ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อ่างทอง

ณ อาคาร 4 ห้อง ป.5/1 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กชายกนกพล  พุฒวันดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
คณิตประถม
2
เด็กชายกฤตยชญ์  เทียมอุบล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกวิณณา  แก้วอร่าม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
คณิตประถม
4
เด็กชายกษิภัท  เรือนแป้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกัญญารัตน์  นาคสัมฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกัญญาวีร์  จันทร์ภิรมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกาญจนาณัฐ  แก้วต่าย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
คณิตประถม
8
เด็กชายกิตติภัทร  เที่ยงทิศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
คณิตประถม
9
เด็กชายขจรวิทย์  สุภาวิมล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
10
เด็กหญิงขวัญกมล  วรนาถจินดา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
11
เด็กหญิงขวัญข้าว  พูลพัฒนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
12
เด็กหญิงจิตภัทร์  พูลทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
13
เด็กหญิงจิรวดี  เส็งรอดรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
14
เด็กหญิงจิรัชญา  แตงชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
15
เด็กชายจีรพัฒน์  แก้วกระจาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
16
เด็กหญิงฉัตรวรุณ  คูณภาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
17
เด็กชายชมเพชร  จำนงค์ไว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
18
เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  ผดุงทรัพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
19
เด็กหญิงชัญญา  ฉัตรเฉลิมกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
20
เด็กชายชัยณรงค์  แสงอ่อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
คณิตประถม
21
เด็กชายชินพัฒน์  ศรีธีระวัฒน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
22
เด็กชายชิษณุพงศ์  จันทร์พลงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
23
เด็กหญิงชุตินันท์  มีทรัพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
24
เด็กหญิงชุติมณฑ์  ชุมพรรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
25
เด็กหญิงญาณิศา  แจ่มอำพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
26
เด็กชายฐาปกรณ์  รังผึ้ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
คณิตประถม
27
เด็กชายฐิติศักดิ์  เจริญทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
28
เด็กหญิงฑิตยา  นาคเอี่ยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
29
เด็กชายณกร  ปานสิงห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
คณิตประถม
30
เด็กชายณชนน  สุรวัตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
31
เด็กชายณชพล  พลเสน
ป.6
โรงเรียนมงคลธรรมนิมิต
คณิตประถม
32
เด็กชายณฐภัทร  หุ่นกิตติเวชกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
คณิตประถม
33
เด็กชายณภัทร  ชนะภัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
34
เด็กหญิงณัฐสิรี  แสงทับทิม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
คณิตประถม
35
เด็กหญิงณิชกมล  เฉลาภักตร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อ่างทอง

ณ อาคาร 4 ห้อง ป.5/2 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงณิชาภัทร  ตระกูลใบชิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
37
เด็กหญิงณีรนุช  คามีศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
38
เด็กชายทรงวุฒิ  บุราณรักษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
39
เด็กหญิงทักข์ธนภรณ์  พรมบุญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
คณิตประถม
40
เด็กชายธนภัทร  ฤกษ์สมจิต
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
41
เด็กหญิงธนัชญา  วงษ์ทองดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
คณิตประถม
42
เด็กชายธนัญชัย  ศิริสุโขดม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
43
เด็กชายธนาวรรธน์  วรวงษ์พันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
44
เด็กชายธีรเทพ  อยู่เกษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
45
เด็กชายธีรพล  พุ่มขจร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
46
เด็กชายธีรภัทร  แก้วสว่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
47
เด็กชายธีรภัทร  นิลเลิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
48
เด็กชายธีรภัทร  บุญหมั่น
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
49
เด็กชายนนทพัทธ์  ไวยมะยุรา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
50
เด็กชายนพธวิชญ์  พยอมแย้ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
51
เด็กชายนภดล  ศรีวัฒนาธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
52
เด็กหญิงนารีรัตน์  ผลสุด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
53
เด็กหญิงนิชาพร  ปรากฏผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
คณิตประถม
54
เด็กหญิงนิศารัตน์  ทรัพย์ศฤงฆรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
55
เด็กหญิงเบญญาภา  อินทรชิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
คณิตประถม
56
เด็กชายโบอิ้ง  ยอดเถื่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
คณิตประถม
57
เด็กชายปกรณ์เกียรติ  รักซ้อน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
58
เด็กหญิงปทิตตา  เอี่ยมงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
59
เด็กหญิงปพิชญานันท์  ศักดิ์สิทธิดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
60
เด็กชายปรเมศวร์  เอมสมบุญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
61
เด็กชายปวเรศ  คามีศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
62
เด็กชายปวินทกานต์  เหล่าศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
63
เด็กชายปัญญาทวี  พงษ์ไพจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
คณิตประถม
64
เด็กหญิงปุณยณัชฐ์  อยู่เกษ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
65
เด็กหญิงปุณยวีร์  พวงโภคา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
66
เด็กหญิงพกุลกาญจน์  จันทร์เจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
คณิตประถม
67
เด็กหญิงพรปวีย์  มาลัยศิริรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
คณิตประถม
68
เด็กชายพรรษกร  จำเรียงฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
69
เด็กชายพระนาย  จิญกาญจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
70
เด็กชายพลวรรธน์  ฉัตรชัยรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อ่างทอง

ณ อาคาร 4 ห้อง ป.5/3 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ปกป้อง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
คณิตประถม
72
เด็กชายพัสกร  เอี่ยมแสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
73
เด็กหญิงพิชชาพร  แสงทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
74
เด็กหญิงพิชชาอร  ยิ้มประไพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
75
เด็กหญิงพิชญา  จำเนียรศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
76
เด็กชายพิเชษฐ  จำเนียรศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
77
เด็กหญิงพิยดา  กิมิบัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
78
เด็กชายภคภพ  อินทร์โต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
79
เด็กหญิงภัทรนันท์  เพ็ชรคงทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
80
เด็กชายภัทรภูมิ  พึ่งกัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
81
เด็กหญิงภัทรา  บุญฤทธิ์ลักขณา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
82
เด็กชายภูเบศน์  ขาวศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
คณิตประถม
83
เด็กชายภูริณัฐ  อ่วมทร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
84
เด็กชายภูรี  แม้นทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
85
เด็กชายยศกร  สุทธิพันธ์ุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
คณิตประถม
86
เด็กหญิงรวิศรา  งอกงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
คณิตประถม
87
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ศรีประจันต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
88
เด็กหญิงรำปาว  สมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
89
เด็กหญิงรินลดา  ลายประหยัด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
คณิตประถม
90
เด็กหญิงลฎาภา  เพ็ชรวิจิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
91
เด็กหญิงลลนา  เรืองศรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
92
เด็กหญิงวนัสนันท์  คงฉวี
ป.6
โรงเรียนมงคลธรรมนิมิต
คณิตประถม
93
เด็กชายวรรณธกร  พงษ์ช้าง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
94
เด็กหญิงวรินทร  คงเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
95
เด็กหญิงวริศรา  พูลประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
96
เด็กชายวังกิ่ง  สุภาเพียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
97
เด็กชายวัชรินทร์  โอชาพันธ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
98
เด็กชายวายุ  วารินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
99
เด็กหญิงวิชิดา  เพ็งกระจ่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
100
เด็กชายศุภวิชญ์  บุญกระจ่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
101
เด็กหญิงสรัลพร  รัตนอมรชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
102
เด็กหญิงสรัลรัตน์  จึงธนวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
103
เด็กหญิงสุชาดา  ภู่สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
คณิตประถม
104
เด็กหญิงสุธาสินี  บุญเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
105
เด็กชายสุนิธิ  ไพรสันต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อ่างทอง

ณ อาคาร 4 ห้อง ป.5/4 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงสุประวีณ์  ตั้งเกียรติตระกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
107
เด็กหญิงสุพิชญา  พึ่งทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
108
เด็กหญิงสุภาวิดา  กองโคตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
109
เด็กชายสุรชัย  บุญมาก
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
110
เด็กชายอดิศักดิ์  โพธิ์เย็น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
111
เด็กชายอธิพัชร์  สิริรัตน์เชาวกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
คณิตประถม
112
เด็กหญิงอภิชญา  ผิวบาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
113
เด็กหญิงอมรรัตน์  คำคง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
114
เด็กชายอรรถเนติกร  ดอนสว่าง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
115
เด็กหญิงอริสราพร  สอนแจ้ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
116
เด็กหญิงอัญชสา  ดีบุกคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
117
เด็กชายอัศวิน  ทองเพ็ชร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
118
เด็กชายอาทิตย์  เปียไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
คณิตประถม
119
เด็กหญิงอิสรีย์  เฉลยศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
120
เด็กหญิงไอริสา  อารยะรังสฤษฏ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อ่างทอง

ณ อาคาร 4 ห้อง ป.5/5 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
121
เด็กหญิงกชพรรณ  กสิผล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
122
เด็กชายกณิศ  พุฒิซ้อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
123
เด็กหญิงกตัญญุตา  เขียนงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
124
เด็กชายกนก  ครองตน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
125
เด็กหญิงกนกกร  เอี่ยมสอาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
126
เด็กหญิงกนกพร  จันทร์อนันต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
127
เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีวิไล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
128
เด็กชายกรกวี  ไพโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
129
เด็กหญิงกรรณิกา  ศิริปัญญา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล
วิทย์ประถม
130
เด็กหญิงกรวี  โพธิ์ยั่งยืน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
131
เด็กหญิงกรัณฑรัตน์  เขียวฉวี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล
วิทย์ประถม
132
เด็กชายกรัณย์พล  ศีรวงษ์
ป.6
โรงเรียนมงคลธรรมนิมิต
วิทย์ประถม
133
เด็กชายกฤตพงศ์  อินทร์จันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
134
เด็กชายกฤษฎิ์คุณานนท์  พลอ่อนสา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
135
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นิ่มสนอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
136
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทิพย์อารักษ์วงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
137
เด็กหญิงกันต์ชิสา  วิเศษพานิช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
138
เด็กชายกันตพล  นิลประดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
139
เด็กหญิงกัลยกร  คงการุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
140
เด็กชายกัลยกร  ภู่ทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
141
เด็กหญิงกานต์สินี  ชูสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
142
เด็กชายกานต์  มาพระลัพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
143
เด็กชายกิตติ์กวิน  ตั้งเกียรติตระกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
144
เด็กชายกิตติภัทร  หวังสะและฮ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
145
เด็กหญิงกุลธิดา  รัตน์ไทรแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล
วิทย์ประถม
146
เด็กหญิงเกษมณี  ทวีบุญล้น
ป.6
โรงเรียนวัดโพธิวงษ์
วิทย์ประถม
147
เด็กหญิงเขมวิรัณยา  นายกชน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
148
เด็กหญิงจตุทิพย์  จันทร์พราว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
149
เด็กชายจตุรภัทร  เริงโพธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
150
เด็กหญิงจริญญา  เทศสลุด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
151
เด็กชายจักรพงศ์  พงศ์อรุโณทัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
152
เด็กชายจารุพรรนธ์  ปีตินทรางกูร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
153
เด็กหญิงจารุพิชญา  คำปันโน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
154
เด็กชายจารุวิทย์  เสถียรกิจการชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
155
เด็กหญิงจิตตานันท์  จันทร์อาภาส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อ่างทอง

ณ อาคาร 4 ห้อง ป.4/4 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
156
เด็กชายจิตวิสุทธิ์  หมั่นดี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล
วิทย์ประถม
157
เด็กชายจิรพัชร  สำแดงฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
158
เด็กชายจิรพัฒน์  สมสมัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
159
เด็กชายจิรภัทร  พงพุฒ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
160
เด็กชายจิรภัทร์  เตรียมวิจารณ์กูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
161
เด็กหญิงจิรภิญญา  ชื่นชอบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
162
เด็กชายจิรวัฒน์  ศรีวิบูลย์รัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
163
เด็กหญิงจิรัชญา  รามะนพ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล
วิทย์ประถม
164
เด็กหญิงจิรัชญา  เหลืองเพชราภรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
165
เด็กหญิงจิรัสยา  ฉ่ำแฉล้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
166
เด็กชายจิรายุ  จันทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
167
เด็กชายจิรายุ  เจริญไทย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
168
เด็กชายจุธาภัค  แสงวิเชียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
169
เด็กชายเฉกชนก  จันทร์เศรษฐี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
170
เด็กหญิงชนกานต์  เกษไชยศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
171
เด็กหญิงชนัญชิดา  โฉมงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
172
เด็กหญิงชนัญชิดา  แป้งหอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
173
เด็กหญิงชนากานต์  ไพรเพียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
174
เด็กหญิงชนิสรา  อินใย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
175
เด็กหญิงชยิกา  จันทร์ระยับ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล
วิทย์ประถม
176
เด็กหญิงชลธิชา  จารึกรัมย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล
วิทย์ประถม
177
เด็กชายชลธี  นทีธารทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
178
เด็กชายชาญณกรณ์  แสงอรุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
179
เด็กหญิงชีพชนก  หอมขจร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
180
เด็กชายโชติชญาน์  นาควะรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
181
เด็กชายโชติวัฒน์  ห้องดอกไม้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
182
เด็กหญิงญภากัญ  โลหะรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
183
เด็กหญิงญาติกา  ยงศ์สูงเนิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
184
เด็กหญิงฐานิกา  บุญเนตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
185
เด็กชายฐาปกรณ์  ไตรยวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
186
เด็กหญิงฐิติรัตน์  เอนก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
187
เด็กหญิงฑิตฐิตา  โพธิ์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
188
เด็กชายณชพล  ศักดิ์ชัยสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
189
เด็กชายณชพล  สวยสม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
190
เด็กชายณฐพล  ทับทิมบัว
ป.4
โรงเรียนวัดโพธิวงษ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อ่างทอง

ณ อาคาร 4 ห้อง ป.4/3 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
191
เด็กชายณฐวัฒน์  ขำวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
192
เด็กชายณธนัทฐ์  อรจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
193
เด็กชายณภพ  โตสัมฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
194
เด็กหญิงณภัทร  สาลีผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
195
เด็กหญิงณภัทร  แสงจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
196
เด็กหญิงณัฎฐริชา  ผ่อนผาแดง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล
วิทย์ประถม
197
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  มากสังข์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
198
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  โสนน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
199
เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  กลิ่นลำดวน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
200
เด็กชายณัฏฐพร  โตอุรวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
201
เด็กหญิงณัฏฐยา  มีแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
202
เด็กหญิงณัฏฐาวฎี  กลิ่นคง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
203
เด็กหญิงณัฐกมล  จีนย้าย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
204
เด็กชายณัฐกิตติ์  ไพบูลย์ธนายุ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
205
เด็กชายณัฐชนน  พลละเอียด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
206
เด็กชายณัฐชนน  ภูศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
207
เด็กหญิงณัฐชนัน  เทียมเสวก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
208
เด็กชายณัฐชพน  วรรณโต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
209
เด็กหญิงณัฐชยา  จี่เอี่ยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
210
เด็กหญิงณัฐชยา  สร้อยศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
211
เด็กหญิงณัฐชา  กระจายแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
212
เด็กหญิงณัฐณิชา  นิ้วน้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
213
เด็กหญิงณัฐณิชา  โสภณจิตรีธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
214
เด็กหญิงณัฐณิชา  หวัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
215
เด็กหญิงณัฐธิดา  ดวงเนตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
216
เด็กหญิงณัฐธิตา  เจตนาศรีดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
217
เด็กหญิงณัฐนันท์  วงษ์กาวิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
218
เด็กชายณัฐพล  กองสัมฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
219
เด็กชายณัฐพัชร์  ประดับเพ็ชร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
220
เด็กชายณัฐภัทร  ฐิตานุกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
221
เด็กหญิงณัฐภัสสร  อนุปัญญาวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
222
เด็กหญิงณัฐวรรณ  ศรีสว่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
223
เด็กชายณัฐวัฒน์  แสงแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
224
เด็กหญิงณิชกานต์  ทองดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
225
เด็กหญิงณิชานันทน์  ดวงเนตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อ่างทอง

ณ อาคาร 4 ห้อง ป.4/2 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
226
เด็กหญิงณิชาภัทร  จันทร์อนันต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
227
เด็กหญิงณิชาภา  กุศลเอี่ยม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล
วิทย์ประถม
228
เด็กหญิงเด็กหญิงภัทรมน  ม่วงอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
229
เด็กชายถิรภัทร  สำเนียง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
230
เด็กหญิงทิพานัน  แสงนาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
231
เด็กหญิงแทนหทัย  สังข์วิเศษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
232
เด็กชายธนกร  สุขศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
233
เด็กชายธนกฤต  ไวยวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
234
เด็กชายธนโชติ  ยิ่งยงสมสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
235
เด็กชายธนเทพ  บุญนำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
236
เด็กชายธนภัทร  มนตรีตระกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
237
เด็กชายธนภัทร  รักชาติไทย
ป.6
โรงเรียนวัดโพธิวงษ์
วิทย์ประถม
238
เด็กชายธนภัทร  วงษ์พานิชย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
239
เด็กชายธนภูมิ  ทรัพย์น้อย
ป.6
โรงเรียนมงคลธรรมนิมิต
วิทย์ประถม
240
เด็กหญิงธนัชพร  คำเดช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
241
เด็กหญิงธนัชพร  เต๊ะอุย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
242
เด็กชายธราเทพ  วานิชวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
243
เด็กหญิงธัญชนก  พรหมสิงห์สกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
244
เด็กหญิงธัญญรัตน์  พลายจั่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
245
เด็กหญิงธัญญาภรณ์  จันทร์ประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
246
เด็กหญิงธันย์ฐิตตา  กิตติอุดมธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
247
เด็กหญิงธันย์ธมนต์  อวนกลิ่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
248
เด็กหญิงธันย์นิชา  ฉัตรชาตรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
249
เด็กหญิงธิดาญา  คงคาวัตร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
250
เด็กหญิงธิดาวรรณ  เรืองณภัทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
251
เด็กหญิงธิติมา  ไทยนิยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
252
เด็กชายธีธัช  รักเสรีไทย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
253
เด็กชายธีรภัทร  จันทราภิรมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
254
เด็กชายธีรภัทร  เจือเจิม
ป.6
โรงเรียนมงคลธรรมนิมิต
วิทย์ประถม
255
เด็กชายธีรภัทร  ฤทธินาคา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
256
เด็กหญิงธีรศานต์  สุพรรณนิล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
257
เด็กชายนนท์ธภัทร์  บุญทด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
258
เด็กชายนนท์นที  ทองนาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
259
เด็กหญิงนนนรี  ถ้วนถวิล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
260
เด็กชายนภทีป์  พึ่งจิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อ่างทอง

ณ อาคาร 4 ห้อง ป.4/1 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
261
เด็กหญิงนภัสกร  ยอดระยับ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
262
เด็กหญิงนภิสา  ไหลสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
263
เด็กหญิงนราวัลย์  ศิลามาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
264
เด็กหญิงนริศรา  จำนงค์วุฒิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
265
เด็กชายนวพล  เผือกเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
266
เด็กชายนัธทวัฒน์  ดวงสุพรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
267
เด็กหญิงนันท์นภัส  วงษ์สุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
268
เด็กหญิงนันทนา  จิตร์ไทย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
269
เด็กชายนาวิน  ศรีคชไกร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
270
เด็กหญิงนิฐิตรา  ไหลสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
271
เด็กชายนิพิฐพล  เอื้องเพ็ชร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
272
เด็กหญิงนุตประวีณ์  พรมชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
273
เด็กหญิงบัณฑิตา  เชาว์เอนก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
274
เด็กหญิงบัณฑิตา  มณีนิล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
275
เด็กหญิงเบญญาภา  ไตรพจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
276
เด็กหญิงปทิตญา  ก้อนมณีย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล
วิทย์ประถม
277
เด็กหญิงปภาวรินทร์  สุวรรณนิโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
278
เด็กหญิงปภาวรินทร์  หิรัยโญภาส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
279
เด็กหญิงปภาวรินท์  โคธา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
280
เด็กหญิงปภาวี  รุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
281
เด็กหญิงประกายแก้ว  อุดมพุทธา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล
วิทย์ประถม
282
เด็กชายปราชญา  คัชชิมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
283
เด็กชายปวริศ  จันทวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
284
เด็กหญิงปวิชญา  ผอบแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
285
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  เปาอินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
286
เด็กชายปัญจวิชญ์  ฉิมพสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
287
เด็กหญิงปัญชุพร  สุราษฎร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
288
เด็กหญิงปาณิสรา  ศิริรังษี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
289
เด็กหญิงปุญญิศา  ตั้งเกียรติตระกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
290
เด็กหญิงปุญณิศา  สุโกสี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
291
เด็กหญิงปุณฑริกา  สายไหม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
292
เด็กหญิงปุณยนุช  ปานพันธุ์โพธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
293
เด็กหญิงเปมิกา  ยิ้มละมัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
294
เด็กหญิงเปมิกา  ยิ้มศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
295
เด็กหญิงไปรยา  ศรีพลอย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อ่างทอง

ณ อาคาร 1 ห้องป.6/1 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
296
เด็กหญิงไปรยารัตน์  หมายมั่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
297
เด็กชายพงษ์นเรศ  คำแสนวงค์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล
วิทย์ประถม
298
เด็กชายพชร  แม้นทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
299
เด็กหญิงพนธกร  ศรีทองทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
300
เด็กหญิงพนัชกร  รุ่งเลิศสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
301
เด็กหญิงพรชนก  รีวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
302
เด็กหญิงพรนภัส  งามรุ่งโรจน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
303
เด็กหญิงพรรณพัชร  เอี่ยมสุนทร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล
วิทย์ประถม
304
เด็กหญิงพรรษา  พ่วงเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
305
เด็กหญิงพัชชา  อุ่นบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
306
เด็กหญิงพัฒนารี  แตงดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
307
เด็กชายพันธกานต์  ทรัพย์สมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
308
เด็กชายพิจัยณรงค์  วณิชกุลธวัช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
309
เด็กหญิงพิจิตรา  สินธุประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
310
เด็กหญิงพิชชาพัชร  เกรียงไกรวุฒิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
311
เด็กหญิงพิชชาภา  วิมลศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
312
เด็กหญิงพิชญ์นาฎ  คงเกษม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
313
เด็กหญิงพิชญาดา  เสมอเหมือน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล
วิทย์ประถม
314
เด็กหญิงพิชญาภา  แย้มดวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
315
เด็กชายพิชญุตม์  อนุมาตย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
316
เด็กหญิงพิมณนาจ  สว่างกมล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
317
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  รองรัตน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
318
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  จิตต์สามารถ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
319
เด็กหญิงพีรดา  ภูมิพฤกษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
320
เด็กหญิงพีระพร  ตรีสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล
วิทย์ประถม
321
เด็กหญิงพุทธธิดา  มูลสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
322
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  อิ่มเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
323
เด็กชายภควัฒณ์  มีศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
324
เด็กหญิงภัณฑิรา  นุชแป้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
325
เด็กชายภัทรชนน  ภาคสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
326
เด็กหญิงภัทรธิดา  มีฟัก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
327
เด็กหญิงภัทรมน  ม่วงอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
328
เด็กชายภาคิน  ปิ่นวิเศษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
329
เด็กชายภาคิน  สำราญจิต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
330
เด็กหญิงภาวินี  วัฒนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อ่างทอง

ณ อาคาร 1 ห้องป.6/2 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
331
เด็กชายภีมวัศ  นาประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
332
เด็กชายภูมิพัฒน์  พุ่มพุด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
333
เด็กหญิงภูริชญา  บัวศรี
ป.6
โรงเรียนวัดโพธิวงษ์
วิทย์ประถม
334
เด็กชายภูวเดช  ขุมพลอย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
335
เด็กหญิงมนตร์ตรา  หนูน้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
336
เด็กหญิงมนิชนัญญ์  ศรีสิทธิการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
337
เด็กหญิงมุกชมพู  นวลชื่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
338
เด็กหญิงยรินทร์ภัทร์  รอดประยูร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
339
เด็กชายรณพีร์  ละม่อมอาภรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
340
เด็กหญิงรดา  พันระยักคงคา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
341
เด็กหญิงรดา  รวยทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
342
เด็กหญิงรตนภรณ์  โพสาวัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
343
เด็กหญิงรวิสรา  การุญวงษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล
วิทย์ประถม
344
เด็กหญิงรวิสรา  คงประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
345
เด็กหญิงรวีวรรณ  ศรีเมฆ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
346
เด็กชายรัชชานนท์  ท่าวัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
347
เด็กชายรัชชานันท์  ฉ่ำกริ่ง
ป.4
โรงเรียนวัดโพธิวงษ์
วิทย์ประถม
348
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  สวนหลวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
349
เด็กหญิงรัตน  อ่อนละม่อม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
350
เด็กหญิงลดาภรณ์  เชื้อฉ่ำหลวง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
351
เด็กหญิงลภัสรดา  แป้นเปีย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
352
เด็กหญิงลวัณรัตน์  วงษ์ประยูร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
353
เด็กชายวชิรวิชญ์  สดแสงจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
354
เด็กหญิงวณิษรา  สุปันนี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
355
เด็กชายวรรณพงศ์  พงศ์อรุโณทัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
356
เด็กหญิงวรรณวิสา  สุขดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
357
เด็กหญิงวรรณิดา  หลอดทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
358
เด็กหญิงวรัชยา  รักอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
359
เด็กชายวรัญชิต  ครองตน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
360
เด็กหญิงวราภรณ์  ลือนิคม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
361
เด็กหญิงวริศรา  เกตุสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล
วิทย์ประถม
362
เด็กชายวัชรวิทย์  จุลกสิกร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
363
เด็กหญิงวันวิสา  โพธิ์เที้ยม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
364
เด็กชายวิชญ์พล  ผลสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
365
เด็กหญิงวิชุดาวัลย์  บุญเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อ่างทอง

ณ อาคาร 1 ห้องป.6/3 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
366
เด็กหญิงวิมลสิริ  ตรีวุฒิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
367
เด็กหญิงวิลาสินี  สุนทรสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
368
เด็กชายวีรภัทร  โรจนบุรานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
369
เด็กชายวีรวิชญ์  โอฬารนิธิพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
370
เด็กหญิงศดานันท์  แร่ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
371
เด็กชายศรัณยพงศ์  ปานโสภณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
372
เด็กชายศุภณัฐ  มะกล่ำแดง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
373
เด็กหญิงศุภัชญา  ทองน้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
374
เด็กหญิงศุภิสรา  ผดุงแพทย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล
วิทย์ประถม
375
เด็กหญิงศุภิสรา  อุบลรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
376
เด็กหญิงเศรษฐพร  วงศ์สวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
377
เด็กชายสรวิศ  สันโต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
378
เด็กชายสรัล  เลิศเจริญศิลป์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
379
เด็กหญิงสราญรัตน์  ทวีสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
380
เด็กหญิงสัญจิตา  แจ้งสวะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล
วิทย์ประถม
381
เด็กชายสิชนม์  อินทร์เพ็ญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
382
เด็กชายสิทธิโชค  ภู่ประสงค์
ป.4
โรงเรียนวัดโพธิวงษ์
วิทย์ประถม
383
เด็กหญิงสิริณภา  วงค์มั่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
384
เด็กหญิงสิริพิชญา  ศุภศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
385
เด็กหญิงสิริวิมล  เตียงประโคน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล
วิทย์ประถม
386
เด็กหญิงสิริวิมล  วงศ์เงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
387
เด็กหญิงสิริวิมล  วารินศิริรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
388
เด็กชายสุกฤษฏิ์  กาเวระ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
389
เด็กหญิงสุขิตา  โสพจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
390
เด็กหญิงสุชัญญา  ผลทิพย์ฺ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
391
เด็กหญิงสุตาภัทร  สกุลชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
392
เด็กหญิงสุทธิชา  ศรีเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
393
เด็กหญิงสุภัทรา  พรหมทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
394
เด็กชายสุรเสนีย์  ทองโอภาส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
395
เด็กชายสุรัชภณ  พรมยม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
396
เด็กชายเสฏฐพันธ์  อินทนะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
397
เด็กหญิงเหมือนฝัน  แสนสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
398
เด็กหญิงอชิรญา  ฤทธิ์เรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
399
เด็กหญิงอชิรญา  อ่อนหวาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
400
เด็กหญิงอชิรญาณ์  ช่วงฉ่ำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อ่างทอง

ณ อาคาร 1 ห้องป.6/4 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
401
เด็กชายอดิเทพ  คงคำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล
วิทย์ประถม
402
เด็กหญิงอธิชา  แสงพันธ์ไม้
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
403
เด็กชายอธิป  เฉลยศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
404
เด็กชายอนวัช  มั่งนิมิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
405
เด็กหญิงอภิชญา  สิริช่วยชูชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
406
เด็กหญิงอภิญญา  ถีระแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
407
เด็กชายอภิวิชญ์  โพธิเวชกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
408
เด็กชายอภิวิชญ์  แสงวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
409
เด็กชายอริธัศย์  แจ่มวิมล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
410
เด็กหญิงอริสรา  สุริฉาย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
411
เด็กหญิงอังศวีร์  บุญวัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
412
เด็กหญิงอัจจิมา  จำนงค์ไว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
413
เด็กหญิงอาทิตยา  คงสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
414
เด็กหญิงอาธัชยา  แก้วมณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
415
เด็กหญิงเอเวอลีน  สีแตงสุก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม