ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุราษฎร์ธานี เขต 2

ณ อาคาร 1 ห้อง 122 โรงเรียนวัดตรณาราม
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  วิเชียรวงศ์
ป.6
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกนกเนตร  ไชยทิพย์
ป.6
วัดตรณาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกนกพิชญ์  ขวัญแก้ว
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงกนกวรรณ  ประสารทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงกนกวรรณ  ล่องพรมหม
ป.5
โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงกฤษติกานต์  ทิพย์เกลี้ยง
ป.4
อนุบาลเปี่ยมรัก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กหญิงกัญญ์วรา  ช่วยบำรุง
ป.6
โรงเรียนวัดรัตนาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงกัญญากร  แก้วขาว
ป.4
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ต้อยแก้ว
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กหญิงกันตยา  บุญชู
ป.6
วัดตรณาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงกัลยกร  ทับทอง
ป.4
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กชายกิตติโชค  กมลวิบูรณ์
ป.5
โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กหญิงเขมนิจ  สายใจ
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กชายคณิศร  พรหมคุ้ม
ป.4
อนุบาลเปี่ยมรัก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กชายคมสัน  หีตอักษร
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กหญิงจันทร์จิรา  ลำยาว
ป.5
โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กชายจารุวิทย์  วุ่นชุม
ป.6
อนุบาลเปี่ยมรัก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กหญิงจิณณพัต  เทือกสุบรรณ
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กหญิงจิรัญญา  สมอ
ป.6
วัดตรณาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงชนกสุดา  นิลพัฒนไพศาล
ป.6
โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กชายชนม์พรรษ์  เรืองไชย
ป.6
โรงเรียนวัดพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กหญิงชนากานต์  คงตุก
ป.4
อนุบาลเปี่ยมรัก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กชายชนินทร  ชูแนม
ป.6
วัดตรณาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กชายชลสินธ์  แซ่ตั้น
ป.4
อนุบาลเปี่ยมรัก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กหญิงชาลิสา  ศรีสุภาพ
ป.5
อนุบาลเปี่ยมรัก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กหญิงญาณิศา  แก้วมงคล
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กหญิงญาณิศา  ป่าวสกุล
ป.4
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กหญิงฐิตินันท์  เศษธนู
ป.4
โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กชายณภัทร  สุทธิเนตร
ป.4
โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กหญิงณัฏฐา  ชูวารี
ป.6
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กหญิงณัฐณิชา  รักบำรุง
ป.6
อนุบาลเปี่ยมรัก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กชายณัฐพงศ์  ดิศแพทย์
ป.5
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กชายณัฐพงศ์  นิรัตน์
ป.5
อนุบาลเปี่ยมรัก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กหญิงณัฐวดี  ดับปาล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กหญิงณัฐวดี  อำลอย
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุราษฎร์ธานี เขต 2

ณ อาคาร 1 ห้อง 123 โรงเรียนวัดตรณาราม
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงณัฐสุภา  ไตรมาศ
ป.5
โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กหญิงณิชารีย์  สัมพันธ์
ป.5
อนุบาลเปี่ยมรัก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กหญิงณิศรา  เนียมมีศรี
ป.6
วัดตรณาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กหญิงเทพปรียา  สัมพันธ์
ป.6
โรงเรียนตาขุน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กชายธนกฤต  วงศ์วานิช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กชายธเนตร  สามัคคีคารมย์
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กชายธราเทพ  อินทวิเศษ
ป.4
โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กหญิงธัญญามาศ  สุกลูกอิน
ป.4
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงธัญวรัตม์  โตทอง
ป.5
อนุบาลเปี่ยมรัก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กชายธิชานันท์  ศักดา
ป.6
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กหญิงธิดาพร  บุญยะรัตน์
ป.6
วัดตรณาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กชายธีรศักดิ์  ชนะพจน์
ป.5
อนุบาลเปี่ยมรัก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กหญิงนภัทร์ศร  ชูศรี
ป.5
โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กชายนภัสกร  เทศขำ
ป.5
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กหญิงนวพรรษ  รักษ์สกุล
ป.6
วัดตรณาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กชายนันทจิตร  พรมสอน
ป.4
โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กหญิงนันทิยา  เรืองรักษ์
ป.5
โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กหญิงนิจวิภา  กิจวิจิตร
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กหญิงนิตยตา  พนาลี
ป.5
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กชายเนติพงศ์  เกตุนุสิทธิ์
ป.5
อนุบาลเปี่ยมรัก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กหญิงบัณฑิตา  ทองผึ้ง
ป.6
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กหญิงเบญญาภา  กฐินหอม
ป.6
วัดตรณาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กหญิงปราลิตา  พิชัย
ป.5
อนุบาลเปี่ยมรัก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กหญิงปวิชญา  เข็มทอง
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กหญิงปานวาด  เส็งจรูญ
ป.6
วัดตรณาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กหญิงปิยะฉัตร  คีรีรัตน์
ป.6
วัดตรณาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กหญิงปิยะพร  ศรีธรราษฎร์
ป.5
โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กชายปุณณพัฒน์  พรหมสวาท
ป.4
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กหญิงเปรมชนก  ทิพย์บรรพต
ป.5
วัดตรณาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กหญิงพจณิชา  เพชรรัตน์
ป.5
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กหญิงพรธิตา  ทองปอนด์
ป.5
อนุบาลเปี่ยมรัก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กหญิงพรนภา  สมบูรณ์
ป.5
วัดตรณาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กหญิงพรพิมล  บุญผ่อง
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กหญิงพรสุภัค  พุ่มพวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กหญิงพัชฎาภรณ์  ทองตำลึง
ป.4
โรงเรียนวัดพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุราษฎร์ธานี เขต 2

ณ อาคาร 1 ห้อง 124 โรงเรียนวัดตรณาราม
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงพัชยา  เทพนวล
ป.4
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กหญิงพัณณิตา  ชื่นวิเศษ
ป.4
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กหญิงพัสรา  ชูทรัพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กหญิงพิชาฎา  ขวัญชื่น
ป.5
อนุบาลเปี่ยมรัก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ดำแดง
ป.6
โรงเรียนตาขุน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  มะนะโส
ป.6
วัดตรณาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กชายพุทธิพงศ์  รองเมือง
ป.4
โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กหญิงภาณุชณัญ  นาคแป้น
ป.5
อนุบาลเปี่ยมรัก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กชายภาณุวิชญ์  นพรัตน์
ป.5
โรงเรียนวัดพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กชายภูธเนศ  ชวดบัว
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กหญิงภูมิพัฒน์  พรหมวิเศษ
ป.6
วัดตรณาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กชายภูมิภัทร  ทองผล
ป.4
อนุบาลเปี่ยมรัก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กชายภูริช  เทือแดง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กชายภูริณัฐน์  ฤทธิอา
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กชายภูวิช  ศรชนะ
ป.5
อนุบาลเปี่ยมรัก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กชายมณีพงศ์  มีศิริ
ป.6
วัดตรณาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กชายยศพล  ยี่โถ
ป.5
โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กชายรัชชานนท์  สังข์คร
ป.4
โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กชายรัชชานันท์  เพชรผ่อง
ป.4
โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กหญิงรินทร์ลภัส  รำเพย
ป.4
โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กชายเลิศพิพัฒน์  อินทร์เกลี้ยง
ป.5
อนุบาลเปี่ยมรัก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กหญิงวรรณ์ษิรัชฏิ์  สายะนันท์
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กหญิงวรรณิดา  แก้ววงงาม
ป.4
โรงเรียนวัดรัตนาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กชายวริทร์ธร  ทองเกษม
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กหญิงวริษฐา  ตรียุทธ
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กชายวสุธา  สุดสาย
ป.6
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กหญิงวังการ์รี  ศรีเทพ
ป.6
วัดตรณาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กชายวิริทธิ์พล  ชูชะนะ
ป.4
โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กหญิงวิลาวัณย์  สรรพา
ป.5
อนุบาลเปี่ยมรัก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กหญิงวีรินทร์  ณ ถลาง
ป.5
โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กชายศตานนท์  สวนทอง
ป.5
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กหญิงศศิวิมล  นาคะสิงห์
ป.5
วัดตรณาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กหญิงศิรดา  เบญพาด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กชายศุพกฤต  ยาแสง
ป.5
โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กชายศุภณัฐ  พวงแก้วถาวรสุข
ป.6
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุราษฎร์ธานี เขต 2

ณ อาคาร 1 ห้อง 126 โรงเรียนวัดตรณาราม
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายศุภราช  รักแสง
ป.6
วัดตรณาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กหญิงศุภัชญา  งามจันทร์
ป.5
โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  แสงเพ็ชร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กหญิงสโรชา  เพชรพิฆาต
ป.4
โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กหญิงสโรชา  อ่ำมีเชาว์
ป.5
โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กหญิงสาธิตา  หีตช่วย
ป.5
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กชายสิทธิกร  ตัญจรูญ
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กหญิงสิริไพลิน  กลางนุรักษ์
ป.5
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กหญิงสุทธิกานต์  ศิริวัฒนะสกุล
ป.4
โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กชายสุทธิชัย  ทองอยู่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กหญิงสุนันทา  รักษาสัตย์
ป.5
อนุบาลเปี่ยมรัก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กหญิงสุมิลตา  ชูเชิด
ป.5
อนุบาลเปี่ยมรัก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กหญิงสุวภัทร  สุรัตน์พราหมณ์
ป.6
วัดตรณาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กหญิงโสภิตา  จิตราม
ป.6
วัดตรณาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กหญิงอชิรญาณ์  ทองจันทร์
ป.4
โรงเรียนวัดพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กหญิงอติกานต์  สวัสดิวงศ์
ป.5
วัดตรณาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กหญิงอติมา  มังคลาด
ป.4
โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กหญิงอนัญญา  นิตย์มี
ป.5
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กชายอนันต์เทพ  เทพทอง
ป.4
อนุบาลเปี่ยมรัก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กชายอนาวิล  พรหมแก้ว
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กหญิงอภิญญา  คำจันทร์
ป.5
วัดตรณาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กชายอภิเดช  เกตุแทน
ป.6
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กชายอภิรักษ์  ศรีนาคนิล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กหญิงอรณิช  โสตรโยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กชายอรรถกร  ศิริสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กหญิงอัญจิมา  ทองเลม็ด
ป.6
โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กหญิงอัญมณี  ม่วงมี
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กหญิงอาทิตยา  หล่อหลอม
ป.6
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สุราษฎร์ธานี เขต 2

ณ อาคาร 1 ห้อง 131 โรงเรียนวัดตรณาราม
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
134
เด็กหญิงกรวรรณ  ขุนเพ็ชร
ม.2
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กชายกรษณ  คลองขุด
ม.3
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กหญิงกันย์สุดา  จินโน
ม.1
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
นางสาวกุลนันท์  จันทร์ทอง
ม.3
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กหญิงจินต์จุฑา  มีศรีจันทร์
ม.2
บ้านดอนสุวรรณ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กหญิงจิรัชญา  ธุวพิรุฬห์
ม.2
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กหญิงชญาภา  ประดิษฐพร
ม.2
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
141
เด็กชายชิษณุพงศ์  เพ็ชรยก
ม.3
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
นายชิษณุพงษ์  สรรพา
ม.3
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กหญิงชุุติมณฑน์  ทองกลับ
ม.1
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กหญิงณัฐกฤตา  จันทร์อาสน์
ม.2
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กหญิงณัฐธิดา  สุธานันท์
ม.2
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กหญิงณัฐนิชา  มาศโอสถ
ม.1
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
นางสาวณิชนันทน์  ใจกว้าง
ม.3
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กชายธนธรณ์  ชื่นพระแสง
ม.3
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กชายธรรมรัตน์  พุฒทอง
ม.2
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
นางสาวธันยารัตน์  บุญชอบการ
ม.3
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กหญิงนงนภัส  ศักดี
ม.2
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กชายนภเกตน์  พิมปัดชา
ม.2
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กหญิงนภัสสร  ปานสังข์
ม.3
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กหญิงนันทนา  พรหมช้าง
ม.1
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กหญิงนิรัชพร  พุทชนะ
ม.2
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กหญิงบัณฑิตา  แก้วปลอด
ม.3
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
นางสาวเบญวรินทร์  แก้วเดิม
ม.3
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กหญิงประวีณา  ขุนภักดี
ม.2
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กหญิงปาตลี  สุวรรณวงษ์
ม.2
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กชายปุญฤทธิ์  ขำนุ้ย
ม.3
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
นางสาวผกามาศ  โพ๊ะสูงเนิน
ม.3
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กชายพัชรพล  สารภี
ม.3
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กหญิงพัทธนันท์  พุทธสุภะ
ม.1
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กหญิงภัทราวดี  ขาวจิตร
ม.2
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กหญิงโยษิตา  กิ้มยิด
ม.2
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
นายวงศธร  มีแย้ม
ม.3
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กหญิงวชิราภรณ์  หนูคง
ม.3
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กชายศุภวิชญ์  แพะโสม
ม.2
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สุราษฎร์ธานี เขต 2

ณ อาคาร 1 ห้อง 132 โรงเรียนวัดตรณาราม
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
169
เด็กหญิงสิราลักษณ์  เภอสม
ม.2
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กหญิงสิริภัทร  คุระเอียด
ม.2
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กหญิงสิริมา  ภักดีวานิช
ม.2
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กหญิงอนงค์ภัทร์  ภัทรนรางกูร
ม.2
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กหญิงอรวรรณ  รอดแก้ว
ม.2
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กหญิงอ้อมดาว  แก้วพิชัย
ม.1
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
นางสาวอัญชลี  ทองใบ
ม.3
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 2

ณ อาคาร 1 ห้อง 135 โรงเรียนวัดตรณาราม
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงกนกกาญจน์  ทองจุ้ย
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กหญิงกนกพร  สุดเส้ง
ป.6
โรงเรียนวัดพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กหญิงกมลรส  แก้วท่าชี
ป.6
บ้านดอนสุวรรณ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กหญิงกรรณิกา  หีตอักษร
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กหญิงกรรณิการ์  แก้วสามสี
ป.6
อนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กหญิงกฤติกา  วิมล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กชายกฤษกร  ชูประคอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กชายกฤษฎิ์  กลับชัย
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กหญิงกฤษณา  ขวัญเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กชายกษิดิ์เดช  หมวดยอด
ป.6
บ้านดอนสุวรรณ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กหญิงกัญญ์วรา  ต้อนโสกรี
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เพชรศรี
ป.6
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กหญิงกัญญาภัค  นาคทอง
ป.6
อนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กหญิงกันตพิชญ์  ไชยสอาด
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กหญิงกันยาวีร์  ศรีไชย
ป.4
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กหญิงกัลยภรณ์  สงพัฒน์แก้ว
ป.4
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กหญิงกัลยารัตน์  ปิตะมะหะ
ป.5
โรงเรียนวัดพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กชายกิตติธัช  รัตนกุล
ป.4
อนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กชายกิตตินันท์  แปรครรภ์
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กหญิงกุลธิดา  ปาลคเชนทร์
ป.6
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กหญิงเกศริน  เพชรสงวน
ป.5
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กหญิงแก้วกาญจน์  เชิดชูชน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กชายไกรวิชญ์  สุขอุ่น
ป.4
โรงเรียนบ้านปากทำเรียง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กหญิงเขมจิรา  รักษ์ชีพ
ป.6
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กชายเขมทัต  เนียมขำ
ป.6
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กชายคฑาวุธ  บริสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กหญิงคิรภัสสร  รุ่งเมือง
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กหญิงจณิตา  พัฒน์วั้น
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กชายจักรพงศ์  ผุดบ่อน้อย
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กชายจักรพัฒน์  เทพเฉลิม
ป.6
อนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กชายจักรพันธ์  ทิพย์บรรพต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กหญิงจันทร์จิรัชญา  ละหารเพชร
ป.4
อนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กชายจารุกิตติ์  วุ่นชุม
ป.6
อนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กชายจิณณพัต  คงสนอง
ป.5
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กหญิงจิรนภา  คำทิพย์
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 2

ณ อาคาร 2 ห้อง 221 โรงเรียนวัดตรณาราม
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงจิรนันท์  มีสาคร
ป.6
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กชายจิรภัทร  ภูกิจวัฒน์
ป.5
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กชายจิรภัทร  อินทร์ปรางค์
ป.5
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กหญิงจิรัชญา  พืชผล
ป.4
โรงเรียนวัดพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กหญิงจิรัชญา  หมกแดง
ป.4
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กหญิงจุฑามาศ  คีรีมา
ป.4
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กหญิงจุฑารัตน์  แพทย์รัตน์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กชายเจนภพ  ถึงเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กชายเจษฎา  แสงเดช
ป.6
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กหญิงชญญานุช  เพชรบำรุง
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กชายชญานนท์  ชูทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กหญิงชฎาพร  อินทร์ภักดี
ป.4
โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กชายชณณภัส  ศรีมณี
ป.5
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กชายชนน ฤทธ์  สุดเอี่ยม
ป.5
อนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กหญิงชนัญชิดา  เธียรโชติ
ป.6
โรงเรียนวัดรัตนาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กหญิงชนัญธิดา  แดงลาด
ป.6
โรงเรียนวัดรัตนาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กหญิงชนัณชิดา  เรืองเวช
ป.6
โรงเรียนวัดรัตนาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กชายชนันธร  ธรรมบำรุง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กหญิงชนากานต์  เพชรบำรุง
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กหญิงชนิสรา  คนเจน
ป.5
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กชายชยพล  สุทธินุ้ย
ป.4
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กหญิงชลชนก  พรหมพันธ์
ป.4
อนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กหญิงชลธิชา  ใยบัวทอง
ป.6
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กหญิงชลิตา  โชติช่วง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กชายชวัลวิทย์  ปาลคะเชนทร์
ป.4
โรงเรียนบ้านปากทำเรียง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กหญิงช่อผกา  ศรีสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านปากทำเรียง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กชายชาคริต  ชลเกริกเกียรติ
ป.6
วัดตรณาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กหญิงชาคริยา  กลสามัญ
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กชายชาญวิรุฬห์  ไกรนรา
ป.4
โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กหญิงชาลิสา  เพชรศรี
ป.6
อนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กชายชิษณุพงศ์  จินาเหงียบ
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กหญิงชุตินันท์  คงทอง
ป.4
อนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กหญิงชุติมา  ศึกเสือ
ป.5
บ้านดอนสุวรรณ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กชายชูเกียรติ  ชูพร้อม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กหญิงญาณภัทร  เพชรเศรษฐ์
ป.6
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 2

ณ อาคาร 2 ห้อง 222 โรงเรียนวัดตรณาราม
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กหญิงญาณิศา  แก้วเหล็ก
ป.4
โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กหญิงญาณิศา  ศรีสมบัติ
ป.4
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กหญิงญาดา  อินทร์เนื่อง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กหญิงฐิตารีย์  ท่าหัก
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กชายฐิติกร  ทิมเกตุ
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กหญิงฐิติกานต์  ทองใส
ป.6
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กหญิงฐิติชญา  คงขันธ์
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กหญิงฐิติมา  แก้วชูกูล
ป.6
โรงเรียนบ้านปากทำเรียง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กหญิงฐิติรัตน์  คงทอง
ป.5
อนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กหญิงณชนก  ไชยสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กชายณพกัญจน์  ศักดา
ป.4
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กหญิงณัฎฐกฤตา  ทองแท้
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กหญิงณัฏฐกานต์  ปานเวช
ป.6
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กชายณัฏฐกิตติ์  แก้วเพชร
ป.5
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กหญิงณัฏฐชิดา  แนบตรีเนตร
ป.5
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เพ็ชรกุล
ป.4
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กชายณัฏฐบดินทร์  ทิพย์เดช
ป.6
โรงเรียนวัดพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กชายณัฏฐวัจน์  ฆังคะรัตน์
ป.4
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กชายณัฐกมล  รัตนกุล
ป.6
อนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กชายณัฐกฤต  วิชิต
ป.6
โรงเรียนวัดพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กหญิงณัฐกานต์  ประสารทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กชายณัฐณกร  เพชรสังข์
ป.5
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กหญิงณัฐณิชา  ชุ่มติง
ป.5
โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กหญิงณัฐณิชา  นุ่นแก้ว
ป.6
อนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กหญิงณัฐณิชา  เผือกชู
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กหญิงณัฐณิชา  พลภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กชายณัฐธกฤต  มงคล
ป.4
อนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กหญิงณัฐธยาน์  เพรชโกษาชาติ
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กหญิงณัฐนันท์  บุญแทน
ป.6
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กหญิงณัฐนิชา  บุญแทน
ป.6
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กชายณัฐพร  ต้นป้อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กชายณัฐภัทร  คงแก้ว
ป.5
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กชายณัฐภูมิ  เกิดสมบัติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กชายณัฐภูมิ  นุชมาก
ป.6
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กหญิงณัฐวดี  แก้วนาไสย
ป.6
โรงเรียนวัดพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 2

ณ อาคาร 2 ห้อง 223 โรงเรียนวัดตรณาราม
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กหญิงณัฐวรา  ปั่นกลาง
ป.6
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กชายณัฐวัศห์  เพชรทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กชายณัฐวิโรจน์  พิมพะการ
ป.6
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กชายณัฐวุฒิ  ทองยวน
ป.6
โรงเรียนวัดพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กหญิงณิชนันทน์  คงชนะ
ป.6
บ้านดอนสุวรรณ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กหญิงณิชนันทน์  รักสวัสดิ์
ป.4
อนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กหญิงณุชชญา  สุดสวาสดิ์
ป.6
โรงเรียนวัดรัตนาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กหญิงดลยา  วังวิเศษกุศล
ป.5
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กหญิงดวงกมล  มีสัตย์
ป.6
โรงเรียนบ้านปากทำเรียง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กชายเดชาวัต  สงพัฒน์แก้ว
ป.4
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กชายทวีศักดิ์  แก้วนิคม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กหญิงทักษอร  ชูศรี
ป.4
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กชายทิโนทัย  หมายมี
ป.4
โรงเรียนวัดพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กชายเทพฤทธิ์  อินทร์เมือง
ป.5
วัดตรณาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กชายแทนคุณ  นิลศิริ
ป.6
อนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กหญิงธนกรองทอง  เสงี่ยมจิตต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กชายธนกฤต  หีตช่วย
ป.4
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กชายธนเดช  ชูระบำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กหญิงธนนันท์  แสงทองย้อย
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กชายธนพงศ์  นาคคง
ป.5
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กหญิงธนพร  นวลขาว
ป.6
โรงเรียนวัดพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กชายธนภัทร  ไชยนาเคนทร์
ป.6
โรงเรียนตาขุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กชายธนภัทร  อินทรบุตร
ป.4
โรงเรียนวัดพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กหญิงธนัชพร  ชูศรี
ป.6
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กหญิงธนัญชนก  สงมา
ป.4
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กชายธนากร  ถวาย
ป.5
วัดตรณาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กหญิงธมลวรรณ  โยธารักษ์
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กหญิงธมลวรรณ  โสภาค
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กหญิงธัญพิชชา  สาระคง
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กหญิงธัญวรัตน์  ยอดสุรางค์
ป.4
โรงเรียนวัดพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กหญิงธันย์ชนก  นิลวิเชียร
ป.6
โรงเรียนบ้านปากทำเรียง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กหญิงธันย์ชนก  พลายชนะ
ป.6
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กชายธาวิน  ขวดแก้ว
ป.5
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กชายธาวิน  เพชรเจริญ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กหญิงธิติมา  เทพทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 2

ณ อาคาร 2 ห้อง 224 โรงเรียนวัดตรณาราม
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กชายธีธัต  ทิพย์รักษา
ป.4
อนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กชายธีรโชติ  สังข์เทพ
ป.5
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กชายธีรภัทร  ทองยวน
ป.6
บ้านดอนสุวรรณ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กชายธีรภัทร์  เทพพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กชายธีรศักดิ์  จินาบุญ
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กชายนนทพัทธ์  ส่งมา
ป.6
โรงเรียนวัดพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กชายนพกร  อ่อนทอง
ป.6
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กหญิงนภสร  เผือกชู
ป.5
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กหญิงนภัสพรรณ  เหล่ากูล
ป.6
อนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กชายนรภัทร  สัมพันธ์
ป.5
อนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กหญิงนริศรา  เกตุแทน
ป.4
อนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กหญิงนริสรา  รอดเจริญ
ป.6
อนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กหญิงนวลพรรณ  หนูขาว
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กชายนัทธพงศ์  เจริญรูป
ป.6
โรงเรียนวัดพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กหญิงนัธมน  สาระชิต
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กชายนันทพงศ์  แช่มไล่
ป.4
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กชายบัญญวัต  มะโร
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กหญิงบัณฑิตา  คงเพ่งพิศ
ป.4
อนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กหญิงบัณฑิตา  สุปันตี
ป.6
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กชายบุญฤทธิ์  วรรณศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กชายปกรณ์เกียรติ  โตวังจร
ป.6
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กชายปกรณ์เกียรติ  ลิ้มเจริญ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กชายปกรณ์  ช่วยศรี
ป.5
อนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กชายปฎิภาณ  แซ่ด่าน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กหญิงปณิชา  ปิ่นทองพันธ์
ป.5
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กหญิงปทิตตา  มูสิเกิต
ป.6
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กหญิงปพิชญา  พรหมช้าง
ป.6
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กหญิงปภาวรินทร์  ศรชนะ
ป.6
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กชายปรเมศร  กุลจู้
ป.4
โรงเรียนวัดพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กชายประกาศิต  ทองตำลึง
ป.5
โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กหญิงปริญดา  พานิชกุล
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กหญิงปวริศา  จันทร์คง
ป.4
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  เพชรทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กหญิงปวีณ์สุดา  เพชรทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กชายปองพล  ธรรมรงค์
ป.4
โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 2

ณ อาคาร 2 ห้อง 231 โรงเรียนวัดตรณาราม
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กหญิงปาณิสรา  ม่วงมณี
ป.4
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กหญิงปาริตา  รักษาทรัพย์
ป.5
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กชายปิติวัฒน์  โยธารักษ์
ป.5
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กหญิงปุณญาพร  สัมพันธ์
ป.6
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กชายปุณณวิช  ศรีเทพ
ป.5
บ้านดอนสุวรรณ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กหญิงปุณยวีร์  มะลิวัลย์
ป.5
อนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กชายปุริณธร  แก้วดำ
ป.5
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กหญิงเปมิกา  อังกาบ
ป.4
อนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กหญิงพนิตพิชา  พลภักดี
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กหญิงพรลภัส  ชูทอง
ป.4
อนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กหญิงพรวรินทร์  พิริเยศยางกูร
ป.4
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กชายพรวิวัฒน์  โชติรัตน์
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กหญิงพัชรธิดา  คงศิลป์
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กหญิงพัชรพร  เพชรเขียว
ป.6
โรงเรียนวัดรัตนาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กหญิงพัชริญา  ซ่อนกลิ่น
ป.6
อนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กหญิงพัทธนันท์  เสือดาว
ป.4
อนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กชายพันตระการ  จันทรณะ
ป.6
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กหญิงพันธการณ์  สร้างทองดี
ป.4
อนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กชายพากร  เกื้อด้วง
ป.6
บ้านดอนสุวรรณ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กชายพิงครัฐ  ฤทธิรงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กหญิงพิชญา  ศรีใย
ป.4
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กหญิงพิชญาภา  พลายชนะ
ป.4
โรงเรียนวัดพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กหญิงพิมพกานต์  แดงเนื่อง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วิเชียรแก้ว
ป.6
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กหญิงพิมพ์ดาว  สถิตยานุรักษ์
ป.4
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กหญิงพิมพิศา  เหมรา
ป.5
อนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กชายพีรพัฒน์  คงชุม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กหญิงพุทธิชา  เหลารัก
ป.4
โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กหญิงเพชรรดา  โภคา
ป.6
โรงเรียนวัดพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กหญิงแพรวา  บุญโญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กหญิงฟ้าใส  คงเนียม
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กชายภคพล  สมัครกิจ
ป.4
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กหญิงภัณฑิรา  ชูประเสิรฐ
ป.5
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กหญิงภัทธิรา  พ่วงพี
ป.4
อนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กหญิงภัทรพร  นุ่นจันทร์
ป.6
วัดตรณาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 2

ณ อาคาร 2 ห้อง 232 โรงเรียนวัดตรณาราม
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
เด็กหญิงภัทรวดี  ศรีทัพ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กหญิงภัทรสุดา  รูปขำดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กหญิงภัสส์กุญช์  สงแก้ว
ป.6
อนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กหญิงภาพิมล  พ่วงพี
ป.4
อนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กชายภูมิพิทักษ์  พิทักษ์ปรัชญากุล
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กชายภูริวัฒน์  โถบำรุง
ป.5
อนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กชายภูวิศ  เต็มบางงอน
ป.6
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กหญิงมณีนาจ  ทองญวน
ป.6
โรงเรียนวัดพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กหญิงมณีรักษ์  พรหมเพชรนิล
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กชายมนต์ธัช  อิ่มทอง
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กหญิงมนสิชา  อุปลา
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กหญิงมัณฑนา  สำลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กหญิงมานีดา  วัดแพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กหญิงเมียนนุสิ  พม่า
ป.5
วัดตรณาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กชายยงยุทธ  รอดนิล
ป.4
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กชายยศกร  ทับทิมทอง
ป.4
อนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กชายยศพล  จักราพงษ์
ป.6
อนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กหญิงยสดา  สัมพันธ์
ป.6
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กหญิงรชตวรรณ  ช่วยประทิว
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กชายรชานนท์  เนียมสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กหญิงรติมาพร  เกื้อมา
ป.5
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กหญิงรนิดากร  พิมพ์ลอย
ป.5
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กหญิงรสินทรา  ฉิมฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กหญิงรักษิณา  รักกะเปา
ป.6
โรงเรียนบ้านปากทำเรียง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กชายรัชชานนท์  ฤทธิกุล
ป.4
โรงเรียนบ้านปากทำเรียง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กหญิงรัชนีวรรณ  นาคทองกุล
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กชายรัชพล  ศรีสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กชายรัชพล  สินกลิน
ป.4
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กหญิงรัชลดา  ฟักทองมาก
ป.6
อนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กชายรัฐศาสตร์  เพชรโชติ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กชายรัตนพงศ์  สมานทอง
ป.4
อนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กหญิงรุจิรัตน์  สังข์เทพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กชายโรจนธร  เจริญภักดี
ป.6
อนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กหญิงฤทัยวรรณ  แผนมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กหญิงลลนา  ช่วยชนะ
ป.4
อนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 2

ณ อาคาร 2 ห้อง 233 โรงเรียนวัดตรณาราม
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
421
เด็กชายวงศธร  กรทิพย์
ป.6
โรงเรียนวัดรัตนาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กชายวงศธร  ธุรีราช
ป.4
โรงเรียนวัดพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
เด็กชายวชิรศักดิ์  โชติช่วง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กชายวรโชติ  แก้วคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กหญิงวรพิชชา  ชูมณี
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กชายวรเมธ  เจริญวงศ์
ป.6
อนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กหญิงวรรณภรณ์  เดชมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
เด็กหญิงวรรดา  อ่อนพร้อม
ป.5
วัดตรณาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กชายวรวิช  ขันทรี
ป.6
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กชายวศิน  สำนึก
ป.6
อนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กชายวสุภัทร  จันทร์อยู่
ป.6
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
เด็กชายวัชรชัย  ไชยสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กหญิงวิชชุดา  พลสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กชายวีระชัย  หิงไธสง
ป.6
วัดตรณาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กชายวุฒิชัย  รอดเจริญ
ป.4
โรงเรียนวัดพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กชายวุฒิชัย  สองพี่น้อง
ป.6
อนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
437
เด็กชายศรัณยภัทร  พร้อมอุดม
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กหญิงศลิษา  รัตนภิรมย์
ป.5
อนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กหญิงศศิการต์  วิลุน
ป.4
อนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
เด็กชายศักดิธัช  กลิ่นกล่อม
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
441
เด็กชายศักย์ศกร  ณ นคร
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
เด็กชายศักรินทร์  สามสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
443
เด็กหญิงศิริวรรณ  ศรีเพชรแก้ว
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กหญิงศิโรรัตน์  สุธรรม
ป.6
บ้านดอนสุวรรณ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
เด็กชายศิวกร  พงศ์นรางกูร
ป.6
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กชายศิวกร  ราชประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
เด็กชายศุภณัฐ  มลมาลา
ป.6
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
448
เด็กชายศุภทัศน์  คงมะลวน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  อนุสรณ์
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กชายสรพัศ  คชชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
เด็กชายสรรเพชร  โสขะ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
เด็กชายสรวิชญ์  คำจันทร์
ป.6
บ้านดอนสุวรรณ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
453
เด็กหญิงสโรชินี  จินะ
ป.6
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
เด็กชายสหชาญชัย  จันทเวช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
455
เด็กชายสัณหณัฐ  ทองสัมฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 2

ณ อาคาร 2 ห้อง 234 โรงเรียนวัดตรณาราม
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
456
เด็กชายสัณหณัฐ  สิทธิชู
ป.5
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
457
เด็กหญิงสานิตา  พิมพะการ
ป.5
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
458
เด็กชายสิทธิศาสตร์  ยุ่ยฉิม
ป.6
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
459
เด็กหญิงสุชญา  สาคร
ป.4
อนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
460
เด็กหญิงสุชานรี  เทพทอง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
461
เด็กหญิงสุชานันท์  ด้วงเรือง
ป.4
อนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
462
เด็กหญิงสุชานุช  หาสุข
ป.6
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
463
เด็กหญิงสุทธิกานต์  บุตรดาวงค์
ป.4
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
464
เด็กหญิงสุทธิดา  บรรจงภาค
ป.4
อนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
465
เด็กหญิงสุทธิดา  พิทักษ์
ป.5
โรงเรียนวัดพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
466
เด็กหญิงสุทธิดา  พืชผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
467
เด็กหญิงสุนิรัตน์  เริงภิรมย์
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
468
เด็กหญิงสุนิสา  พัฒนกุล
ป.6
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
469
เด็กหญิงสุประวีณ์  พรหมวิเศษ
ป.4
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
470
เด็กชายสุพีรณัฐ  โสมดำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
471
เด็กหญิงสุภาวดี  สุปันตี
ป.6
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
472
เด็กหญิงสุรัญชนา  ชูพรหม
ป.6
อนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
473
เด็กหญิงสุวภัทร  ปานเหลือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
474
เด็กชายเสฎฐวุฒิ  พูนสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
475
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ภู่ห้วยล่ำ
ป.5
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
476
เด็กชายอชิตพล  นุชภู่
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
477
เด็กชายอติชาติ  ชูพนม
ป.4
อนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
478
เด็กหญิงอธิชนันท์  ทองมีเพฃร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
479
เด็กหญิงอธิชา  ว่องการ
ป.6
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
480
เด็กชายอธิตะ  วิเศษประไพ
ป.5
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
481
เด็กชายอนัส  นิลทน
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
482
เด็กชายอนุวัฒน์  แดงหีต
ป.5
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
483
เด็กหญิงอภิชยา  ศรีทอง
ป.6
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
484
เด็กชายอภิชัย  เวชวิมล
ป.6
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
485
เด็กชายอภิชิต  เวชวิมล
ป.6
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
486
เด็กหญิงอภิษฎา  ชูช่วย
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
487
เด็กหญิงอริญชยา  เข็มทอง
ป.4
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
488
เด็กหญิงอริสรา  นาครอด
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
489
เด็กหญิงอลิสสา  สิทธิเชนทร์
ป.5
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
490
เด็กหญิงอัจชนากานต์  วิเศษมาก
ป.4
อนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 2

ณ อาคาร 2 ห้อง 236 โรงเรียนวัดตรณาราม
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
491
เด็กหญิงอัญชิษฐา  ยุทธพรพงศ์
ป.5
โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
492
เด็กหญิงอาทิตยา  เฟื่องรักธรรม
ป.5
บ้านดอนสุวรรณ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
493
เด็กหญิงอาริสา  คงสุด
ป.6
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
494
เด็กหญิงอินทิรา  เพชรทอง
ป.6
บ้านดอนสุวรรณ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
495
เด็กชายอุทัย  เต็กอ๋อต้ง
ป.4
โรงเรียนวัดพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
496
เด็กหญิงอุไรพร  สุขอุ่น
ป.4
โรงเรียนบ้านปากทำเรียง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
497
เด็กชายเอกชัย  คงพรศิริ
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
498
เด็กชายเอกวุฒิ  อาวุธ
ป.5
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
499
เด็กหญิงไอริสา  พรมมา
ป.6
อนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
500
เด็กหญิงิพิชญาพร  อินทร์ปู
ป.4
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์