ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สิงห์บุรี

ณ อาคาร 3 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กชายกนกเทพ  ปังวัฒนกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกนกอร  สว่างเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกมลวรรณ  คาระวะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงกรกนก  ชะเอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงกรกนก  เนตรแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงกรวรรณ  สีม่วง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กชายกรวิชญ์  ตันสงวน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กชายกฤชภัทร  ภักดิ์วิไลเกียรติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กหญิงกฤตยา  สินมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กชายกฤษฎิ์  ช่างประดับ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กชายกฤษติธี  สว่างศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กหญิงกวินธิดา  อมรการ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กชายก้องกิดากร  สารีผล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กหญิงกัญญาณัฏฐ์  วิจิตรจรัลรุ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กหญิงกัญญาภัค  โพทูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กหญิงกัญญาวีร์  โตมี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงกัญพัชญ์  มุสิกอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กหญิงกัลยกร  แสนพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กชายกิตติกร  ไทยมานิตย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กชายกิตติพงษ์  จูขวัญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กหญิงกิตติยา  ซิมอารีย์รัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กหญิงเกวลิน  โภคาพานิช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กชายเกษมสันต์  ภูพงษ์พานิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กชายขวัญตระกูล  ปรีดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กหญิงเขมิสศรา  แสงฉาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กชายเขษมศักดิ์  เช้าโต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กชายจรัณธร  บุญสว่าง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กหญิงจริตา  สงวนวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กหญิงจิดาภา  เรืองเกตุกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กหญิงจินดาภรณ์  เจียนพูนสิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กหญิงจิรภิญญา  ศรีเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กหญิงจิรัชยา  พงษ์ขาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงจีรวรรณ  จันทมงคล
ป.6
โรงเรียนวัดเซ่าสิงห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กชายเจษฎาพร  ไชยศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กชายเจษฏากร  เปลี่ยนเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สิงห์บุรี

ณ อาคาร 3 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงฉัตรรวี  สิงห์โต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กชายชญานนท์  สุวรรณชาติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กหญิงชญาน์นันท์  ศักดิลาภ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กหญิงชนัญนิตฏ์  รัตนศิริพงษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กชายชยพล  ทับบุรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กชายชยพล  แสงเพ็ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กชายชรัตณพง  อ่อนคำพา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กชายชลันธร  พานิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงชลิตา  ชูสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กชายชวภณ  วิจารณ์ปรีชา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กชายชวัลวิทย์  ศรีสว่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กชายชาคริส  ประจวบสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กชายชินกฤต  โตอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กหญิงชุติกาญจน์  สิงห์เมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กหญิงญาณิษา  เย็นเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กหญิงญาโณทัย  ภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กหญิงฐานิกา  คงดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กหญิงณฐมน  ทิพยสุวรรณมาลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กชายณัฏฐกิตติ์  รุ่งประเสริฐสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กชายณัฏฐ์ฐกรณ์  วงษ์สนธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กหญิงณัฐณิชาช์  จันทร์สุขเลิศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กชายณัฐนนท์  เกตสา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กชายณัฐวรรธน์  พุ่มไทรชลกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กชายณัทพงศ์  ทรงภู่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กหญิงณิภาพร  คิลาคิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กชายดนุพล  สุขวิญญา
ป.6
โรงเรียนวัดพรหมสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กหญิงดรัลรัตน์  ชวัลลักษณชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กชายเดชาธร  วรรณสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กชายต้นกล้า  พลทวี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กชายตามตะวัน  เรืองกิตติอังกูร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กชายติณเตโช  ศรีศาสตร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กชายตุลธร  ผึ้งปาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กชายเตชิษฏ์  แก้วแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กชายถิรเดช  จันทโนทัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กหญิงทยิดา  เมืองแสงศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สิงห์บุรี

ณ อาคาร 3 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงทัศสยา  ม่วงมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กชายธนกร  บุญมาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กชายธนกร  บุญมาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กชายธนกร  อินทรศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กชายธนกฤต  ภักดีศุภผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กชายธนธรณ์  แม้นพยัคฆ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กชายธนพล  แจ่มยิ่ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กชายธนภัทร  ภู่เงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กชายธนินธร  หาญพานิช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กชายธราธิป  อินทร์เอี่ยม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กชายธฤต  อันทับ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กชายธวัชชัย  ซาสอนตา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กหญิงธัญญาเรศ  เผื่อนนุช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กชายธีร์ธวัช  ชื่นชุมแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กชายธีร์ธวัช  โพทูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กชายธีรพล  บรรลุกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กชายธีวรา  โตเขียว
ป.5
โรงเรียนวัดพรหมสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กหญิงนภัส  ยิ้มละมัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กชายนรภัทร  จันทร์เพ็ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กหญิงนรมน  ชมผา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กชายนรวิชญ์  ม่วงแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กชายนวพล  ทับนิยม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กหญิงนันท์นภัสร์  เทพสุภรณ์กุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กหญิงนันธิชา  อ่วมวิไลย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กชายนับพัน  ตรีทศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กชายบวรวิชญ์  ใจมั่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กหญิงบัณฑิตา  ทองพานิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กหญิงบุญทวี  นาคอ่อน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กชายปภากร  อุทัศน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กหญิงปริยาภัทร  คันธานุรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กชายปัญชรชิต  คูตา
ป.6
โรงเรียนวัดพรหมสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กหญิงปัญญาพร  วงษ์ปัญญา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กชายปัณณกร  กระดิ่งสาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กหญิงปาณิศา  อมรประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กชายปาราเมศ  หงษ์ทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สิงห์บุรี

ณ อาคาร 3 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายปิติภัทร  ศิริภาพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กหญิงปิยกานต์  อู่เรือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กชายปิยชล  คุ้มทรัพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กหญิงปิยพัชร์  คงคาใส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กชายปุญญพัฒน์  ทองใส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กชายปุญญพัฒน์  นาครักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กชายปุญญพัฒน์  ฤกษ์งาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กหญิงปุณิกา  โคปาลสูตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กหญิงปูริดา  บริบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กชายพงศกร  พูลเปี่ยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กชายพงศกร  ราชประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กชายพงศ์ปณต  พันธุเกตุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กหญิงพชรมน  ด้วงวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กชายพนธกร  โพธิ์ม่วง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กหญิงพรรวินท์  จ่าหมื่นไวย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กชายพลลวินท์  จ่าหมื่นไวย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กชายพลวัฒน์  อินทร์บึง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กชายพัชนพงษ์  ทองประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กหญิงพิชญธิดา  ทองนพเก้า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กหญิงพิชญาดา  ปั้นเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กหญิงพิชญาพร  ปักโคทานัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กหญิงพิมประภา  ตรวจมรรคา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เพ็งแย้ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กชายพีรพัฒน์  ไตรสุธา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กหญิงแพรวา  อ่อนสาตร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กหญิงภคลักษณ์  เรือนหลวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กชายภควัฒน์  ด้วงทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กหญิงภัทรธิดา  ดอกบัว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กชายภัทรพล  ลุ่นเหลี่ยม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กหญิงภัทรลภา  กลั่นกลิ่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กหญิงภัทรวดี  เดชสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  หวลจิตต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กชายภัทริน  กุลกุศล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กหญิงภิญญดา  อิ่มละมูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กชายภูดิส  เชื้อสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สิงห์บุรี

ณ อาคาร 3 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายภูตะวัน  โสจะยะพันธุ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กชายภูริ  เอี่ยมโอฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กชายภูสิริ  หล่อสุทธิเศรษฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กชายโภคิน  ผงด้วง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กหญิงมนัสนันท์  บุญโย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กชายโมไนย  ศรีประเวศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กชายยศกร  อำพันศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กหญิงรมิตา  ขวัญทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กหญิงรัตนประภา  พุ่มมูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กหญิงลภัสรดา  บังอร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กหญิงลลิตวรรณ  ปิยะปัญญาพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กหญิงลักษิกา  จันทร์ถาวร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กชายวงศธร  จูคง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กหญิงวรนันท์  ดาประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กชายวรวุฒิ  ฉายชูวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กหญิงวิรงรอง  เสนามนตรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กชายวิศรุต  ช้วนสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กหญิงวิศินีฑ์  โตสลุง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กชายวีชพนธ์  ผลเกิด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กชายศดานันท์  โอภาส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กชายศรัณย์  บุญเรือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กหญิงศรุตา  เย็นจิตร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กชายศิรภัส  บุญเลิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กชายศิรวิชญ์  พรหมพันธกรณ์
ป.5
โรงเรียนวัดพรหมสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กชายศิรสิทธิ์  ผลจันทร์งาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กชายศิลา  ศรีเอี่ยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กชายศุภกร  ธรรมกรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กหญิงศุภกร  ปิยะโชติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กชายศุภกร  สุขเลี้ยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กชายศุภณัฐ  รักษาสัตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กชายศุภากร  พวงทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กชายสกลธวัฒน์  อ่อนกล่ำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กชายสรวิชญ์  รุ่งกำจัด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กชายสราวุธ  ฤกษ์จันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กชายสิงห์บุรี  เปียโชติ
ป.5
โรงเรียนวัดพรหมสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สิงห์บุรี

ณ อาคาร 3 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายสิรพัธน์  วงษ์ลุน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กหญิงสิริกัญญา  อ่อนเขตร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กหญิงสิริยากร  ชัยพร
ป.5
โรงเรียนวัดพรหมสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กหญิงสิรีธร  สีหราชนิเวศน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กหญิงสุชาดา  แดงสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กหญิงสุพนิตา  ประสายกา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  แจ้งงุด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กชายสุวิจักขณ์  นิ่มนวลสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กชายสุวิจักขณ์  ภู่ชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กหญิงอนันดา  เพิ่มผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กหญิงอริสรา  ปานกล่ำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กชายอัครพล  มั่นคง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กหญิงอินทุพา  พลพุ่ม
ป.5
โรงเรียนวัดพรหมสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กหญิงโอลิเวีย  อาดามอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สิงห์บุรี

ณ อาคาร 3 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
190
เด็กหญิงกัญกร  เหลืองาม
ม.3
โรงเรียนวัดพรหมสาคร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กชายกิตติพงษ์  คำโสภา
ม.3
โรงเรียนวัดพรหมสาคร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กหญิงณัชชา  คงพิทักษ์
ม.3
โรงเรียนวัดพรหมสาคร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กหญิงธนาพร  วิชาเกวียน
ม.3
โรงเรียนวัดพรหมสาคร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กชายนันทวัตน์  นันทวิสาร
ม.3
โรงเรียนวัดพรหมสาคร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กหญิงนิณา  คำพึ่งอุ่น
ม.3
โรงเรียนวัดพรหมสาคร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กหญิงปรายฟ้า  ชะเอม
ม.3
โรงเรียนวัดพรหมสาคร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กชายพชร  สำรวม
ม.3
โรงเรียนวัดพรหมสาคร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กหญิงพัชราภา  วงเทียนแดง
ม.3
โรงเรียนวัดพรหมสาคร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กหญิงพิมณภัทร์  ดำรงรัตน์
ม.3
โรงเรียนวัดพรหมสาคร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กหญิงวรพิชชา  วรสาร
ม.3
โรงเรียนวัดพรหมสาคร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กหญิงวิภวา  ปิ่นชุมพลแสง
ม.3
โรงเรียนวัดพรหมสาคร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
นายศานติ  โตสุวรรณถาวร
ม.3
โรงเรียนวัดพรหมสาคร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กชายสมพร  ก้อนคำ
ม.3
โรงเรียนวัดพรหมสาคร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
นายอภิชาติ  เวียงขอบทอง
ม.3
โรงเรียนวัดพรหมสาคร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กชายอลงกต  แสงสว่าง
ม.3
โรงเรียนวัดพรหมสาคร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กหญิงอาภรณ์  ทองชะโชติ
ม.3
โรงเรียนวัดพรหมสาคร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สิงห์บุรี

ณ อาคาร 3 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
207
เด็กหญิงกชพร  ภูภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กชายกตัญญู  กาลัญญุตานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กหญิงกนกกร  ธรรมมงคล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กหญิงกนกพร  คำสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
211
เด็กหญิงกนกลักษณ์  ก้อนทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กหญิงกนิษา  คงประชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กหญิงกมลฉัตร  สุขทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กหญิงกรกมล  ผูกโพธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กหญิงกรกมล  หอมเนียม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กหญิงกรณิสา  เกิดพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กชายกรรชัย  กลิ่นแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กหญิงกฤตพร  พงศ์สินกวินกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กชายกฤติน  สุขเคหา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กหญิงกฤติมา  ชื่นใจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กชายกฤศกร  สำราญดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กชายกษิด์เดช  สุทธิวานิช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กหญิงกัญจณ์ชญา  บุญอิ่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กหญิงกัญจน์ณิชา  สิงห์คำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กหญิงกัญญพัชร  ชมภูนุช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กหญิงกัญญ์วรา  แสงสวย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  รอตเสถียร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กหญิงกัญญาพร  เยาะสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กหญิงกัญญาภัค  เชยสาคร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กหญิงกัญญาวีร์  อินสุชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กชายกัณพล  มีสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กชายกันตพัชร  ทับทิม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กชายกันต์  กาฬภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กชายกัมปนาท  แดงสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กหญิงกานต์ธิดา  แคล่วคล่อง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กหญิงกานต์พิชชา  บัวเผือก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กชายการันต์  รอดเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กชายกิตติธัช  อังสนั่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กชายกิตตินันท์  พรมาแข้
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กหญิงกุลนัส  ชะนะการี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กหญิงกุลภรณ์  พานิชพิบูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สิงห์บุรี

ณ อาคาร 3 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
242
เด็กชายกุลวัฒน์  หาญสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กหญิงเกล้าฤทัย  กฤดาญชลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กชายเกษมสันต์  ประพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กชายเก้า  ดูดดื่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
246
เด็กชายไกลวังวล  กฤดาญชลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กหญิงขวัญข้าว  จันทเวช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กหญิงขวัญจิรา  ปานสิงห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กหญิงขวัญพิชชา  แก้วคง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กชายคฑาธร  วงษ์สวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กชายคณพศ  เกตุชู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กชายคเณศวร  ชาวนาฝ้าย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กหญิงงามศิริ  พระเนตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กหญิงจิดาภา  จันทร์แก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กหญิงจิดาภา  บางเขน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กหญิงจิรชยา  หมอยาเก่า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กชายจิรพัชร  แซ่ล้อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กชายจิรังกูร  ศรีสงคราม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กหญิงจิรัชญา  บุญพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กหญิงจิราพร  จีมสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ศรีธรรมาภรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กหญิงชญาดา  ไกรสิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กหญิงชญานันทน์  เตียศรีพัฒนสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กชายชญานิน  กุลกุศล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กหญิงชญานิศ  ตระกูลธร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กหญิงชญานุตม์  วงษ์สนธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กหญิงชนกวนันท์  ศรีรัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กหญิงชนม์พิชา  จิตสงวนสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กชายชนะรัตน์  ดีสม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กหญิงชนันทิญา  จันทร์โนทัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กชายชนาธิป  ตระกูลปาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กชายชนาธิป  แสงสว่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กหญิงชนิดาภา  ใจกล้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กหญิงชนิสรา  เปรมปราศัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กหญิงชลกร  รัตนศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กหญิงชลธิชา  ทับยา
ป.6
โรงเรียนวัดพรหมสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สิงห์บุรี

ณ อาคาร 3 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
277
เด็กชายชวกร  มาลากุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กหญิงชวัลรัตน์  อิ่มอำไพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กหญิงชวัลลักษณ์  คงทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กหญิงชัชนิกา  เชี่ยวชาญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
281
เด็กชายชัยทัต  มากพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กชายชัยนาวี  ดลไพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กชายชัยพร  จำนงค์หาญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กชายชัยวัญญ์  ปัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กหญิงชาลิสา  กรีคงคา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กชายชิษณุพงศ์  แตงอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กหญิงชุติมตี  เอียงทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กหญิงโชติชญาณ์  ประสงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กหญิงโชติรส  มีเคลือบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กหญิงโชติรส  หมีเทพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กชายไชยนันท์  คงทน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กชายญาณวุฒิ  หอมเย็น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กชายญาณิน  สนธิธรรม
ป.5
โรงเรียนวัดพรหมสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กหญิงญาณิศา  ปิ่นทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กหญิงญาตาวี  คุ้มทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กชายฐปนวัฒน์  แตงนนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กชายฐิติวัฒน์  บัวพนัส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กชายฐิติวัฒน์  วรปัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กชายณฐกร  สงวนเนตร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กหญิงณฐิตา  เรือนงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กหญิงณปภัช  ศริพันธุ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กหญิงณภัทร  เพ็ชรประสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กชายณภูดล  มิตรเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กชายณัฎฐนันท์  ดุริยะหิรัญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กชายณัฏฐกฤษฏิ์  วรรณรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ยุงทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  นพโกศล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กชายณัฏฐวี  ไกรทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กหญิงณัฐกฤตา  เกตุแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ควบคุม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กหญิงณัฐชยาน์  แนบสนิทธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สิงห์บุรี

ณ อาคาร 4 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
312
เด็กหญิงณัฐชา  โพธิ์วิฑูรย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กหญิงณัฐณิชา  ศูนย์จันทร์
ป.6
โรงเรียนวัดพรหมสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กหญิงณัฐธีรา  จันมัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กชายณัฐนนท์  แก้งคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
316
เด็กหญิงณัฐนรีภัทร์  เกษสลวย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กชายณัฐนันท์  จับเทียน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กชายณัฐนันท์  มากมาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กชายณัฐพงศ์  อินทรวิลัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กชายณัฐพล  สุขทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กชายณัฐพัฒน์  จงกลธนาลาภ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กชายณัฐภูมิ  สิงห์พลับ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กหญิงณิชนันท์  โพธิ์ทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กหญิงณิชานันท์  โพธิ์ทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กหญิงณิชาภา  ขวัญนาคกำธร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กหญิงณิชาภา  พุทธาวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กหญิงณิฐารัตน์  คำลือชา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กชายณีชคุณ  คูตระกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กชายดนตรี  ดนตรีเสนาะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กชายเดชา  นาคประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กชายเดชาวัต  พึ่งตน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กหญิงต้นน้ำ  ปั้นเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กชายเตชพัฒน์  บุดดาผา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กชายเตวิพัฒน์  กลิ่นหัวไผ่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กหญิงทรัพย์จนันต์  สุขโก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กหญิงทิพวัลย์  สุขมาก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กหญิงทิศรักษ์  ภู่ระหงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กชายธนกร  อาชะวะบูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กชายธนกฤต  จันยมิตรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กชายธนเทพ  ทองเผือก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กหญิงธนปภัทร  อุทาวงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กชายธนพนธ์  มาตสิงห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กชายธนพนธ์  สนเทศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กหญิงธนพร  สมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กหญิงธนภรณ์  แก้ววงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กชายธนภัทร  ดิษบรรจง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สิงห์บุรี

ณ อาคาร 4 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
347
เด็กชายธนภัทร  บุญยืน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กชายธนภัทร์  ก้อนคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กชายธนภูมิ  ม่วงทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กชายธนวัฒน์  กองทุ่งมน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
351
เด็กชายธนวัฒน์  กองฟู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กหญิงธนัญชนก  สังข์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กชายธนากร  ชัยสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กชายธนาสนธิ์  จันทร์นุ่ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กหญิงธนิสรา  บุญมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กหญิงธมลพร  บุตตะนันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กชายธรรศพงศ์  ศิลป์ธัญภัทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กหญิงธริณรัชช์  แผ่นทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กหญิงธัญชนก  ชะนะการี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กหญิงธัญชนก  ปลื้มรุ่งโรจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กหญิงธัญชนิต  วิริยะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กหญิงธัญญรัตน์  โพธิ์ศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กหญิงธัญญาภรณ์  เรือนหลวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กหญิงธัญญารัตน์  พรหมเกิด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กหญิงธัญธร  ริ้วเลิศพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กชายธามนิธิศ  คุ้มญาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กชายธีทัต  สำแดงภัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กชายธีธัช  ทองสี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กหญิงธีรดา  นาคสมพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กชายธีรภัทร  ไล้พันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กชายธีรภัทร  สิงห์โต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กชายธีรวีร์  ตันอำนวย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กชายนพรุจ  ใจชื่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กชายนรานันทน์  วุฒิเขต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กหญิงนฤมลชนก  ดอกพิกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กชายนฤมิตร  สุรินทะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กชายนัฐกฤต  เถาว์เกลือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กหญิงนัสนันธ์  สุขรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กหญิงนิภาพร  พานทองวัฒนกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กหญิงนิศารัตน์  มณีรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กหญิงบุญญรัตน์  ผลทับทิม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สิงห์บุรี

ณ อาคาร 4 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
382
เด็กหญิงบุญญิศา  เร้าสูงเนิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กหญิงบุญญิสา  ชำนาญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กหญิงบุณยานุช  น้ำดอกไม้
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กหญิงเบญญาดา  วีระพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
386
เด็กหญิงปทิตตา  เนียมคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กหญิงปทิตตา  สงเลิศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กหญิงปภาวี  พลอยนัด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กชายปรเมษฐ์  ฉาบแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กหญิงปราณปรียา  เสือยอด
ป.6
โรงเรียนวัดเซ่าสิงห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กหญิงปริชญา  สังข์ทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กหญิงปรียา  เทียมลี้
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กหญิงปรียาภรณ์  กิริยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กหญิงปรีรติ  ปานเพ็ชร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กหญิงปวรรัตน์  เจริญอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กหญิงปวริศา  อ่วมน้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กหญิงปวีณ์สุดา  แสงแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กชายปวุฒิ  ยาคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กชายปัฐวีร์  พูลทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กชายปัณณวิชญ์  แพ่งเกษร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กชายปัณณวิชญ์  สมานรัตนเสถียร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กชายปัณณวิชญ์  แสงเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กชายปัณณวิชญ์  หอมจำรูญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กหญิงปาลิตา  บุญกล้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กหญิงปิยกาญจน์  งามขำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กหญิงปิยพัชร  สมานรัตนเสถียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กหญิงปิยมน  สุเดชะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กหญิงปิยาภรณ์  หลากสุขถม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กหญิงปีย์รดา  คุ้มเขตร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กชายปุญญพัฒน์  สงแอ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กหญิงปุญญิสา  บุญเรือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กชายปุณณสิน  บัวกลับ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กหญิงปุณณิศา  ผลจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กชายปุณยวัจน์  เชียงดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กหญิงปุณยวีร์  เนียมคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กหญิงปุษยา  กรีคงคา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สิงห์บุรี

ณ อาคาร 4 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
417
เด็กหญิงเปมิกา  ชูชัยมงคล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กหญิงเปรมยุดา  เทียนถาวร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กหญิงเปรียบดาว  นันทดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กหญิงไปรยา  เทียนถาวร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
421
เด็กชายพงษ์เพชร  ทองศรีนาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กหญิงพจน์จรส  ผาสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
เด็กชายพชร  โกมล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กชายพชร  สุรเณร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กหญิงพชรพร  เพ็ชร์รักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กหญิงพรกนก  คาดพันโน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กหญิงพรปวีณ์  รัตนนิติการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
เด็กหญิงพรพรหมพรรณ  เสวกพันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กชายพรพัฒน์  พรประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กหญิงพรพิชา  ทองชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กหญิงพรไพลิน  ช่ออัญชัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
เด็กหญิงพรรณภัทร  ศรีฉ่ำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กหญิงพรรษชล  เหมือนเพชร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กหญิงพรสวรรค์  เนกขำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กหญิงพลอยชมพู  ช่างชุบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กหญิงพลอยชมพู  สมสิงห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
437
เด็กหญิงพลอยไพริน  สุทธิสุข
ป.6
โรงเรียนวัดพรหมสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กชายพสิษฐ์  ศุภนคร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กชายพัชรพล  วงษ์แย้ม
ป.5
โรงเรียนวัดพรหมสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
เด็กหญิงพัชรวรรณ  เพชรเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
441
เด็กหญิงพัชรีรัตน์  สุขรัตนวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
เด็กหญิงพัทธนันท์  มีประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
443
เด็กหญิงพัธราพร  น่วมจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กชายพันธุ์พัช  สุดสอาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
เด็กหญิงพันธุ์วรินทร์  พัวพานิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กหญิงพาสุข  ภาคีรุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
เด็กหญิงพิชชาพร  สุรกร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
448
เด็กหญิงพิชญธิดา  แก้วเพ็ชร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
เด็กหญิงพิชญ์สินี  พรประสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กหญิงพิชญ์สินี  พุ่มพวง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
เด็กชายพิชญะ  เหล็กอ่อนตา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สิงห์บุรี

ณ อาคาร 4 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
452
เด็กชายพิทยุตม์  ชัชวาลย์สมบัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
453
เด็กหญิงพิมพ์แก้ว  จารี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
เด็กชายพีรประเสริฐ  สมพรชัยมงคล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
455
เด็กชายพีรวิชญ์  ถุงเงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
456
เด็กหญิงพุทธรักษา  ขำทรง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
457
เด็กหญิงเพชราภรณ์  ปานกล่ำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
458
เด็กหญิงเพียงพอ  วรรณบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
459
เด็กหญิงแพรแก้ว  อัฐมาลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
460
เด็กหญิงภคพร  ผูกเกษร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
461
เด็กหญิงภคพร  เรือนงาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
462
เด็กชายภวรัญชน์  สามัญเขตกรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
463
เด็กหญิงภัทร์ธีรา  หานะกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
464
เด็กหญิงภัทรภร  ขาวแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
465
เด็กหญิงภัทรภร  พุ่มคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
466
เด็กหญิงภัทรวดี  พุ่มพวง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
467
เด็กหญิงภัทรวดี  สายนาค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
468
เด็กชายภัทรวิชญ์  สันทกิจไพบูลย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
469
เด็กหญิงภัทรศญา  ธรรมมะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
470
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  มาฆะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
471
เด็กหญิงภัศรา  อิ่มเชื้ออยู่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
472
เด็กหญิงภัสนิชา  รอดเฉย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
473
เด็กชายภาณุพงศ์  ดวงดารา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
474
เด็กชายภาณุพงศ์  เห็นสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
475
เด็กชายภาร์คุน  ดีศักดิ์เสถียร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
476
เด็กหญิงภิญญดา  สระบัว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
477
เด็กหญิงภิญญดา  สักการะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
478
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  เสือครุฑ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
479
เด็กหญิงภิรษา  นวรัตน์ ณ อยุธยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
480
เด็กชายภิศิทธิ  บัวเงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
481
เด็กชายภูเทพ  ลาวัลย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
482
เด็กหญิงภูธิวรรณ  ภูสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
483
เด็กชายภูเบศ  เขตการณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
484
เด็กชายภูภัท  โกมลวาทิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
485
เด็กชายภูมิจัก  ปราบทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
486
เด็กชายภูมิ์นิพัทธ์  จิตตพัฒน์โภคิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สิงห์บุรี

ณ อาคาร 4 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
487
เด็กชายภูมิพัฒน์  เสียงแจ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
488
เด็กชายภูมิภากร  วงษ์หอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
489
เด็กชายภูมิอิทธิกร  รุ่งแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
490
เด็กหญิงภูริชญา  สังข์ทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
491
เด็กชายภูวดล  ทองนุ้ย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
492
เด็กชายภูวดล  วัดเยื้อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
493
เด็กหญิงภูษณาพร  อ่ำจีน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
494
เด็กหญิงมณรวี  จันรอด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
495
เด็กหญิงมณิวรา  วิทยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
496
เด็กหญิงมนัสวีย์  ดวงเดช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
497
เด็กหญิงมิตราพร  แสงฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
498
เด็กหญิงเมทาวิณี  พันมานิมิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
499
เด็กหญิงเมธาวี  เรียมปิติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
500
เด็กชายยศกร  สอนทองคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
501
เด็กหญิงโยไนย  ศรีประเวศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
502
เด็กหญิงโยษิตา  สมใจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
503
เด็กหญิงรจนภัฏ  รุดทัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
504
เด็กชายรชานนท์  พันมานิมิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
505
เด็กหญิงรดา  บุญร่วม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
506
เด็กชายรตนโชติ  ด้วงทองสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
507
เด็กหญิงรติมา  ดีพร้อม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
508
เด็กหญิงรมิตา  ศรีสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
509
เด็กหญิงร้อยเพชร  เพชรรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
510
เด็กชายระดมพล  นุสไพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
511
เด็กชายรัชชานนท์  จันทร์ฉาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
512
เด็กหญิงรัชนก  ดิสา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
513
เด็กหญิงรัญชน์รมณ  ปิ่นแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
514
เด็กหญิงรินรดา  ยุหลง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
515
เด็กชายรุ่งภิพัฒน์  ถมเขียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
516
เด็กหญิงรุจิรา  พันธ์แตง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
517
เด็กชายไรวินท์  แววนกยูง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
518
เด็กหญิงลภัสรดา  สุขดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
519
เด็กหญิงลักษิกา  สิงห์ศรีธงชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
520
เด็กชายวชิรวิทย์  นิลเขียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
521
เด็กชายวชิรวิทย์  เสวกพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สิงห์บุรี

ณ อาคาร 4 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
522
เด็กหญิงวณพร  แย้มบู่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
523
เด็กชายวรเชษฐ์  ศรีธนู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
524
เด็กชายวรมน  ตุ้มทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
525
เด็กหญิงวรรณษา  แสงสว่าง
ป.6
โรงเรียนวัดพรหมสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
526
เด็กหญิงวรวสา  แย้มศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
527
เด็กหญิงวรัทยา  บุญมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
528
เด็กหญิงวราวรรณ  ทิพยไพฑูรย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
529
เด็กหญิงวริศรา  วิริยเวชกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
530
เด็กหญิงวริศรา  หุ่นสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
531
เด็กชายวสุ  สักกัจจวันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
532
เด็กหญิงวัฑฒิกา  เทียมเมฆ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
533
เด็กชายวาชิร  มาศวิเชียร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
534
เด็กชายวาทิศ  เผือกสอาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
535
เด็กหญิงวาเลนทิพย์  สุขสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
536
เด็กหญิงวาศิลา  สีตะระโส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
537
เด็กหญิงวาสิตา  สุขดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
538
เด็กหญิงวิชญาดา  รัตนอำภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
539
เด็กหญิงวิชญาพร  ลูกเงาะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
540
เด็กหญิงวิภาวี  ฉัตร์สงวนชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
541
เด็กหญิงวิรินทร์ณัชชา  ห้ำบัวเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
542
เด็กชายวีระเจตร์  เสมอเหมือน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
543
เด็กหญิงศลิษา  เรืองสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
544
เด็กหญิงศศิประภา  ทองขาว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
545
เด็กหญิงศศิพิมพ์  ภักดีพิบูลย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
546
เด็กหญิงศศิวรรณ  พรมนิมิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
547
เด็กหญิงศศิอร  นีละนะวก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
548
เด็กชายศาสตราวุธ  สมัครวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
549
เด็กหญิงศิรกาญจน์  ใจกว้าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
550
เด็กหญิงศิรดา  ลาวัลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
551
เด็กชายศิรศักดิ์  เล็บสิงห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
552
เด็กชายศิระ  ลมุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
553
เด็กหญิงศิระกาญจน์  นาคสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
554
เด็กหญิงศิรัสกรณ์  ธนชัยบุณยนันท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
555
เด็กชายศิวัศปวีร์  ใหญ่พงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
556
เด็กชายศุภกร  โภคา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สิงห์บุรี

ณ อาคาร 4 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
557
เด็กชายศุภวิชญ์  ภู่ระหงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
558
เด็กชายศุภวิชญ์  เรืองศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
559
เด็กหญิงศุภาพัทธ์  วงศ์สมพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
560
เด็กหญิงศุภิสรา  แสงฉาย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
561
เด็กหญิงสนิกะวาที  ผาสุขขี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
562
เด็กหญิงสรวีย์  ใจวงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
563
เด็กหญิงสาริศา  บัวคลี่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
564
เด็กหญิงสิดารัศมิ์  สุขคง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
565
เด็กหญิงสิรภัทร  กองแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดพรหมสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
566
เด็กชายสิริกร  โชคธนธรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
567
เด็กหญิงสิริกานต์  ศรทรง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
568
เด็กหญิงสุกฤตา  คำรอด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
569
เด็กหญิงสุจิรา  ภู่ชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
570
เด็กหญิงสุชัญญา  กาวิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
571
เด็กหญิงสุชาวลี  บุญมี
ป.6
โรงเรียนวัดพรหมสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
572
เด็กหญิงสุพิชฌาญ์  บ้านไร่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
573
เด็กหญิงสุภนิดา  ดวงเทพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
574
เด็กชายสุรพิชญ์  สุขกิจภากรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
575
เด็กชายสุวพิชญ์  ทองสอาด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
576
เด็กชายสุวภัทร  ดวงเทพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
577
เด็กหญิงหิรัญญิการ์  สิงห์โต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
578
เด็กหญิงอชิรญา  พรอภิชาติกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
579
เด็กชายอนุพงษ์  ชอบประดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
580
เด็กชายอนุภัทร  โพธิ์ดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
581
เด็กชายอภิรักษ์  แท่งทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
582
เด็กหญิงอภิวรรณ  รัศมีวงษ์
ป.6
โรงเรียนวัดพรหมสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
583
เด็กหญิงอรณัฐ  เร้าสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
584
เด็กหญิงอริสา  บุญมียงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
585
เด็กชายอรุชา  ไพรสันต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
586
เด็กหญิงอวยพร  ภู่ประสงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
587
เด็กหญิงอัจจิมา  ถิ่นคำ
ป.6
โรงเรียนวัดพรหมสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
588
เด็กชายอัศวิน  สุจริต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
589
เด็กชายอาชวิน  เอี่ยมเกิด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
590
เด็กหญิงอาชิรฎา  ไทยวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
591
เด็กหญิงอิสริยา  มณฑา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สิงห์บุรี

ณ อาคาร 1 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
592
เด็กหญิงอุไรรัตณ์  ชาติดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
593
เด็กชายเอกณัท  ผิวเหลือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
594
เด็กหญิงเอกปรีฬ์ญา  คุ้มเขต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
595
เด็กชายเอกราช  อ่อนแถม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
596
เด็กชายเอกอาทิตย์  เกิดสมบุญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์