ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 1

ณ อาคารขุนปนุท ชั้น 3 ป.4/1 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชชนก  ส้มเกลี้ยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกชนันท์  มีสุข
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกชพร  โชติสิงห์
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงกชพรรณ  จันเรียง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงกชพรรณ  ชุมทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กชายกตัญญ์วัฒน์  โพธิ์อ่อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กหญิงกนกกร  ชุติจิระกุล
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงกนกนันท์ธิดา  ณะเสน
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กหญิงกนกพรรณ  ชูแก้ว
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กหญิงกนกพิชญ์  บริบูรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงกนกวรรณ  คิดละเอียด
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กชายกนพล  เมืองสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กชายกมนณพ  งามผิว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กหญิงกมลชนก  ศรีสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กหญิงกมลชนก  อรรณพ
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กหญิงกมลลักษณ์  ผ่องสมัย
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงกมลลักษณ์  ยอดแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กหญิงกรกนก  เทียนเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กชายกรณ์เทพ  มติธรรม
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงกรธิดา  สุวรรณโณ
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กชายกรภัทร์  ชูมี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กหญิงกรรณชนก  รอดอุนา
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กชายกรวิชญ์  กุมภกาญจน์
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กชายกรวิชญ์  บุญเทศ
ป.6
โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กชายกรัณกร  ชูพยัคฆ์
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กหญิงกริชฎานาถ  จิตเมตไตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กชายกฤชณัท  ศรีเทพ
ป.5
โรงเรียนจอย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กชายกฤตธณัฐพงศ์  สุนทร
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กชายกฤตธน  โรจน์วิเชียรรัตน์
ป.5
โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กชายกฤตนนท์  ผลสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กชายกฤตภัค  ณ พัทลุง
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กชายกฤตเมธ  ไทรย้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กชายกฤติธี  ชูพัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กชายกฤติธี  ทรัพย์ยืนนาน
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กชายกฤติน  บุญประสงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 1

ณ อาคารขุนปนุท ชั้น 3 ป.4/2 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายกฤติน  เพชรบำรุง
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กชายกฤติพงศ์  พัชรธาดากิจ
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กหญิงกฤติมา  คงทน
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กชายกฤษฎา  เจริญวุฒิ
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กชายกฤษณะ  วงศ์สุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กหญิงกวินทิพย์  ใจสบาย
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กหญิงกวินทิพย์  เดชะ
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กหญิงกวินธิดา  แก้วกาศ
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงกวินธิดา  เขียวเเดง
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงกวิสรา  จันทร์โชติ
ป.5
โรงเรียนจอย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กหญิงกษิรา  ลาขุมเหล็ก
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กชายก้องภพ  หนูทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กชายก่อทรัพย์  ภูริวิมลชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กหญิงกอบแก้ว  เอียดสิทธิรักษ์
ป.4
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กหญิงกัญจน์ปภิณ  รักษ์รอด
ป.5
โรงเรียนจอย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กหญิงกัญญลินทร์  ดำนิล
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กหญิงกัญญ์วรา  เกษมวุฒิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แก้วกันรัตน์
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ณ นคร
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทัดทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กหญิงกัญญาพัชร  ขวัญรอด
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กหญิงกัญญาวีย์  เมืองพร้อม
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กหญิงกัญญาวีร์  สัตยาคม
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กชายกันต์ธนิก  ชูชนะกิจ
ป.5
โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กชายกันตพงศ์  รามรงค์
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กชายกันตพัฒน์  ไชยเมธานันท์
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กชายกันตพัฒน์  บัวทอง
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กชายกันตภณ  ชาญชล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กหญิงกันยกร  เกษมกิจโภคิน
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กชายกัปตัน  ถ้ำจันทร์
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กหญิงกัลยกร  ชุมวระ
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กหญิงกัลยภรณ์  เจริญธุระกิจ
ป.5
โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กหญิงกัลยารัตน์  ปั้นพิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กหญิงกานต์ธิดา  งานดี
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กชายกานตพงศ์  คชรักษ์
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 1

ณ อาคารขุนปนุท ชั้น 3 ป.4/3 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงกานต์พิชชา  จิรัตฐิวรุตม์กุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กหญิงกานต์พิชชา  เพชรสถิตย์
ป.4
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กหญิงกานต์สิรี  รุ่งแก้ว
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กชายกานต์  กาจน์กาญจนพัชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กหญิงกายวิญญ์  สังข์ชุม
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กหญิงการต์พิชชา  เพชรรักษ์
ป.4
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กหญิงกิ่งแก้ว  แก้วมงคล
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กชายกิตติธัช  ดิษราชา
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กชายกิตติธัช  เหมะ
ป.5
โรงเรียนจอย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กชายกิตติพงศ์  เสนามิตร
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กชายกิตติพศ  สังคหะพงศ์
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กชายกิตติศักดิ์  โกละกะ
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กชายกิตติศักดิ์  ศรีสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กหญิงกิตรดา  ศรีเมธาฤกถกุล
ป.4
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กหญิงกีรัตยา  เทพศิริ
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กหญิงกุฎากัลย์  นาคทอง
ป.6
โรงเรียนจอย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กหญิงกุลปริยา  ตั้นเซ่ง
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กหญิงกุลิสรา  สันเพชร
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กชายเกตสิริ  มีนวล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กหญิงเกศสุดา  รอดภัย
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กหญิงแกมไหม  พินลานทุ่ม
ป.6
โรงเรียนจอย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กชายโกสิต  สุวรรณเฮง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กชายขจรศักดิ์  สักกะณรงค์
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กหญิงขรินทร์ทิพย์  ใจงาม
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กหญิงขวัญข้าว  คำทอง
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กหญิงขวัญชนก  ทองตำลึง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กหญิงขวัญพิชชา  เวชกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กหญิงเขมจิรา  สินธีรภัทร
ป.5
โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กหญิงเขมจิรา  อัมพุกานน
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กชายเขมทัต  รอดภัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กชายเขมพัชร์  พชรากรต่อสกุล
ป.6
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กหญิงเขมิกา  สังข์ประคอง
ป.4
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กหญิงเขมิสรา  แก้วสว่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กหญิงเขมิสรา  ใจสมุทร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กหญิงเขมิสรา  ช่วงชุ่ม
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 1

ณ อาคารขุนปนุท ชั้น 2 ป.4/4 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงเขมิสรา  บุญสำราญ
ป.6
โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กชายคณพศ  จันทร์ดำ
ป.6
โรงเรียนจอย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กชายคเณศ์พศ  ผุงประเสริฐยิ่ง
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กชายคมกฤต  สมบัติแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กหญิงครองขวัญ  จินดาวรรณ์
ป.4
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กชายครองรัฐ  ยุทธชนะ
ป.6
โรงเรียนจอย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กชายคันธ์สรณ์  ทองจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กชายคามิน  โพธิจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กชายคาร์มอน  โมเดอร์
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กหญิงคิรภัสสร  คุ้มทอง
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กหญิงคีตา  เทพพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กชายคุณัชญ์  มาศกสิน
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กหญิงคุณัญญา  คงแง่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกุลบุตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กหญิงคุณัญญา  ดำพุ่ม
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กหญิงคุณัญญา  รักพรหม
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กชายคุณานนต์  ช่วยนคร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กชายคุณานนท์  จงประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนจอย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กชายคุณาสิน  สกุลแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กหญิงจริยาวดี  เพชรศรี
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กชายจอมพล  พรนราดล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กหญิงจันทกานติ์  จินดาวร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กหญิงจันทรัช  ยืนสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กหญิงจิญาพัฒน์  ตันติกิติชัยกุล
ป.6
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กหญิงจิณณพัต  ทรหด
ป.6
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กหญิงจิณณพัต  นิลทัพ
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กหญิงจิณณพัต  ผดุงเกียรติยศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กหญิงจิดาภา  โชคชัยกวิน
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กหญิงจิดาภา  วิเชียรนพวงศ์
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กหญิงจิตณัฐดา  อินทสุวรรณโณ
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กหญิงจิตติพัฒน์  พิกุลทอง
ป.4
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กหญิงจิตติมา  เเซ่ตั้ง
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กหญิงจิตพิชญา  ชาตรี
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กหญิงจิตรกัญญา  จิตราภิรมย์
ป.6
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กชายจิรภัทร  สิงหนาท
ป.6
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กชายจิรภัทร  อินทร์แก้ว
ป.5
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 1

ณ อาคารขุนปนุท ชั้น 2 ป.4/5 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงจิรวรรณ  ธิติมากร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กชายจิระพงศ์  ยมจินดา
ป.6
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กหญิงจิรัชญา  คงจันทร์
ป.6
โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กหญิงจิรัชญา  โชคธนะสกุลชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กชายจิรัฏฐ์  ด่านชนะ
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กหญิงจิรัฐิติกาล  สืบสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กหญิงจิราภรณ์  สำลี
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กหญิงจิราภา  ศรีสงข์แก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กหญิงจิราวรรณ  ดีรอด
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กหญิงจีรนันท์  ใจดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กหญิงจุฑามณี  วิเชียร
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กหญิงจุฑามาศ  คงคำ
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กชายจุมพลภัทร์  เซ่งบุญตั๋น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เกื้อด้วง
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กชายเจตน์สฤษฎิ์  สุวรรณพัฒน์
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กชายเจตนิพัทธ์  เพ็งศรี
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กชายเจตผล  ผลิวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กหญิงฉวีวรรณ  หีบทอง
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กชายฉันทพัฒน์  ทองเรือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กหญิงชญาธิป  สิทธิเกษมกิจ
ป.6
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กชายชญานน  ภูริปัญญานนท์
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กชายชญานนท์  สุวรรณพัฒน์
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กหญิงชญานิศ  พุกเฉื่อย
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กหญิงชญานิศ  สะโรจน์
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กหญิงชญานิศ  สุวรรณมณี
ป.6
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กหญิงชญานิษฐ์  ขำปราง
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กหญิงชญานี  เเก้วทองด้วง
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กหญิงชญานุตม์  เลิศวัฒนาสกุล
ป.5
โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กหญิงชฎารัตน์  เมืองพรหม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กหญิงชณิสรา  วิริยากุลภัทร
ป.4
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กชายชนกันต์  วรรณเพ็ชร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กหญิงชนกานต์  เลิศวัฒนาสกุล
ป.6
โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กหญิงชนมน  พิทักษ์วงศ์
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กหญิงชนสรณ์  ทับแทน
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กหญิงชนัญชิดา  ชลีกรชูวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 1

ณ อาคารขุนปนุท ชั้น 2 ป.4/6 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงชนัญชิดา  ชีพเวสารัช
ป.6
โรงเรียนจอย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กหญิงชนัญชิดา  ดวงใส
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กหญิงชนัญชิตา  สกุลพันธุ์
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กหญิงชนัญชิตา  เเพนาค
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กหญิงชนัดดา  วิรินทร์
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กชายชนันตพล  น้อยสร้าง
ป.4
โรงเรียนจอย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กหญิงชนันธิดา  คงแถวทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กหญิงชนากานต์  ขำฉา
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กหญิงชนากานต์  พัฒน์รักษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กหญิงชนากานต์  มณีวรรณ
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กหญิงชนิกา  เพ็งทอง
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กหญิงชนิดาภา  จิตราภิรมย์
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กหญิงชนิภรณ์  รักการ
ป.5
โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กหญิงชนิสรา  ประตูใหญ่
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กหญิงชนิสรา  เพชรศรี
ป.4
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กหญิงชมพูเนกข์  ปลอดภัย
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กชายชยธร  เรืองศรี
ป.6
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กหญิงชยิศา  บุญมา
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กหญิงชยิสรา  อำไพเมือง
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กชายชยุดา  ประจันบาน
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กชายชโยดม  เกื้อสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  จรารัตน์
ป.4
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กหญิงชลกนก  อุทัยบุญญะลาภา
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กหญิงชลชนก  สำคัญจิตต์
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กหญิงชลดา  คงคมคง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กหญิงชลธิชา  วงศ์วชิรวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กหญิงชลพรรษ  พ่วงจินดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กหญิงชลลดา  ส้มเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กชายชวกร  ชัยนิวัฒนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กชายชวณัฐ  จันทร์วรเชษฐ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กหญิงชวัลลักษณ์  บัวบาน
ป.4
โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กชายชวัลวิช  จักรหนู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กชายชวัลวิทย์  ช่วยเกลี้ยง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กชายชัชชานนท์  เรืองจันทร์
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  ช่วงชูศรี
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 1 ป.5/1 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กชายชัชนนท์  กรดหนู
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กชายชัชนันท์  สุรทิน
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กชายชัชพล  กชิรานันตวัฒน์
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กหญิงชัญญา  ปลอดจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กหญิงชัญญานุช  นามนวล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กหญิงชัญญานุช  พฤกษวานิช
ป.6
โรงเรียนจอย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กหญิงชัญญาพัทธ์  ศรีสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กหญิงชาคริยา  ทองสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กชายชานน  สอนสุทธี
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กชายชานนวรรธน์  ชูสกุล
ป.6
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กหญิงชามาวีร์  เรืองทอง
ป.5
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กหญิงชาลิสา  ค้าเจริญ
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กหญิงชาลิสา  ฉิมชูทอง
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กหญิงชาลิสา  เชนรัตน์
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กหญิงชาลิสา  ธรรมดี
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กหญิงชาลิสา  นาคสวาท
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กหญิงชาลิสา  ไพฑูรย์
ป.6
โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กหญิงชาลิสา  วชิรานันตวัฒน์
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กหญิงชาลิสา  ห้วยนุ้ย
ป.6
โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กหญิงชาลืสา  ตรีเล็ก
ป.5
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กหญิงชิดชญา  วรุณโรจน์
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กชายชินาธิป  ตะเภาน้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กหญิงชิโนรส  เพชรอาวุธ
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กชายชิษณุพงศ์  วงศ์กระพันธุ์
ป.5
โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กหญิงชิสา  เพชรหนู
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กหญิงชีวาพร  สกุลวรภักดี
ป.6
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กหญิงชื่นชยาภรณ์  ทองศรี
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ตู้เชื้อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุขกลิ่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กหญิงชุติมนฑน์  เอียดจันทร์
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กชายเชิดชูเกียรติ  พิมเสน
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กหญิงโชติกา  วงษ์ทอง
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กหญิงโชษิตา  ทองจีบ
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กหญิงซาราห์  กีเรลท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กหญิงญพิภา  ศรีสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 1 ป.5/2 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กหญิงญัยดา  ยูโซะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กหญิงญาณิศา  ทองปาน
ป.6
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กหญิงญาณิศา  ธรรมรักษา
ป.5
โรงเรียนจอย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กหญิงญาณิศา  รักชุม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กหญิงญาณิศา  สุราราษฎร์
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กหญิงญาณิศา  เสวกวัง
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กหญิงญานิสา  คงเจริญ
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กชายฐปนนท์  เด็ดรักษ์ทิพย์
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กหญิงฐปนี  กล่อมเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กหญิงฐาณิตา  พัฒนพงษ์
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กหญิงฐานิตา  ศรีทอง
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กหญิงฐายิกา  จิตราภิรมย์
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กหญิงฐิญาดา  คำนาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กหญิงฐิติมา  ศรีคำเงิน
ป.4
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กหญิงฐิติวรดา  ชียสะอาด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กหญิงฐิติวรดา  แซ่ตั้ง
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กหญิงฐิติวรดา  แนบนิมิตร
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กชายณฉัตร  สุนทรปิยะพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กชายณฐกร  คงเรือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กชายณฐกร  ทองคำ
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กหญิงณฐพร  รัตนรัตน์
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กชายณฐพล  เทพเลื่อน
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กหญิงณฐมณฑ์  ศีลประชาวงศ์
ป.6
โรงเรียนนานาชาติสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กชายณฐวัฒน์  สามคำ
ป.5
โรงเรียนจอย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กหญิงณฐิตา  เหล่าทองกุล
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กหญิงณพัฒน์  วัชรินทร์พร
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กชายณพัทณ์กรณ์  ชัยณรงค์
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กหญิงณพิชญา  ธนฐานสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กหญิงณไพพรรณ  พิกุลทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กหญิงณภัคมน  ณ อุบล
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กชายณภัทร  พรพุทธานนท์
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กหญิงณลินธ์นา  สมภักดี
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กหญิงณัชชา  เทพคุ้ม
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กหญิงณัชชา  วิเศษคณากุล
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กหญิงณัชชา  สัจจาเฉลียว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 1 ป.5/3 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กหญิงณัชฌนันท์  ศรีเปารยะ
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กชายณัชพล  จารุจารีต
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  โททอง
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กหญิงณัฎฐ์วรีย์  โปอินทร์
ป.6
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กหญิงณัฏฐกัญญา  ภูมิจิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กหญิงณัฏฐกันย์  เม่นงาม
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กหญิงณัฏฐกานต์  ชูมาก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กหญิงณัฏฐ์ชยา  เอี่ยมยี
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กหญิงณัฏฐณิชชา  จันหาญ
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  คงทอง
ป.5
โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ศรีน้อย
ป.5
โรงเรียนจอย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แสงสว่าง
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  วัฒนพร
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กหญิงณัฏฐ์วรัตน์  เนตรนพรัตน์
ป.6
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กหญิงณัฏฐา  แซ่ลิ่ว
ป.6
โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กหญิงณัฏฐากร  รักสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กหญิงณัฏฐิดา  ยอดวงศ์
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กชายณัฏฐ์  คำเนตร
ป.5
โรงเรียนจอย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กชายณัฐกฤต  จุนเด็น
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กชายณัฐกฤต  ธิมายอม
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ธนะภาส
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กหญิงณัฐกัญจนี  สอนสง
ป.5
โรงเรียนจอย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กชายณัฐชนน  จันทร์ขาว
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กหญิงณัฐชนน  มีศรี
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กหญิงณัฐชยา  จารุปกรณ์
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กหญิงณัฐณิชา  ขาวเขียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กหญิงณัฐณิชา  เงาพิทักษ์ศิลปิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทะ
ป.6
โรงเรียนจอย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กหญิงณัฐณิชา  ถาวรสิน
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กหญิงณัฐณิชา  นพคุณ
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กหญิงณัฐณิชา  ปานแดง
ป.5
โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กหญิงณัฐณิชา  มีเพียร
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กหญิงณัฐณิชา  ฤทธิวงศ์
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กหญิงณัฐณิชา  สังข์ทองงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กหญิงณัฐณิชา  หนักเเก้ว
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 1 ป.5/4 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กหญิงณัฐณิชาช์  สุขีเกตุ
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กชายณัฐดนัย  ทิพย์เมือง
ป.6
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กชายณัฐดนัย  เพชรสังข์
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กชายณัฐดนัย  วงศ์เสถียร
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กหญิงณัฐทิชา  คงคาช่วย
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กชายณัฐธเนศ  ยวนเกิด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กหญิงณัฐธิดา  คำเหล็ก
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กหญิงณัฐธิดา  แซ่ทั้ง
ป.5
โรงเรียนจอย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กหญิงณัฐธิดา  ถิ่นสะท้อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กหญิงณัฐนรี  เพ็ชรพลอย
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กหญิงณัฐนรี  ร่มไทร
ป.6
โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กหญิงณัฐนรีย์  โพธิ์กัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กหญิงณัฐนิช  สุนทรกรณีย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กหญิงณัฐนิชา  จินดากาญจน์
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กหญิงณัฐนิชา  เเพรดำ
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กชายณัฐปคัลภ์  ฤทธิธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กชายณัฐพนธ์  สนธิจิต
ป.6
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กหญิงณัฐรนิช  ฐิติภรณ์พันธ์
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กหญิงณัฐริณีย์  ศรีท่าซอม
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กหญิงณัฐรุจา  พรหมอินทร์
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กหญิงณัฐวดี  ดำมุณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กหญิงณัฐวลัญช์  อินชนะ
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กชายณัฐวัฒน์  ช่วยเกิด
ป.5
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กชายณัฐวิชญ์  ฉายศิริกุล
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กหญิงณัฐศศิญา  หมานมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กหญิงณัฐิดา  พูลสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กหญิงณิชกานต์  ฉายศิริกุล
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กชายณิชคุณ  ขวัญซ้าย
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กหญิงณิชชา  สรไชยสัมฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กหญิงณิชา  ศรีฟ้า
ป.6
โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กหญิงณิชากร  แซ่แจ้ง
ป.6
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กหญิงณิชาภัทร  เพ็ชรเสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กหญิงดนธิดา  วราคมธีรา
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กชายดนุพงษ์  คงแก้ว
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กหญิงดลพร  ทองย้อย
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 1 ป.5/5 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กหญิงดลพร  สกุลพันธ์
ป.6
โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กหญิงดวงกมล  เสนเฉย
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กหญิงดวงณภัทร  ศรีสุขโชติ
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กหญิงดุจฟ้าใส  ธานีรัตน์
ป.4
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กชายตรัย  จันทรังสกุล
ป.5
โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กหญิงตรีทิพย์นิภา  ฐิตะฐาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กชายต่อศักดิ์  บุญคงทอง
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กหญิงตามฝัน  สะอาดแก้ว
ป.4
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กชายติณณภพ  บุญคง
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กชายติณห์  นาควรรณ
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กชายเตชทัต  ณ พัทลุง
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กชายเตชินท์  นาคทองกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กหญิงเตชินี  พินิจอักษร
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กชายทนุธรรม  บุญร่ม
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กชายทยากร  แก้วรุ่งฟ้า
ป.6
โรงเรียนจอย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กชายทยาวีร์  รัตนพันธ์
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กหญิงทรรศชนก  เรืองนรา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กหญิงทรรศนันท์  ศิริวัฒนชัยกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กหญิงทศปรมี  ทองพัฒน์
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กหญิงทักษพร  แย้มเนตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กชายทัตเทพ  เมืองหนู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กหญิงทัตพิชา  คงจินดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กหญิงทัศษดา  สองแก้ว
ป.5
โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กชายทินภัทร  คงจินดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กหญิงทิพวรรณ  โอชุม
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กชายเทพปรรญญวรรตร  เทพเลื่อน
ป.4
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กชายแทนธรรม  ภิรมย์รักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กชายไทเกอร์  หวง
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กหญิงธชพรรณ  บัวทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กชายธนกร  วงศ์ศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กชายธนกร  ศรียาภัย
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กชายธนกร  สังข์ทอง
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กชายธนกฤต  คงทรัพย์
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กชายธนกฤต  ไชยสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กชายธนกฤต  ธนาพล
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ป.5/6 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
เด็กชายธนกฤต  ภูมิสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กชายธนกฤต  ฤทธิ์ยงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กชายธนชาติ  โพธิ์เพชร
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กชายธนดล  สุริวงค์
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กชายธนนท์  ธนฐานสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กชายธนพงศ์  คงรอด
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กหญิงธนพร  ธนะภาชน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กชายธนภัทร  พิทักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กหญิงธนภัทร  มัคโช
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กชายธนภัทร  หลอดศิลป์
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กชายธนภูมิ  ธีรสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กชายธนวินท์  ตรียวง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กหญิงธนสร  นิตย์นรา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กชายธนัช  พัฒนเจริญ
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กหญิงธนัชชา  เกื้อสกุล
ป.5
โรงเรียนจอย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กหญิงธนัญชนก  ทองเกตุ
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กหญิงธนัญญา  ทองสุข
ป.5
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กชายธนัทเทพ  โถลายทอง
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กหญิงธนันญดา  ศรีพัฒน์
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กชายธนากร  พลอยพราว
ป.6
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กชายธนาธิป  พัฒนนิกร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กหญิงธนิสรา  จงควินิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กหญิงธนิสรา  พูลเพียบพร้อม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กชายธนุวัฒน์  ทองปาน
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กหญิงธมน  กาญจนรัตน์
ป.4
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กหญิงธมนพัชร์  แดงสุภา
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กชายธรณ์เทพ  รื่นพานิช
ป.6
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กชายธรรมเชษฐ์  จิตชา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กชายธรรมนาถ  ศรีภักดี
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กชายธรรศ  ปาลคเชนทร์
ป.4
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กหญิงธรัตนากร  ทองบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กชายธราเทพ  ขนอม
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กชายธราเทพ  เขียนสุข
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กชายธราสุต  นวลกุ้ง
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กหญิงธริศรา  รัตนเดชากร
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ป.5/7 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
421
เด็กชายธฤต  ทองพันธ์
ป.6
โรงเรียนจอย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กชายธฤตวัต  หิรัญรัตนธรรม
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
เด็กหญิงธฤษวรรณ  เสาวลักษณ์กุล
ป.6
โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กชายธัญกร  เลื่องสุนทร
ป.6
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กหญิงธัญชนก  ใจชื่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กหญิงธัญชนก  ชามทอง
ป.5
โรงเรียนจอย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กหญิงธัญชนก  เดี่ยวกี่
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
เด็กหญิงธัญชนก  นวลสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กหญิงธัญชนก  บุญคง
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กหญิงธัญชนก  ปานดี
ป.4
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กหญิงธัญชนิต  จิรวรรณพันธุ์
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  กัลป์พฤกษ์
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  เพชรชลคราม
ป.4
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กหญิงธัญพิชชา  รัตนูปกรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  เเก้วพิชัย
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กหญิงธัญยาภรณ์  ประโม
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
437
เด็กหญิงธัญรดา  จรารัตน์
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กหญิงธัญรดา  น้อยสร้าง
ป.6
โรงเรียนจอย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กหญิงธัญรดี  ทองจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
เด็กหญิงธัญลักษณ์  ทองแท่น
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
441
เด็กหญิงธัญลักษณ์  ศิวายพราหมณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
เด็กหญิงธัญลักษณ์  สุวรรณวิหค
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
443
เด็กหญิงธัญวรัตน์  ปิยะกาญจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กหญิงธัญวรัตม์  เจริญวงศ์ระยับ
ป.6
โรงเรียนจอย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
เด็กหญิงธัญวรัตม์  บุญหาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กหญิงธัญวรัตม์  บุญเเก้ว
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
เด็กหญิงธัญวรัตม์  หลิมทอง
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
448
เด็กหญิงธัญวลัย  ต่างบาน
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
เด็กหญิงธัญวลัย  สโมสร
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กหญิงธัญสร  ศรีสุชาติ
ป.6
โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
เด็กหญิงธัญสินี  หนูศรีแก้ว
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
เด็กหญิงธันชนก  ปานแดง
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
453
เด็กหญิงธันชนก  ภูมิรินทร์
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
เด็กหญิงธันย์ชนก  พรมมล
ป.6
โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
455
เด็กหญิงธันยพร  ภัทรโอภาส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ป.5/8 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
456
เด็กหญิงธันยภรณ์  หิรัญเรือง
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
457
เด็กหญิงธันวาพร  ศรีรุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
458
เด็กหญิงธาดารัตน์  ทับทิมทอง
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
459
เด็กหญิงธาภรัตน์  คงแก้ว
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
460
เด็กหญิงธารญา  ภวัฐนันท์
ป.4
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
461
เด็กหญิงธารติกาล  ส่งแก้ว
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
462
เด็กหญิงธารัณดา  เพชรศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
463
เด็กหญิงธาริสา  ปานจินดา
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
464
เด็กหญิงธารีรัตน์  ผ่องแผ้ว
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
465
เด็กหญิงธิฌาภัทร  เวชนารายณ์
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
466
เด็กหญิงธิดาทิพย์  วงศ์สุบรรณ
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
467
เด็กหญิงธิดาพร  แก่นสาร
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
468
เด็กหญิงธิดารัตน์  หมื่นเทพ
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
469
เด็กหญิงธิติญรัตน์  เกิดก่อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
470
เด็กชายธิติวุฒิ  บรรเทิงจิต
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
471
เด็กหญิงธีจ์ริศราก์  ไพฑูรย์
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
472
เด็กชายธีทัต  ธิติวรณะ
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
473
เด็กชายธีทัต  ไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
474
เด็กชายธีธัช  อิรัสคาน
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
475
เด็กชายธีรกร  คงจันทร์
ป.6
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
476
เด็กชายธีร์ธนัฐ  เล่งน้อย
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
477
เด็กหญิงธีรนาฎ  ราชรักษ์
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
478
เด็กหญิงธีรนาฏ  เวชสุนทร
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
479
เด็กหญิงธีรนาฏ  อินทร์ทิม
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
480
เด็กหญิงธีรนุช  บัวบางกรูด
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
481
เด็กชายธีรพัฒน์  ยิ้มละไม
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
482
เด็กชายธีรภัทร  จันทร์พงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
483
เด็กชายธีรภัทร  ทองรัตน์
ป.6
โรงเรียนจอย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
484
เด็กชายธีรเมธ  จิตจง
ป.6
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
485
เด็กชายธีรเมธ  บุญเสถียร
ป.5
โรงเรียนจอย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
486
เด็กชายธีรวุฒิ  วสุนธรา
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
487
เด็กชายธีระเดช  ปิ่นวิเศษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
488
เด็กชายธีรัตม์  สุนทรพัฒน์
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
489
เด็กหญิงนงค์นภัส  จันทร์ฤกษ์
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
490
เด็กหญิงนงนภัส  บุญญานุวัตร
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ป.5/9 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
491
เด็กหญิงนงนภัส  มูลชาติ
ป.6
โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
492
เด็กหญิงนฎกร  มาทอง
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
493
เด็กชายนนทกร  กูลแอ
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
494
เด็กชายนนทภัทร  ภทรภักดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
495
เด็กชายนพณัฐ  ดำช่วย
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
496
เด็กชายนพรุจ  พรหมนุช
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
497
เด็กหญิงนภสร  เพ็ชรสังข์
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
498
เด็กชายนภัสกร  สมบูรณ์พร
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
499
เด็กหญิงนภัสกร  อินทร์จันทร์
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
500
เด็กชายนภัสดล  ลวณะสกล
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
501
เด็กหญิงนภัสสร  ทองปลอด
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
502
เด็กหญิงนภัสสร  วิโรจน์
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
503
เด็กหญิงนภัสสร  อิสริยานุพงศ์
ป.6
โรงเรียนวัดประสพ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
504
เด็กชายนรชัย  นนทชิต
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
505
เด็กชายนรวิชญ์  สุขสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
506
เด็กชายนรินทร์ธร  ชูนิล
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
507
เด็กหญิงนรีจิตรา  อรุณสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
508
เด็กหญิงนรีรัตน์  เชื้อโห้
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
509
เด็กหญิงนลินี  จันทร์ร่ม
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
510
เด็กหญิงนลินี  มณีวรรณ
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
511
เด็กชายนัชชนันท์  คงเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
512
เด็กหญิงนัฐนันท์  หนูแปลก
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
513
เด็กหญิงนัทชา  ทองพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
514
เด็กหญิงนัทธนิชา  จะรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
515
เด็กหญิงนันท์นภัส  เขมะพันธุ์มนัส
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
516
เด็กหญิงนันท์นภัส  จิตจักร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกุลบุตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
517
เด็กหญิงนันท์นภัส  พรหมช่วย
ป.5
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
518
เด็กหญิงนันท์นภัส  เมฆมุสิก
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
519
เด็กหญิงนันท์นภัส  รักบำรุง
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
520
เด็กหญิงนันท์นภัส  สุขัมศรี
ป.5
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
521
เด็กหญิงนันท์นภัส  อักษรแต้ม
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
522
เด็กหญิงนันท์นลิน  เมฆมุสิก
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
523
เด็กหญิงนันทัชพร  ทองยวน
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
524
เด็กหญิงนันทิกานต์  วิโรจน์
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
525
เด็กหญิงนันทิชา  สุขประดิษฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ป.5/10 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
526
เด็กหญิงนันทิตา  พรหมคุ้ม
ป.6
โรงเรียนจอย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
527
เด็กชายนันทิพัฒน์  ชุ่มเผือก
ป.5
โรงเรียนจอย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
528
เด็กหญิงนัยน์ปพร  ศิริ
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
529
เด็กหญิงนารดา  พงศ์วสา
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
530
เด็กหญิงน้ำเพชร  อัครปฐมกุล
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
531
เด็กหญิงนิชาภา  กรีไกรนุช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
532
เด็กหญิงนิชาภา  มณีรัตน์
ป.6
โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
533
เด็กหญิงนิดชาวรรณ  โสภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
534
เด็กชายนิติธร  ธัมรงค์
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
535
เด็กชายนิติภูมิ  เทือใหม่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
536
เด็กหญิงนิธินันท์  หนูคง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
537
เด็กหญิงนิธินาฏ  จันทร์หุ่น
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
538
เด็กชายนิธิศ  ลิ่มประเสริฐชูวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
539
เด็กหญิงนิภาพร  เกิดพัฒน์
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
540
เด็กหญิงนิภาวรรณ  ตั้งต้นเจริญ
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
541
เด็กหญิงนิรมล  แก้วรัตน์
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
542
เด็กหญิงนิรวรรณ  แก้วรัตน์
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
543
เด็กหญิงนุรูลนาซูฮาร์  มะแซ
ป.5
โรงเรียนจอย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
544
เด็กหญิงนูรุลฮูดา  หวันจิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
545
เด็กหญิงบัณฑิตา  ต้อยแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดประสพ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
546
เด็กหญิงบารมี  บัวบาน
ป.4
โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
547
เด็กหญิงบุญญาภา  ใจห้าว
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
548
เด็กหญิงบุษญมาศ  ปอยี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
549
เด็กหญิงบุษยาภรณ์  จักสาน
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
550
เด็กหญิงเบญจพร  เสือมี
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
551
เด็กหญิงเบญจมาศ  แจ้งวรวิชญา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
552
เด็กหญิงเบญจวรรณ  วงศ์สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
553
เด็กหญิงเบญญภา  ทองยวน
ป.4
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
554
เด็กหญิงเบญญาภา  ประดิษฐ์สาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
555
เด็กหญิงเบญญาภา  พันธุ์เล่ง
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
556
เด็กหญิงเบญญาภา  ยวงจันทร์
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
557
เด็กชายปกรณ์เกียรติ  พูลสมบัติ
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
558
เด็กชายปกรณ์วิศว์  แก้วสะอาด
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
559
เด็กหญิงปญยนุช  เดชชนะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
560
เด็กชายปฐมชนม์  ฤทัยผ่อง
ป.5
โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ป.5/11 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
561
เด็กหญิงปฐมาภรณ์  สงเกิด
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
562
เด็กหญิงปณิชา  พรหมจันทร์
ป.4
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
563
เด็กหญิงปพิชญา  ธรรมณรงค์
ป.6
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
564
เด็กหญิงปพิชญา  ปานแก้ว
ป.4
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
565
เด็กชายปภังกร  ภูมิผักแว่น
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
566
เด็กหญิงปภาวรินทร์  ประสิทธิ์สันต์
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
567
เด็กหญิงปภาวี  ศักดา
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
568
เด็กหญิงปรตา  วิชัยดิษฐ
ป.6
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
569
เด็กชายปรเมษฐ์  ทองอยู่
ป.6
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
570
เด็กหญิงปราย  กลับสติ
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
571
เด็กชายปริญ  ศรีลาวงค์
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
572
เด็กหญิงปริณญารัตน์  วาสินธุ์
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
573
เด็กชายปริพัฒน์  ลิ้มสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
574
เด็กหญิงปริยากร  ดวงจันทร์
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
575
เด็กหญิงปรีชญา  กุนทอง
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
576
เด็กหญิงปรีชญาภา  ดิษฐ์บุตร
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
577
เด็กหญิงปวริศา  กลัดทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
578
เด็กหญิงปวริศา  เกิดมุสิก
ป.6
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
579
เด็กหญิงปวริศา  คนเพียร
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
580
เด็กหญิงปวริศา  สุภาวิทย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
581
เด็กหญิงปวิตรา  บุญมา
ป.4
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
582
เด็กหญิงปวีณา  เนื่องเกตุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
583
เด็กชายปองคุณ  เทพเฉลิม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
584
เด็กชายปองคุณ  โสภณ
ป.6
โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
585
เด็กชายปัญจพล  นพคุณ
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
586
เด็กหญิงปัญจพาณ์  กลับรินทร์
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
587
เด็กหญิงปัญญดา  โกวิทานุพงศ์
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
588
เด็กหญิงปัญญาดา  วณิชชานนท์
ป.5
โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
589
เด็กชายปัฐพี  กรดนวล
ป.6
โรงเรียนจอย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
590
เด็กหญิงปัณฑิกา  ชูสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
591
เด็กหญิงปัณฑิตา  เวชจันทร์
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
592
เด็กหญิงปัณฑิตา  โอภาโส
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
593
เด็กชายปัณณธร  คงทับ
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
594
เด็กชายปัณณธร  มณีรังษีสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
595
เด็กชายปัณณธร  ละม้าย
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ป.5/12 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
596
เด็กหญิงปัณณรัตน์  เถาลอย
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
597
เด็กชายปัณณวัฒน์  ชมชื่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
598
เด็กชายปัณณวิชญ์  ทองตำลึง
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
599
เด็กชายปัณยวัจน์  รักษาเพชร
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
600
เด็กหญิงปาณิสรา  ไชยกิจ
ป.4
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
601
เด็กหญิงปาณิสรา  ทองแท้
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
602
เด็กหญิงปาณิสรา  ปรียากร
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
603
เด็กหญิงปาณิสรา  รอดเจริญ
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
604
เด็กหญิงปาณิสรา  ระวังภัย
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
605
เด็กหญิงปาณิสรา  รักบางแหลม
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
606
เด็กหญิงปานชีวา  สุทธิรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
607
เด็กหญิงปานมณี  ชาญเสนาะ
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
608
เด็กหญิงปารณี  สิงหพล
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
609
เด็กหญิงปาลิตา  จันทร์มาก
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
610
เด็กหญิงปาลิน  ปลอดชูแก้ว
ป.5
โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
611
เด็กหญิงปิญชาน์  เงินหนู
ป.6
โรงเรียนจอย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
612
เด็กชายปิติภัทร  แป้นเส้ง
ป.5
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
613
เด็กหญิงปิยนันท์  เดโช
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
614
เด็กหญิงปิยนุช  ลิ้มสุขสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
615
เด็กชายปิยพงศ์  ไกรแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
616
เด็กชายปิยพงศ์  ทักทาย
ป.6
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
617
เด็กหญิงปิยวัลย์  จันทร์พุ่ม
ป.6
โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
618
เด็กหญิงปิยะพา  อำไพเพชร
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
619
เด็กชายปิยังกูร  นาคเพชรพูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
620
เด็กหญิงปิยาพัชร  หนูพาสุข
ป.6
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
621
เด็กหญิงปียวรรณ์  อภิรักษ์เนติพงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
622
เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  เพชรพงศ์พันธ์
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
623
เด็กชายปุญญพัฒน์  ขำปาน
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
624
เด็กชายปุญญพัฒน์  อยู่ประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
625
เด็กหญิงปุญญาดา  เชื้อพราหมณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
626
เด็กหญิงปุญญิศา  ทองชิต
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
627
เด็กหญิงปุญญิสา  รอดอุมา
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
628
เด็กหญิงปุณชะรัศมิ์  ปานมี
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
629
เด็กหญิงปุณญดา  ตั้งตรงสุนทร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
630
เด็กหญิงปุณญาดา  พูลสิน
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ป.5/13 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
631
เด็กหญิงปุณญาพร  สังข์พุมรินทร์
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
632
เด็กชายปุณณวิช  เนาวพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
633
เด็กหญิงปุณณิกา  บุณยะตุลานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
634
เด็กหญิงปุณยนุช  อินนุรักษ์
ป.6
โรงเรียนวัดประสพ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
635
เด็กหญิงปุณยวีร์  มีนะพงษ์
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
636
เด็กหญิงปุณยาภา  สังข์ทอง
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
637
เด็กหญิงปุณิกา  ศรีพงษ์พันธุ์กุล
ป.6
โรงเรียนจอย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
638
เด็กชายเปรม  เครือรัตน์
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
639
เด็กหญิงเปรมฤดี  ช่างสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
640
เด็กชายเปรมศักดิ์  คล้ายโสม
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
641
เด็กหญิงเปรมิกา  คงกุล
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
642
เด็กหญิงไปรยา  ปานเพชร
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
643
เด็กหญิงผกากรอง  พรหมฉิม
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
644
เด็กหญิงผริตา  เทือกสุบรรณ
ป.4
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
645
เด็กชายพ.พาน  อัศวปิยะ
ป.6
โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
646
เด็กชายพงศธร  โกสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
647
เด็กชายพงศธร  อัสดาธร
ป.6
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
648
เด็กชายพงศ์ปณต  ถาวรพงศ์สถิต
ป.4
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
649
เด็กชายพงศ์ปณต  แย้มโอภาส
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
650
เด็กชายพงศพัศพงศ์  ไกรวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
651
เด็กชายพงศภัค  แก้วกาญจน์
ป.5
โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
652
เด็กชายพงศภัค  หลิมกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
653
เด็กชายพงศ์วรงค์  เรืองช่วย
ป.4
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
654
เด็กชายพงศ์ศรัณย์  งามดี
ป.6
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
655
เด็กชายพงศ์สุวัชร  มิตรพัฒน์
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
656
เด็กชายพงษธร  จันทร์ขาว
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
657
เด็กชายพนธกร  สุนทรปิยะพันธ์
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
658
เด็กหญิงพนิตธิดา  นุ้ยขวดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
659
เด็กหญิงพนิตพร  ดวงศิริ
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
660
เด็กหญิงพมลพร  คล้ายพิกุล
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
661
เด็กหญิงพรกมล  มีศิริ
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
662
เด็กหญิงพรชนก  แช่มชื่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
663
เด็กหญิงพรทิพย์  พรนราดล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
664
เด็กหญิงพรธวัล  บุญเตียว
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
665
เด็กหญิงพรธิบุญญา  อ่อนคำ
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ป.4/12 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
666
เด็กหญิงพรนภัส  สงพัฒน์เเก้ว
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
667
เด็กหญิงพรปวีณ์  พันธุ์วิชาติกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
668
เด็กหญิงพรปวีณ์  อุบลสถิตย์
ป.4
โรงเรียนจอย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
669
เด็กหญิงพรพรหม  ศรีฟ้า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
670
เด็กหญิงพรพิมล  สองเเก้ว
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
671
เด็กชายพรรษกร  นักฟ้อน
ป.6
โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
672
เด็กชายพรรษกร  สมเกื้อ
ป.6
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
673
เด็กชายพรหมพิริยะ  บุญส่ง
ป.6
โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
674
เด็กหญิงพราวรวีร์  กายนิตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
675
เด็กหญิงพริมา  รูปต่ำ
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
676
เด็กหญิงพริมา  เรืองขจรไพโรจน์
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
677
เด็กชายพฤกษ์  พัฒนวีรมงคล
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
678
เด็กชายพลพล  เพชรช้าง
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
679
เด็กหญิงพลอยชมพู  ศรีพุฒ
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
680
เด็กหญิงพลอยนิษฐา  เนาว์นาน
ป.5
โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
681
เด็กหญิงพลอยปภัสร์  ปฐมเตชะกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
682
เด็กชายพลาธิป  คงเสน
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
683
เด็กชายพศวัต  สังข์ทอง
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
684
เด็กหญิงพศิกาญจน์  เคารพรัตน์
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
685
เด็กชายพศิน  เหล่าบุญกล่อม
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
686
เด็กชายพศุตม์  คุรุพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
687
เด็กชายพสิษฐ์  ทิพย์สุวรรณ
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
688
เด็กหญิงพัชรกมล  เรืองเอียด
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
689
เด็กชายพัชรพล  ศรีวารีรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
690
เด็กชายพัชรพล  สุวรรณโชติ
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
691
เด็กหญิงพัชรมณฑ์  ชูไกรไทย
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
692
เด็กหญิงพัชราลักษณ์  น้อยไขข้า
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
693
เด็กหญิงพัชริดา  คงศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
694
เด็กหญิงพัฒน์นรี  ทองแท่น
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
695
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ไตรณรานุสรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
696
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ปฤษฎางค์กูล
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
697
เด็กชายพัทธนันท์  คงแป้น
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
698
เด็กหญิงพัทธนันท์  บุญคง
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
699
เด็กหญิงพัทธนันท์  มณีนิล
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
700
เด็กหญิงพัทธนันท์  แสงสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 1

ณ อาคารมานิดา ชั้น 4 ป.6/1 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
701
เด็กชายพัสกร  รื่นเริงใจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
702
เด็กหญิงพาขวัญ  คงชนะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
703
เด็กหญิงพานแก้ว  โพนพันนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
704
เด็กหญิงพิชชาภา  พูลสิน
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
705
เด็กหญิงพิชชาภา  ภาราทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
706
เด็กหญิงพิชฌนิดา  หีตเทศ
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
707
เด็กหญิงพิชญ์ชาเวียร์  มากนวล
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
708
เด็กหญิงพิชญ์สินี  โชติกุญชร
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
709
เด็กหญิงพิชญ์สินี  พรหมคง
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
710
เด็กหญิงพิชญ์สินี  เรืองศรี
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
711
เด็กชายพิชญะ  สิงห์สาย
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
712
เด็กหญิงพิชญา  ปัจฉิม
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
713
เด็กหญิงพิชญา  รักษ์สาคร
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
714
เด็กหญิงพิชญาดา  คชเวช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกุลบุตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
715
เด็กหญิงพิชญาภา  ใจแผ้ว
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
716
เด็กหญิงพิชญาภา  ทองน้อย
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
717
เด็กหญิงพิชรดา  สอนเขียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
718
เด็กหญิงพิชาทา  ชูเเก้ว
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
719
เด็กหญิงพิชามญชุ์  พรัมรัตนพงศ์
ป.4
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
720
เด็กหญิงพิชามญชุ์  พัฒนกุล
ป.4
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
721
เด็กหญิงพิชามญชุ์  เพ็ญจันทร์
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
722
เด็กหญิงพิฏาพร  ชุมวรรณ
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
723
เด็กชายพิภู  สมเกียรติกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
724
เด็กหญิงพิมพ์ชญามน  ศรีอาภานนท์
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
725
เด็กหญิงพิมพ์ณดา  ทรัพย์เจริญ
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
726
เด็กหญิงพิมพ์นภา  ภูตะมี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
727
เด็กหญิงพิมพ์พฐ  สมิตานนท์
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
728
เด็กหญิงพิมพ์วรินทร์  ผิวจิต
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
729
เด็กหญิงพิมพ์สิริ  โทนจินดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
730
เด็กหญิงพิมพิมาย  ทองเรือง
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
731
เด็กหญิงพิมพิศา  ทองสาย
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
732
เด็กหญิงพิมพิศา  เมืองใหม่
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
733
เด็กหญิงพิมพิศา  โรจนวรสาร
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
734
เด็กหญิงพิมลภัส  สิริวรจรรยาดี
ป.6
โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
735
เด็กชายพิรชัช  กระชอกชล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 1

ณ อาคารมานิดา ชั้น 4 ป.6/2 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
736
เด็กชายพิรชัช  สดศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
737
เด็กหญิงพิรญาณ์  จารุจารีต
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
738
เด็กหญิงพีรจิต  เริ่มก่อสกุล
ป.5
โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
739
เด็กชายพีรดนย์  รุ่งแจ้ง
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
740
เด็กหญิงพีรดา  รัตนะ
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
741
เด็กชายพีรพล  อณิประกอบกุล
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
742
เด็กชายพีรพัฒน์  นิ่มทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
743
เด็กหญิงพีระนุช  ศักดิ์สวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
744
เด็กชายพุฒพงศ์  จันทร์ตรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
745
เด็กชายพุฒิพงศ์  ธีรเดชไชยนันท์
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
746
เด็กชายเพชร  เพชรเรียง
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
747
เด็กหญิงเพชรกะรัต  โมทนา
ป.4
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
748
เด็กชายเพชรรัตน์  เพชรคง
ป.6
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
749
เด็กหญิงเพ็ญศุภา  ตั้งต้นเจริญ
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
750
เด็กหญิงเพียงฤทัย  ขจรภัย
ป.5
โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
751
เด็กหญิงแพรพิไล  ทองพัฒน์
ป.5
โรงเรียนจอย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
752
เด็กหญิงแพรวา  ศรีสุข
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
753
เด็กชายไพสิฐ  เพชรแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
754
เด็กหญิงฟ้าปกเกศ  ภัทรชยากุล
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
755
เด็กหญิงภควรรณ  ฉิมบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
756
เด็กชายภคิน  บำรุงรัตน์
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
757
เด็กหญิงภณิชชา  ธิติปรีดี
ป.5
โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
758
เด็กหญิงภรณี  ขาวทอง
ป.4
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
759
เด็กหญิงภรสริญ  ภูมิทวีปัญญา
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
760
เด็กชายภรัณยู  ทองอยู่
ป.6
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
761
เด็กชายภฤศ  ถิระรุ่งเรือง
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
762
เด็กหญิงภวิกา  เสมียนเพชร
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
763
เด็กชายภวิน  เกษตรานันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
764
เด็กชายภวินท์  ไทยราช
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
765
เด็กหญิงภัคจิรา  จินดาศักดิ์
ป.5
โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
766
เด็กหญิงภัคจิรา  ตั้งมิตรเจริญ
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
767
เด็กชายภัคธร  ยวงทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
768
เด็กหญิงภัคธีมา  ผลเลิศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
769
เด็กหญิงภัคธีมา  ภูเขาทอง
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
770
เด็กหญิงภัณฑิรา  ทองสินธุ์
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 1

ณ อาคารมานิดา ชั้น 4 ป.6/3 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
771
เด็กหญิงภัณฑิรา  สรรพขาว
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
772
เด็กหญิงภัณฑิลา  นิลพงศ์
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
773
เด็กหญิงภัณฑิลา  ปาณะบุตร
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
774
เด็กหญิงภัทรชณิการ์  พิทยากรศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
775
เด็กชายภัทรเดช  วัชระสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
776
เด็กหญิงภัทรธิดา  โกละกะ
ป.6
โรงเรียนจอย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
777
เด็กชายภัทร์นรินท์  ซุ่นสกุล
ป.6
โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
778
เด็กหญิงภัทรนันท์  หมอปาน
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
779
เด็กชายภัทรพล  บุญหาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
780
เด็กหญิงภัทรมน  ไถลเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
781
เด็กหญิงภัทรวดี  ธิปัตย์
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
782
เด็กหญิงภัทรวดี  พงษ์นัยรัตน์
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
783
เด็กหญิงภัทรวดี  ศรีแก้วรักษ์
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
784
เด็กหญิงภัทรวดี  อินทร์นอก
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
785
เด็กชายภัทรวิธ  อมรแก้ว
ป.4
โรงเรียนจอย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
786
เด็กหญิงภัทรศยา  นพมาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
787
เด็กชายภัทรศัย  บริสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
788
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ถูกต้อง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
789
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  อินทานุกูล
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
790
เด็กหญิงภัทราพร  ชาวคีรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
791
เด็กหญิงภัทราพร  แดงมา
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
792
เด็กหญิงภัทราภรณ์  ใจกว้าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
793
เด็กชายภาคิณ  วิโนทกะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
794
เด็กชายภาคิน  ทัศนเรณู
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
795
เด็กชายภาณุพงศ์  แง้เจริญกุล
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
796
เด็กชายภาณุภัทร  ดวงมุสิท
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
797
เด็กชายภาณุวัชร์  สมบัติมาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
798
เด็กชายภาณุวิชญ์  ตั้งสิริพันธกุล
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
799
เด็กหญิงภานุภัคค์  โซ่โดบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
800
เด็กชายภานุวัฒน์  เสืออินโท
ป.6
โรงเรียนวัดประสพ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
801
เด็กชายภิชญพงษ์  เพ็ชรปาน
ป.4
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
802
เด็กหญิงภิรัญญา  โอมณี
ป.4
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
803
เด็กชายภิวัฒน์  ลิ้มสกุล
ป.6
โรงเรียนจอย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
804
เด็กชายภีมเดช  วงศ์สุบรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
805
เด็กชายภูดิทกร  เสถียรพงศ์ประภา
ป.4
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 1

ณ อาคารมานิดา ชั้น 4 ป.6/4 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
806
เด็กชายภูนาถ  เดชชนะ
ป.5
โรงเรียนจอย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
807
เด็กหญิงภูฟ้า  จิตรีมิตร์
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
808
เด็กชายภูมิทัศน์  อาจนะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
809
เด็กชายภูมินทร์  ช่วยนุ้ย
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
810
เด็กชายภูมิพัฒน์  ศรีสุธรรม
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
811
เด็กชายภูมิพัฒน์  หล่อพันธ์
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
812
เด็กชายภูมิภัทร  พลทอง
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
813
เด็กชายภูมิรพี  อินคชสาร
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
814
เด็กชายภูริช  ใสรินทร์
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
815
เด็กชายภูริณัฐ  บินแอ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
816
เด็กชายภูริณัฐ  แพวิเศษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
817
เด็กชายภูริณัฐ  ศักดิ์สวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
818
เด็กหญิงภูริณัฐฐิฏาร์  หวานสนิท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
819
เด็กชายภูรินท์  จันทร์เรือง
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
820
เด็กชายภูริวัฒ  อ่วมทองดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
821
เด็กชายภูริวัฒน์  ชุมแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
822
เด็กชายภูริวัฒน์  บุญช่วย
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
823
เด็กชายภูวดินทร์  ไกรเดช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
824
เด็กชายภูวริศ  ทีฆภาคย์วิศิษฎ์
ป.4
โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
825
เด็กหญิงภูวษา  อินทรเทพ
ป.6
โรงเรียนจอย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
826
เด็กชายภูวิช  ณ พัทลุง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
827
เด็กชายภูสิษฐ์  คำอุปละ
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
828
เด็กหญิงมณฑิรา  โอโลรัมย์
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
829
เด็กหญิงมณิสรา  ประศาสตร์ศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
830
เด็กหญิงมนต์นภา  สมเศรษฐ์
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
831
เด็กหญิงมนปริยา  หนูช่วย
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
832
เด็กหญิงมนัสนันท์  จันทร์สมมิตร
ป.5
โรงเรียนจอย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
833
เด็กหญิงมนัสพร  ยกชู
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
834
เด็กหญิงมลธิยา  ไทยปาน
ป.6
โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
835
เด็กชายมังกร  กองประดิษฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
836
เด็กหญิงมัณฑนา  ทองอ่อน
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
837
เด็กหญิงมัสตูรีย์  ยูโซะ
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
838
เด็กหญิงมาศสุภา  อินทสุทธิ์
ป.4
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
839
เด็กหญิงมิ่งกมล  พิศภักตร์
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
840
เด็กหญิงมิ่งโกมุท  เอ้งเหมาะ
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 1

ณ อาคารมานิดา ชั้น 4 ป.6/5 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
841
เด็กหญิงมิตรา  กัมพูศิริพันธุ์
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
842
เด็กหญิงมินท์มันตา  วิเชียรชัย
ป.5
โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
843
เด็กหญิงมุกระวี  คงปาน
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
844
เด็กชายเมธวิน  อินเเพง
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
845
เด็กชายเมธัส  ชื่นวิเศษ
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
846
เด็กชายเมธัส  รินทอง
ป.4
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
847
เด็กชายเมธัส  เล็กเจีย
ป.5
โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
848
เด็กชายเมธัส  โอรพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
849
เด็กชายเมธี  ทองมาลา
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
850
เด็กหญิงเมลดา  พัฒนประดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
851
เด็กหญิงไมมูนา  อิสลาม
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
852
เด็กชายยศกร  ช่วยมณี
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
853
เด็กชายยศพัทธ์  พิมสาร
ป.4
โรงเรียนจอย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
854
เด็กหญิงยุวดี  ศรีรักษา
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
855
เด็กหญิงโยษิตา  พาหุมันโต
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
856
เด็กหญิงโยษิตา  เพชรมีศรี
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
857
เด็กชายรณกร  ณ สุวรรณ
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
858
เด็กชายรณกร  ศรีตังนันท์
ป.6
โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
859
เด็กชายรณชัย  จันทรธนู
ป.6
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
860
เด็กหญิงรวิวรรณ  เพชรรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
861
เด็กหญิงรวิสรา  ชูคง
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
862
เด็กชายรวิสุต  รอดทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
863
เด็กชายรักษ์ภูมิ  ภูตะมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
864
เด็กชายรัชชานนท์  ไมตรีสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
865
เด็กหญิงรัชตะวัน  พิมลศรี
ป.5
โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
866
เด็กหญิงรัชนาท  สิงพรหม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
867
เด็กหญิงรัญชิดา  บุญประสงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
868
เด็กชายรัฐพล  หมั่นเพียร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
869
เด็กชายรัศชานนย์  แมนเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
870
เด็กหญิงราชนิกุล  นกศิลป์
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
871
เด็กชายราเชนทร์  เต็มเปี่ยม
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
872
เด็กชายรามาพงศ์  รามรงค์
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
873
เด็กหญิงริซกีน่า  ยูซบ
ป.4
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
874
เด็กหญิงรุจิกร  ไตรรัตน์
ป.6
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
875
เด็กหญิงโรจนพรรณ  พิกุลทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 1

ณ อาคารมานิดา ชั้น 3 ป.6/6 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
876
เด็กหญิงลดาวดี  เมษสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
877
เด็กหญิงลภัสรดา  อินทแสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
878
เด็กหญิงลริวัลย์  ศิลป์พูลเกิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกุลบุตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
879
เด็กหญิงลลิตา  สอนขำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
880
เด็กหญิงลลิตา  อินแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
881
เด็กหญิงลักษิกา  อาวุธ
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
882
เด็กหญิงลิปิการณ์  พิทักษ์วงศ์
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
883
เด็กชายวงศธร  ทีปะปาล
ป.4
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
884
เด็กชายวงศพัทธ์  เชาวน์ณัฐเศวตกุล
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
885
เด็กหญิงวชิรญาณ์  เรืองฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
886
เด็กหญิงวชิรญาณ์  เหล่าประสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
887
เด็กชายวชิรวิชญ์  เสือแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
888
เด็กชายวชิรวิทย์  จีนแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
889
เด็กหญิงวชิศรา  บุญเลิศ
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
890
เด็กหญิงวนิตา  ทองสร้าง
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
891
เด็กหญิงวรกันต์  สังสัญไทย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกุลบุตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
892
เด็กชายวรชิต  พันธุ์วิชาติกุล
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
893
เด็กหญิงวรนิษฐา  ธนฐานสกุล
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
894
เด็กหญิงวรปรัชญ์  ลาวัลย์กุล
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
895
เด็กชายวรวรรธ  วิชิตชู
ป.6
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
896
เด็กหญิงวรวลัญช์  ปานเพชร
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
897
เด็กหญิงวรวลัญช์  มีเจริญ
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
898
เด็กหญิงวรัชยา  ขุนศรีแก้ว
ป.4
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
899
เด็กหญิงวรัชยา  ปราบนริศ
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
900
เด็กหญิงวรัชยา  มณีวรรณ
ป.4
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
901
เด็กหญิงวรัญชลี  เกษร
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
902
เด็กหญิงวรัณปภา  สุขประชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
903
เด็กหญิงวรัทยา  สุรวุฒิสกุล
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
904
เด็กหญิงวรัธยา  คงเสน่ห์
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
905
เด็กหญิงวรันธร  ประทุมทอง
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
906
เด็กหญิงวราวรรณ  แสงอาวุธ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
907
เด็กชายวรินทร  กระสินธุ์
ป.5
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
908
เด็กหญิงวริศรา  เสนโพนงาม
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
909
เด็กหญิงวริศรา  อุดมทองสกุล
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
910
เด็กหญิงวริษฎา  เวฬุธนราชิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 1

ณ อาคารมานิดา ชั้น 3 ป.6/7 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
911
เด็กหญิงวริษฎา  สันติวิริยไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
912
เด็กหญิงวริสา  โชติกศุภเศรณี
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
913
เด็กหญิงวลัยพรรณ  เกิดสุข
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
914
เด็กชายวัชรพล  เดชเรือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
915
เด็กชายวัชรากร  อ่อนพร้อม
ป.4
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
916
เด็กหญิงวัชรี  ไชยชำนิ
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
917
เด็กหญิงวัชรีวรรณ  สุเมธากุลวัฒน์
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
918
เด็กชายวาทิตย์  นวลพุ่มรักษ์
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
919
เด็กหญิงวาธิณี  วัยพรรณธ์
ป.6
โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
920
เด็กหญิงวาเศรษฐี  ไกรสินธุ์
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
921
เด็กหญิงวาสิตา  เรียงรุ่งโรจน์
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
922
เด็กหญิงวิชญาดา  ทองคำ
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
923
เด็กหญิงวิชญาดา  ปริกรรมศิลป
ป.6
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
924
เด็กหญิงวิชญาดา  ระวังวงศ์
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
925
เด็กหญิงวิณิชยา  รักษาทรัพย์
ป.5
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
926
เด็กหญิงวิภาดา  โพธิ์เพชร
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
927
เด็กหญิงวิภาพร  คงมั่น
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
928
เด็กหญิงวิภาวี  กองรัตน์
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
929
เด็กชายวิภู  พรายพรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
930
เด็กหญิงวิมลณัฐ  ลิ้มสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
931
เด็กหญิงวิรมณ  หทัยวสีวงศ์
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
932
เด็กหญิงวิรัฎชญาย์  สถาพรจิตรกุล
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
933
เด็กหญิงวิรากานต์  ตุกัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
934
เด็กชายวิริทธ์ภร  บวรเวช
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
935
เด็กชายวิริทธิ์พล  ภู่ทอง
ป.4
โรงเรียนจอย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
936
เด็กหญิงวิศรุตา  ศิริพันธ์
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
937
เด็กหญิงวีรภัทรา  วุฒิกรวาที
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
938
เด็กชายวีรวิพรรธ  สังฆปุญโญ
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
939
เด็กหญิงวีริยา  ชูทวด
ป.5
โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
940
เด็กชายวุฒิชัย  อินทชุ่ม
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
941
เด็กชายไวทย์  ตั่นเผ่าพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
942
เด็กหญิงศกลรัตน์  แก้วพรสวรรค์
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
943
เด็กหญิงศดานันท์  จันทร์ประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
944
เด็กหญิงศรสวรรค์  มั่งมี
ป.6
โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
945
เด็กหญิงศรัณย์รัชต์  ทิพย์เพชร
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 1

ณ อาคารมานิดา ชั้น 3 ป.6/8 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
946
เด็กหญิงศริยา  เพชรเรียง
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
947
เด็กหญิงศศิกิตต์  พรหมจันทร์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
948
เด็กหญิงศศิธร  เหรียญวิทยากุล
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
949
เด็กหญิงศศิรัศมิ์  เพ็ชรรัตน์
ป.4
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
950
เด็กหญิงศศิวิมล  นิจจันทร์พันศรี
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
951
เด็กชายศักดิ์พล  โคตรุชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
952
เด็กชายศักย์ศรณ์  แก้วมีศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
953
เด็กหญิงศิรดา  สุนทรปิยะพันธ์
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
954
เด็กหญิงศิรนันท์  ตรีเมต
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
955
เด็กหญิงศิรประภา  ชูมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
956
เด็กหญิงศิรภัสสร  ถ้ำจันทร์
ป.6
โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
957
เด็กหญิงศิรภัสสร  แท่นมณี
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
958
เด็กหญิงศิรภัสสร  เพชรดุก
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
959
เด็กชายศิรวิชญ์  หนูน้อย
ป.4
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
960
เด็กชายศิรัณ  รัตนแก้ว
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
961
เด็กหญิงศิริกานดา  พัฒน์ใหญ่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
962
เด็กหญิงศิริการย์  หน่วงเหนี่ยว
ป.5
โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
963
เด็กหญิงศิริทิพย์ประภา  เกตุแก้ว
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
964
เด็กชายศิวกร  คงสุข
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
965
เด็กชายศิวกร  ช่วยเกลี้ยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
966
เด็กชายศิวภัทร  เรืองทองฉิม
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
967
เด็กหญิงศุณิสา  ขมัน
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
968
เด็กหญิงศุทธินี  บัวชุม
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
969
เด็กชายศุภกร  รักษาพราหมณ์
ป.5
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
970
เด็กชายศุภกร  ศุภราช
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
971
เด็กชายศุภณัฐ  ชีวศุภกร
ป.6
โรงเรียนจอย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
972
เด็กชายศุภณัฐ  สุวรรณโณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
973
เด็กหญิงศุภรัสมิ์  นวลคล้าย
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
974
เด็กชายศุภสิน  จารุบริรักษ์
ป.6
โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
975
เด็กชายศุภัช  พัฒน์เเช่ม
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
976
เด็กหญิงศุภาพัทธ์  พรหมประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
977
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  กาฬจันโท
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
978
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ณ รังษี
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
979
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  เทพธัญญ์
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
980
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  หวานทอง
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 1

ณ อาคารมานิดา ชั้น 3 ป.6/9 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
981
เด็กหญิงศุภิศรา  อเนกศุภพล
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
982
เด็กหญิงศุภิสรา  เกษมสิทธิพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
983
เด็กหญิงศุภิสรา  สมเขาใหญ่
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
984
เด็กหญิงโศภิษฐา  เจริญสุข
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
985
เด็กหญิงสขิตา  อภิวันท์
ป.6
โรงเรียนจอย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
986
เด็กชายสงกรานต์  ระหัสดี
ป.6
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
987
เด็กชายสดายุ  วงค์สุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
988
เด็กชายสมาร์ท  ทองเขาล้าน
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
989
เด็กชายสรวิชญ์  เพชรแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
990
เด็กชายสรวิชญ์  สุขศรี
ป.4
โรงเรียนจอย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
991
เด็กชายสรวิชย์  บัวมาศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
992
เด็กหญิงสรัญญา  กาหยี
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
993
เด็กหญิงสรัลพร  เส้งส่ง
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
994
เด็กหญิงสริดา  โสตถิรัตนพันธ์
ป.6
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
995
เด็กหญิงสรินธร  ศรีเลิศ
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
996
เด็กหญิงสโรชา  แซ่หว่อง
ป.4
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
997
เด็กหญิงสลิลทิพย์  ปล้องนิราศ
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
998
เด็กหญิงสวภัทร  ดรดีเลิศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
999
เด็กชายสัจจานนท์  ยิ้มประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1000
เด็กชายสัชฌุกร  อุ้ยวงศ์
ป.6
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1001
เด็กชายสัณหณัฐ  ศรีเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1002
เด็กชายสัณหณัฐ  อุ้ยเกษมสุข
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1003
เด็กชายสัณห์พิชญ์  ฤกษ์ดี
ป.5
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1004
เด็กชายสัตตบุษย์  ธรรมบริวัตน์
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1005
เด็กหญิงสันตฤทัย  เรืองศรี
ป.4
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1006
เด็กชายสันสกฤต  นิลพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1007
เด็กหญิงสาธิตา  สันตานนท์
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1008
เด็กหญิงสาวิตรี  สังข์เกื้อ
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1009
เด็กหญิงสิดาพร  ฉิมเรือง
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1010
เด็กหญิงสิดาพร  มณีโชติ
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1011
เด็กหญิงสิตานัน  ภูษิตากรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1012
เด็กหญิงสิตานัน  รักสกุล
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1013
เด็กชายสิทธิภาคย์  รวยร่ำ
ป.4
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1014
เด็กชายสิทธิภาคย์  สังข์ไข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1015
เด็กชายสิปปนนท์  ศรียา
ป.4
โรงเรียนจอย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 1

ณ อาคารมานิดา ชั้น 3 ป.6/10 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1016
เด็กชายสิรธีร์  ขวัญแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1017
เด็กหญิงสิร์นรี  สุทิพากร
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1018
เด็กชายสิรภพ  โกละกะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1019
เด็กหญิงสิรภัทร  ทองสง
ป.4
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1020
เด็กชายสิรวิชญ์  ภักดีพล
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1021
เด็กหญิงสิราวรรณ  ชูช่วย
ป.6
โรงเรียนจอย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1022
เด็กหญิงสิริกร  โอวรารินท์
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1023
เด็กหญิงสิริกัญญา  วิชัยดิษฐ
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1024
เด็กหญิงสิริญาดา  อดิเทพสถิต
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1025
เด็กหญิงสิริณรัฏฐ์  เสริฐโสพิส
ป.5
โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1026
เด็กหญิงสิรินญา  บุญเพ็ชร์
ป.4
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1027
เด็กหญิงสิริพิชชา  คำชุมภู
ป.4
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1028
เด็กหญิงสิริภัทร  จันทร์นวล
ป.6
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1029
เด็กหญิงสิริภัทร  แซ่หลิ้ม
ป.5
โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1030
เด็กหญิงสิริวิมล  พัฒนภากรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1031
เด็กหญิงสุกฤตา  นาคแกมทอง
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1032
เด็กหญิงสุกฤตา  เวชกุล
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1033
เด็กชายสุกฤษฎ์  จันทมุณี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1034
เด็กหญิงสุกัลยา  ถาวโรสกุล
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1035
เด็กหญิงสุฃานนันท์  เพชรสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1036
เด็กหญิงสุชัญญา  พิชิตมโน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1037
เด็กหญิงสุชานันท์  หีตหนู
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1038
เด็กหญิงสุชานาถ  สีแดงสี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1039
เด็กหญิงสุทธิกานต์  จันทร์ภูชงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1040
เด็กหญิงสุธาทิพย์  บัวทรา
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1041
เด็กชายสุธาสิน  แช่มชื่น
ป.6
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1042
เด็กหญิงสุธาสินี  ชูเสน่ห์
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1043
เด็กหญิงสุธาสินี  บุญขวัญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1044
เด็กหญิงสุพรรนิสา  นวลวัฒน์
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1045
เด็กหญิงสุพิชชา  ชูเชื้อ
ป.6
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1046
เด็กหญิงสุพิชชา  สุขุม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1047
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  อินนุพัฒน์
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1048
เด็กหญิงสุพิชญา  ทองเสริม
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1049
เด็กหญิงสุพิชญา  เพชรช่วย
ป.6
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1050
เด็กหญิงสุพิชญา  แสงสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 1

ณ อาคารมานิดา ชั้น 2 ป.6/11 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1051
เด็กหญิงสุภชาพร  ราชฉวาง
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1052
เด็กหญิงสุภนิชา  สันติคุณาภรณ์
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1053
เด็กหญิงสุภัสสร  จันทร์เรือง
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1054
เด็กหญิงสุภาพร  รื่นหอม
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1055
เด็กหญิงสุภาวดี  อุ่นเจริญ
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1056
เด็กหญิงสุภาสินี  คำศรี
ป.5
โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1057
เด็กชายสุรศักดิ์  เสือสวี
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1058
เด็กหญิงสุรัสวดี  คำรอด
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1059
เด็กชายสุวชัช  จันทร์สุขศรี
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1060
เด็กชายสุวรรณชัย  จันทร์ณรงค์
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1061
เด็กชายสุวิจักขณ์  ใจเพชร
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1062
เด็กชายสุวิจักขณ์  แสงเกื้อหนุน
ป.4
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1063
เด็กหญิงสุวิสาข์  ชูจันทร์
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1064
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ศรีสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1065
เด็กหญิงโสรชา  แซ่หลิม
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1066
เด็กชายหลุยส์  ปิล๊อตโต้
ป.6
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1067
เด็กหญิงหัทยา  เดชมณี
ป.6
โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1068
เด็กชายหิรัญกฤษฎิ์  ทิพย์รัตน์
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1069
เด็กหญิงเหมือนฝัน  แย้มแสง
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1070
เด็กหญิงอคิริชย์  หนูขำ
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1071
เด็กหญิงอชิรญา  ผลาสิงห์
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1072
เด็กหญิงอชิรญาร์  ดาวสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1073
เด็กชายอดิเทพ  รักสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1074
เด็กชายอติวัณณ์  จันทร์เอียด
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1075
เด็กชายอติวิชญ์  ทองยอด
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1076
เด็กชายอธิกร  นาคสด
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1077
เด็กหญิงอธิชา  ใจเปี่ยม
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1078
เด็กหญิงอธิชา  สุวรรณนุรักษ์
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1079
เด็กชายอธิรัศ  เวชกุล
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1080
เด็กหญิงอนงค์นาถ  มณีวรรณ
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1081
เด็กหญิงอนรรฆวี  ชูช่วย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1082
เด็กชายอนันตพัชร์  พันธ์วิชาติกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1083
เด็กชายอนันต์ยศ  ดำนิล
ป.6
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1084
เด็กชายอนาคิน  หวังเจริญ
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1085
เด็กชายอนิวัต  พิษครุฑ
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 1

ณ อาคารมานิดา ชั้น 2 ป.6/12 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1086
เด็กหญิงอภิชญา  จิตสุคนธ์
ป.6
โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1087
เด็กหญิงอภิชญา  แดงนาวา
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1088
เด็กชายอภิเดชน์  ฉิมเรศ
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1089
เด็กชายอภิรักษ์  ขุนทองเเก้ว
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1090
เด็กชายอภิวัฒน์  ยาป๊าก
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1091
เด็กหญิงอภิษฎา  ทองตำลึง
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1092
เด็กชายอภิสิทธิ์  จิตราภิรมย์
ป.4
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1093
เด็กหญิงอมรรัตน์  จอมทรักษ์
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1094
เด็กหญิงอมรรัตน์  พรหมเกิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1095
เด็กหญิงอมรรัตน์  พัฒนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1096
เด็กหญิงอมรรัตน์  ศรศรี
ป.6
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1097
เด็กหญิงอมรรัตน์  เศวตศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1098
เด็กหญิงอมราวัณณ์  มากแก้ว
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1099
เด็กหญิงอมลวรรณ  เมืองแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1100
เด็กหญิงอมาวสุ  ภูมิพิทักษ์
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1101
เด็กหญิงอรณิชา  วราชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1102
เด็กหญิงอรทัย  ศิริทอง
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1103
เด็กหญิงอรนลิน  จิตสงค์
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1104
เด็กหญิงอรปรียา  เชิญทอง
ป.6
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1105
เด็กหญิงอรพิชญา  ชูเกิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1106
เด็กหญิงอรยา  ยอดขยัน
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1107
เด็กหญิงอริญชย์  ธรรมานุรักษ์
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1108
เด็กชายอริญชย์  เหล่าสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1109
เด็กหญิงอริสา  คงเติม
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1110
เด็กหญิงอริสา  ใจกว้าง
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1111
เด็กหญิงอริสา  เยื้อนหนูวงศ์
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1112
เด็กหญิงอลิสา  ทองชนะ
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1113
เด็กหญิงอลิสา  พรหมช่วย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1114
เด็กหญิงอลีนตา  ศรีเมือง
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1115
เด็กชายอเล็กซานเดอร์  คัทสตัลเลอร์
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1116
เด็กหญิงอสมาภรณ์  พัฒน์ชนะ
ป.6
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1117
เด็กชายอัครพล  อัศนียวงศ์
ป.5
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1118
เด็กชายอัครวินท์  สัมพัชนี
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1119
เด็กหญิงอัจฉริยา  อินทรกำเหนิด
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1120
เด็กหญิงอัญชิสา  นิลวัชรมณี
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 1

ณ อาคารมานิดา ชั้น 2 ป.6/13 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1121
เด็กหญิงอัญญา  จันทร์เสี้ยวรัศมี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1122
เด็กหญิงอัฐชนกมล  ฤกษ์ดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1123
เด็กหญิงอัณรัตน์  ศรียาภัย
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1124
เด็กชายอันดามัน  วุฒิศักดิ์
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1125
เด็กหญิงอันนา  จันทร์กุล
ป.6
โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1126
เด็กชายอัฟฟาน  นันตสินธุ์
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1127
เด็กหญิงอัมพิกา  พงษ์ไทย
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1128
เด็กหญิงอัยฎา  สมบัติมาก
ป.5
โรงเรียนจอย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1129
เด็กหญิงอัยพัชร  โรจนสารัมภกิจ
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1130
เด็กชายอัศฮาร์  คำสีเขียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1131
เด็กชายอัษฎาวุธ  พ้นภัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1132
เด็กหญิงอาภาภรณ์  โชติธนทักษ์
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1133
เด็กหญิงอาภาภัทร  สีนวม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1134
เด็กหญิงอิกขณา  ฤทธิ์โรจนกุล
ป.5
โรงเรียนจอย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1135
เด็กหญิงอิงฟ้า  มณีกาญจน์
ป.4
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1136
เด็กชายอิทธิพัทธิ์  บุหลันศรีชาติ
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1137
เด็กชายอินทัช  เขียมวัชนะ
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1138
เด็กชายอิศรานุวัฒน์  มูณีเอียด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1139
เด็กหญิงอิสรีย์  ฤทธิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1140
เด็กหญิงอุมมี่  กล้าหาญ
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1141
เด็กชายเอกบดินดิ์  ใบเงิน
ป.6
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1142
เด็กหญิงเอมสุข  สุขใหม่
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1143
เด็กหญิงโอบอ้อม  สมสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุราษฎร์ธานี เขต 1

ณ อาคาร 6 สุคนธา ชั้น 4 ห้อง 642 โรงเรียนอนุบาสุราษฎร์ธานี
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1144
เด็กหญิงกชพรรณ  วงศ์กรด
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1145
เด็กหญิงกนกกาญจน์  ทองเผือก
ป.6
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1146
เด็กหญิงกนกวรรณ  กรดจำนงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1147
เด็กชายกนกวัตน์  แซ่จุ่ง
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1148
เด็กหญิงกนิษฐนาฏ  ศรีขวัญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1149
เด็กหญิงกมลชนก  คงรอด
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1150
เด็กชายกมลภพ  แก้วสุกใส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1151
เด็กหญิงกรชนก  ส้มเกลี้ยง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1152
เด็กหญิงกรภัทร  กลางณรงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1153
เด็กชายกรมิษฐ์  ชำนาญนา
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1154
เด็กชายกรวิชญ์  ทิพย์ประชา
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1155
เด็กชายกรวิชญ์  อ่ำใหญ่
ป.4
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1156
เด็กชายกฤชัท  จีนหมิก
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1157
เด็กชายกฤฎากร  ก้าหลีมล๊ะ
ป.4
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1158
เด็กชายกฤตภาส  แซ่เอี้ยว
ป.4
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1159
เด็กหญิงกฤติกา  บัวอ่อน
ป.6
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1160
เด็กชายกฤติเดช  วิทิพย์รอด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1161
เด็กชายกฤติธี  แช่มชื่น
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1162
เด็กชายกฤษฎา  ทรัพย์ประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1163
เด็กชายกฤษฎากรณ์  โกละกะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1164
เด็กชายกฤษฎิ์  กลสามัญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1165
เด็กชายกฤษณพงศ์  รื่นฤทัย
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1166
เด็กชายกฤษตบุณ  บุณยะตุลานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1167
เด็กชายกวิณ  สุรัตนะพราหมณ์
ป.4
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1168
เด็กหญิงกวินทรา  เชื้อบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1169
เด็กชายกวินท์  ทับทิมทอง
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1170
เด็กชายกษิดิ์เดช  คงแก้ว
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1171
เด็กชายก้องภพ  คงฉาย
ป.5
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1172
เด็กชายก้องภพ  รักษาทรัพย์
ป.6
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1173
เด็กหญิงกะรัต  ปิ่นเพชร
ป.6
โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1174
เด็กหญิงกัญญ์วรา  ปิ่นนัย
ป.4
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1175
เด็กหญิงกัญญาภัทร  คงแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1176
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ไชยฉิม
ป.6
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1177
เด็กหญิงกัญพัชญ์  บัวสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1178
เด็กชายกัณฐ์  ปัญญาบุตร
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุราษฎร์ธานี เขต 1

ณ อาคาร 6 สุคนธา ชั้น 4 ห้อง 643 โรงเรียนอนุบาสุราษฎร์ธานี
ห้องสอบที่
 35
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1179
เด็กหญิงกันติชา  ทองปานดี
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1180
เด็กชายกันตินันท์  เกษตรชีวากรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1181
เด็กชายกันตินันท์  ไตรศร
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1182
เด็กชายกันตินันท์  สวัสดิ์วงษ์
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1183
เด็กหญิงกันยกรณ์  ภักดีพรหม
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1184
เด็กชายกัมปนาท  ช่วยสถิตย์
ป.6
โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1185
เด็กหญิงกัลยกร  ประทุมสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1186
เด็กหญิงกัลยกร  โมควงศ์
ป.4
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1187
เด็กหญิงกัลยรักษ์  ชุลีธรรม
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1188
เด็กหญิงกัลยวรรธน์  รักษ์ศรีทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1189
เด็กหญิงกานต์พิชชา  ธรรมทีปกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1190
เด็กหญิงกานต์รวี  ศรประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1191
เด็กชายกิตติโชค  ศิริวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกุลบุตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1192
เด็กชายกิตติธัช  ทิพย์มณฑา
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1193
เด็กชายกิตติพล  แซ่ลิ้ง
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1194
เด็กชายกิตติภณ  เเสวงกาญจน์
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1195
เด็กชายกิติพัฒน์  ทิวแพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1196
เด็กหญิงกุญพิชชา  ภัทรชยางกูร
ป.4
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1197
เด็กหญิงเกตน์สิรี  บุญชู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1198
เด็กหญิงเกวลิน  ปุ่น
ป.4
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1199
เด็กหญิงขนิศฐดา  ชวาลิต
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1200
เด็กชายเขมวัฒน์  กุลสถาพร
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1201
เด็กชายคณัสนันท์  อินทรประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1202
เด็กชายคณัสพิสิษฐ์  ยี่สิ้น
ป.4
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1203
เด็กชายคณิศ  คงเเก้ว
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1204
เด็กชายคริสเตียน  จันทร์เลื่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1205
เด็กหญิงคีตภัทร  สุทธิพูล
ป.6
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1206
เด็กหญิงจงกล  วิชัยดิษฐ
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1207
เด็กหญิงจรัสจันทร์  จรูญรักษ์
ป.4
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1208
เด็กหญิงจรินทร์ทิพย์  จามพัฒน์
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1209
เด็กชายจักรพันธ์  ทองคำ
ป.4
โรงเรียนจอย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1210
เด็กหญิงจันทิมา  บุญรักษา
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1211
เด็กหญิงจารุกัญญ์  อินทร์จันทร์
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1212
เด็กชายจิณณะ  แสงกระจ่าง
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1213
เด็กชายจิรกิตต์  โสรัจจาภินันท์
ป.5
โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุราษฎร์ธานี เขต 1

ณ อาคาร 6 สุคนธา ชั้น 4 ห้อง 644 โรงเรียนอนุบาสุราษฎร์ธานี
ห้องสอบที่
 36
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1214
เด็กชายจิรภัทร  โกงเหลง
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1215
เด็กชายจิรภัทร  พยัคฆรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1216
เด็กหญิงจิรัชญา  นพชินวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1217
เด็กชายจิรัฏฐ์  เมธารินทร์
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1218
เด็กชายจิรายุ  คำสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1219
เด็กชายจิรายุ  มีสติ
ป.4
โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1220
เด็กชายเจตนิพัทธ์  ไกรนรา
ป.5
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1221
เด็กหญิงฉัตรชนก  ภูวนวิทยาคม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1222
เด็กชายฉัตรเมธี  รักชาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1223
เด็กชายเฉลิมเกียรติ  คล้ายสุวรรณโณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1224
เด็กชายชญานนท์  เกิดปลอด
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1225
เด็กหญิงชญานันท์  จันทร์เจิญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1226
เด็กหญิงชญานุช  ขาวด้วง
ป.4
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1227
เด็กหญิงชนรดี  จรปลอด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1228
เด็กหญิงชนัญชิตา  มาศพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1229
เด็กหญิงชนากานต์  จีระวงศ์
ป.4
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1230
เด็กชายชนาธิป  บัวแย้ม
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1231
เด็กหญิงชนิกา  บูรณะพงศ์
ป.6
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1232
เด็กหญิงชนิสรา  แก้วดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1233
เด็กหญิงชนิสรา  สุระพร
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1234
เด็กชายชยธร  กุลจิตติสำราญ
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1235
เด็กชายชยนันท์  โสรัจจาภินันท์
ป.6
โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1236
เด็กชายชยพล  พลภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1237
เด็กชายชยพล  ศรีสาคร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1238
เด็กหญิงชลพรรษ  มากศรี
ป.4
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1239
เด็กหญิงชลรดา  รัตนเกล้า
ป.5
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1240
เด็กชายชวกร  เทพเฉลิม
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1241
เด็กชายชวภณ  สาครพานิช
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1242
เด็กชายชวินบุตร  พันธ์ครุฑ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1243
เด็กหญิงชวิศา  สิริพชรภาส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1244
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  เนตังวาศ
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1245
เด็กชายชิรวิทย์  อ่ำใหญ่
ป.4
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1246
เด็กหญิงชิสาพัชร์  จันทร์แจ่มศรี
ป.5
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1247
เด็กชายชุติพันธ์  เผือกภูมิ
ป.4
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1248
เด็กหญิงโชติรส  เพชรอาวุธ
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุราษฎร์ธานี เขต 1

ณ อาคาร 6 สุคนธา ชั้น 4 ห้อง 645 โรงเรียนอนุบาสุราษฎร์ธานี
ห้องสอบที่
 37
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1249
เด็กหญิงไชษิตา  อินทรประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1250
เด็กชายญาณกร  ชิวหากาญจน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1251
เด็กหญิงญาณัจฉราภา  วีระจิตต์
ป.4
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1252
เด็กชายญาณาพัฒน์  คฤหเดช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1253
เด็กหญิงญาณิศา  บุญสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1254
เด็กหญิงญาณิศา  แพชนะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1255
เด็กหญิงญาณิศา  สุทธิจำนงค์
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1256
เด็กหญิงญาณิสา  แซ่ด่าน
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1257
เด็กหญิงฐิตญา  มากยอด
ป.4
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1258
เด็กหญิงฐิยาภา  คำรอด
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1259
เด็กชายณกฤติ  รุจิภากรณ์
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1260
เด็กชายณฐนนท์  นิลสาย
ป.6
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1261
เด็กหญิงณฐพร  งามขำ
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1262
เด็กชายณฐมงคล  นิลสาย
ป.4
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1263
เด็กหญิงณฐรวดี  ร่มโพธิ์ทอง
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1264
เด็กหญิงณฐรินีย์  หรนนุ้ย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1265
เด็กหญิงณปภัช  แกมกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1266
เด็กชายณภัทร  งามประดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1267
เด็กชายณภัทร  สุนทรกรณีย์
ป.6
โรงเรียนจอย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1268
เด็กหญิงณัชชา  บุญจันทร์
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1269
เด็กหญิงณัชชา  อำลอย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1270
เด็กชายณัฏฐกิตติ์  จารุพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1271
เด็กชายณัฏฐชัย  ตั้งทรงสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1272
เด็กหญิงณัฏฐ์ฎาพร  บุญสอน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1273
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ชูเมือง
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1274
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พัฒนประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1275
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สำลี
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1276
เด็กชายณัฏฐ์  ปิ่นนัย
ป.4
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1277
เด็กชายณัฐ  อภินันทชาติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1278
เด็กหญิงณัฐกานต์  เรืองทอง
ป.4
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1279
เด็กชายณัฐชนน  สุขวรรณ
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1280
เด็กชายณัฐดนย์  รัตนพรหม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1281
เด็กหญิงณัฐธยาน์  ถึงเจริญ
ป.4
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1282
เด็กหญิงณัฐธิชา  เปรุณาวิน
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1283
เด็กหญิงณัฐธิดา  บูญญานุวัตร
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุราษฎร์ธานี เขต 1

ณ อาคาร 6 สุคนธา ชั้น 3 ห้อง 631 โรงเรียนอนุบาสุราษฎร์ธานี
ห้องสอบที่
 38
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1284
เด็กหญิงณัฐธิดา  ส่งประดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1285
เด็กหญิงณัฐธิดา  อู่อรุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1286
เด็กหญิงณัฐนันท์  สมล่ำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1287
เด็กชายณัฐพล  เครือแต้
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1288
เด็กหญิงณัฐพิชชา  นภสินรุวงศ์
ป.4
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1289
เด็กชายณัฐพิชาพงศ์  สิงห์สมบัติ
ป.4
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1290
เด็กชายณัฐภัทร  โกละกะ
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1291
เด็กชายณัฐภัทร  ร่มไทร
ป.5
โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1292
เด็กชายณัฐภาคย์  แซ่อั้ง
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1293
เด็กชายณัฐภูมินทร์  พลรักษ์
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1294
เด็กหญิงณัฐวดี  เสมเถื่อน
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1295
เด็กหญิงณัฐวรา  ซุ่นสกุล
ป.4
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์