ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุดรธานี เขต 4

ณ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกมลลักษณ์  ชัยสงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านขัวล้อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กชายกิตตพัฒน์  พูลเขตวิทย์
ป.6
โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กชายกุญชร  ชาวดร
ป.6
โรงเรียนศศิกานต์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงกุลภัทรา  บุตรพรม
ป.6
โรงเรียนบ้านขัวล้อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กชายเกียรติกมล  ลูกแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวช้าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงขวัญจิรา  คำไพ
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวช้าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กชายจิรายุ  ประการแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านหยวก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงชนม์นิภา  นันทะโคตร
ป.5
โรงเรียนศศิกานต์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กชายชัยวัฒน์  คำภานัย
ป.6
โรงเรียนบ้านหยวก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กชายชิราวุฒิ  เนื้อไม้หอม
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวช้าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงชุติมณฑกานต์  กัปโก
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าโสม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กหญิงญาณิศา  มีลา
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าโสม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กหญิงณัฏฐา  ทองเพชร
ป.5
โรงเรียนศศิกานต์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กหญิงณัฐณิชา  สิทธิไทย
ป.6
โรงเรียนศศิกานต์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กหญิงดลพร  โสภากุล
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าโสม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กหญิงทิพวรรณ  บุญมีป้อม
ป.6
โรงเรียนศศิกานต์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กชายธงชัย  สาลีแสง
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวช้าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กชายธนวิชญ์  ผดาศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลญาริดา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กหญิงธนสรณ์  จันตะเสน
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวช้าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงธัญชนก  บุญเรือง
ป.6
โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กหญิงธัญชนก  ศรีสุธรรม
ป.6
โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กหญิงธัญญาเรศ  นาสมโภชน์
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวช้าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กชายธีรภัทร์  เพ็ชรคราม
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวช้าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กหญิงนงนภัส  พิมพาแสง
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวช้าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กหญิงนรินธารา  จอมทอง
ป.6
โรงเรียนศศิกานต์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กชายนัฏฐพล  กองทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวช้าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กชายนัทธพงศ์  จันทร์ทิพย์
ป.6
โรงเรียนบ้านหยวก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กชายปฐมากรณ์  กำเนิดกาลึม
ป.5
โรงเรียนบ้านโชคเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กหญิงปณิตา  ผิวงาม
ป.6
โรงเรียนศศิกานต์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุดรธานี เขต 4

ณ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
30
เด็กหญิงปภาวดี  สร้างนา
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าโสม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กชายปรเมศ  ซอกลม
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวช้าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กหญิงประภัสสร  พานคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านโชคเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงปริยภัทร  โง่นแก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านโชคเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กชายปาลิตา  นามกร
ป.6
โรงเรียนบ้านหยวก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กหญิงปาลิตา  โยธาแสง
ป.6
โรงเรียนบ้านหยวก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
36
เด็กหญิงปิยนันท์  ทองตัน
ป.5
โรงเรียนบ้านขัวล้อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กชายปิยวิทย์  เครือทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าโสม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กหญิงปีย์ธิดา  ราชโยธา
ป.5
โรงเรียนศศิกานต์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กชายพงศกร  กองปาน
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวช้าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กชายพรรษา  บัวงาม
ป.6
โรงเรียนบ้านหยวก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กหญิงพัชรินทร์  เกื้อกูล
ป.6
โรงเรียนศศิกานต์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กหญิงพิกุลแก้ว  วงษ์พิลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลญาริดา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  ทินช่วย
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าโสม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  พรมสา
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวช้าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงภคพร  แก้วพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลญาริดา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กหญิงภรณ์ลัดดา  โคตรเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กชายภูสิทธิ  พลศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าโสม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กหญิงมยุรา  สังชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวช้าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กหญิงวรัญญา  เบ้าคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวช้าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กชายวีระศักดิ์  โคพะทา
ป.6
โรงเรียนบ้านหยวก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กหญิงศศิพิมพ์  เหมุทัย
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าโสม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กชายศิขรินทร์  อ่อนละมุล
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าโสม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กชายศิริภูมินทร์  ศิริกาญจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลญาริดา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กหญิงสวิตตา  นารินทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลญาริดา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กหญิงสิริณัฎฐ์  สุวรรณอภิชน
ป.6
โรงเรียนศศิกานต์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กหญิงสุวิชาดา  กุดสุชัยราช
ป.6
โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กหญิงหทัยชนก  บทมาตร
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าโสม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กหญิงอิศราภรณ์  คำใบ
ป.6
โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
อุดรธานี เขต 4

ณ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
59
เด็กหญิงเกสริน  แก้วโก
ม.1
โรงเรียนบ้านหัวช้าง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กชายขวัญเมือง  สาลีแสง
ม.1
โรงเรียนบ้านหัวช้าง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กชายฉันทพล  ผิวงาม
ม.1
โรงเรียนชุมชนบ้านแวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กหญิงชนิภรณ์  ชาวดร
ม.1
โรงเรียนบ้านหัวช้าง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กหญิงชลธาร  ชมภูน้อย
ม.1
โรงเรียนบ้านหัวช้าง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กหญิงชลธิชา  สุตตานนท์
ม.2
โรงเรียนบ้านหัวช้าง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กหญิงดวงพร  บุตรพรม
ม.1
โรงเรียนบ้านหัวช้าง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กหญิงดารินทร์  นันทะ
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านแวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กชายธนพร  สุวรรณดี
ม.1
โรงเรียนบ้านหัวช้าง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กหญิงธันวา  สีสมรส
ม.1
โรงเรียนบ้านหัวช้าง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กหญิงนิธิพร  คำอ้น
ม.2
โรงเรียนบ้านหัวช้าง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กหญิงปณิดา  แก้วแสนชัย
ม.1
โรงเรียนบ้านหัวช้าง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
71
เด็กหญิงปณิดา  สาลีแสง
ม.1
โรงเรียนบ้านหัวช้าง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
นางสาวปภาวี  จันทร์สว่าง
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านแวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กชายปรเมษฐ์  มุงคุณคำซาวด์
ม.2
โรงเรียนบ้านหัวช้าง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กหญิงปุณยนุช  ร้อยจันทร์
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านแวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กหญิงพรทิชา  คันที
ม.1
โรงเรียนบ้านหัวช้าง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กหญิงพรนลัท  สอนโพธิ์
ม.2
โรงเรียนบ้านหัวช้าง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กหญิงพรพิไล  กิ่งก้าน
ม.1
โรงเรียนบ้านหัวช้าง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กหญิงพัชรี  จันทร์พรม
ม.1
โรงเรียนบ้านหัวช้าง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กหญิงพาทินธิดา  มณีชัย
ม.2
โรงเรียนบ้านโชคเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กหญิงพิมพิศา  รียะวงศ์
ม.1
โรงเรียนบ้านหัวช้าง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
อุดรธานี เขต 4

ณ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
81
เด็กชายพุฒิพงษ์  ป้องโส
ม.2
โรงเรียนบ้านหัวช้าง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กหญิงภัทริดา  พรมภา
ม.1
โรงเรียนบ้านหัวช้าง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กชายภาคิน  สิงห์วงษ์
ม.1
โรงเรียนชุมชนบ้านแวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กหญิงมีนาพร  โพธิ์หล้า
ม.1
โรงเรียนชุมชนบ้านแวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กชายเมธา  สีดาบุญมา
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านแวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
นางสาวลักขณา  วงเวียน
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านแวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กหญิงลัดดาวัลย์  แพงน้อย
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านแวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กชายศตพรรษ  กุลวงศ์
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านแวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กหญิงศศิธร  เรียงวัน
ม.1
โรงเรียนศศิกานต์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กหญิงสิรสิทธิ์  ขันอ่อน
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านแวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กหญิงสิริลักษณ์  โม้แพง
ม.2
โรงเรียนบ้านหัวช้าง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กหญิงสุจิรา  ไชยศรีดา
ม.1
โรงเรียนชุมชนบ้านแวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
นางสาวสุภารัตน์  เรือนใส
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านแวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กหญิงสุวิมล  วงษ์สุวรรณ
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านแวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กชายเสกสันต์  สาลีแสง
ม.1
โรงเรียนบ้านหัวช้าง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กหญิงอชิรญา  แก้วเชียงหวาง
ม.1
โรงเรียนบ้านหัวช้าง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กชายอภินันท์  ทับทิมหิน
ม.2
โรงเรียนบ้านหัวช้าง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กหญิงอรสา  อุทกโยธะ
ม.1
โรงเรียนบ้านหัวช้าง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กหญิงอรอุมา  บุญมาก
ม.2
โรงเรียนบ้านหัวช้าง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กชายอัมรินทร์  สินทร
ม.2
โรงเรียนบ้านหัวช้าง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กหญิงอารยา  เกกาคำ
ม.1
โรงเรียนศศิกานต์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กชายอิทธิพล  วงษ์ทะนี
ม.1
โรงเรียนบ้านหัวช้าง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุดรธานี เขต 4

ณ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
103
เด็กหญิงกชกร  ทุมวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลญาริดา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กหญิงกนกพิชญ์  บุญเหลือยิ่ง
ป.4
โรงเรียนบ้านแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กหญิงกฤตาภรณ์  จันทร์เพ็ญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
106
เด็กหญิงกฤติกา  ลาวัณย์พร
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าโสม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กชายกฤษณะ  ขันดอกไม้
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าโสม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กัลยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลญาริดา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สีร้อยคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลญาริดา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กหญิงกัลยา  พนาสูร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลญาริดา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กหญิงกานต์มณี  สีนวล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กชายกิตติชัย  พันธ์ชัย
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กชายกิตติศักดิ์  ผ่านกลาง
ป.5
โรงเรียนบ้านแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กหญิงกุลภัสสร์  เฮ้าทา
ป.4
โรงเรียนบ้านโชคเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กหญิงคีตภัทส์  กอแก้ว
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กชายคุณานนท์  เกรงขาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลญาริดา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กหญิงจันทิดา  สิงหา
ป.6
โรงเรียนบ้านแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กหญิงจารุวรรณ  จันทร์แสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลญาริดา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กหญิงจินตนา  ไชยศรีดา
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กชายจิรัฎฐ์  เจิมขุนทด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กชายใจเพชร  ภูบังดาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลญาริดา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กหญิงชนิษฐา  บัวชม
ป.6
โรงเรียนบ้านแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กหญิงชลธิชา  บัวบน
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กหญิงชลลดา  มีชัย
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กหญิงช่อเพชร  สายเมฆ
ป.4
โรงเรียนบ้านโชคเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กชายชูพงษ์  แสนตุ้ย
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าโสม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กชายณภัทร  วารีศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลญาริดา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองทิพย์
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กหญิงณัฐพร  โพธิ์แข็ง
ป.5
โรงเรียนบ้านโชคเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กชายณัฐวุธ  เทพชนะ
ป.6
โรงเรียนบ้านขัวล้อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กหญิงณิชกานต์  วงษ์ทองคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านขัวล้อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กหญิงทองไทย  ไตรนิรันดร
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าโสม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กชายธนกร  แก้วเชียงหวาง
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กหญิงธนพร  พัฒนขจร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กชายธนวันต์  ชาวหล่ม
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กหญิงธนัญญา  พันธ์ชัย
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุดรธานี เขต 4

ณ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
137
เด็กชายธนารัตน์  ภูพวก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กชายธรรมวิชิต  ปะนิทานัง
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าโสม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กหญิงธวัลรัตน์  รวยสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลญาริดา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กหญิงธัญจิรา  สังข์ทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
141
เด็กชายธีรศักดิ์  แวงคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าโสม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กชายธีระวัฒน์  ศรีสร้างคอม
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าโสม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กหญิงธีราพร  ทะวะระ
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าโสม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กหญิงนฤมล  ราชมัด
ป.5
โรงเรียนบ้านโชคเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กชายนวพล  อินทร์ภู
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กหญิงนันท์สินี  แสงวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าโสม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กหญิงนันทิธาดา  แก้วนอก
ป.6
โรงเรียนศศิกานต์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กหญิงน้ำฝน  ดวงมีละดา
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กหญิงบุญญาพร  แวงแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลญาริดา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กหญิงบุญธิชา  ดวงเทียน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลญาริดา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กหญิงเบญญาภา  สิงห์วงษ์
ป.6
โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กหญิงเบญญาภา  สีนวล
ป.6
โรงเรียนศศิกานต์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กหญิงปทิตตา  ศรีสว่าง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กหญิงปพิชญา  สุวรรณชัยรบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลญาริดา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กหญิงผกาไพร  ชูโชติ
ป.6
โรงเรียนบ้านแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กหญิงผริตา  แก้วชนะ
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าโสม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กชายพงศ์พณิช  แจ้งนิล
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าโสม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กหญิงพรชิตา  ปานสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลญาริดา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กหญิงพอใจ  อาสานอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลญาริดา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กหญิงพีรยา  สิงห์โต
ป.5
โรงเรียนศศิกานต์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กหญิงเพียงพอ  ชัยจันทา
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าโสม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กชายภานุวัฒน์  สวัสดิ์ชิตัง
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าโสม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กชายภูชิษ  บ้านหว้าน
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กชายภูธเนศร์  ผาใต้
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กหญิงภูริชญา  บุญนาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลญาริดา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กหญิงมณีรัตน์  ไชยวัน
ป.5
โรงเรียนบ้านนาจานโนนนาโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กหญิงมนัสนัน  กิ่งมาลา
ป.4
โรงเรียนบ้านโชคเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กหญิงเมตตา  ขวัญมนัสธรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลญาริดา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กหญิงยะรินทร์ดา  เกตุปลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กหญิงฮันน่าห์  แดเนียวจง
ป.5
โรงเรียนศศิกานต์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุดรธานี เขต 4

ณ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
171
เด็กหญิงรวิสรา  นามสว่าง
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าโสม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กหญิงรุ่งลัดดา  คะสุดใจ
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กชายวทันยู  ไร่พริก
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กชายวราธร  ไชยคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลญาริดา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กหญิงวรินทร์ดา  ทองกร
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
176
เด็กชายวัชรพงศ์  นนทะแสง
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กหญิงวิภาดา  แก่นจำปา
ป.4
โรงเรียนบ้านโชคเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กหญิงวิภาดา  เจริญชนม์
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าโสม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กหญิงวิลาวรรณ  ยมรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กชายวีรภาพ  เมินดี
ป.6
โรงเรียนบ้านนาจานโนนนาโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กหญิงศศิวรรณ  บุญล้อม
ป.6
โรงเรียนบ้านแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กหญิงศิริทรา  จำปาสิม
ป.5
โรงเรียนบ้านขัวล้อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กหญิงศิริประภา  สุทธิชัย
ป.6
โรงเรียนศศิกานต์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กหญิงศุภิสรา  สุทธิแพทย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลญาริดา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กหญิงสลิลทิพย์  แสนสินาท
ป.5
โรงเรียนบ้านนาจานโนนนาโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กหญิงสุกัญญา  ชาวดร
ป.5
โรงเรียนบ้านนาจานโนนนาโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กหญิงสุกัญญา  เหล็กโอ๊ก
ป.6
โรงเรียนบ้านแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กหญิงสุชาดา  เชื้อกลางใหญ่
ป.6
โรงเรียนศศิกานต์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กหญิงสุชาวดี  คุณสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กหญิงสุธิมนต์  โง่่่่่่่นแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านขัวล้อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กหญิงสุพิชญา  กองจันดี
ป.6
โรงเรียนบ้านขัวล้อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กหญิงสุภาวดี  ตาวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลญาริดา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กหญิงสุมิตา  เหล่านรสิงห์
ป.4
โรงเรียนบ้านแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กชายสุรกานต์  น้อยมนตรี
ป.6
โรงเรียนศศิกานต์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กหญิงสุริษา  เกษาแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กหญิงสุวพิชญ์  ทองแสน
ป.6
โรงเรียนศศิกานต์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กหญิงอนันญา  จันทนวรานนท์
ป.5
โรงเรียนศศิกานต์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กหญิงอนันตญา  แสงสุด
ป.6
โรงเรียนบ้านนาจานโนนนาโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กหญิงอนันธิตา  โชคมาก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กชายอภิวัฒน์  คตภูธร
ป.6
โรงเรียนบ้านโชคเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กหญิงอรปรียา  ชัยภูมี
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กชายอัครวินท์  กาษาวัจน์
ป.5
โรงเรียนศศิกานต์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กหญิงอุษามณี  ทรัพย์ศิริ
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าโสม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุดรธานี เขต 4

ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
204
เด็กหญิงกมลรัตน์  พิมพ์จันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กหญิงกษมา  สีหาวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กหญิงกัญญาพร  จันทะแสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กชายกิตติกวิน  ชาญนอก
ป.5
โรงเรียนภูมิพิชญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กหญิงขนิษฐา  ช่วงปลูก
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวขัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กหญิงขวัญจิรา  บุญวิจิตร
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวขัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กหญิงจรรยาพร  รัจกก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
211
เด็กชายเจค๊อบ  หยกฮอง
ป.5
โรงเรียนภูมิพิชญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กหญิงชญานันท์  แก้วอาษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กหญิงชญานิษฐ์  หิมพล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กหญิงฐิติญา  พาจันดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กหญิงฐิติรัตน์  โกสน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กชายณฐลักษณ์  สำแดงไชย
ป.6
โรงเรียนภูมิพิชญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กหญิงณัฐธิตา  วงศ์หาจักร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กหญิงธนพร  ผ่องปัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กหญิงธนภร  วันคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กชายธนวัช  จงจัดกลาง
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวขัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กหญิงธนัญชนก  แสงทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กหญิงนรีกานต์  กันดุล
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวขัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กหญิงนิจวิภา  พูลเพิ่ม
ป.6
โรงเรียนภูมิพิชญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กหญิงนิติกาญจน์  สุริยวงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กหญิงเนตรนภา  โวหารลึก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กหญิงบุณยานุช  วรเชษฐ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กหญิงปพิชญา  พันศรี
ป.6
โรงเรียนภูมิพิชญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กหญิงปวันรัตน์  จอมไธสง
ป.6
โรงเรียนภูมิพิชญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุดรธานี เขต 4

ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
229
เด็กหญิงปัทมา  ช่างปลูก
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวขัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กหญิงปุญญาพัฒน์  กุลชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กหญิงปุญญิศา  กาญจน์แก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวขัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กหญิงพรสวรรค์  ภาคเหนือ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กหญิงพิญาดา  ภูถมดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กชายพีรพัฒน์  ประหยัดทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กหญิงภัทรวรินทร์  สมภักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กหญิงมลฤดี  พิมคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ประเสริฐแก้ว
ป.6
โรงเรียนภูมิพิชญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กหญิงฤทัยรัตน์  สุวรรณสนธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กหญิงวิรัญชณา  ศรีเชียงสา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กหญิงวิลาสินี  สินไชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กหญิงศศิษา  อัตถสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวขัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กชายศักรินทร์  กุดดวงแก้ว
ป.6
โรงเรียนภูมิพิชญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กหญิงศิริลักษณ์  ดวงทองมา
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวขัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กหญิงศิโรรัตน์  รองคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวขัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กชายสมจิตร  มุสิจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวขัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
246
เด็กหญิงสิริพัชชา  ร่องบุตรศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวขัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กหญิงสุดารัตน์  ดวงสำราญ
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวขัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กชายสุรเดช  ระแพงสี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กชายอดิเทพ  ไชยพิม
ป.6
โรงเรียนภูมิพิชญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กชายเอกริน  ปลายเนตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กหญิงไอยวริญท์  วังสะอาด
ป.5
โรงเรียนภูมิพิชญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กหญิงไอรดา  แก้วสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
อุดรธานี เขต 4

ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
253
นางสาวขนิษฐา  นาหนองตูม
ม.3
โรงเรียนภูมิพิชญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กชายครุจิต  มาพันธ์
ม.2
โรงเรียนภูมิพิชญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กหญิงจุฑารัตน์  แก้วหอม
ม.2
โรงเรียนภูมิพิชญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กหญิงเจนิส  แวนเฮลเด่น
ม.2
โรงเรียนภูมิพิชญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กชายชญานนท์  นามย่อง
ม.2
โรงเรียนภูมิพิชญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
นางสาวฐิติรัตน์  ทองดี
ม.3
โรงเรียนภูมิพิชญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กหญิงฑิฆัมพร  แก้วชื่น
ม.3
โรงเรียนภูมิพิชญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
นายณัฐวุฒิ  เวชพราหมณ์
ม.3
โรงเรียนภูมิพิชญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กชายทิวากร  สีหาราช
ม.3
โรงเรียนภูมิพิชญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กหญิงธนาภา  ธงชัย
ม.3
โรงเรียนภูมิพิชญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กหญิงธิญาดา  พิมบก
ม.2
โรงเรียนภูมิพิชญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กหญิงนริศรา  ผาแก้ว
ม.3
โรงเรียนภูมิพิชญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กชายพิชญุตม์  พิมพ์ภาค
ม.3
โรงเรียนภูมิพิชญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กหญิงพิทยาภรณ์  ธุระงาน
ม.3
โรงเรียนภูมิพิชญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
นางสาวพิยะดา  แสงอ่อน
ม.3
โรงเรียนภูมิพิชญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กหญิงภัทชรินทร์  ปัญญาวงค์
ม.3
โรงเรียนภูมิพิชญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กหญิงมณฑิตา  กุดดวงแก้ว
ม.3
โรงเรียนภูมิพิชญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
นางสาวมธุรดา  รอนไพรี
ม.3
โรงเรียนภูมิพิชญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
นางสาวมัณฑิตา  กันยารัตน์
ม.3
โรงเรียนภูมิพิชญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กหญิงยุพารัตน์  ศิริโสม
ม.3
โรงเรียนภูมิพิชญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กชายวทัญญู  มณีชัย
ม.2
โรงเรียนภูมิพิชญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
นางสาววิจิตรา  แสนอาจ
ม.3
โรงเรียนภูมิพิชญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
นางสาวศศิธร  บัวระพา
ม.3
โรงเรียนภูมิพิชญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กหญิงศิริลักษณ์  ภูงามดี
ม.3
โรงเรียนภูมิพิชญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กหญิงศิริวรรณ  อัคเทพ
ม.2
โรงเรียนภูมิพิชญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กหญิงสุภัคจิรา  กองสอน
ม.2
โรงเรียนภูมิพิชญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
นางสาวสุภาพร  ตะไก่แก้ว
ม.3
โรงเรียนภูมิพิชญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
นางสาวอภิญญา  มาตพระคัง
ม.3
โรงเรียนภูมิพิชญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
281
นางสาวอภิรดา  พิมพิลา
ม.3
โรงเรียนภูมิพิชญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุดรธานี เขต 4

ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
282
เด็กหญิงกชมาศ  ไชยรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กชายกฤษณะ  คูณศรี
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวขัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กหญิงกวินธิดา  ทองผาสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กหญิงกษิรา  รัตนวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กชายไกรวิชญ์  สานุกิต
ป.6
โรงเรียนภูมิพิชญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กหญิงจัณห์วรา  กรจักร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กหญิงจิรัชญา  คาคำเมล์
ป.5
โรงเรียนภูมิพิชญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กหญิงจิรัชญา  เวชภัณฑ์
ป.6
โรงเรียนภูมิพิชญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กหญิงจิราพัชร  ศรชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กหญิงจุฑามาศ  เกษสว่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กหญิงจุฑารัตน์  ใจทน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ธนะภูมิชัย
ป.6
โรงเรียนภูมิพิชญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กชายเจนพัทธ์  ลาดคอมมอม
ป.6
โรงเรียนภูมิพิชญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กหญิงเจสสิคา  ชไนเดอร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กหญิงฉัตรนภา  ไชยอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กหญิงชฎาธาร  ลาพงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กหญิงชนันธิดา  เนตรวงศ์
ป.6
โรงเรียนภูมิพิชญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กหญิงชรินรัตน์  คานลุน
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวขัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กหญิงชลดา  ดาวสว่าง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กหญิงชลลัดดา  เก้ากระโทก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กหญิงชุติมา  หมื่นพรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กหญิงณัชชา  สุทาวา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วงเสนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ไพรพนม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กหญิงณัฐธิดา  แสงแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กหญิงตวิษา  เอกตาแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กหญิงทิพปภา  สมบัติมาก
ป.6
โรงเรียนภูมิพิชญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กหญิงธนัชชา  หลวงทิพย์
ป.6
โรงเรียนภูมิพิชญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กชายธนาเดช  กล้าหาญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กหญิงธมลวรรณ  สิงห์ทน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กหญิงธัญรดา  ชาวดร
ป.6
โรงเรียนภูมิพิชญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กหญิงธิราพร  สุขหา
ป.6
โรงเรียนภูมิพิชญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุดรธานี เขต 4

ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
314
เด็กหญิงธีริศรา  สระบุรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กหญิงธุวนิช  สาระรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
316
เด็กหญิงนพัชรา  พันปอปิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กหญิงนภสร  หัสดี
ป.6
โรงเรียนภูมิพิชญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กชายนราวิชญ์  กาญจนแก้ว
ป.6
โรงเรียนภูมิพิชญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กหญิงนิชา  อาริต
ป.6
โรงเรียนภูมิพิชญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กหญิงบุญรัตน์  จันทร์วงศ์
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวขัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กหญิงปณิดา  แสงจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กหญิงปรียากร  สายสิม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กหญิงปัณณพร  จรบุรมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กหญิงปานทิพย์  คานทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กหญิงปาริฉัตร  เชื้อฝั่งชน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กหญิงปาริตา  บัวนาค
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กหญิงปินิดา  ไชยา
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวขัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กหญิงปิยธิดา  พลพรมราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กหญิงปิยมน  ช้างเผือก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กชายปิยวัฒน์  กระพี้สัตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กหญิงพรชนก  พิมศูนย์
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวขัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กชายพลวัตร  มูลคม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กหญิงพัชราพร  หวันธรรมมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กหญิงพัชรินทร์  ไผ่โสภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กหญิงพัลลภา  ดีโสม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กหญิงพิม  มีสิงห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กหญิงพิมพ์โพชญา  ยาใจ
ป.6
โรงเรียนภูมิพิชญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กหญิงภัคขมัย  ไตรนอก
ป.6
โรงเรียนภูมิพิชญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กหญิงภัคจิรา  ฝอยทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กหญิงภัทรธิดา  คงบรรทัด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กหญิงภัทรวดี  ศรีดาแจ่ม
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวขัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กหญิงภัทราวรินทร์  แก้วเจริญ
ป.6
โรงเรียนภูมิพิชญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กชายภูดินันท์  ประเสริฐศรี
ป.5
โรงเรียนภูมิพิชญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กหญิงมณทิรา  คำผาย
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวขัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กหญิงเยาวนารี  โฉมปราชญ์
ป.5
โรงเรียนภูมิพิชญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุดรธานี เขต 4

ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
346
เด็กชายรณกร  สุพรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กหญิงรัชนีกร  ภูเซซัง
ป.6
โรงเรียนภูมิพิชญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กหญิงวรพิชชา  แสนโคตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กหญิงวราวรรณ  ชัยมูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กชายวัชรกิตติ  ภิบาลขันธ์
ป.6
โรงเรียนภูมิพิชญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
351
เด็กหญิงวันวิสา  ดวงตา
ป.6
โรงเรียนภูมิพิชญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กหญิงวิคตอเรีย  เบตตี้
ป.6
โรงเรียนภูมิพิชญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กหญิงวิชชุดา  เคนไชยวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กหญิงวิมลณัฐ  งามเมืองปัก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กหญิงศศิวิมล  ประพันธ์ศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กหญิงศศิวิมล  พลพรมราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กหญิงศิรภัสสร  รุ่งรัตน์ธวัชชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กหญิงศิรินธร  ขาวปลอด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กชายศิวกร  วะชุม
ป.6
โรงเรียนภูมิพิชญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กหญิงสลิลทิพย์  สิงห์สาร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กชายสหรัฐ  จันทร์ผอง
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวขัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กหญิงสิริวิมล  ภูบังเดือน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กหญิงสุชาวดี  ผาแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กหญิงสุดธิดา  จันทร์แจ้ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กหญิงสุพรรษา  เนียมหนองตูม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กหญิงสุพรรษา  รานรมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กหญิงสุรัชติกาน  พิลาทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ตั้งมั่นดี
ป.6
โรงเรียนภูมิพิชญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กหญิงหฤทัย  ศิริคุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กหญิงอนัญญา  แพงศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กหญิงอนินทยา  ศิริมะณี
ป.6
โรงเรียนภูมิพิชญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กหญิงอรปวีณา  ผาแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กหญิงอรพรรณ  เพชรดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กหญิงอรรษา  คานเพชรทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กหญิงอารดา  สุภะดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุดรธานี เขต 4

ณ โรงเรียนบ้านเทื่อม
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
376
เด็กชายกัมปนาท  เหลืองอ่อน
ป.5
โรงเรียนบ้านโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กหญิงกัลยา  สาขจร
ป.4
โรงเรียนบ้านโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กชายกิตติกร  บัวหลง
ป.5
โรงเรียนบ้านโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  อ่อนสอน
ป.6
โรงเรียนบ้านนาสี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กชายฉัตรยา  อุตมาร
ป.4
โรงเรียนบ้านค้อปัญญานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กหญิงชลธิชา  พลคร
ป.4
โรงเรียนบ้านนาสี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กหญิงชุติกาญจน์  แก้วกันหา
ป.4
โรงเรียนบ้านโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กหญิงชุติสรา  สังฆรัตน์
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองหัวคู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กชายณภัทร  ทิมเทศ
ป.4
โรงเรียนบ้านค้อปัญญานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กหญิงณัฐณิชา  พรมสุข
ป.5
โรงเรียนราษฎร์จุฬาสามัคคี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
386
เด็กชายณัฐพล  กันจันวงศ์
ป.4
โรงเรียนบ้านโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กชายธนายุต  ทองกันยา
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองหัวคู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กชายธราเทพ  สายโสธร
ป.5
โรงเรียนบ้านโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กชายธวัชชัย  ศรับุปผา
ป.6
โรงเรียนบ้านโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กหญิงธัญชนก  แก้วเมืองกลาง
ป.6
โรงเรียนบ้านโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กหญิงธันยะชนก  กินรี
ป.5
โรงเรียนบ้านโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กชายธีรเดช  บุตรพันธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาสี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กชายธีร์ธวัช  ประสงค์ผล
ป.4
โรงเรียนราษฎร์จุฬาสามัคคี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กชายธีรวุฒิ  พรมมา
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองหัวคู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กชายนิธินันท์  ประทุมมา
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเม็ก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กชายบรรณสรณ์  ป้องเทพ
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดเม็ก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กหญิงปณิดา  คานเพ็ชรทา
ป.6
โรงเรียนบ้านโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กชายปวริศ  ท้าวมะลิ
ป.6
โรงเรียนบ้านโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กหญิงปาลิตา  ศรีบุญยัง
ป.6
โรงเรียนบ้านสะคุวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กหญิงพนิตพร  ท้าวพา
ป.5
โรงเรียนบ้านค้อปัญญานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กหญิงพรนภา  คำวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหัวคู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กหญิงพรไพลิน  พิมพะลับ
ป.6
โรงเรียนบ้านค้อปัญญานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กชายพรมพิริยะ  เข็มทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุดรธานี เขต 4

ณ โรงเรียนบ้านเทื่อม
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
404
เด็กชายพลศักดิ์  บังจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหัวคู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กหญิงพิชญ์สินี  อุดชุมพิสัย
ป.5
โรงเรียนคำบงเจริญสุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ไชยเพ็งจันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาสี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กชายพีรภัทร  จงเอี้ยง
ป.6
โรงเรียนบ้านค้อปัญญานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กหญิงภาวิณี  ดอกไม้พ้วง
ป.5
โรงเรียนบ้านค้อปัญญานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กหญิงมาริษา  ขานหมัก
ป.4
โรงเรียนบ้านโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กหญิงเยาวภา  ไชยเชียงพิณ
ป.4
โรงเรียนบ้านโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กหญิงรดา​  พลชา
ป.6
โรงเรียนบ้านนาสี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กชายรัฐภูมิ  วงศ์ยศ
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเม็ก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กหญิงวณิชยา  ทองงาม
ป.5
โรงเรียนคำบงเจริญสุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กหญิงวรกมล  ฉิมพลี
ป.6
โรงเรียนคำบงเจริญสุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กหญิงวิมลสิริ  วงษ์ลา
ป.4
โรงเรียนบ้านนาสี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กหญิงศศิธร  รินทะรักษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กชายศิรพล  พรมมา
ป.4
โรงเรียนบ้านค้อปัญญานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กชายศุภกร  โสรักนิต
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหัวคู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กหญิงสกาวรัตน์  เกื้อพหุชน
ป.6
โรงเรียนราษฎร์จุฬาสามัคคี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กชายสรศักดิ์  กองศิลา
ป.6
โรงเรียนบ้านเทื่อม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
421
เด็กหญิงสิริกัญญา  อันศรีแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านเทื่อม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กหญิงสิรินทรา  ผดุงราช
ป.6
โรงเรียนบ้านเทื่อม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
เด็กหญิงสุกัญญา  บรรณารักษ์
ป.4
โรงเรียนบ้านโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กหญิงสุรางคนา  หอระพูล
ป.6
โรงเรียนคำบงเจริญสุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กชายเสกสรรค  มงคลสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนคำบงเจริญสุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กชายอธิราช  เรียนเที่ยง
ป.6
โรงเรียนบ้านโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กหญิงอมรกานต์  ดอนกัญญา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหัวคู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
เด็กหญิงอรปรียา  ป้องเทพ
ป.6
โรงเรียนบ้านค้อปัญญานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กหญิงอรวรรณ  โหมดนอก
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองหัวคู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กหญิงอำพร  สีทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กหญิงอุมากร  ภูแหวน
ป.4
โรงเรียนบ้านโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
อุดรธานี เขต 4

ณ โรงเรียนบ้านเทื่อม
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
432
เด็กหญิงกฤษณา  พลสงคราม
ม.2
โรงเรียนยางโกนวิทย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กหญิงณัฐธิชา  ขุริดี
ม.2
โรงเรียนบ้านเทื่อม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กชายณัฐภูมิ  ภูเวียง
ม.2
โรงเรียนยางโกนวิทย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กชายธีระพัฒน์  แก้วกันหา
ม.2
โรงเรียนยางโกนวิทย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กหญิงนันท์นภัส  เกาะแก้ว
ม.2
โรงเรียนบ้านเทื่อม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
437
เด็กหญิงปภาดา  ผดุงเวียง
ม.2
โรงเรียนยางโกนวิทย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กชายปรเมศวร์  พานเมือง
ม.2
โรงเรียนบ้านเทื่อม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กหญิงปวิตรา  ลุนศรี
ม.2
โรงเรียนยางโกนวิทย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
เด็กหญิงปัฐมาวดี  ชอบเรียบร้อย
ม.3
โรงเรียนบ้านเทื่อม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
441
เด็กหญิงปิยานุช  คำพิธรรม
ม.2
โรงเรียนยางโกนวิทย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
เด็กชายเมฆา  ศรีรัตน์
ม.2
โรงเรียนบ้านสะคุวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
443
เด็กหญิงวรัญญา  ประทุมวัน
ม.3
โรงเรียนบ้านเทื่อม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กหญิงวิลาวัลย์  มาลาศรี
ม.1
โรงเรียนยางโกนวิทย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
เด็กหญิงศิริวรรณ  ยังสบุตร
ม.3
โรงเรียนบ้านเทื่อม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กชายศิริวัฒน์  แก้วพิจิก
ม.2
โรงเรียนยางโกนวิทย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
เด็กชายศุภกร  ผิวเหลือง
ม.2
โรงเรียนบ้านสะคุวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
448
เด็กหญิงอรสา  สารบรรณ
ม.2
โรงเรียนยางโกนวิทย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
เด็กหญิงอัจฉรา  คติ
ม.3
โรงเรียนบ้านเทื่อม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุดรธานี เขต 4

ณ โรงเรียนบ้านเทื่อม
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
450
เด็กหญิงกนกวรรณ  ดวงมณี
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
เด็กหญิงกมลวรรณ  อินสา
ป.6
โรงเรียนคำบงเจริญสุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
เด็กหญิงกิ่งแก้วเพชร  บุ้งทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านเทื่อม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
453
เด็กหญิงจารุวรรณ  โหมดนอก
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหัวคู
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
เด็กชายชนินทร์  นาฬิกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดเม็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
455
เด็กหญิงชลินทรา  พูลสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนราษฎร์จุฬาสามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
456
เด็กชายชัยชนะ  สุมะลี
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
457
เด็กหญิงชุติมา  หินประกอบ
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองหัวคู
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
458
เด็กหญิงโซติกา  มะณีชัย
ป.6
โรงเรียนคำบงเจริญสุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
459
เด็กหญิงฐาปนี  กุตัน
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
460
เด็กหญิงณัฎฐธิดา  ชูชนะ
ป.6
โรงเรียนคำบงเจริญสุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
461
เด็กหญิงณัฐนิชา  แสนสุภา
ป.5
โรงเรียนบ้านเทื่อม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
462
เด็กชายณัฐพงษ์  วงษ์พรม
ป.4
โรงเรียนบ้านเทื่อม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
463
เด็กหญิงณัฐรินทร์  คุริมา
ป.6
โรงเรียนคำบงเจริญสุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
464
เด็กหญิงดลญา  โกบึงกาฬ
ป.5
โรงเรียนบ้านเทื่อม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
465
เด็กหญิงธนภารณ์  โพธิศรี
ป.6
โรงเรียนยางโกนวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
466
เด็กหญิงธิดาลักษณ์  แก่นเขียว
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหัวคู
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
467
เด็กชายธิติศักดิ์  สังข์ทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
468
เด็กชายธีรภัทร  แตงบุญรอด
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
469
เด็กชายธีรภัทร  สีธาตุ
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองหัวคู
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
470
เด็กหญิงปภาวี  ลุนพันธ์
ป.5
โรงเรียนคำบงเจริญสุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
471
เด็กหญิงปรัชญา  ช่างแคน
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุดรธานี เขต 4

ณ โรงเรียนบ้านเทื่อม
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
472
เด็กหญิงปริชญาดา  ดีแสน
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองหัวคู
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
473
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  วงษ์แก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองหัวคู
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
474
เด็กหญิงปวีณา  วรีไทยสงค์
ป.5
โรงเรียนคำบงเจริญสุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
475
เด็กชายพงษ์ศกร  เพ็งกล้า
ป.6
โรงเรียนคำบงเจริญสุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
476
เด็กหญิงพลอยชมพู  อินอุดม
ป.5
โรงเรียนคำบงเจริญสุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
477
เด็กหญิงพิมญดา  ศรีสร้อย
ป.5
โรงเรียนบ้านเทื่อม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
478
เด็กหญิงภัทรธิดา  ศรีวงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหัวคู
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
479
เด็กหญิงภัทรวดี  ผาลอย
ป.4
โรงเรียนบ้านเทื่อม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
480
เด็กหญิงมณธิชา  หลงเจ๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านเทื่อม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
481
เด็กหญิงมณัฐชยา  สีหาราช
ป.5
โรงเรียนบ้านค้อปัญญานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
482
เด็กหญิงมัฑริกา  เกาะแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเม็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
483
เด็กหญิงลลิตา  สิมสีพิมพ์
ป.6
โรงเรียนบ้านเทื่อม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
484
เด็กชายวชิรเดช  วงษ์ชำนาญ
ป.4
โรงเรียนบ้านเทื่อม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
485
เด็กหญิงวราภรณ์  ปาคำ
ป.6
โรงเรียนยางโกนวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
486
เด็กหญิงศลิสา  สุรินทะราช
ป.4
โรงเรียนบ้านเทื่อม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
487
เด็กหญิงศุกร์ฤดี  วงษ์เคน
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองหัวคู
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
488
เด็กหญิงสุภัสสรา  โจมคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเม็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
489
เด็กชายอรรถพล  อุ่นแสนสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
490
เด็กหญิงอรอุมา  แสนภูวา
ป.6
โรงเรียนบ้านสะคุวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
491
เด็กชายอานันตพล  วันนุรักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านเทื่อม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
492
เด็กหญิงอินธุอร  เบ้าไอ่
ป.4
โรงเรียนบ้านเทื่อม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
493
เด็กหญิงอุทัยรัตน์  เพชรตะกั่ว
ป.5
โรงเรียนบ้านค้อปัญญานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์