ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุโขทัย เขต 1

ณ ป.3/1 อาคารสีฟ้า ชั้น 2 อนุบาลสุโขทัย
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชนันท์  เกลี้ยงเพชร
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกรกนก  ไตรเกษม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
3
เด็กชายกรพิพัฒน์  กิ่งก้าน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
4
เด็กชายกรินทร์  จิตรพินิจ
ป.5
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
5
เด็กชายกฤตภาส  ติวุตานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
6
เด็กชายกฤตเมธ  ม่วงคำ
ป.5
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
7
เด็กชายกฤตรัฐ  ระเบียบ
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกัญจนพร  ซึมซาบ
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
คณิตประถม
9
เด็กหญิงกัญจนพร  เอี่ยมภู่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
10
เด็กหญิงกัญญพัชร  ณ เชียงใหม่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
11
เด็กหญิงกัญญารัตน์  แก้วเนย
ป.5
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
12
เด็กชายกัมลาศ  อ้นบางเขน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
13
เด็กชายกานตพงศ์  โตเหี้ยม
ป.6
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
14
เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  ศิลปางกูร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
15
เด็กชายเกียรติก้อง  เครืออยู่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
16
เด็กชายคเชนทร์  มิ่งกลิ่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
17
เด็กชายคริสโตเฟอร์  พอลเพียร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
18
เด็กหญิงฆรชนก  ตั้งสุขสันต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
19
เด็กชายจักรธาร  แสงศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
20
เด็กชายจารุพัฒน์  ทรัพย์เมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
21
เด็กหญิงจิดาภา  เปี่ยมเพิ่มพูน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
22
เด็กหญิงจินดาหรา  ปาสองห้อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
23
เด็กชายจิรภัทร  อุบลเจริญ
ป.5
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
24
เด็กหญิงจิรัชญา  ดวงโกสุม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
25
เด็กหญิงจิรัชยา  คูณโปก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย
คณิตประถม
26
เด็กหญิงจิรัชยา  โอดคง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
27
เด็กชายจิราวุฒิ  เพิ้งจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
28
เด็กชายฉัตร  ฉัตรชัยศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
29
เด็กชายฉัตรรัศม์  ยานุกูล
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
คณิตประถม
30
เด็กหญิงฉิน ฟง  ติว
ป.6
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
31
เด็กหญิงชนากานต์  ผุดผ่อง
ป.6
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
32
เด็กชายชนาธิป  ขาวมะลิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
33
เด็กหญิงชมพูนุท  เชยวัดเกาะ
ป.6
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
34
เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  เที่ยงดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
35
เด็กชายชวิน  เขียวริด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุโขทัย เขต 1

ณ ป.3/2 อาคารสีฟ้า ชั้น 2 อนุบาลสุโขทัย
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายชัช  สายสุทธิชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
37
เด็กหญิงชัชรีย์พร  ยิ้มพิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
38
เด็กหญิงชาลิสา  แป้นโพธิ์กลาง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
39
เด็กหญิงชาลิสา  หอมเมือง
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
คณิตประถม
40
เด็กชายชีวานนท์  กีรติวศิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
41
เด็กหญิงชุติกาญจน์  เกลากลึง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
42
เด็กหญิงชุติกาญจน์  มากเกตุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
43
เด็กชายชุติเดช  อ้นเทียน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย
คณิตประถม
44
เด็กหญิงญาณิศา  งามสม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
45
เด็กชายณภัทร  หมื่นสิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
46
เด็กชายณภัทร  อิ่มเขียว
ป.6
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
47
เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  คำพิทูล
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
คณิตประถม
48
เด็กหญิงณัฏฐริกา  แย้มสรวล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
49
เด็กหญิงณัฐธิดา  หลำนุ้ย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
50
เด็กชายณัฐพัชร์  เผ่าเครือ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย
คณิตประถม
51
เด็กหญิงณัฐยาวีธ์  สายสุทธิชัย
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
คณิตประถม
52
เด็กหญิงณัฐวดี  บุญมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย
คณิตประถม
53
เด็กชายณัฐวรรธน์  อยู่แย้ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
54
เด็กชายณัฐวัฒน์  เผ่าเครือ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย
คณิตประถม
55
เด็กชายณัฐวุฒิ  โตเทียน
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
คณิตประถม
56
เด็กหญิงณิชชา  อยู่เนตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
57
เด็กชายเตชินท์  แพงมี
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
คณิตประถม
58
เด็กชายแทนไท  พัฒนเจริญ
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
คณิตประถม
59
เด็กชายธนกฤต  จูเกษม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
60
เด็กชายธนกฤต  พึ่งเรือง
ป.5
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
61
เด็กชายธนโชติ  บุญมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
62
เด็กชายธนพล  เขียวมิ่ง
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
คณิตประถม
63
เด็กชายธนพัฒน์  เขียวเหลือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
64
เด็กหญิงธนภรณ์  วงษ์วุฒิพงศ์
ป.5
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
65
เด็กชายธนภัทร  แก้วนิล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
66
เด็กชายธนภัทร  ฉ่ำนารายณ์
ป.5
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
67
เด็กชายธนภัทร  ศิริวุฒิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
68
เด็กชายธนภูมิ  สุทธวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
69
เด็กชายธนวรรธน์  ศรีปุงวิวัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
70
เด็กชายธนวัฒน์  แจ่มจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุโขทัย เขต 1

ณ ป.3/3 อาคารสีฟ้า ชั้น 2 อนุบาลสุโขทัย
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายธนวัต  ผ่องแผ้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
72
เด็กชายธนวุฒิ  ศรีปุงวิวัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
73
เด็กชายธนะพัฒน์  ฐิติชญานิรันดร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
74
เด็กชายธนัตถ์  เพ็ชรทอง
ป.6
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
75
เด็กหญิงธมน  อินสวน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
76
เด็กชายธรรณชกร  เอี่ยมเนตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
77
เด็กชายธรรมรัตน์  แก้วบุรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
78
เด็กหญิงธัญพิชชา  ศรีวราพงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
79
เด็กหญิงธาสิณี  เจริญพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
80
เด็กหญิงธีร์จุฑา  ภู่เพ็ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
81
เด็กชายธีรเดช  พุ่มพวง
ป.5
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
82
เด็กชายธีรเทพ  แก้วนิล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
83
เด็กชายธีรัช  สุขสม
ป.5
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
84
เด็กหญิงธีริศรา  เถื่อนถ้ำ
ป.5
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
85
เด็กหญิงนพัฐธิดา  พงศ์กิจการเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
86
เด็กหญิงนลินทิพย์  บุญคง
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
คณิตประถม
87
เด็กหญิงนันท์นภัส  เหมชาติลือชัย
ป.6
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
88
เด็กชายนันทพงศ์  ศรีตะวัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
89
เด็กหญิงนิตย์อาภา  มีทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
90
เด็กชายนิลกานต์  จักษุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
91
เด็กหญิงบุญญิสา  จงจำ
ป.6
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
92
เด็กชายบุญณกานต์  จันโท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
93
เด็กหญิงบุณยาพร  เถื่อนเป้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
94
เด็กหญิงบุศรินทร์  โพธิ์รอด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
95
เด็กหญิงเบญญาพร  ลากลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
96
เด็กหญิงปณิดา  ทิพวัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
97
เด็กหญิงปพิชญา  หมากผิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
98
เด็กชายปภาวิน  โตงิ้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
99
เด็กชายปรวีร์  ชมแจ้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
100
เด็กหญิงประสิตา  เบ้าทอง
ป.6
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
101
เด็กชายปรีติ  ศรีจริยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
102
เด็กชายปัณณวัฒณ์  จิวัฒนไพบูลย์
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
คณิตประถม
103
เด็กชายปัณณวิชญ์  กันเพ็ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
104
เด็กหญิงปาลิตา  มากมี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย
คณิตประถม
105
เด็กชายปิยพงศ์  กิติวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุโขทัย เขต 1

ณ ป.4/1 อาคารสีฟ้า ชั้น 3 อนุบาลสุโขทัย
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายปิยพัฒน์  จันทร์แหยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
107
เด็กชายปิยภัทร  หลำพรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
108
เด็กชายปิยังกูร  พุ่มแตง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย
คณิตประถม
109
เด็กหญิงปุญญาพร  คงเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
110
เด็กชายเปี่ยมคุณ  ทองไกรลาศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
111
เด็กหญิงพงศ์พัชรา  อินทรีย์
ป.5
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
112
เด็กชายพชรพล  หาญทองกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
113
เด็กหญิงพรนภัส  ทรงกลิ่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
114
เด็กชายพรพรหม  ขันผง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
115
เด็กหญิงพรรัมภา  พุ่มจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านวังขวัญ
คณิตประถม
116
เด็กชายพลธรัช  จันทร์งาม
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
คณิตประถม
117
เด็กหญิงพลอยปภัส  ภูวพัฒน์รวีกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
118
เด็กชายพสิษฐ์  อยู่คอน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
119
เด็กหญิงพันธิตรา  แมลงภู่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
120
เด็กหญิงพิชชานันท์  มาช้ำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
121
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เรืองเที่ยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
122
เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร  อ่อนวัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย
คณิตประถม
123
เด็กชายพีรภัทร  อยู่เเย้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
124
เด็กชายพีรวิชญ์  ดวงแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
125
เด็กหญิงเพชรน้ำหนึ่ง  จันทร์สิทธิ์
ป.6
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
126
เด็กหญิงภัทราพร  บัวเกตุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
127
เด็กชายภัสกร  อย่างรัตนโชติ
ป.6
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
128
เด็กชายภาสกร  เขียวแก้ว
ป.6
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
129
เด็กชายภูดิท  ทองปอนด์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
130
เด็กชายภูมิวศิน  ลมพัน
ป.5
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
131
เด็กชายภูรินทร์  จารุเดชา
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
คณิตประถม
132
เด็กชายภูวีร์  เจริญไพศาลตระกูล
ป.5
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
133
เด็กหญิงมนต์นภา  เงินนา
ป.6
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
134
เด็กหญิงมนรดา  ขันทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย
คณิตประถม
135
เด็กหญิงมัณฑนา  ชำนาญจุ้ย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
136
เด็กหญิงมัลลิกา  เทพกุญชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
137
เด็กชายมิ่งแมน  มาน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
138
เด็กหญิงมุทิตา  อยู่พุ่ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
139
เด็กชายยศกร  วงศ์สวรรค์
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
คณิตประถม
140
เด็กหญิงยศวนันท์  กังวาล
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุโขทัย เขต 1

ณ ป.4/2 อาคารสีฟ้า ชั้น 3 อนุบาลสุโขทัย
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายยุทธนา  แฉล้มฉัตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย
คณิตประถม
142
เด็กชายรชต  คงดวล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
143
เด็กหญิงรติกาล  จันทร์งาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
144
เด็กชายรวีโรจน์  งามสิริรัตนกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
145
เด็กชายรัชกฤต  ก่อวุฒิพงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
146
เด็กหญิงรินรดา  เรืองคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
147
เด็กชายโรจน์ศักดิ์  ภู่พันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
148
เด็กชายวรเทพ  จันทร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
149
เด็กชายวรปรัชญ์  ทรายทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
150
เด็กหญิงวรรณษา  วงศ์ษาไชย
ป.5
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
151
เด็กหญิงวรรณิดา  จันทโรภาส
ป.6
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
152
เด็กหญิงวริศรา  เสาแบน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
153
เด็กหญิงวริษา  จินดาสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
154
เด็กหญิงวริสรา  แก้วหิน
ป.6
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
155
เด็กชายวศรุต  มากอยู่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย
คณิตประถม
156
เด็กชายวันชนะ  ทองอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
157
เด็กหญิงวิชาดา  มลิวัลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
158
เด็กหญิงวิมลศิริ  อยู่สถิตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย
คณิตประถม
159
เด็กชายวีรภัทร  เสนาะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
160
เด็กชายวีระพล  เจ๊กอยู่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
161
เด็กหญิงศดานันท์  สุขปิโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
162
เด็กชายศตพร  แพงทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
163
เด็กหญิงศศิพร  ปานแจ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
164
เด็กชายศักดิภัทร  เคลือบเเก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
165
เด็กหญิงศุภกานต์  อาจเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
166
เด็กชายศุภณัฐ  งามสม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
167
เด็กชายศุภโรจ  ออมสิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
168
เด็กหญิงศุภิฏฐา  การเที่ยง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
169
เด็กหญิงสติมา  อุดมพฤกษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
170
เด็กชายสมัชญ์  พัดเส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
171
เด็กชายสิรภัทร  บัวเผื่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
172
เด็กหญิงสิรินดา  ถิ่นฐาน
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
คณิตประถม
173
เด็กหญิงสุกัญญา  พัดพิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
174
เด็กหญิงสุกัญญา  สุขประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
175
เด็กหญิงสุชัญญา  หนูเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุโขทัย เขต 1

ณ ป.4/3 อาคารสีฟ้า ชั้น 3 อนุบาลสุโขทัย
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายสุทธิพงษ์  บุญปัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
177
เด็กหญิงสุธิดารัตน์  เทียนดำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
178
เด็กหญิงสุพิชญา  มั่นอีนัง
ป.6
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
179
เด็กหญิงสุพิชญา  สีอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
180
เด็กหญิงสุภัสสรา  สมหาญวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
181
เด็กชายสุรวิศ  เคียงข้าง
ป.6
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
182
เด็กหญิงหยาดทิพย์  บุญภู่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
183
เด็กหญิงอชิรญา  อ๊ะนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
184
เด็กหญิงอนัญพร  ร่วงสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
185
เด็กหญิงอนันตญา  ทองอิน
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
คณิตประถม
186
เด็กชายอนิวรรตน์  พึ่งสุข
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
คณิตประถม
187
เด็กหญิงอภิชญา  ปานศรี
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
คณิตประถม
188
เด็กชายอภิภู  กมลพันธ์
ป.6
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
189
เด็กหญิงอภิสรา  แสงสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
190
เด็กหญิงอมลวรรณ  พรมประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
191
เด็กหญิงอริสา  เนียรใจดี
ป.6
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
192
เด็กชายอัครภูมิ  เฉลิมวิริยะสกุล
ป.5
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
193
เด็กหญิงอัคริมา  จันทวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
194
เด็กหญิงอัญชิสา  สมีเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
195
เด็กชายอัฏฐภูมิ  เผือกสงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
196
เด็กชายอินทัช  สุทธิพันธุ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุโขทัย เขต 1

ณ ป.4/4 อาคารสีฟ้า ชั้น 3 อนุบาลสุโขทัย
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
197
เด็กหญิงกชพร  เดชาเขียวบาง
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
198
เด็กหญิงกนกพันธ์ุ  คล่ำดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
199
เด็กหญิงกมลชนก  พุ่มพู
ป.5
โรงเรียนบ้านวังขวัญ
วิทย์ประถม
200
เด็กหญิงกมลพร  อ่อนบุญ
ป.5
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
201
เด็กหญิงกมลรัตน์  ศรีวัง
ป.6
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
202
เด็กชายกรณ์ดนัย  แบนลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย
วิทย์ประถม
203
เด็กชายกรภัทร์  แก้วทุ่ง
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
204
เด็กหญิงกรวรรณ  ขจิตรัตน์
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
205
เด็กหญิงกรวิภา  ธรรมวัฒนากาญจน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
206
เด็กชายกฤตภาส  ปานพลอย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
207
เด็กหญิงกฤติมา  บุญกิม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
208
เด็กชายกฤษฎา  เต็มเปี่ยม
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
209
เด็กชายกล้าตระกูล  ภูษิต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
210
เด็กชายกวินวัฒน์  ทวีรัตน์
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
211
เด็กชายก้องกิดากร  เณรเอี่ยม
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
212
เด็กชายก้องภพ  ชูติวาส
ป.5
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
213
เด็กชายกอบศักดิ์  ไกรกิจราษฎร์
ป.6
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
214
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เกษรบัว
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
215
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  รอดเกตุ
ป.4
โรงเรียนบ้านวังขวัญ
วิทย์ประถม
216
เด็กชายกันตพัฒน์  พิชยานนท์
ป.6
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
217
เด็กหญิงกัลย์สุดา  มุกเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
218
เด็กชายกัษณ  ภควานนท์
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
219
เด็กหญิงกานต์ธิดา  อนงค์นาท
ป.5
โรงเรียนบ้านวังขวัญ
วิทย์ประถม
220
เด็กชายกิตติคุณ  เขียวขาว
ป.5
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
221
เด็กชายกิตติชัย  มะลิวัลย์
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
222
เด็กชายกิตติ์นิธิ  แก้วนัยจิตร์
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
223
เด็กชายกิตติพงษ์  รอดบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
224
เด็กชายกิตติศักดิ์  ค้อมทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย
วิทย์ประถม
225
เด็กหญิงกุลนิษฐ์  นาคสวน
ป.5
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
226
เด็กหญิงกุลปริยา  น้อยนวล
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
227
เด็กหญิงกุลยารัตน์  ก้อนเกตุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
228
เด็กชายเกียรติภูมิ  หาญพล
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
229
เด็กชายเกียรติศักดิ์  พูลพัฒนะ
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
230
เด็กชายเกื้ออังกูร  มั่นอ้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
231
เด็กชายโกมินทร์  หอมนาน
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุโขทัย เขต 1

ณ ป.4/7 อาคารสีฟ้า ชั้น 3 อนุบาลสุโขทัย
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
232
เด็กชายโกเมศทร์  หอมนาน
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
233
เด็กหญิงขวัญข้าว  หมวกสังข์
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
234
เด็กหญิงขวัญจิรา  นาคภู่
ป.6
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
235
เด็กหญิงขวัญพิชชา  อินทนพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
236
เด็กหญิงเขมินทรา  กรณ์ผึ้ง
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
237
เด็กชายคณาธิป  เขื่อนธรรม
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
238
เด็กหญิงคณาพร  จรวุฒิพันธ์
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
239
เด็กชายคุณภัทร  จันทร์เงิน
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
240
เด็กชายคุณัชญ์  กิจสนาโยธิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
241
เด็กหญิงจารุภา  แป้นโพธิ์กลาง
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
242
เด็กหญิงจารุรวี  แสงอรุณ
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
243
เด็กหญิงจิตราสินี  งิ้วทั่ง
ป.6
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
244
เด็กหญิงจิรภัทร์  ทับเงิน
ป.6
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
245
เด็กชายจิรโรจน์  เพ็งอินทร์
ป.6
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
246
เด็กชายจิรวัฒน์  แจ้งแก้ว
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
247
เด็กหญิงจิรัชญา  รัศมี
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
248
เด็กหญิงจิรัชญา  วันสอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
249
เด็กหญิงจิรัชยา  ฝ้ายอิ่ม
ป.5
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
250
เด็กหญิงจิรัชยา  วงค์สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
251
เด็กชายจิรัฏฐ์ชยุตม์  คงกระจ่าง
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
252
เด็กชายจิราวุฒิ  จันน้อย
ป.6
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
253
เด็กหญิงจุฑาภรณ์  หน่อวงศ์
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
254
เด็กหญิงฉัตรกมล  ตังคณานุกูลชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
255
เด็กหญิงฉัตราภรณ์  ขำแย้ม
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
256
เด็กชายเฉลิมพล  อินน้อย
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
257
เด็กหญิงชนัญธิดา  ตันกิม
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
258
เด็กหญิงชนัญธิดา  มาจาด
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
259
เด็กชายชนาธิป  เมธีรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
260
เด็กชายชนาธิป  สมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
261
เด็กหญิงชนาภัทร  บวบมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
262
เด็กหญิงชนิกานต์  แอบยิ้ม
ป.5
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
263
เด็กชายชโยทิต  โลหะการก
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
264
เด็กชายชวิน  คำไทย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
265
เด็กหญิงชาลิสา  ศักดิ์ลอ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
266
เด็กชายชินกฤต  ยิ้มช้าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุโขทัย เขต 1

ณ ป.5/1 อาคารสีเหลือง ชั้น 2 อนุบาลสุโขทัย
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
267
เด็กชายชินาธิป  รุจิเรืองอนันต์
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
268
เด็กหญิงชีวาภร  คำศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
269
เด็กชายโชคชัย  โรจน์บุญถึง
ป.6
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
270
เด็กชายญาณกิตติ์  อนุไชย
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
271
เด็กหญิงญาณิศา  ทรัพย์สิน
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
272
เด็กหญิงญาณิศา  ศรีวัง
ป.5
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
273
เด็กหญิงญารินดา  ปานพรม
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
274
เด็กหญิงญาสุมินทร์  หงสา
ป.6
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
275
เด็กชายฏตินนท์  บุญคุ้ม
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
276
เด็กชายฐิฎิวัสส์  แก้วบุดสา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย
วิทย์ประถม
277
เด็กหญิงฐิตาพร  ทรัพย์ปั้น
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
278
เด็กหญิงฐิติพร  สารคำ
ป.6
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
279
เด็กหญิงฐิติภา  สารคำ
ป.6
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
280
เด็กหญิงฐิติมา  อยู่เย็นดี
ป.4
โรงเรียนบ้านวังขวัญ
วิทย์ประถม
281
เด็กหญิงฐิติวรดา  หงษ์ทอง
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
282
เด็กหญิงณทิพย์รดา  พิชยานนท์
ป.5
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
283
เด็กชายณธีราทร  ชัยรัตน์
ป.5
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
284
เด็กชายณภัทร  การาช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
285
เด็กหญิงณภัทร  นาโตนด
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
286
เด็กหญิงณวินดา  สินสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
287
เด็กหญิงณวิปรียา  สินสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
288
เด็กชายณัฎฐกิตต์  สมบูรณ์ผล
ป.6
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
289
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  อ้นสาย
ป.5
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
290
เด็กชายณัฎฐนิช  ทองสงค์
ป.6
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
291
เด็กชายณัฏฐกร  เนียมน่วม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
292
เด็กชายณัฏฐ์ชยันต์  โชติธนพรกุล
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
293
เด็กหญิงณัฏฐ์ชยา  อ้นนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
294
เด็กชายณัฏฐ์ณธีช์  ทองบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
295
เด็กหญิงณัฏฐณิช  หมอยาดี
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
296
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ม่วงแกม
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
297
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สอนทุ่ง
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
298
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  กลั่นเรือง
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
299
เด็กหญิงณัฏฐ์พิชญา  หลายศิธาภัค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
300
เด็กหญิงณัฐกมล  พูลประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
301
เด็กหญิงณัฐกานต์  เพ็ชรกลม
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุโขทัย เขต 1

ณ ป.5/2 อาคารสีเหลือง ชั้น 2 อนุบาลสุโขทัย
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
302
เด็กหญิงณัฐกานต์  สงสัย
ป.6
โรงเรียนบ้านวังขวัญ
วิทย์ประถม
303
เด็กหญิงณัฐจิรา  บัวแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านวังขวัญ
วิทย์ประถม
304
เด็กชายณัฐชนนท์  จันทร์นิ่ม
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
305
เด็กหญิงณัฐณิชา  บัวบาน
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
306
เด็กหญิงณัฐณิชา  ปานทอง
ป.6
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
307
เด็กหญิงณัฐณิชา  พัดแหวว
ป.5
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
308
เด็กหญิงณัฐณิชา  สร้อยสน
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
309
เด็กชายณัฐดนย์  เกตุฮ่อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
310
เด็กหญิงณัฐธยาน์  ดัดดิษฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
311
เด็กหญิงณัฐธยาน์  วงศ์สุริยะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
312
เด็กหญิงณัฐธยาน์  สุขเภรี
ป.5
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
313
เด็กหญิงณัฐธิญาน์  ปัญญาวัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
314
เด็กหญิงณัฐนรี  น้อยศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
315
เด็กหญิงณัฐนันท์  ดีจริง
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
316
เด็กหญิงณัฐนันท์  ลาโภ
ป.4
โรงเรียนบ้านวังขวัญ
วิทย์ประถม
317
เด็กหญิงณัฐปภัสร์  เกษามา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
318
เด็กหญิงณัฐปภัสร์  อินทิพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
319
เด็กชายณัฐพงษ์  กระแบกหอม
ป.5
โรงเรียนบ้านวังขวัญ
วิทย์ประถม
320
เด็กชายณัฐพงษ์  อยู่ป้อม
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
321
เด็กหญิงณัฐพร  ทองอ่อน
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
322
เด็กหญิงณัฐพร  น่วมทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
323
เด็กชายณัฐพล  วงศ์วัช
ป.5
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
324
เด็กหญิงณัฐพัชร์  แสงทอง
ป.6
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
325
เด็กหญิงณัฐพัชร์  หิรัญโรจน์ปชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
326
เด็กชายณัฐพัฒน์  ทองศรี
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
327
เด็กหญิงณัฐภัสสร  เคนสมศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
328
เด็กชายณัฐภาส  ลือเฟื่อง
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
329
เด็กชายณัฐภูมิ  วิรุฬห์ทรัพย์
ป.6
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
330
เด็กหญิงณัฐริกา  บุญมา
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
331
เด็กหญิงณัฐรินีย์  บุญเพ็ญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
332
เด็กหญิงณัฐวดี  ช่วยเมือง
ป.5
โรงเรียนบ้านวังขวัญ
วิทย์ประถม
333
เด็กหญิงณัฐวดี  เตชะมณีสถิตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
334
เด็กหญิงณัฐวดี  เอี่ยมโอน
ป.6
โรงเรียนบ้านวังขวัญ
วิทย์ประถม
335
เด็กชายณัฐวรรธน์  อิ่มเอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
336
เด็กหญิงณัฐวศา  บูรณศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุโขทัย เขต 1

ณ ป.5/3 อาคารสีเหลือง ชั้น 2 อนุบาลสุโขทัย
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
337
เด็กชายณัฐวัฒน์  ชำนาญเสือ
ป.5
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
338
เด็กชายณัฐวุฒิ  สุขมี
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
339
เด็กหญิงณิชกานต์  พลเหิม
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
340
เด็กหญิงณิชา  วทัญญูสัมฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
341
เด็กหญิงณิชาภัทร  คิริคชพันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
342
เด็กชายดนัย  ไกรกิจราษฎร์
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
343
เด็กหญิงดาราวรรณ  ขวัญเงิน
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
344
เด็กชายเดชอนันต์  เลิศลักษณะวงศ์
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
345
เด็กหญิงตุลญา  ฉินเช้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
346
เด็กชายเตชิต  ศุภสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
347
เด็กชายทวีเดช  พรมนิล
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
348
เด็กชายทักษ์ดนัย  ผลพระ
ป.6
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
349
เด็กหญิงทักษอร  อยู่ทุ่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
350
เด็กหญิงทิชญาภา  ศรีสุนทร
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
351
เด็กชายทินภัทร  ฟองภู่
ป.6
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
352
เด็กหญิงทิพรดา  สินสารธรรม
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
353
เด็กหญิงธณมน  ทัพไทย
ป.6
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
354
เด็กชายธนกร  ด้วงลอย
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
355
เด็กชายธนกร  โรจรัตนากร
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
356
เด็กชายธนกร  อมรเมธากุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
357
เด็กชายธนกฤต  คงกระจ่าง
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
358
เด็กชายธนกฤต  ทับเงิน
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
359
เด็กชายธนโชติ  ทับทิม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
360
เด็กชายธนดล  คำชู
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
361
เด็กชายธนดล  นราศรีนิสา
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
362
เด็กหญิงธนพร  แต้ศิริ
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
363
เด็กหญิงธนพร  เนียมจันทร์
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
364
เด็กหญิงธนพร  เรืองเดช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
365
เด็กหญิงธนพร  สินสารธรรม
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
366
เด็กชายธนพล  แก้วผูก
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
367
เด็กชายธนภัทร  คัดธรรมวงศ์
ป.6
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
368
เด็กชายธนภัทร  จันทร์หอม
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
369
เด็กชายธนภัทร  บ้านกล้วย
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
370
เด็กชายธนภัทร  เผ่าถาวร
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
371
เด็กชายธนภัทร  ภูสมสี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุโขทัย เขต 1

ณ ป.5/4 อาคารสีเหลือง ชั้น 2 อนุบาลสุโขทัย
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
372
เด็กชายธนภัทร์  เสนาะเสียง
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
373
เด็กชายธนภูมิ  ศรีตนทิพย์
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
374
เด็กชายธนวัฒน์  แปลกมาก
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
375
เด็กชายธนานนท์  แย้มเอี่ยม
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
376
เด็กหญิงธนิดา  สวัสดิ์สุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
377
เด็กหญิงธมลชนก  ปานแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
378
เด็กหญิงธวัลรัตน์  ทัฬหสิริพงษ์
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
379
เด็กชายธัญญทัศน์  พัฒนเจริญ
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
380
เด็กหญิงธัญพิชชา  บุญสืบ
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
381
เด็กหญิงธันย์ชนก  นาจรัส
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
382
เด็กหญิงธารธารา  ศรีโย
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
383
เด็กชายธาวิน  นวลเนียม
ป.6
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
384
เด็กชายธีรดนย์  ภู่พันธ์
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
385
เด็กชายธีรภัทร  บุญชู
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
386
เด็กชายธีรภัทร  ภักดีอาษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
387
เด็กชายธีรภัทร  แลเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
388
เด็กชายนนทกร  อินดี
ป.6
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
389
เด็กชายนนท์นที  เงินทับแผง
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
390
เด็กชายนพกร  อาทิตย์ทอง
ป.5
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
391
เด็กชายนรวิชญ์  ปิ่นโตนด
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
392
เด็กชายนราวิชญ์  วุฒิรุ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
393
เด็กหญิงนรินทิพย์  ยากลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
394
เด็กหญิงนฤมล  ศรีสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
395
เด็กหญิงนลินรัตน์  ทรงถิรพัฒน์
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
396
เด็กชายนวนนท์  เล็กทุ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
397
เด็กหญิงนวพรรษ  สุคันธ์ภักดี
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
398
เด็กชายนวรัช  เอื้อคณิต
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
399
เด็กหญิงน้องรัก  สิงห์เถื่อน
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
400
เด็กหญิงนัฎฐนันท์  สมบูรณ์ผล
ป.5
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
401
เด็กชายนันทกร  อินดี
ป.5
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
402
เด็กชายนันทิพัฒน์  มาฉ่ำ
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
403
เด็กหญิงนาลิวรรณ  คำวัฒนา
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
404
เด็กหญิงนิจวิภา  มีมุข
ป.6
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
405
เด็กชายนิพนธ์  แก้วมี
ป.6
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
406
เด็กหญิงนิภากร  ปิ่นม่วง
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุโขทัย เขต 1

ณ ป.5/8 อาคารสีเหลือง ชั้น 2 อนุบาลสุโขทัย
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
407
เด็กหญิงนิภาธร  สนเจียม
ป.6
โรงเรียนบ้านวังขวัญ
วิทย์ประถม
408
เด็กหญิงนิภาพร  ไกรบุตร
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
409
เด็กชายนิรันดร์กาล  ใจดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
410
เด็กหญิงบุณยานุช  เทียมทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
411
เด็กหญิงบุษกร  ดีบู่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
412
เด็กชายปฐมกาล  ใจดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
413
เด็กหญิงปณิตา  ยิ้มแย้ม
ป.5
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
414
เด็กชายปณิธิ  จินดาศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
415
เด็กชายปณิธิ  โตมอญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
416
เด็กชายปภังกร  ปัญญาอักโข
ป.5
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
417
เด็กชายปภิณวิช  โพธิ์นาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
418
เด็กชายประกฤษฎิ์  บัวบาง
ป.5
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
419
เด็กชายปริธาน  ปานเมือง
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
420
เด็กหญิงปรียาณัฐ  จันทระ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
421
เด็กหญิงปวริศา  จันทร์โพยม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
422
เด็กหญิงปวริศา  รักษ์เจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
423
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  เธียระวิบูลย์
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
424
เด็กชายปองคุณ  สุหงษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
425
เด็กชายปัญญากร  พัดผล
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
426
เด็กหญิงปัณฑ์ชนิต  ซุยกระเดื่อง
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
427
เด็กหญิงปัณฑารีย์  ปัทมโยธิน
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
428
เด็กหญิงปัณฑิตา  ดวงเก้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
429
เด็กหญิงปัณฑิตา  อ่ำยิ้ม
ป.5
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
430
เด็กชายปัณณวิชญ์  จันทร์โพยม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
431
เด็กชายปัณณวิชญ์  นาคเสน
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
432
เด็กชายปัณณวิชญ์  เนื้อไม้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย
วิทย์ประถม
433
เด็กหญิงปาณิศา  ชุมพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
434
เด็กหญิงปาลิตา  เจาะจง
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
435
เด็กชายปิยวัชร์  สิงห์ถิ่น
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
436
เด็กชายปิยากร  ปูนอ่อน
ป.6
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
437
เด็กชายปุญญวัชร์  ชัยรักษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
438
เด็กชายปุณณวิช  นาจรัส
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
439
เด็กหญิงเปมิกา  กันอ่วม
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
440
เด็กหญิงเปมิกา  เจริญสุข
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
441
เด็กหญิงเปี่ยมสุข  ทองเชื้อ
ป.5
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุโขทัย เขต 1

ณ ป.6/1 อาคารสีเหลือง ชั้น 3 อนุบาลสุโขทัย
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
442
เด็กชายพงศกร  แก้วกำแพง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
443
เด็กชายพงศกร  ศรีมาลา
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
444
เด็กชายพงศกร  ศรีอรุณนิรันดร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
445
เด็กชายพงศ์ปรีดา  เตชะสืบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
446
เด็กชายพงศ์ภรณ์  เล็กศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
447
เด็กชายพงศภัค  ศรีผาย
ป.6
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
448
เด็กหญิงพงศ์สุภา  คำสัตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
449
เด็กชายพงษ์พิสุทธิ์  เปรมปราโมทย์
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
450
เด็กชายพชร  แสงทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย
วิทย์ประถม
451
เด็กหญิงพนิตา  จรกระจ่าง
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
452
เด็กหญิงพรนัชชา  สุทธิพัฒน์อนันต์
ป.5
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
453
เด็กหญิงพรรณนภา  ทาหนองบัว
ป.4
โรงเรียนบ้านวังขวัญ
วิทย์ประถม
454
เด็กชายพลกฤต  กลิ่นสุข
ป.6
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
455
เด็กหญิงพลอยลดา  ทิวสนสูง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
456
เด็กชายพศวีร์  สุวรรณ
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
457
เด็กหญิงพัชชา  บัวเผื่อน
ป.5
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
458
เด็กหญิงพัชรพรรณ  มีฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
459
เด็กหญิงพัฒน์นรี  ทั่งทอง
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
460
เด็กหญิงพัณณิตา  คงกำเหนิด
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
461
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ภู่เพ็ง
ป.5
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
462
เด็กชายพาณุพงษ์  ครุธโปร่ง
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
463
เด็กหญิงพามาฎี  พ่วงพี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
464
เด็กหญิงพิชชานันท์  แก้วบังเกิด
ป.4
โรงเรียนบ้านวังขวัญ
วิทย์ประถม
465
เด็กหญิงพิชชาพร  บุญสุภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
466
เด็กหญิงพิชชาภา  วรรณสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
467
เด็กหญิงพิชชาอร  โต๊ะทอง
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
468
เด็กหญิงพิชญ์กานต์  งามเสน่ห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
469
เด็กหญิงพิชญธิดา  หมวกสังข์
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
470
เด็กหญิงพิชญ์สุกานต์  มีชื่อ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
471
เด็กหญิงพิชญากร  บรรเทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
472
เด็กหญิงพิชญาภา  ค้อมทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย
วิทย์ประถม
473
เด็กหญิงพิชญาภา  เชื้อนิล
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
474
เด็กหญิงพิชญาภา  เป็นกล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
475
เด็กหญิงพิชญาภา  ม่วงราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย
วิทย์ประถม
476
เด็กชายพิชัยยุทธ  บุญชุ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุโขทัย เขต 1

ณ ป.6/2 อาคารสีเหลือง ชั้น 3 อนุบาลสุโขทัย
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
477
เด็กชายพิชาภพ  ดิษอินทร์
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
478
เด็กหญิงพิชามญช์  ฟักตั้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
479
เด็กชายพิทักษ์ภูมิ  พุ่มพวง
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
480
เด็กหญิงพิมพ์นภา  จงสิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
481
เด็กหญิงพิมพ์พรรณวรีย์  ผิวอ่อน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
482
เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  นาปรัง
ป.6
โรงเรียนบ้านวังขวัญ
วิทย์ประถม
483
เด็กชายพีรดนย์  ขำพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
484
เด็กชายพีรพัฒน์  ธนาโชติพันธุ์
ป.5
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
485
เด็กชายพีรพัฒน์  เพ็ชรเอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
486
เด็กชายพีรวิชญ์  เงินดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
487
เด็กชายพีรวิชญ์  ทองรอด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
488
เด็กชายพีรวิชญ์  มั่นประสงค์
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
489
เด็กชายพุฒิพงศ์  ต่อต้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
490
เด็กชายพุทธิพงษ์  ศรีมินิพันธ์
ป.6
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
491
เด็กหญิงเพชรน้ำหนึ่ง  คชสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
492
เด็กหญิงเพชรลดา  วันขุนทด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
493
เด็กชายเพ็ชระชาติ  ตันศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
494
เด็กหญิงเพียงฟ้า  จงสิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
495
เด็กชายภคปกรณ์  กิตติประภานันท์
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
496
เด็กหญิงภรฐิดา  ส้มอ่ำ
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
497
เด็กชายภัควลัญชญ์  บุญศิริษานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
498
เด็กหญิงภัชราพร  ทองปอนด์
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
499
เด็กชายภัฐวุฒิ  มากเตี้ยม
ป.5
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
500
เด็กหญิงภัทรธิดา  คำเครือ
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
501
เด็กหญิงภัทรธิดา  มุนทานี
ป.6
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
502
เด็กหญิงภาคินี  เม้ยทับ
ป.6
โรงเรียนบ้านวังขวัญ
วิทย์ประถม
503
เด็กชายภาณุวัฒน์  อุ่นเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
504
เด็กชายภานุพงศ์  ชัยวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
505
เด็กหญิงภาวินี  จาแก้ว
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
506
เด็กชายภาสกร  ย้อนใจทัน
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
507
เด็กชายภูริต  นิวัตยะกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
508
เด็กชายภูวดล  เธียระวิบูลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
509
เด็กหญิงมณฑิรา  วัดสาย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย
วิทย์ประถม
510
เด็กหญิงมนฑลี  นาคนาค
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
511
เด็กหญิงมนติญาภรณ์  สินประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนบ้านวังขวัญ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุโขทัย เขต 1

ณ ป.6/3 อาคารสีเหลือง ชั้น 3 อนุบาลสุโขทัย
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
512
เด็กหญิงมนัสนันท์  ปะสะจัน
ป.6
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
513
เด็กหญิงมัณฑนา  ไทยแสน
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
514
เด็กชายมิเชลล์  เฮมเยอ
ป.6
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
515
เด็กหญิงเมธาพร  ธารีพฤกษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
516
เด็กชายเมธาสิทธิ์  ทับคง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
517
เด็กชายยศกร  กลัดคง
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
518
เด็กชายยุทธนา  สุขใส
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
519
เด็กชายรฐนนท์  แคนหนอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
520
เด็กหญิงรมย์ธีรา  อบมา
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
521
เด็กชายรวิพล  นิรมิตรุ่งโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
522
เด็กหญิงรวิพัฒน์  ทองน้อย
ป.6
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
523
เด็กหญิงรสิตา  ชูยิ้ม
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
524
เด็กชายรัฐศาสตร์  พรมย้อย
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
525
เด็กชายรัตนโชติ  นุ่มมีศรี
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
526
เด็กชายรามศร์  ภู่อรุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
527
เด็กหญิงริญญ์รภัส  นิธิภัทร์รุ่งศิริ
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
528
เด็กหญิงลักษิกา  จันทร์บุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย
วิทย์ประถม
529
เด็กชายลัทธพล  นาพุธ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย
วิทย์ประถม
530
เด็กชายเลิศวรรธน์  เตชาคำ
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
531
เด็กชายวชิรวิทย์  จันทร์นวล
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
532
เด็กชายวทัญญู  บุญเพ็ญ
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
533
เด็กชายวรกานต์  เรืองโต
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
534
เด็กชายวรปรัชญ์  หนูแย้ม
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
535
เด็กชายวรพงศ์  รุ่งสว่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
536
เด็กหญิงวรรณรดา  นาดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
537
เด็กหญิงวรฤทัย  นาครัตน์
ป.5
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
538
เด็กหญิงวรฤทัย  ไผ่เรือง
ป.6
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
539
เด็กชายวรัญชิต  เขียวแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
540
เด็กหญิงวรัญญา  ถ้วนคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย
วิทย์ประถม
541
เด็กชายวรากรณ์  เรืองฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
542
เด็กชายวราธิป  สังข์ทอง
ป.5
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
543
เด็กชายวรายุส  บุญเรือง
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
544
เด็กหญิงวริศรา  แก้วรัตนศรีโพธิ์
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
545
เด็กหญิงวริศรา  นาโตนด
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
546
เด็กหญิงวริศรา  ยิ้มเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุโขทัย เขต 1

ณ ป.6/4 อาคารสีเหลือง ชั้น 3 อนุบาลสุโขทัย
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
547
เด็กชายวัชพล  เขียวขาว
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
548
เด็กชายวัชรพงศ์  จันทร์บุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
549
เด็กชายวัชรากร  มากอยู่
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
550
เด็กชายวัชรินทร์  เนียมแสง
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
551
เด็กหญิงวัฎพร  ภู่วัง
ป.5
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
552
เด็กหญิงวิชญาพร  แป้นโพธิ์กลาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
553
เด็กชายวิทธวิล  ฟักดวง
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
554
เด็กหญิงวิรัลพัชร์  พัชรกิตต์กมล
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
555
เด็กหญิงวิลาวัณย์  แก้วจันทร์
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
556
เด็กหญิงวิศัลย์ศยา  เขียวริด
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
557
เด็กชายวีรภัทร  ไทยบุญมี
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
558
เด็กชายวุฒิภัทร  สุชาติ
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
559
เด็กหญิงเวรุตา  สังเกตุ
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
560
เด็กหญิงศรัณย์พร  บุญมี
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
561
เด็กหญิงศศิวิมล  เอี่ยมโอน
ป.6
โรงเรียนบ้านวังขวัญ
วิทย์ประถม
562
เด็กชายศักย์ศรณ์  สว่างเต็ม
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
563
เด็กหญิงศิรัญญา  บัวบาง
ป.5
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
564
เด็กหญิงศิรินทิพย์  กลางวงษ์
ป.6
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
565
เด็กชายศิริพล  ลัยกิจมงคล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
566
เด็กหญิงศุทธดา  เนียมมั่นคง
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
567
เด็กชายศุภกร  เรืองแจ่ม
ป.5
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
568
เด็กชายศุภกฤต  เพ็งทัพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
569
เด็กชายศุภกฤต  ยุบล
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
570
เด็กชายศุภกิตติ์  ประจง
ป.5
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
571
เด็กชายศุภวิชญ์  ดีรัตน์
ป.6
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
572
เด็กชายเศรษฐิพงศ์  พุฒเพ็ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
573
เด็กชายเศรษฐี  วิโรจนพิสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
574
เด็กชายสรชัช  ขันติวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
575
เด็กชายสรวิชญ์  สุวรรณเลิศ
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
576
เด็กชายสรวิศ  ม่วงคำ
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
577
เด็กหญิงสรัญญา  แม้นอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
578
เด็กหญิงสริตา  บัณฑิตย์
ป.5
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
579
เด็กหญิงสโรชา  เพิ่มทวี
ป.5
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
580
เด็กหญิงสวรรยา  วรนุช
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
581
เด็กหญิงสาธินี  กลิ่นใจ
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุโขทัย เขต 1

ณ ป.6/7 อาคารสีเหลือง ชั้น 3 อนุบาลสุโขทัย
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
582
เด็กชายสามภพ  หิรัญงาม
ป.5
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
583
เด็กหญิงสาริศา  เม่นชัง
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
584
เด็กชายสิงหรัตน์  สีนวล
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
585
เด็กชายสิทธิกร  สินสมุทร
ป.5
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
586
เด็กชายสิทธิโชค  แพงวิเศษ
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
587
เด็กชายสิทธิโชค  ริดบ้วน
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
588
เด็กชายสิทธิรัตน์  ฉันทะรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
589
เด็กหญิงสิปาง  ลือชูวงศ์
ป.6
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
590
เด็กชายสิรภพ  กิจภพเลิศศิลป์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
591
เด็กชายสิรภพ  สมแสง
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
592
เด็กชายสิรวิชญ์  นาคศาลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
593
เด็กชายสิรวิชญ์  ยุทธ์ธนพงศ์
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
594
เด็กชายสิรวิชญ์  ศรีเมือง
ป.6
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
595
เด็กหญิงสิรีธร  วงษ์สุพรรณ์
ป.5
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
596
เด็กชายสืบสังข์  สังขนุกิจ
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
597
เด็กชายสุกฤษฎิ์  รักถึง
ป.6
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
598
เด็กหญิงสุชานาถ  ผ่องใส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
599
เด็กหญิงสุทธิตา  รักรู้ธรรม
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
600
เด็กชายสุทธิพงศ์  ฟักบัว
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
601
เด็กชายสุทธิพงศ์  วงศ์มา
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
602
เด็กชายสุธนัย  ชุมภูปัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
603
เด็กหญิงสุธาสิณี  วัฒนผลินธร
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
604
เด็กหญิงสุนิสา  ประวิง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
605
เด็กชายสุปวีณ์  แจ่มสว่าง
ป.6
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
606
เด็กหญิงสุพิชชา  ปานเขียว
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
607
เด็กหญิงสุพิชญา  ปัญติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
608
เด็กหญิงสุพิชุพิชชา  ดวงแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย
วิทย์ประถม
609
เด็กหญิงสุภัสสร  หลำภักดี
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
610
เด็กหญิงสุภัสสรา  ต้นกลั่น
ป.5
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
611
เด็กหญิงสุภาวิตา  ผลเรไร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
612
เด็กชายสุรกฤษฎิ์  วัฒนพันธุ์
ป.5
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
613
เด็กชายสุรพัศ  สอนโต
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
614
เด็กหญิงสุวรรณรัตน์  อิ่มเอิบ
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
615
เด็กชายสุวิจักขณ์  พัฒนพิเชียร
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
616
เด็กชายสุวีร์  แก้วเบญจา
ป.6
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุโขทัย เขต 1

ณ ป.6/8 อาคารสีเหลือง ชั้น 3 อนุบาลสุโขทัย
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
617
เด็กหญิงเสาวภา  พวงขจร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
618
เด็กชายอชิรวิทย์  คงดวล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
619
เด็กหญิงอนันตญา  สมกุล
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
620
เด็กหญิงอภิชญา  ดีหร่อง
ป.6
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
621
เด็กหญิงอภิชญาดา  เขียวสอาด
ป.6
โรงเรียนบ้านวังขวัญ
วิทย์ประถม
622
เด็กหญิงอภิชญาภา  จันทร์นวล
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
623
เด็กชายอภินันท์  เมฆตะณี
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
624
เด็กหญิงอภิษฏา  การาช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
625
เด็กหญิงอภิสรา  ทิพวัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
626
เด็กชายอภิสิทธิ  อ่ำอุ่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย
วิทย์ประถม
627
เด็กหญิงอเมนด้า ศิรดา  ลีไวน์
ป.6
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
628
เด็กชายอรรฆพร  แก้วคลุ้ม
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
629
เด็กหญิงอรัชพร  ชัยวรรณสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
630
เด็กหญิงอริสา  บุญรอด
ป.6
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
631
เด็กหญิงอรุโณทัย  เมฆสว่าง
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
632
เด็กชายอัครชัย  ทองหล่อ
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
633
เด็กหญิงอัญญมณี  ทรัพย์ประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
634
เด็กชายอัยการ  มาแตง
ป.5
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
635
เด็กหญิงอัษฎาภรณ์  นาคคุ้ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
636
เด็กชายอิทธิกร  นันทา
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
637
เด็กชายเอกณัฏฐ์  ทัพพะธนสิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
638
เด็กชายเอกสิทธิ์  อ่ำอุ่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย
วิทย์ประถม
639
เด็กหญิงเอมมิกา  ทองเกิด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
640
เด็กหญิงเอลิสา  เวชสวรรค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
641
เด็กหญิงไอรดา  เทศสิงห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
642
เด็กชายิอิทธิพล  ทิมจ้อย
ป.6
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม