ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุราษฎร์ธานี เขต 3

ณ อาคาร 90 ปี ชั้น 1 โรงเรียนวัดบ้านส้อง
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  ด้วงแก้ว
ป.6
โรงเรียนมหาราช 2
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกชฎาภรณ์  อำนวย
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกนกพร  พิจิตร
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกนกพร  ราชรักษย์
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกนกวรรณ  ขอสุข
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกนกวรรณ  ซั่นกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกนกวรรณ  เพชรเชนทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านควนนิยม
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกมลชนก  แซ่ฮ่าน
ป.4
โรงเรียนบ้านเมรัย
คณิตประถม
9
เด็กหญิงกมลชนก  พรหมเสน
ป.6
โรงเรียนวัดควนท่าแร่
คณิตประถม
10
เด็กชายกรณพัฒน์  สวนกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนวพร
คณิตประถม
11
เด็กชายกรณ์  วิริยะตั้งสกุล
ป.4
โรงเรียนพุทธยาศรม
คณิตประถม
12
เด็กหญิงกรรณิการ์  อินเอียด
ป.5
โรงเรียนบ้านสาคูมิตรภาพที่ 195
คณิตประถม
13
เด็กชายกฤตพล  ถิ่นพิบูลย์
ป.5
โรงเรียนปัญญาทิพย์
คณิตประถม
14
เด็กชายกฤติน  สวนกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนวพร
คณิตประถม
15
เด็กหญิงกฤติมากรณ์  แซ่หลี
ป.4
โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน
คณิตประถม
16
เด็กหญิงกลิ่นสุคนธ์  ปานมาศ
ป.5
โรงเรียนปัญญาทิพย์
คณิตประถม
17
เด็กหญิงกษิรา  ปิลวาส
ป.4
โรงเรียนปัญญาทิพย์
คณิตประถม
18
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แข็งมาก
ป.5
โรงเรียนบ้านพรุแชง
คณิตประถม
19
เด็กหญิงกัญญาพัชร  รัชชู
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
คณิตประถม
20
เด็กชายกันตพล  ภักดี
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
คณิตประถม
21
เด็กหญิงกัลธิยา  หัสพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว
คณิตประถม
22
เด็กหญิงกิ่งฟ้า  แซ่ย่อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
คณิตประถม
23
เด็กชายกิตตินันท์  แซ่ลิ้ม
ป.4
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
คณิตประถม
24
เด็กชายกิตติพงษ์  รัชชู
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
คณิตประถม
25
เด็กหญิงกิตติพร  ลิ้มสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
คณิตประถม
26
เด็กชายกิตติพัศ  รอดมา
ป.4
โรงเรียนพุทธยาศรม
คณิตประถม
27
เด็กชายกิตติภัค  ยาบ้านแป้ง
ป.4
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
คณิตประถม
28
เด็กชายกิตติศักดิ์  พัฒน์ชู
ป.4
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
คณิตประถม
29
เด็กชายกุลธวัช  ช่วยศรีสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
คณิตประถม
30
เด็กหญิงเกณิกา  แก้วเจริญ
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
คณิตประถม
31
เด็กชายเกรียงศักดิ์  สงอาจินต์
ป.4
โรงเรียนพุทธยาศรม
คณิตประถม
32
เด็กชายคเณศวร  พนาลี
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
คณิตประถม
33
เด็กชายคิดคม  นาคทุ่งเตา
ป.4
โรงเรียนพุทธยาศรม
คณิตประถม
34
เด็กหญิงคุณัญญา  สมหวัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนวพร
คณิตประถม
35
เด็กชายจตุพล  นิลมาศ
ป.6
โรงเรียนจงฮั้ว
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุราษฎร์ธานี เขต 3

ณ อาคาร 90 ปี ชั้น 1 โรงเรียนวัดบ้านส้อง
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายจักรภัทร  คุ้มครอง
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
คณิตประถม
37
เด็กชายจิณณวัตร  วงศ์ณาศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
คณิตประถม
38
เด็กหญิงจิรนันท์  ภูละ
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
คณิตประถม
39
เด็กชายจิรภัทร  สีดำ
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
คณิตประถม
40
เด็กชายจิรเมธ  จันดี
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
คณิตประถม
41
เด็กชายจิราวัฒน์  ชูลี
ป.4
โรงเรียนปัญญาทิพย์
คณิตประถม
42
เด็กหญิงชญานุตม์  พิทักษ์วงศ์
ป.5
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
คณิตประถม
43
เด็กหญิงชนิตา  เมืองน้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนวพร
คณิตประถม
44
เด็กหญิงชนิสรา  อนุกูล
ป.6
โรงเรียนบ้านสาคูมิตรภาพที่ 195
คณิตประถม
45
เด็กชายชวกร  จันทบูรณ์
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
คณิตประถม
46
เด็กชายชวกรณ์  กัลพฤกษ์
ป.4
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
คณิตประถม
47
เด็กชายชัยวัตร  เพ็ชรมาก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
คณิตประถม
48
เด็กชายชาติกานต์  หวั่งประดิษฐ์
ป.4
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
คณิตประถม
49
เด็กชายชินกฤต  ชัยขันท์
ป.4
โรงเรียนปัญญาทิพย์
คณิตประถม
50
เด็กชายชุติพนธ์  พรหมเรือง
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว
คณิตประถม
51
เด็กหญิงโชติทาริกา  สาละสาลิน
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
คณิตประถม
52
เด็กชายญาณพัฒน์  กุลรัตน์
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
คณิตประถม
53
เด็กหญิงฐรินดา  พรมขำ
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
คณิตประถม
54
เด็กหญิงฐานิกา  หนูพรหม
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
คณิตประถม
55
เด็กหญิงฐานิตา  ช่วยกรด
ป.5
โรงเรียนบ้านเมรัย
คณิตประถม
56
เด็กชายฐาปกรณ์  เกิดเกลื่อน
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
คณิตประถม
57
เด็กหญิงฐิติชญา  พรหมมนตรี
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
คณิตประถม
58
เด็กหญิงฐิติภรณ์  แซ่ตั่น
ป.4
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
คณิตประถม
59
เด็กหญิงฐิติภัทร  รักประทุม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนวพร
คณิตประถม
60
เด็กชายณฐกร  ละม้าย
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
คณิตประถม
61
เด็กหญิงณภัฏษอร  ผุดประสิทธิกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
คณิตประถม
62
เด็กหญิงณัจฉรียา  หนูสาย
ป.6
โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน
คณิตประถม
63
เด็กชายณัชพล  แซ่จิว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนวพร
คณิตประถม
64
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ชัยรัตน์
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
คณิตประถม
65
เด็กหญิงณัฎฐธิดา  เถียรวิชิต
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
คณิตประถม
66
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทิพย์ดี
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
คณิตประถม
67
เด็กชายณัฐกรณ์  ศักดิ์พรหม
ป.6
โรงเรียนบ้านพรุแชง
คณิตประถม
68
เด็กหญิงณัฐชนัน  เพชรขาวช่วย
ป.6
โรงเรียนปัญญาทิพย์
คณิตประถม
69
เด็กหญิงณัฐชา  ทองใบ
ป.5
โรงเรียนจงฮั้ว
คณิตประถม
70
เด็กหญิงณัฐณิชา  เถียรวิชิต
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุราษฎร์ธานี เขต 3

ณ อาคาร 90 ปี ชั้น 1 โรงเรียนวัดบ้านส้อง
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงณัฐธญาน์  แสงระวี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนวพร
คณิตประถม
72
เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญทอง
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
คณิตประถม
73
เด็กหญิงณัฐรดี  แก้วบุตร
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
คณิตประถม
74
เด็กหญิงณัฐวรรณ  ซั่นกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน
คณิตประถม
75
เด็กหญิงณัตธิมา  อินทรทัศน์
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
คณิตประถม
76
เด็กหญิงณิชากร  สุดธานี
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
คณิตประถม
77
เด็กหญิงณิชาพร  พิบูลย์
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
คณิตประถม
78
เด็กหญิงดรณีรัตน์  ทองเปลี่ยนแสง
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
คณิตประถม
79
เด็กชายเตชน์  นนทสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
คณิตประถม
80
เด็กชายทตพงษ์  เทพทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนวพร
คณิตประถม
81
เด็กหญิงทิฐินันท์  พิบูลย์
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
คณิตประถม
82
เด็กชายทีปกร  คงศรีรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
คณิตประถม
83
เด็กชายธนกฤต  ไชยยุทธ
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
คณิตประถม
84
เด็กชายธนกฤต  แซ่จิว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
คณิตประถม
85
เด็กชายธนกฤต  บวรสว่างนิเวศ
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
คณิตประถม
86
เด็กชายธนชาติ  ศรีสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
คณิตประถม
87
เด็กชายธนทัต  อรุณประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
คณิตประถม
88
เด็กชายธนพล  รอดจิตร
ป.6
โรงเรียนวัดควนท่าแร่
คณิตประถม
89
เด็กชายธนพล  สุระกา
ป.4
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
คณิตประถม
90
เด็กชายธนภักษ์  บุญฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
คณิตประถม
91
เด็กชายธนภัทร  ปริพันธ์
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
คณิตประถม
92
เด็กชายธนภัทร  อินทร์นาค
ป.5
โรงเรียนวัดควนท่าแร่
คณิตประถม
93
เด็กหญิงธนัญชนก  ประสารทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนวพร
คณิตประถม
94
เด็กชายธนา  ช่วยคุ้ม
ป.4
โรงเรียนพุทธยาศรม
คณิตประถม
95
เด็กชายธนาวุธ  สุขเปรม
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
คณิตประถม
96
เด็กชายธนิก  บุญทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
คณิตประถม
97
เด็กชายธเนศ  ชูนาค
ป.4
โรงเรียนปัญญาทิพย์
คณิตประถม
98
เด็กชายธรรมปพล  ชัยชะดา
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
คณิตประถม
99
เด็กชายธราดล  ศรีน้อย
ป.5
โรงเรียนบ้านควนสูง
คณิตประถม
100
เด็กหญิงธัญรัตน์  จันทะปะ
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
คณิตประถม
101
เด็กหญิงธันยภัทร  ทรฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
คณิตประถม
102
เด็กหญิงธันยาภัทร  คุณสนอง
ป.6
โรงเรียนมหาราช 2
คณิตประถม
103
เด็กหญิงธีร์พุธิตา  โพธิ์เพ็ชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
คณิตประถม
104
เด็กชายธีรภัทร  สุขกุล
ป.4
โรงเรียนบ้านสาคูมิตรภาพที่ 195
คณิตประถม
105
เด็กชายธีรวัชร  บุญศรี
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุราษฎร์ธานี เขต 3

ณ อาคาร 90 ปี ชั้น 1 โรงเรียนวัดบ้านส้อง
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายธีระยุทธ  ฤดี
ป.6
โรงเรียนบ้านพรุแชง
คณิตประถม
107
เด็กหญิงนตชนก  เงินเหลี่ยม
ป.4
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
คณิตประถม
108
เด็กชายนพเก้า  ชุมช่วย
ป.4
โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว
คณิตประถม
109
เด็กชายนภดล  พริกแก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านเมรัย
คณิตประถม
110
เด็กหญิงนภัสสร  เวียงชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
คณิตประถม
111
เด็กชายนรภัทร  แข็งมาก
ป.4
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
คณิตประถม
112
เด็กชายนรวิชญ์  นุ้ยเจริญ
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
คณิตประถม
113
เด็กหญิงนวินดา  นาคขวัญ
ป.4
โรงเรียนพุทธยาศรม
คณิตประถม
114
เด็กหญิงนันท์นภัส  สุระกา
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
คณิตประถม
115
เด็กหญิงนันทวัน  สังเลื่อน
ป.6
โรงเรียนบ้านบางปาน
คณิตประถม
116
เด็กหญิงนันทิตา  แจ้งใจ
ป.6
โรงเรียนบ้านควนสระ
คณิตประถม
117
เด็กหญิงนารีรัตน์  ด้วงแก้ว
ป.5
โรงเรียนมหาราช 2
คณิตประถม
118
เด็กหญิงนิชาพัฒน์  หอสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
คณิตประถม
119
เด็กชายนิติพล  ควบคุม
ป.6
โรงเรียนจงฮั้ว
คณิตประถม
120
เด็กหญิงนิภาพร  ฐานะกาจน์
ป.4
โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน
คณิตประถม
121
เด็กหญิงนุชนาฎ  วัฒนวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
คณิตประถม
122
เด็กหญิงบัณฑิตา  สังคณี
ป.5
โรงเรียนบ้านควนนิยม
คณิตประถม
123
เด็กหญิงบุญญารัตน์  บุญนำ
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
คณิตประถม
124
เด็กหญิงเบญญาภา  เบญจพันธ์
ป.4
โรงเรียนปัญญาทิพย์
คณิตประถม
125
เด็กชายปกรณ์  ยิ่งบุตร
ป.4
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
คณิตประถม
126
เด็กชายปฐมพงศ์  สร้อยหอม
ป.6
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
คณิตประถม
127
เด็กหญิงปริณดา  วุฒิไกรวิบูลย์
ป.5
โรงเรียนปัญญาทิพย์
คณิตประถม
128
เด็กหญิงปรีดาพร  โททัสสา
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
คณิตประถม
129
เด็กหญิงปวีณรัตน์  ไชยยศ
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
คณิตประถม
130
เด็กหญิงปานิศรา  ศรพิชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
คณิตประถม
131
เด็กหญิงปาริตา  ไพฑูรย์
ป.6
โรงเรียนมหาราช 2
คณิตประถม
132
เด็กหญิงปิ่นมุก  ศรีน้อย
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
คณิตประถม
133
เด็กหญิงปิยวรรณ  ไกรสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน
คณิตประถม
134
เด็กหญิงปิยะธิดา  แก้วเจริญ
ป.5
โรงเรียนบ้านสาคูมิตรภาพที่ 195
คณิตประถม
135
เด็กหญิงปิยะรัตน์  แซ่ลิ้ม
ป.5
โรงเรียนบ้านสาคูมิตรภาพที่ 195
คณิตประถม
136
เด็กหญิงปิยาพัชร  ฉวาง
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
คณิตประถม
137
เด็กชายปุญญพัฒน์  บุญยังอยู่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
คณิตประถม
138
เด็กชายปุณณเดช  สุวรรณมณี
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
คณิตประถม
139
เด็กชายพงศกร  ช่างเรือ
ป.6
โรงเรียนจงฮั้ว
คณิตประถม
140
เด็กหญิงพรธิรา  คงลำพูน
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุราษฎร์ธานี เขต 3

ณ อาคาร 90 ปี ชั้น 1 โรงเรียนวัดบ้านส้อง
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงพรพรรษา  เพชรอาวุธ
ป.6
โรงเรียนบ้านสาคูมิตรภาพที่ 195
คณิตประถม
142
เด็กชายพรหมพชร  มงกุฎ
ป.6
โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน
คณิตประถม
143
เด็กหญิงพริมรตา  ศิริรัตน์
ป.5
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
คณิตประถม
144
เด็กชายพลาธิป  ตันธนกุล
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
คณิตประถม
145
เด็กชายพศวีร์  ประชุมรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
คณิตประถม
146
เด็กหญิงพศิกา  บุญฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนปัญญาทิพย์
คณิตประถม
147
เด็กชายพศุตม์  พรรณศิลป์
ป.5
โรงเรียนบ้านพรุแชง
คณิตประถม
148
เด็กชายพัฒน์ชิระ  แก้วชัด
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
คณิตประถม
149
เด็กหญิงพิชฌญา  กำลังเกื้อ
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
คณิตประถม
150
เด็กหญิงพิชญ์สินี  ประดับ
ป.4
โรงเรียนวัดควนท่าแร่
คณิตประถม
151
เด็กหญิงพิชญาวี  โกศล
ป.5
โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน
คณิตประถม
152
เด็กชายพิชญุตม์  วุ่นดี
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
คณิตประถม
153
เด็กหญิงพิชามญชุ์  ยอแสง
ป.4
โรงเรียนบ้านเมรัย
คณิตประถม
154
เด็กชายพิทยุตม์  เนาวพันธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
คณิตประถม
155
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กว่องสั่น
ป.6
โรงเรียนบ้านพรุแชง
คณิตประถม
156
เด็กหญิงพิมพิศา  รักราวี
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
คณิตประถม
157
เด็กชายพิษณุพัฒน์  พัฒสังวาล
ป.5
โรงเรียนจงฮั้ว
คณิตประถม
158
เด็กหญิงพีรดา  เจริญพรพิมลกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนวพร
คณิตประถม
159
เด็กชายพีรวิชญ์  หมั่นถนอม
ป.4
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
คณิตประถม
160
เด็กชายพีระพัฒน์  ไชยสะอาด
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
คณิตประถม
161
เด็กชายพุทธิพงษ์  คุณสนอง
ป.5
โรงเรียนบ้านสาคูมิตรภาพที่ 195
คณิตประถม
162
เด็กหญิงเพ็ญนภา  กายโรจน์
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
คณิตประถม
163
เด็กหญิงเพียงฟ้า  เก้าเอี้ยน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
คณิตประถม
164
เด็กหญิงแพรวา  อักษรวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
คณิตประถม
165
เด็กหญิงภนาพร  บุญแนบ
ป.4
โรงเรียนบ้านเมรัย
คณิตประถม
166
เด็กชายภรัญยู  แซ่ลิ้ม
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว
คณิตประถม
167
เด็กหญิงภวรัญชน์  กองทูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนวพร
คณิตประถม
168
เด็กชายภัทรชัย  ศรีน้อย
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
คณิตประถม
169
เด็กชายภัทรพล  พรหมเมศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
คณิตประถม
170
เด็กชายภาณุวัฒน์  ช่วยบำรุง
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
คณิตประถม
171
เด็กชายภาณุวัฒน์  อินทปัน
ป.5
โรงเรียนบ้านสาคูมิตรภาพที่ 195
คณิตประถม
172
เด็กหญิงภาวินี  พยัคฆา
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
คณิตประถม
173
เด็กชายภูริพัฒน์  ฉิมมี
ป.4
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
คณิตประถม
174
เด็กชายมรุเดช  ชูขันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน
คณิตประถม
175
เด็กชายเมธพนธ์  เพิ่มเยาว์
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุราษฎร์ธานี เขต 3

ณ อาคาร 90 ปี ชั้น 1 โรงเรียนวัดบ้านส้อง
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายเมธัส  ทวีโภควัฒนกุล
ป.5
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
คณิตประถม
177
เด็กชายยศพนธ์  ลูกรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
คณิตประถม
178
เด็กหญิงรณพร  ชัยสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
คณิตประถม
179
เด็กชายรพีสิทธิ์  เจริญสุข
ป.4
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
คณิตประถม
180
เด็กหญิงรสริน  ช่วยบำรุง
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
คณิตประถม
181
เด็กชายรัชชานนท์  คงจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
คณิตประถม
182
เด็กหญิงรับรพี  วังคุ้มภัย
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
คณิตประถม
183
เด็กหญิงรินรักษ์  กองแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนวพร
คณิตประถม
184
เด็กชายรุ่งอรุณ  ชนะพล
ป.6
โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน
คณิตประถม
185
เด็กหญิงลภัส  กิจวิริยะกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
คณิตประถม
186
เด็กชายวชิรวิทย์  รักสังข์
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
คณิตประถม
187
เด็กชายวทัญญู  ด่านเจริญชัย
ป.4
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
คณิตประถม
188
เด็กชายวรพล  เพชระ
ป.4
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
คณิตประถม
189
เด็กหญิงวรรณรดา  เรียงพัฒน์
ป.4
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
คณิตประถม
190
เด็กหญิงวราภรณ์  ชูช่วย
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
คณิตประถม
191
เด็กหญิงวริศรา  แก้วเจริญ
ป.6
โรงเรียนบ้านพรุแชง
คณิตประถม
192
เด็กหญิงวริศรา  คงปลอด
ป.4
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
คณิตประถม
193
เด็กชายวโรดม  กล่อมแก้ว
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
คณิตประถม
194
เด็กชายวัรภัทร  ทองนาค
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
คณิตประถม
195
เด็กชายวายุ  ลิ้มอารีย์
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
คณิตประถม
196
เด็กหญิงวิภาดา  ศักดิ์อำนวย
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
คณิตประถม
197
เด็กชายวิราศิณี  จิตรธรรม
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
คณิตประถม
198
เด็กหญิงวิลาสินี  เทพศักดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
คณิตประถม
199
เด็กชายวุฒิภัทร  ตั้งสถาพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนวพร
คณิตประถม
200
เด็กหญิงศรรรร  ชัยภักดี
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
คณิตประถม
201
เด็กหญิงศริราวดี  ภูครองตา
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
คณิตประถม
202
เด็กหญิงศศิภา  ชาญณรงค์
ป.5
โรงเรียนวัดไทรโพธิ์งาม
คณิตประถม
203
เด็กชายศักย์ศรณ์  ฉิมยินดี
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว
คณิตประถม
204
เด็กชายศิรวิทย์  บุญชูวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
คณิตประถม
205
เด็กหญิงศิราภัสสร  หนูหีต
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
คณิตประถม
206
เด็กหญิงศิโรรัตน์  สิทธิพงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
คณิตประถม
207
เด็กชายศิวรรจน์  คมกล้า
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
คณิตประถม
208
เด็กชายศุภกิตติ์  อินทร์บำรุง
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว
คณิตประถม
209
เด็กชายศุภณัฐ  บัวบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
คณิตประถม
210
เด็กหญิงศุภนุช  หนูคง
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุราษฎร์ธานี เขต 3

ณ อาคาร 90 ปี ชั้น 2 โรงเรียนวัดบ้านส้อง
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กชายศุภฤกษ์  แซ่ลิ้ม
ป.4
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
คณิตประถม
212
เด็กชายศุภัชพงศ์  พัฒนประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
คณิตประถม
213
เด็กชายสถิตชา  เอียดเดช
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
คณิตประถม
214
เด็กชายสรสิช  หรรษพลางกูร
ป.6
โรงเรียนจงฮั้ว
คณิตประถม
215
เด็กชายสัณหวัช  เคนมา
ป.5
โรงเรียนบ้านสาคูมิตรภาพที่ 195
คณิตประถม
216
เด็กหญิงสิมิลัน  จันทร์พุธ
ป.6
โรงเรียนปัญญาทิพย์
คณิตประถม
217
เด็กชายสิรวิชญ์  คงกุลทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านเมรัย
คณิตประถม
218
เด็กชายสิรวิชญ์  สอนไว
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
คณิตประถม
219
เด็กหญิงสิริกร  เพชรรัตน์
ป.6
โรงเรียนปัญญาทิพย์
คณิตประถม
220
เด็กชายสุทธวีร์  รัศมี
ป.6
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
คณิตประถม
221
เด็กชายสุทธิวีร์  จงจิตร
ป.5
โรงเรียนจงฮั้ว
คณิตประถม
222
เด็กหญิงสุธิมา  ศรีทอง
ป.4
โรงเรียนพุทธยาศรม
คณิตประถม
223
เด็กหญิงสุภัสสร  เกลี้ยงเกลา
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
คณิตประถม
224
เด็กหญิงสุรีย์นิภา  ไมถึง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
คณิตประถม
225
เด็กชายเสรฏฐวุฒิ  เกตุเพชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
คณิตประถม
226
เด็กชายอดิสรณ์  พิมพ์ลอย
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
คณิตประถม
227
เด็กชายอนวัช  สัมภวมานะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนวพร
คณิตประถม
228
เด็กชายอนุชิต  ช่างคิด
ป.5
โรงเรียนบ้านพรุแชง
คณิตประถม
229
เด็กหญิงอนุลดา  จูสวย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
คณิตประถม
230
เด็กชายอนุวัตร  ตรีพันธ์
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
คณิตประถม
231
เด็กชายอภิชาติ  จันทร์จอม
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว
คณิตประถม
232
เด็กชายอภิรักษ์  จูสม
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
คณิตประถม
233
เด็กหญิงอรกช  รัตนะ
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
คณิตประถม
234
เด็กหญิงอรชพร  รัฐนิยม
ป.4
โรงเรียนปัญญาทิพย์
คณิตประถม
235
เด็กหญิงอรวรา  ปฤษฎางค์กูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
คณิตประถม
236
เด็กหญิงอุษา  จันทร์สังข์
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สุราษฎร์ธานี เขต 3

ณ อาคาร 90 ปี ชั้น 2 โรงเรียนวัดบ้านส้อง
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
237
นางสาวกนกกร  ณเสน
ม.3
โรงเรียนบ้านพรุแชง
คณิต ม.ต้น
238
นางสาวจิราวรรณ  ใจสว่าง
ม.3
โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน
คณิต ม.ต้น
239
นายฉัตรมงคล  จิตรแจ่ม
ม.3
โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน
คณิต ม.ต้น
240
เด็กชายเฉลิมพล  รองแก้ว
ม.1
โรงเรียนบ้านพรุแชง
คณิต ม.ต้น
241
นายชาญณรงค์  อาจนะ
ม.3
โรงเรียนบ้านพรุแชง
คณิต ม.ต้น
242
นางสาวญาณศา  โมฬี
ม.3
โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน
คณิต ม.ต้น
243
นางสาวญาดา  เจริญศิริ
ม.3
โรงเรียนบ้านพรุแชง
คณิต ม.ต้น
244
นางสาวณัฐฐา  ฤดี
ม.3
โรงเรียนบ้านพรุแชง
คณิต ม.ต้น
245
นางสาวณัฐนิชา  โพธิ์หิรัญ
ม.3
โรงเรียนบ้านควนนิยม
คณิต ม.ต้น
246
นางสาวณัฐพร  เพชรปาน
ม.3
โรงเรียนบ้านพรุแชง
คณิต ม.ต้น
247
นางสาวดาวพระศุกร์  วงษ์กวี
ม.3
โรงเรียนบ้านพรุแชง
คณิต ม.ต้น
248
เด็กชายธนาวี  ส่องแก้ว
ม.1
โรงเรียนบ้านพรุแชง
คณิต ม.ต้น
249
เด็กหญิงธินันญา  บัวเผียน
ม.2
โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน
คณิต ม.ต้น
250
เด็กหญิงธีรนาฏ  ทองควนลึก
ม.2
โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน
คณิต ม.ต้น
251
นายธีรภัทร  จิตต์จำนงค์
ม.3
โรงเรียนบ้านพรุแชง
คณิต ม.ต้น
252
นางสาวธีราพร  บัวนุช
ม.3
โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน
คณิต ม.ต้น
253
นางสาวนวรัตน์  หวานสนิท
ม.3
โรงเรียนบ้านพรุแชง
คณิต ม.ต้น
254
เด็กหญิงนัจนันทน์  หนูขาว
ม.2
โรงเรียนบ้านควนนิยม
คณิต ม.ต้น
255
เด็กหญิงนันทิกานต์  ศรีน้อย
ม.1
โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน
คณิต ม.ต้น
256
นางสาวนันธิดา  บรรหาร
ม.3
โรงเรียนบ้านพรุแชง
คณิต ม.ต้น
257
เด็กหญิงนารีรัตน์  ชอบผล
ม.2
โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน
คณิต ม.ต้น
258
นางสาวนิฐปนี  ฉวีวรรณ
ม.3
โรงเรียนบ้านพรุแชง
คณิต ม.ต้น
259
นางสาวปภัสรา  จรแก้ว
ม.3
โรงเรียนบ้านควนนิยม
คณิต ม.ต้น
260
นางสาวพรภนา  อยู่ขาว
ม.3
โรงเรียนบ้านพรุแชง
คณิต ม.ต้น
261
นางสาวพรหมพิริยา  บุตรบุญ
ม.3
โรงเรียนบ้านควนนิยม
คณิต ม.ต้น
262
เด็กหญิงพีรญาณ์  บุญจริง
ม.1
โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน
คณิต ม.ต้น
263
เด็กหญิงพีรดา  รัตนพันธ์
ม.1
โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน
คณิต ม.ต้น
264
เด็กชายภูริณัฐ  หวังแก้ว
ม.1
โรงเรียนบ้านพรุแชง
คณิต ม.ต้น
265
นางสาวมุกขรินทร์  วิชัยดิษฐ์
ม.3
โรงเรียนบ้านพรุแชง
คณิต ม.ต้น
266
เด็กชายรัชภูมิ  รักษายศ
ม.1
โรงเรียนบ้านพรุแชง
คณิต ม.ต้น
267
เด็กหญิงรุ่งฤดี  บรรดาล
ม.2
โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน
คณิต ม.ต้น
268
นางสาววรรณกร  ตรีศรี
ม.3
โรงเรียนบ้านพรุแชง
คณิต ม.ต้น
269
นางสาววลัยพร  ศรีสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนบ้านพรุแชง
คณิต ม.ต้น
270
เด็กหญิงศิริภัสสร  คุณสนอง
ม.1
โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน
คณิต ม.ต้น
271
นายศุภกร  มังกรรัตน์
ม.3
โรงเรียนบ้านพรุแชง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สุราษฎร์ธานี เขต 3

ณ อาคาร 90 ปี ชั้น 2 โรงเรียนวัดบ้านส้อง
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
272
นายศุภชัย  แซ่อื้อ
ม.3
โรงเรียนบ้านพรุแชง
คณิต ม.ต้น
273
นายศุภวิชญ์  ไชยมาตย์
ม.3
โรงเรียนบ้านพรุแชง
คณิต ม.ต้น
274
นางสาวสิริมา  จันทรประสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนบ้านพรุแชง
คณิต ม.ต้น
275
เด็กชายสีหนาท  อริยเดช
ม.1
โรงเรียนบ้านควนนิยม
คณิต ม.ต้น
276
นางสาวสุทธิดา  เมฆหมอก
ม.3
โรงเรียนบ้านพรุแชง
คณิต ม.ต้น
277
นางสาวสุธาวัลย์  ชูช่วย
ม.3
โรงเรียนบ้านพรุแชง
คณิต ม.ต้น
278
นายอมรเทพ  หงษ์ไกรเลิศ
ม.3
โรงเรียนบ้านพรุแชง
คณิต ม.ต้น
279
นางสาวอรวรรณ  โตเอี่ยม
ม.3
โรงเรียนบ้านพรุแชง
คณิต ม.ต้น
280
นางสาวอารดา  รัตนพันธ์
ม.3
โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 3

ณ อาคาร 90 ปี ชั้น 2 โรงเรียนวัดบ้านส้อง
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กชายกชกร  แก้วอ่อน
ป.6
โรงเรียนบ้านพรุแชง
วิทย์ประถม
282
เด็กหญิงกชกร  เศวตเวช
ป.5
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
283
เด็กหญิงกชกร  สมบัติแก้ว
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
284
เด็กหญิงกชณิชา  วิจาราณ์
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
285
เด็กหญิงกชนันท์  วิชัยดิษฐ
ป.4
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
286
เด็กหญิงกชพร  แก้วเพ็ง
ป.6
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
287
เด็กหญิงกนกพร  สิทธิชัย
ป.6
โรงเรียนจงฮั้ว
วิทย์ประถม
288
เด็กหญิงกนกพรรณ  นิลประดิษฐ์
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
289
เด็กหญิงกนกวรรณ  คงดี
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
290
เด็กหญิงกนกวรรณ  ดารารัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านเมรัย
วิทย์ประถม
291
เด็กหญิงกนกวรรณ  เพ็งสกุล
ป.6
โรงเรียนปัญญาทิพย์
วิทย์ประถม
292
เด็กหญิงกนกวรรณ  สุขสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
293
เด็กหญิงกนกอร  วรรณพัฒน์
ป.4
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
294
เด็กหญิงกนกอร  สุดคง
ป.4
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
295
เด็กหญิงกนกอร  สุรกา
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
296
เด็กหญิงกมลลักษณ์  มากขนอน
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
297
เด็กหญิงกรกนก  ประพันธ์
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
298
เด็กหญิงกรณิศ  นามนวล
ป.5
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
299
เด็กชายกรธวัช  สุวรรณ
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
300
เด็กหญิงกรรณชนก  เภาประดิษฐ์
ป.4
โรงเรียนปัญญาทิพย์
วิทย์ประถม
301
เด็กหญิงกรรณิการ์  คงทอง
ป.5
โรงเรียนจงฮั้ว
วิทย์ประถม
302
เด็กหญิงกรวรรณ  ชาสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
303
เด็กหญิงกรัณฑรัตน์  นามสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
วิทย์ประถม
304
เด็กหญิงกริญญากร  จิตรธรรม
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
305
เด็กชายกฤชณัท  ขุนพัฒนากุล
ป.6
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
306
เด็กชายกฤตเมธ  สมสุข
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
307
เด็กชายกฤติณัฏฐ์  คุ้มรักษ์
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
308
เด็กชายกฤติน  เกาไศยานนท์
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
309
เด็กชายกฤติน  ตั้งฐานานุศักดิ์
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
310
เด็กชายกฤติพงษ์  จงจิต
ป.6
โรงเรียนบ้านพรุแชง
วิทย์ประถม
311
เด็กหญิงกฤติมา  ประทีป ณ ถลาง
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
312
เด็กหญิงกฤติยาณี  หนูพรหม
ป.5
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
313
เด็กชายกฤษกร  เมืองน้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
314
เด็กชายกฤษกร  อุไรโรจน์
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
315
เด็กชายกฤษฎา  พุทธพืช
ป.6
โรงเรียนบ้านพรุแชง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 3

ณ อาคาร 90 ปี ชั้น 2 โรงเรียนวัดบ้านส้อง
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กหญิงกฤษฎาพรณ์  หิรัญจารุ
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
317
เด็กชายกฤษฏ์ธนัน  บัวแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
318
เด็กชายกฤษณพล  จันทร์ศรี
ป.5
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
319
เด็กชายกฤษณะ  บุญเจริญ
ป.5
โรงเรียนจงฮั้ว
วิทย์ประถม
320
เด็กชายกฤษณะ  แม้นหิรัญ
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
321
เด็กชายกลวัชร  พัฒศรีเรือง
ป.6
โรงเรียนปัญญาทิพย์
วิทย์ประถม
322
เด็กชายกวิน  ก้อนทิพย์
ป.6
โรงเรียนจงฮั้ว
วิทย์ประถม
323
เด็กชายกวินท์  บุญชู
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
324
เด็กหญิงกวิสรา  ณะเสน
ป.6
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
325
เด็กชายกษิดิ์เดช  โพธิ์บุรี
ป.5
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
326
เด็กชายก้องเกียรติ  เพ็ชร์ขน
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
327
เด็กชายกังสดาน  กิ่งชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านเมรัย
วิทย์ประถม
328
เด็กหญิงกัญชนิตา  พลกันยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
329
เด็กหญิงกัญญ์วรา  ลือหล้า
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
330
เด็กหญิงกัญญ์วรา  วรรณทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
331
เด็กหญิงกัญญ์วรา  สามทอง
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
332
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทองอ่อน
ป.5
โรงเรียนมหาราช 2
วิทย์ประถม
333
เด็กหญิงกัญญาพัชร  มีครุฑ
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
334
เด็กหญิงกัญญาพัชร์  ทองอินทร์
ป.4
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
335
เด็กหญิงกัญญาภัค  ศิลป์สวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
336
เด็กหญิงกัญญาภัทร  ทองอนันต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
วิทย์ประถม
337
เด็กหญิงกัญญารัตน์  สังคหะ
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
338
เด็กหญิงกัญญารัตน์  เอกอัครบัณฑิต
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
339
เด็กหญิงกัญญาวดี  สุระกา
ป.6
โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน
วิทย์ประถม
340
เด็กหญิงกัณฐมณี  ไทยเกิด
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
341
เด็กชายกัณธีย์  คงอินทร์
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
342
เด็กหญิงกัณยาวีร์  รุ่งอาญา
ป.5
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
343
เด็กหญิงกันตพิชญ์  ศศิดเดโช
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
344
เด็กชายกันต์พิพัฒน์  ราชรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
345
เด็กหญิงกันตยา  จุลเพชร์
ป.6
โรงเรียนจงฮั้ว
วิทย์ประถม
346
เด็กชายกันตินันท์  ทองนิมิตร
ป.5
โรงเรียนบ้านพรุแชง
วิทย์ประถม
347
เด็กหญิงกันติยา  ทองนา
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
348
เด็กหญิงกัลทิมา  ชูคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน
วิทย์ประถม
349
เด็กหญิงกานต์ตะวัน  แก้วเจริญ
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
350
เด็กหญิงกานต์ธิดา  อินทร์คชสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 3

ณ อาคาร 90 ปี ชั้น 2 โรงเรียนวัดบ้านส้อง
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กหญิงกานต์ธีรา  คลาดนาน
ป.5
โรงเรียนปัญญาทิพย์
วิทย์ประถม
352
เด็กหญิงกานต์พิชชา  อิ้ววังโส
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
353
เด็กหญิงกานต์พิฐชา  ไวถาวร
ป.4
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
354
เด็กหญิงกานต์รวี  จะรา
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
355
เด็กชายกิจญาณ  จรดำ
ป.6
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
356
เด็กชายกิตติคุณ  เพชรศิริ
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
357
เด็กชายกิตติชัย  ไทยดำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
วิทย์ประถม
358
เด็กชายกิตติโชค  ไทยดำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
วิทย์ประถม
359
เด็กหญิงกิตติญา  เดชะ
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
360
เด็กชายกิตตินันท์  จันทบูรณ์
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
361
เด็กชายกิตติพศ  วรมาศกุล
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
362
เด็กชายกิตติภูมิ  นิยมญาติ
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
363
เด็กชายกิตติภูมิ  มายุปักษ์
ป.5
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
364
เด็กหญิงกิติยาพร  พรหมฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
365
เด็กหญิงกิรณา  ดุลยาสิทธิพร
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
366
เด็กหญิงกุนธิตา  แก้วอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
วิทย์ประถม
367
เด็กหญิงกุลจิรา  พูลจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
368
เด็กหญิงกุลญารัตน์  แดงขาว
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
369
เด็กหญิงกุลธิดา  สุทธิเจริญ
ป.6
โรงเรียนบ้านเมรัย
วิทย์ประถม
370
เด็กหญิงกุลนาถ  สุดจิตร
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
371
เด็กหญิงกุลนิษฐ์  อนุอินทร์
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
372
เด็กหญิงเกตน์สิรี  เต็กสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
373
เด็กหญิงเกรศา  อยู่สุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
374
เด็กชายเกรียงไกร  แก้วเกลี้ยง
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
375
เด็กหญิงเกวลิน  ทองสินธ์ุ
ป.6
โรงเรียนบ้านเมรัย
วิทย์ประถม
376
เด็กหญิงเกวลี  ปานดี
ป.6
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
377
เด็กหญิงเกษกนก  บัวจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านเมรัย
วิทย์ประถม
378
เด็กชายเกษมศักดิ์  เทพี
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
379
เด็กชายเกียรติศักดิ์  คงสา
ป.6
โรงเรียนบ้านพรุแชง
วิทย์ประถม
380
เด็กชายไกรวิชญ์  อุดมทองสกุล
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
381
เด็กชายไกรสิทธิ์  สิงหราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
382
เด็กหญิงขวัญกมล  แต้มจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
383
เด็กหญิงขวัญกมล  มั่นเมาะ
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
384
เด็กชายขวัญชัย  หลักซุม
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
385
เด็กชายคณิศร  จินต์จิโรพันธ์
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 3

ณ อาคาร 90 ปี ชั้น 3 โรงเรียนวัดบ้านส้อง
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
เด็กหญิงคริสติน่า  เซียร์ริ่ง
ป.5
โรงเรียนจงฮั้ว
วิทย์ประถม
387
เด็กหญิงคิรภัสสร  สุริยะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
388
เด็กชายคีตศิลป์  เส้งสุย
ป.5
โรงเรียนปัญญาทิพย์
วิทย์ประถม
389
เด็กชายคุณาธิป  สงค์ช่วย
ป.5
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
390
เด็กหญิงจณิตา  จันทร์ทอง
ป.5
โรงเรียนจงฮั้ว
วิทย์ประถม
391
เด็กชายจตุพร  ริยาพันธ์
ป.6
โรงเรียนจงฮั้ว
วิทย์ประถม
392
เด็กชายจตุรชัย  ภูมิไชยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
วิทย์ประถม
393
เด็กหญิงจริยนาฏ  วรรณศิริ
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
394
เด็กหญิงจรูญลักษณ์  เพชรสอน
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
395
เด็กชายจักรกาย  ทรัพย์เมฆ
ป.5
โรงเรียนปัญญาทิพย์
วิทย์ประถม
396
เด็กชายจักรชัย  อ่อนคำบัง
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
397
เด็กชายจักรพงศ์  ตุ้งฉาย
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
398
เด็กชายจักรพงศ์  พัฒนประดิษฐ์
ป.4
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
399
เด็กชายจักรพงษ์  โพธาภินันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
400
เด็กชายจักรี  พุนพูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
401
เด็กหญิงจันทกานต์  แก้วกระจาย
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
402
เด็กหญิงจันทนิภา  บุญเลี้ยง
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
403
เด็กหญิงจันทร์วิภา  แต่งเกลี้ยง
ป.4
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
404
เด็กหญิงจารุวรรณ  คชเถื่อน
ป.5
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
405
เด็กหญิงจารุวรรณ  แซ่ลิ้ม
ป.5
โรงเรียนจงฮั้ว
วิทย์ประถม
406
เด็กหญิงจารุวรรณ  พันธวงศ์
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว
วิทย์ประถม
407
เด็กชายจารุวิทย์  สมหวัง
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
408
เด็กหญิงจิณณพัดธยาน์  ศรีทองคำ
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
409
เด็กหญิงจิณัฐตา  ช่วยคงมา
ป.5
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
410
เด็กหญิงจิดาภา  เตโชพัฒนชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
วิทย์ประถม
411
เด็กหญิงจิดาภา  ภักดี
ป.6
โรงเรียนบ้านเมรัย
วิทย์ประถม
412
เด็กหญิงจิตรลดา  อนุภักดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
413
เด็กหญิงจิรนันท์  เกื้อเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
414
เด็กชายจิรเมธ  พราหมณ์ศรีชาย
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
415
เด็กหญิงจิระพร  ร้อยนาค
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
416
เด็กหญิงจิระภา  ไก่แก้ว
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
417
เด็กหญิงจิราพัชร  แก้วเจริญ
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
418
เด็กชายจิรายุ  ชนะฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
419
เด็กหญิงจิราวรรณ  บัวแก้ว
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
420
เด็กหญิงจิราวรรณ  แว่นแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 3

ณ อาคาร 90 ปี ชั้น 3 โรงเรียนวัดบ้านส้อง
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
421
เด็กชายจิราศิน  ประชุม
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
422
เด็กชายจีรวัฒน์  แก้วประสงค์
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
423
เด็กหญิงจีระนันท์  หอมกอ
ป.6
โรงเรียนจงฮั้ว
วิทย์ประถม
424
เด็กหญิงจุฑาการณ์  สุขศรี
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
425
เด็กหญิงจุฑามาศ  ปานเงิน
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
426
เด็กหญิงจุฑารัตน์  โพธิ์เพชร
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
427
เด็กหญิงจุไรวรรณ  ศรีเอี่ยมศิลป์
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
428
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ไทยเกิด
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
429
เด็กชายเจตนิพัทธ์  วิโรจน์พิพัฒน์กุล
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
430
เด็กชายฉัตรชัย  แซ่ภู่
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
431
เด็กหญิงฉันท์ชนก  จันทร์เหมือน
ป.4
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
432
เด็กหญิงฉันทนิษฐ์  จันทร์เสาร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
433
เด็กหญิงชญาดา  ทองสกุล
ป.5
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
434
เด็กหญิงชญานิศ  ปานุวงศ์
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
435
เด็กหญิงชญานิษฐ์  จันทร์นวล
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
436
เด็กหญิงชฎาเกษ  คินธร
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
437
เด็กหญิงชฎาฉัตร  สุระกา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
438
เด็กหญิงชฎาพร  เพ็ชร์สุข
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
439
เด็กชายชนกรตถ์  เพชรอาวุธ
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
440
เด็กหญิงชนนิกานต์  โกละกะ
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
441
เด็กชายชนวัฒน์  ชูแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
วิทย์ประถม
442
เด็กหญิงชนัญชิดา  พงษ์ประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
443
เด็กหญิงชนัญชิดา  สุวรรณรักษ์
ป.5
โรงเรียนปัญญาทิพย์
วิทย์ประถม
444
เด็กหญิงชนันญา  สอนประสม
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
445
เด็กหญิงชนันธร  ชูศรี
ป.5
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
446
เด็กชายชนาธิป  ยวนพันธ์
ป.6
โรงเรียนจงฮั้ว
วิทย์ประถม
447
เด็กหญิงชนิดาภา  กิตติพลจักร
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
448
เด็กชายชนินทร์ศักดิ์  ฉันทสุเมธากุล
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
449
เด็กหญิงชมพูนุช  กำลังใบ
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
450
เด็กหญิงชมพูนุช  หนูกลิ่น
ป.5
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
451
เด็กชายชยกร  หมีทอง
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
452
เด็กชายชยธร  สิงห์ไชย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
453
เด็กชายชยุติพงค์  พุทธาโร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
วิทย์ประถม
454
เด็กชายชลากร  รัศมี
ป.5
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
455
เด็กหญิงชวัลลักษณ์  อภิวัฒน์วราวงศ์
ป.5
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 3

ณ อาคาร 90 ปี ชั้น 3 โรงเรียนวัดบ้านส้อง
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
456
เด็กชายชวิศณัฏฐ์  พิริยะรุ่งภิญโญ
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
457
เด็กชายชัชชัย  เทพเรือง
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
458
เด็กชายชัชวัล  จันทฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
459
เด็กหญิงชัญญานุช  ชัยสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
460
เด็กชายชัยธวัช  เกื้อฉิม
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
461
เด็กชายชาญณภัส  ยิ้มมาก
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
462
เด็กหญิงชาติวงศ์  เห็นจริง
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
463
เด็กหญิงชาลิสา  เซี่ยงฉิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
464
เด็กหญิงชาลิสา  ธรฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
465
เด็กชายชิษณุพงศ์  ประเสริฐเพชรมณี
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
466
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ชื่นลดารมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
วิทย์ประถม
467
เด็กหญิงชุติกาญจน์  พลายแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
468
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ศรีเฮง
ป.6
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
469
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ศักดิ์สง
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
470
เด็กหญิงชุติกานต์  กระจ่างมล
ป.4
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
471
เด็กหญิงชุติมา  ไทยทอง
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
472
เด็กชายโชติกะ  ตั้งวิศวกิจ
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
473
เด็กหญิงโชติกา  เพชรเกิด
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
474
เด็กชายโชติภัทร  ประทานชวโน
ป.6
โรงเรียนบ้านเมรัย
วิทย์ประถม
475
เด็กหญิงโชษิตา  รักเพชร
ป.4
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
476
เด็กชายไชยธรรมรงค์  ดิษฐสาคร
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
477
เด็กหญิงญัฐทิชา  ธราพร
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
478
เด็กหญิงญาณิฐา  ชัยเวช
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
479
เด็กหญิงญาณิศา  สีจันทร์
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
480
เด็กหญิงญาติมา  เบียกขุนทด
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
481
เด็กชายฐติวุฒิ  ทองแท้
ป.5
โรงเรียนจงฮั้ว
วิทย์ประถม
482
เด็กชายฐปนัท  ชินธเนศ
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
483
เด็กชายฐานันดร  ชัยยศ
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
484
เด็กหญิงฐานิกา  ทองพันธ์
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
485
เด็กหญิงฐานิตา  เพ็ชรรัตน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
วิทย์ประถม
486
เด็กหญิงฐานิตา  สมบัติ
ป.6
โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน
วิทย์ประถม
487
เด็กชายฐาปกรณ์  ขาว
ป.5
โรงเรียนบ้านพรุแชง
วิทย์ประถม
488
เด็กหญิงฐาปนีย์  ขุนณิรงค์
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
489
เด็กหญิงฐิดา  สุทธิคุณานันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
490
เด็กหญิงฐิตาภา  จันทวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 3

ณ อาคาร 90 ปี ชั้น 3 โรงเรียนวัดบ้านส้อง
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
491
เด็กหญิงฐิติกานต์  รองเดช
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
492
เด็กหญิงฐิติชญา  ทวีแก้ว
ป.4
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
493
เด็กหญิงฐิติชญา  มากบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
494
เด็กหญิงฐิติมา  พรมเสวียด
ป.6
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
495
เด็กหญิงฐิติยาภรณ์  รักษ์รอด
ป.6
โรงเรียนจงฮั้ว
วิทย์ประถม
496
เด็กหญิงฐิติรัตน์  เล็กขำ
ป.6
โรงเรียนปัญญาทิพย์
วิทย์ประถม
497
เด็กหญิงฐิติวรดา  แก้วเจริญ
ป.6
โรงเรียนปัญญาทิพย์
วิทย์ประถม
498
เด็กหญิงฐิติวรดา  ดีต่าย
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
499
เด็กหญิงฐิติวรดา  วรมาศกุล
ป.4
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
500
เด็กหญิงฑิฆัมพร  สุราษฎร์
ป.4
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
501
เด็กหญิงฑิมพิกา  เรืองศรี
ป.4
โรงเรียนวัดควนท่าแร่
วิทย์ประถม
502
เด็กหญิงเฑย์วษา  ขุนโหน
ป.6
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
503
เด็กหญิงณกัญญา  โมฬี
ป.5
โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน
วิทย์ประถม
504
เด็กหญิงณชธร  พันธ์ศรี
ป.4
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
505
เด็กชายณชพล  แก้วอำรัตน์
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
506
เด็กชายณชพล  ยอดสร้อย
ป.6
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
507
เด็กชายณฐกร  กรายแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
วิทย์ประถม
508
เด็กชายณฐกร  ชูมณี
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
509
เด็กชายณฐกร  ยะโส
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
510
เด็กชายณฐพล  นวลเศษ
ป.4
โรงเรียนจงฮั้ว
วิทย์ประถม
511
เด็กหญิงณฐภัทร  ไชยมุติ
ป.5
โรงเรียนปัญญาทิพย์
วิทย์ประถม
512
เด็กหญิงณฐาอร  สุริยัน
ป.5
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
513
เด็กหญิงณภัครสรา  หอมสิ้น
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
514
เด็กชายณภัทร  จันทกานต์
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
515
เด็กหญิงณภัทร  ช่วยบำรุง
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
516
เด็กชายณภัทร  ทองขาว
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
517
เด็กหญิงณภัทร  สุ่มยศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
518
เด็กหญิงณภัสธนันท์  พรหมประสงค์
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
519
เด็กชายณรงค์วิทย์  จันทร์แก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
520
เด็กหญิงณัชชา  พิทักษ์
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
521
เด็กหญิงณัชชา  ศิลป์สวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
522
เด็กชายณัชพล  หนูทอง
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
523
เด็กหญิงณัชวรัญญ์  พันธ์ศรี
ป.4
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
524
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  เสืออินโท
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
525
เด็กหญิงณัฏฐ์กานดา  สายสามพราน
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 3

ณ อาคาร 90 ปี ชั้น 3 โรงเรียนวัดบ้านส้อง
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
526
เด็กหญิงณัฏฐ์ณิชชา  เกตุณรายณ์
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
527
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ชูแก้ว
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
528
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ผุดแจ่มใส
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
529
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  หนูสงค์
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
530
เด็กหญิงณัฏฐนารีย์  ปานเขียว
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
531
เด็กชายณัฏฐากร  หนูแก้ว
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
532
เด็กชายณัฏฐากรณ์  ศรีโชติ
ป.4
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
533
เด็กหญิงณัฐกมล  ศรีราม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
วิทย์ประถม
534
เด็กชายณัฐกรณ์  สิริ
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
535
เด็กหญิงณัฐกฤตา  วงษ์เสือ
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
536
เด็กหญิงณัฐกานต์  แก้วศรีมล
ป.4
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
537
เด็กหญิงณัฐกานต์  คงฤกษ์
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
538
เด็กหญิงณัฐชนกพร  บุญหรอ
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
539
เด็กหญิงณัฐชยา  พรรณรา
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
540
เด็กหญิงณัฐชยา  รัตนพันธ์
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
541
เด็กหญิงณัฐชาวดี  ทองขำ
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
542
เด็กหญิงณัฐณิชา  แก้วเพ็ง
ป.4
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
543
เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทร์นวล
ป.5
โรงเรียนมหาราช 2
วิทย์ประถม
544
เด็กหญิงณัฐณิชา  ช่างคิด
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
545
เด็กหญิงณัฐณิชา  ไชยภา
ป.5
โรงเรียนปัญญาทิพย์
วิทย์ประถม
546
เด็กหญิงณัฐณิชา  ดีใหม่
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
547
เด็กหญิงณัฐณิชา  หนูจันทร์แก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดควนท่าแร่
วิทย์ประถม
548
เด็กหญิงณัฐณิชา  หล่อพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
549
เด็กหญิงณัฐติกา  ให้หวล
ป.4
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
550
เด็กหญิงณัฐทิตา  พรหมณะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
551
เด็กหญิงณัฐธิดา  แก้วสุขศรี
ป.5
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
552
เด็กหญิงณัฐธิดา  จี่พิมาย
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
553
เด็กหญิงณัฐธิดา  ชนะพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
554
เด็กหญิงณัฐธิดา  ไทยเสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
555
เด็กหญิงณัฐธิดา  เมืองแดง
ป.6
โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน
วิทย์ประถม
556
เด็กชายณัฐนนท์  บุญแนบ
ป.6
โรงเรียนบ้านเมรัย
วิทย์ประถม
557
เด็กหญิงณัฐนันท์  อินทร์นาค
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
558
เด็กหญิงณัฐนิชา  ชูขันธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
559
เด็กหญิงณัฐนิชา  สารพงษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
560
เด็กชายณัฐพงศ์  คนึง
ป.5
โรงเรียนจงฮั้ว
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 3

ณ อาคาร 90 ปี ชั้น 3 โรงเรียนวัดบ้านส้อง
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
561
เด็กชายณัฐพงศ์  แต่งเกลี้ยง
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
562
เด็กชายณัฐพงศ์  มุสิกชาติ
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
563
เด็กชายณัฐพล  อ้นประวัติ
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
564
เด็กหญิงณัฐภัทร  เพชระ
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
565
เด็กหญิงณัฐมน  ทวีศิลป์
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
566
เด็กหญิงณัฐวดี  กิจขุนทด
ป.4
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
567
เด็กหญิงณัฐวดี  คงสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
568
เด็กหญิงณัฐวดี  ทองดี
ป.5
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
569
เด็กหญิงณัฐวดี  อรุณประภากร
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
570
เด็กหญิงณัฐวดี  อินทรักษ์
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
571
เด็กหญิงณัฐวรรณ  ตรีเภรี
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว
วิทย์ประถม
572
เด็กหญิงณัฐวรา  พาลกูล
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
573
เด็กชายณัฐวุฒิ  อินทร์จันทร์
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
574
เด็กหญิงณิชนันทน์  แดงขาว
ป.5
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
575
เด็กหญิงณิชมน  พริ้มเพรา
ป.5
โรงเรียนจงฮั้ว
วิทย์ประถม
576
เด็กหญิงณิชาภัทร  แก้วอำรัตน์
ป.6
โรงเรียนจงฮั้ว
วิทย์ประถม
577
เด็กหญิงณิชาภัทร  ไชยสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
578
เด็กหญิงณิชาภา  พิทักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
579
เด็กหญิงณิชารวี  นันตสิน
ป.6
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
580
เด็กหญิงณิชารีย์  คงศรีชาย
ป.6
โรงเรียนบ้านบางปาน
วิทย์ประถม
581
เด็กหญิงณิชารีย์  ชัยชนะ
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
582
เด็กหญิงดนุลดา  สุขราช
ป.5
โรงเรียนบ้านพรุแชง
วิทย์ประถม
583
เด็กหญิงดนูนาถ  พริกแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านเมรัย
วิทย์ประถม
584
เด็กชายดรัณภพ  ทองจันทร์
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
585
เด็กหญิงดลพร  เทียมเมือง
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
586
เด็กหญิงดวงกมล  ชูจิตร
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
587
เด็กหญิงดวงตะวัน  ยงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
วิทย์ประถม
588
เด็กชายดุลยวัต  ชูจิตร
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
589
เด็กหญิงตรีชฎา  คำหวาน
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
590
เด็กชายตรีวิชญ์  สุจีรพันธ์
ป.4
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
591
เด็กหญิงตวงพลอย  หนูนาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
592
เด็กชายตะวันชัย  พรหมอินทร์
ป.6
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
593
เด็กชายตันติกร  นรินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
594
เด็กหญิงติณณา  ช่วยบำรุง
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
595
เด็กชายตุลธร  อินมาก
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 3

ณ อาคารเวียงหลวง ชั้น 1 โรงเรียนวัดบ้านส้อง
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
596
เด็กชายเตชิต  จงจิตต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
วิทย์ประถม
597
เด็กชายทวีสิน  พยัคฆา
ป.6
โรงเรียนบ้านเมรัย
วิทย์ประถม
598
เด็กหญิงทักษพร  เมืองซุม
ป.4
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
599
เด็กหญิงทักษอร  คงศรีรัตน์
ป.6
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
600
เด็กชายทัณฑกร  ลือภพ
ป.6
โรงเรียนบ้านพรุแชง
วิทย์ประถม
601
เด็กหญิงทัศพร  เกตสุรินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
602
เด็กหญิงทิฆัมพร  บัวทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
วิทย์ประถม
603
เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์  ทองหนู
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว
วิทย์ประถม
604
เด็กชายทีปกร  คำปรีชา
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
605
เด็กชายทีปกร  สิทธิรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
606
เด็กชายธนกร  ศรีกลับ
ป.4
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
607
เด็กชายธนทัต  จำรัสฉาย
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
608
เด็กชายธนเทพ  ประพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
วิทย์ประถม
609
เด็กหญิงธนธรณ์  บุญแสง
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
610
เด็กหญิงธนพร  รามแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านเมรัย
วิทย์ประถม
611
เด็กชายธนพัฒน์  รอดเจริญ
ป.5
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
612
เด็กชายธนพัฒน์  สมประสงค์
ป.4
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
613
เด็กชายธนภัทร  กำเนิดไทย
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
614
เด็กชายธนภัทร  บุญแก้วสุข
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
615
เด็กชายธนภัทร  พัฒสังวาล
ป.4
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
616
เด็กชายธนภูมิ  ประเสริฐเพชรมณี
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
617
เด็กชายธนวรรธน์  หนูศรีแก้ว
ป.4
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
618
เด็กชายธนวัฒน์  วุฒิศักดิ์
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
619
เด็กชายธนวินท์  อินทจักร
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
620
เด็กหญิงธนัชพร  ธราพร
ป.6
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
621
เด็กหญิงธนัญชนก  ชูเจริญ
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว
วิทย์ประถม
622
เด็กหญิงธนัญชนก  สุขกุล
ป.5
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
623
เด็กชายธนากร  วิชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
624
เด็กชายธนาพล  จินดา
ป.5
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
625
เด็กชายธเนศพล  อินทร์จันทร์
ป.6
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
626
เด็กชายธรรศพล  ลิ่วรุ่งโรจน์
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
627
เด็กหญิงธวัลรัตน์  พัฒสังวาล
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
628
เด็กชายธัชนันท์  ค้วนแอ่ม
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
629
เด็กหญิงธัญชนก  เกลี้ยงกลม
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
630
เด็กหญิงธัญญธร  อินทสโร
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 3

ณ อาคารห้วยแก้ว ชั้น 1 โรงเรียนวัดบ้านส้อง
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
631
เด็กหญิงธัญญพัฒน์  มีอักษร
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
632
เด็กหญิงธัญญ์ยประภา  ธนเกียรติวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
633
เด็กหญิงธัญญรัตน์  รักชาติ
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
634
เด็กหญิงธัญญรัศม์  บุญชู
ป.5
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
635
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  จันทบำรุง
ป.6
โรงเรียนจงฮั้ว
วิทย์ประถม
636
เด็กหญิงธัญพิมล  ละออ
ป.5
โรงเรียนบ้านพรุแชง
วิทย์ประถม
637
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ศรีภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
638
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  สมุดจินดา
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
639
เด็กหญิงธัญรดา  รัตนคช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
640
เด็กหญิงธัญวรัตม์  ศรีชุม
ป.4
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
641
เด็กหญิงธันยกานต์  เวชนารายณ์
ป.4
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
642
เด็กหญิงธันย์ชนก  สันติพนาวงศ์
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
643
เด็กหญิงธันยพร  กรุยะ
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
644
เด็กชายธันวา  จันทร์ภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
645
เด็กหญิงธามิศา  คงเช็น
ป.5
โรงเรียนปัญญาทิพย์
วิทย์ประถม
646
เด็กหญิงธารินี  ชัยสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
วิทย์ประถม
647
เด็กหญิงธิดาภรณ์  อุ่นแท่น
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
648
เด็กหญิงธิดารัตน์  ทองน้อย
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
649
เด็กหญิงธิดารัตน์  นาควิลัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
วิทย์ประถม
650
เด็กหญิงธิดารัตน์  มีแก้ว
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
651
เด็กหญิงธิดารัตน์  หรรสกุล
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
652
เด็กชายธิติสรณ์  คะเชนทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
653
เด็กชายธีธัช  ตันติพงศ์อาภา
ป.4
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
654
เด็กชายธีธัช  สินธุวัฒนวิบูลย์
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
655
เด็กหญิงธีร์จุฑา  ทองคำ
ป.5
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
656
เด็กชายธีรเทพ  บุญช้าง
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
657
เด็กชายธีรนันท์  จันทร์นวล
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
658
เด็กชายธีรพล  วงศ์ใหญ่
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
659
เด็กชายธีรภัทร  พูลแก้ว
ป.6
โรงเรียนปัญญาทิพย์
วิทย์ประถม
660
เด็กชายธีรภัทร  ภิรมย์
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
661
เด็กชายธีรภัทร  มุสิกะ
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
662
เด็กชายธีระธาดา  รักนาควน
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
663
เด็กชายนครินทร์  โชคพิชัย
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
664
เด็กชายนนทนันท์  เหมทานนท์
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
665
เด็กชายนพรัตน์  รัตนบุรี
ป.4
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 3

ณ อาคารห้วยแก้ว ชั้น 1 โรงเรียนวัดบ้านส้อง
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
666
เด็กชายนพรัตน์  วงศ์เพ็ญ
ป.6
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
667
เด็กหญิงนภกมล  ชุมทองมา
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
668
เด็กหญิงนภัสชล  สุขเจริญ
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
669
เด็กหญิงนภัสภรณ์  สุขแท้
ป.6
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
670
เด็กหญิงนภาทิพย์  จันทร์พงษฺ์
ป.5
โรงเรียนบ้านพรุแชง
วิทย์ประถม
671
เด็กหญิงนภาพร  พันธ์เล็ก
ป.6
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
672
เด็กหญิงนภาวรรณ  ทองศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านพรุแชง
วิทย์ประถม
673
เด็กชายนรนิติ  ช่วยยิ้ม
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
674
เด็กชายนรวิชญ์  มะลิทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านเมรัย
วิทย์ประถม
675
เด็กชายนราเทพ  พิบูลย์
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
676
เด็กชายนเรธรน์  ชูศรี
ป.6
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
677
เด็กชายนฤชิต  หนูมาก
ป.5
โรงเรียนจงฮั้ว
วิทย์ประถม
678
เด็กชายนฤเบศ  ชัยแป้น
ป.6
โรงเรียนบ้านเมรัย
วิทย์ประถม
679
เด็กชายนฤเบศ  ปัตตายะโส
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
680
เด็กหญิงนฤมล  เทพแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านเมรัย
วิทย์ประถม
681
เด็กหญิงนฤมล  มะลิวัลย์
ป.6
โรงเรียนบ้านพรุแชง
วิทย์ประถม
682
เด็กหญิงนฤมล  ห่อวุ่น
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
683
เด็กหญิงนลิตา  ช่วยเลื่อม
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
684
เด็กหญิงนลิน  สิงหบุญพงศ์
ป.6
โรงเรียนปัญญาทิพย์
วิทย์ประถม
685
เด็กชายนวพร  ปานุวงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
686
เด็กชายนวพล  คงษา
ป.6
โรงเรียนบ้านพรุแชง
วิทย์ประถม
687
เด็กชายนวพล  แซ่ชั้น
ป.6
โรงเรียนจงฮั้ว
วิทย์ประถม
688
เด็กหญิงนัจจนันท์  ถิ่นไทรขึง
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
689
เด็กหญิงนัญทพร  ศรีสุข
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
690
เด็กหญิงนัฐฎนิชา  ชูชาติ
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
691
เด็กชายนัทธพงศ์  นุศรีจันทร์
ป.6
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
692
เด็กชายนันทกว้าง  จัตุมิตร
ป.5
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
693
เด็กหญิงนันท์นภัส  ทองถึง
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
694
เด็กหญิงนันท์นภัส  บุญแพ
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
695
เด็กหญิงนันท์นลิน  นวนนุ่น
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
696
เด็กหญิงนันท์นลิน  ศรีสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
697
เด็กชายนันทน์วิทย์  ทองโอ
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
698
เด็กหญิงนันทภัส  เจริญรักษ์
ป.6
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
699
เด็กหญิงนันทิชา  ไชยยศ
ป.6
โรงเรียนจงฮั้ว
วิทย์ประถม
700
เด็กหญิงนันทิดา  สุดี
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 3

ณ อาคารห้วยแก้ว ชั้น 1 โรงเรียนวัดบ้านส้อง
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
701
เด็กชายนันทิพัฒน์  แข็งแรง
ป.6
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
702
เด็กหญิงนันทิยา  จั้งโล้ง
ป.6
โรงเรียนมหาราช 2
วิทย์ประถม
703
เด็กหญิงนันธิดา  อักษร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
วิทย์ประถม
704
เด็กหญิงนาขวัญ  มณีพุทธ
ป.5
โรงเรียนบ้านพรุแชง
วิทย์ประถม
705
เด็กชายนิติพัฒน์  หนูจันทร์แก้ว
ป.6
โรงเรียนจงฮั้ว
วิทย์ประถม
706
เด็กหญิงนิพัทธ์พร  ราชพิบูลย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
วิทย์ประถม
707
เด็กชายนิรัติศัย  เกิดเพ็ชร์
ป.4
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
708
เด็กหญิงนุชนาฏ  ว่องสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
709
เด็กชายบวรพจน์  เมฆศรี
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
710
เด็กหญิงบัณฑิตา  แก้วท่าชี
ป.5
โรงเรียนวัดควนท่าแร่
วิทย์ประถม
711
เด็กหญิงบัณฑิตา  จันทวงษ์
ป.5
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
712
เด็กหญิงบัณฑิตา  สินไชย
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
713
เด็กชายบัลลังก์ฉัตร  ชูคง
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
714
เด็กหญิงบุษกร  ขนาบแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว
วิทย์ประถม
715
เด็กหญิงบุษยมาศ  สิงคาร
ป.4
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
716
เด็กหญิงเบญจพร  แย้มแก้ว
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
717
เด็กหญิงเบญจรงค์  เจริญอินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว
วิทย์ประถม
718
เด็กหญิงใบตอง  บำรุงศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน
วิทย์ประถม
719
เด็กชายปกป้อง  ประเสริฐยศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
720
เด็กหญิงปกิตตา  ศรีสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
721
เด็กชายปฏิภาณ  สุ่มยศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
722
เด็กชายปฏิวัติ  ศฤงคาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
723
เด็กชายปฏิวัติ  อุ่นสุด
ป.6
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
724
เด็กชายปฐมพร  เอี่ยมสะอาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
725
เด็กหญิงปณาลี  อุราพร
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
726
เด็กหญิงปณิดา  เอี่ยมรักษา
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
727
เด็กหญิงปณิศา  ทองขำ
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
728
เด็กหญิงปทิตตา  เรืองศรี
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
729
เด็กหญิงปทุมวดี  รัตนปัญญา
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
730
เด็กหญิงปพาณิน  ครองนุช
ป.4
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
731
เด็กหญิงปพิชญา  พรายพรรณ
ป.6
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
732
เด็กหญิงปพิชญา  อินทรักษ์
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
733
เด็กหญิงปพิศรา  กองดี
ป.5
โรงเรียนจงฮั้ว
วิทย์ประถม
734
เด็กชายปภังกร  นาคขวัญ
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
735
เด็กชายปภังกร  พิชัยณรงค์
ป.6
โรงเรียนปัญญาทิพย์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 3

ณ อาคารห้วยแก้ว ชั้น 1 โรงเรียนวัดบ้านส้อง
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
736
เด็กหญิงปภัชญา  แสงจันศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
737
เด็กหญิงปภัสสร  คำวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
738
เด็กหญิงปภาดา  ศรีประเทศ
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
739
เด็กหญิงปภาวดี  รัตนพันธ์
ป.4
โรงเรียนวัดควนท่าแร่
วิทย์ประถม
740
เด็กหญิงปภาวรินท์  กมลวัฒนสุนทร
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
741
เด็กชายปรเมธร์  มากขนอน
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
742
เด็กหญิงประดับขวัญ  ทองพันธ์
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
743
เด็กหญิงประภาภรณ์  ศิริชู
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
744
เด็กหญิงปราชญ์ญาพร  ทองมาก
ป.4
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
745
เด็กหญิงปราณปริยา  สรรเสริญ
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
746
เด็กหญิงปรายฝน  น่วมเพชร
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
747
เด็กหญิงปรายฟ้า  แก้วสุขศรี
ป.6
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
748
เด็กหญิงปรายฟ้า  น่วมเพชร
ป.4
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
749
เด็กหญิงปริชาติ  จันทร์ศักดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
750
เด็กหญิงปริญญา  พัฒนสิงห์
ป.4
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
751
เด็กหญิงปริมญาดา  ไม้เลื้อย
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
752
เด็กหญิงปริยากร  ปลอดปล่อง
ป.5
โรงเรียนมหาราช 2
วิทย์ประถม
753
เด็กหญิงปริยากร  อุปการแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
วิทย์ประถม
754
เด็กหญิงปริยาภัทร  พันธ์สุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
755
เด็กหญิงปรียาภัทร  รักการ
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
756
เด็กชายปวริศ  เลิศแก้ว
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
757
เด็กหญิงปวริศา  แก้วเกลี้ยง
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
758
เด็กหญิงปวริศา  อดทน
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
759
เด็กชายปองคุณ  ศรีสมทรัพย์
ป.5
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
760
เด็กหญิงปัญจณีย์  แซ่ภู่
ป.4
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
761
เด็กชายปัญญวรรธน์  พลวิชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
762
เด็กชายปัญญากร  กำเหนิด
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
763
เด็กชายปัญญากร  คงแป้น
ป.4
โรงเรียนจงฮั้ว
วิทย์ประถม
764
เด็กชายปัญญากร  แสงณรงค์
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
765
เด็กชายปัญญากร  อรชุน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
766
เด็กชายปัญญาวิชญ์  จันทร์มณี
ป.5
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
767
เด็กชายปัณฑ์  ปราสาทิกะพันธ์
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
768
เด็กชายปัณณทัต  พุทธสาม
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
769
เด็กชายปัณณ์พัฒน์  ไตรรัตน์
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
770
เด็กชายปัณณวัฒน์  สุระกา
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 3

ณ อาคารห้วยแก้ว ชั้น 1 โรงเรียนวัดบ้านส้อง
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
771
เด็กหญิงปัณนธร  จิตราภิรมย์
ป.4
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
772
เด็กหญิงปัทมวรรณ  อนุอินทร์
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
773
เด็กชายปาณชัย  อุนะพำนัก
ป.4
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
774
เด็กหญิงปาณิศา  ด้วงเพชร
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
775
เด็กหญิงปาณิสรา  หนูจีนเส้ง
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
776
เด็กหญิงปาณิสรา  อินทร์ชู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
777
เด็กหญิงปานกมล  ชูพันธ์
ป.5
โรงเรียนจงฮั้ว
วิทย์ประถม
778
เด็กหญิงปานตะวัน  จันทร์สว่าง
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
779
เด็กหญิงปานไพลิน  นพรัตน์
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
780
เด็กชายปารณ  ชุมขำ
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
781
เด็กหญิงปาลิตา  ทองศิริ
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
782
เด็กหญิงปาลิตา  เส้งเซ่ง
ป.5
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
783
เด็กหญิงปิยนิตย์  ประสมใจ
ป.6
โรงเรียนวัดควนท่าแร่
วิทย์ประถม
784
เด็กหญิงปิยพร  อุปลา
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
785
เด็กชายปิยพัทธ์  พรหมเกิด
ป.6
โรงเรียนบ้านพรุแชง
วิทย์ประถม
786
เด็กหญิงปิยะธิดา  อยู่สกุล
ป.4
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
787
เด็กหญิงปิยะเนตร  เพชรน้อย
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
788
เด็กหญิงปีย์วรา  จันทร์เที่ยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
789
เด็กชายปุณณัตถ์  ประพัฒน์
ป.6
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
790
เด็กหญิงปุณยนุช  คะเชนทร์
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
791
เด็กชายพงศกร  จอมคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
792
เด็กชายพงศกร  ทองคำ
ป.4
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
793
เด็กชายพงศกร  สาริขา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
วิทย์ประถม
794
เด็กชายพชรพล  กระจะจ่าง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
วิทย์ประถม
795
เด็กชายพชรพล  อินทร์นาค
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
796
เด็กหญิงพชรมน  จีนศรีคง
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
797
เด็กชายพนิเอล  แก้วเขียว
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
798
เด็กหญิงพรชนก  วิมลพันธ์ุ
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
799
เด็กหญิงพรทิพา  รุจาคม
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
800
เด็กหญิงพรทิวา  ตันธนกุล
ป.4
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
801
เด็กหญิงพรนัชชา  สุจีรพันธ์
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
802
เด็กชายพรปรีณัน  สระแก้ว
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
803
เด็กหญิงพรพิมล  ทองถึง
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
804
เด็กหญิงพรพิมล  ทองศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
805
เด็กหญิงพรเพ็ญ  หนูแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านพรุแชง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 3

ณ อาคารห้วยแก้ว ชั้น 2 โรงเรียนวัดบ้านส้อง
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
806
เด็กหญิงพรรณพนัช  ยอดทอง
ป.5
โรงเรียนปัญญาทิพย์
วิทย์ประถม
807
เด็กหญิงพรรณภัทร  งาแก้ว
ป.5
โรงเรียนปัญญาทิพย์
วิทย์ประถม
808
เด็กหญิงพรรวินท์  เจนเจริญวงศ์
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
809
เด็กหญิงพรรษชล  เลื่อมใสสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
810
เด็กหญิงพราวแสงจรัส  สนิทราช
ป.5
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
811
เด็กชายพริษฐ์  บางรัตน์
ป.5
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
812
เด็กชายพลลภัตม์  อุ่นศร
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
813
เด็กหญิงพลอยเงิน  น้ำเพชร
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
814
เด็กหญิงพลอยไพลิน  แก้วอำไพ
ป.5
โรงเรียนบ้านพรุแชง
วิทย์ประถม
815
เด็กชายพศุตม์  เพชรชนะ
ป.4
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
816
เด็กหญิงพัชชารวี  นันตสิน
ป.4
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
817
เด็กหญิงพัชรกันย์  คำแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
818
เด็กหญิงพัชรพรรณ  ริยาพันธ์
ป.6
โรงเรียนปัญญาทิพย์
วิทย์ประถม
819
เด็กชายพัชรพล  ไทยเกิด
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
820
เด็กหญิงพัชรภร  นวลแก้ว
ป.4
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
821
เด็กหญิงพัชราภรณ์  อินทรชู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
822
เด็กหญิงพัชริดา  แก้วคง
ป.4
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
823
เด็กชายพัทธดนย์  วิมลพันธ์ุ
ป.4
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
824
เด็กหญิงพัทธีธ์รา  ทองนุกูล
ป.6
โรงเรียนบ้านเมรัย
วิทย์ประถม
825
เด็กหญิงพัลลภา  ด่านวิริยะกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
826
เด็กชายพัสกร  สุภาพโรจน์
ป.6
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
827
เด็กชายพัสวี  ศรีวิเลิศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
วิทย์ประถม
828
เด็กหญิงพิชชาภา  พุฒถนอม
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
829
เด็กหญิงพิชญธิดา  ชูดำดี
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
830
เด็กหญิงพิชญธิดา  ทองศรี
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
831
เด็กหญิงพิชญธิดา  ศรีพงษ์พันธ์ุกุล
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
832
เด็กชายพิชญ์ภูมิ  มูสิกะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
833
เด็กหญิงพิชญ์สินี  ชัยสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
834
เด็กหญิงพิชญาภรณ์  รักบำรุง
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
835
เด็กหญิงพิชญาภัค  ทองฉิม
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
836
เด็กหญิงพิชญาภา  ชัยมา
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
837
เด็กหญิงพิชญาภา  เดชะ
ป.5
โรงเรียนปัญญาทิพย์
วิทย์ประถม
838
เด็กหญิงพิณนภัส  นาควิลัย
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
839
เด็กหญิงพิมญาดา  อภัยสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
840
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สายเภอ
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 3

ณ อาคารห้วยแก้ว ชั้น 2 โรงเรียนวัดบ้านส้อง
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
841
เด็กหญิงพิมพ์พัชชา  ชุ่มนวล
ป.5
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
842
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  เรืองจันทร์
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
843
เด็กหญิงพิมพิศา  ทองน้อย
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
844
เด็กหญิงพิมพิศา  ลิ่มอรัญ
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว
วิทย์ประถม
845
เด็กหญิงพิมพิศา  ศิริวัฒน์
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
846
เด็กชายพิสิษฎ์กิจพงศธร  คุ้มแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
847
เด็กชายพีรพัฒน์  พิบูลย์
ป.6
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
848
เด็กหญิงพีรยา  สุทธิศิลป์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
849
เด็กชายพุฒิพงศ์  คงทรัพย์
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
850
เด็กชายพุฒิพงศ์  ธเนศเหมรัศมิ์
ป.4
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
851
เด็กหญิงเพชรลดา  ริยาพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
852
เด็กหญิงเพ็ญณิกา  ปานยัง
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
853
เด็กหญิงแพรวพิชชา  พุธสุข
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
854
เด็กหญิงแพรวฟ้า  เพ็ชรผ่อง
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
855
เด็กหญิงแพรวา  เกษรัตน์
ป.5
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
856
เด็กหญิงภรณ์ชนก  ช่วยบำรุง
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
857
เด็กหญิงภรณ์ชนก  สวยสาย
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
858
เด็กชายภวินท์  ไกรนรา
ป.6
โรงเรียนปัญญาทิพย์
วิทย์ประถม
859
เด็กหญิงภัคจิรา  แก้วกระจก
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
860
เด็กหญิงภัคภร  พลเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
861
เด็กหญิงภัททิยา  จินตาคม
ป.6
โรงเรียนปัญญาทิพย์
วิทย์ประถม
862
เด็กชายภัทรกร  พรหมเจียม
ป.4
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
863
เด็กหญิงภัทรธา  ภูหิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
864
เด็กหญิงภัทรธิดา  กะตากูล
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
865
เด็กหญิงภัทรธิดา  เฉลิมพิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
866
เด็กหญิงภัทรธิดา  เดชาสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
867
เด็กหญิงภัทรธิดา  อังสานาบ
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
868
เด็กหญิงภัทรนันท์  ขาวทอง
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
869
เด็กหญิงภัทรนิดา  สงอนุรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
วิทย์ประถม
870
เด็กหญิงภัทรวดี  ช่วยคงมา
ป.5
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
871
เด็กชายภัทรศัย  จิตพนมกาญจน์
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
872
เด็กหญิงภัทราภรณ์  โพธิ์โชติ
ป.5
โรงเรียนมหาราช 2
วิทย์ประถม
873
เด็กหญิงภัทราวดี  บัวเมือง
ป.5
โรงเรียนมหาราช 2
วิทย์ประถม
874
เด็กหญิงภัสสร  บุญยิ่ง
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
875
เด็กชายภาคีนัย  หนูแก้ว
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 3

ณ อาคารห้วยแก้ว ชั้น 2 โรงเรียนวัดบ้านส้อง
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
876
เด็กหญิงภานรินทร์  อุปฐาก
ป.5
โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน
วิทย์ประถม
877
เด็กชายภานุวัชร์  บุตรพรหม
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
878
เด็กหญิงภาวดี  อุนทรีจันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
879
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  จิรสัตยาวงษ์
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
880
เด็กหญิงภิญดาพัชญ์  ศิริวัฒน์
ป.4
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
881
เด็กหญิงภูมิญาดา  บุญประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนจงฮั้ว
วิทย์ประถม
882
เด็กชายภูมิดล  คงไพฑูรย์
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
883
เด็กชายภูมิทัศน์  บัวอ่อน
ป.6
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
884
เด็กหญิงภูมิเทพ  สิงหบำรุง
ป.6
โรงเรียนจงฮั้ว
วิทย์ประถม
885
เด็กชายภูมิพัฒน์  พลศรีนวล
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
886
เด็กชายภูริช  แว่นศิลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
887
เด็กชายภูริณัฐ  แซ่โค้ว
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
888
เด็กชายภูริณัฐ  ดีชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
889
เด็กชายภูริทัต  พันธ์เล็ก
ป.4
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
890
เด็กชายภูริภัทร  แซ่คู
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
891
เด็กชายภูริภัทร  มีแสง
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
892
เด็กชายภูวเดช  แซ่เก้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
893
เด็กชายภูวิศ  โฮกอ่อน
ป.6
โรงเรียนจงฮั้ว
วิทย์ประถม
894
เด็กหญิงภูษณิษา  รักแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
895
เด็กชายภูสิทธิ์  ติณชาติอารักษ์
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
896
เด็กหญิงมณีมณฑ์  แก้วอำรัตน์
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
897
เด็กหญิงมณีวรรณ  สิงหวัฒน์
ป.6
โรงเรียนวัดควนท่าแร่
วิทย์ประถม
898
เด็กหญิงมนต์นภา  สุวรรณรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
899
เด็กหญิงมนฤดี  อนุภักดิ์
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
900
เด็กหญิงมนัสญา  ยมนา
ป.6
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
901
เด็กหญิงมนัสนันท์  สมจิตร
ป.6
โรงเรียนบ้านเมรัย
วิทย์ประถม
902
เด็กชายมนัสวิน  พุ่มบัว
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
903
เด็กหญิงมะลิวัลย์  ฟักทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
904
เด็กชายมาร์วิน  รสจันทร์
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
905
เด็กหญิงมาริสา  น้อยภา
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
906
เด็กหญิงมาศมาตา  ศุภกรชูวงศ์
ป.5
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
907
เด็กชายเมธัส  ใจเพียร
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
908
เด็กหญิงเมลิช่า  มีสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
909
เด็กหญิงยลรดา  คงเอียง
ป.5
โรงเรียนมหาราช 2
วิทย์ประถม
910
เด็กชายยศภัทร  นพพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านพรุแชง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 3

ณ อาคารห้วยแก้ว ชั้น 2 โรงเรียนวัดบ้านส้อง
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
911
เด็กหญิงยศวดี  คงเอียง
ป.5
โรงเรียนมหาราช 2
วิทย์ประถม
912
เด็กชายยิ่งคุณ  เกษเพชร
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
913
เด็กหญิงเยาวเรศ  ศรีเอี่ยมศิลป์
ป.4
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
914
เด็กหญิงโยษิตา  ยงเยื้องคง
ป.4
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
915
เด็กหญิงรชกร  อุ่นศร
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
916
เด็กชายรณกร  เกื้อเสนาะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
917
เด็กหญิงรดาภัค  ชูทองวรโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
วิทย์ประถม
918
เด็กหญิงรยา  เต็มราม
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
919
เด็กหญิงรวิสรา  คงปลอด
ป.5
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
920
เด็กหญิงรวิสรา  ชุมชอบ
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
921
เด็กหญิงรวิสรา  มีมาก
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
922
เด็กหญิงรสริน  เชื่อมใจ
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
923
เด็กชายระพีพัฒน์  นาคพิน
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
924
เด็กชายรัชชานนท์  แซ่เอี้ยว
ป.6
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
925
เด็กชายรัชชานนท์  พรหมศร
ป.6
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
926
เด็กชายรัชชานนท์  มาส่ง
ป.5
โรงเรียนจงฮั้ว
วิทย์ประถม
927
เด็กชายรัชชานนท์  หนูดำ
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
928
เด็กหญิงรัชนีกร  ประดับสกุลวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
929
เด็กหญิงรัชนีวรรณ  เพ็ญพงศ์
ป.6
โรงเรียนปัญญาทิพย์
วิทย์ประถม
930
เด็กหญิงรัญชิดา  เซี่ยงฉิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
931
เด็กชายรัฐภูมิ  ถุงทอง
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
932
เด็กหญิงรัตติกาล  ถุงทอง
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
933
เด็กหญิงรัตน์ประภา  พรหมทอง
ป.5
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
934
เด็กชายราเชน  รักปาน
ป.5
โรงเรียนปัญญาทิพย์
วิทย์ประถม
935
เด็กหญิงรามาวดี  โสภาคย์
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
936
เด็กหญิงรินรดา  ตั้งสถาพร
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
937
เด็กหญิงรินลดา  บุญฉิม
ป.4
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
938
เด็กหญิงรุ่งนภา  นวลสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
939
เด็กหญิงรุ่งไพลิน  ศรีสม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
940
เด็กหญิงฤทธิชัย  ขาวทอง
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
941
เด็กชายฤทธิเดช  เรืองทอง
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
942
เด็กหญิงลภัสรดา  บุญคง
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
943
เด็กหญิงลลิตภัทร  ตังรักษา
ป.5
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
944
เด็กหญิงลลิตภัทร  สรีระพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
945
เด็กหญิงลลิตา  ช่วยศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 3

ณ อาคารห้วยแก้ว ชั้น 2 โรงเรียนวัดบ้านส้อง
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
946
เด็กหญิงลลิตา  เสรีพงษ์
ป.5
โรงเรียนวัดควนท่าแร่
วิทย์ประถม
947
เด็กชายลัญจกร  อยู่ขาว
ป.5
โรงเรียนบ้านพรุแชง
วิทย์ประถม
948
เด็กหญิงเลนภา  จันทะโร
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
949
เด็กหญิงวกุลทิพย์  ริยาพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
950
เด็กหญิงวชิรวดี  ชัยเวช
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
951
เด็กชายวชิรวิชญ์  ตั้งนรกุล
ป.4
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
952
เด็กชายวชิรวิทย์  ชุมชอบ
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
953
เด็กชายวชิรวิทย์  นวลละออง
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
954
เด็กชายวชิรวุฒิ  หลักซุม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
955
เด็กหญิงวณิชชา  กุลจารุสิริ
ป.5
โรงเรียนปัญญาทิพย์
วิทย์ประถม
956
เด็กหญิงวรกาญจน์  สุขช่วง
ป.6
โรงเรียนบ้านบางปาน
วิทย์ประถม
957
เด็กชายวรชัย  ดุลยะศิริ
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
958
เด็กหญิงวรพิชชา  ปัญโญแก้ว
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
959
เด็กหญิงวรพิชชา  มุณีวรรณ์
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
960
เด็กชายวรเมธ  ชฎาการณ์
ป.5
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
961
เด็กหญิงวรรณวิสาห์  บุญนำ
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
962
เด็กหญิงวราคณา  พลายจันทร์
ป.5
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
963
เด็กชายวราเทพ  แจ่มจรัส
ป.6
โรงเรียนบ้านเมรัย
วิทย์ประถม
964
เด็กหญิงวราภรณ์  บุญเจริญ
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
965
เด็กหญิงวริศรา  จันทร์พงค์
ป.5
โรงเรียนวัดควนท่าแร่
วิทย์ประถม
966
เด็กหญิงวริศรา  พรหมเกิด
ป.6
โรงเรียนบ้านเมรัย
วิทย์ประถม
967
เด็กหญิงวริษา  พิศแลงาม
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
968
เด็กหญิงวสุธิดา  แต้มจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว
วิทย์ประถม
969
เด็กหญิงวัชราวรรณ  เพชรปาน
ป.5
โรงเรียนบ้านพรุแชง
วิทย์ประถม
970
เด็กหญิงวัลย์พร  สิขิวัฒน์
ป.6
โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน
วิทย์ประถม
971
เด็กหญิงวิชุดา  ดิฐเนียม
ป.5
โรงเรียนบ้านพรุแชง
วิทย์ประถม
972
เด็กหญิงวิญาดา  เทพทอง
ป.6
โรงเรียนจงฮั้ว
วิทย์ประถม
973
เด็กชายวินท์ณกร  แซ่หลี
ป.4
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
974
เด็กชายวินภัทร  คล้ายทอง
ป.5
โรงเรียนจงฮั้ว
วิทย์ประถม
975
เด็กหญิงวิมลรัตน์  ทองตุ้ม
ป.5
โรงเรียนบ้านพรุแชง
วิทย์ประถม
976
เด็กชายวิรชัช  พยัคฆา
ป.5
โรงเรียนบ้านเมรัย
วิทย์ประถม
977
เด็กชายวิริทธิพล  ชุมศรี
ป.4
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
978
เด็กชายวิริทธิ์พล  หลิวคง
ป.6
โรงเรียนจงฮั้ว
วิทย์ประถม
979
เด็กหญิงวิลาสินี  บุญเจริญ
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
980
เด็กชายวิศรุต  ขวัญม่วง
ป.5
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 3

ณ อาคารห้วยแก้ว ชั้น 3 โรงเรียนวัดบ้านส้อง
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
981
เด็กหญิงวิสสุตา  วันมณีศรีบงกช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
982
เด็กชายวีรภัทร  เมืองน้อย
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
983
เด็กชายวุฒิพงศ์  จำนงค์จิตร
ป.6
โรงเรียนบ้านเมรัย
วิทย์ประถม
984
เด็กหญิงเวทิตา  วันชัย
ป.6
โรงเรียนจงฮั้ว
วิทย์ประถม
985
เด็กหญิงศรัณย์ธร  อิงควัชรกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
986
เด็กชายศรุต  ศรีบุญยัง
ป.5
โรงเรียนจงฮั้ว
วิทย์ประถม
987
เด็กหญิงศศิโฉม  ศรีภักดี
ป.6
โรงเรียนบ้านพรุแชง
วิทย์ประถม
988
เด็กหญิงศศิธร  รัตนสูตร
ป.5
โรงเรียนบ้านเมรัย
วิทย์ประถม
989
เด็กหญิงศศินภา  ชูแก้ว
ป.4
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
990
เด็กหญิงศศินันท์  บุญหรอ
ป.4
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
991
เด็กหญิงศศิพิมพ์  เซี่ยงฉิน
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
992
เด็กชายศักดินนท์  อินทร์คง
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
993
เด็กหญิงศักดินี  จรดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
994
เด็กหญิงศิรประภา  ช่วยพัฒน์
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
995
เด็กชายศิรภัส  พัฒนกูล
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
996
เด็กชายศิรวิทย์  ชนิดปลอด
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
997
เด็กหญิงศิริกันยา  ลิ่มซุ่นตี๋
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
998
เด็กหญิงศิริกาญจน์  วงค์นาศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
999
เด็กหญิงศิริรักษ์  ปลอดอ่อน
ป.6
โรงเรียนจงฮั้ว
วิทย์ประถม
1000
เด็กหญิงศิริวิมล  อินทรักษ์
ป.6
โรงเรียนจงฮั้ว
วิทย์ประถม
1001
เด็กหญิงศิวพร  เศรษฐเชื้อ
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
1002
เด็กชายศิวัฒม์  ศรีนุ่ม
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
1003
เด็กหญิงศุณัญญา  จันทร์พงค์
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
1004
เด็กชายศุภกิตติ์  ทองศรี
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
1005
เด็กชายศุภณัฐ  จำปาอูบ
ป.4
โรงเรียนจงฮั้ว
วิทย์ประถม
1006
เด็กชายศุภณัฐ  บัวพรหม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
1007
เด็กชายศุภณัฐ  ผอมกลัด
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
1008
เด็กหญิงศุภพิชญ์  บัวเพชร
ป.5
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
1009
เด็กชายศุภวิชญ์  พัฒนประดิษฐ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
1010
เด็กชายศุภวิชญ์  วงษ์หงษ์
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
1011
เด็กหญิงศุภักธิดา  เพชระ
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
1012
เด็กหญิงศุภิสรา  จิตรจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
1013
เด็กหญิงสถิตาภรณ์  ศรีอุทัย
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
1014
เด็กชายสนธิ  เจริญรักษ์
ป.6
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
1015
เด็กหญิงสพิชญา  ชูสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านเมรัย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 3

ณ อาคารห้วยแก้ว ชั้น 3 โรงเรียนวัดบ้านส้อง
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1016
เด็กหญิงสพิชญา  ตันติวิกรม
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
1017
เด็กหญิงสมาพร  สุทธินวล
ป.4
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
1018
เด็กชายสรวงศ์  ไชยทิพย์
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
1019
เด็กหญิงสรัลรัตน์  คงภักดี
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
1020
เด็กหญิงสรัลรัตน์  พิทักษ์
ป.5
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
1021
เด็กชายสราวุฒิ  ครองนุช
ป.4
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
1022
เด็กหญิงสโรชา  นิระโส
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
1023
เด็กหญิงสโรชา  สนิทราช
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
1024
เด็กหญิงสโรษิณี  ศรีแก้วคง
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
1025
เด็กหญิงสลิลทิพย์  พรหมศร
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
1026
เด็กหญิงสวภัทร  เจริญแพทย์
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
1027
เด็กชายสัคค์วสุ  ลีลาวัฒนเกียรติ
ป.4
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
1028
เด็กชายสัณหณัฐ  ชูชาติ
ป.6
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
1029
เด็กชายสัณหณัฐ  บัวพรหม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
1030
เด็กชายสันต์ภพ  ชูเฟื่องฟ้า
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
1031
เด็กชายสันหณัฐ  ขำเกิด
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
1032
เด็กชายสิทธิกร  ถิ่นพิบูลย์
ป.6
โรงเรียนบ้านพรุแชง
วิทย์ประถม
1033
เด็กชายสิทธิชัย  ช่วยคง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
1034
เด็กชายสิรภพ  ไชยเพชร
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
1035
เด็กชายสิรวิชญ์  แดงมา
ป.6
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
1036
เด็กชายสิรวิชญ์  บรรณาลังค์
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
1037
เด็กหญิงสิริญามล  ช่างคิด
ป.6
โรงเรียนบ้านเมรัย
วิทย์ประถม
1038
เด็กหญิงสิรินญา  พยาบาล
ป.5
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
1039
เด็กหญิงสิรินดา  เนยนม
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
1040
เด็กหญิงสิริภร  อ่อนรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านพรุแชง
วิทย์ประถม
1041
เด็กหญิงสุกฤตา  มณีรัตน์
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
1042
เด็กหญิงสุชานรี  สลัดแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
1043
เด็กหญิงสุณัฎฐา  เรือง
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
1044
เด็กหญิงสุณิสา  เพชรฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
1045
เด็กหญิงสุตาภัทร  ติ่งต่ำ
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
1046
เด็กหญิงสุติษา  เพ็ชรยัง
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
1047
เด็กชายสุทเดช  รัศมี
ป.6
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
1048
เด็กหญิงสุทธิกานต์  แซ่ชั้น
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
1049
เด็กชายสุทธิพงศ์  รัตนพันธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน
วิทย์ประถม
1050
เด็กชายสุทธิภัทร  ส้มเกตุ
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 3

ณ อาคารห้วยแก้ว ชั้น 3 โรงเรียนวัดบ้านส้อง
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1051
เด็กหญิงสุธิกานต์  ไทยแท้
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
1052
เด็กหญิงสุธิดา  จำปาพันธ์
ป.4
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
1053
เด็กหญิงสุพรรณพิมพ์  สวัสดิ์อุบล
ป.6
โรงเรียนบ้านเมรัย
วิทย์ประถม
1054
เด็กหญิงสุพิชชา  ธรฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
วิทย์ประถม
1055
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  โพธิ์แก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
1056
เด็กหญิงสุพิชญนันทน์  ภมรพันธ์
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
1057
เด็กหญิงสุพิชญา  เจริญรักษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน
วิทย์ประถม
1058
เด็กชายสุภชัย  ฟุ้งเกียรติคุณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
วิทย์ประถม
1059
เด็กหญิงสุภัชชา  เพ็ชรประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
วิทย์ประถม
1060
เด็กหญิงสุภัสสรา  ทองจันทร์แก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
1061
เด็กหญิงสุภัสสรา  มีแก้ว
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
1062
เด็กหญิงสุภาพร  รักษ์ศรีเมือง
ป.6
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
1063
เด็กหญิงสุภาภรณ์  ใจรื่น
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
1064
เด็กหญิงสุภาวดี  ญาโนทัย
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
1065
เด็กหญิงสุภาวิตา  พงศ์พรหม
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
1066
เด็กหญิงสุภิชญา  นวลศรี
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
1067
เด็กหญิงสุเมธนี  สุขทิพย์
ป.6
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
1068
เด็กชายสุรสิทธิ์  ทองจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านเมรัย
วิทย์ประถม
1069
เด็กหญิงสุรัตดา  คีรีทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านพรุแชง
วิทย์ประถม
1070
เด็กหญิงสุรัตน์ติยา  ศรีเนียม
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
1071
เด็กหญิงสุรัสวดี  จรเปลี่ยว
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
1072
เด็กหญิงสุราณี  บุญทอง
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
1073
เด็กหญิงสุวภัทร  เพ็ชรศิริ
ป.6
โรงเรียนวัดควนท่าแร่
วิทย์ประถม
1074
เด็กชายสุวินัย  ไชยยศ
ป.4
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
1075
เด็กชายเสกข์วิจักขณ์พงศ์  คุ้มชำนาญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
วิทย์ประถม
1076
เด็กชายเสริมศักดิ์  ชัยธวัชธำรง
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
1077
เด็กหญิงเสาวภา  กามูณี
ป.5
โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน
วิทย์ประถม
1078
เด็กหญิงโสภิดา  หนูแก้ว
ป.4
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
1079
เด็กหญิงโสมสิริ  พาหุมันโต
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
1080
เด็กหญิงหยาดพิรุณ  อู้สกุลวัฒนา
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
1081
เด็กชายหรินทร์  ลาชโรจน์
ป.6
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
1082
เด็กหญิงเหมือนฝัน  จันทร์เสาร์
ป.4
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
1083
เด็กชายองศ์บุญ  มีแรง
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
1084
เด็กหญิงอจิรวดี  เพชรขวัญ
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
1085
เด็กชายอชิคุณ  ชมบุตร
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 3

ณ อาคารห้วยแก้ว ชั้น 3 โรงเรียนวัดบ้านส้อง
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1086
เด็กหญิงอชิรญา  ชำนาญ
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
1087
เด็กหญิงอชิรญา  รูปโอ
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
1088
เด็กชายอดิศร  ตั้งนรกุล
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
1089
เด็กชายอดิศร  เพ็งสกุล
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
1090
เด็กชายอดิศร  สวัสดิวงค์
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
1091
เด็กหญิงอตินุช  ประกอบ
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
1092
เด็กชายอติวิชญ์  อักษรดำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
วิทย์ประถม
1093
เด็กหญิงอธิกานต์  ทองดี
ป.4
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
1094
เด็กชายอธิวัฒน์  ทองสุข
ป.6
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
1095
เด็กชายอนาวิล  ทองปาน
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
1096
เด็กชายอนาวิล  บุญฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
1097
เด็กหญิงอนินทิตา  ดำวงศ์
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
1098
เด็กหญิงอนิษา  แซ่ลิ้ม
ป.5
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
1099
เด็กชายอนุพงษ์  วงศ์ท่าเรือ
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
1100
เด็กหญิงอภิชญา  อุ่นเสียม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
วิทย์ประถม
1101
เด็กชายอภิภูมิ  เพชรประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
1102
เด็กชายอภิวัฒน์  ยงรักษา
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
1103
เด็กชายอภิสิทธิ์  ตัณฑกุล
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
1104
เด็กหญิงอมรกานต์  ฟักจีน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
วิทย์ประถม
1105
เด็กชายอมรชัย  ริยาพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านพรุแชง
วิทย์ประถม
1106
เด็กหญิงอมรรัตน์  พราหมณ์คงแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านพรุแชง
วิทย์ประถม
1107
เด็กหญิงอรจิรา  พลายด้วง
ป.5
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
1108
เด็กหญิงอรนลิน  แก้วแสน
ป.5
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
1109
เด็กหญิงอรปภา  ชูประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
1110
เด็กหญิงอรพิมล  ชูกลิ่น
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
1111
เด็กชายอรรถโกวิทย์  เพชรรัตน์
ป.6
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
1112
เด็กหญิงอรวณิชยา  นาคพิน
ป.4
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
1113
เด็กหญิงอรอมล  เสนาณรงค์
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
1114
เด็กหญิงอรอุมา  สุขอ่อน
ป.5
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
1115
เด็กหญิงอริชญา  เกิดขุมทอง
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
1116
เด็กชายอริย์ธัช  พรหมด้วง
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
1117
เด็กหญิงอริษา  จันทับ
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
1118
เด็กหญิงอริสรา  กองทูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
1119
เด็กหญิงอริสา  ด้วงชุม
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
1120
เด็กหญิงอลินดา  รัศมี
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 3

ณ อาคารห้วยแก้ว ชั้น 3 โรงเรียนวัดบ้านส้อง
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1121
เด็กหญิงอลิศา  เรืองศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านเมรัย
วิทย์ประถม
1122
เด็กชายอัครวัต  ชูเชิด
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
1123
เด็กหญิงอัจจิมา  ราชธานี
ป.5
โรงเรียนมหาราช 2
วิทย์ประถม
1124
เด็กหญิงอัจฉรียา  เทพทุ่งหลวง
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
1125
เด็กหญิงอัญชิษา  ขุนพรหม
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
1126
เด็กหญิงอัญญา  ทักษิณาวิสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
วิทย์ประถม
1127
เด็กหญิงอัญทิชา  เพชรอาวุธ
ป.4
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
1128
เด็กหญิงอัฐภิญญา  ทองก้านเหลือง
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
1129
เด็กหญิงอัฐภิญญา  หงษ์ทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
1130
เด็กหญิงอันดามัน  นิมนต์
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
1131
เด็กหญิงอาทิติยา  มั่งมี
ป.6
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
1132
เด็กชายอานัต  ทัศน์กระจ่าง
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
1133
เด็กชายอาภากร  ช่อสะอึก
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
1134
เด็กหญิงอารดา  เพ็ชรสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
1135
เด็กชายอารักษ์  เนียมสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
1136
เด็กหญิงอินทิพร  ช่างเรือ
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
1137
เด็กหญิงอุฑาทิพย์  ทองควนลึก
ป.6
โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน
วิทย์ประถม
1138
เด็กชายอุดมศักดิ์  โพธิ์เพชร
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
1139
เด็กชายเอกพล  ลำพูน
ป.6
โรงเรียนจงฮั้ว
วิทย์ประถม
1140
เด็กชายเอื้ออังกูร  แข็งมาก
ป.4
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
1141
เด็กหญิงไอริณ  เปี่ยมปรีดากุล
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม