ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุรินทร์ เขต 2

ณ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 1 โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  คงทรัพย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกนกนาถ  คงยศ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
คณิตประถม
3
เด็กชายกนกพล  ฉลาดดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑)
คณิตประถม
4
เด็กชายกล้า  พิมสิงห์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
คณิตประถม
5
เด็กชายกษิดิศ  วงษ์วิบูลเศรษฐ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกัญจนพร  เสริมแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) (โนนนารายณ์๒)
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกัญญารัตน์  พรมบุตร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกัลยา  สุริยะ
ป.6
โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ (ชุมพลบุรี๒)
คณิตประถม
9
เด็กหญิงกานต์พิชชา  พรหมบุตร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
คณิตประถม
10
เด็กชายกำชัย  ทิวาพัฒน์
ป.5
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
11
เด็กชายไกรวิทย์  จันทร์แดง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
คณิตประถม
12
เด็กหญิงขวัญข้าว  บุญปก
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
คณิตประถม
13
เด็กหญิงขวัญพิชชา  สมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑)
คณิตประถม
14
เด็กหญิงขวัญมุก  นามสว่าง
ป.5
โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓)
คณิตประถม
15
เด็กหญิงขวัญมุก  หอมมาลา
ป.5
โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ (ชุมพลบุรี๒)
คณิตประถม
16
เด็กหญิงคริษฐา  ป้อมหยิบ
ป.6
โรงเรียนบ้านหมากมี่ (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
17
เด็กหญิงจารุวรรณ  ทองมาก
ป.4
โรงเรียนบ้านหมากมี่ (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
18
เด็กหญิงจิดาภา  อู๋สูงเนิน
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองแสง (ท่าตูม๓)
คณิตประถม
19
เด็กชายจิรโชติ  หาสุข
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
คณิตประถม
20
เด็กชายจิรภัทร  จันทร์แดง
ป.4
โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓)
คณิตประถม
21
เด็กหญิงจิรัชญา  ทองมาก
ป.6
โรงเรียนบ้านหมากมี่ (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
22
เด็กชายจิรัชยา  วารุลังก์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
คณิตประถม
23
เด็กหญิงจิราพัชร  สุจินพรัหม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
คณิตประถม
24
เด็กหญิงจิราภรณ์  บุญปก
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
คณิตประถม
25
เด็กชายจุฑาธิป  ทองมาก
ป.4
โรงเรียนบ้านหมากมี่ (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
26
เด็กหญิงจุฑามาศ  สุภาพ
ป.6
โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
27
เด็กหญิงเจตสุภา  สระแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
คณิตประถม
28
เด็กชายเจษฎา  ทองมาก
ป.6
โรงเรียนบ้านหมากมี่ (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
29
เด็กหญิงฉัตรกมล  สุภาพ
ป.6
โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
30
เด็กหญิงชญากานต์  พงษ์กลั่นกล้า
ป.5
โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓)
คณิตประถม
31
เด็กชายชนกันต์  สีหามาตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑)
คณิตประถม
32
เด็กหญิงชนากานต์  มณีศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ (ชุมพลบุรี๒)
คณิตประถม
33
เด็กชายชนาเมธ  ฉอ้อนศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑)
คณิตประถม
34
เด็กหญิงชนินาค  ยานะสาร
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
35
เด็กชายชัชณัช  ชื่นชม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุรินทร์ เขต 2

ณ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 2 โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายชัยวัฒน์  แก้วคำไสย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑)
คณิตประถม
37
เด็กหญิงชายาดา  ฤทธิโสม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
คณิตประถม
38
เด็กหญิงชุติกาญจน์  รัตถา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑)
คณิตประถม
39
เด็กหญิงชุติสรา  ล้วนขาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑)
คณิตประถม
40
เด็กชายไชยอนันต์  ทาวิชัย
ป.4
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
คณิตประถม
41
เด็กชายฐาปนวัฒน์  พลอำนวย
ป.4
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
คณิตประถม
42
เด็กชายณัชพล  ชุ่มเสนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
คณิตประถม
43
เด็กชายณัฏฐกรณ์  จันทร์ปิ่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
คณิตประถม
44
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  หนูดำ
ป.6
โรงเรียนบ้านสำโรง (ท่าตูม๒)
คณิตประถม
45
เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  ภาสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑)
คณิตประถม
46
เด็กชายณัฏฐพงษ์  เชี่ยวชาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑)
คณิตประถม
47
เด็กหญิงณัฐกนิษฐ์  สุกใส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
คณิตประถม
48
เด็กชายณัฐกร  โสสิงห์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
คณิตประถม
49
เด็กชายณัฐชน  ตารัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑)
คณิตประถม
50
เด็กหญิงณัฐณิชา  มีพันธ์
ป.4
โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓)
คณิตประถม
51
เด็กหญิงณัฐณิชา  สุขล้อม
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
52
เด็กหญิงณัฐติกา  กะการดี
ป.4
โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓)
คณิตประถม
53
เด็กหญิงณัฐธิกา  ทองมาก
ป.5
โรงเรียนบ้านหมากมี่ (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
54
เด็กชายณัฐพงษ์  เอื้อนไธสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑)
คณิตประถม
55
เด็กชายณัฐพล  ชัยดี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑)
คณิตประถม
56
เด็กหญิงณัฐรดา  ยาเงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑)
คณิตประถม
57
เด็กหญิงณัฐวดี  สาคร
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านซาด (ชุมพลบุรี๓)
คณิตประถม
58
เด็กชายณัฐวุฒิ  บุตรดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑)
คณิตประถม
59
เด็กชายณัฐวุฒิ  สุขชีพ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
คณิตประถม
60
เด็กหญิงณิชาพร  โชติยา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
คณิตประถม
61
เด็กชายตรรกพล  ละอองศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑)
คณิตประถม
62
เด็กชายทยากร  ธนะมูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑)
คณิตประถม
63
เด็กชายธนกฤต  บุตรอินทร์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านซาด (ชุมพลบุรี๓)
คณิตประถม
64
เด็กชายธนกฤษ  สุระสุข
ป.4
โรงเรียนบ้านอาเลา (สนม๑)
คณิตประถม
65
เด็กชายธนรัฐภูมิ  สีทา
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
66
เด็กชายธนรัตน์  กมลรัตน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
คณิตประถม
67
เด็กชายธนากรณ์  ทองมาก
ป.4
โรงเรียนบ้านหมากมี่ (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
68
เด็กหญิงธมกร  ประมูลจ่าใส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
คณิตประถม
69
เด็กหญิงธัญชนก  ใจเที่ยง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
คณิตประถม
70
เด็กหญิงธัญญภรณ์  เคนโยธา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุรินทร์ เขต 2

ณ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 3 โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงธัญญา  บัวไกรสร
ป.5
โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓)
คณิตประถม
72
เด็กหญิงธันยพร  งามสง่า
ป.6
โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ (ชุมพลบุรี๒)
คณิตประถม
73
เด็กหญิงธันยพร  ทองนำ
ป.6
โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
74
เด็กชายธันวา  มะลิทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑)
คณิตประถม
75
เด็กหญิงธาราทิพย์  ชีวาจร
ป.5
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
76
เด็กหญิงธิติญา  ทองคำสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑)
คณิตประถม
77
เด็กชายธีรโชติ  วรชินา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑)
คณิตประถม
78
เด็กชายนพรัตน์  สว่างผุย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑)
คณิตประถม
79
เด็กหญิงนภสร  ยืนยง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
คณิตประถม
80
เด็กหญิงนรินทิพย์  เรืองโสม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
คณิตประถม
81
เด็กหญิงนันท์นภัส  ทำดีกุลโชติสถิตย์
ป.6
โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) (โนนนารายณ์๒)
คณิตประถม
82
เด็กหญิงนันธิกานต์  ทะวี
ป.5
โรงเรียนบ้านหมากมี่ (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
83
เด็กหญิงนิพาวัน  ยอแซ
ป.4
โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓)
คณิตประถม
84
เด็กหญิงเนติมา  ปิ่นแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑)
คณิตประถม
85
เด็กหญิงบุญขวัญ  ธรรมนาม
ป.4
โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓)
คณิตประถม
86
เด็กชายบุญญฤทธิ์  รัตน์ประโคน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
คณิตประถม
87
เด็กหญิงปกาสไบ  สุกใส
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
88
เด็กหญิงปณิตา  จีนสมุทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
คณิตประถม
89
เด็กหญิงปภาวรินทร์  งอกงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
คณิตประถม
90
เด็กหญิงปภาวีร์  หอมเนียม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
คณิตประถม
91
เด็กชายปรเมศวร์  ทองมาก
ป.6
โรงเรียนบ้านหมากมี่ (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
92
เด็กชายประชา  สิมมา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
คณิตประถม
93
เด็กชายปรัชญานนท์  แก้วดวงตา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑)
คณิตประถม
94
เด็กหญิงปริชญา  จันทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองอีดำ (ท่าตูม๔)
คณิตประถม
95
เด็กหญิงปรียาภัสร์  ทีงาม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
คณิตประถม
96
เด็กหญิงปาณิสรา  นุชเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑)
คณิตประถม
97
เด็กหญิงปานตะวัน  จันทร์เสน
ป.6
โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ (ชุมพลบุรี๒)
คณิตประถม
98
เด็กหญิงปาริชญา  อินทร์งาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
คณิตประถม
99
เด็กหญิงปาริชาติ  จันทา
ป.4
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
คณิตประถม
100
เด็กหญิงปิยดา  วงศ์คำจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑)
คณิตประถม
101
เด็กชายปิยพัชร  จันทมี
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
102
เด็กชายปิยวรรณ  ดุสิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑)
คณิตประถม
103
เด็กหญิงปีย์วรา  สีดาธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑)
คณิตประถม
104
เด็กชายปุญญพัฒน์  บุญปก
ป.6
โรงเรียนบ้านโพนครก (ท่าตูม๒)
คณิตประถม
105
เด็กหญิงปุณยวีร์  สิมมา
ป.4
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุรินทร์ เขต 2

ณ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 4 โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงปุณยาวีร์  อ่อนอินทร์
ป.5
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
107
เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  ภูริธร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑)
คณิตประถม
108
เด็กหญิงพรรณกร  สอนเลิศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑)
คณิตประถม
109
เด็กหญิงพรรณิภา  คำลอย
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านซาด (ชุมพลบุรี๓)
คณิตประถม
110
เด็กหญิงพลอยณิชา  คำงาม
ป.5
โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓)
คณิตประถม
111
เด็กหญิงพักตร์พิไล  นครชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑)
คณิตประถม
112
เด็กหญิงพัชราภรณ์  ทอนศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑)
คณิตประถม
113
เด็กหญิงพัชราภา  นามรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑)
คณิตประถม
114
เด็กหญิงพัชราลักษณ์  ไตรโสม
ป.5
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
115
เด็กหญิงพัชรี  ิทิวาพัฒน์
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
116
เด็กหญิงพิชชาภา  อินทชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑)
คณิตประถม
117
เด็กชายพิทักษ์ไทย  อนันตสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑)
คณิตประถม
118
เด็กหญิงพิมานรัตน์  อ่อนไสว
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านซาด (ชุมพลบุรี๓)
คณิตประถม
119
เด็กหญิงพิลินดา  ประสพแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑)
คณิตประถม
120
เด็กหญิงเพชรธิดา  ยางหงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสำโรง (ท่าตูม๒)
คณิตประถม
121
เด็กหญิงภัคจิรา  กาญจรัส
ป.6
โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ (ชุมพลบุรี๒)
คณิตประถม
122
เด็กหญิงภัคจิรา  ตุ้มไธสงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑)
คณิตประถม
123
เด็กชายภัทรพล  อุดหนุน
ป.6
โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
124
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ปานคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองอีดำ (ท่าตูม๔)
คณิตประถม
125
เด็กชายภานุวัชร  ปานทอง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
คณิตประถม
126
เด็กหญิงภาวิณี  นามสว่าง
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
127
เด็กชายภูริ  สมหวัง
ป.6
โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
128
เด็กหญิงมณีส่องหล้า  คงทรัพย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
คณิตประถม
129
เด็กหญิงมนัสวีร์  สินธุพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑)
คณิตประถม
130
เด็กหญิงมิ่งขวัญ  ทองมาก
ป.4
โรงเรียนบ้านหมากมี่ (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
131
เด็กชายเมธี  แบบอย่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑)
คณิตประถม
132
เด็กชายเมธี  เเบบอย่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑)
คณิตประถม
133
เด็กชายรชต  จึงเมธรวุฒิ
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
134
เด็กชายรัชกฤต  สุระสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านอาเลา (สนม๑)
คณิตประถม
135
เด็กชายรัชพล  สมพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
คณิตประถม
136
เด็กชายรัตนพันธ์  ปานเกษม
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองแสง (ท่าตูม๓)
คณิตประถม
137
เด็กหญิงรัษติยากร  เอียงเทศ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑)
คณิตประถม
138
เด็กหญิงรุจิรัตน์  ภางาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑)
คณิตประถม
139
เด็กหญิงวรภาส์  ดวงแก้ว
ป.6
โรงเรียนไตรคามสามัคคี (ท่าตูม๓)
คณิตประถม
140
เด็กหญิงวรรณนิษา  หริคำภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุรินทร์ เขต 2

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 1 โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงวรรณิกา  ชะเนินรัมย์
ป.5
โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ (ชุมพลบุรี๒)
คณิตประถม
142
เด็กชายวรายุทธ  พรหมบุตร
ป.6
โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
143
เด็กหญิงวาสนา  บุญรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑)
คณิตประถม
144
เด็กหญิงวินิธา  บุญพร้อม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
คณิตประถม
145
เด็กหญิงวิมลสิริ  วงศ์พินิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
คณิตประถม
146
เด็กชายวีชรกร  ไชยสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
คณิตประถม
147
เด็กชายวีรศักดิ์  ภิรมย์คล้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑)
คณิตประถม
148
เด็กชายวีรศาสตร์  ลอดทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านดู่ (รัตนบุรี๑)
คณิตประถม
149
เด็กหญิงศรัญญา  สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านซาด (ชุมพลบุรี๓)
คณิตประถม
150
เด็กชายศรัณย์กร  ชุมสาย ณ อยุธยา
ป.5
โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) (โนนนารายณ์๒)
คณิตประถม
151
เด็กหญิงศศิกาญจน์  เหลาคม
ป.5
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
152
เด็กหญิงศิริกาานต์  ปิโคทัง
ป.5
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
153
เด็กหญิงศิริลักษณ์  สามศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑)
คณิตประถม
154
เด็กหญิงศิริวัลย์  วัดแผ่นลำ
ป.4
โรงเรียนบ้านหมากมี่ (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
155
เด็กชายศิวกร  กำจร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
คณิตประถม
156
เด็กชายศิวกรณ์  โสพัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑)
คณิตประถม
157
เด็กชายศุภกฤต  กระแสโสม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑)
คณิตประถม
158
เด็กหญิงศุภรัตน์  จันทเวช
ป.6
โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
159
เด็กหญิงศุภสร  พูลเพิ่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑)
คณิตประถม
160
เด็กชายเศรษฐวุธ  มงคลสุภา
ป.5
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
161
เด็กหญิงสกุลตลา  สมพินิจ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
คณิตประถม
162
เด็กหญิงสริตา  ภาษาสุข
ป.5
โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓)
คณิตประถม
163
เด็กหญิงสุจิตตา  สนทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านโพนครก (ท่าตูม๒)
คณิตประถม
164
เด็กชายสุจินดา  มาลีหวล
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
165
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  แหล่งสุข
ป.5
โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ (ชุมพลบุรี๒)
คณิตประถม
166
เด็กหญิงสุมิตรา  ทองคำสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑)
คณิตประถม
167
เด็กชายสุรพัศ  บุญปก
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
คณิตประถม
168
เด็กชายสุรพิพัฒน์  สืบเพ็ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑)
คณิตประถม
169
เด็กหญิงอชิรญา  วงษ์ทำมา
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านซาด (ชุมพลบุรี๓)
คณิตประถม
170
เด็กชายอชิรวงษ์  ชัยเทพ
ป.6
โรงเรียนผาแดงวิทยา (สนม๒)
คณิตประถม
171
เด็กชายอธิคุณ  วงษ์คำจันทร์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
คณิตประถม
172
เด็กชายอนันท์วิจิตร  คุณนาม
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑)
คณิตประถม
173
เด็กชายอนุชิต  เด่นทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
คณิตประถม
174
เด็กหญิงอนุสรา  ประสพผล
ป.4
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
คณิตประถม
175
เด็กหญิงอภิชญา  หงอนไก่
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุรินทร์ เขต 2

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 2 โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงอภิญญา  อินทร์ชู
ป.5
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
177
เด็กชายอภิฐณพงศ์  รัตนวงกต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
คณิตประถม
178
เด็กหญิงอภิริตา  บุญครอง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านซาด (ชุมพลบุรี๓)
คณิตประถม
179
เด็กชายอภิวุฒิ  ตระกูลรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑)
คณิตประถม
180
เด็กหญิงอรณภา  โสพรมมี
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแสง (ท่าตูม๓)
คณิตประถม
181
เด็กหญิงอรทัย  สุภาพ
ป.6
โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
182
เด็กชายอรรถพล  เพ็งงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑)
คณิตประถม
183
เด็กชายอริยพล  เเก้วมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑)
คณิตประถม
184
เด็กชายอสีติวัสส์  พิมพ์วงศ์สัตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑)
คณิตประถม
185
เด็กหญิงอักษรจันทร์  แซ่อึ่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑)
คณิตประถม
186
เด็กหญิงอัญญดา  ชาวสวน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑)
คณิตประถม
187
เด็กหญิงอัญธิกา  เมืองศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านโพนครก (ท่าตูม๒)
คณิตประถม
188
เด็กชายอาณัต  เอื้อนไธสง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านซาด (ชุมพลบุรี๓)
คณิตประถม
189
เด็กชายอาทิตย์  เหลามี
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑)
คณิตประถม
190
เด็กหญิงอินทิรา  มะลิทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑)
คณิตประถม
191
เด็กชายเอกปพน  จันทร์สม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สุรินทร์ เขต 2

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 3 โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
192
นางสาวกนกวรรณ  เกษดา
ม.3
โรงเรียนผาแดงวิทยา (สนม๒)
คณิต ม.ต้น
193
เด็กชายกิตติภูมิ  ขอเลื่อนกลาง
ม.2
โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓)
คณิต ม.ต้น
194
เด็กชายเกตพงษ์  ศรีสอาด
ม.2
โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓)
คณิต ม.ต้น
195
เด็กหญิงจิราภรณ์  คูณสิงห์
ม.3
โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓)
คณิต ม.ต้น
196
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ปรักเจริญ
ม.2
โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓)
คณิต ม.ต้น
197
นางสาวฉวีนวล  เพียรสมบัติ
ม.3
โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ (ชุมพลบุรี๒)
คณิต ม.ต้น
198
เด็กหญิงชลดา  มีพันธ์
ม.3
โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓)
คณิต ม.ต้น
199
เด็กหญิงชลธิชา  ขุมทอง
ม.1
โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓)
คณิต ม.ต้น
200
เด็กหญิงชุติกาญจน์  พรมทอง
ม.3
โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓)
คณิต ม.ต้น
201
เด็กหญิงฑิฆัมพร  ทองมาก
ม.2
โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓)
คณิต ม.ต้น
202
เด็กหญิงดวงกมล  กรมนคร
ม.3
โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓)
คณิต ม.ต้น
203
เด็กหญิงเด่นดวง  พิศเพ็ง
ม.2
โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓)
คณิต ม.ต้น
204
เด็กชายทวีชัย  เข็มทอง
ม.1
โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓)
คณิต ม.ต้น
205
เด็กชายธนกฤต  ภูมิสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓)
คณิต ม.ต้น
206
นายธนวัฒน์  แก้วก่อง
ม.3
โรงเรียนผาแดงวิทยา (สนม๒)
คณิต ม.ต้น
207
เด็กชายธนากรณ์  อู๋สูงเนิน
ม.1
โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓)
คณิต ม.ต้น
208
นายธีรภัทร  เพ็งพินิจ
ม.3
โรงเรียนผาแดงวิทยา (สนม๒)
คณิต ม.ต้น
209
เด็กหญิงนภัสกร  สีขาว
ม.1
โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓)
คณิต ม.ต้น
210
เด็กหญิงบุญณิตา  การะเกษ
ม.2
โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓)
คณิต ม.ต้น
211
เด็กหญิงปณัสสญา  ทองมาก
ม.1
โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓)
คณิต ม.ต้น
212
เด็กหญิงปาริสา  บริสุทธิ์
ม.1
โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓)
คณิต ม.ต้น
213
เด็กหญิงปิยาพร  บัวทอง
ม.3
โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓)
คณิต ม.ต้น
214
เด็กหญิงปิยาพัทร์  หวดชัยภูมิ
ม.2
โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓)
คณิต ม.ต้น
215
เด็กชายพีรพัตร์  กองรอด
ม.3
โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓)
คณิต ม.ต้น
216
เด็กชายภานุวัฒน์  ปรักมาศ
ม.3
โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓)
คณิต ม.ต้น
217
เด็กชายมนัสชัย  บัวทอง
ม.1
โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓)
คณิต ม.ต้น
218
นางสาวมิ่งกมล  ชะเนินรัมย์
ม.3
โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ (ชุมพลบุรี๒)
คณิต ม.ต้น
219
เด็กหญิงรัตนา  ยางศรี
ม.3
โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓)
คณิต ม.ต้น
220
เด็กหญิงลักษณ์นาถ  กะการดี
ม.1
โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓)
คณิต ม.ต้น
221
เด็กหญิงวณัชพร  ดอกคำ
ม.3
โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓)
คณิต ม.ต้น
222
เด็กหญิงวรรณิสา  ทองมาก
ม.1
โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓)
คณิต ม.ต้น
223
เด็กหญิงวิจิตตรา  บัวทอง
ม.3
โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓)
คณิต ม.ต้น
224
เด็กหญิงศศิธร  เอื้อเฟื้อสุข
ม.1
โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓)
คณิต ม.ต้น
225
เด็กหญิงศศิวิมล  อินทรจิตร
ม.1
โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓)
คณิต ม.ต้น
226
เด็กชายศุภลักษณ์  ปรักเจริญ
ม.2
โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓)
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สุรินทร์ เขต 2

ณ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 5 โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
227
เด็กชายสหรัตน์  ลาลุน
ม.2
โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓)
คณิต ม.ต้น
228
เด็กหญิงสายธาร  บัวสอาด
ม.3
โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓)
คณิต ม.ต้น
229
เด็กชายสุจรินทร์  อภิธีรพัฒน์กุล
ม.1
โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓)
คณิต ม.ต้น
230
เด็กหญิงสุชาดา  นามสว่าง
ม.2
โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓)
คณิต ม.ต้น
231
เด็กหญิงสุพิชญา  ภูพันนา
ม.2
โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓)
คณิต ม.ต้น
232
เด็กชายสุริยน  ขำคำ
ม.1
โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓)
คณิต ม.ต้น
233
เด็กชายอภิฤทธิ์  พิศเพ็ง
ม.1
โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓)
คณิต ม.ต้น
234
เด็กหญิงอภิษฎา  ชินนา
ม.1
โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓)
คณิต ม.ต้น
235
เด็กหญิงอภิสรา  ทองมาก
ม.2
โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓)
คณิต ม.ต้น
236
เด็กชายอรรถชัย  จันทร์แดง
ม.1
โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓)
คณิต ม.ต้น
237
เด็กหญิงอริสรา  ทิพันธ์
ม.1
โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓)
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุรินทร์ เขต 2

ณ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 6 โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
238
เด็กหญิงกชกร  นูพิมพ์
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
239
เด็กหญิงกชพรรณ  ทองปลิว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
240
เด็กหญิงกนกขวัญ  พรหมเหล่าล้อ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
241
เด็กหญิงกนกพร  เหลาคม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
242
เด็กหญิงกรชนก  คงทรัพย์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
243
เด็กหญิงกรรณิการ์  พากเพียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
244
เด็กชายกรวิชญ์  มูลเอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
245
เด็กชายกฤตภาส  พรมแพง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
246
เด็กชายกฤษฎ์  กองสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
247
เด็กหญิงกฤษณา  นิโยนรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ (ชุมพลบุรี๒)
วิทย์ประถม
248
เด็กหญิงกวินตรา  ทองทา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
249
เด็กหญิงกวินทิพย์  โพธิ์พันธ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
250
เด็กชายกวี  สุกสาร
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองตาด
วิทย์ประถม
251
เด็กหญิงกัญจนพร  เล่ห์กล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
252
เด็กหญิงกัญจนพร  แสงใส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
253
เด็กหญิงกัญญวรา  โมทะจิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
254
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มาลัย
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
255
เด็กชายกัลยกร  ธรรมนาม
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองตาด
วิทย์ประถม
256
เด็กหญิงกาญจนา  ประจวบบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑)
วิทย์ประถม
257
เด็กชายกิตตินันท์  ชูเศียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
258
เด็กชายกิตติพงษ์  กอสาลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
259
เด็กชายกิตติภัทร  สินธุพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑)
วิทย์ประถม
260
เด็กชายกิตติศักดิ์  พรหมบุตร
ป.6
โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
261
เด็กชายกิติปนาท  บัวทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
262
เด็กหญิงกุลกัลชญา  จิตรมั่น
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
263
เด็กหญิงกุลฉัตร  โนนคำ
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
264
เด็กหญิงกุลณัฐดา  นามอาษา
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
265
เด็กหญิงกุลธรา  บุญครอง
ป.6
โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ (ชุมพลบุรี๒)
วิทย์ประถม
266
เด็กหญิงกุลธิดา  เหมือนตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
267
เด็กหญิงกุลลภัส  ปักโคทานัง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
268
เด็กชายเกริกไกร  วันลักษณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
269
เด็กหญิงแก้วใจ  สีสังข์
ป.6
โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓)
วิทย์ประถม
270
เด็กหญิงขวัญข้าว  เกษแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
271
เด็กหญิงขวัญข้าว  พรมเก่า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
272
เด็กหญิงขวัญฤดี  คุมสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุรินทร์ เขต 2

ณ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 7 โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
273
เด็กหญิงขวัญสิรดา  พงษาปาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
274
เด็กหญิงขัตติยาภรณ์  ศาลาดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑)
วิทย์ประถม
275
เด็กหญิงเขมรัตน์  เจริญยิ่ง
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
276
เด็กหญิงคารีน่า โฮลสตาด  ทาทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
277
เด็กหญิงเคียงฟ้า  ปาจะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
278
เด็กชายจตุรงค์  พ่วงแสง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
279
เด็กชายจตุรภัทร  กิ่งมณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
280
เด็กหญิงจลาภัณฑ์  วันละ
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
281
เด็กชายจักรกฤษณ์  เกษแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓)
วิทย์ประถม
282
เด็กชายจักรพงส์  สมเดช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
283
เด็กชายจักรภพ  ถิ่นถาน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
284
เด็กหญิงจันทวรรณ  กล้าแข็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองอีดำ (ท่าตูม๔)
วิทย์ประถม
285
เด็กหญิงจิตชญา  อู๋สูงเนิน
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองแสง (ท่าตูม๓)
วิทย์ประถม
286
เด็กหญิงจิตรลดา  ชัยดี
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
287
เด็กหญิงจิรภิญญา  สุกใส
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
288
เด็กชายจิรวัฒน์  เต็มเพ็ชร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
289
เด็กชายจิรวัฒน์  ปัดภัย
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแสง (ท่าตูม๓)
วิทย์ประถม
290
เด็กชายจิระศักดิ์  ชุมสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองตาด
วิทย์ประถม
291
เด็กหญิงจิรัชญา  จันทร์หง่อม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
292
เด็กหญิงจิรัชญา  แสนสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
293
เด็กหญิงจิราภา  บุญโสม
ป.5
โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ (ชุมพลบุรี๒)
วิทย์ประถม
294
เด็กหญิงจิราภา  เเสนสวาท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
295
เด็กหญิงจิราวรรณ  สมานมิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
296
เด็กชายจีระศักดิ์  จงพินิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
297
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  โสดาจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
298
เด็กหญิงจุฑามาศ  สุทธิสาร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
299
เด็กชายฉัตรชัย  แก้วคำไสย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
300
เด็กหญิงฉัตรพร  วังเอก
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองอีดำ (ท่าตูม๔)
วิทย์ประถม
301
เด็กหญิงชญานันท์  จันแดง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
302
เด็กหญิงชญานิศ  จันแดง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
303
เด็กหญิงชนกนันท์  ฤทธิรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑)
วิทย์ประถม
304
เด็กชายชนกันต์  เครือคุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
305
เด็กชายชนกันต์  สีหาบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
306
เด็กหญิงชนนิกานต์  ตระกูลดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
307
เด็กชายชนะพล  ลาภจิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุรินทร์ เขต 2

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 4 โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
308
เด็กหญิงชนานันท์  พิมพ์งาม
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองตาด
วิทย์ประถม
309
เด็กหญิงชนิดาภา  ประสมศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
310
เด็กหญิงชนิสรา  พงษ์ประยูร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
311
เด็กหญิงชนิสรา  พรหมบุตร
ป.6
โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
312
เด็กหญิงชลธิชา  สุขบรรเทิง
ป.5
โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ (ชุมพลบุรี๒)
วิทย์ประถม
313
เด็กหญิงชวิศา  กุลรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองตาด
วิทย์ประถม
314
เด็กหญิงชัชฏาภรณ์  ชะบา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
315
เด็กชายชัชรินทร์  ทองจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
316
เด็กหญิงชัญญานุช  มั่นคง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
317
เด็กชายชัยณรงค์  มุลภา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
318
เด็กชายชัยมงคล  กะการดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
319
เด็กชายชัยรัตน์  พรหมบุตร
ป.6
โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
320
เด็กชายชาญณรงค์  บุตตะพิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
321
เด็กชายชินณวัช  พรมแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
322
เด็กชายชินาธิป  สุภาพ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
323
เด็กชายชิษณุพงษ์  เกสรจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
324
เด็กชายชุติพนธ์  สุพันธมาศ
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
325
เด็กหญิงชุติมณฑน์  สุกใส
ป.6
โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ (ชุมพลบุรี๒)
วิทย์ประถม
326
เด็กชายญาณกร  แก้วเกิด
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
327
เด็กหญิงญาณิศา  วัยอาภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
328
เด็กหญิงญาณิศา  โสรถาวร
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
329
เด็กหญิงญาดา  ภูตลาดขาม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
330
เด็กหญิงญาตาวี  ประดับทอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
331
เด็กหญิงญาตาวีมินทร์  สวัสดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
332
เด็กหญิงญาริศา  มะลิงาม
ป.5
โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ (ชุมพลบุรี๒)
วิทย์ประถม
333
เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ศรีพลกรัง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
334
เด็กหญิงฐิตินันท์  พงษ์สุนทรวิทย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
335
เด็กหญิงฐิติพร  แก้วประทุม
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
336
เด็กหญิงฑาริการ์  ทองด้วง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองตาด
วิทย์ประถม
337
เด็กชายณปกรณ์  ชาวสวน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
338
เด็กหญิงณัชชานันท์  ศรีโพธิ์งาม
ป.5
โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) (โนนนารายณ์๒)
วิทย์ประถม
339
เด็กชายณัชพล  เตชากาญจนภัทร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
340
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  รุ่งโรจน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑)
วิทย์ประถม
341
เด็กหญิงณัฏฐนิช  ชัยเสริม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
342
เด็กชายณัฏฐพงษ์  ้เชี่วชาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุรินทร์ เขต 2

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 1 โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
343
เด็กหญิงณัฏพล  ปราณีต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
344
เด็กชายณัฐกานต์  ภาคนิตย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
345
เด็กชายณัฐกิตต์  บุญประจำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
346
เด็กหญิงณัฐจิราภา  แก้วเกิด
ป.5
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
347
เด็กหญิงณัฐจิราภา  สุขสบาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
348
เด็กหญิงณัฐชยา  ทองเรือง
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองตาด
วิทย์ประถม
349
เด็กหญิงณัฐชา  ลับพะใส
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองอีดำ (ท่าตูม๔)
วิทย์ประถม
350
เด็กหญิงณัฐธิดา  ครองงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
351
เด็กหญิงณัฐธินันท์  ลักษวุธ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
352
เด็กชายณัฐพล  กองสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
353
เด็กชายณัฐพล  คงสอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
354
เด็กชายณัฐภัทร  จอดนอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
355
เด็กหญิงณัฐภัสสร  ต้นจำปา
ป.4
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
356
เด็กหญิงณัฐริกา  พรมแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
357
เด็กหญิงณัฐวดี  คงสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑)
วิทย์ประถม
358
เด็กชายณัฐวัฒน์  มาเสมอ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
359
เด็กชายณัฐวุฒิ  มีทรัพย์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองตาด
วิทย์ประถม
360
เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีทอง
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
361
เด็กหญิงณิชา  จรรยาวัฒนานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
362
เด็กหญิงณิชานันท์  สีทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
363
เด็กหญิงณิชาพัชญ์  คงทรัพย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
364
เด็กหญิงณิชาภัทร  แก้วปุม
ป.4
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
365
เด็กหญิงณิญาดา  สวัสดี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
366
เด็กหญิงณุตตรา  ทวีแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
367
เด็กหญิงดลนภารัชต์  เชื้ออินทร์สกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
368
เด็กชายเดชา  ไทยสา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
369
เด็กชายต้นสกุล  สารสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
370
เด็กหญิงตวงทิพย์  สุมทุม
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
371
เด็กชายเต็มวศิน  วงศ์เมือง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
372
เด็กชายถวัลรัตน์  จันแดง
ป.4
โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓)
วิทย์ประถม
373
เด็กหญิงทองเดือนเพ็ญ  บุตรดาพงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) (โนนนารายณ์๒)
วิทย์ประถม
374
เด็กชายทักษ์ดนัย  ศิริสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
375
เด็กหญิงทักษพร  ใจกล้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑)
วิทย์ประถม
376
เด็กหญิงทักษพร  ชาติชาวนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑)
วิทย์ประถม
377
เด็กหญิงทันทิมา  ปั้นสีทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุรินทร์ เขต 2

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 2 โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
378
เด็กหญิงทิพปภา  สาแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
379
เด็กหญิงทิภานัน  แนบโนนสูง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองอีดำ (ท่าตูม๔)
วิทย์ประถม
380
เด็กชายเทพทัต  นามวงษา
ป.6
โรงเรียนบ้านโพนครก (ท่าตูม๒)
วิทย์ประถม
381
เด็กหญิงเทพธิดา  บุญปก
ป.5
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
382
เด็กชายธนกร  จิตร์แม้น
ป.4
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
383
เด็กชายธนกร  ยั่งยืน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
384
เด็กชายธนกฤต  คารศรี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
385
เด็กชายธนกฤษ  สัตย์แสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
386
เด็กชายธนโชค  ตรีโอฐ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
387
เด็กชายธนโชติ  คารศรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
388
เด็กชายธนโชติ  วันลักษณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
389
เด็กชายธนโชติ  สรรพมุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
390
เด็กหญิงธนพร  พรหมเอาะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
391
เด็กหญิงธนพร  ศรีโท
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
392
เด็กชายธนพัฒน์  ประสมศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
393
เด็กชายธนภัทร  ผลเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
394
เด็กชายธนภัทร  พรหมบุตร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
395
เด็กชายธนวัฒน์  บุญเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
396
เด็กชายธนวิชญ์  ลักขษร
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
397
เด็กหญิงธนัชชา  เมืองไทย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
398
เด็กหญิงธนัญชนก  คำภูเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
399
เด็กหญิงธนันต์ธรญ์  ตราชู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
400
เด็กหญิงธวัลรัตน์  ลุนาบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
401
เด็กหญิงธัญชนก  วังมหา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
402
เด็กหญิงธัญนัทธ์ฐา  บุญเลิศภูวงศา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
403
เด็กหญิงธัญรดา  ยืนยง
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
404
เด็กหญิงธัญวรัตน์  ทองแม้น
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองตาด
วิทย์ประถม
405
เด็กหญิงธันวารัตน์  ขันโอฬาร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
406
เด็กชายธารเทพ  มูลเหล็ก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
407
เด็กชายธารา  บัวสอาด
ป.5
โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓)
วิทย์ประถม
408
เด็กชายธาวินทร์  ทาหาญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
409
เด็กหญิงธิดารัตน์  แก่นจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ (ชุมพลบุรี๒)
วิทย์ประถม
410
เด็กหญิงธิดารัตน์  แก้ววิเศษ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
411
เด็กหญิงธิติกานต์  พัดงาม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
412
เด็กหญิงธีรดา  ไชยสนาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุรินทร์ เขต 2

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 3 โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
413
เด็กชายธีรเทพ  เกษแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
414
เด็กชายธีรพล  อินทร์หอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
415
เด็กชายธีรภัทร  ธรรมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑)
วิทย์ประถม
416
เด็กชายธีรภัทร  ยี่สุ่นหอม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
417
เด็กชายธีรวัฒน์  พัดงาม
ป.4
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
418
เด็กชายธีรศิลป์  สูงสนิท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
419
เด็กชายนครินทร์  โนนพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
420
เด็กหญิงนงนภัส  สุภาลักษณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
421
เด็กหญิงนฐิรณา  บุญปก
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
422
เด็กหญิงนนิชา  จำปาทอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
423
เด็กหญิงนพรัตน์  ชินภาพ
ป.6
โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ (ชุมพลบุรี๒)
วิทย์ประถม
424
เด็กชายนพรุจ  เพิ่มผล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
425
เด็กหญิงนพินประภา  โอบอ้อม
ป.5
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
426
เด็กหญิงนภัสสร  โพธิ์สระคู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
427
เด็กชายนรพนธ์  สีนามล
ป.6
โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓)
วิทย์ประถม
428
เด็กชายนราธิป  พรหมศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
429
เด็กชายนราวิชญ์  บุญทวี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
430
เด็กหญิงนรินทิพย์  สมร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
431
เด็กหญิงนริศราภรณ์  วาทะสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
432
เด็กหญิงนฤมล  กุลวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
433
เด็กหญิงนลินทิพย์  แก้ววัน
ป.6
โรงเรียนบ้านโพนครก (ท่าตูม๒)
วิทย์ประถม
434
เด็กหญิงนลินนิภา  พูนสุข
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
435
เด็กหญิงนันทัชพร  กุนอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
436
เด็กหญิงนันธิภาพร  แสงอ่อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
437
เด็กหญิงนิญาพร  กำจร
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
438
เด็กชายนิธิกันต์  นามวงศ์ลือ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
439
เด็กหญิงนิพาดา  สุขแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ (ชุมพลบุรี๒)
วิทย์ประถม
440
เด็กชายเนติธร  ชตาถนอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
441
เด็กชายบัณฑิต  ทองล้วน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
442
เด็กหญิงบุญสิตา  กะการดี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง (ท่าตูม๓)
วิทย์ประถม
443
เด็กหญิงบุนยาพร  หอมดวง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
444
เด็กหญิงบุศบาบัน  รุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
445
เด็กหญิงเบญจมาศ  ลอยประโคน
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
446
เด็กหญิงเบญจวรรณ  คารศรี
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
447
เด็กหญิงเบญญาภา  ค้ำชู
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุรินทร์ เขต 2

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 1 โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
448
เด็กหญิงเบญญาภา  จันทร์สีดา
ป.5
โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ (ชุมพลบุรี๒)
วิทย์ประถม
449
เด็กหญิงเบญญาภา  ทองมาก
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง (ท่าตูม๓)
วิทย์ประถม
450
เด็กหญิงปกเกศ  สุขบท
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
451
เด็กชายปกรณ์เกียรติ  สาแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
452
เด็กชายปฏิภาณ  อิ่มเอิบ
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
453
เด็กหญิงปณิตา  พนัส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
454
เด็กหญิงปณิธาน  สดมพฤกษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
455
เด็กหญิงปณิสรา  สุวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
456
เด็กหญิงปทุมรัตน์  สร้อยจิตร
ป.5
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
457
เด็กชายปภาวิน  ทองทา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
458
เด็กชายปรเมศวร์  เสียงสนั่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
459
เด็กชายประภานวิทย์  ดีนันท์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
460
เด็กชายปรัชญา  คำภานุช
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
461
เด็กชายปราชญา  ยงรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
462
เด็กชายปริญญา  สังโสมา
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
463
เด็กชายปริวัฒน์  ทองแม้น
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองตาด
วิทย์ประถม
464
เด็กหญิงปวรปรัชญ์  แก้วขวัญข้า
ป.5
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
465
เด็กชายปวีณวัช  หงษ์อนันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
466
เด็กหญิงปวีณา  สอนพรม
ป.5
โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) (โนนนารายณ์๒)
วิทย์ประถม
467
เด็กชายปองพล  เชื้อหงษ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
468
เด็กหญิงปัญญาพร  ชูรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑)
วิทย์ประถม
469
เด็กหญิงปัณฑารีย์  เจริญรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
470
เด็กชายปัณณวัฒน์  ตริตรองรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
471
เด็กหญิงปัณยตา  สมัครสมาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑)
วิทย์ประถม
472
เด็กหญิงปัทมวรรณ  วรวงศ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
473
เด็กหญิงปัทมาพร  เกตุแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านโพนครก (ท่าตูม๒)
วิทย์ประถม
474
เด็กหญิงปานทิพย์  เทียมทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
475
เด็กหญิงปานระพี  สาระสุข
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองตาด
วิทย์ประถม
476
เด็กหญิงปิยธิดา  ฉิมงาม
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
477
เด็กชายปิยวัฒน์  สุขสำโรง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
478
เด็กหญิงปุณณกัลย์  ศรีทะโร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
479
เด็กหญิงปุณยาพร  บุญมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
480
เด็กหญิงปุณยาพร  พูนสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
481
เด็กหญิงเปรมฤดี  ทองจักร
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
482
เด็กชายผดุงเกียรติ  ใจใหญ่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุรินทร์ เขต 2

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 2 โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
483
เด็กชายพงค์ศิริ  ค้ำคูณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
484
เด็กชายพงพญา  รอบคอบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
485
เด็กชายพงศ์ตวรรษณ์  ทองจักร
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
486
เด็กชายพงศธร  เถื่อนผา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
487
เด็กชายพงศธร  สุระสังข์
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
488
เด็กชายพงศพัทธ์  สาพันธ์
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
489
เด็กชายพงษ์ภรณ์  ศรีสันธา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
490
เด็กชายพงษ์ศิริ  ยอดเสน่ห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
491
เด็กชายพชรดนัย  ชัยชนะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
492
เด็กหญิงพนิตพิชชานันท์  เจริญไว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
493
เด็กหญิงพรทิพย์  ก่อแก้ว
ป.5
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
494
เด็กหญิงพรประภา  แข่งขัน
ป.4
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
495
เด็กชายพรภวิษย์  พิพัฒน์พงศานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
496
เด็กชายพรรณราย  เชื้อชัย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
497
เด็กชายพรหมรวัฒน์  เกลี้ยงพร้อม
ป.4
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
498
เด็กหญิงพริมลตา  ศรีลินลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
499
เด็กชายพลพัฒน์  กันยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
500
เด็กชายพลภัทร  หนองหาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
501
เด็กหญิงพลอยชนก  สระแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
502
เด็กชายพัชรพล  บรรจงปรุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
503
เด็กหญิงพัชรา  บุญภา
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
504
เด็กหญิงพัตรพิมิล  พัฒน์กุศล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
505
เด็กหญิงพาทินธิดา  มโนลัย
ป.4
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
506
เด็กหญิงพิชฎา  ชมชื่นดี
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
507
เด็กหญิงพิชามญชุ์  เจริญรัมย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
508
เด็กหญิงพิชามญชุ์  ชุมสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
509
เด็กหญิงพิณนภา  สมดี
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
510
เด็กหญิงพิตติธาร  บุญหล้า
ป.5
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
511
เด็กชายพิพัชญะ  ไชยดี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
512
เด็กชายพิพัฒน์  พวงมาลี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
513
เด็กหญิงพิมพ์กุล  หอมเนียม
ป.4
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
514
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อินชู
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
515
เด็กหญิงพิมพ์นารา  ยืนมั่น
ป.4
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
516
เด็กหญิงพิมพ์ภัทรา  กุลพิลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
517
เด็กหญิงพิมพ์วิมล  การสนธิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุรินทร์ เขต 2

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 3 โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
518
เด็กหญิงพิมพ์อรนิชา  ผลโพธิ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
519
เด็กหญิงพิมลรัตน์  จินดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
520
เด็กหญิงพิยดา  วงค์ศรีสังข์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
521
เด็กหญิงพิระดา  สารสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
522
เด็กชายพิสิทธิ์  แก้วสระคู
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
523
เด็กชายพีรพล  บุญล้อม
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
524
เด็กหญิงพีรยา  วันแพง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
525
เด็กหญิงพีระ พรรนิภา  เเพงภูงา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
526
เด็กชายพุฒิเมธ  คำโฮง
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
527
เด็กชายเพชรอุทัย  นามวงษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
528
เด็กชายเพทาย  อิ่มเอิบ
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
529
เด็กหญิงแพรวา  กะการดี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
530
เด็กหญิงไพรัลยา  ศรีโยยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
531
เด็กหญิงภัคจิรา  ป้องคำศรี
ป.5
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
532
เด็กชายภัทรกร  บุญมี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
533
เด็กหญิงภัทรธิดา  พัดงาม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
534
เด็กหญิงภัทรธิดา  สายจีน
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
535
เด็กหญิงภัทรธิดา  อินทรวิเชียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
536
เด็กหญิงภัทรวดี  สิงสมบัติ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
537
เด็กชายภัทรษิณ  สำรวมจิตร์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
538
เด็กหญิงภัทรสิริ  ชิดนอก
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
539
เด็กชายภาคิน  รดาพันธ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
540
เด็กชายภาณุวิชญ์  วุฒิยาสาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
541
เด็กชายภานุวิชญ์  สุภาพ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
542
เด็กหญิงภิญญดา  กวางทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
543
เด็กชายภูริชกิตติ์  บุญล้อม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
544
เด็กหญิงภูริตา  นิลนามะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
545
เด็กชายภูริพัฒน์  พูนสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
546
เด็กหญิงมนัสนันท์  คิดยาว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
547
เด็กชายมรุพงศ์  จันทะสอน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
548
เด็กหญิงมัชฌิมา  ทองสรรค์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
549
เด็กหญิงมัชฌิมา  มากมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
550
เด็กหญิงมาริสา  สุดดี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
551
เด็กหญิงมิ่งขวัญ  คุณวิเศษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
552
เด็กหญิงมีรัสมี  ทองจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุรินทร์ เขต 2

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 1 โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
553
เด็กหญิงมุกตะวัน  มั่นวงศ์
ป.5
โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓)
วิทย์ประถม
554
เด็กชายเมธัส  ชิ้นแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
555
เด็กชายเมธิชัย  ยืนยง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
556
เด็กชายยศวริศ  มีเดชา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
557
เด็กหญิงยิ่งนรา  ทวีศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
558
เด็กชายยุทธภูมิ  เสริมแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
559
เด็กหญิงยุพารัตน์  บุญไทย
ป.5
โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓)
วิทย์ประถม
560
เด็กหญิงรดา  จันทร์หอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
561
เด็กชายรักษ์เขตต์  เสียงเพราะ
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองตาด
วิทย์ประถม
562
เด็กชายรัชต์พงษ์  เอี่ยมสุดใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑)
วิทย์ประถม
563
เด็กชายรัชพงษ์  เชิงหอม
ป.5
โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓)
วิทย์ประถม
564
เด็กชายรัฐภูมิ  ธรรมษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
565
เด็กชายรัฐศาสตร์  จันทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
566
เด็กหญิงรัตติกาล  สมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ (ชุมพลบุรี๒)
วิทย์ประถม
567
เด็กหญิงรัตน์ฐาภัทร  ค้ำชู
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
568
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ปลื้มจิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
569
เด็กหญิงรัศมีกานต์  ทิพย์รอด
ป.5
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
570
เด็กชายราชวัตร  เหลาคม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
571
เด็กชายรุ่งเกียรติ  สายศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
572
เด็กชายเริงชัย  ไชยมั่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
573
เด็กหญิงลภัสลดา  รอดวงศ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
574
เด็กหญิงลักษณพร  บุญสรรค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
575
เด็กชายวงศกร  เทียนเตีย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
576
เด็กหญิงวชิรญาณ์  อภิชัยบุคคล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
577
เด็กหญิงวรรณกร  ศรีจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
578
เด็กหญิงวรากร  ชัยดี
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
579
เด็กหญิงวริศราสิริ  ใจกลางดุก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
580
เด็กหญิงวริษฐา  ชัยดี
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
581
เด็กหญิงวริษฐา  สวัสดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
582
เด็กหญิงวริสา  มีทรัพย์
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองตาด
วิทย์ประถม
583
เด็กชายวัชรพล  สุดดี
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
584
เด็กชายวัชรพิพัฒน์  บุญปก
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
585
เด็กชายวัชรินทร์  สะอาด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
586
เด็กหญิงวันนิดา  เข็มทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
587
เด็กหญิงวันวิสา  มาลีหวล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุรินทร์ เขต 2

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 2 โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
588
เด็กหญิงวันวิสา  อินทร์งาม
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
589
เด็กหญิงวันสงกรานต์  ปัตวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓)
วิทย์ประถม
590
เด็กชายวายุ  ควรชม
ป.6
โรงเรียนบ้านโพนครก (ท่าตูม๒)
วิทย์ประถม
591
เด็กหญิงวาสนา  นามโสม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
592
เด็กหญิงวิชุดา  เติมสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
593
เด็กหญิงวิภาดา  หงษ์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
594
เด็กหญิงวิภาสิริ  เทศบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
595
เด็กหญิงวิมลรัตน์  ประสานทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
596
เด็กหญิงวิมลสิริ  จิตแจ้ง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
597
เด็กชายวิริทธิ์พล  เครือศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
598
เด็กชายวิลเลี่ยม  โพเวล์ล
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
599
เด็กหญิงวิลาวัณย์  เค้าหาญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
600
เด็กหญิงวิลาวัลย์  โพธิ์ทัย
ป.4
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
601
เด็กหญิงวิวรรณ็  มณีรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ (ชุมพลบุรี๒)
วิทย์ประถม
602
เด็กชายวิษณุ  กระชิรัมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
603
เด็กหญิงวีรดา  มูลศาสตร์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
604
เด็กหญิงวีรยา  ชินภาพ
ป.6
โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ (ชุมพลบุรี๒)
วิทย์ประถม
605
เด็กชายวีระยุทธิ์  เต็มกระโทก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
606
เด็กชายวุฒิกร  ศรีสังข์
ป.4
โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓)
วิทย์ประถม
607
เด็กชายวุฒิชัย  แก้วสระแสง
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองแสง (ท่าตูม๓)
วิทย์ประถม
608
เด็กหญิงศรัญญา  แก่นแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
609
เด็กชายศรัญญู  อนันตสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
610
เด็กหญิงศรันยภัทร  พูนศรีธนากูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
611
เด็กหญิงศศิกาญจน์  งามเลืิศ
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
612
เด็กหญิงศศิขวัญ  แก้วปุ่ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
613
เด็กหญิงศศิธร  เกตุแก้ว
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
614
เด็กหญิงศศิธร  นิลรัตน์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
615
เด็กหญิงศศิวิมล  บุญเจริญ
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองตาด
วิทย์ประถม
616
เด็กหญิงศิรินทร์ทิพย์  ลืมพิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑)
วิทย์ประถม
617
เด็กหญิงศิริรัตน์  นาดิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
618
เด็กหญิงศิริรัตน์  หาญยิ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
619
เด็กหญิงศิริรัตน์  อินทร์งาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
620
เด็กชายศิวัช  ชาวบ้านกล่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
621
เด็กชายศุภกร  นามบุญลือ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
622
เด็กชายศุภกิตต์  ศรีกระสุน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุรินทร์ เขต 2

ณ อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 4 โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
623
เด็กชายศุภชัย  ดวงศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
624
เด็กชายศุภวัชญ์  เหมาะดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
625
เด็กชายศุภวิชญ์  พรหมบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
626
เด็กหญิงศุภัชญา  นาวาพนม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
627
เด็กหญิงศุภานัน  ทองมาก
ป.4
โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓)
วิทย์ประถม
628
เด็กชายศุุภรัตน์  หลักด่าน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
629
เด็กหญิงโศภิษฐา  ทองอ้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
630
เด็กชายสงกรานต์  ขุนจงกลาง
ป.6
โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
631
เด็กชายสมโชค  กระจ่างจิตต์
ป.6
โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓)
วิทย์ประถม
632
เด็กชายสมรรถชัย  กระแสจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองตาด
วิทย์ประถม
633
เด็กหญิงสะใบทิพย์  ชุมสุข
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองตาด
วิทย์ประถม
634
เด็กชายสันติชัย  สาลักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ (ชุมพลบุรี๒)
วิทย์ประถม
635
เด็กหญิงสาวิตรี  บรรลุสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองอีดำ (ท่าตูม๔)
วิทย์ประถม
636
เด็กชายสิทธิกร  สมพินิจ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
637
เด็กชายสิทธินันท์  แสนวงษ์สา
ป.4
โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓)
วิทย์ประถม
638
เด็กชายสิรกร  แว่นแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
639
เด็กชายสิรภพ  มาสระ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
640
เด็กหญิงสิรภัทร  คงทรัพย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
641
เด็กหญิงสิรภัทร  งอกงาม
ป.4
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
642
เด็กชายสิรภัทร  จาบทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓)
วิทย์ประถม
643
เด็กชายสิรวิชญ์  หอมหวล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑)
วิทย์ประถม
644
เด็กหญิงสิริธร  สว่างแสง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองตาด
วิทย์ประถม
645
เด็กหญิงสิรินทรา  คงเย็น
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
646
เด็กชายสิริพรสวรรค์  พัดค้อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
647
เด็กหญิงสิริยากร  ยาวศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
648
เด็กหญิงสิริรัตน์  ยุทธโกษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
649
เด็กหญิงสุกัญญา  เอี่ยมอ่องกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
650
เด็กชายสุขกาย  ปราสาร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
651
เด็กหญิงสุชัญญา  ยาระยาน
ป.4
โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓)
วิทย์ประถม
652
เด็กหญิงสุชาดา  บุตนิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
653
เด็กหญิงสุชานรี  ทองเฟื่อง
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
654
เด็กหญิงสุทธดา  วงศ์นาลอย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
655
เด็กหญิงสุธาทิพย์  ภูมิสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
656
เด็กหญิงสุธาสินี  สมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ (ชุมพลบุรี๒)
วิทย์ประถม
657
เด็กหญิงสุพกานต์  นามวิชัย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุรินทร์ เขต 2

ณ อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 5 โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
658
เด็กหญิงสุพรรษา  เสาทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
659
เด็กชายสุภวิชย์  พิมพ์น้อย
ป.6
โรงเรียนผาแดงวิทยา (สนม๒)
วิทย์ประถม
660
เด็กหญิงสุภัทรา  ศรีบุญเรือง
ป.6
โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
661
เด็กหญิงสุรัสวันต์  สร้อยจิตร
ป.4
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
662
เด็กหญิงสุรารักษ์  พรหมบุตร
ป.4
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
663
เด็กชายสุริยา  ทาระมล
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
664
เด็กหญิงสู่ขวัญ  พรโสภณ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
665
เด็กชายเสฎฐวุุฒิ  ประทีป
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
666
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  สามารถกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
667
เด็กชายหฤษฏ์  ประสารทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
668
เด็กชายอดิลักษณ์  ลาภจิตร
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
669
เด็กชายอธิภัทร  เนื่องมี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑)
วิทย์ประถม
670
เด็กชายอธิวัฒน์  ศาลางาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
671
เด็กชายอนุชา  ภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
672
เด็กชายอนุชิต  หาผล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
673
เด็กหญิงอนุชิตา  พรมรักษา
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
674
เด็กหญิงอนุภัทร  เที่ยงธรรม
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองตาด
วิทย์ประถม
675
เด็กชายอนุวัฒน์  บุญนาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
676
เด็กหญิงอภิชญา  คลองงาม
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
677
เด็กชายอภินันท์  ทวีสาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
678
เด็กชายอภินันท์  ยอแซ
ป.5
โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓)
วิทย์ประถม
679
เด็กหญิงอภิรดี  ทองมูล
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง (ท่าตูม๓)
วิทย์ประถม
680
เด็กหญิงอมลวรรณ  วิเศษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
681
เด็กหญิงอรพรรณ  สุดดี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
682
เด็กชายอรรถกร  ทาหาญ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
683
เด็กหญิงอรวรรณ  สาแก้ว
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
684
เด็กหญิงอริสรา  เอ็นดู
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
685
เด็กหญิงอริสา  เเก้วหอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
686
เด็กหญิงอรุโณชา  อุดหนุน
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
687
เด็กหญิงออมสิน  ครุฑทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
688
เด็กหญิงอักษราภัค  เพิ่มทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
689
เด็กหญิงอักษราภัค  ลามณี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑)
วิทย์ประถม
690
เด็กชายอัครชัย  มีเพชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
691
เด็กหญิงอัครนาฎ  เพิ่มทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
692
เด็กหญิงอัจฉริยาพร  บุญพึ่ง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุรินทร์ เขต 2

ณ อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 3 โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
693
เด็กหญิงอัชญาภรณ์  ประสมุทร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
694
เด็กชายอันดานันท์  ทองมาก
ป.4
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
695
เด็กหญิงอัมพิกา  บรรลือทรัพย์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
696
เด็กชายอัษฎา  จารุธนิตกุล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
697
เด็กชายอานัน  ทวีปกะการดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
698
เด็กชายอิทธิกร  สมตน
ป.4
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
699
เด็กหญิงอินทิวราห์  ถิ่นทัพไทย
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
700
เด็กชายอิสรภาพ  ไชยยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
701
เด็กหญิงอุ้มอารีย์  ประทา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
702
เด็กหญิงอุษามณี  ยางนอก
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
703
เด็กชายเอมปวีร์  พันธมณีวิชญ์
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
704
เด็กหญิงไอซ์ริสา  ห้าวหาญ
ป.6
โรงเรียนผาแดงวิทยา (สนม๒)
วิทย์ประถม