ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
บึงกาฬ

ณ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  ไพรเขียว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
คณิตประถม
2
เด็กชายกนกเทพ  เยาวะสัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกมลชนก  ประโคทัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกวิสรา  มาศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
5
เด็กชายก้องไกร  จันทะคุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกัลยาวดี  แท่นประทุม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกานต์พิชชา  พรพงศ์
ป.5
โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกิตติภรณ์  เชียงคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
9
เด็กหญิงกุลปรีญา  ไชยวุฒิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
10
เด็กชายเขตโสภณ  ศรีโยวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
11
เด็กหญิงเขมนิจ  อินทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
12
เด็กชายคชินทร์ธร  ลามคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
คณิตประถม
13
เด็กชายจิรพงษ์  เพ็งคูณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
คณิตประถม
14
เด็กหญิงจุฬารัตน์  หิรัญอร
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
คณิตประถม
15
เด็กหญิงชมพูนุช  มิตรครบุรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
16
เด็กหญิงชลิตวรรณ  วงศ์กาฬสินธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
17
เด็กหญิงชุติกาญจน์  จารุจารีต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
18
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ตาลเจิม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
19
เด็กชายโชคชัย  รักอู่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
คณิตประถม
20
เด็กชายโชตินาม  คำหนองคู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
21
เด็กชายญาณกร  แสงสว่าง
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
คณิตประถม
22
เด็กหญิงฐานิศรา  สานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
คณิตประถม
23
เด็กชายณดล  สาระสี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
คณิตประถม
24
เด็กหญิงณปภา  นิลแสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
25
เด็กหญิงณัฐนิชา  ชาญชำนิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
26
เด็กชายณัฐภัทร  โพธิ์ศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
คณิตประถม
27
เด็กชายเดชดนัย  จันทร์หอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
28
เด็กชายตะวัน  จันทะผล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
คณิตประถม
29
เด็กชายทวิภพ  พันธุวัล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
คณิตประถม
30
เด็กหญิงทิพานัน  วิริวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
31
เด็กชายธนโชติ  ดวงโสภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
คณิตประถม
32
เด็กชายธนโชติ  พุฒาอามาตย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
33
เด็กหญิงธนภรณ์  มงคลแสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
34
เด็กหญิงธนภรณ์  สีโนราช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
คณิตประถม
35
เด็กหญิงธนิสร  พรมบิล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
บึงกาฬ

ณ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงธมนวรรณ  บุญรุ่งพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
คณิตประถม
37
เด็กหญิงธัญญารัตน์  คลังเกตุ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
38
เด็กหญิงธิตยา  โคปาบ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
39
เด็กหญิงธิติยา  ดอกไม้ทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
40
เด็กชายธิติวุฒิ  อารามวัด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
คณิตประถม
41
เด็กชายนรินทร  นฤพรพุฒิพัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
คณิตประถม
42
เด็กหญิงนิยดา  คำบัว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
คณิตประถม
43
เด็กหญิงนิรชา  เวฬุวนารักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
คณิตประถม
44
เด็กหญิงบุณยวีร์  ขันอาสา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
คณิตประถม
45
เด็กชายปฏิพล  พลเยี่ยม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
46
เด็กหญิงปภาวดี  ศิริปี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
47
เด็กหญิงปริญญา  ชาวดร
ป.6
โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง
คณิตประถม
48
เด็กหญิงปัญจพาณ์  จันพวง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
49
เด็กหญิงปิยากร  ปาทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
50
เด็กหญิงพชรมน  คำเพชรดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
คณิตประถม
51
เด็กชายพาทิศวร์  สอนสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
คณิตประถม
52
เด็กหญิงพิณแพรวา  ดอกรัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
53
เด็กชายพิพัฒน์พงศ์  ปาสาจะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
54
เด็กหญิงพิยดา  สาบ้านบัว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
55
เด็กชายพีรพล  นิกรเทศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
56
เด็กชายพีรภัทร  แก้วกล้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
คณิตประถม
57
เด็กชายพีรวิชญ์  ชาญธีระเดช
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
คณิตประถม
58
เด็กหญิงภัทรธิดา  ผาจวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
59
เด็กชายภาณุมาศ  อินไชยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
60
เด็กชายภานุวัฒน์  จันทร์ลาภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
คณิตประถม
61
เด็กชายภูสิทธิ์  เจริญดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
62
เด็กหญิงยมลพร  อาชนะชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง
คณิตประถม
63
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  พิลาพัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
64
เด็กชายรัชพล  อันทะสีดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
65
เด็กชายรัฐศาสตร์  คุณบุราณ
ป.6
โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง
คณิตประถม
66
เด็กชายรัฐศาสตร์  แสนนันตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
67
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  มิ่งแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
68
เด็กหญิงรินรดา  ศรีสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
69
เด็กหญิงวรรณพร  พลเยี่ยม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
70
เด็กหญิงวรวลัญช์  โพธิ์จันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
บึงกาฬ

ณ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงวริศรา  พารุณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
72
เด็กหญิงวาทิตยา  หมื่นตูม
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
คณิตประถม
73
เด็กหญิงวาสินี  ทองถา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
74
เด็กหญิงวิลาสินี  แหวนวงษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง
คณิตประถม
75
เด็กหญิงศกุนิชญ์  เหลืองตระกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
76
เด็กหญิงศิรประภา  โคตรมี
ป.5
โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง
คณิตประถม
77
เด็กหญิงศิริณภา  ทูลมาลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
78
เด็กชายศิวกร  สาวะริพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
คณิตประถม
79
เด็กชายศิวปรีชา  ชาญวิทยกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
คณิตประถม
80
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ศิริบุตรวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
คณิตประถม
81
เด็กชายสถาพร  ผดุงจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
คณิตประถม
82
เด็กชายสิงหนาท  กรงระหัด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
83
เด็กชายสิรศักดิ์  กินนะลีโดน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
คณิตประถม
84
เด็กชายสิริศักดิ์  วะวิวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
คณิตประถม
85
เด็กหญิงสุพิชชา  ชมภูนาวัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
86
เด็กหญิงสุภัทราภรณ์  ปัญญาทิพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
87
เด็กชายสุริยัน  คะกะเนปะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
88
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  คำเสนาะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
คณิตประถม
89
เด็กชายอนันต์  บุญประสม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
90
เด็กชายอนาวิน  ฮวดปากน้ำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
91
เด็กหญิงอมราพร  ไผ่พันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
คณิตประถม
92
เด็กหญิงอมลรดา  มินิชิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
93
เด็กหญิงอรณัฐ  สุวรรณประทีป
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
94
เด็กชายอรทิพย์  สินธุชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
คณิตประถม
95
เด็กหญิงอัจฉริยาภรณ์  วิรุณปักษี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
คณิตประถม
96
เด็กหญิงอารยา  แนมขุนทด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
97
เด็กชายเอกพิสิฐ  แก้วเทพ
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
บึงกาฬ

ณ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
98
เด็กหญิงกมลวรรณ  ทองสว่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
วิทย์ประถม
99
เด็กหญิงกรรณิกา  โพธิ์ศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
100
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  คำอุ่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
วิทย์ประถม
101
เด็กหญิงกัญญ์วรา  นิลเกตุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
102
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ยลยุบล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
วิทย์ประถม
103
เด็กหญิงกัญญาวีย์  ดากงแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
104
เด็กหญิงกานต์ชนิต  นัฐพงศ์พานิชย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
105
เด็กหญิงเกศรินทร์  หงษ์ทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
106
เด็กหญิงขวัญแก้ว  ศรีจอมพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
107
เด็กหญิงขวัญชีวา  สมนึก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
108
เด็กหญิงขิงดำ  เดชเดิม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
109
เด็กหญิงเขมิกา  ศิลาสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
110
เด็กหญิงคณิตา  สุทธิโคตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
111
เด็กชายคภัสสิริ  เพ็งทอง
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
วิทย์ประถม
112
เด็กหญิงจารุนันท์  ขันตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
วิทย์ประถม
113
เด็กหญิงจิรนันท์  ประเสริฐพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
วิทย์ประถม
114
เด็กหญิงจิราพร  ระเริง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
115
เด็กชายชนาธิป  ทองยาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
116
เด็กหญิงชนินาถ  พรสอน
ป.6
โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง
วิทย์ประถม
117
เด็กหญิงโชติกาญจน์  หอมแพน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
วิทย์ประถม
118
เด็กหญิงญาณัจฉรา  สอนจ้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
119
เด็กหญิงญาดา  เทพคำดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
120
เด็กหญิงฐิตาภรณ์  อำไพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
121
เด็กหญิงฐิติวรดา  ชาญวิทยกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
วิทย์ประถม
122
เด็กหญิงฑิมพิกา  พรมโสภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
123
เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  ทองนำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
124
เด็กหญิงณัฐณิชา  ภูชนิด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
125
เด็กหญิงณัฐภรณ์  ภูบุญล้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
126
เด็กหญิงณัฐยา  สีวงษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
127
เด็กหญิงณัฐวรรณ  ชัยพูม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
128
เด็กชายณัฐสิทธิ์  โต้เพชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
129
เด็กชายต่อตระกูล  สะวิลัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
130
เด็กหญิงทัศน์ธมน  เภรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
วิทย์ประถม
131
เด็กชายธธีร์ธร  อนันต์หิรัญมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
132
เด็กหญิงธนพร  ตุลาธน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
บึงกาฬ

ณ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
133
เด็กชายธนภัทร  สุโนนคุณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
วิทย์ประถม
134
เด็กหญิงธนัชชา  แทนโหมก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
135
เด็กชายธนัชชา  แสงใบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
136
เด็กหญิงธนัชพร  พลภักดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
137
เด็กหญิงธนัญญา  ธูปเศษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
138
เด็กชายธรรมสรณ์  ราษี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
วิทย์ประถม
139
เด็กหญิงธัญชนก  แก้วสนิท
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
วิทย์ประถม
140
เด็กชายธีรเดช  แสนบริสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
141
เด็กหญิงนันทนา  จำปาหอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
142
เด็กหญิงนิธาวดี  สายพานทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
143
เด็กหญิงนิศารัตน์  สุวรรณแสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
144
เด็กชายนุกุล  คำรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
145
เด็กหญิงบุษยมาศ  อาจสมัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
146
เด็กหญิงบูรณิน  รองทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
147
เด็กหญิงเบญญาภา  ชัยนคร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
148
เด็กหญิงปพิชญา  ชินวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
149
เด็กหญิงปภาดา  กุลพัชรสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
150
เด็กหญิงปภาวรินร์  วาจาสัตย์
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
วิทย์ประถม
151
เด็กหญิงปริยาภัทร  บุตรพรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
152
เด็กหญิงปวริศา  นันทะถิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
153
เด็กหญิงปัญสิริย์  ฉลวยงาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
154
เด็กชายปัณณวัฒน์  ลีเพ็ญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
วิทย์ประถม
155
เด็กหญิงปารณีย์  เล่ห์รักษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
156
เด็กหญิงปาริชาติ  บุญปก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
วิทย์ประถม
157
เด็กหญิงปาริตา  พรมพิมพ์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
วิทย์ประถม
158
เด็กหญิงปุญณิศา  สุวานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
วิทย์ประถม
159
เด็กชายปุณณกรณ์  อินธิกาย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
วิทย์ประถม
160
เด็กชายผณิศวร  กรงระหัด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
161
เด็กหญิงพชรภร  ชินคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
วิทย์ประถม
162
เด็กหญิงพชิราวรรณ  ภูด่านวัว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
วิทย์ประถม
163
เด็กหญิงพรนัชชา  ผาจวง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
164
เด็กชายพัชร  พันพิลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
วิทย์ประถม
165
เด็กหญิงพิชญธิดา  ตั้งวิวัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
166
เด็กหญิงพิชญธิดา  สมประสาตร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
วิทย์ประถม
167
เด็กชายพิชยะ  พลลือหาญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
บึงกาฬ

ณ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
168
เด็กชายพีระพงษ์  บุตรพรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
169
เด็กหญิงเพชรธิดา  วงค์ศรีลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
170
เด็กหญิงภัทรธิดา  พรมสาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
171
เด็กชายภัทรพล  คำลือฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
172
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  หอมทวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
วิทย์ประถม
173
เด็กหญิงภารตี  สารสอน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
174
เด็กชายภูธริศ  นครสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
175
เด็กหญิงมทณา  พลไธสง
ป.5
โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง
วิทย์ประถม
176
เด็กหญิงมนัสนันส์  ยงค์พันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
177
เด็กหญิงมยุรดา  พลโท
ป.5
โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง
วิทย์ประถม
178
เด็กหญิงมอลลี่ เม  โรบินสันต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
179
เด็กหญิงรัชตวรรณ  ภูมลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
วิทย์ประถม
180
เด็กหญิงลลิตา  ชีวาสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
วิทย์ประถม
181
เด็กหญิงลลิตา  รักษาศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
182
เด็กหญิงวรัญญา  มลต์สิงห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
183
เด็กหญิงวริดา  คำม่วน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
184
เด็กหญิงวริศรา  ชิณเกตุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
185
เด็กชายวัชรพล  ศรีจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
186
เด็กชายวัฒนศิริ  ศิริวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
187
เด็กหญิงวันวิสา  ฮาดดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
188
เด็กหญิงวาริสา  ดวงภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
189
เด็กหญิงวาสนา  กองทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
วิทย์ประถม
190
เด็กชายวิชญ์ปวีร์  ไชยลือชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
วิทย์ประถม
191
เด็กหญิงเวธกา  พทาเพชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
วิทย์ประถม
192
เด็กหญิงศรินทิพย์  ปิดตังนาโพธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
193
เด็กหญิงศศิกานต์  สมนอก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
194
เด็กหญิงศศิวิมล  ราชสีโท
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
195
เด็กหญิงศุภพิไล  ภูแมนวาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
196
เด็กหญิงศุภสุตา  ไชยเทพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
วิทย์ประถม
197
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  กุมลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
198
เด็กหญิงโศภิตา  เชียงคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
199
เด็กหญิงสาริศา  นาหอคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
200
เด็กหญิงสิรินภา  แก้วอินศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
วิทย์ประถม
201
เด็กหญิงสุชัญญา  แน่นอุดร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
202
เด็กหญิงสุธีมนต์  ราษี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
บึงกาฬ

ณ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
203
เด็กหญิงสุนิษา  สุเนตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
204
เด็กหญิงสุพธิดา  ดอนหมั่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
205
เด็กหญิงสุพัตรา  แก้ววิจิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
206
เด็กหญิงสุภัสสรา  กวนสมบัติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
207
เด็กหญิงสุภากาญจน์  ทองใบ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
208
เด็กหญิงสุภาวรรณ  จอมคำสี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
209
เด็กหญิงอนันตญา  บุญรักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง
วิทย์ประถม
210
เด็กชายอนุรักษ์  โพธิ์คำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
211
เด็กหญิงอภิชญา  จันทนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
212
เด็กหญิงอภิสรา  เดชศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
213
เด็กหญิงอรธิชา  นาหอคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
214
เด็กหญิงอรวรรณ  มะไลโย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
215
เด็กหญิงอรอุมา  คำสาลี
ป.6
โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง
วิทย์ประถม
216
เด็กหญิงอริชญา  สีมูลทา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
217
เด็กชายอัครวินท์  สุขโข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
218
เด็กหญิงอาจารียา  ศรีเทศ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
วิทย์ประถม
219
เด็กชายอาชวิน  รุ่งเรือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
วิทย์ประถม
220
เด็กหญิงอาทิตยา  เกิดสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
221
เด็กหญิงอารยา  บุตรพรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม