ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
หนองคาย เขต 1

ณ 711 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชพร  แสงพันธ์งาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกนกพร  หนูจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
3
เด็กชายกรภัทร  เสนจันทร์ฒิไชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
4
เด็กชายกฤษกร  ตันนารัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกล่องขวัญ  ประสมทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
6
เด็กชายกวินท์  อินเสมียน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
7
เด็กชายกิตติชัย  สุระถิตย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
8
เด็กหญิงขันธรัตน์  จิตจระพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
9
เด็กหญิงครองขวัญ  อันชัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
10
เด็กหญิงจอมขวัญ  วินัยโกศล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
11
เด็กชายจิรัฏฐ์ธรณ์  เมืองแพน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
12
เด็กหญิงจุติพร  ศรีษะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
13
เด็กหญิงชนากานต์  ดวงขันเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
14
เด็กหญิงชนิภรณ์  สายเนตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
15
เด็กชายชยากร  กตารัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
16
เด็กชายชีวานนท์  พรหมโคตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
17
เด็กหญิงชุติมา  กูลาสัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
18
เด็กชายฐาปพัฒน์  ขมิ้นเขียว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
19
เด็กชายณกรชัย  ปิยะพงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
20
เด็กชายณฐกร  บริบาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
21
เด็กหญิงณมีสุข  ภาษาเวทย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
22
เด็กชายณัฐพงศ์  กุลวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
23
เด็กชายณัฐภัทร  อุตรฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
24
เด็กหญิงณิชา  ภักดีไทย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
25
เด็กชายดรัสพงษ์  ทองพูลพัฒนกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
26
เด็กชายแดนไทย  เชื่อพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
27
เด็กหญิงธชกช  จิระวัฒนผลิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
28
เด็กชายธนภัทร  ชมภูจักร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
29
เด็กหญิงธนาพร  จันตาวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
30
เด็กชายธนาวัฒน์  นามอานันท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
31
เด็กหญิงธมน  เทพรังสฤษฎิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
32
เด็กชายธีรภัทร  แสงกล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
33
เด็กชายนพวิชญ์  หวังผล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
34
เด็กหญิงนันท์ชญาณ์  มุสิกิตติวัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
35
เด็กชายนันทพล  ทำมะวงสา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
หนองคาย เขต 1

ณ 712 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงนิรดา  สร้อยศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
37
เด็กชายปกรณ์เกียรติ  นนทสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
38
เด็กหญิงปรียาภัทร  ดาจง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
39
เด็กชายปัณณธร  อ่อนสีหา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
40
เด็กชายปาณัสม์  เคณาอุประ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
41
เด็กชายปิติ  นภาสกุลคู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
42
เด็กหญิงปิยพร  เมธีนพรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
43
เด็กหญิงพรนภัส  อัถประเสริฐกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
44
เด็กชายพรรษวัฎ  เทพแพงตา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
45
เด็กชายพร้อม  จิ๋วแหยม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
46
เด็กชายพระธรรม  หัสดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
47
เด็กหญิงพอเพียง  ไชยเสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
48
เด็กชายพัชชะณะพล  สุวัตร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
49
เด็กชายพัสกรณ์  เจนเชี่ยวชาญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
50
เด็กชายพิชญะ  จันะิราชข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
51
เด็กชายพีรภูมิ  พิบูลย์วัฒนวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
52
เด็กชายพุทธวุธ  พงษ์ลิมศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
53
เด็กหญิงภัคจิรา  เหลืองอร่ามนภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
54
เด็กหญิงภัควรัญชญ์  แก้วขาว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
55
เด็กชายภัทรกร  สุทธจรรยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
56
เด็กหญิงภัทรวรินทร์  รัตนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
57
เด็กชายภูรินทรา  พาพิมพ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
58
เด็กหญิงเมธินี  บรรพจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
59
เด็กชายรณกร  ศรีสงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
60
เด็กชายรพีพงศ์  เอกหิรัณยราษฏร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
61
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  คิดชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
62
เด็กหญิงรุจจิรา  มณีทร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
63
เด็กหญิงลออรัตน์  วิเศษสุนทร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
64
เด็กชายวชิรญาณ  วะจีประศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
65
เด็กหญิงวนิดา  โคตรมะณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
66
เด็กหญิงวรัชยา  ผิวสว่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
67
เด็กหญิงวราพร  ห่อไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
68
เด็กหญิงวราภรณ์  วงศ์พงษ์คำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
69
เด็กหญิงวริศรา  จ่าพันนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
70
เด็กหญิงวิภาพร  ห่อไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
หนองคาย เขต 1

ณ 713 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายศรายุทธ  มณีสวาท
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
72
เด็กชายศาสตรา  สุขวาณิชวิชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
73
เด็กชายศิวกร  ซ่วมเซียง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
74
เด็กชายศิวกร  ศรีภักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
75
เด็กชายศุภกร  อุทสิทธิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
76
เด็กหญิงศุภากร  สัสดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
77
เด็กชายสิทธิเดช  นิลเพชร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
78
เด็กหญิงสุกฤตา  แก้วปัญญา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
79
เด็กหญิงสุจิรา  ณ หนองคาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
80
เด็กหญิงสุธาสินี  อันน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
81
เด็กหญิงสุลัดดา  คำหมาย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
82
เด็กหญิงอรปรียา  บุญพูน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
83
เด็กหญิงอรวรรยา  ญาติคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
84
เด็กหญิงอริศา  ช่องท้วม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
85
เด็กหญิงอัจฉราลักษ์  วงศ์ภัทรนันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
86
เด็กหญิงอาทิวราห์  พิณรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
87
เด็กหญิงเอริยา  วิชัยวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
หนองคาย เขต 1

ณ 721 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
88
เด็กหญิงกนกพรรณ  หัสสา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
89
เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีนาดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
90
เด็กหญิงกมลชนก  โหราฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
91
เด็กหญิงกมลลักษณ์  บุญจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
92
เด็กหญิงกมลวรรณ  สัสดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
93
เด็กชายกรวิชญ์  พลพุทธา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
94
เด็กหญิงกัญญาภัค  พูลเพิ่ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
95
เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุญราศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
96
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  สุวรรณศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
97
เด็กหญิงกันยาพร  โยติภัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
98
เด็กหญิงกิ่งแก้ว  สุวรรณกูฎ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
99
เด็กหญิงกุลณัฏฐา  กาญจนศิริโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
100
เด็กชายเกริกดนัย  จิตมาตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
101
เด็กหญิงขรินทร์ทิพย์  สวัสดิ์เมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
102
เด็กหญิงขวัญข้าว  หงษ์ทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
103
เด็กหญิงจิดาภา  ภาณุมาศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
104
เด็กหญิงจิตดาภา  เอี่ยมขันทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
105
เด็กหญิงจิตตานันท์  ทัศดรกุลพัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
106
เด็กหญิงจิตรลดา  ภูมิภักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
107
เด็กหญิงจิรัชญา  งามพร้อม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
108
เด็กหญิงจิราพร  นามไพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
109
เด็กหญิงจุฬาทิพย์  เยรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
110
เด็กชายเจษฎากร  ภูกระบิล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
111
เด็กหญิงฉันท์หทัย  ศรีสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
112
เด็กชายชญาวัส  ปิติพัฒนวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
113
เด็กหญิงชฎาภรณ์  ลีเพ็ญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
114
เด็กหญิงชนิกานต์  กิติพิพัฒน์มนตรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
115
เด็กหญิงชรินรัตน์  พลาปัญญากูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
116
เด็กหญิงชลลดา  วงหาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
117
เด็กหญิงชาลิตา  บทมาตย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
118
เด็กหญิงชื่นนภา  ศิลาพจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
119
เด็กหญิงญาณีพร  พิชาลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
120
เด็กหญิงฐิติกานต์  บุญสอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
121
เด็กหญิงฐิติมา  ดกกลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
122
เด็กหญิงฐิติวรดา  จันทร์ศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
หนองคาย เขต 1

ณ 722 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
123
เด็กหญิงณัชชา  สุทธิสินธ์ุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
124
เด็กหญิงณัฏฐนันท์  อินทะวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
125
เด็กหญิงณัฐชญา  คำผุย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
126
เด็กหญิงณัฐณิจชา  อุตะรา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
127
เด็กหญิงณัฐณิชา  ทวีสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
128
เด็กหญิงณัฐธพิมพ์  ตันนารัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
129
เด็กหญิงณัฐธิดา  ทองชมภู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
130
เด็กหญิงณัฐธิดา  สร้างช้าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
131
เด็กหญิงณัฐนรีย์  วศินปิยมงคล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
132
เด็กชายณัฐภูมิ  ทุมรักษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
133
เด็กหญิงณัฐริการ์  ศรีสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
134
เด็กหญิงณัฐวดี  อุตมาณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
135
เด็กชายณัฐวัฒน์  ตาลห่อ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
136
เด็กชายถิรวัสส์  ณ สุนทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
137
เด็กหญิงทรัพย์ทวี  สนองผัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
138
เด็กชายทัตเทพ  ปุณลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
139
เด็กชายแทนคุณ  พลเสนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
140
เด็กชายธนกฤต  โสนันทะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
141
เด็กชายธนกฤติ  พลัตภูมิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
142
เด็กชายธนพงษ์  ชาติทุ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
143
เด็กชายธนวัฒน์  ทบบุญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
144
เด็กหญิงธนศตพร  ตุงชีพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
145
เด็กหญิงธนาภรณ์  สิมหลวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
146
เด็กหญิงธัญชนก  ชัยจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
147
เด็กหญิงธัญวรัตน์  วรรณเสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
148
เด็กหญิงธันยธร  นิลเกตุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
149
เด็กชายธีร์ธวัช  จันต๊ะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
150
เด็กหญิงนกมล  นันทะมีชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
151
เด็กชายนนธวัฒน์  ดาจง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
152
เด็กหญิงนพภัสสร  กิจประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
153
เด็กหญิงนฤภัทร  อุสสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
154
เด็กหญิงนัฐชา  พหลทัพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
155
เด็กชายนัธทวัฒน์  กาญจนศิริโรจน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
156
เด็กชายนิติธร  ทุมรักษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
157
เด็กชายนิพพิชฌน์  สีดาตระกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
หนองคาย เขต 1

ณ 723 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
158
เด็กหญิงนิภาภัทร์  สุกใส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
159
เด็กชายบุณยกร  ถาละคร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
160
เด็กหญิงปฐมาพร  ซ่วมเชียง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
161
เด็กหญิงปนัดดา  ป่าแฝก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
162
เด็กหญิงปพิชญา  พรหมสูตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
163
เด็กหญิงปรัญภัทร  กามาพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
164
เด็กชายปวริศ  เปรมเดชา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
165
เด็กหญิงปาณิศา  พิมพ์แก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
166
เด็กชายพงศภัค  รัตนติสร้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
167
เด็กชายพงษ์พรหม  สีดาตระกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
168
เด็กหญิงพรกนก  ทำก้อม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
169
เด็กหญิงพรนภัส  คำภิรมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
170
เด็กหญิงพรปวีณ์  สุวรรณเกษี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
171
เด็กหญิงพราว  พันธุรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
172
เด็กชายพสิษฐ์  น้อยเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
173
เด็กหญิงพัชรพร  เถาว์โมลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
174
เด็กหญิงพัชรพร  แสนโภชน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
175
เด็กหญิงพัชราพร  พงศ์ธนาการญจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
176
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  นิยะนุช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
177
เด็กหญิงพิชชาภา  อาจไพรินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
178
เด็กชายพิชญุตม์  อุตะรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
179
เด็กหญิงพิทยาภรณ์  ตุงชีพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
180
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  คงดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
181
เด็กหญิงพิมลวรรณ  กลางนคร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
182
เด็กชายพิรชัช  สังคมกำแหง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
183
เด็กชายพีรวิชญ์  อภิรัตนวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
184
เด็กหญิงแพรววิรี  ธาตุวิสัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
185
เด็กหญิงแพรวา  ธาตุใชย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
186
เด็กชายภณกฤศ  ตริยาวธัญญู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
187
เด็กชายภพธรรม  ลิ่มบุญสืบสาย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
188
เด็กชายภวินท์  เรืองจินดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
189
เด็กชายภัคธร  มะละกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
190
เด็กหญิงภัทรธิดา  ผาทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
191
เด็กชายภัทรเวช  ไกยรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
192
เด็กหญิงภัทราภรณ์  บรรหาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
หนองคาย เขต 1

ณ 724 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
193
เด็กชายภานุวัฒน์  พรมสูตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
194
เด็กหญิงภาพิมล  กิจขยัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
195
เด็กหญิงภารดี  แก้วขาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
196
เด็กชายภีษมะ  ธนาฤกษ์มงคล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
197
เด็กชายภูรินทร์  ทาป้อง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
198
เด็กหญิงมิ่งขวัญ  ตาลสูง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
199
เด็กชายยศวัจน์  รอดธีรโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
200
เด็กหญิงรมิดา  ประพจน์จีรกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
201
เด็กชายราเชนทร์  ทิพยโสต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
202
เด็กชายวรรณนพ  เทพบรรหาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
203
เด็กหญิงวิชญาพร  พนาลิกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
204
เด็กหญิงวิภาวดี  ทองโพธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
205
เด็กหญิงวิระฎา  พหลทัพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
206
เด็กชายวุฒิภัทร  ชัยเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
207
เด็กชายศรัณยพงค์  ประทุมชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
208
เด็กหญิงศรัณยา  องคนุสสรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
209
เด็กชายศวัสกร  สาธรราษฎร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
210
เด็กชายศิรวิทย์  บานสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
211
เด็กหญิงศุภสุดา  หินกาล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
212
เด็กหญิงสวรินทร์  นันทบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
213
เด็กหญิงสิริยากร  หล้าดอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
214
เด็กหญิงสุภัสสรา  รัตนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
215
เด็กหญิงสุภิญญา  เดชวีระพานิชย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
216
เด็กหญิงหนึ่งธิดา  เยือกเย็น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
217
เด็กหญิงอติพร  ประสงค์สุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
218
เด็กชายอภิรักษ์  บุปผาชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
219
เด็กหญิงอรุณวไล  ดวงพัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
220
เด็กหญิงอลิตตา  ขาวขำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
221
เด็กหญิงอัญญารินทร์  แสนสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
222
เด็กหญิงอาทิตยา  อุดชาชน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม