ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
หนองบัวลำภู เขต 2

ณ ชั้น 1 อาคาร 3 โพธิ์เงิน โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กชายกรวิชญ์  ไกรแจ่ม
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  รดตะร่าง
ป.4
โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ชื่นชม
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงกันตพิชญ์  แสนแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงกัลย์ธิดา  ปองไป
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  ใหม่วงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กชายกิตติภูมิ  สารพิมพ์
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กชายกิตติศักดิ์  ภูยอดสูง
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กหญิงกุมภาพันธ์  ปัญญาพอ
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กหญิงเกตวริน  หามะจำ
ป.4
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงขนิษฐา  ศรีพลลา
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กชายจักรกฤษ  รอดชมภู
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กหญิงจารุวรรณ  บุญตา
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กหญิงจิราชนันท์  ทองโครต
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กหญิงจุฑามาศ  สมทุ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กชายจุลจักร  มีจันดี
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงเจษณี  เวียงสิมมา
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กหญิงชญาดา  อินทร์นอก
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กหญิงชลดา  นามมาลา
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงชลธิศา  ฮาดบุตร
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กหญิงชัญญานุช  เพชรหงษ์
ป.4
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กหญิงชุติศรณ์  บุ้งทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กหญิงโชติมณี  สนสมบัติ
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กหญิงญาณิศา  เริ่มศรี
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กหญิงฐปนรรฆ์  อินเรืองศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กหญิงฐิติรัตน์  โฮมแพน
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กหญิงณัฏฉรียา  ทุมทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กชายณัฐชนน  หอมเเพงไว้
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กหญิงณัฐชยาพร  แสงสา
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กหญิงณัฐณิชา  แหลมคม
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กหญิงณัฐธิดา  ทองยัง
ป.4
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กหญิงณัฐภัสสร  พลขาง
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กชายณัฐวัฒน์  กว้างขวาง
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กหญิงณิชา  ศรีเชียง
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กชายดลธฤทธ๊์  หายโศก
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
หนองบัวลำภู เขต 2

ณ ชั้น 1 อาคาร 3 โพธิ์เงิน โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายตะวัน  พันธ์โสภณ
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กชายทัตเทพ  สาลารักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กชายแทนคุณ  แสงทวี
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กชายไทกะ  ชิมาโนะ
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กชายธนกร  แก้วลาย
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กชายธนโชติ  แก้วคำ
ป.6
โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กชายธนพล  สุวะเสน
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กชายธนวรรธน์  วันเทาแก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กชายธนวัฒน์  ศรีวิชา
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กชายธรรมรชต  พึ่งตาแสง
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กชายธัญพิชชา  อาสาชนา
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กชายธัญยทรณ์  ศฺริสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กหญิงธันยพร  เกตุวัฒน์
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กหญิงธิติมา  บรรนามน
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กหญิงธิพาพร  แก้วกัญหา
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กชายธีรเดช  ศรเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กชายนพชัย  พันผาง
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กหญิงนรารัตน์  พอภัย
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กหญิงนริศรา  ชมชื่น
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กหญิงนลินรัตน์  สุริยะ
ป.4
โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กชายนัธทวัฒน์  หวังเผ่ากลาง
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กชายนัธวัฒน์  หวังเผ่ากลาง
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กหญิงนัสติยา  ปัญญาพอ
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กหญิงนิชานันท์  ภูชัย
ป.4
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กหญิงบุณยานุช  ศรีจันทะ
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กชายปกรณ์  พรหมหาราช
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กชายปฏิภาณ  พานอะนันต์
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กหญิงปวีร์ทิชา  หินสุข
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กชายป้องภัย  เหล่าอุด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กหญิงปัญชิกา  ปิดตาทะเส
ป.4
โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กหญิงปารัชญา  แก้วลาย
ป.6
โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กหญิงปาริชาด  ไชยโส
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กหญิงปาริชาติ  ทัดเทียม
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กชายเปรมมนัส  ใหม่วงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กชายพงศทร  อาภาผง
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
หนองบัวลำภู เขต 2

ณ ชั้น 1 อาคาร 3 โพธิ์เงิน โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  เขี่ยวจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กหญิงพรนภา  คีรีวงษ์
ป.6
โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กหญิงพรนิภา  พิทักษ์บ่อแก
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กหญิงพัชรพร  ไชยสงคราม
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กหญิงพิณชฎาภรณ์  นามโยธา
ป.4
โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  พักตร์สวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กหญิงเพียงขวัญ  เทือกเถาว์
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กหญิงไพลิน  ทองแสนไกร
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กหญิงภัคจิรา  ศรีคำม่วม
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กหญิงภัทราภรณ์  แสงจันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กชายภูมิพัฒน์  บุตะเขียว
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กชายภูวดล  โพธิกมล
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กหญิงมนกานท์  บัวสาย
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กชายมนทกานต์  บัวสาย
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กหญิงรจยาจินดา  รงค์ทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กหญิงรวิปรียา  โสระเวช
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กชายรัชตะ  สาริสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กหญิงรัตน์ติยา  กุละคำแสง
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กหญิงรุ่งนภา  จันทะบุตร
ป.6
โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กชายฤทธิชัย  เตนน์เมทนี
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กชายวงศธร  พลอินทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กหญิงวนิดา  หล้าหา
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กหญิงวรฤทัย  จำวิเศษ
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กหญิงวริศรา  สมชัย
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กหญิงวรีพร  ขันตี
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กหญิงวันฟ้าใหม่  ดอนกำยาน
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กหญิงวันวิสา  ทุมชะ
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กหญิงวารุณี  ลุนศรี
ป.4
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กชายวิชาญ  พันธุ์ขวา
ป.4
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กหญิงวิภาดา  นระศรี
ป.4
โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กชายวิรุฬห์  โสภาศรี
ป.4
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กชายศิรวุุฒิ  เผ่าหอม
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กหญิงศิริขวัญ  แก้วโสภา
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กชายศิวัช  แสนทวีสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กชายศุภกรณ์  บุญเหลือ
ป.5
โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
หนองบัวลำภู เขต 2

ณ ชั้น 1 อาคาร 3 โพธิ์เงิน โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายศุภกฤต  มากบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กชายศุภกิจ  พรมจันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กหญิงสัณห์สินี  ปิงตา
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กชายสิรวุฒิ  จันทร์หล้า
ป.6
โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กหญิงสิริกัญญา  พรชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กหญิงสุชัญญา  แซ่จัง
ป.4
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กหญิงสุภัสสร  หาหอม
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กหญิงสุภาพร  ขวัญถาวร
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กหญิงสุภาพร  ชินคำ
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กหญิงหทัยทิพย์  บุตรพรหม
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  อู่เงิน
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กชายอดิศร  แสนหาญ
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กชายอรรรณพ  จิตภาค
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กหญิงอรอนงค์  พรมคุณ
ป.4
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กหญิงอรอุมา  ขุมลา
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กหญิงอริสรา  ชาอินทร์
ป.4
โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กหญิงอัญชลี  แก้วท่า
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กหญิงอาภัสรา  ศรีชมภู
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กหญิงอาริสา  ชาญฉลาด
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กหญิงอินทุอร  คำอุ่น
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
หนองบัวลำภู เขต 2

ณ ชั้น 1 อาคาร 3 โพธิ์เงิน โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
126
เด็กหญิงกนกวรรณ์  ปานรอด
ม.3
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กหญิงจารุภา  บุญมาก
ม.1
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กหญิงจารุวรรณ  สินสอน
ม.1
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กหญิงฑัณฑิกาภรณ์  แก้วกล่ำ
ม.2
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กชายณัฐพล  น้อยเพ็ง
ม.3
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กชายณัฐพล  อินงาม
ม.3
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กหญิงณิชาดา  โพธิ์ยิ้ม
ม.2
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กหญิงดารินทร์  นิลปะกะ
ม.2
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กชายถิรชัย  ชื่นชม
ม.1
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กหญิงทินประภาพร  ดวงจันทร์โคตร
ม.2
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กชายเทอดเกียรติ  มหาเนตร
ม.1
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กชายธนพล  ภูถมดี
ม.3
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กชายธนายุทธ  ฤทธิ์โคหา
ม.1
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กหญิงนริศรา  มัครมย์
ม.2
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กชายปรเมศวร์  ขวัญสถิตวงศ์
ม.1
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
141
เด็กหญิงปริตานันท์  หลวงเรื่อง
ม.3
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กชายปิยะ  โพธิรุกย์
ม.3
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กหญิงพรปวีณ์  ดอนคำ
ม.3
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทองก่ำ
ม.3
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กชายพีระพันธ์  สุทธวงค์
ม.2
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กชายภราดร  พลเสน
ม.3
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กชายภาณุพงศ์  วงษ์
ม.1
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กชายภูริพัฒน์  กลัดจันทร์
ม.3
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กหญิงมะลิวัลย์  จันทะบุตร
ม.2
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กหญิงวรชา  พหลทัพ
ม.1
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กชายวรากร  ภูวิชัย
ม.3
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กหญิงสิรินยา  ชมขวัญ
ม.3
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กชายหัสดินทร์  วงศ์สุรินทร์
ม.1
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กชายอนุวัฒน์  ศรีแก้ว
ม.1
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กชายอภิชาติ  นรแสน
ม.2
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กหญิงอาทิตยา  ไทยซ้อน
ม.3
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
หนองบัวลำภู เขต 2

ณ ชั้น 2 อาคาร 6 โพธิ์ศรี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
157
เด็กหญิงกตัญญุตา  สว่างกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กชายกนกเทพ  สอนพระจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กหญิงกมลชนก  ทุ่มแห่ว
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กหญิงกรณัฐ  หลวงจันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กชายกรทักษ์  ประสมพืช
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กหญิงกรรณิชา  ชัยสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กหญิงกรองแก้ว  เทียนคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กชายกฤษฎากรณ์  บุญเกษม
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กชายกฤษณกันต์  ค้องก่ำ
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กหญิงกวิตา  มหาราช
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กหญิงกวินทิพย์  อังกลมเกลียว
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กหญิงกัญชลิกา  ภาชนัย
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แซ่ลิ้ม
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ตุ้มน้อย
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  โพธิ์ทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กหญิงกัญญารัดน์  ชี้นถาวร
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กหญิงกันยารัตน์  กัลยาสี
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กหญิงกันยารัตน์  มณีสา
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กหญิงกัลยาณธรรม  ประโยตัง
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
176
เด็กหญิงกัลยารัตน์  พัยเพชร
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กหญิงกานดาภรณ์  กัณหา
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กหญิงกานต์พิชชา  คงทรัพย์
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กหญิงกานต์พิชชา  อิ่มนาง
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กชายกิตตินันท์  สวัสแวงดง
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กชายกิตติพงศ์  แสนซื่อ
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กชายกิตติพัทธ์  บัวแสง
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กชายกิตติภูมิ  ธรรมสาร
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กชายกิติขจร  โนนทะนำ
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กหญิงกุลณัฐ  ศรีหล่อ
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กหญิงเกวลิน  พงษ์เหล่างิ้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กหญิงเกษศิรินทร์  พ่่ัวตา
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กหญิงเกษเเก้ว  วันทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กชายโกสินทร์  ศรีภูธร
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กหญิงขวัญจิรา  อ้วนนุราช
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กหญิงขวัญตา  ปัจสาพันธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
หนองบัวลำภู เขต 2

ณ ชั้น 2 อาคาร 6 โพธิ์ศรี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
192
เด็กหญิงขวัญฤดี  ซาหยอง
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กหญิงขวัญฤท้ย  พรมน้อย
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กหญิงเขมิกา  ทองทา
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กชายคณิศร  เชื้อแก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กหญิงคีตกานต์  กันสีชา
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กชายจักรินทร์  ยศอ่อน
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กหญิงจันทิมา  ศุภนัด
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กชายจารุจักร  สุวิชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กหญิงจารุวรรณ  ไทยสอน
ป.5
โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กชายจิรเมธ  คุยบุตร
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กชายจิรวัฒน์  เเก้วลาย
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กหญิงจิรัชญา  แสนฤาชา
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กหญิงจิรัชญา  หลวงกลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กหญิงจิรัชยา  ดาทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กหญิงจิราภรณ์  สีชมภู
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กหญิงจิราภา  แสงจันดา
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กชายจิรายุ  กอทวีทรัพย์
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กชายเจษฎากร  ฝีปากดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กหญิงฉันทพิชชา  สิรินาคสัณฑิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
211
เด็กหญิงชญาดา  เหลาพร
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กหญิงชนากานต์  ศรีบุญเรือง
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กหญิงชนิดาภา  ปะวันตัง
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กหญิงชนิดาภา  มีศิลป์
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กชายชยังกูร  บุญเฉลียว
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กชายชยุทธ์  บุญมี
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กชายชลชาญ  ใสงาม
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กหญิงชลดา  ภูถมดี
ป.4
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กหญิงชลดา  อำภะวา
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กหญิงชลธิชา  แก้วทา
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กหญิงชลธิชา  สาธาวงษ์
ป.6
โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กหญิงชลธิชา  แสงจันดา
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กหญิงชัญญานุช  อาสาชนา
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กชายชินภัทร  เพ็งแจ่ม
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กชายชิระวิชญ์  วิเศษ
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ชัยโยกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
หนองบัวลำภู เขต 2

ณ ชั้น 2 อาคาร 6 โพธิ์ศรี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
227
เด็กหญิงชุติกาญจน์  อินทะศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กชายโชติวุฒิ  บุญยานาม
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กหญิงฐิติวรดา  พงษ์ประเทศ
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กชายฐิติวัฒน์  ไชยศล
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กหญิงณภัทรดา  ไชยวงษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กหญิงณภัทรพร  ขุนทายก
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กชายณัฏฐกร  โครตเพชร
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กหญิงณัฏฐนิชา  สีจันดี
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กหญิงณัฐกานต์  มีทรัพย์
ป.6
โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กหญิงณัฐชยาภรณ์  สมศรีแสง
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กหญิงณัฐชา  พันเลิศ
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กหญิงณัฐติยาพร  ภูหนองโอง
ป.6
โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กหญิงณัฐธิดา  พวงชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กชายณัฐนน  มะลิทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กหญิงณัฐนิชา  ขันขวา
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กชายณัฐพงค์  โพธิ์หล้า
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กชายณัฐพล  กะกุลพิมพ์
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กชายณัฐภิรมย์  จู่พระจันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กหญิงณัฐริกา  เบียดชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
246
เด็กหญิงณัฐวลัญช์  บุญเรืองศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กชายณัฐวุฒิ  ทุมสิงห์
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กชายดนุพงษ์  แซ่พ่าน
ป.4
โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กหญิงดมิสา  ทบด้าน
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กหญิงดรุณพิชญ์  เขียนศรีอ่อน
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กชายต้นกล้า  แพงสาระ
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กชายเตโช  ทองบุญมา
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กชายถิรวิทย์  ไชยศาสตร์
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กชายทวีคุณ  เอกตาแสง
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กชายทักษิณ  ชินศรี
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กหญิงทัศนาวรินทร์  ตระกูลวงศ์
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กชายธนพล  ฐานะ
ป.4
โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กหญิงธนัญชนก  พิมพ์กิรติ
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กชายธนากร  ศิริ
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กชายธนาธิป  ไชยศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กหญิงธนิดา  คำแจ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
หนองบัวลำภู เขต 2

ณ ชั้น 2 อาคาร 6 โพธิ์ศรี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
262
เด็กหญิงธัญพิชชา  แก่งจำปา
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กหญิงธัญวรัตน์  ชัยคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กหญิงธัญสิริ  จันทร์หล้า
ป.6
โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กหญิงธิดารัตน์  พานโน
ป.4
โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กหญิงธิษณามดี  ศรีพล
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กชายธีรนัย  ไชยหงษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กหญิงนงนุช  พลเสน
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กชายนพรัตน์  สุวรรณศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กหญิงนภัสรินทร์  วอหล้า
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กหญิงนภัสสร  ภูบุญปลูก
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กหญิงนภัสสร  หมื่นมี
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กหญิงนภัสสร  เเก้วเกตุ
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กหญิงนริศรา  คำเมรีย์
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กหญิงนฤภร  สุทธิโสม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กหญิงนันทพร  กิริวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กหญิงนันทภัค  สามา
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กหญิงนันทิชา  ชัยปัญหา
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กหญิงนันทิยา  จันธิยะ
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กชายนาวนวุธ  แหม่งปัง
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
281
เด็กชายน้ำมนต์  ไชยแสง
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กหญิงนิตยาพร  สังข์สีลา
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กหญิงนิพาดา  เมฆะ
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กหญิงนิรชร  พลูชู
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กหญิงนิรมล  ทองโครต
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กหญิงนิลาวรรณ  เพลงปาน
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กหญิงเนตรชนก  วระสิงห์
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กชายบวรศักดิ์  หงษาวนา
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กหญิงบัณฑิตา  ศรีพุทธา
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กหญิงบัณพร  แสนสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กหญิงบุญยอร  ศาลาแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กชายบุณพจน์  หวังแอบกลาง
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กหญิงปฐมาวดี  สาริยา
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กหญิงปณิดา  ลมไธสง
ป.5
โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กหญิงปภัสสร  ธรรมนาม
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กหญิงปภาดา  มีมูล
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
หนองบัวลำภู เขต 2

ณ ชั้น 2 อาคาร 6 โพธิ์ศรี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
297
เด็กชายปภาวิทย์  ช่วยแสง
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กชายปรเมศวร์  ขันตีกรม
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กชายปรวัฒน์  ขันตีกรม
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กชายประจวบ  ดอนประเพ็ง
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กหญิงปริชญา  ทะยาธรรม
ป.4
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กหญิงปริยากร  ชาติชาย
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กหญิงปรียาพร  ค้ำชู
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กชายปวรปรัชญ์  สอางจิตร
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กหญิงปวีณา  ภักดี
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กชายปัญจพล  เเก้วเหลา
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กชายปัญญวัฒน์  พรมต้อ
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กชายปัณฑระ  แรมจะบก
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กหญิงปัถยานี  อาชุมไชย
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กชายปั้นทอง  ศรีหาทัพ
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กหญิงปาริชาต  พรมด้าว
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กหญิงปาริชาติ  กาเจริญ
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กหญิงปาริชาติ  ไชยโส
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กหญิงปารียา  พิมพ์หนองแปน
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กหญิงปิยธิดา  สารสิน
ป.6
โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
316
เด็กหญิงปิยะภา  ภูลิน
ป.6
โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กหญิงปุณนาพร  เหล่ารัตนศรี
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กหญิงไปรยา  สังฆะสอน
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กหญิงไปรยาพร  เสริมสุข
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กหญิงผุสดี  ศรีดามุย
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กชายพงศกร  เขตบุตรสี
ป.4
โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กชายพงศกร  บุตรโพธิ์
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กชายพงศ์ภรณ์  บุญตอบ
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กชายพงศ์สิริ  สิริปัญญาพงศ์
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กหญิงพรนัชชา  แพงวิเศษ
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กหญิงพรรณศิริ  ศิริพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กชายพลวัฒน์  โพธิกมล
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กชายพลวัฒน์  ฤทธิยา
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กหญิงพลอย  บุตรดาซุย
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กหญิงพัชราภรณ์  อ่อนศรีชัย
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กหญิงพัชรินทร์  คำภูเงิน
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
หนองบัวลำภู เขต 2

ณ ชั้น 2 อาคาร 6 โพธิ์ศรี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
332
เด็กหญิงพัลลภา  หาญไชย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กหญิงพิชญ์ลดา  หอมสมบัติ
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กหญิงพิชญาภา  เดชพุฒิ
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กชายพิชิตชัย  ศรีเกษ
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กหญิงพิตตินันท์  ภักดีพันดอน
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กหญิงพินันทา  ดาสุภี
ป.6
โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กหญิงพิมชนก  วันที
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กหญิงพิมญาดา  หล้าเรือน
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จันทร์ปัญญา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทยาธรรม
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กหญิงพิมพ์นภัส  แวงภูลา
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กหญิงพิมลพัทธ์  เวฬุวนารักษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กชายพีรภัทร  สังข์สีลา
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กหญิงเพชรชรัตน์  ศรีวิชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กหญิงเพ็ญจิตร  ยอดตา
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กชายภคพร  วาโย
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กหญิงภัทรธิดา  จินดาพันธ์
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กชายภัทรพล  เคนดา
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กชายภาคภูมิ  ภูจักแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
351
เด็กชายภานุวัฒน์  ดวงบุปผา
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กชายภานุวิชญ์  ผ่านแผ้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  อ่อนศรีชัย
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กชายภูตะวัน  บุณฑริกชาติ
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กชายภูตะวัน  พิมพ์ดี
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กชายภูตะวัน  พิมพืดี
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กชายภูมิพิทักษ์  เดชะโชติ
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กชายภูวฤทธิ์  ด้วงโต
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กหญิงมลฤดี  นาคำ
ป.6
โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กหญิงมะลิการ์  บายสี
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กหญิงมัญชุภา  รีบเร่งดี
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กหญิงมาริกา  ไชยแสง
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กหญิงมาริษา  กาหลิบ
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กหญิงมินตรา  ทาบุญมา
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กหญิงมินตรา  เมล็ดกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กหญิงมุทิตา  คำพิลา
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
หนองบัวลำภู เขต 2

ณ ชั้น 3 อาคาร 6 โพฺธิ์ศรี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
367
เด็กชายเมเยอร์  เลออนวิค
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กชายรวิพล  พลซา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กชายรังสิต  ถาวร
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กชายรังสิมันต์  บุญสมัคร
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กชายรังสิมันต์  สุวรรณเรือง
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กชายรัชชานนท์  จุลาณุกะ
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กชายรัฐนันท์  ศิริโสม
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กชายราชาตะวัน  โสเกษ
ป.4
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กชายราเมศวร์  พรมจำปา
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กหญิงลลนา  ศรีเรือง
ป.4
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กหญิงวจนะ  สุวรรณชาติ
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กชายวชิรวิทย์  สุทธิปัญโญ
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กชายวรกมล  ทุมสะกะ
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กชายวรกิตติ์  เดยะดี
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กหญิงวรณัน  สีหานาท
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กชายวรปรัชญ์  เจริญลอย
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กหญิงวรรณธนพร  วงศ์ใหญ่
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กหญิงวรรณิดา  วรวงศ์
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กหญิงวรัญญา  นาอุดม
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
386
เด็กหญิงวรัญยาพร  สุวรรรละ
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กหญิงวรินทร  มอญขาม
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กหญิงวริศรา  จุปะมะตัง
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กหญิงวริศรา  โพธิ์ศรี
ป.6
โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กหญิงวริศรา  สุวรรณเทพ
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กชายวสันต์  ตุลุโคตร
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กหญิงวัลลปภา  ศรีสะอาด
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กหญิงวาริศธิดา  รักน้ำเที่ยง
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กหญิงวิภาวี  ยมสีดำ
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กหญิงวิมลศิริ  ชัยสงฆ์
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กหญิงเวธณี  ถิ่นจันดา
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กหญิงศรัญญา  เกิดไผ่ล้อม
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กชายศราวุธ  โม้แพง
ป.4
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กหญิงศรินทิพย์  ชุ่มนาเสียว
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กหญิงศรุตา  วงษ์มา
ป.4
โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กหญิงศศิประภา  เงินคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
หนองบัวลำภู เขต 2

ณ ชั้น 3 อาคาร 6 โพฺธิ์ศรี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
402
เด็กหญิงศศิประภา  พลางวัล
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กหญิงศศิพิมพ์  ฐานวิเศษ
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กหญิงศิริกานดา  ศิริมา
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กหญิงศิริญาพร  ศรีสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กหญิงศิริประภา  คุณศรีเมฆ
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กหญิงศิริฤทัย  เมืองโคตร
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กหญิงศิรฺวรรณ  พรมโนนศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กชายศุภกรณ์  สุราชสิงห์
ป.4
โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กชายศุภกิจ  เมืองฮามพันธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กชายศุภณัฐ  เวียงเหล็ก
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กหญิงศุภสุตา  ศรีประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  จันทร์นนท์
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กชายสมศักดิ์  หารภักดี
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กหญิงสมิตา  สุมา
ป.6
โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กหญิงสยุมพร  ยกตระกูล
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กชายสรวิศ  โคตรชุม
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กหญิงสันนิภา  เสมามิ่ง
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กชายสามศร  ช่องผม
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กหญิงสาวิตรี  พรมภักดี
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
421
เด็กหญิงสิดาพร  ประทุม
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กชายสิทธิพล  ช่วยหาร
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
เด็กชายสิปปนนท์  มงคลเคหา
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กชายสิรวิชญ์  คำเสม
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กหญิงสิราวรรณ  ชื่นชม
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กหญิงสิริกร  ธนบุรีรักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กหญิงสิริกัญญา  ธนบุรีรักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
เด็กหญิงสุชัญญา  ภูขาว
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กหญิงสุชัญญา  อินทรา
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กหญิงสุชานันท์  จันทร์ชมภู
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กหญิงสุธาทิพย์  ไชยโสดา
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
เด็กหญิงสุธิมา  ศรีกลาง
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กหญิงสุธิมา  ศรีลาง
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กหญิงสุนิตา  ยะสีดา
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กหญิงสุนิษา  พิมผุย
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กหญิงสุนิสา  สีหะ
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
หนองบัวลำภู เขต 2

ณ ชั้น 3 อาคาร 6 โพฺธิ์ศรี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
437
เด็กหญิงสุปรียา  จำปาแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กหญิงสุพรรณี  น้ำใจดี
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กหญิงสุพรรษา  ศิลปรีชา
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
เด็กหญิงสุพัตรา  มาชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
441
เด็กหญิงสุพิชชา  หล้าหาญ
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
เด็กชายสุรสิทธิ์  พลศรีลาภ
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
443
เด็กหญิงสุวพัชร  ศรีทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กชายเสกสรรค์  แสนศรีสม
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
เด็กชายอนุชา  บัวแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กหญิงอภิชญา  โรมพันธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
เด็กหญิงอภิญญา  ฮดลือชา
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
448
เด็กหญิงอภิษฎา  พุทธจิต
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
เด็กหญิงอภิสมัย  สมพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กหญิงอรพินท์  ศุภนัด
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
เด็กหญิงอรวรรณ  บุญคาร
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
เด็กหญิงอริญชญา  พละศูนย์
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
453
เด็กหญิงอริยาภรณ์  ดอนหงษา
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
เด็กหญิงอริสรา  อุตมูล
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
455
เด็กหญิงอ้อยทิพย์  ทองบุ
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
456
เด็กหญิงอัญมณี  เเก้วกัญหา
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
457
เด็กหญิงอานัญญารัตน์  บรรเทิง
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
458
เด็กหญิงอารยา  ตาราษี
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
459
เด็กหญิงอารยา  ลำพุทธา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
460
เด็กหญิงอารีรัตน์  บุญอาจ
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
461
เด็กหญิงอิงอร  ชัยรินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
462
เด็กหญิงอินทราณี  อินเรืองสม
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
463
เด็กหญิงอินทิรา  พรรคพิง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
464
เด็กชายิปิยวัฒน์  ชินทะวัน
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์