ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุพรรณบุรี เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนกกรณ์  อินทรภาษิต
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกนกพร  รุ่งทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกนกพัชร  วงศ์รัตน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงกมลชนก  โกเม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงกมลชนก  วีระสกุล
ป.5
โรงเรียนสหวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงกมลวรรณ  ระโหฐาน
ป.5
โรงเรียนสหวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กชายกรกฎ  อ่วมคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงกรกนก  ขอสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กหญิงกรกมล  ปิติรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กหญิงกรชนก  สุวรรณศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงกรรณิกา  กระจ่างพันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กหญิงกฤติกานต์  มงคลทิพย์วาที
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กชายกฤษฎา  ลู่พานิช
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กหญิงกวิสรา  อังสุวร
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านหมี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กหญิงกัญญวรา  พงษ์พันธุ์
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กหญิงกัญญาภัค  วงษ์เพ็ง
ป.5
โรงเรียนสหวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  วงษ์นิธิชัยกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กหญิงกัญญาวีร์  สะอาดเอี่ยม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กหญิงกัลญา  คำศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงกาญจนา  กรุดวงษ์
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กหญิงกาญจนา  วัดแผ่นลำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กชายกิตติ  ชูเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กชายกิตติพล  ขจรกุลเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กหญิงกิตติรัตช์  ดวงมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กชายกิรติ  โพธิแดง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กหญิงกุลจิรา  มานะวิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กหญิงเกษรา  อยู่เปี่ยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กหญิงขวัญสิริ  บานไม่รู้โรย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กหญิงขวัญอุษา  สารพล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กชายคฑาวุฒิ  แก้วสระแสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กชายคุณพัฒน์  บัวสีสด
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กหญิงฆีธภัทร  จริยสุธรรมกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กชายจักรกฤษณ์  อัฎฎาลกะสิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กหญิงจันทร์จิรา  สุขสม
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กหญิงจิดาภา  แป้นแจ้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุพรรณบุรี เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงจิรดา  ดิษฐ์เจริญ
ป.5
โรงเรียนสหวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กหญิงจิรนันต์  แย้มมี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กชายจิรภัทร  ดีเพ็ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กหญิงจิรภิญญา  เพียรสงวน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กหญิงจิรสิตา  ชาวบ้านโพธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กชายจิรัฎฐ์  เที่ยงธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กหญิงจิรัตฐิติกาล  อัศวลักษณ์
ป.5
โรงเรียนสหวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กหญิงจิราภรณ์  ปรึกษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงจีรภิญญาพร  สวนสมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงจีระนัน  สุวรรณมุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กชายจีรานุวัฒน์  พันธุ์ศรี
ป.5
โรงเรียนศุภลักษณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  จีนเจือพันธุ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กชายเจตนิพัทธ์  ไตรยาลักษณ์
ป.6
โรงเรียนสหวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กหญิงฉันชนก  ปางรัสมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กหญิงฉันธิกา  ปางรัสมี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กชายชญานิน  คำอุ่ม
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กหญิงชฎาพร  แพหุ่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กหญิงชณัฐษิตา  จริยสุธรรมกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กหญิงชณัณญา  จิตรใจเย็น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กชายชนาธิป  ตังอาพรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กหญิงชนาภรณ์  ชาวห้วยหมาก
ป.5
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กหญิงชมมณี  พระศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กชายชยาวิทญ์  มุขด้วง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กชายชยุต  เชิดชูสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนศุภลักษณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กหญิงชลนภัส  สุวินทรากร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กหญิงชลนิชา  นิลโท
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กชายชัยวิชญ์  เกตุประทุม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กชายชาญวิทย์  รัตนวราภรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กชายชายชาญชลล์  เภสัชเวชกิจ
ป.5
โรงเรียนสหวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กชายชิษณุพงษ์  มาปู่
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ลิ้มวัฒนา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ศรีภักดี
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กชายโชติวัฒน์  ศรีดาพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กหญิงญาณิศา  ประเทืองทิพย์
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กหญิงญาณิศา  ศรีวิเชียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุพรรณบุรี เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงญาณิศา  สกุลเพชรอร่าม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กหญิงฐิติญา  จิตรอารีรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กหญิงฐิตินันท์  ตั้งจักรวรานันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กชายฐิติพงศ์  น้ำใจดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กหญิงฐิติพร  คุ่ยสมใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กหญิงฐิติวรดา  บูญเกิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กชายณฐวัฒน์  วันนิตย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กชายณัชพล  ตั้งศรีสกุล
ป.4
โรงเรียนศุภลักษณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  นันชนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  ชาวห้วยหมาก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กหญิงณัฏฐภัทร  บุญประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กชายณัฐกร  สัตย์ซื่อ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กหญิงณัฐณิชา  ดวงจันทร์
ป.6
โรงเรียนศุภลักษณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กชายณัฐดนัย  ลิ้มศรีเจริญ
ป.4
โรงเรียนสหวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กหญิงณัฐธยาน์  อวนมินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กหญิงณัฐธิดา  จินดารัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กหญิงณัฐธิดา  ทาสีรงค์
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กหญิงณัฐธีรา  จักรชัย
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กหญิงณัฐนพิน  ผ่องฟูผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กชายณัฐพันธ์  สวนจันทร์
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กหญิงณัฐรดา  บัณฑิตเลิศรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กหญิงณัฐรดา  เมธีวรกิจ
ป.4
โรงเรียนสหวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กหญิงณัฐวรา  กลิ่นศรีสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กหญิงณัฐวลัญญ์  พันธุ์ศรี
ป.5
โรงเรียนศุภลักษณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กชายณัฐวัฒน์  เมฆดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กชายณัฐวัฒน์  สุทธิเดชารัชต์
ป.5
โรงเรียนสหวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กหญิงณิชา  พุฒิมงคลเจริญ
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กหญิงณิชากร  เต่าทองคำ
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กหญิงณิชาภัทร  รอดพ่วง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กหญิงณิชารัศมิ์  ทรัพย์สวนแตง
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กหญิงดาริกา  คงสมนึก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กชายดุลยุตม์  สุขวิจิตร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กหญิงตรีธารา  หาญพุทธ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กหญิงตะวัน  อุ่นเต็มใจ
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กชายทรัพย์ทวี  พันธุ์เมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุพรรณบุรี เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงทอรุ้ง  วัชโรดม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กหญิงทักษพร  วิทยวราวัฒน์
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กหญิงทิพมาศ  โบราณราษฎร์
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กหญิงทิพย์ลดา  ทองฉ่ำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กชายทิวัฒน์  เรือนใจหลัก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กชายแทนคุณ  ลาวัณยากุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กชายธนดล  พรหมแท่น
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กชายธนทรัพย์  รักศรีสว่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กชายธนบดี  ศรีไทย
ป.6
โรงเรียนสหวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กชายธนพล  ฤกษ์บุรุษ
ป.5
โรงเรียนสหวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กชายธนภัทร  ขุนคงมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กชายธนรัชต์  บัวนาค
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กชายธนวัฒน์  จันทร์สำอางค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กชายธนวินท์  ใจกล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กชายธนเสฏฐ์  นาเมืองรักษ์
ป.5
โรงเรียนศุภลักษณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กชายธนา  เผ่าพันธุ์
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กชายธเนศ  ธรรมวิชิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กชายธวัลรัชต์  ศรีสุพรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กชายธัชนนท์  ยิ้มช้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กหญิงธัญญ์วัสสา  วรกิจเจริญชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ชาวม่วงขวัญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กหญิงธันณ์ชนก  วัฒนนานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กชายธาวิน  สิงหาพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กชายธีทัต  วัชระพงศ์ไพบูลย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กชายธีรภัทร  สุดแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กชายธีรภูรินทร์  หลวงพิทักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กชายธีรยุทธ  คงสุข
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กชายธีรศักดิ์  เสมหล่ำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กชายนภัสสกร  ศรีกงพาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กหญิงนภัสสร  เอี่ยมอาจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กชายนรภัทร  พุทธวงษ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กหญิงนวินตา  นวมทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กหญิงนัทชนันทน์  สิริสุธินันท์
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กหญิงนัทธ์หทัย  ตั้งสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กหญิงนาตาชา  นิลโท
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุพรรณบุรี เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายนิติธร  รุ่งพันธุ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กหญิงนิรชา  อุปการะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กชายบรรณสรณ์  สุขพินิจ
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กหญิงบวรลักษณ์  สร้อยสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กชายบัญญวิติ  อุรินคำ
ป.5
โรงเรียนสหวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กชายบุญบารมี  บุญมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กชายบุญพิทักษ์  ดวงฉวี
ป.6
โรงเรียนสหวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กหญิงบุญยวีร์  ไพศาลธนวิเศษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กหญิงบุณญาพัฒน์  สิริทรัพย์ทวี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กหญิงบุณยานุช  นิลวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กหญิงบุณยานุช  อินทร์สว่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กชายปกป้อง  ป้อมบุบผา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กหญิงปณิตา  แทนแสงทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กหญิงปพิชญา  เขาสื่อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กชายปภาวินทร์  สิงห์โต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กหญิงประกายดาว  ขาวฟ้า
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กชายปรัตถกร  จันทร์หอม
ป.6
โรงเรียนสหวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กหญิงปริญญ์ลลนา  สาคะรังค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กหญิงปริยฉัตร  ปิ่นแก้ว
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กหญิงปวรรณรรรต  ตรีเดชา
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กหญิงปวรวรรณ  สุวรรณประทีป
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กชายปวีณ์กร  แก้วหอมคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กหญิงปัณณธร  เลาห์เจริญบัณฑิต
ป.6
โรงเรียนศุภลักษณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กหญิงปัณณพร  บุญกลอย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กหญิงปาณิสรา  เจริญภาพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กหญิงปาณิสรา  สินไชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กหญิงปาลิตา  กรรณะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กชายปิยะรัตน์  ชลาลัย
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กหญิงปีย์วรา  เอี่ยมละออ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กหญิงปุญญิศา  ชูวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กชายปุณณวิช  เกิดนุช
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กชายปูรณ์ปริญ  กระแจะเจิม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กหญิงเปรมธีรา  ธีระกุลพิศุทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กหญิงผ้าฝ้าย  หนูน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กชายพงศกร  สุวรรณรัตน์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุพรรณบุรี เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายพงศ์ณิพัช  จันทรานุตสถิตย์
ป.5
โรงเรียนศุภลักษณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กหญิงพนัชกร  วลีเกียรติกุล
ป.5
โรงเรียนสหวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กหญิงพรชนก  ไทรด้วง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กหญิงพรนภา  จันทร์มา
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กหญิงพรพรรณ  พันธ์พุฒ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กหญิงพรพรรษา  แหวนทองคำ
ป.4
โรงเรียนสหวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กหญิงพรรณณิตา  เสือนุ้ย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กชายพัชรพล  คงจัด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กชายพัฒนศักดิ์  ตั้งกมลงามสกุล
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กชายพันธุ์ระพี  เตียวสกุล
ป.6
โรงเรียนศุภลักษณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กหญิงพิชชญา  นาคใหม่
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กหญิงพิชญาภา  คล้ายมาลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กหญิงพิชามญชุ์  กิจสุวรรณรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กชายพิพัฒพล  วัยธนวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แย้มพงษ์
ป.5
โรงเรียนสหวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อุ่นพัฒนาศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กหญิงพิมพญา  รัตนชาติชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  เพ็งโตวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  เกวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  มาขำ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กหญิงพิมพาภรณ์  อุดมภักดีพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กหญิงพุฒิธาดา  วงศ์จุฬาลักษณ์
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กหญิงเพ็ญธิชา  ทองสืบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ผลมะไฟ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กหญิงภคธีมา  ทองบุญเหลือ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กหญิงภคภรณ์  สุขใส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กหญิงภทพร  ผิวเกลี้ยง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กหญิงภรภัทร  สุพรรณคง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กชายภัทรพล  ปฐมกนกพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กชายภัทรพัทธ์  เกตุแก้ว
ป.5
โรงเรียนสหวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กหญิงภัทรลภา  สุวรรณประธีป
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กหญิงภัทรวดี  พิทักษ์ชัยณรงค์
ป.5
โรงเรียนศุภลักษณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กชายภานุพงษ์  ตระกูลคำทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กชายภีร์กวิน  เจริญธรรมรักษา
ป.6
โรงเรียนศุภลักษณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กชายภูฏาน  หมื่นศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุพรรณบุรี เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กชายภูธิพงศ์  มีสุข
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กชายภูมิวิพัฒน์  เนตรสว่างวิชา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กหญิงภูริชญา  โพธิ์สุวรรณ
ป.4
โรงเรียนสหวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กหญิงมนต์ธิชา  ชัยชนะชั้นเชิง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กหญิงมีนา  สาททอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กชายยงยุทธ์  เสมสำราญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กหญิงรมิดา  จันทร์เรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กหญิงรักษ์เกล้า  วัชโรดม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กหญิงรังษิมาพร  โชติกะคาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กชายรัชชานนท์  ชีพนุรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กชายรัชต์ชานนท์  เจริญทับศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กชายโรจน์ศิริ  สังขพันธุ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กหญิงลลิตา  น้อยแพงดี
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กหญิงลักขณาพร  เงินเรืองโรจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กชายวงศธร  ปั้นแววงาม
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กชายวชิรวิทย์  เชิดฉันท์
ป.4
โรงเรียนสหวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กหญิงวธัญญา  ไทยขวัญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กชายวรพล  บุญเอี่ยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กชายวรเมธ  ศรีนาค
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กหญิงวรรณธิตา  นูมหันต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กหญิงวรรณภัสสร  เกษทองมา
ป.4
โรงเรียนสหวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กหญิงวรรณวิสา  มณีอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กชายวรวรรษ  สว่างศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กหญิงวรัญชลี  นุ่มมีศรี
ป.4
โรงเรียนสหวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กหญิงวรัทยา  บุญโช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กหญิงวราภรณ์  ศรีธน
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านหมี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กหญิงวรีภรณ์  กังวานสกุลทอง
ป.5
โรงเรียนศุภลักษณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กชายวัศพล  จุลมุสิก
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กชายวายุ  แสงจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กชายวาฤทธิ์  นามอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กหญิงวาสนา  คิ้วเที่ยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กหญิงวาสิตา  เพ็ญคาสุคันโท
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กหญิงวาสินี  เพ็ญคาสุคันโท
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กหญิงวิกันดา  ขำบุญกลิ่น
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กหญิงวิชชุดา  หวังพจี
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุพรรณบุรี เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กหญิงวิชญาพร  บุญโต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กชายวิศว์รุตม์  คุณวโรตม์
ป.5
โรงเรียนศุภลักษณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กชายวุฒิชัย  ตั้งไทยขวัญ
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กหญิงศรินญาพักตร์  กล้าหาญ
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กหญิงศศิธร  ใจยั่งยืน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กหญิงศศิรฎา  ทองคำชู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กชายศุภกิตด์  งามวิเศษ
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กชายศุภณัฐ  ม่วงน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กชายศุภัช  พลายระหาญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กชายศุภากร  มลิชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กหญิงศุภากาญจน์  วรัตถ์สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กหญิงศุภิสรา  เมธีวรกิจ
ป.5
โรงเรียนสหวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กชายสกุลกฤติ  ปั้นงาม
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กชายสถิตคุณ  ปาลฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กชายสัญญา  พิลาดี
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กชายสัณหวัช  สืบสาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กหญิงสิตานันท์  วงค์จันทร์อินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กชายสิรภพ  พันธ์สน
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กชายสิรวิชญ์  ศรีภูวณิชยกุล
ป.5
โรงเรียนศุภลักษณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กหญิงสิรินรดา  โค้วอุดมประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนศุภลักษณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กหญิงสุจรรย์จิรา  เกลี้ยงทองคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กหญิงสุดาพร  นครารมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กหญิงสุทธินันท์  เพชรทอง
ป.6
โรงเรียนสหวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กชายสุทิวัส  มีโฉมงาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กหญิงสุพิชญา  เอมสมบุญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กหญิงสุภาสิตา  พิญญะคุณ
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กชายสุรชัย  สิงห์เงิน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กหญิงสุรีรัตน์  มณีรัตน์
ป.4
โรงเรียนสหวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กหญิงสุวัจณี  ศรีวิเศษ
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กชายสุวัฒน์  สุวรรณ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กชายเสกสรร  ทับทองดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กชายเสฎฐพันธ์  อัศวลักษณ์
ป.4
โรงเรียนสหวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กหญิงอชิรญาณ์  แก้วพันธุ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กหญิงอภิรดา  คำพงษ์
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กหญิงอริสรา  เหมกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุพรรณบุรี เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กชายอัครวัฒน์  กุลทองสุวโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กหญิงอัญชิษฐา  รอดประยูร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กหญิงอันดามัน  นิวรณุสิต
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กหญิงอัยรฎา  บุญพิทักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กชายอาทิตย์  เทพมังกร
ป.5
โรงเรียนสหวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กหญิงอาภัสรา  พรมเสนา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กชายอิทธิกร  ศิลา
ป.5
โรงเรียนสหวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กหญิงอิสสริยะ  รื่นเกิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กชายอีศภัทร  เรือนทองดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กชายเอกพสิษฐ์  จาตุธนานันท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กชายเอกภวิษย์  สมาลาวงค์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กชายเอกสิทธิ์  แก่นจันดำ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กหญิงไอลดา  เทพวีระ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุพรรณบุรี เขต 1

ณ ห้องประชุมตระกูลโรจน์ ห้องประชุมตระกูลโรจน์ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
294
เด็กหญิงกนกกร  ยอดศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กชายกฤษฎ์  วรธนโชติ
ป.5
โรงเรียนศุภลักษณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กหญิงกษมา  ครื้นน้ำใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กหญิงกัญญ์พชิรา  เฉลี่ยสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กชายกัณฑ์เอนก  ทำดี
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านหมี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กหญิงกัณณัฏฐ์  ศิลป์ไพบูลย์พานิช
ป.5
โรงเรียนศุภลักษณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กชายกันต์รพี  ปัญญาภู
ป.5
โรงเรียนศุภลักษณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กชายกันตินันท์  คเณศวรานันท์
ป.5
โรงเรียนศุภลักษณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กหญิงกันยารัตน์  จันโท
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กชายกิตติธัช  จันทร
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กหญิงกุลณสร  ลิ้มรัชชานันท์
ป.4
โรงเรียนวัดบ้านหมี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กชายเขมวัช  สุนทรวิภาต
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กหญิงคริษฐา  ชยิสรางกูร
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กหญิงจริญญา  สุทธิพิณฑะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กชายจารุกิตติ์  ธีรนนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กชายจารุกิตติ์  อมรเศรษฐชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กชายจารุเดช  ม่วงแก้ว
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กหญิงจิรนันท์  ภาคำ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กหญิงจิรวรรณ  เจียมรัมย์
ป.5
โรงเรียนวัดบ้านหมี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กชายจิรัสย์  แก้วแสง
ป.6
โรงเรียนสหวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ผลทิพย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กชายชนวีร์  สังขวรรณะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
316
เด็กหญิงชนานาถ  แวงดงบัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กหญิงชนารดี  บุญพิพัฒน์พณิชย์
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กชายชยกร  พลายมาศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กชายชยานันต์  อยู่แย้ม
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กหญิงชัญญานุช  รักษ์สิริวรกุล
ป.5
โรงเรียนสหวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กหญิงชุติกาญจน์  เคนมา
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กหญิงเชิญนิชา  ขำทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กชายไชยภัทร  เกษศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กหญิงญาณิศา  เขียวชอุ่ม
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านหมี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กหญิงญาตาวี  แก้วกลั่น
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กหญิงฐิติกานต์  สุทธิมั่น
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กหญิงฐิติชญา  ชายศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กชายณฐกร  หมายมั่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุพรรณบุรี เขต 1

ณ ห้องประชุมตระกูลโรจน์ ห้องประชุมตระกูลโรจน์ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
329
เด็กหญิงณรัชต์หทัย  เกษมภิญโญสิน
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กหญิงณัชชา  ลิ้มศรีเจริญ
ป.6
โรงเรียนสหวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กชายณัชพงศ์  ฉ่ำมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กหญิงณัฏฐ์พินิดา  บุญศิลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กหญิงณัฏฐิดา  มณีอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กหญิงณัฐจรีย์  ธูสรานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กหญิงณัฐญา  บุญมียงค์
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กหญิงณัฐณิชา  จิตพินิจยล
ป.6
โรงเรียนศุภลักษณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กหญิงณัฐธิดา  ด้วงละไม้
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กชายตฤณ  ตั้งศรีสกุล
ป.6
โรงเรียนศุภลักษณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กชายเทพทวี  ชูเกียรติวัฒนา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กชายธนกร  แซ่เตียว
ป.5
โรงเรียนสหวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กชายธนกฤต  ธุวนนท์สถาน
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กชายธนณัฏฐ์  อมรเศรษฐชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กหญิงธนัชภร  ชุ่มอ่วม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กชายธัชนนท์  พรหมใจรักษ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กชายธิติพัทธ์  ตั้งนิติพิฐจักร
ป.4
โรงเรียนสหวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กชายธีรวัจน์  ก่ำบุญ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กชายนนทกร  โพธิ์พันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กหญิงนันท์นภัส  อึ๊งพลาชัย
ป.4
โรงเรียนสหวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กชายนิติธร  สุระตโก
ป.5
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กชายนิธิวิชญ์  คมขำ
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
351
เด็กหญิงนิวสา  สาลีพัฒนผล
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กหญิงบวรลักษณ์  แสไพศาล
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กชายปัณณ์นภัส  สมใจเพ็ง
ป.4
โรงเรียนสหวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กชายปุญยวัจน์  โพธิ์คำ
ป.5
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กชายปุณณวิชญ์  อุทิศผล
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กชายพงศธร  เสมคำ
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กชายพงศ์ศิริ  ศุกรเสพย์
ป.5
โรงเรียนศุภลักษณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กชายพชรพล  ปรีชาศิลป์
ป.5
โรงเรียนสหวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กหญิงพรภัทรา  จันทร์ตรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กหญิงพรสิรินทร์  เจริญพานิช
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กชายพัชรพล  อ๊อกศิริ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กหญิงพาทินธิดา  คนทน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กชายพิตติกานต์  มงคลทิพย์วาที
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุพรรณบุรี เขต 1

ณ ห้องประชุมตระกูลโรจน์ ห้องประชุมตระกูลโรจน์ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
364
เด็กชายพีรวีร์  กิจพิทยาฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กชายพุฒิ  เศษธะพานิช
ป.5
โรงเรียนศุภลักษณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กชายภัทร์กฤตย์  ตันสิริภัทร์
ป.5
โรงเรียนศุภลักษณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กหญิงภัทรวดี  หวานจริง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กชายภานุวัฒน์  เหมาเพชร
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กชายภูเบศ  จ่างวุฒิไกร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กชายภูมิวรพล  จันทร์ตรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กชายภูวน  ถวัลย์อรรณพ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กหญิงมนัสนันท์  สุปัดคำ
ป.4
โรงเรียนสหวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กชายยศพนธ์  เกตุแก้ว
ป.6
โรงเรียนสหวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กหญิงรินลดา  สุขเวช
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กหญิงวนิดา  สุนทรวิภาต
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กหญิงวรัชญา  บัวบาน
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กชายวรัญญู  วิไลเนตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กหญิงวริศรา  ฤทธิ์สมจิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กหญิงวัชรีวรรณ  อุ่นทรัพย์
ป.6
โรงเรียนสหวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กหญิงวิรัลพัชร  โพธิ์ศรีนาค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กชายวีรกฤษฎิ์  พันธุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กชายวุฒิชัย  เมฆดำ
ป.4
โรงเรียนสหวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กชายไวภพ  กวีดำรงพัฒนา
ป.6
โรงเรียนสหวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กหญิงศตพร  ชาวปลายนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กชายศรัณย์  ทาเหล็ก
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
386
เด็กหญิงศลิษา  รุ่งวราภรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กชายศิรวิทย์  ณ กลองดี
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กหญิงศิรินภา  แก้วปาน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กชายศิวกร  แน่งน้อย
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กชายศิวกรณ์  ชัยสาลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กชายศิวัช  ขวัญทองยิ้ม
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กชายศุภกฤต  มาลีสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนสหวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กหญิงศุภกาญจน์  นรากรมังคลา
ป.5
โรงเรียนสหวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กชายสรวิศ  พัวพิทักษ์ชัย
ป.4
โรงเรียนสหวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กหญิงสลิลทิพย์  พลายสาสินธุ์
ป.5
โรงเรียนสหวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กชายสัณหณัฐ  อนุช
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กชายสิชล  ทองประศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กชายสิทธา  บัวบาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุพรรณบุรี เขต 1

ณ ห้องประชุมตระกูลโรจน์ ห้องประชุมตระกูลโรจน์ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
399
เด็กชายสิทธิกร  พานทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กชายสิรภพ  อริยอาภากุล
ป.4
โรงเรียนศุภลักษณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กชายสิริชัย  ศรีจงใจ
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กหญิงสิริพรรษา  หอมสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กหญิงสุฐิตา  วิระกา
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ฟักช้าง
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กหญิงองค์อินทร์  เที่ยงธรรม
ป.4
โรงเรียนสหวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กหญิงอชิตะ  พงษ์ทรัพย์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กชายอนุวิท  ไสหยาด
ป.5
โรงเรียนสหวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กหญิงอมรสิริ  วงษ์เพ็ง
ป.4
โรงเรียนสหวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กหญิงอรณ์พิชชา  ช่างดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กชายอลินวรัท  พิทักษ์ชัยณรงค์
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กหญิงเอื้อมขวัญ  ลาภปัญญา
ป.5
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กชายเอื้ออังกูร  สังข์ใจสม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กหญิงไอศิกาณ์  เอื้อทยา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สุพรรณบุรี เขต 1

ณ ห้องประชุมสีหมอกเมฆนิลกาฬ ห้องประชุมสีหมอกเมฆนิลกาฬ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
414
เด็กหญิงกนกรัตน์  หมู่เย็น
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กหญิงกรกนก  ลิขิตวรรณการ
ม.2
โรงเรียนสหวิทย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กหญิงกัญณัฏฐ์  ปุณยพัฒน์
ม.3
โรงเรียนสหวิทย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
นางสาวกิติยา  เตชะสกุล
ม.3
โรงเรียนสหวิทย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กชายเกียรติศักดิ์  แพงศรีรักษา
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กชายครองธรรม  ศรีอนันต์
ม.2
โรงเรียนสหวิทย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
นางสาวชนิกานต์  สรรสม
ม.3
โรงเรียนสหวิทย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
421
เด็กชายชิษณุพงศ์  ชัยกิจอุราใจ
ม.3
โรงเรียนสหวิทย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กหญิงณัชริยา  พูลทะวงศ์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
เด็กหญิงธนัชชา  ชัยรัตน์
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กชายภาสวีร์  เพิ่มพูลทรัพย์
ม.3
โรงเรียนสหวิทย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กหญิงลภิสรา  กลับวิเศษ
ม.3
โรงเรียนสหวิทย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กหญิงวิจิตรา  แซ่เจี่ย
ม.2
โรงเรียนสหวิทย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กหญิงวิริยา  ผิวแดง
ม.2
โรงเรียนสหวิทย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
เด็กชายวีรวิชญ์  พันธ์กิจการ
ม.1
โรงเรียนสหวิทย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กหญิงศศิรินทร์  โกสินเอกสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนสหวิทย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กชายศิรวิชญ์  ต๊ะปินตา
ม.2
โรงเรียนสหวิทย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กชายสรชัญ  ศุภสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนสหวิทย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
เด็กชายสุกฤษฎ์  ตั้งมหัทธนานันท์
ม.1
โรงเรียนสหวิทย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กชายสุชัจจ์  สินค้ำคูณ
ม.2
โรงเรียนสหวิทย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กหญิงสุนิสา  ชุ่มสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กชายอนันตชัย  เตชะสกุล
ม.3
โรงเรียนสหวิทย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กชายอัษฎาวุธ  สอาดเอี่ยม
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
437
เด็กชายอาทิตย์  ศรีอนันต์
ม.3
โรงเรียนสหวิทย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์