ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุตรดิตถ์ เขต 1

ณ อาคารอุเบกขา ชั้น ที่ 3 ห้อง ป.6/3 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนกวรรณ  เกษวงศ์
ป.5
โรงเรียนบ้านในเมือง
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกนกอร  เอี่ยมอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
3
เด็กชายกมนนัทธ์  สุขอร่าม
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกมลพรรณ  พรหมธารา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกรวรรณ  ปาลาศ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณิตประถม
6
เด็กชายกรัณ  คล้ำชื่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
7
เด็กชายกฤตภาส  นนทโคตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
8
เด็กชายกฤษณะ  ธรรมชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
9
เด็กชายกวิน  ชุ่มทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
10
เด็กหญิงกวิสรา  สอนพงษ์
ป.4
โรงเรียนบ้านในเมือง
คณิตประถม
11
เด็กชายกษิดิศ  สุนทรายุทธ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
12
เด็กชายก้องนคร  เพ็งแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
13
เด็กหญิงกัญญพัชร  คำทิพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
14
เด็กหญิงกัญญาวีร์  สวัสดิ์วงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
15
เด็กหญิงกัญรญา  อุก
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
คณิตประถม
16
เด็กชายกัณฑ์อเนก  อินทรไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณิตประถม
17
เด็กหญิงกัลย์ธีรา  มะทะการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
18
เด็กหญิงกาญจนณัฐ  กันเพชร
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณิตประถม
19
เด็กหญิงกิตติญาภรณ์  แก้วประสงค์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
คณิตประถม
20
เด็กชายกิตติพศ  สอนอุทัย
ป.6
โรงเรียนบ้านในเมือง
คณิตประถม
21
เด็กชายกิติภูมิ  บุญหมื่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
22
เด็กหญิงเกณิกา  ศรีเพ็ชร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
23
เด็กหญิงเกศแก้ว  มีสติ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณิตประถม
24
เด็กชายไกรวิชญ์  ชัยมงคล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
25
เด็กหญิงขนิษฐา  น้ำนุช
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
คณิตประถม
26
เด็กชายขันติ  สิงหา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
คณิตประถม
27
เด็กชายเขตตะวัน  โกสุมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
28
เด็กหญิงเขมจิรา  เกิดมีมูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
29
เด็กชายคณิศร  ขันปิงปุ๊ด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
30
เด็กชายจารุกิตต์  บัวเทพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
31
เด็กหญิงจารุพิชญา  เกตุสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
32
เด็กชายจารุภัทร  พิมจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
33
เด็กชายจิรภัทร  มั่นอ้น
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านโคน
คณิตประถม
34
เด็กชายจิรภัทร  วิทยางกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
35
เด็กชายจิรภัทร  แว่นสิม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุตรดิตถ์ เขต 1

ณ อาคารอุเบกขา ชั้นที่ 3 ห้อง ป.6/4 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายจิรภัทร  สีมาอิ้ง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
คณิตประถม
37
เด็กหญิงจิรวดี  นวลเปี้ย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
38
เด็กหญิงจิรัชยา  วิลัยรัตน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
คณิตประถม
39
เด็กหญิงจีณห์วลา  สินหลักร้อย
ป.4
โรงเรียนบ้านในเมือง
คณิตประถม
40
เด็กหญิงชญานุช  ศรีไกร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
41
เด็กหญิงชนากานต์  ค้ำมุ้ย
ป.4
โรงเรียนบ้านในเมือง
คณิตประถม
42
เด็กหญิงชนาภัทร  อยู่เจริญกิจ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
คณิตประถม
43
เด็กหญิงชนิสรา  บุญสังข์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
คณิตประถม
44
เด็กชายชยกร  เลอศักดิ์ธนากร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
45
เด็กชายชยางกูร  มหาวัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
46
เด็กหญิงชยาภรณ์  มหาวัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
47
เด็กชายชยุฒพงศ์  คงชู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
48
เด็กชายชโยดม  ยศบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
49
เด็กชายชรินรัตน์  ปั้นจาด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
50
เด็กชายชวกร  อ้นภู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
51
เด็กหญิงชวัลรัตน์  มณีงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
52
เด็กชายชวัลวิทย์  รบช้าง
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณิตประถม
53
เด็กหญิงชวิศา  น่วมทอง
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณิตประถม
54
เด็กชายชัยดิตถ์  ภูมิคอนสาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
55
เด็กชายชินโชติ  ลาบรรเทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
56
เด็กชายชินภัทร  ศรีขำมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
57
เด็กชายชิษณุพงษ์  สระทองอยู่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
58
เด็กชายชุติเดช  พิมพากรณ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
คณิตประถม
59
เด็กชายชุติพนธ์  สวัสดิ์วงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
60
เด็กหญิงชุติพัทธา  กุลณาวงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
61
เด็กชายญาณภัทร  เขียวชะอุ่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
62
เด็กหญิงณชกนก  ประหลาดเนตร
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณิตประถม
63
เด็กหญิงณญาดา  นาคประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
64
เด็กชายณฐพงศ์  ศรีสา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
65
เด็กชายณภัทร  บุญส่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
66
เด็กชายณภัทร  อภิวัฒน์สุขสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
67
เด็กชายณวรรฒ  สิทธิวิรัชธรรม
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณิตประถม
68
เด็กหญิงณัชกวินทร์  รักสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
69
เด็กหญิงณัชริญา  พร้อมญาติ
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณิตประถม
70
เด็กชายณัฏฐพัชร  ขุนแก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านในเมือง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุตรดิตถ์ เขต 1

ณ อาคารอุเบกขา ชั้นที่ 3 ห้อง ป.6/5 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงณัฏฐากร  แย้มสงค์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณิตประถม
72
เด็กชายณัฐกรณ์  คำมงคล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
73
เด็กหญิงณัฐฐาริณีย์  สุขวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
74
เด็กหญิงณัฐณิชา  เป็งเนตร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
75
เด็กหญิงณัฐณิชา  อุ่นบ้าน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
คณิตประถม
76
เด็กชายณัฐภูมิ  ปะวะขัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
77
เด็กหญิงณัฐรินีพร  กองมา
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณิตประถม
78
เด็กชายณัฐวัชต์  กลิ่นทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
คณิตประถม
79
เด็กชายณัฐวัชต์  ม่วงรัก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
80
เด็กชายณัฐวุฒิ  กาญจนสันติกุล
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณิตประถม
81
เด็กชายณัฐวุฒิ  วงษ์ดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
82
เด็กชายณัฐเศรษฐ  แก้วคอน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
คณิตประถม
83
เด็กหญิงณิชากานต์  จิระเดชประไพ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณิตประถม
84
เด็กหญิงณิชาภัทร  หนุนอนันต์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
คณิตประถม
85
เด็กชายเตชินท์  แสงเทียน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
86
เด็กชายทยากร  อยู่หนู
ป.4
โรงเรียนบ้านในเมือง
คณิตประถม
87
เด็กหญิงทรรศน์พร  ทรงคุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
88
เด็กหญิงทิชามญชุ์  ปลิวทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
89
เด็กหญิงทีราพร  ทะนะขันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
90
เด็กชายธนกร  อวนมาก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
91
เด็กชายธนกฤต  ทับม่วง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
92
เด็กชายธนกฤต  เอี่ยมดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
93
เด็กชายธนโชติ  จันทร์ใช้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
94
เด็กชายธนโชติ  ประสิทธิ์นราพันธุ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
คณิตประถม
95
เด็กชายธนทรัพย์  เพ็ชรเอี่ยม
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณิตประถม
96
เด็กหญิงธนนันท์  ใยแก่นจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
97
เด็กชายธนวุฒิ  เหล็กแย้ม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
คณิตประถม
98
เด็กชายธนัญกรณ์  กุศล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
99
เด็กชายธนากร  สุขโท้
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
คณิตประถม
100
เด็กหญิงธัญชนก  จันทร์ยวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
101
เด็กหญิงธัญชนก  โฉมแดง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
คณิตประถม
102
เด็กหญิงธัญพร  คล้ายกล่ำ
ป.5
โรงเรียนบ้านในเมือง
คณิตประถม
103
เด็กหญิงธัญพร  ทิพย์ทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
104
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ก้านพลู
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
คณิตประถม
105
เด็กหญิงธัญรดา  มณีรัตนาพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุตรดิตถ์ เขต 1

ณ อาคารอุเบกขา ชั้นที่ 3 ห้อง ป.6/6 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายธีรพงศ์  ทาจ๋อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
107
เด็กชายธีรพัฒน์  เถื่อนเอี่ยม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
คณิตประถม
108
เด็กชายนนทชัย  อินกลาง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
109
เด็กหญิงนนทชา  วรรณวงค์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
คณิตประถม
110
เด็กหญิงนภัทรชนก  รัตนศิลป์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
111
เด็กหญิงนรีรัตน์  กระจ่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
112
เด็กชายนักรบ  บุญนิตย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
113
เด็กหญิงนัดดาพร  เกตุบำรุง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
114
เด็กหญิงนันท์นภัส  ทวีผล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
115
เด็กหญิงนันท์นภัส  มาสุด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
116
เด็กหญิงนันทัชพร  พรมจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
117
เด็กหญิงนาฏวดี  อยู่อิ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
118
เด็กหญิงนิชา  ยศวงค์ษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
119
เด็กหญิงนิภาพร  แพรปราณีต
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
คณิตประถม
120
เด็กหญิงนิศามณี  เกตุสุริวงศ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
คณิตประถม
121
เด็กหญิงบุญสิตา  พันธชาติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
122
เด็กหญิงปภัสสร  มีสี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
123
เด็กชายปภาวิชญ์  วงค์อ่อน
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณิตประถม
124
เด็กชายปรมะ  ภาณุวัฒนภาคิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
125
เด็กชายปรเมศร์  แซ่จันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
126
เด็กชายปรัชญา  สุมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
127
เด็กชายปริณวัฒน์  ดวงทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
128
เด็กชายปริพล  ยวงนุ่น
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
คณิตประถม
129
เด็กหญิงปฤณวดี  เนาว์ชมภู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
130
เด็กหญิงปวริศา  เกิดทรัพย์
ป.6
โรงเรียนบ้านในเมือง
คณิตประถม
131
เด็กชายปัณณธร  บุญพึ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
132
เด็กชายปัณณวิชญ์  กล่ำแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
133
เด็กชายปัณณวิชญ์  นิธิกุลวราวัฒน์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณิตประถม
134
เด็กหญิงปานรดา  คล้ำชื่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
135
เด็กหญิงปิติชานันท์  ศรีวิจิตร์
ป.4
โรงเรียนบ้านในเมือง
คณิตประถม
136
เด็กหญิงปิยธิดา  ศิริเมือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
137
เด็กชายปิยะพัชร์  จันทร์อิ่ม
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณิตประถม
138
เด็กชายปุณชัท  ลิขสิทธิกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
139
เด็กชายปุลวัชร  บุญมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
140
เด็กชายพงศกร  หลักพิบูลมงคล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุตรดิตถ์ เขต 1

ณ อาคารอุเบกขา ชั้นที่ 3 ห้อง ป.6/7 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายพชร  สระทองหย่อม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
142
เด็กชายพชรดนัย  กันภัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
143
เด็กหญิงพชรพร  จิตตะกาญจน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
คณิตประถม
144
เด็กหญิงพชิรารัตน์  ศิวะตระกูล
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณิตประถม
145
เด็กหญิงพรพัชรินทร์  สิทธิวิรุฬห์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
คณิตประถม
146
เด็กหญิงพรรณทองอร  เชียงส่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
147
เด็กชายพลพัฒน์  ศรีริอ่วม
ป.5
โรงเรียนบ้านในเมือง
คณิตประถม
148
เด็กชายพัชรพงษ์  มูลแก่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
149
เด็กหญิงพัชริญา  อิ่มเพ็ง
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณิตประถม
150
เด็กชายพันธพัฒน์  ลาตา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
คณิตประถม
151
เด็กหญิงพาไสว  ฤทธิ์เต็ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
152
เด็กหญิงพิชญธิดา  จุลญาติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
153
เด็กหญิงพิชญ์นรี  นาคพริก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
154
เด็กหญิงพิชญาภา  เจริญวิวัฒน์สกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
155
เด็กชายพิชัยยุทธ  ม่วงยา
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณิตประถม
156
เด็กชายพิเชษฐไชย  เชื้อนพคุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
157
เด็กชายพิพัฒน์  แผ้วผา
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณิตประถม
158
เด็กหญิงพิมพ์พราวเพชร  พุทธรักษ์ขิต
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณิตประถม
159
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ทองแถม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
160
เด็กชายพิรพัศ  อินทิม
ป.5
โรงเรียนบ้านในเมือง
คณิตประถม
161
เด็กชายพิสิฐนันท์  อนุรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
162
เด็กหญิงพิสุทธิณีย์  จันทร์ทิม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
คณิตประถม
163
เด็กหญิงเพตรา  เนียมสอน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
164
เด็กชายภควัตร  ขำไทยแท้
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
165
เด็กชายภัทรชนน  สิทธิชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
166
เด็กชายภัทรชัย  เครือมาศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
167
เด็กหญิงภัทรวดี  แก้วเมธีกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
168
เด็กชายภูมิพัฒน์  ปิ่นรัตน์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณิตประถม
169
เด็กชายภูมิพัฒน์  สังข์ศิลป์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
170
เด็กชายภูมิภัทร  ศรีทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
171
เด็กชายภูมิรพี  โกศัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
172
เด็กชายภูริณัฐ  ดีเพ็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านในเมือง
คณิตประถม
173
เด็กชายเมธา  ลาภชัยเจริญกิจ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณิตประถม
174
เด็กหญิงเมธาวีย์  พัทดิพันธ์ปรีดา
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณิตประถม
175
เด็กหญิงยอดกมล  อรุณเขต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุตรดิตถ์ เขต 1

ณ อาคารมุทิตา ชั้นที่ 3 ห้อง ป. 4/1 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายรชต  พามา
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณิตประถม
177
เด็กหญิงรวินท์  สุภสีมากุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
178
เด็กหญิงรักษิตา  พุ่มชุ่ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
179
เด็กชายรัชชานนท์  โอสถานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
180
เด็กหญิงรัตนนุมาส  บุญเกิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
181
เด็กชายรุธิร์พัฒน์  แสนเรืองเดช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
182
เด็กหญิงลลิดา  น้อยนามบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
183
เด็กหญิงวชิรญาณ์  บุญทาทิพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
184
เด็กชายวชิรวิทย์  จักรน้ำอ่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
185
เด็กชายวชิรวิทย์  นุ่มนวล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
186
เด็กชายวชิรวิทย์  สุนาพรม
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณิตประถม
187
เด็กหญิงวรงศพร  โควาบุญพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
188
เด็กหญิงวรรณรดา  คำสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
คณิตประถม
189
เด็กหญิงวรรธนกร  กาทองทุ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
190
เด็กหญิงวรวรัญชน์  พุทธา
ป.5
โรงเรียนบ้านในเมือง
คณิตประถม
191
เด็กชายวรวิช  แก้วนาคแนว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
192
เด็กหญิงวราภรณ์  แก้วก่า
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
คณิตประถม
193
เด็กชายวริทธิ์ธร  บุญเกตุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
194
เด็กหญิงวริศรา  พูลสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
คณิตประถม
195
เด็กหญิงวริศรา  เอี่ยมอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
196
เด็กหญิงวันวิรัตน์  กรเพ็ชร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
197
เด็กหญิงวาสิตา  ผะเดิมชิต
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณิตประถม
198
เด็กชายวิชชากร  บ้ามีธูป
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
199
เด็กหญิงวิชญาพร  เชียงบุญณะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
200
เด็กชายวิชยุตม์  ศรีทอง
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณิตประถม
201
เด็กหญิงวีชราภรณ์  ชูเกตุ
ป.5
โรงเรียนบ้านในเมือง
คณิตประถม
202
เด็กหญิงศาศวัตรา  ศุภศักดิ์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณิตประถม
203
เด็กหญิงศิริวิมล  เฟื่องมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
204
เด็กชายศิวกร  จงแพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
205
เด็กชายศิวาการ  ถีปรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
206
เด็กชายศุภกร  เหล็กมั่น
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
คณิตประถม
207
เด็กหญิงศุภิสรา  ชิวชื่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
208
เด็กหญิงสรัลพร  คำยา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
คณิตประถม
209
เด็กชายสิรปัญ  หมุนลี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
คณิตประถม
210
เด็กชายสิริภาส  สอนแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุตรดิตถ์ เขต 1

ณ อาคารมุทิตา ชั้นที่ 3 ห้อง ป. 4/2 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงสิริวรรณ  เพ็ชรไกร
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณิตประถม
212
เด็กชายสีหราช  รัตนภิระนนท์
ป.6
โรงเรียนบ้านในเมือง
คณิตประถม
213
เด็กหญิงสุชาวดี  อ้นทุ่งยั้ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
214
เด็กหญิงสุธิมา  ขันกฤษณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
215
เด็กหญิงสุพิชญา  สุธาพรต
ป.5
โรงเรียนบ้านในเมือง
คณิตประถม
216
เด็กหญิงสุภัทธราภรณ์  รุ่งเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
217
เด็กหญิงสุวนันท์  อ่อนแสง
ป.4
โรงเรียนบ้านในเมือง
คณิตประถม
218
เด็กชายสุวิจักขณ์  จันทร์อ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
219
เด็กหญิงอนัญญา  วรพัฒนเมธ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
คณิตประถม
220
เด็กชายอนุพงษ์  ก้อนเสทื้อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
221
เด็กหญิงอภิชญา  พุกรอด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
222
เด็กชายอภิวิชญ์  อุ่นคำมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
223
เด็กหญิงอภิสรา  เกิดสา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
224
เด็กชายอริญชัย  คงสุด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
225
เด็กหญิงอริสา  สีหะอำไฟ
ป.6
โรงเรียนวัดดอย
คณิตประถม
226
เด็กหญิงอักษราภัค  บุตรชา
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณิตประถม
227
เด็กชายอัครเดช  สังฆพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
228
เด็กชายอัครพนธ์  จีจอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
229
เด็กชายอัครวิชญ์  วงษ์พรวน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
คณิตประถม
230
เด็กชายอังกูร  ทองตีมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
231
เด็กหญิงอังสนา  สังข์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
232
เด็กชายอัจฉราวุฒิ  สีทา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
คณิตประถม
233
เด็กชายอัญญาวิชญ์  ดวงแก้ว
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณิตประถม
234
เด็กหญิงอารีย์  เต็งวิลัย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุตรดิตถ์ เขต 1

ณ อาคารมุทิตา ชั้นที่ 3 ห้อง ป. 4/3 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
235
เด็กชายกช  อุไรวรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
236
เด็กหญิงกชพร  เกลียวทอง
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
237
เด็กหญิงกชพร  แจ่มฤกษ์แจ้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
238
เด็กหญิงกชพร  ณรงค์ศรี
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
239
เด็กหญิงกชพร  อินตาวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
240
เด็กหญิงกชพรรณ  ทารกเงิน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
วิทย์ประถม
241
เด็กหญิงกนกพร  แป้นสวน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
242
เด็กหญิงกนกวรรณ  ถ่ายเกิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
243
เด็กหญิงกนกวรรณ  วงษ์หล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
244
เด็กหญิงกนกสินา  กาวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
245
เด็กหญิงกนกอร  จิตจักร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
246
เด็กหญิงกมลชนก  บุญมาติด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
247
เด็กหญิงกมลพร  โมรารักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
248
เด็กหญิงกรกนก  กล่ำเชย
ป.6
โรงเรียนวัดดอย
วิทย์ประถม
249
เด็กหญิงกรกนกกาญจน์  สารเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
250
เด็กหญิงกรกมล  รวยอบกลิ่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
251
เด็กชายกรัณย์กร  เอี่ยมสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
252
เด็กหญิงกฤตพร  บานชื่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
253
เด็กชายกฤตมุข  ฤทธิแสง แสงวิจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
254
เด็กชายกฤตานน  วังวิเศษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
255
เด็กชายกฤษฎา  ประทังคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
256
เด็กหญิงกฤษณี  ทิศขันธ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
วิทย์ประถม
257
เด็กชายกลวัชร  จันทร์บุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
258
เด็กชายกวิน  คุ้มภัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
259
เด็กหญิงกษมา  นนทวาสี
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
260
เด็กชายกษิดิ์เดช  เพ็งมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
261
เด็กชายกษิดิศ  ดีเทศน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
262
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คำเพ็ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
263
เด็กหญิงกัญญาพัชร  ภู่เกาะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
วิทย์ประถม
264
เด็กหญิงกัญญามาลย์  คำภิระแปง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
265
เด็กหญิงกัญญารัตน  ชมภู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
266
เด็กหญิงกัญญารัตน์  อิ่มเอิบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
267
เด็กหญิงกัณฑรัตน์  ยิ้มอ่ำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
268
เด็กชายกันต์กวี  นิลกำแหง
ป.6
โรงเรียนบ้านในเมือง
วิทย์ประถม
269
เด็กชายกันตภณ  อัชวนันท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุตรดิตถ์ เขต 1

ณ อาคารมุทิตา ชั้นที่ 3 ห้อง ป. 4/4 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
270
เด็กชายกัมพล  ยิ้มแย้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
271
เด็กหญิงกัลยกร  ทำนุพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
272
เด็กหญิงกาญจนาภรณ์  สุขโภชน์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
273
เด็กหญิงกานต์เกล้า  กุลณาวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
274
เด็กหญิงกานต์ชุดา  บรูตัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
275
เด็กหญิงกานต์ระวี  ปัญญาวิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
276
เด็กหญิงกานต์สิตา  อินทิพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
277
เด็กชายกานต์  เหล็กสี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
278
เด็กชายกิตติเดช  เพ็งมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
279
เด็กชายกิตติภพ  นพศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
280
เด็กหญิงกิรณา  ทิงิ้วงาม
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
281
เด็กหญิงกิรติยาณี  โปร่งแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
282
เด็กหญิงกุลกัณณญา  แก้วประสงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
283
เด็กหญิงกุลนันท์  วิทยานันท์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
284
เด็กหญิงกุสุมา  อยู่แก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
วิทย์ประถม
285
เด็กหญิงเกวลิน  พันธุ์พาณิชย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
286
เด็กชายไกรสิทธิ  ภู่เจริญยศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
287
เด็กหญิงขวัญจิรา  ภูพันนา
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
288
เด็กชายคณินกฤษฎิ์  สุขวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
289
เด็กชายคธานน  เชื้อต่อมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
290
เด็กชายครองพล  อ่อนนิ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
291
เด็กชายคีตพล  แซ่ไล้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
292
เด็กชายคุณาธิป  รัตนสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
293
เด็กชายคุณานนท์  ดำเนินยุทธ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
294
เด็กหญิงจรรยพร  สุทธไขย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
295
เด็กหญิงจริยาภรณ์  แก้วบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
296
เด็กชายจารุกิตติ์  อ่วมสั้น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
297
เด็กหญิงจิณณา  ชารีวัลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
298
เด็กหญิงจิรัชญา  ทุมลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
299
เด็กหญิงจิรัชยา  ปานสังข์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
300
เด็กหญิงจิรัชยา  พืชเนาวรัตน์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
301
เด็กหญิงจิรัชยา  ศรีประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนบ้านในเมือง
วิทย์ประถม
302
เด็กชายจิรัฏฐ์  กรงทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
303
เด็กหญิงจิราพัชร  มาอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
304
เด็กหญิงจิราภา  สุริยันต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุตรดิตถ์ เขต 1

ณ อาคารมุทิตา ชั้นที่ 3 ห้อง ป. 4/5 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
305
เด็กชายจิรายุ  อ่อนอยู่
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
วิทย์ประถม
306
เด็กหญิงจุฑามณี  ประกายจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
307
เด็กชายเจนภัทร  เจนประกอบกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
308
เด็กชายเจษฎา  สุขเกษม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
309
เด็กชายชญานนท์  คงนวล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
310
เด็กชายชญานนท์  พัฒนตรีกุณฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
311
เด็กหญิงชญานิศ  แสนยอง
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
312
เด็กหญิงชญานุตม์  เพชรวิจิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
313
เด็กหญิงชนัญชิดา  ลักษณาภิรมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
314
เด็กหญิงชนัญธิดา  ทองแย้ม
ป.6
โรงเรียนบ้านในเมือง
วิทย์ประถม
315
เด็กหญิงชนัฐปภา  ไวยกสิกรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
316
เด็กหญิงชนันธิดา  ยิ้มเจริญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
วิทย์ประถม
317
เด็กหญิงชนาภัทร  ศรีพลากิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
318
เด็กหญิงชนิดาภา  คำพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
319
เด็กชายชนิตพล  สินธุอุไร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
320
เด็กชายชนุดม  วันมหาชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
321
เด็กหญิงชมพูนุช  ศรีจันทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
วิทย์ประถม
322
เด็กชายชยพัทธ์  สุขมา
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
323
เด็กหญิงชยิดสรา  ม่วงแกม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
324
เด็กหญิงชลกานต์  เกรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
325
เด็กหญิงชลดา  อ่อนนิ่ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
326
เด็กหญิงชลธิชา  แก้วดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
327
เด็กหญิงชลิตา  คำอยู่
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
วิทย์ประถม
328
เด็กชายชัชชัย  สุขก้อน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
วิทย์ประถม
329
เด็กหญิงชัญญานันท์  สุขานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
330
เด็กหญิงชัญญานุช  ลิ้มเจริญ
ป.6
โรงเรียนบ้านในเมือง
วิทย์ประถม
331
เด็กหญิงชัญญานุช  สุขานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
332
เด็กชายชัยณเดช  วัฒนะภูติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
333
เด็กชายชาคริต  ห้อยไชยสงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
334
เด็กชายชุติพนธ์  อินฮุย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
335
เด็กหญิงชุติมา  แสงเทียน
ป.6
โรงเรียนวัดดอย
วิทย์ประถม
336
เด็กชายเชิดศักดิ์  กุ้งทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
337
เด็กหญิงโชติมณี  มีชม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
338
เด็กชายไชยภัทร  เผ่าโหมด
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
339
เด็กหญิงญาณภัทร  จินะปัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุตรดิตถ์ เขต 1

ณ อาคารมุทิตา ชั้นที่ 3 ห้อง ป. 4/6 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
340
เด็กหญิงญาณิดา  ม่วงมุกข์
ป.5
โรงเรียนบ้านป่ากะพี้
วิทย์ประถม
341
เด็กหญิงญาณิศา  ศรีอุดมพงษ์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
342
เด็กหญิงญาณิศา  แสงศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
343
เด็กหญิงฐิตาภรณ์  สุขร่องช้าง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
344
เด็กหญิงฐิตินันท์  กันหาทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
345
เด็กหญิงฐิตินันท์  ยาดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
346
เด็กหญิงฐิติมา  ชมภูง่าว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
347
เด็กหญิงฐิติวรรณ  เหมือนแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
348
เด็กชายฐิติวัฒน์  เพ็ชรคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
349
เด็กหญิงฐิรญา  รัตนรณชาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
350
เด็กชายณชพล  เลิศคลัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
351
เด็กชายณฐภัทร  ดำริธรรมเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
352
เด็กชายณปัณวิชญ์  ชุมพล
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
353
เด็กชายณภัทร  สาสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
354
เด็กหญิงณฤดี  พวงห้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
355
เด็กหญิงณัชชา  นวลคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
356
เด็กหญิงณัฎฐนันท์  ยะใหม่วงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
357
เด็กชายณัฎฐากร  ทองสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
358
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จำปาแดง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
359
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บุญทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
360
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ศิลปชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
361
เด็กชายณัฏฐนันท์  ภูริสัตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
362
เด็กหญิงณัฏฐ์นารี  โคกตาทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
วิทย์ประถม
363
เด็กหญิงณัฐกฤตา  เคลือบมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
364
เด็กชายณัฐชนน  นามโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
365
เด็กหญิงณัฐชยา  กิตติจารุจรรย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
366
เด็กหญิงณัฐชวัล  โกษาแสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
367
เด็กหญิงณัฐชา  จันทัด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
368
เด็กหญิงณัฐชา  ธีรสุนทรานันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
369
เด็กหญิงณัฐณิชา  คำไท้ย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
370
เด็กหญิงณัฐณิชา  ยอดถา
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
371
เด็กหญิงณัฐณิชา  วิศวไพศาล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
372
เด็กชายณัฐดนัย  ชังแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
373
เด็กหญิงณัฐทิตา  เรือนคำ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
374
เด็กหญิงณัฐธิดา  จันมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุตรดิตถ์ เขต 1

ณ อาคารมุทิตา ชั้นที่ 2 ห้อง ป. 3/5 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
375
เด็กหญิงณัฐธิดา  โลมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
376
เด็กหญิงณัฐธิดาพร  ยศสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
377
เด็กชายณัฐนันท์  เชื้อม่วง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
378
เด็กหญิงณัฐนิชา  อ่อนมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
379
เด็กหญิงณัฐนิชา  อ่ำเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
380
เด็กชายณัฐพล  เวฬุมาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
381
เด็กชายณัฐพัชร์  เชื้อภักดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
382
เด็กชายณัฐรุทธิ์  โกศลดิลกกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
383
เด็กชายณัฐวีร์  กาสุด
ป.6
โรงเรียนบ้านในเมือง
วิทย์ประถม
384
เด็กชายณัฐเศรษฐ  ทองศาสตร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
385
เด็กหญิงณัฐสุดา  เตชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
386
เด็กชายณัฐุวุฒิ  บุตรเชื้อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
387
เด็กหญิงณัทมนกาญจน์  มูลนานเที่ยง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
388
เด็กหญิงณิชชา  มากพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
389
เด็กหญิงณิชา  บุตรดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
390
เด็กหญิงณิศวรา  เงินอยู่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
391
เด็กหญิงดลนภัทร  ปรางทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
วิทย์ประถม
392
เด็กหญิงดาธารัตน์  เกตุอินทร์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
393
เด็กชายดารชาต์  จันทร์คำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
394
เด็กชายดิฐ  เจตนจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
395
เด็กชายเตวิช  โพธิ์หิรัญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
396
เด็กหญิงทยากร  สุขแดง
ป.5
โรงเรียนบ้านในเมือง
วิทย์ประถม
397
เด็กชายทรงวุฒิ  ปานคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
398
เด็กหญิงทักษพร  ทานะขันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
399
เด็กชายทัดเทพ  สำราญรื่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
400
เด็กหญิงทานตะวัน  ภู่พัฒน์วิบูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
401
เด็กหญิงทิวากานต์  เทียนทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
402
เด็กหญิงเทพอักษร  จูมปา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
403
เด็กชายแทนขวัญ  วงษ์บุตรดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
404
เด็กชายธนกร  สุขศรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
วิทย์ประถม
405
เด็กชายธนกร  อำ่เมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
406
เด็กชายธนกร  เอี่ยมอ่อน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
407
เด็กชายธนกฤต  เกิดประดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
408
เด็กชายธนกฤต  จำปาจี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
409
เด็กชายธนกฤต  เทียนไชย
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุตรดิตถ์ เขต 1

ณ อาคารมุทิตา ชั้นที่ 2 ห้อง ป. 3/4 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
410
เด็กชายธนกฤต  ยาวงษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
วิทย์ประถม
411
เด็กชายธนโชติ  อุดหนุน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
412
เด็กชายธนธัช  อยู่อิ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
413
เด็กชายธนบดินทร์  ใจตรง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
414
เด็กชายธนบดี  อินทร์พรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
415
เด็กชายธนพนธ์  โนตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
416
เด็กชายธนพล  ศรีเคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
417
เด็กหญิงธนภรณ์  คงเทศน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
418
เด็กชายธนภัทร  ภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
419
เด็กชายธนภัทร  เสริมสุข
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
วิทย์ประถม
420
เด็กชายธนภัทร  อัศวกิติพงษ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
421
เด็กหญิงธนวรรณ  แสงม่วง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
422
เด็กหญิงธนวรรณ  หาดเคลือบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
423
เด็กหญิงธนัชพร  อิ่มลาภ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
424
เด็กหญิงธนัตพร  ปัทมานุกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
425
เด็กชายธนากร  ขานไข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
426
เด็กชายธนากร  มเหรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
427
เด็กชายธมกร  ป้อมสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
428
เด็กชายธรรณพล  แย้มอรุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
429
เด็กชายธรรมรัฐ  ครันดอน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
430
เด็กชายธรรมศาสตร์  จันทร์ส่องแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
431
เด็กหญิงธัญชนก  ทองอู๋
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
432
เด็กหญิงธัญญ์พิชชา  โพธิ์ศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
433
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  แพรพันธ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
434
เด็กหญิงธัญธนาพรรธน์  นวลศรีใส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
435
เด็กหญิงธัญพิชชา  ดิสสังวร
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
436
เด็กหญิงธัญย์ชนก  สังข์อินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
437
เด็กหญิงธัญวรัตม์  คำเลิศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
438
เด็กหญิงธันวา  เย็นจิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
439
เด็กชายธาราธร  ชายสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
440
เด็กชายธีร์ธวัช  ยศปัญญา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
441
เด็กชายธีรภัทร  เที่ยงธรรม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
วิทย์ประถม
442
เด็กชายธีรเมธ  คงฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
443
เด็กชายธีระ  ป้องกัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
444
เด็กหญิงนงนภัส  หว่างพันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุตรดิตถ์ เขต 1

ณ อาคารมุทิตา ชั้นที่ 2 ห้อง ป. 3/3 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
445
เด็กหญิงนงลักษณ์  มีสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
วิทย์ประถม
446
เด็กหญิงนนทพร  จอนคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
447
เด็กหญิงนนทรัตน์  มากน้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
448
เด็กหญิงนนธนกร  วานิช
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
449
เด็กชายนนธวัช  แต้มทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
450
เด็กชายนพกร  ทองประจำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
451
เด็กชายนพดล  เฮ็งทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
452
เด็กหญิงนพพดา  หรั่งศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
453
เด็กชายนพภัสสร  ถือแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
454
เด็กชายนภนันท์  มั่นคงดี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
วิทย์ประถม
455
เด็กหญิงนภษร  สินทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
456
เด็กหญิงนภัสสร  ปัญญาแจ้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
457
เด็กชายนราวิชญ์  รอดทองดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
458
เด็กหญิงนฤกมล  สงวนสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
459
เด็กหญิงนฤชนก  มีสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
460
เด็กหญิงนฤภร  เกลียวทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
461
เด็กหญิงนลินทิพย์  ลิ้มสุวรรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
462
เด็กหญิงนวพรรณ  การุณประชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
463
เด็กชายนวพรรษ  ทองศรีอ้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
464
เด็กหญิงนัชชา  สุกานนท์
ป.6
โรงเรียนบ้านในเมือง
วิทย์ประถม
465
เด็กชายนัฏฐ์ปพน  จำนงค์จิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
466
เด็กชายนัทพงษ์  พรมเสนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
467
เด็กหญิงนันท์นภัส  ขัดคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
468
เด็กหญิงนันทัชพร  คำจุ้ย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
469
เด็กชายนันทิพัฒน์  คำโสมศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
470
เด็กชายนิติศาสตร์  อินจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
471
เด็กหญิงนิธิชา  คำมงคล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
472
เด็กชายนิธิศ  ทองแต้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
473
เด็กชายนินนาท  คำคุ้ม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
วิทย์ประถม
474
เด็กหญิงนิรินทร์  อรัณยะปาล
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
475
เด็กชายบรรณวัชร  ยงไสว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
476
เด็กหญิงบัณฑิตา  ทานะขันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
477
เด็กหญิงบุญญนุช  อินต๊ะนอน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
478
เด็กหญิงบุญญากานต์  สวนสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
479
เด็กหญิงบุญญาภา  โชติมานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุตรดิตถ์ เขต 1

ณ อาคารมุทิตา ชั้นที่ 2 ห้อง ป. 3/2 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
480
เด็กชายบูรณ์พิภพ  ปันนวน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
481
เด็กชายเบญญสิทธิ์  มายรรยงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
482
เด็กหญิงเบญญาภา  บุญมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
483
เด็กหญิงเบญญาภา  สังข์เงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
484
เด็กหญิงเบญญาสิริ  แก้วอุ่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
485
เด็กชายปฏิพัทธ์  สินเดช
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
วิทย์ประถม
486
เด็กชายปณิธิ  ขาวเมืองน้อย
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
487
เด็กชายปพน  สังข์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
488
เด็กหญิงปพิชญา  ดีอุดม
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
489
เด็กหญิงปพิชญา  ตามูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
490
เด็กหญิงปภัสสิริย์  จันทร์เที่ยง
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
491
เด็กหญิงปภาวรินท์  อุตสาหปัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
492
เด็กชายปราชญ์พงศ์  ขวัญวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
493
เด็กหญิงปรายฟ้า  แม้นสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
494
เด็กหญิงปริชญา  มาประกอบ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
495
เด็กหญิงปริยฉัตร  สั่งสอน
ป.6
โรงเรียนบ้านในเมือง
วิทย์ประถม
496
เด็กหญิงปริยากร  ลิขิตปรีชากุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
497
เด็กหญิงปวริศา  มาประกอบ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
498
เด็กชายปวรุตน์  อิศรางกูร ณ อยุธยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
499
เด็กหญิงปวิชญา  จันทะนู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
500
เด็กหญิงปวีนมัย  ประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
501
เด็กหญิงปองขวัญ  ใจหล้า
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
วิทย์ประถม
502
เด็กชายปัญญ์ณวัฒน์  สายจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
503
เด็กหญิงปัญญภา  แก้วหล้า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
504
เด็กชายปัญญาวัฒน์  คำภู่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
505
เด็กหญิงปัญณ์กมล  ริตเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
506
เด็กหญิงปัณณิกา  ทองกระสิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
507
เด็กหญิงปาณัชยา  โห้ถนอม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
508
เด็กหญิงปาณิสรา  ดำเนินยุทธ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
509
เด็กหญิงปาณิสรา  ผู้ดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
510
เด็กหญิงปารดา  คณิตปัญญาเจริญ
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
511
เด็กชายปาราเมศ  กำยาน
ป.4
โรงเรียนบ้านในเมือง
วิทย์ประถม
512
เด็กชายปิยวิศว์  นาคะวิจิตร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
วิทย์ประถม
513
เด็กชายปิยะอังกูร  แก้วศรีงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
514
เด็กชายปีมงคล  ปุรินทราภิบาล
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุตรดิตถ์ เขต 1

ณ อาคารมุทิตา ชั้นที่ 2 ห้อง ป. 3/1 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
515
เด็กชายปุญญพัฒน์  ขัดคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
516
เด็กหญิงปุญญิศา  มณีรัตน์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
517
เด็กหญิงปุณยนุช  ทองกลั่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
518
เด็กหญิงเปรมชนก  เปรมปรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
519
เด็กหญิงเปรมณพัชร์  พุ่มจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
520
เด็กหญิงเปรมมิกา  กุลวงค์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
วิทย์ประถม
521
เด็กชายพงศกร  ลือเฟื่อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
522
เด็กชายพงศพัศ  เชื้อเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
523
เด็กชายพงศ์วรัชต์  โพธิษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
524
เด็กชายพงษ์นพัท  นาคมี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
วิทย์ประถม
525
เด็กชายพจนาท  สิงขรณ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
526
เด็กหญิงพชรพรรณ  จรัสพันธุ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
วิทย์ประถม
527
เด็กหญิงพนิตพิชา  จันรุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
528
เด็กหญิงพรณพัส  มั่นสวาทะไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
529
เด็กหญิงพรทิพย์  ศรีวิจิตร
ป.5
โรงเรียนบ้านในเมือง
วิทย์ประถม
530
เด็กหญิงพรพุทธคุณ  ดีมูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
531
เด็กหญิงพรสุวรรณ  รัตนสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
532
เด็กหญิงพราวพิชา  คุ้มขำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
533
เด็กหญิงพรีมรภัทร์  ผ่องใส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
534
เด็กหญิงพฤกษ์ลดา  เอกกา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
535
เด็กชายพลกฤต  อ่อนดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
536
เด็กชายพลอธิป  ปัญญาโสภา
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
537
เด็กหญิงพลอยชมพู  ทับผดุง
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
538
เด็กชายพลัง  วุฒิชัยอภิรมย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
539
เด็กชายพสชนัน  ทองสาย
ป.5
โรงเรียนบ้านในเมือง
วิทย์ประถม
540
เด็กชายพสุ  จงอัจฉริยกุล
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
541
เด็กชายพอเพียง  แสงแก้วสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านในเมือง
วิทย์ประถม
542
เด็กหญิงพัชราภรณ์  มณีจำนงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
543
เด็กหญิงพันธิตรา  อยู่สา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
544
เด็กชายพัลลภ  ห้อมหา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
545
เด็กชายพัสกร  ดิษเสถียร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
วิทย์ประถม
546
เด็กชายพัสกร  อ้นเขียว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
547
เด็กหญิงพาณิภัค  หมื่นเครื่อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
548
เด็กชายพานเพขร  ฉัตรสุวรรณกิจ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
549
เด็กหญิงพิชชานันท์  สมาธิมงคล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุตรดิตถ์ เขต 1

ณ อาคารมุทิตา ชั้นที่ 2 ห้อง ป. 4/7 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
550
เด็กหญิงพิชญ์ชัญญา  หาญวัฒนาศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
551
เด็กหญิงพิชญธิดา  ใจหลวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
552
เด็กหญิงพิชญธิดา  พรมสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
553
เด็กหญิงพิชญธิดา  พานทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
554
เด็กหญิงพิชญ์นรี  ผาดำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
555
เด็กชายพิชญุตม์  ละอองเภา
ป.6
โรงเรียนบ้านในเมือง
วิทย์ประถม
556
เด็กหญิงพิชณุตม์  บุตรแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
557
เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  หวาดเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
558
เด็กชายพิภพภัทร  อุสาห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
559
เด็กหญิงพิมพ์พันดาว  พุทธรักษ์ขิต
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
560
เด็กหญิงพิมพ์เพชร  สว่างโรจน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
561
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สุขมั่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
562
เด็กหญิงพิมสวรรค์  บุญโสภาวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
563
เด็กหญิงพิมสุดา  ตันติอำไพ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
564
เด็กหญิงพิยะดา  อาวรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
565
เด็กหญิงพิรญาณ์  กำพัน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
วิทย์ประถม
566
เด็กชายพิษณุ  ใคร้ชม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
วิทย์ประถม
567
เด็กหญิงพีชญา  สระทองหย่อม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
568
เด็กชายพีรเชษฐ์  พุ่มสิทธิโชค
ป.5
โรงเรียนบ้านในเมือง
วิทย์ประถม
569
เด็กหญิงพีรดา  ดำสนิท
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
570
เด็กชายพุฒิพงศ์  นามวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
571
เด็กหญิงเพียงพอ  ศุภศิริภิญโญ
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
572
เด็กหญิงแพรทอง  อิ่มแจ้ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
573
เด็กหญิงแพรวา  คล้ายชม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
574
เด็กหญิงภคพร  แถวปลิว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
575
เด็กหญิงภคพร  เพิ่มพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
576
เด็กชายภคิณ  เหม็นต้นสาย
ป.6
โรงเรียนบ้านในเมือง
วิทย์ประถม
577
เด็กหญิงภทรพรรณ  จงศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
578
เด็กหญิงภทรวรรณ  ตรีโภคา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
579
เด็กหญิงภรณ์พิชชา  อาจหาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
580
เด็กหญิงภรภัทร  เศวตบรรเจิด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
581
เด็กหญิงภัคจิรา  ศุขวิเศษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
582
เด็กชายภัคพล  ทำมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
583
เด็กหญิงภัทรดา  พยาวัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
584
เด็กหญิงภัทรปภา  นันตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุตรดิตถ์ เขต 1

ณ อาคารอุเบกขา ชั้นที่ 2 ห้อง ป.5/6 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
585
เด็กชายภัทรภณ  อำ่เมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
586
เด็กหญิงภัทรภร  พลังช้างสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
587
เด็กหญิงภัทรภัสสร  มีเรือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
588
เด็กชายภัทรภูมิ  ศรีสอาด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
589
เด็กหญิงภัทรวดี  คำพึ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
590
เด็กหญิงภัทรศผา  วิริผงมร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
591
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ชูประเสริฐสุข
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
592
เด็กหญิงภัทราสรณ์  ดำริธรรมเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
593
เด็กชายภาคภูมิ  รังสรรค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
594
เด็กชายภาคีย์นัย  แสงเดช
ป.6
โรงเรียนบ้านในเมือง
วิทย์ประถม
595
เด็กชายภาณุพงษ์  คำโอด
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
วิทย์ประถม
596
เด็กชายภาณุวัฒน์  ขวัญมุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
597
เด็กชายภาณุวิชญ์  เงินพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
598
เด็กชายภานุกร  แดงกองโค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
599
เด็กชายภานุพงษ์  ชดช้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
600
เด็กชายภีคเดช  ขอบใจ
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
601
เด็กชายภูดิศ  วัชราศรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
602
เด็กชายภูธเนศ  ใบบัว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
วิทย์ประถม
603
เด็กชายภูมิวสิษฏ์  ตั้งสุริยานนท์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
604
เด็กชายภูเมธา  ตั้งชั้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
605
เด็กชายภูริคุณ  แสงนวกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
606
เด็กหญิงภูริชญา  กิงกันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านป่ากะพี้
วิทย์ประถม
607
เด็กชายภูริณัฐ  มั่นจีระ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
608
เด็กชายภูริพัฒน์  อภิวันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
609
เด็กชายมงคลทรัพย์  เอี่ยมสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
610
เด็กหญิงมนัสขวัญ  สวนนุช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
611
เด็กหญิงมนัสนันท์  ขุนศาล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
612
เด็กหญิงมนัสนันท์  จันทร์สว่าง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
613
เด็กหญิงมนัสวี  บุญมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
614
เด็กหญิงมาติกา  ก้อนเครือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
615
เด็กหญิงมิ่งกมล  เชิดชูกิตติคุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
616
เด็กหญิงมิ่งกมล  โปธาตุ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
617
เด็กหญิงยมลพร  เรียนแพง
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
618
เด็กชายยศพัทธ์  ตาแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
619
เด็กชายยศพัทธ์  แสนบ้าน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุตรดิตถ์ เขต 1

ณ อาคารอุเบกขา ชั้นที่ 2 ห้อง ป.5/5 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
620
เด็กชายรณวัฒน์  สิงห์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
621
เด็กหญิงรติมา  ปิ่นทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
622
เด็กชายรติวัฒน์  ทับขวัญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
623
เด็กหญิงรมิตา  นะบาล
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
624
เด็กหญิงรวิพัณณ์  ธนเดชสิริพงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
625
เด็กหญิงรวิภา  พงศดิลก
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
626
เด็กหญิงรวิภา  พัฒนพงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
627
เด็กหญิงรษิกา  รัชตอัมรากุล
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
628
เด็กหญิงระวีวรรณ  ไทยเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
629
เด็กชายรักษ์รวี  เบี้ยวน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
630
เด็กชายรัชชานนท์  ฟองดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
631
เด็กหญิงรัชนีพร  สิทธิหล่อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
632
เด็กชายรัชพล  ธรรมรักษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
วิทย์ประถม
633
เด็กชายรัชภาค  ฤทธิ์บำรุง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
634
เด็กหญิงรัฐธีย์  คิดสนอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
635
เด็กชายรัฐศาสตร์  วิระปิง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
636
เด็กหญิงรัตนาพร  ลาภประเสริฐพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
637
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  รัตนจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
638
เด็กหญิงรุ่งทิพย์  นาคกล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
วิทย์ประถม
639
เด็กชายรุ่งโรจน์  ผิวคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
640
เด็กหญิงลลนา  ชินวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
641
เด็กหญิงลักษิกา  พงษ์มณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
642
เด็กหญิงลักษิกา  เรือนคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
643
เด็กหญิงวชิรญาณ์  หลงทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
644
เด็กชายวชิรวิชญ์  สมโนชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
645
เด็กหญิงวณิชยา  เมืองทิพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
646
เด็กชายวรโชติ  อินดวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
647
เด็กชายวรภพ  เทศรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
648
เด็กชายวรเมศร์  มีรัตน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
วิทย์ประถม
649
เด็กชายวรยศ  ชนะโรค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
650
เด็กหญิงวรรณพร  พวงเงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
651
เด็กหญิงวรรณวริน  แก้วยา
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
652
เด็กหญิงวรรณิภา  คำจีน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
653
เด็กหญิงวรรณิศา  จิ๋วจันทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
วิทย์ประถม
654
เด็กหญิงวรัญญา  ธงหนึ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุตรดิตถ์ เขต 1

ณ อาคารอุเบกขา ชั้นที่ 2 ห้อง ป.5/4 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
655
เด็กหญิงวรัญญา  มั่นแย้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
656
เด็กหญิงวริศรา  ตันติ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
วิทย์ประถม
657
เด็กหญิงวริศรา  โพธิ์ดง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
วิทย์ประถม
658
เด็กหญิงวริษา  อ่อนนุ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
659
เด็กชายวสวัตติ์  แหยมบุรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
660
เด็กชายวัชรวิศว์  โกฏโท้
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
661
เด็กหญิงวิชญาพร  ขัดสี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
662
เด็กหญิงวิรัลพัชร  พันไพศาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
663
เด็กหญิงวิรัลพัชร  มีเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
664
เด็กชายวิศรุต  สายพริก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
665
เด็กหญิงวิศรุตา  มั่นแย้ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
666
เด็กชายวีรภัทร  เยขะจร
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านโคน
วิทย์ประถม
667
เด็กชายวีรภาพ  สุขใจ
ป.6
โรงเรียนบ้านในเมือง
วิทย์ประถม
668
เด็กชายวีรวัฒน์  นวลหิง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
669
เด็กหญิงศรัณย์รัชต์  สังขพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
670
เด็กหญิงศศิธร  ทรัพย์ขำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
วิทย์ประถม
671
เด็กหญิงศศินันท์  หอมเพียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
672
เด็กชายศิรวิชญ์  กันยะมี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
673
เด็กชายศิรวุฒิ  อวยพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
674
เด็กหญิงศิริประภา  วอนเจียม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
675
เด็กหญิงศิลาภัช  อินทะพาท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
676
เด็กชายศิวกร  สุขใส
ป.5
โรงเรียนบ้านในเมือง
วิทย์ประถม
677
เด็กชายศิวนาถ  อุ่นเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
678
เด็กชายศิวพงศ์  พงศ์กาสอ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
679
เด็กชายศุภกฤต  ยินดีรส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
680
เด็กหญิงศุภกานต์  รอดจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
681
เด็กหญิงศุภจิรา  ทายะรินทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
วิทย์ประถม
682
เด็กชายศุภพัชรกฤษณ์  เหล่าเขตกิจ
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
683
เด็กชายศุภฤกษ์  แก้วพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
684
เด็กชายศุภวิช  วันแดง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
685
เด็กหญิงศุภสุตา  บุญนำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
686
เด็กหญิงศุภัสชญา  ชีเปรม
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
687
เด็กหญิงศุภิสรา  มังคละ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
688
เด็กหญิงสมัชญา  เพ็ชรพรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
689
เด็กหญิงสมิตานัน  เย็นสำราญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุตรดิตถ์ เขต 1

ณ อาคารอุเบกขา ชั้นที่ 2 ห้อง ป.6/2 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
690
เด็กชายสรณ์สิริ  มานพกาวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
691
เด็กชายสรรวัฒน์  ศิริธวัช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
692
เด็กชายสรวิชญ์  ปาลาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
693
เด็กชายสรวิศ  แสงทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
694
เด็กหญิงสรัลชนา  ชัยเกิด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
695
เด็กหญิงสรัลสิริ  สอนแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
696
เด็กหญิงสลิลทิพย์  โม่มาลา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
วิทย์ประถม
697
เด็กชายสหรัฐ  เปี่ยมเนตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
698
เด็กหญิงสหัชญาณ์  จินดาทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
699
เด็กชายสัณหณัฐ  สอนคง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
700
เด็กหญิงสาธิตา  เอื้อจิรวาณิชย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
701
เด็กชายสิทธิเดช  มะโหรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
702
เด็กชายสิทสิริ  แจ้งฉาย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
703
เด็กชายสิรพัฒน์  เสาวภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
704
เด็กชายสิรวิชญ์  เพชรแบน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
705
เด็กหญิงสิริณัฐญ์  ศรีทน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
706
เด็กหญิงสิรินดา  บุญธรรมมา
ป.5
โรงเรียนบ้านในเมือง
วิทย์ประถม
707
เด็กหญิงสิริยากานต์  หุ่นแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
วิทย์ประถม
708
เด็กหญิงสิริรัตน์  แก่นจันทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
วิทย์ประถม
709
เด็กหญิงสิริวิภา  แย้มศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
710
เด็กหญิงสุกริฤตา  บุญเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
711
เด็กหญิงสุกัญญา  ดวงแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
712
เด็กหญิงสุชานาถ  สุชาติวุฒิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
713
เด็กหญิงสุทธญาณ์  โคเกิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
714
เด็กชายสุทธิพงษ์  เมืองซอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
วิทย์ประถม
715
เด็กหญิงสุธาพร  กองแก้ว
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
716
เด็กหญิงสุธาวินี  คำลอย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
717
เด็กหญิงสุนิสา  น่วมนุ้ย
ป.6
โรงเรียนบ้านป่ากะพี้
วิทย์ประถม
718
เด็กหญิงสุภัคชญา  แสนคำมูล
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
719
เด็กหญิงสุภัทรา  กาวิชา
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
720
เด็กหญิงสุภัสสรา  แซ่เจ็ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
721
เด็กหญิงสุภัสสรา  ติลภัทร
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
722
เด็กชายสุรสิทธ์  ไสยวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
723
เด็กหญิงสุรัมภา  เทียนทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
724
เด็กชายสุวรรณภูมิ  แก้วคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุตรดิตถ์ เขต 1

ณ อาคารอุเบกขา ชั้นที่ 2 ห้อง ป.6/1 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
725
เด็กชายเสกสรรค์  พรมน้ำอ่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
726
เด็กหญิงหทยา  นวลมะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
727
เด็กหญิงหทัยกานต์  แสนเจริญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
วิทย์ประถม
728
เด็กชายฬียฤทธิ์  พินิจรัตนอนันต์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
729
เด็กหญิงอชิรญา  แช่มช้อย
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
730
เด็กชายอติคุณ  น้อยเทียน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
วิทย์ประถม
731
เด็กชายอติเทพ  ชูอ่ำ
ป.6
โรงเรียนบ้านในเมือง
วิทย์ประถม
732
เด็กชายอธิคุณ  ยิ้มเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
733
เด็กชายอธิพัชร์  จิราวัฒน์ธนากิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
734
เด็กชายอนวัช  พันธ์ุทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
735
เด็กหญิงอพิชญา  ดีท่า
ป.6
โรงเรียนบ้านในเมือง
วิทย์ประถม
736
เด็กหญิงอภิชญา  ธีระวรรณ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
737
เด็กชายอภิชาติ กระสวยทอง  อภิชาติ กระสวยทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
738
เด็กชายอภินันท์  ป๊อกหลง
ป.6
โรงเรียนวัดดอย
วิทย์ประถม
739
เด็กหญิงอภิษฎา  บุญมาสืบ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
วิทย์ประถม
740
เด็กหญิงอภิสรา  เจริญสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
741
เด็กหญิงอรองค์  จามูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
742
เด็กหญิงอรอนงค์  ทองสมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
743
เด็กหญิงอริสรา  โหมดพันธ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
วิทย์ประถม
744
เด็กชายอัครพนธ์  กล่อมแจ้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
745
เด็กหญิงอังคณา  อรุณศรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
วิทย์ประถม
746
เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  หอมระรื่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
747
เด็กชายอัจฉริยวิทย์  สอนคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
748
เด็กหญิงอัญชิสา  ผลวัฒนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
749
เด็กชายอัศวิน  สิงเหม
ป.6
โรงเรียนบ้านในเมือง
วิทย์ประถม
750
เด็กหญิงอาทิตยา  โกศัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
751
เด็กหญิงอารีรัตน์  สนใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
752
เด็กหญิงอาลิตา  ใจยาเปียงแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
753
เด็กชายอิทธิกร  อินทร์น้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
754
เด็กชายอิทธิเดช  คำพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
755
เด็กชายอิทธิพัทธ์  จินทา
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
756
เด็กชายเอกวิทย์  ฝามงคล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
757
เด็กหญิงเอื้ออังกูร  อินทร์เลื่อมใส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
758
เด็กหญิงไอวารินทร์  เมืองอินทร์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
759
เด็กหญิงไอศิรา  ช่างทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
760
เด็กหญิงํภัทรพร  มุลลุน
ป.6
โรงเรียนบ้านป่ากะพี้
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุตรดิตถ์ เขต 1

ณ ห้องสอบพิเศษ
ห้องสอบที่
 501
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
761
เด็กชายณฐพล  อยู่นุ้ย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม