ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุราษฎร์ธานี เขต 2

ณ อาคาร 1 ห้อง 122 โรงเรียนวัดตรณาราม
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  วิเชียรวงศ์
ป.6
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกนกเนตร  ไชยทิพย์
ป.6
โรงเรียนวัดตรณาราม
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกนกพิชญ์  ขวัญแก้ว
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกนกวรรณ  ประสารทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกนกวรรณ  ล่องพรมหม
ป.5
โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกฤษติกานต์  ทิพย์เกลี้ยง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกัญญ์วรา  ช่วยบำรุง
ป.6
โรงเรียนวัดรัตนาราม
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกัญญากร  แก้วขาว
ป.4
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
คณิตประถม
9
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ต้อยแก้ว
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
คณิตประถม
10
เด็กหญิงกันตยา  บุญชู
ป.6
โรงเรียนวัดตรณาราม
คณิตประถม
11
เด็กหญิงกัลยกร  ทับทอง
ป.4
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
คณิตประถม
12
เด็กชายกิตติโชค  กมลวิบูรณ์
ป.5
โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน
คณิตประถม
13
เด็กหญิงเขมนิจ  สายใจ
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
คณิตประถม
14
เด็กชายคณิศร  พรหมคุ้ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก
คณิตประถม
15
เด็กชายคมสัน  หีตอักษร
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน
คณิตประถม
16
เด็กหญิงจันทร์จิรา  ลำยาว
ป.5
โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา
คณิตประถม
17
เด็กชายจารุวิทย์  วุ่นชุม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก
คณิตประถม
18
เด็กหญิงจิณณพัต  เทือกสุบรรณ
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน
คณิตประถม
19
เด็กหญิงจิรัญญา  สมอ
ป.6
โรงเรียนวัดตรณาราม
คณิตประถม
20
เด็กหญิงชนกสุดา  นิลพัฒนไพศาล
ป.6
โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา
คณิตประถม
21
เด็กชายชนม์พรรษ์  เรืองไชย
ป.6
โรงเรียนวัดพนม
คณิตประถม
22
เด็กหญิงชนากานต์  คงตุก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก
คณิตประถม
23
เด็กชายชนินทร  ชูแนม
ป.6
โรงเรียนวัดตรณาราม
คณิตประถม
24
เด็กชายชลสินธ์  แซ่ตั้น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก
คณิตประถม
25
เด็กหญิงชาลิสา  ศรีสุภาพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก
คณิตประถม
26
เด็กหญิงญาณิศา  แก้วมงคล
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน
คณิตประถม
27
เด็กหญิงญาณิศา  ป่าวสกุล
ป.4
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
คณิตประถม
28
เด็กหญิงฐิตินันท์  เศษธนู
ป.4
โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน
คณิตประถม
29
เด็กชายณภัทร  สุทธิเนตร
ป.4
โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน
คณิตประถม
30
เด็กหญิงณัฏฐา  ชูวารี
ป.6
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
คณิตประถม
31
เด็กหญิงณัฐณิชา  รักบำรุง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก
คณิตประถม
32
เด็กชายณัฐพงศ์  ดิศแพทย์
ป.5
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
คณิตประถม
33
เด็กชายณัฐพงศ์  นิรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก
คณิตประถม
34
เด็กหญิงณัฐวดี  ดับปาล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู
คณิตประถม
35
เด็กหญิงณัฐวดี  อำลอย
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุราษฎร์ธานี เขต 2

ณ อาคาร 1 ห้อง 123 โรงเรียนวัดตรณาราม
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงณัฐสุภา  ไตรมาศ
ป.5
โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน
คณิตประถม
37
เด็กหญิงณิชารีย์  สัมพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก
คณิตประถม
38
เด็กหญิงณิศรา  เนียมมีศรี
ป.6
โรงเรียนวัดตรณาราม
คณิตประถม
39
เด็กหญิงเทพปรียา  สัมพันธ์
ป.6
โรงเรียนตาขุน
คณิตประถม
40
เด็กชายธนกฤต  วงศ์วานิช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู
คณิตประถม
41
เด็กชายธเนตร  สามัคคีคารมย์
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน
คณิตประถม
42
เด็กชายธราเทพ  อินทวิเศษ
ป.4
โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา
คณิตประถม
43
เด็กหญิงธัญญามาศ  สุกลูกอิน
ป.4
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
คณิตประถม
44
เด็กหญิงธัญวรัตม์  โตทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก
คณิตประถม
45
เด็กชายธิชานันท์  ศักดา
ป.6
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
คณิตประถม
46
เด็กหญิงธิดาพร  บุญยะรัตน์
ป.6
โรงเรียนวัดตรณาราม
คณิตประถม
47
เด็กชายธีรศักดิ์  ชนะพจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก
คณิตประถม
48
เด็กหญิงนภัทร์ศร  ชูศรี
ป.5
โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา
คณิตประถม
49
เด็กชายนภัสกร  เทศขำ
ป.5
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
คณิตประถม
50
เด็กหญิงนวพรรษ  รักษ์สกุล
ป.6
โรงเรียนวัดตรณาราม
คณิตประถม
51
เด็กชายนันทจิตร  พรมสอน
ป.4
โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา
คณิตประถม
52
เด็กหญิงนันทิยา  เรืองรักษ์
ป.5
โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน
คณิตประถม
53
เด็กหญิงนิจวิภา  กิจวิจิตร
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน
คณิตประถม
54
เด็กหญิงนิตยตา  พนาลี
ป.5
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
คณิตประถม
55
เด็กชายเนติพงศ์  เกตุนุสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก
คณิตประถม
56
เด็กหญิงบัณฑิตา  ทองผึ้ง
ป.6
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
คณิตประถม
57
เด็กหญิงเบญญาภา  กฐินหอม
ป.6
โรงเรียนวัดตรณาราม
คณิตประถม
58
เด็กหญิงปราลิตา  พิชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก
คณิตประถม
59
เด็กหญิงปวิชญา  เข็มทอง
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
คณิตประถม
60
เด็กหญิงปานวาด  เส็งจรูญ
ป.6
โรงเรียนวัดตรณาราม
คณิตประถม
61
เด็กหญิงปิยะฉัตร  คีรีรัตน์
ป.6
โรงเรียนวัดตรณาราม
คณิตประถม
62
เด็กหญิงปิยะพร  ศรีธรราษฎร์
ป.5
โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา
คณิตประถม
63
เด็กชายปุณณพัฒน์  พรหมสวาท
ป.4
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
คณิตประถม
64
เด็กหญิงเปรมชนก  ทิพย์บรรพต
ป.5
โรงเรียนวัดตรณาราม
คณิตประถม
65
เด็กหญิงพจณิชา  เพชรรัตน์
ป.5
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
คณิตประถม
66
เด็กหญิงพรธิตา  ทองปอนด์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก
คณิตประถม
67
เด็กหญิงพรนภา  สมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนวัดตรณาราม
คณิตประถม
68
เด็กหญิงพรพิมล  บุญผ่อง
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน
คณิตประถม
69
เด็กหญิงพรสุภัค  พุ่มพวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู
คณิตประถม
70
เด็กหญิงพัชฎาภรณ์  ทองตำลึง
ป.4
โรงเรียนวัดพนม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุราษฎร์ธานี เขต 2

ณ อาคาร 1 ห้อง 124 โรงเรียนวัดตรณาราม
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงพัชยา  เทพนวล
ป.4
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
คณิตประถม
72
เด็กหญิงพัณณิตา  ชื่นวิเศษ
ป.4
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
คณิตประถม
73
เด็กหญิงพัสรา  ชูทรัพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู
คณิตประถม
74
เด็กหญิงพิชาฎา  ขวัญชื่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก
คณิตประถม
75
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ดำแดง
ป.6
โรงเรียนตาขุน
คณิตประถม
76
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  มะนะโส
ป.6
โรงเรียนวัดตรณาราม
คณิตประถม
77
เด็กชายพุทธิพงศ์  รองเมือง
ป.4
โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา
คณิตประถม
78
เด็กหญิงภาณุชณัญ  นาคแป้น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก
คณิตประถม
79
เด็กชายภาณุวิชญ์  นพรัตน์
ป.5
โรงเรียนวัดพนม
คณิตประถม
80
เด็กชายภูธเนศ  ชวดบัว
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
คณิตประถม
81
เด็กหญิงภูมิพัฒน์  พรหมวิเศษ
ป.6
โรงเรียนวัดตรณาราม
คณิตประถม
82
เด็กชายภูมิภัทร  ทองผล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก
คณิตประถม
83
เด็กชายภูริช  เทือแดง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู
คณิตประถม
84
เด็กชายภูริณัฐน์  ฤทธิอา
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
คณิตประถม
85
เด็กชายภูวิช  ศรชนะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก
คณิตประถม
86
เด็กชายมณีพงศ์  มีศิริ
ป.6
โรงเรียนวัดตรณาราม
คณิตประถม
87
เด็กชายยศพล  ยี่โถ
ป.5
โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน
คณิตประถม
88
เด็กชายรัชชานนท์  สังข์คร
ป.4
โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน
คณิตประถม
89
เด็กชายรัชชานันท์  เพชรผ่อง
ป.4
โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน
คณิตประถม
90
เด็กหญิงรินทร์ลภัส  รำเพย
ป.4
โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน
คณิตประถม
91
เด็กชายเลิศพิพัฒน์  อินทร์เกลี้ยง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก
คณิตประถม
92
เด็กหญิงวรรณ์ษิรัชฏิ์  สายะนันท์
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
คณิตประถม
93
เด็กหญิงวรรณิดา  แก้ววงงาม
ป.4
โรงเรียนวัดรัตนาราม
คณิตประถม
94
เด็กชายวริทร์ธร  ทองเกษม
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน
คณิตประถม
95
เด็กหญิงวริษฐา  ตรียุทธ
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน
คณิตประถม
96
เด็กชายวสุธา  สุดสาย
ป.6
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
คณิตประถม
97
เด็กหญิงวังการ์รี  ศรีเทพ
ป.6
โรงเรียนวัดตรณาราม
คณิตประถม
98
เด็กชายวิริทธิ์พล  ชูชะนะ
ป.4
โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา
คณิตประถม
99
เด็กหญิงวิลาวัณย์  สรรพา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก
คณิตประถม
100
เด็กหญิงวีรินทร์  ณ ถลาง
ป.5
โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน
คณิตประถม
101
เด็กชายศตานนท์  สวนทอง
ป.5
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
คณิตประถม
102
เด็กหญิงศศิวิมล  นาคะสิงห์
ป.5
โรงเรียนวัดตรณาราม
คณิตประถม
103
เด็กหญิงศิรดา  เบญพาด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู
คณิตประถม
104
เด็กชายศุพกฤต  ยาแสง
ป.5
โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา
คณิตประถม
105
เด็กชายศุภณัฐ  พวงแก้วถาวรสุข
ป.6
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุราษฎร์ธานี เขต 2

ณ อาคาร 1 ห้อง 126 โรงเรียนวัดตรณาราม
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายศุภราช  รักแสง
ป.6
โรงเรียนวัดตรณาราม
คณิตประถม
107
เด็กหญิงศุภัชญา  งามจันทร์
ป.5
โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน
คณิตประถม
108
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  แสงเพ็ชร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู
คณิตประถม
109
เด็กหญิงสโรชา  เพชรพิฆาต
ป.4
โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน
คณิตประถม
110
เด็กหญิงสโรชา  อ่ำมีเชาว์
ป.5
โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน
คณิตประถม
111
เด็กหญิงสาธิตา  หีตช่วย
ป.5
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
คณิตประถม
112
เด็กชายสิทธิกร  ตัญจรูญ
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
คณิตประถม
113
เด็กหญิงสิริไพลิน  กลางนุรักษ์
ป.5
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
คณิตประถม
114
เด็กหญิงสุทธิกานต์  ศิริวัฒนะสกุล
ป.4
โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา
คณิตประถม
115
เด็กชายสุทธิชัย  ทองอยู่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู
คณิตประถม
116
เด็กหญิงสุนันทา  รักษาสัตย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก
คณิตประถม
117
เด็กหญิงสุมิลตา  ชูเชิด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก
คณิตประถม
118
เด็กหญิงสุวภัทร  สุรัตน์พราหมณ์
ป.6
โรงเรียนวัดตรณาราม
คณิตประถม
119
เด็กหญิงโสภิตา  จิตราม
ป.6
โรงเรียนวัดตรณาราม
คณิตประถม
120
เด็กหญิงอชิรญาณ์  ทองจันทร์
ป.4
โรงเรียนวัดพนม
คณิตประถม
121
เด็กหญิงอติกานต์  สวัสดิวงศ์
ป.5
โรงเรียนวัดตรณาราม
คณิตประถม
122
เด็กหญิงอติมา  มังคลาด
ป.4
โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน
คณิตประถม
123
เด็กหญิงอนัญญา  นิตย์มี
ป.5
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
คณิตประถม
124
เด็กชายอนันต์เทพ  เทพทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก
คณิตประถม
125
เด็กชายอนาวิล  พรหมแก้ว
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
คณิตประถม
126
เด็กหญิงอภิญญา  คำจันทร์
ป.5
โรงเรียนวัดตรณาราม
คณิตประถม
127
เด็กชายอภิเดช  เกตุแทน
ป.6
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
คณิตประถม
128
เด็กชายอภิรักษ์  ศรีนาคนิล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู
คณิตประถม
129
เด็กหญิงอรณิช  โสตรโยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู
คณิตประถม
130
เด็กชายอรรถกร  ศิริสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
คณิตประถม
131
เด็กหญิงอัญจิมา  ทองเลม็ด
ป.6
โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา
คณิตประถม
132
เด็กหญิงอัญมณี  ม่วงมี
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
คณิตประถม
133
เด็กหญิงอาทิตยา  หล่อหลอม
ป.6
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สุราษฎร์ธานี เขต 2

ณ อาคาร 1 ห้อง 131 โรงเรียนวัดตรณาราม
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
134
เด็กหญิงกรวรรณ  ขุนเพ็ชร
ม.2
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
คณิต ม.ต้น
135
เด็กชายกรษณ  คลองขุด
ม.3
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
คณิต ม.ต้น
136
เด็กหญิงกันย์สุดา  จินโน
ม.1
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
คณิต ม.ต้น
137
นางสาวกุลนันท์  จันทร์ทอง
ม.3
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
คณิต ม.ต้น
138
เด็กหญิงจินต์จุฑา  มีศรีจันทร์
ม.2
โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ
คณิต ม.ต้น
139
เด็กหญิงจิรัชญา  ธุวพิรุฬห์
ม.2
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
คณิต ม.ต้น
140
เด็กหญิงชญาภา  ประดิษฐพร
ม.2
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
คณิต ม.ต้น
141
เด็กชายชิษณุพงศ์  เพ็ชรยก
ม.3
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
คณิต ม.ต้น
142
นายชิษณุพงษ์  สรรพา
ม.3
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
คณิต ม.ต้น
143
เด็กหญิงชุุติมณฑน์  ทองกลับ
ม.1
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
คณิต ม.ต้น
144
เด็กหญิงณัฐกฤตา  จันทร์อาสน์
ม.2
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
คณิต ม.ต้น
145
เด็กหญิงณัฐธิดา  สุธานันท์
ม.2
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
คณิต ม.ต้น
146
เด็กหญิงณัฐนิชา  มาศโอสถ
ม.1
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
คณิต ม.ต้น
147
นางสาวณิชนันทน์  ใจกว้าง
ม.3
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
คณิต ม.ต้น
148
เด็กชายธนธรณ์  ชื่นพระแสง
ม.3
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
คณิต ม.ต้น
149
เด็กชายธรรมรัตน์  พุฒทอง
ม.2
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
คณิต ม.ต้น
150
นางสาวธันยารัตน์  บุญชอบการ
ม.3
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
คณิต ม.ต้น
151
เด็กหญิงนงนภัส  ศักดี
ม.2
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
คณิต ม.ต้น
152
เด็กชายนภเกตน์  พิมปัดชา
ม.2
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
คณิต ม.ต้น
153
เด็กหญิงนภัสสร  ปานสังข์
ม.3
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
คณิต ม.ต้น
154
เด็กหญิงนันทนา  พรหมช้าง
ม.1
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
คณิต ม.ต้น
155
เด็กหญิงนิรัชพร  พุทชนะ
ม.2
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
คณิต ม.ต้น
156
เด็กหญิงบัณฑิตา  แก้วปลอด
ม.3
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
คณิต ม.ต้น
157
นางสาวเบญวรินทร์  แก้วเดิม
ม.3
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
คณิต ม.ต้น
158
เด็กหญิงประวีณา  ขุนภักดี
ม.2
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
คณิต ม.ต้น
159
เด็กหญิงปาตลี  สุวรรณวงษ์
ม.2
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
คณิต ม.ต้น
160
เด็กชายปุญฤทธิ์  ขำนุ้ย
ม.3
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
คณิต ม.ต้น
161
นางสาวผกามาศ  โพ๊ะสูงเนิน
ม.3
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
คณิต ม.ต้น
162
เด็กชายพัชรพล  สารภี
ม.3
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
คณิต ม.ต้น
163
เด็กหญิงพัทธนันท์  พุทธสุภะ
ม.1
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
คณิต ม.ต้น
164
เด็กหญิงภัทราวดี  ขาวจิตร
ม.2
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
คณิต ม.ต้น
165
เด็กหญิงโยษิตา  กิ้มยิด
ม.2
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
คณิต ม.ต้น
166
นายวงศธร  มีแย้ม
ม.3
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
คณิต ม.ต้น
167
เด็กหญิงวชิราภรณ์  หนูคง
ม.3
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
คณิต ม.ต้น
168
เด็กชายศุภวิชญ์  แพะโสม
ม.2
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สุราษฎร์ธานี เขต 2

ณ อาคาร 1 ห้อง 132 โรงเรียนวัดตรณาราม
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
169
เด็กหญิงสิราลักษณ์  เภอสม
ม.2
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
คณิต ม.ต้น
170
เด็กหญิงสิริภัทร  คุระเอียด
ม.2
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
คณิต ม.ต้น
171
เด็กหญิงสิริมา  ภักดีวานิช
ม.2
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
คณิต ม.ต้น
172
เด็กหญิงอนงค์ภัทร์  ภัทรนรางกูร
ม.2
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
คณิต ม.ต้น
173
เด็กหญิงอรวรรณ  รอดแก้ว
ม.2
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
คณิต ม.ต้น
174
เด็กหญิงอ้อมดาว  แก้วพิชัย
ม.1
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
คณิต ม.ต้น
175
นางสาวอัญชลี  ทองใบ
ม.3
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 2

ณ อาคาร 1 ห้อง 135 โรงเรียนวัดตรณาราม
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงกนกกาญจน์  ทองจุ้ย
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
177
เด็กหญิงกนกพร  สุดเส้ง
ป.6
โรงเรียนวัดพนม
วิทย์ประถม
178
เด็กหญิงกมลรส  แก้วท่าชี
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ
วิทย์ประถม
179
เด็กหญิงกรรณิกา  หีตอักษร
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน
วิทย์ประถม
180
เด็กหญิงกรรณิการ์  แก้วสามสี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
181
เด็กหญิงกฤติกา  วิมล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู
วิทย์ประถม
182
เด็กชายกฤษกร  ชูประคอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู
วิทย์ประถม
183
เด็กชายกฤษฎิ์  กลับชัย
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
วิทย์ประถม
184
เด็กหญิงกฤษณา  ขวัญเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู
วิทย์ประถม
185
เด็กชายกษิดิ์เดช  หมวดยอด
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ
วิทย์ประถม
186
เด็กหญิงกัญญ์วรา  ต้อนโสกรี
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
187
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เพชรศรี
ป.6
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
วิทย์ประถม
188
เด็กหญิงกัญญาภัค  นาคทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
189
เด็กหญิงกันตพิชญ์  ไชยสอาด
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
190
เด็กหญิงกันยาวีร์  ศรีไชย
ป.4
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
วิทย์ประถม
191
เด็กหญิงกัลยภรณ์  สงพัฒน์แก้ว
ป.4
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
วิทย์ประถม
192
เด็กหญิงกัลยารัตน์  ปิตะมะหะ
ป.5
โรงเรียนวัดพนม
วิทย์ประถม
193
เด็กชายกิตติธัช  รัตนกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
194
เด็กชายกิตตินันท์  แปรครรภ์
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
195
เด็กหญิงกุลธิดา  ปาลคเชนทร์
ป.6
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
วิทย์ประถม
196
เด็กหญิงเกศริน  เพชรสงวน
ป.5
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
วิทย์ประถม
197
เด็กหญิงแก้วกาญจน์  เชิดชูชน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู
วิทย์ประถม
198
เด็กชายไกรวิชญ์  สุขอุ่น
ป.4
โรงเรียนบ้านปากทำเรียง
วิทย์ประถม
199
เด็กหญิงเขมจิรา  รักษ์ชีพ
ป.6
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
วิทย์ประถม
200
เด็กชายเขมทัต  เนียมขำ
ป.6
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
วิทย์ประถม
201
เด็กชายคฑาวุธ  บริสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
วิทย์ประถม
202
เด็กหญิงคิรภัสสร  รุ่งเมือง
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
203
เด็กหญิงจณิตา  พัฒน์วั้น
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
204
เด็กชายจักรพงศ์  ผุดบ่อน้อย
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
วิทย์ประถม
205
เด็กชายจักรพัฒน์  เทพเฉลิม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
206
เด็กชายจักรพันธ์  ทิพย์บรรพต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู
วิทย์ประถม
207
เด็กหญิงจันทร์จิรัชญา  ละหารเพชร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
208
เด็กชายจารุกิตติ์  วุ่นชุม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
209
เด็กชายจิณณพัต  คงสนอง
ป.5
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
210
เด็กหญิงจิรนภา  คำทิพย์
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 2

ณ อาคาร 2 ห้อง 221 โรงเรียนวัดตรณาราม
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงจิรนันท์  มีสาคร
ป.6
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
วิทย์ประถม
212
เด็กชายจิรภัทร  ภูกิจวัฒน์
ป.5
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
213
เด็กชายจิรภัทร  อินทร์ปรางค์
ป.5
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
214
เด็กหญิงจิรัชญา  พืชผล
ป.4
โรงเรียนวัดพนม
วิทย์ประถม
215
เด็กหญิงจิรัชญา  หมกแดง
ป.4
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
วิทย์ประถม
216
เด็กหญิงจุฑามาศ  คีรีมา
ป.4
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
วิทย์ประถม
217
เด็กหญิงจุฑารัตน์  แพทย์รัตน์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
วิทย์ประถม
218
เด็กชายเจนภพ  ถึงเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู
วิทย์ประถม
219
เด็กชายเจษฎา  แสงเดช
ป.6
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
วิทย์ประถม
220
เด็กหญิงชญญานุช  เพชรบำรุง
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
221
เด็กชายชญานนท์  ชูทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู
วิทย์ประถม
222
เด็กหญิงชฎาพร  อินทร์ภักดี
ป.4
โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา
วิทย์ประถม
223
เด็กชายชณณภัส  ศรีมณี
ป.5
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
วิทย์ประถม
224
เด็กชายชนนฤทธ์  สุดเอี่ยม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
225
เด็กหญิงชนัญชิดา  เธียรโชติ
ป.6
โรงเรียนวัดรัตนาราม
วิทย์ประถม
226
เด็กหญิงชนัญธิดา  แดงลาด
ป.6
โรงเรียนวัดรัตนาราม
วิทย์ประถม
227
เด็กหญิงชนัณชิดา  เรืองเวช
ป.6
โรงเรียนวัดรัตนาราม
วิทย์ประถม
228
เด็กชายชนันธร  ธรรมบำรุง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู
วิทย์ประถม
229
เด็กหญิงชนากานต์  เพชรบำรุง
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
230
เด็กหญิงชนิสรา  คนเจน
ป.5
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
231
เด็กชายชยพล  สุทธินุ้ย
ป.4
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
วิทย์ประถม
232
เด็กหญิงชลชนก  พรหมพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
233
เด็กหญิงชลธิชา  ใยบัวทอง
ป.6
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
วิทย์ประถม
234
เด็กหญิงชลิตา  โชติช่วง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู
วิทย์ประถม
235
เด็กชายชวัลวิทย์  ปาลคะเชนทร์
ป.4
โรงเรียนบ้านปากทำเรียง
วิทย์ประถม
236
เด็กหญิงช่อผกา  ศรีสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านปากทำเรียง
วิทย์ประถม
237
เด็กชายชาคริต  ชลเกริกเกียรติ
ป.6
โรงเรียนวัดตรณาราม
วิทย์ประถม
238
เด็กหญิงชาคริยา  กลสามัญ
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน
วิทย์ประถม
239
เด็กชายชาญวิรุฬห์  ไกรนรา
ป.4
โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน
วิทย์ประถม
240
เด็กหญิงชาลิสา  เพชรศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
241
เด็กชายชิษณุพงศ์  จินาเหงียบ
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน
วิทย์ประถม
242
เด็กหญิงชุตินันท์  คงทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
243
เด็กหญิงชุติมา  ศึกเสือ
ป.5
โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ
วิทย์ประถม
244
เด็กชายชูเกียรติ  ชูพร้อม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู
วิทย์ประถม
245
เด็กหญิงญาณภัทร  เพชรเศรษฐ์
ป.6
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 2

ณ อาคาร 2 ห้อง 222 โรงเรียนวัดตรณาราม
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กหญิงญาณิศา  แก้วเหล็ก
ป.4
โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา
วิทย์ประถม
247
เด็กหญิงญาณิศา  ศรีสมบัติ
ป.4
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
วิทย์ประถม
248
เด็กหญิงญาดา  อินทร์เนื่อง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
วิทย์ประถม
249
เด็กหญิงฐิตารีย์  ท่าหัก
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
250
เด็กชายฐิติกร  ทิมเกตุ
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
251
เด็กหญิงฐิติกานต์  ทองใส
ป.6
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
วิทย์ประถม
252
เด็กหญิงฐิติชญา  คงขันธ์
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน
วิทย์ประถม
253
เด็กหญิงฐิติมา  แก้วชูกูล
ป.6
โรงเรียนบ้านปากทำเรียง
วิทย์ประถม
254
เด็กหญิงฐิติรัตน์  คงทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
255
เด็กหญิงณชนก  ไชยสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา
วิทย์ประถม
256
เด็กชายณพกัญจน์  ศักดา
ป.4
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
วิทย์ประถม
257
เด็กหญิงณัฎฐกฤตา  ทองแท้
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู
วิทย์ประถม
258
เด็กหญิงณัฏฐกานต์  ปานเวช
ป.6
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
วิทย์ประถม
259
เด็กชายณัฏฐกิตติ์  แก้วเพชร
ป.5
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
260
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  แนบตรีเนตร
ป.5
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
261
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เพ็ชรกุล
ป.4
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
วิทย์ประถม
262
เด็กชายณัฏฐบดินทร์  ทิพย์เดช
ป.6
โรงเรียนวัดพนม
วิทย์ประถม
263
เด็กชายณัฏฐวัจน์  ฆังคะรัตน์
ป.4
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
วิทย์ประถม
264
เด็กชายณัฐกมล  รัตนกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
265
เด็กชายณัฐกฤต  วิชิต
ป.6
โรงเรียนวัดพนม
วิทย์ประถม
266
เด็กหญิงณัฐกานต์  ประสารทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู
วิทย์ประถม
267
เด็กชายณัฐณกร  เพชรสังข์
ป.5
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
วิทย์ประถม
268
เด็กหญิงณัฐณิชา  ชุ่มติง
ป.5
โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน
วิทย์ประถม
269
เด็กหญิงณัฐณิชา  นุ่นแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
270
เด็กหญิงณัฐณิชา  เผือกชู
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
271
เด็กหญิงณัฐณิชา  พลภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู
วิทย์ประถม
272
เด็กชายณัฐธกฤต  มงคล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
273
เด็กหญิงณัฐธยาน์  เพรชโกษาชาติ
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
274
เด็กหญิงณัฐนันท์  บุญแทน
ป.6
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
วิทย์ประถม
275
เด็กหญิงณัฐนิชา  บุญแทน
ป.6
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
วิทย์ประถม
276
เด็กชายณัฐพร  ต้นป้อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู
วิทย์ประถม
277
เด็กชายณัฐภัทร  คงแก้ว
ป.5
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
278
เด็กชายณัฐภูมิ  เกิดสมบัติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู
วิทย์ประถม
279
เด็กชายณัฐภูมิ  นุชมาก
ป.6
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
วิทย์ประถม
280
เด็กหญิงณัฐวดี  แก้วนาไสย
ป.6
โรงเรียนวัดพนม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 2

ณ อาคาร 2 ห้อง 223 โรงเรียนวัดตรณาราม
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กหญิงณัฐวรา  ปั่นกลาง
ป.6
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
วิทย์ประถม
282
เด็กชายณัฐวัศห์  เพชรทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู
วิทย์ประถม
283
เด็กชายณัฐวิโรจน์  พิมพะการ
ป.6
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
วิทย์ประถม
284
เด็กชายณัฐวุฒิ  ทองยวน
ป.6
โรงเรียนวัดพนม
วิทย์ประถม
285
เด็กหญิงณิชนันทน์  คงชนะ
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ
วิทย์ประถม
286
เด็กหญิงณิชนันทน์  รักสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
287
เด็กหญิงณุชชญา  สุดสวาสดิ์
ป.6
โรงเรียนวัดรัตนาราม
วิทย์ประถม
288
เด็กหญิงดลยา  วังวิเศษกุศล
ป.5
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
วิทย์ประถม
289
เด็กหญิงดวงกมล  มีสัตย์
ป.6
โรงเรียนบ้านปากทำเรียง
วิทย์ประถม
290
เด็กชายเดชาวัต  สงพัฒน์แก้ว
ป.4
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
วิทย์ประถม
291
เด็กชายทวีศักดิ์  แก้วนิคม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู
วิทย์ประถม
292
เด็กหญิงทักษอร  ชูศรี
ป.4
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
293
เด็กชายทิโนทัย  หมายมี
ป.4
โรงเรียนวัดพนม
วิทย์ประถม
294
เด็กชายเทพฤทธิ์  อินทร์เมือง
ป.5
โรงเรียนวัดตรณาราม
วิทย์ประถม
295
เด็กชายแทนคุณ  นิลศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
296
เด็กหญิงธนกรองทอง  เสงี่ยมจิตต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู
วิทย์ประถม
297
เด็กชายธนกฤต  หีตช่วย
ป.4
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
วิทย์ประถม
298
เด็กชายธนเดช  ชูระบำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู
วิทย์ประถม
299
เด็กหญิงธนนันท์  แสงทองย้อย
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
วิทย์ประถม
300
เด็กชายธนพงศ์  นาคคง
ป.5
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
วิทย์ประถม
301
เด็กหญิงธนพร  นวลขาว
ป.6
โรงเรียนวัดพนม
วิทย์ประถม
302
เด็กชายธนภัทร  ไชยนาเคนทร์
ป.6
โรงเรียนตาขุน
วิทย์ประถม
303
เด็กชายธนภัทร  อินทรบุตร
ป.4
โรงเรียนวัดพนม
วิทย์ประถม
304
เด็กหญิงธนัชพร  ชูศรี
ป.6
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
วิทย์ประถม
305
เด็กหญิงธนัญชนก  สงมา
ป.4
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
306
เด็กชายธนากร  ถวาย
ป.5
โรงเรียนวัดตรณาราม
วิทย์ประถม
307
เด็กหญิงธมลวรรณ  โยธารักษ์
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน
วิทย์ประถม
308
เด็กหญิงธมลวรรณ  โสภาค
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
309
เด็กหญิงธัญพิชชา  สาระคง
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
310
เด็กหญิงธัญวรัตน์  ยอดสุรางค์
ป.4
โรงเรียนวัดพนม
วิทย์ประถม
311
เด็กหญิงธันย์ชนก  นิลวิเชียร
ป.6
โรงเรียนบ้านปากทำเรียง
วิทย์ประถม
312
เด็กหญิงธันย์ชนก  พลายชนะ
ป.6
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
วิทย์ประถม
313
เด็กชายธาวิน  ขวดแก้ว
ป.5
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
วิทย์ประถม
314
เด็กชายธาวิน  เพชรเจริญ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
วิทย์ประถม
315
เด็กหญิงธิติมา  เทพทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 2

ณ อาคาร 2 ห้อง 224 โรงเรียนวัดตรณาราม
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กชายธีธัต  ทิพย์รักษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
317
เด็กชายธีรโชติ  สังข์เทพ
ป.5
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
318
เด็กชายธีรภัทร  ทองยวน
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ
วิทย์ประถม
319
เด็กชายธีรภัทร์  เทพพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
วิทย์ประถม
320
เด็กชายธีรศักดิ์  จินาบุญ
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
321
เด็กชายนนทพัทธ์  ส่งมา
ป.6
โรงเรียนวัดพนม
วิทย์ประถม
322
เด็กชายนพกร  อ่อนทอง
ป.6
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
วิทย์ประถม
323
เด็กหญิงนภสร  เผือกชู
ป.5
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
324
เด็กหญิงนภัสพรรณ  เหล่ากูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
325
เด็กชายนรภัทร  สัมพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
326
เด็กหญิงนริศรา  เกตุแทน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
327
เด็กหญิงนริสรา  รอดเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
328
เด็กหญิงนวลพรรณ  หนูขาว
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
329
เด็กชายนัทธพงศ์  เจริญรูป
ป.6
โรงเรียนวัดพนม
วิทย์ประถม
330
เด็กหญิงนัธมน  สาระชิต
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
331
เด็กชายนันทพงศ์  แช่มไล่
ป.4
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
วิทย์ประถม
332
เด็กชายบัญญวัต  มะโร
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
วิทย์ประถม
333
เด็กหญิงบัณฑิตา  คงเพ่งพิศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
334
เด็กหญิงบัณฑิตา  สุปันตี
ป.6
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
วิทย์ประถม
335
เด็กชายบุญฤทธิ์  วรรณศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู
วิทย์ประถม
336
เด็กชายปกรณ์เกียรติ  โตวังจร
ป.6
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
วิทย์ประถม
337
เด็กชายปกรณ์เกียรติ  ลิ้มเจริญ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
วิทย์ประถม
338
เด็กชายปกรณ์  ช่วยศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
339
เด็กชายปฎิภาณ  แซ่ด่าน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู
วิทย์ประถม
340
เด็กหญิงปณิชา  ปิ่นทองพันธ์
ป.5
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
วิทย์ประถม
341
เด็กหญิงปทิตตา  มูสิเกิต
ป.6
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
วิทย์ประถม
342
เด็กหญิงปพิชญา  พรหมช้าง
ป.6
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
วิทย์ประถม
343
เด็กหญิงปภาวรินทร์  ศรชนะ
ป.6
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
วิทย์ประถม
344
เด็กชายปรเมศร  กุลจู้
ป.4
โรงเรียนวัดพนม
วิทย์ประถม
345
เด็กชายประกาศิต  ทองตำลึง
ป.5
โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน
วิทย์ประถม
346
เด็กหญิงปริญดา  พานิชกุล
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
347
เด็กหญิงปวริศา  จันทร์คง
ป.4
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
วิทย์ประถม
348
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  เพชรทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู
วิทย์ประถม
349
เด็กหญิงปวีณ์สุดา  เพชรทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู
วิทย์ประถม
350
เด็กชายปองพล  ธรรมรงค์
ป.4
โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 2

ณ อาคาร 2 ห้อง 231 โรงเรียนวัดตรณาราม
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กหญิงปาณิสรา  ม่วงมณี
ป.4
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
วิทย์ประถม
352
เด็กหญิงปาริตา  รักษาทรัพย์
ป.5
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
วิทย์ประถม
353
เด็กชายปิติวัฒน์  โยธารักษ์
ป.5
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
354
เด็กหญิงปุณญาพร  สัมพันธ์
ป.6
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
วิทย์ประถม
355
เด็กชายปุณณวิช  ศรีเทพ
ป.5
โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ
วิทย์ประถม
356
เด็กหญิงปุณยวีร์  มะลิวัลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
357
เด็กชายปุริณธร  แก้วดำ
ป.5
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
วิทย์ประถม
358
เด็กหญิงเปมิกา  อังกาบ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
359
เด็กหญิงพนิตพิชา  พลภักดี
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน
วิทย์ประถม
360
เด็กหญิงพรลภัส  ชูทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
361
เด็กหญิงพรวรินทร์  พิริเยศยางกูร
ป.4
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
362
เด็กชายพรวิวัฒน์  โชติรัตน์
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
363
เด็กหญิงพัชรธิดา  คงศิลป์
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
364
เด็กหญิงพัชรพร  เพชรเขียว
ป.6
โรงเรียนวัดรัตนาราม
วิทย์ประถม
365
เด็กหญิงพัชริญา  ซ่อนกลิ่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
366
เด็กหญิงพัทธนันท์  เสือดาว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
367
เด็กชายพันตระการ  จันทรณะ
ป.6
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
วิทย์ประถม
368
เด็กหญิงพันธการณ์  สร้างทองดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
369
เด็กชายพากร  เกื้อด้วง
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ
วิทย์ประถม
370
เด็กชายพิงครัฐ  ฤทธิรงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู
วิทย์ประถม
371
เด็กหญิงพิชญา  ศรีใย
ป.4
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
วิทย์ประถม
372
เด็กหญิงพิชญาภา  พลายชนะ
ป.4
โรงเรียนวัดพนม
วิทย์ประถม
373
เด็กหญิงพิมพกานต์  แดงเนื่อง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
วิทย์ประถม
374
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วิเชียรแก้ว
ป.6
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
วิทย์ประถม
375
เด็กหญิงพิมพ์ดาว  สถิตยานุรักษ์
ป.4
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
376
เด็กหญิงพิมพิศา  เหมรา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
377
เด็กชายพีรพัฒน์  คงชุม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู
วิทย์ประถม
378
เด็กหญิงพุทธิชา  เหลารัก
ป.4
โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา
วิทย์ประถม
379
เด็กหญิงเพชรรดา  โภคา
ป.6
โรงเรียนวัดพนม
วิทย์ประถม
380
เด็กหญิงแพรวา  บุญโญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู
วิทย์ประถม
381
เด็กหญิงฟ้าใส  คงเนียม
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
วิทย์ประถม
382
เด็กชายภคพล  สมัครกิจ
ป.4
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
วิทย์ประถม
383
เด็กหญิงภัณฑิรา  ชูประเสิรฐ
ป.5
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
วิทย์ประถม
384
เด็กหญิงภัทธิรา  พ่วงพี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
385
เด็กหญิงภัทรพร  นุ่นจันทร์
ป.6
โรงเรียนวัดตรณาราม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 2

ณ อาคาร 2 ห้อง 232 โรงเรียนวัดตรณาราม
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
เด็กหญิงภัทรวดี  ศรีทัพ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
วิทย์ประถม
387
เด็กหญิงภัทรสุดา  รูปขำดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู
วิทย์ประถม
388
เด็กหญิงภัสส์กุญช์  สงแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
389
เด็กหญิงภาพิมล  พ่วงพี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
390
เด็กชายภูมิพิทักษ์  พิทักษ์ปรัชญากุล
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
391
เด็กชายภูริวัฒน์  โถบำรุง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
392
เด็กชายภูวิศ  เต็มบางงอน
ป.6
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
วิทย์ประถม
393
เด็กหญิงมณีนาจ  ทองญวน
ป.6
โรงเรียนวัดพนม
วิทย์ประถม
394
เด็กหญิงมณีรักษ์  พรหมเพชรนิล
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
395
เด็กชายมนต์ธัช  อิ่มทอง
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
396
เด็กหญิงมนสิชา  อุปลา
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
397
เด็กหญิงมัณฑนา  สำลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู
วิทย์ประถม
398
เด็กหญิงมานีดา  วัดแพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู
วิทย์ประถม
399
เด็กหญิงเมียนนุสิ  พม่า
ป.5
โรงเรียนวัดตรณาราม
วิทย์ประถม
400
เด็กชายยงยุทธ  รอดนิล
ป.4
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
วิทย์ประถม
401
เด็กชายยศกร  ทับทิมทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
402
เด็กชายยศพล  จักราพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
403
เด็กหญิงยสดา  สัมพันธ์
ป.6
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
วิทย์ประถม
404
เด็กหญิงรชตวรรณ  ช่วยประทิว
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
405
เด็กชายรชานนท์  เนียมสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
วิทย์ประถม
406
เด็กหญิงรติมาพร  เกื้อมา
ป.5
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
วิทย์ประถม
407
เด็กหญิงรนิดากร  พิมพ์ลอย
ป.5
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
วิทย์ประถม
408
เด็กหญิงรสินทรา  ฉิมฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
วิทย์ประถม
409
เด็กหญิงรักษิณา  รักกะเปา
ป.6
โรงเรียนบ้านปากทำเรียง
วิทย์ประถม
410
เด็กชายรัชชานนท์  ฤทธิกุล
ป.4
โรงเรียนบ้านปากทำเรียง
วิทย์ประถม
411
เด็กหญิงรัชนีวรรณ  นาคทองกุล
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน
วิทย์ประถม
412
เด็กชายรัชพล  ศรีสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
วิทย์ประถม
413
เด็กชายรัชพล  สินกลิน
ป.4
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
วิทย์ประถม
414
เด็กหญิงรัชลดา  ฟักทองมาก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
415
เด็กชายรัฐศาสตร์  เพชรโชติ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
วิทย์ประถม
416
เด็กชายรัตนพงศ์  สมานทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
417
เด็กหญิงรุจิรัตน์  สังข์เทพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู
วิทย์ประถม
418
เด็กชายโรจนธร  เจริญภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
419
เด็กหญิงฤทัยวรรณ  แผนมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู
วิทย์ประถม
420
เด็กหญิงลลนา  ช่วยชนะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 2

ณ อาคาร 2 ห้อง 233 โรงเรียนวัดตรณาราม
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
421
เด็กชายวงศธร  กรทิพย์
ป.6
โรงเรียนวัดรัตนาราม
วิทย์ประถม
422
เด็กชายวงศธร  ธุรีราช
ป.4
โรงเรียนวัดพนม
วิทย์ประถม
423
เด็กชายวชิรศักดิ์  โชติช่วง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู
วิทย์ประถม
424
เด็กชายวรโชติ  แก้วคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู
วิทย์ประถม
425
เด็กหญิงวรพิชชา  ชูมณี
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
วิทย์ประถม
426
เด็กชายวรเมธ  เจริญวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
427
เด็กหญิงวรรณภรณ์  เดชมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู
วิทย์ประถม
428
เด็กหญิงวรรดา  อ่อนพร้อม
ป.5
โรงเรียนวัดตรณาราม
วิทย์ประถม
429
เด็กชายวรวิช  ขันทรี
ป.6
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
วิทย์ประถม
430
เด็กชายวศิน  สำนึก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
431
เด็กชายวสุภัทร  จันทร์อยู่
ป.6
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
วิทย์ประถม
432
เด็กชายวัชรชัย  ไชยสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
433
เด็กหญิงวิชชุดา  พลสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
วิทย์ประถม
434
เด็กชายวีระชัย  หิงไธสง
ป.6
โรงเรียนวัดตรณาราม
วิทย์ประถม
435
เด็กชายวุฒิชัย  รอดเจริญ
ป.4
โรงเรียนวัดพนม
วิทย์ประถม
436
เด็กชายวุฒิชัย  สองพี่น้อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
437
เด็กชายศรัณยภัทร  พร้อมอุดม
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
438
เด็กหญิงศลิษา  รัตนภิรมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
439
เด็กหญิงศศิการต์  วิลุน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
440
เด็กชายศักดิธัช  กลิ่นกล่อม
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
441
เด็กชายศักย์ศกร  ณ นคร
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
442
เด็กชายศักรินทร์  สามสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
วิทย์ประถม
443
เด็กหญิงศิริวรรณ  ศรีเพชรแก้ว
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน
วิทย์ประถม
444
เด็กหญิงศิโรรัตน์  สุธรรม
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ
วิทย์ประถม
445
เด็กชายศิวกร  พงศ์นรางกูร
ป.6
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
วิทย์ประถม
446
เด็กชายศิวกร  ราชประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
447
เด็กชายศุภณัฐ  มลมาลา
ป.6
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
วิทย์ประถม
448
เด็กชายศุภทัศน์  คงมะลวน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู
วิทย์ประถม
449
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  อนุสรณ์
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน
วิทย์ประถม
450
เด็กชายสรพัศ  คชชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู
วิทย์ประถม
451
เด็กชายสรรเพชร  โสขะ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
วิทย์ประถม
452
เด็กชายสรวิชญ์  คำจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ
วิทย์ประถม
453
เด็กหญิงสโรชินี  จินะ
ป.6
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
วิทย์ประถม
454
เด็กชายสหชาญชัย  จันทเวช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู
วิทย์ประถม
455
เด็กชายสัณหณัฐ  ทองสัมฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 2

ณ อาคาร 2 ห้อง 234 โรงเรียนวัดตรณาราม
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
456
เด็กชายสัณหณัฐ  สิทธิชู
ป.5
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
วิทย์ประถม
457
เด็กหญิงสานิตา  พิมพะการ
ป.5
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
วิทย์ประถม
458
เด็กชายสิทธิศาสตร์  ยุ่ยฉิม
ป.6
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
วิทย์ประถม
459
เด็กหญิงสุชญา  สาคร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
460
เด็กหญิงสุชานรี  เทพทอง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
วิทย์ประถม
461
เด็กหญิงสุชานันท์  ด้วงเรือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
462
เด็กหญิงสุชานุช  หาสุข
ป.6
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
วิทย์ประถม
463
เด็กหญิงสุทธิกานต์  บุตรดาวงค์
ป.4
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
464
เด็กหญิงสุทธิดา  บรรจงภาค
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
465
เด็กหญิงสุทธิดา  พิทักษ์
ป.5
โรงเรียนวัดพนม
วิทย์ประถม
466
เด็กหญิงสุทธิดา  พืชผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู
วิทย์ประถม
467
เด็กหญิงสุนิรัตน์  เริงภิรมย์
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
468
เด็กหญิงสุนิสา  พัฒนกุล
ป.6
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
วิทย์ประถม
469
เด็กหญิงสุประวีณ์  พรหมวิเศษ
ป.4
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
วิทย์ประถม
470
เด็กชายสุพีรณัฐ  โสมดำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู
วิทย์ประถม
471
เด็กหญิงสุภาวดี  สุปันตี
ป.6
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
วิทย์ประถม
472
เด็กหญิงสุรัญชนา  ชูพรหม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
473
เด็กหญิงสุวภัทร  ปานเหลือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู
วิทย์ประถม
474
เด็กชายเสฎฐวุฒิ  พูนสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
วิทย์ประถม
475
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ภู่ห้วยล่ำ
ป.5
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
วิทย์ประถม
476
เด็กชายอชิตพล  นุชภู่
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
477
เด็กชายอติชาติ  ชูพนม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
478
เด็กหญิงอธิชนันท์  ทองมีเพฃร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู
วิทย์ประถม
479
เด็กหญิงอธิชา  ว่องการ
ป.6
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
วิทย์ประถม
480
เด็กชายอธิตะ  วิเศษประไพ
ป.5
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
วิทย์ประถม
481
เด็กชายอนัส  นิลทน
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
482
เด็กชายอนุวัฒน์  แดงหีต
ป.5
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
วิทย์ประถม
483
เด็กหญิงอภิชยา  ศรีทอง
ป.6
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
วิทย์ประถม
484
เด็กชายอภิชัย  เวชวิมล
ป.6
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
วิทย์ประถม
485
เด็กชายอภิชิต  เวชวิมล
ป.6
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
วิทย์ประถม
486
เด็กหญิงอภิษฎา  ชูช่วย
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
487
เด็กหญิงอริญชยา  เข็มทอง
ป.4
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
488
เด็กหญิงอริสรา  นาครอด
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
489
เด็กหญิงอลิสสา  สิทธิเชนทร์
ป.5
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
วิทย์ประถม
490
เด็กหญิงอัจชนากานต์  วิเศษมาก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 2

ณ อาคาร 2 ห้อง 236 โรงเรียนวัดตรณาราม
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
491
เด็กหญิงอัญชิษฐา  ยุทธพรพงศ์
ป.5
โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน
วิทย์ประถม
492
เด็กหญิงอาทิตยา  เฟื่องรักธรรม
ป.5
โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ
วิทย์ประถม
493
เด็กหญิงอาริสา  คงสุด
ป.6
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
วิทย์ประถม
494
เด็กหญิงอินทิรา  เพชรทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ
วิทย์ประถม
495
เด็กชายอุทัย  เต็กอ๋อต้ง
ป.4
โรงเรียนวัดพนม
วิทย์ประถม
496
เด็กหญิงอุไรพร  สุขอุ่น
ป.4
โรงเรียนบ้านปากทำเรียง
วิทย์ประถม
497
เด็กชายเอกชัย  คงพรศิริ
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
498
เด็กชายเอกวุฒิ  อาวุธ
ป.5
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
วิทย์ประถม
499
เด็กหญิงไอริสา  พรมมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
500
เด็กหญิงิพิชญาพร  อินทร์ปู
ป.4
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
วิทย์ประถม