ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อำนาจเจริญ

ณ อาคารสัตตบงกช ชั้น 1 ห้อง ป.2/7 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชพรรณ  สายหงษ์
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กชายกรวิชญ์  ผิวเหลือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  กาญจนสิงห์
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กชายกฤษกร  หอมหวล
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กชายกฤษฎา  ไทรเล็กทิม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กชายกฤษฏิ์ฐกรณ์  เสนพันธ์
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กหญิงกวินทิพย์  พันธทัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงกวิสรา  กิมยงค์
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กชายกษิดิศ  วิริยพงษ์ไพบูลย์
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กชายกัญจน์ติพัฒษ์  ไชยถาวร
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  โรมวาปี
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กหญิงกัญญาพัชร  เทียนวิลัย
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กชายกิตตน์ธนกร  รอดคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กหญิงกิตติชัญญา  ทองปาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กชายกิตติธัช  ผาริบุตร
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กชายกิตติพร  บุญมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กชายกิตติภพ  ฉิมเอี่ยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กชายกิตติภพ  ทิพวงค์
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กชายกิตติภูมิ  คุณมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  ผาริบุตร
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กชายกิตติวัฒน์  ขจัดมลทิน
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กชายกิติพล  สานัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กหญิงกีรติกานต์  บุญธิมาศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กหญิงกุลจิรา  เกิดสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กหญิงเกวลิน  ถามะพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กหญิงเกษมณี  บุญสะอาด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กหญิงจันทกานต์  แดนรับรัมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กหญิงจิดาภา  ดำมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กหญิงจิตตราภรณ์  กองสิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กชายจิรเดช  ไชยสัจ
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กหญิงจิรภิชญา  กัลยกฤต
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กหญิงจิรภิญญา  ธานี
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กชายจิรสิทธิ์  เจริญบุญ
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กหญิงจิรัชญา  แก้วเกิด
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กชายจุลจักร  โคกโพธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อำนาจเจริญ

ณ อาคารสัตตบงกช ชั้น 1 ห้อง ป.1/3 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายเจตนิรันดร์  เกษกุล
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กหญิงเจริฐรัตน์  ระดาพงษ์
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กชายฉัตรพิศุทธิ์  พิลาวุฒิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กชายฉัตรมงคล  ไชยต้นเทือก
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กหญิงชญานิศ  แสนสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กหญิงชญานิษฐ์  มณีวงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กหญิงชนม์นิพา  กุลแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กหญิงชนรดี  มารักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงชนันธร  พุทธขันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กชายชนินทร์  วิริยะกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กชายชยุต  พลายโถ
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กชายชยุตม์พงศ์  สายเจียง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กชายชลิต  ไชยคุณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กชายชวิศาล  บุญเติม
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กชายชัยวิชญ์  เห็มสุข
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กชายเชษฐวุฒิ  พันธุ์ปลาโด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กหญิงญาณิศา  ไชยะโอชะ
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กหญิงญาณิศา  สิงห์ชาติ
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กชายญาโณทัย  แสงเพชร
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กหญิงฐณัชญ์พร  จำปาเนตร
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กชายฐนกร  จันทร์แดง
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กชายฐานปกรณ์  พยัคฆทา
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กชายฐิติ  จันทร์แดง
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กหญิงฑิฆัมพร  วิริยะพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กชายณฐนนท์  ตระการกสิกิจ
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กชายณภัทร  ไชยสัจ
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กหญิงณัชชภัชร  บัวทอง
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กหญิงณัฏฐกานต์  ตังวงศ์ประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สอนเผือก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กหญิงณัฐชยา  อุสาห์จันทราบูรณ์
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กหญิงณัฐณิชา  กุลเนตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กหญิงณัฐณิชา  ปัญญาดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กหญิงณัฐณิชา  แพงโคตร
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กชายณัฐดนย์  โอสถ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กหญิงณัฐปภัสร์  ฟักสุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อำนาจเจริญ

ณ อาคารสัตตบงกช ชั้น 1 ห้อง ป.1/5 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายณัฐพล  รัตนศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กชายณัฐภัทร  เพียสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กชายณัฐภูมินทร์  ดีแสน
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กหญิงณัฐวรรณ  แย้มโอษฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กชายณัษฐพงษ์  ตั้งตระกูลวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กชายณิชพงศ์  พรมมี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กหญิงณิชานันท์  ตราทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กหญิงณิชานาฎ  ศรีวะวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กชายดนัยเทพ  รัตนศรี
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กหญิงดลพร  ปัญญามาตร์
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กหญิงตรีชฎา  ใจทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กชายต่อตระกูล  ศรีสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กชายเตชินท์  ลายทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กชายเตชินท์  แสงแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กหญิงทักษอร  ถูระวรณ์
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กหญิงทิพธัญญา  สีลาไหม
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กหญิงแทนขวัญ  วารีนิล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กชายธนกฤต  โคตรอาษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กชายธนกฤต  ปัญญานุภาพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กชายธนกฤต  สอนเลิศ
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กชายธนกฤต  อันทะเดช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กหญิงธนภรณ์  จันทรงศิลป์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กหญิงธนภรณ์  เนตรวงค์
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กชายธนวัฒน์  กิวิโล
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กชายธนวัฒน์  ดิษธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กชายธนวัฒน์  มงคลมาตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กชายธนวัตน์  คณะพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กชายธนัช  ธันญบูรณ์
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กหญิงธนัญชนก  โคตะการ
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กหญิงธนัญญา  สวัสดิ์พันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กหญิงธนิษฐา  สวยกลาง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กหญิงธมนวรรณ  ธารารมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กหญิงธมนวรรณ  สุวิพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กชายธรรพ์ณธร  ปัญญานาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กหญิงธัญชนก  ปราณี
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อำนาจเจริญ

ณ อาคารสัตตบงกช ชั้น 1 ห้อง ป.1/2 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงธัญญารัตน์  ได้เลิศ
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กหญิงธัญลักษณ์  ภูฆัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กหญิงธัญสุดา  ตาทอง
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กชายธาราภัทร  จันทะพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กหญิงธีรพร  ศรอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กชายธีรภัทร  ถามะพันธ์
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กชายธีรภัทร์  คำสุข
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กชายธีระพงษ์  ดวงลาพิมพ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กชายธีรัตม์  ธนเจริญสกุล
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กชายนนทนัตญ์  นพเก้า
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กชายนนทภัทร  นพเก้า
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กหญิงนพพัสสร  รุ่งเรือง
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กหญิงนภัส  พร้อมสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กชายนราวิชญ์  พึ่งพบ
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กหญิงนฤกมล  วุฒิพรหม
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กหญิงนวรัตน์  พทาเพชร
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กหญิงนันท์นภัส  ขันธเกษ
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กหญิงนันทิชา  ดำเดียง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กหญิงนันทิยา  เอื้อวงษ์ประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กหญิงนาริณี  ธรรมโรจน์
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กหญิงนิธิตา  เหลืองช่อสิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กหญิงนิรชา  เสตะจิต
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กหญิงนิศาชล  ชาววัง
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กหญิงนุตประวีณ์  โชติรสนิรมิต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กชายบุณยกร  เจริญวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กหญิงปณิดา  จิตรมาศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กหญิงปพิชญา  พรพิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กชายปภังกร  คลังแสง
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กชายปภังกร  โสมรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กหญิงประภาวดี  ทองคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กหญิงปรางค์สินี  ผาปรางค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กชายปราโมทย์  ชุมภูแสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กหญิงปริชญา  พรพิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กชายปริยวิศว์  ตั้งตระกูลวงศ์
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กหญิงปริยาภัทร  ขันธุปัทม์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อำนาจเจริญ

ณ อาคารสัตตบงกช ชั้น 1 ห้อง ป.1/1 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงปลิตานันท์  ปรือทอง
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กหญิงปวริศา  กัลยาพันธ์
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กหญิงปวันพัสตร์  บุญวรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กหญิงปวิชญาดา  ยศพันษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กหญิงปวิตรา  แก้วมณี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กชายปองภพ  ศิริพันธะ
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กชายปัญญา  ไชยสุระ
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กชายปัญญาพัฒน์  ทวีศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กหญิงปัญญาพัฒน์  สะอาด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กชายปัณณธร  คำเลิศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กชายปิติภัทร  ลาลุน
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กหญิงปิ่นอุมา  พาที
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กชายปิยชาติ  วังทะพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กหญิงปิยะรัตน์  ภูมิมะลา
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กชายปิยะวัฒน์  ศรีโท
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กหญิงปิยากร  ปุระ
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กหญิงปิยาพัชร  นันทจักร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กหญิงปิยาพัชร  สุเลิศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กชายปุณณวัฒน์  พรมทา
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กชายเผ่าเกียรติ  จุละกะ
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กชายพงศกร  บุดดาวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กชายพงศพัศ  เชื่อสิงห์
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กชายพงศพัศ  ปากอุตสาห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กชายพงศพัศ  พยัฆฑา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  หอมสมบัติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กหญิงพงษ์พิชญาพร  มาสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กชายพงษภัทร  สวัสดิ์พันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กชายพชรพล  แก้วชารี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กหญิงพรรณปพร  จักษุพันธ์
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กหญิงพรรณพิชชา  ทองโคตร
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กหญิงพริมรตา  โคตะการ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กหญิงพลอยกาญจน์  หมายทอง
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กชายพศิน  พงศ์วศิน
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กชายพัชรพล  ปัญญา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กหญิงพัชรากาญณ์  ศรีสุพรรณ์
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อำนาจเจริญ

ณ อาคารสัตตบงกช ชั้น 2 ห้อง ป.1/7 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงพัชริฎา  มีทองแสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กชายพัฒน์ชรพงศ์  ต่ายธานี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กชายพัทธดนย์  แก่นสาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กชายพิชัยภูษิต  การะเกษ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กชายพิชิตพงษ์  ชิตวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กหญิงพิมรภัทร  สุระเกษ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กหญิงพิยดา  ศรีวะวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กชายพีรพัฒน์  ผิวลมูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กชายพีรพัฒน์  ศรีจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กหญิงพีรยา  ไชยกุล
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กชายพุฒิเมธ  สุวะสาร
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กหญิงเพ็ญอักษร  คำหงษา
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กชายเพลงศักดิ์  พูลภูงา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กหญิงแพรวา  กาติวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กหญิงเฟื่องฉัตร  สาชนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กชายภคนนท์  จิตรมาศ
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กหญิงภัณฑิรา  ไชยบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กชายภัทรดนัย  ตาทอง
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กหญิงภัทรนันท์  โพธิ์สืบ
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กหญิงภัทรภัสสร  เรืองชาญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กหญิงภัทรวรรณ  ใจกล้า
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กชายภาณุพงศ์  โหมดม่วง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กชายภาณุเมศ  พันธ์อ่อน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กหญิงภาวินี  เรืองบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กชายภูกวิน  กุลสุทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กชายภูมิชัย  มีชัย
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กชายภูรินทร์  พาป้อ
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กชายภูสิทธิ์  มีทองแสน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กหญิงมนรดา  โททอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กหญิงมนัสนันท์  โสคำภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กหญิงมัญชุพร  บุญฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กหญิงมินตรา  ลุ่มนอก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กชายเมธาสิทธิ์  อั้งยุทธ
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กชายยจธนา  เพ้านู
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กหญิงโยทะกา  จรลี
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อำนาจเจริญ

ณ อาคารสัตตบงกช ชั้น 2 ห้อง ป.1/4 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กชายรณฤทธิ์  ฤทธิรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กชายรภสกร  อินทมนต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กชายรักษ์  ชารีรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กชายรัตนภูมิ  มีทองแสง
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กหญิงรุ่งทิพย์  วงศ์ศรีธร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กหญิงลีลาวดี  สุวรรณพรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กชายเลิศวรรธน์  เรืองนุ้ย
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กชายวชิรวิทย์  สมณา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กหญิงวณิชญา  จำปาหอม
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กหญิงวนิชิดา  เวชพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กหญิงวรกมล  บุดดีสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กหญิงวรกาญจน์  สนั่นเครื่อง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กหญิงวรพิชชา  สุขสถิตย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กหญิงวรัชต์ริน  นิ้วทอง
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กหญิงวรัทญา  โนนเพีย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กหญิงวรันธร  หลอดคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กชายวรากร  อุตอามาตย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กหญิงวริศรา  บุญมาก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กชายวโรทัย  กิทำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กหญิงวสุธิดา  สมพงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กชายวัชฌิรายุทธ  สิงห์ป้อง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กชายวันชนะ  มัชฌิมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กชายวานิชย์  ระดาชัย
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กชายวายุ  นิลแสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กชายวิทวัส  อุปริวงศ์
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กหญิงวิภาดา  มั่งคง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กหญิงวิรตา  บุญเสริม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กชายวิษณุ  ชนนิยม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กชายวีรภัทร  สีหาพัด
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กหญิงศรัณญา  พิชัยกุล
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กชายศรัณย์ภัทร  บุตรอำคา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กหญิงศิรประภา  วามะลุน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กหญิงศิริรัตน์  สารธิมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กหญิงศิริลักษณ์  สนิทนวล
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กชายศิวกร  แก้วมณี
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อำนาจเจริญ

ณ อาคารสัตตบงกช ชั้น 2 ห้อง ป.5/2 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กชายศิวกร  ศิริวิ
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กชายศิวนาท  ทนงจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กชายศุภกร  สิงห์นาค
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กหญิงศุภรดา  วงษ์ชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กชายสตีเว่น  เรืองวงศ์เวบ
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กหญิงสมิตานันท์  วรรณพัฒน์
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กชายสยุมภู  พิลาวุฒิ
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กหญิงสศิมา  บุญสะอาด
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กชายสัณฐิติ  บุตรวัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กชายสายนทีทอง  ฤทธิโคตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กชายสิทธิชัย  โสภาพรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กชายสิทธินนท์  วิรุฬวัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กชายสิทธิศักดิ์  สุ่มมาตย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กชายสิปปภาส  ธนชัยทิมากร
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กชายสิรดนัย  พลหาญ
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กชายสิรวิชญ์  สุขประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กชายสิริอนันต์  โชติกเสถียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กหญิงสุชวดี  คณาจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กหญิงสุชานาถ  คำสนอง
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กหญิงสุณิสา  อำลุงพล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กหญิงสุธาวี  เงินเรียน
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กหญิงสุธิณี  จำปาทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กชายสุธินันท์  บัวศรี
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กหญิงสุภัทรา  สีงาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กหญิงสุภารัตน์  แสงเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กหญิงสุมินทร์ตรา  กาตีวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กชายสุรธัช  อักษรพิมพ์
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กหญิงสุวพิชญ์  ศรีโคตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กชายเสริมทรัพย์  ไชยแสง
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กหญิงหทัยชนก  โกมลศรี
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กหญิงอนัญญา  คูณมา
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กหญิงอภิชญา  สมปอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กชายอภิรักษ์  สิทธิการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กชายอภิวิชญ์  เกื้อทาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กชายอภิวิชญ์  แสงสว่าง
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อำนาจเจริญ

ณ อาคารสัตตบงกช ชั้น 2 ห้อง ป.4/3 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กหญิงอภิสร  จันทมูล
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กหญิงอรจิรา  โป๊แซ
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กชายอรรถวิทย์  เกศหอม
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กหญิงอริศรา  สันตะวงศ์
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กหญิงอลิส  เจอร์แรมส์
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กหญิงอัฐภิญญา  มุทาพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กหญิงอัตภิกญาณ์  จูมจันทร์
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กชายอานุภาพ  จันทรังษี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กชายอำนาจ  ชัยกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กชายอิทธยา  มะลิหอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กชายอิทธิณัฐ  สารธิมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กหญิงอิศริยา  สานัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กชายเอื้ออังกูร  ศรเพชร
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กชายไอยคุปต์  คุณมี
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อำนาจเจริญ

ณ อาคารสัตตบงกช ชั้น 2 ห้อง ป.4/4 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
295
เด็กหญิงกชพรรณ  สุกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กชายกณกพล  แก้วกอ
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กชายกตัญญู  ผิวเงิน
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กหญิงกนกณัฐ  พทาเพชร
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กหญิงกนกพร  โวหาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กหญิงกนกพร  ศรียาวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กหญิงกนกวรรณ  คงทน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กหญิงกนกวรรณ  นนทพรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กหญิงกนกวรรณ  สืบสิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กหญิงกนกอรวลี  ยุวบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กหญิงกมลนิตย์  มีมานะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กหญิงกมลลักษณ์  แพงโคตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กหญิงกมลลักษณ์  แสงโสมไพศาล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กหญิงกมลวิษา  พรมรักษ์
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กชายกรรณวิษณ์  จำนงค์
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กหญิงกรรณิการ์  บุดดาวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กชายกรวิชญ์  ปะตะสังค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กชายกริชปกุล  โคตรชาลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กหญิงกริชสุดา  ศาลาน้อย
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กชายกฤชนนท์  เสือดาว
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กชายกฤชพล  ฤาชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
316
เด็กชายกฤตภาส  สว่างวุฒิไกร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กชายกฤตยชญ์  ศรีนาแพง
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กชายกฤติชัย  กลางสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กชายกฤษกร  บรรลุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กชายกฤษณะพงศ์  ตาแปง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กชายกฤษดา  เพิ่มพูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กชายกฤษนล  สันตะวงศ์
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กหญิงกวินตรา  กาณวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กหญิงกวินตรา  เทวา
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กหญิงกวินตรา  ศักดิ์วงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กหญิงกวินทรานภัส  ลุยพิมพ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กหญิงกวินธิดา  คชเสน
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กหญิงกวิลธิดา  สุขสะอาด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กหญิงกวิสรา  บุญญา
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อำนาจเจริญ

ณ อาคารสัตตบงกช ชั้น 2 ห้อง ป.4/2 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
330
เด็กหญิงกอหญ้า  สาระพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทาตะคุณ
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กหญิงกัญญานัฐ  สีนอร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ฤทธิตา
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กหญิงกัญวรา  จำปาเนตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กหญิงกัณฐารัตน์  สุพร
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กหญิงกัลย์สุดา  พาตะวัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กหญิงกาญจน์พิชชา  แก้วมะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กหญิงกาญจนา  มารักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กหญิงกานต์ธีรา  ระเมือง
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กหญิงกานต์พิชชา  สุพรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กชายกานต์  กาฬบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กชายกิตติณัฏฐ์  ปัญญาวิโรจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กชายกิตติพล  บุญแจ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กชายกิตติพันธ์  จันทป
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กชายกิตติภณ  บุญโสม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กชายกิตติภพ  พรมกสิกร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กชายกิติคุณ  มณีกรรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กชายกุลเชษฐ์  สีลาคำ
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กหญิงกุลธิดา  จันทา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กหญิงเกศมณี  ขันทวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
351
เด็กชายเกียรติศักดิ์  ขันธุปัทม์
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กชายขจรศักดิ์  กีกอง
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กหญิงขวัญข้าว  ประทุมชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กหญิงขวัญข้าว  โลจรัส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กหญิงขวัญจิรา  เกษมสุข
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กหญิงเข็มจิรา  รอดคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กหญิงเขมิกา  อตรพงษ์
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กชายคณิศร  โคตรทอง
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กหญิงคาร่า เบญจมาศ  รูนีย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กชายคุณานนท์  ผิวเงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กหญิงแคทรียา  นารีโฮล์มส
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กหญิงงามพิศ  วงศ์จันทร์
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กชายจตุรวิทย์  มาลีรัตน์
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กชายจรัลชัย  ภาระเวช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อำนาจเจริญ

ณ อาคารสัตตบงกช ชั้น 2 ห้อง ป.4/1 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
365
เด็กชายจักรธร  กุลแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กชายจักรพัฒน์  จันทะเนตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กหญิงจันทรพร  เดชะ
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กหญิงจันทร์วรา  เศรษฐวงศ์
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กหญิงจิณวราห์  ช่วงชิง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กหญิงจิดาภา  บุญรุ่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กชายจิตติพัฒน์  ศรีชาติ
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กหญิงจิตติภัทรา  ถวิลการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กหญิงจิตรานุช  อุปสาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กหญิงจินดารัตน์  สรสุภาพงศ์
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กหญิงจินตวีณ์  ช่วงชิง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กชายจิรกุล  ศิริโภค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กหญิงจิรภิญญา  เจริญขึ้น
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กหญิงจิรภิญญา  อุทธา
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กชายจิรวัฒน์  ไชยพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กชายจิรวัฒน์  อัตไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กชายจิรศักดิ์  อสงไขย
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กชายจิระเมธ  สมณา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กหญิงจิรัชญา  พงศ์นา
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กหญิงจิรัชยา  กำหอม
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กหญิงจิรัชยา  เครือดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
386
เด็กชายจิรายุ  อัตไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กชายจิรายุทธ  บุญธรรมมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กชายจีระพัฒน์  คำหอมกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  บุญมาวัด
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กหญิงจุฑารัตน์  ศรีอุดร
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กชายเจษฎา  โคตรอาษา
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กชายเจษฎา  เมษา
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กหญิงฉัตรภรณ์  ศรีแนน
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กหญิงฉัตรภิญญา  โพธิ์มาตย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กหญิงชฎาพร  ถิ่นใต้
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กหญิงชนกชนม์  จันทรเสนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กชายชนกฤต  วงศ์ละคร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กหญิงชนัญญา  ปรือทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กหญิงชนิกานต์  สาทาวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อำนาจเจริญ

ณ อาคารสัตตบงกช ชั้น 3 ห้อง ป.3/7 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
400
เด็กหญิงชนินาถ  มัสยามาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กชายชยกร  อ่อนพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กชายชยพล  ลัทธชัยดิลก
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กชายชยางกูร  นวลอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กหญิงชรพร  ฤทธิทิศ
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กชายชลธาร  ชิดดี
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กหญิงชลธิชา  โฉมเฉลา
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กหญิงชลลดา  ธัมมานุกูลสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กหญิงช่อทิพย์  จันทบาล
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กชายชัชพิมุข  แสงธิ
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กหญิงชัญญา  คุณุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กชายชัญญา  เสียงเย็น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กหญิงชัญญาธรณ์  จอมแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กหญิงชัญญาพัชญ์  จิตตารมย์
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กหญิงชาลิสา  แก้วสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กหญิงชาลิสา  หนูทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กหญิงชิตาภา  บุรมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กชายชิษณุพงศ์  อาร์รวส
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กชายชิษณุพงษ์  ทองดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กหญิงชุติกาญจน์  จันทป
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กหญิงชุติกาญจน์  สอนพงษ์
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
421
เด็กหญิงชุติมา  หลาวแก้ว
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กหญิงชุติสรา  บัวเขียว
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
เด็กหญิงชุรีกร  สว่างเนตร
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กชายโชคชัย  กุลเกลี้ยง
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กหญิงโชติมา  ลุนชิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กหญิงโชติรส  ดอกแก้ว
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กชายญาณกวี  ถาวรคุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
เด็กหญิงญาณภา  วันดีวงษ์
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กหญิงญาณิชดาภา  สุรารักษ์
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กหญิงญาณิศา  กงแก้ว
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กหญิงญาดา  ศรีแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
เด็กหญิงฏีฉัตร  ไชยศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กชายฐาปกรณ์  มีมานะ
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กหญิงฐาปนี  รักถิ่น
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อำนาจเจริญ

ณ อาคารสัตตบงกช ชั้น 3 ห้อง ป.6/5 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
435
เด็กหญิงฐิตาภา  ทัศบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กหญิงฐิติพร  บุตตะ
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
437
เด็กชายฐิติพัทธ์  สีฟ้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กหญิงฐิติมา  โสภิพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กชายฐิติวัฒน์  โสภะบุญ
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
เด็กชายณฐกร  จันทวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
441
เด็กชายณฐพงศธร  ไชยมงคลดิษฐ์
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
เด็กชายณฐพงศ์  สุวรรณวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
443
เด็กชายณฐพล  ประแดงปุย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กชายณฐวัฒน์  คำจร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
เด็กหญิงณดา  แสนสุรีย์รังสิกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กหญิงณพัชญา  พิมพะเลีย
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
เด็กชายณภัทร  ขันธุปัทม์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
448
เด็กหญิงณัชชนันท์  สุ่มมาตย์
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
เด็กหญิงณัชชาริณีย์  ทองคำ
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ใจกระจ่าง
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เฉานอก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทับทิมหิน
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
453
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทานุมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บุญชาลี
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
455
เด็กชายณัฐกิตติ์  คำหงษา
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
456
เด็กชายณัฐกิตติ์  ศรีจันทร์
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
457
เด็กหญิงณัฐชยา  พันธ์แก่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
458
เด็กหญิงณัฐชา  เกื้อทาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
459
เด็กหญิงณัฐณิชา  ทนทาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
460
เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
461
เด็กหญิงณัฐณิชากร  ตาทอง
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
462
เด็กหญิงณัฐณิชาช์  วรรณโท
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
463
เด็กชายณัฐดนัย  สุวรรณศรี
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
464
เด็กหญิงณัฐนันท์  บุญเต็ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
465
เด็กหญิงณัฐนันท์  วังสการ
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
466
เด็กชายณัฐปภัสร์  เจษฎาพาณิชย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
467
เด็กชายณัฐพงษ์  ศรีจันทร์เด่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
468
เด็กหญิงณัฐพร  บูรณปรีชา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
469
เด็กหญิงณัฐพร  มารักษ์
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อำนาจเจริญ

ณ อาคารสัตตบงกช ชั้น 3 ห้อง ป.6/1 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
470
เด็กหญิงณัฐพร  ลายทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
471
เด็กชายณัฐรัช  มุสารักษ์
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
472
เด็กชายณัฐรัฐ  ทัศบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
473
เด็กชายณัฐราวุฒิ  มาลาพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
474
เด็กหญิงณัฐริกา  คุ้มขำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
475
เด็กหญิงณัฐริกา  ผิวหอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
476
เด็กหญิงณัฐวลัญช์  ศรีไสย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
477
เด็กชายณัฐวัชต์  บุญมาภักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
478
เด็กชายณัฐวัฒน์  สุขอร่าม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
479
เด็กชายณัฐวัศ  มุระศรี
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
480
เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญธรรมนุก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
481
เด็กชายณัฐสิทธ์  อุตสาหพันธ์
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
482
เด็กหญิงณัฐิดา  สานนท์
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
483
เด็กชายณันฐกิดติ  สมหวัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
484
เด็กหญิงณิชากร  แจ่มใส
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
485
เด็กหญิงณิชานันท์  โคตอาษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
486
เด็กหญิงณิชาภา  จำปาไพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
487
เด็กหญิงเณศรา  ถีระพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
488
เด็กชายดนุสรณ์  นีระพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
489
เด็กชายดิชญนันท์  ภาคสุโพธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
490
เด็กชายดิชฐพณศ์  นันณ์ตะวรรณ
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
491
เด็กชายดีแลนด์  วาสนีแอ็ค
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
492
เด็กชายเดชปภัช  เดชเสน
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
493
เด็กชายเดชาวัต  กะมุทา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
494
เด็กชายต้นกล้า  แก้วเลื่อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
495
เด็กชายถกลเกียรติ  วงศ์ใหญ่
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
496
เด็กชายถิรวัฒน์  คำจร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
497
เด็กหญิงทักษอร  จันทะเพชร
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
498
เด็กชายทัตธน  ศรีสะอาด
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
499
เด็กชายทัศน์พงศ์  ทัศบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
500
เด็กหญิงทัศนาวลัย  หาริตะวัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
501
เด็กหญิงทาณิชา  ฟักสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
502
เด็กหญิงทิฆัมพร  ยืนยง
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
503
เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์  ลมูลเกษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
504
เด็กหญิงทิพย์สุดา  หงษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อำนาจเจริญ

ณ อาคารสัตตบงกช ชั้น 3 ห้อง ป.6/4 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
505
เด็กชายไทโกะ  ราชอุ่น
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
506
เด็กหญิงธณัญชนก  จำปาทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
507
เด็กชายธนกร  ไชยมาตย์
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
508
นายธนกฤต  นีระเนตร
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
509
เด็กชายธนกฤต  ประชุมชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
510
เด็กชายธนกฤต  ศรีสุระ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
511
เด็กชายธนชาติ  ก้อนแพง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
512
เด็กชายธนโชติ  ติดสุข
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
513
เด็กชายธนโชติ  พวงสำลี
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
514
เด็กชายธนโชติ  พาวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
515
เด็กชายธนพงษ์  สะอาด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
516
เด็กหญิงธนพร  วงวิจิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
517
เด็กชายธนพล  สงวนนาม
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
518
เด็กชายธนพัฒน์  คำสุมาลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
519
เด็กชายธนพิพัฒน์  สุขบัติ
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
520
เด็กหญิงธนภร  สมานพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
521
เด็กหญิงธนภรณ์  หลวงมณี
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
522
เด็กชายธนภัทร  ขันธุปัทม์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
523
เด็กชายธนภูมิ  จูมลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
524
เด็กชายธนรัฐ  จันทร์สวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
525
เด็กหญิงธนวรรณ  ปัสสา
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
526
เด็กชายธนวัฒน์  บุญญฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
527
เด็กชายธนวัฒน์  ลุนชิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
528
เด็กชายธนัชชา  เนื่องเผือก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
529
เด็กหญิงธนัชพร  อันไขหน้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
530
เด็กหญิงธนัญชนก  ถือโคตร
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
531
เด็กชายธนากร  มิลยะมาตย์
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
532
เด็กชายธนาธร  แก้วหาญ
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
533
เด็กชายธนาธิป  จันทวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
534
เด็กหญิงธนาภา  ชานุชิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
535
เด็กหญิงธนาภา  แสงย้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
536
เด็กชายธนาวิทย์  คุ้มผล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
537
เด็กหญิงธนิดา  กระต่ายทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
538
เด็กหญิงธนิดา  อนุกูล
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
539
เด็กหญิงธมลวรรณ  ปุระมาปัด
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อำนาจเจริญ

ณ อาคารสัตตบงกช ชั้น 3 ห้อง ป.6/3 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
540
เด็กหญิงธมลวรรณ  พงษ์เสือ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
541
เด็กชายธรรพ์ณธรณ์  สารีพันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
542
เด็กชายธรรมปพน  สุพลจิตต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
543
เด็กชายธรรมปพล  กงใจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
544
เด็กชายธราเทพ  เจริญขึ้น
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
545
เด็กชายธัชกร  สุธาพจน์
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
546
เด็กหญิงธัญชนก  ภูมิกาล
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
547
เด็กหญิงธัญชนก  สร้อยเพชร
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
548
เด็กหญิงธัญญพัทธ์  โพธารินทร์
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
549
เด็กหญิงธัญญรัตน์  สุตะภักดิ์
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
550
เด็กหญิงธัญญารัตน์  มั่นขัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
551
เด็กหญิงธัญรัศม์  รุ่งหิรัญเจริญสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
552
เด็กหญิงธัญวรัตน์  มูลมณี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
553
เด็กหญิงธารทิพย์  สุดาชม
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
554
เด็กหญิงธาราทิพย์  พิมพ์ตรา
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
555
เด็กชายธีร์กวิน  แสนมี
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
556
เด็กหญิงธีรญาภรณ์  ทองโส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
557
เด็กหญิงธีรดา  ณุวงษ์ศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
558
เด็กชายธีรเดช  เจตนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
559
เด็กชายธีรภัทร์  พรมรักษ์
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
560
เด็กชายธีรยุทธ  สุวิพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
561
เด็กชายธีรศักดิ์  สุวะมาศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
562
เด็กชายธีระภัค  แก้วตา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
563
เด็กหญิงนคิรัตน์  แสงพระเวส
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
564
เด็กชายนนทพัทธ์  สินอ้วน
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
565
เด็กชายนพณัช  คติสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
566
เด็กหญิงนภศวรรณ  ทนงจิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
567
เด็กหญิงนภัสสร  รวมธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
568
เด็กหญิงนภาพร  ธรรมบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
569
เด็กชายนราพงษ์  บุญมาศ
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
570
เด็กหญิงนราภรณ์  นรารักษ์
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
571
เด็กชายนราวิชญ์  ยิ่งยง
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
572
เด็กหญิงนริศรา  บุญมาศ
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
573
เด็กชายนฤเทพ  ภูแม่น้ำ
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
574
เด็กหญิงนฤพร   พนาสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อำนาจเจริญ

ณ อาคารสัตตบงกช ชั้น 3 ห้อง ป.5/1 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
575
เด็กหญิงนฤมล  ภาคเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
576
เด็กหญิงนลพรรณ  ผลประเสริฐศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
577
เด็กหญิงนวพร  โชครังสฤษฎ์
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
578
เด็กชายนวพล  นนท์พละ
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
579
เด็กชายนันทพัทธ์  กุลโท
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
580
เด็กชายนันทพัทธ์  บุตตะ
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
581
เด็กหญิงนันทภัค  ทองพรม
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
582
เด็กชายนันทยศ  ลาผ่าน
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
583
เด็กหญิงนันทรัตน์  จันทนัด
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
584
เด็กหญิงนันทรัตน์  อิสสะรีย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
585
เด็กหญิงนันทิพร  สิทธิโชติเลิศภักดี
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
586
เด็กชายนันธวัฒน์  ฝ่ายบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
587
เด็กหญิงนาฏารี  กลิ่มเกลี้ยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
588
เด็กหญิงนาราภัทรณ์  รัตนมณีรัศมี
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
589
เด็กหญิงน้ำฟ้า  ธานี
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
590
เด็กชายนิชกานต์  ชิงจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
591
เด็กชายนิติธร  ปฏิจิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
592
เด็กชายนิติรัฐ  สัมพะวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
593
เด็กชายนิธิธาดา  คติอุดมพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
594
เด็กหญิงนิภาธร  ใจแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
595
เด็กหญิงนิลาวัลย์  ตรีพิทักษ์วงศ์
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
596
เด็กหญิงนุชลัดดา  ถาวร
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
597
เด็กชายเนติภูมิ  ปาทาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
598
เด็กชายบวรรัช  ศรีสุข
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
599
เด็กชายบวรศักดิ์  ชนนิยม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
600
เด็กหญิงบัณฑิตา  รำไพ
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
601
เด็กหญิงบุญญาพร  อมรพรพิทักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
602
เด็กชายบุญยกร  ทัศบุตร
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
603
เด็กหญิงบุญสิตา  บุญเหลือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
604
เด็กหญิงบุณยวีย์  ขีระมาตย์
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
605
เด็กชายบุพกร  จันทร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
606
เด็กชายเบญจมินทร์  ทองย้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
607
เด็กหญิงเบญญาภา  โรจนบุญถึง
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
608
เด็กหญิงเบญญาภา  อรชัย
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
609
เด็กหญิงเบญญาภา  อ่อนละมูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อำนาจเจริญ

ณ อาคารสัตตบงกช ชั้น 3 ห้อง ป.5/3 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
610
เด็กหญิงเบียงก้า  ซินนอเร็ตตี้
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
611
เด็กหญิงปณิตา  ตั้งสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
612
เด็กหญิงปพิชญา  เกตุหอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
613
เด็กหญิงปพิชญา  จารุวาที
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
614
เด็กหญิงปภาดา  เพ็งพา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
615
เด็กหญิงปภาวีร์  คำยอด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
616
เด็กชายประดิทรรศณ์  ศรีกำพล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
617
เด็กหญิงประภาสิริ  สายเย็น
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
618
เด็กชายปราชญ์  สิงหาษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
619
เด็กชายปริญญา  สายจันดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
620
เด็กหญิงปริญญาภรณ์  พันทะนาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
621
เด็กชายปริวัฒน์  วายทุกข์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
622
เด็กหญิงปรีญานันท์  อักษรพิมพ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
623
เด็กหญิงปรียาภรณ์  รัตน์ผกาภรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
624
เด็กหญิงปวรรณประภา  โสมอินทร์
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
625
เด็กชายปวริศ  แก้วศรีนวม
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
626
เด็กหญิงปวริศา  จันทน์สุคนธ์
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
627
เด็กหญิงปวริศา  ต้นพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
628
เด็กหญิงปวีณา  ประชาปกป้อง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
629
เด็กหญิงปวีณา  โสภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
630
เด็กหญิงปัญญวีฬ์  สาระไทย
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
631
เด็กหญิงปัญฑิตา  กาลจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
632
เด็กหญิงปัณณพร  บุญกัณฑ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
633
เด็กชายปัณณวัฒน์  แสงรุ่ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
634
เด็กชายปัณณสิทธิ์  บุญมาวงศ์
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
635
เด็กชายปาณัท   ปัญญาคง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
636
เด็กหญิงปาณิสรา  บอนบุตร
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
637
เด็กหญิงปาณิสรา  พากเพียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
638
เด็กหญิงปานกมล  วานิศวณะทอง
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
639
เด็กหญิงปานชนก  แสนหวัง
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
640
เด็กหญิงปาริสา  ดาคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
641
เด็กหญิงปาลิตา  พุทธขันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
642
เด็กหญิงปิ่นมุก  วะสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
643
เด็กชายปิยชล  สุขใส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
644
เด็กหญิงปิยธิดา  สุขใส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อำนาจเจริญ

ณ อาคารสัตตบงกช ชั้น 3 ห้อง ป.6/2 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
645
เด็กหญิงปิยาพัชร  จารุจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
646
เด็กชายปีติภัทร  แสงงาม
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
647
เด็กหญิงปุณณดา  ผิวขำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
648
เด็กหญิงปุณยานุช  เที่ยงธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
649
เด็กหญิงปุนรดา  กาฬจันทร์
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
650
เด็กหญิงเปรมสิริ  พวงจินดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
651
เด็กชายพงศกร  ราชชมภู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
652
เด็กชายพงศ์พล  มูลเพ็ญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
653
เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  พรมเสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
654
เด็กชายพงษ์ตะวัน  สุรักษ์
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
655
เด็กชายพงษ์พญา  อาจกมล
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
656
เด็กชายพชร  ศาลาลิเลก
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
657
เด็กชายพชรกร  ไทยชาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
658
เด็กชายพชรธร  ไทยชาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
659
เด็กหญิงพชิรา  บุญค้ำจุน
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
660
เด็กหญิงพรนิภา  อินบุตร
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
661
เด็กหญิงพรพรหม  แสงพันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
662
เด็กหญิงพรรณนิภา  คณาเสน
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
663
เด็กหญิงพรรนิภา  ภิรมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
664
เด็กหญิงพรรวินท์  แก้วใส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
665
เด็กหญิงพริ้มพักตร์  วอศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
666
เด็กหญิงพลอยชมพู  จารุสันต์
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
667
เด็กหญิงพลอยชมพู  สุวะสาร
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
668
เด็กหญิงพลอยปวีร์  พวงศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
669
เด็กหญิงพลอยไพลิน  บุญเชิด
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
670
เด็กหญิงพอเพียง  จันทร์ศิริ
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
671
เด็กชายพัชรพล  พรมจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
672
เด็กหญิงพัชรมัย  เงาดำ
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
673
เด็กหญิงพัชราภา  ศรีนอร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
674
เด็กหญิงพัณณิตา  พระโสภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
675
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  มีแสง
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
676
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  โมรา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
677
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  หวังสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
678
เด็กหญิงพัทธนันท์  มาตย์วิเศษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
679
เด็กชายพัทธนันท์  วรรณศิริสกุล
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อำนาจเจริญ

ณ อาคารสัตบุษย์ ชั้น 3 ห้อง ป.4/7 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
680
เด็กหญิงพัทธนันท์  อุทธา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
681
เด็กชายพัสกร  กาลพันธา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
682
เด็กหญิงพาขวัญ  สุจิวโรดม
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
683
เด็กหญิงพิชชาพร  ชั่งจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
684
เด็กหญิงพิชชาภา  มีแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
685
เด็กหญิงพิชชาภา  รัตนวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
686
เด็กหญิงพิชญธิดา  จันทวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
687
เด็กชายพิชญะ  เชิญนิยม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
688
เด็กหญิงพิชญา  เพ็งพา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
689
เด็กหญิงพิชญาภา  ทองเกตุ
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
690
เด็กหญิงพิชญาภา  บรรใดทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
691
เด็กหญิงพิชญาภา  รักพรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
692
เด็กหญิงพิชยดา  ศรีแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
693
เด็กหญิงพิมธิดารัตน์  ตั้งพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
694
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พิมพ์โพธิ์
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
695
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  มฎารักษ์
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
696
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อุนะบุตร
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
697
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ทองเพ็ญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
698
เด็กหญิงพิมพ์สวรรค์  จันทร์อ่อน
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
699
เด็กหญิงพิมลวรรณ  วะหิม
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
700
เด็กชายพีรพัฒน์  ทิศาเวช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
701
เด็กชายพีรภาส  เรืองผึ้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
702
เด็กชายพีรวิชญ์  กิตติชัยสุภาพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
703
เด็กชายพีระพัฒธนะพงษ์   ง่ามเข็มกลาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
704
เด็กชายพีระวัฒน์  คณะมูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
705
เด็กชายพุฒิพงศ์ธร  เวียงจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
706
เด็กชายพุทธินันท์  กันยวิมล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
707
เด็กชายเพชรดนัย  สุระเกษ
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
708
เด็กหญิงเพชรไพลิน  รุจิต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
709
เด็กหญิงเพชราภรณ์  สมพงษ์
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
710
เด็กหญิงเพียงตะวัน  เศรษฐวงศ์
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
711
เด็กหญิงแพรวพรรณ  จันทนะชาติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
712
เด็กหญิงแพรวา  จารุจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
713
เด็กหญิงแพรวา  เต๊ะซัน
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
714
เด็กชายภคพล  อุ่นวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อำนาจเจริญ

ณ อาคารสัตบุษย์ ชั้น 3 ห้อง ป.5/7 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
715
เด็กหญิงภณิตา  ภูศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
716
เด็กหญิงภรณ์ชนก  มารัตน์
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
717
เด็กหญิงภรัณยา  ส่งยา
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
718
เด็กหญิงภัณฑิรา  สุวะโสภา
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
719
เด็กหญิงภัทรกร  เอื้อวงษ์ประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
720
เด็กหญิงภัทรฏา  คณารักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
721
เด็กหญิงภัทรพร  ทานุมา
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
722
เด็กหญิงภัทรพร  บุญเสริม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
723
เด็กชายภัทรพล  ได้เลิศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
724
เด็กชายภัทรพล  พันเพชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
725
เด็กชายภัทรพล  สีบุญนำ
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
726
เด็กหญิงภัทรวดี  ตอสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
727
เด็กหญิงภัทรวดี  พทาเพชร
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
728
เด็กหญิงภัทรวดี  ศิริโสม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
729
เด็กชายภาคิน  ลุนชิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
730
เด็กชายภาณุวัฒน์  คณาเสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
731
เด็กหญิงภานรินทร์  ระบุสัตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
732
เด็กชายภานุวัฒน์  โคตรติ
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
733
เด็กหญิงภารดี  แฝงเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
734
เด็กชายภาวิต  ประชาปกป้อง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
735
เด็กชายภาสกร  หนองรั้ง
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
736
เด็กหญิงภาสินี  กุศลสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
737
เด็กชายภูดินันท์  รุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
738
เด็กหญิงภูธิญา  ระติเดช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
739
เด็กชายภูมินทร์  สู่เสน
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
740
เด็กชายภูริ  พลราช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
741
เด็กชายภูริคุณ  สีนอร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
742
เด็กชายภูริณัฐ  เกตุกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
743
เด็กชายภูรินทร์  หนองรั้ง
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
744
เด็กชายภูริพัฒน์  โสมอินทร์
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
745
เด็กชายภูวเนตร  มิ่งไชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
746
เด็กหญิงมนัสขวัญ  บุญแปลง
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
747
เด็กหญิงมนัสพร  มุทุจิตต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
748
เด็กชายมนุชาธิป  เจริญวัย
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
749
เด็กหญิงมัณฑนากร  สิมมา
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อำนาจเจริญ

ณ อาคารสัตบุษย์ ชั้น 3 ห้อง ป.6/7 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
750
เด็กหญิงมิ่งมณี  จำปาหอม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
751
เด็กชายมิตรประชา  รื่นเริง
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
752
เด็กหญิงมุกมณีรัตน์  รัตนพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
753
เด็กหญิงมุทาดา  มุทา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
754
เด็กชายยศวริศ  ขันบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
755
เด็กหญิงยุพารัตน์  สินเติม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
756
เด็กหญิงยุวดี  ศรีสวรรค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
757
เด็กชายรชตะ  ขุลัง
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
758
เด็กหญิงรฐิตาภรณ์  รักชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
759
เด็กหญิงรติวันต์  สุภาพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
760
เด็กหญิงรมิตา  เจษฎาพาณิชย์
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
761
เด็กหญิงระพีพร  พิลาไชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
762
เด็กชายระพีพัฒน์  ธิษาไชย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
763
เด็กหญิงรักฝัน  โพธิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
764
เด็กชายรัชชานนท์  ศรีหาบุตร
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
765
เด็กหญิงรัชฌา  อุดโท
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
766
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ไหวดี
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
767
เด็กหญิงรัชณิชา  มาศพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
768
เด็กชายรัชตะ  สร้อยงาม
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
769
เด็กชายรัฐภูมิ  อนันต์เรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
770
เด็กชายรัฐสิทธิ์  สอนคำมูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
771
เด็กหญิงราตรี  เที่ยงธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
772
เด็กหญิงรินรดา  แสงนวล
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
773
เด็กหญิงรินลดา  สุราพิท
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
774
เด็กหญิงรุ่งนภา  วามะลุน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
775
เด็กหญิงรุจิรา  โมระดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
776
เด็กหญิงฤทัยชนก  เหล่าศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
777
เด็กหญิงลฎาภา  พรรณรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
778
เด็กหญิงวรพิชชา  สินอ้วน
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
779
เด็กชายวรภพ  ยอดสวย
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
780
เด็กชายวรเมธ  โสมรักษ์
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
781
เด็กหญิงวรวลัญช์  ไตรโพธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
782
เด็กชายวรวัฒน์  จันทร์โท
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
783
เด็กชายวรวิช  มีแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
784
เด็กหญิงวรัชยา  วังสการ
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อำนาจเจริญ

ณ อาคารสัตบุษย์ ชั้น 3 ห้อง ป.5/6 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
785
เด็กหญิงวรัญญา  ขรขวา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
786
เด็กหญิงวรัญญา  เปล่งสุขเจริญศรี
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
787
เด็กหญิงวรัทยา  วีระพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
788
เด็กหญิงวรินมณี  กุบแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
789
เด็กหญิงวริศรา  จันทร์หอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
790
เด็กหญิงวริศรา  เถาว์แสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
791
เด็กหญิงวริศรา  มาพงษ์
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
792
เด็กชายวรุตม์พงษ์  คงทน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
793
เด็กชายวัชพงศ์  เกษียร
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
794
เด็กชายวัชรพล  แก้วจันทึก
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
795
เด็กชายวัชรากร  บุญโสม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
796
เด็กหญิงวาคาณา  ทานากะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
797
เด็กหญิงวานิสา  จันทสิทรางกูล
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
798
เด็กหญิงวาสนา  อุดมลาภ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
799
เด็กหญิงวิจิตรา  สุดตา
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
800
เด็กหญิงวิชญาดา  ทองรัง
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
801
เด็กหญิงวิภารัตน์  บุตรเครือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
802
เด็กหญิงวิยะดา  รัตนพลแสน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
803
เด็กหญิงวิรวรรณ  พสุมาตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
804
เด็กหญิงวิรัชยา  นักธรรม
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
805
เด็กหญิงวิลาวัลย์  พลธิแสง
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
806
เด็กชายวิวัฒน์  ศิริขันธ์
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
807
เด็กหญิงวิสสุตา  โนโชติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
808
เด็กหญิงวีรด์ทิตา  ศิริพงษ์อาภรณ์
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
809
เด็กชายวีรพล  รุ่งเรือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
810
เด็กชายวีรภาพ  พรหมกาล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
811
เด็กชายวุฒิชัย  ภู่ก๋ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
812
เด็กชายเวทิศ  พิมพ์สะกะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
813
เด็กชายศตคุณ  เรืองบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
814
เด็กชายศรัญพงศ์  บุณยรัตพันธุ์
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
815
เด็กชายศรัณยพงศ์  แสงเหลือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
816
เด็กหญิงศรัณย์พร  บุญจอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
817
เด็กชายศรายุธ  เหมันต์
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
818
เด็กชายศริน  ประเสริฐศรี
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
819
เด็กหญิงศรุตา  ประเคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อำนาจเจริญ

ณ อาคารสัตบุษย์ ชั้น 3 ห้อง ป.6/6 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
820
เด็กหญิงศศิตานันท์  กิ่งแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
821
เด็กหญิงศศิธร  ระหงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
822
เด็กหญิงศศิธร  สีตะมา
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
823
เด็กหญิงศศินา  มีทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
824
เด็กหญิงศศิประภา  ละติเดช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
825
เด็กหญิงศศิวรรณ  แซ่หยาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
826
เด็กหญิงศศิวิมล  แสงสุนีย์
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
827
เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  สารคณา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
828
เด็กหญิงศิมัญตรา  อ่อนสา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
829
เด็กหญิงศิรประภา  ทุมชาติ
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
830
เด็กหญิงศิระกาญจน์  ขจรเกียรติเลิศ
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
831
เด็กชายศิริโชค  บุญกัณฑ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
832
เด็กหญิงศิริญญารัตน์  หินแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
833
เด็กหญิงศิริพร  ปัททุม
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
834
เด็กหญิงศิริรดา  ศิริอำนาจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
835
เด็กหญิงศิริรัตน์  ปั้นศรีทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
836
เด็กหญิงศิริรัตน์  ศิริราช
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
837
เด็กหญิงศิริวารีย์  พลบุรี
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
838
เด็กหญิงศิริวิพาโชค  พิกุลศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
839
เด็กชายศิวกร  บรรเทา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
840
เด็กชายศิวาวุธ  กล้าทุกวัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
841
เด็กหญิงศุจีภรณ์  คืนดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
842
เด็กชายศุภกร  กองสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
843
เด็กชายศุภกฤต  ปรุโปร่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
844
เด็กชายศุภกฤต  โพธาทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
845
เด็กชายศุภกฤต  สายวรณ์
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
846
เด็กชายศุภกิจ  มังฉกรรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
847
เด็กชายศุภชัย  จันทร์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
848
เด็กชายศุภชัย  วุฒิสัตยาบัน
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
849
เด็กชายศุภณัฐ  บุญจอง
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
850
เด็กหญิงศุภนุช  แย้มสรวล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
851
เด็กหญิงศุภลักษณ์  ป้องพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
852
เด็กชายศุภวิทญ์  เหมือนเหลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
853
เด็กหญิงศุภิสรา  วงศ์สวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
854
เด็กชายศุรศศิศธร  สอดส่อง
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อำนาจเจริญ

ณ อาคารสัตบุษย์ ชั้น 1 ห้อง ป.4/6 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
855
เด็กหญิงโศภิตรา  ศรีทอง
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
856
เด็กหญิงโศภิตา  โสมอินทร์
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
857
เด็กชายสถิตคุณ  ป้องเพชร
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
858
เด็กหญิงสมัชญา  เถาว์โท
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
859
เด็กชายสมัตถ์  สีดาจิตร
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
860
เด็กหญิงสรัณรัตน์  สุตาวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
861
เด็กชายสวัสดิ์วงศ์  แสงจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
862
เด็กหญิงสาวิตรี  ไชยมาตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
863
เด็กหญิงสาวิตรี  พลหงษ์
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
864
เด็กชายสิงหา  มุมทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
865
เด็กชายสิทธิโชค  มานะพิมพ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
866
เด็กหญิงสิริกร  สันลักษณ์
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
867
เด็กหญิงสิริกัลยา  สุตาวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
868
เด็กหญิงสิรินทรา  อนุภาพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
869
เด็กหญิงสิริยากร  พิมเสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
870
เด็กหญิงสิริวิมล  เหมือนมาตย์
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
871
เด็กหญิงสุชญา  จันทร์เกษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
872
เด็กหญิงสุชาดา  ผิวจันดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
873
เด็กหญิงสุชานันท์  บุตรสาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
874
เด็กหญิงสุดาพร  งามวงศ์
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
875
เด็กหญิงสุตาภัทร  บารมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
876
เด็กหญิงสุธาสินี  ไชยดี
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
877
เด็กหญิงสุธิดา  เหมือนเหลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
878
เด็กหญิงสุธิมา  คำศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
879
เด็กหญิงสุธีกานต์  เบ้าเงิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
880
เด็กหญิงสุนินัทธ์  วิลัยรัตน์
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
881
เด็กชายสุประวีณ์  ช้อนทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
882
เด็กหญิงสุพิชญา  ยาคำ
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
883
เด็กหญิงสุพิชณันฑ์  สิงห์จันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
884
เด็กชายสุภเวช  หนันอ้าย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
885
เด็กหญิงสุภัสสรา  กีรตินันท์วัฒนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
886
เด็กหญิงสุภารัตน์  สายธนู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
887
เด็กหญิงสุรัตนาวดี  สารีพันธุ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
888
เด็กชายสุวิจักขณ์  โชติรสนิรมิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
889
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  สกลไชย
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อำนาจเจริญ

ณ อาคารสัตบุษย์ ชั้น1 ห้อง ป.3/6 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
890
เด็กหญิงโสมศิริ  ศรีรินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
891
เด็กหญิงโสรญา  รูปดีเหมาะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
892
เด็กหญิงองค์อินทร์  ดวงใจ
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
893
เด็กชายอชิรวิชญ์  ดอกบัว
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
894
เด็กหญิงอฐิตา  ธนูศิลป์
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
895
เด็กหญิงอณาเซีย  สุทธินนท์
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
896
เด็กชายอดิสร  ศิริเทศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
897
เด็กหญิงอติภา  สุวะสาร
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
898
เด็กชายอธิชา  พิมพ์ทอง
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
899
เด็กหญิงอธิฏญา  วามะลุน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
900
เด็กหญิงอธิติญา  สีส่วน
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
901
เด็กหญิงอนันดา  ธานี
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
902
เด็กหญิงอนินทิตา  สุลักษณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
903
เด็กหญิงอนุธิดา  สายสมคุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
904
เด็กชายอนุวงศ์  บุญมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
905
เด็กชายอนุวัต  คณาสาร
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
906
เด็กหญิงอภิชญา  ดวงโสภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
907
เด็กหญิงอภิชญา  พรมเสนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
908
เด็กหญิงอภิชญา  ภาคภูมิ
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
909
เด็กหญิงอภิญญา  วงกลม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
910
เด็กหญิงอภิญญา  สายจันดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
911
เด็กชายอภิวิชญ์  เห็มสุข
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
912
เด็กหญิงอมรรัตน์  โมริพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
913
เด็กหญิงอรจิรา  อินธิแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
914
เด็กหญิงอรปภา  สมานพงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
915
เด็กหญิงอรปรียา  วงศ์ด้วง
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
916
เด็กชายอรรฆพร  มาลาอุตม์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
917
เด็กชายอรรถพร  นามสร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
918
เด็กหญิงอรัชพร  พุ่มจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
919
เด็กหญิงอรัชพร  สารรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
920
เด็กชายอลงกรณ์  มาลาอุตม์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
921
เด็กชายอลงกรณ์  ศรีจุดานุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
922
เด็กหญิงอลิชา  ทองก้อน
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
923
เด็กชายอัครชัย  ตันประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
924
เด็กชายอัครชัย  ทนทาน
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อำนาจเจริญ

ณ อาคารสัตบุษย์ ชั้น 1 ห้อง ป.3/6 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
925
เด็กหญิงอังสนา  ชัยวิวัฒน์ตระกูล
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
926
เด็กหญิงอัญมณี  ภิญโญดุลยเจต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
927
เด็กชายอัฑฒกร  บุญสวน
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
928
เด็กหญิงอันดา  มาสขาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
929
เด็กชายอิทธิชัย  สินอ้วน
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
930
เด็กชายอิทธิพล  บุญเลิศ
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
931
เด็กชายอิทธิศักดิ์  ตันวัฒนเสรี
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
932
เด็กหญิงไอซ์รัตน์ดา  จารุมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
933
เด็กหญิงไอยาริญ  จันทวารา
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์