ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุดรธานี เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป.1/1 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชวรรณ  พลนิโคตร
ป.5
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กชายกณวรรธน์  โยธาประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กชายกตพร  ชูชื่น
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงกมลวรรณ  สุวรรณสังข์
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงกรวรรณ  นันทะรักษ์
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงกรวรรณ  นิลทะละ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กชายกรวิชญ์  นามดี
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กชายกฤตภาส  ผลไสว
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กชายกฤติเมธ  กิจรังสิกุล
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กหญิงกฤษวรรณ  แก้วกองแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กชายกล้าณรงค์  อินมะโรง
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กชายกวิน  ทรัพยวาณิชย์
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กชายก้องภพ  ศรีพงษ์วิวัฒน์
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กหญิงกัญจิรา  ราชเจริญ
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กหญิงกัญญ์ณพัชญ์  เต็งณฤทธิ์ศิริ
ป.4
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พรมกุล
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงกัญญาภัค  อรุณสันติเดชา
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กหญิงกัญญาวีร์  โพธิ์ชัยยา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กชายกันตภณ  ชัยวิมล
ป.4
โรงเรียนปรมินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กชายกันตินันท์  ผดุงกมล
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กหญิงกานต์ติมา  ศรีสัมพันธ์
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กหญิงกานต์ปภัสร์  ชุมพล
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กชายกานต์  ศุภการพิทยากุล
ป.6
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กชายกิตติธัช  ศรีพันบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กชายกิตติศักดิ์  บุญมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กหญิงกิรณา  กิจรังสิกุล
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กหญิงกิรติกา  คำวิเลิศ
ป.5
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กชายกีรติ  หงษาคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กหญิงกุมารี  วงศ์ษาบุตร
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กหญิงกุลปรียา  เกตุนา
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กชายเกริกเพชร  เกณพล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กหญิงเกษศิรินทร์  แก้วชิน
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงขวัญธิดา  จำปาหอม
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กหญิงขัวญฤทัย  ประทุมโฉม
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กชายขุนพล  เพิ่มชอบ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุดรธานี เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป.1/2 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงคณัญญา  งามเหลา
ป.5
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กชายคณิน  พุทธรักษ์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กชายคมชาญ  โคตรธนวดี
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กชายฆรวัณณ์  ชาวเชียงยืน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กชายจักรกฤช  บุรุษภักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กชายจักรภัทร  ไตรป้อมทอง
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กชายจักริน  พิลาจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กหญิงจิดาภา  ธรรมชัยคุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กชายจิรกร  วาจนสุนทร
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กชายจิรภัทร  จันทะศรี
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กหญิงจิรภา  วะจีปะษี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กหญิงจิรภิญ  คุยบุตร
ป.4
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กหญิงจีรนันท์  จิกจักร์
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กชายจีรวัฒน์  ชื่นคำ
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กชายจุฑานนท์  ศรีเสมอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กหญิงจุฑามาศ  ชรารัตน์
ป.5
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กชายเจมส์ พานิวง  องคนุสสรณ์
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กชายเจษฎา  มาพร้อมฐิติกุล
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กชายเจษฎาภรณ์  คำคูณ
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กชายฉัตรเพชร  เตียวศิริทรัพย์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กหญิงชนะจิต  เลิศเศรษฐพันธ์
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กหญิงชนัญธิดา  ทวาเรศเรืองคาม
ป.4
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กหญิงชนัญธิดา  ศรีหริ่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กชายชนันท์สิทธิ์  สกุลโรจนโยธิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กหญิงชนากานต์  ลิ้มญาณกีรติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กชายชยนนท์  สุวัฒนพูนลาภ
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กหญิงชารี  เกา
ป.4
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กชายชินกฤต  เสารยะวิเศษ
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กชายชินบัญชร  ล่องสุวรรณา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กชายชิษณุพงศ์  อุปรีที
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กชายเชนทอง  แอ็บบี
ป.6
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กชายซันนี่  บุญสิน
ป.6
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กหญิงซาร่า  วอลลิงตัน
ป.6
โรงเรียนปรมินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กหญิงเฌอร์มาลย์  สายวิลัย
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กชายฐปนวัฒน์  ทองจำรัส
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุดรธานี เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป.1/3 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงฐาณิญา  ภัทรชัยภิญโญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กหญิงฐานิดา  ใจหาญ
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กหญิงฐายิกา  แป้นพยอม
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กหญิงฐิตารีย์  ฐิตปรีชารักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กหญิงฐิตารีย์  พินิจการวัฒน์กูล
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กหญิงฐิติวรดา  พลท้าว
ป.5
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กชายณฐกร  แก้วสีดา
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กหญิงณฐพร  ลักษณะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กชายณธิวรงค์  อุดมศักดิ์ศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กชายณพงศ์ภพ  เอ็งอุทัยวัฒน์
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กหญิงณภัทร  จันบุตรดี
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กหญิงณัชพร  สมันวงค์
ป.5
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กหญิงณัชริญา  โสตาสิริ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ฝ่ายหมื่นไวย์
ป.4
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กหญิงณัฎฐนิชา  พรมมานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กหญิงณัฏฐกมล  ปัญญา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  คำภู
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กชายณัฐกร  ผาจันดา
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กชายณัฐกรณ์  ประไพศิลป์
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กหญิงณัฐกฤตา  พรมแสงใส
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กหญิงณัฐกันต์ธิดา  ไกรวิทย์กุล
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กชายณัฐกิตติ์  สุระขันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีราช
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กหญิงณัฐนรี  ธรรมเกษา
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กหญิงณัฐนันท์  รุจิระธนาพันธ์
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กหญิงณัฐพร  นุชประยูร
ป.5
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กหญิงณัฐรดา  สุขพานิช
ป.4
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กหญิงณัฐริกา  มาลาภูมิ
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กหญิงณัฐรุจา  ศรีษะ
ป.5
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กหญิงณิชาธาน  พลชารี
ป.5
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กหญิงณิราณัฐ  แก่นดี
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กชายดรัณภพ  ศรีสงคราม
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กชายดาเนียล  โกรเนินเบอร์ด
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กชายติณณภพ  อุปโคตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กชายถิรวัฒน์  บุญเจียม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุดรธานี เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป.1/4 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายทยากร  ศุภกมสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กหญิงทรรศมนวรรณ  พินิจการวัฒน์กุล
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กหญิงทอฝัน  ศรีสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนปรมินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กหญิงทิพธิดา  อุดมวัฒนะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กหญิงทิพานัน  คลองโคกสี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองโสกดาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กหญิงแทนใจ  อ่อนศรี
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กชายแท่นเพชร  ทองบน
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กชายแทฮัน  สุทธิ คัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กชายธนกร  ฉัตรชมชื่น
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กชายธนกฤต  จุลชัยวรกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กชายธนกฤต  โชคธนะไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กชายธนพัฒน์  สุวะรักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองโสกดาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กชายธนภูมิ  ธนพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กชายธนวัฒน์  ลี้วงศ์วัฒนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กชายธนวิชญ์  พลบูรณ์
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กชายธนวิชญ์  อัครสาร
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กชายธนวิน  อันทฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กหญิงธนัชญา  สาลาด
ป.4
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กหญิงธนัชนก  ประวันโน
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กชายธนากร  พุทธจันทร์
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กชายธนากร  สมใจ
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กชายธนาทิพ  สิริชนาธาร
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กชายธนาวุฒิ  สุมรรคา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กชายธนุส  ฮังโยธา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กหญิงธมลวรรณ  มีโสม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กหญิงธรรมชนพร  วงษ์ดี
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กชายธราธิป  บุญพุ่มพวง
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กชายธัชธรรม์  โคตรภักดี
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กหญิงธัญชนก  วงษ์สีดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กชายธันวา  คัมภ์บุญยอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กหญิงธารทอง  ทาทอง
ป.5
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กหญิงธิชานันท์  ทองหอม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กชายธีรดนย์  บุตตะวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กหญิงนชิตา  พรหมโสภา
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กหญิงนพัสร  ผลจันทร์
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุดรธานี เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป.1/5 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายนภพล  สกุลพิมล
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กหญิงนภสร  กัลยาธิ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กชายนโม  กัสนุกาซ์
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กชายนราดา  แก้วน่าน
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กชายนราวิชญ์  ไชยกาฬสินธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กหญิงนวพร  ไข่เพรช
ป.4
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กหญิงนัฐพร  จันทิหล้า
ป.5
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กชายนัทธ์ชนัน  สีมะชัย
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กชายนันทภพ  แก้วทองมา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กหญิงนันทิพร  จำปาโพธิ์
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กหญิงนันทิยา  ประจันตะเสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กหญิงนาราภัทร  บุญพา
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กชายนิฑคุณ  กาฬสิงห์
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กชายนิธิกร  อัศววุฒิโรจน์
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กหญิงนิพิชญา  จินดาภู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กชายบดินทร์  พรพัฒนนุวัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กชายบรรณวิชญ์  แสนโภชน์
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กชายบรรณสรณ์  รุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กชายบวรเทพ  เต็งรังสรรค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กหญิงบุณยวีร์  ธาดาเดช
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กหญิงบุลภรณ์  รัตนะเจริญธรรม
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กหญิงเบญญาพร  ชมภูโคตร
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กชายปฏิภาณ  เอกธนบดี
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กหญิงปฐมพร  ปิลอง
ป.5
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กหญิงปณาลี  ศรีคัฒนพรหม
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กชายปณิธาน  เจนดง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กชายปณิธาน  ธิวรรณลักษณ์
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กชายปณิภน  ชัยแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กชายปธานิน  ตปนียะโชติ
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กชายปธานิน  นาโสก
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กชายปภังกร  เอาหานัด
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กหญิงปภาวรินทร์  สุทธิบาก
ป.4
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กชายปรเมษฐ์  มารศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กชายประกิตพงศ์  เอาโชคลาภ
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กหญิงประภัสสร  โพธิ์เสือ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุดรธานี เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป.1/6 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายปรินธร  หล้าจางวาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กหญิงปรียาดา  โพธิศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กหญิงปรียาพร  รู้บุญ
ป.4
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กหญิงปวริศา  เชื้อคำจันทร์
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กชายปองภพ  บุญศิวนนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กหญิงปัญวรรัตน์  ไชยเสนา
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กชายปัณณทัต  ปัดถาวโร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กชายปัณณธร  มุริจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กชายปัณณวิชย์  เพ็งสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กชายปานชัย  ศรีสุข
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กชายปาลริษฐ์  ไพบูลย์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กชายปิติภัทร  สิมพลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กชายปิ่นทองคำแท้  ทะแพงพันธ์
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กหญิงปิยธิดา  ตียะวาพร
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กชายปุณพจน์  ภักดี
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  ลิ้มรัตนพิมพา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กชายพงศกร  แดงสีอ่อน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กชายพงศกร  พูลชัย
ป.6
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กชายพงศ์วิชญ์  ไชยศิริ
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กชายพชรคุน  โพธิไหม
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กหญิงพรชนก  จันทร์แซม
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กชายพรเทวา  มุสิกบุญเลิศ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กหญิงพรรณมัย  ปานมงคล
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กหญิงพรหมชนก  รักสุจริต
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กหญิงพศิกา  กุลมา
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กหญิงพอฤทัย  เสวตวงษ์
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กหญิงพัชรอร  สังสีโห
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กหญิงพัชราภรณ์  แท่นสง่า
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กหญิงพัชราภรณ์  รัตนวงศ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กชายพัฐนนท์  อึ้งอารี
ป.4
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กหญิงพัณณิตา  ปั้นทอง
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กชายพัทธดนย์  ชาวดร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ไพรตื่น
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กหญิงพิชชาภรณ์  สอนศิริ
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กหญิงพิชญดา  คมทัศนียกุล
ป.4
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุดรธานี เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ป.6/10 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงพิชญา  โอนากุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กหญิงพิชญาภร  พาพันธ์
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จันทุมมา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กหญิงพิมพ์พาขวัญ  วงษ์หาแก้ว
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กหญิงพิมพ์ภัทร์  บัวมี
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กชายพีรดนย์  สุขธนะ
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กชายพีรพล  ศรีแป้นเพชร
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กชายพีรพัฒก์  ศรีแขไตร
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กชายพีรวิชญ์  ศรีเพ็งมาตย์
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กชายพีระพัฒน์  มั่งสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กหญิงเพรชนก  สายคง
ป.4
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กชายเพาล์  พลพล ชไนเดอร์
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กชายแพททริก ปรมินทร์  แมนสัน
ป.4
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กชายภควัต  ฮุยพรมมา
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 72 (เทศบาล 8)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กหญิงภริตา  สภาพันธ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กหญิงภัควลัญชญ์  เพ็ชร์รัตน์
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กหญิงภัทรณัฐ  ไทยใจดี
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กชายภัทรดนัย  บุญพาสิริสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กชายภัทรพล  จำปาหอม
ป.6
โรงเรียนปรมินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กชายภัทรภณ  ธนพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กหญิงภัทรวดี  ศิริวัฒนสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กหญิงภัทรวรินทร์  สงวนศักดิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กชายภาณุวิชญ์  ราชบัณฑิต
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กหญิงภิญญดา  ภูริชินวุฒิ
ป.4
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กชายภูเบศ  วิจิตขะจี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กชายภูมินทร์  สนิทนา
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กหญิงเภยริตา  สุภัคกาญจนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กชายมารวย  มาสาซ้าย
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กหญิงรดา  ทองสา
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กชายรตน  กรกิจมั่นคง
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กหญิงรวิพร  จิตประสงค์
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กหญิงรสิตา  นิโรธรังสี
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กชายรัชพล  จำปาหอม
ป.4
โรงเรียนปรมินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กชายราเมน  โคตรน้ำเนาว์
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กหญิงรินรดา  แสงห้าว
ป.4
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุดรธานี เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ป.1/10 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กหญิงรินรพี  คำวิชา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กหญิงรุจิรา  แช่มขุนทด
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กชายฤทธิ์  ธีสุระ
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กหญิงลลิตา  ปู่แตน
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กหญิงลาภินี  ภาพูวงศ์
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กหญิงลิซ่า  แพทย์จันลา
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กหญิงวชิรญาณ์  กองมณี
ป.5
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กหญิงวชิรญาณ์  การโอสถ
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กชายวรเมธ  สีสัมฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กหญิงวรรณธิดา  โชติบุญ
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 72 (เทศบาล 8)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กหญิงวรัญรัตน์  พิลาวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กชายวริทธิ์ธร  ประสงค์ศิลป์
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กหญิงวริศญา  พัฒนสาร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กหญิงวริศรา  ฟักทิม
ป.4
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กชายวศิน  ดรจันทร์ใต้
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กหญิงวสสา  วรรณไสย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กชายวัชระกร  คะรังรำ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองโสกดาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กหญิงวัลลดา  รัตนเจริญเดช
ป.5
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กชายวาทิน  อภัยนิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กหญิงวารีรัตน์  บุษราคัม
ป.4
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กหญิงวิภาวดี  แหมไธสงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองโสกดาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กหญิงวิรัญชนา  จันทร์ปัญญา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กชายวีระชัย  ศรีสุวะ
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กชายศรวัสย์  เนตรกิตติพงศ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กหญิงศศินันท์  เรืองกิตต์ชัยกุล
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กหญิงศิรดา  โคธิเสน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กชายศิรนา  เจริญรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กหญิงศิรประภา  บรรพจ
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กหญิงศิริประภา  ภูงามเดือน
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองโสกดาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กชายศิวกร  ลักสาวง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กหญิงศุธีรญา  หนาดเสน
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กหญิงศุภกร  เหมะธุลิน
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กชายศุภชัย  ศิริธีระวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กชายศุภณัฐ  นามประกาย
ป.4
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กหญิงศุภรดา  จันทรวิจิตร
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุดรธานี เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ป.1/9 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กชายศุภวิชญ์  ปรางค์ทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กชายศุภิจชกรณ์  นุสนธรา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กหญิงศุภิสรา  ภาคาม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กชายษมาวีร์  ประทุมวัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กชายสงวนชัย  มุ่งสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กชายสรวิศ  กระแสร์
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กหญิงสรัลพร  กิตติญาณขจร
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กหญิงสโรชา  ชำนาญพล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กหญิงสลิลเกตน์  เมฆะสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กชายสิรวิชญ์  มูลพานิชย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กหญิงสิริญาดา  มงคุณดา
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กหญิงสิรินยาธร  ชาญนอก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กหญิงสิริยากร  หาชัย
ป.4
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กหญิงสิริวรรณ  ภาจำปา
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กหญิงสิรีธร  บัวลอย
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กหญิงสิรีธร  ศรีวะกุล
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กชายสุกฤษฎิ์  แสนมี
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กหญิงสุชัญญา  ศรีเคน
ป.5
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กหญิงสุชาดา  ธรรมฤทธ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กหญิงสุชาดา  เผือกศิริ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กหญิงสุชานันท์  จุลม่วง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองโสกดาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กหญิงสุธิดา  สมพิมาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กหญิงสุประวีณ์  ทองสังวรณ์
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กชายสุปรีชา  เล้าประดิษฐ
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กหญิงสุพิชชา  เสวะโก
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กหญิงสุภัทรวดี  ภูมินทร์
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กหญิงสุภิดา  เริงฤทธิชัย
ป.4
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กหญิงสุรมณี  มาลาศรี
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กชายสุรวิพล  เขาวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กหญิงสุวรรณกัลยา  ปิยฉัตรสกุล
ป.4
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ชาติชนบท
ป.4
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เทพประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กหญิงอนามิกา  ปิตตะกาศ
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กชายอภิชาติ  ขันภิบาล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กชายอภิวิชญ์  ทองกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุดรธานี เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ป.1/8 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กหญิงอรกัญญา  จองศิริกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กหญิงอรฉัตร  เบ้าทองหล่อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กหญิงอรพรรณ  สายทองคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กชายอรรถนนท์  จูปาน
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กหญิงอัจฉรียา  เชื้อสัตตบงกช
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กชายอัศวิน  วรเดชมงคล
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กหญิงอาทิตยา  พุดซ้าย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กหญิงอาภาสินี  สัตถาผล
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กหญิงเออะมีเรีย  โบว์
ป.4
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กหญิงฮินะ  เมืองแวง
ป.6
โรงเรียนอาภาพัชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
อุดรธานี เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ป.1/7 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
326
เด็กหญิงกนกกร  เกตุสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กหญิงกนกกร  ศรีสำราญ
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
นางสาวกนกนิภา  ชัยสว่างวงค์
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กหญิงกนกวรรณ  โซ๊ะรัมย์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
นายกฤตณ์พัทธ์  นิธิศโชติกุล
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กชายกฤตย์  เพ็งลี
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กชายกฤตวัฒน์  ลิมโพธิ์ทอง
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กหญิงกฤติมา  ดาแร่
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กชายกฤษกร  เหง้าพรมนิล
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กชายกวินวิชญ์  ทองอินทร์
ม.2
โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กชายกษิเดช  อธิโชคถาวร
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กชายกอสินธุ์  พิมพาแรง
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กหญิงกัญญาพัชร  เดชาสน
ม.2
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กชายกันต์กวี  มองโพธิ์
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
นางสาวกันติชา  พิมพ์ดา
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กหญิงกัลยรัตน์  สารโภค
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กหญิงกานด์ชนก  จันทระ
ม.2
โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กหญิงกิตติ์ธัญญา  พานิล
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กชายกิตติภูมิ  แสงศิริไพศาล
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กหญิงกุลนิภา  เตียวศิริทรัพย์
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กหญิงเก็จแก้ว  แซ่จึง
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
นายเกียรติพงษ์  หอมอ้ม
ม.3
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กหญิงขวัญชนก  ศรีวิพันษุ์
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
นายคุณานนต์  ไชยคำ
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กหญิงจรัสพร  ลีเลิศ
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
351
เด็กชายจักรพันธ์  วิชาศรี
ม.3
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กชายจักริน  เกรียงกรกฎ
ม.1
โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กหญิงจันทร์เจ้า  ศศินันท์คำพุฒิ
ม.1
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กชายจารุวิช  ผลาฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กหญิงจิณณ์ณณัช  ไพสิริภาส
ม.2
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กหญิงจิดาภา  ภาวะชาติ
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กหญิงจิตตานันท์  พัฒน์พงศ์ไพศาล
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กหญิงจินต์จุฑา  ดอกบัวหลวง
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กชายจิรภัทร  เงาะปก
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
นายจิรัสย์โชติ  พันหล่อมโส
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
อุดรธานี เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง ป.6/2 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
361
เด็กชายจีระภัทร  ชอระชาญ
ม.2
โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ปักกังลงภัง
ม.1
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
นางสาวจุฬาพรรณ  เวฬุวันใน
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  กัสโป
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เทศศรีเมือง
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กหญิงเจริญรัตน์  พันธ์คำ
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กชายเจษฎากร  ผาแดง
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กชายโจซียา  โอภาสเกียรติกุล
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กหญิงชญากาญจน์  อบเชย
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กหญิงชญาดา  แง่พรหม
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กหญิงชญานิษฐ์  สิริสุภัค
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กชายชนม์ชนก  จุมพลหล้า
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กหญิงชนัดดา  วงค์ภูธร
ม.2
โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กชายชนาพล  ปัญสังกา
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กหญิงชนาภา  พลนามอินทร์
ม.1
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กหญิงชนิดาภา  ทองบ่อ
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กหญิงชนิสรา  สายสุพรรณ์
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กหญิงชมพูนุช  ภักดีประยูรวงศ์
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กชายชยณัฐ  วงศ์อร่าม
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กหญิงชลชิชา  บุรุษภักดี
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
นางสาวชลธิชา  พลยะเรศ
ม.3
โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กชายชวพล  หงษ์ชัย
ม.2
โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กหญิงชวิศา  ภูชูธรรม
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
นายชัชวาล  บุดดีพร
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กหญิงชัญญพัชร์  เอ็งอุทัยวัฒน์
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
386
เด็กหญิงชัญญานิษฐ์  ตั้งโนนสูง
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กหญิงชัญญานุช  โคตรประทุม
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กชายชาญวิทย์  หยาง
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กหญิงชาริษา  มาลาเลิศ
ม.1
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กหญิงชาลิสา  เอียการนา
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กชายชิน  หอมสวาสดิ์
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กชายชิษณุพงศ์  สารกรณ์
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กชายชีวธันย์  มหาปัญญาวงศ์
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กหญิงชุติกาญจน์  จันทร์คำพันธ์
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
นางสาวชุติกาญจน์  พินิจการวัฒน์กุล
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
อุดรธานี เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง ป.6/3 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
396
เด็กหญิงโชติกา  จันทร์ศิริ
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กหญิงซอนยา  บุญช่วยฉันท์
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กหญิงฌัณไชด์  คำภูเเก้ว
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กหญิงญาณกิตติ์  รวิโชติกุล
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กหญิงญาณภัค  ทุริสุทธิ์
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กชายญาณวุฒิ  ปรีชาฎก
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กหญิงฐาปณี  สูหา
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กหญิงฐิติรัตน์  ทองส่า
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กหญิงฐิติรัตน์  สมบูรณ์พร้อม
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
นายฐิรพงศ์  พละศูนย์
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กหญิงฑิชภร  รัชฎาตระกูล
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กชายณฐวัฒน์  พักสาหาร
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กหญิงณภัทรธมนต์  พิเศษกุล
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กชายณวัฒนา  สมุทรโคตา
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กหญิงณัชชารีย์  โคตบุตร
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กหญิงณัฎฐรินี  ทับสมบัติ
ม.2
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กหญิงณัฐกัญญา  นามประกาย
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กหญิงณัฐกุล  บุญวัน
ม.1
โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กหญิงณัฐชยา  ศิริวัฒนาเลิศ
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
นางสาวณัฐฐา  โยควัด
ม.3
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กหญิงณัฐณิชา  พรหมสาขา ณ สกลนคร
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กชายณัฐดนัย  อุ่นแก้ว
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กหญิงณัฐธพร  พระดิเดช
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กหญิงณัฐธารา  พรพลธรรม
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กหญิงณัฐธิชา  บุญหล้า
ม.2
โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
421
เด็กหญิงณัฐพร  ตั้งโนนสูง
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กชายณัฐพล  บุญใส
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
เด็กหญิงณัฐพัชร์  จันทรสิงหาญกิจ
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กชายณัฐพันธ์  ซุยเสนา
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กหญิงณัฐมน  วันโนนทอง
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กหญิงณัฐริดา  ศรีชมภู
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กชายณัฐวัฒ  ทองมีลา
ม.1
โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
เด็กชายณัฐวัฒน์  ปิยะดารากร
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กหญิงณิชชานรี  คำกันหา
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กหญิงณิชา  เกา
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
อุดรธานี เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง ป.6/4 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
431
นางสาวเณรัญญา  ไชยฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
เด็กหญิงดลชนกภรณ์  ลาสงยาง
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กหญิงดลยากร  ฮวดคูณประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กหญิงไดอะน่า  เรห์
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กหญิงตรีรญา  ศิริโยธา
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กชายตุนท์  นภฤตโกสินทร์
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
437
นายเตชสิทธิ์  เวียงธรรมฐิตา
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กชายไตรภูมิ  พลศิลา
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กชายถิรายุส์  พาจันดี
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
เด็กชายทยากร  ขวาโยธา
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
441
เด็กหญิงทัตพิชา  คำมีรัตน์
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
เด็กหญิงทัตพิชา  อิงศิโรรัตน์
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
443
เด็กหญิงทิย์ธิดา  เจริญรัตน์
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กชายแท่นทอง  ทองบน
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
เด็กชายธนกร  สุทธจรรยา
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กชายธนกร  สุริยันต์
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
นายธนกฤต  สุไชยชิต
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
448
นายธนชาติ  เต็งวัฒนโชติ
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
เด็กชายธนธม  จรุงสถิตพงศ์
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กหญิงธนพรณ์  ประชุมขน
ม.2
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
เด็กหญิงธนภร  สววิบูลย์
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
เด็กชายธนวรรธน์  ชำนาญณรงค์ศักดิ์
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
453
เด็กชายธนะเมศฐ์  ฐานุไกรพัฒน์
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
เด็กชายธนัช  นพพิบูลย์
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
455
เด็กหญิงธนัชพร  สานจันทร์
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
456
เด็กหญิงธนัญชนก  อ่อนละมุล
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
457
เด็กชายธนานพ  ชาโคตร
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
458
เด็กชายธนาวุฒิ  งามล้น
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
459
เด็กหญิงธนิสร  คลังแสง
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
460
เด็กหญิงธมนวรรณ  พิชัยกาล
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
461
เด็กหญิงธัญชิดา  บุตรธนู
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
462
เด็กหญิงธัญธิตา  นิจคำภีร์
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
463
เด็กหญิงธัญธิตา  เวียงพล
ม.1
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
464
เด็กหญิงธัญยธรณ์  คำศรี
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
465
เด็กหญิงธัญรดา  เพ็ชร์เหลือง
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
อุดรธานี เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง ป.6/5 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
466
เด็กหญิงธัญวรัตม์  แก้วยวน
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
467
เด็กหญิงธัญวรัตม์  รัตนประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
468
เด็กหญิงธัญวรัตม์  อานพรหม
ม.2
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
469
เด็กหญิงธันย์ชนก  สุนา
ม.2
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
470
เด็กหญิงธันยพร  จอดนอก
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
471
เด็กหญิงธารทอง  นาคสังข์
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
472
เด็กหญิงธารทิพย์  ไผ่ป้อง
ม.2
โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
473
เด็กชายธาริต  วานิชชัง
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
474
นายธีรธรรม  รักษามารถ
ม.2
โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
475
เด็กหญิงนฏกร  เหล่าศิริวิจิตร
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
476
นายนพณัฐ  ทองเย็น
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
477
เด็กชายนภดล  เพ็งลี
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
478
เด็กหญิงนภธิดี  เจริญมิตร
ม.2
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
479
นางสาวนภสร  แสนกรุง
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
480
เด็กหญิงนภัทร  ศรีศันสนีย
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
481
เด็กหญิงนภัสวรรณ  เลิศแสงอรุณ
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
482
เด็กหญิงนภาวรรณ  วงศ์เจริญวนกิจ
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
483
เด็กหญิงนฤนาถ  มาหลิน
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
484
เด็กชายนันท์นภัส  คลื่นแก้ว
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
485
เด็กหญิงนันท์นภัส  ธนศกุลไพศาล
ม.2
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
486
เด็กชายนันทภพ  แก้วลี
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
487
เด็กหญิงนาราภัทร  สมวัชรจิต
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
488
เด็กหญิงนิตย์ธิดา  ทิพย์เทพา
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
489
เด็กหญิงนิรุตา  ขุนนุช
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
490
เด็กหญิงนิษฐา  จำปาศิริ
ม.1
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
491
เด็กชายบวรกวินท์  ลีทุม
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
492
เด็กหญิงบุษกร  แก้วคำแสน
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
493
เด็กหญิงเบญญทิพย์  นครชัย
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
494
เด็กหญิงไบรโอนี่  นิโคลัส
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
495
เด็กหญิงปฏิมาพร  สัตย์ซื่อ
ม.2
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
496
เด็กหญิงปณิฏฐา  นาสมผล
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
497
เด็กหญิงปณิตา  พัฒนาอนุสกุล
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
498
เด็กหญิงปทิตตา  พิทักษ์
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
499
เด็กหญิงปนัดฎา  อินแก้ว
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
500
เด็กหญิงปนัดดา  พุ่มมี
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
อุดรธานี เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง ป.6/6 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
501
เด็กหญิงปพิชญา  ด้วงพันลำ
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
502
เด็กหญิงปพิชญา  เหลืองมีชัย
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
503
เด็กหญิงปภาดา  วงศ์ใหญ่
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
504
เด็กหญิงปภาวี  บุษราคัม
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
505
นายปภินวิทย์  ตั้งรัตนผล
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
506
เด็กหญิงประธานพร  ศิริวังชัย
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
507
เด็กหญิงประภาวี  วรรณดี
ม.2
โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
508
เด็กหญิงปราณปรียา  ขุนจ่าเมือง
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
509
เด็กหญิงปราณปรียา  เค้าโคตร
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
510
เด็กหญิงปรียาณัฐ  วะจีประสี
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
511
เด็กชายปวรปรัชญ์  เกาะสูงเนิน
ม.2
โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
512
เด็กหญิงปัญฑารีย์  เต็งรังสรรค์
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
513
เด็กชายปัณณวิชญ์  ทักษะชำนาญการ
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
514
เด็กหญิงปาณิศา  วงศ์ศิริยานนท์
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
515
เด็กหญิงปาณิสรา  กงพาน
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
516
เด็กหญิงปาณิสรา  ภูมิเงิน
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
517
เด็กหญิงปารีณา  วานิชชัง
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
518
เด็กชายปิติพัฒน์  ลิ้มประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
519
เด็กชายปิยะวัฒน์  นิติศิริ
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
520
เด็กหญิงปิยาภรณ์  คำวันดี
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
521
เด็กชายปุญญพัฒน์  ผาสุข
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
522
เด็กหญิงปุญญาดา  อธิโชคถาวร
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
523
เด็กชายปุณณภพ  ศรีชะนนท์
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
524
นางสาวปุณยนุช  หริตวร
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
525
เด็กหญิงปุณิกา  หอบรรลือกิจ
ม.3
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
526
เด็กหญิงเปมิกา  จิตธรรมมา
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
527
เด็กหญิงไปรยาพร  ศรีไชยโยรักษ์
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
528
เด็กชายพงษ์ศธร  ชัยประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
529
เด็กชายพชรพล  พงศ์กรกัมพล
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
530
เด็กหญิงพรชนก  ศรีสุข
ม.1
โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
531
เด็กหญิงพรชนก  หิรัญวัฒนสิน
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
532
เด็กหญิงพรทิพย์  คุ้มคัทมาน
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
533
เด็กหญิงพรนิภา  ชัยพันธ์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
534
เด็กหญิงพรประภา  แสนาผา
ม.1
โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
535
เด็กหญิงพรปวีณ์  แก้วโสดา
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
อุดรธานี เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง ป.6/7 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
536
เด็กหญิงพรรณทิภา  ศรีหาขันธ์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
537
เด็กหญิงพรรณวรฑ  โคตรรัตน์
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
538
เด็กหญิงพรรณวษา  กรมสินไทย
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
539
เด็กหญิงพรรัตดา  ชัยพันธ์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
540
เด็กหญิงพรวิรุณ  เลิศวงศ์ษา
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
541
เด็กชายพรศักดิ์  ขวัญธนชาคร
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
542
เด็กหญิงพราวลดา  ปั้นทอง
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
543
เด็กหญิงพลอย  เฟื่องทวีโชค
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
544
เด็กหญิงพลอยชมพู  มัสยวรกุล
ม.2
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
545
เด็กหญิงพลอยใส  บรมปิยสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
546
เด็กชายพอเพียง  งามบุษกรโสภา
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
547
เด็กหญิงพัชรนันท์  เธียรธนเกียรติ
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
548
เด็กหญิงพัชรา  แก้ววันนา
ม.2
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
549
เด็กหญิงพัชรินทร์  คำทอง
ม.2
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
550
เด็กชายพัฒนะ  พิชญาตระกูล
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
551
เด็กชายพัสกร  พิชญาตระกูล
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
552
เด็กหญิงพิจิตตรา  อัศวเรืองชัย
ม.2
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
553
นายพิชญงษ์  ถิรณัฏฐ์ธนัน
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
554
เด็กหญิงพิชญาภา  งามาหลา
ม.1
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
555
เด็กชายพิชิตชัย  มัชมนทน
ม.2
โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
556
เด็กหญิงพิมพ์พัชชา  สุวิชา
ม.2
โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
557
เด็กหญิงพิมพาภรณ์  วงษ์สนิทธีรา
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
558
เด็กหญิงพิมมาดา  พวงเพชร
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
559
เด็กหญิงพิสชานาฏ  แล่นทม
ม.1
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
560
เด็กหญิงพีรดา  ศักดิ์สุจริต
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
561
เด็กชายพีรพล  ริมสกุล
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
562
เด็กชายพีรวิชญ์  แก้วมุงคุณ
ม.2
โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
563
เด็กชายพีรวิชญ์  คำมะณีจันทร์
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
564
เด็กชายพีระวิทย์  โสภณธนารักษ์
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
565
เด็กหญิงพุทธธิดา  ชัยสว่าง
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
566
เด็กหญิงแพทรียา  เมอร์เนย์
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
567
เด็กหญิงฟาติมา  ทองจันทนาม
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
568
เด็กหญิงภคนันท์  ริมชัยสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
569
เด็กหญิงภคมณ  คุประตกุล
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
570
เด็กหญิงภนิตา  ไชยเอีย
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
อุดรธานี เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง ป.6/8 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
571
เด็กชายภพธร  พูนศรีอร่าม
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
572
เด็กชายภพธรรม  พูนศรีอร่าม
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
573
เด็กหญิงภรภาดา  ไชยเอีย
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
574
เด็กหญิงภฤตยา  วงศ์อาษา
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
575
เด็กหญิงภัณทิลา  โคตกระพี้
ม.1
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
576
เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  ธนพิทักษ์
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
577
เด็กหญิงภัทราพร  ศรีสุภาร
ม.1
โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
578
เด็กหญิงภาคินี  เจียมรุ่งแสง
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
579
เด็กชายภานุวัส  วรพิบูลย์วิทย์
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
580
เด็กชายภิญญู  กุลวรินภัค
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
581
เด็กชายภีมยุตม์  ด้วงบาง
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
582
เด็กชายภูมิรพี  ดวงดี
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
583
เด็กหญิงภูริชญา  บุญจันทร์
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
584
เด็กชายภูริทัต  ชัยรัตน์
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
585
เด็กชายภูรินทร์  กงศรี
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
586
เด็กชายภูวมินทร์  สุระขันธ์
ม.2
โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
587
เด็กชายภูวิศ  ลือวิเศษไพบูลย์
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
588
เด็กหญิงมณทิรา  สมุทรโคตร
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
589
เด็กหญิงมณิกา  น้อยดอน
ม.1
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
590
เด็กหญิงมณินทร  หงษาคำ
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
591
เด็กหญิงมณิภา  อัญญโพธิ์
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
592
เด็กหญิงมธุรดา  หมั่นวิชา
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
593
เด็กหญิงมนสิชา  วางัสชา
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
594
นางสาวมนัสนันท์  เพียรชัยสงค์
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
595
เด็กหญิงมัชฌิมา  สอนคำแก้ว
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
596
เด็กหญิงมัชฌิมา  สาลี
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
597
เด็กหญิงมิ่งขวัญ  พลหล้า
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
598
เด็กหญิงมินทิรา  ประทุม
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
599
เด็กหญิงยูนา บาร์บาร์รา  ยาโกฟเลฟ
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
600
นางสาวเยาวลักษณ์  แสงกล้า
ม.3
โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
601
เด็กชายโยธิน  ธุทินนท์
ม.1
โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
602
เด็กหญิงรดา  วรรณาสุนทรไชย
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
603
เด็กชายรพีภัทร  มาลัยศรี
ม.1
โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
604
เด็กหญิงรวิวรรณ  สารพิมพ์
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
605
เด็กหญิงรวิสรา  สร้อยกุดเรือ
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
อุดรธานี เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง ป.6/9 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
606
นายรัชชานนท์  แสงทะลา
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
607
เด็กหญิงรัตนกร  อินทรปรีชากูล
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
608
เด็กหญิงรัตนาพร  ลิ้มชัยพฤกษ์
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
609
เด็กหญิงรัตษนา  ผดุงวงษ์จันทร์
ม.1
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
610
เด็กหญิงรานีรัฐ  สารีโท
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
611
เด็กหญิงฤทธาพร  โชติกลาง
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
612
เด็กชายวชิรวัจน์  วิบูลย์กุล
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
613
เด็กหญิงวชิราภรณ์  อุทรักษ์
ม.2
โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
614
นางสาววรดา  นามสมบูรณ์
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
615
เด็กชายวรธันย์  ดารารัตน์
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
616
เด็กชายวรพจน์  แซ่ฉัว
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
617
เด็กหญิงวราภรณ์  นามสมบูรณ์
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
618
เด็กหญิงวริศรา  ภูวเดชกุล
ม.3
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
619
เด็กหญิงวันนิสา  หินสูงเนิน
ม.2
โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
620
นางสาววาเนสสา พลอยไพลิน  ร็อคเคอร์
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
621
เด็กหญิงวิชัชญา  ณ หนองคาย
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
622
เด็กหญิงวิชิราวรรณ  อภิญญานุรังสี
ม.1
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
623
เด็กหญิงวิภาดา  เชียงรัมย์
ม.1
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
624
เด็กหญิงวิภาดา  มูลหาร
ม.2
โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
625
เด็กชายวิวิศน์  ชูบัณฑิตจิรยศ
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
626
เด็กหญิงวิศญาภรณ์  แอธน
ม.2
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
627
เด็กชายวิศรุต  คอยตาม
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
628
เด็กหญิงศราวดี  แสนสาระ
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
629
เด็กหญิงศศิกาญจน์  ธรรมสรางกูร
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
630
เด็กหญิงศิรดา  อึ้งมณีประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
631
เด็กหญิงศิริดา  สืบชา
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
632
เด็กหญิงศิรินญา  ไชยโคตร
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
633
เด็กหญิงศิรินาทชนก  ธรรมมิภัคดิ์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
634
เด็กหญิงศิริปรียา  เต็มตาวงษ์
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
635
เด็กชายศิวัชพงศ์  วงศ์กาฬสินธุ์
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
636
เด็กหญิงศิวาการ  ศิริวานก
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
637
เด็กชายศุภกิจ  ชำนาญ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
638
เด็กหญิงศุภรดา  พินิจการวัฒน์กุล
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
639
เด็กชายศุภฤกษ์  เมธีปฏิภาน
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
640
เด็กชายศุภวิชญ์  สุภะดี
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
อุดรธานี เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ป.5/2 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
641
เด็กหญิงศุภัสรา  พุ่มเมือง
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
642
เด็กหญิงศุภานัน  วิสารทกุล
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
643
นางสาวสนปัตตาเวีย  สุริยะไชย
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
644
เด็กชายสมพรชัย  พรานป่า
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
645
เด็กชายสรกริช  ทองพันธ์
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
646
เด็กหญิงสริยา  สุขสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
647
เด็กหญิงสวิตตา  ทรงคาศรี
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
648
เด็กชายสหรัฐ  แก้วหาญ
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
649
เด็กหญิงสาธนี  แก้วลี
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
650
เด็กหญิงสาริศา  ศรีวงษ์
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
651
เด็กหญิงสิตานัน  ศิริ
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
652
เด็กชายสิทธิโชค  จันทร์ดี
ม.2
โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
653
เด็กชายสิปปวิชญ์  คำมุงคุณ
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
654
เด็กชายสิปปวิชญ์  ชินวานิชย์เจริญ
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
655
เด็กชายสิรภัทร  สิมมา
ม.2
โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
656
นางสาวสิริญญา  ชินศรีวงศ์กูล
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
657
เด็กหญิงสิรินารี  แท่นราษฎร์
ม.3
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
658
เด็กหญิงสิริยากร  ชมพจนานันท์
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
659
เด็กหญิงสิริรัตน์  ชาทอง
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
660
เด็กชายสุกฤษฏ์  ใยปางแก้ว
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
661
เด็กหญิงสุชญา  เมืองเชียงหลวง
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
662
เด็กหญิงสุชานันท์  แก้วมงคล
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
663
เด็กหญิงสุชีวัน  สินศุภฤกษ์
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
664
เด็กชายสุธัญญะ  เลิศภูมิปัญญา
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
665
เด็กหญิงสุธาสินี  พิมพ์สาลี
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
666
เด็กหญิงสุธิมา  ภูผายาง
ม.2
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
667
เด็กหญิงสุนิชา  แสนสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
668
เด็กหญิงสุนิสาธินี  ศรีแก่นจันทร์
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
669
เด็กหญิงสุพัณณดา  โคตรวงษ์
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
670
เด็กหญิงสุพิชญา  นพคุณโชค
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
671
เด็กหญิงสุพิชญา  ศรีพันธบุตร
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
672
เด็กหญิงสุภาวดี  มะสูงเนิน
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
673
เด็กชายสุรพัฒน์  รักศิลป์
ม.2
โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
674
เด็กหญิงสุรางคนา  อภัยนิพัฒน์
ม.2
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
675
เด็กหญิงสุริยาพร  วงศ์ใหญ่
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
อุดรธานี เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ป.5/3 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
676
เด็กหญิงสุวีรยา  สัตยะยุกต์
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
677
เด็กหญิงเสาวคนธ์  สิงห์ขร
ม.1
โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
678
นางสาวเสาวลักษณ์  ฤทธิ์เดช
ม.3
โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
679
เด็กหญิงหทัยภัทร  วงศ์อาษา
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
680
เด็กหญิงหยาดนภา  สมสอง
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
681
เด็กหญิงอติกานต์  สังสรรค์อนันต์
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
682
เด็กชายอธีตภูมิ  อุ้ยเลิศ
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
683
เด็กหญิงอนัญญา  มีจันทร์ที
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
684
เด็กหญิงอนันญา  จันทร์อัมพร
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
685
เด็กชายอนันต์สิทธิ์  ไชยวารี
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
686
เด็กหญิงอนุธิดา  กำเนิดกาลึม
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
687
เด็กชายอนุวัฒน์  ทราจันทร์
ม.2
โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
688
เด็กหญิงอภิญญา  ขารพ
ม.2
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
689
เด็กหญิงอภิสราพร  ดวงมาตย์พล
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
690
เด็กชายอภิสิทธิ์  ถำวาปี
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
691
เด็กหญิงอภิสุตา  เรืองสิริโชค
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
692
นางสาวอรปรียา  กองคำ
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
693
เด็กหญิงอรรถฉรา  โมรา
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
694
เด็กหญิงอรอนงค์  สายเชื้อ
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
695
เด็กหญิงอรอนงค์  สำราญจิต
ม.2
โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
696
เด็กชายอริณ  บุญจันทร์
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
697
เด็กหญิงอริสรา  จวงจรัสโรจน์
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
698
เด็กหญิงอลงกรณ์  แข็งขัน
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
699
เด็กหญิงอังค์วรา  มาริณี
ม.2
โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
700
นางสาวอัญชิสา  วรรณกูล
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
701
เด็กหญิงอัญญารัตน์  พรมบุตร
ม.1
โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
702
นายอัศวิน  มั่นวิชาธร
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
703
เด็กหญิงอาทิตยา  ร็อคเคอร์
ม.1
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
704
เด็กหญิงอานัฐดา  พรหมอยู่
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
705
เด็กหญิงอาภากร  มานะพาณิชย์
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
706
เด็กหญิงอารยา  ดีใหม่
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
707
เด็กหญิงอารียา  พรหมดาบุตร
ม.1
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
708
เด็กหญิงอารีรัตน์  พลประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
709
เด็กชายอิทธิ์ธร  รุจิระธนาพันธ์
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
710
เด็กชายอิศระบดินทร์  โฆษิตชัยมงคล
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
อุดรธานี เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ป.5/4 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
711
เด็กหญิงอิสรีย์  เจริญลาภถาวร
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
712
เด็กชายอุดมโชค  ชัยดำรงค์กุล
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
713
เด็กหญิงเอ็ล์ กัลระโห  ซเทริฟ
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
714
เด็กหญิงเอลล่า เบญญาภา  คัทเบิร์ท
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
715
เด็กหญิงเอื้อการย์  อินเล็ก
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
716
เด็กชายิพิสิษฐ์  รักษ์ปัญญาธรรม
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุดรธานี เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ป.2/1 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
717
เด็กหญิงกชพร  คำแดงไสย์
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
718
เด็กชายกตัญญู  กุศลพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
719
เด็กหญิงกนกรดา  อภิเษกมงคล
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
720
เด็กหญิงกนกวรช  แพงน้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
721
เด็กหญิงกนกวรรณ  โพธิ์เพชรเล็บ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
722
เด็กหญิงกนกอร  อดทน
ป.6
โรงเรียนปรมินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
723
เด็กหญิงกนิษฐา  ธรากิตติรัตน์
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
724
เด็กหญิงกมลกานต์  อุเทนสุต
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
725
เด็กหญิงกมลชนก  ปาตุ
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
726
เด็กหญิงกมลชนก  ภาสว่าง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
727
เด็กหญิงกมลเนตร  แสงจันทร์
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
728
เด็กหญิงกมลพร  พานแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
729
เด็กหญิงกรรณิการ์  ผาเชาว์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
730
เด็กชายกรวิชญ์  พรมประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
731
เด็กชายกฤตปกรณ์  น้อยนาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
732
เด็กชายกฤตภาส  ตั้งรัตนผล
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
733
เด็กชายกฤตภาส  แสนบรรดิษฐ์
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
734
เด็กหญิงกฤติมา  หิมพรหม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
735
เด็กชายกฤษณพล  สว่างเนตร
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
736
เด็กชายกฤษณ์  แก่นสม
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
737
เด็กหญิงกวินนาถ  ป้องนอก
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
738
เด็กชายกวีณวัช  รอดชมภู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
739
เด็กชายก้องทิศ  วันทา
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
740
เด็กหญิงกัญญ์ปภัส  พันธ์อุดมสิน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
741
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นินยวี
ป.6
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
742
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เหล็กสี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
743
เด็กหญิงกัญญาณัฐฏ์  ประจุดทะศรี
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
744
เด็กหญิงกัญญาพัชร  แก่นวงษ์
ป.6
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
745
เด็กหญิงกัญญาพัชร  ไชยคำภา
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
746
เด็กหญิงกัญพัชญ์  สุนทรกมล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
747
เด็กหญิงกัญภร  มาลัยวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
748
เด็กหญิงกัณภัค  เชิดชัยภูมิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
749
เด็กชายกันตพัฒน์  ทิพรักษ์
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
750
เด็กชายกันตพัฒน์  บุญรวม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
751
เด็กหญิงกันติยา  คำใบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุดรธานี เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ป.2/2 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
752
เด็กชายกันต์  พงศ์ศิริปรีชา
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
753
เด็กหญิงกันทลัส  กล้าหาญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
754
เด็กชายกัปวัตน  บัวติก
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
755
เด็กหญิงกัลยกร  นรสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
756
เด็กหญิงกัลยกร  พิมพ์ดี
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
757
เด็กหญิงกัลยา  ลำทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
758
เด็กหญิงกัลยากร  โพยนอก
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
759
เด็กชายกิตติกวินท์  ตระกูลโกศล
ป.6
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
760
เด็กชายกิตติวินท์  แก้วก่า
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
761
เด็กชายกีรติธรณ์  โฮซิน
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
762
เด็กหญิงกุลจิรา  ผลิปัญญา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
763
เด็กหญิงกุลจิรา  เหลืองอิงคะสุต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
764
เด็กหญิงกุลณิภา  ดอกบัวหลวง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
765
เด็กหญิงกุลธิดา  ช่วยค้ำชู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
766
เด็กหญิงเกวลิน  ค่ายเพชร
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
767
เด็กหญิงเกษชฎา  ชาเครือ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
768
เด็กหญิงเกษศิรินทร์  พิมพ์รัตน์
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
769
เด็กชายเกียรติศักดิ์  นวนลม
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
770
เด็กชายไกรเทพ  ถูกดี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
771
เด็กชายไกรวิทย์  บุดศรี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
772
เด็กหญิงขวัญหทัย  แสนคำวงศ์
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
773
เด็กชายคมธง  ทิพมาตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
774
เด็กชายคอสทิน  ลอยด์
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
775
เด็กชายคุณากร  สิงห์วงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
776
เด็กหญิงแคทเธอรีน  อุลลมานน
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
777
เด็กชายโคทาโร่  โดชิตะ
ป.6
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
778
เด็กชายไคโตะ  เมืองแวง
ป.5
โรงเรียนอาภาพัชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
779
เด็กชายจตุภูมิ  แสนสุริยวงค์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
780
เด็กชายจักริน  จันทร์สม
ป.6
โรงเรียนปรมินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
781
เด็กหญิงจันทราทิพย์  พัฒนา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
782
เด็กหญิงจารุวรรณ  วงศ์อนุ
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
783
เด็กหญิงจารุวรรณ  ศรีสุพรรณ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
784
เด็กหญิงจิณณพักต์  มนต์สันเทียะ
ป.4
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
785
เด็กชายจิณณวัตร  ภูขาว
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
786
เด็กหญิงจิณณะ  คงธนโฆษิตกุล
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุดรธานี เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ป.2/3 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
787
เด็กชายจิณณะ  ชาปัญญา
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
788
เด็กหญิงจิดาภา  ชูเสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
789
เด็กหญิงจินดารัตน์  ไชยยา
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
790
เด็กหญิงจินต์จุฑา  คงทัน
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
791
เด็กชายจิรกร  ตุงคโสภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
792
เด็กชายจิรโชติ  ศรีรักษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
793
เด็กหญิงจิระภาพรรณ  อรรถประจง
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
794
เด็กหญิงจิรัชญา  บุญราศรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
795
เด็กชายจิรายุ  แท่นวัฒนกุล
ป.6
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
796
เด็กหญิงจีรนันท์  เนตรหาญ
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
797
เด็กชายจุฑาธิป  ชำนาญจันทร์
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
798
เด็กหญิงเจนจิรา  อินทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
799
เด็กหญิงเจนนิเฟอร์  นีรชา เวลดอล
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
800
เด็กชายเจนภพ  โคตรประทุม
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
801
เด็กชายเจริญทรัพย์  ลิ้มสิริชนาธิป
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
802
เด็กชายเจริญบุญ  พุ่มชะบา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
803
เด็กชายเจษฎา  เทพเสนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
804
เด็กชายเจษฎา  พิพิธกุล
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
805
เด็กหญิงเจียรนัย  แซ่โง้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
806
เด็กหญิงฉัตรแก้ว  เตียวศิริทรัพย์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
807
เด็กหญิงชญานันท์  หลักหนองบุ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
808
เด็กหญิงชนม์นิภา  เพ็งบุญ
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
809
เด็กหญิงชนวรรณ  พิทักษ์วงษ์สว่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
810
เด็กชายชนาชาติ  ศรีสุริยวงค์
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
811
เด็กชายชนาธิป  ทิพย์โอสถ
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
812
เด็กหญิงชนิดาภา  วารีอากาศ
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
813
เด็กหญิงชนิดาภา  ศูนย์รวมทอง
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
814
เด็กหญิงชนิสรา  ทาอ่อน
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
815
เด็กชายชยพล  บุตตะโยธี
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
816
เด็กหญิงชลธิชา  ปัญญา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
817
เด็กหญิงชลนิภา  สีหะวิมล
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
818
เด็กหญิงชลภิชา  แสงวุธ
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
819
เด็กหญิงชลลดา  ด่านระหาร
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
820
เด็กหญิงชัญญานุช  แซ่ลี่
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
821
เด็กหญิงชัญญานุช  ธาตุไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุดรธานี เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ป.2/4 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
822
เด็กหญิงชัญญานุช  เอื้อวงศ์กูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
823
เด็กชายชัยมงคล  ชัยคำ
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
824
เด็กชายชัยมงคล  พันธ์ชัย
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
825
เด็กหญิงชาแนล อ่อนศรี  ลอนเนอแกน
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
826
เด็กหญิงชิชญา  ดาวังปา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
827
เด็กหญิงชิชศิริ  เคลือสี
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
828
เด็กชายชินพัฒน์  กิจรักษา
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
829
เด็กชายชิษณุพงศ์  ชุมศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
830
เด็กชายชิษณุพงศ์  ผลทิพย์
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
831
เด็กหญิงชุติกาญจน์  มุกดากิจ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
832
เด็กหญิงชุลีพร  วามะลุน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
833
เด็กชายโชคชนุตม์  สกุลพานิช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
834
เด็กหญิงโชติกา  ตุลยานันต์
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
835
เด็กหญิงโชติกา  เหง่าศรี
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
836
เด็กชายไชยวัฒน์  พรมยาลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
837
เด็กหญิงญาณวิภา  ทิพโยธา
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
838
เด็กหญิงญาณิดา  อภิรัตน์วัฒนากุล
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
839
เด็กหญิงญาณิศา  พ่วงมี
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
840
เด็กหญิงญาดา  ฉัตรเฉลิม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
841
เด็กหญิงฐปนรรฆ์  ภู่เหลือ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
842
เด็กหญิงฐานนันท์  ภูมิช่วง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
843
เด็กหญิงฐานวีร์  หิรัญอนันตศิริ
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
844
เด็กหญิงฐานิกา  แก้วนามเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
845
เด็กหญิงฐิตาพร  โคตรวิทย์
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
846
เด็กหญิงฐิตารีย์  ตระกูลอภิทองคำ
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
847
เด็กหญิงฐิติมา  ชูศรีสินธุ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
848
เด็กหญิงฐิติวรดา  ศรีกุลวงษ์
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
849
เด็กหญิงฑิฆัมพร  คำบอนพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
850
เด็กหญิงฑิฆัมพร  มัชมนทน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
851
เด็กหญิงณญาดา  ชมภูนิมิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
852
เด็กชายณฐนนท์  วรรณพราหมณ์
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
853
เด็กชายณฐพัฒน์  บุญประสาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
854
เด็กชายณฐาภพ  คำปากดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
855
เด็กชายณธรรส  นัทธี
ป.6
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
856
เด็กชายณธายุ  นครสันติภาพ
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุดรธานี เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ป.2/5 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
857
เด็กหญิงณปภัช  ไชยกุมาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
858
เด็กหญิงณปภัช  ทองเชื้อ
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
859
เด็กชายณพชรกร  ชอย
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
860
เด็กหญิงณภัทร  สอนจันดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
861
เด็กหญิงณราชล  คำคูณเมือง
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
862
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  พรหมทา
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
863
เด็กหญิงณัฏฐ์กมล  จิตตรานุเคราะห์
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
864
เด็กหญิงณัฏฐชา  ธิตะปัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
865
เด็กหญิงณัฏฐ์วรัชญ์  เวชชนินนาท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
866
เด็กชายณัฐกร  พร้อมจันทึก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
867
เด็กหญิงณัฐกฤตา  นงนุช
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
868
เด็กหญิงณัฐชยา  ประวันตา
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
869
เด็กหญิงณัฐชานันท์  พุทธพลพิทักษ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
870
เด็กหญิงณัฐชาภัทร  เตียวศิริชัยสกุล
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
871
เด็กหญิงณัฐณิชา  ไชยแสง
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
872
เด็กหญิงณัฐณิชา  ตระกูลกิจเจริญ
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
873
เด็กหญิงณัฐณิชา  มหธนาคม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
874
เด็กหญิงณัฐณิชา  สัพพะโส
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
875
เด็กชายณัฐดนัย  คำอ่าง
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
876
เด็กหญิงณัฐธยาน์  เชี่ยวชาญวัฒนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
877
เด็กหญิงณัฐนรี  พุกทอง
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
878
เด็กหญิงณัฐนันท์  โชคธฤตอนันต์
ป.4
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
879
เด็กหญิงณัฐนันท์  มาตย์วิเศษ
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
880
เด็กชายณัฐนันท์  อินทร์ลี
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
881
เด็กหญิงณัฐนิชา  ศรีทอง
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
882
เด็กชายณัฐภัค  โอฐงาม
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
883
เด็กชายณัฐภัทร  แก่นท้าว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
884
เด็กชายณัฐภาส  แสนวัง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
885
เด็กชายณัฐภูมิ  ฤกษ์ดี
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
886
เด็กหญิงณัฐริกา  แสนเมือง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
887
เด็กหญิงณัฐวรา  ธรรมรักษา
ป.5
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
888
เด็กหญิงณัฐวลัญช์  มะเสนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
889
เด็กหญิงณัฐวิกา  หารินไสล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
890
เด็กหญิงณัฐษา  ฐิติรัตน์สานนท์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
891
เด็กหญิงณิชา  วงษ์ชาญศรี
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุดรธานี เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ป.2/6 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
892
เด็กหญิงดานุวดี  ศรีประทุมวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
893
เด็กชายดุลวัฒน์  พลน้ำเที่ยง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
894
เด็กชายตฤณ  เสนานิคม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
895
เด็กชายติณห์ณภพ  ธนวัชร์ปกรณ์
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
896
เด็กหญิงตุสิตา  ชูสาย
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
897
เด็กชายเตชภณ  ยามวัน
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
898
เด็กหญิงทมิตา  เมืองลือ
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
899
เด็กชายทศพร  บุญพานึก
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
900
เด็กหญิงทอฝัน  กองสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
901
เด็กหญิงทักษอร  ดวงแจ่ม
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
902
เด็กหญิงทัศวรรณ  สหพล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
903
เด็กหญิงเทย่า  จั๊ด
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
904
เด็กชายเทอดธนา  วงศ์ประเทศ
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
905
เด็กชายแทนคุณ  บัณฑิตรักการค้า
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
906
เด็กหญิงโทรย่า  ปัญญาใส
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
907
เด็กชายธงชัย  เย็นวัฒนา
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
908
เด็กหญิงธญาณี  อุปรโคตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
909
เด็กชายธนกร  เขียวกอ
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
910
เด็กชายธนกร  ศรีพันดอน
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
911
เด็กชายธนกฤษ  ศรีแสง
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
912
เด็กชายธนโชติ  บริกุล
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
913
เด็กชายธนโชติ  รัตน์ประเสริฐกุล
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
914
เด็กชายธนดล  คุณาคม
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
915
เด็กชายธนพล  จันตรา
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
916
เด็กชายธนพล  ดำเวียงคำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
917
เด็กชายธนพล  ทวีวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
918
เด็กชายธนพัฒน์  พาพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
919
เด็กชายธนพัฒน์  มีสีสรรค์
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
920
เด็กชายธนภัทร  พฤฒิฤทธิไกร
ป.4
โรงเรียนปรมินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
921
เด็กชายธนภัทร  เศรษฐสังข์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
922
เด็กหญิงธนภัทร  อ่อนคำ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
923
เด็กชายธนรินทร์  นภามาศ
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
924
เด็กชายธนวัฒน์  ชาตินาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
925
เด็กชายธนะศักดิ์  ช่วยรัก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
926
เด็กหญิงธนัชพร  วุฒิสาร
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุดรธานี เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ป.4/2 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
927
เด็กหญิงธนัญชนก  เดชยศดี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
928
เด็กหญิงธนัญญา  ศรีชาทุม
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
929
เด็กชายธนาธรณ์  คำภู
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
930
เด็กชายธนาวัฒน์  หาญธงชัย
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
931
เด็กหญิงธรชญา  สื่อนพพระคุณ
ป.6
โรงเรียนปรมินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
932
เด็กชายธรรม์รพี  อุ้ยเลิศ
ป.4
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
933
เด็กชายธราธิป  กองธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
934
เด็กชายธวัชชัย  ปาคูณ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
935
เด็กชายธวัชชัย  อามาตทัศน์
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
936
เด็กชายธัชชัย  ปัญญาพุทธิกุล
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
937
เด็กหญิงธัญชนก  ฤทธิ์เดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
938
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  โอภาสเถียรติกุล
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
939
เด็กหญิงธัญญา  พรหมหีต
ป.4
โรงเรียนปรมินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
940
เด็กหญิงธัญญาเรศ  หนองหานพิทักษ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
941
เด็กหญิงธัญพิชชา  นนนุศาสตร์
ป.5
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
942
เด็กหญิงธัญยชนก  ขอนจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
943
เด็กหญิงธัญลักษณ์  บุญสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
944
เด็กหญิงธิชาดา  ศรีขว่าง
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
945
เด็กหญิงธิติกาญจน์  ทาสีดำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
946
เด็กชายธิราช  โทรัตน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
947
เด็กหญิงธียะดา  อุ่นจันที
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
948
เด็กหญิงธีรกานต์  บัวป่า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
949
เด็กชายธีรโชติ  บรรจงธนกร
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
950
เด็กชายธีรเดช  ไทยศิริภักดี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
951
เด็กชายธีร์ธวัช  อาวพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
952
เด็กชายธีรพัฒน์  เพชรวิชิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
953
เด็กชายธีรภัทร  ขัตติยวงษ์
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
954
เด็กชายธีรภัทร  บัวภา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
955
เด็กชายธีระเดช  วรรณราม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
956
เด็กชายนครินทร์  จันทร์งามธนกุล
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
957
เด็กหญิงนงนภัส  มวลมนตรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
958
เด็กชายนนทกร  ปานสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
959
เด็กชายนนทพัทธ์  โคตรมณี
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
960
เด็กหญิงนพพัสสร  มะลาศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
961
เด็กหญิงนพรรณพ  เวียนเป๊ะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุดรธานี เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ป.4/3 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
962
เด็กชายนพรัตน์  พันธ์ุบุปผา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
963
เด็กหญิงนภัทร  รัตนพลที
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
964
เด็กหญิงนภัส  พรเอนก
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
965
เด็กหญิงนภัสวรรณ  ชนะสงคราม
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
966
เด็กหญิงนภัสสร  ทองหล่อ
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
967
เด็กหญิงนภารัตน์  โพธิ์พระ
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
968
เด็กชายนรนิต  หลวงเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
969
เด็กหญิงนรากร  ศรีภูมั่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
970
เด็กหญิงนรินทิพย์  แก้วบุรมย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
971
เด็กหญิงนรีกาญจน์  งึ้มนันใจ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
972
เด็กชายนเรศ  ชาธรรม
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
973
เด็กหญิงนฤมล  จงกลาง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
974
เด็กหญิงนัทฐธิดา  นารินทร์รักษ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
975
เด็กชายนันตกรณ์  รอดบุญมา
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
976
เด็กหญิงนันทกานท์  พรหมบุตร
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
977
เด็กหญิงนันท์นภัส  คุณานนท์ทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
978
เด็กชายนันทพงศ์  แก้วเชียงหวาง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
979
เด็กหญิงนาตาลี  แก้วมงคล
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
980
เด็กชายนาราภูมิ  เต็งศิริกุล
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
981
เด็กชายนาวิน  ซุยใจทัด
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
982
เด็กชายนิติภัทร  จันทร์ขุนทศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
983
เด็กชายนิรันดร์  สุพิน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
984
เด็กหญิงนิษฐกานต์  สกุลเจริญลาภ
ป.6
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
985
เด็กหญิงบรีแอนนา  ทับส์
ป.5
โรงเรียนปรมินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
986
เด็กชายบัญญวัต  แพ่งศรีสาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
987
เด็กหญิงบุญญาดา  พุกโฉมงาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
988
เด็กชายบุญทัยดลย์  เต้
ป.6
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
989
เด็กหญิงบุญยาพร  นาเมืองรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
990
เด็กหญิงบุญรวี  ประวะเสนัง
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
991
เด็กหญิงบุณยานุช  มาลัยกุล
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
992
เด็กหญิงบุษราคัม  ธนูศิลป์
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
993
เด็กชายบูรพา  พรพัฒนนุวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
994
เด็กหญิงเบญญาภา  แก้วเบญจา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
995
เด็กชายปกรณ์  มันเลิศ
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
996
เด็กชายปฏิญญา  พรมเลิศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุดรธานี เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ป.4/4 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
997
เด็กชายปฏิพล  ปัสสาวะสังข์
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
998
เด็กชายปณิธาน  กองสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
999
เด็กหญิงปทิตตา  พุฒประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1000
เด็กหญิงปธิมาภรณ์  กฤษเกล้า
ป.4
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1001
เด็กหญิงปนัดดา  ปัญญาแก้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1002
เด็กหญิงปภาวรินทร์  นินยวี
ป.4
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1003
เด็กหญิงปภาวรินทร์  อึงสกาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1004
เด็กชายปภาวิน  วันทานี
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1005
เด็กหญิงปมาราภรณ์  โกสีลา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1006
เด็กชายปรเมศย์  แก้วไชยะ
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1007
เด็กชายปรวี  เวินชุม
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1008
เด็กชายประกายสิทธิ์  มะโนชาติ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1009
เด็กหญิงประภาวรินทร์  แก้วส่อน
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1010
เด็กชายปรัชญา  สุธีสุนทรกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1011
เด็กชายปรัญชัย  ศรีจันเทพ
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1012
เด็กชายปราชญวิท  วงศ์ใหญ่
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1013
เด็กหญิงปริยากร  นนทปัญญา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1014
เด็กหญิงปรียนันท์  บุตรทองคำวงษ์
ป.6
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1015
เด็กหญิงปรียนันท์  ฟ้าขลิบทองเจริญ
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1016
เด็กหญิงปรียาภรณ์  ภูยงค์
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1017
เด็กหญิงปรียาภัทร  จุลนิล
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1018
เด็กหญิงปวริศา  พรหมสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1019
เด็กหญิงปวันรัตน์  จำปี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1020
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  พูลเขตต์
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1021
เด็กหญิงปวีณพันธ์  ตั้งหลักมั่นคง
ป.6
โรงเรียนปรมินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1022
เด็กหญิงปัญจพร  แสงมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1023
เด็กหญิงปัญจรัศม์  บุตรทองคำวงษ์
ป.4
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1024
เด็กชายปัณณวิชญ์  ไชยสงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1025
เด็กชายปัณณ์  วงษ์ศรีจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1026
เด็กชายปัณปารัช  มาสันติสุข
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1027
เด็กชายปาฏิหารย์  ภูชูธรรม
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1028
เด็กชายปาณรวัฐ  บุญนันตศาสตร์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1029
เด็กหญิงปานระวี  ภูมิเพ็ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1030
เด็กชายปารเมศร์  หมั่นอุตส่าห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1031
เด็กหญิงปาริดา  สาธุการ
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุดรธานี เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ป.4/5 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1032
เด็กหญิงปาลิตา  ศิริรัตนพงษ์
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1033
เด็กหญิงปาลิตา  สุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1034
เด็กชายปิติภัทร  รูปสม
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1035
เด็กหญิงปิยนันท์  ยงเจริญ
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1036
เด็กหญิงปิยนุช  คล่องใจ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1037
เด็กหญิงปิยะฉัตร  วรยศ
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1038
เด็กหญิงปิยะธิดา  โคบาล
ป.6
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1039
เด็กหญิงปิยะธิดา  มธุรส
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1040
เด็กหญิงปิยาภรณ์  โสภา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1041
เด็กหญิงปิยาภา  บุญส่ง
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1042
เด็กชายปุญญพัฒน์  โพธิเสน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1043
เด็กชายปุณณวิช  จอดนอก
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1044
เด็กชายปุณยธร  จันทสุรียวิช
ป.4
โรงเรียนปรมินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1045
เด็กหญิงปุณยวีร์  ศิริพณิชย์กุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1046
เด็กหญิงฝันสิริ  เบ้าแบบดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1047
เด็กชายพงศกร  โรจน์สง่า
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1048
เด็กชายพงศกร  สระอุบล
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1049
เด็กชายพงศกร  สัตพันธ์
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1050
เด็กชายพงศ์นภัทร  โคตรบึงแก
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1051
เด็กชายพงศ์พนิช  พรมประทุม
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1052
เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  คำพรมมา
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1053
เด็กชายพงษ์ณภัทร  เพ็งคำศรี
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1054
เด็กชายพชร  เชียงทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1055
เด็กชายพชร  บุญมาก
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1056
เด็กหญิงพชรพร  สุวรรณมาโจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1057
เด็กชายพชรพล  ลือไชยษา
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1058
เด็กหญิงพนิดา  นามวงฬา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1059
เด็กชายพบธรรม  พรหมสุขันธ์
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1060
เด็กหญิงพรนภัส  ยศศักดิ์ศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1061
เด็กชายพรหมประสิทธิ์  พิมประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1062
เด็กชายพรหมพิริยะ  ทองรัญรัตน์
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1063
เด็กหญิงพราวรวี  สืบสอน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1064
เด็กหญิงพราวลิน  ชะลุยรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1065
เด็กหญิงพริม  ศรีสมภาร
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1066
เด็กหญิงพลอยตะวัน  เสียงหวาน
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุดรธานี เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ป.4/6 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1067
เด็กหญิงพลอยไพลิน  บุญเฮ้า
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1068
เด็กชายพัชรดนัย  สุเมธพันธ์ุ
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1069
เด็กชายพัชระ  แก้วบุปผา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1070
เด็กหญิงพัชราพร  ศรีหะวงษ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1071
เด็กหญิงพัชรีย์  มะโนธรรม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1072
เด็กหญิงพันนภา  ปะริเวทัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1073
เด็กหญิงพาขวัญ  คำชุ่ม
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1074
เด็กหญิงพาขวัญ  พิลาพรม
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1075
เด็กชายพานทอง  ดำดา
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1076
เด็กชายพิชชกฤษฎิ์  พุ่มมาลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1077
เด็กหญิงพิชชาภา  โมคา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1078
เด็กหญิงพิชชาภา  แสงจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1079
เด็กหญิงพิชญ์พร  พินิจมนตรี
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1080
เด็กหญิงพิชญาภัค  จำปีหอม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1081
เด็กหญิงพิชญาภา  ศรีโยธา
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1082
เด็กหญิงพิชญาภา  สร้อยเสนา
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1083
เด็กหญิงพิชามญธุ์  เจียวิริยบุญญา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1084
เด็กหญิงพิณประภา  แสนสิงห์
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1085
เด็กหญิงพิทยารัตน์  ชาลีผล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1086
เด็กชายพิธพัฒน์  ราชสีมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1087
เด็กชายพิพรรธ  พาจันดี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1088
เด็กหญิงพิมญดา  บุตรราช
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1089
เด็กหญิงพิมพ์นารา  ไชยเฉลิม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1090
เด็กหญิงพิมพ์ปภัชญ์  เวชชนินนาท
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1091
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  โสภณธนารักษ์
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1092
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ดอนแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1093
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  พงศ์ชีวนันท์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1094
เด็กหญิงพิมพ์รพัชร  ชูทุ่งยอ
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1095
เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ์งามสะอาด
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1096
เด็กหญิงพิมพ์อักษิกรณ์  วงศ์ภาคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1097
เด็กชายพิรภพ  มอโท
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1098
เด็กชายพิสิษฐ์  เดชภัทรไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1099
เด็กชายพิสิษฐ์  อภิรัตน์วรากุล
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1100
เด็กหญิงพีรญา  พรมลี
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1101
เด็กชายพีรพล  ดวงมาลา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุดรธานี เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ป.4/7 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1102
เด็กชายพีรพัฒน์  คลื่นแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1103
เด็กชายพีรพันธ์  ไชยภักดี
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1104
เด็กชายพีรัช  เตชอภิชาติ
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1105
เด็กชายพิชญุตม์  ่แช่มชื่น
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1106
เด็กหญิงพุทธิดา  สีซา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1107
เด็กหญิงเพชรดา  ยิ้มใย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1108
เด็กหญิงแพรทราย  พีรวรสกุล
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1109
เด็กหญิงฟ้าใส  บุดดีคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1110
เด็กหญิงภคนันท์  กิจเวชเจริญ
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1111
เด็กหญิงภคพร  นามแสง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1112
เด็กชายภคพล  พันทะบัวศรี
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1113
เด็กชายภทรธร  ผลินยศ
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1114
เด็กหญิงภวรัญชน์  ทองพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1115
เด็กหญิงภัณฑิดา  อาจสมจิตร์
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1116
เด็กชายภัทรชัย  พิศจำรูญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1117
เด็กหญิงภัทราวดี  ถามูลเลข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1118
เด็กหญิงภัทราวดี  เสนาชัย
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1119
เด็กชายภัสส์ชัย  กิตติ์วิชชานันท์
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1120
เด็กชายภารุจ  อ่อนอุทัย
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1121
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  นรานันทน์
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1122
เด็กหญิงภิรฎาภรณ์  อภิพัฒน์สว่างกุล
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1123
เด็กหญิงภุลภญา  กำไรเงิน
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1124
เด็กหญิงภูชญาภา  ชีวินเจริญรุ่ง
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1125
เด็กชายภูชิสส์  แช่มชื่น
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1126
เด็กหญิงภูณิกา  หอบรรลือกิจ
ป.6
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1127
เด็กชายภูฟ้า  ทั่งรองทอง
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1128
เด็กชายภูมิภัช  จำปา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1129
เด็กชายภูริช  มูลมะนัส
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1130
เด็กชายภูริภัทร  ศรีวงษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1131
เด็กชายภูริวัฒน์  แพงแซง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1132
เด็กชายภูวณัฎฐ์  วันชัยสงค์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1133
เด็กชายภูวสิษฎ์  ท้าวมะลิ
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1134
เด็กชายมงคล  บำรุงศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1135
เด็กหญิงมณฑิรา  สิงหสุริยะ
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1136
เด็กหญิงมนพร  พยัคฆพงศ์
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุดรธานี เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.2/7 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 35
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1137
เด็กหญิงมนัสนันท์  ทิพชาติ
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1138
เด็กหญิงมนัสนันท์  รัตนชาติวงศ์
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1139
เด็กหญิงมลินี  บุญมาเรือง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1140
เด็กหญิงมะยุกิ  โอชิมะ
ป.6
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1141
เด็กหญิงมัทนา  ชะมูล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1142
เด็กหญิงมัสลิน  การพันธ์
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1143
เด็กหญิงมาติกา  ทองอุทัยศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1144
เด็กหญิงมาริสา  มณีวงศ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1145
เด็กชายเมธัส  พบวงศ์ษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1146
เด็กหญิงเมริษา  มณีโชติ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1147
เด็กหญิงเมลิสา  เชียงอินทร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1148
เด็กชายยศกร  จันทยุคันโท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1149
เด็กชายยศกร  สมใจ
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1150
เด็กชายยุติธรรม  โคตรนายูง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1151
เด็กชายยูนิส  มุงคุณ
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1152
เด็กหญิงเยนนี่ มาเรีย  อันเดรียอัสเซ่น
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1153
เด็กชายรวิภาส  วะริวรรณ
ป.4
โรงเรียนปรมินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1154
เด็กหญิงรวิสรา  จันศรีนวล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1155
เด็กชายรวีโรจน์  จันทร์ศรี
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1156
เด็กหญิงรสิตา  กาญจนสุขเมฆิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1157
เด็กหญิงรัชฎา  วุฒิเสน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1158
เด็กชายรัชพล  ประเสริฐสังข์
ป.4
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1159
เด็กหญิงรัฏฐอร  ศรีแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1160
เด็กชายรัฐภูมิ  สุระเสียง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1161
เด็กชายรัฐศาสตร์  เถื่อนฤชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1162
เด็กหญิงรัตติกัลยา  คำบุศย์
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1163
เด็กหญิงรัตนาพร  ศรีเสริม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1164
เด็กหญิงรินลดา  แวมประชา
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1165
เด็กหญิงรุ่งเรืองรอง  โชคศิริเจริญ
ป.4
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1166
เด็กชายรุ่งโรจน์  โชคศิริเจริญ
ป.6
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1167
เด็กหญิงเรน่า  ลี คอร์แกรนด์
ป.4
โรงเรียนปรมินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1168
เด็กหญิงไรฮาน่า  ชาติอนุลักษณ์
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1169
เด็กชายฤทธิไกร  แย้มเสาธง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1170
เด็กหญิงลภัสรดา  ศรีเมือง
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1171
เด็กหญิงลลิตา  เครือเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุดรธานี เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.2/8 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 36
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1172
เด็กหญิงลลิตา  ชำนาญพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1173
เด็กหญิงลักษิกา  พันแสง
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1174
เด็กหญิงลัลน์ลลิตา  ยศษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1175
เด็กหญิงลิลลิยา  ดิกคินสัน
ป.6
โรงเรียนปรมินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1176
เด็กชายลีโอ ยามี  แมนสัน
ป.6
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1177
เด็กหญิงวชิระวรรณ  อินทร์พามา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1178
เด็กหญิงวณิชชา  นาหอคำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1179
เด็กหญิงวนัชพร  ชาวนา
ป.5
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1180
เด็กชายวรชัย  ธนมัยมาศ
ป.5
โรงเรียนปรมินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1181
เด็กหญิงวรดา  อินทมาตยากุล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1182
เด็กชายวรธิษณ์  แสงศิลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1183
เด็กหญิงวรนิษฐา  พ่อค้าช้าง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1184
เด็กชายวรภพ  เพชรวิชิต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1185
เด็กหญิงวรรณวิช  วิรติกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1186
เด็กหญิงวรัชญา  มหาวงษ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1187
เด็กชายวรัชญ์  บำรุงรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1188
เด็กหญิงวรัญญา  พินิจมนตร์
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1189
เด็กหญิงวรัญยา  เสนามา
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1190
เด็กหญิงวรัมพร  หาญปราบ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1191
เด็กชายวรากรณ์  บุญชูศรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1192
เด็กหญิงวรางคณา  กุลพรม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1193
เด็กหญิงวราภรณ์  พรมเภา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1194
เด็กหญิงวรินท์ปภา  สนทนารักษ์
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1195
เด็กหญิงวริศรา  วิไลงาม
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1196
เด็กหญิงวริศรา  สุริยะเดช
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1197
เด็กหญิงวริศา  ศรีสิงห์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1198
เด็กหญิงวริสา  แก้วเกิน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1199
เด็กชายวัชรพล  สลักษร
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1200
เด็กชายวัชระพล  อาดนอก
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1201
เด็กชายวันเฉลิม  วรรณศรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1202
เด็กชายวาเลนติโน่ นิภัสกรณ์  สาสร้อย เรย์
ป.6
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1203
เด็กหญิงวิจิตตา  งามสิริภัทร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1204
เด็กชายวิชชากร  จันทรเสนา
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1205
เด็กหญิงวิชญาดา  ชมภูธร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1206
เด็กหญิงวิชญาพร  ชูตระกูล
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุดรธานี เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.2/9 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 37
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1207
เด็กชายวิชยุตม์  วงค์คำพระ
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1208
เด็กหญิงวิภาวดี  กองศรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1209
เด็กหญิงวิราวรรณ  ทองลาด
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1210
เด็กหญิงวิไลลักษณ์  ทำทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1211
เด็กชายวีรภัทร  ปิตตายัง
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1212
เด็กชายวีรวิชญ์  เนื้อนิ่ม
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1213
เด็กชายวีรวิชญ์  พิมพ์จารุจินดา
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1214
เด็กชายวีระพัฒน์  ฟุ้งสุข
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1215
เด็กชายวุฒิชัย  โคมทอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1216
เด็กชายวุฒินันท์  พาภักดี
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1217
เด็กหญิงศตพร  นามวิจิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1218
เด็กชายศตวรรษ  อินทร์มะโรง
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1219
เด็กหญิงศรัณย์พร  ไชยคำแดง
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1220
เด็กหญิงศราวัลย์  ตู้ทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1221
เด็กชายศราวิน  สีหาจันนคร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1222
เด็กหญิงศวรรยา  เที่ยงแท้
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1223
เด็กหญิงศวรรยา  พรมเลิศ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1224
เด็กหญิงศวิตา  พ่อค้าช้าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1225
เด็กชายศศธร  เพ็งหมุ่ย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1226
เด็กหญิงศศิกานต์  ทรงไตร
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1227
เด็กหญิงศศิญาดา  รัตนเรืองจิตร
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1228
เด็กหญิงศศิประภา  เสาะแก่น
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1229
เด็กหญิงศศิวรรณ  ณ ตะกั่วทุ่ง
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1230
เด็กหญิงศศิวิมล  คำศิริ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1231
เด็กชายศวัสกร  อนุสุริยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1232
เด็กหญิงศิริกร  สอนสะอาด
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1233
เด็กหญิงศิริกุล  ผิวดำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1234
เด็กชายศิริโชค  อินทร์ดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1235
เด็กหญิงศิริน  จันทร์แก้ว
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1236
เด็กหญิงศิรินทรา  หลาวเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1237
เด็กหญิงศิริภรณ์  สอนฮูม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1238
เด็กหญิงศิริภาวรรณ  ธีรพงษ์พัฒนา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1239
เด็กหญิงศิริลักษณ์  เรือนงาม
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1240
เด็กหญิงศิริวรรณ  พรหมมา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1241
เด็กหญิงศิโรรัตน์  ชุมศรีแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุดรธานี เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.2/10 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 38
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1242
เด็กชายศุภกร  ทัตตินาพานิช
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1243
เด็กชายศุภกิจ  บุตรศิริ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1244
เด็กชายศุภโชค  เจริญผล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1245
เด็กชายศุภณัฐ  ราชมนตรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1246
เด็กชายศุภนัฐ  เจริญศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1247
เด็กชายศุภพล  มีธรรม
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1248
เด็กชายศุภวิชช์  พิสุทธิ์เลิศมานะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1249
เด็กชายศุภวิชญ์  พันธุระศรี
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1250
เด็กชายศุภสิน  หมื่นพล
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1251
เด็กหญิงศุภากานต์  สุขม่วง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1252
เด็กหญิงศุภิสรา  โสรมรรค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1253
เด็กชายเศรษฐศาสตร์  แสนแก้ว
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1254
เด็กชายเศวตโชติ  วระไวย์
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1255
เด็กชายสรดิศ  เสนาธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1256
เด็กชายสรวิชญ์  ศรีสร้างทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1257
เด็กชายสรวิศ  บุญรัตน์
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1258
เด็กชายสรสิทธิ์  เขตเจริญ
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1259
เด็กหญิงสริลนุช  ทองพันธ์
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1260
เด็กหญิงสลิลทิพย์  ทีตอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1261
เด็กชายสารสิทธิ์  สุรชนม์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1262
เด็กหญิงสิตานัน  สิทธิ์เชียงพิณ
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1263
เด็กชายสิรภพ  วังธนากร
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1264
เด็กหญิงสิรภัทร  สหธรรมิกะชาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1265
เด็กชายสิรภัทร  แสงเสนาะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1266
เด็กชายสิรวิชญ์  สุจริต
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1267
เด็กหญิงสิริกร  คำศรีเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1268
เด็กหญิงสิริกร  ศิริเกตุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1269
เด็กหญิงสิริกัญญา  วงค์อาษา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1270
เด็กชายสิโรฒม์  ศรีเดช
ป.4
โรงเรียนปรมินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1271
เด็กหญิงสุกฤตา  สุขศาลา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1272
เด็กหญิงสุกฤตา  สุ่นศรี
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1273
เด็กหญิงสุกัญญา  คำพันธ์
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1274
เด็กหญิงสุจิตรา  โคตรมูล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1275
เด็กหญิงสุจิตรา  จันทร์ขันตี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1276
เด็กหญิงสุชานรี  เหล่าสงคราม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุดรธานี เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ป.4/10 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 39
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1277
เด็กหญิงสุชานันท์  แก้วมุงคุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1278
เด็กหญิงสุตาภัทร  ทอนมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1279
เด็กหญิงสุทธดา  ทำทอง
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1280
เด็กชายสุทธิชัย  ทุมดี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1281
เด็กชายสุทธิรักษ์  สายเชื้อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1282
เด็กหญิงสุธาสิณี  บุตดีพัต
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1283
เด็กหญิงสุธาสินี  คำโนนจาน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1284
เด็กหญิงสุธาสินี  สีเงิน
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1285
เด็กหญิงสุภัควรรณ  ธรรมบวร
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์