
199
เด็กหญิงณัฐรินีย์  เจริญทัศน์
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
200
เด็กชายณัฐวร  คุณิรัตน์
ป.4
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
201
เด็กชายณัฐวัฒน์  พาธิรักษ์
ป.5
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
คณิตประถม
202
เด็กชายณัฐวัฒน์  เสพสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
203
เด็กชายณัฐวีร์  สารกอง
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
204
เด็กชายณัฐวุฒิ  ธงไชย
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
205
เด็กชายณัฐวุฒิ  อยู่สุข
ป.4
โรงเรียนบ้านเหล่าข้าวดอนก่อ
คณิตประถม
206
เด็กชายณาศิส  พิณศรี
ป.5
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
207
เด็กหญิงดลนภา  กลิ่นทอง
ป.5
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
208
เด็กหญิงดวงฤทัย  ใจภพ
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
209
เด็กชายดินแดน  แสนทวีสุข
ป.6
โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง)
คณิตประถม
210
เด็กชายดิศพงษ์  วงศ์ชัย
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุบลราชธานี เขต 1

ณ อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง ป.4/7 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กชายดิษยธร  แสงดาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
212
เด็กชายดุจเทพ  ยิ่งยืน
ป.4
โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่
คณิตประถม
213
เด็กชายดุลยวัต  ศิริสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
214
เด็กชายต้นแบบ  เศรษฐปิยานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
215
เด็กชายตะวันฉาย  สดชื่น
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
216
เด็กชายตุลาการ  ทองประสม
ป.6
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
คณิตประถม
217
เด็กชายเตชสิทธิ์  มหาทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านเหล่าข้าวดอนก่อ
คณิตประถม
218
เด็กหญิงเตชิตา  ฤทธิ์เปี่ยม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
219
เด็กชายทยาวีร์  จูมลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
220
เด็กชายทัตเทพ  ชลกาญ
ป.4
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
คณิตประถม
221
เด็กชายทัตเทพ  สุวรรณวิสุทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
222
เด็กชายทัตพงษ์  อู่อ่อน
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
223
เด็กชายทินสิริ  สีใส
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
224
เด็กหญิงทิพย์สุดา  สุทธิโคตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
225
เด็กชายทีปกร  ตังควนิช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
226
เด็กชายเทวเทพ  บุญประกอบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
227
เด็กหญิงเทวธิดา  มณีเขียว
ป.5
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
คณิตประถม
228
เด็กชายธณะโชติ  จันทร์ทรง
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
229
เด็กหญิงธณัฐลิตา  วาสโสหา
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
230
เด็กชายธนกร  ไชยวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
231
เด็กชายธนกร  ทานะวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
232
เด็กชายธนกร  ธงวิชัย
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
233
เด็กชายธนกร  ศรีทิม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
234
เด็กชายธนกร  สวัสดิ์ตระกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
235
เด็กชายธนกฤต  สังโส
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
236
เด็กชายธนกฤษณ์  สิทธิ์วรรณ
ป.5
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
คณิตประถม
237
เด็กชายธนดล  ชิราวุฒิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
238
เด็กชายธนดล  ทาทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
239
เด็กชายธนดล  ท้าวแก้ว
ป.4
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
240
เด็กชายธนธรณ์  มูลสาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
241
เด็กชายธนบดี  ธานี
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
242
เด็กหญิงธนพร  ทรัพย์โคกสูง
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
243
เด็กหญิงธนพร  สมานชื่น
ป.5
โรงเรียนบ้านพิณโท
คณิตประถม
244
เด็กหญิงธนพร  สุพิพัฒน์โมลี
ป.5
โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)
คณิตประถม
245
เด็กหญิงธนพร  สุโพธิ์คำ
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุบลราชธานี เขต 1

ณ อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง ป.5/1 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กชายธนพล  ใจองสี
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
247
เด็กชายธนพล  หวังชม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
248
เด็กชายธนพัฒน์  เกษเงิน
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
249
เด็กชายธนวัฒน์  พงคพนาไกร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
250
เด็กชายธนภัทร  บุญตะวัน
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
251
เด็กหญิงธนภัสสร์  ดุลยเสรี
ป.5
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
252
เด็กชายธนวัฒน์  แสนมหา
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
253
เด็กชายธนวิชญ์  โคตรคำ
ป.4
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
คณิตประถม
254
เด็กชายธนวินท์  นัยนานนท์
ป.5
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
255
เด็กชายธนวินท์  โอบอ้วน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
256
เด็กหญิงธนัชชา  เหล็กงาม
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
257
เด็กหญิงธนัชญา  พลศักดิ์
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
258
เด็กหญิงธนัญชนก  บุญส่ง
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
259
เด็กหญิงธนัญชนก  เอื้อทาน
ป.4
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
260
เด็กชายธนัตภูมิ  แก้วพร
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
261
เด็กชายธนาเดช  มุสิกสาร
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
262
เด็กหญิงธนารีย์  พิมพะกรรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
263
เด็กชายธนาวิณ  เปาคำ
ป.4
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
264
เด็กชายธนิสร  มงคลเสริม
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น
คณิตประถม
265
เด็กหญิงธรรชนก  บุญยืน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
266
เด็กชายธราเทพ  ลอยฟ้า
ป.6
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
คณิตประถม
267
เด็กหญิงธฤษวรรณ  สุขประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
268
เด็กหญิงธัญชนก  สุขอุทัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
269
เด็กชายธัญญ์นิธิ  จตุรรังสฤษฏิ์
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
270
เด็กหญิงธัญทิพ  ก้อนคำดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
271
เด็กหญิงธัญมน  เกษมทวีศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
272
เด็กชายธัตรชัย  เสนาะวาที
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
273
เด็กหญิงธันยกานต์  กิ่งสกุล
ป.4
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
คณิตประถม
274
เด็กหญิงธิดาทิพย์  อร่ามศรี
ป.6
โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)
คณิตประถม
275
เด็กหญิงธิดารัตน์  บุญสุภา
ป.5
โรงเรียนบ้านพิณโท
คณิตประถม
276
เด็กชายธีรเดช  มีเดช
ป.4
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
277
เด็กชายธีรภัทร  กลางถิ่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
278
เด็กชายธีรเมธ  เกตุพันธ์
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
279
เด็กหญิงธีราภรณ์  ภาสตโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
280
เด็กชายเธียรธรรม์  เธียรภูริเดช
ป.5
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุบลราชธานี เขต 1

ณ อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง ป.5/2 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กหญิงนงนภัส  ชิณพันธ์
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
282
เด็กหญิงนถฤณี  พระอารักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
283
เด็กชายนนทพัทธ์  พรหมป้อง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
284
เด็กชายนพพล  กาญจนเสน
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
285
เด็กหญิงนภสร  ชุดชอง
ป.4
โรงเรียนบ้านเหล่าข้าวดอนก่อ
คณิตประถม
286
เด็กชายนภสินธุ์  เต็มศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
287
เด็กหญิงนภัสตรา  พงษ์พิสิฐวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
288
เด็กหญิงนภัสนันท์  ขจรฟุ้ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
289
เด็กชายนภัสรพี  ดวงศรี
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
290
เด็กหญิงนภัสสร  ปัสสา
ป.4
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
291
เด็กชายนภาดล  เกษเพชร
ป.5
โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่
คณิตประถม
292
เด็กหญิงนภาดา  สายพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
293
เด็กหญิงนโม  แซ่โค้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
294
เด็กหญิงนรพร  ก้อนคำ
ป.5
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
295
เด็กชายนรภัทร  คุ้มครอง
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
296
เด็กชายนราวิชญ์  สำราญสุข
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
297
เด็กหญิงนริศรา  โยธา
ป.6
โรงเรียนบ้านเหล่าข้าวดอนก่อ
คณิตประถม
298
เด็กหญิงนฤมล  สังขรมย์
ป.5
โรงเรียนบ้านเค็ง
คณิตประถม
299
เด็กหญิงนลินนิภา  ผาดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
300
เด็กหญิงนลินี  พันธ์คุณ
ป.4
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
301
เด็กชายนวพล  บุตรพรม
ป.6
โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่
คณิตประถม
302
เด็กชายนวพล  พันเสมอ
ป.6
โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง)
คณิตประถม
303
เด็กชายนวพล  สิทธิโชค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
304
เด็กชายนะโม  ชนะกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
305
เด็กชายนัฐเศรษฐ์  บุญเพิ่ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
306
เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  ภิรมย์กิจ
ป.5
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
307
เด็กชายนัทธพงศ์  บุญคง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองมุก
คณิตประถม
308
เด็กหญิงนันต์ทิยากร  ศรีสมุทร
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
309
เด็กหญิงนันทิญา  เทพคำราม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
310
เด็กหญิงนาตาชา  แก่นมั่น
ป.6
โรงเรียนบ้านเหล่าข้าวดอนก่อ
คณิตประถม
311
เด็กชายนาธัส  บางเสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
312
เด็กหญิงนาราชา  สวัสเอื้อ
ป.6
โรงเรียนปทุมวิทยากร
คณิตประถม
313
เด็กหญิงนาอีมี นัทตชา  กาบริแอล
ป.4
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
คณิตประถม
314
เด็กชายนำโชค  พุทธบุญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
315
เด็กหญิงน้ำทิพย์  เอกเลิศ
ป.6
โรงเรียนบ้านเค็ง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุบลราชธานี เขต 1

ณ อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง ป.5/3 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กหญิงนิชาภา  ปัญจกนกกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
317
เด็กหญิงนิตยา  สอนดี
ป.5
โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง)
คณิตประถม
318
เด็กชายนิติธร  ประพันธา
ป.5
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
319
เด็กชายนิติธรรม  บุญอาสา
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
320
เด็กชายนิติพัฒน์  สุวรรณพรม
ป.6
โรงเรียนบ้านเหล่าข้าวดอนก่อ
คณิตประถม
321
เด็กชายนิทิชคุณ  สุริสาง
ป.5
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
322
เด็กหญิงนิธิตา  จันทร์โยธา
ป.5
โรงเรียนบ้านยางขี้นก
คณิตประถม
323
เด็กชายนิพิฐพนธ์  ผลดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
324
เด็กชายนิพิฐพรรษ  คลังทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
325
เด็กหญิงนิรัชพร  พลราช
ป.5
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
326
เด็กชายนิรัติศัย  วงษ์สามารถ
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
327
เด็กหญิงเนตรนภา  คำนนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
328
เด็กหญิงบงกชกร  นาไชยสินธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านเหล่าแดง
คณิตประถม
329
เด็กหญิงบงกชกร  หว่างเที่ยน
ป.5
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
330
เด็กชายบวรศักดิ์  บุตรวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
331
เด็กหญิงบุญยวีร์  บุญเย็น
ป.5
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
332
เด็กหญิงเบญจวรรณ  ใจธรรม
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
333
เด็กชายเบญจวิทย์  สายแวว
ป.6
โรงเรียนบ้านเหล่าข้าวดอนก่อ
คณิตประถม
334
เด็กหญิงเบญญาภา  จุดาสิงห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
คณิตประถม
335
เด็กหญิงเบญญาภา  บัวกอ
ป.4
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
336
เด็กหญิงเบญญาภา  พิมพาวัตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
337
เด็กชายปฏิณญา  ไชยะเดชะ
ป.5
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
คณิตประถม
338
เด็กชายปฏิภาณ  ทวีศักดิ์
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
339
เด็กชายปฏิภาณ  บุษมงคล
ป.6
โรงเรียนปทุมวิทยากร
คณิตประถม
340
เด็กชายปฏิภาณ  สรพิมพ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
คณิตประถม
341
เด็กชายปฏิภาณ  โสตเเก้ว
ป.6
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
คณิตประถม
342
เด็กชายปฐพี  จันทะวงศ์
ป.4
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
343
เด็กชายปณวัชณ์  บังศรี
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
344
เด็กหญิงปณัฏฎา  หินผา
ป.4
โรงเรียนบ้านเหล่าข้าวดอนก่อ
คณิตประถม
345
เด็กหญิงปณิดา  จันทร์โยธา
ป.6
โรงเรียนบ้านยางขี้นก
คณิตประถม
346
เด็กหญิงปณิตา  ปิ่นใจ
ป.5
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
347
เด็กหญิงปทิตตา  แก้วงามสอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
348
เด็กหญิงปพิชญา  คงวัน
ป.5
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
349
เด็กชายปภังกร  ศุภลักษณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านเหล่าข้าวดอนก่อ
คณิตประถม
350
เด็กชายปภังกร  สมุทรเวช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุบลราชธานี เขต 1

ณ อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง ป.5/4 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กชายปภังกร  สุภาพันธ์
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
352
เด็กหญิงปภัสวดี  อ่อนมิ่ง
ป.5
โรงเรียนบ้านพิณโท
คณิตประถม
353
เด็กหญิงปภาวรินทร์  สุนทรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
354
เด็กหญิงปภาวรินศ์  แก้วกันยา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
355
เด็กชายปรเมศ  พิสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล)
คณิตประถม
356
เด็กหญิงประกายแก้ว  สีแดง
ป.6
โรงเรียนบ้านเหล่าข้าวดอนก่อ
คณิตประถม
357
เด็กชายปรัตถกร  จรรยาเลิศอดุลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
358
เด็กชายปริญ  ไพศาลรภัทร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
359
เด็กหญิงปริสา  ปริพุฒิ
ป.5
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
คณิตประถม
360
เด็กหญิงปรีชญา  โหตระไวศยะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
361
เด็กหญิงปรียาภรณ์  ยะโสธรศรกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
362
เด็กชายปวริศ  บุญเทียม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
363
เด็กหญิงปวริศา  ชนะไพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
364
เด็กหญิงปวริศา  ศุภลักษณ์
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
365
เด็กหญิงปวริศา  โหตระไวศยะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
366
เด็กชายปวเรศ  โกมลวิชญ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
367
เด็กชายปวเรศ  สุขเจริญ
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
368
เด็กหญิงปวิชญาดา  อักษร
ป.5
โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)
คณิตประถม
369
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  วงค์ศรีชา
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
370
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  อินทรพานิช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
371
เด็กหญิงปัญชลิกา  อินสมนึก
ป.5
โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)
คณิตประถม
372
เด็กชายปัญญาวุธ  บัวงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
373
เด็กชายปัญณวัชร  ประหยัดยา
ป.4
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
374
เด็กหญิงปัณฑธ์ร  นามจำปา
ป.6
โรงเรียนปทุมวิทยากร
คณิตประถม
375
เด็กหญิงปัณฑารีย์  บรรทอน
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
376
เด็กหญิงปัณฑิตา  นาสมใจ
ป.5
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
377
เด็กชายปัณณวัฒน์  กาบแก้ว
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
378
เด็กหญิงปานพิมพ์  ไพยรินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
379
เด็กชายปารย์  บุญเลิศ
ป.4
โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)
คณิตประถม
380
เด็กหญิงปาลิดา  ก่องดวง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
381
เด็กชายปิยพงษ์  หมีคำ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น
คณิตประถม
382
เด็กชายปุญญพัฒน์  สังข์ทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
383
เด็กชายปุญญพัฒน์  สืบศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่
คณิตประถม
384
เด็กหญิงปุณฑริกา  ตอพล
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
385
เด็กชายปุณณกันต์  นาสมวา
ป.4
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุบลราชธานี เขต 1

ณ อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง ป.5/5 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
เด็กชายปุณณพัฒน์  หน่อแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
387
เด็กชายปุณณวิช  เขตคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
388
เด็กหญิงปุณยนุช  สุระชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
389
เด็กชายปุณยวัจน์  สงครามมา
ป.5
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
390
เด็กหญิงปุณยวีร์  บุญล้อม
ป.5
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
391
เด็กหญิงปุณยาพร  เครือวงศ์
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
392
เด็กชายปุระชัย  อินทะนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
393
เด็กชายปูรณ์ธนทรัพย์  ศิวประภากร
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
394
เด็กหญิงเปมิกา  ศรศิลป์
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
395
เด็กชายเปรมปิติ  ควรครู
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
396
เด็กหญิงเปรมิกา  หวังดี
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
397
เด็กชายผาสุก  ศิระพรหม
ป.6
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
คณิตประถม
398
เด็กชายพงศกร  จันธุลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
399
เด็กชายพงศกร  ทองจุล
ป.5
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
คณิตประถม
400
เด็กชายพงศธร  ชัยสมร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
401
เด็กชายพงศธร  ส่งเสริม
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี)
คณิตประถม
402
เด็กชายพชร  ลาธุลี
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
403
เด็กชายพชรพล  เชื้อชม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
404
เด็กชายพชรพล  นิลเนตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
405
เด็กหญิงพชรรัศมิ์  ทองน้อย
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
406
เด็กหญิงพนัชกร  จันทะเสน
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
407
เด็กชายพรเจษฎา  วิลามาศ
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
408
เด็กหญิงพรนพัฒน์  จันทร์พันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
409
เด็กหญิงพรเพชร  โสภะกา
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
410
เด็กหญิงพรรณนารา  ผลจันทร์
ป.5
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
411
เด็กหญิงพรรษชลธร  มักการุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
412
เด็กชายพรรษวุฒิ  ปานห้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
413
เด็กชายพรหมโชติ  เทศนา
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า
คณิตประถม
414
เด็กชายพรหมพิริยะ  ดีระสา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
415
เด็กชายพร้อมบุญ  ตั้งเกษมุกดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
416
เด็กหญิงพราวฟ้า  ภักดีร่มเย็น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
417
เด็กชายพลกฤต  ขวานทอง
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
418
เด็กชายพลช  นิลสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
419
เด็กหญิงพลิน  โสภะถา
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
420
เด็กชายพสิน  ยอดกันหา
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุบลราชธานี เขต 1

ณ อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง ป.5/6 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
421
เด็กหญิงพอใจ  บุตรดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
422
เด็กหญิงพัทธนันท์  ธัญญาโภชน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
423
เด็กชายพาทิศ  ศรีอาราม
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
424
เด็กหญิงพิจิตรา  พันธ์สุข
ป.5
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
425
เด็กหญิงพิชฌาภรณ์  บุญโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
426
เด็กชายพิชญ์พิสุทธิ์  รักษาคุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
427
เด็กหญิงพิชญาภัค  พิมพกันต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
428
เด็กหญิงพิณศิริ  แจ้งจิตร
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
429
เด็กชายพิธิวัฒน์  ทนสีราช
ป.6
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
คณิตประถม
430
เด็กชายพิพัฒน์  แกล้วกล้า
ป.5
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
431
เด็กหญิงพิมท์น้ำเพชร  ศรีแก้วกูล
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
432
เด็กหญิงพิมพ์กานต์  ชาวตระการ
ป.6
โรงเรียนบ้านเหล่าแดง
คณิตประถม
433
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บุญเชิญ
ป.6
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
คณิตประถม
434
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สุขสาย
ป.4
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
435
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อรรคพันธ์
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
436
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ประสารวรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
437
เด็กหญิงพิมพ์ลลิต  พิมพ์ดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
438
เด็กชายพิศิษฏ์  เต็มธนานันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
439
เด็กชายพีรณัฐ  เจริญศรี
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
440
เด็กหญิงพีรดา  พันธ์เจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
441
เด็กชายพีรพัฒน์  สายสุด
ป.5
โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่
คณิตประถม
442
เด็กชายพีรวิชญ์  จันทร์นวล
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
443
เด็กชายพีรวิชญ์  บุษยานุรักษ์
ป.6
โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)
คณิตประถม
444
เด็กชายพีรวิชญ์  พิบูลมณฑา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
445
เด็กชายพีระภัทร  การภักดี
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
446
เด็กชายพุทธานุภาพ  แพทย์เพียร
ป.4
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
447
เด็กชายพุทธิวัฒน์  กอบัวกลาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
448
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  พลอยบุตร
ป.5
โรงเรียนบ้านวังมนเดือยไก่
คณิตประถม
449
เด็กหญิงแพรชมพู  พจน์ธีรมนตรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
450
เด็กหญิงแพรวา  ทาลา
ป.5
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
451
เด็กหญิงแพรวา  บุรัสการ
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
452
เด็กหญิงภคพร  ปั้นปัญญา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
453
เด็กหญิงภคมน  ศรีสุรินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
454
เด็กชายภคิน  พรรณาภพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
455
เด็กหญิงภัชราพร  สวัสดิ์ัรักษ์
ป.5
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุบลราชธานี เขต 1

ณ อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง ป.5/7 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
456
เด็กชายภัทธดนย์  นันทบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
457
เด็กชายภัทรดนัย  ปัญญาคม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
458
เด็กชายภัทรธร  ปาวรีย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
459
เด็กหญิงภัทรธิดา  โคตรภัทร
ป.6
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
คณิตประถม
460
เด็กหญิงภัทรลภา  ปวงสุข
ป.5
โรงเรียนบ้านยางขี้นก
คณิตประถม
461
เด็กหญิงภัทราวดี  หิรัญธัญทิพย์
ป.6
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
คณิตประถม
462
เด็กชายภากร  สองศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านตำแย
คณิตประถม
463
เด็กชายภาคภูมิ  ชาสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
464
เด็กชายภานุวัฒน์  ศรีจันทร์อ่อน
ป.5
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
465
เด็กชายภานุวัฒน์  สรรพสาร
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี)
คณิตประถม
466
เด็กหญิงภาวิกา  องอาจณรงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
467
เด็กหญิงภาวิณี  คำสวาสดิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านพิณโท
คณิตประถม
468
เด็กหญิงภิรญา  ยืนสุข
ป.5
โรงเรียนบ้านพิณโท
คณิตประถม
469
เด็กหญิงภิรวดี  กฤชปัญญาวโร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
470
เด็กชายภูภิภัทร  กัณหาสุข
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
471
เด็กชายภูมิทรัพย์  บุญล้อม
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
472
เด็กชายภูมิธรรม  รัตนกุล
ป.6
โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง)
คณิตประถม
473
เด็กชายภูมินทร์  เทพดู่
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
474
เด็กชายภูมินทร์  ลิ้มศักดิ์ชัยกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
475
เด็กชายภูมิพัฒน์  ทองอุ่น
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
476
เด็กชายภูมิพันลภ  อบเชย
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
477
เด็กชายภูริณัฐ  เจริญรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
478
เด็กชายภูรินทร์  บุญโสภา
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
479
เด็กชายภูวนาถ  ทาระธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
480
เด็กชายภูวไนย  อุ่นจิต
ป.6
โรงเรียนบ้านยางขี้นก
คณิตประถม
481
เด็กหญิงมนต์นภา  นภา วีสเพ็ญ
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
482
เด็กหญิงมนต์ลดา  คชฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
483
เด็กหญิงมนทิวา  พิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนบ้านวังมนเดือยไก่
คณิตประถม
484
เด็กหญิงมนัสนันท์  โกยสำราญ
ป.5
โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)
คณิตประถม
485
เด็กหญิงมนัสนันท์  งามเถื่อน
ป.6
โรงเรียนปทุมวิทยากร
คณิตประถม
486
เด็กหญิงมรกต  โซเฟีย แม็คเซ่น
ป.6
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
คณิตประถม
487
เด็กหญิงมะลิวัลย์  บุญชาติ
ป.5
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
488
เด็กหญิงมันตรา  หงษ์ภักดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
489
เด็กชายมาเทโอ้  ลุทซ์
ป.4
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
คณิตประถม
490
เด็กชายเมธวัฒน์  สุริยะดำรงค์วุฒิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุบลราชธานี เขต 1

ณ อาคาร 7 ชั้น 4 ห้อง ป.6/1 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
491
เด็กชายเมธัส  มั่งมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
492
เด็กหญิงเมธาพร  โสภาจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
493
เด็กหญิงเมธาพร  อิ่มใจ
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
494
เด็กชายเมธาสิทธิ์  เค้ามูล
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
495
เด็กชายเมธาสิทธิ์  ตั้งเกษมุกดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
496
เด็กชายเมธาสิทธิ์  พรมจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
497
เด็กหญิงเมลดา  สังขฤกษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
498
เด็กชายยศภัทร  เชื้อเเก้ว
ป.6
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
คณิตประถม
499
เด็กชายยศวรรธ  ไชยสัตย์
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
500
เด็กชายยสินธร  สุภะนานัย
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
501
เด็กชายยุทธนา  คำวงศ์
ป.5
โรงเรียนบ้านตำแย
คณิตประถม
502
เด็กหญิงยุภาวดี  คชรักษ์
ป.6
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
คณิตประถม
503
เด็กชายรชานนท์  ดอกอินทร์
ป.4
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
คณิตประถม
504
เด็กหญิงรมย์ธีรา  แซ่โล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
505
เด็กหญิงรมิตา  สิทธินันท์
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
506
เด็กชายรรรณธัช  มาตรา
ป.5
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
507
เด็กหญิงรวิอารยา  สุระพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
508
เด็กชายรัชชานนท์  จึงวิมุติพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
509
เด็กชายรัชชานนท์  บุญทวี
ป.6
โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)
คณิตประถม
510
เด็กชายรัชชานนท์  พันธ์โชติ
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
511
เด็กชายรัชชานนท์  สารกอง
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
512
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  บุญค่อม
ป.6
โรงเรียนบ้านเหล่าข้าวดอนก่อ
คณิตประถม
513
เด็กหญิงรัชประภา  สมจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
514
เด็กชายรัชพล  บุญราศรี
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
515
เด็กหญิงรัฐชาชนก  สมสิน
ป.4
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
คณิตประถม
516
เด็กหญิงรัตนากร  มังคละพลัง
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
517
เด็กชายราชันย์  ทองงาม
ป.6
โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)
คณิตประถม
518
เด็กชายราชันย์  สงวนทรัพย์
ป.4
โรงเรียนบ้านเค็ง
คณิตประถม
519
เด็กหญิงรุ่งฤดี  ใจผ่อง
ป.5
โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)
คณิตประถม
520
เด็กชายรุจฒ์ธิศักดิ์  พิจารณ์
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
521
เด็กชายรุจิภาส  ตนินทรางกูร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
522
เด็กชายฤทธิไกร  สายเหลา
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
523
เด็กหญิงลภัสรดา  ดอกบัว
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
524
เด็กหญิงลักษณานันท์  หอมจันทร์
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
525
เด็กชายวงศธร  บุญธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุบลราชธานี เขต 1

ณ อาคาร 7 ชั้น 4 ห้อง ป.6/2 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
526
เด็กชายวชิรวิทย์  สำเนียงเสนาะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
527
เด็กหญิงวนัสนันท์  เวียงคำ
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
528
เด็กชายวรกมล  เศรษฐนันท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
529
เด็กชายวรชัย  สีมาพล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
530
เด็กชายวรณธรรม  ทองทาบ
ป.4
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
531
เด็กหญิงวรมน  หม่าตระกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
532
เด็กหญิงวรรณธิดา  ตียาพันธ์
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
533
เด็กหญิงวรรณภา  พลศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านเค็ง
คณิตประถม
534
เด็กชายวรรธนะ  เป็นสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
535
เด็กหญิงวรวรรษา  กูลรัมย์
ป.5
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
536
เด็กหญิงวรวลัญช์  บุญยิ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
537
เด็กชายวรวัฒน์  บุญทา
ป.4
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
538
เด็กชายวรากร  พาชิยานุกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
539
เด็กชายวรินทร์ธร  จันทร์พวง
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
540
เด็กชายวริศ  รัตนโสภา
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
541
เด็กหญิงวริศรา  โนราช
ป.6
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
คณิตประถม
542
เด็กหญิงวริษฐา  รักชัยกิจ
ป.6
โรงเรียนปทุมวิทยากร
คณิตประถม
543
เด็กหญิงวรุณยุพา  สุนะ
ป.4
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
544
เด็กหญิงวลัยพรรณ  วงศ์สามารถ
ป.6
โรงเรียนบ้านเหล่าข้าวดอนก่อ
คณิตประถม
545
เด็กชายวศิน  มหาทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านเหล่าข้าวดอนก่อ
คณิตประถม
546
เด็กชายวัชรากร  สาตาละ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
547
เด็กชายวายุ  ธีรลีกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
548
เด็กชายวายุ  ศรีจำปา
ป.6
โรงเรียนปทุมวิทยากร
คณิตประถม
549
เด็กชายวารี  คำศรีสุข
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
550
เด็กชายวิชชากร  อนุพันธางกูร
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
551
เด็กชายวิธวินท์  พรมสอน
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
552
เด็กหญิงวิภาดา  สังฆะบุตร
ป.6
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
คณิตประถม
553
เด็กหญิงวิยะดา  กิ่งทอง
ป.5
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
554
เด็กชายวิริทธิ์พล  ศิริรัตโนบล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
555
เด็กชายวิวัฒนากรณ์  เบาะแฉะ
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
556
เด็กชายวิศนุ  กุลวงศ์
ป.5
โรงเรียนบ้านตำแย
คณิตประถม
557
เด็กหญิงวิสุดา  มีทรัพย์
ป.6
โรงเรียนบ้านวังมนเดือยไก่
คณิตประถม
558
เด็กหญิงวีรปริยา  แก้วหลอดหล้า
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
559
เด็กชายวีรภัทร  ชัยฑวังกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
560
เด็กชายวีรวิชญ์  อื้อศรีวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุบลราชธานี เขต 1

ณ อาคาร 7 ชั้น 4 ห้อง ป.6/3 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
561
เด็กชายวีระชัย  วีระกุล
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
562
เด็กชายวุฒิภัทร  ทาคำรอด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
563
เด็กชายเวคา  เลยกลาง
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
564
เด็กชายเวธัสน์  ไพรลักษมี
ป.4
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
565
เด็กชายไวณวิณ  คงสนั่น
ป.4
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
566
เด็กชายศตวรรษ  ศรีเนตร
ป.6
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
คณิตประถม
567
เด็กชายศตายุ  วัฒนะไพบูลย์กุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
568
เด็กหญิงศรัญญา  เกณทวี
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
569
เด็กชายศรัญภัทร  อุ่นจิตร
ป.6
โรงเรียนบ้านยางขี้นก
คณิตประถม
570
เด็กหญิงศรัญรัช  สารบรรณ
ป.4
โรงเรียนบ้านเหล่าข้าวดอนก่อ
คณิตประถม
571
เด็กชายศรัณยพงศ์  พูลผล
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
572
เด็กหญิงศรัณย์รัชต์  เมธาวรธันย์
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
573
เด็กหญิงศรัลย์พร  เปี่ยมศิริ
ป.5
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
574
เด็กหญิงศรินท์พัทธ์  สิงห์เผ่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
575
เด็กหญิงศวิตา  แสนทวีสุข
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
576
เด็กหญิงศศิประภา  บุญประชุม
ป.5
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
577
เด็กชายศศิศ  หงษ์ทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
578
เด็กหญิงศิธาวรา  ปัญญาพันธ์
ป.5
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
คณิตประถม
579
เด็กหญิงศิรประภา  พุฒพงศ์
ป.6
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
คณิตประถม
580
เด็กหญิงศิริกัญญา  นวลงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
581
เด็กหญิงศิริตระกูล  ศรีประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
582
เด็กหญิงศิริทรัพย์  โสมินทร์
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
583
เด็กชายศิวกร  แก่นมั่น
ป.6
โรงเรียนบ้านเหล่าข้าวดอนก่อ
คณิตประถม
584
เด็กชายศิวกร  ภาสตตโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
585
เด็กชายศิวดล  สาครขันธ์
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
586
เด็กหญิงศิวพร  สวัสดิ์ตระกูล
ป.6
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
คณิตประถม
587
เด็กชายศิวัช  บุญเนาว์
ป.5
โรงเรียนบ้านพิณโท
คณิตประถม
588
เด็กหญิงศุกัณญา  กุลคำ
ป.4
โรงเรียนบ้านเหล่าข้าวดอนก่อ
คณิตประถม
589
เด็กชายศุภกฤต  บุญเจือ
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
590
เด็กชายศุภกานต์  แก้วกล้า
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
591
เด็กชายศุภชัย  จอมใจทิปิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
592
เด็กชายศุภณัฐกรณ์  คำยอด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
593
เด็กชายศุภวิชญ์  บัวกฎ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
594
เด็กชายศุภเศรษฐ์  อยู่เจริญสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
595
เด็กหญิงศุภากาญจน์  จามรโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุบลราชธานี เขต 1

ณ อาคาร 7 ชั้น 4 ห้อง ป.6/4 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
596
เด็กหญิงศุภาทิพย์  สิทธินุกูล
ป.6
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
คณิตประถม
597
เด็กชายเศรษฐกาณฑ์  ศุภศร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
598
เด็กหญิงสกุลทิพย์  สิริชาติสิทธิโชค
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
599
เด็กชายสมเกียรติ  โรมรัมย์
ป.4
โรงเรียนบ้านเหล่าข้าวดอนก่อ
คณิตประถม
600
เด็กชายสมชาย  โควสุรัตน์
ป.5
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
คณิตประถม
601
เด็กชายสรวิชญ์  จันทร์โชติเสถียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
602
เด็กชายสรวิชญ์  นาคะวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
603
เด็กชายสร้างบุณ  พลาศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
604
เด็กหญิงสวรินทิรา  จันทร์เขียว
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองมุก
คณิตประถม
605
เด็กหญิงสวิชญา  อู่สมบัติชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
606
เด็กหญิงสวิตตา  วรรณลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
607
เด็กชายสหรัถ  นวมครุฑ
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
608
เด็กชายสันติรัฐ  บุดดีสิงห์
ป.4
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
คณิตประถม
609
เด็กหญิงสาริน  แก้วกุลชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
610
เด็กหญิงสาริศา  ดิศแพทย์
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
611
เด็กชายสิทธิพงษ์  มุคำ
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
612
เด็กชายสิทธิพิเศษ  นิลเกษ
ป.4
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
613
เด็กชายสิรดนัย  สมสิน
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
614
เด็กชายสิรธีร์  ตั้งมานะกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
615
เด็กชายสิรวิชญ์  โกยทอง
ป.5
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
616
เด็กชายสิรวิชญ์  บุญสุข
ป.4
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
617
เด็กหญิงสิริกันยา  บุตรบาล
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
618
เด็กหญิงสิรินทิพย์  สุมาลี
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
619
เด็กหญิงสุกัญญาเรศ  หล่อเพชรสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
620
เด็กชายสุขุมภัทร  ศรีวิลัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
621
เด็กหญิงสุคนธ์ทิพย์  คงมั่น
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
622
เด็กหญิงสุชญา  บูรพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
623
เด็กหญิงสุชญา  มั่นยืน
ป.5
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
624
เด็กหญิงสุชัญญา  ราชอุ่น
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
625
เด็กหญิงสุชาดา  ชนะชัย
ป.5
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
คณิตประถม
626
เด็กหญิงสุชาวดี  สุพรรณ
ป.5
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
627
เด็กหญิงสุณัฐชา  เจริญบุตร
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
628
เด็กชายสุทิวัส  ดวงสิงห์
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
629
เด็กหญิงสุเทวา  กองตระกูลดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
630
เด็กชายสุธนพัฒน์  ภูริยานุวัตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุบลราชธานี เขต 1

ณ อาคาร 7 ชั้น 4 ห้อง ป.6/5 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
631
เด็กหญิงสุภัคจิณา  บุตรวงศ์
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
632
เด็กหญิงสุภัสสรา  ขุนตาแสง
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
633
เด็กหญิงสุภัสสรา  สินเติม
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
634
เด็กหญิงสุภาพร  ทองสันต์
ป.6
โรงเรียนบ้านวังมนเดือยไก่
คณิตประถม
635
เด็กหญิงสุภิชญา  สังวาล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
636
เด็กชายสุรเกียรติ  แว่นรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
637
เด็กชายสุรศักดิ์  คำรัง
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
638
เด็กหญิงสุรางคนาง  บุ้งทอง
ป.6
โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)
คณิตประถม
639
เด็กหญิงสุรีรัตน์  แก้วเกิดมี
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
640
เด็กชายสุวพัชร  คงแจ้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
641
เด็กชายสุวิจักขณ์  จันมนตรี
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
642
เด็กชายสุวิจัขณ์  สมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านเหล่าข้าวดอนก่อ
คณิตประถม
643
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ผลดี
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
644
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  สุตาวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
645
เด็กชายเหมราช  จินดาธนารักษ์
ป.4
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
คณิตประถม
646
เด็กชายอชิตะ  ประกิตชัยวัฒนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
647
เด็กหญิงอชิรญา  ดำริห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
648
เด็กหญิงอชิรญา  บุญพร้อม
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
649
เด็กหญิงอชิรยา  พื้นทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
650
เด็กชายอชิรวิชญ์  คำแพงทอง
ป.6
โรงเรียนปทุมวิทยากร
คณิตประถม
651
เด็กชายอชิรวุฒิ  คันธจันทร์
ป.5
โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)
คณิตประถม
652
เด็กชายอชืตพล  วงศ์สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
653
เด็กชายอติคุณ  สุริยะรังษี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
654
เด็กชายอติเทพ  สายสิม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
655
เด็กหญิงอทิติยา  พูลภาพ
ป.5
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
656
เด็กหญิงอนงค์พร  ตริรักษา
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
657
เด็กชายอนนท์  ชัยวัฒนากุลกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
658
เด็กหญิงอนัญญา  ไชยศิลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
659
เด็กหญิงอนัญภรณ์  สมสุพรรณ
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
660
เด็กชายอนาคิน  จำนงกำาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
661
เด็กชายอนุวัฒน์  แสนทวีสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
662
เด็กหญิงอโนชา  จักรสาร
ป.5
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
คณิตประถม
663
เด็กหญิงอภัสนันท์  บุญโชติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
664
เด็กหญิงอภิชญา  จันทร์ส่อง
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
665
เด็กหญิงอภิชญา  มานะกิจ
ป.6
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุบลราชธานี เขต 1

ณ อาคาร 7 ชั้น 4 ห้อง ป.6/6 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
666
เด็กหญิงอภิชาดา  พูลงาม
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
667
เด็กชายอภิชาติ  น้ำเงิน
ป.5
โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่
คณิตประถม
668
เด็กหญิงอภิญญา  ถาวร
ป.6
โรงเรียนบ้านเหล่าข้าวดอนก่อ
คณิตประถม
669
เด็กชายอภิทรัพย์  สุทธสิงห์
ป.6
โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)
คณิตประถม
670
เด็กชายอภิมุข  นามวงศ์
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
671
เด็กชายอภิวรรธน์  พลธะรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
672
เด็กชายอภิวิชญ์  รูปช้าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
673
เด็กหญิงอภิสรา  รักโคตร
ป.4
โรงเรียนบ้านเหล่าข้าวดอนก่อ
คณิตประถม
674
เด็กหญิงอมิตดารา  อกนิตย์
ป.6
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
คณิตประถม
675
เด็กหญิงอรณัชชา  โสมณี
ป.4
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
676
เด็กชายอรรณพ  ลายสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
677
เด็กชายอรรถพร  พิมพ์ทอง
ป.6
โรงเรียนเมืองอุบล
คณิตประถม
678
เด็กหญิงอรสินี  พลราษฎร์
ป.5
โรงเรียนบ้านพิณโท
คณิตประถม
679
เด็กชายอริย์ธัช  อนันต์เจริญพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
680
เด็กหญิงอริษา  เชื้อชัย
ป.5
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
681
เด็กหญิงอรุโณทัย  พงษา
ป.5
โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่
คณิตประถม
682
เด็กหญิงอสิตา  ฝาวัง
ป.5
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
683
เด็กหญิงอักกิชา  ไชยเสนา
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
684
เด็กชายอัครวัฒน์  อธิธนัยชัยภัทร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
685
เด็กชายอัคราเดช  สินเติม
ป.4
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
686
เด็กหญิงอัจฉริยา  หารมาก
ป.6
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
คณิตประถม
687
เด็กชายอัชฌา  บุญพงษ์
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
688
เด็กหญิงอัญชเกศ  ภักดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
689
เด็กหญิงอัญญาพัชร  แก้ววิเศษ
ป.4
โรงเรียนบ้านเหล่าข้าวดอนก่อ
คณิตประถม
690
เด็กหญิงอัณศยา  ยิ่งยืน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
691
เด็กหญิงอันนา  พันธ์นิกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
692
เด็กหญิงอัภภิชา  ไชยเสนา
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
693
เด็กชายอัมรินทร์  วุฒิเศลา
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล)
คณิตประถม
694
เด็กหญิงอัยยาริณณ์  ช้างสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
695
เด็กหญิงอัยลัดดา  โทนทัย
ป.4
โรงเรียนบ้านเหล่าข้าวดอนก่อ
คณิตประถม
696
เด็กชายอัศนัย  แสงวิเชียร
ป.6
โรงเรียนบ้านเค็ง
คณิตประถม
697
เด็กชายอัษฎาวุธ  จินาพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
698
เด็กหญิงอัสรีย์  ทองเลิศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
699
เด็กชายอาชวิน  นาคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
700
เด็กหญิงอาชิรญาณ์  บุญประสม
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุบลราชธานี เขต 1

ณ อาคาร 7 ชั้น 4 ห้อง ป.6/7 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
701
เด็กหญิงอาริยา  แสนสุด
ป.6
โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)
คณิตประถม
702
เด็กหญิงอาริษา  หงษ์เพรช
ป.5
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
คณิตประถม
703
เด็กชายอิทธิกร  ทองทั่ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
704
เด็กชายอิทธิเชษฐ์  ศิริบุตร
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
705
เด็กชายอิทธิพัทธ์  ไหลหลั่ง
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
706
เด็กชายอินทัชธรร  นาเวียง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
707
เด็กหญิงอินทิรา  สิงห์บุบผา
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
708
เด็กหญิงอุบลวรรณ  ชาววัง
ป.4
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
709
เด็กหญิงอุปลมณี  วนมหากุล
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
710
เด็กหญิงอุมาพร  ยุววาสน์
ป.5
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
คณิตประถม
711
เด็กชายเอกชัย  หารโฮม
ป.4
โรงเรียนบ้านเหล่าข้าวดอนก่อ
คณิตประถม
712
เด็กชายเอกวัชร์  ศิริพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
713
เด็กชายเอกอนันท์  สารจันทร์
ป.4
โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่
คณิตประถม
714
เด็กหญิงไอฝน  บรรสุทธี
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
715
เด็กชายไอยเรศ  สาระคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
716
เด็กหญิงไอริสา  แก้วงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
อุบลราชธานี เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ป.5/8 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
717
เด็กชายDat  Nguyen Viet
ม.3
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
คณิต ม.ต้น
718
เด็กหญิงNiri  Tongu
ม.3
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
คณิต ม.ต้น
719
เด็กหญิงกณิตา  กิจคงเศียร
ม.1
โรงเรียนปทุมวิทยากร
คณิต ม.ต้น
720
เด็กหญิงกนกพร  บุญสิงห์
ม.2
โรงเรียนเมืองอุบล
คณิต ม.ต้น
721
นางสาวกมลชยา  จันทร์นาม
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น
คณิต ม.ต้น
722
เด็กหญิงกรกัญญา  เหลาผา
ม.1
โรงเรียนบ้านพิณโท
คณิต ม.ต้น
723
เด็กหญิงกรปณต  ทากุ
ม.1
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น
คณิต ม.ต้น
724
เด็กหญิงกัญจน์ชญา  พงศ์ธนาธนินทร
ม.1
โรงเรียนปทุมวิทยากร
คณิต ม.ต้น
725
เด็กชายกันตพิชญ์  เชียงศรี
ม.2
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
คณิต ม.ต้น
726
นางสาวกิตติญาดา  แสงอ่อน
ม.3
โรงเรียนบ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล)
คณิต ม.ต้น
727
เด็กหญิงกิติญาภา  คเณศร์
ม.3
โรงเรียนปทุมวิทยากร
คณิต ม.ต้น
728
นายขจรภพ  สารพิศ
ม.3
โรงเรียนอาเวมารีอา
คณิต ม.ต้น
729
เด็กชายจักรราช  หัตถชาติ
ม.1
โรงเรียนปทุมวิทยากร
คณิต ม.ต้น
730
เด็กหญิงจันทมณี  นามศรี
ม.1
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น
คณิต ม.ต้น
731
เด็กชายจัสกีรัส  ซิงค์
ม.2
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
คณิต ม.ต้น
732
เด็กชายจิรโชติ  สมอทอง
ม.3
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
คณิต ม.ต้น
733
เด็กชายจิรภัทร  ผ่องจิตร
ม.3
โรงเรียนเมืองอุบล
คณิต ม.ต้น
734
เด็กหญิงจิรภาส  สมตา
ม.2
โรงเรียนปทุมวิทยากร
คณิต ม.ต้น
735
เด็กชายจิรวัฒน์  สุเมธิวิทย์
ม.3
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
คณิต ม.ต้น
736
เด็กหญิงจิระนันท์  เกษเงิน
ม.1
โรงเรียนบ้านพิณโท
คณิต ม.ต้น
737
เด็กหญิงเจตปรียา  ทองชุม
ม.3
โรงเรียนเมืองอุบล
คณิต ม.ต้น
738
เด็กชายเจษฏาพร  รักสันเทียะ
ม.1
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
คณิต ม.ต้น
739
นายชนาวุฒิ  กุลวงค์
ม.3
โรงเรียนเมืองอุบล
คณิต ม.ต้น
740
เด็กหญิงชลดา  ไชยวงศ์
ม.1
โรงเรียนบ้านพิณโท
คณิต ม.ต้น
741
เด็กหญิงชลธิชา  อาลัยรักษ์
ม.2
โรงเรียนเมืองอุบล
คณิต ม.ต้น
742
เด็กหญิงชิชญา  นฤมิตรกริ่มกมล
ม.1
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
คณิต ม.ต้น
743
นางสาวชื่นฤทัย  สารภาพ
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น
คณิต ม.ต้น
744
เด็กหญิงญาณิศา  ทับแสง
ม.1
โรงเรียนปทุมวิทยากร
คณิต ม.ต้น
745
เด็กหญิงฐาปรานี  ธนกิจยืนยง
ม.1
โรงเรียนบ้านพิณโท
คณิต ม.ต้น
746
เด็กหญิงณัฏพร  ศรีชมภู
ม.3
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
คณิต ม.ต้น
747
เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญครอง
ม.1
โรงเรียนเมืองอุบล
คณิต ม.ต้น
748
เด็กหญิงณัฐณิชา  วันธิรัตน์
ม.2
โรงเรียนเมืองอุบล
คณิต ม.ต้น
749
นางสาวณัฐนิชา  ศรีทะลับ
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น
คณิต ม.ต้น
750
เด็กชายณัฐพัชร์  ญาติเจริญ
ม.3
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
คณิต ม.ต้น
751
เด็กหญิงเดือนกนก  สมสิน
ม.3
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
อุบลราชธานี เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ป.5/9 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
752
เด็กชายตติพันธ์  คืนดี
ม.2
โรงเรียนปทุมวิทยากร
คณิต ม.ต้น
753
เด็กหญิงต้นข้าว  กุลเกษ
ม.2
โรงเรียนปทุมวิทยากร
คณิต ม.ต้น
754
เด็กชายตระกูล  จำปาเงิน
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า
คณิต ม.ต้น
755
เด็กชายตะวันฉาย  บำรุง
ม.3
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
คณิต ม.ต้น
756
เด็กชายทัศนัย  วงค์ประเมษฐ
ม.1
โรงเรียนเมืองอุบล
คณิต ม.ต้น
757
เด็กหญิงทิพวรรณ  วงษาบุตร
ม.2
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
คณิต ม.ต้น
758
เด็กชายธนกร  พิมพลา
ม.1
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น
คณิต ม.ต้น
759
เด็กชายธนโชติ  กาฬเนตร
ม.2
โรงเรียนปทุมวิทยากร
คณิต ม.ต้น
760
เด็กหญิงธิติรัตน์  สุมุทธราช
ม.2
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
คณิต ม.ต้น
761
เด็กชายธีรวัฒน์  นันทาทอง
ม.1
โรงเรียนเมืองอุบล
คณิต ม.ต้น
762
เด็กชายธีรศักดิ์  สุดตาชาติ
ม.2
โรงเรียนปทุมวิทยากร
คณิต ม.ต้น
763
เด็กหญิงนวรัตน์  จันทร์ครบ
ม.2
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
คณิต ม.ต้น
764
เด็กหญิงนันทิตา  จันทร์ครบ
ม.3
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
คณิต ม.ต้น
765
เด็กหญิงนาถศิริ  เขื่อนแก้ว
ม.1
โรงเรียนเมืองอุบล
คณิต ม.ต้น
766
นางสาวน้ำฝน  สายโท
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า
คณิต ม.ต้น
767
นายนิธิพงศ์  มั่นคูณ
ม.3
โรงเรียนบ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล)
คณิต ม.ต้น
768
เด็กหญิงบุศรา  มานะกิจ
ม.2
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
คณิต ม.ต้น
769
เด็กหญิงปฏิมาพร  พรมวิหาร
ม.3
โรงเรียนเมืองอุบล
คณิต ม.ต้น
770
เด็กชายปภังกร  เหล่าจารอัน
ม.3
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
คณิต ม.ต้น
771
เด็กหญิงประกายดาว  วรกุลปีติ
ม.2
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
คณิต ม.ต้น
772
เด็กหญิงประภาภรณ์  เทียนทอง
ม.1
โรงเรียนปทุมวิทยากร
คณิต ม.ต้น
773
เด็กหญิงปรารถนาพร  พลเยี่ยม
ม.3
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
คณิต ม.ต้น
774
เด็กชายปริญญา  กาบสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนปทุมวิทยากร
คณิต ม.ต้น
775
เด็กหญิงปลื้มฤดี  วิบรรณ์
ม.1
โรงเรียนปทุมวิทยากร
คณิต ม.ต้น
776
เด็กชายปัณณวัฒน์  ทองมูล
ม.3
โรงเรียนปทุมวิทยากร
คณิต ม.ต้น
777
เด็กหญิงปิยธิดา  ศรีคำภา
ม.3
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
คณิต ม.ต้น
778
เด็กหญิงผกาพรรณ  เชาว์โคกสูง
ม.3
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
คณิต ม.ต้น
779
นายพงศภัค  สนั่นเอื้อ
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น
คณิต ม.ต้น
780
เด็กหญิงพงษ์พร  เวชนาม
ม.3
โรงเรียนเมืองอุบล
คณิต ม.ต้น
781
นางสาวพัชรพร  ร่มเย็น
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น
คณิต ม.ต้น
782
เด็กหญิงพัชราภรณ์  ศรีพรม
ม.2
โรงเรียนเมืองอุบล
คณิต ม.ต้น
783
เด็กชายพันแสง  จันทร์เอียด
ม.1
โรงเรียนเมืองอุบล
คณิต ม.ต้น
784
นางสาวพิจิตรา  สุขเจริญ
ม.3
โรงเรียนบ้านพิณโท
คณิต ม.ต้น
785
เด็กหญิงพิชญธิดา  ผลพันธ์
ม.2
โรงเรียนปทุมวิทยากร
คณิต ม.ต้น
786
เด็กหญิงพิมชนก  อีศาสตร์
ม.2
โรงเรียนเมืองอุบล
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
อุบลราชธานี เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ป.6/8 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
787
เด็กหญิงพิมพ์ณิภา  พงษ์อนันต์
ม.3
โรงเรียนปทุมวิทยากร
คณิต ม.ต้น
788
เด็กหญิงแพรวา  ปริพุฒิ
ม.3
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
คณิต ม.ต้น
789
นางสาวภัทรวดี  เดชะคำภู
ม.3
โรงเรียนเมืองอุบล
คณิต ม.ต้น
790
เด็กชายภาณุวัฒน์  ศรไชย
ม.1
โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา
คณิต ม.ต้น
791
นายมนเฑียร  สมาทอง
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น
คณิต ม.ต้น
792
เด็กหญิงมนัสนันท์  อ่อนมีโชคสกุล
ม.1
โรงเรียนบ้านพิณโท
คณิต ม.ต้น
793
เด็กหญิงมลชญา  แก่นเชื้อ
ม.1
โรงเรียนบ้านพิณโท
คณิต ม.ต้น
794
เด็กชายมาร์ตี้  เบลล็อค
ม.2
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
คณิต ม.ต้น
795
เด็กหญิงมินตรา  สิมพันธ์
ม.3
โรงเรียนปทุมวิทยากร
คณิต ม.ต้น
796
เด็กหญิงเมตตา  ศรีอำนาจ
ม.2
โรงเรียนเมืองอุบล
คณิต ม.ต้น
797
เด็กชายยศนนท์  เกณฑ์ทวี
ม.3
โรงเรียนปทุมวิทยากร
คณิต ม.ต้น
798
เด็กหญิงเยาวพา  ไชยชาติ
ม.3
โรงเรียนบ้านพิณโท
คณิต ม.ต้น
799
เด็กชายรัชต์ธร  แพงวงษ์
ม.1
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
คณิต ม.ต้น
800
เด็กชายวงศธร  นามประกอบ
ม.2
โรงเรียนปทุมวิทยากร
คณิต ม.ต้น
801
เด็กชายวินเซนท์  คราสก์
ม.1
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
คณิต ม.ต้น
802
เด็กหญิงวิรังรอง  สุโภภาค
ม.2
โรงเรียนปทุมวิทยากร
คณิต ม.ต้น
803
เด็กชายวิศรุต  อยู่สุข
ม.3
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
คณิต ม.ต้น
804
เด็กชายวุฒิชัย  สมควร
ม.1
โรงเรียนเมืองอุบล
คณิต ม.ต้น
805
นางสาวศิรพัตสร  ช่วยแสง
ม.3
โรงเรียนบ้านพิณโท
คณิต ม.ต้น
806
เด็กหญิงศิรินทร์ญาพร  ม่วงแนม
ม.1
โรงเรียนบ้านพิณโท
คณิต ม.ต้น
807
เด็กหญิงศิรินภา  มีห่วง
ม.2
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
คณิต ม.ต้น
808
เด็กหญิงศิริยาภรณ์  คืนดี
ม.1
โรงเรียนปทุมวิทยากร
คณิต ม.ต้น
809
เด็กชายศิลปชาญ  ไม้โคกสูง
ม.2
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
คณิต ม.ต้น
810
เด็กหญิงศิลัชญา  ปริพุฒิ
ม.1
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
คณิต ม.ต้น
811
นายศิววงษ์  อัมพวานนท์
ม.3
โรงเรียนเมืองอุบล
คณิต ม.ต้น
812
นางสาวศุภลักษณ์  ทองจันทร์
ม.3
โรงเรียนบ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล)
คณิต ม.ต้น
813
เด็กชายศุภัช  มุสิกสาร
ม.1
โรงเรียนปทุมวิทยากร
คณิต ม.ต้น
814
เด็กชายสิทธินนท์  เรืองบุญรบ
ม.2
โรงเรียนเมืองอุบล
คณิต ม.ต้น
815
เด็กหญิงสิริลักษณ์  แสนโสม
ม.3
โรงเรียนปทุมวิทยากร
คณิต ม.ต้น
816
นางสาวสุจิรา  ทับทิม
ม.3
โรงเรียนบ้านพิณโท
คณิต ม.ต้น
817
นางสาวสุฑาทิพย์  คุณธรรม
ม.3
โรงเรียนบ้านพิณโท
คณิต ม.ต้น
818
เด็กหญิงสุดารัตน์  สาหินกอง
ม.1
โรงเรียนปทุมวิทยากร
คณิต ม.ต้น
819
นางสาวสุตศิตรา  อุณหพันธ์
ม.3
โรงเรียนบ้านพิณโท
คณิต ม.ต้น
820
เด็กหญิงสุนิสา  เหลาทอง
ม.2
โรงเรียนเมืองอุบล
คณิต ม.ต้น
821
เด็กหญิงสุพรรษา  ทาวัน
ม.1
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
อุบลราชธานี เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ป.6/9 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
822
เด็กหญิงสุภาวดี  เกษร
ม.1
โรงเรียนบ้านพิณโท
คณิต ม.ต้น
823
นายสุรชัย  จันทร์หาญ
ม.3
โรงเรียนบ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล)
คณิต ม.ต้น
824
เด็กชายสุรยุทธ  นบไธสงค์
ม.2
โรงเรียนปทุมวิทยากร
คณิต ม.ต้น
825
เด็กชายเสาร์ธวัฒน์  ศรีสุธรรม
ม.1
โรงเรียนปทุมวิทยากร
คณิต ม.ต้น
826
เด็กชายอดิศักดิ์  ทาตระกูล
ม.2
โรงเรียนเมืองอุบล
คณิต ม.ต้น
827
นายอนันต์ชัย  อรศรี
ม.3
โรงเรียนบ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล)
คณิต ม.ต้น
828
เด็กชายอนุกูล  บุญเรือง
ม.2
โรงเรียนปทุมวิทยากร
คณิต ม.ต้น
829
เด็กชายอนุชา  หอมเงิน
ม.3
โรงเรียนปทุมวิทยากร
คณิต ม.ต้น
830
เด็กชายอภิสิทธิ์  ทิพย์รี
ม.3
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
คณิต ม.ต้น
831
เด็กหญิงอภิสุตา  สายสุพรรณ์
ม.1
โรงเรียนบ้านพิณโท
คณิต ม.ต้น
832
เด็กหญิงอมรรัตน์  โสรส
ม.1
โรงเรียนบ้านพิณโท
คณิต ม.ต้น
833
นางสาวอรณิชา  นิยมการ
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า
คณิต ม.ต้น
834
เด็กชายอรรคกร  เจนพิทักษ์คุณ
ม.2
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
คณิต ม.ต้น
835
นางสาวอรสิริ  รากวงค์
ม.3
โรงเรียนบ้านพิณโท
คณิต ม.ต้น
836
เด็กหญิงอรุณวรรณ  ถิ่นนาเมือง
ม.1
โรงเรียนเมืองอุบล
คณิต ม.ต้น
837
เด็กหญิงอลิเซีย  ทักษี้
ม.2
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
คณิต ม.ต้น
838
เด็กหญิงอลูิเวีย  กตัญชลี โย๊ะเนน
ม.3
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
คณิต ม.ต้น
839
เด็กชายอัมรินทร์  สุ่มมาตร์
ม.3
โรงเรียนปทุมวิทยากร
คณิต ม.ต้น
840
นางสาวอินทุอร  สายวรรณ
ม.3
โรงเรียนบ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล)
คณิต ม.ต้น
841
เด็กหญิงอุมาพร  นำพา
ม.2
โรงเรียนเมืองอุบล
คณิต ม.ต้น
842
เด็กชายเอกศักดิ์  ดูวา
ม.3
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
คณิต ม.ต้น
843
นางสาวไอลดา  โอภากุล
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุบลราชธานี เขต 1

ณ อาคาร 8 ชั้น 2 ห้อง ป.1/1 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
844
เด็กหญิงกชกร  ครองยุทธ
ป.6
โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)
วิทย์ประถม
845
เด็กหญิงกชกร  พรมไทย
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
846
เด็กหญิงกชกร  ภูธา
ป.5
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
วิทย์ประถม
847
เด็กหญิงกชกร  ศรศิริ
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
848
เด็กหญิงกชพร  โตวัฒนกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
849
เด็กหญิงกชพร  วิลาวัลย์
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
850
เด็กหญิงกชพร  อุรโสภณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
851
เด็กหญิงกชพรรณ  กาญจนวงศ์
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
852
เด็กหญิงกชพรรณ  ไชยชนะ
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
853
เด็กหญิงกชพรรณ  ปาวิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
854
เด็กหญิงกชพรรณ  โพอุทัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
855
เด็กหญิงกชมน  ตระการจันทร์
ป.6
โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)
วิทย์ประถม
856
เด็กหญิงกชวรรณ  ศรีทอง
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
857
เด็กหญิงกนกพร  ชินาวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
858
เด็กหญิงกนกพร  เพ็งชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
859
เด็กหญิงกนกพร  ยุทธวี
ป.5
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
วิทย์ประถม
860
เด็กหญิงกนกภรณ์  ทวีทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านพิณโท
วิทย์ประถม
861
เด็กหญิงกนกรัตน์  วิเวกวิน
ป.4
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
วิทย์ประถม
862
เด็กหญิงกนกวรรณ  สมมาลย์
ป.6
โรงเรียนบ้านตำแย
วิทย์ประถม
863
เด็กหญิงกนกวรรณ  อินทริยวงศ์
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
วิทย์ประถม
864
เด็กหญิงกนกอร  กุลวงศ์
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
865
เด็กหญิงกมลชนก  คะณารักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
วิทย์ประถม
866
เด็กหญิงกมลชนก  พรมวัลย์
ป.5
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
วิทย์ประถม
867
เด็กหญิงกมลชนก  พิมศรีเมือง
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
วิทย์ประถม
868
เด็กชายกมลเทพ  กุนันท์
ป.5
โรงเรียนบ้านพิณโท
วิทย์ประถม
869
เด็กหญิงกมลพร  จินดากุล
ป.5
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
วิทย์ประถม
870
เด็กหญิงกมลพร  พิมพ์สุทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
871
เด็กหญิงกมลพัชร  สำเภานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
872
เด็กหญิงกมลพิชญ์  เมืองจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
873
เด็กหญิงกมลวรรณ  จันทร์ค้ำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
874
เด็กหญิงกรณิกา  ธีรศุทธากร
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
วิทย์ประถม
875
เด็กหญิงกรณิศ  จันทะสาต
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
วิทย์ประถม
876
เด็กหญิงกรธิษณ์ชยา  บุญกอ
ป.5
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
วิทย์ประถม
877
เด็กหญิงกรธีรา  ธุศรีวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
878
เด็กหญิงกรรณิการ์  สุทธิกุล
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุบลราชธานี เขต 1

ณ อาคาร 8 ชั้น 2 ห้อง ป.1/2 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
879
เด็กชายกรวิชญ์  โกยกิจเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
880
เด็กชายกรวิชญ์  ถนอมสิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
881
เด็กชายกรวิชญ์  นามกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
882
เด็กหญิงกรวินท์วลัย  ผดุงกาญจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
883
เด็กหญิงกฤชอร  กำลังงาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
884
เด็กหญิงกฤตณัฏฐา  สุตะพรหม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
885
เด็กหญิงกฤตพร  สุภี
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
886
เด็กชายกฤตภาส  ฝางแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
887
เด็กชายกฤติกร  คลังแสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
วิทย์ประถม
888
เด็กชายกฤติภัทร  พุ่มพฤกษี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
889
เด็กหญิงกฤติมา  บุตนิตย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
890
เด็กชายกฤศณ  กองอุ่น
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
891
เด็กชายกฤษกร  อิสาร
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
892
เด็กชายกฤษฎา  ผุยหัวโทน
ป.6
โรงเรียนบ้านเค็ง
วิทย์ประถม
893
เด็กชายกฤษฏิ์  ฉายจรัส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
894
เด็กชายกฤษณ์  สุรพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
895
เด็กชายกฤษดา  จันทร์เกื้อ
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
วิทย์ประถม
896
เด็กชายกฤษดา  เทศนา
ป.5
โรงเรียนบ้านวังมนเดือยไก่
วิทย์ประถม
897
เด็กชายกวินทรา  เกษเงิน
ป.5
โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่
วิทย์ประถม
898
เด็กหญิงกวินธิดา  เทพสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
วิทย์ประถม
899
เด็กหญิงกวินธิดา  บุญสุภา
ป.5
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
วิทย์ประถม
900
เด็กหญิงกวินนาฏ  สายสุด
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
901
เด็กชายกวีวัธน์  คงกุทอง
ป.6
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
วิทย์ประถม
902
เด็กหญิงกษมา  สายเมฆ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
903
เด็กหญิงกษิตินาถ  ใจตรง
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
904
เด็กชายก้องกิดากร  หิมะคุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
วิทย์ประถม
905
เด็กชายก้องนภากาศห์  โชติกวณิชย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
906
เด็กหญิงกัญญ์วรา  แก่นสาร์
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
907
เด็กหญิงกัญญ์วรา  ศรีษะคำ
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
908
เด็กหญิงกัญญา  ลาภพิกิตติ์ภัทร
ป.5
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
วิทย์ประถม
909
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กลิ่นกุหลาบ
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
910
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  น้อยคนดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
911
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พรหมบุตร
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
912
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วิริยะพงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
913
เด็กหญิงกัญญาพร  สุวรรณโส
ป.4
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุบลราชธานี เขต 1

ณ อาคาร 8 ชั้น 2 ห้อง ป.1/3 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
914
เด็กหญิงกัญญาพัชร  นะที
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
915
เด็กหญิงกัญญาพัชร  พันธ์โชติ
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
916
เด็กหญิงกัญญาพัชร  วงศ์คำ
ป.6
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
วิทย์ประถม
917
เด็กหญิงกัญญาภัค  กุมรีจิตร
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
918
เด็กหญิงกัญญาภัค  ขจรเพชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
919
เด็กหญิงกัญญาภัค  วงศ์พรหมพิริยะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
920
เด็กหญิงกัญญาภัทร  เกษเพชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
921
เด็กหญิงกัญญาภัทร  พิมเสน
ป.6
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
วิทย์ประถม
922
เด็กหญิงกัญญารัตน์  เนาวบุตร
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
วิทย์ประถม
923
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ภาเรือง
ป.5
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
วิทย์ประถม
924
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ตราชู
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
925
เด็กหญิงกัญยาณี  เดชมุงคุณ
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
926
เด็กหญิงกัณยาวรรณ  อนันต์เรือง
ป.5
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
วิทย์ประถม
927
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  ชาติประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
928
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  ชูกร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
929
เด็กหญิงกันต์ณัฐพัชร  บุญพันธ์
ป.5
โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)
วิทย์ประถม
930
เด็กหญิงกันติชา  กวยานนท์
ป.6
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
วิทย์ประถม
931
เด็กหญิงกันติชา  เดชพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
932
เด็กชายกันติพล  ประมูลพงษ์
ป.5
โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)
วิทย์ประถม
933
เด็กหญิงกันยากร  ชูญาติ
ป.5
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
วิทย์ประถม
934
เด็กหญิงกัลยกร  มีป้อม
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
935
เด็กหญิงกัลยกร  หมอกวงษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่
วิทย์ประถม
936
เด็กหญิงกัลยภรณ์  สันตะพันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
937
เด็กหญิงกัลยรัตน์  แสนสุริวงค์
ป.5
โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่
วิทย์ประถม
938
เด็กหญิงกัลยา  ประกอบ
ป.6
โรงเรียนบ้านพิณโท
วิทย์ประถม
939
เด็กหญิงกัลยาณี  จันทร์ทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านยางขี้นก
วิทย์ประถม
940
เด็กหญิงกัลยาณี  ธรรมศิล
ป.5
โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่
วิทย์ประถม
941
เด็กหญิงกัลยารัตน์  เถาว์โท
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
942
เด็กหญิงกัลยาลักษณ์  เยาวศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
943
เด็กหญิงกาญจนา  พยัคคะมาศ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองมุก
วิทย์ประถม
944
เด็กหญิงกาญจนา  ศรีเมือง
ป.6
โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)
วิทย์ประถม
945
เด็กหญิงกานต์ธิดา  พันธ์สัมฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนปทุมวิทยากร
วิทย์ประถม
946
เด็กหญิงกานต์พิชชา  ทองเกลี้ยง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
947
เด็กหญิงกานต์พิชชา  สมบูรณ์
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
948
เด็กชายกานต์  กมลรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุบลราชธานี เขต 1

ณ อาคาร 8 ชั้น 2 ห้อง ป.1/4 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
949
เด็กหญิงก้านพลอย  คานเขต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
950
เด็กชายกิตฐพงษ์  บุญโกศล
ป.6
โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)
วิทย์ประถม
951
เด็กชายกิตติทัต  ทุมวงษ์
ป.4
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
วิทย์ประถม
952
เด็กชายกิตติธัช  บุญปก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
953
เด็กชายกิตตินันท์  หอมจันทร์
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
954
เด็กชายกิตติพงษ์  ไชยกุล
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
955
เด็กชายกิตติพงษ์  วงศ์ใหญ่
ป.6
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
วิทย์ประถม
956
เด็กชายกิตติพล  สายทิพย์
ป.6
โรงเรียนบ้านพิณโท
วิทย์ประถม
957
เด็กชายกิตติพัทธ์  พิลาม
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
958
เด็กชายกิตติภูมิ  ภูมิ วันดี
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
วิทย์ประถม
959
เด็กชายกิตติศักดิ์  พิริยะพงศธร
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
960
เด็กชายกิตธิศักดิ์  ล้อมวงศ์
ป.4
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
วิทย์ประถม
961
เด็กหญิงกีรติ  รุ่งเรือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
962
เด็กหญิงกีรติกา  เมโฆ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
963
เด็กหญิงกุลจิรา  ลาวันนา
ป.6
โรงเรียนบ้านพิณโท
วิทย์ประถม
964
เด็กหญิงกุลณัท  กุลสถิรวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
965
เด็กหญิงกุลธิดา  เหมรานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
966
เด็กหญิงกุลนัดดา  นาชัยสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านเค็ง
วิทย์ประถม
967
เด็กหญิงกุลนาถ  พันโสรี
ป.5
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
วิทย์ประถม
968
เด็กหญิงกุลปรียา  ปาณิวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
969
เด็กหญิงกุลพิพิทย์  กุลสถิรวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
970
เด็กหญิงกุลิสรา  แสงโสภี
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
971
เด็กชายเกรียงไกร  ทาระ
ป.5
โรงเรียนบ้านเหล่าข้าวดอนก่อ
วิทย์ประถม
972
เด็กหญิงเกศกนก  ชิณภา
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
วิทย์ประถม
973
เด็กหญิงเกศชุฎาพรรณ  แสนศรี
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
974
เด็กหญิงเกษสิริ  แก้วพรมดี
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
975
เด็กชายเกียรติภูมิ  ผาสิน
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
วิทย์ประถม
976
เด็กหญิงไกรดา  ทัดเทียม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
977
เด็กชายไกรวิน  สุวรรณมาโจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
978
เด็กชายขฑาหิรัณย์  จรัสดำรงนิตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
979
เด็กหญิงขวัญข้าว  มานะโส
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
980
เด็กหญิงขวัญจิรา  ไชเอนก
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
981
เด็กหญิงขวัญจิรา  ดวงคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
982
เด็กหญิงขวัญชนก  ก้านนาค
ป.6
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
วิทย์ประถม
983
เด็กหญิงขวัญชนก  เจริญรอย
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุบลราชธานี เขต 1

ณ อาคาร 8 ชั้น 2 ห้อง ป.1/5 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
984
เด็กหญิงขวัญชนก  บัวสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
985
เด็กหญิงขวัญชนก  พรสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
986
เด็กหญิงขวัญชนก  วงศ์สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
987
เด็กหญิงขวัญชนก  สัตนันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
988
เด็กหญิงขวัญปราชญา  โสภิตชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
989
เด็กหญิงขวัญเรือน  บุญกระจาย
ป.5
โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่
วิทย์ประถม
990
เด็กชายขอบฟ้า  เหล่าอยู่คง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
991
เด็กหญิงเขมจิรา  เกษเงิน
ป.5
โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่
วิทย์ประถม
992
เด็กหญิงเขมจิรา  มุธุสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)
วิทย์ประถม
993
เด็กหญิงเขมมิกา  ปัญญาธิกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
994
เด็กหญิงเขวัญญาดา  กาวัลย์
ป.6
โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)
วิทย์ประถม
995
เด็กชายคณินณัฏฐ์  หอมจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
996
เด็กหญิงคณิสร  พุทธแก้ว
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
997
เด็กชายคณิสร  สุขเจริญ
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
998
เด็กชายคณุตม์  เทนโสภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
วิทย์ประถม
999
เด็กชายคมชาญ  วิชาชัย
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
1000
เด็กหญิงคัมภีพรรณ  เทพมุสิก
ป.5
โรงเรียนบ้านตำแย
วิทย์ประถม
1001
เด็กชายคิม  สมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
1002
เด็กชายคุณภาช  นิพขันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
1003
เด็กชายคุณานนต์  แสงนิล
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
1004
เด็กหญิงจตุพร  คำโสภา
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
1005
เด็กหญิงจรรยพร  มานะบุตร
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
วิทย์ประถม
1006
เด็กหญิงจรรยพร  ส่งสุข
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
1007
เด็กหญิงจรรยพร  สุขเรือง
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
1008
เด็กหญิงจรัสรวี  มณีภาค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
1009
เด็กหญิงจรัสรวี  เมืองเหนือ
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
วิทย์ประถม
1010
เด็กหญิงจริยา  โจระสา
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
1011
เด็กชายจักรกฤษณ์  อินทร์อ่อน
ป.6
โรงเรียนบ้านพิณโท
วิทย์ประถม
1012
เด็กชายจักรพงศ์  พันธ์น้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
1013
เด็กชายจักรพรรดิ์  อนุอัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
1014
เด็กชายจักรพัฒน์  ทองไทย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
1015
เด็กชายจักรภัทร  พากเพียรตระกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
1016
เด็กชายจักรภัทร  โมฬีชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
1017
เด็กชายจักรภัทร  สายแวว
ป.5
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
วิทย์ประถม
1018
เด็กชายจักรินทร์  รูปดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุบลราชธานี เขต 1

ณ อาคาร 8 ชั้น 2 ห้อง ป.1/6 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1019
เด็กชายจักรี  ตรีวิเศษ
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า
วิทย์ประถม
1020
เด็กชายจักษ์กฤษ  คำศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
1021
เด็กหญิงจันทกานต์  หาริวร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
วิทย์ประถม
1022
เด็กหญิงจามิกร  พรมหล่อ
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
1023
เด็กหญิงจารุภา  โคตรพรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
1024
เด็กชายจารุวิทย์  บุญเกื้อ
ป.5
โรงเรียนบ้านยางขี้นก
วิทย์ประถม
1025
เด็กหญิงจิฑาภรณ์  กัลยาพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
1026
เด็กหญิงจิณห์นิภา  อาจเอี่ยม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
1027
เด็กหญิงจิณาณา  จรรยากรณ์
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
1028
เด็กหญิงจิดาภา  นรานันทน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
1029
เด็กหญิงจิดาภา  อ่อนตาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
1030
เด็กหญิงจิดารัตน์  โงมขุนทด
ป.6
โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง)
วิทย์ประถม
1031
เด็กหญิงจิตตาภา  บุบผาพันธ์
ป.4
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
วิทย์ประถม
1032
เด็กชายจิตติพัฒน์  เผือกอ่อน
ป.5
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
วิทย์ประถม
1033
เด็กชายจิตติพัฒน์  เสนาะน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
1034
เด็กหญิงจิตบุณย์  ทองทั่ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
1035
เด็กหญิงจิตรสุดา  โชติกาญจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
1036
เด็กหญิงจินต์จุฑา  พงษ์เสือ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
1037
เด็กหญิงจินตพร  สุขมา
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
วิทย์ประถม
1038
เด็กชายจิรเดช  การะเกษ
ป.5
โรงเรียนบ้านเหล่าข้าวดอนก่อ
วิทย์ประถม
1039
เด็กหญิงจิรนันท์  กลมเกลียว
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
1040
เด็กชายจิรภัทร  ชะนะภักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
1041
เด็กชายจิรภัทร  แสนทวีสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
1042
เด็กชายจิรวศิน  มีเพียร
ป.5
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
วิทย์ประถม
1043
เด็กชายจิระกิตติ์  แซ่เลา
ป.5
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
วิทย์ประถม
1044
เด็กหญิงจิรัชญา  โตสงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
1045
เด็กหญิงจิรัชญา  มณีวงศ์
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
วิทย์ประถม
1046
เด็กหญิงจิรัชญา  วัฒนอินทโรจน์
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
1047
เด็กหญิงจิรัชญา  สมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
วิทย์ประถม
1048
เด็กชายจิรัฐติ  สิงสอน
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
1049
เด็กหญิงจิราพร  บุญอุ้ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
1050
เด็กหญิงจิราพร  วรรณสุทธิ์
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
1051
เด็กชายจิรายุ  บุญใส
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
1052
เด็กชายจิรายุส  สุยะลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
1053
เด็กหญิงจีรณัฐ  ท้าวทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองมุก
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุบลราชธานี เขต 1

ณ อาคาร 8 ชั้น 2 ห้อง ป.1/7 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1054
เด็กหญิงจีรนันท์  จันทร์โยธา
ป.4
โรงเรียนบ้านยางขี้นก
วิทย์ประถม
1055
เด็กชายจีรพัฒน์  แก้วดา
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
1056
เด็กชายจีรวัฒน์  คำริยา
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
1057
เด็กหญิงจุฑากาญจน์  ยองรัตน์
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
1058
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เชื้อชม
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
1059
เด็กหญิงจุฑาธิบดิ์  ฮึงวัฒนา
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
วิทย์ประถม
1060
เด็กหญิงจุฑามณี  ศรไชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
1061
เด็กหญิงจุฑามาศ  ยงกุลวณิช
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
1062
เด็กหญิงจุฑามาศ  ระดาบุตร
ป.6
โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)
วิทย์ประถม
1063
เด็กหญิงจุฑามาศ  สาริบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
1064
เด็กหญิงจุฑารัตน์  กิตติวงศ์วิศาล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
1065
เด็กชายจุมพล  กล้าหาญ
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
วิทย์ประถม
1066
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ระรื่นรมย์
ป.5
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
วิทย์ประถม
1067
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เสาแก้ว
ป.5
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
วิทย์ประถม
1068
เด็กหญิงเจนจิรา  แก้วกล้า
ป.4
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
วิทย์ประถม
1069
เด็กชายเจนวิทย์  กลิ่นหอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
1070
เด็กชายเจนวิทย์  สุนทร
ป.4
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
วิทย์ประถม
1071
เด็กชายเจริญชัย  ลุกลาม
ป.6
โรงเรียนบ้านพิณโท
วิทย์ประถม
1072
เด็กชายเจษฎา  ผาป้อง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
วิทย์ประถม
1073
เด็กชายโจเชฟ  สตริงเกอร์
ป.6
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
วิทย์ประถม
1074
เด็กชายฉัตรธวัติ  บุญประภาร
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
1075
เด็กหญิงฉัตรฤทัย  ไกรเดช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
1076
เด็กหญิงชญานนท์  ทองพันธุ์
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
1077
เด็กหญิงชญานิศ  ศิริกมลเสถียร
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
1078
เด็กหญิงชญานิศ  สุนทรา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
1079
เด็กหญิงชญานิศ  หล่อวินิจนันท์
ป.4
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
วิทย์ประถม
1080
เด็กหญิงชญาภรณ์  รัตนจันทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
1081
เด็กชายชญาวัต  ไร่วิชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
วิทย์ประถม
1082
เด็กหญิงชฎาณิส  เลิศอุทัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
1083
เด็กหญิงชนกฉัตร  สุนทรวราภาส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
1084
เด็กหญิงชนกนันท์  ดานุวงศ์
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
1085
เด็กหญิงชนกนันท์  ทองแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
1086
เด็กหญิงชนกนันท์  ฝ้ายสีงาม
ป.6
โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)
วิทย์ประถม
1087
เด็กหญิงชนกนันท์  สาเมฆ
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
1088
เด็กชายชนกันต์  ถิ่นวงศ์พิทักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุบลราชธานี เขต 1

ณ อาคาร 8 ชั้น 2 ห้อง ป.1/8 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1089
เด็กชายชนธัญ  เชื้อสุจริต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
1090
เด็กชายชนพัฒน์  ชุติพงษ์ไพโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
1091
เด็กหญิงชนรรถวรรณ  วิไลเลิศพงศ์วณิช
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
1092
เด็กชายชนวีร์  ธรรมสาร
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
1093
เด็กชายชนะเก้าทัพ  วิสุตกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
1094
เด็กชายชนะพนธ์  ชิงชนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
1095
เด็กหญิงชนัญชิดา  ถือสัตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
1096
เด็กหญิงชนัญชิดา  พงษ์กิ่ง
ป.6
โรงเรียนบ้านพิณโท
วิทย์ประถม
1097
เด็กหญิงชนัญชิดา  พวงสร้อย
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
1098
เด็กชายชนาธิป  เจริญกรุง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
1099
เด็กหญิงชนาพร  นามพงษ์
ป.6
โรงเรียนปทุมวิทยากร
วิทย์ประถม
1100
เด็กหญิงชนิกานต์  พวงธรรม
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
1101
เด็กหญิงชนิกานต์  สิงห์สาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
1102
เด็กหญิงชนิดาภา  สามารถ
ป.5
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
วิทย์ประถม
1103
เด็กชายชนิศภณ  นวภาณพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
1104
เด็กหญิงชนิสา  พันธิมาตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
1105
เด็กชายชโนดม  เงินยวด
ป.4
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
วิทย์ประถม
1106
เด็กหญิงชมขวัญ  ศรีไมตรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
1107
เด็กหญิงชมพูนุช  โกการัตน์
ป.5
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
วิทย์ประถม
1108
เด็กชายชมะนันท์  ทะนอก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
1109
เด็กชายชยกร  บุญมาศรี
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
1110
เด็กชายชยพล  สุวรรณรัตน์
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
1111
เด็กชายชยากร  ตนะวิไชย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
1112
เด็กชายชยาภพ  ศรีภูมาตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
1113
เด็กหญิงชยามร  สองศร
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
1114
เด็กหญิงชลธิชา  กอมะณีย์
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
วิทย์ประถม
1115
เด็กหญิงชลธิชา  คุณมี
ป.4
โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่
วิทย์ประถม
1116
เด็กหญิงชลธิชา  ใหญ่ผา
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
1117
เด็กชายชลธี  บูชายันต์
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
1118
เด็กหญิงชลนิชา  เครือทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
1119
เด็กหญิงชลลดา  ศรีทองทุม
ป.4
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
วิทย์ประถม
1120
เด็กหญิงชลลดา  ศุภสุข
ป.5
โรงเรียนบ้านเค็ง
วิทย์ประถม
1121
เด็กหญิงชลิดา  จันทวารา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
1122
เด็กหญิงชลิดา  เทศสิงห์
ป.6
โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)
วิทย์ประถม
1123
เด็กหญิงชวัลรัตน์  บังสี
ป.5
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุบลราชธานี เขต 1

ณ อาคาร 8 ชั้น 3 ห้อง ป.2/1 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1124
เด็กหญิงชวัลรัตน์  บุญจอง
ป.4
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
วิทย์ประถม
1125
เด็กหญิงชวิศา  วงศ์ใหญ่
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
1126
เด็กหญิงช่อชมพู  ข้องม่วง
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
วิทย์ประถม
1127
เด็กหญิงช่อชมพู  ศรีธัญรัตน์
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
วิทย์ประถม
1128
เด็กหญิงชะญานิษฐ์  แพงไธสงค์
ป.5
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
วิทย์ประถม
1129
เด็กชายชัชชัย  จันทบุตร
ป.5
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
วิทย์ประถม
1130
เด็กหญิงชัญญนิษฐ์  ศรีธเนษฐ์กุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
1131
เด็กหญิงชัญญา  จารุแพทย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
1132
เด็กชายชัยธัช  อึ้งอุดรภักดี
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
1133
เด็กชายชัยภัทร  ปลูกเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
1134
เด็กชายชัยภัทร  พลอำนวย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
1135
เด็กชายชัยมงคล  แก่นกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
1136
เด็กชายชัยมนัส  สุภาคาร
ป.4
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
วิทย์ประถม
1137
เด็กชายชัยวัฒน์  ยุ้ยจำเริญทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
1138
เด็กชายชาคริต  ชวลิต
ป.6
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
วิทย์ประถม
1139
เด็กชายชาคริต  ศรีพลาย
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
วิทย์ประถม
1140
เด็กชายชาญณรงค์  ไอครรัมย์
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
วิทย์ประถม
1141
เด็กชายชาติสยาม  กาวัลย์
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
วิทย์ประถม
1142
เด็กหญิงชาริตา  เผ่ากัณหา
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
1143
เด็กหญิงชาลิสา  คะเณศรี
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
1144
เด็กหญิงชาลิสา  สุภาพ
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
วิทย์ประถม
1145
เด็กชายชิณกฤษ  งอกงาม
ป.5
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
วิทย์ประถม
1146
เด็กหญิงชิดชนก  เพ็ชรคง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
1147
เด็กหญิงชิตาภา  สีดาโคตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
1148
เด็กชายชิติพัทธ์  สำราญสุข
ป.6
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
วิทย์ประถม
1149
เด็กชายชิษณุพงศ์  สายเมฆ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
1150
เด็กชายชิษณุพงษ์  พิมพ์วัน
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
1151
เด็กหญิงชื่นนภา  พุทไธสงค์
ป.4
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
วิทย์ประถม
1152
เด็กหญิงชุติกาญจน์  เจริญรอย
ป.4
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
วิทย์ประถม
1153
เด็กหญิงชุติกาญจน์  บัวหอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
1154
เด็กหญิงชุติมา  คชเศียร
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
1155
เด็กหญิงชุติมาภรณ์  ศรีบุรัมย์
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
1156
เด็กชายชุติวัต  ศรีจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
วิทย์ประถม
1157
เด็กหญิงชุติสรา  เทียรอุดม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
1158
เด็กชายเชษฐ์ดนัย  สินงาม
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุบลราชธานี เขต 1

ณ อาคาร 8 ชั้น 3 ห้อง ป.2/2 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 35
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1159
เด็กหญิงเชษฐธิดา  ไชยมงคล
ป.6
โรงเรียนบ้านตำแย
วิทย์ประถม
1160
เด็กชายโชควิวัฒน์  เข็มเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
1161
เด็กหญิงโชติกานต์  บุญขจร
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
1162
เด็กชายโชติภณ  รุ่งเรือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
1163
เด็กชายไชยพล  มิ่งขวัญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
1164
เด็กหญิงซาร่านาเซิล  ทิพรัตน์
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
วิทย์ประถม
1165
เด็กหญิงญดา  ฤทธิ์สว่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
1166
เด็กหญิงญาณภัทร  พรมสิงห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
1167
เด็กหญิงญาณิศา  คงได้
ป.4
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
วิทย์ประถม
1168
เด็กหญิงญาณิศา  เจนพิทักษ์คุณ
ป.5
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
วิทย์ประถม
1169
เด็กหญิงญาโณบล  สีแสด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
1170
เด็กหญิงญาดา  จึงมั่นคง
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
วิทย์ประถม
1171
เด็กหญิงญาดา  ดาราช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
1172
เด็กหญิงญาดา  บุญชิต
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
1173
เด็กหญิงญาดารัตน์  กุลบุตร
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
1174
เด็กหญิงญาตา  สุวรรณกูฏ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
1175
เด็กหญิงญานิศา  วงจันลา
ป.5
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
วิทย์ประถม
1176
เด็กชายฐณะวัฒน์  กุจะพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
1177
เด็กชายฐปนวัชร  ฉลูสิริโรจน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
1178
เด็กหญิงฐานนันท์  บุ้งทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
1179
เด็กชายฐาปกรณ์  อะวะโห
ป.5
โรงเรียนบ้านพิณโท
วิทย์ประถม
1180
เด็กหญิงฐาปณี  เพ็งมี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
1181
เด็กหญิงฐิติกาญจน์  โคตรมณี
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม