ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุรินทร์ เขต 3

ณ อาคาร 1 ห้อง 101 โรงเรียนอนุบาลบัวเชด (บ้านระมาดค้อ)
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงขวัญลภัส  แสนแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ)
คณิตประถม
2
เด็กชายเจนณรงค์  ศรีผ่องใส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ)
คณิตประถม
3
เด็กชายชาญณรงค์  น่าเนตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ)
คณิตประถม
4
เด็กชายณัฐพร  สมอร่าม
ป.4
โรงเรียนบ้านสะแร
คณิตประถม
5
เด็กชายธนกร  สุดเวียง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ)
คณิตประถม
6
เด็กหญิงธีรนาฎ  มณีทับ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ)
คณิตประถม
7
เด็กชายนนทวัชร์  พรหมบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ)
คณิตประถม
8
เด็กหญิงนวพร  ตางาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ)
คณิตประถม
9
เด็กชายปัญญาพัฒน์  ผลจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ)
คณิตประถม
10
เด็กหญิงปิ่นมณี  แสนแสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ)
คณิตประถม
11
เด็กชายพัชรพล  จันทมล
ป.6
โรงเรียนบ้านสะแร
คณิตประถม
12
เด็กหญิงพาขวัญ  สำราญสุข
ป.5
โรงเรียนบ้านสะแร
คณิตประถม
13
เด็กหญิงพิชญา  จันทร์อุบล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ)
คณิตประถม
14
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  คำเพิ่มพูล
ป.5
โรงเรียนบ้านสะแร
คณิตประถม
15
เด็กหญิงเพชรา  นพพิบูลย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ)
คณิตประถม
16
เด็กหญิงแพรวา  วุฒิยา
ป.6
โรงเรียนบ้านสะแร
คณิตประถม
17
เด็กชายภานุวิชญ์  ไม้อ่อนดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ)
คณิตประถม
18
เด็กชายรัชชานนท์  รวมเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ)
คณิตประถม
19
เด็กหญิงวชิรญาณ์  สุระคนธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ)
คณิตประถม
20
เด็กหญิงสิริยากร  ประดับวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ)
คณิตประถม
21
เด็กหญิงสุธิดา  เอกลาภ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สุรินทร์ เขต 3

ณ อาคาร 1 ห้อง 102 โรงเรียนอนุบาลบัวเชด (บ้านระมาดค้อ)
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
22
เด็กหญิงกิตติยา  ดวงอาจ
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง
คณิต ม.ต้น
23
นายชยานันท์  อินทะเสย์
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง
คณิต ม.ต้น
24
เด็กชายธนกฤต  ศรีสุรัตน์
ม.1
โรงเรียนบ้านสะแร
คณิต ม.ต้น
25
เด็กชายนพดล  ใจวิเศษ
ม.1
โรงเรียนบ้านสะแร
คณิต ม.ต้น
26
เด็กชายบูรพา  ทองคำ
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง
คณิต ม.ต้น
27
เด็กหญิงพัชรศรี  ขันเงิน
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง
คณิต ม.ต้น
28
เด็กหญิงพัชราภา  เจียนงาม
ม.1
โรงเรียนบ้านสะแร
คณิต ม.ต้น
29
เด็กหญิงโยษิตา  สัตโต
ม.1
โรงเรียนบ้านสะแร
คณิต ม.ต้น
30
เด็กชายระพีพัฒน์  ชาญเชี่ยว
ม.1
โรงเรียนบ้านสะแร
คณิต ม.ต้น
31
นางสาววิภาพร  จันทรสุข
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง
คณิต ม.ต้น
32
เด็กหญิงสุภัทรกาญจน์  อินทร์ดี
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง
คณิต ม.ต้น
33
เด็กหญิงอรฤดี  อินทบิน
ม.1
โรงเรียนบ้านสะแร
คณิต ม.ต้น
34
เด็กชายอวิรุทธิ์  ทองมา
ม.2
โรงเรียนบ้านสะแร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุรินทร์ เขต 3

ณ อาคาร 1 ห้อง 103 โรงเรียนอนุบาลบัวเชด (บ้านระมาดค้อ)
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
35
เด็กหญิงกมลรัตน์  แหวนแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ)
วิทย์ประถม
36
เด็กหญิงกัญญาพัชร  นิลแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ)
วิทย์ประถม
37
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ใสสุด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ)
วิทย์ประถม
38
เด็กหญิงกาญจนสุดา  คำวงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ)
วิทย์ประถม
39
เด็กหญิงกิตติมา  มีสิทธ์ิดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ)
วิทย์ประถม
40
เด็กหญิงกุลธิดา  อินทจักร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ)
วิทย์ประถม
41
เด็กชายเกรียงไกร  โกมล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ)
วิทย์ประถม
42
เด็กหญิงขวัญฤดี  สายยศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ)
วิทย์ประถม
43
เด็กชายคมกฤต  ฉิมงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ)
วิทย์ประถม
44
เด็กหญิงจรรย์เจ้าขา  นวนชะนะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ)
วิทย์ประถม
45
เด็กหญิงจิรภิญญา  ศรีวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ)
วิทย์ประถม
46
เด็กชายญาณากร  ใจกล้า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ)
วิทย์ประถม
47
เด็กชายทศพร  จงหาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ)
วิทย์ประถม
48
เด็กหญิงทักษอร  ยิ่งคง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ)
วิทย์ประถม
49
เด็กหญิงทิติยากร  สิงห์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ)
วิทย์ประถม
50
เด็กหญิงธรรญพร  เอมโอด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ)
วิทย์ประถม
51
เด็กหญิงธวัลรัตน์  คำเสมอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ)
วิทย์ประถม
52
เด็กหญิงธัญจิรา  เพชรทองละออ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ)
วิทย์ประถม
53
เด็กหญิงธิดา  บุญพร้อม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ)
วิทย์ประถม
54
เด็กชายนนทวัฒน์  ปิ๊บกลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ)
วิทย์ประถม
55
เด็กหญิงนพภัสสร  อรชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ)
วิทย์ประถม
56
เด็กหญิงนวพรรษ  นามจิตร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุรินทร์ เขต 3

ณ อาคาร 1 ห้อง 104 โรงเรียนอนุบาลบัวเชด (บ้านระมาดค้อ)
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
57
เด็กชายนิติภูมิ  จันทบาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ)
วิทย์ประถม
58
เด็กชายปวเรศ  พิมย์พา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ)
วิทย์ประถม
59
เด็กชายพงศ์พล  เสาะสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ)
วิทย์ประถม
60
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ผมงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ)
วิทย์ประถม
61
เด็กชายภานุวิชญ์  นันทา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ)
วิทย์ประถม
62
เด็กชายวันเฉลิม  มหาริตวัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ)
วิทย์ประถม
63
เด็กหญิงวิลาวัลย์  เชียงไขแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ)
วิทย์ประถม
64
เด็กหญิงศรัญญา  มาศสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ)
วิทย์ประถม
65
เด็กชายศศิธร  วงศ์เครือศร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ)
วิทย์ประถม
66
เด็กหญิงศศิประภา  กล้วยทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ)
วิทย์ประถม
67
เด็กชายศิริชัย  นาลิดลาด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ)
วิทย์ประถม
68
เด็กหญิงศิริวรรณ  คงชำนาญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ)
วิทย์ประถม
69
เด็กชายศิลา  จันทร์หอม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ)
วิทย์ประถม
70
เด็กหญิงสิตานัน  จันทร์แสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ)
วิทย์ประถม
71
เด็กหญิงสิริราชกรณ์  จารัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ)
วิทย์ประถม
72
เด็กหญิงสุธิดา  ดีนาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ)
วิทย์ประถม
73
เด็กหญิงสุภัสสรา  สุขรอบ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ)
วิทย์ประถม
74
เด็กชายอดุลวิทย์  ทองเต็ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ)
วิทย์ประถม
75
เด็กหญิงอนัญญา  อุรารื่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ)
วิทย์ประถม
76
เด็กหญิงอนันตญา  ทองเต็ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ)
วิทย์ประถม
77
เด็กหญิงอภิชญา  เรือนรส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ)
วิทย์ประถม
78
เด็กชายอภิพลชัย  ไสยแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุรินทร์ เขต 3

ณ อาคาร 3 ห้อง 101 โรงเรียนสังขะวิทยาคม
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
79
เด็กหญิงกชกร  บุญยงค์
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
80
เด็กหญิงกชพร  รักษาชล
ป.4
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
81
เด็กชายกฤษฎา  วรางกูร
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
82
เด็กหญิงกฤษติยา  ในพรมราช
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
83
เด็กหญิงกวิสรา  เทียมศรี
ป.4
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
84
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วงษ์ตาแสง
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
85
เด็กหญิงกันต์ฤทัย  จงหาญ
ป.4
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
86
เด็กหญิงกันตินันท์  คำปาน
ป.4
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
87
เด็กหญิงกานติมา  กุลสิงห์
ป.4
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
88
เด็กหญิงกิตติวรา  มงคลการ
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
89
เด็กหญิงกุลธีดา  ทัพพศักดา
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
90
เด็กหญิงเกวลิน  อุดมเดช
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
91
เด็กหญิงเกศยศวดี  ศรีมาก
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
92
เด็กชายเกียรติกวิน  จันวัตโณทัย
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
93
เด็กหญิงขวัญจิรา  อะโรคา
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
94
เด็กชายจักรกฤษ  ภูศิริ
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
95
เด็กชายจักรพันธ์  จันทยุง
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
96
เด็กชายจักรินทร์  นราวงษ์
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
97
เด็กหญิงจันทร์จิราพร  มุมทอง
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
98
เด็กหญิงจิตราภา  บุญศรี
ป.4
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
99
เด็กหญิงจินต์จุฑา  ยิ่งคง
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
100
เด็กหญิงจิรฐา  ไชยแสน
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
101
เด็กชายจิรพัฒน์  วรรณพัฒน์
ป.4
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
102
เด็กชายจิรวัฒน์  ประโลม
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
103
เด็กชายจิรวิชญ์  รักษาวงษ์
ป.4
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
104
เด็กชายจิระศักดิ์  ศรีมะณี
ป.4
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
105
เด็กหญิงจิรัชยา  เงิดกระโทก
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
106
เด็กหญิงจุฑามาศ  ศาลางาม
ป.4
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
107
เด็กหญิงโจรีแอนนา  โฟสเซแบร์ก
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
108
เด็กชายฉลองรัตน์  ทาทอง
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุรินทร์ เขต 3

ณ อาคาร 3 ห้อง 102 โรงเรียนสังขะวิทยาคม
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
109
เด็กหญิงชนัญชิตา  ทองวิไล
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
110
เด็กหญิงชนัญภร  ปาริมา
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
111
เด็กหญิงชนิกานต์  เพิ่มทรัพย์
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
112
เด็กหญิงชลดา  ตำทอง
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
113
เด็กชายชวนากร  จารัตน์
ป.4
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
114
เด็กหญิงช่อรดา  ศาลางาม
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
115
เด็กหญิงชัญญารัตน์  อุ่นใจ
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
116
เด็กชายชัยมงคล  ดำเนิน
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
117
เด็กชายชิติพัทธ์  ดาทวี
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
118
เด็กชายชิติภัทธ์  อาทวัง
ป.4
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
119
เด็กชายชิษณุพงศ์  แสนพันธ์
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
120
เด็กหญิงชุติกาญจน์  จิตสมาน
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
121
เด็กหญิงชุติมา  วุฒิยา
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
122
เด็กหญิงโชติกา  แซ่ตัง
ป.4
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
123
เด็กหญิงฌัฐฌิชา  สมานโสร์
ป.4
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
124
เด็กชายฌัฐวุฒิ  คงพินิจ
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
125
เด็กชายฌัฐวุฒิ  บุตรเงิน
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
126
เด็กหญิงญาณิศา  วงศ์ทอง
ป.4
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
127
เด็กหญิงญาสุมินต์  อินทร์ทอง
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
128
เด็กชายณฐกร  ลักขษร
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
129
เด็กชายณฐนนท์  จงจำ
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
130
เด็กหญิงณัชพร  เทียนทอง
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
131
เด็กหญิงณัฏฐกมล  มนัสจิวรรธน์
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
132
เด็กหญิงณัฏฐชา  มนัสจิวรรธน์
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
133
เด็กหญิงณัฐกฤตา  สมัญญา
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
134
เด็กหญิงณัฐณิชา  สุขซ้อน
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
135
เด็กหญิงณัฐธิดา  ธงศรี
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
136
เด็กชายณัฐนันท์  ธรรมพุมา
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
137
เด็กชายณัฐพงศ์  หอมกระโทก
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
138
เด็กชายณัฐพัน  กองคำ
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุรินทร์ เขต 3

ณ อาคาร 3 ห้อง 103 โรงเรียนสังขะวิทยาคม
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
139
เด็กหญิงณัฐพิมล  สามิตร
ป.4
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
140
เด็กหญิงณัตญาภรณ์  จงใจงาม
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
141
เด็กชายเดชาวิชญ์  ไหมทอง
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
142
เด็กชายตรุษจีน  สำรวมไพรัช
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
143
เด็กหญิงตะวัน  ชนะชัย
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
144
เด็กชายเทพทัต  ผมทอง
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
145
เด็กชายธนนันท์  แก้วเกตุ
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
146
เด็กชายธนพงษ์  วงศ์ชู
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
147
เด็กชายธนพนธ์  ประติตัง
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
148
เด็กหญิงธนัชชา  พรหมมี
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
149
เด็กหญิงธนัชพร  แซ่จึง
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
150
เด็กชายธนินท์รัฐ  สนิทสนม
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
151
เด็กหญิงธมนวรรณ  มีมาก
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
152
เด็กชายธรากร  ภูบาลชื่น
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
153
เด็กหญิงธัญชนก  เสาทอง
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
154
เด็กหญิงธัญวรัตน์  แก้วหอม
ป.4
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
155
เด็กหญิงธานิกาญจน์  สมบูรณ์การณ์
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
156
เด็กหญิงธิดาพร  ศรีบุญ
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
157
เด็กชายธิติวรรธ  มีแก้ว
ป.4
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
158
เด็กหญิงธีรดา  บุญกล้า
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
159
เด็กชายธีรไนย์  ทรงงาม
ป.4
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
160
เด็กหญิงธีรัชญา  น้องดี
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
161
เด็กหญิงธีราพร  ศรีบุญ
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
162
เด็กชายนภนต์  สามใจ
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
163
เด็กชายนรากร  จันทร์เปล่ง
ป.4
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
164
เด็กชายนฤภัทร  พิมพ์ศรี
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
165
เด็กหญิงนวรัตน์  จัทริย์วงษ์
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
166
เด็กชายนันทชัย  อัมลา
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
167
เด็กหญิงนันท์นภัส  ศรีจันทร์
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
168
เด็กหญิงนันทิชา  สูงยิ่ง
ป.4
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุรินทร์ เขต 3

ณ อาคาร 3 ห้อง 104 โรงเรียนสังขะวิทยาคม
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
169
เด็กชายนับพงษ์  นุยันรัมย์
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
170
เด็กหญิงนิชา  เอี่ยมสา
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
171
เด็กหญิงนิตย์รดี  เกศา
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
172
เด็กหญิงนุชวรา  วงษ์ตาแสง
ป.4
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
173
เด็กชายเนติภูมิ  ประยงค์หอม
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
174
เด็กหญิงบุญฑริกา  พูลเพียร
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
175
เด็กชายบูรณ์พิภพ  สาละ
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
176
เด็กหญิงปณิตา  ราศรี
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
177
เด็กชายปภังกร  พวงเพชร
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
178
เด็กชายปภังเสฎฐ์  บุญพิพัทธนโชติ
ป.4
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
179
เด็กหญิงปภาวรินท์  สระแก้ว
ป.4
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
180
เด็กหญิงปภาวี  คำดี
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
181
เด็กหญิงปภาวี  เหลาซื่อ
ป.4
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
182
เด็กหญิงประติญา  แสงสันต์
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
183
เด็กหญิงประภัสสร  สายสินจน์
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
184
เด็กหญิงปริยาภัทร  วิมล
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
185
เด็กชายปลาบปลื้ม  ศรีบาง
ป.4
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
186
เด็กหญิงปลื้มฤทัย  ส่งกลิ่น
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
187
เด็กชายปวริศ  เดชธะนู
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
188
เด็กหญิงปวัณรัตน์  กลางอันเดช
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
189
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  บุญนอง
ป.4
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
190
เด็กชายป้องนที  ศรีบาง
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
191
เด็กชายป้องภพ  เมืองงาม
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
192
เด็กชายปัณณทัต  ผลแม่น
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
193
เด็กชายปัณณวิชญ์  เพชรอาวุธ
ป.4
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
194
เด็กหญิงปาริชา  จันทร์ดอก
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
195
เด็กชายปิยพัฒน์  จิตรสะอาด
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
196
เด็กชายปิยะพงษ์  มากมี
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
197
เด็กชายปีดา  เจริญสุข
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
198
เด็กชายปุญญานันท์  ดวงปาโครต
ป.4
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุรินทร์ เขต 3

ณ อาคาร 3 ห้อง 201 โรงเรียนสังขะวิทยาคม
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
199
เด็กหญิงเปมิกา  ทาทอง
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
200
เด็กหญิงเปรมกมล  ผิวนวล
ป.4
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
201
เด็กชายพงศธร  หอมหวล
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
202
เด็กหญิงพนิชญา  ศาลางาม
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
203
เด็กหญิงพรธิดา  ทองอ้ม
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
204
เด็กหญิงพรธิตา  คำเสน
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
205
เด็กหญิงพรธิพา  ไชยสงคราม
ป.4
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
206
เด็กหญิงพรนัชชา  ชัยงาม
ป.4
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
207
เด็กชายพรพิพัฒน์  วัดบุญเลี้ยง
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
208
เด็กหญิงพรมณี  คำดอกไม้
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
209
เด็กชายพรหมพิริยะ  แต้มทอง
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
210
เด็กชายพลณพรรค  มุมทอง
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
211
เด็กหญิงพสุนธรา  รวยสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
212
เด็กหญิงพอเพียง  ตุ้มนาค
ป.4
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
213
เด็กหญิงพัชรินทร์  มุมทอง
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
214
เด็กหญิงพัทธนันท์  ศิริสุข
ป.4
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
215
เด็กชายพัทรศักดิ์  บรรลือทรัพย์
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
216
เด็กหญิงพิมพ์นิภา  เทพอุทัย
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
217
เด็กหญิงพิมพิศา  ดวงชื่น
ป.4
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
218
เด็กชายพีรวิชญ์  แต้มทอง
ป.4
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
219
เด็กหญิงพุทธิรา  บัวศรี
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
220
เด็กหญิงเพชรนภา  ทองอ้ม
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
221
เด็กหญิงเพ็ญศิริ  แสงเงิน
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
222
เด็กชายภควัฒน์  มีสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
223
เด็กชายภัญญาพัชณ์  สิทธิวาจา
ป.4
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
224
เด็กชายภัทรดล  พันธ์ไชย
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
225
เด็กหญิงภาสินีภรณ์  สมร
ป.4
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
226
เด็กหญิงมารีน่า  ดาอุสท์
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
227
เด็กหญิงมุทิตา  มีศรี
ป.4
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
228
เด็กชายเมธาพร  ยกกลิ่น
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุรินทร์ เขต 3

ณ อาคาร 3 ห้อง 202 โรงเรียนสังขะวิทยาคม
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
229
เด็กชายไมเคิล  ไมซ์
ป.4
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
230
เด็กหญิงเยาวภา  ชะบาทอง
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
231
เด็กชายรชต  พันธ์เกียร
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
232
เด็กชายรพีภัทร  ทองเต็ม
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
233
เด็กหญิงรวิสรา  หมั่นวาจา
ป.4
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
234
เด็กหญิงรสิตา  ชฎารัตนฐิติ
ป.4
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
235
เด็กหญิงรสินทรา  ชินนาค
ป.4
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
236
เด็กหญิงระพีพร  พุ่มแก้ว
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
237
เด็กชายรักแผ่นดิน  สุขประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
238
เด็กหญิงรักษิณา  บัวสอน
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
239
เด็กชายรัชชานนท์  โตพันธุ์ตา
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
240
เด็กหญิงรัชฎา  สืบเพ็ง
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
241
เด็กหญิงรุ่งนภา  ดีพาชู
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
242
เด็กชายวชิรวิทย์  ชื่นจันทร์
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
243
เด็กชายวชิรวิทย์  สงค์พิมพ์
ป.4
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
244
เด็กหญิงวชิราพร  เอ็นดู
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
245
เด็กหญิงวณิชยา  ศิริวงศ์
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
246
เด็กหญิงวนัชพร  สิงห์ชัย
ป.4
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
247
เด็กหญิงวรกานต์  สาระเดช
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
248
เด็กหญิงวรพรรณ  เพ่งพิศ
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
249
เด็กหญิงวริษา  ศรีเจริญ
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
250
เด็กชายวิทวัส  คำพันธ์
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
251
เด็กชายศรายุทธ  สาแก้ว
ป.4
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
252
เด็กหญิงศรุตยา  จัทริย์วงษ์
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
253
เด็กหญิงศศิวภา  แสนกล้า
ป.4
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
254
เด็กชายศักดิ์ดา  บุญเพ็ง
ป.4
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
255
เด็กชายศานตวัน  จาดคำ
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
256
เด็กชายศาสตรา  มาเร็ว
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
257
เด็กหญิงศิณัชพัชร  อ่อนคำ
ป.4
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
258
เด็กหญิงศิรประภา  ตาพั้ว
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุรินทร์ เขต 3

ณ อาคาร 3 ห้อง 203 โรงเรียนสังขะวิทยาคม
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
259
เด็กชายศิริโชค  สายกระสุน
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
260
เด็กหญิงศิริภัทร  รุ่งเรือง
ป.4
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
261
เด็กชายศิลา  คะเรรัมย์
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
262
เด็กหญิงศุจินทรา  สมควร
ป.4
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
263
เด็กหญิงศุภรักษ์  คุ้มสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
264
เด็กหญิงศุภลักษณ์  อนงชัย
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
265
เด็กชายศุภวิชญ์  ชัยศรีษะ
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
266
เด็กหญิงศุภานิช  ยามพูน
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
267
เด็กชายเศรษฐศาสตร์  ดาวโคกสูง
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
268
เด็กชายสรัลธร  ฤทธิรงค์
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
269
เด็กหญิงสโรชา  ทาทอง
ป.4
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
270
เด็กชายสหรัฐ  บุญเตือน
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
271
เด็กชายสิทธิโชค  ออลโมน
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
272
เด็กหญิงสิรภัทร  ประจวบสุข
ป.4
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
273
เด็กหญิงสุกฤตา  จิวจิรกิตติ
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
274
เด็กหญิงสุกฤตา  ไชยพันธ์
ป.4
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
275
เด็กชายสุทธิภัทร  ใจกล้า
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
276
เด็กหญิงสุทธฺดา  ศิริไสย
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
277
เด็กชายสุธิมนต์  แจ่มใส
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
278
เด็กหญิงสุพัทรา  สุขมณีใส
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
279
เด็กหญิงสุพิชชา  วิมานยัง
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
280
เด็กหญิงสุภนิดา  แป้นแก้ว
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
281
เด็กหญิงสุภาวดี  สายโรจน์
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
282
เด็กหญิงสุมตรา  ศรีสมบัติ
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
283
เด็กหญิงสุรภา  สืบเพ็ง
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
284
เด็กหญิงสุวนันท์  สุขดี
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
285
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สมศรี
ป.4
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
286
เด็กชายโสภณวิชญ์  คำฝอย
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
287
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  คำสาว
ป.4
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
288
เด็กหญิงหิรัณยา  บำรุง
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุรินทร์ เขต 3

ณ อาคาร 3 ห้อง 204 โรงเรียนสังขะวิทยาคม
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
289
เด็กชายอดิเทพ  แก้วสว่าง
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
290
เด็กชายอดิศร  อุดมทวี
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
291
เด็กชายอติเทพ  สุริใหญ่
ป.4
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
292
เด็กหญิงอติพร  ประดุจชนม์
ป.4
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
293
เด็กชายอติโรจน์  รื่นรมย์
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
294
เด็กหญิงอภิชนันท์  พลจันทร์
ป.4
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
295
เด็กชายอภิรักษ์  เป็นสุข
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
296
เด็กหญิงอรจิรา  สถิร
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
297
เด็กหญิงอรชุมา  สำเร็จดี
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
298
เด็กหญิงอรรพิมพ์  ภิรมรักษ์
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
299
เด็กหญิงอรษา  คล้ายบุตร
ป.4
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
300
เด็กชายอเล็กซานเดอร์  ไฮนซ์ไมซ์
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
301
เด็กหญิงอัญมณี  จันทร์วัน
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
302
เด็กชายอาทิตย์  ชงโค
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
303
เด็กชายอาทิวรา  บุญสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
304
เด็กชายอิทธิพล  ล้ำเลิศ
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
305
เด็กชายอิทธิพัทธ์  หลวงรักษ์
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
306
เด็กหญิงอินทิรา  สาธร
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
307
เด็กหญิงเอกกมล  ขาวงาม
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
308
เด็กชายเอเดน  โพธิ์แก้ว
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
309
เด็กชายแอซตัน  ออลลิส
ป.4
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
310
เด็กชายโอบกิจ  ยิ่งหาญ
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
311
เด็กชายโอภาส  แจ่มใส
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สุรินทร์ เขต 3

ณ อาคาร 3 ห้อง 301 โรงเรียนสังขะวิทยาคม
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
312
นางสาวกฤตพร  ศรีสว่าง
ม.3
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
313
เด็กหญิงจีรนันท์  อนงชัย
ม.1
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
314
นางสาวชมพูนุท  เนียมหอม
ม.3
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
315
เด็กหญิงญาณิศา  ศรีบุญ
ม.1
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
316
เด็กชายณัฐชนน  เฉียวกุล
ม.1
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
317
เด็กหญิงณัฐธิดา  มะลิหวล
ม.1
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
318
เด็กชายณัฐวัตร  วิจิตร
ม.1
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
319
เด็กหญิงธันย์ชนก  ทองจันทร์
ม.1
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
320
นางสาวนภัสวรรณ  ศาลางาม
ม.3
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
321
เด็กหญิงนิภาพร  อัมลา
ม.1
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
322
เด็กหญิงบัวชมพู  สามิตร
ม.1
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
323
เด็กหญิงปนัดดา  บานเย็น
ม.1
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
324
นางสาวปวีณา  สามิตร
ม.3
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
325
เด็กหญิงปัณฑิตา  กนกหงษ์
ม.1
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
326
เด็กชายปัณณธร  หล้าธรรม
ม.1
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
327
เด็กหญิงภัทราวดี  โพธิ์แก้ว
ม.1
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
328
เด็กหญิงรัชนีวรรณ  มุมทอง
ม.1
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
329
เด็กหญิงวรรณิศา  บุญด้วง
ม.1
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
330
เด็กชายวารันต์  พูมพงษ์
ม.1
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
331
เด็กหญิงวิไรวรรณ์  บุญเพ็ง
ม.1
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
332
นางสาวศศิตวัน  โสมทอง
ม.3
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
333
เด็กหญิงศิรินทิพย์  ศรีธาวุธ
ม.1
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
334
เด็กหญิงสกุลิศริ  ศรีสันงาม
ม.1
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
335
เด็กหญิงสริดา  พัตรสิงห์
ม.1
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
336
เด็กชายอณัฐชา  ยอดจันดา
ม.1
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุรินทร์ เขต 3

ณ อาคาร 3 ห้อง 302 โรงเรียนสังขะวิทยาคม
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
337
เด็กหญิงกชกร  เจริญสุข
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
วิทย์ประถม
338
เด็กหญิงกมลพร  เนริกุล
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
วิทย์ประถม
339
เด็กหญิงกรวรรณ  กลิ่นจันทร์
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
วิทย์ประถม
340
เด็กชายกรวิชญ์  ธรรมดา
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
วิทย์ประถม
341
เด็กหญิงกฤติญดา  ศรีชมพู
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
วิทย์ประถม
342
เด็กชายกิตติศักดิ์  แสงสว่าง
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
วิทย์ประถม
343
เด็กหญิงขวัญมุก  หลิมสกุล
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
วิทย์ประถม
344
เด็กชายจิตติพัฒน์  ดวงศรี
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
วิทย์ประถม
345
เด็กชายจิตติพัฒน์  ยาดี
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
วิทย์ประถม
346
เด็กหญิงจิราพัชร  มรรคผล
ป.6
โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนบ้านตาแตรว
วิทย์ประถม
347
เด็กชายชญานนท์  มุ่งมี
ป.6
โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนบ้านตาแตรว
วิทย์ประถม
348
เด็กชายชนพัฒน์  สิงห์ดี
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
วิทย์ประถม
349
เด็กหญิงชิตากานต์  ขาวงาม
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
วิทย์ประถม
350
เด็กชายณพัฒษกร  หฤทัยถาวร
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
วิทย์ประถม
351
เด็กหญิงณภัทร  ศรีน้อย
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
วิทย์ประถม
352
เด็กชายณัฐนันท์  มูลดับ
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
วิทย์ประถม
353
เด็กหญิงดวงฤทัย  สำราญใจ
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
วิทย์ประถม
354
เด็กชายตะวัน  แซ่ตั้ง
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
วิทย์ประถม
355
เด็กชายธนากร  ยวนจิตร
ป.6
โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนบ้านตาแตรว
วิทย์ประถม
356
เด็กชายธนาธิป  คำงาม
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
วิทย์ประถม
357
เด็กหญิงธิดารัตน์  ตอนสุข
ป.6
โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนบ้านตาแตรว
วิทย์ประถม
358
เด็กชายธีระภัทร  เสาทอง
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
วิทย์ประถม
359
เด็กหญิงนภัสวรรณ  ปริทัศน์กุล
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
วิทย์ประถม
360
เด็กชายนิติธร  ถ้วยทอง
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
วิทย์ประถม
361
เด็กชายปฏิวัติ  ยวนจิตร
ป.6
โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนบ้านตาแตรว
วิทย์ประถม
362
เด็กหญิงปัญญาพร  ตนฉลาด
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
วิทย์ประถม
363
เด็กชายปัญญาพล  สร้อยขุนทด
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
วิทย์ประถม
364
เด็กชายปิยฉัตร  นาทันรีบ
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
วิทย์ประถม
365
เด็กหญิงปิยธิดา  โพธิ์งาม
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
วิทย์ประถม
366
เด็กชายพงศกร  เจริญพันธ์
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุรินทร์ เขต 3

ณ อาคาร 3 ห้อง 303 โรงเรียนสังขะวิทยาคม
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
367
เด็กหญิงพรรณทิภา  พิศโฉม
ป.6
โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนบ้านตาแตรว
วิทย์ประถม
368
เด็กหญิงพัชฌาลัย  ชัยศรี
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
วิทย์ประถม
369
เด็กหญิงพัชรดา  น้อยบล
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
วิทย์ประถม
370
เด็กหญิงพันธ์นิภา  อินทร์โสภา
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
วิทย์ประถม
371
เด็กชายพิพัฒน์  แจ่มใส
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
วิทย์ประถม
372
เด็กหญิงพิราอร  พงษ์เกตุศิริพัฒนา
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
วิทย์ประถม
373
เด็กหญิงพีรยา  ศรีเจริญ
ป.6
โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนบ้านตาแตรว
วิทย์ประถม
374
เด็กชายภัชปภณ  รักดี
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
วิทย์ประถม
375
เด็กชายภาณุภัทร  ทองพา
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
วิทย์ประถม
376
เด็กชายภูผา  ทรวงทองหลาง
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
วิทย์ประถม
377
เด็กหญิงวราพร  บุญด้วง
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
วิทย์ประถม
378
เด็กหญิงวริศรา  จันทร์ดอก
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
วิทย์ประถม
379
เด็กชายวุฒิภัทร  เครือแก้ว
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
วิทย์ประถม
380
เด็กหญิงศศิกานต์  สำเร็จดี
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
วิทย์ประถม
381
เด็กชายเศรษฐานาวี  ศรีวรรณ
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
วิทย์ประถม
382
เด็กชายสรสิช  ดวงศรี
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
วิทย์ประถม
383
เด็กหญิงสาธิตา  อรจันทน์
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
วิทย์ประถม
384
เด็กหญิงสุภาวดี  หนันกระโทก
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
วิทย์ประถม
385
เด็กชายอภิชาติ  สุขอุ้ม
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
วิทย์ประถม
386
เด็กหญิงอริสรา  ยอดปรางค์
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
วิทย์ประถม
387
เด็กชายอัสนี  เนียมงาม
ป.6
โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนบ้านตาแตรว
วิทย์ประถม
388
เด็กชายอิฐษรพงศ์  เที่ยงตรง
ป.6
โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนบ้านตาแตรว
วิทย์ประถม
389
เด็กหญิงอินทรปาน  ยอดเสาร์
ป.6
โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนบ้านตาแตรว
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุรินทร์ เขต 3

ณ อาคาร 5 ห้อง 101 โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
390
เด็กหญิงกชกร  ฉายยิ่งเชี่ยว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
391
เด็กหญิงกนิษฐา  สิงห์โตทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
392
เด็กหญิงกมลชนก  อนุทูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
393
เด็กชายกรินทร์  ไชยปัญญา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
394
เด็กหญิงกฤติกา  ต่างประโคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
395
เด็กชายกฤษฎา  จันทร์จำรัส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
396
เด็กหญิงกวิสรา  มุละดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
397
เด็กชายกอบชัย  ลอยทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
398
เด็กหญิงกัญญาภัค  ศรีมารักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
399
เด็กหญิงกัญญาวีร์  เลิศล้ำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
400
เด็กหญิงกิ่งกมล  ปัจจัยยะกา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
401
เด็กหญิงกิ่งกมล  สุรพล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
402
เด็กหญิงกิตติมา  มะลิมาตย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
403
เด็กชายเกียรติพัทธ์  อุทัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
404
เด็กหญิงขวัญดาว  พูนล้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
405
เด็กหญิงจันทกานติ์  จันทร์เจือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
406
เด็กชายจิตติเดช  ใหญ่มาก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
407
เด็กหญิงจิรฐา  ยารัมย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
408
เด็กชายจิรภัทร  ทิพมนต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
409
เด็กหญิงฉมาพร  แนบทางดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
410
เด็กชายฉันทพัฒน์  หาดแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
411
เด็กหญิงชณิชา  ห่วงไสธง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
412
เด็กชายชนะพล  สอนนนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
413
เด็กหญิงชนิดาภา  วิลามาศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
414
เด็กชายชยุตพงษ์  แสนสมพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
415
เด็กหญิงชาลิษา  เจนรอบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
416
เด็กชายชินภัทร  รู้เกณฑ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุรินทร์ เขต 3

ณ อาคาร 5 ห้อง 102 โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
417
เด็กหญิงณัฐธิดา  นิราศภัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
418
เด็กหญิงณัฐนันท์  ประจันทะศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
419
เด็กหญิงณัฐพร  พูนล้น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
420
เด็กชายทักษ์ดนัย  ควรอาจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
421
เด็กหญิงทักษอร  ศรีดาพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
422
เด็กชายทักษิณ  ยิ่งเสมอ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
423
เด็กหญิงทิพรดา  วนมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
424
เด็กหญิงทิวาพร  สีสาวแห
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
425
เด็กชายธนกฤต  ใจหาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
426
เด็กชายธนกฤต  แหวนวิเศษ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
427
เด็กหญิงธนพร  ราษีทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
428
เด็กชายธนภัทร  พรหนองแสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
429
เด็กชายธนะทรัพย์  จุไร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
430
เด็กหญิงธนัญชนก  คลองตรง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
431
เด็กหญิงธมนวรรณ  ตั้งสิริลักษณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
432
เด็กชายธันย์ยวัฒน์  โสสนุ้ย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
433
เด็กหญิงธิติมา  นามสว่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
434
เด็กชายธีรเดช  สุขแสวง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
435
เด็กชายธีรเมธ  แรงจบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
436
เด็กชายธีระวัฒน์  อินทร์ขาว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
437
เด็กหญิงนิชานันท์  คุณทะเล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
438
เด็กชายนิพวัฒน์  บุญมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
439
เด็กชายบรรณวิชญ์  สายพรหม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
440
เด็กหญิงบุษฎี  ท้วมจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
441
เด็กชายปกรณเกียรติ  ชินวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
442
เด็กหญิงปทิตตา  สายรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
443
เด็กหญิงปรียาภรณ์  สร้อยเสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุรินทร์ เขต 3

ณ อาคาร 5 ห้อง 103 โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
444
เด็กชายพรกวี  คงกระพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
445
เด็กชายพศิน  สาดนอก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
446
เด็กหญิงพัชรพร  ราษีทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
447
เด็กหญิงพิชชานันท์  สุขวิทย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
448
เด็กหญิงพิชญาภา  หามทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
449
เด็กชายพีรพล  บูรณะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
450
เด็กหญิงแพรวพรรณ  ศรีจุดานุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
451
เด็กหญิงแพรวา  ดวงลาดนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
452
เด็กชายฟาลลอน  เเจ๊คสัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
453
เด็กหญิงภัคนันท์  สมคเณย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
454
เด็กหญิงภัคอร  ปิงจุลัด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
455
เด็กหญิงภัทรวดี  ใจบาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
456
เด็กชายภูมิภัทร  ทะขุ่ย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
457
เด็กชายภูริชญา  เสาว์ใย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
458
เด็กชายภูริภัทร  ตรองจิต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
459
เด็กชายรชต  นิลแท้
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
460
เด็กชายรชตศุภกร  เจริญพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
461
เด็กชายรัชกฤต  มุตตโสภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
462
เด็กชายรัชชานนท์  มีแสวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
463
เด็กหญิงลลิตวดี  ปิยะไพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
464
เด็กหญิงวนิษรา  โพธิ์แก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
465
เด็กหญิงวรดา  ติราวรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
466
เด็กหญิงวรรณณิศา  ตีประโคน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
467
เด็กชายวรินทร์  เสาร์ทอย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
468
เด็กชายวัชระ  สีดาสี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
469
เด็กหญิงวิชญาพร  แก้วสังข์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
470
เด็กหญิงวิภาดา  สีโท
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุรินทร์ เขต 3

ณ อาคาร 5 ห้อง 104 โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
471
เด็กหญิงญาดา  นิลล้อม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
472
เด็กหญิงฑิมพิกา  วงศา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
473
เด็กชายณัฐกร  ทองคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
474
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  นรสาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
475
เด็กหญิงปิ่นอนงค์  ไชยเงา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
476
เด็กหญิงปิยธิดา  ใจมั่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
477
เด็กหญิงวิยดา  พูนประโคน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
478
เด็กหญิงศนันธฉัตร  เจริญยิ่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
479
เด็กหญิงศิโรรัตน์  โลหะทิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
480
เด็กชายศุภกฤต  ทรงวาจา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
481
เด็กชายศุภฤกษ์  จันทร์แดง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
482
เด็กหญิงสิตาวีร์  ภูริวัฒนกุลพัทธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
483
เด็กหญิงสิริปภัทร  ลีประโคน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
484
เด็กหญิงสุนิสา  บุญคง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
485
เด็กหญิงอนงลักษ์  เยรัมย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
486
เด็กหญิงอนัญญา  ศรีเพชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
487
เด็กชายอภิภู  ประไวย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
488
เด็กหญิงอภิสรา  นาคเกี้ยว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
489
เด็กหญิงอมลวรรณ  สุรเตมีย์กุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
490
เด็กชายอรรถวุฒิ  จุดาบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
491
เด็กหญิงอรัญญาภร  บูรณะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
492
เด็กหญิงอักษราภัค  พันธ์เสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
493
เด็กหญิงอัยาวีร์  สุดหนองบัว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
494
เด็กหญิงอาริษา  ทศวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
495
เด็กหญิงอารี  แสงสุเรนทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
496
เด็กชายอิงครัต  ชินวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
497
เด็กชายเอกธนา  บุญทรง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุรินทร์ เขต 3

ณ อาคาร 5 ห้อง 201 โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
498
เด็กหญิงกนกพรรณ  ก่อแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
499
เด็กหญิงกนกพิชญ์  สำราญดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
500
เด็กหญิงกนกวรรณ  ดวงราษี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
501
เด็กหญิงกมลทิพย์  คำตา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
502
เด็กหญิงกมลวรรณ  จันทร์พวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
503
เด็กหญิงกรรณิกา  ทองอุดม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
504
เด็กชายกฤตภาส  ประไวย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
505
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ดังคนึก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
506
เด็กหญิงกัญญาวีย์  แววศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
507
เด็กหญิงกัลยา  งามแยะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
508
เด็กหญิงกัลยาเกศแก้ว  ฉุนเชื้อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
509
เด็กชายกิตติณัฏฐ์  ผลจันทร์งาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
510
เด็กชายเกรียงศักดิ์  วนมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
511
เด็กหญิงขวัญหทัย  นิยม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
512
เด็กชายคมกฤษ  ศรีเครือดำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
513
เด็กหญิงจารุพร  จงมีเลิศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
514
เด็กชายจารุวัฒน์  ส่องาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
515
เด็กชายจิรานุวัฒน์  ศรีแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
516
เด็กหญิงจุฑามาศ  กระแสเทพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
517
เด็กหญิงจุฑารัตน์  โสมนัส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
518
เด็กหญิงเจนจิรา  เพลินพร้อม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
519
เด็กหญิงเจไพลิน  โฉลกดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
520
เด็กชายฉัตรดนัย  สร้อยแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
521
เด็กหญิงชนม์ธิตา  ศรีน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
522
เด็กหญิงชนัญชิดา  ชำนาญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
523
เด็กหญิงชนาภา  รุ่งเรือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
524
เด็กหญิงชนิตา  จันทร์คำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
525
เด็กหญิงชมพูนุท  ครบส่วน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
526
เด็กหญิงชยิสรา  ศรีน้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
527
เด็กชายชลิต  ไกรประโคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุรินทร์ เขต 3

ณ อาคาร 5 ห้อง 202 โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
528
เด็กหญิงชวิศา  นิลแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
529
เด็กหญิงโชติกา  บุตรงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
530
เด็กหญิงญาณิศา  ดีพร้อม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
531
เด็กหญิงฐิติพร  แซ่ฟุ้ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
532
เด็กหญิงณัชชา  โพธิ์วิไลศิริกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
533
เด็กหญิงณัฎฐ์นรี  สุดสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
534
เด็กหญิงณัฏฐาพร  สายเสมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
535
เด็กหญิงณัฐณิชา  ชื่นชมยิ่ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
536
เด็กหญิงณัฐณิชา  บุษบง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
537
เด็กหญิงณัฐวลัญช์  สมนิยาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
538
เด็กชายณัฐวัตร  สาแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
539
เด็กหญิงณิชชานันท์  ชอบธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
540
เด็กหญิงณิชาภัทร  นามสว่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
541
เด็กชายดลธรรม  กอบสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
542
เด็กหญิงดลฤดี  เหมือนถวิล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
543
เด็กหญิงดุสิตา  ทองก่อ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
544
เด็กชายต้นตระการณ์  กระจายแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
545
เด็กชายตรีภพ  พิมพ์จันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
546
เด็กชายติณห์ธนโชติ  แสนคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
547
เด็กหญิงธณัฐชา  หาทรัพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
548
เด็กชายธนกฤต  ทรัพย์มาก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
549
เด็กหญิงธนพร  ชีวสิทธิโกศล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
550
เด็กชายธนวัฒน์  บ่อศีล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
551
เด็กหญิงธนัญญา  ไชยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
552
เด็กชายธัชพล  บุตรงาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
553
เด็กหญิงธัญชนก  จองอยู่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
554
เด็กหญิงธัญชนก  สิงห์โต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
555
เด็กหญิงธัญทิพย์  พลวงงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
556
เด็กหญิงธันย์ชนก  วรรณูปถัมภ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
557
เด็กชายธาดากร  กล่อมจิต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุรินทร์ เขต 3

ณ อาคาร 5 ห้อง 203 โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
558
เด็กหญิงธาราศิลป์  โสติยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
559
เด็กหญิงนงนภัส  สุขประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
560
เด็กหญิงนภสร  สุขสบาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
561
เด็กหญิงนมิดา  สำหรับชื่อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
562
เด็กหญิงนลินญา  ผะงาตุนัตถ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
563
เด็กชายนวขจร  เข้มแข็ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
564
เด็กหญิงนันทรัตน์  บุษสาระคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
565
เด็กหญิงนันธิดา  จงเกิดดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
566
เด็กหญิงนิศากร  จันเต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
567
เด็กหญิงบุษกล  ปัญญาไว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
568
เด็กหญิงบุษยมาศ  เหล่าศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
569
เด็กหญิงปทิตตา  ร้อนศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
570
เด็กหญิงปนัดดา  ยิ่งเชิดดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
571
เด็กหญิงประภากวิน  พวงนาค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
572
เด็กหญิงประภาวดี  วงค์วัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
573
เด็กชายปรัชญา  เชื้อแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
574
เด็กหญิงปริษา  ภาคตอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
575
เด็กหญิงปวริศา  ประไวย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
576
เด็กชายปัณญาพัฒน์  เสาใย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
577
เด็กหญิงปิยธิดา  สุขพินิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
578
เด็กหญิงปิยาพัชร  ฤกษ์ศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
579
เด็กหญิงผลินภัทร  ทิพวัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
580
เด็กหญิงพรรณภัทร  เห็นจงชม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
581
เด็กหญิงพฤกษา  ลัดดาไสว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
582
เด็กชายพสุธร  แถบเงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
583
เด็กหญิงพัชรภรณ์  บุญทวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
584
เด็กหญิงพัณณิตา  สีจันทึก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
585
เด็กหญิงพิริดา  ดงภูยาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
586
เด็กชายพีระพัฒน์  สีละมุลตรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
587
เด็กชายพุฒิพงศ์  เรืองสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุรินทร์ เขต 3

ณ อาคาร 5 ห้อง 204 โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
588
เด็กหญิงเพชรณณา  อ่อนศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
589
เด็กหญิงฟ้าจุติ  เสน่หา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
590
เด็กหญิงภัสสร  พระใหม่งาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
591
เด็กชายภูรินทร์  สุขเจริญเวก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
592
เด็กหญิงภูรีลนา  เดชกุญชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
593
เด็กหญิงรวิสรา  สุพาวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
594
เด็กหญิงรักสติกริช์  เผ่าต๊ะใจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
595
เด็กหญิงรัชช์สิตา  ปัญญาดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
596
เด็กหญิงรุ่งไพริน  ประสพผล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
597
เด็กหญิงลดาวัลย์  แท่นกระโทก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
598
เด็กหญิงลินน์เชอรี่  เลร์โว๊ก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
599
เด็กชายวงศกร  เเก้วหลวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
600
เด็กหญิงวรรณิดา  สุขจิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
601
เด็กหญิงวรศิริ  โพธิ์แก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
602
เด็กหญิงวิชาดา  ชุ่มเสนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
603
เด็กหญิงวิลาวัณย์  ห่อชื่อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
604
เด็กหญิงวิลาสินี  เติมสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
605
เด็กชายวีระชัย  ฉายยิ่งเชี่ยว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
606
เด็กหญิงวีรินทรา  มาตรเมืองคุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
607
เด็กชายวุฒิชัย  ยิ่งเชิดสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
608
เด็กหญิงศกลวรรณ  เชิดสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
609
เด็กหญิงศรัณย์ภัทร  พระใหม่งาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
610
เด็กชายศรัณยู  ปลายแก่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
611
เด็กหญิงศศิธร  เมืองไทย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
612
เด็กหญิงศศิวิมล  ทุนดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
613
เด็กหญิงศศิวิมล  แทนคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
614
เด็กหญิงศิรดา  แสวงมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
615
เด็กหญิงศิริกุล  นิลดำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
616
เด็กหญิงศุจินันท์  ฉันท์รัตนโยธิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
617
เด็กหญิงศุภาวรรณ  จันทเคลิ้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุรินทร์ เขต 3

ณ อาคาร 5 ห้อง 205 โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
618
เด็กหญิงสโรชา  เดวิส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
619
เด็กหญิงสวรินทร์  อินทร์แป้น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
620
เด็กหญิงสาริศา  กระแสเทพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
621
เด็กหญิงสาริศา  สุดใสดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
622
เด็กชายสิรภพ  โสนาพูน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
623
เด็กหญิงสิริปภัทร  ศศิผทีป
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
624
เด็กหญิงสุจิรา  วงศ์กิตติเสถียร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
625
เด็กหญิงสุจิรา  สุขสบาย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
626
เด็กหญิงสุชัญญา  ผกาทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
627
เด็กหญิงสุภัสสร  พิเรศรัมย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
628
เด็กชายสุรกานต์  ดิษฐบรรจง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
629
เด็กหญิงโสรยา  บุตรงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
630
เด็กชายอนุวัต  แจ้งสนาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
631
เด็กหญิงอรวรรยา  ทรงวาจา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
632
เด็กหญิงอรอุมา  ประชาราษฎร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
633
เด็กชายอริญ  เช่นชาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
634
เด็กหญิงอริสา  คิดงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
635
เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  บุญมาก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
636
เด็กหญิงอัญชนา  วงศ์กนก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
637
เด็กหญิงอัญวีณ์  อนันต์ภัทรวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
638
เด็กหญิงอารยา  เขียวเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
639
เด็กหญิงอาศิรา  เหง่าพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
640
เด็กหญิงอุมาพร  ผิวละออง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุรินทร์ เขต 3

ณ อาคาร 1 ห้อง 101 โรงเรียนบ้านสน
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
641
เด็กชายกฤษกร  ศูนย์อินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านสน
คณิตประถม
642
เด็กชายก้องภพ  พรมศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านสน
คณิตประถม
643
เด็กชายจิรพัฒน์  แก้วมณี
ป.5
โรงเรียนบ้านสน
คณิตประถม
644
เด็กชายจิรายุ  อยู่ญาติมาก
ป.5
โรงเรียนบ้านสน
คณิตประถม
645
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ประวัติพงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสน
คณิตประถม
646
เด็กชายธเนศ  จำปาปุ้ง
ป.6
โรงเรียนบ้านสน
คณิตประถม
647
เด็กชายนนทชัย  แสนสุขโรจน์
ป.6
โรงเรียนบ้านสน
คณิตประถม
648
เด็กหญิงนับเดือน  ปุรินทร
ป.6
โรงเรียนบ้านสน
คณิตประถม
649
เด็กหญิงบัณฑิตา  บุญบำรุง
ป.5
โรงเรียนบ้านสน
คณิตประถม
650
เด็กชายภานุวัฒน์  เกลียวนาค
ป.4
โรงเรียนบ้านสน
คณิตประถม
651
เด็กหญิงวรรณิดา  ฉิมงาม
ป.5
โรงเรียนบ้านสน
คณิตประถม
652
เด็กชายศุภวิชญ์  บุตรงาม
ป.5
โรงเรียนบ้านสน
คณิตประถม
653
เด็กชายสิงหราช  พวงทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านสน
คณิตประถม
654
เด็กหญิงสุมาลี  เศษสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนบ้านสน
คณิตประถม
655
เด็กหญิงสุวิมล  สิมชมภู
ป.5
โรงเรียนบ้านสน
คณิตประถม
656
เด็กหญิงอริสรา  สมสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านสน
คณิตประถม
657
เด็กหญิงอริสา  บุญจันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านสน
คณิตประถม
658
เด็กชายอัครพนธ์  บุญเลิศ
ป.5
โรงเรียนบ้านสน
คณิตประถม
659
เด็กหญิงอังคณา  สาแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านสน
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สุรินทร์ เขต 3

ณ อาคาร 1 ห้อง 102 โรงเรียนบ้านสน
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
660
เด็กหญิงกฤติยา  หนุ่มแน่น
ม.1
โรงเรียนบ้านสน
คณิต ม.ต้น
661
เด็กชายชญานนท์  วิโรจน์รัตน์
ม.2
โรงเรียนบ้านสน
คณิต ม.ต้น
662
เด็กชายชนกันต์  ศรีภักดิ์
ม.2
โรงเรียนบ้านสน
คณิต ม.ต้น
663
เด็กชายชยานันต์  ชัยรัมย์
ม.3
โรงเรียนบ้านสน
คณิต ม.ต้น
664
เด็กหญิงชลธิชา  คำหาญ
ม.3
โรงเรียนบ้านสน
คณิต ม.ต้น
665
นางสาวชุติกาญจน์  ดียิ่ง
ม.3
โรงเรียนบ้านสน
คณิต ม.ต้น
666
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สารสุข
ม.2
โรงเรียนบ้านสน
คณิต ม.ต้น
667
เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญเลิส
ม.3
โรงเรียนบ้านสน
คณิต ม.ต้น
668
เด็กชายธนภัทร  ใจกล้า
ม.3
โรงเรียนบ้านสน
คณิต ม.ต้น
669
เด็กชายธรรมนูญ  กระแสเทพ
ม.2
โรงเรียนบ้านสน
คณิต ม.ต้น
670
เด็กหญิงนิจวิภา  ยอดสิงค์
ม.1
โรงเรียนบ้านสน
คณิต ม.ต้น
671
เด็กชายนิธิศ  คงชูดี
ม.2
โรงเรียนบ้านสน
คณิต ม.ต้น
672
นางสาวบวรภัค  ดียิ่ง
ม.3
โรงเรียนบ้านสน
คณิต ม.ต้น
673
เด็กชายปฏิภาน  อ่อนเกษ
ม.2
โรงเรียนบ้านสน
คณิต ม.ต้น
674
นางสาวปนัดดา  เมืองไทย
ม.3
โรงเรียนบ้านสน
คณิต ม.ต้น
675
เด็กชายประทีป  แพทย์มด
ม.2
โรงเรียนบ้านสน
คณิต ม.ต้น
676
เด็กหญิงปาณภา  แป้งยอม
ม.2
โรงเรียนบ้านสน
คณิต ม.ต้น
677
เด็กหญิงปิ่นแก้ว  บูรณะ
ม.2
โรงเรียนบ้านสน
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สุรินทร์ เขต 3

ณ อาคาร 1 ห้อง 103 โรงเรียนบ้านสน
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
678
เด็กหญิงพัชรี  บุญมูล
ม.1
โรงเรียนบ้านสน
คณิต ม.ต้น
679
เด็กชายภานุวิชญ์  พรมอินทร์
ม.2
โรงเรียนบ้านสน
คณิต ม.ต้น
680
เด็กหญิงยิหวา  สุขจิตต์
ม.2
โรงเรียนบ้านสน
คณิต ม.ต้น
681
นางสาวรสริน  ลายน้ำเงิน
ม.3
โรงเรียนบ้านสน
คณิต ม.ต้น
682
เด็กหญิงรัชดาภรณ์  สาแก้ว
ม.2
โรงเรียนบ้านสน
คณิต ม.ต้น
683
นายรุ่งตะวัน  สมุทร
ม.3
โรงเรียนบ้านสน
คณิต ม.ต้น
684
เด็กชายรุ่งโรจน์  หลอมทอง
ม.2
โรงเรียนบ้านสน
คณิต ม.ต้น
685
นางสาววิภาวี  แผ่นทอง
ม.3
โรงเรียนบ้านสน
คณิต ม.ต้น
686
นางสาวศิริเสาวภา  หุ่นพวง
ม.3
โรงเรียนบ้านสน
คณิต ม.ต้น
687
เด็กชายสิทธิพร  คุตะวัน
ม.1
โรงเรียนบ้านสน
คณิต ม.ต้น
688
นางสาวสุทธิณี  แก่นมั่น
ม.3
โรงเรียนบ้านสน
คณิต ม.ต้น
689
นางสาวสุพรรษา  จินดาศรี
ม.3
โรงเรียนบ้านสน
คณิต ม.ต้น
690
เด็กหญิงสุภาวิมล  สมานมิตร
ม.2
โรงเรียนบ้านสน
คณิต ม.ต้น
691
นางสาวสุริยา  ศรีขาว
ม.3
โรงเรียนบ้านสน
คณิต ม.ต้น
692
เด็กชายอนิวัฒน์  ภาสดา
ม.2
โรงเรียนบ้านสน
คณิต ม.ต้น
693
เด็กชายอภิชาติ  ดียิ่ง
ม.2
โรงเรียนบ้านสน
คณิต ม.ต้น
694
นายอัคฑกร  ทวนกิ่ง
ม.3
โรงเรียนบ้านสน
คณิต ม.ต้น
695
เด็กชายอัษฎาวุธ  จางวางคง
ม.2
โรงเรียนบ้านสน
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุรินทร์ เขต 3

ณ อาคาร 3 ห้อง 101 โรงเรียนบ้านสน
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
696
เด็กชายกษิดิ์คณิน  ปิยไพร
ป.5
โรงเรียนบ้านสน
วิทย์ประถม
697
เด็กชายกองปราบ  บูรณะ
ป.5
โรงเรียนบ้านสน
วิทย์ประถม
698
เด็กหญิงกาญจนา  สาแก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านสน
วิทย์ประถม
699
เด็กชายกิดาการ  บัลลังก์โพธิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านสน
วิทย์ประถม
700
เด็กชายกิตติศักดิ์  ภักดี
ป.4
โรงเรียนบ้านสน
วิทย์ประถม
701
เด็กชายกิติภณ  ศรีขาว
ป.5
โรงเรียนบ้านสน
วิทย์ประถม
702
เด็กหญิงเกวลิน  ภู่ทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านสน
วิทย์ประถม
703
เด็กหญิงขวัญตา  ตะโสรัตน์
ป.4
โรงเรียนบ้านสน
วิทย์ประถม
704
เด็กหญิงจิดาภา  ปิยไพร
ป.5
โรงเรียนบ้านสน
วิทย์ประถม
705
เด็กหญิงเจษรินทร์  ชมชื่นครบุรี
ป.6
โรงเรียนบ้านสน
วิทย์ประถม
706
เด็กหญิงชนัญชิดา  โฮฟ
ป.4
โรงเรียนบ้านสน
วิทย์ประถม
707
เด็กชายชยากร  สาแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านสน
วิทย์ประถม
708
เด็กหญิงชลดา  มาลาล้ำ
ป.5
โรงเรียนบ้านสน
วิทย์ประถม
709
เด็กชายชัยภัทร  จะสุรัมย์
ป.5
โรงเรียนบ้านสน
วิทย์ประถม
710
เด็กหญิงณัฐกฤตา  แพงสุภา
ป.6
โรงเรียนบ้านสน
วิทย์ประถม
711
เด็กหญิงณัฐชาภรณ์  เนติศักดิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านสน
วิทย์ประถม
712
เด็กหญิงณัฐยมล  จงรักษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านสน
วิทย์ประถม
713
เด็กชายณัฐเศรษฐ์  บุญเลิศ
ป.6
โรงเรียนบ้านสน
วิทย์ประถม
714
เด็กหญิงณิชานาฏ  อาจโนนเปลือย
ป.5
โรงเรียนบ้านสน
วิทย์ประถม
715
เด็กหญิงดรุณี  กะการดี
ป.6
โรงเรียนบ้านสน
วิทย์ประถม
716
เด็กหญิงทยิตา  สายบุตร
ป.6
โรงเรียนบ้านสน
วิทย์ประถม
717
เด็กชายทักษ์ดนัย  บุญชม
ป.6
โรงเรียนบ้านสน
วิทย์ประถม
718
เด็กหญิงทักษพร  ดียิ่ง
ป.6
โรงเรียนบ้านสน
วิทย์ประถม
719
เด็กหญิงทัศราพร  โพธิสาร
ป.6
โรงเรียนบ้านสน
วิทย์ประถม
720
เด็กชายธนโชติ  ชัยรัตน์
ป.5
โรงเรียนบ้านสน
วิทย์ประถม
721
เด็กชายธนากร  เศษสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนบ้านสน
วิทย์ประถม
722
เด็กชายธราเทพ  กุลบุตร
ป.6
โรงเรียนบ้านสน
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุรินทร์ เขต 3

ณ อาคาร 3 ห้อง 102 โรงเรียนบ้านสน
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
723
เด็กหญิงนริสรา  กระแสเทพ
ป.4
โรงเรียนบ้านสน
วิทย์ประถม
724
เด็กชายนัทธกานต์  อินราช
ป.5
โรงเรียนบ้านสน
วิทย์ประถม
725
เด็กชายนันทิพัฒน์  งามสะอาด
ป.6
โรงเรียนบ้านสน
วิทย์ประถม
726
เด็กชายนิชคุณ  พุฒลา
ป.5
โรงเรียนบ้านสน
วิทย์ประถม
727
เด็กหญิงปภัสสร  บัวลอย
ป.5
โรงเรียนบ้านสน
วิทย์ประถม
728
เด็กหญิงปภาดา  วรบุตร
ป.5
โรงเรียนบ้านสน
วิทย์ประถม
729
เด็กหญิงปรัชญา  บุญบำรุง
ป.6
โรงเรียนบ้านสน
วิทย์ประถม
730
เด็กชายปวีณ  ศรีสุนทร
ป.5
โรงเรียนบ้านสน
วิทย์ประถม
731
เด็กหญิงปัญณิปราย  สาแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านสน
วิทย์ประถม
732
เด็กชายพงษ์พัฒน์  ศรพรม
ป.6
โรงเรียนบ้านสน
วิทย์ประถม
733
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  ตะโสรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านสน
วิทย์ประถม
734
เด็กหญิงพรรธิภา  ปันหอม
ป.6
โรงเรียนบ้านสน
วิทย์ประถม
735
เด็กหญิงพรวี  วิริยางกูร
ป.5
โรงเรียนบ้านสน
วิทย์ประถม
736
เด็กหญิงพัชรพร  คำเลิศ
ป.4
โรงเรียนบ้านสน
วิทย์ประถม
737
เด็กหญิงพิชชาอร  เลาเพียร
ป.6
โรงเรียนบ้านสน
วิทย์ประถม
738
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เผ่ามงคล
ป.5
โรงเรียนบ้านสน
วิทย์ประถม
739
เด็กชายพีรพล  ใจแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านสน
วิทย์ประถม
740
เด็กหญิงแพรวา  พางาม
ป.6
โรงเรียนบ้านสน
วิทย์ประถม
741
เด็กชายภาคิน  วรกิจพาณิชย์
ป.4
โรงเรียนบ้านสน
วิทย์ประถม
742
เด็กชายภานุกิต  เกลียวนาค
ป.6
โรงเรียนบ้านสน
วิทย์ประถม
743
เด็กชายภานุวิชญ์  ดวงเดียว
ป.5
โรงเรียนบ้านสน
วิทย์ประถม
744
เด็กชายภูมิพัฒน์  มูลสาร
ป.5
โรงเรียนบ้านสน
วิทย์ประถม
745
เด็กหญิงมุทิตา  เหิมฉลาด
ป.4
โรงเรียนบ้านสน
วิทย์ประถม
746
เด็กหญิงเมธาวิณี  ชะรุมรัมย์
ป.5
โรงเรียนบ้านสน
วิทย์ประถม
747
เด็กชายรัฐศาสตร์  จันทร์จำเรือน
ป.6
โรงเรียนบ้านสน
วิทย์ประถม
748
เด็กหญิงรุ้งกาญจน์  บุญเลิศ
ป.5
โรงเรียนบ้านสน
วิทย์ประถม
749
เด็กหญิงวรรณกานต์  พลคำ
ป.4
โรงเรียนบ้านสน
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุรินทร์ เขต 3

ณ อาคาร 3 ห้อง 103 โรงเรียนบ้านสน
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
750
เด็กหญิงธัญชนก  สาแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านสน
วิทย์ประถม
751
เด็กหญิงธิดาวารี  กิ่งหว้ากลาง
ป.6
โรงเรียนบ้านสน
วิทย์ประถม
752
เด็กชายธีรเทพ  นามรักษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านสน
วิทย์ประถม
753
เด็กหญิงวรรณิกา  กองสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านสน
วิทย์ประถม
754
เด็กหญิงวิรากานต์  ไกรสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านสน
วิทย์ประถม
755
เด็กชายวิศิษฎ์  ธรรมชอบ
ป.6
โรงเรียนบ้านสน
วิทย์ประถม
756
เด็กชายวีรวัฒน์  ดียิ่ง
ป.6
โรงเรียนบ้านสน
วิทย์ประถม
757
เด็กหญิงศิริลักษณ์  ภาสดา
ป.6
โรงเรียนบ้านสน
วิทย์ประถม
758
เด็กชายศุกลวัฒน์  เฉลิมรัมย์
ป.4
โรงเรียนบ้านสน
วิทย์ประถม
759
เด็กชายศุภโชค  พางาม
ป.5
โรงเรียนบ้านสน
วิทย์ประถม
760
เด็กชายสิทธินันท์  สินสร้าง
ป.6
โรงเรียนบ้านสน
วิทย์ประถม
761
เด็กชายสิทธิพร  จำปาทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านสน
วิทย์ประถม
762
เด็กหญิงสุกฤตา  ตลับทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านสน
วิทย์ประถม
763
เด็กชายสุชาครีย์  สมเพชร
ป.5
โรงเรียนบ้านสน
วิทย์ประถม
764
เด็กหญิงสุชาวลี  วงษ์เจริญ
ป.5
โรงเรียนบ้านสน
วิทย์ประถม
765
เด็กหญิงสุทัศนีย์  สาลีโภชน์
ป.6
โรงเรียนบ้านสน
วิทย์ประถม
766
เด็กชายสุรสิทธิ์  สมหวัง
ป.6
โรงเรียนบ้านสน
วิทย์ประถม
767
เด็กหญิงอติมา  คลาร์ค
ป.5
โรงเรียนบ้านสน
วิทย์ประถม
768
เด็กชายอนุภัทร  คุ้มรอบ
ป.6
โรงเรียนบ้านสน
วิทย์ประถม
769
เด็กหญิงอภิญญา  วงศ์อนุ
ป.6
โรงเรียนบ้านสน
วิทย์ประถม
770
เด็กชายอภินัทธ์  ทางตรง
ป.5
โรงเรียนบ้านสน
วิทย์ประถม
771
เด็กหญิงอรญา  จำปาเวียง
ป.5
โรงเรียนบ้านสน
วิทย์ประถม
772
เด็กหญิงอรพร  สิงห์บุญ
ป.6
โรงเรียนบ้านสน
วิทย์ประถม
773
เด็กหญิงอาจรีย์  สีดำ
ป.6
โรงเรียนบ้านสน
วิทย์ประถม
774
เด็กชายอาทิตย์  ทองดี
ป.6
โรงเรียนบ้านสน
วิทย์ประถม
775
เด็กหญิงอาภัสรา  รู้รักษา
ป.4
โรงเรียนบ้านสน
วิทย์ประถม
776
เด็กชายอิทธิกร  พิกุลทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านสน
วิทย์ประถม
777
เด็กชายอิสรพงษ์  ไชยวงษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านสน
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุรินทร์ เขต 3

ณ อาคาร 1 ห้อง 101 โรงเรียนบ้านโนนสังข์
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
778
เด็กชายกมลภพ  งามฉลาด
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
คณิตประถม
779
เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุราไกร
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
คณิตประถม
780
เด็กชายกิตติกานต์  วงศ์ศักดิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
คณิตประถม
781
เด็กชายกีรติ  จอมสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
คณิตประถม
782
เด็กหญิงเกตน์สิริ  หมื่นสา
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
คณิตประถม
783
เด็กชายเกียรติภูมิ  รวมเพชร
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
คณิตประถม
784
เด็กหญิงขวัญจิรา  ไชยสอน
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
คณิตประถม
785
เด็กชายจารุบุตร  จันลา
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
คณิตประถม
786
เด็กหญิงจิตชญา  คำเสมอ
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
คณิตประถม
787
เด็กหญิงจุฬามณี  คงทรัพย์
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
คณิตประถม
788
เด็กชายชนสรณ์  จันทร์แสง
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
คณิตประถม
789
เด็กหญิงชนาภัทร  แก่นมั่น
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
คณิตประถม
790
เด็กหญิงญาดา  สุขรอบ
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
คณิตประถม
791
เด็กชายณรรฐวัตร  กระแสโสม
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
คณิตประถม
792
เด็กหญิงณัฎฐธิดา  เภาว์เพ็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
คณิตประถม
793
เด็กชายณัฐดนัย  สมสนุก
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
คณิตประถม
794
เด็กหญิงธนันต์ธรณ์  เจียนงาม
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุรินทร์ เขต 3

ณ อาคาร 1 ห้อง 102 โรงเรียนบ้านโนนสังข์
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
795
เด็กหญิงธนันรัตน์  ดีเลิศ
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
คณิตประถม
796
เด็กชายธาวิน  คำกลาง
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
คณิตประถม
797
เด็กชายธีรภัทร  ใจจริม
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
คณิตประถม
798
เด็กชายเธียรสิริ  สำราญสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
คณิตประถม
799
เด็กหญิงนัดนิชา  ลาธุลี
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
คณิตประถม
800
เด็กชายนิธิกร  แรงรอบ
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
คณิตประถม
801
เด็กหญิงบัณทิตา  พันสุโพธิ์
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
คณิตประถม
802
เด็กชายปณชัย  ศรีรักษา
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
คณิตประถม
803
เด็กหญิงพรนิภา  จันทคาร
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
คณิตประถม
804
เด็กหญิงพาขวัญ  จำปาอ่อน
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
คณิตประถม
805
เด็กหญิงพิมพ์พิกา  นันทา
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
คณิตประถม
806
เด็กหญิงรตีภัทร  ทองศรี
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
คณิตประถม
807
เด็กหญิงรวีวรรณ  รักพร้า
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
คณิตประถม
808
เด็กชายวรภพ  สุทธิพันธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
คณิตประถม
809
เด็กหญิงวิชญาพร  ศรีสิงห์
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
คณิตประถม
810
เด็กชายศักดิ์ดา  จันทาคีรี
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
คณิตประถม
811
เด็กหญิงศิริณญา  ยิ่งดัง
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุรินทร์ เขต 3

ณ อาคาร 1 ห้อง 103 โรงเรียนบ้านโนนสังข์
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
812
เด็กหญิงกมลลักษณ์  แซ่ฮ้อ
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
วิทย์ประถม
813
เด็กหญิงกฤติยาณี  ศรีวงศ์
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
วิทย์ประถม
814
เด็กชายกฤษณะพงศ์  เอกยีรัมย์
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
วิทย์ประถม
815
เด็กหญิงกาญจนา  วงศ์ใหญ่
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
วิทย์ประถม
816
เด็กหญิงกุลนันท์  ไชยสนาม
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
วิทย์ประถม
817
เด็กหญิงคุณัญญา  นันทา
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
วิทย์ประถม
818
เด็กชายคุณากร  พันธุระ
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
วิทย์ประถม
819
เด็กหญิงจิดาภา  ช่วยแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
วิทย์ประถม
820
เด็กหญิงจิตรกัญญา  กล้าแข็ง
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
วิทย์ประถม
821
เด็กหญิงจิราพัชร  ตางาม
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
วิทย์ประถม
822
เด็กหญิงญาณัจฉรา  หลวงประชัย
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
วิทย์ประถม
823
เด็กหญิงณภัทร  นันท์ไสย์
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
วิทย์ประถม
824
เด็กหญิงณมน  สุขเหลือ
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
วิทย์ประถม
825
เด็กชายณัฐดนัย  คำเสมอ
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
วิทย์ประถม
826
เด็กหญิงณัฐธิรา  สิทธิวัง
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
วิทย์ประถม
827
เด็กหญิงณัฐนรี  นันทา
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
วิทย์ประถม
828
เด็กชายณัฐพัชร์  คุ้มพล
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
วิทย์ประถม
829
เด็กชายณัฐเศรษฐ์  อ่อนน้อม
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
วิทย์ประถม
830
เด็กหญิงณิญา  หิรัญญาณกร
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
วิทย์ประถม
831
เด็กหญิงธนพร  พูนเฉลียว
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
วิทย์ประถม
832
เด็กหญิงธนัญญา  ศรีวงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
วิทย์ประถม
833
เด็กชายธนากร  สุกลมใส
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
วิทย์ประถม
834
เด็กหญิงธีริศรา  โพธิ์หิรัญ
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
วิทย์ประถม
835
เด็กชายเธียรชัย  สำราญสุข
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
วิทย์ประถม
836
เด็กชายนรบดี  สีดาพล
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
วิทย์ประถม
837
เด็กหญิงนริสรา  โพธิ์เรือง
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
วิทย์ประถม
838
เด็กชายพงศกร  วงศ์เงิน
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
วิทย์ประถม
839
เด็กหญิงพรพรรณ  กุลวุฒิ
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุรินทร์ เขต 3

ณ อาคาร 1 ห้อง 104 โรงเรียนบ้านโนนสังข์
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
840
เด็กชายพลอทิป  นันทา
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
วิทย์ประถม
841
เด็กชายพัชรพล  แก้วเกิด
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
วิทย์ประถม
842
เด็กหญิงพิชญาดา  คำเสมอ
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
วิทย์ประถม
843
เด็กชายพีรวิชญ์  โพธิ์หิรัญ
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
วิทย์ประถม
844
เด็กหญิงเพชรประดับ  กันจร
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
วิทย์ประถม
845
เด็กชายภัคพล  ประมวลสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
วิทย์ประถม
846
เด็กหญิงภาสรณ์  เบาะทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
วิทย์ประถม
847
เด็กชายภีมาภัทร  ทองศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
วิทย์ประถม
848
เด็กชายภูวดล  สุวรรณศร
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
วิทย์ประถม
849
เด็กหญิงรำไพพักตร์  เอ็นดู
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
วิทย์ประถม
850
เด็กหญิงรุ่งนภา  คำเสมอ
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
วิทย์ประถม
851
เด็กหญิงลลิษา  จันทคาร
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
วิทย์ประถม
852
เด็กหญิงวริศรา  พันธ์สุโพธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
วิทย์ประถม
853
เด็กหญิงวิภาศิริ  เสนาไชย
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
วิทย์ประถม
854
เด็กหญิงศศิกานต์  ประวัติพงษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
วิทย์ประถม
855
เด็กหญิงศศิชวัญ  จันทาคีรี
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
วิทย์ประถม
856
เด็กหญิงศศิภัทร  เปล้ากระโทก
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
วิทย์ประถม
857
เด็กหญิงศิริกัลยาภัทร  ม่วงศรี
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
วิทย์ประถม
858
เด็กหญิงสุชานันท์  วันติเสน
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
วิทย์ประถม
859
เด็กหญิงสุภัชญา  แผนปั้น
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
วิทย์ประถม
860
เด็กชายอชิตพงศ์  แรงหาญ
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
วิทย์ประถม
861
เด็กชายอชิรวัฒน์  ชุ่มมาก
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
วิทย์ประถม
862
เด็กชายอติเทพ  เผ่าเพ็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
วิทย์ประถม
863
เด็กหญิงอภิสรา  นาเพ็ชร
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
วิทย์ประถม
864
เด็กหญิงอรกานต์  ชมทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
วิทย์ประถม
865
เด็กหญิงอัญชลิฎา  ทองยวง
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
วิทย์ประถม
866
เด็กหญิงอัญชิสา  เชียงชะนา
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
วิทย์ประถม
867
เด็กชายอานัสดา  หงปัญญา
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุรินทร์ เขต 3

ณ อาคาร 1 ห้อง 101 โรงเรียนปราสาท
ห้องสอบที่
 35
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
868
เด็กหญิงกรวีร์  วรรณทอง
ป.6
โรงเรียนปราสาท
คณิตประถม
869
เด็กหญิงกฤติมา  เหลืองประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนปราสาท
คณิตประถม
870
เด็กชายเกียรติศักดิ์  ชื่นชม
ป.6
โรงเรียนปราสาท
คณิตประถม
871
เด็กชายจิณณวัตร  กลุ่มยา
ป.6
โรงเรียนบ้านละลมระไซ
คณิตประถม
872
เด็กหญิงชดาษา  หมั่นเที่ยง
ป.6
โรงเรียนปราสาท
คณิตประถม
873
เด็กชายชัชพงศ์  สิงห์ศาตร์
ป.6
โรงเรียนปราสาท
คณิตประถม
874
เด็กชายชาญณรงค์  สุมาตรา
ป.6
โรงเรียนปราสาท
คณิตประถม
875
เด็กหญิงณัฐธภา  เครือคุณ
ป.4
โรงเรียนปราสาท
คณิตประถม
876
เด็กชายธนวัต  วงษ์สวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนปราสาท
คณิตประถม
877
เด็กหญิงธนิตตา  ลำดับจุด
ป.5
โรงเรียนปราสาท
คณิตประถม
878
เด็กชายบวรศักดิ์  มีงามดี
ป.4
โรงเรียนปราสาท
คณิตประถม
879
เด็กหญิงบุญรักษา  ฉลาดเอื้อ
ป.5
โรงเรียนปราสาท
คณิตประถม
880
เด็กหญิงเบญจมาศ  ขาวงาม
ป.5
โรงเรียนปราสาท
คณิตประถม
881
เด็กหญิงประภัสสรา  เม็งประโคน
ป.4
โรงเรียนปราสาท
คณิตประถม
882
เด็กชายปิยภัทร  พริ้งเพราะ
ป.5
โรงเรียนบ้านละลมระไซ
คณิตประถม
883
เด็กหญิงปุญญิศา  พรมมา
ป.6
โรงเรียนบ้านละลมระไซ
คณิตประถม
884
เด็กชายพงศทร  จุดาบุตร
ป.5
โรงเรียนปราสาท
คณิตประถม
885
เด็กชายพรภวิษย์  ทองละมุล
ป.6
โรงเรียนปราสาท
คณิตประถม
886
เด็กหญิงพรรณกิจ  พลีดี
ป.5
โรงเรียนปราสาท
คณิตประถม
887
เด็กชายพัชรพล  สำราญจริง
ป.5
โรงเรียนปราสาท
คณิตประถม
888
เด็กหญิงพัชราภา  ธรรมวิรัช
ป.5
โรงเรียนปราสาท
คณิตประถม
889
เด็กชายภัทรพล  ศิลปรายะ
ป.4
โรงเรียนปราสาท
คณิตประถม
890
เด็กหญิงมณีรัตน์  สมานชม
ป.5
โรงเรียนปราสาท
คณิตประถม
891
เด็กชายรพีภัทร  ดวงสิมมา
ป.6
โรงเรียนปราสาท
คณิตประถม
892
เด็กหญิงลักษิกา  พริ้งเพราะ
ป.5
โรงเรียนบ้านละลมระไซ
คณิตประถม
893
เด็กชายศุภกร  ประไวย์
ป.5
โรงเรียนปราสาท
คณิตประถม
894
เด็กชายศุภวิชญ์  นวลอินทร์
ป.6
โรงเรียนปราสาท
คณิตประถม
895
เด็กชายสหรัฐ  องค์โชติยะกุล
ป.5
โรงเรียนปราสาท
คณิตประถม
896
เด็กชายสุจิตต์  พอกเพียร
ป.6
โรงเรียนปราสาท
คณิตประถม
897
เด็กหญิงสุทธิกานต์  ลืมไม่มิด
ป.5
โรงเรียนปราสาท
คณิตประถม
898
เด็กหญิงเสาวภา  กำจิตเอก
ป.6
โรงเรียนปราสาท
คณิตประถม
899
เด็กหญิงอัจฉรา  ใจพินิจ
ป.6
โรงเรียนปราสาท
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุรินทร์ เขต 3

ณ อาคาร 1 ห้อง 102 โรงเรียนปราสาท
ห้องสอบที่
 36
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
900
เด็กหญิงกนกพรรณ  แสนหล้า
ป.5
โรงเรียนปราสาท
วิทย์ประถม
901
เด็กชายกิตติพัฒน์  ลายสนธิ์
ป.5
โรงเรียนปราสาท
วิทย์ประถม
902
เด็กหญิงเขมิกา  ดอกคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านละลมระไซ
วิทย์ประถม
903
เด็กหญิงจันทร์นิภา  ประชุมฉลาด
ป.6
โรงเรียนปราสาท
วิทย์ประถม
904
เด็กหญิงจันทร์พิมพ์  พิมพะวะ
ป.6
โรงเรียนปราสาท
วิทย์ประถม
905
เด็กชายจิรภัทร  สำราญดี
ป.6
โรงเรียนบ้านละลมระไซ
วิทย์ประถม
906
เด็กชายจิราเจต  ศิลาวรรณ
ป.5
โรงเรียนปราสาท
วิทย์ประถม
907
เด็กหญิงจิราพัฒน์  ประจุทรัพย์
ป.5
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 1
วิทย์ประถม
908
เด็กชายจิรายุ  บุญธรรม
ป.4
โรงเรียนปราสาท
วิทย์ประถม
909
เด็กชายชยังกูร  วรรณพฤกษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านละลมระไซ
วิทย์ประถม
910
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ชาวนา
ป.4
โรงเรียนปราสาท
วิทย์ประถม
911
เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุขสบาย
ป.6
โรงเรียนปราสาท
วิทย์ประถม
912
เด็กชายไชยวัฒน์  วรภาพ
ป.6
โรงเรียนปราสาท
วิทย์ประถม
913
เด็กชายไชยสุรินทร์  สุระถาวร
ป.6
โรงเรียนปราสาท
วิทย์ประถม
914
เด็กหญิงฐิติยา  ผูกดวง
ป.6
โรงเรียนปราสาท
วิทย์ประถม
915
เด็กชายฐิติวัฒน์  กลุ่มในเมือง
ป.4
โรงเรียนปราสาท
วิทย์ประถม
916
เด็กชายณัฐวัฒน์  ลอยเลื่อน
ป.4
โรงเรียนปราสาท
วิทย์ประถม
917
เด็กชายณัฐวุธ  ใสนวน
ป.6
โรงเรียนปราสาท
วิทย์ประถม
918
เด็กชายทศพร  สติภา
ป.5
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 1
วิทย์ประถม
919
เด็กชายทิวากร  ฮิมฮง
ป.6
โรงเรียนปราสาท
วิทย์ประถม
920
เด็กหญิงธนพร  พูลพรหม
ป.4
โรงเรียนปราสาท
วิทย์ประถม
921
เด็กชายธนัท  มีมาก
ป.6
โรงเรียนปราสาท
วิทย์ประถม
922
เด็กหญิงธวัลรัตน์  ใจกล้า
ป.4
โรงเรียนปราสาท
วิทย์ประถม
923
เด็กหญิงนัชชา  อนุทูล
ป.6
โรงเรียนบ้านละลมระไซ
วิทย์ประถม
924
เด็กหญิงนันทิชา  ตินานพ
ป.4
โรงเรียนปราสาท
วิทย์ประถม
925
เด็กหญิงนารีกานต์  บุญชาติ
ป.6
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 1
วิทย์ประถม
926
เด็กหญิงนิศิลา  สุขยินดี
ป.4
โรงเรียนปราสาท
วิทย์ประถม
927
เด็กหญิงเบญจวรรณ  ดุจเพ็ญ
ป.4
โรงเรียนปราสาท
วิทย์ประถม
928
เด็กหญิงประภัสสร  กอปรกิจงาม
ป.4
โรงเรียนปราสาท
วิทย์ประถม
929
เด็กหญิงปาริชาต  น่าชม
ป.4
โรงเรียนปราสาท
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุรินทร์ เขต 3

ณ อาคาร 1 ห้อง 103 โรงเรียนปราสาท
ห้องสอบที่
 37
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
930
เด็กชายปิ่นทอง  จิตร์แก้ว
ป.4
โรงเรียนปราสาท
วิทย์ประถม
931
เด็กชายปิยวัฒน์  ขอจงดี
ป.6
โรงเรียนปราสาท
วิทย์ประถม
932
เด็กหญิงปุณยาพร  ผูกดวง
ป.4
โรงเรียนปราสาท
วิทย์ประถม
933
เด็กหญิงเปมิกา  กองพิธี
ป.6
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 1
วิทย์ประถม
934
เด็กหญิงฝน  ชาญศรี
ป.6
โรงเรียนปราสาท
วิทย์ประถม
935
เด็กชายพงศ์พฤทธิ์  ภาชีรัตน์
ป.6
โรงเรียนปราสาท
วิทย์ประถม
936
เด็กชายพนธกร  ศรีบุญเรือง
ป.6
โรงเรียนปราสาท
วิทย์ประถม
937
เด็กชายพัชรพล  เข็มมา
ป.6
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 1
วิทย์ประถม
938
เด็กหญิงพัชรภร  อยู่สวน
ป.4
โรงเรียนปราสาท
วิทย์ประถม
939
เด็กหญิงเพชรฤดี  ปิยะไพร
ป.5
โรงเรียนปราสาท
วิทย์ประถม
940
เด็กหญิงฟ้า  ชาญศรี
ป.6
โรงเรียนปราสาท
วิทย์ประถม
941
เด็กชายภคพล  ลุระจันทร์
ป.4
โรงเรียนปราสาท
วิทย์ประถม
942
เด็กชายภูเบศ  ด้วงสด
ป.6
โรงเรียนปราสาท
วิทย์ประถม
943
เด็กหญิงมุขมณี  ยิ่งอาจหาญ
ป.6
โรงเรียนปราสาท
วิทย์ประถม
944
เด็กหญิงยิ่งมณี  สุขสบาย
ป.4
โรงเรียนปราสาท
วิทย์ประถม
945
เด็กชายยูฮารัญ  ปิยไพร
ป.4
โรงเรียนปราสาท
วิทย์ประถม
946
เด็กหญิงรินรดา  ผดุงเมือง
ป.5
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 1
วิทย์ประถม
947
เด็กหญิงรื่นฤดี  ชัยโชติ
ป.4
โรงเรียนปราสาท
วิทย์ประถม
948
เด็กหญิงลักษณ์นารา  พลเรือง
ป.5
โรงเรียนปราสาท
วิทย์ประถม
949
เด็กชายวรฤทธิ์  พรหมนุช
ป.5
โรงเรียนบ้านละลมระไซ
วิทย์ประถม
950
เด็กหญิงวริสา  สติภา
ป.5
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 1
วิทย์ประถม
951
เด็กชายวุฒินันท์  บุญเลื่อน
ป.6
โรงเรียนปราสาท
วิทย์ประถม
952
เด็กหญิงศิริพรรณ  เชี่ยวชาญยิ่ง
ป.5
โรงเรียนบ้านละลมระไซ
วิทย์ประถม
953
เด็กหญิงสุชาดา  เกิดสบาย
ป.4
โรงเรียนปราสาท
วิทย์ประถม
954
เด็กหญิงสุพรรษา  ประทุมทอง
ป.5
โรงเรียนปราสาท
วิทย์ประถม
955
เด็กหญิงสุลินดา  จูงาม
ป.6
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 1
วิทย์ประถม
956
เด็กหญิงหยาดทิพย์  ผูกดวง
ป.6
โรงเรียนปราสาท
วิทย์ประถม
957
เด็กชายอชิตะ  รุ่งเรือง
ป.4
โรงเรียนปราสาท
วิทย์ประถม
958
เด็กหญิงอรไพลิน  พอกกล้า
ป.5
โรงเรียนปราสาท
วิทย์ประถม
959
เด็กหญิงอรัญญา  เงางาม
ป.6
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 1
วิทย์ประถม
960
เด็กหญิงไอริสา  สุขรัตน์
ป.6
โรงเรียนปราสาท
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุรินทร์ เขต 3

ณ อาคาร 1 ห้อง 101 โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี
ห้องสอบที่
 38
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
961
เด็กชายกิตติศักดิ์  ล้ำเลิศ
ป.4
โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี
คณิตประถม
962
เด็กหญิงจิดาภา  ลายปูน
ป.5
โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี
คณิตประถม
963
เด็กหญิงชลธิชา  ลายปูม
ป.6
โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี
คณิตประถม
964
เด็กชายเทพนิมิต  เชื้อบุญมี
ป.5
โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี
คณิตประถม
965
เด็กชายธนกฤต  ศรีแย้ม
ป.6
โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี
คณิตประถม
966
เด็กหญิงธัญญานุช  ศรีแก้ว
ป.4
โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี
คณิตประถม
967
เด็กชายปุญญพัฒน์  หาสุนทรีย์
ป.4
โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี
คณิตประถม
968
เด็กหญิงเปมิกา  พยุงเกษม
ป.5
โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี
คณิตประถม
969
เด็กหญิงพรพิมล  ฉายยิ่งเชี่ยว
ป.5
โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี
คณิตประถม
970
เด็กชายพันธวีร์  หวดสันเทียะ
ป.5
โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี
คณิตประถม
971
เด็กหญิงภานุมาศ  เรืองฉาย
ป.5
โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี
คณิตประถม
972
เด็กหญิงมลฑาทิพย์  จันทร์สินธุ์
ป.4
โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี
คณิตประถม
973
เด็กชายเมคา  สุขตัว
ป.4
โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี
คณิตประถม
974
เด็กชายศุภกร  สุภผล
ป.5
โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุรินทร์ เขต 3

ณ อาคาร 1 ห้อง 102 โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี
ห้องสอบที่
 39
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
975
เด็กหญิงกรวีร์  มีเหมาะ
ป.6
โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี
วิทย์ประถม
976
เด็กชายกฤษฎากรณ์  แซ่เตี้ยว
ป.4
โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี
วิทย์ประถม
977
เด็กชายกิจชัย  ระบือนาม
ป.6
โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี
วิทย์ประถม
978
เด็กหญิงขวัญพิชชา  งวงกระโทก
ป.4
โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี
วิทย์ประถม
979
เด็กหญิงจุฑามณี  บุละคร
ป.5
โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี
วิทย์ประถม
980
เด็กหญิงชนัญชิดา  ศรียางนอก
ป.5
โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี
วิทย์ประถม
981
เด็กชายชนันธร  ถุนาพรรณ์
ป.4
โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี
วิทย์ประถม
982
เด็กหญิงชลดา  ลายปูม
ป.5
โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี
วิทย์ประถม
983
เด็กชายชัยนันท์  นิลแท้
ป.4
โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี
วิทย์ประถม
984
เด็กชายฐิติวัฒน์  ศรีแก้ว
ป.4
โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี
วิทย์ประถม
985
เด็กชายณตะวัน  งวงกระโทก
ป.5
โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี
วิทย์ประถม
986
เด็กชายณรงค์ธร  สุขดี
ป.5
โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี
วิทย์ประถม
987
เด็กหญิงณัฎฐธิดา  ชมหมื่น
ป.5
โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี
วิทย์ประถม
988
เด็กหญิงณัฐฐาพร  ยืนยง
ป.5
โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี
วิทย์ประถม
989
เด็กชายเติมพงศ์  คิดดีจริง
ป.5
โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี
วิทย์ประถม
990
เด็กชายทัศน์พล  ฉลาดล้น
ป.6
โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี
วิทย์ประถม
991
เด็กหญิงธญาดา  เฉลียวไว
ป.6
โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี
วิทย์ประถม
992
เด็กชายธนโชติ  โต๊ะงาม
ป.6
โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี
วิทย์ประถม
993
เด็กหญิงธนาภา  จันทร์เนียม
ป.6
โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี
วิทย์ประถม
994
เด็กชายธีรโชติ  คุณชาติ
ป.4
โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี
วิทย์ประถม
995
เด็กชายธีรดนย์  เรืองเกษม
ป.6
โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี
วิทย์ประถม
996
เด็กหญิงบุษบา  เสือเอี่ยม
ป.6
โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี
วิทย์ประถม
997
เด็กหญิงเบญญาภา  ภูมลี
ป.6
โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี
วิทย์ประถม
998
เด็กชายปฏิภาณ  เรืองฉาย
ป.4
โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี
วิทย์ประถม
999
เด็กชายปรเมศวร์  ประมูลศรี
ป.5
โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี
วิทย์ประถม
1000
เด็กหญิงปลายรุ้ง  นิลแท้
ป.4
โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี
วิทย์ประถม
1001
เด็กหญิงปวีณ์สุดา  ชุมพล
ป.4
โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี
วิทย์ประถม
1002
เด็กหญิงปิยฉัตร  บุญเรือง
ป.6
โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุรินทร์ เขต 3

ณ อาคาร 1 ห้อง 103 โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี
ห้องสอบที่
 40
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1003
เด็กหญิงผกามาศ  ร่องน้อย
ป.6
โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี
วิทย์ประถม
1004
เด็กหญิงพรทิพย์  ผ่องศรี
ป.5
โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี
วิทย์ประถม
1005
เด็กหญิงพัชริดา  เชี่ยวรอบดี
ป.6
โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี
วิทย์ประถม
1006
เด็กชายพีรพงศ์  ศรีดี
ป.6
โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี
วิทย์ประถม
1007
เด็กชายพีรพัฒน์  บัวพร
ป.6
โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี
วิทย์ประถม
1008
เด็กชายพีรพัฒน์  สุวรรณดำ
ป.5
โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี
วิทย์ประถม
1009
เด็กชายฟาง  เกิดสบาย
ป.6
โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี
วิทย์ประถม
1010
เด็กชายภาสกร  เรืองฉาย
ป.6
โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี
วิทย์ประถม
1011
เด็กชายภูชิต  ตรงสูญดี
ป.5
โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี
วิทย์ประถม
1012
เด็กชายภูมิธนพัฒน์  สายกลิ่น
ป.5
โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี
วิทย์ประถม
1013
เด็กชายภูวิน  ลายปูม
ป.5
โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี
วิทย์ประถม
1014
เด็กหญิงมณฑาทิพย์  ราษีทอง
ป.4
โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี
วิทย์ประถม
1015
เด็กหญิงมณฑิตา  บุละคร
ป.4
โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี
วิทย์ประถม
1016
เด็กชายรพีภัทร  สีน้อย
ป.5
โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี
วิทย์ประถม
1017
เด็กหญิงวรกานต์  จิตงาม
ป.5
โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี
วิทย์ประถม
1018
เด็กหญิงวริศรา  ศรีแย้ม
ป.5
โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี
วิทย์ประถม
1019
เด็กหญิงวิลาวัณย์  พยุงเกษม
ป.4
โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี
วิทย์ประถม
1020
เด็กชายศตรรฆ  สงปรีดี
ป.5
โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี
วิทย์ประถม
1021
เด็กหญิงศศิโรชา  ตุละพิภาค
ป.5
โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี
วิทย์ประถม
1022
เด็กชายศักรินทร์  นิลแท้
ป.6
โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี
วิทย์ประถม
1023
เด็กชายสุชาพงศ์  ต้องถือดี
ป.6
โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี
วิทย์ประถม
1024
เด็กหญิงสุธิดา  บุญชู
ป.5
โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี
วิทย์ประถม
1025
เด็กหญิงสุวีร์  เชยชม
ป.5
โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี
วิทย์ประถม
1026
เด็กชายอติกานต์  ต้องถือดี
ป.5
โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี
วิทย์ประถม
1027
เด็กชายอนุรักษ์  ชาติภูมิ
ป.6
โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี
วิทย์ประถม
1028
เด็กชายอภิสร  ดีแก่
ป.6
โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี
วิทย์ประถม
1029
เด็กหญิงอมลภา  โต๊ะงาม
ป.4
โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุรินทร์ เขต 3

ณ อาคาร 1 ห้อง 101 โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง)
ห้องสอบที่
 41
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1030
เด็กหญิงชญานันท์  ศรีบุญเรือง
ป.6
โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
1031
เด็กหญิงชฎาพร  สงวนแบบ
ป.5
โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
1032
เด็กชายชานน  สำราญใจ
ป.4
โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
1033
เด็กชายญาณวัฒน์  กรีฑา
ป.4
โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
1034
เด็กหญิงฐาปนี  สุดใสดี
ป.6
โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
1035
เด็กหญิงณัฐวลัย  เพราะคำ
ป.4
โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
1036
เด็กหญิงถาวรีย์  รอดเขียว
ป.6
โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
1037
เด็กหญิงทิพย์เพทาย  ศิลารัง
ป.6
โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
1038
เด็กหญิงทิพราพร  บูรณะ
ป.6
โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
1039
เด็กชายธนวัฒน์  สมตัว
ป.5
โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
1040
เด็กหญิงธนาภา  แย้มรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
1041
เด็กชายธเนศวร  สมตัว
ป.6
โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
1042
เด็กชายนิธิพัฒน์  ขุนภักดี
ป.5
โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
1043
เด็กชายปรเมษฐ์  พริ้งเพราะ
ป.4
โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
1044
เด็กหญิงปวีณา  หมายรอดดี
ป.4
โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
1045
เด็กหญิงปิ่นขวัญ  ทิพจร
ป.4
โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
1046
เด็กหญิงปิยรัตน์  อยู่รัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
1047
เด็กหญิงปิยะมาศ  ทนงใจ
ป.6
โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
1048
เด็กชายปุณยวีย์  ไชยพงษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
1049
เด็กหญิงพรทิพย์  กล้าณรงค์
ป.4
โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
1050
เด็กชายพีรณัฐ  สุลินทาบูรณ์
ป.4
โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
1051
เด็กชายภาณุวิชญ์  พุ่มทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
1052
เด็กชายสันติภาพ  คชสีห์
ป.6
โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
1053
เด็กหญิงสิริภัทร์  ชาวนา
ป.6
โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
1054
เด็กหญิงสุทธิกา  สมานดวง
ป.4
โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
1055
เด็กหญิงสุภาวดี  มณีวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
1056
เด็กชายอโณทัย  ด่านส่งเสบียง
ป.5
โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
1057
เด็กหญิงอรพินท์  จุฑาจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
1058
เด็กหญิงอริสา  ทนงตน
ป.4
โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
1059
เด็กชายอิทธิพัทธ์  ประเสริฐศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุรินทร์ เขต 3

ณ อาคาร 1 ห้อง 101 โรงเรียนบ้านสะพานหัน
ห้องสอบที่
 43
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1060
เด็กหญิงกรชนก  ชื่นชมยิ่ง
ป.4
โรงเรียนบ้านสะพานหัน
วิทย์ประถม
1061
เด็กชายกฤษดา  สีสัน
ป.4
โรงเรียนบ้านสะพานหัน
วิทย์ประถม
1062
เด็กหญิงกิตติยา  ชัยพูน
ป.6
โรงเรียนบ้านสะพานหัน
วิทย์ประถม
1063
เด็กชายกิตติศักดิ์  ตัดประโคน
ป.5
โรงเรียนบ้านสะพานหัน
วิทย์ประถม
1064
เด็กหญิงจิรประภา  คงชูศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านสะพานหัน
วิทย์ประถม
1065
เด็กหญิงเจนจิรา  บุญสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนบ้านสะพานหัน
วิทย์ประถม
1066
เด็กหญิงชดาพร  โสดา
ป.6
โรงเรียนบ้านสะพานหัน
วิทย์ประถม
1067
เด็กชายชยานันท์  ข่าวดี
ป.5
โรงเรียนบ้านสะพานหัน
วิทย์ประถม
1068
เด็กหญิงชลธิชา  บุญรักษา
ป.6
โรงเรียนบ้านสะพานหัน
วิทย์ประถม
1069
เด็กหญิงณิชา  ชื่นชมยิ่ง
ป.6
โรงเรียนบ้านสะพานหัน
วิทย์ประถม
1070
เด็กชายทัศไนย  พูนยิ่งยงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านสะพานหัน
วิทย์ประถม
1071
เด็กหญิงธารธารา  พันหล่อมโส
ป.5
โรงเรียนบ้านสะพานหัน
วิทย์ประถม
1072
เด็กชายธีรยุทธ  ยอดจงรัมย์
ป.4
โรงเรียนบ้านสะพานหัน
วิทย์ประถม
1073
เด็กชายนพพล  พูนยิ่งยงค์
ป.4
โรงเรียนบ้านสะพานหัน
วิทย์ประถม
1074
เด็กชายบารมี  จงพูนศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านสะพานหัน
วิทย์ประถม
1075
เด็กหญิงบุญสิตา  ชื่นชมยิ่ง
ป.5
โรงเรียนบ้านสะพานหัน
วิทย์ประถม
1076
เด็กชายปกร  โสดา
ป.4
โรงเรียนบ้านสะพานหัน
วิทย์ประถม
1077
เด็กหญิงปาณรวินท์  เอ็มประโคน
ป.5
โรงเรียนบ้านสะพานหัน
วิทย์ประถม
1078
เด็กชายพงศกร  คงชูศรี
ป.4
โรงเรียนบ้านสะพานหัน
วิทย์ประถม
1079
เด็กหญิงพิชญาภา  พิมพ์เนตร
ป.4
โรงเรียนบ้านสะพานหัน
วิทย์ประถม
1080
เด็กหญิงวรัญญา  บำรุงการ
ป.4
โรงเรียนบ้านสะพานหัน
วิทย์ประถม
1081
เด็กหญิงสโรชา  ชื่นชมยิ่ง
ป.6
โรงเรียนบ้านสะพานหัน
วิทย์ประถม
1082
เด็กหญิงสาวิกา  ชื่นชมยิ่ง
ป.6
โรงเรียนบ้านสะพานหัน
วิทย์ประถม
1083
เด็กชายสิทธิโชค  พูนยิ่งยงค์
ป.4
โรงเรียนบ้านสะพานหัน
วิทย์ประถม
1084
เด็กหญิงสีดารัศมิ์  ปานะโปย
ป.6
โรงเรียนบ้านสะพานหัน
วิทย์ประถม
1085
เด็กหญิงสุจิตรา  นำทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านสะพานหัน
วิทย์ประถม
1086
เด็กหญิงสุธาวัลย์  บุติมาลย์
ป.4
โรงเรียนบ้านสะพานหัน
วิทย์ประถม
1087
เด็กหญิงสุพรรษา  เถกิงผล
ป.5
โรงเรียนบ้านสะพานหัน
วิทย์ประถม
1088
เด็กชายอนุพงษ์  สุขสนั่น
ป.5
โรงเรียนบ้านสะพานหัน
วิทย์ประถม
1089
เด็กชายอารักษ์  นะราวัง
ป.4
โรงเรียนบ้านสะพานหัน
วิทย์ประถม
1090
เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  พิลากุล
ป.4
โรงเรียนบ้านสะพานหัน
วิทย์ประถม
1091
เด็กชายเอกภพ  ปานะโปย
ป.4
โรงเรียนบ้านสะพานหัน
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุรินทร์ เขต 3

ณ อาคาร 1 ห้อง 101 โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ
ห้องสอบที่
 44
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1092
เด็กหญิงกนกวรรณ  ธุมา
ป.5
โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ
วิทย์ประถม
1093
เด็กหญิงกรกนก  เกิดเหลี่ยม
ป.5
โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ
วิทย์ประถม
1094
เด็กหญิงกันยาพร  เนียมถนอม
ป.5
โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ
วิทย์ประถม
1095
เด็กหญิงกุลกนก  บำรุงมี
ป.5
โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ
วิทย์ประถม
1096
เด็กหญิงเขมจิรัศมิ์  ม่วงศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ
วิทย์ประถม
1097
เด็กชายจิรศรณ์  ใจกล้า
ป.5
โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ
วิทย์ประถม
1098
เด็กชายชญานนท์  เปรียบยิ่ง
ป.5
โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ
วิทย์ประถม
1099
เด็กชายชลันธร  บูรณะ
ป.4
โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ
วิทย์ประถม
1100
เด็กชายชายฤทธิ์  เจริญยิ่ง
ป.5
โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ
วิทย์ประถม
1101
เด็กหญิงญาดา  หอมตอง
ป.6
โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ
วิทย์ประถม
1102
เด็กชายณชพล  ภิญโญภาพ
ป.6
โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ
วิทย์ประถม
1103
เด็กชายณฐกร  ภิญโญภาพ
ป.6
โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ
วิทย์ประถม
1104
เด็กหญิงณัฐวดี  พรศักดา
ป.6
โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ
วิทย์ประถม
1105
เด็กชายธนกร  สุขยา
ป.6
โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ
วิทย์ประถม
1106
เด็กชายธนธรณ์  แสวงสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ
วิทย์ประถม
1107
เด็กหญิงธนภรณ์  ยอดเพชร
ป.5
โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ
วิทย์ประถม
1108
เด็กหญิงธัญญารัตน์  ศรีราม
ป.5
โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ
วิทย์ประถม
1109
เด็กหญิงธัญรดา  ประดับศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ
วิทย์ประถม
1110
เด็กชายธีรภัทร  ลำดับมาก
ป.5
โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ
วิทย์ประถม
1111
เด็กชายธีรวัฒน์  คำโนนม่วง
ป.6
โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ
วิทย์ประถม
1112
เด็กชายนุชากร  การภักดี
ป.5
โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ
วิทย์ประถม
1113
เด็กชายบรรณวัชร  สุขสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุรินทร์ เขต 3

ณ อาคาร 1 ห้อง 102 โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ
ห้องสอบที่
 45
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1114
เด็กหญิงปณิตา  ปักกระโทก
ป.6
โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ
วิทย์ประถม
1115
เด็กหญิงประภาพรรณ  จันทร์สมบัติ
ป.4
โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ
วิทย์ประถม
1116
เด็กชายปราชญ์  เงางาม
ป.5
โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ
วิทย์ประถม
1117
เด็กหญิงปวันรัตน์  ปลุกใจหาญ
ป.6
โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ
วิทย์ประถม
1118
เด็กชายพงษ์พันธ์  สำราญจิตย์
ป.5
โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ
วิทย์ประถม
1119
เด็กหญิงพรพิมล  ภูมิภักดี
ป.4
โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ
วิทย์ประถม
1120
เด็กชายพีระ  มิลธรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ
วิทย์ประถม
1121
เด็กชายภาณุพงษ์  หวนประโคน
ป.6
โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ
วิทย์ประถม
1122
เด็กหญิงมนัญชญา  ม่วงศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ
วิทย์ประถม
1123
เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ขบวนงาม
ป.5
โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ
วิทย์ประถม
1124
เด็กหญิงวริศรา  สุขแสงงาม
ป.5
โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ
วิทย์ประถม
1125
เด็กหญิงวาสิตา  เหมาะดี
ป.6
โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ
วิทย์ประถม
1126
เด็กหญิงศุภสุตา  บูรณะ
ป.5
โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ
วิทย์ประถม
1127
เด็กหญิงสโรชา  ปลุกใจหาญ
ป.5
โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ
วิทย์ประถม
1128
เด็กหญิงสิรินภา  จินันทุยา
ป.6
โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ
วิทย์ประถม
1129
เด็กหญิงสุฑามาศ  บุญเป็ง
ป.4
โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ
วิทย์ประถม
1130
เด็กหญิงสุริยา  เจนจัด
ป.6
โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ
วิทย์ประถม
1131
เด็กหญิงสุวรรณา  สุขแสวง
ป.6
โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ
วิทย์ประถม
1132
เด็กหญิงสุวิมล  สุขแสวง
ป.6
โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ
วิทย์ประถม
1133
เด็กชายอภินันท์  ประกอบดี
ป.6
โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ
วิทย์ประถม
1134
เด็กหญิงอรวรรณ  พลวงงาม
ป.6
โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ
วิทย์ประถม
1135
เด็กหญิงอริสา  กิ่งแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ
วิทย์ประถม
1136
เด็กหญิงอัญชิสา  แก้ววิเศษ
ป.6
โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุรินทร์ เขต 3

ณ อาคาร 1 ห้อง 101 โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนพีระยานุเคราะห์ 2
ห้องสอบที่
 46
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1137
เด็กชายธนากร  ก่อแก้ว
ป.6
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒
คณิตประถม
1138
เด็กหญิงบุญยนุช  หมายทวี
ป.6
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒
คณิตประถม
1139
เด็กชายพิษณุ  เข้มแข็ง
ป.6
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒
คณิตประถม
1140
เด็กหญิงภัทราพร  กาศรัมย์
ป.6
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒
คณิตประถม
1141
เด็กชายอภินันท์  พงษ์ตานี
ป.6
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุรินทร์ เขต 3

ณ อาคาร 1 ห้อง 102 โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนพีระยานุเคราะห์ 2
ห้องสอบที่
 47
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1142
เด็กหญิงกาญจนา  วนมา
ป.6
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒
วิทย์ประถม
1143
เด็กหญิงจันทรัช  แก้ววันทา
ป.5
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒
วิทย์ประถม
1144
เด็กชายฉัตรดนัย  ตั้งอยู่
ป.5
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒
วิทย์ประถม
1145
เด็กชายชัยวัฒน์  ตั้งอยู่
ป.4
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒
วิทย์ประถม
1146
เด็กหญิงฌัฐนันท์  เพลินพร้อม
ป.6
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒
วิทย์ประถม
1147
เด็กหญิงญาณี  สีดาชาติ
ป.6
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒
วิทย์ประถม
1148
เด็กหญิงฐิตามา  วาระจิตร
ป.6
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒
วิทย์ประถม
1149
เด็กหญิงณัฐธิดา  เพชรใสดี
ป.6
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒
วิทย์ประถม
1150
เด็กชายณัฐพล  ตั้งอยู่
ป.5
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒
วิทย์ประถม
1151
เด็กหญิงณัฐริกา  ทรงวาจา
ป.5
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒
วิทย์ประถม
1152
เด็กหญิงณัฐรุจา  เข้มแข็ง
ป.6
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒
วิทย์ประถม
1153
เด็กหญิงดวงพร  ดวงสี
ป.6
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒
วิทย์ประถม
1154
เด็กชายธนโชติ  เรืองสุขสุด
ป.6
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒
วิทย์ประถม
1155
เด็กชายธนวัฒน์  น่าชม
ป.6
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒
วิทย์ประถม
1156
เด็กหญิงนงนวล  สีธีใจ
ป.6
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒
วิทย์ประถม
1157
เด็กหญิงนนท์ธิดา  เรืองสุขสุด
ป.6
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒
วิทย์ประถม
1158
เด็กหญิงนฤมล  ป้องกัน
ป.6
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒
วิทย์ประถม
1159
เด็กชายบุญยวีร์  จารุณะ
ป.5
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒
วิทย์ประถม
1160
เด็กชายปฐมวัฒน์  ภาคพรม
ป.5
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒
วิทย์ประถม
1161
เด็กหญิงปัณฑิตา  แจ่มใส
ป.5
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒
วิทย์ประถม
1162
เด็กหญิงปิยาภรณ์  สมประสงค์
ป.4
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒
วิทย์ประถม