ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อำนาจเจริญ

ณ อาคารสัตตบงกช ชั้น 1 ห้อง ป.2/7 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชพรรณ  สายหงษ์
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
2
เด็กชายกรวิชญ์  ผิวเหลือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  กาญจนสิงห์
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
4
เด็กชายกฤษกร  หอมหวล
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
5
เด็กชายกฤษฎา  ไทรเล็กทิม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
6
เด็กชายกฤษฏิ์ฐกรณ์  เสนพันธ์
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกวินทิพย์  พันธทัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกวิสรา  กิมยงค์
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
9
เด็กชายกษิดิศ  วิริยพงษ์ไพบูลย์
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
10
เด็กชายกัญจน์ติพัฒษ์  ไชยถาวร
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
11
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  โรมวาปี
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
12
เด็กหญิงกัญญาพัชร  เทียนวิลัย
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
13
เด็กชายกิตตน์ธนกร  รอดคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
14
เด็กหญิงกิตติชัญญา  ทองปาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
15
เด็กชายกิตติธัช  ผาริบุตร
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
16
เด็กชายกิตติพร  บุญมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
17
เด็กชายกิตติภพ  ฉิมเอี่ยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
18
เด็กชายกิตติภพ  ทิพวงค์
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
19
เด็กชายกิตติภูมิ  คุณมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
20
เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  ผาริบุตร
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
21
เด็กชายกิตติวัฒน์  ขจัดมลทิน
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
22
เด็กชายกิติพล  สานัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
23
เด็กหญิงกีรติกานต์  บุญธิมาศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
24
เด็กหญิงกุลจิรา  เกิดสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
25
เด็กหญิงเกวลิน  ถามะพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
26
เด็กหญิงเกษมณี  บุญสะอาด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
27
เด็กหญิงจันทกานต์  แดนรับรัมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
28
เด็กหญิงจิดาภา  ดำมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
29
เด็กหญิงจิตตราภรณ์  กองสิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
30
เด็กชายจิรเดช  ไชยสัจ
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
31
เด็กหญิงจิรภิชญา  กัลยกฤต
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
32
เด็กหญิงจิรภิญญา  ธานี
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
33
เด็กชายจิรสิทธิ์  เจริญบุญ
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
34
เด็กหญิงจิรัชญา  แก้วเกิด
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
35
เด็กชายจุลจักร  โคกโพธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อำนาจเจริญ

ณ อาคารสัตตบงกช ชั้น 1 ห้อง ป.1/3 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายเจตนิรันดร์  เกษกุล
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
37
เด็กหญิงเจริฐรัตน์  ระดาพงษ์
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
38
เด็กชายฉัตรพิศุทธิ์  พิลาวุฒิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
39
เด็กชายฉัตรมงคล  ไชยต้นเทือก
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
40
เด็กหญิงชญานิศ  แสนสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
41
เด็กหญิงชญานิษฐ์  มณีวงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
42
เด็กหญิงชนม์นิพา  กุลแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
43
เด็กหญิงชนรดี  มารักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
44
เด็กหญิงชนันธร  พุทธขันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
45
เด็กชายชนินทร์  วิริยะกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
46
เด็กชายชยุต  พลายโถ
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
47
เด็กชายชยุตม์พงศ์  สายเจียง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
48
เด็กชายชลิต  ไชยคุณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
49
เด็กชายชวิศาล  บุญเติม
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
50
เด็กชายชัยวิชญ์  เห็มสุข
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
51
เด็กชายเชษฐวุฒิ  พันธุ์ปลาโด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
52
เด็กหญิงญาณิศา  ไชยะโอชะ
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
53
เด็กหญิงญาณิศา  สิงห์ชาติ
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
54
เด็กชายญาโณทัย  แสงเพชร
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
55
เด็กหญิงฐณัชญ์พร  จำปาเนตร
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
56
เด็กชายฐนกร  จันทร์แดง
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
57
เด็กชายฐานปกรณ์  พยัคฆทา
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
58
เด็กชายฐิติ  จันทร์แดง
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
59
เด็กหญิงฑิฆัมพร  วิริยะพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
60
เด็กชายณฐนนท์  ตระการกสิกิจ
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
61
เด็กชายณภัทร  ไชยสัจ
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
62
เด็กหญิงณัชชภัชร  บัวทอง
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
63
เด็กหญิงณัฏฐกานต์  ตังวงศ์ประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
64
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สอนเผือก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
65
เด็กหญิงณัฐชยา  อุสาห์จันทราบูรณ์
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
66
เด็กหญิงณัฐณิชา  กุลเนตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
67
เด็กหญิงณัฐณิชา  ปัญญาดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
68
เด็กหญิงณัฐณิชา  แพงโคตร
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
69
เด็กชายณัฐดนย์  โอสถ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
70
เด็กหญิงณัฐปภัสร์  ฟักสุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อำนาจเจริญ

ณ อาคารสัตตบงกช ชั้น 1 ห้อง ป.1/5 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายณัฐพล  รัตนศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
72
เด็กชายณัฐภัทร  เพียสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
73
เด็กชายณัฐภูมินทร์  ดีแสน
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
74
เด็กหญิงณัฐวรรณ  แย้มโอษฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
75
เด็กชายณัษฐพงษ์  ตั้งตระกูลวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
76
เด็กชายณิชพงศ์  พรมมี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
77
เด็กหญิงณิชานันท์  ตราทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
78
เด็กหญิงณิชานาฎ  ศรีวะวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
79
เด็กชายดนัยเทพ  รัตนศรี
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
80
เด็กหญิงดลพร  ปัญญามาตร์
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
81
เด็กหญิงตรีชฎา  ใจทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
82
เด็กชายต่อตระกูล  ศรีสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
83
เด็กชายเตชินท์  ลายทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
84
เด็กชายเตชินท์  แสงแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
85
เด็กหญิงทักษอร  ถูระวรณ์
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
86
เด็กหญิงทิพธัญญา  สีลาไหม
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
87
เด็กหญิงแทนขวัญ  วารีนิล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
88
เด็กชายธนกฤต  โคตรอาษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
89
เด็กชายธนกฤต  ปัญญานุภาพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
90
เด็กชายธนกฤต  สอนเลิศ
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
91
เด็กชายธนกฤต  อันทะเดช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
92
เด็กหญิงธนภรณ์  จันทรงศิลป์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
93
เด็กหญิงธนภรณ์  เนตรวงค์
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
94
เด็กชายธนวัฒน์  กิวิโล
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
95
เด็กชายธนวัฒน์  ดิษธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
96
เด็กชายธนวัฒน์  มงคลมาตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
97
เด็กชายธนวัตน์  คณะพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
98
เด็กชายธนัช  ธันญบูรณ์
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
99
เด็กหญิงธนัญชนก  โคตะการ
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
100
เด็กหญิงธนัญญา  สวัสดิ์พันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
101
เด็กหญิงธนิษฐา  สวยกลาง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
102
เด็กหญิงธมนวรรณ  ธารารมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
103
เด็กหญิงธมนวรรณ  สุวิพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
104
เด็กชายธรรพ์ณธร  ปัญญานาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
105
เด็กหญิงธัญชนก  ปราณี
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อำนาจเจริญ

ณ อาคารสัตตบงกช ชั้น 1 ห้อง ป.1/2 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงธัญญารัตน์  ได้เลิศ
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
107
เด็กหญิงธัญลักษณ์  ภูฆัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
108
เด็กหญิงธัญสุดา  ตาทอง
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
109
เด็กชายธาราภัทร  จันทะพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
110
เด็กหญิงธีรพร  ศรอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
111
เด็กชายธีรภัทร  ถามะพันธ์
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
112
เด็กชายธีรภัทร์  คำสุข
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
113
เด็กชายธีระพงษ์  ดวงลาพิมพ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
114
เด็กชายธีรัตม์  ธนเจริญสกุล
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
115
เด็กชายนนทนัตญ์  นพเก้า
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
116
เด็กชายนนทภัทร  นพเก้า
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
117
เด็กหญิงนพพัสสร  รุ่งเรือง
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
118
เด็กหญิงนภัส  พร้อมสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
119
เด็กชายนราวิชญ์  พึ่งพบ
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
120
เด็กหญิงนฤกมล  วุฒิพรหม
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
121
เด็กหญิงนวรัตน์  พทาเพชร
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
122
เด็กหญิงนันท์นภัส  ขันธเกษ
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
123
เด็กหญิงนันทิชา  ดำเดียง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
124
เด็กหญิงนันทิยา  เอื้อวงษ์ประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
125
เด็กหญิงนาริณี  ธรรมโรจน์
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
126
เด็กหญิงนิธิตา  เหลืองช่อสิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
127
เด็กหญิงนิรชา  เสตะจิต
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
128
เด็กหญิงนิศาชล  ชาววัง
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
129
เด็กหญิงนุตประวีณ์  โชติรสนิรมิต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
130
เด็กชายบุณยกร  เจริญวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
131
เด็กหญิงปณิดา  จิตรมาศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
132
เด็กหญิงปพิชญา  พรพิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
133
เด็กชายปภังกร  คลังแสง
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
134
เด็กชายปภังกร  โสมรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
135
เด็กหญิงประภาวดี  ทองคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
136
เด็กหญิงปรางค์สินี  ผาปรางค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
137
เด็กชายปราโมทย์  ชุมภูแสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
138
เด็กหญิงปริชญา  พรพิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
139
เด็กชายปริยวิศว์  ตั้งตระกูลวงศ์
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
140
เด็กหญิงปริยาภัทร  ขันธุปัทม์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อำนาจเจริญ

ณ อาคารสัตตบงกช ชั้น 1 ห้อง ป.1/1 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงปลิตานันท์  ปรือทอง
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
142
เด็กหญิงปวริศา  กัลยาพันธ์
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
143
เด็กหญิงปวันพัสตร์  บุญวรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
144
เด็กหญิงปวิชญาดา  ยศพันษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
145
เด็กหญิงปวิตรา  แก้วมณี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
146
เด็กชายปองภพ  ศิริพันธะ
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
147
เด็กชายปัญญา  ไชยสุระ
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
148
เด็กชายปัญญาพัฒน์  ทวีศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
149
เด็กหญิงปัญญาพัฒน์  สะอาด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
150
เด็กชายปัณณธร  คำเลิศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
151
เด็กชายปิติภัทร  ลาลุน
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
152
เด็กหญิงปิ่นอุมา  พาที
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
153
เด็กชายปิยชาติ  วังทะพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
154
เด็กหญิงปิยะรัตน์  ภูมิมะลา
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
155
เด็กชายปิยะวัฒน์  ศรีโท
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
156
เด็กหญิงปิยากร  ปุระ
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
157
เด็กหญิงปิยาพัชร  นันทจักร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
158
เด็กหญิงปิยาพัชร  สุเลิศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
159
เด็กชายปุณณวัฒน์  พรมทา
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
160
เด็กชายเผ่าเกียรติ  จุละกะ
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
161
เด็กชายพงศกร  บุดดาวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
162
เด็กชายพงศพัศ  เชื่อสิงห์
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
163
เด็กชายพงศพัศ  ปากอุตสาห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
164
เด็กชายพงศพัศ  พยัฆฑา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
165
เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  หอมสมบัติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
166
เด็กหญิงพงษ์พิชญาพร  มาสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
167
เด็กชายพงษภัทร  สวัสดิ์พันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
168
เด็กชายพชรพล  แก้วชารี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
169
เด็กหญิงพรรณปพร  จักษุพันธ์
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
170
เด็กหญิงพรรณพิชชา  ทองโคตร
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
171
เด็กหญิงพริมรตา  โคตะการ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
172
เด็กหญิงพลอยกาญจน์  หมายทอง
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
173
เด็กชายพศิน  พงศ์วศิน
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
174
เด็กชายพัชรพล  ปัญญา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
175
เด็กหญิงพัชรากาญณ์  ศรีสุพรรณ์
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อำนาจเจริญ

ณ อาคารสัตตบงกช ชั้น 2 ห้อง ป.1/7 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงพัชริฎา  มีทองแสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
177
เด็กชายพัฒน์ชรพงศ์  ต่ายธานี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
178
เด็กชายพัทธดนย์  แก่นสาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
179
เด็กชายพิชัยภูษิต  การะเกษ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
180
เด็กชายพิชิตพงษ์  ชิตวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
181
เด็กหญิงพิมรภัทร  สุระเกษ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
182
เด็กหญิงพิยดา  ศรีวะวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
183
เด็กชายพีรพัฒน์  ผิวลมูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
184
เด็กชายพีรพัฒน์  ศรีจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
185
เด็กหญิงพีรยา  ไชยกุล
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
186
เด็กชายพุฒิเมธ  สุวะสาร
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
187
เด็กหญิงเพ็ญอักษร  คำหงษา
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
188
เด็กชายเพลงศักดิ์  พูลภูงา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
189
เด็กหญิงแพรวา  กาติวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
190
เด็กหญิงเฟื่องฉัตร  สาชนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
191
เด็กชายภคนนท์  จิตรมาศ
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
192
เด็กหญิงภัณฑิรา  ไชยบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
193
เด็กชายภัทรดนัย  ตาทอง
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
194
เด็กหญิงภัทรนันท์  โพธิ์สืบ
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
195
เด็กหญิงภัทรภัสสร  เรืองชาญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
196
เด็กหญิงภัทรวรรณ  ใจกล้า
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
197
เด็กชายภาณุพงศ์  โหมดม่วง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
198
เด็กชายภาณุเมศ  พันธ์อ่อน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
199
เด็กหญิงภาวินี  เรืองบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
200
เด็กชายภูกวิน  กุลสุทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
201
เด็กชายภูมิชัย  มีชัย
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
202
เด็กชายภูรินทร์  พาป้อ
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
203
เด็กชายภูสิทธิ์  มีทองแสน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
204
เด็กหญิงมนรดา  โททอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
205
เด็กหญิงมนัสนันท์  โสคำภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
206
เด็กหญิงมัญชุพร  บุญฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
207
เด็กหญิงมินตรา  ลุ่มนอก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
208
เด็กชายเมธาสิทธิ์  อั้งยุทธ
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
209
เด็กชายยจธนา  เพ้านู
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
210
เด็กหญิงโยทะกา  จรลี
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อำนาจเจริญ

ณ อาคารสัตตบงกช ชั้น 2 ห้อง ป.1/4 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กชายรณฤทธิ์  ฤทธิรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
212
เด็กชายรภสกร  อินทมนต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
213
เด็กชายรักษ์  ชารีรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
214
เด็กชายรัตนภูมิ  มีทองแสง
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
215
เด็กหญิงรุ่งทิพย์  วงศ์ศรีธร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
216
เด็กหญิงลีลาวดี  สุวรรณพรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
217
เด็กชายเลิศวรรธน์  เรืองนุ้ย
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
218
เด็กชายวชิรวิทย์  สมณา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
219
เด็กหญิงวณิชญา  จำปาหอม
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
220
เด็กหญิงวนิชิดา  เวชพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
221
เด็กหญิงวรกมล  บุดดีสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
222
เด็กหญิงวรกาญจน์  สนั่นเครื่อง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
223
เด็กหญิงวรพิชชา  สุขสถิตย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
224
เด็กหญิงวรัชต์ริน  นิ้วทอง
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
225
เด็กหญิงวรัทญา  โนนเพีย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
226
เด็กหญิงวรันธร  หลอดคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
227
เด็กชายวรากร  อุตอามาตย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
228
เด็กหญิงวริศรา  บุญมาก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
229
เด็กชายวโรทัย  กิทำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
230
เด็กหญิงวสุธิดา  สมพงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
231
เด็กชายวัชฌิรายุทธ  สิงห์ป้อง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
232
เด็กชายวันชนะ  มัชฌิมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
233
เด็กชายวานิชย์  ระดาชัย
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
234
เด็กชายวายุ  นิลแสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
235
เด็กชายวิทวัส  อุปริวงศ์
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
236
เด็กหญิงวิภาดา  มั่งคง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
237
เด็กหญิงวิรตา  บุญเสริม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
238
เด็กชายวิษณุ  ชนนิยม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
239
เด็กชายวีรภัทร  สีหาพัด
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
240
เด็กหญิงศรัณญา  พิชัยกุล
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
241
เด็กชายศรัณย์ภัทร  บุตรอำคา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
242
เด็กหญิงศิรประภา  วามะลุน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
243
เด็กหญิงศิริรัตน์  สารธิมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
244
เด็กหญิงศิริลักษณ์  สนิทนวล
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
245
เด็กชายศิวกร  แก้วมณี
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อำนาจเจริญ

ณ อาคารสัตตบงกช ชั้น 2 ห้อง ป.5/2 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กชายศิวกร  ศิริวิ
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
247
เด็กชายศิวนาท  ทนงจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
248
เด็กชายศุภกร  สิงห์นาค
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
249
เด็กหญิงศุภรดา  วงษ์ชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
250
เด็กชายสตีเว่น  เรืองวงศ์เวบ
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
251
เด็กหญิงสมิตานันท์  วรรณพัฒน์
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
252
เด็กชายสยุมภู  พิลาวุฒิ
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
253
เด็กหญิงสศิมา  บุญสะอาด
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
254
เด็กชายสัณฐิติ  บุตรวัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
255
เด็กชายสายนทีทอง  ฤทธิโคตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
256
เด็กชายสิทธิชัย  โสภาพรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
257
เด็กชายสิทธินนท์  วิรุฬวัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
258
เด็กชายสิทธิศักดิ์  สุ่มมาตย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
259
เด็กชายสิปปภาส  ธนชัยทิมากร
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
260
เด็กชายสิรดนัย  พลหาญ
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
261
เด็กชายสิรวิชญ์  สุขประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
262
เด็กชายสิริอนันต์  โชติกเสถียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
263
เด็กหญิงสุชวดี  คณาจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
264
เด็กหญิงสุชานาถ  คำสนอง
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
265
เด็กหญิงสุณิสา  อำลุงพล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
266
เด็กหญิงสุธาวี  เงินเรียน
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
267
เด็กหญิงสุธิณี  จำปาทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
268
เด็กชายสุธินันท์  บัวศรี
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
269
เด็กหญิงสุภัทรา  สีงาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
270
เด็กหญิงสุภารัตน์  แสงเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
271
เด็กหญิงสุมินทร์ตรา  กาตีวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
272
เด็กชายสุรธัช  อักษรพิมพ์
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
273
เด็กหญิงสุวพิชญ์  ศรีโคตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
274
เด็กชายเสริมทรัพย์  ไชยแสง
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
275
เด็กหญิงหทัยชนก  โกมลศรี
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
276
เด็กหญิงอนัญญา  คูณมา
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
277
เด็กหญิงอภิชญา  สมปอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
278
เด็กชายอภิรักษ์  สิทธิการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
279
เด็กชายอภิวิชญ์  เกื้อทาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
280
เด็กชายอภิวิชญ์  แสงสว่าง
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อำนาจเจริญ

ณ อาคารสัตตบงกช ชั้น 2 ห้อง ป.4/3 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กหญิงอภิสร  จันทมูล
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
282
เด็กหญิงอรจิรา  โป๊แซ
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
283
เด็กชายอรรถวิทย์  เกศหอม
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
284
เด็กหญิงอริศรา  สันตะวงศ์
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
285
เด็กหญิงอลิส  เจอร์แรมส์
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
286
เด็กหญิงอัฐภิญญา  มุทาพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
287
เด็กหญิงอัตภิกญาณ์  จูมจันทร์
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
288
เด็กชายอานุภาพ  จันทรังษี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
289
เด็กชายอำนาจ  ชัยกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
290
เด็กชายอิทธยา  มะลิหอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
291
เด็กชายอิทธิณัฐ  สารธิมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
292
เด็กหญิงอิศริยา  สานัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
293
เด็กชายเอื้ออังกูร  ศรเพชร
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
294
เด็กชายไอยคุปต์  คุณมี
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อำนาจเจริญ

ณ อาคารสัตตบงกช ชั้น 2 ห้อง ป.4/4 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
295
เด็กหญิงกชพรรณ  สุกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
296
เด็กชายกณกพล  แก้วกอ
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
297
เด็กชายกตัญญู  ผิวเงิน
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
298
เด็กหญิงกนกณัฐ  พทาเพชร
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
299
เด็กหญิงกนกพร  โวหาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
300
เด็กหญิงกนกพร  ศรียาวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
301
เด็กหญิงกนกวรรณ  คงทน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
302
เด็กหญิงกนกวรรณ  นนทพรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
303
เด็กหญิงกนกวรรณ  สืบสิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
304
เด็กหญิงกนกอรวลี  ยุวบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
305
เด็กหญิงกมลนิตย์  มีมานะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
306
เด็กหญิงกมลลักษณ์  แพงโคตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
307
เด็กหญิงกมลลักษณ์  แสงโสมไพศาล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
308
เด็กหญิงกมลวิษา  พรมรักษ์
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
309
เด็กชายกรรณวิษณ์  จำนงค์
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
310
เด็กหญิงกรรณิการ์  บุดดาวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
311
เด็กชายกรวิชญ์  ปะตะสังค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
312
เด็กชายกริชปกุล  โคตรชาลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
313
เด็กหญิงกริชสุดา  ศาลาน้อย
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
314
เด็กชายกฤชนนท์  เสือดาว
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
315
เด็กชายกฤชพล  ฤาชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
316
เด็กชายกฤตภาส  สว่างวุฒิไกร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
317
เด็กชายกฤตยชญ์  ศรีนาแพง
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
318
เด็กชายกฤติชัย  กลางสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
319
เด็กชายกฤษกร  บรรลุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
320
เด็กชายกฤษณะพงศ์  ตาแปง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
321
เด็กชายกฤษดา  เพิ่มพูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
322
เด็กชายกฤษนล  สันตะวงศ์
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
323
เด็กหญิงกวินตรา  กาณวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
324
เด็กหญิงกวินตรา  เทวา
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
325
เด็กหญิงกวินตรา  ศักดิ์วงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
326
เด็กหญิงกวินทรานภัส  ลุยพิมพ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
327
เด็กหญิงกวินธิดา  คชเสน
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
328
เด็กหญิงกวิลธิดา  สุขสะอาด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
329
เด็กหญิงกวิสรา  บุญญา
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อำนาจเจริญ

ณ อาคารสัตตบงกช ชั้น 2 ห้อง ป.4/2 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
330
เด็กหญิงกอหญ้า  สาระพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
331
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทาตะคุณ
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
332
เด็กหญิงกัญญานัฐ  สีนอร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
333
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ฤทธิตา
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
334
เด็กหญิงกัญวรา  จำปาเนตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
335
เด็กหญิงกัณฐารัตน์  สุพร
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
336
เด็กหญิงกัลย์สุดา  พาตะวัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
337
เด็กหญิงกาญจน์พิชชา  แก้วมะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
338
เด็กหญิงกาญจนา  มารักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
339
เด็กหญิงกานต์ธีรา  ระเมือง
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
340
เด็กหญิงกานต์พิชชา  สุพรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
341
เด็กชายกานต์  กาฬบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
342
เด็กชายกิตติณัฏฐ์  ปัญญาวิโรจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
343
เด็กชายกิตติพล  บุญแจ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
344
เด็กชายกิตติพันธ์  จันทป
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
345
เด็กชายกิตติภณ  บุญโสม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
346
เด็กชายกิตติภพ  พรมกสิกร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
347
เด็กชายกิติคุณ  มณีกรรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
348
เด็กชายกุลเชษฐ์  สีลาคำ
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
349
เด็กหญิงกุลธิดา  จันทา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
350
เด็กหญิงเกศมณี  ขันทวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
351
เด็กชายเกียรติศักดิ์  ขันธุปัทม์
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
352
เด็กชายขจรศักดิ์  กีกอง
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
353
เด็กหญิงขวัญข้าว  ประทุมชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
354
เด็กหญิงขวัญข้าว  โลจรัส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
355
เด็กหญิงขวัญจิรา  เกษมสุข
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
356
เด็กหญิงเข็มจิรา  รอดคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
357
เด็กหญิงเขมิกา  อตรพงษ์
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
358
เด็กชายคณิศร  โคตรทอง
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
359
เด็กหญิงคาร่า เบญจมาศ  รูนีย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
360
เด็กชายคุณานนท์  ผิวเงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
361
เด็กหญิงแคทรียา  นารีโฮล์มส
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
362
เด็กหญิงงามพิศ  วงศ์จันทร์
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
363
เด็กชายจตุรวิทย์  มาลีรัตน์
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
364
เด็กชายจรัลชัย  ภาระเวช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อำนาจเจริญ

ณ อาคารสัตตบงกช ชั้น 2 ห้อง ป.4/1 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
365
เด็กชายจักรธร  กุลแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
366
เด็กชายจักรพัฒน์  จันทะเนตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
367
เด็กหญิงจันทรพร  เดชะ
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
368
เด็กหญิงจันทร์วรา  เศรษฐวงศ์
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
369
เด็กหญิงจิณวราห์  ช่วงชิง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
370
เด็กหญิงจิดาภา  บุญรุ่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
371
เด็กชายจิตติพัฒน์  ศรีชาติ
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
372
เด็กหญิงจิตติภัทรา  ถวิลการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
373
เด็กหญิงจิตรานุช  อุปสาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
374
เด็กหญิงจินดารัตน์  สรสุภาพงศ์
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
375
เด็กหญิงจินตวีณ์  ช่วงชิง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
376
เด็กชายจิรกุล  ศิริโภค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
377
เด็กหญิงจิรภิญญา  เจริญขึ้น
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
378
เด็กหญิงจิรภิญญา  อุทธา
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
379
เด็กชายจิรวัฒน์  ไชยพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
380
เด็กชายจิรวัฒน์  อัตไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
381
เด็กชายจิรศักดิ์  อสงไขย
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
382
เด็กชายจิระเมธ  สมณา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
383
เด็กหญิงจิรัชญา  พงศ์นา
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
384
เด็กหญิงจิรัชยา  กำหอม
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
385
เด็กหญิงจิรัชยา  เครือดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
386
เด็กชายจิรายุ  อัตไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
387
เด็กชายจิรายุทธ  บุญธรรมมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
388
เด็กชายจีระพัฒน์  คำหอมกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
389
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  บุญมาวัด
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
390
เด็กหญิงจุฑารัตน์  ศรีอุดร
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
391
เด็กชายเจษฎา  โคตรอาษา
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
392
เด็กชายเจษฎา  เมษา
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
393
เด็กหญิงฉัตรภรณ์  ศรีแนน
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
394
เด็กหญิงฉัตรภิญญา  โพธิ์มาตย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
395
เด็กหญิงชฎาพร  ถิ่นใต้
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
396
เด็กหญิงชนกชนม์  จันทรเสนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
397
เด็กชายชนกฤต  วงศ์ละคร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
398
เด็กหญิงชนัญญา  ปรือทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
399
เด็กหญิงชนิกานต์  สาทาวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อำนาจเจริญ

ณ อาคารสัตตบงกช ชั้น 3 ห้อง ป.3/7 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
400
เด็กหญิงชนินาถ  มัสยามาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
401
เด็กชายชยกร  อ่อนพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
402
เด็กชายชยพล  ลัทธชัยดิลก
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
403
เด็กชายชยางกูร  นวลอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
404
เด็กหญิงชรพร  ฤทธิทิศ
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
405
เด็กชายชลธาร  ชิดดี
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
406
เด็กหญิงชลธิชา  โฉมเฉลา
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
407
เด็กหญิงชลลดา  ธัมมานุกูลสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
408
เด็กหญิงช่อทิพย์  จันทบาล
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
409
เด็กชายชัชพิมุข  แสงธิ
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
410
เด็กหญิงชัญญา  คุณุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
411
เด็กชายชัญญา  เสียงเย็น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
412
เด็กหญิงชัญญาธรณ์  จอมแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
413
เด็กหญิงชัญญาพัชญ์  จิตตารมย์
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
414
เด็กหญิงชาลิสา  แก้วสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
415
เด็กหญิงชาลิสา  หนูทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
416
เด็กหญิงชิตาภา  บุรมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
417
เด็กชายชิษณุพงศ์  อาร์รวส
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
418
เด็กชายชิษณุพงษ์  ทองดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
419
เด็กหญิงชุติกาญจน์  จันทป
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
420
เด็กหญิงชุติกาญจน์  สอนพงษ์
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
421
เด็กหญิงชุติมา  หลาวแก้ว
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
422
เด็กหญิงชุติสรา  บัวเขียว
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
423
เด็กหญิงชุรีกร  สว่างเนตร
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
424
เด็กชายโชคชัย  กุลเกลี้ยง
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
425
เด็กหญิงโชติมา  ลุนชิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
426
เด็กหญิงโชติรส  ดอกแก้ว
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
427
เด็กชายญาณกวี  ถาวรคุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
428
เด็กหญิงญาณภา  วันดีวงษ์
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
429
เด็กหญิงญาณิชดาภา  สุรารักษ์
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
430
เด็กหญิงญาณิศา  กงแก้ว
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
431
เด็กหญิงญาดา  ศรีแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
432
เด็กหญิงฏีฉัตร  ไชยศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
433
เด็กชายฐาปกรณ์  มีมานะ
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
434
เด็กหญิงฐาปนี  รักถิ่น
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อำนาจเจริญ

ณ อาคารสัตตบงกช ชั้น 3 ห้อง ป.6/5 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
435
เด็กหญิงฐิตาภา  ทัศบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
436
เด็กหญิงฐิติพร  บุตตะ
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
437
เด็กชายฐิติพัทธ์  สีฟ้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
438
เด็กหญิงฐิติมา  โสภิพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
439
เด็กชายฐิติวัฒน์  โสภะบุญ
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
440
เด็กชายณฐกร  จันทวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
441
เด็กชายณฐพงศธร  ไชยมงคลดิษฐ์
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
442
เด็กชายณฐพงศ์  สุวรรณวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
443
เด็กชายณฐพล  ประแดงปุย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
444
เด็กชายณฐวัฒน์  คำจร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
445
เด็กหญิงณดา  แสนสุรีย์รังสิกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
446
เด็กหญิงณพัชญา  พิมพะเลีย
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
447
เด็กชายณภัทร  ขันธุปัทม์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
448
เด็กหญิงณัชชนันท์  สุ่มมาตย์
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
449
เด็กหญิงณัชชาริณีย์  ทองคำ
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
450
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ใจกระจ่าง
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
451
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เฉานอก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
452
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทับทิมหิน
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
453
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทานุมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
454
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บุญชาลี
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
455
เด็กชายณัฐกิตติ์  คำหงษา
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
456
เด็กชายณัฐกิตติ์  ศรีจันทร์
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
457
เด็กหญิงณัฐชยา  พันธ์แก่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
458
เด็กหญิงณัฐชา  เกื้อทาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
459
เด็กหญิงณัฐณิชา  ทนทาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
460
เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
461
เด็กหญิงณัฐณิชากร  ตาทอง
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
462
เด็กหญิงณัฐณิชาช์  วรรณโท
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
463
เด็กชายณัฐดนัย  สุวรรณศรี
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
464
เด็กหญิงณัฐนันท์  บุญเต็ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
465
เด็กหญิงณัฐนันท์  วังสการ
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
466
เด็กชายณัฐปภัสร์  เจษฎาพาณิชย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
467
เด็กชายณัฐพงษ์  ศรีจันทร์เด่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
468
เด็กหญิงณัฐพร  บูรณปรีชา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
469
เด็กหญิงณัฐพร  มารักษ์
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อำนาจเจริญ

ณ อาคารสัตตบงกช ชั้น 3 ห้อง ป.6/1 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
470
เด็กหญิงณัฐพร  ลายทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
471
เด็กชายณัฐรัช  มุสารักษ์
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
472
เด็กชายณัฐรัฐ  ทัศบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
473
เด็กชายณัฐราวุฒิ  มาลาพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
474
เด็กหญิงณัฐริกา  คุ้มขำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
475
เด็กหญิงณัฐริกา  ผิวหอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
476
เด็กหญิงณัฐวลัญช์  ศรีไสย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
477
เด็กชายณัฐวัชต์  บุญมาภักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
478
เด็กชายณัฐวัฒน์  สุขอร่าม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
479
เด็กชายณัฐวัศ  มุระศรี
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
480
เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญธรรมนุก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
481
เด็กชายณัฐสิทธ์  อุตสาหพันธ์
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
482
เด็กหญิงณัฐิดา  สานนท์
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
483
เด็กชายณันฐกิดติ  สมหวัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
484
เด็กหญิงณิชากร  แจ่มใส
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
485
เด็กหญิงณิชานันท์  โคตอาษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
486
เด็กหญิงณิชาภา  จำปาไพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
487
เด็กหญิงเณศรา  ถีระพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
488
เด็กชายดนุสรณ์  นีระพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
489
เด็กชายดิชญนันท์  ภาคสุโพธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
490
เด็กชายดิชฐพณศ์  นันณ์ตะวรรณ
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
491
เด็กชายดีแลนด์  วาสนีแอ็ค
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
492
เด็กชายเดชปภัช  เดชเสน
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
493
เด็กชายเดชาวัต  กะมุทา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
494
เด็กชายต้นกล้า  แก้วเลื่อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
495
เด็กชายถกลเกียรติ  วงศ์ใหญ่
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
496
เด็กชายถิรวัฒน์  คำจร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
497
เด็กหญิงทักษอร  จันทะเพชร
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
498
เด็กชายทัตธน  ศรีสะอาด
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
499
เด็กชายทัศน์พงศ์  ทัศบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
500
เด็กหญิงทัศนาวลัย  หาริตะวัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
501
เด็กหญิงทาณิชา  ฟักสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
502
เด็กหญิงทิฆัมพร  ยืนยง
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
503
เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์  ลมูลเกษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
504
เด็กหญิงทิพย์สุดา  หงษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อำนาจเจริญ

ณ อาคารสัตตบงกช ชั้น 3 ห้อง ป.6/4 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
505
เด็กชายไทโกะ  ราชอุ่น
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
506
เด็กหญิงธณัญชนก  จำปาทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
507
เด็กชายธนกร  ไชยมาตย์
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
508
นายธนกฤต  นีระเนตร
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
509
เด็กชายธนกฤต  ประชุมชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
510
เด็กชายธนกฤต  ศรีสุระ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
511
เด็กชายธนชาติ  ก้อนแพง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
512
เด็กชายธนโชติ  ติดสุข
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
513
เด็กชายธนโชติ  พวงสำลี
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
514
เด็กชายธนโชติ  พาวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
515
เด็กชายธนพงษ์  สะอาด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
516
เด็กหญิงธนพร  วงวิจิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
517
เด็กชายธนพล  สงวนนาม
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
518
เด็กชายธนพัฒน์  คำสุมาลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
519
เด็กชายธนพิพัฒน์  สุขบัติ
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
520
เด็กหญิงธนภร  สมานพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
521
เด็กหญิงธนภรณ์  หลวงมณี
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
522
เด็กชายธนภัทร  ขันธุปัทม์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
523
เด็กชายธนภูมิ  จูมลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
524
เด็กชายธนรัฐ  จันทร์สวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
525
เด็กหญิงธนวรรณ  ปัสสา
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
526
เด็กชายธนวัฒน์  บุญญฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
527
เด็กชายธนวัฒน์  ลุนชิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
528
เด็กชายธนัชชา  เนื่องเผือก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
529
เด็กหญิงธนัชพร  อันไขหน้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
530
เด็กหญิงธนัญชนก  ถือโคตร
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
531
เด็กชายธนากร  มิลยะมาตย์
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
532
เด็กชายธนาธร  แก้วหาญ
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
533
เด็กชายธนาธิป  จันทวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
534
เด็กหญิงธนาภา  ชานุชิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
535
เด็กหญิงธนาภา  แสงย้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
536
เด็กชายธนาวิทย์  คุ้มผล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
537
เด็กหญิงธนิดา  กระต่ายทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
538
เด็กหญิงธนิดา  อนุกูล
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
539
เด็กหญิงธมลวรรณ  ปุระมาปัด
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อำนาจเจริญ

ณ อาคารสัตตบงกช ชั้น 3 ห้อง ป.6/3 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
540
เด็กหญิงธมลวรรณ  พงษ์เสือ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
541
เด็กชายธรรพ์ณธรณ์  สารีพันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
542
เด็กชายธรรมปพน  สุพลจิตต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
543
เด็กชายธรรมปพล  กงใจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
544
เด็กชายธราเทพ  เจริญขึ้น
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
545
เด็กชายธัชกร  สุธาพจน์
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
546
เด็กหญิงธัญชนก  ภูมิกาล
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
547
เด็กหญิงธัญชนก  สร้อยเพชร
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
548
เด็กหญิงธัญญพัทธ์  โพธารินทร์
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
549
เด็กหญิงธัญญรัตน์  สุตะภักดิ์
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
550
เด็กหญิงธัญญารัตน์  มั่นขัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
551
เด็กหญิงธัญรัศม์  รุ่งหิรัญเจริญสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
552
เด็กหญิงธัญวรัตน์  มูลมณี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
553
เด็กหญิงธารทิพย์  สุดาชม
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
554
เด็กหญิงธาราทิพย์  พิมพ์ตรา
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
555
เด็กชายธีร์กวิน  แสนมี
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
556
เด็กหญิงธีรญาภรณ์  ทองโส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
557
เด็กหญิงธีรดา  ณุวงษ์ศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
558
เด็กชายธีรเดช  เจตนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
559
เด็กชายธีรภัทร์  พรมรักษ์
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
560
เด็กชายธีรยุทธ  สุวิพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
561
เด็กชายธีรศักดิ์  สุวะมาศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
562
เด็กชายธีระภัค  แก้วตา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
563
เด็กหญิงนคิรัตน์  แสงพระเวส
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
564
เด็กชายนนทพัทธ์  สินอ้วน
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
565
เด็กชายนพณัช  คติสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
566
เด็กหญิงนภศวรรณ  ทนงจิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
567
เด็กหญิงนภัสสร  รวมธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
568
เด็กหญิงนภาพร  ธรรมบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
569
เด็กชายนราพงษ์  บุญมาศ
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
570
เด็กหญิงนราภรณ์  นรารักษ์
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
571
เด็กชายนราวิชญ์  ยิ่งยง
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
572
เด็กหญิงนริศรา  บุญมาศ
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
573
เด็กชายนฤเทพ  ภูแม่น้ำ
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
574
เด็กหญิงนฤพร   พนาสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อำนาจเจริญ

ณ อาคารสัตตบงกช ชั้น 3 ห้อง ป.5/1 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
575
เด็กหญิงนฤมล  ภาคเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
576
เด็กหญิงนลพรรณ  ผลประเสริฐศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
577
เด็กหญิงนวพร  โชครังสฤษฎ์
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
578
เด็กชายนวพล  นนท์พละ
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
579
เด็กชายนันทพัทธ์  กุลโท
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
580
เด็กชายนันทพัทธ์  บุตตะ
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
581
เด็กหญิงนันทภัค  ทองพรม
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
582
เด็กชายนันทยศ  ลาผ่าน
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
583
เด็กหญิงนันทรัตน์  จันทนัด
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
584
เด็กหญิงนันทรัตน์  อิสสะรีย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
585
เด็กหญิงนันทิพร  สิทธิโชติเลิศภักดี
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
586
เด็กชายนันธวัฒน์  ฝ่ายบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
587
เด็กหญิงนาฏารี  กลิ่มเกลี้ยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
588
เด็กหญิงนาราภัทรณ์  รัตนมณีรัศมี
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
589
เด็กหญิงน้ำฟ้า  ธานี
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
590
เด็กชายนิชกานต์  ชิงจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
591
เด็กชายนิติธร  ปฏิจิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
592
เด็กชายนิติรัฐ  สัมพะวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
593
เด็กชายนิธิธาดา  คติอุดมพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
594
เด็กหญิงนิภาธร  ใจแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
595
เด็กหญิงนิลาวัลย์  ตรีพิทักษ์วงศ์
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
596
เด็กหญิงนุชลัดดา  ถาวร
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
597
เด็กชายเนติภูมิ  ปาทาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
598
เด็กชายบวรรัช  ศรีสุข
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
599
เด็กชายบวรศักดิ์  ชนนิยม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
600
เด็กหญิงบัณฑิตา  รำไพ
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
601
เด็กหญิงบุญญาพร  อมรพรพิทักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
602
เด็กชายบุญยกร  ทัศบุตร
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
603
เด็กหญิงบุญสิตา  บุญเหลือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
604
เด็กหญิงบุณยวีย์  ขีระมาตย์
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
605
เด็กชายบุพกร  จันทร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
606
เด็กชายเบญจมินทร์  ทองย้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
607
เด็กหญิงเบญญาภา  โรจนบุญถึง
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
608
เด็กหญิงเบญญาภา  อรชัย
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
609
เด็กหญิงเบญญาภา  อ่อนละมูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อำนาจเจริญ

ณ อาคารสัตตบงกช ชั้น 3 ห้อง ป.5/3 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
610
เด็กหญิงเบียงก้า  ซินนอเร็ตตี้
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
611
เด็กหญิงปณิตา  ตั้งสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
612
เด็กหญิงปพิชญา  เกตุหอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
613
เด็กหญิงปพิชญา  จารุวาที
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
614
เด็กหญิงปภาดา  เพ็งพา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
615
เด็กหญิงปภาวีร์  คำยอด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
616
เด็กชายประดิทรรศณ์  ศรีกำพล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
617
เด็กหญิงประภาสิริ  สายเย็น
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
618
เด็กชายปราชญ์  สิงหาษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
619
เด็กชายปริญญา  สายจันดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
620
เด็กหญิงปริญญาภรณ์  พันทะนาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
621
เด็กชายปริวัฒน์  วายทุกข์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
622
เด็กหญิงปรีญานันท์  อักษรพิมพ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
623
เด็กหญิงปรียาภรณ์  รัตน์ผกาภรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
624
เด็กหญิงปวรรณประภา  โสมอินทร์
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
625
เด็กชายปวริศ  แก้วศรีนวม
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
626
เด็กหญิงปวริศา  จันทน์สุคนธ์
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
627
เด็กหญิงปวริศา  ต้นพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
628
เด็กหญิงปวีณา  ประชาปกป้อง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
629
เด็กหญิงปวีณา  โสภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
630
เด็กหญิงปัญญวีฬ์  สาระไทย
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
631
เด็กหญิงปัญฑิตา  กาลจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
632
เด็กหญิงปัณณพร  บุญกัณฑ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
633
เด็กชายปัณณวัฒน์  แสงรุ่ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
634
เด็กชายปัณณสิทธิ์  บุญมาวงศ์
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
635
เด็กชายปาณัท   ปัญญาคง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
636
เด็กหญิงปาณิสรา  บอนบุตร
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
637
เด็กหญิงปาณิสรา  พากเพียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
638
เด็กหญิงปานกมล  วานิศวณะทอง
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
639
เด็กหญิงปานชนก  แสนหวัง
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
640
เด็กหญิงปาริสา  ดาคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
641
เด็กหญิงปาลิตา  พุทธขันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
642
เด็กหญิงปิ่นมุก  วะสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
643
เด็กชายปิยชล  สุขใส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
644
เด็กหญิงปิยธิดา  สุขใส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อำนาจเจริญ

ณ อาคารสัตตบงกช ชั้น 3 ห้อง ป.6/2 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
645
เด็กหญิงปิยาพัชร  จารุจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
646
เด็กชายปีติภัทร  แสงงาม
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
647
เด็กหญิงปุณณดา  ผิวขำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
648
เด็กหญิงปุณยานุช  เที่ยงธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
649
เด็กหญิงปุนรดา  กาฬจันทร์
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
650
เด็กหญิงเปรมสิริ  พวงจินดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
651
เด็กชายพงศกร  ราชชมภู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
652
เด็กชายพงศ์พล  มูลเพ็ญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
653
เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  พรมเสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
654
เด็กชายพงษ์ตะวัน  สุรักษ์
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
655
เด็กชายพงษ์พญา  อาจกมล
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
656
เด็กชายพชร  ศาลาลิเลก
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
657
เด็กชายพชรกร  ไทยชาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
658
เด็กชายพชรธร  ไทยชาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
659
เด็กหญิงพชิรา  บุญค้ำจุน
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
660
เด็กหญิงพรนิภา  อินบุตร
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
661
เด็กหญิงพรพรหม  แสงพันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
662
เด็กหญิงพรรณนิภา  คณาเสน
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
663
เด็กหญิงพรรนิภา  ภิรมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
664
เด็กหญิงพรรวินท์  แก้วใส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
665
เด็กหญิงพริ้มพักตร์  วอศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
666
เด็กหญิงพลอยชมพู  จารุสันต์
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
667
เด็กหญิงพลอยชมพู  สุวะสาร
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
668
เด็กหญิงพลอยปวีร์  พวงศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
669
เด็กหญิงพลอยไพลิน  บุญเชิด
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
670
เด็กหญิงพอเพียง  จันทร์ศิริ
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
671
เด็กชายพัชรพล  พรมจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
672
เด็กหญิงพัชรมัย  เงาดำ
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
673
เด็กหญิงพัชราภา  ศรีนอร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
674
เด็กหญิงพัณณิตา  พระโสภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
675
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  มีแสง
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
676
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  โมรา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
677
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  หวังสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
678
เด็กหญิงพัทธนันท์  มาตย์วิเศษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
679
เด็กชายพัทธนันท์  วรรณศิริสกุล
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อำนาจเจริญ

ณ อาคารสัตบุษย์ ชั้น 3 ห้อง ป.4/7 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
680
เด็กหญิงพัทธนันท์  อุทธา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
681
เด็กชายพัสกร  กาลพันธา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
682
เด็กหญิงพาขวัญ  สุจิวโรดม
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
683
เด็กหญิงพิชชาพร  ชั่งจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
684
เด็กหญิงพิชชาภา  มีแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
685
เด็กหญิงพิชชาภา  รัตนวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
686
เด็กหญิงพิชญธิดา  จันทวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
687
เด็กชายพิชญะ  เชิญนิยม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
688
เด็กหญิงพิชญา  เพ็งพา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
689
เด็กหญิงพิชญาภา  ทองเกตุ
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
690
เด็กหญิงพิชญาภา  บรรใดทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
691
เด็กหญิงพิชญาภา  รักพรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
692
เด็กหญิงพิชยดา  ศรีแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
693
เด็กหญิงพิมธิดารัตน์  ตั้งพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
694
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พิมพ์โพธิ์
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
695
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  มฎารักษ์
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
696
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อุนะบุตร
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
697
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ทองเพ็ญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
698
เด็กหญิงพิมพ์สวรรค์  จันทร์อ่อน
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
699
เด็กหญิงพิมลวรรณ  วะหิม
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
700
เด็กชายพีรพัฒน์  ทิศาเวช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
701
เด็กชายพีรภาส  เรืองผึ้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
702
เด็กชายพีรวิชญ์  กิตติชัยสุภาพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
703
เด็กชายพีระพัฒธนะพงษ์   ง่ามเข็มกลาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
704
เด็กชายพีระวัฒน์  คณะมูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
705
เด็กชายพุฒิพงศ์ธร  เวียงจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
706
เด็กชายพุทธินันท์  กันยวิมล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
707
เด็กชายเพชรดนัย  สุระเกษ
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
708
เด็กหญิงเพชรไพลิน  รุจิต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
709
เด็กหญิงเพชราภรณ์  สมพงษ์
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
710
เด็กหญิงเพียงตะวัน  เศรษฐวงศ์
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
711
เด็กหญิงแพรวพรรณ  จันทนะชาติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
712
เด็กหญิงแพรวา  จารุจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
713
เด็กหญิงแพรวา  เต๊ะซัน
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
714
เด็กชายภคพล  อุ่นวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อำนาจเจริญ

ณ อาคารสัตบุษย์ ชั้น 3 ห้อง ป.5/7 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
715
เด็กหญิงภณิตา  ภูศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
716
เด็กหญิงภรณ์ชนก  มารัตน์
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
717
เด็กหญิงภรัณยา  ส่งยา
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
718
เด็กหญิงภัณฑิรา  สุวะโสภา
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
719
เด็กหญิงภัทรกร  เอื้อวงษ์ประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
720
เด็กหญิงภัทรฏา  คณารักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
721
เด็กหญิงภัทรพร  ทานุมา
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
722
เด็กหญิงภัทรพร  บุญเสริม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
723
เด็กชายภัทรพล  ได้เลิศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
724
เด็กชายภัทรพล  พันเพชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
725
เด็กชายภัทรพล  สีบุญนำ
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
726
เด็กหญิงภัทรวดี  ตอสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
727
เด็กหญิงภัทรวดี  พทาเพชร
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
728
เด็กหญิงภัทรวดี  ศิริโสม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
729
เด็กชายภาคิน  ลุนชิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
730
เด็กชายภาณุวัฒน์  คณาเสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
731
เด็กหญิงภานรินทร์  ระบุสัตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
732
เด็กชายภานุวัฒน์  โคตรติ
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
733
เด็กหญิงภารดี  แฝงเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
734
เด็กชายภาวิต  ประชาปกป้อง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
735
เด็กชายภาสกร  หนองรั้ง
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
736
เด็กหญิงภาสินี  กุศลสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
737
เด็กชายภูดินันท์  รุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
738
เด็กหญิงภูธิญา  ระติเดช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
739
เด็กชายภูมินทร์  สู่เสน
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
740
เด็กชายภูริ  พลราช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
741
เด็กชายภูริคุณ  สีนอร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
742
เด็กชายภูริณัฐ  เกตุกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
743
เด็กชายภูรินทร์  หนองรั้ง
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
744
เด็กชายภูริพัฒน์  โสมอินทร์
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
745
เด็กชายภูวเนตร  มิ่งไชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
746
เด็กหญิงมนัสขวัญ  บุญแปลง
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
747
เด็กหญิงมนัสพร  มุทุจิตต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
748
เด็กชายมนุชาธิป  เจริญวัย
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
749
เด็กหญิงมัณฑนากร  สิมมา
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อำนาจเจริญ

ณ อาคารสัตบุษย์ ชั้น 3 ห้อง ป.6/7 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
750
เด็กหญิงมิ่งมณี  จำปาหอม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
751
เด็กชายมิตรประชา  รื่นเริง
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
752
เด็กหญิงมุกมณีรัตน์  รัตนพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
753
เด็กหญิงมุทาดา  มุทา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
754
เด็กชายยศวริศ  ขันบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
755
เด็กหญิงยุพารัตน์  สินเติม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
756
เด็กหญิงยุวดี  ศรีสวรรค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
757
เด็กชายรชตะ  ขุลัง
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
758
เด็กหญิงรฐิตาภรณ์  รักชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
759
เด็กหญิงรติวันต์  สุภาพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
760
เด็กหญิงรมิตา  เจษฎาพาณิชย์
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
761
เด็กหญิงระพีพร  พิลาไชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
762
เด็กชายระพีพัฒน์  ธิษาไชย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
763
เด็กหญิงรักฝัน  โพธิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
764
เด็กชายรัชชานนท์  ศรีหาบุตร
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
765
เด็กหญิงรัชฌา  อุดโท
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
766
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ไหวดี
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
767
เด็กหญิงรัชณิชา  มาศพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
768
เด็กชายรัชตะ  สร้อยงาม
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
769
เด็กชายรัฐภูมิ  อนันต์เรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
770
เด็กชายรัฐสิทธิ์  สอนคำมูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
771
เด็กหญิงราตรี  เที่ยงธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
772
เด็กหญิงรินรดา  แสงนวล
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
773
เด็กหญิงรินลดา  สุราพิท
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
774
เด็กหญิงรุ่งนภา  วามะลุน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
775
เด็กหญิงรุจิรา  โมระดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
776
เด็กหญิงฤทัยชนก  เหล่าศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
777
เด็กหญิงลฎาภา  พรรณรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
778
เด็กหญิงวรพิชชา  สินอ้วน
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
779
เด็กชายวรภพ  ยอดสวย
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
780
เด็กชายวรเมธ  โสมรักษ์
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
781
เด็กหญิงวรวลัญช์  ไตรโพธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
782
เด็กชายวรวัฒน์  จันทร์โท
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
783
เด็กชายวรวิช  มีแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
784
เด็กหญิงวรัชยา  วังสการ
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อำนาจเจริญ

ณ อาคารสัตบุษย์ ชั้น 3 ห้อง ป.5/6 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
785
เด็กหญิงวรัญญา  ขรขวา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
786
เด็กหญิงวรัญญา  เปล่งสุขเจริญศรี
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
787
เด็กหญิงวรัทยา  วีระพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
788
เด็กหญิงวรินมณี  กุบแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
789
เด็กหญิงวริศรา  จันทร์หอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
790
เด็กหญิงวริศรา  เถาว์แสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
791
เด็กหญิงวริศรา  มาพงษ์
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
792
เด็กชายวรุตม์พงษ์  คงทน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
793
เด็กชายวัชพงศ์  เกษียร
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
794
เด็กชายวัชรพล  แก้วจันทึก
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
795
เด็กชายวัชรากร  บุญโสม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
796
เด็กหญิงวาคาณา  ทานากะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
797
เด็กหญิงวานิสา  จันทสิทรางกูล
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
798
เด็กหญิงวาสนา  อุดมลาภ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
799
เด็กหญิงวิจิตรา  สุดตา
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
800
เด็กหญิงวิชญาดา  ทองรัง
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
801
เด็กหญิงวิภารัตน์  บุตรเครือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
802
เด็กหญิงวิยะดา  รัตนพลแสน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
803
เด็กหญิงวิรวรรณ  พสุมาตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
804
เด็กหญิงวิรัชยา  นักธรรม
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
805
เด็กหญิงวิลาวัลย์  พลธิแสง
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
806
เด็กชายวิวัฒน์  ศิริขันธ์
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
807
เด็กหญิงวิสสุตา  โนโชติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
808
เด็กหญิงวีรด์ทิตา  ศิริพงษ์อาภรณ์
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
809
เด็กชายวีรพล  รุ่งเรือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
810
เด็กชายวีรภาพ  พรหมกาล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
811
เด็กชายวุฒิชัย  ภู่ก๋ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
812
เด็กชายเวทิศ  พิมพ์สะกะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
813
เด็กชายศตคุณ  เรืองบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
814
เด็กชายศรัญพงศ์  บุณยรัตพันธุ์
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
815
เด็กชายศรัณยพงศ์  แสงเหลือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
816
เด็กหญิงศรัณย์พร  บุญจอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
817
เด็กชายศรายุธ  เหมันต์
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
818
เด็กชายศริน  ประเสริฐศรี
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
819
เด็กหญิงศรุตา  ประเคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อำนาจเจริญ

ณ อาคารสัตบุษย์ ชั้น 3 ห้อง ป.6/6 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
820
เด็กหญิงศศิตานันท์  กิ่งแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
821
เด็กหญิงศศิธร  ระหงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
822
เด็กหญิงศศิธร  สีตะมา
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
823
เด็กหญิงศศินา  มีทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
824
เด็กหญิงศศิประภา  ละติเดช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
825
เด็กหญิงศศิวรรณ  แซ่หยาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
826
เด็กหญิงศศิวิมล  แสงสุนีย์
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
827
เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  สารคณา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
828
เด็กหญิงศิมัญตรา  อ่อนสา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
829
เด็กหญิงศิรประภา  ทุมชาติ
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
830
เด็กหญิงศิระกาญจน์  ขจรเกียรติเลิศ
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
831
เด็กชายศิริโชค  บุญกัณฑ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
832
เด็กหญิงศิริญญารัตน์  หินแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
833
เด็กหญิงศิริพร  ปัททุม
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
834
เด็กหญิงศิริรดา  ศิริอำนาจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
835
เด็กหญิงศิริรัตน์  ปั้นศรีทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
836
เด็กหญิงศิริรัตน์  ศิริราช
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
837
เด็กหญิงศิริวารีย์  พลบุรี
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
838
เด็กหญิงศิริวิพาโชค  พิกุลศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
839
เด็กชายศิวกร  บรรเทา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
840
เด็กชายศิวาวุธ  กล้าทุกวัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
841
เด็กหญิงศุจีภรณ์  คืนดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
842
เด็กชายศุภกร  กองสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
843
เด็กชายศุภกฤต  ปรุโปร่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
844
เด็กชายศุภกฤต  โพธาทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
845
เด็กชายศุภกฤต  สายวรณ์
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
846
เด็กชายศุภกิจ  มังฉกรรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
847
เด็กชายศุภชัย  จันทร์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
848
เด็กชายศุภชัย  วุฒิสัตยาบัน
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
849
เด็กชายศุภณัฐ  บุญจอง
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
850
เด็กหญิงศุภนุช  แย้มสรวล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
851
เด็กหญิงศุภลักษณ์  ป้องพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
852
เด็กชายศุภวิทญ์  เหมือนเหลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
853
เด็กหญิงศุภิสรา  วงศ์สวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
854
เด็กชายศุรศศิศธร  สอดส่อง
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อำนาจเจริญ

ณ อาคารสัตบุษย์ ชั้น 1 ห้อง ป.4/6 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
855
เด็กหญิงโศภิตรา  ศรีทอง
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
856
เด็กหญิงโศภิตา  โสมอินทร์
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
857
เด็กชายสถิตคุณ  ป้องเพชร
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
858
เด็กหญิงสมัชญา  เถาว์โท
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
859
เด็กชายสมัตถ์  สีดาจิตร
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
860
เด็กหญิงสรัณรัตน์  สุตาวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
861
เด็กชายสวัสดิ์วงศ์  แสงจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
862
เด็กหญิงสาวิตรี  ไชยมาตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
863
เด็กหญิงสาวิตรี  พลหงษ์
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
864
เด็กชายสิงหา  มุมทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
865
เด็กชายสิทธิโชค  มานะพิมพ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
866
เด็กหญิงสิริกร  สันลักษณ์
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
867
เด็กหญิงสิริกัลยา  สุตาวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
868
เด็กหญิงสิรินทรา  อนุภาพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
869
เด็กหญิงสิริยากร  พิมเสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
870
เด็กหญิงสิริวิมล  เหมือนมาตย์
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
871
เด็กหญิงสุชญา  จันทร์เกษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
872
เด็กหญิงสุชาดา  ผิวจันดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
873
เด็กหญิงสุชานันท์  บุตรสาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
874
เด็กหญิงสุดาพร  งามวงศ์
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
875
เด็กหญิงสุตาภัทร  บารมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
876
เด็กหญิงสุธาสินี  ไชยดี
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
877
เด็กหญิงสุธิดา  เหมือนเหลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
878
เด็กหญิงสุธิมา  คำศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
879
เด็กหญิงสุธีกานต์  เบ้าเงิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
880
เด็กหญิงสุนินัทธ์  วิลัยรัตน์
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
881
เด็กชายสุประวีณ์  ช้อนทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
882
เด็กหญิงสุพิชญา  ยาคำ
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
883
เด็กหญิงสุพิชณันฑ์  สิงห์จันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
884
เด็กชายสุภเวช  หนันอ้าย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
885
เด็กหญิงสุภัสสรา  กีรตินันท์วัฒนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
886
เด็กหญิงสุภารัตน์  สายธนู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
887
เด็กหญิงสุรัตนาวดี  สารีพันธุ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
888
เด็กชายสุวิจักขณ์  โชติรสนิรมิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
889
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  สกลไชย
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อำนาจเจริญ

ณ อาคารสัตบุษย์ ชั้น1 ห้อง ป.3/6 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
890
เด็กหญิงโสมศิริ  ศรีรินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
891
เด็กหญิงโสรญา  รูปดีเหมาะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
892
เด็กหญิงองค์อินทร์  ดวงใจ
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
893
เด็กชายอชิรวิชญ์  ดอกบัว
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
894
เด็กหญิงอฐิตา  ธนูศิลป์
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
895
เด็กหญิงอณาเซีย  สุทธินนท์
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
896
เด็กชายอดิสร  ศิริเทศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
897
เด็กหญิงอติภา  สุวะสาร
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
898
เด็กชายอธิชา  พิมพ์ทอง
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
899
เด็กหญิงอธิฏญา  วามะลุน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
900
เด็กหญิงอธิติญา  สีส่วน
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
901
เด็กหญิงอนันดา  ธานี
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
902
เด็กหญิงอนินทิตา  สุลักษณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
903
เด็กหญิงอนุธิดา  สายสมคุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
904
เด็กชายอนุวงศ์  บุญมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
905
เด็กชายอนุวัต  คณาสาร
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
906
เด็กหญิงอภิชญา  ดวงโสภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
907
เด็กหญิงอภิชญา  พรมเสนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
908
เด็กหญิงอภิชญา  ภาคภูมิ
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
909
เด็กหญิงอภิญญา  วงกลม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
910
เด็กหญิงอภิญญา  สายจันดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
911
เด็กชายอภิวิชญ์  เห็มสุข
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
912
เด็กหญิงอมรรัตน์  โมริพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
913
เด็กหญิงอรจิรา  อินธิแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
914
เด็กหญิงอรปภา  สมานพงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
915
เด็กหญิงอรปรียา  วงศ์ด้วง
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
916
เด็กชายอรรฆพร  มาลาอุตม์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
917
เด็กชายอรรถพร  นามสร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
918
เด็กหญิงอรัชพร  พุ่มจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
919
เด็กหญิงอรัชพร  สารรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
920
เด็กชายอลงกรณ์  มาลาอุตม์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
921
เด็กชายอลงกรณ์  ศรีจุดานุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
922
เด็กหญิงอลิชา  ทองก้อน
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
923
เด็กชายอัครชัย  ตันประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
924
เด็กชายอัครชัย  ทนทาน
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อำนาจเจริญ

ณ อาคารสัตบุษย์ ชั้น 1 ห้อง ป.3/6 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
925
เด็กหญิงอังสนา  ชัยวิวัฒน์ตระกูล
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
926
เด็กหญิงอัญมณี  ภิญโญดุลยเจต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
927
เด็กชายอัฑฒกร  บุญสวน
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
928
เด็กหญิงอันดา  มาสขาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
929
เด็กชายอิทธิชัย  สินอ้วน
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
930
เด็กชายอิทธิพล  บุญเลิศ
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
931
เด็กชายอิทธิศักดิ์  ตันวัฒนเสรี
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
932
เด็กหญิงไอซ์รัตน์ดา  จารุมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
933
เด็กหญิงไอยาริญ  จันทวารา
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม