ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สระบุรี เขต 2

ณ อาคารปิยรักษ์ 2ห้อง 1/1 ชั้น 2 โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กชายกฤตาณัฐ  วิชาธรรม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  เพ็ชรวัฒนา
ป.6
โรงเรียนวัดหนองตาบุญ
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกวินตรา  สุทธิโรจน์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกัลยา  ประทุมมา
ป.6
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกาญจนรัตน์  ต่อน้อง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกานต์ปภา  พลศักดิ์เดช
ป.4
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา
คณิตประถม
7
เด็กหญิงจรินทร์พร  เงินอยู่
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
8
เด็กชายจักรภัทร  รอดวงษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
9
เด็กชายจำเริญ  พันตั๋น
ป.5
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
คณิตประถม
10
เด็กหญิงจิราภา  อ่อนสกุล
ป.4
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา
คณิตประถม
11
เด็กหญิงจุฑารัตน์  ไชยาเทพ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
12
เด็กหญิงชคัชธาดา  เพ็ชรตะกั่ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
13
เด็กหญิงชนม์สิตา  พุแค
ป.6
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
คณิตประถม
14
เด็กหญิงชนิการต์  บุญไทย
ป.4
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา
คณิตประถม
15
เด็กหญิงชมพูนุช  ทิพเนตร์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
16
เด็กหญิงชรินรัตน์  นวลเขียว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
17
เด็กชายชินภัสร์  ร่วมเผ่าไทย
ป.4
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา
คณิตประถม
18
เด็กหญิงซิม  ผลประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
คณิตประถม
19
เด็กหญิงญาณิศาร์  อินทเสนา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา
คณิตประถม
20
เด็กหญิงฐิตาภา  โม้พา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง
คณิตประถม
21
เด็กชายณัฐชนน  ยอดแก้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา
คณิตประถม
22
เด็กหญิงณัฐชา  บุญทิพย์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา
คณิตประถม
23
เด็กหญิงณัฐณิชา  แซ่ลี้
ป.5
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา
คณิตประถม
24
เด็กหญิงณัฐยาน์  กัดผุ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
25
เด็กหญิงณิชกานต์  ไวยภาษ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
26
เด็กหญิงดาราวดี  เชิดสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร
คณิตประถม
27
เด็กหญิงบุษกร  แก้วนาง
ป.5
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
คณิตประถม
28
เด็กชายตันติกร  ปั้นคุ้ม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
29
เด็กหญิงทิพวรรณ  กรกนก
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
30
เด็กชายธนบดี  วรกุล
ป.4
โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชั่น
คณิตประถม
31
เด็กชายธนกร  เอื้อหิรัญญานนท์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
32
เด็กชายธรรมวิทย์  สิริกาญจนวงศ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
33
เด็กหญิงธัญชนก  คัมภิรานนท์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา
คณิตประถม
34
เด็กหญิงธัญพิชชา  พิลามาตย์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง
คณิตประถม
35
เด็กชายธีรเดช  คงเขียว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สระบุรี เขต 2

ณ อาคารปิยรักษ์ 2 ห้อง 1/2 ชั้น 2 โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายธีรพงศ์  น่วมโต
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
37
เด็กหญิงนันทพร  ยิ้มขลิบ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา
คณิตประถม
38
เด็กหญิงนาอีม  ขันธพัฒน์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา
คณิตประถม
39
เด็กหญิงนิกข์นิภา  บุญส่ง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา
คณิตประถม
40
เด็กหญิงปภัสรา  บุตรศรีสาย
ป.5
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
คณิตประถม
41
เด็กชายปรวัฒน์  บรรจงปรุ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา
คณิตประถม
42
เด็กหญิงประภาวัลย์  อินพญา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
43
เด็กชายปองคุณ  ยาสมุทร
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
44
เด็กหญิงเปรมยุดา  บุตรราช
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
45
เด็กชายพชรพล  จันทร์หอม
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
46
เด็กหญิงพรบุณยา  อ่อนพงษ์
ป.6
โรงเรียนวัดหนองตาบุญ
คณิตประถม
47
เด็กหญิงพรพิมล  ชัยเนตร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
48
เด็กชายพลกฤต  ทับทิมทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
49
เด็กหญิงพัชรีรัตน์  เที่ยงกระโทก
ป.6
โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร
คณิตประถม
50
เด็กหญิงพัณณิตา  แสนคำมี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
51
เด็กชายพัทธดนย์  สุวรรณไตรย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา
คณิตประถม
52
เด็กชายพายุ  แจ่มใสดี
ป.5
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
คณิตประถม
53
เด็กหญิงพิชร์ชพร  สมบูรณ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
54
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ชัยแสน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา
คณิตประถม
55
นายพิมพ์พิชชา  บริสุทธิ์ธรรม
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
56
เด็กหญิงพิมมาดา  อัชรพงศ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
57
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  จันทร์สารี
ป.6
โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร
คณิตประถม
58
เด็กชายภาคภูมิ  เทพตาแสง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา
คณิตประถม
59
เด็กชายภาณุพัฒน์  ก้อนทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
60
เด็กชายภูมิสิริวรัญ  สินณรงค์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
61
เด็กชายมีนา  จันทะบูรณ์
ป.6
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
คณิตประถม
62
เด็กชายรณกฤต  งามจันทร์
ป.6
โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร
คณิตประถม
63
เด็กหญิงรัชณิล  สังข์รอด
ป.4
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
คณิตประถม
64
เด็กหญิงรัชดา  ผูกพันธุ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา
คณิตประถม
65
เด็กหญิงลลิตา  แผลงศร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา
คณิตประถม
66
เด็กชายวงศพัทธ์  ศรีชัย
ป.6
โรงเรียนวัดหนองตาบุญ
คณิตประถม
67
เด็กหญิงวชิรญาณ์  สถาพร
ป.4
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
คณิตประถม
68
เด็กชายวรกานต์  มีทะโจร
ป.4
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
คณิตประถม
69
เด็กหญิงวรัณญา  สีละขันธุ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา
คณิตประถม
70
เด็กหญิงวริยา  มีเจตนา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สระบุรี เขต 2

ณ อาคารปิยรักษ์ห้อง 1/3 ชั้น 2 โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายวัชพล  อิ่มเอิบ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา
คณิตประถม
72
เด็กชายวัชรากรณ์  สรรเสริญพิมพ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
73
เด็กชายวัฒณวิทย์  สรรเสริญพิมพ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
74
เด็กหญิงวิรดา  มาธิสัย
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
75
เด็กชายวิรัลพักต์  แซ่โค้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
76
เด็กชายวีรภัฎ  ปินตาบูรณ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา
คณิตประถม
77
เด็กหญิงศศิกานต์  อัฐมาลา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง
คณิตประถม
78
เด็กหญิงศศิจำนงค์  มณีนพรัตน์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา
คณิตประถม
79
เด็กหญิงศศิธร  โภคทรัพย์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
80
เด็กหญิงศิริกัลยา  เขื่อนจันทึก
ป.5
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา
คณิตประถม
81
เด็กหญิงสาริศา  ภูอาจ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา
คณิตประถม
82
เด็กชายสิงห์  เสื่อย
ป.6
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
คณิตประถม
83
เด็กชายสิรวิชญ์  สุวรรณไตรย์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา
คณิตประถม
84
เด็กหญิงสุชาวดี  รักซ้อน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
85
เด็กหญิงสุนิษา  บุญมี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
86
เด็กชายสุบรรณ  มาสาลี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
87
เด็กหญิงสุพรรษา  ครูห้วย
ป.6
โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร
คณิตประถม
88
เด็กชายเสกสรรค์  สกุลสุขเกษม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
89
เด็กชายอนุวัฒน์  ทาวัน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง
คณิตประถม
90
เด็กชายอมเรศ  นวลศรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
91
เด็กชายอรุชา  ผลสุข
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
92
เด็กหญิงอารยา  ไก่แก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา
คณิตประถม
93
เด็กหญิงอารยา  สอนกลาง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา
คณิตประถม
94
เด็กชายอิทธินันท์  พลปาน
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สระบุรี เขต 2

ณ อาคารปิยรักษ์ ห้อง 2/1 ชั้น 2 โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
95
เด็กชายกฤติเดช  โคตรพงษ์
ม.1
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิต ม.ต้น
96
เด็กหญิงกฤษณา  ดวงสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
คณิต ม.ต้น
97
เด็กหญิงเก็จมณี  เกตุมณี
ม.3
โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร
คณิต ม.ต้น
98
เด็กหญิงเกวลิน  ทรงเจริญ
ม.1
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิต ม.ต้น
99
เด็กชายเกียรติศักดิ์  บุญชารี
ม.3
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
คณิต ม.ต้น
100
เด็กหญิงจอมขวัญ  หอมสมบัติ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง
คณิต ม.ต้น
101
เด็กชายจักรินทร์  ไวยุทธ์
ม.3
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิต ม.ต้น
102
นายจารุวัฒน์  ม่วงอิ่ม
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง
คณิต ม.ต้น
103
เด็กหญิงจินตนา  พรมที
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง
คณิต ม.ต้น
104
เด็กหญิงจิรัชญา  สุดจันทึก
ม.1
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิต ม.ต้น
105
เด็กหญิงจิราพร  เกตุสว่าง
ม.2
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิต ม.ต้น
106
เด็กชายเจษฎา  ในสันเทียะ
ม.2
โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร
คณิต ม.ต้น
107
เด็กหญิงชญานันท์  มูลสาร
ม.3
โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร
คณิต ม.ต้น
108
เด็กชายชนากร  จันดิษฐ
ม.2
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิต ม.ต้น
109
เด็กชายชาญยุทธ  เชษฐา
ม.3
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
คณิต ม.ต้น
110
นายฐิติพันธ์  เสมอใจ
ม.3
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิต ม.ต้น
111
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ศรีคำ
ม.2
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิต ม.ต้น
112
เด็กหญิงณัฐวุฒิ  ศรีระโท
ม.2
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
คณิต ม.ต้น
113
เด็กหญิงดวงกมล  สมพลกรัง
ม.3
โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร
คณิต ม.ต้น
114
เด็กหญิงนงค์ณภัส  ศรีบุรมย์
ม.1
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
คณิต ม.ต้น
115
เด็กชายนันทวุฒิ  วงศ์อำมาตย์
ม.2
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
คณิต ม.ต้น
116
เด็กหญิงเนตรชนก  สิงห์ลอ
ม.2
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิต ม.ต้น
117
เด็กหญิงบุษกร  อุ่นพรหม
ม.3
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
คณิต ม.ต้น
118
เด็กชายปรัชญา  ดุลโคกสูง
ม.1
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิต ม.ต้น
119
เด็กหญิงปานตะวัน  เกรงสำโรง
ม.1
โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร
คณิต ม.ต้น
120
เด็กชายปิยพัฒน์  มุขสันเทียะ
ม.1
โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร
คณิต ม.ต้น
121
เด็กหญิงปิยะนุช  มะลิวัตร
ม.3
โรงเรียนบ้านซับสนุ่น
คณิต ม.ต้น
122
เด็กหญิงพรนภา  บำรุงวัด
ม.3
โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร
คณิต ม.ต้น
123
เด็กหญิงพรพรรณ  ศรีเกื้อกลิ่น
ม.2
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิต ม.ต้น
124
เด็กชายพรพิพัฒน์  บุญค้ำ
ม.2
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
คณิต ม.ต้น
125
เด็กหญิงพรรณิตา  พรมมา
ม.2
โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร
คณิต ม.ต้น
126
เด็กชายพรสวรรค์  สุขคำ
ม.1
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิต ม.ต้น
127
เด็กหญิงพัชชา  โสภา
ม.3
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
คณิต ม.ต้น
128
เด็กชายพัฒนพงษ์  ศิริจันดา
ม.3
โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร
คณิต ม.ต้น
129
นางสาวพิมพ์พรรณ  ชัยเนตร
ม.3
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สระบุรี เขต 2

ณ อาคารปิยรักษ์ห้อง 2/2 ชั้น 2 โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
130
เด็กชายพีรภัทร ห้วยหงษ์ทอง  ห้วยหงษ์ทอง
ม.3
โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร
คณิต ม.ต้น
131
เด็กหญิงภัทธีมา  พรมศร
ม.2
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิต ม.ต้น
132
นางสาวภัทรวดี  ถามูลแสน
ม.3
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิต ม.ต้น
133
นายภาณุพงศ์  ทิกามล
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง
คณิต ม.ต้น
134
เด็กชายเมธมงคล  เจนกิตติเมธี
ม.1
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิต ม.ต้น
135
เด็กหญิงรรรรรร  หวังพลาย
ม.2
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิต ม.ต้น
136
เด็กหญิงวรรณภา  นันทะพันธ์
ม.3
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
คณิต ม.ต้น
137
เด็กชายวรากร  ชอบทวี
ม.1
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิต ม.ต้น
138
เด็กชายวัชรพล  พนุอินทร์
ม.2
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิต ม.ต้น
139
เด็กหญิงวันเพ็ญ  หร่ำรัศมี
ม.1
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิต ม.ต้น
140
เด็กหญิงวาสนา  ประจันตเสน
ม.1
โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร
คณิต ม.ต้น
141
เด็กชายวีรภาพ  ไชยสงคราม
ม.2
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิต ม.ต้น
142
เด็กหญิงสมพร  ปันยา
ม.2
โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร
คณิต ม.ต้น
143
เด็กหญิงสมฤทัย  แก้วกวย
ม.1
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิต ม.ต้น
144
เด็กหญิงสโรชา  เดสันเทียะ
ม.1
โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร
คณิต ม.ต้น
145
เด็กชายสิทธิศักดิ์  พลศักดิ์
ม.1
โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร
คณิต ม.ต้น
146
เด็กหญิงสิริมา  โพธิ์งาม
ม.1
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิต ม.ต้น
147
เด็กชายสุดยอด  โคตรหงษ์
ม.2
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิต ม.ต้น
148
เด็กหญิงสุนิสา  แนนเกลี้ยง
ม.2
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
คณิต ม.ต้น
149
เด็กหญิงสุพรรณี  ฉิมมาลี
ม.3
โรงเรียนบ้านซับสนุ่น
คณิต ม.ต้น
150
เด็กชายอภิสิทธิ์  กลิ่นกุหลาบ
ม.3
โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร
คณิต ม.ต้น
151
เด็กหญิงอมริศา  วะราหะ
ม.1
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิต ม.ต้น
152
เด็กหญิงอัญชิษฐา  สุภากาวี
ม.1
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิต ม.ต้น
153
เด็กหญิงอัปสร  โพธิ์นอก
ม.1
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิต ม.ต้น
154
เด็กชายอัษฎาวุธ  ทองสุข
ม.1
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สระบุรี เขต 2

ณ อาคารปิยรักษ์ ห้อง 2/3 ชั้น 3 โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
155
เด็กหญิงกชมน  เบาวะนนท์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
156
เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทรา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง
วิทย์ประถม
157
เด็กหญิงกนกวรรณ  มุลิกาติ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
158
เด็กหญิงกนกวรรณ  สังขสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง
วิทย์ประถม
159
เด็กหญิงกมลชนก  อุไร
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง
วิทย์ประถม
160
เด็กหญิงกมลวรรณ  โสดาคำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
161
เด็กหญิงกรพินธุ์  พรหมสอาด
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง
วิทย์ประถม
162
เด็กหญิงกฤติยา  ศรีสว่าง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
163
เด็กหญิงกลรัตน์  เจ๊ะหวัง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา
วิทย์ประถม
164
เด็กหญิงกวินตรา  แดงปัตแวว
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
165
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทรงเจริญ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
166
เด็กหญิงกัณติญาภา  มีทรัพย์สิน
ป.4
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
วิทย์ประถม
167
เด็กหญิงกาญจนา  ลาน้ำคำ
ป.6
โรงเรียนวัดหนองตาบุญ
วิทย์ประถม
168
เด็กหญิงการศิริ  สีสุช
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
169
เด็กหญิงกิตญาดา  ก้านบัว
ป.4
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา
วิทย์ประถม
170
เด็กชายกิตติพงษ์  ใบโพธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านซับสนุ่น
วิทย์ประถม
171
เด็กหญิงกุลธิดา  เริ่มพานิชย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
172
เด็กหญิงแก้วมณี  กบิลพัฒน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา
วิทย์ประถม
173
เด็กหญิงขนิษฐา  จันทร์อ่อน
ป.4
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา
วิทย์ประถม
174
เด็กหญิงขนิษฐา  แตงทอง
ป.6
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
วิทย์ประถม
175
เด็กหญิงขวัญฤตา  บุญพงษ์
ป.6
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
วิทย์ประถม
176
เด็กหญิงขวัยวรินทร์  มาธิสัย
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
177
เด็กหญิงเขมจิรา  ตะเคียนทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง
วิทย์ประถม
178
เด็กหญิงคีตภัทร  ปิวมา
ป.4
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา
วิทย์ประถม
179
เด็กหญิงจันจิรา  นิตย์สูงเนิน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
180
เด็กชายจันทกานต์  สรสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
วิทย์ประถม
181
เด็กหญิงจันทิมาพร  เรืองคำ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง
วิทย์ประถม
182
เด็กหญิงจันธิมา  วงษ์สง่า
ป.4
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
วิทย์ประถม
183
เด็กหญิงจิดาภา  บัวโรย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา
วิทย์ประถม
184
เด็กชายจิตติพัฒน์  แก่นท้าว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
185
เด็กหญิงจินต์กัญญา  จันลา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
186
เด็กหญิงจิรภิญญา  คันทา
ป.6
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
วิทย์ประถม
187
เด็กหญิงจิรัชญา  น้อยเกิด
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง
วิทย์ประถม
188
เด็กหญิงจิราดา  เจนกิตติเมธี
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
189
เด็กหญิงชญานี  ภูมิจารย์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สระบุรี เขต 2

ณ อาคารปิยรักษ์ ห้อง 3/1 ชั้น 3 โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
190
เด็กหญิงชฎาพร  ไชยนา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
191
เด็กหญิงชนาพร  มณีการ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
192
เด็กหญิงชนาภัทร  เกตุเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง
วิทย์ประถม
193
เด็กหญิงชยาภรณ์  คูนา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
194
เด็กชายชโวทัย  จันทร์ดิลก
ป.4
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา
วิทย์ประถม
195
เด็กหญิงชัชฎาพร  วงษ์ทน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
196
เด็กชายชัชพงศ์  คำน้ำนอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
197
เด็กชายชัยวัฒณ์  อ่วมเอี่ยม
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง
วิทย์ประถม
198
เด็กหญิงชุติมณต์  ค้าข้าว
ป.4
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา
วิทย์ประถม
199
เด็กหญิงชุรีพร  เอกสุภาพันธ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง
วิทย์ประถม
200
เด็กชายซามี  ขันธพัฒน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา
วิทย์ประถม
201
เด็กหญิงญาณ๊  ฐิติโสภณ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง
วิทย์ประถม
202
เด็กหญิงญาดา  มหาพันธน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง
วิทย์ประถม
203
เด็กหญิงฐิติการต์  คมอาวุธ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง
วิทย์ประถม
204
เด็กหญิงณภัทร  เงินอยู
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
205
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  จัทร์ส่วาง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง
วิทย์ประถม
206
เด็กหญิงณัฏฐนันท์  วินทะไชย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง
วิทย์ประถม
207
เด็กชายณัฏฐากรณ์  อินทรจร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา
วิทย์ประถม
208
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ถ้ำแก้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง
วิทย์ประถม
209
เด็กหญิงณัฐกานต์  สราญจิตต์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา
วิทย์ประถม
210
เด็กหญิงณัฐชา  ศรีชาพักตร์
ป.6
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
วิทย์ประถม
211
เด็กหญิงณัฐพร  นิ่มเปีย
ป.4
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา
วิทย์ประถม
212
เด็กหญิงณัฐพร  ศรีโชติ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา
วิทย์ประถม
213
เด็กหญิงณัฐมน  สมบัติดี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
214
เด็กหญิงณิรัญชยา  อ่อนจันทร์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
215
เด็กชายดนุพงษ์  รักษาธูป
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
216
เด็กหญิงตรีสุคนธ์  น้อยภูมิ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
217
เด็กชายเตวิต  คันธงฉาย
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
218
เด็กหญิงท่อฝัน  จันทร์แก้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา
วิทย์ประถม
219
เด็กชายทัศนพงษ์  แดงสุมา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
220
เด็กหญิงทิตา  วรรัตน์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง
วิทย์ประถม
221
เด็กหญิงทิพรดา  ขำเดช
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
222
เด็กหญิงทิพานัน  เทีนยทอง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง
วิทย์ประถม
223
เด็กชายธนเดช  มุสิธรรม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
224
เด็กชายธนวินท์  เขียวนุช
ป.6
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สระบุรี เขต 2

ณ อาคารปิยรักษ์ ห้อง 3/2 ชั้น 3 โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
225
เด็กชายธนัดกิจ  ฤทธิ์ชัย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
226
เด็กชายธัญชนิต  โลกนิยม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง
วิทย์ประถม
227
เด็กหญิงธัญวรัตน์  ดวงจันทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
228
เด็กหญิงธิดารัตน์  พินิจ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา
วิทย์ประถม
229
เด็กหญิงธิตยา  พงศ์สวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง
วิทย์ประถม
230
เด็กชายธีรภัทร  เชื่อทอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
231
เด็กชายนพดล  โคกวาริตร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา
วิทย์ประถม
232
เด็กชายนฤมิตร  วงษ์พา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา
วิทย์ประถม
233
เด็กชายนวพันธ์  นนทะศิริ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง
วิทย์ประถม
234
เด็กหญิงนัชรดา  หล้าไชย
ป.4
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
วิทย์ประถม
235
เด็กหญิงนัซนีน  ปัตตาล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา
วิทย์ประถม
236
เด็กหญิงนาถชญา  ผายบึงแก้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา
วิทย์ประถม
237
เด็กชายนิธิกร  ม่วงศรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง
วิทย์ประถม
238
เด็กหญิงนิภาพร  เกตุเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง
วิทย์ประถม
239
เด็กชายนุตประวีณ์  อัยครรัมย์
ป.6
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
วิทย์ประถม
240
เด็กหญิงเนตรดาว  พลเสน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
241
เด็กหญิงเนตรนภา  เมืองโคตร
ป.6
โรงเรียนบ้านซับสนุ่น
วิทย์ประถม
242
เด็กหญิงบุษยารัตน์  ทองคำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
243
เด็กหญิงบุหลัน  อินยอด
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
244
เด็กหญิงปภาวี  แจ้งกร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
245
เด็กชายประพัฒน์พงศ์  เสนานนท์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
246
เด็กหญิงปริยนันท์  ทาสี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
247
เด็กชายปารเมษฐ์  วีระพันธุ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง
วิทย์ประถม
248
เด็กหญิงปิณิดา  พวงพันธ์นา
ป.4
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา
วิทย์ประถม
249
เด็กหญิงปิยมาศ  ถ้วยทอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
250
เด็กชายพงศ์ษกร  จิตตเกตุ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
251
เด็กชายพฤฒิ  พรมณี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
252
เด็กชายพศิน  อ้วนไพศาลวงษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง
วิทย์ประถม
253
เด็กชายพัทธดนย์  ฤทธิ์ประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
254
เด็กชายพิจักษณ์  เกษร
ป.6
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
วิทย์ประถม
255
เด็กหญิงพิชชาภา  ศิริปรุ
ป.6
โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา
วิทย์ประถม
256
เด็กหญิงพิชชาภา  ฮาดทักวงค์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
257
เด็กหญิงพิชญาดา  สรสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
วิทย์ประถม
258
เด็กชายพิชิตพงษ์  บัวขำ
ป.6
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
วิทย์ประถม
259
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ผอสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สระบุรี เขต 2

ณ อาคารปิยรักษ์ ห้อง 3/3 ชั้น 3 โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
260
เด็กชายพีรพัฒน์  ศิลาโรจน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
261
เด็กชายพีรวุฑฒิ์  สุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
262
เด็กชายพีระพัฒน์  ผายบึงแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา
วิทย์ประถม
263
เด็กชายเพชรธารา  จันทรา
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
264
เด็กหญิงภคพร  สุริยะ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง
วิทย์ประถม
265
เด็กชายภรภัทร  มีสอาด
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
266
เด็กหญิงภัครดา  สายชม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
267
เด็กหญิงภัทรธิดา  อินทชาติ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง
วิทย์ประถม
268
เด็กหญิงภัทรสุดา  บุญโชค
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง
วิทย์ประถม
269
เด็กหญิงภิณชรัศมิ์  ชอนครบุรี
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
270
เด็กชายภูริทัติ  กลิ่นเปี่ยม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
271
เด็กหญิงมนัสนันท์  พานทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง
วิทย์ประถม
272
เด็กหญิงมิณฑิลา  วิชาธรรม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา
วิทย์ประถม
273
เด็กชายเมธาสิทธิ์  ยางสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา
วิทย์ประถม
274
เด็กหญิงยุพากร  ทองด้วง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
275
เด็กหญิงรมย์ชลี  เบ็ญพาด
ป.6
โรงเรียนวัดหนองตาบุญ
วิทย์ประถม
276
เด็กหญิงรมย์นลิน  ฤทธิชัย
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
277
เด็กหญิงเรือนขวัญ  รุกขชาติ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง
วิทย์ประถม
278
เด็กชายวชิรมินทร์  ประสิทธิเม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
279
เด็กหญิงวณิชชา  เจริญศิลป์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
280
เด็กหญิงวนาลี  เบือนขุนทด
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
281
เด็กหญิงวรกัญญา  เขาใหญ่
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
282
เด็กหญิงวราภรณ์  จันทบูรณ์
ป.6
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
วิทย์ประถม
283
เด็กหญิงวราภรณ์  วังทองดี
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
284
เด็กชายวัชร  เขาใหญ่
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
285
เด็กหญิงวารุณี  ไม้คำ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา
วิทย์ประถม
286
เด็กชายวิภาวี  หาญวิชา
ป.5
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
วิทย์ประถม
287
เด็กชายวีระภาพ  รอดเมือง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
288
เด็กหญิงศศิธร  หัสคุณ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง
วิทย์ประถม
289
เด็กหญิงศศิวิมล  เสงี่ยมศรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง
วิทย์ประถม
290
เด็กหญิงศิรประภา  ศรีลาพัฒน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง
วิทย์ประถม
291
เด็กหญิงศิวาพร  เทพจันตา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
292
เด็กชายศุภณัฐ  วงศ์คูณ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
293
เด็กหญิงศุภิสรา  คำศักดิ์ดา
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
294
เด็กชายสยุมภู  ยศพล
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สระบุรี เขต 2

ณ อาคารปิยรักษ์ ห้องภาษาจีน โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
295
เด็กชายสันติสุข  รอดเขียน
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง
วิทย์ประถม
296
เด็กหญิงสุกฤตา  วงค์ประยูร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
297
เด็กชายสุธินันท์  มูละสีวะ
ป.5
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
วิทย์ประถม
298
เด็กหญิงสุพัตรา  รอดเขียน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง
วิทย์ประถม
299
เด็กหญิงสุภัสสรา  จำปา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
300
เด็กหญิงสุภาพร  จันทร์สุก
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
301
เด็กหญิงสุภาพร  สาทำ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
302
เด็กชายอนันทวีป  ฉิมกูล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง
วิทย์ประถม
303
เด็กหญิงอพัชชา  แกมรัมย์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
304
เด็กหญิงอภัสรา  กันยายน
ป.5
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
วิทย์ประถม
305
เด็กชายอภิวัฒน์  ปีกิม
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
306
เด็กชายอรรติพล  ระหาร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง
วิทย์ประถม
307
เด็กหญิงอริสา  ผ่องสะอาด
ป.6
โรงเรียนวัดหนองตาบุญ
วิทย์ประถม
308
เด็กหญิงอัญธิชา  พรมมะลิ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
309
เด็กหญิงอารยา  คุ้นวานิช
ป.6
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
วิทย์ประถม
310
เด็กหญิงอารยา  ภู่บุปผา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
311
เด็กหญิงเอมมิกานต์  โล่ห์สุวรรณ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง
วิทย์ประถม
312
เด็กหญิงเอวิตรา  ไพเลิศสกุล
ป.4
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา
วิทย์ประถม
313
เด็กหญิงไอริส  ปัตตาล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา
วิทย์ประถม