ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุราษฎร์ธานี เขต 3

ณ อาคาร 90 ปี ชั้น 1 โรงเรียนวัดบ้านส้อง
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  ด้วงแก้ว
ป.6
โรงเรียนมหาราช 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกชฎาภรณ์  อำนวย
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกนกพร  พิจิตร
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงกนกพร  ราชรักษย์
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงกนกวรรณ  ขอสุข
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงกนกวรรณ  ซั่นกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กหญิงกนกวรรณ  เพชรเชนทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านควนนิยม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงกมลชนก  แซ่ฮ่าน
ป.4
โรงเรียนบ้านเมรัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กหญิงกมลชนก  พรหมเสน
ป.6
โรงเรียนวัดควนท่าแร่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กชายกรณพัฒน์  สวนกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนวพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กชายกรณ์  วิริยะตั้งสกุล
ป.4
โรงเรียนพุทธยาศรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กหญิงกรรณิการ์  อินเอียด
ป.5
โรงเรียนบ้านสาคูมิตรภาพที่ 195
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กชายกฤตพล  ถิ่นพิบูลย์
ป.5
โรงเรียนปัญญาทิพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กชายกฤติน  สวนกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนวพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กหญิงกฤติมากรณ์  แซ่หลี
ป.4
โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กหญิงกลิ่นสุคนธ์  ปานมาศ
ป.5
โรงเรียนปัญญาทิพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงกษิรา  ปิลวาส
ป.4
โรงเรียนปัญญาทิพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แข็งมาก
ป.5
โรงเรียนบ้านพรุแชง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กหญิงกัญญาพัชร  รัชชู
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กชายกันตพล  ภักดี
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กหญิงกัลธิยา  หัสพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กหญิงกิ่งฟ้า  แซ่ย่อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กชายกิตตินันท์  แซ่ลิ้ม
ป.4
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กชายกิตติพงษ์  รัชชู
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กหญิงกิตติพร  ลิ้มสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กชายกิตติพัศ  รอดมา
ป.4
โรงเรียนพุทธยาศรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กชายกิตติภัค  ยาบ้านแป้ง
ป.4
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กชายกิตติศักดิ์  พัฒน์ชู
ป.4
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กชายกุลธวัช  ช่วยศรีสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กหญิงเกณิกา  แก้วเจริญ
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กชายเกรียงศักดิ์  สงอาจินต์
ป.4
โรงเรียนพุทธยาศรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กชายคเณศวร  พนาลี
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กชายคิดคม  นาคทุ่งเตา
ป.4
โรงเรียนพุทธยาศรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กหญิงคุณัญญา  สมหวัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนวพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กชายจตุพล  นิลมาศ
ป.6
โรงเรียนจงฮั้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุราษฎร์ธานี เขต 3

ณ อาคาร 90 ปี ชั้น 1 โรงเรียนวัดบ้านส้อง
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายจักรภัทร  คุ้มครอง
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กชายจิณณวัตร  วงศ์ณาศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กหญิงจิรนันท์  ภูละ
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กชายจิรภัทร  สีดำ
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กชายจิรเมธ  จันดี
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กชายจิราวัฒน์  ชูลี
ป.4
โรงเรียนปัญญาทิพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กหญิงชญานุตม์  พิทักษ์วงศ์
ป.5
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กหญิงชนิตา  เมืองน้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนวพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงชนิสรา  อนุกูล
ป.6
โรงเรียนบ้านสาคูมิตรภาพที่ 195
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กชายชวกร  จันทบูรณ์
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กชายชวกรณ์  กัลพฤกษ์
ป.4
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กชายชัยวัตร  เพ็ชรมาก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กชายชาติกานต์  หวั่งประดิษฐ์
ป.4
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กชายชินกฤต  ชัยขันท์
ป.4
โรงเรียนปัญญาทิพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กชายชุติพนธ์  พรหมเรือง
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กหญิงโชติทาริกา  สาละสาลิน
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กชายญาณพัฒน์  กุลรัตน์
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กหญิงฐรินดา  พรมขำ
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กหญิงฐานิกา  หนูพรหม
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กหญิงฐานิตา  ช่วยกรด
ป.5
โรงเรียนบ้านเมรัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กชายฐาปกรณ์  เกิดเกลื่อน
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กหญิงฐิติชญา  พรหมมนตรี
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กหญิงฐิติภรณ์  แซ่ตั่น
ป.4
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กหญิงฐิติภัทร  รักประทุม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนวพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กชายณฐกร  ละม้าย
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กหญิงณภัฏษอร  ผุดประสิทธิกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กหญิงณัจฉรียา  หนูสาย
ป.6
โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กชายณัชพล  แซ่จิว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนวพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ชัยรัตน์
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กหญิงณัฎฐธิดา  เถียรวิชิต
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทิพย์ดี
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กชายณัฐกรณ์  ศักดิ์พรหม
ป.6
โรงเรียนบ้านพรุแชง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กหญิงณัฐชนัน  เพชรขาวช่วย
ป.6
โรงเรียนปัญญาทิพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กหญิงณัฐชา  ทองใบ
ป.5
โรงเรียนจงฮั้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กหญิงณัฐณิชา  เถียรวิชิต
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุราษฎร์ธานี เขต 3

ณ อาคาร 90 ปี ชั้น 1 โรงเรียนวัดบ้านส้อง
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงณัฐธญาน์  แสงระวี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนวพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญทอง
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กหญิงณัฐรดี  แก้วบุตร
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กหญิงณัฐวรรณ  ซั่นกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กหญิงณัตธิมา  อินทรทัศน์
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กหญิงณิชากร  สุดธานี
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กหญิงณิชาพร  พิบูลย์
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กหญิงดรณีรัตน์  ทองเปลี่ยนแสง
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กชายเตชน์  นนทสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กชายทตพงษ์  เทพทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนวพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กหญิงทิฐินันท์  พิบูลย์
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กชายทีปกร  คงศรีรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กชายธนกฤต  ไชยยุทธ
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กชายธนกฤต  แซ่จิว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กชายธนกฤต  บวรสว่างนิเวศ
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กชายธนชาติ  ศรีสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กชายธนทัต  อรุณประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กชายธนพล  รอดจิตร
ป.6
โรงเรียนวัดควนท่าแร่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กชายธนพล  สุระกา
ป.4
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กชายธนภักษ์  บุญฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กชายธนภัทร  ปริพันธ์
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กชายธนภัทร  อินทร์นาค
ป.5
โรงเรียนวัดควนท่าแร่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กหญิงธนัญชนก  ประสารทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนวพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กชายธนา  ช่วยคุ้ม
ป.4
โรงเรียนพุทธยาศรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กชายธนาวุธ  สุขเปรม
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กชายธนิก  บุญทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กชายธเนศ  ชูนาค
ป.4
โรงเรียนปัญญาทิพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กชายธรรมปพล  ชัยชะดา
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กชายธราดล  ศรีน้อย
ป.5
โรงเรียนบ้านควนสูง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กหญิงธัญรัตน์  จันทะปะ
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กหญิงธันยภัทร  ทรฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กหญิงธันยาภัทร  คุณสนอง
ป.6
โรงเรียนมหาราช 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กหญิงธีร์พุธิตา  โพธิ์เพ็ชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กชายธีรภัทร  สุขกุล
ป.4
โรงเรียนบ้านสาคูมิตรภาพที่ 195
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กชายธีรวัชร  บุญศรี
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุราษฎร์ธานี เขต 3

ณ อาคาร 90 ปี ชั้น 1 โรงเรียนวัดบ้านส้อง
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายธีระยุทธ  ฤดี
ป.6
โรงเรียนบ้านพรุแชง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กหญิงนตชนก  เงินเหลี่ยม
ป.4
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กชายนพเก้า  ชุมช่วย
ป.4
โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กชายนภดล  พริกแก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านเมรัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กหญิงนภัสสร  เวียงชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กชายนรภัทร  แข็งมาก
ป.4
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กชายนรวิชญ์  นุ้ยเจริญ
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กหญิงนวินดา  นาคขวัญ
ป.4
โรงเรียนพุทธยาศรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กหญิงนันท์นภัส  สุระกา
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กหญิงนันทวัน  สังเลื่อน
ป.6
โรงเรียนบ้านบางปาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กหญิงนันทิตา  แจ้งใจ
ป.6
โรงเรียนบ้านควนสระ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กหญิงนารีรัตน์  ด้วงแก้ว
ป.5
โรงเรียนมหาราช 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กหญิงนิชาพัฒน์  หอสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กชายนิติพล  ควบคุม
ป.6
โรงเรียนจงฮั้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กหญิงนิภาพร  ฐานะกาจน์
ป.4
โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กหญิงนุชนาฎ  วัฒนวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กหญิงบัณฑิตา  สังคณี
ป.5
โรงเรียนบ้านควนนิยม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กหญิงบุญญารัตน์  บุญนำ
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กหญิงเบญญาภา  เบญจพันธ์
ป.4
โรงเรียนปัญญาทิพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กชายปกรณ์  ยิ่งบุตร
ป.4
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กชายปฐมพงศ์  สร้อยหอม
ป.6
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กหญิงปริณดา  วุฒิไกรวิบูลย์
ป.5
โรงเรียนปัญญาทิพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กหญิงปรีดาพร  โททัสสา
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กหญิงปวีณรัตน์  ไชยยศ
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กหญิงปานิศรา  ศรพิชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กหญิงปาริตา  ไพฑูรย์
ป.6
โรงเรียนมหาราช 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กหญิงปิ่นมุก  ศรีน้อย
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กหญิงปิยวรรณ  ไกรสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กหญิงปิยะธิดา  แก้วเจริญ
ป.5
โรงเรียนบ้านสาคูมิตรภาพที่ 195
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กหญิงปิยะรัตน์  แซ่ลิ้ม
ป.5
โรงเรียนบ้านสาคูมิตรภาพที่ 195
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กหญิงปิยาพัชร  ฉวาง
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กชายปุญญพัฒน์  บุญยังอยู่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กชายปุณณเดช  สุวรรณมณี
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กชายพงศกร  ช่างเรือ
ป.6
โรงเรียนจงฮั้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กหญิงพรธิรา  คงลำพูน
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุราษฎร์ธานี เขต 3

ณ อาคาร 90 ปี ชั้น 1 โรงเรียนวัดบ้านส้อง
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงพรพรรษา  เพชรอาวุธ
ป.6
โรงเรียนบ้านสาคูมิตรภาพที่ 195
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กชายพรหมพชร  มงกุฎ
ป.6
โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กหญิงพริมรตา  ศิริรัตน์
ป.5
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กชายพลาธิป  ตันธนกุล
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กชายพศวีร์  ประชุมรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กหญิงพศิกา  บุญฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนปัญญาทิพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กชายพศุตม์  พรรณศิลป์
ป.5
โรงเรียนบ้านพรุแชง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กชายพัฒน์ชิระ  แก้วชัด
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กหญิงพิชฌญา  กำลังเกื้อ
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กหญิงพิชญ์สินี  ประดับ
ป.4
โรงเรียนวัดควนท่าแร่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กหญิงพิชญาวี  โกศล
ป.5
โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กชายพิชญุตม์  วุ่นดี
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กหญิงพิชามญชุ์  ยอแสง
ป.4
โรงเรียนบ้านเมรัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กชายพิทยุตม์  เนาวพันธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กว่องสั่น
ป.6
โรงเรียนบ้านพรุแชง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กหญิงพิมพิศา  รักราวี
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กชายพิษณุพัฒน์  พัฒสังวาล
ป.5
โรงเรียนจงฮั้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กหญิงพีรดา  เจริญพรพิมลกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนวพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กชายพีรวิชญ์  หมั่นถนอม
ป.4
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กชายพีระพัฒน์  ไชยสะอาด
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กชายพุทธิพงษ์  คุณสนอง
ป.5
โรงเรียนบ้านสาคูมิตรภาพที่ 195
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กหญิงเพ็ญนภา  กายโรจน์
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กหญิงเพียงฟ้า  เก้าเอี้ยน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กหญิงแพรวา  อักษรวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กหญิงภนาพร  บุญแนบ
ป.4
โรงเรียนบ้านเมรัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กชายภรัญยู  แซ่ลิ้ม
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กหญิงภวรัญชน์  กองทูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนวพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กชายภัทรชัย  ศรีน้อย
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กชายภัทรพล  พรหมเมศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กชายภาณุวัฒน์  ช่วยบำรุง
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กชายภาณุวัฒน์  อินทปัน
ป.5
โรงเรียนบ้านสาคูมิตรภาพที่ 195
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กหญิงภาวินี  พยัคฆา
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กชายภูริพัฒน์  ฉิมมี
ป.4
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กชายมรุเดช  ชูขันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กชายเมธพนธ์  เพิ่มเยาว์
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุราษฎร์ธานี เขต 3

ณ อาคาร 90 ปี ชั้น 1 โรงเรียนวัดบ้านส้อง
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายเมธัส  ทวีโภควัฒนกุล
ป.5
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กชายยศพนธ์  ลูกรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กหญิงรณพร  ชัยสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กชายรพีสิทธิ์  เจริญสุข
ป.4
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กหญิงรสริน  ช่วยบำรุง
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กชายรัชชานนท์  คงจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กหญิงรับรพี  วังคุ้มภัย
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กหญิงรินรักษ์  กองแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนวพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กชายรุ่งอรุณ  ชนะพล
ป.6
โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กหญิงลภัส  กิจวิริยะกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กชายวชิรวิทย์  รักสังข์
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กชายวทัญญู  ด่านเจริญชัย
ป.4
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กชายวรพล  เพชระ
ป.4
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กหญิงวรรณรดา  เรียงพัฒน์
ป.4
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กหญิงวราภรณ์  ชูช่วย
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กหญิงวริศรา  แก้วเจริญ
ป.6
โรงเรียนบ้านพรุแชง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กหญิงวริศรา  คงปลอด
ป.4
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กชายวโรดม  กล่อมแก้ว
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กชายวัรภัทร  ทองนาค
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กชายวายุ  ลิ้มอารีย์
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กหญิงวิภาดา  ศักดิ์อำนวย
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กชายวิราศิณี  จิตรธรรม
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กหญิงวิลาสินี  เทพศักดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กชายวุฒิภัทร  ตั้งสถาพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนวพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กหญิงศรรรร  ชัยภักดี
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กหญิงศริราวดี  ภูครองตา
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กหญิงศศิภา  ชาญณรงค์
ป.5
โรงเรียนวัดไทรโพธิ์งาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กชายศักย์ศรณ์  ฉิมยินดี
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กชายศิรวิทย์  บุญชูวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กหญิงศิราภัสสร  หนูหีต
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กหญิงศิโรรัตน์  สิทธิพงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กชายศิวรรจน์  คมกล้า
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กชายศุภกิตติ์  อินทร์บำรุง
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กชายศุภณัฐ  บัวบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กหญิงศุภนุช  หนูคง
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุราษฎร์ธานี เขต 3

ณ อาคาร 90 ปี ชั้น 2 โรงเรียนวัดบ้านส้อง
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กชายศุภฤกษ์  แซ่ลิ้ม
ป.4
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กชายศุภัชพงศ์  พัฒนประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กชายสถิตชา  เอียดเดช
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กชายสรสิช  หรรษพลางกูร
ป.6
โรงเรียนจงฮั้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กชายสัณหวัช  เคนมา
ป.5
โรงเรียนบ้านสาคูมิตรภาพที่ 195
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กหญิงสิมิลัน  จันทร์พุธ
ป.6
โรงเรียนปัญญาทิพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กชายสิรวิชญ์  คงกุลทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านเมรัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กชายสิรวิชญ์  สอนไว
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กหญิงสิริกร  เพชรรัตน์
ป.6
โรงเรียนปัญญาทิพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กชายสุทธวีร์  รัศมี
ป.6
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กชายสุทธิวีร์  จงจิตร
ป.5
โรงเรียนจงฮั้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กหญิงสุธิมา  ศรีทอง
ป.4
โรงเรียนพุทธยาศรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กหญิงสุภัสสร  เกลี้ยงเกลา
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กหญิงสุรีย์นิภา  ไมถึง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กชายเสรฏฐวุฒิ  เกตุเพชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กชายอดิสรณ์  พิมพ์ลอย
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กชายอนวัช  สัมภวมานะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนวพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กชายอนุชิต  ช่างคิด
ป.5
โรงเรียนบ้านพรุแชง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กหญิงอนุลดา  จูสวย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กชายอนุวัตร  ตรีพันธ์
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กชายอภิชาติ  จันทร์จอม
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กชายอภิรักษ์  จูสม
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กหญิงอรกช  รัตนะ
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กหญิงอรชพร  รัฐนิยม
ป.4
โรงเรียนปัญญาทิพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กหญิงอรวรา  ปฤษฎางค์กูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กหญิงอุษา  จันทร์สังข์
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สุราษฎร์ธานี เขต 3

ณ อาคาร 90 ปี ชั้น 2 โรงเรียนวัดบ้านส้อง
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
237
นางสาวกนกกร  ณเสน
ม.3
โรงเรียนบ้านพรุแชง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
นางสาวจิราวรรณ  ใจสว่าง
ม.3
โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
นายฉัตรมงคล  จิตรแจ่ม
ม.3
โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กชายเฉลิมพล  รองแก้ว
ม.1
โรงเรียนบ้านพรุแชง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
นายชาญณรงค์  อาจนะ
ม.3
โรงเรียนบ้านพรุแชง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
นางสาวญาณศา  โมฬี
ม.3
โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
นางสาวญาดา  เจริญศิริ
ม.3
โรงเรียนบ้านพรุแชง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
นางสาวณัฐฐา  ฤดี
ม.3
โรงเรียนบ้านพรุแชง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
นางสาวณัฐนิชา  โพธิ์หิรัญ
ม.3
โรงเรียนบ้านควนนิยม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
246
นางสาวณัฐพร  เพชรปาน
ม.3
โรงเรียนบ้านพรุแชง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
นางสาวดาวพระศุกร์  วงษ์กวี
ม.3
โรงเรียนบ้านพรุแชง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กชายธนาวี  ส่องแก้ว
ม.1
โรงเรียนบ้านพรุแชง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กหญิงธินันญา  บัวเผียน
ม.2
โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กหญิงธีรนาฏ  ทองควนลึก
ม.2
โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
นายธีรภัทร  จิตต์จำนงค์
ม.3
โรงเรียนบ้านพรุแชง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
นางสาวธีราพร  บัวนุช
ม.3
โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
นางสาวนวรัตน์  หวานสนิท
ม.3
โรงเรียนบ้านพรุแชง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กหญิงนัจนันทน์  หนูขาว
ม.2
โรงเรียนบ้านควนนิยม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กหญิงนันทิกานต์  ศรีน้อย
ม.1
โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
นางสาวนันธิดา  บรรหาร
ม.3
โรงเรียนบ้านพรุแชง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กหญิงนารีรัตน์  ชอบผล
ม.2
โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
นางสาวนิฐปนี  ฉวีวรรณ
ม.3
โรงเรียนบ้านพรุแชง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
นางสาวปภัสรา  จรแก้ว
ม.3
โรงเรียนบ้านควนนิยม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
นางสาวพรภนา  อยู่ขาว
ม.3
โรงเรียนบ้านพรุแชง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
นางสาวพรหมพิริยา  บุตรบุญ
ม.3
โรงเรียนบ้านควนนิยม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กหญิงพีรญาณ์  บุญจริง
ม.1
โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กหญิงพีรดา  รัตนพันธ์
ม.1
โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กชายภูริณัฐ  หวังแก้ว
ม.1
โรงเรียนบ้านพรุแชง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
นางสาวมุกขรินทร์  วิชัยดิษฐ์
ม.3
โรงเรียนบ้านพรุแชง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กชายรัชภูมิ  รักษายศ
ม.1
โรงเรียนบ้านพรุแชง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กหญิงรุ่งฤดี  บรรดาล
ม.2
โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
นางสาววรรณกร  ตรีศรี
ม.3
โรงเรียนบ้านพรุแชง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
นางสาววลัยพร  ศรีสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนบ้านพรุแชง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กหญิงศิริภัสสร  คุณสนอง
ม.1
โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
นายศุภกร  มังกรรัตน์
ม.3
โรงเรียนบ้านพรุแชง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สุราษฎร์ธานี เขต 3

ณ อาคาร 90 ปี ชั้น 2 โรงเรียนวัดบ้านส้อง
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
272
นายศุภชัย  แซ่อื้อ
ม.3
โรงเรียนบ้านพรุแชง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
นายศุภวิชญ์  ไชยมาตย์
ม.3
โรงเรียนบ้านพรุแชง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
นางสาวสิริมา  จันทรประสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนบ้านพรุแชง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กชายสีหนาท  อริยเดช
ม.1
โรงเรียนบ้านควนนิยม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
นางสาวสุทธิดา  เมฆหมอก
ม.3
โรงเรียนบ้านพรุแชง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
นางสาวสุธาวัลย์  ชูช่วย
ม.3
โรงเรียนบ้านพรุแชง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
นายอมรเทพ  หงษ์ไกรเลิศ
ม.3
โรงเรียนบ้านพรุแชง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
นางสาวอรวรรณ  โตเอี่ยม
ม.3
โรงเรียนบ้านพรุแชง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
นางสาวอารดา  รัตนพันธ์
ม.3
โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 3

ณ อาคาร 90 ปี ชั้น 2 โรงเรียนวัดบ้านส้อง
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กชายกชกร  แก้วอ่อน
ป.6
โรงเรียนบ้านพรุแชง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กหญิงกชกร  เศวตเวช
ป.5
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กหญิงกชกร  สมบัติแก้ว
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กหญิงกชณิชา  วิจาราณ์
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กหญิงกชนันท์  วิชัยดิษฐ
ป.4
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กหญิงกชพร  แก้วเพ็ง
ป.6
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กหญิงกนกพร  สิทธิชัย
ป.6
โรงเรียนจงฮั้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กหญิงกนกพรรณ  นิลประดิษฐ์
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กหญิงกนกวรรณ  คงดี
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กหญิงกนกวรรณ  ดารารัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านเมรัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กหญิงกนกวรรณ  เพ็งสกุล
ป.6
โรงเรียนปัญญาทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กหญิงกนกวรรณ  สุขสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กหญิงกนกอร  วรรณพัฒน์
ป.4
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กหญิงกนกอร  สุดคง
ป.4
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กหญิงกนกอร  สุรกา
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กหญิงกมลลักษณ์  มากขนอน
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กหญิงกรกนก  ประพันธ์
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กหญิงกรณิศ  นามนวล
ป.5
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กชายกรธวัช  สุวรรณ
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กหญิงกรรณชนก  เภาประดิษฐ์
ป.4
โรงเรียนปัญญาทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กหญิงกรรณิการ์  คงทอง
ป.5
โรงเรียนจงฮั้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กหญิงกรวรรณ  ชาสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กหญิงกรัณฑรัตน์  นามสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กหญิงกริญญากร  จิตรธรรม
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กชายกฤชณัท  ขุนพัฒนากุล
ป.6
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กชายกฤตเมธ  สมสุข
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กชายกฤติณัฏฐ์  คุ้มรักษ์
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กชายกฤติน  เกาไศยานนท์
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กชายกฤติน  ตั้งฐานานุศักดิ์
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กชายกฤติพงษ์  จงจิต
ป.6
โรงเรียนบ้านพรุแชง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กหญิงกฤติมา  ประทีป ณ ถลาง
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กหญิงกฤติยาณี  หนูพรหม
ป.5
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กชายกฤษกร  เมืองน้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กชายกฤษกร  อุไรโรจน์
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กชายกฤษฎา  พุทธพืช
ป.6
โรงเรียนบ้านพรุแชง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 3

ณ อาคาร 90 ปี ชั้น 2 โรงเรียนวัดบ้านส้อง
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กหญิงกฤษฎาพรณ์  หิรัญจารุ
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กชายกฤษฏ์ธนัน  บัวแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กชายกฤษณพล  จันทร์ศรี
ป.5
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กชายกฤษณะ  บุญเจริญ
ป.5
โรงเรียนจงฮั้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กชายกฤษณะ  แม้นหิรัญ
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กชายกลวัชร  พัฒศรีเรือง
ป.6
โรงเรียนปัญญาทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กชายกวิน  ก้อนทิพย์
ป.6
โรงเรียนจงฮั้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กชายกวินท์  บุญชู
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กหญิงกวิสรา  ณะเสน
ป.6
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กชายกษิดิ์เดช  โพธิ์บุรี
ป.5
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กชายก้องเกียรติ  เพ็ชร์ขน
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กชายกังสดาน  กิ่งชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านเมรัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กหญิงกัญชนิตา  พลกันยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กหญิงกัญญ์วรา  ลือหล้า
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กหญิงกัญญ์วรา  วรรณทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กหญิงกัญญ์วรา  สามทอง
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทองอ่อน
ป.5
โรงเรียนมหาราช 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กหญิงกัญญาพัชร  มีครุฑ
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กหญิงกัญญาพัชร์  ทองอินทร์
ป.4
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กหญิงกัญญาภัค  ศิลป์สวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กหญิงกัญญาภัทร  ทองอนันต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กหญิงกัญญารัตน์  สังคหะ
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กหญิงกัญญารัตน์  เอกอัครบัณฑิต
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กหญิงกัญญาวดี  สุระกา
ป.6
โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กหญิงกัณฐมณี  ไทยเกิด
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กชายกัณธีย์  คงอินทร์
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กหญิงกัณยาวีร์  รุ่งอาญา
ป.5
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กหญิงกันตพิชญ์  ศศิดเดโช
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กชายกันต์พิพัฒน์  ราชรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กหญิงกันตยา  จุลเพชร์
ป.6
โรงเรียนจงฮั้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กชายกันตินันท์  ทองนิมิตร
ป.5
โรงเรียนบ้านพรุแชง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กหญิงกันติยา  ทองนา
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กหญิงกัลทิมา  ชูคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กหญิงกานต์ตะวัน  แก้วเจริญ
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กหญิงกานต์ธิดา  อินทร์คชสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 3

ณ อาคาร 90 ปี ชั้น 2 โรงเรียนวัดบ้านส้อง
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กหญิงกานต์ธีรา  คลาดนาน
ป.5
โรงเรียนปัญญาทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กหญิงกานต์พิชชา  อิ้ววังโส
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กหญิงกานต์พิฐชา  ไวถาวร
ป.4
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กหญิงกานต์รวี  จะรา
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กชายกิจญาณ  จรดำ
ป.6
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กชายกิตติคุณ  เพชรศิริ
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กชายกิตติชัย  ไทยดำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กชายกิตติโชค  ไทยดำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กหญิงกิตติญา  เดชะ
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กชายกิตตินันท์  จันทบูรณ์
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กชายกิตติพศ  วรมาศกุล
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กชายกิตติภูมิ  นิยมญาติ
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กชายกิตติภูมิ  มายุปักษ์
ป.5
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กหญิงกิติยาพร  พรหมฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กหญิงกิรณา  ดุลยาสิทธิพร
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กหญิงกุนธิตา  แก้วอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กหญิงกุลจิรา  พูลจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กหญิงกุลญารัตน์  แดงขาว
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กหญิงกุลธิดา  สุทธิเจริญ
ป.6
โรงเรียนบ้านเมรัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กหญิงกุลนาถ  สุดจิตร
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กหญิงกุลนิษฐ์  อนุอินทร์
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กหญิงเกตน์สิรี  เต็กสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กหญิงเกรศา  อยู่สุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กชายเกรียงไกร  แก้วเกลี้ยง
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กหญิงเกวลิน  ทองสินธ์ุ
ป.6
โรงเรียนบ้านเมรัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กหญิงเกวลี  ปานดี
ป.6
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กหญิงเกษกนก  บัวจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านเมรัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กชายเกษมศักดิ์  เทพี
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กชายเกียรติศักดิ์  คงสา
ป.6
โรงเรียนบ้านพรุแชง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กชายไกรวิชญ์  อุดมทองสกุล
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กชายไกรสิทธิ์  สิงหราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กหญิงขวัญกมล  แต้มจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กหญิงขวัญกมล  มั่นเมาะ
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กชายขวัญชัย  หลักซุม
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กชายคณิศร  จินต์จิโรพันธ์
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 3

ณ อาคาร 90 ปี ชั้น 3 โรงเรียนวัดบ้านส้อง
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
เด็กหญิงคริสติน่า  เซียร์ริ่ง
ป.5
โรงเรียนจงฮั้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กหญิงคิรภัสสร  สุริยะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กชายคีตศิลป์  เส้งสุย
ป.5
โรงเรียนปัญญาทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กชายคุณาธิป  สงค์ช่วย
ป.5
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กหญิงจณิตา  จันทร์ทอง
ป.5
โรงเรียนจงฮั้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กชายจตุพร  ริยาพันธ์
ป.6
โรงเรียนจงฮั้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กชายจตุรชัย  ภูมิไชยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กหญิงจริยนาฏ  วรรณศิริ
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กหญิงจรูญลักษณ์  เพชรสอน
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กชายจักรกาย  ทรัพย์เมฆ
ป.5
โรงเรียนปัญญาทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กชายจักรชัย  อ่อนคำบัง
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กชายจักรพงศ์  ตุ้งฉาย
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กชายจักรพงศ์  พัฒนประดิษฐ์
ป.4
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กชายจักรพงษ์  โพธาภินันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กชายจักรี  พุนพูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กหญิงจันทกานต์  แก้วกระจาย
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กหญิงจันทนิภา  บุญเลี้ยง
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กหญิงจันทร์วิภา  แต่งเกลี้ยง
ป.4
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กหญิงจารุวรรณ  คชเถื่อน
ป.5
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กหญิงจารุวรรณ  แซ่ลิ้ม
ป.5
โรงเรียนจงฮั้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กหญิงจารุวรรณ  พันธวงศ์
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กชายจารุวิทย์  สมหวัง
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กหญิงจิณณพัดธยาน์  ศรีทองคำ
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กหญิงจิณัฐตา  ช่วยคงมา
ป.5
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กหญิงจิดาภา  เตโชพัฒนชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กหญิงจิดาภา  ภักดี
ป.6
โรงเรียนบ้านเมรัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กหญิงจิตรลดา  อนุภักดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กหญิงจิรนันท์  เกื้อเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กชายจิรเมธ  พราหมณ์ศรีชาย
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กหญิงจิระพร  ร้อยนาค
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กหญิงจิระภา  ไก่แก้ว
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กหญิงจิราพัชร  แก้วเจริญ
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กชายจิรายุ  ชนะฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กหญิงจิราวรรณ  บัวแก้ว
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กหญิงจิราวรรณ  แว่นแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 3

ณ อาคาร 90 ปี ชั้น 3 โรงเรียนวัดบ้านส้อง
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
421
เด็กชายจิราศิน  ประชุม
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กชายจีรวัฒน์  แก้วประสงค์
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
เด็กหญิงจีระนันท์  หอมกอ
ป.6
โรงเรียนจงฮั้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กหญิงจุฑาการณ์  สุขศรี
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กหญิงจุฑามาศ  ปานเงิน
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กหญิงจุฑารัตน์  โพธิ์เพชร
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กหญิงจุไรวรรณ  ศรีเอี่ยมศิลป์
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ไทยเกิด
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กชายเจตนิพัทธ์  วิโรจน์พิพัฒน์กุล
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กชายฉัตรชัย  แซ่ภู่
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กหญิงฉันท์ชนก  จันทร์เหมือน
ป.4
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
เด็กหญิงฉันทนิษฐ์  จันทร์เสาร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กหญิงชญาดา  ทองสกุล
ป.5
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กหญิงชญานิศ  ปานุวงศ์
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กหญิงชญานิษฐ์  จันทร์นวล
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กหญิงชฎาเกษ  คินธร
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
437
เด็กหญิงชฎาฉัตร  สุระกา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กหญิงชฎาพร  เพ็ชร์สุข
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กชายชนกรตถ์  เพชรอาวุธ
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
เด็กหญิงชนนิกานต์  โกละกะ
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
441
เด็กชายชนวัฒน์  ชูแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
เด็กหญิงชนัญชิดา  พงษ์ประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
443
เด็กหญิงชนัญชิดา  สุวรรณรักษ์
ป.5
โรงเรียนปัญญาทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กหญิงชนันญา  สอนประสม
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
เด็กหญิงชนันธร  ชูศรี
ป.5
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กชายชนาธิป  ยวนพันธ์
ป.6
โรงเรียนจงฮั้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
เด็กหญิงชนิดาภา  กิตติพลจักร
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
448
เด็กชายชนินทร์ศักดิ์  ฉันทสุเมธากุล
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
เด็กหญิงชมพูนุช  กำลังใบ
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กหญิงชมพูนุช  หนูกลิ่น
ป.5
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
เด็กชายชยกร  หมีทอง
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
เด็กชายชยธร  สิงห์ไชย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
453
เด็กชายชยุติพงค์  พุทธาโร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
เด็กชายชลากร  รัศมี
ป.5
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
455
เด็กหญิงชวัลลักษณ์  อภิวัฒน์วราวงศ์
ป.5
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 3

ณ อาคาร 90 ปี ชั้น 3 โรงเรียนวัดบ้านส้อง
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
456
เด็กชายชวิศณัฏฐ์  พิริยะรุ่งภิญโญ
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
457
เด็กชายชัชชัย  เทพเรือง
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
458
เด็กชายชัชวัล  จันทฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
459
เด็กหญิงชัญญานุช  ชัยสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
460
เด็กชายชัยธวัช  เกื้อฉิม
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
461
เด็กชายชาญณภัส  ยิ้มมาก
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
462
เด็กหญิงชาติวงศ์  เห็นจริง
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
463
เด็กหญิงชาลิสา  เซี่ยงฉิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
464
เด็กหญิงชาลิสา  ธรฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
465
เด็กชายชิษณุพงศ์  ประเสริฐเพชรมณี
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
466
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ชื่นลดารมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
467
เด็กหญิงชุติกาญจน์  พลายแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
468
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ศรีเฮง
ป.6
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
469
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ศักดิ์สง
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
470
เด็กหญิงชุติกานต์  กระจ่างมล
ป.4
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
471
เด็กหญิงชุติมา  ไทยทอง
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
472
เด็กชายโชติกะ  ตั้งวิศวกิจ
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
473
เด็กหญิงโชติกา  เพชรเกิด
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
474
เด็กชายโชติภัทร  ประทานชวโน
ป.6
โรงเรียนบ้านเมรัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
475
เด็กหญิงโชษิตา  รักเพชร
ป.4
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
476
เด็กชายไชยธรรมรงค์  ดิษฐสาคร
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
477
เด็กหญิงญัฐทิชา  ธราพร
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
478
เด็กหญิงญาณิฐา  ชัยเวช
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
479
เด็กหญิงญาณิศา  สีจันทร์
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
480
เด็กหญิงญาติมา  เบียกขุนทด
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
481
เด็กชายฐติวุฒิ  ทองแท้
ป.5
โรงเรียนจงฮั้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
482
เด็กชายฐปนัท  ชินธเนศ
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
483
เด็กชายฐานันดร  ชัยยศ
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
484
เด็กหญิงฐานิกา  ทองพันธ์
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
485
เด็กหญิงฐานิตา  เพ็ชรรัตน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
486
เด็กหญิงฐานิตา  สมบัติ
ป.6
โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
487
เด็กชายฐาปกรณ์  ขาว
ป.5
โรงเรียนบ้านพรุแชง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
488
เด็กหญิงฐาปนีย์  ขุนณิรงค์
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
489
เด็กหญิงฐิดา  สุทธิคุณานันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
490
เด็กหญิงฐิตาภา  จันทวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 3

ณ อาคาร 90 ปี ชั้น 3 โรงเรียนวัดบ้านส้อง
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
491
เด็กหญิงฐิติกานต์  รองเดช
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
492
เด็กหญิงฐิติชญา  ทวีแก้ว
ป.4
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
493
เด็กหญิงฐิติชญา  มากบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
494
เด็กหญิงฐิติมา  พรมเสวียด
ป.6
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
495
เด็กหญิงฐิติยาภรณ์  รักษ์รอด
ป.6
โรงเรียนจงฮั้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
496
เด็กหญิงฐิติรัตน์  เล็กขำ
ป.6
โรงเรียนปัญญาทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
497
เด็กหญิงฐิติวรดา  แก้วเจริญ
ป.6
โรงเรียนปัญญาทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
498
เด็กหญิงฐิติวรดา  ดีต่าย
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
499
เด็กหญิงฐิติวรดา  วรมาศกุล
ป.4
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
500
เด็กหญิงฑิฆัมพร  สุราษฎร์
ป.4
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
501
เด็กหญิงฑิมพิกา  เรืองศรี
ป.4
โรงเรียนวัดควนท่าแร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
502
เด็กหญิงเฑย์วษา  ขุนโหน
ป.6
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
503
เด็กหญิงณกัญญา  โมฬี
ป.5
โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
504
เด็กหญิงณชธร  พันธ์ศรี
ป.4
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
505
เด็กชายณชพล  แก้วอำรัตน์
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
506
เด็กชายณชพล  ยอดสร้อย
ป.6
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
507
เด็กชายณฐกร  กรายแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
508
เด็กชายณฐกร  ชูมณี
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
509
เด็กชายณฐกร  ยะโส
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
510
เด็กชายณฐพล  นวลเศษ
ป.4
โรงเรียนจงฮั้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
511
เด็กหญิงณฐภัทร  ไชยมุติ
ป.5
โรงเรียนปัญญาทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
512
เด็กหญิงณฐาอร  สุริยัน
ป.5
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
513
เด็กหญิงณภัครสรา  หอมสิ้น
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
514
เด็กชายณภัทร  จันทกานต์
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
515
เด็กหญิงณภัทร  ช่วยบำรุง
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
516
เด็กชายณภัทร  ทองขาว
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
517
เด็กหญิงณภัทร  สุ่มยศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
518
เด็กหญิงณภัสธนันท์  พรหมประสงค์
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
519
เด็กชายณรงค์วิทย์  จันทร์แก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
520
เด็กหญิงณัชชา  พิทักษ์
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
521
เด็กหญิงณัชชา  ศิลป์สวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
522
เด็กชายณัชพล  หนูทอง
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
523
เด็กหญิงณัชวรัญญ์  พันธ์ศรี
ป.4
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
524
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  เสืออินโท
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
525
เด็กหญิงณัฏฐ์กานดา  สายสามพราน
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 3

ณ อาคาร 90 ปี ชั้น 3 โรงเรียนวัดบ้านส้อง
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
526
เด็กหญิงณัฏฐ์ณิชชา  เกตุณรายณ์
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
527
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ชูแก้ว
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
528
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ผุดแจ่มใส
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
529
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  หนูสงค์
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
530
เด็กหญิงณัฏฐนารีย์  ปานเขียว
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
531
เด็กชายณัฏฐากร  หนูแก้ว
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
532
เด็กชายณัฏฐากรณ์  ศรีโชติ
ป.4
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
533
เด็กหญิงณัฐกมล  ศรีราม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
534
เด็กชายณัฐกรณ์  สิริ
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
535
เด็กหญิงณัฐกฤตา  วงษ์เสือ
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
536
เด็กหญิงณัฐกานต์  แก้วศรีมล
ป.4
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
537
เด็กหญิงณัฐกานต์  คงฤกษ์
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
538
เด็กหญิงณัฐชนกพร  บุญหรอ
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
539
เด็กหญิงณัฐชยา  พรรณรา
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
540
เด็กหญิงณัฐชยา  รัตนพันธ์
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
541
เด็กหญิงณัฐชาวดี  ทองขำ
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
542
เด็กหญิงณัฐณิชา  แก้วเพ็ง
ป.4
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
543
เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทร์นวล
ป.5
โรงเรียนมหาราช 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
544
เด็กหญิงณัฐณิชา  ช่างคิด
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
545
เด็กหญิงณัฐณิชา  ไชยภา
ป.5
โรงเรียนปัญญาทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
546
เด็กหญิงณัฐณิชา  ดีใหม่
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
547
เด็กหญิงณัฐณิชา  หนูจันทร์แก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดควนท่าแร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
548
เด็กหญิงณัฐณิชา  หล่อพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
549
เด็กหญิงณัฐติกา  ให้หวล
ป.4
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
550
เด็กหญิงณัฐทิตา  พรหมณะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
551
เด็กหญิงณัฐธิดา  แก้วสุขศรี
ป.5
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
552
เด็กหญิงณัฐธิดา  จี่พิมาย
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
553
เด็กหญิงณัฐธิดา  ชนะพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
554
เด็กหญิงณัฐธิดา  ไทยเสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
555
เด็กหญิงณัฐธิดา  เมืองแดง
ป.6
โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
556
เด็กชายณัฐนนท์  บุญแนบ
ป.6
โรงเรียนบ้านเมรัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
557
เด็กหญิงณัฐนันท์  อินทร์นาค
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
558
เด็กหญิงณัฐนิชา  ชูขันธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
559
เด็กหญิงณัฐนิชา  สารพงษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
560
เด็กชายณัฐพงศ์  คนึง
ป.5
โรงเรียนจงฮั้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 3

ณ อาคาร 90 ปี ชั้น 3 โรงเรียนวัดบ้านส้อง
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
561
เด็กชายณัฐพงศ์  แต่งเกลี้ยง
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
562
เด็กชายณัฐพงศ์  มุสิกชาติ
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
563
เด็กชายณัฐพล  อ้นประวัติ
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
564
เด็กหญิงณัฐภัทร  เพชระ
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
565
เด็กหญิงณัฐมน  ทวีศิลป์
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
566
เด็กหญิงณัฐวดี  กิจขุนทด
ป.4
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
567
เด็กหญิงณัฐวดี  คงสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
568
เด็กหญิงณัฐวดี  ทองดี
ป.5
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
569
เด็กหญิงณัฐวดี  อรุณประภากร
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
570
เด็กหญิงณัฐวดี  อินทรักษ์
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
571
เด็กหญิงณัฐวรรณ  ตรีเภรี
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
572
เด็กหญิงณัฐวรา  พาลกูล
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
573
เด็กชายณัฐวุฒิ  อินทร์จันทร์
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
574
เด็กหญิงณิชนันทน์  แดงขาว
ป.5
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
575
เด็กหญิงณิชมน  พริ้มเพรา
ป.5
โรงเรียนจงฮั้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
576
เด็กหญิงณิชาภัทร  แก้วอำรัตน์
ป.6
โรงเรียนจงฮั้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
577
เด็กหญิงณิชาภัทร  ไชยสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
578
เด็กหญิงณิชาภา  พิทักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
579
เด็กหญิงณิชารวี  นันตสิน
ป.6
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
580
เด็กหญิงณิชารีย์  คงศรีชาย
ป.6
โรงเรียนบ้านบางปาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
581
เด็กหญิงณิชารีย์  ชัยชนะ
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
582
เด็กหญิงดนุลดา  สุขราช
ป.5
โรงเรียนบ้านพรุแชง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
583
เด็กหญิงดนูนาถ  พริกแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านเมรัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
584
เด็กชายดรัณภพ  ทองจันทร์
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
585
เด็กหญิงดลพร  เทียมเมือง
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
586
เด็กหญิงดวงกมล  ชูจิตร
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
587
เด็กหญิงดวงตะวัน  ยงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
588
เด็กชายดุลยวัต  ชูจิตร
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
589
เด็กหญิงตรีชฎา  คำหวาน
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
590
เด็กชายตรีวิชญ์  สุจีรพันธ์
ป.4
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
591
เด็กหญิงตวงพลอย  หนูนาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
592
เด็กชายตะวันชัย  พรหมอินทร์
ป.6
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
593
เด็กชายตันติกร  นรินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
594
เด็กหญิงติณณา  ช่วยบำรุง
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
595
เด็กชายตุลธร  อินมาก
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 3

ณ อาคารเวียงหลวง ชั้น 1 โรงเรียนวัดบ้านส้อง
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
596
เด็กชายเตชิต  จงจิตต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
597
เด็กชายทวีสิน  พยัคฆา
ป.6
โรงเรียนบ้านเมรัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
598
เด็กหญิงทักษพร  เมืองซุม
ป.4
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
599
เด็กหญิงทักษอร  คงศรีรัตน์
ป.6
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
600
เด็กชายทัณฑกร  ลือภพ
ป.6
โรงเรียนบ้านพรุแชง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
601
เด็กหญิงทัศพร  เกตสุรินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
602
เด็กหญิงทิฆัมพร  บัวทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
603
เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์  ทองหนู
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
604
เด็กชายทีปกร  คำปรีชา
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
605
เด็กชายทีปกร  สิทธิรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
606
เด็กชายธนกร  ศรีกลับ
ป.4
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
607
เด็กชายธนทัต  จำรัสฉาย
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
608
เด็กชายธนเทพ  ประพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
609
เด็กหญิงธนธรณ์  บุญแสง
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
610
เด็กหญิงธนพร  รามแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านเมรัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
611
เด็กชายธนพัฒน์  รอดเจริญ
ป.5
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
612
เด็กชายธนพัฒน์  สมประสงค์
ป.4
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
613
เด็กชายธนภัทร  กำเนิดไทย
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
614
เด็กชายธนภัทร  บุญแก้วสุข
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
615
เด็กชายธนภัทร  พัฒสังวาล
ป.4
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
616
เด็กชายธนภูมิ  ประเสริฐเพชรมณี
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
617
เด็กชายธนวรรธน์  หนูศรีแก้ว
ป.4
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
618
เด็กชายธนวัฒน์  วุฒิศักดิ์
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
619
เด็กชายธนวินท์  อินทจักร
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
620
เด็กหญิงธนัชพร  ธราพร
ป.6
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
621
เด็กหญิงธนัญชนก  ชูเจริญ
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
622
เด็กหญิงธนัญชนก  สุขกุล
ป.5
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
623
เด็กชายธนากร  วิชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
624
เด็กชายธนาพล  จินดา
ป.5
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
625
เด็กชายธเนศพล  อินทร์จันทร์
ป.6
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
626
เด็กชายธรรศพล  ลิ่วรุ่งโรจน์
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
627
เด็กหญิงธวัลรัตน์  พัฒสังวาล
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
628
เด็กชายธัชนันท์  ค้วนแอ่ม
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
629
เด็กหญิงธัญชนก  เกลี้ยงกลม
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
630
เด็กหญิงธัญญธร  อินทสโร
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 3

ณ อาคารห้วยแก้ว ชั้น 1 โรงเรียนวัดบ้านส้อง
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
631
เด็กหญิงธัญญพัฒน์  มีอักษร
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
632
เด็กหญิงธัญญ์ยประภา  ธนเกียรติวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
633
เด็กหญิงธัญญรัตน์  รักชาติ
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
634
เด็กหญิงธัญญรัศม์  บุญชู
ป.5
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
635
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  จันทบำรุง
ป.6
โรงเรียนจงฮั้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
636
เด็กหญิงธัญพิมล  ละออ
ป.5
โรงเรียนบ้านพรุแชง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
637
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ศรีภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
638
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  สมุดจินดา
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
639
เด็กหญิงธัญรดา  รัตนคช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
640
เด็กหญิงธัญวรัตม์  ศรีชุม
ป.4
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
641
เด็กหญิงธันยกานต์  เวชนารายณ์
ป.4
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
642
เด็กหญิงธันย์ชนก  สันติพนาวงศ์
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
643
เด็กหญิงธันยพร  กรุยะ
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
644
เด็กชายธันวา  จันทร์ภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
645
เด็กหญิงธามิศา  คงเช็น
ป.5
โรงเรียนปัญญาทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
646
เด็กหญิงธารินี  ชัยสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
647
เด็กหญิงธิดาภรณ์  อุ่นแท่น
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
648
เด็กหญิงธิดารัตน์  ทองน้อย
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
649
เด็กหญิงธิดารัตน์  นาควิลัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
650
เด็กหญิงธิดารัตน์  มีแก้ว
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
651
เด็กหญิงธิดารัตน์  หรรสกุล
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
652
เด็กชายธิติสรณ์  คะเชนทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
653
เด็กชายธีธัช  ตันติพงศ์อาภา
ป.4
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
654
เด็กชายธีธัช  สินธุวัฒนวิบูลย์
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
655
เด็กหญิงธีร์จุฑา  ทองคำ
ป.5
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
656
เด็กชายธีรเทพ  บุญช้าง
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
657
เด็กชายธีรนันท์  จันทร์นวล
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
658
เด็กชายธีรพล  วงศ์ใหญ่
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
659
เด็กชายธีรภัทร  พูลแก้ว
ป.6
โรงเรียนปัญญาทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
660
เด็กชายธีรภัทร  ภิรมย์
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
661
เด็กชายธีรภัทร  มุสิกะ
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
662
เด็กชายธีระธาดา  รักนาควน
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
663
เด็กชายนครินทร์  โชคพิชัย
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
664
เด็กชายนนทนันท์  เหมทานนท์
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
665
เด็กชายนพรัตน์  รัตนบุรี
ป.4
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 3

ณ อาคารห้วยแก้ว ชั้น 1 โรงเรียนวัดบ้านส้อง
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
666
เด็กชายนพรัตน์  วงศ์เพ็ญ
ป.6
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
667
เด็กหญิงนภกมล  ชุมทองมา
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
668
เด็กหญิงนภัสชล  สุขเจริญ
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
669
เด็กหญิงนภัสภรณ์  สุขแท้
ป.6
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
670
เด็กหญิงนภาทิพย์  จันทร์พงษฺ์
ป.5
โรงเรียนบ้านพรุแชง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
671
เด็กหญิงนภาพร  พันธ์เล็ก
ป.6
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
672
เด็กหญิงนภาวรรณ  ทองศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านพรุแชง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
673
เด็กชายนรนิติ  ช่วยยิ้ม
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
674
เด็กชายนรวิชญ์  มะลิทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านเมรัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
675
เด็กชายนราเทพ  พิบูลย์
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
676
เด็กชายนเรธรน์  ชูศรี
ป.6
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
677
เด็กชายนฤชิต  หนูมาก
ป.5
โรงเรียนจงฮั้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
678
เด็กชายนฤเบศ  ชัยแป้น
ป.6
โรงเรียนบ้านเมรัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
679
เด็กชายนฤเบศ  ปัตตายะโส
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
680
เด็กหญิงนฤมล  เทพแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านเมรัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
681
เด็กหญิงนฤมล  มะลิวัลย์
ป.6
โรงเรียนบ้านพรุแชง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
682
เด็กหญิงนฤมล  ห่อวุ่น
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
683
เด็กหญิงนลิตา  ช่วยเลื่อม
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
684
เด็กหญิงนลิน  สิงหบุญพงศ์
ป.6
โรงเรียนปัญญาทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
685
เด็กชายนวพร  ปานุวงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
686
เด็กชายนวพล  คงษา
ป.6
โรงเรียนบ้านพรุแชง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
687
เด็กชายนวพล  แซ่ชั้น
ป.6
โรงเรียนจงฮั้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
688
เด็กหญิงนัจจนันท์  ถิ่นไทรขึง
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
689
เด็กหญิงนัญทพร  ศรีสุข
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
690
เด็กหญิงนัฐฎนิชา  ชูชาติ
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
691
เด็กชายนัทธพงศ์  นุศรีจันทร์
ป.6
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
692
เด็กชายนันทกว้าง  จัตุมิตร
ป.5
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
693
เด็กหญิงนันท์นภัส  ทองถึง
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
694
เด็กหญิงนันท์นภัส  บุญแพ
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
695
เด็กหญิงนันท์นลิน  นวนนุ่น
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
696
เด็กหญิงนันท์นลิน  ศรีสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
697
เด็กชายนันทน์วิทย์  ทองโอ
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
698
เด็กหญิงนันทภัส  เจริญรักษ์
ป.6
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
699
เด็กหญิงนันทิชา  ไชยยศ
ป.6
โรงเรียนจงฮั้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
700
เด็กหญิงนันทิดา  สุดี
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 3

ณ อาคารห้วยแก้ว ชั้น 1 โรงเรียนวัดบ้านส้อง
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
701
เด็กชายนันทิพัฒน์  แข็งแรง
ป.6
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
702
เด็กหญิงนันทิยา  จั้งโล้ง
ป.6
โรงเรียนมหาราช 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
703
เด็กหญิงนันธิดา  อักษร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
704
เด็กหญิงนาขวัญ  มณีพุทธ
ป.5
โรงเรียนบ้านพรุแชง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
705
เด็กชายนิติพัฒน์  หนูจันทร์แก้ว
ป.6
โรงเรียนจงฮั้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
706
เด็กหญิงนิพัทธ์พร  ราชพิบูลย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
707
เด็กชายนิรัติศัย  เกิดเพ็ชร์
ป.4
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
708
เด็กหญิงนุชนาฏ  ว่องสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
709
เด็กชายบวรพจน์  เมฆศรี
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
710
เด็กหญิงบัณฑิตา  แก้วท่าชี
ป.5
โรงเรียนวัดควนท่าแร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
711
เด็กหญิงบัณฑิตา  จันทวงษ์
ป.5
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
712
เด็กหญิงบัณฑิตา  สินไชย
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
713
เด็กชายบัลลังก์ฉัตร  ชูคง
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
714
เด็กหญิงบุษกร  ขนาบแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
715
เด็กหญิงบุษยมาศ  สิงคาร
ป.4
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
716
เด็กหญิงเบญจพร  แย้มแก้ว
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
717
เด็กหญิงเบญจรงค์  เจริญอินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
718
เด็กหญิงใบตอง  บำรุงศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
719
เด็กชายปกป้อง  ประเสริฐยศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
720
เด็กหญิงปกิตตา  ศรีสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
721
เด็กชายปฏิภาณ  สุ่มยศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
722
เด็กชายปฏิวัติ  ศฤงคาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
723
เด็กชายปฏิวัติ  อุ่นสุด
ป.6
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
724
เด็กชายปฐมพร  เอี่ยมสะอาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
725
เด็กหญิงปณาลี  อุราพร
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
726
เด็กหญิงปณิดา  เอี่ยมรักษา
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
727
เด็กหญิงปณิศา  ทองขำ
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
728
เด็กหญิงปทิตตา  เรืองศรี
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
729
เด็กหญิงปทุมวดี  รัตนปัญญา
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
730
เด็กหญิงปพาณิน  ครองนุช
ป.4
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
731
เด็กหญิงปพิชญา  พรายพรรณ
ป.6
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
732
เด็กหญิงปพิชญา  อินทรักษ์
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
733
เด็กหญิงปพิศรา  กองดี
ป.5
โรงเรียนจงฮั้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
734
เด็กชายปภังกร  นาคขวัญ
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
735
เด็กชายปภังกร  พิชัยณรงค์
ป.6
โรงเรียนปัญญาทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 3

ณ อาคารห้วยแก้ว ชั้น 1 โรงเรียนวัดบ้านส้อง
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
736
เด็กหญิงปภัชญา  แสงจันศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
737
เด็กหญิงปภัสสร  คำวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
738
เด็กหญิงปภาดา  ศรีประเทศ
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
739
เด็กหญิงปภาวดี  รัตนพันธ์
ป.4
โรงเรียนวัดควนท่าแร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
740
เด็กหญิงปภาวรินท์  กมลวัฒนสุนทร
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
741
เด็กชายปรเมธร์  มากขนอน
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
742
เด็กหญิงประดับขวัญ  ทองพันธ์
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
743
เด็กหญิงประภาภรณ์  ศิริชู
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
744
เด็กหญิงปราชญ์ญาพร  ทองมาก
ป.4
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
745
เด็กหญิงปราณปริยา  สรรเสริญ
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
746
เด็กหญิงปรายฝน  น่วมเพชร
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
747
เด็กหญิงปรายฟ้า  แก้วสุขศรี
ป.6
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
748
เด็กหญิงปรายฟ้า  น่วมเพชร
ป.4
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
749
เด็กหญิงปริชาติ  จันทร์ศักดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
750
เด็กหญิงปริญญา  พัฒนสิงห์
ป.4
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
751
เด็กหญิงปริมญาดา  ไม้เลื้อย
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
752
เด็กหญิงปริยากร  ปลอดปล่อง
ป.5
โรงเรียนมหาราช 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
753
เด็กหญิงปริยากร  อุปการแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
754
เด็กหญิงปริยาภัทร  พันธ์สุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
755
เด็กหญิงปรียาภัทร  รักการ
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
756
เด็กชายปวริศ  เลิศแก้ว
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
757
เด็กหญิงปวริศา  แก้วเกลี้ยง
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
758
เด็กหญิงปวริศา  อดทน
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
759
เด็กชายปองคุณ  ศรีสมทรัพย์
ป.5
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
760
เด็กหญิงปัญจณีย์  แซ่ภู่
ป.4
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
761
เด็กชายปัญญวรรธน์  พลวิชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
762
เด็กชายปัญญากร  กำเหนิด
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
763
เด็กชายปัญญากร  คงแป้น
ป.4
โรงเรียนจงฮั้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
764
เด็กชายปัญญากร  แสงณรงค์
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
765
เด็กชายปัญญากร  อรชุน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
766
เด็กชายปัญญาวิชญ์  จันทร์มณี
ป.5
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
767
เด็กชายปัณฑ์  ปราสาทิกะพันธ์
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
768
เด็กชายปัณณทัต  พุทธสาม
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
769
เด็กชายปัณณ์พัฒน์  ไตรรัตน์
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
770
เด็กชายปัณณวัฒน์  สุระกา
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 3

ณ อาคารห้วยแก้ว ชั้น 1 โรงเรียนวัดบ้านส้อง
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
771
เด็กหญิงปัณนธร  จิตราภิรมย์
ป.4
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
772
เด็กหญิงปัทมวรรณ  อนุอินทร์
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
773
เด็กชายปาณชัย  อุนะพำนัก
ป.4
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
774
เด็กหญิงปาณิศา  ด้วงเพชร
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
775
เด็กหญิงปาณิสรา  หนูจีนเส้ง
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
776
เด็กหญิงปาณิสรา  อินทร์ชู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
777
เด็กหญิงปานกมล  ชูพันธ์
ป.5
โรงเรียนจงฮั้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
778
เด็กหญิงปานตะวัน  จันทร์สว่าง
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
779
เด็กหญิงปานไพลิน  นพรัตน์
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
780
เด็กชายปารณ  ชุมขำ
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
781
เด็กหญิงปาลิตา  ทองศิริ
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
782
เด็กหญิงปาลิตา  เส้งเซ่ง
ป.5
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
783
เด็กหญิงปิยนิตย์  ประสมใจ
ป.6
โรงเรียนวัดควนท่าแร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
784
เด็กหญิงปิยพร  อุปลา
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
785
เด็กชายปิยพัทธ์  พรหมเกิด
ป.6
โรงเรียนบ้านพรุแชง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
786
เด็กหญิงปิยะธิดา  อยู่สกุล
ป.4
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
787
เด็กหญิงปิยะเนตร  เพชรน้อย
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
788
เด็กหญิงปีย์วรา  จันทร์เที่ยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
789
เด็กชายปุณณัตถ์  ประพัฒน์
ป.6
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
790
เด็กหญิงปุณยนุช  คะเชนทร์
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
791
เด็กชายพงศกร  จอมคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
792
เด็กชายพงศกร  ทองคำ
ป.4
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
793
เด็กชายพงศกร  สาริขา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
794
เด็กชายพชรพล  กระจะจ่าง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
795
เด็กชายพชรพล  อินทร์นาค
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
796
เด็กหญิงพชรมน  จีนศรีคง
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
797
เด็กชายพนิเอล  แก้วเขียว
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
798
เด็กหญิงพรชนก  วิมลพันธ์ุ
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
799
เด็กหญิงพรทิพา  รุจาคม
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
800
เด็กหญิงพรทิวา  ตันธนกุล
ป.4
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
801
เด็กหญิงพรนัชชา  สุจีรพันธ์
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
802
เด็กชายพรปรีณัน  สระแก้ว
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
803
เด็กหญิงพรพิมล  ทองถึง
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
804
เด็กหญิงพรพิมล  ทองศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
805
เด็กหญิงพรเพ็ญ  หนูแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านพรุแชง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 3

ณ อาคารห้วยแก้ว ชั้น 2 โรงเรียนวัดบ้านส้อง
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
806
เด็กหญิงพรรณพนัช  ยอดทอง
ป.5
โรงเรียนปัญญาทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
807
เด็กหญิงพรรณภัทร  งาแก้ว
ป.5
โรงเรียนปัญญาทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
808
เด็กหญิงพรรวินท์  เจนเจริญวงศ์
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
809
เด็กหญิงพรรษชล  เลื่อมใสสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
810
เด็กหญิงพราวแสงจรัส  สนิทราช
ป.5
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
811
เด็กชายพริษฐ์  บางรัตน์
ป.5
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
812
เด็กชายพลลภัตม์  อุ่นศร
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
813
เด็กหญิงพลอยเงิน  น้ำเพชร
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
814
เด็กหญิงพลอยไพลิน  แก้วอำไพ
ป.5
โรงเรียนบ้านพรุแชง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
815
เด็กชายพศุตม์  เพชรชนะ
ป.4
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
816
เด็กหญิงพัชชารวี  นันตสิน
ป.4
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
817
เด็กหญิงพัชรกันย์  คำแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
818
เด็กหญิงพัชรพรรณ  ริยาพันธ์
ป.6
โรงเรียนปัญญาทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
819
เด็กชายพัชรพล  ไทยเกิด
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
820
เด็กหญิงพัชรภร  นวลแก้ว
ป.4
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
821
เด็กหญิงพัชราภรณ์  อินทรชู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
822
เด็กหญิงพัชริดา  แก้วคง
ป.4
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
823
เด็กชายพัทธดนย์  วิมลพันธ์ุ
ป.4
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
824
เด็กหญิงพัทธีธ์รา  ทองนุกูล
ป.6
โรงเรียนบ้านเมรัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
825
เด็กหญิงพัลลภา  ด่านวิริยะกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
826
เด็กชายพัสกร  สุภาพโรจน์
ป.6
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
827
เด็กชายพัสวี  ศรีวิเลิศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
828
เด็กหญิงพิชชาภา  พุฒถนอม
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
829
เด็กหญิงพิชญธิดา  ชูดำดี
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
830
เด็กหญิงพิชญธิดา  ทองศรี
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
831
เด็กหญิงพิชญธิดา  ศรีพงษ์พันธ์ุกุล
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
832
เด็กชายพิชญ์ภูมิ  มูสิกะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
833
เด็กหญิงพิชญ์สินี  ชัยสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
834
เด็กหญิงพิชญาภรณ์  รักบำรุง
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
835
เด็กหญิงพิชญาภัค  ทองฉิม
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
836
เด็กหญิงพิชญาภา  ชัยมา
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
837
เด็กหญิงพิชญาภา  เดชะ
ป.5
โรงเรียนปัญญาทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
838
เด็กหญิงพิณนภัส  นาควิลัย
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
839
เด็กหญิงพิมญาดา  อภัยสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
840
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สายเภอ
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 3

ณ อาคารห้วยแก้ว ชั้น 2 โรงเรียนวัดบ้านส้อง
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
841
เด็กหญิงพิมพ์พัชชา  ชุ่มนวล
ป.5
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
842
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  เรืองจันทร์
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
843
เด็กหญิงพิมพิศา  ทองน้อย
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
844
เด็กหญิงพิมพิศา  ลิ่มอรัญ
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
845
เด็กหญิงพิมพิศา  ศิริวัฒน์
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
846
เด็กชายพิสิษฎ์กิจพงศธร  คุ้มแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
847
เด็กชายพีรพัฒน์  พิบูลย์
ป.6
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
848
เด็กหญิงพีรยา  สุทธิศิลป์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
849
เด็กชายพุฒิพงศ์  คงทรัพย์
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
850
เด็กชายพุฒิพงศ์  ธเนศเหมรัศมิ์
ป.4
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
851
เด็กหญิงเพชรลดา  ริยาพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
852
เด็กหญิงเพ็ญณิกา  ปานยัง
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
853
เด็กหญิงแพรวพิชชา  พุธสุข
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
854
เด็กหญิงแพรวฟ้า  เพ็ชรผ่อง
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
855
เด็กหญิงแพรวา  เกษรัตน์
ป.5
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
856
เด็กหญิงภรณ์ชนก  ช่วยบำรุง
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
857
เด็กหญิงภรณ์ชนก  สวยสาย
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
858
เด็กชายภวินท์  ไกรนรา
ป.6
โรงเรียนปัญญาทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
859
เด็กหญิงภัคจิรา  แก้วกระจก
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
860
เด็กหญิงภัคภร  พลเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
861
เด็กหญิงภัททิยา  จินตาคม
ป.6
โรงเรียนปัญญาทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
862
เด็กชายภัทรกร  พรหมเจียม
ป.4
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
863
เด็กหญิงภัทรธา  ภูหิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
864
เด็กหญิงภัทรธิดา  กะตากูล
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
865
เด็กหญิงภัทรธิดา  เฉลิมพิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
866
เด็กหญิงภัทรธิดา  เดชาสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
867
เด็กหญิงภัทรธิดา  อังสานาบ
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
868
เด็กหญิงภัทรนันท์  ขาวทอง
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
869
เด็กหญิงภัทรนิดา  สงอนุรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
870
เด็กหญิงภัทรวดี  ช่วยคงมา
ป.5
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
871
เด็กชายภัทรศัย  จิตพนมกาญจน์
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
872
เด็กหญิงภัทราภรณ์  โพธิ์โชติ
ป.5
โรงเรียนมหาราช 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
873
เด็กหญิงภัทราวดี  บัวเมือง
ป.5
โรงเรียนมหาราช 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
874
เด็กหญิงภัสสร  บุญยิ่ง
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
875
เด็กชายภาคีนัย  หนูแก้ว
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 3

ณ อาคารห้วยแก้ว ชั้น 2 โรงเรียนวัดบ้านส้อง
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
876
เด็กหญิงภานรินทร์  อุปฐาก
ป.5
โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
877
เด็กชายภานุวัชร์  บุตรพรหม
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
878
เด็กหญิงภาวดี  อุนทรีจันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
879
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  จิรสัตยาวงษ์
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
880
เด็กหญิงภิญดาพัชญ์  ศิริวัฒน์
ป.4
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
881
เด็กหญิงภูมิญาดา  บุญประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนจงฮั้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
882
เด็กชายภูมิดล  คงไพฑูรย์
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
883
เด็กชายภูมิทัศน์  บัวอ่อน
ป.6
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
884
เด็กหญิงภูมิเทพ  สิงหบำรุง
ป.6
โรงเรียนจงฮั้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
885
เด็กชายภูมิพัฒน์  พลศรีนวล
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
886
เด็กชายภูริช  แว่นศิลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
887
เด็กชายภูริณัฐ  แซ่โค้ว
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
888
เด็กชายภูริณัฐ  ดีชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
889
เด็กชายภูริทัต  พันธ์เล็ก
ป.4
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
890
เด็กชายภูริภัทร  แซ่คู
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
891
เด็กชายภูริภัทร  มีแสง
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
892
เด็กชายภูวเดช  แซ่เก้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
893
เด็กชายภูวิศ  โฮกอ่อน
ป.6
โรงเรียนจงฮั้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
894
เด็กหญิงภูษณิษา  รักแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
895
เด็กชายภูสิทธิ์  ติณชาติอารักษ์
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
896
เด็กหญิงมณีมณฑ์  แก้วอำรัตน์
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
897
เด็กหญิงมณีวรรณ  สิงหวัฒน์
ป.6
โรงเรียนวัดควนท่าแร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
898
เด็กหญิงมนต์นภา  สุวรรณรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
899
เด็กหญิงมนฤดี  อนุภักดิ์
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
900
เด็กหญิงมนัสญา  ยมนา
ป.6
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
901
เด็กหญิงมนัสนันท์  สมจิตร
ป.6
โรงเรียนบ้านเมรัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
902
เด็กชายมนัสวิน  พุ่มบัว
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
903
เด็กหญิงมะลิวัลย์  ฟักทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
904
เด็กชายมาร์วิน  รสจันทร์
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
905
เด็กหญิงมาริสา  น้อยภา
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
906
เด็กหญิงมาศมาตา  ศุภกรชูวงศ์
ป.5
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
907
เด็กชายเมธัส  ใจเพียร
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
908
เด็กหญิงเมลิช่า  มีสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
909
เด็กหญิงยลรดา  คงเอียง
ป.5
โรงเรียนมหาราช 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
910
เด็กชายยศภัทร  นพพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านพรุแชง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 3

ณ อาคารห้วยแก้ว ชั้น 2 โรงเรียนวัดบ้านส้อง
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
911
เด็กหญิงยศวดี  คงเอียง
ป.5
โรงเรียนมหาราช 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
912
เด็กชายยิ่งคุณ  เกษเพชร
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
913
เด็กหญิงเยาวเรศ  ศรีเอี่ยมศิลป์
ป.4
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
914
เด็กหญิงโยษิตา  ยงเยื้องคง
ป.4
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
915
เด็กหญิงรชกร  อุ่นศร
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
916
เด็กชายรณกร  เกื้อเสนาะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
917
เด็กหญิงรดาภัค  ชูทองวรโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
918
เด็กหญิงรยา  เต็มราม
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
919
เด็กหญิงรวิสรา  คงปลอด
ป.5
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
920
เด็กหญิงรวิสรา  ชุมชอบ
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
921
เด็กหญิงรวิสรา  มีมาก
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
922
เด็กหญิงรสริน  เชื่อมใจ
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
923
เด็กชายระพีพัฒน์  นาคพิน
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
924
เด็กชายรัชชานนท์  แซ่เอี้ยว
ป.6
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
925
เด็กชายรัชชานนท์  พรหมศร
ป.6
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
926
เด็กชายรัชชานนท์  มาส่ง
ป.5
โรงเรียนจงฮั้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
927
เด็กชายรัชชานนท์  หนูดำ
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
928
เด็กหญิงรัชนีกร  ประดับสกุลวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
929
เด็กหญิงรัชนีวรรณ  เพ็ญพงศ์
ป.6
โรงเรียนปัญญาทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
930
เด็กหญิงรัญชิดา  เซี่ยงฉิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
931
เด็กชายรัฐภูมิ  ถุงทอง
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
932
เด็กหญิงรัตติกาล  ถุงทอง
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
933
เด็กหญิงรัตน์ประภา  พรหมทอง
ป.5
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
934
เด็กชายราเชน  รักปาน
ป.5
โรงเรียนปัญญาทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
935
เด็กหญิงรามาวดี  โสภาคย์
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
936
เด็กหญิงรินรดา  ตั้งสถาพร
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
937
เด็กหญิงรินลดา  บุญฉิม
ป.4
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
938
เด็กหญิงรุ่งนภา  นวลสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
939
เด็กหญิงรุ่งไพลิน  ศรีสม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
940
เด็กหญิงฤทธิชัย  ขาวทอง
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
941
เด็กชายฤทธิเดช  เรืองทอง
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
942
เด็กหญิงลภัสรดา  บุญคง
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
943
เด็กหญิงลลิตภัทร  ตังรักษา
ป.5
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
944
เด็กหญิงลลิตภัทร  สรีระพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
945
เด็กหญิงลลิตา  ช่วยศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 3

ณ อาคารห้วยแก้ว ชั้น 2 โรงเรียนวัดบ้านส้อง
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
946
เด็กหญิงลลิตา  เสรีพงษ์
ป.5
โรงเรียนวัดควนท่าแร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
947
เด็กชายลัญจกร  อยู่ขาว
ป.5
โรงเรียนบ้านพรุแชง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
948
เด็กหญิงเลนภา  จันทะโร
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
949
เด็กหญิงวกุลทิพย์  ริยาพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
950
เด็กหญิงวชิรวดี  ชัยเวช
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
951
เด็กชายวชิรวิชญ์  ตั้งนรกุล
ป.4
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
952
เด็กชายวชิรวิทย์  ชุมชอบ
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
953
เด็กชายวชิรวิทย์  นวลละออง
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
954
เด็กชายวชิรวุฒิ  หลักซุม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
955
เด็กหญิงวณิชชา  กุลจารุสิริ
ป.5
โรงเรียนปัญญาทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
956
เด็กหญิงวรกาญจน์  สุขช่วง
ป.6
โรงเรียนบ้านบางปาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
957
เด็กชายวรชัย  ดุลยะศิริ
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
958
เด็กหญิงวรพิชชา  ปัญโญแก้ว
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
959
เด็กหญิงวรพิชชา  มุณีวรรณ์
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
960
เด็กชายวรเมธ  ชฎาการณ์
ป.5
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
961
เด็กหญิงวรรณวิสาห์  บุญนำ
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
962
เด็กหญิงวราคณา  พลายจันทร์
ป.5
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
963
เด็กชายวราเทพ  แจ่มจรัส
ป.6
โรงเรียนบ้านเมรัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
964
เด็กหญิงวราภรณ์  บุญเจริญ
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
965
เด็กหญิงวริศรา  จันทร์พงค์
ป.5
โรงเรียนวัดควนท่าแร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
966
เด็กหญิงวริศรา  พรหมเกิด
ป.6
โรงเรียนบ้านเมรัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
967
เด็กหญิงวริษา  พิศแลงาม
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
968
เด็กหญิงวสุธิดา  แต้มจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
969
เด็กหญิงวัชราวรรณ  เพชรปาน
ป.5
โรงเรียนบ้านพรุแชง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
970
เด็กหญิงวัลย์พร  สิขิวัฒน์
ป.6
โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
971
เด็กหญิงวิชุดา  ดิฐเนียม
ป.5
โรงเรียนบ้านพรุแชง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
972
เด็กหญิงวิญาดา  เทพทอง
ป.6
โรงเรียนจงฮั้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
973
เด็กชายวินท์ณกร  แซ่หลี
ป.4
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
974
เด็กชายวินภัทร  คล้ายทอง
ป.5
โรงเรียนจงฮั้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
975
เด็กหญิงวิมลรัตน์  ทองตุ้ม
ป.5
โรงเรียนบ้านพรุแชง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
976
เด็กชายวิรชัช  พยัคฆา
ป.5
โรงเรียนบ้านเมรัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
977
เด็กชายวิริทธิพล  ชุมศรี
ป.4
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
978
เด็กชายวิริทธิ์พล  หลิวคง
ป.6
โรงเรียนจงฮั้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
979
เด็กหญิงวิลาสินี  บุญเจริญ
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
980
เด็กชายวิศรุต  ขวัญม่วง
ป.5
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 3

ณ อาคารห้วยแก้ว ชั้น 3 โรงเรียนวัดบ้านส้อง
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
981
เด็กหญิงวิสสุตา  วันมณีศรีบงกช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
982
เด็กชายวีรภัทร  เมืองน้อย
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
983
เด็กชายวุฒิพงศ์  จำนงค์จิตร
ป.6
โรงเรียนบ้านเมรัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
984
เด็กหญิงเวทิตา  วันชัย
ป.6
โรงเรียนจงฮั้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
985
เด็กหญิงศรัณย์ธร  อิงควัชรกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
986
เด็กชายศรุต  ศรีบุญยัง
ป.5
โรงเรียนจงฮั้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
987
เด็กหญิงศศิโฉม  ศรีภักดี
ป.6
โรงเรียนบ้านพรุแชง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
988
เด็กหญิงศศิธร  รัตนสูตร
ป.5
โรงเรียนบ้านเมรัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
989
เด็กหญิงศศินภา  ชูแก้ว
ป.4
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
990
เด็กหญิงศศินันท์  บุญหรอ
ป.4
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
991
เด็กหญิงศศิพิมพ์  เซี่ยงฉิน
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
992
เด็กชายศักดินนท์  อินทร์คง
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
993
เด็กหญิงศักดินี  จรดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
994
เด็กหญิงศิรประภา  ช่วยพัฒน์
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
995
เด็กชายศิรภัส  พัฒนกูล
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
996
เด็กชายศิรวิทย์  ชนิดปลอด
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
997
เด็กหญิงศิริกันยา  ลิ่มซุ่นตี๋
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
998
เด็กหญิงศิริกาญจน์  วงค์นาศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
999
เด็กหญิงศิริรักษ์  ปลอดอ่อน
ป.6
โรงเรียนจงฮั้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1000
เด็กหญิงศิริวิมล  อินทรักษ์
ป.6
โรงเรียนจงฮั้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1001
เด็กหญิงศิวพร  เศรษฐเชื้อ
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1002
เด็กชายศิวัฒม์  ศรีนุ่ม
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1003
เด็กหญิงศุณัญญา  จันทร์พงค์
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1004
เด็กชายศุภกิตติ์  ทองศรี
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1005
เด็กชายศุภณัฐ  จำปาอูบ
ป.4
โรงเรียนจงฮั้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1006
เด็กชายศุภณัฐ  บัวพรหม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1007
เด็กชายศุภณัฐ  ผอมกลัด
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1008
เด็กหญิงศุภพิชญ์  บัวเพชร
ป.5
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1009
เด็กชายศุภวิชญ์  พัฒนประดิษฐ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1010
เด็กชายศุภวิชญ์  วงษ์หงษ์
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1011
เด็กหญิงศุภักธิดา  เพชระ
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1012
เด็กหญิงศุภิสรา  จิตรจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1013
เด็กหญิงสถิตาภรณ์  ศรีอุทัย
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1014
เด็กชายสนธิ  เจริญรักษ์
ป.6
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1015
เด็กหญิงสพิชญา  ชูสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านเมรัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 3

ณ อาคารห้วยแก้ว ชั้น 3 โรงเรียนวัดบ้านส้อง
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1016
เด็กหญิงสพิชญา  ตันติวิกรม
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1017
เด็กหญิงสมาพร  สุทธินวล
ป.4
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1018
เด็กชายสรวงศ์  ไชยทิพย์
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1019
เด็กหญิงสรัลรัตน์  คงภักดี
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1020
เด็กหญิงสรัลรัตน์  พิทักษ์
ป.5
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1021
เด็กชายสราวุฒิ  ครองนุช
ป.4
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1022
เด็กหญิงสโรชา  นิระโส
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1023
เด็กหญิงสโรชา  สนิทราช
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1024
เด็กหญิงสโรษิณี  ศรีแก้วคง
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1025
เด็กหญิงสลิลทิพย์  พรหมศร
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1026
เด็กหญิงสวภัทร  เจริญแพทย์
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1027
เด็กชายสัคค์วสุ  ลีลาวัฒนเกียรติ
ป.4
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1028
เด็กชายสัณหณัฐ  ชูชาติ
ป.6
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1029
เด็กชายสัณหณัฐ  บัวพรหม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1030
เด็กชายสันต์ภพ  ชูเฟื่องฟ้า
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1031
เด็กชายสันหณัฐ  ขำเกิด
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1032
เด็กชายสิทธิกร  ถิ่นพิบูลย์
ป.6
โรงเรียนบ้านพรุแชง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1033
เด็กชายสิทธิชัย  ช่วยคง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1034
เด็กชายสิรภพ  ไชยเพชร
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1035
เด็กชายสิรวิชญ์  แดงมา
ป.6
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1036
เด็กชายสิรวิชญ์  บรรณาลังค์
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1037
เด็กหญิงสิริญามล  ช่างคิด
ป.6
โรงเรียนบ้านเมรัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1038
เด็กหญิงสิรินญา  พยาบาล
ป.5
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1039
เด็กหญิงสิรินดา  เนยนม
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1040
เด็กหญิงสิริภร  อ่อนรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านพรุแชง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1041
เด็กหญิงสุกฤตา  มณีรัตน์
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1042
เด็กหญิงสุชานรี  สลัดแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1043
เด็กหญิงสุณัฎฐา  เรือง
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1044
เด็กหญิงสุณิสา  เพชรฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1045
เด็กหญิงสุตาภัทร  ติ่งต่ำ
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1046
เด็กหญิงสุติษา  เพ็ชรยัง
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1047
เด็กชายสุทเดช  รัศมี
ป.6
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1048
เด็กหญิงสุทธิกานต์  แซ่ชั้น
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1049
เด็กชายสุทธิพงศ์  รัตนพันธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1050
เด็กชายสุทธิภัทร  ส้มเกตุ
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 3

ณ อาคารห้วยแก้ว ชั้น 3 โรงเรียนวัดบ้านส้อง
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1051
เด็กหญิงสุธิกานต์  ไทยแท้
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1052
เด็กหญิงสุธิดา  จำปาพันธ์
ป.4
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1053
เด็กหญิงสุพรรณพิมพ์  สวัสดิ์อุบล
ป.6
โรงเรียนบ้านเมรัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1054
เด็กหญิงสุพิชชา  ธรฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1055
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  โพธิ์แก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1056
เด็กหญิงสุพิชญนันทน์  ภมรพันธ์
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1057
เด็กหญิงสุพิชญา  เจริญรักษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1058
เด็กชายสุภชัย  ฟุ้งเกียรติคุณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1059
เด็กหญิงสุภัชชา  เพ็ชรประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1060
เด็กหญิงสุภัสสรา  ทองจันทร์แก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1061
เด็กหญิงสุภัสสรา  มีแก้ว
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1062
เด็กหญิงสุภาพร  รักษ์ศรีเมือง
ป.6
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1063
เด็กหญิงสุภาภรณ์  ใจรื่น
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1064
เด็กหญิงสุภาวดี  ญาโนทัย
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1065
เด็กหญิงสุภาวิตา  พงศ์พรหม
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1066
เด็กหญิงสุภิชญา  นวลศรี
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1067
เด็กหญิงสุเมธนี  สุขทิพย์
ป.6
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1068
เด็กชายสุรสิทธิ์  ทองจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านเมรัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1069
เด็กหญิงสุรัตดา  คีรีทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านพรุแชง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1070
เด็กหญิงสุรัตน์ติยา  ศรีเนียม
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1071
เด็กหญิงสุรัสวดี  จรเปลี่ยว
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1072
เด็กหญิงสุราณี  บุญทอง
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1073
เด็กหญิงสุวภัทร  เพ็ชรศิริ
ป.6
โรงเรียนวัดควนท่าแร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1074
เด็กชายสุวินัย  ไชยยศ
ป.4
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1075
เด็กชายเสกข์วิจักขณ์พงศ์  คุ้มชำนาญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1076
เด็กชายเสริมศักดิ์  ชัยธวัชธำรง
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1077
เด็กหญิงเสาวภา  กามูณี
ป.5
โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1078
เด็กหญิงโสภิดา  หนูแก้ว
ป.4
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1079
เด็กหญิงโสมสิริ  พาหุมันโต
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1080
เด็กหญิงหยาดพิรุณ  อู้สกุลวัฒนา
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1081
เด็กชายหรินทร์  ลาชโรจน์
ป.6
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1082
เด็กหญิงเหมือนฝัน  จันทร์เสาร์
ป.4
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1083
เด็กชายองศ์บุญ  มีแรง
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1084
เด็กหญิงอจิรวดี  เพชรขวัญ
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1085
เด็กชายอชิคุณ  ชมบุตร
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 3

ณ อาคารห้วยแก้ว ชั้น 3 โรงเรียนวัดบ้านส้อง
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1086
เด็กหญิงอชิรญา  ชำนาญ
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1087
เด็กหญิงอชิรญา  รูปโอ
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1088
เด็กชายอดิศร  ตั้งนรกุล
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1089
เด็กชายอดิศร  เพ็งสกุล
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1090
เด็กชายอดิศร  สวัสดิวงค์
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1091
เด็กหญิงอตินุช  ประกอบ
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1092
เด็กชายอติวิชญ์  อักษรดำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1093
เด็กหญิงอธิกานต์  ทองดี
ป.4
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1094
เด็กชายอธิวัฒน์  ทองสุข
ป.6
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1095
เด็กชายอนาวิล  ทองปาน
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1096
เด็กชายอนาวิล  บุญฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1097
เด็กหญิงอนินทิตา  ดำวงศ์
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1098
เด็กหญิงอนิษา  แซ่ลิ้ม
ป.5
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1099
เด็กชายอนุพงษ์  วงศ์ท่าเรือ
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1100
เด็กหญิงอภิชญา  อุ่นเสียม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1101
เด็กชายอภิภูมิ  เพชรประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1102
เด็กชายอภิวัฒน์  ยงรักษา
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1103
เด็กชายอภิสิทธิ์  ตัณฑกุล
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1104
เด็กหญิงอมรกานต์  ฟักจีน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1105
เด็กชายอมรชัย  ริยาพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านพรุแชง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1106
เด็กหญิงอมรรัตน์  พราหมณ์คงแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านพรุแชง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1107
เด็กหญิงอรจิรา  พลายด้วง
ป.5
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1108
เด็กหญิงอรนลิน  แก้วแสน
ป.5
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1109
เด็กหญิงอรปภา  ชูประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1110
เด็กหญิงอรพิมล  ชูกลิ่น
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1111
เด็กชายอรรถโกวิทย์  เพชรรัตน์
ป.6
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1112
เด็กหญิงอรวณิชยา  นาคพิน
ป.4
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1113
เด็กหญิงอรอมล  เสนาณรงค์
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1114
เด็กหญิงอรอุมา  สุขอ่อน
ป.5
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1115
เด็กหญิงอริชญา  เกิดขุมทอง
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1116
เด็กชายอริย์ธัช  พรหมด้วง
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1117
เด็กหญิงอริษา  จันทับ
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1118
เด็กหญิงอริสรา  กองทูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1119
เด็กหญิงอริสา  ด้วงชุม
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1120
เด็กหญิงอลินดา  รัศมี
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 3

ณ อาคารห้วยแก้ว ชั้น 3 โรงเรียนวัดบ้านส้อง
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1121
เด็กหญิงอลิศา  เรืองศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านเมรัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1122
เด็กชายอัครวัต  ชูเชิด
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1123
เด็กหญิงอัจจิมา  ราชธานี
ป.5
โรงเรียนมหาราช 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1124
เด็กหญิงอัจฉรียา  เทพทุ่งหลวง
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1125
เด็กหญิงอัญชิษา  ขุนพรหม
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1126
เด็กหญิงอัญญา  ทักษิณาวิสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1127
เด็กหญิงอัญทิชา  เพชรอาวุธ
ป.4
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1128
เด็กหญิงอัฐภิญญา  ทองก้านเหลือง
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1129
เด็กหญิงอัฐภิญญา  หงษ์ทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1130
เด็กหญิงอันดามัน  นิมนต์
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1131
เด็กหญิงอาทิติยา  มั่งมี
ป.6
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1132
เด็กชายอานัต  ทัศน์กระจ่าง
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1133
เด็กชายอาภากร  ช่อสะอึก
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1134
เด็กหญิงอารดา  เพ็ชรสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1135
เด็กชายอารักษ์  เนียมสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1136
เด็กหญิงอินทิพร  ช่างเรือ
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1137
เด็กหญิงอุฑาทิพย์  ทองควนลึก
ป.6
โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1138
เด็กชายอุดมศักดิ์  โพธิ์เพชร
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1139
เด็กชายเอกพล  ลำพูน
ป.6
โรงเรียนจงฮั้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1140
เด็กชายเอื้ออังกูร  แข็งมาก
ป.4
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1141
เด็กหญิงไอริณ  เปี่ยมปรีดากุล
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์