ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุดรธานี เขต 2

ณ อาคารจามจุรี ชั้น 1 โรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา)
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  ยศธแสน
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนมะข่า
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกนกพร  สันติวัฒนากุล
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกมลชนก  ภูมิเพ็ง
ป.5
โรงเรียนกมลาลักษณ์
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกมลชนก  ยศธะแสน
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนมะข่า
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกมลลักษณ์  โคตรมณี
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนมะข่า
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกมลวรรณ  นามโส
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
คณิตประถม
7
เด็กชายกรกันต์  คำผา
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
คณิตประถม
8
เด็กชายกวิน  นาเมืองรักษ์
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
คณิตประถม
9
เด็กหญิงกวินตรา  สนิทชน
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
คณิตประถม
10
เด็กชายก้องภพ  พิมพากุล
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
คณิตประถม
11
เด็กชายก้องภพ  ภัทรมานนท์
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
คณิตประถม
12
เด็กหญิงกัญชลิกา  อินเรืองศรี
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
คณิตประถม
13
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทำมา
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
คณิตประถม
14
เด็กหญิงกัญญาพัชร  กิตติพัฒน์วงศ์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
คณิตประถม
15
เด็กหญิงกัญญาภัค  ภักดิ์จรุง
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
คณิตประถม
16
เด็กหญิงกัญญาวีร์  โยบุตดา
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
คณิตประถม
17
เด็กหญิงกุลธิดา  พูยี่ติ
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนมะข่า
คณิตประถม
18
เด็กหญิงขวัญพิชชา  บุญสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
คณิตประถม
19
เด็กหญิงจิรัชญา  อุทิตสาร
ป.5
โรงเรียนกมลาลักษณ์
คณิตประถม
20
เด็กหญิงเจนจิรา  จำปีหอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองแสง
คณิตประถม
21
เด็กชายเจษฎากรณ์  แสนน้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองแสง
คณิตประถม
22
เด็กหญิงชญ์สินี  บุญยะศาสตร์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
คณิตประถม
23
เด็กหญิงชญานันท์  ปานมพฤกษ์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
คณิตประถม
24
เด็กหญิงชนรดี  อุตตะกะ
ป.5
โรงเรียนกมลาลักษณ์
คณิตประถม
25
เด็กหญิงชนาพร  เภาพาน
ป.6
โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม
คณิตประถม
26
เด็กหญิงชนาภา  เพชรษา
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
คณิตประถม
27
เด็กหญิงชนิตา  คงทองคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองแสง
คณิตประถม
28
เด็กชายชยากร  ทองมา
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนมะข่า
คณิตประถม
29
เด็กชายชยานันท์  จำปาโชติ
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนมะข่า
คณิตประถม
30
เด็กชายชยานันท์  ทองมา
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนมะข่า
คณิตประถม
31
เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ศรีธงชัย
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
คณิตประถม
32
เด็กหญิงชาริตา  ธนากิจณิชยา
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
คณิตประถม
33
เด็กชายชิษณุพงศ์  อินเพ็ง
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
คณิตประถม
34
เด็กชายฐาปกรณ์  โคตรชัย
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
คณิตประถม
35
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  โพธิ์ใต้
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนมะข่า
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุดรธานี เขต 2

ณ อาคารจามจุรี ชั้น 2 โรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา)
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงณัฏฐ์ชญา  เจริญสุข
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
คณิตประถม
37
เด็กชายณัฐกร  แปะทา
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
คณิตประถม
38
เด็กหญิงณัฐกฤตา  คำร่อนมา
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
คณิตประถม
39
เด็กหญิงณัฐชา  ชินโซ
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนมะข่า
คณิตประถม
40
เด็กหญิงณัฐธิชา  รัตในย์
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนมะข่า
คณิตประถม
41
เด็กหญิงตรีทิพย์  สองห้องนอก
ป.5
โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม
คณิตประถม
42
เด็กชายติณณภพ  ศรีสัมฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
คณิตประถม
43
เด็กชายทอมมัส  เกรย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองแสง
คณิตประถม
44
เด็กหญิงทิติยา  ติยะบุตร
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
คณิตประถม
45
เด็กหญิงทิพย์สุดา  ธันศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า
คณิตประถม
46
เด็กชายธนพัฒน์  ทองมา
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนมะข่า
คณิตประถม
47
เด็กชายธนากร  สอนศิริ
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนมะข่า
คณิตประถม
48
เด็กชายธนาพิสุทธ์  ศรีเสาวงศ์
ป.6
โรงเรียนกมลาลักษณ์
คณิตประถม
49
เด็กชายธนาวัฒน์  คำแก้ว
ป.5
โรงเรียนกมลาลักษณ์
คณิตประถม
50
เด็กชายธนาวุฒิ  สิงห์หลง
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
คณิตประถม
51
เด็กหญิงธนิษฐาน์  ทวีเลิศมณีโชติ
ป.6
โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม
คณิตประถม
52
เด็กชายธวัชพงศ์  สวรรยาวิสุทธิ์
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
คณิตประถม
53
เด็กหญิงธัญวลัย  โพธิ์หล้า
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
คณิตประถม
54
เด็กหญิงธิษณา  จันอัมพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองแสง
คณิตประถม
55
เด็กชายธีรภัทร  ภักดิ์จรุง
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
คณิตประถม
56
เด็กชายธีรภัทร  ศรีวิลัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองแสง
คณิตประถม
57
เด็กชายธีรเมธ  จันสุธา
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
คณิตประถม
58
เด็กชายนนทชาติ  มีกง
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนมะข่า
คณิตประถม
59
เด็กชายนภัสกร  สุขรมย์
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
คณิตประถม
60
เด็กหญิงนรารัตน์  วงษ์จันทร์
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
คณิตประถม
61
เด็กหญิงนาวีพร  ลุนสะแกวงค์
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
คณิตประถม
62
เด็กชายน้ำหนึ่ง  คำสุข
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
คณิตประถม
63
เด็กชายนิติณัฐ  วงศ์เอี๊ยดเจริญ
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
คณิตประถม
64
เด็กชายปกป้อง  แสงสว่าง
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
คณิตประถม
65
เด็กชายปรเมษฐ์  บุตตะหิน
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนมะข่า
คณิตประถม
66
เด็กหญิงประนัดดา  สุทธิกร
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนมะข่า
คณิตประถม
67
เด็กหญิงปริยาภัทร  เกิดเพชร
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนมะข่า
คณิตประถม
68
เด็กหญิงปรีดิ์รติ  กิ่งมาลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองแสง
คณิตประถม
69
เด็กหญิงปวัณรัตน์  พิลาพรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองแสง
คณิตประถม
70
เด็กหญิงปาริชาติ  แก้วคำสอน
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุดรธานี เขต 2

ณ อาคารจามจุรี ชั้น 3 โรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา)
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายปิติ  ทำสิมมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองแสง
คณิตประถม
72
เด็กชายปิยะนันท์  ประสงค์ศิลป์
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
คณิตประถม
73
เด็กชายพชร  พลสงคราม
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
คณิตประถม
74
เด็กหญิงพนิดา  แปะทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองแสง
คณิตประถม
75
เด็กหญิงพรณภา  สีหวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองแสง
คณิตประถม
76
เด็กหญิงพร่างนภา  สุขเกษม
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนมะข่า
คณิตประถม
77
เด็กหญิงพัชราพร  สุระมณี
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนมะข่า
คณิตประถม
78
เด็กหญิงพัณณิตา  สมคะเนย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองแสง
คณิตประถม
79
เด็กหญิงพัทธนันท์  วัจนะพันธ์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
คณิตประถม
80
เด็กหญิงพิชญาภา  รัตนศรี
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
คณิตประถม
81
เด็กหญิงพิชามญชุ์  พันธุวาปี
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
คณิตประถม
82
เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร  แกมคำ
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
คณิตประถม
83
เด็กหญิงพีรญา  สุวรรณกาล
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
คณิตประถม
84
เด็กชายพีรภัทร  วิบูลย์กุล
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนมะข่า
คณิตประถม
85
เด็กชายพูลทวี  สุวรรณื
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองแสง
คณิตประถม
86
เด็กหญิงเพียงนภัส  สุนทโรทก
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
คณิตประถม
87
เด็กหญิงภัทรชยา  สระคูพันธ์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
คณิตประถม
88
เด็กหญิงภัทรวดี  ชอบสุข
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
คณิตประถม
89
เด็กหญิงภัสริยา  พาเจริญวงษ์
ป.6
โรงเรียนกมลาลักษณ์
คณิตประถม
90
เด็กหญิงภิญญดา  แสงสว่าง
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
คณิตประถม
91
เด็กชายภูวดล  บัวมาตย์
ป.6
โรงเรียนกมลาลักษณ์
คณิตประถม
92
เด็กชายเมฆพัฒน์  ปราบพาล
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนมะข่า
คณิตประถม
93
เด็กหญิงรวินันท์  คำโยค
ป.6
โรงเรียนกมลาลักษณ์
คณิตประถม
94
เด็กหญิงลริษา  นาเจริญ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
คณิตประถม
95
เด็กหญิงลลิตา  ฟ้ากระจ่าง
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
คณิตประถม
96
เด็กหญิงวรการณ์  แหมไธสง
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
คณิตประถม
97
เด็กหญิงวรรณิศา  หวังเรียบกลาง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า
คณิตประถม
98
เด็กหญิงวรัญญา  นาสุริวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองแสง
คณิตประถม
99
เด็กหญิงวรัญญา  สุระมณี
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนมะข่า
คณิตประถม
100
เด็กหญิงวราศิกาญจน์  โพธิ์สีมา
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
คณิตประถม
101
เด็กหญิงวริศรา  หงษ์ชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนมะข่า
คณิตประถม
102
เด็กชายวไลยอลงกรณ์  พันธุรัส
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
คณิตประถม
103
เด็กหญิงวิลาพร  บุษดี
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนมะข่า
คณิตประถม
104
เด็กหญิงวีรญา  โสโท
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
คณิตประถม
105
เด็กชายวีรภัทร  พิลาหา
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนมะข่า
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุดรธานี เขต 2

ณ อาคารจามจุรี ชั้น 3 โรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา)
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงศศิภา  เนื่องมัจฉา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองแสง
คณิตประถม
107
เด็กหญิงศศิรัศมี  ปัญญาตระกูลกีรติ
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
คณิตประถม
108
เด็กหญิงศิรินทิพย์  มุ่งสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองแสง
คณิตประถม
109
เด็กชายศิลป์ศรุต  ศรีวิชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองแสง
คณิตประถม
110
เด็กชายศิวกร  ชาญครไทย
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนมะข่า
คณิตประถม
111
เด็กชายศุภโชค  แสงสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
คณิตประถม
112
เด็กหญิงสรัลชนา  ก๊อกพิมพ์
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
คณิตประถม
113
เด็กหญิงสิริกร  จิตรดี
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
คณิตประถม
114
เด็กหญิงสุจิตราภรณ์  กุดทิง
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
คณิตประถม
115
เด็กหญิงสุภิสรา  สิมมาจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนมะข่า
คณิตประถม
116
เด็กหญิงสุวรรณี  ชมภูมี
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนมะข่า
คณิตประถม
117
เด็กชายอดิศร  ศรีวงราช
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
คณิตประถม
118
เด็กหญิงอติกานต์  มาลาอ่อน
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
คณิตประถม
119
เด็กหญิงอนุธิดา  อ่องแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม
คณิตประถม
120
เด็กชายอภิเชษฐ์  สิงห์ศักดา
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนมะข่า
คณิตประถม
121
เด็กหญิงอภิญญา  พูลสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนกมลาลักษณ์
คณิตประถม
122
เด็กชายอภิวิชญ์  ศิริวรโชติ
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
คณิตประถม
123
เด็กชายอรรคเดช  พันแสน
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนมะข่า
คณิตประถม
124
เด็กหญิงอรวรรษา  อ่อนราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองแสง
คณิตประถม
125
เด็กหญิงอริญรดา  ขันธวิชัย
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
คณิตประถม
126
เด็กหญิงอริสรา  วัฒนสาครศิริ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
คณิตประถม
127
เด็กชายอาภากร  สิทธิคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองแสง
คณิตประถม
128
เด็กชายอินทัช  ปัดทุม
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
คณิตประถม
129
เด็กชายอินทัช  ศิริวรโชติ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
คณิตประถม
130
เด็กชายิชยุตม์  มีไพฑูรย์
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนมะข่า
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
อุดรธานี เขต 2

ณ อาคารราชพฤกษ ชั้น 2 โรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา)
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
131
นางสาวจันทกานต์  ไกรหาน
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า
คณิต ม.ต้น
132
นางสาวจิรนันทร์  ดอนจันเบ้า
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า
คณิต ม.ต้น
133
นางสาวจุฑามาศ  น้อยนิล
ม.3
โรงเรียนกมลาลักษณ์
คณิต ม.ต้น
134
นางสาวชิดชนก  สมเมือง
ม.3
โรงเรียนบ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา
คณิต ม.ต้น
135
เด็กหญิงชุติกาญจน์  โพธิหล้า
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า
คณิต ม.ต้น
136
นางสาวฐิติมา  ลุนสแกวงค์
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า
คณิต ม.ต้น
137
เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรสุทธิ์
ม.3
โรงเรียนกมลาลักษณ์
คณิต ม.ต้น
138
เด็กหญิงตวิษา  พนาพนม
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า
คณิต ม.ต้น
139
เด็กหญิงนวนันท์  มหาชัย
ม.3
โรงเรียนกมลาลักษณ์
คณิต ม.ต้น
140
นางสาวนิชาดา  คำภีร์
ม.3
โรงเรียนบ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา
คณิต ม.ต้น
141
เด็กชายนิลพัทธ์  พันธุ์สุรินทร์
ม.1
โรงเรียนกมลาลักษณ์
คณิต ม.ต้น
142
เด็กหญิงเนตรอัปสร  กองหล้า
ม.2
โรงเรียนกมลาลักษณ์
คณิต ม.ต้น
143
เด็กหญิงปภัสรา  สารสิน
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า
คณิต ม.ต้น
144
เด็กหญิงปัณณิกา  สุดใจ
ม.2
โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม
คณิต ม.ต้น
145
เด็กหญิงปิยพร  นันทเพ็ชร
ม.1
โรงเรียนกมลาลักษณ์
คณิต ม.ต้น
146
เด็กหญิงไปรยา  อุ่นสงคราม
ม.1
โรงเรียนกมลาลักษณ์
คณิต ม.ต้น
147
เด็กหญิงพรสุดา  บุญคุณการ
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า
คณิต ม.ต้น
148
นางสาวพัชราภรณ์  พุทธดี
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า
คณิต ม.ต้น
149
เด็กหญิงพิชิญากร  หวังให้สุข
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า
คณิต ม.ต้น
150
เด็กชายพีระภัทร  นรากุล
ม.2
โรงเรียนกมลาลักษณ์
คณิต ม.ต้น
151
เด็กหญิงภัทราพร  พิมพะวงษ์
ม.1
โรงเรียนกมลาลักษณ์
คณิต ม.ต้น
152
เด็กหญิงวรรณิภา  เสาะไธสง
ม.1
โรงเรียนกมลาลักษณ์
คณิต ม.ต้น
153
เด็กหญิงศศิพิมพ์  โพธิหล้า
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า
คณิต ม.ต้น
154
เด็กหญิงศิรินภา  นิลดอนหวาย
ม.2
โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม
คณิต ม.ต้น
155
เด็กชายศุภกฤษณ์  นามนนท์
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า
คณิต ม.ต้น
156
เด็กหญิงสุภนิดา  ภูเวียงแก้ว
ม.3
โรงเรียนกมลาลักษณ์
คณิต ม.ต้น
157
นางสาวอริสรา  พลเสน
ม.3
โรงเรียนบ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา
คณิต ม.ต้น
158
เด็กหญิงอลิน  สืบศักดิ์
ม.3
โรงเรียนกมลาลักษณ์
คณิต ม.ต้น
159
เด็กหญิงอาทิตยา  สุขรมย์
ม.2
โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุดรธานี เขต 2

ณ อาคารราชพฤกษ ชั้น 3 โรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา)
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
160
เด็กชายกมลภพ  ปั้นทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า
วิทย์ประถม
161
เด็กชายกฤชณัท  สิงหบำรุง
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
วิทย์ประถม
162
เด็กชายกฤษชานันท์  สุขวาปี
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
วิทย์ประถม
163
เด็กชายกฤษฎา  สุขรมย์
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
วิทย์ประถม
164
เด็กชายกฤษดา  คำศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า
วิทย์ประถม
165
เด็กหญิงกฤษติกานต์  อ่อนราช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองแสง
วิทย์ประถม
166
เด็กหญิงกวินตรา  สุภีคำ
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
วิทย์ประถม
167
เด็กหญิงกษมาภรณ์  อนุประดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
วิทย์ประถม
168
เด็กชายกษิดิศ  ศรีแดดัน
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
วิทย์ประถม
169
เด็กหญิงกัญจนพร  ศิริภักดิ์
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
วิทย์ประถม
170
เด็กหญิงกัลยา  วิ่งเดช
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
วิทย์ประถม
171
เด็กชายกานต์รวี  เมืองมา
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
วิทย์ประถม
172
เด็กหญิงการะเกตุ  วังคำหาญ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
วิทย์ประถม
173
เด็กหญิงกิตติญา  มะณีสา
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
วิทย์ประถม
174
เด็กชายกิตติพงษ์  บุญสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
วิทย์ประถม
175
เด็กหญิงขวัญกมล  นิติธรรม
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
วิทย์ประถม
176
เด็กหญิงขวัญข้าว  พลอาษา
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
วิทย์ประถม
177
เด็กหญิงขวัญชนก  เชยโพธิ์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
วิทย์ประถม
178
เด็กชายคัคเนศ  สุวรรณโคตร
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
วิทย์ประถม
179
เด็กหญิงจันทร์จิรา  อยู่สบาย
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
วิทย์ประถม
180
เด็กหญิงจิตฐิพร  แก้วจุนันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองแสง
วิทย์ประถม
181
เด็กหญิงจิตสุภา  สงกา
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
วิทย์ประถม
182
เด็กชายชนิตพล  ศรีเสาวงค์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า
วิทย์ประถม
183
เด็กหญิงชลิตา  อุปมัย
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
วิทย์ประถม
184
เด็กชายฐปณวัฒน์  ใสสะอาด
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
วิทย์ประถม
185
เด็กชายฐิติกร  อ่อนสันสี
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
วิทย์ประถม
186
เด็กหญิงฐิติกา  โยธาฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
วิทย์ประถม
187
เด็กหญิงณภัทร  กัตตะโร
ป.6
โรงเรียนกมลาลักษณ์
วิทย์ประถม
188
เด็กหญิงณัฐชนิกานต์  แซ่เจ็ง
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
วิทย์ประถม
189
เด็กหญิงณัฐณิชา  หาญลือ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
วิทย์ประถม
190
เด็กหญิงณัฐธยาน์  รัตนศรีวงษ์
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
วิทย์ประถม
191
เด็กหญิงณัฐวลัญช์  หลักคำ
ป.6
โรงเรียนกมลาลักษณ์
วิทย์ประถม
192
เด็กหญิงณัฐวศา  สิงห์สกุล
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
วิทย์ประถม
193
เด็กหญิงณิชานันท์  พัดไธสง
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
วิทย์ประถม
194
เด็กหญิงทักษพร  ศรีวงศา
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุดรธานี เขต 2

ณ อาคารราชพฤกษ ชั้น 3 โรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา)
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
195
เด็กหญิงทัศณีวรรณ  เกิดไทย
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
วิทย์ประถม
196
เด็กชายธนโชติ  นามดี
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
วิทย์ประถม
197
เด็กหญิงธนพร  ไชยปัญหา
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
วิทย์ประถม
198
เด็กชายธนารัตน์  ไชยคุณ
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
วิทย์ประถม
199
เด็กชายธีรเมธ  คำพิมาน
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
วิทย์ประถม
200
เด็กหญิงธีราลักษณ์  สุระมรรคา
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
วิทย์ประถม
201
เด็กชายนราวิชญ์  ถิ่นถาน
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
วิทย์ประถม
202
เด็กหญิงนัชชา  นารัตน์โท
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
วิทย์ประถม
203
เด็กชายนันทพัฒน์  บุญศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า
วิทย์ประถม
204
เด็กหญิงนารินทร์  มาแก้ว
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
วิทย์ประถม
205
เด็กหญิงเนตรนภา  โยธาสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองแสง
วิทย์ประถม
206
เด็กหญิงบัณฑิตา  วระศิริ
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
วิทย์ประถม
207
เด็กหญิงบันฑิตา  นามณีชม
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
วิทย์ประถม
208
เด็กชายบุริศร์  ปัสนา
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
วิทย์ประถม
209
เด็กหญิงบุษกร  วาริศรี
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
วิทย์ประถม
210
เด็กหญิงปนัดดา  ดรครชุม
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
วิทย์ประถม
211
เด็กหญิงปัญฐ์ชลี แอนเดรีย  คูเนลลิส
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
วิทย์ประถม
212
เด็กหญิงปาลิดา  บุบผา
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
วิทย์ประถม
213
เด็กหญิงปิยะลักษณ์  ศรีสุขา
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
วิทย์ประถม
214
เด็กหญิงปุญยวีร์  คำศรีทวิวัฒน์
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
วิทย์ประถม
215
เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  หาพรหม
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
วิทย์ประถม
216
เด็กหญิงพอเพียง  สุริยะจันทร์
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
วิทย์ประถม
217
เด็กหญิงพัชชา  รัชกุล
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
วิทย์ประถม
218
เด็กหญิงพัชรพร  ทิพย์เสถียร
ป.6
โรงเรียนกมลาลักษณ์
วิทย์ประถม
219
เด็กหญิงพิกุลภัสส  ปัสนา
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
วิทย์ประถม
220
เด็กหญิงพิชชานันท์  ด้วงเอียด
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
วิทย์ประถม
221
เด็กหญิงพิชชาภา  ชาลีสมบัติ
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
วิทย์ประถม
222
เด็กชายพิชัยภูษิต  สิทธิวงศ์
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
วิทย์ประถม
223
เด็กหญิงเพชรกะรัต  นวลไชยดี
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
วิทย์ประถม
224
เด็กหญิงเพชรลดา  เหลาดวงดี
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
วิทย์ประถม
225
เด็กหญิงภคพร  ศรีสมศักดิ์
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
วิทย์ประถม
226
เด็กชายภราดร  ชัยประโคม
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า
วิทย์ประถม
227
เด็กหญิงภัทรธิดา  โคตรสีดำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองแสง
วิทย์ประถม
228
เด็กหญิงภัทรภร  ทาระแพน
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
วิทย์ประถม
229
เด็กหญิงภัทรีย์  ใจสามารถ
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุดรธานี เขต 2

ณ อาคารราชพฤกษ ชั้น 2 โรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา)
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
230
เด็กหญิงภูริชญา  วงปัตตา
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
วิทย์ประถม
231
เด็กหญิงมินตรา  พากล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองแสง
วิทย์ประถม
232
เด็กหญิงเมธาพร  บุญส่ง
ป.6
โรงเรียนกมลาลักษณ์
วิทย์ประถม
233
เด็กชายเมธาวิน  กงพลี
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
วิทย์ประถม
234
เด็กชายยศกร  ทาระแพน
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
วิทย์ประถม
235
เด็กหญิงรติกาญต์  กัญญาพัน
ป.6
โรงเรียนกมลาลักษณ์
วิทย์ประถม
236
เด็กหญิงรสิตา  คันธบุปผา
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
วิทย์ประถม
237
เด็กหญิงวรพิชชา  ธรรมสงฆ์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
วิทย์ประถม
238
เด็กชายวสิษฐ์พล  ธนสีลังกูร
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
วิทย์ประถม
239
เด็กหญิงวิลาวัลย์  โสภาคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองแสง
วิทย์ประถม
240
เด็กชายวีร์ธวัช  ยังอยู่
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
วิทย์ประถม
241
เด็กหญิงวีรินทร์  ถีติปริวัตร์
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
วิทย์ประถม
242
เด็กหญิงศศิวิมล  กองแก้ว
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
วิทย์ประถม
243
เด็กหญิงศิรพันธ์  น้อยชนะ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
วิทย์ประถม
244
เด็กหญิงศิริประภา  ไชยสิทธิ์สกุล
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
วิทย์ประถม
245
เด็กหญิงศุภกาญจน์  บุญพา
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
วิทย์ประถม
246
เด็กชายสันติชัย  พละแสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองแสง
วิทย์ประถม
247
เด็กหญิงสิริพิพรรธน์  แสงนอก
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
วิทย์ประถม
248
เด็กหญิงสุชัญญา  รักษ์ทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า
วิทย์ประถม
249
เด็กหญิงสุทัดตา  กอแก้ว
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
วิทย์ประถม
250
เด็กหญิงสุภิณดา  ทิวาพัฒน์
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
วิทย์ประถม
251
เด็กหญิงสุรัสดา  บุตรสาระ
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
วิทย์ประถม
252
เด็กหญิงองค์อินทร์  มานะวงค์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
วิทย์ประถม
253
เด็กหญิงอชิรญา  โพธิ์สีมา
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
วิทย์ประถม
254
เด็กหญิงอณุภา  มณีรัตน์
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
วิทย์ประถม
255
เด็กชายอติเทพ  ไชยสาส์น
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
วิทย์ประถม
256
เด็กหญิงอรวรินทร์  ศรีบริบูรณ์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
วิทย์ประถม
257
เด็กหญิงอรอมล  บริกุล
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
วิทย์ประถม
258
เด็กชายอัครวิทย์  เงยไธสง
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
วิทย์ประถม
259
เด็กชายอัศวรุ่งเรือง  พิราโสภา
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
วิทย์ประถม
260
เด็กหญิงอิศลักษมิ์  มหัทธนรังษี
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
วิทย์ประถม
261
เด็กหญิงไอลีล  ทองศรี
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
วิทย์ประถม