ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุตรดิตถ์ เขต 1

ณ อาคารอุเบกขา ชั้น ที่ 3 ห้อง ป.6/3 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนกวรรณ  เกษวงศ์
ป.5
โรงเรียนบ้านในเมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกนกอร  เอี่ยมอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กชายกมนนัทธ์  สุขอร่าม
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงกมลพรรณ  พรหมธารา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงกรวรรณ  ปาลาศ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กชายกรัณ  คล้ำชื่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กชายกฤตภาส  นนทโคตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กชายกฤษณะ  ธรรมชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กชายกวิน  ชุ่มทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กหญิงกวิสรา  สอนพงษ์
ป.4
โรงเรียนบ้านในเมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กชายกษิดิศ  สุนทรายุทธ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กชายก้องนคร  เพ็งแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กหญิงกัญญพัชร  คำทิพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กหญิงกัญญาวีร์  สวัสดิ์วงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กหญิงกัญรญา  อุก
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กชายกัณฑ์อเนก  อินทรไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงกัลย์ธีรา  มะทะการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กหญิงกาญจนณัฐ  กันเพชร
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กหญิงกิตติญาภรณ์  แก้วประสงค์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กชายกิตติพศ  สอนอุทัย
ป.6
โรงเรียนบ้านในเมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กชายกิติภูมิ  บุญหมื่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กหญิงเกณิกา  ศรีเพ็ชร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กหญิงเกศแก้ว  มีสติ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กชายไกรวิชญ์  ชัยมงคล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กหญิงขนิษฐา  น้ำนุช
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กชายขันติ  สิงหา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กชายเขตตะวัน  โกสุมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กหญิงเขมจิรา  เกิดมีมูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กชายคณิศร  ขันปิงปุ๊ด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กชายจารุกิตต์  บัวเทพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กหญิงจารุพิชญา  เกตุสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กชายจารุภัทร  พิมจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กชายจิรภัทร  มั่นอ้น
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านโคน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กชายจิรภัทร  วิทยางกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กชายจิรภัทร  แว่นสิม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุตรดิตถ์ เขต 1

ณ อาคารอุเบกขา ชั้นที่ 3 ห้อง ป.6/4 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายจิรภัทร  สีมาอิ้ง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กหญิงจิรวดี  นวลเปี้ย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กหญิงจิรัชยา  วิลัยรัตน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กหญิงจีณห์วลา  สินหลักร้อย
ป.4
โรงเรียนบ้านในเมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กหญิงชญานุช  ศรีไกร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กหญิงชนากานต์  ค้ำมุ้ย
ป.4
โรงเรียนบ้านในเมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กหญิงชนาภัทร  อยู่เจริญกิจ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กหญิงชนิสรา  บุญสังข์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กชายชยกร  เลอศักดิ์ธนากร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กชายชยางกูร  มหาวัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กหญิงชยาภรณ์  มหาวัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กชายชยุฒพงศ์  คงชู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กชายชโยดม  ยศบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กชายชรินรัตน์  ปั้นจาด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กชายชวกร  อ้นภู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กหญิงชวัลรัตน์  มณีงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กชายชวัลวิทย์  รบช้าง
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กหญิงชวิศา  น่วมทอง
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กชายชัยดิตถ์  ภูมิคอนสาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กชายชินโชติ  ลาบรรเทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กชายชินภัทร  ศรีขำมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กชายชิษณุพงษ์  สระทองอยู่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กชายชุติเดช  พิมพากรณ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กชายชุติพนธ์  สวัสดิ์วงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กหญิงชุติพัทธา  กุลณาวงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กชายญาณภัทร  เขียวชะอุ่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กหญิงณชกนก  ประหลาดเนตร
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กหญิงณญาดา  นาคประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กชายณฐพงศ์  ศรีสา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กชายณภัทร  บุญส่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กชายณภัทร  อภิวัฒน์สุขสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กชายณวรรฒ  สิทธิวิรัชธรรม
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กหญิงณัชกวินทร์  รักสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กหญิงณัชริญา  พร้อมญาติ
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กชายณัฏฐพัชร  ขุนแก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านในเมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุตรดิตถ์ เขต 1

ณ อาคารอุเบกขา ชั้นที่ 3 ห้อง ป.6/5 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงณัฏฐากร  แย้มสงค์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กชายณัฐกรณ์  คำมงคล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กหญิงณัฐฐาริณีย์  สุขวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กหญิงณัฐณิชา  เป็งเนตร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กหญิงณัฐณิชา  อุ่นบ้าน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กชายณัฐภูมิ  ปะวะขัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กหญิงณัฐรินีพร  กองมา
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กชายณัฐวัชต์  กลิ่นทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กชายณัฐวัชต์  ม่วงรัก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กชายณัฐวุฒิ  กาญจนสันติกุล
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กชายณัฐวุฒิ  วงษ์ดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กชายณัฐเศรษฐ  แก้วคอน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กหญิงณิชากานต์  จิระเดชประไพ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กหญิงณิชาภัทร  หนุนอนันต์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กชายเตชินท์  แสงเทียน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กชายทยากร  อยู่หนู
ป.4
โรงเรียนบ้านในเมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กหญิงทรรศน์พร  ทรงคุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กหญิงทิชามญชุ์  ปลิวทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กหญิงทีราพร  ทะนะขันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กชายธนกร  อวนมาก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กชายธนกฤต  ทับม่วง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กชายธนกฤต  เอี่ยมดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กชายธนโชติ  จันทร์ใช้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กชายธนโชติ  ประสิทธิ์นราพันธุ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กชายธนทรัพย์  เพ็ชรเอี่ยม
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กหญิงธนนันท์  ใยแก่นจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กชายธนวุฒิ  เหล็กแย้ม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กชายธนัญกรณ์  กุศล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กชายธนากร  สุขโท้
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กหญิงธัญชนก  จันทร์ยวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กหญิงธัญชนก  โฉมแดง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กหญิงธัญพร  คล้ายกล่ำ
ป.5
โรงเรียนบ้านในเมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กหญิงธัญพร  ทิพย์ทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ก้านพลู
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กหญิงธัญรดา  มณีรัตนาพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุตรดิตถ์ เขต 1

ณ อาคารอุเบกขา ชั้นที่ 3 ห้อง ป.6/6 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายธีรพงศ์  ทาจ๋อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กชายธีรพัฒน์  เถื่อนเอี่ยม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กชายนนทชัย  อินกลาง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กหญิงนนทชา  วรรณวงค์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กหญิงนภัทรชนก  รัตนศิลป์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กหญิงนรีรัตน์  กระจ่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กชายนักรบ  บุญนิตย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กหญิงนัดดาพร  เกตุบำรุง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กหญิงนันท์นภัส  ทวีผล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กหญิงนันท์นภัส  มาสุด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กหญิงนันทัชพร  พรมจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กหญิงนาฏวดี  อยู่อิ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กหญิงนิชา  ยศวงค์ษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กหญิงนิภาพร  แพรปราณีต
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กหญิงนิศามณี  เกตุสุริวงศ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กหญิงบุญสิตา  พันธชาติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กหญิงปภัสสร  มีสี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กชายปภาวิชญ์  วงค์อ่อน
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กชายปรมะ  ภาณุวัฒนภาคิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กชายปรเมศร์  แซ่จันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กชายปรัชญา  สุมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กชายปริณวัฒน์  ดวงทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กชายปริพล  ยวงนุ่น
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กหญิงปฤณวดี  เนาว์ชมภู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กหญิงปวริศา  เกิดทรัพย์
ป.6
โรงเรียนบ้านในเมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กชายปัณณธร  บุญพึ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กชายปัณณวิชญ์  กล่ำแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กชายปัณณวิชญ์  นิธิกุลวราวัฒน์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กหญิงปานรดา  คล้ำชื่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กหญิงปิติชานันท์  ศรีวิจิตร์
ป.4
โรงเรียนบ้านในเมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กหญิงปิยธิดา  ศิริเมือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กชายปิยะพัชร์  จันทร์อิ่ม
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กชายปุณชัท  ลิขสิทธิกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กชายปุลวัชร  บุญมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กชายพงศกร  หลักพิบูลมงคล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุตรดิตถ์ เขต 1

ณ อาคารอุเบกขา ชั้นที่ 3 ห้อง ป.6/7 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายพชร  สระทองหย่อม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กชายพชรดนัย  กันภัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กหญิงพชรพร  จิตตะกาญจน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กหญิงพชิรารัตน์  ศิวะตระกูล
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กหญิงพรพัชรินทร์  สิทธิวิรุฬห์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กหญิงพรรณทองอร  เชียงส่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กชายพลพัฒน์  ศรีริอ่วม
ป.5
โรงเรียนบ้านในเมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กชายพัชรพงษ์  มูลแก่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กหญิงพัชริญา  อิ่มเพ็ง
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กชายพันธพัฒน์  ลาตา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กหญิงพาไสว  ฤทธิ์เต็ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กหญิงพิชญธิดา  จุลญาติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กหญิงพิชญ์นรี  นาคพริก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กหญิงพิชญาภา  เจริญวิวัฒน์สกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กชายพิชัยยุทธ  ม่วงยา
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กชายพิเชษฐไชย  เชื้อนพคุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กชายพิพัฒน์  แผ้วผา
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กหญิงพิมพ์พราวเพชร  พุทธรักษ์ขิต
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ทองแถม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กชายพิรพัศ  อินทิม
ป.5
โรงเรียนบ้านในเมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กชายพิสิฐนันท์  อนุรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กหญิงพิสุทธิณีย์  จันทร์ทิม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กหญิงเพตรา  เนียมสอน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กชายภควัตร  ขำไทยแท้
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กชายภัทรชนน  สิทธิชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กชายภัทรชัย  เครือมาศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กหญิงภัทรวดี  แก้วเมธีกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กชายภูมิพัฒน์  ปิ่นรัตน์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กชายภูมิพัฒน์  สังข์ศิลป์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กชายภูมิภัทร  ศรีทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กชายภูมิรพี  โกศัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กชายภูริณัฐ  ดีเพ็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านในเมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กชายเมธา  ลาภชัยเจริญกิจ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กหญิงเมธาวีย์  พัทดิพันธ์ปรีดา
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กหญิงยอดกมล  อรุณเขต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุตรดิตถ์ เขต 1

ณ อาคารมุทิตา ชั้นที่ 3 ห้อง ป. 4/1 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายรชต  พามา
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กหญิงรวินท์  สุภสีมากุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กหญิงรักษิตา  พุ่มชุ่ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กชายรัชชานนท์  โอสถานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กหญิงรัตนนุมาส  บุญเกิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กชายรุธิร์พัฒน์  แสนเรืองเดช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กหญิงลลิดา  น้อยนามบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กหญิงวชิรญาณ์  บุญทาทิพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กชายวชิรวิทย์  จักรน้ำอ่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กชายวชิรวิทย์  นุ่มนวล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กชายวชิรวิทย์  สุนาพรม
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กหญิงวรงศพร  โควาบุญพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กหญิงวรรณรดา  คำสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กหญิงวรรธนกร  กาทองทุ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กหญิงวรวรัญชน์  พุทธา
ป.5
โรงเรียนบ้านในเมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กชายวรวิช  แก้วนาคแนว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กหญิงวราภรณ์  แก้วก่า
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กชายวริทธิ์ธร  บุญเกตุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กหญิงวริศรา  พูลสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กหญิงวริศรา  เอี่ยมอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กหญิงวันวิรัตน์  กรเพ็ชร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กหญิงวาสิตา  ผะเดิมชิต
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กชายวิชชากร  บ้ามีธูป
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กหญิงวิชญาพร  เชียงบุญณะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กชายวิชยุตม์  ศรีทอง
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กหญิงวีชราภรณ์  ชูเกตุ
ป.5
โรงเรียนบ้านในเมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กหญิงศาศวัตรา  ศุภศักดิ์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กหญิงศิริวิมล  เฟื่องมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กชายศิวกร  จงแพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กชายศิวาการ  ถีปรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กชายศุภกร  เหล็กมั่น
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กหญิงศุภิสรา  ชิวชื่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กหญิงสรัลพร  คำยา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กชายสิรปัญ  หมุนลี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กชายสิริภาส  สอนแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุตรดิตถ์ เขต 1

ณ อาคารมุทิตา ชั้นที่ 3 ห้อง ป. 4/2 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงสิริวรรณ  เพ็ชรไกร
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กชายสีหราช  รัตนภิระนนท์
ป.6
โรงเรียนบ้านในเมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กหญิงสุชาวดี  อ้นทุ่งยั้ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กหญิงสุธิมา  ขันกฤษณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กหญิงสุพิชญา  สุธาพรต
ป.5
โรงเรียนบ้านในเมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กหญิงสุภัทธราภรณ์  รุ่งเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กหญิงสุวนันท์  อ่อนแสง
ป.4
โรงเรียนบ้านในเมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กชายสุวิจักขณ์  จันทร์อ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กหญิงอนัญญา  วรพัฒนเมธ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กชายอนุพงษ์  ก้อนเสทื้อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กหญิงอภิชญา  พุกรอด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กชายอภิวิชญ์  อุ่นคำมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กหญิงอภิสรา  เกิดสา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กชายอริญชัย  คงสุด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กหญิงอริสา  สีหะอำไฟ
ป.6
โรงเรียนวัดดอย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กหญิงอักษราภัค  บุตรชา
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กชายอัครเดช  สังฆพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กชายอัครพนธ์  จีจอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กชายอัครวิชญ์  วงษ์พรวน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กชายอังกูร  ทองตีมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กหญิงอังสนา  สังข์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กชายอัจฉราวุฒิ  สีทา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กชายอัญญาวิชญ์  ดวงแก้ว
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กหญิงอารีย์  เต็งวิลัย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุตรดิตถ์ เขต 1

ณ อาคารมุทิตา ชั้นที่ 3 ห้อง ป. 4/3 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
235
เด็กชายกช  อุไรวรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กหญิงกชพร  เกลียวทอง
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กหญิงกชพร  แจ่มฤกษ์แจ้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กหญิงกชพร  ณรงค์ศรี
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กหญิงกชพร  อินตาวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กหญิงกชพรรณ  ทารกเงิน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กหญิงกนกพร  แป้นสวน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กหญิงกนกวรรณ  ถ่ายเกิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กหญิงกนกวรรณ  วงษ์หล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กหญิงกนกสินา  กาวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กหญิงกนกอร  จิตจักร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
246
เด็กหญิงกมลชนก  บุญมาติด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กหญิงกมลพร  โมรารักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กหญิงกรกนก  กล่ำเชย
ป.6
โรงเรียนวัดดอย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กหญิงกรกนกกาญจน์  สารเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กหญิงกรกมล  รวยอบกลิ่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กชายกรัณย์กร  เอี่ยมสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กหญิงกฤตพร  บานชื่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กชายกฤตมุข  ฤทธิแสง แสงวิจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กชายกฤตานน  วังวิเศษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กชายกฤษฎา  ประทังคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กหญิงกฤษณี  ทิศขันธ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กชายกลวัชร  จันทร์บุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กชายกวิน  คุ้มภัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กหญิงกษมา  นนทวาสี
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กชายกษิดิ์เดช  เพ็งมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กชายกษิดิศ  ดีเทศน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คำเพ็ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กหญิงกัญญาพัชร  ภู่เกาะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กหญิงกัญญามาลย์  คำภิระแปง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กหญิงกัญญารัตน  ชมภู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กหญิงกัญญารัตน์  อิ่มเอิบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กหญิงกัณฑรัตน์  ยิ้มอ่ำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กชายกันต์กวี  นิลกำแหง
ป.6
โรงเรียนบ้านในเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กชายกันตภณ  อัชวนันท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุตรดิตถ์ เขต 1

ณ อาคารมุทิตา ชั้นที่ 3 ห้อง ป. 4/4 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
270
เด็กชายกัมพล  ยิ้มแย้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กหญิงกัลยกร  ทำนุพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กหญิงกาญจนาภรณ์  สุขโภชน์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กหญิงกานต์เกล้า  กุลณาวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กหญิงกานต์ชุดา  บรูตัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กหญิงกานต์ระวี  ปัญญาวิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กหญิงกานต์สิตา  อินทิพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กชายกานต์  เหล็กสี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กชายกิตติเดช  เพ็งมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กชายกิตติภพ  นพศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กหญิงกิรณา  ทิงิ้วงาม
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
281
เด็กหญิงกิรติยาณี  โปร่งแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กหญิงกุลกัณณญา  แก้วประสงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กหญิงกุลนันท์  วิทยานันท์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กหญิงกุสุมา  อยู่แก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กหญิงเกวลิน  พันธุ์พาณิชย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กชายไกรสิทธิ  ภู่เจริญยศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กหญิงขวัญจิรา  ภูพันนา
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กชายคณินกฤษฎิ์  สุขวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กชายคธานน  เชื้อต่อมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กชายครองพล  อ่อนนิ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กชายคีตพล  แซ่ไล้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กชายคุณาธิป  รัตนสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กชายคุณานนท์  ดำเนินยุทธ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กหญิงจรรยพร  สุทธไขย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กหญิงจริยาภรณ์  แก้วบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กชายจารุกิตติ์  อ่วมสั้น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กหญิงจิณณา  ชารีวัลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กหญิงจิรัชญา  ทุมลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กหญิงจิรัชยา  ปานสังข์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กหญิงจิรัชยา  พืชเนาวรัตน์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กหญิงจิรัชยา  ศรีประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนบ้านในเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กชายจิรัฏฐ์  กรงทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กหญิงจิราพัชร  มาอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กหญิงจิราภา  สุริยันต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุตรดิตถ์ เขต 1

ณ อาคารมุทิตา ชั้นที่ 3 ห้อง ป. 4/5 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
305
เด็กชายจิรายุ  อ่อนอยู่
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กหญิงจุฑามณี  ประกายจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กชายเจนภัทร  เจนประกอบกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กชายเจษฎา  สุขเกษม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กชายชญานนท์  คงนวล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กชายชญานนท์  พัฒนตรีกุณฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กหญิงชญานิศ  แสนยอง
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กหญิงชญานุตม์  เพชรวิจิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กหญิงชนัญชิดา  ลักษณาภิรมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กหญิงชนัญธิดา  ทองแย้ม
ป.6
โรงเรียนบ้านในเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กหญิงชนัฐปภา  ไวยกสิกรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
316
เด็กหญิงชนันธิดา  ยิ้มเจริญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กหญิงชนาภัทร  ศรีพลากิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กหญิงชนิดาภา  คำพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กชายชนิตพล  สินธุอุไร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กชายชนุดม  วันมหาชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กหญิงชมพูนุช  ศรีจันทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กชายชยพัทธ์  สุขมา
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กหญิงชยิดสรา  ม่วงแกม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กหญิงชลกานต์  เกรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กหญิงชลดา  อ่อนนิ่ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กหญิงชลธิชา  แก้วดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กหญิงชลิตา  คำอยู่
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กชายชัชชัย  สุขก้อน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กหญิงชัญญานันท์  สุขานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กหญิงชัญญานุช  ลิ้มเจริญ
ป.6
โรงเรียนบ้านในเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กหญิงชัญญานุช  สุขานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กชายชัยณเดช  วัฒนะภูติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กชายชาคริต  ห้อยไชยสงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กชายชุติพนธ์  อินฮุย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กหญิงชุติมา  แสงเทียน
ป.6
โรงเรียนวัดดอย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กชายเชิดศักดิ์  กุ้งทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กหญิงโชติมณี  มีชม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กชายไชยภัทร  เผ่าโหมด
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กหญิงญาณภัทร  จินะปัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุตรดิตถ์ เขต 1

ณ อาคารมุทิตา ชั้นที่ 3 ห้อง ป. 4/6 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
340
เด็กหญิงญาณิดา  ม่วงมุกข์
ป.5
โรงเรียนบ้านป่ากะพี้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กหญิงญาณิศา  ศรีอุดมพงษ์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กหญิงญาณิศา  แสงศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กหญิงฐิตาภรณ์  สุขร่องช้าง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กหญิงฐิตินันท์  กันหาทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กหญิงฐิตินันท์  ยาดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กหญิงฐิติมา  ชมภูง่าว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กหญิงฐิติวรรณ  เหมือนแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กชายฐิติวัฒน์  เพ็ชรคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กหญิงฐิรญา  รัตนรณชาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กชายณชพล  เลิศคลัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
351
เด็กชายณฐภัทร  ดำริธรรมเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กชายณปัณวิชญ์  ชุมพล
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กชายณภัทร  สาสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กหญิงณฤดี  พวงห้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กหญิงณัชชา  นวลคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กหญิงณัฎฐนันท์  ยะใหม่วงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กชายณัฎฐากร  ทองสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จำปาแดง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บุญทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ศิลปชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กชายณัฏฐนันท์  ภูริสัตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กหญิงณัฏฐ์นารี  โคกตาทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กหญิงณัฐกฤตา  เคลือบมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กชายณัฐชนน  นามโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กหญิงณัฐชยา  กิตติจารุจรรย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กหญิงณัฐชวัล  โกษาแสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กหญิงณัฐชา  จันทัด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กหญิงณัฐชา  ธีรสุนทรานันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กหญิงณัฐณิชา  คำไท้ย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กหญิงณัฐณิชา  ยอดถา
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กหญิงณัฐณิชา  วิศวไพศาล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กชายณัฐดนัย  ชังแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กหญิงณัฐทิตา  เรือนคำ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กหญิงณัฐธิดา  จันมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุตรดิตถ์ เขต 1

ณ อาคารมุทิตา ชั้นที่ 2 ห้อง ป. 3/5 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
375
เด็กหญิงณัฐธิดา  โลมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กหญิงณัฐธิดาพร  ยศสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กชายณัฐนันท์  เชื้อม่วง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กหญิงณัฐนิชา  อ่อนมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กหญิงณัฐนิชา  อ่ำเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กชายณัฐพล  เวฬุมาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กชายณัฐพัชร์  เชื้อภักดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กชายณัฐรุทธิ์  โกศลดิลกกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กชายณัฐวีร์  กาสุด
ป.6
โรงเรียนบ้านในเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กชายณัฐเศรษฐ  ทองศาสตร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กหญิงณัฐสุดา  เตชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
386
เด็กชายณัฐุวุฒิ  บุตรเชื้อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กหญิงณัทมนกาญจน์  มูลนานเที่ยง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กหญิงณิชชา  มากพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กหญิงณิชา  บุตรดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กหญิงณิศวรา  เงินอยู่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กหญิงดลนภัทร  ปรางทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กหญิงดาธารัตน์  เกตุอินทร์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กชายดารชาต์  จันทร์คำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กชายดิฐ  เจตนจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กชายเตวิช  โพธิ์หิรัญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กหญิงทยากร  สุขแดง
ป.5
โรงเรียนบ้านในเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กชายทรงวุฒิ  ปานคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กหญิงทักษพร  ทานะขันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กชายทัดเทพ  สำราญรื่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กหญิงทานตะวัน  ภู่พัฒน์วิบูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กหญิงทิวากานต์  เทียนทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กหญิงเทพอักษร  จูมปา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กชายแทนขวัญ  วงษ์บุตรดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กชายธนกร  สุขศรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กชายธนกร  อำ่เมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กชายธนกร  เอี่ยมอ่อน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กชายธนกฤต  เกิดประดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กชายธนกฤต  จำปาจี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กชายธนกฤต  เทียนไชย
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุตรดิตถ์ เขต 1

ณ อาคารมุทิตา ชั้นที่ 2 ห้อง ป. 3/4 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
410
เด็กชายธนกฤต  ยาวงษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กชายธนโชติ  อุดหนุน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กชายธนธัช  อยู่อิ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กชายธนบดินทร์  ใจตรง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กชายธนบดี  อินทร์พรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กชายธนพนธ์  โนตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กชายธนพล  ศรีเคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กหญิงธนภรณ์  คงเทศน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กชายธนภัทร  ภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กชายธนภัทร  เสริมสุข
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กชายธนภัทร  อัศวกิติพงษ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
421
เด็กหญิงธนวรรณ  แสงม่วง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กหญิงธนวรรณ  หาดเคลือบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
เด็กหญิงธนัชพร  อิ่มลาภ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กหญิงธนัตพร  ปัทมานุกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กชายธนากร  ขานไข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กชายธนากร  มเหรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กชายธมกร  ป้อมสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
เด็กชายธรรณพล  แย้มอรุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กชายธรรมรัฐ  ครันดอน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กชายธรรมศาสตร์  จันทร์ส่องแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กหญิงธัญชนก  ทองอู๋
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
เด็กหญิงธัญญ์พิชชา  โพธิ์ศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  แพรพันธ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กหญิงธัญธนาพรรธน์  นวลศรีใส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กหญิงธัญพิชชา  ดิสสังวร
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กหญิงธัญย์ชนก  สังข์อินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
437
เด็กหญิงธัญวรัตม์  คำเลิศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กหญิงธันวา  เย็นจิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กชายธาราธร  ชายสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
เด็กชายธีร์ธวัช  ยศปัญญา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
441
เด็กชายธีรภัทร  เที่ยงธรรม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
เด็กชายธีรเมธ  คงฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
443
เด็กชายธีระ  ป้องกัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กหญิงนงนภัส  หว่างพันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุตรดิตถ์ เขต 1

ณ อาคารมุทิตา ชั้นที่ 2 ห้อง ป. 3/3 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
445
เด็กหญิงนงลักษณ์  มีสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กหญิงนนทพร  จอนคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
เด็กหญิงนนทรัตน์  มากน้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
448
เด็กหญิงนนธนกร  วานิช
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
เด็กชายนนธวัช  แต้มทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กชายนพกร  ทองประจำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
เด็กชายนพดล  เฮ็งทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
เด็กหญิงนพพดา  หรั่งศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
453
เด็กชายนพภัสสร  ถือแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
เด็กชายนภนันท์  มั่นคงดี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
455
เด็กหญิงนภษร  สินทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
456
เด็กหญิงนภัสสร  ปัญญาแจ้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
457
เด็กชายนราวิชญ์  รอดทองดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
458
เด็กหญิงนฤกมล  สงวนสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
459
เด็กหญิงนฤชนก  มีสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
460
เด็กหญิงนฤภร  เกลียวทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
461
เด็กหญิงนลินทิพย์  ลิ้มสุวรรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
462
เด็กหญิงนวพรรณ  การุณประชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
463
เด็กชายนวพรรษ  ทองศรีอ้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
464
เด็กหญิงนัชชา  สุกานนท์
ป.6
โรงเรียนบ้านในเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
465
เด็กชายนัฏฐ์ปพน  จำนงค์จิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
466
เด็กชายนัทพงษ์  พรมเสนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
467
เด็กหญิงนันท์นภัส  ขัดคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
468
เด็กหญิงนันทัชพร  คำจุ้ย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
469
เด็กชายนันทิพัฒน์  คำโสมศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
470
เด็กชายนิติศาสตร์  อินจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
471
เด็กหญิงนิธิชา  คำมงคล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
472
เด็กชายนิธิศ  ทองแต้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
473
เด็กชายนินนาท  คำคุ้ม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
474
เด็กหญิงนิรินทร์  อรัณยะปาล
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
475
เด็กชายบรรณวัชร  ยงไสว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
476
เด็กหญิงบัณฑิตา  ทานะขันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
477
เด็กหญิงบุญญนุช  อินต๊ะนอน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
478
เด็กหญิงบุญญากานต์  สวนสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
479
เด็กหญิงบุญญาภา  โชติมานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุตรดิตถ์ เขต 1

ณ อาคารมุทิตา ชั้นที่ 2 ห้อง ป. 3/2 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
480
เด็กชายบูรณ์พิภพ  ปันนวน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
481
เด็กชายเบญญสิทธิ์  มายรรยงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
482
เด็กหญิงเบญญาภา  บุญมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
483
เด็กหญิงเบญญาภา  สังข์เงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
484
เด็กหญิงเบญญาสิริ  แก้วอุ่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
485
เด็กชายปฏิพัทธ์  สินเดช
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
486
เด็กชายปณิธิ  ขาวเมืองน้อย
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
487
เด็กชายปพน  สังข์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
488
เด็กหญิงปพิชญา  ดีอุดม
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
489
เด็กหญิงปพิชญา  ตามูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
490
เด็กหญิงปภัสสิริย์  จันทร์เที่ยง
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
491
เด็กหญิงปภาวรินท์  อุตสาหปัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
492
เด็กชายปราชญ์พงศ์  ขวัญวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
493
เด็กหญิงปรายฟ้า  แม้นสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
494
เด็กหญิงปริชญา  มาประกอบ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
495
เด็กหญิงปริยฉัตร  สั่งสอน
ป.6
โรงเรียนบ้านในเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
496
เด็กหญิงปริยากร  ลิขิตปรีชากุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
497
เด็กหญิงปวริศา  มาประกอบ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
498
เด็กชายปวรุตน์  อิศรางกูร ณ อยุธยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
499
เด็กหญิงปวิชญา  จันทะนู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
500
เด็กหญิงปวีนมัย  ประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
501
เด็กหญิงปองขวัญ  ใจหล้า
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
502
เด็กชายปัญญ์ณวัฒน์  สายจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
503
เด็กหญิงปัญญภา  แก้วหล้า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
504
เด็กชายปัญญาวัฒน์  คำภู่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
505
เด็กหญิงปัญณ์กมล  ริตเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
506
เด็กหญิงปัณณิกา  ทองกระสิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
507
เด็กหญิงปาณัชยา  โห้ถนอม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
508
เด็กหญิงปาณิสรา  ดำเนินยุทธ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
509
เด็กหญิงปาณิสรา  ผู้ดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
510
เด็กหญิงปารดา  คณิตปัญญาเจริญ
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
511
เด็กชายปาราเมศ  กำยาน
ป.4
โรงเรียนบ้านในเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
512
เด็กชายปิยวิศว์  นาคะวิจิตร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
513
เด็กชายปิยะอังกูร  แก้วศรีงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
514
เด็กชายปีมงคล  ปุรินทราภิบาล
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุตรดิตถ์ เขต 1

ณ อาคารมุทิตา ชั้นที่ 2 ห้อง ป. 3/1 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
515
เด็กชายปุญญพัฒน์  ขัดคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
516
เด็กหญิงปุญญิศา  มณีรัตน์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
517
เด็กหญิงปุณยนุช  ทองกลั่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
518
เด็กหญิงเปรมชนก  เปรมปรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
519
เด็กหญิงเปรมณพัชร์  พุ่มจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
520
เด็กหญิงเปรมมิกา  กุลวงค์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
521
เด็กชายพงศกร  ลือเฟื่อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
522
เด็กชายพงศพัศ  เชื้อเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
523
เด็กชายพงศ์วรัชต์  โพธิษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
524
เด็กชายพงษ์นพัท  นาคมี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
525
เด็กชายพจนาท  สิงขรณ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
526
เด็กหญิงพชรพรรณ  จรัสพันธุ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
527
เด็กหญิงพนิตพิชา  จันรุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
528
เด็กหญิงพรณพัส  มั่นสวาทะไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
529
เด็กหญิงพรทิพย์  ศรีวิจิตร
ป.5
โรงเรียนบ้านในเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
530
เด็กหญิงพรพุทธคุณ  ดีมูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
531
เด็กหญิงพรสุวรรณ  รัตนสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
532
เด็กหญิงพราวพิชา  คุ้มขำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
533
เด็กหญิงพรีมรภัทร์  ผ่องใส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
534
เด็กหญิงพฤกษ์ลดา  เอกกา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
535
เด็กชายพลกฤต  อ่อนดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
536
เด็กชายพลอธิป  ปัญญาโสภา
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
537
เด็กหญิงพลอยชมพู  ทับผดุง
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
538
เด็กชายพลัง  วุฒิชัยอภิรมย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
539
เด็กชายพสชนัน  ทองสาย
ป.5
โรงเรียนบ้านในเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
540
เด็กชายพสุ  จงอัจฉริยกุล
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
541
เด็กชายพอเพียง  แสงแก้วสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านในเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
542
เด็กหญิงพัชราภรณ์  มณีจำนงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
543
เด็กหญิงพันธิตรา  อยู่สา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
544
เด็กชายพัลลภ  ห้อมหา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
545
เด็กชายพัสกร  ดิษเสถียร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
546
เด็กชายพัสกร  อ้นเขียว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
547
เด็กหญิงพาณิภัค  หมื่นเครื่อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
548
เด็กชายพานเพขร  ฉัตรสุวรรณกิจ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
549
เด็กหญิงพิชชานันท์  สมาธิมงคล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุตรดิตถ์ เขต 1

ณ อาคารมุทิตา ชั้นที่ 2 ห้อง ป. 4/7 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
550
เด็กหญิงพิชญ์ชัญญา  หาญวัฒนาศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
551
เด็กหญิงพิชญธิดา  ใจหลวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
552
เด็กหญิงพิชญธิดา  พรมสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
553
เด็กหญิงพิชญธิดา  พานทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
554
เด็กหญิงพิชญ์นรี  ผาดำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
555
เด็กชายพิชญุตม์  ละอองเภา
ป.6
โรงเรียนบ้านในเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
556
เด็กหญิงพิชณุตม์  บุตรแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
557
เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  หวาดเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
558
เด็กชายพิภพภัทร  อุสาห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
559
เด็กหญิงพิมพ์พันดาว  พุทธรักษ์ขิต
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
560
เด็กหญิงพิมพ์เพชร  สว่างโรจน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
561
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สุขมั่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
562
เด็กหญิงพิมสวรรค์  บุญโสภาวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
563
เด็กหญิงพิมสุดา  ตันติอำไพ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
564
เด็กหญิงพิยะดา  อาวรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
565
เด็กหญิงพิรญาณ์  กำพัน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
566
เด็กชายพิษณุ  ใคร้ชม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
567
เด็กหญิงพีชญา  สระทองหย่อม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
568
เด็กชายพีรเชษฐ์  พุ่มสิทธิโชค
ป.5
โรงเรียนบ้านในเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
569
เด็กหญิงพีรดา  ดำสนิท
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
570
เด็กชายพุฒิพงศ์  นามวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
571
เด็กหญิงเพียงพอ  ศุภศิริภิญโญ
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
572
เด็กหญิงแพรทอง  อิ่มแจ้ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
573
เด็กหญิงแพรวา  คล้ายชม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
574
เด็กหญิงภคพร  แถวปลิว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
575
เด็กหญิงภคพร  เพิ่มพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
576
เด็กชายภคิณ  เหม็นต้นสาย
ป.6
โรงเรียนบ้านในเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
577
เด็กหญิงภทรพรรณ  จงศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
578
เด็กหญิงภทรวรรณ  ตรีโภคา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
579
เด็กหญิงภรณ์พิชชา  อาจหาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
580
เด็กหญิงภรภัทร  เศวตบรรเจิด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
581
เด็กหญิงภัคจิรา  ศุขวิเศษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
582
เด็กชายภัคพล  ทำมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
583
เด็กหญิงภัทรดา  พยาวัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
584
เด็กหญิงภัทรปภา  นันตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุตรดิตถ์ เขต 1

ณ อาคารอุเบกขา ชั้นที่ 2 ห้อง ป.5/6 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
585
เด็กชายภัทรภณ  อำ่เมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
586
เด็กหญิงภัทรภร  พลังช้างสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
587
เด็กหญิงภัทรภัสสร  มีเรือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
588
เด็กชายภัทรภูมิ  ศรีสอาด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
589
เด็กหญิงภัทรวดี  คำพึ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
590
เด็กหญิงภัทรศผา  วิริผงมร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
591
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ชูประเสริฐสุข
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
592
เด็กหญิงภัทราสรณ์  ดำริธรรมเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
593
เด็กชายภาคภูมิ  รังสรรค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
594
เด็กชายภาคีย์นัย  แสงเดช
ป.6
โรงเรียนบ้านในเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
595
เด็กชายภาณุพงษ์  คำโอด
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
596
เด็กชายภาณุวัฒน์  ขวัญมุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
597
เด็กชายภาณุวิชญ์  เงินพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
598
เด็กชายภานุกร  แดงกองโค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
599
เด็กชายภานุพงษ์  ชดช้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
600
เด็กชายภีคเดช  ขอบใจ
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
601
เด็กชายภูดิศ  วัชราศรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
602
เด็กชายภูธเนศ  ใบบัว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
603
เด็กชายภูมิวสิษฏ์  ตั้งสุริยานนท์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
604
เด็กชายภูเมธา  ตั้งชั้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
605
เด็กชายภูริคุณ  แสงนวกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
606
เด็กหญิงภูริชญา  กิงกันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านป่ากะพี้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
607
เด็กชายภูริณัฐ  มั่นจีระ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
608
เด็กชายภูริพัฒน์  อภิวันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
609
เด็กชายมงคลทรัพย์  เอี่ยมสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
610
เด็กหญิงมนัสขวัญ  สวนนุช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
611
เด็กหญิงมนัสนันท์  ขุนศาล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
612
เด็กหญิงมนัสนันท์  จันทร์สว่าง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
613
เด็กหญิงมนัสวี  บุญมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
614
เด็กหญิงมาติกา  ก้อนเครือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
615
เด็กหญิงมิ่งกมล  เชิดชูกิตติคุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
616
เด็กหญิงมิ่งกมล  โปธาตุ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
617
เด็กหญิงยมลพร  เรียนแพง
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
618
เด็กชายยศพัทธ์  ตาแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
619
เด็กชายยศพัทธ์  แสนบ้าน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุตรดิตถ์ เขต 1

ณ อาคารอุเบกขา ชั้นที่ 2 ห้อง ป.5/5 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
620
เด็กชายรณวัฒน์  สิงห์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
621
เด็กหญิงรติมา  ปิ่นทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
622
เด็กชายรติวัฒน์  ทับขวัญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
623
เด็กหญิงรมิตา  นะบาล
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
624
เด็กหญิงรวิพัณณ์  ธนเดชสิริพงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
625
เด็กหญิงรวิภา  พงศดิลก
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
626
เด็กหญิงรวิภา  พัฒนพงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
627
เด็กหญิงรษิกา  รัชตอัมรากุล
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
628
เด็กหญิงระวีวรรณ  ไทยเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
629
เด็กชายรักษ์รวี  เบี้ยวน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
630
เด็กชายรัชชานนท์  ฟองดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
631
เด็กหญิงรัชนีพร  สิทธิหล่อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
632
เด็กชายรัชพล  ธรรมรักษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
633
เด็กชายรัชภาค  ฤทธิ์บำรุง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
634
เด็กหญิงรัฐธีย์  คิดสนอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
635
เด็กชายรัฐศาสตร์  วิระปิง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
636
เด็กหญิงรัตนาพร  ลาภประเสริฐพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
637
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  รัตนจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
638
เด็กหญิงรุ่งทิพย์  นาคกล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
639
เด็กชายรุ่งโรจน์  ผิวคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
640
เด็กหญิงลลนา  ชินวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
641
เด็กหญิงลักษิกา  พงษ์มณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
642
เด็กหญิงลักษิกา  เรือนคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
643
เด็กหญิงวชิรญาณ์  หลงทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
644
เด็กชายวชิรวิชญ์  สมโนชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
645
เด็กหญิงวณิชยา  เมืองทิพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
646
เด็กชายวรโชติ  อินดวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
647
เด็กชายวรภพ  เทศรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
648
เด็กชายวรเมศร์  มีรัตน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
649
เด็กชายวรยศ  ชนะโรค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
650
เด็กหญิงวรรณพร  พวงเงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
651
เด็กหญิงวรรณวริน  แก้วยา
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
652
เด็กหญิงวรรณิภา  คำจีน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
653
เด็กหญิงวรรณิศา  จิ๋วจันทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
654
เด็กหญิงวรัญญา  ธงหนึ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุตรดิตถ์ เขต 1

ณ อาคารอุเบกขา ชั้นที่ 2 ห้อง ป.5/4 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
655
เด็กหญิงวรัญญา  มั่นแย้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
656
เด็กหญิงวริศรา  ตันติ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
657
เด็กหญิงวริศรา  โพธิ์ดง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
658
เด็กหญิงวริษา  อ่อนนุ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
659
เด็กชายวสวัตติ์  แหยมบุรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
660
เด็กชายวัชรวิศว์  โกฏโท้
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
661
เด็กหญิงวิชญาพร  ขัดสี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
662
เด็กหญิงวิรัลพัชร  พันไพศาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
663
เด็กหญิงวิรัลพัชร  มีเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
664
เด็กชายวิศรุต  สายพริก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
665
เด็กหญิงวิศรุตา  มั่นแย้ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
666
เด็กชายวีรภัทร  เยขะจร
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านโคน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
667
เด็กชายวีรภาพ  สุขใจ
ป.6
โรงเรียนบ้านในเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
668
เด็กชายวีรวัฒน์  นวลหิง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
669
เด็กหญิงศรัณย์รัชต์  สังขพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
670
เด็กหญิงศศิธร  ทรัพย์ขำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
671
เด็กหญิงศศินันท์  หอมเพียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
672
เด็กชายศิรวิชญ์  กันยะมี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
673
เด็กชายศิรวุฒิ  อวยพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
674
เด็กหญิงศิริประภา  วอนเจียม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
675
เด็กหญิงศิลาภัช  อินทะพาท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
676
เด็กชายศิวกร  สุขใส
ป.5
โรงเรียนบ้านในเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
677
เด็กชายศิวนาถ  อุ่นเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
678
เด็กชายศิวพงศ์  พงศ์กาสอ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
679
เด็กชายศุภกฤต  ยินดีรส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
680
เด็กหญิงศุภกานต์  รอดจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
681
เด็กหญิงศุภจิรา  ทายะรินทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
682
เด็กชายศุภพัชรกฤษณ์  เหล่าเขตกิจ
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
683
เด็กชายศุภฤกษ์  แก้วพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
684
เด็กชายศุภวิช  วันแดง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
685
เด็กหญิงศุภสุตา  บุญนำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
686
เด็กหญิงศุภัสชญา  ชีเปรม
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
687
เด็กหญิงศุภิสรา  มังคละ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
688
เด็กหญิงสมัชญา  เพ็ชรพรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
689
เด็กหญิงสมิตานัน  เย็นสำราญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุตรดิตถ์ เขต 1

ณ อาคารอุเบกขา ชั้นที่ 2 ห้อง ป.6/2 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
690
เด็กชายสรณ์สิริ  มานพกาวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
691
เด็กชายสรรวัฒน์  ศิริธวัช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
692
เด็กชายสรวิชญ์  ปาลาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
693
เด็กชายสรวิศ  แสงทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
694
เด็กหญิงสรัลชนา  ชัยเกิด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
695
เด็กหญิงสรัลสิริ  สอนแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
696
เด็กหญิงสลิลทิพย์  โม่มาลา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
697
เด็กชายสหรัฐ  เปี่ยมเนตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
698
เด็กหญิงสหัชญาณ์  จินดาทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
699
เด็กชายสัณหณัฐ  สอนคง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
700
เด็กหญิงสาธิตา  เอื้อจิรวาณิชย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
701
เด็กชายสิทธิเดช  มะโหรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
702
เด็กชายสิทสิริ  แจ้งฉาย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
703
เด็กชายสิรพัฒน์  เสาวภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
704
เด็กชายสิรวิชญ์  เพชรแบน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
705
เด็กหญิงสิริณัฐญ์  ศรีทน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
706
เด็กหญิงสิรินดา  บุญธรรมมา
ป.5
โรงเรียนบ้านในเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
707
เด็กหญิงสิริยากานต์  หุ่นแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
708
เด็กหญิงสิริรัตน์  แก่นจันทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
709
เด็กหญิงสิริวิภา  แย้มศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
710
เด็กหญิงสุกริฤตา  บุญเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
711
เด็กหญิงสุกัญญา  ดวงแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
712
เด็กหญิงสุชานาถ  สุชาติวุฒิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
713
เด็กหญิงสุทธญาณ์  โคเกิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
714
เด็กชายสุทธิพงษ์  เมืองซอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
715
เด็กหญิงสุธาพร  กองแก้ว
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
716
เด็กหญิงสุธาวินี  คำลอย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
717
เด็กหญิงสุนิสา  น่วมนุ้ย
ป.6
โรงเรียนบ้านป่ากะพี้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
718
เด็กหญิงสุภัคชญา  แสนคำมูล
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
719
เด็กหญิงสุภัทรา  กาวิชา
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
720
เด็กหญิงสุภัสสรา  แซ่เจ็ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
721
เด็กหญิงสุภัสสรา  ติลภัทร
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
722
เด็กชายสุรสิทธ์  ไสยวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
723
เด็กหญิงสุรัมภา  เทียนทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
724
เด็กชายสุวรรณภูมิ  แก้วคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุตรดิตถ์ เขต 1

ณ อาคารอุเบกขา ชั้นที่ 2 ห้อง ป.6/1 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
725
เด็กชายเสกสรรค์  พรมน้ำอ่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
726
เด็กหญิงหทยา  นวลมะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
727
เด็กหญิงหทัยกานต์  แสนเจริญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
728
เด็กชายฬียฤทธิ์  พินิจรัตนอนันต์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
729
เด็กหญิงอชิรญา  แช่มช้อย
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
730
เด็กชายอติคุณ  น้อยเทียน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
731
เด็กชายอติเทพ  ชูอ่ำ
ป.6
โรงเรียนบ้านในเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
732
เด็กชายอธิคุณ  ยิ้มเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
733
เด็กชายอธิพัชร์  จิราวัฒน์ธนากิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
734
เด็กชายอนวัช  พันธ์ุทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
735
เด็กหญิงอพิชญา  ดีท่า
ป.6
โรงเรียนบ้านในเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
736
เด็กหญิงอภิชญา  ธีระวรรณ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
737
เด็กชายอภิชาติ กระสวยทอง  อภิชาติ กระสวยทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
738
เด็กชายอภินันท์  ป๊อกหลง
ป.6
โรงเรียนวัดดอย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
739
เด็กหญิงอภิษฎา  บุญมาสืบ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
740
เด็กหญิงอภิสรา  เจริญสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
741
เด็กหญิงอรองค์  จามูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
742
เด็กหญิงอรอนงค์  ทองสมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
743
เด็กหญิงอริสรา  โหมดพันธ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
744
เด็กชายอัครพนธ์  กล่อมแจ้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
745
เด็กหญิงอังคณา  อรุณศรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
746
เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  หอมระรื่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
747
เด็กชายอัจฉริยวิทย์  สอนคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
748
เด็กหญิงอัญชิสา  ผลวัฒนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
749
เด็กชายอัศวิน  สิงเหม
ป.6
โรงเรียนบ้านในเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
750
เด็กหญิงอาทิตยา  โกศัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
751
เด็กหญิงอารีรัตน์  สนใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
752
เด็กหญิงอาลิตา  ใจยาเปียงแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
753
เด็กชายอิทธิกร  อินทร์น้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
754
เด็กชายอิทธิเดช  คำพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
755
เด็กชายอิทธิพัทธ์  จินทา
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
756
เด็กชายเอกวิทย์  ฝามงคล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
757
เด็กหญิงเอื้ออังกูร  อินทร์เลื่อมใส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
758
เด็กหญิงไอวารินทร์  เมืองอินทร์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
759
เด็กหญิงไอศิรา  ช่างทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
760
เด็กหญิงํภัทรพร  มุลลุน
ป.6
โรงเรียนบ้านป่ากะพี้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุตรดิตถ์ เขต 1

ณ ห้องสอบพิเศษ
ห้องสอบที่
 501
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
761
เด็กชายณฐพล  อยู่นุ้ย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์