ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุพรรณบุรี เขต 2

ณ ชั้น 2 ห้องประชุมทวารวดี สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกวิสรา  ดอกลำใย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกัญจน์จิรา  สุนทรวิภาต
ป.6
โรงเรียนบ้านดงกะเชา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกานต์ธิดา  น้ำเพชร
ป.5
โรงเรียนปรีดาวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงขนิษฐา  ศรีบรรพต
ป.6
โรงเรียนปรีดาวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงเขมิกา  บุญลือ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กชายชยากร  เลิศนันทพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กชายชยางกูร  ธีรสุขสถาพร
ป.4
โรงเรียนปรีดาวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงชารินันท์  แย้มอาสา
ป.5
โรงเรียนปรีดาวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กหญิงชิชญา  โอสถสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนปรีดาวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กหญิงฐิติรัตน์  ศิริอรุณรัตน์
ป.5
โรงเรียนปรีดาวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงณรรธสรณ์  ใจตรง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กหญิงณัฐธภรณ์  นุ่มกัลยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กหญิงณัฐนันท์  นุชนา
ป.6
โรงเรียนปรีดาวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กชายณัฐนันท์  สุดแจ้ง
ป.5
โรงเรียนปรีดาวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กหญิงณัฐภรณ์  นิตพันธ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กชายณัฐสิทธิ์  สิงห์แก้ว
ป.6
โรงเรียนปรีดาวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงณิศากร  สถาปิตานนท์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กชายธชาภัทร  ละอองนวล
ป.5
โรงเรียนปรีดาวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กชายธนชิต  ไทยอุทิศ
ป.6
โรงเรียนปรีดาวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงธนัชชา  ขวัญใจสกุล
ป.4
โรงเรียนปรีดาวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กหญิงธัญชนก  ล้วนเนตรเงิน
ป.5
โรงเรียนปรีดาวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กหญิงธัญญ์นิรชา  ภู่ทอง
ป.5
โรงเรียนปรีดาวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กชายธีราพัฒน์  กาญจนศิลานนท์
ป.5
โรงเรียนปรีดาวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กชายธุวานันท์  คงนะ
ป.5
โรงเรียนปรีดาวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กชายบุณยกร  มั่งมีธนพิบูลย์
ป.5
โรงเรียนปรีดาวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กชายปาณัสม์  วรรธกวณิชย์
ป.6
โรงเรียนปรีดาวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กหญิงพัชราภา  บุญสุข
ป.5
โรงเรียนปรีดาวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กหญิงพิชชาภา  นาคีอนุรักษ์
ป.5
โรงเรียนปรีดาวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กหญิงพิมพิศา  วงศ์คำรินทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กชายพีรวิชญ์  เทพแก้ว
ป.6
โรงเรียนปรีดาวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กหญิงภาพิมล  อุ่นใจ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กชายยุทธวีร์  เหลืองรุ่งทรัพย์
ป.5
โรงเรียนปรีดาวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงรดา  พงศ์ปิยสิริ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กหญิงรวินทร์นิภา  บัวหลาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กหญิงรัตติกาล  พวงระย้า
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุพรรณบุรี เขต 2

ณ ชั้น 2 ห้องประชุมทวารวดี สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงวชิรญาณ์  ปิยมิตรอำนวย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กหญิงวรรณกานต์  สุนทรวิภาต
ป.6
โรงเรียนบ้านดงกะเชา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กหญิงวีรภัทรา  ธรรมสาหาญ
ป.4
โรงเรียนปรีดาวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กหญิงศชล  พัชรชวลิต
ป.6
โรงเรียนปรีดาวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กหญิงศศิภา  ช่างกลึง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กชายศิวัช  เรืองแสงทอง
ป.6
โรงเรียนปรีดาวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กหญิงศุภญาดา  เมธาชนน
ป.4
โรงเรียนปรีดาวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กชายสาธิต  ศรนุวัตร
ป.5
โรงเรียนปรีดาวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงสุวรรณกาล  เสาร์แสง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงอติรัณณ์  ภักดิ์วิไลเกียรติ
ป.4
โรงเรียนปรีดาวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กชายอนุวัฒน์  เอียกุล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กชายอัครวินท์  เชวงภักดีเวทย์
ป.5
โรงเรียนปรีดาวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุพรรณบุรี เขต 2

ณ ชั้น 2 ห้องประชุมทวารวดี สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
48
เด็กชายกรพิสิทธิ์  รักษ์ผาสุข
ป.4
โรงเรียนปรีดาวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กชายกษิติ์เดช  จ้อยแพง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กหญิงกีรติกา  โพธิ์พันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กหญิงเกตุวรินทร์  นิ่มโต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กหญิงเขมจิรา  บุญลือ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กหญิงจิรัชญา  คงธนสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนปรีดาวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กชายฉัตรบดินทร์  จันทร์นาลาว
ป.5
โรงเรียนปรีดาวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กชายฉันทวัฒน์  แซ่ล้อ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กชายชนะชนม์  เรืองศรีบัว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กชายชนะพล  กีเรียง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กหญิงชุติมณฑน์  น้ำใจดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กหญิงณัฐฐาพร  อรุณแสงศิลป์
ป.5
โรงเรียนปรีดาวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กชายณัฐนนท์  สมประสงค์
ป.5
โรงเรียนบ้านดงกะเชา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กชายดนัย  เฟื่องฟู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กหญิงทิพย์รัตน์  คล้ายทองคำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กหญิงทิพย์วรรณ  สีนวล
ป.6
โรงเรียนวัดคณฑี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กหญิงทิวานันท์  เกิดวัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กชายธนดล  ก่ำพันธ์ดี
ป.5
โรงเรียนปรีดาวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กหญิงนนทกานต์  ภูฆัง
ป.5
โรงเรียนปรีดาวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กหญิงนันทมน  นาคสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กหญิงนิติพร  เเสงภู่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กชายปรานต์ปยุต  ศรีสุขรัตนากร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กชายปวรุตม์  ผาสุราช
ป.4
โรงเรียนปรีดาวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
71
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  แก้วบัวดี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กหญิงปาณิศรา  พุทซ้อน
ป.4
โรงเรียนปรีดาวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กหญิงปิ่นชีวัน  บุญครอบ
ป.5
โรงเรียนปรีดาวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กหญิงปิยาภัทร  ธนโชติพงศา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กชายปุญญพัฒน์  ลิ้มพรเกษม
ป.5
โรงเรียนปรีดาวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กหญิงไปรยา  กอแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กหญิงพนัดดา  จิตอ้าย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กหญิงพรรณพรรษ  พุทธพรพิสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กหญิงพัตรพิมล  หงษ์โต
ป.6
โรงเรียนปรีดาวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กหญิงพิชามญช์  ไพรศรีจันทร์
ป.4
โรงเรียนปรีดาวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กหญิงพิชามญชุ์  ตันติโรจนาเมธ
ป.4
โรงเรียนปรีดาวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กหญิงพิมพ์คุณา  บดีรัฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุพรรณบุรี เขต 2

ณ ชั้น 2 ห้องประชุมทวารวดี สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
83
เด็กหญิงพิมพ์นารา  ตั้งศิริเสถียร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กหญิงพิมพ์รฎา  วรรณโก
ป.6
โรงเรียนวัดคณฑี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กหญิงพิลาศลักษณ์  นิ่มอนุสสรณ์กุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กหญิงแพรวา  จันทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กชายภพทอง  นกน้อย
ป.5
โรงเรียนบ้านดงกะเชา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กชายวรพล  แจ่มแจ้ง
ป.4
โรงเรียนปรีดาวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กชายวรัท  เเสนทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กหญิงวริศรา  ศรีสม
ป.4
โรงเรียนปรีดาวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กหญิงวศินี  ศรีระวัตร
ป.5
โรงเรียนปรีดาวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กชายวัชรนันทน์  จันทร์สระคู
ป.5
โรงเรียนปรีดาวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กหญิงวิกันดา  หงษ์เวียงจันทร์
ป.5
โรงเรียนปรีดาวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กหญิงศิรประภา  อวยพร
ป.4
โรงเรียนปรีดาวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กหญิงศุภรดา  แก้วเขียว
ป.5
โรงเรียนปรีดาวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กหญิงสุคนธวา  โชคนิธิทรัพย์
ป.6
โรงเรียนปรีดาวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กหญิงสุชานันท์  ภูอาศัย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กหญิงสุภัสสรา  โรจน์บุญถึง
ป.6
โรงเรียนวัดคณฑี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กหญิงอดิพร  จีรติวรา
ป.6
โรงเรียนปรีดาวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กชายอธิกรณ์  จิตรฉ่ำ
ป.4
โรงเรียนปรีดาวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กชายอภิรักษ์  จงไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนปรีดาวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กชายอลงกต  พูลโพธิ์ทอง
ป.5
โรงเรียนปรีดาวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กหญิงอัยยา  คำไพเราะ
ป.4
โรงเรียนปรีดาวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สุพรรณบุรี เขต 2

ณ ชั้น 2 ห้องประชุมสุวรรณประชานุกูล สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
104
เด็กหญิงแจ่มจันทร์  จันทร์เรือง
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กชายชิษณุพงศ์  เดชโชติ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
106
นายฐิติ  หมอนวดดี
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
นายณัฐดนัย  บำรุงเวช
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กชายณัฐวุฒิ  ผิวเกลี้ยง
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กชายภาคภูมิ  แซ่เฮง
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กชายภานุพงษ์  พานทอง
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กหญิงวชิรญา  ศรีสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์