ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สิงห์บุรี

ณ อาคาร 3 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กชายกนกเทพ  ปังวัฒนกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกนกอร  สว่างเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกมลวรรณ  คาระวะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกรกนก  ชะเอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกรกนก  เนตรแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกรวรรณ  สีม่วง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
7
เด็กชายกรวิชญ์  ตันสงวน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
8
เด็กชายกฤชภัทร  ภักดิ์วิไลเกียรติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
9
เด็กหญิงกฤตยา  สินมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
10
เด็กชายกฤษฎิ์  ช่างประดับ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
11
เด็กชายกฤษติธี  สว่างศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
12
เด็กหญิงกวินธิดา  อมรการ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
13
เด็กชายก้องกิดากร  สารีผล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
14
เด็กหญิงกัญญาณัฏฐ์  วิจิตรจรัลรุ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
15
เด็กหญิงกัญญาภัค  โพทูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
16
เด็กหญิงกัญญาวีร์  โตมี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
17
เด็กหญิงกัญพัชญ์  มุสิกอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
18
เด็กหญิงกัลยกร  แสนพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
19
เด็กชายกิตติกร  ไทยมานิตย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
20
เด็กชายกิตติพงษ์  จูขวัญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
21
เด็กหญิงกิตติยา  ซิมอารีย์รัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
22
เด็กหญิงเกวลิน  โภคาพานิช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
23
เด็กชายเกษมสันต์  ภูพงษ์พานิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
24
เด็กชายขวัญตระกูล  ปรีดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
25
เด็กหญิงเขมิสศรา  แสงฉาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
26
เด็กชายเขษมศักดิ์  เช้าโต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
27
เด็กชายจรัณธร  บุญสว่าง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
28
เด็กหญิงจริตา  สงวนวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
29
เด็กหญิงจิดาภา  เรืองเกตุกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
30
เด็กหญิงจินดาภรณ์  เจียนพูนสิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
31
เด็กหญิงจิรภิญญา  ศรีเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
32
เด็กหญิงจิรัชยา  พงษ์ขาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
33
เด็กหญิงจีรวรรณ  จันทมงคล
ป.6
โรงเรียนวัดเซ่าสิงห์
คณิตประถม
34
เด็กชายเจษฎาพร  ไชยศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
35
เด็กชายเจษฏากร  เปลี่ยนเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สิงห์บุรี

ณ อาคาร 3 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงฉัตรรวี  สิงห์โต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
37
เด็กชายชญานนท์  สุวรรณชาติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
38
เด็กหญิงชญาน์นันท์  ศักดิลาภ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
39
เด็กหญิงชนัญนิตฏ์  รัตนศิริพงษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
40
เด็กชายชยพล  ทับบุรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
41
เด็กชายชยพล  แสงเพ็ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
42
เด็กชายชรัตณพง  อ่อนคำพา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
43
เด็กชายชลันธร  พานิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
44
เด็กหญิงชลิตา  ชูสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
45
เด็กชายชวภณ  วิจารณ์ปรีชา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
46
เด็กชายชวัลวิทย์  ศรีสว่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
47
เด็กชายชาคริส  ประจวบสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
48
เด็กชายชินกฤต  โตอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
49
เด็กหญิงชุติกาญจน์  สิงห์เมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
50
เด็กหญิงญาณิษา  เย็นเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
51
เด็กหญิงญาโณทัย  ภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
52
เด็กหญิงฐานิกา  คงดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
53
เด็กหญิงณฐมน  ทิพยสุวรรณมาลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
54
เด็กชายณัฏฐกิตติ์  รุ่งประเสริฐสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
55
เด็กชายณัฏฐ์ฐกรณ์  วงษ์สนธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
56
เด็กหญิงณัฐณิชาช์  จันทร์สุขเลิศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
57
เด็กชายณัฐนนท์  เกตสา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
58
เด็กชายณัฐวรรธน์  พุ่มไทรชลกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
59
เด็กชายณัทพงศ์  ทรงภู่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
60
เด็กหญิงณิภาพร  คิลาคิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
61
เด็กชายดนุพล  สุขวิญญา
ป.6
โรงเรียนวัดพรหมสาคร
คณิตประถม
62
เด็กหญิงดรัลรัตน์  ชวัลลักษณชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
63
เด็กชายเดชาธร  วรรณสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
64
เด็กชายต้นกล้า  พลทวี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
65
เด็กชายตามตะวัน  เรืองกิตติอังกูร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
66
เด็กชายติณเตโช  ศรีศาสตร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
67
เด็กชายตุลธร  ผึ้งปาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
68
เด็กชายเตชิษฏ์  แก้วแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
69
เด็กชายถิรเดช  จันทโนทัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
70
เด็กหญิงทยิดา  เมืองแสงศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สิงห์บุรี

ณ อาคาร 3 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงทัศสยา  ม่วงมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
72
เด็กชายธนกร  บุญมาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
73
เด็กชายธนกร  บุญมาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
74
เด็กชายธนกร  อินทรศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
75
เด็กชายธนกฤต  ภักดีศุภผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
76
เด็กชายธนธรณ์  แม้นพยัคฆ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
77
เด็กชายธนพล  แจ่มยิ่ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
78
เด็กชายธนภัทร  ภู่เงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
79
เด็กชายธนินธร  หาญพานิช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
80
เด็กชายธราธิป  อินทร์เอี่ยม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
81
เด็กชายธฤต  อันทับ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
82
เด็กชายธวัชชัย  ซาสอนตา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
83
เด็กหญิงธัญญาเรศ  เผื่อนนุช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
84
เด็กชายธีร์ธวัช  ชื่นชุมแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
85
เด็กชายธีร์ธวัช  โพทูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
86
เด็กชายธีรพล  บรรลุกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
87
เด็กชายธีวรา  โตเขียว
ป.5
โรงเรียนวัดพรหมสาคร
คณิตประถม
88
เด็กหญิงนภัส  ยิ้มละมัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
89
เด็กชายนรภัทร  จันทร์เพ็ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
90
เด็กหญิงนรมน  ชมผา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
91
เด็กชายนรวิชญ์  ม่วงแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
92
เด็กชายนวพล  ทับนิยม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
93
เด็กหญิงนันท์นภัสร์  เทพสุภรณ์กุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
94
เด็กหญิงนันธิชา  อ่วมวิไลย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
95
เด็กชายนับพัน  ตรีทศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
96
เด็กชายบวรวิชญ์  ใจมั่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
97
เด็กหญิงบัณฑิตา  ทองพานิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
98
เด็กหญิงบุญทวี  นาคอ่อน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
99
เด็กชายปภากร  อุทัศน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
100
เด็กหญิงปริยาภัทร  คันธานุรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
101
เด็กชายปัญชรชิต  คูตา
ป.6
โรงเรียนวัดพรหมสาคร
คณิตประถม
102
เด็กหญิงปัญญาพร  วงษ์ปัญญา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
103
เด็กชายปัณณกร  กระดิ่งสาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
104
เด็กหญิงปาณิศา  อมรประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
105
เด็กชายปาราเมศ  หงษ์ทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สิงห์บุรี

ณ อาคาร 3 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายปิติภัทร  ศิริภาพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
107
เด็กหญิงปิยกานต์  อู่เรือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
108
เด็กชายปิยชล  คุ้มทรัพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
109
เด็กหญิงปิยพัชร์  คงคาใส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
110
เด็กชายปุญญพัฒน์  ทองใส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
111
เด็กชายปุญญพัฒน์  นาครักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
112
เด็กชายปุญญพัฒน์  ฤกษ์งาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
113
เด็กหญิงปุณิกา  โคปาลสูตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
114
เด็กหญิงปูริดา  บริบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
115
เด็กชายพงศกร  พูลเปี่ยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
116
เด็กชายพงศกร  ราชประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
117
เด็กชายพงศ์ปณต  พันธุเกตุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
118
เด็กหญิงพชรมน  ด้วงวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
119
เด็กชายพนธกร  โพธิ์ม่วง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
120
เด็กหญิงพรรวินท์  จ่าหมื่นไวย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
121
เด็กชายพลลวินท์  จ่าหมื่นไวย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
122
เด็กชายพลวัฒน์  อินทร์บึง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
123
เด็กชายพัชนพงษ์  ทองประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
124
เด็กหญิงพิชญธิดา  ทองนพเก้า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
125
เด็กหญิงพิชญาดา  ปั้นเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
126
เด็กหญิงพิชญาพร  ปักโคทานัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
127
เด็กหญิงพิมประภา  ตรวจมรรคา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
128
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เพ็งแย้ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
129
เด็กชายพีรพัฒน์  ไตรสุธา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
130
เด็กหญิงแพรวา  อ่อนสาตร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
131
เด็กหญิงภคลักษณ์  เรือนหลวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
132
เด็กชายภควัฒน์  ด้วงทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
133
เด็กหญิงภัทรธิดา  ดอกบัว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
134
เด็กชายภัทรพล  ลุ่นเหลี่ยม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
135
เด็กหญิงภัทรลภา  กลั่นกลิ่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
136
เด็กหญิงภัทรวดี  เดชสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
137
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  หวลจิตต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
138
เด็กชายภัทริน  กุลกุศล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
139
เด็กหญิงภิญญดา  อิ่มละมูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
140
เด็กชายภูดิส  เชื้อสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สิงห์บุรี

ณ อาคาร 3 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายภูตะวัน  โสจะยะพันธุ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
142
เด็กชายภูริ  เอี่ยมโอฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
143
เด็กชายภูสิริ  หล่อสุทธิเศรษฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
144
เด็กชายโภคิน  ผงด้วง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
145
เด็กหญิงมนัสนันท์  บุญโย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
146
เด็กชายโมไนย  ศรีประเวศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
147
เด็กชายยศกร  อำพันศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
148
เด็กหญิงรมิตา  ขวัญทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
149
เด็กหญิงรัตนประภา  พุ่มมูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
150
เด็กหญิงลภัสรดา  บังอร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
151
เด็กหญิงลลิตวรรณ  ปิยะปัญญาพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
152
เด็กหญิงลักษิกา  จันทร์ถาวร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
153
เด็กชายวงศธร  จูคง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
154
เด็กหญิงวรนันท์  ดาประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
155
เด็กชายวรวุฒิ  ฉายชูวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
156
เด็กหญิงวิรงรอง  เสนามนตรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
157
เด็กชายวิศรุต  ช้วนสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
158
เด็กหญิงวิศินีฑ์  โตสลุง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
159
เด็กชายวีชพนธ์  ผลเกิด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
160
เด็กชายศดานันท์  โอภาส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
161
เด็กชายศรัณย์  บุญเรือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
162
เด็กหญิงศรุตา  เย็นจิตร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
163
เด็กชายศิรภัส  บุญเลิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
164
เด็กชายศิรวิชญ์  พรหมพันธกรณ์
ป.5
โรงเรียนวัดพรหมสาคร
คณิตประถม
165
เด็กชายศิรสิทธิ์  ผลจันทร์งาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
166
เด็กชายศิลา  ศรีเอี่ยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
167
เด็กชายศุภกร  ธรรมกรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
168
เด็กหญิงศุภกร  ปิยะโชติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
169
เด็กชายศุภกร  สุขเลี้ยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
170
เด็กชายศุภณัฐ  รักษาสัตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
171
เด็กชายศุภากร  พวงทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
172
เด็กชายสกลธวัฒน์  อ่อนกล่ำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
173
เด็กชายสรวิชญ์  รุ่งกำจัด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
174
เด็กชายสราวุธ  ฤกษ์จันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
175
เด็กชายสิงห์บุรี  เปียโชติ
ป.5
โรงเรียนวัดพรหมสาคร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สิงห์บุรี

ณ อาคาร 3 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายสิรพัธน์  วงษ์ลุน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
177
เด็กหญิงสิริกัญญา  อ่อนเขตร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
178
เด็กหญิงสิริยากร  ชัยพร
ป.5
โรงเรียนวัดพรหมสาคร
คณิตประถม
179
เด็กหญิงสิรีธร  สีหราชนิเวศน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
180
เด็กหญิงสุชาดา  แดงสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
181
เด็กหญิงสุพนิตา  ประสายกา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
182
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  แจ้งงุด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
183
เด็กชายสุวิจักขณ์  นิ่มนวลสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
184
เด็กชายสุวิจักขณ์  ภู่ชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
185
เด็กหญิงอนันดา  เพิ่มผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
186
เด็กหญิงอริสรา  ปานกล่ำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
187
เด็กชายอัครพล  มั่นคง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
188
เด็กหญิงอินทุพา  พลพุ่ม
ป.5
โรงเรียนวัดพรหมสาคร
คณิตประถม
189
เด็กหญิงโอลิเวีย  อาดามอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สิงห์บุรี

ณ อาคาร 3 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
190
เด็กหญิงกัญกร  เหลืองาม
ม.3
โรงเรียนวัดพรหมสาคร
คณิต ม.ต้น
191
เด็กชายกิตติพงษ์  คำโสภา
ม.3
โรงเรียนวัดพรหมสาคร
คณิต ม.ต้น
192
เด็กหญิงณัชชา  คงพิทักษ์
ม.3
โรงเรียนวัดพรหมสาคร
คณิต ม.ต้น
193
เด็กหญิงธนาพร  วิชาเกวียน
ม.3
โรงเรียนวัดพรหมสาคร
คณิต ม.ต้น
194
เด็กชายนันทวัตน์  นันทวิสาร
ม.3
โรงเรียนวัดพรหมสาคร
คณิต ม.ต้น
195
เด็กหญิงนิณา  คำพึ่งอุ่น
ม.3
โรงเรียนวัดพรหมสาคร
คณิต ม.ต้น
196
เด็กหญิงปรายฟ้า  ชะเอม
ม.3
โรงเรียนวัดพรหมสาคร
คณิต ม.ต้น
197
เด็กชายพชร  สำรวม
ม.3
โรงเรียนวัดพรหมสาคร
คณิต ม.ต้น
198
เด็กหญิงพัชราภา  วงเทียนแดง
ม.3
โรงเรียนวัดพรหมสาคร
คณิต ม.ต้น
199
เด็กหญิงพิมณภัทร์  ดำรงรัตน์
ม.3
โรงเรียนวัดพรหมสาคร
คณิต ม.ต้น
200
เด็กหญิงวรพิชชา  วรสาร
ม.3
โรงเรียนวัดพรหมสาคร
คณิต ม.ต้น
201
เด็กหญิงวิภวา  ปิ่นชุมพลแสง
ม.3
โรงเรียนวัดพรหมสาคร
คณิต ม.ต้น
202
นายศานติ  โตสุวรรณถาวร
ม.3
โรงเรียนวัดพรหมสาคร
คณิต ม.ต้น
203
เด็กชายสมพร  ก้อนคำ
ม.3
โรงเรียนวัดพรหมสาคร
คณิต ม.ต้น
204
นายอภิชาติ  เวียงขอบทอง
ม.3
โรงเรียนวัดพรหมสาคร
คณิต ม.ต้น
205
เด็กชายอลงกต  แสงสว่าง
ม.3
โรงเรียนวัดพรหมสาคร
คณิต ม.ต้น
206
เด็กหญิงอาภรณ์  ทองชะโชติ
ม.3
โรงเรียนวัดพรหมสาคร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สิงห์บุรี

ณ อาคาร 3 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
207
เด็กหญิงกชพร  ภูภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
208
เด็กชายกตัญญู  กาลัญญุตานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
209
เด็กหญิงกนกกร  ธรรมมงคล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
210
เด็กหญิงกนกพร  คำสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
211
เด็กหญิงกนกลักษณ์  ก้อนทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
212
เด็กหญิงกนิษา  คงประชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
213
เด็กหญิงกมลฉัตร  สุขทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
214
เด็กหญิงกรกมล  ผูกโพธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
215
เด็กหญิงกรกมล  หอมเนียม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
216
เด็กหญิงกรณิสา  เกิดพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
217
เด็กชายกรรชัย  กลิ่นแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
218
เด็กหญิงกฤตพร  พงศ์สินกวินกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
219
เด็กชายกฤติน  สุขเคหา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
220
เด็กหญิงกฤติมา  ชื่นใจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
221
เด็กชายกฤศกร  สำราญดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
222
เด็กชายกษิด์เดช  สุทธิวานิช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
223
เด็กหญิงกัญจณ์ชญา  บุญอิ่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
224
เด็กหญิงกัญจน์ณิชา  สิงห์คำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
225
เด็กหญิงกัญญพัชร  ชมภูนุช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
226
เด็กหญิงกัญญ์วรา  แสงสวย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
227
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  รอตเสถียร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
228
เด็กหญิงกัญญาพร  เยาะสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
229
เด็กหญิงกัญญาภัค  เชยสาคร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
230
เด็กหญิงกัญญาวีร์  อินสุชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
231
เด็กชายกัณพล  มีสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
232
เด็กชายกันตพัชร  ทับทิม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
233
เด็กชายกันต์  กาฬภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
234
เด็กชายกัมปนาท  แดงสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
235
เด็กหญิงกานต์ธิดา  แคล่วคล่อง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
236
เด็กหญิงกานต์พิชชา  บัวเผือก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
237
เด็กชายการันต์  รอดเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
238
เด็กชายกิตติธัช  อังสนั่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
239
เด็กชายกิตตินันท์  พรมาแข้
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
240
เด็กหญิงกุลนัส  ชะนะการี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
241
เด็กหญิงกุลภรณ์  พานิชพิบูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สิงห์บุรี

ณ อาคาร 3 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
242
เด็กชายกุลวัฒน์  หาญสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
243
เด็กหญิงเกล้าฤทัย  กฤดาญชลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
244
เด็กชายเกษมสันต์  ประพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
245
เด็กชายเก้า  ดูดดื่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
246
เด็กชายไกลวังวล  กฤดาญชลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
247
เด็กหญิงขวัญข้าว  จันทเวช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
248
เด็กหญิงขวัญจิรา  ปานสิงห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
249
เด็กหญิงขวัญพิชชา  แก้วคง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
250
เด็กชายคฑาธร  วงษ์สวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
251
เด็กชายคณพศ  เกตุชู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
252
เด็กชายคเณศวร  ชาวนาฝ้าย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
253
เด็กหญิงงามศิริ  พระเนตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
254
เด็กหญิงจิดาภา  จันทร์แก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
255
เด็กหญิงจิดาภา  บางเขน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
256
เด็กหญิงจิรชยา  หมอยาเก่า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
257
เด็กชายจิรพัชร  แซ่ล้อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
258
เด็กชายจิรังกูร  ศรีสงคราม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
259
เด็กหญิงจิรัชญา  บุญพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
260
เด็กหญิงจิราพร  จีมสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
261
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ศรีธรรมาภรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
262
เด็กหญิงชญาดา  ไกรสิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
263
เด็กหญิงชญานันทน์  เตียศรีพัฒนสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
264
เด็กชายชญานิน  กุลกุศล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
265
เด็กหญิงชญานิศ  ตระกูลธร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
266
เด็กหญิงชญานุตม์  วงษ์สนธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
267
เด็กหญิงชนกวนันท์  ศรีรัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
268
เด็กหญิงชนม์พิชา  จิตสงวนสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
269
เด็กชายชนะรัตน์  ดีสม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
270
เด็กหญิงชนันทิญา  จันทร์โนทัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
271
เด็กชายชนาธิป  ตระกูลปาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
272
เด็กชายชนาธิป  แสงสว่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
273
เด็กหญิงชนิดาภา  ใจกล้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
274
เด็กหญิงชนิสรา  เปรมปราศัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
275
เด็กหญิงชลกร  รัตนศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
276
เด็กหญิงชลธิชา  ทับยา
ป.6
โรงเรียนวัดพรหมสาคร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สิงห์บุรี

ณ อาคาร 3 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
277
เด็กชายชวกร  มาลากุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
278
เด็กหญิงชวัลรัตน์  อิ่มอำไพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
279
เด็กหญิงชวัลลักษณ์  คงทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
280
เด็กหญิงชัชนิกา  เชี่ยวชาญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
281
เด็กชายชัยทัต  มากพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
282
เด็กชายชัยนาวี  ดลไพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
283
เด็กชายชัยพร  จำนงค์หาญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
284
เด็กชายชัยวัญญ์  ปัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
285
เด็กหญิงชาลิสา  กรีคงคา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
286
เด็กชายชิษณุพงศ์  แตงอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
287
เด็กหญิงชุติมตี  เอียงทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
288
เด็กหญิงโชติชญาณ์  ประสงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
289
เด็กหญิงโชติรส  มีเคลือบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
290
เด็กหญิงโชติรส  หมีเทพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
291
เด็กชายไชยนันท์  คงทน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
292
เด็กชายญาณวุฒิ  หอมเย็น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
293
เด็กชายญาณิน  สนธิธรรม
ป.5
โรงเรียนวัดพรหมสาคร
วิทย์ประถม
294
เด็กหญิงญาณิศา  ปิ่นทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
295
เด็กหญิงญาตาวี  คุ้มทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
296
เด็กชายฐปนวัฒน์  แตงนนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
297
เด็กชายฐิติวัฒน์  บัวพนัส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
298
เด็กชายฐิติวัฒน์  วรปัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
299
เด็กชายณฐกร  สงวนเนตร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
300
เด็กหญิงณฐิตา  เรือนงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
301
เด็กหญิงณปภัช  ศริพันธุ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
302
เด็กหญิงณภัทร  เพ็ชรประสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
303
เด็กชายณภูดล  มิตรเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
304
เด็กชายณัฎฐนันท์  ดุริยะหิรัญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
305
เด็กชายณัฏฐกฤษฏิ์  วรรณรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
306
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ยุงทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
307
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  นพโกศล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
308
เด็กชายณัฏฐวี  ไกรทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
309
เด็กหญิงณัฐกฤตา  เกตุแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
310
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ควบคุม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
311
เด็กหญิงณัฐชยาน์  แนบสนิทธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สิงห์บุรี

ณ อาคาร 4 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
312
เด็กหญิงณัฐชา  โพธิ์วิฑูรย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
313
เด็กหญิงณัฐณิชา  ศูนย์จันทร์
ป.6
โรงเรียนวัดพรหมสาคร
วิทย์ประถม
314
เด็กหญิงณัฐธีรา  จันมัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
315
เด็กชายณัฐนนท์  แก้งคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
316
เด็กหญิงณัฐนรีภัทร์  เกษสลวย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
317
เด็กชายณัฐนันท์  จับเทียน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
318
เด็กชายณัฐนันท์  มากมาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
319
เด็กชายณัฐพงศ์  อินทรวิลัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
320
เด็กชายณัฐพล  สุขทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
321
เด็กชายณัฐพัฒน์  จงกลธนาลาภ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
322
เด็กชายณัฐภูมิ  สิงห์พลับ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
323
เด็กหญิงณิชนันท์  โพธิ์ทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
324
เด็กหญิงณิชานันท์  โพธิ์ทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
325
เด็กหญิงณิชาภา  ขวัญนาคกำธร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
326
เด็กหญิงณิชาภา  พุทธาวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
327
เด็กหญิงณิฐารัตน์  คำลือชา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
328
เด็กชายณีชคุณ  คูตระกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
329
เด็กชายดนตรี  ดนตรีเสนาะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
330
เด็กชายเดชา  นาคประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
331
เด็กชายเดชาวัต  พึ่งตน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
332
เด็กหญิงต้นน้ำ  ปั้นเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
333
เด็กชายเตชพัฒน์  บุดดาผา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
334
เด็กชายเตวิพัฒน์  กลิ่นหัวไผ่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
335
เด็กหญิงทรัพย์จนันต์  สุขโก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
336
เด็กหญิงทิพวัลย์  สุขมาก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
337
เด็กหญิงทิศรักษ์  ภู่ระหงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
338
เด็กชายธนกร  อาชะวะบูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
339
เด็กชายธนกฤต  จันยมิตรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
340
เด็กชายธนเทพ  ทองเผือก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
341
เด็กหญิงธนปภัทร  อุทาวงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
342
เด็กชายธนพนธ์  มาตสิงห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
343
เด็กชายธนพนธ์  สนเทศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
344
เด็กหญิงธนพร  สมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
345
เด็กหญิงธนภรณ์  แก้ววงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
346
เด็กชายธนภัทร  ดิษบรรจง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สิงห์บุรี

ณ อาคาร 4 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
347
เด็กชายธนภัทร  บุญยืน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
348
เด็กชายธนภัทร์  ก้อนคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
349
เด็กชายธนภูมิ  ม่วงทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
350
เด็กชายธนวัฒน์  กองทุ่งมน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
351
เด็กชายธนวัฒน์  กองฟู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
352
เด็กหญิงธนัญชนก  สังข์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
353
เด็กชายธนากร  ชัยสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
354
เด็กชายธนาสนธิ์  จันทร์นุ่ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
355
เด็กหญิงธนิสรา  บุญมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
356
เด็กหญิงธมลพร  บุตตะนันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
357
เด็กชายธรรศพงศ์  ศิลป์ธัญภัทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
358
เด็กหญิงธริณรัชช์  แผ่นทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
359
เด็กหญิงธัญชนก  ชะนะการี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
360
เด็กหญิงธัญชนก  ปลื้มรุ่งโรจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
361
เด็กหญิงธัญชนิต  วิริยะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
362
เด็กหญิงธัญญรัตน์  โพธิ์ศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
363
เด็กหญิงธัญญาภรณ์  เรือนหลวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
364
เด็กหญิงธัญญารัตน์  พรหมเกิด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
365
เด็กหญิงธัญธร  ริ้วเลิศพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
366
เด็กชายธามนิธิศ  คุ้มญาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
367
เด็กชายธีทัต  สำแดงภัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
368
เด็กชายธีธัช  ทองสี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
369
เด็กหญิงธีรดา  นาคสมพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
370
เด็กชายธีรภัทร  ไล้พันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
371
เด็กชายธีรภัทร  สิงห์โต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
372
เด็กชายธีรวีร์  ตันอำนวย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
373
เด็กชายนพรุจ  ใจชื่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
374
เด็กชายนรานันทน์  วุฒิเขต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
375
เด็กหญิงนฤมลชนก  ดอกพิกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
376
เด็กชายนฤมิตร  สุรินทะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
377
เด็กชายนัฐกฤต  เถาว์เกลือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
378
เด็กหญิงนัสนันธ์  สุขรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
379
เด็กหญิงนิภาพร  พานทองวัฒนกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
380
เด็กหญิงนิศารัตน์  มณีรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
381
เด็กหญิงบุญญรัตน์  ผลทับทิม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สิงห์บุรี

ณ อาคาร 4 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
382
เด็กหญิงบุญญิศา  เร้าสูงเนิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
383
เด็กหญิงบุญญิสา  ชำนาญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
384
เด็กหญิงบุณยานุช  น้ำดอกไม้
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
385
เด็กหญิงเบญญาดา  วีระพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
386
เด็กหญิงปทิตตา  เนียมคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
387
เด็กหญิงปทิตตา  สงเลิศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
388
เด็กหญิงปภาวี  พลอยนัด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
389
เด็กชายปรเมษฐ์  ฉาบแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
390
เด็กหญิงปราณปรียา  เสือยอด
ป.6
โรงเรียนวัดเซ่าสิงห์
วิทย์ประถม
391
เด็กหญิงปริชญา  สังข์ทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
392
เด็กหญิงปรียา  เทียมลี้
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
393
เด็กหญิงปรียาภรณ์  กิริยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
394
เด็กหญิงปรีรติ  ปานเพ็ชร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
395
เด็กหญิงปวรรัตน์  เจริญอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
396
เด็กหญิงปวริศา  อ่วมน้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
397
เด็กหญิงปวีณ์สุดา  แสงแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
398
เด็กชายปวุฒิ  ยาคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
399
เด็กชายปัฐวีร์  พูลทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
400
เด็กชายปัณณวิชญ์  แพ่งเกษร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
401
เด็กชายปัณณวิชญ์  สมานรัตนเสถียร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
402
เด็กชายปัณณวิชญ์  แสงเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
403
เด็กชายปัณณวิชญ์  หอมจำรูญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
404
เด็กหญิงปาลิตา  บุญกล้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
405
เด็กหญิงปิยกาญจน์  งามขำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
406
เด็กหญิงปิยพัชร  สมานรัตนเสถียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
407
เด็กหญิงปิยมน  สุเดชะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
408
เด็กหญิงปิยาภรณ์  หลากสุขถม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
409
เด็กหญิงปีย์รดา  คุ้มเขตร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
410
เด็กชายปุญญพัฒน์  สงแอ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
411
เด็กหญิงปุญญิสา  บุญเรือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
412
เด็กชายปุณณสิน  บัวกลับ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
413
เด็กหญิงปุณณิศา  ผลจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
414
เด็กชายปุณยวัจน์  เชียงดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
415
เด็กหญิงปุณยวีร์  เนียมคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
416
เด็กหญิงปุษยา  กรีคงคา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สิงห์บุรี

ณ อาคาร 4 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
417
เด็กหญิงเปมิกา  ชูชัยมงคล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
418
เด็กหญิงเปรมยุดา  เทียนถาวร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
419
เด็กหญิงเปรียบดาว  นันทดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
420
เด็กหญิงไปรยา  เทียนถาวร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
421
เด็กชายพงษ์เพชร  ทองศรีนาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
422
เด็กหญิงพจน์จรส  ผาสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
423
เด็กชายพชร  โกมล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
424
เด็กชายพชร  สุรเณร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
425
เด็กหญิงพชรพร  เพ็ชร์รักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
426
เด็กหญิงพรกนก  คาดพันโน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
427
เด็กหญิงพรปวีณ์  รัตนนิติการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
428
เด็กหญิงพรพรหมพรรณ  เสวกพันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
429
เด็กชายพรพัฒน์  พรประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
430
เด็กหญิงพรพิชา  ทองชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
431
เด็กหญิงพรไพลิน  ช่ออัญชัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
432
เด็กหญิงพรรณภัทร  ศรีฉ่ำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
433
เด็กหญิงพรรษชล  เหมือนเพชร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
434
เด็กหญิงพรสวรรค์  เนกขำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
435
เด็กหญิงพลอยชมพู  ช่างชุบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
436
เด็กหญิงพลอยชมพู  สมสิงห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
437
เด็กหญิงพลอยไพริน  สุทธิสุข
ป.6
โรงเรียนวัดพรหมสาคร
วิทย์ประถม
438
เด็กชายพสิษฐ์  ศุภนคร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
439
เด็กชายพัชรพล  วงษ์แย้ม
ป.5
โรงเรียนวัดพรหมสาคร
วิทย์ประถม
440
เด็กหญิงพัชรวรรณ  เพชรเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
441
เด็กหญิงพัชรีรัตน์  สุขรัตนวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
442
เด็กหญิงพัทธนันท์  มีประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
443
เด็กหญิงพัธราพร  น่วมจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
444
เด็กชายพันธุ์รัช  สุดสอาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
445
เด็กหญิงพันธุ์วรินทร์  พัวพานิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
446
เด็กหญิงพาสุข  ภาคีรุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
447
เด็กหญิงพิชชาพร  สุรกร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
448
เด็กหญิงพิชญธิดา  แก้วเพ็ชร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
449
เด็กหญิงพิชญ์สินี  พรประสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
450
เด็กหญิงพิชญ์สินี  พุ่มพวง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
451
เด็กชายพิชญะ  เหล็กอ่อนตา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สิงห์บุรี

ณ อาคาร 4 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
452
เด็กชายพิทยุตม์  ชัชวาลย์สมบัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
453
เด็กหญิงพิมพ์แก้ว  จารี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
454
เด็กชายพีรประเสริฐ  สมพรชัยมงคล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
455
เด็กชายพีรวิชญ์  ถุงเงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
456
เด็กหญิงพุทธรักษา  ขำทรง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
457
เด็กหญิงเพชราภรณ์  ปานกล่ำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
458
เด็กหญิงเพียงพอ  วรรณบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
459
เด็กหญิงแพรแก้ว  อัฐมาลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
460
เด็กหญิงภคพร  ผูกเกษร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
461
เด็กหญิงภคพร  เรือนงาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
462
เด็กชายภวรัญชน์  สามัญเขตกรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
463
เด็กหญิงภัทร์ธีรา  หานะกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
464
เด็กหญิงภัทรภร  ขาวแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
465
เด็กหญิงภัทรภร  พุ่มคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
466
เด็กหญิงภัทรวดี  พุ่มพวง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
467
เด็กหญิงภัทรวดี  สายนาค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
468
เด็กชายภัทรวิชญ์  สันทกิจไพบูลย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
469
เด็กหญิงภัทรศญา  ธรรมมะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
470
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  มาฆะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
471
เด็กหญิงภัศรา  อิ่มเชื้ออยู่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
472
เด็กหญิงภัสนิชา  รอดเฉย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
473
เด็กชายภาณุพงศ์  ดวงดารา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
474
เด็กชายภาณุพงศ์  เห็นสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
475
เด็กชายภาร์คุน  ดีศักดิ์เสถียร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
476
เด็กหญิงภิญญดา  สระบัว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
477
เด็กหญิงภิญญดา  สักการะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
478
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  เสือครุฑ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
479
เด็กหญิงภิรษา  นวรัตน์ ณ อยุธยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
480
เด็กชายภิศิทธิ  บัวเงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
481
เด็กชายภูเทพ  ลาวัลย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
482
เด็กหญิงภูธิวรรณ  ภูสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
483
เด็กชายภูเบศ  เขตการ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
484
เด็กชายภูภัท  โกมลวาทิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
485
เด็กชายภูมิจัก  ปราบทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
486
เด็กชายภูมิ์นิพัทธ์  จิตตพัฒน์โภคิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สิงห์บุรี

ณ อาคาร 4 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
487
เด็กชายภูมิพัฒน์  เสียงแจ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
488
เด็กชายภูมิภากร  วงษ์หอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
489
เด็กชายภูมิอิทธิกร  รุ่งแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
490
เด็กหญิงภูริชญา  สังข์ทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
491
เด็กชายภูวดล  ทองนุ้ย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
492
เด็กชายภูวดล  วัดเยื้อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
493
เด็กหญิงภูษณาพร  อ่ำจีน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
494
เด็กหญิงมณรวี  จันรอด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
495
เด็กหญิงมณิวรา  วิทยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
496
เด็กหญิงมนัสวีย์  ดวงเดช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
497
เด็กหญิงมิตราพร  แสงฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
498
เด็กหญิงเมทาวิณี  พันมานิมิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
499
เด็กหญิงเมธาวี  เรียมปิติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
500
เด็กชายยศกร  สอนทองคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
501
เด็กหญิงโยไนย  ศรีประเวศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
502
เด็กหญิงโยษิตา  สมใจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
503
เด็กหญิงรจนภัฏ  รุดทัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
504
เด็กชายรชานนท์  พันมานิมิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
505
เด็กหญิงรดา  บุญร่วม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
506
เด็กชายรตนโชติ  ด้วงทองสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
507
เด็กหญิงรติมา  ดีพร้อม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
508
เด็กหญิงรมิตา  ศรีสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
509
เด็กหญิงร้อยเพชร  เพชรรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
510
เด็กชายระดมพล  นุสไพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
511
เด็กชายรัชชานนท์  จันทร์ฉาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
512
เด็กหญิงรัชนก  ดิสา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
513
เด็กหญิงรัญชน์รมณ  ปิ่นแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
514
เด็กหญิงรินรดา  ยุหลง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
515
เด็กชายรุ่งภิพัฒน์  ถมเขียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
516
เด็กหญิงรุจิรา  พันธ์แตง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
517
เด็กชายไรวินท์  แววนกยูง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
518
เด็กหญิงลภัสรดา  สุขดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
519
เด็กหญิงลักษิกา  สิงห์ศรีธงชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
520
เด็กชายวชิรวิทย์  นิลเขียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
521
เด็กชายวชิรวิทย์  เสวกพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สิงห์บุรี

ณ อาคาร 4 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
522
เด็กหญิงวณพร  แย้มบู่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
523
เด็กชายวรเชษฐ์  ศรีธนู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
524
เด็กชายวรมน  ตุ้มทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
525
เด็กหญิงวรรณษา  แสงสว่าง
ป.6
โรงเรียนวัดพรหมสาคร
วิทย์ประถม
526
เด็กหญิงวรวสา  แย้มศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
527
เด็กหญิงวรัทยา  บุญมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
528
เด็กหญิงวราวรรณ  ทิพยไพฑูรย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
529
เด็กหญิงวริศรา  วิริยเวชกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
530
เด็กหญิงวริศรา  หุ่นสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
531
เด็กชายวสุ  สักกัจจวันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
532
เด็กหญิงวัฑฒิกา  เทียมเมฆ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
533
เด็กชายวาชิร  มาศวิเชียร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
534
เด็กชายวาทิศ  เผือกสอาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
535
เด็กหญิงวาเลนทิพย์  สุขสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
536
เด็กหญิงวาศิลา  สีตะระโส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
537
เด็กหญิงวาสิตา  สุขดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
538
เด็กหญิงวิชญาดา  รัตนอำภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
539
เด็กหญิงวิชญาพร  ลูกเงาะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
540
เด็กหญิงวิภาวี  ฉัตร์สงวนชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
541
เด็กหญิงวิรินทร์ณัชชา  ห้ำบัวเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
542
เด็กชายวีระเจตร์  เสมอเหมือน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
543
เด็กหญิงศลิษา  เรืองสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
544
เด็กหญิงศศิประภา  ทองขาว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
545
เด็กหญิงศศิพิมพ์  ภักดีพิบูลย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
546
เด็กหญิงศศิวรรณ  พรมนิมิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
547
เด็กหญิงศศิอร  นีละนะวก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
548
เด็กชายศาสตราวุธ  สมัครวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
549
เด็กหญิงศิรกาญจน์  ใจกว้าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
550
เด็กหญิงศิรดา  ลาวัลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
551
เด็กชายศิรศักดิ์  เล็บสิงห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
552
เด็กชายศิระ  ลมุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
553
เด็กหญิงศิระกาญจน์  นาคสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
554
เด็กหญิงศิรัสกรณ์  ธนชัยบุณยนันท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
555
เด็กชายศิวัศปวีร์  ใหญ่พงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
556
เด็กชายศุภกร  โภคา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สิงห์บุรี

ณ อาคาร 4 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
557
เด็กชายศุภวิชญ์  ภู่ระหงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
558
เด็กชายศุภวิชญ์  เรืองศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
559
เด็กหญิงศุภาพัทธ์  วงศ์สมพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
560
เด็กหญิงศุภิสรา  แสงฉาย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
561
เด็กหญิงสนิกะวาที  ผาสุขขี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
562
เด็กหญิงสรวีย์  ใจวงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
563
เด็กหญิงสาริศา  บัวคลี่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
564
เด็กหญิงสิดารัศมิ์  สุขคง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
565
เด็กหญิงสิรภัทร  กองแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดพรหมสาคร
วิทย์ประถม
566
เด็กชายสิริกร  โชคธนธรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
567
เด็กหญิงสิริกานต์  ศรทรง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
568
เด็กหญิงสุกฤตา  คำรอด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
569
เด็กหญิงสุจิรา  ภู่ชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
570
เด็กหญิงสุชัญญา  กาวิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
571
เด็กหญิงสุชาวลี  บุญมี
ป.6
โรงเรียนวัดพรหมสาคร
วิทย์ประถม
572
เด็กหญิงสุพิชฌาญ์  บ้านไร่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
573
เด็กหญิงสุภนิดา  ดวงเทพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
574
เด็กชายสุรพิชญ์  สุขกิจภากรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
575
เด็กชายสุวพิชญ์  ทองสอาด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
576
เด็กชายสุวภัทร  ดวงเทพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
577
เด็กหญิงหิรัญญิการ์  สิงห์โต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
578
เด็กหญิงอชิรญา  พรอภิชาติกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
579
เด็กชายอนุพงษ์  ชอบประดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
580
เด็กชายอนุภัทร  โพธิ์ดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
581
เด็กชายอภิรักษ์  แท่งทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
582
เด็กหญิงอภิวรรณ  รัศมีวงษ์
ป.6
โรงเรียนวัดพรหมสาคร
วิทย์ประถม
583
เด็กหญิงอรณัฐ  เร้าสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
584
เด็กหญิงอริสา  บุญมียงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
585
เด็กชายอรุชา  ไพรสันต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
586
เด็กหญิงอวยพร  ภู่ประสงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
587
เด็กหญิงอัจจิมา  ถิ่นคำ
ป.6
โรงเรียนวัดพรหมสาคร
วิทย์ประถม
588
เด็กชายอัศวิน  สุจริต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
589
เด็กชายอาชวิน  เอี่ยมเกิด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
590
เด็กหญิงอาชิรฎา  ไทยวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
591
เด็กหญิงอิสริยา  มณฑา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สิงห์บุรี

ณ อาคาร 1 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
592
เด็กหญิงอุไรรัตณ์  ชาติดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
593
เด็กชายเอกณัท  ผิวเหลือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
594
เด็กหญิงเอกปรีฬ์ญา  คุ้มเขต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
595
เด็กชายเอกราช  อ่อนแถม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
596
เด็กชายเอกอาทิตย์  เกิดสมบุญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม